Výroční zpráva školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy"

Transkript

1 - Základní škola a mateřská škola Ivaň 73, Ivaň tel.: Výroční zpráva školy za školní rok zákona č.561/2004 Sb, 7 vyhl. č.15/2005 Sb. Zpracoval : Mgr. Miloš Pavlů, ředitel školy

2 Základní škola 1) Základní údaje o Základní škola v Ivani Název a adresa školy : Základní škola a mateřská škola Ivaň, Ivaň 73 IČ : , IZO : , příspěvková organizace Ředitel školy : Mgr.Miloš Pavlů Zřizovatel, adresa zřizovatele : Obec Ivaň 267, Pohořelice Kontakt na zařízení : tel.: , Součástí školy podle rozhodnutí o zařazení : Základní škola kapacita 50 žáků IZO : Mateřská škola kapacita 40 dětí IZO : Školní družina kapacita 25 žáků IZO : Školní jídelna kapacita 80 jídel IZO : Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Základní vzdělání probíhá na pracovišti Ivaň 73. Škola je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT České republiky ze dne Školská rada : - za pedagogy školy Mgr.Subotová Věra Mgr.Šťastná Alena - zástupci rodičů Langová Jana-předsedkyně Ing.Marie Gebauerová Mgr.Koubková Lenka - za zřizovatele Ing.Holánek Hynek Školská rada se schází 2 x ročně. Na pozvání se jednání účastnil i ředitel školy. Zástupci rodičů se vyjadřovali k věcem, se kterými se škola potýká, zástupci pedagogů objasňovali svá stanoviska k dané problematice. 2) Přehled oborů vzdělávání ŠVP školy 1.-5.ročníku, který škola zpracovala k , upraven dle potřeby školy ( cizí jazyk ) od Hlavní účel a předmět činnosti : Příspěvková organizace vykonává činnost základní školy a školní družiny. Jako základní škola poskytuje základní vzdělávání, jako školní družina poskytuje zájmové vzdělávání. Její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění. -2-

3 Naše škola se snaží na I.stupni o pozvolný přechod z rodinné péče, kde je nezbytné přistupovat ke každému žákovi individuálně, respektovat jeho možnosti a pozitivně hodnotit každý krok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je tedy hlavním úkolem adaptace žáků na nové prostředí, nový styl práce a vytváření upevňování návyků. 3) Personální zabezpečení školy Základní škola Počet žáků 33 Druh činnosti : Výchovně vzdělávací proces fyzické osoby 4 přepočtené na plně zaměstnané 4 b/ Počet absolventů s odbornou a pedag.způsobilostí, kteří nastoupili na školu : --- c/ Počet učitelů s odbornou a pedag. způsobilostí, kteří nastoupili na školu : 1 d/ Počet učitelů s odbornou a pedag.způsobilostí, kteří odešli ze školy : 1 e/ Počet učitelů bez odborné způsobilosti, kteří odešli ze školy : --- 4) Školní jídelna Školní jídelna je s kuchyní. Počet strávníků : žáci 68 školní pracovníci 12 fyzické osoby 3 přepočtené na plně zaměstnané 2,65 Školní jídelna zabezpečuje stravování formou obědů pro všechny děti v MŠ, žáky v ZŠ a zaměstnance školy. Připravuje dopolední a odpolední svačiny. Obědy se platí na začátku měsíce za předcházející měsíc, strava je pestrá a kvalitní. Škola byla zapojena do projektu Ovoce do škol. 5) Školní družina ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD celkem 1 25 fyz.1 / přepoč.0,7 Jedná se o žáky 1.-5.ročníku, kteří po vyučování a obědě jsou ve ŠD do l5.50 hod. Pracuje se podle ročního plánu ŠD. Druhy činnosti : - odpočinková - zájmová a rekreační - příprava na vyučování Využívá se tělocvična, školní a fotbalové hřiště. ŠD pořádá procházky i mimo obec, kde děti pozorují přírodu a opakují si znalosti získané ve výuce, včetně dopravní výchovy. Ve ŠD mají možnost se děti připravovat na vyučování, a to zejména psaním domácích úkolů a procvičováním čtení. ŠD sbírá ( s velkým zapojením veřejnosti) starý papír, za utržené peníze navštěvují děti různé akce v Brně. Probíhaly besedy v obecní knihovně pod vedením p.koubkové. Motivovala děti ke čtení a rozšiřování znalostí z literatury. Prostory ŠD jsou stísněné, příští školní rok musí dojít k nápravě. -3-

4 6) Zájmové kroužky název kroužků počet kroužků počet žáků náboženství 1 10 keramika 2 14 hra na kytaru 1 10 pohybové hry 1 9 7) Přijímací řízení, zápis k povinné školní docházce K zápisu do 1.ročníku se přihlásilo 5 žáků, jeden působí v zahraničí. Během školního roku nedošel žádný nový žák na školu. Rozhodnutí ředitele : - 4 žáci nastoupili do 1.ročníku školy 8) Údaje o výsledcích žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků ročník počet žáků prospělo s vyznamen. prospělo neprospělo opakují celkem za školu Žáci všech ročníků jsou klasifikováni na vysvědčení podle známek. Na škole se nezvoní, čímž je dána větší možnost na individuální tempo práce. Snížený stupeň z chování : Stupeň chování počet % z počtu všech žáků školy Celkový počet neomluvených hodin na škole je 0, průměr na jednoho žáka je 0 hod. Údaje o počtu absolventů a přijímacím řízení na střední školu z 5.ročníku gymnázium počet žáků přihlášených přijatých % z celkového počtu všech žáků 4 leté studium leté studium leté studium celkem Počty absolventů ZŠ 0-4-

5 9) Minimální preventivní program - hodnocení Naše škola je malotřídní ročník. Vzhledem k věku žáků se sociálně patologické jevy na naší škole neobjevují. Učitelé vedou žáky k tomu, aby se k sobě navzájem chovali ohleduplně a naučili se společně žít v kolektivu třídy, školy. Chápali a tolerovali případné odlišnosti, nedostatky u svých spolužáků a naučili se společně vzniklé problémy řešit. K psychické pohodě žáků velkou měrou přispívá způsob soužití v naší škole. Jelikož jsme malá škola, žáci spolu komunikují ve všech ročnících. Učí se pomáhat mladším. Vzniklé nepříznivé situace se řeší hned na místě. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Žákům nabízíme velký počet akcí doplňujících výuku. Chodíme na vycházky, jezdíme na výlety, pravidelně pořádáme besídky pro veřejnost, navštěvujeme divadla aj. Umožňujeme jim pracovat v odpoledních zájmových kroužcích keramice, pohybových hrách, hře na kytaru. Stále více žáků navštěvuje nepovinný předmět náboženství, který má také významný vliv na prevenci sociálně patologických jevů. Minimální preventivní program byl vkomponován do vyučovacích předmětů. V předmětech českého jazyka, prvouky, přírodovědy, výtvarné výchovy vyučující zařazovali vhodně témata, která žákům pomáhala orientovat se v rizikových situacích a nacházet vhodná řešení. Žáci byli do této problematiky uváděni formou besed, zážitkových rozhovorů, dramatických scének, námětových her, tematické výuky. 10) Údaje o dalším vzdělávání ped.pracovníků typ kurzu počet zúčastněných pracovníků semináře 4 kurz LVK 1 celkem 5 11) Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Akce pro děti kultura a sport V průběhu roku se žáci základní školy zúčastnili mnoha akcí: Výroba Dýňáčků a jejich rozsvěcování Dopravní výchova na náměstí naší obce- SVČ Pohořelice Divadelní představení Smolíček v Hustopečích (MŠ, 1. a 2. třída) Šípková Růženka Brno Mahenovo divadlo ( 2. a 4. třída) Beseda s brněnskou spisovatelkou Sašou Sandras autorské čtení součást soutěže Mikuláš ve škole Planetárium Brno (předškolní děti, ZŠ) Škola v přírodě Dolní Morava Mahenovo divadlo Popelka 2. třída (odměna za soutěž S Donem ) Hasiči z Pohořelic přednáška, hasičská technika s ukázkou hašení požáru Dopravní den- SVČ Pohořelice Divadelní představení v Pohořelicích- pohádka Princezna, Luciáš a makové buchty Zhlédnutí kina v Brně Olympii animovaná pohádka Tajemství lesních strážců -5-

6 Během celého roku probíhaly besedy v místní knihovně, vedené paní Janou Koubkovou. V pátek sehráli žáci 2.třídy představení Červená karkulka v sále Pavučiny v Hustopečích, kde probíhal Týden divadel pro děti. Naše škola se zapojila do sbírání víček z PET-lahví pro nemocnou Patričku, která bydlí v nedaleké Nové Vsi. Žáci naší školy se pravidelně podílí na programu při Vítání občánků pořádaném obcí. V hojném počtu se žáci i s rodiči zapojili do Živého betlému, který v čase předvánočním připravila obec. Soutěže Výtvarně-literární soutěž S Donem zúčastnila se 2. třída. Z 12. tříd, převážně z Brna, vyhrály dvě třídy a mezi nimi i naše 2. třída Proběhlo třídní kolo recitační soutěže Školní kolo recitace 1. třída Dominika Celnarová, 2. třída Lucie Bučková, 3. třída Tomáš Kišš, 4. třída Kristýna Celnarová, 5. třída Sabina Schalová Oblastní kolo recitační soutěže v Mikulově 1. místo ve svých kategoriích získaly Dominika a Kristýna Celnarovy, 3. místo Sabina Schalová Krajské kolo recitační soutěže v Brně reprezentovaly sestry Celnarovy. Do celostátního kola nepostoupily. Dominika však získala ocenění za pěkný projev Školní soutěž Nejzajímavější kytka ZŠ, MŠ i rodiče. Z MŠ byli vybráni Patricie Čuprová, Tomáš Koubek a Matyáš Kejík s rodiči. Ze ZŠ Elen Koubková, Kryštof Čupr, Alžběta Brabcová, Andrea Langová a Sabina Schalová Sportovní soutěž v Pohořelicích Hry bez hranic. Naši žáci Kryštof Čupr, Mirek Celnar, Tadeáš Patočka, Kristýna Celnarová, Sabina Schalová reprezentovali školu výborně. Při účasti 6 škol se umístili na 1. místě Plavecké závody v Hustopečích reprezentovali žáci Tomáš Kišš, Radek Stehlík, Anna Gebauerová, Andrea Langová V rámci spolupráce mezi školami sehráli žáci naší školy zápas ve vybíjené se ZŠ Přibice, která nás navštívila. Vyhráli žáci naší školy. Plavecký výcvik Od se žáci 2. a 3.ročníku zúčastnili povinného plaveckého výcviku v krytém bazénu v Hustopečích. Absolvovali celkem 10 dvouhodinových lekcí. Akce pro rodiče a veřejnost Adventní odpoledne na návsi před OÚ žáci se svými učiteli zpívali koledy a recitovali. Na závěr přijela Zimní královna rozsvítit vánoční strom byl ples školy, který zahájili žáci svým krátkým vystoupením. K tanci a poslechu hrála hudební skupina Relax. Díky rodičům a sponzorům byla bohatá tombola. -6-

7 si žáci pod vedením svých učitelů připravili v sále KD besídku ke Dni matek pořádala škola poprvé Zahradní slavnost. Trochu s očekáváním, zda to zvládneme, zdali přijdou rodiče. Počasí nám přálo. Zahrada i dvůr byly vyzdobeny, limonáda tekla proudem a děti zpívaly, hrály na kytary a tancovaly. Bavili se nejen děti, ale i dospělí. A proto budeme v této akci pokračovat i příští rok. 12) Inspekční činnost ČŠI Během celého školního roku nebyla na škole kontrola. 13) Hospodaření školy základní údaje Škola hospodaří s finančními prostředky přijatými ze státního rozpočtu od MŠMTpřímé náklady a příspěvky na provoz od zřizovatele. Škola dále získává prostředky z vlastní činnosti, příspěvky a dary od fyzických osob. 14) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů EU peníze školám ukončení březen pozn.: Mezinárodní projekty nemáme 15) Spolupráce s organizacemi při plnění úkolů ve vzdělávání Ve školním roce 2012/2013 jako výchovný poradce : V oblasti přímé péče o žáky : spolupráce s PPP, zpracovány dotazníky pro PPP,SPC a jiná odborná pracoviště s třídními učiteli, založení do osobních spisů žáků sledován účel navrhovaných doporučení a vyvozování z nich závěry (ped.rady ) V oblasti prevence : společně s tř.učiteli a vedením školy systematicky sledován a hodnocen vývoj žáků ( indiv.jednání, ped.rady ) spolupráce se školním metodikem prevence na škole celoroční spolupráce s Policií ( Městskou i ČR). V oblasti vzdělávání : formou odbor.časopisu ( Učitelské noviny, Moderní vyučování ), internet ( webové stránky MŠMT ) 16) Zhodnocení a závěr Škola uspořádala slavnostní zápis do 1.třídy a do MŠ. Pravidelně se konají třídní schůzky rodičů v MŠ a ZŠ. -7-

8 Celkově se školní rok vydařil, všichni pedagogičtí a správní zaměstnanci odváděli během celého školního roku kvalitní práci. Žáci získali velké množství znalostí, dovedností a zdokonalili si individuální schopnosti. V březnu byl ukončen projekt EU Šablony školám, žáci plně využívají dvou interaktivních tabulí, které přispívají ke kvalitní výuce s využitím moderních technologií ( video, internet aj.) Na škole byly nově zřízeny webové stránky, datové stránky a elektronický podpis. Dále byl zřízen účet SRPDŠ a zaregistrování této organizace na MVČR. Zřizovatel školy vychází vstříc všem požadavkům školy a plně podporuje její činnost. Škola také děkuje všem sponzorům, kteří přispěli během celého školního roku svými dary k zajištění a vybavení dalších pomůcek a věcí pro naše děti a žáky. Zaměstnanci seznámeni s výroční zprávou dne V Pohořelicích ředitel školy Mgr.Miloš Pavlů -8-

9 Mateřská škola 1) Základní charakteristika mateřské školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Ivaň, Ivaň 73 Zřizovatel školy: Obec Ivaň Ředitel školy: Mgr. Miloš Pavlů Vedoucí učitelka: BcA.Bc.Martina Klaková E mailová adresa: Provoz školy (od - do): Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: 3 Mateřská škola je součástí jednoho právního subjektu ZŠ a MŠ Ivaň (IZO ) Školní rok 2011/2012 Počet tříd na jednu třídu na učitele Prům. docházka za den dle zák. 271/2001 Sb zaměstnané matky nezaměstnané matky a na MD tř. standardní , Celkem , ) Výsledky výchovy a vzdělání a/ Mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu č.j. 16/2009 b/ Věkové složení dětí Počet 3letých: 6 Počet 4letých 6 Počet 5letých: 14 Počet 6letých +7letých 8+1 c/ Odklad povinné školní docházky Odklad povinné školní docházky 2 Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 d/ Péče o integrované děti Celkem 2 Druh postižení

10 e/. Školy v přírodě celkem Počet dnů na jedno dítě 0 0 f/ Úplata za předškolní vzdělání MŠ vybírala částku: 200,- na žáka/měsíc 3) Akce během školního roku: Dýňáčci s rodiči ; Divadlo v MŠ+ZŠ, Dračkiáda-s rodiči, Probouzení Podzimní královny, Hledání Stodoláčka; Mikuláš ve školce; Vánoční besídka + rozsvěcení vánočního stromu; Vánoční nadílka; Společenský ples pro rodiče a přátele školy; Zimní radovánky MŠ+ZŠ, Dílničky s rodiči; Besedy v knihovně; Karneval pro děti; Divadlo v Hustopečích, Brně, ve školce; Morena; Velikonoční dílny; Čarodějnice, Čarodějnice na hřišti; Dopravní den- MŠ+ZŠ; hasiči ve škole, Den matek ZŠ+MŠ; Zahradní slavnost ZŠ+MŠ; výlet předškoláci +ZŠ smyslová zahrada; Vítání občánků; Loučení s předškoláky + páťáky - vystoupení dětí na konci školního roku; Výukové projekty Pravidelné měsíční akce: Kouzelné středy, Kouzelný kufr hledání pokladu podle mapy Během roku jsme dělali v rámci předškolního vzdělávání, spoustu malých projektů zaměřených vždy na určité téma. 4) Výkon státní správy Rozhodnutí ředitele Počet Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2013/ Ukončení docházky dítěte ( 35 zák.561/2004 Sb.) 7 Počet nepřijatých dětí 0 Řízení mateřské školy Ředitelem instituce je Mgr. Milošem Pavlů. Vedoucí učitelkou je BcA. Bc. Martina Klaková. Přijímání dětí do MŠ Proběhl zápis dětí na základě kritérií stanovených školou. Děti byly přijímány i v průběhu roku, ovšem po dovršení 3 let. O přijetí dítěte do MŠ vydal ředitel školy rozhodnutí. 5) Údaje o pracovnících škol 1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2012/2013 ke Vzdělání - nejvyšší dosažené Počet učitelů Střední pedagogická škola 0 Střední odborné 3 VŠ-speciální pedagogika 0 Jiné/jaké/ VS-bakalářské 1-10-

11 2. Kvalifikovanost ke Počet fyzických osob Kvalifikovaní pracovníci 1 1 Nekvalifikovaní pracovníci 2 1,2 Celkem 3 2,2 Přepočtený počet na plně zam. 3. Věkové složení všech přepočtených pedagogických pracovníků (ne fyzických!) do 35let let nad 50 let Důchodci Celkem Počet Absolventi středních pedagogických škol, kteří nastoupili na školu: 0 5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené: 0 6. Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Vzdělávací program pro MŠ 0 Konzultační seminář pro MŠ 0. V Ivani vedoucí učitelka MŠ ředitel školy BcA.Bc.Martina Klaková Mgr.Miloš Pavlů pozn.: projednáno na školské radě dne :.. podpis předsedy školské rady -11-

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy - Základní škola a mateřská škola Ivaň 73, 691 23 Ivaň tel.: 519427430 www.zsinav.cz zsivan@seznam.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013-2014 10 zákona č.561/2004 Sb, 7 vyhl. č.15/2005 Sb. Zpracoval

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Mgr. Miroslav Adámek ředitel školy 1 Obsah: I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-552/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-552/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK.

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2007/2008 Lipov 30. 9. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více