M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U"

Transkript

1 T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I M Í R S M I L N I C K Ý A U T O R I Z O V A N Ý A R C H I T E K T Č K A K R A K O N O Š O V O N Á M. 6 7 ZAKÁZKA ČÍSLO T R U T N O V A

2 Obsah textové části územního plánu 1. Vymezení zastavěného území 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Zásady celkové koncepce rozvoje obce Hlavní cíle rozvoje obce Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot 4 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce Vymezení zastavitelných ploch Plochy přestavby Vymezení systému sídelní zeleně 7 4. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování Koncepce dopravní infrastruktury Koncepce technické infrastruktury Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury Koncepce veřejných prostranství 9 5. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změnu jejich využití Územní systém ekologické stability Prostupnost krajiny Protierozní opatření Opatření proti povodním Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny Plochy pro rekreační využívání krajiny Dobývání nerostů Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, základní podmínky ochrany krajinného rázu Podmínky pro využívání ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání Obecné podmínky prostorového a hmotového uspořádání u všech ploch s rozdílným způsobem využití Základní podmínky ochrany krajinného rázu Základní podmínky ochrany zdraví před hlukem Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit 30 1

3 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části 34 2

4 1. Vymezení zastavěného území Zastavěné území v Územním plánu Jablonec nad Jizerou (dále jenom ÚP Jablonec nad Jizerou ) bylo vymezeno postupem podle 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 68/2007 Sb. a zákona č. 191/2008 Sb. (dále jen stavební zákon ) k Zastavěné území vymezené v ÚP Jablonec nad Jizerou má rozlohu 161,1745 ha. Zastavěné území je vymezeno v těchto grafických částech ÚP Jablonec nad Jizerou: B.1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ B.2 HLAVNÍ VÝKRES B.3 VÝKRES DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY B.4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB ASANACÍ A ASANAČNÍCH ÚPRAV 3

5 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 2.1 Zásady celkové koncepce rozvoje obce Základními zásadami celkové koncepce rozvoje obce (dále jenom města Jablonec nad Jizerou ) jsou: - ochrana přírodních, civilizačních a kulturních hodnot na celém území, - zachování stávající urbanistické struktury a omezený rozvoj území mimo souvisle zastavěné území, - prioritní rozvoj bytové výstavby výhradně formou izolovaných rodinných domů s možností ubytování, - v limitujícím rozsahu rozvoj sportovně - rekreačního využití řešeného území. 2.2 Hlavní cíle rozvoje obce Hlavními cíli rozvoje města Jablonec nad Jizerou jsou: - vytvoření podmínek pro rozvoj bytové výstavby formou výstavby izolovaných rodinných domů, - vytvoření podmínek pro rozvoj veřejné infrastruktury, - ochrana přírodních, civilizačních, kulturních, urbanistických a architektonických hodnot, - vyvážený, harmonický a udržitelný rozvoj. 2.3 Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot Z hlediska ochrany přírodních hodnot: - respektovat stávající ochranu přírody na celém řešeném území, - vytvářet podmínky pro ochranu stávajících (funkčních) prvků (biocentra, biokoridory) územního systému ekologické stability, - respektovat a chránit jedinečnost řešeného území. Z hlediska ochrany civilizačních hodnot: - vytvářet podmínky pro rozvoj veřejné infrastruktury. Z hlediska ochrany kulturních hodnot: - zachovávat prostorové členění a stávající měřítko zástavby a nepřekročit její stávající výškovou hladinu, - chránit nemovité kulturní památky zapsané ve státním seznamu nemovitých kulturních památek, - chránit kulturní, architektonické a archeologické dědictví. Z hlediska ochrany urbanistických hodnot: - výrazně nenarušovat stávající urbanistickou strukturu v souvisle zastavěném území i ostatním zastavěném území, - v zastavitelných plochách hustotu zástavby přizpůsobit stávající okolní hustotě zástavby. Z hlediska ochrany architektonických hodnot: - zachovávat stávající hodnotnou zástavbu, - novou výstavbou nenarušit stávající dominanty. 4

6 3. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně 3.1 Urbanistická koncepce Základní koncepce rozvoje území obce Území města Jablonec nad Jizerou je z hlediska rozsahu požadovaného rozvoje rozděleno na dvě zóny a to na: - zónu, kde je rozvoj území výrazně omezen, - zónu, kde je rozvoj území možný a žádoucí. Z hlediska rozvoje stávajícího nebo požadovaného způsobu využití území (ploch) je rozvoj území města Jablonec nad Jizerou prioritně zaměřen na rozvoj bydlení. Ochrana hodnot území Při uplatňování ÚP Jablonec nad Jizerou a rozhodování budou: - respektovány: podmínky ochrany přírody Krkonošského národního parku, podmínky ochrany evropsky významné lokality Krkonoše a ptačí oblasti Krkonoše soustavy NATURA 2000, území s archeologickými nálezy, - chráněny: vymezené biokoridory a biocentra územního systému ekologické stability a krajinný ráz, nemovité kulturní památky a historicky cenné a významné objekty, vzrostlé stromy a solitéry v zastavěném území, významné kompozice nelesní zeleně v nezastavěném území. Plošné a prostorové uspořádání ÚP Jablonec nad Jizerou v oblasti plošného a prostorového uspořádání stanovuje tyto základní koncepční podmínky: - zachovat stávající urbanistickou strukturu, výškové, plošné a prostorové uspořádání mimo souvisle zastavěné území, - v zastavěném území respektovat stávající urbanistickou strukturu a v minimálním rozsahu ji narušovat, respektovat stávající plošné a prostorové uspořádání, nepřekročit stávající výškovou hladinu zástavby. Urbanistická koncepce je v ÚP Jablonec nad Jizerou vyjádřena i v dalších bodech textové části územního plánu a to v: - bodě 4) Koncepce infrastruktury a podmínky pro její umisťování, - bodě 5) Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů a podobně, 5

7 - bodě 6) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, základní podmínky ochrany krajinného rázu. V grafické části ÚP Jablonec nad Jizerou je urbanistická koncepce zobrazena (vyjádřena) v hlavním výkresu. 3.2 Vymezení zastavitelných ploch ÚP Jablonec nad Jizerou vymezuje 25 zastavitelných ploch (jak v zastavěném území, tak i v dnes nezastavěném území) o celkové výměře 17,1002 ha z to je 2,2608 ha v zastavěném území a 14,8394 ha v nezastavěném území. Vymezené zastavitelné plochy jsou uvedené v tabulce č.1. Označení plochy Zastavitelné plochy Druh plochy s rozdílným způsobem využití Tabulka č.1 Výměra v ha Z1 Plocha bydlení v rodinných domech městské Plocha rekreace - veřejná tábořiště 1,4527 Z2 Plocha bydlení v rodinných domech městské 3,1893 Z3 Plocha smíšená obytná městské 0,2755 Z4 Plocha zeleně - ochranná a izolační zeleň 0,4696 Z5 Plocha smíšená obytná městská 0,1184 Z6 Plocha smíšená obytná městská 0,0535 Z7 Plocha dopravní infrastruktury silniční dopravy 0,0818 Z8 Plocha bydlení v rodinných domech městské 0,6851 Z9 Plocha dopravní infrastruktury - silniční dopravy 0,2338 Z10 Plocha dopravní infrastruktury - silniční dopravy 0,1324 Z11 Plocha dopravní infrastruktury - silniční dopravy 0,0932 Z12 Plocha bydlení v rodinných domech městské 0,2008 Z13 Plocha bydlení v rodinných domech městské 2,3174 Z14 Plocha bydlení v rodinných domech městské 1,2899 Z15 Plocha zeleně - ochranná a izolační zeleň Plocha výroby a skladování lehký průmysl 3,9731 Z16 Plocha výroby a skladování lehký průmysl 0,4823 Z17 Plocha zeleně - ochranná a izolační zeleň 0,2417 Z19 Plocha smíšená obytná venkovská 0,5537 Z20 Plocha smíšená obytná venkovská 0,1513 6

8 Označení plochy Druh plochy s rozdílným způsobem využití Výměra v ha Z21 Plocha smíšená obytná venkovská 0,2901 Z23 Plocha technické infrastruktury 0,0786 Z25 Plocha bydlení v rodinných domech venkovské 0,3196 Z27 Plocha bydlení v rodinných domech venkovské 0,2338 Z30 Plocha bydlení v rodinných domech venkovské 0,0510 Z31 Plocha bydlení v rodinných domech venkovské 0,1316 Plochy Z18, Z22, Z24, Z26, Z28 a Z29 byly v procesu pořizování a zpracování z ÚP Jablonec nad Jizerou (po společném jednání) vyřazeny. 3.3 Plochy přestavby ÚP Jablonec nad Jizerou nevymezuje žádné plochy přestavby. 3.4 Vymezení systému sídelní zeleně Stávající systém sídelní zeleně, který je v ÚP Jablonec nad Jizerou vymezen plochami ZV a ZO a solitérní zelení v zastavěném i nezastavěném území, se nezmění. Zeleň, která se stane součástí systému sídelní zeleně je možné vysázet i v jiných plochách s rozdílným způsobem využití. 7

9 4. Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování 4.1 Koncepce dopravní infrastruktury Stávající koncepce dopravní infrastruktury v území města Jablonec nad Jizerou, která je vytvořena silniční sítí místních komunikací, krajských silnic II. a III. třídy, státní silnicí I. třídy a plochami parkovišť se ÚP Jablonec nad Jizerou výrazně nemění. Nové komunikace v zastavitelných plochách budou dopravně napojeny na stávající místní komunikační síť města a navrženy převážně jako obousměrné dvoupruhové v kategorii MO 6,5 s obousměrnou vozovkou o dvou jízdních pruzích šířky 2,75 m a vodicím proužku 0,5 m podél obrubníku případně zpevněnými krajnicemi, nebo jako obousměrné dvoupruhové v modifikované úpravě se šířkou vozovky 4,50 m s bezpečnostními odstupy, přičemž míjení protijedoucích vozidel bude umožněno buď v prostoru tzv. výhyben nebo u zpevněných vjezdů k jednotlivým objektům. U nově budovaných objektů bude odpovídající počet parkovacích míst umístěn na pozemku stavby nebo v objektu stavby. Stávající, především nezpevněné parkovací plochy, budou postupně opatřovány bezprašným povrchem, bude vybudováno jejich odpovídající odvodnění a stanovena jasná organizace dopravy. V území Krkonošského národního parku budou stávající (při rekonstrukci, opravě) i nově budované parkovací plochy provedeny jako trávníky na štěrkovém podkladu (zpevněná travnatá parkoviště). Při úpravách a rekonstrukcích krajských silnic II. a III. třídy budou respektovány návrhové kategorie šířky silnic takto: u krajské silnice II/297 S 7,5/60 u krajských silnic III/29058 a III/29063 S 7,5/60 u krajských silnic III/28620, III/0143, III/0144 a III/0146 S 6,5/50 u krajské silnice III/0145 S 4,0/30 ÚP Jablonec nad Jizerou pro zlepšení dopravy v území stanovuje (ukládá) při rekonstrukci a úpravě silniční sítě: dopravně a prostorově upravit křižovatku silnice I/14 se silnicí III/29085, zlepšit v oblasti bezpečnosti a stavebně technických požadavků úrovňová křížení s železniční tratí, u silnice I/14 zlepšovat šířkové poměry komunikace, u silnice I/14 a silnice III/29058 v zastavěném území vybudovat chodníky, případně cyklostezky. Součástí dopravní infrastruktury je i plocha dopravní infrastruktury pro silniční dopravu pro nové autobusové nádraží vymezené ÚP Jablonec nad Jizerou v bezprostřední blízkosti železničního nádraží. Stávající koncepce parkovacích stání je ÚP Jablonec nad Jizerou doplněna o několik parkovacích ploch v centru města. 4.2 Koncepce technické infrastruktury Stávající koncepce technické infrastruktury v území města Jablonec nad Jizerou 8

10 se ÚP Jablonec nad Jizerou nezmění. V zastavěném území, zastavitelných plochách i nezastavěném území je možný rozvoj všech primérních sítí (teplovod, kanalizace, vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie vysokého i nízkého napětí) za podmínky, že všechny nově budované a stávající sítě v případě jejich rekonstrukce a opravy budou v území Krkonošského národního parku uloženy do země Koncepce zásobení vodou a likvidace odpadních vod Všechny nové objekty umísťované do zastavěného území a zastavitelných ploch v části Jablonec nad Jizerou budou přednostně napojeny na městskou kanalizaci a městský vodovod. V částech Bratrouchov, Buřany, Dolní Dušnice, Horní Dušnice, Hradsko, Končiny, Stromkovice a Vojtěšice budou stávající i nové objekty zásobeny pitnou vodou z vlastních zdrojů (studní). Odkanalizování objektů v těchto částech obce bude realizováno formou akumulačních bezodtokových jímek případně malými domovními čistírnami odpadních vod Koncepce zásobování elektrickou energií Způsob zásobování elektrickou energií ze stávající distribuční soustavy tvořené vedením VN 35 kv, stávajícími trafostanicemi a rozvodnou sítí NN se nezmění. U zastavitelných ploch budou umístěny nové trafostanice TS 1, TS 2, TS 4, TS 8, TS 9, TS 12, TS Koncepce zásobování zemním plynem ÚP Jablonec nad Jizerou vymezuje trasu vysokotlakého plynovodu a umístění regulační stanice plynu pro možnost zásobení zemním plynem část Jablonec nad Jizerou. 4.3 Koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury Stávající koncepce občanského vybavení veřejné infrastruktury se ÚP Jablonec nad Jizerou nezmění. 4.4 Koncepce veřejných prostranství Stávající koncepce veřejných prostranství v území města Jablonec nad Jizerou se ÚP Jablonec nad Jizerou nezmění. 9

11 5. Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů a podobně. 5.1 Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití Stávající koncepce uspořádání krajiny, ve svém základním členění a uspořádání, bude ÚP Jablonec nad Jizerou zachována. ÚP Jablonec nad Jizerou vymezuje 10 ploch pro provedení změn v krajině o celkové výměře 4,1121 ha. Plochy změn v krajině Označení plochy: Základní využití plochy: Rozloha: Nezbytná podmínka realizace: K1 plocha přírodní lesní. 0,6094 ha. výstavba vysokotlakého plynovodu. Označení plochy: Základní využití plochy: Rozloha: Nezbytná podmínka realizace: K2 plocha přírodní lesní. 0,6789 ha. výstavba vysokotlakého plynovodu. Označení plochy: Základní využití plochy: K3 plocha lesní. Rozloha: 0,0360. Nezbytná podmínka realizace: výstavba vedení vysokého napětí a trafostanice. Označení plochy: Základní využití plochy: Rozloha: Nezbytná podmínka realizace: K4 plocha přírodní lesní. 0,0382 ha. výstavba vedení vysokého napětí. Označení plochy: Základní využití plochy: Rozloha: Nezbytná podmínka realizace: K5 plocha přírodní lesní. 0,0763 ha. výstavba vedení vysokého napětí. 10

12 Označení plochy: K7 Základní využití plochy: plocha smíšená nezastavitelného území s funkcí lesní a sportovní. Rozloha: 1,7103 ha. Nezbytná podmínka realizace: není stanovena. Označení plochy: K8 Základní využití plochy: plocha smíšená nezastavitelného území s funkcí lesní a sportovní. Rozloha: 0,5789 ha. Nezbytná podmínka realizace: není stanovena. Označení plochy: K9 Základní využití plochy: plocha smíšená nezastavitelného území s funkcí lesní a sportovní. Rozloha: 0,1440 ha. Nezbytná podmínka realizace: není stanovena. Označení plochy: Základní využití plochy: Rozloha: Nezbytná podmínka realizace: K10 plocha lesní. 0,0816 ha. provozování lyžařského dopravního zařízení. Označení plochy: Základní využití plochy: Rozloha: Nezbytná podmínka realizace: K11 plocha lesní. 0,0693 ha. provozování lyžařského dopravního zařízení. Označení plochy: Základní využití plochy: Rozloha: Nezbytná podmínka realizace: K12 plocha smíšená nezastavitelného území s funkcí lesní a sportovní. 0,0892 ha. není stanovena. Plocha K6 byla v procesu pořizování a zpracování z ÚP Jablonec nad Jizerou (po společném jednání) z ÚP Jablonec nad Jizerou vyřazena. 11

13 5.2 Územní systém ekologické stability ÚP Jablonec nad Jizerou vymezuje v řešeném území tyto prvky územního systému ekologické stability (dále jenom ÚSES ): - nadregionální ÚSES: osu nadregionálního biokoridoru K22MB, osu nadregionálního biokoridoru K30MB, nadregionální biokoridor K30V, - regionální ÚSES: regionální biocentrum RC 1222 Rezek, část regionálního biocentra RC 1658 Zadní Blansko, část regionálního biocentra 16-RC 1221 Hradsko, - lokální ÚSES: lokální biocentrum lokální biocentrum lokální biocentrum lokální biocentrum lokální biocentrum lokální biocentrum lokální biocentrum lokální biocentrum lokální biocentrum lokální biokoridor lokální biokoridor lokální biokoridor lokální biokoridor lokální biokoridor část lokálního biokoridoru část lokálního biokoridoru LC3, LC4, LC5, LC6, LC7, LC9, LC10, LC11, LC1669, LK13, LK14, LK15, LK17, LK18, LK46, LK Prostupnost krajiny Zástavba v zastavitelných plochách i zastavěném území nesmí narušit stávající prostupnost krajiny pro volný pohyb a migraci zvěře. 5.4 Protierozní opatření ÚP Jablonec nad Jizerou nevymezuje žádné plochy pro návrh protierozních opatření. 5.5 Opatření proti povodním ÚP Jablonec nad Jizerou nevymezuje žádné plochy pro návrh opatření proti povodním. 12

14 5.6 Opatření pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny V území budou chráněny vymezené biokoridory, biocentra i hodnotné interakční prvky jako jsou například stromořadí, remízky a solitérní vzrostlá zeleň. Nezastavěné stavební pozemky v zastavitelných plochách v území Krkonošského národního parku budou ponechány v původním stavu. 5.7 Plochy pro rekreační využívání krajiny Stávající rekreační využití krajiny je ÚP Jablonec nad Jizerou možné rozšířit o plochu veřejného tábořiště v katastrálním území Jablonec nad Jizerou (část zastavitelné plochy Z1). Žádné jiné nové plochy pro rekreaci nejsou ÚP Jablonec nad Jizerou vymezovány. ÚP Jablonec nad Jizerou, vymezením plochy smíšené nezastavěného území sportovní, upřesňuje plochu ski areálu Kamenec i sjezdovky u hotelu Stráž, které jsou dlouhodobě využívány jako plochy pro sjezdové lyžování v zimním období. 5.8 Dobývání nerostů ÚP Jablonec nad Jizerou nevymezuje žádnou plochu dobývání nerostů a tato činnost je v celém území města Jablonec nad Jizerou nepřípustná. 13

15 6. Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, základní podmínky ochrany krajinného rázu V řešeném území vymezuje ÚP Jablonec nad Jizerou tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití: - plochy bydlení v bytových domech (BH), - plochy bydlení v rodinných domech - městské (BI), - plochy bydlení v rodinných domech - venkovské (BV), - plochy rekreace pro rodinnou rekreaci (RI), - plochy rekreace - zahrádkářské osady (RZ), - plochy rekreace veřejná tábořiště (RN), - plochy občanského vybavení - ubytovny, penziony, hotely (OM), - plochy občanského vybavení - tělovýchovy a sportu (OS), - plochy občanského vybavení - hřbitovy (OH), - plochy smíšené obytné - městské (SM), - plochy smíšené obytné venkovské (SV), - plochy dopravní infrastruktury - silniční dopravy (DS), - plochy dopravní infrastruktury - železniční dopravy (DZ), - plochy technické infrastruktury (TI), - plochy výroby a skladování - lehký průmysl (VL), - plochy výroby a skladování - zemědělská výroba (VZ), - plochy zeleně zeleň na veřejných prostranstvích (ZV), - plochy zeleně ochranná a izolační zeleň (ZO), - plochy vodní a vodohospodářské (W), - plochy zemědělské (NZ), - plochy lesní (NL), - plochy přírodní vodní a vodohospodářské (NPw), - plochy přírodní - zemědělské (NPz), - plochy přírodní - lesní (NPl), - plochy smíšené nezastavěného území - vysoký nálet (NSn), - plochy smíšené nezastavěného území - sportovní (NSs). Z hlediska časového horizontu využití ploch s rozdílným způsobem využití ÚP Jablonec nad Jizerou vymezuje: - plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití), - plochy změny (je navržena budoucí změna využití). Pro zajištění podmínek pro územní plánování ve volné krajině, mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch, lze v rámci pozemkových úprav měnit využití území, bez nutnosti změny územního plánu a to vzájemně u druhů pozemků orná půda, zahrada, trvalý travní porost, vodní plocha a lesní pozemek. 6.1 Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání ÚP Jablonec nad Jizerou pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a prostorové uspořádání v těchto plochách stanovuje tyto podmínky: 14

16 Plochy bydlení v bytových domech (BH) - bydlení v bytových domech. - stavby občanského vybavení veřejné infrastruktury, - veřejná prostranství, plochy okrasné zeleně s prvky drobné architektury a mobiliáře, dětská hřiště. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí. - koeficient míry zastavění plochy KZP = 0,50, - výšková hladina zástavby se stanovuje max. 15,0 m nad rostlý (okolní) terén, - u nového bytového domu bude k parkování pro osobní automobily využito podzemních podlaží, - minimální plocha zachované zeleně musí být 20 % z výměry parcely, - maximální počet podzemních podlaží 2, - maximální počet nadzemních podlaží 3, - maximální počet podlaží v podkroví 1. Plochy bydlení v rodinných domech městské (BI) - bydlení v izolovaných rodinných domech městského typu. - veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně a prvky drobné architektury a mobiliáře, - dětská hřiště, - ubytování v rodinném domě s max. kapacitou 8 lůžek. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí, - rozsah zařízení souvisejícího občanského vybavení, obchodního prodeje a služeb integrovaných v rodinném domě nesmí snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí, - stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení, stavby a zařízení pro obchodní prodej a služby, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí. - koeficient míry zastavění plochy KZP = 0,20, - výšková hladina zástavby se stanovuje 10,0 m nad rostlý (okolní) terén, 15

17 - parkování v objektu, nebo na pozemku stavby, - odstavení vozidel (parkovací a odstavná stání) pro plnou kapacitu normového počtu stání musí být řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých stání nebo garáží, - minimální velikost pozemku pro rodinný dům 900 m 2, - minimální velikost zastavěné plochy rodinným domem 90 m 2, - maximální velikost zastavěné plochy rodinným domem 180 m 2, - stavby pro obchodní prodej a služby objemově nesmí převýšit hmotu rodinných domů ve svém okolí, - maximální počet podzemních podlaží 1, - maximální počet nadzemních podlaží 2, - maximální počet podlaží v podkroví 1. Plochy bydlení v rodinných domech venkovské (BV) - bydlení v izolovaných rodinných domech venkovského typu s možností umístění staveb a objektů pro chov drobných hospodářských zvířat. - veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně a prvky drobné architektury a mobiliáře, - dětská hřiště, - stavby pro rodinnou rekreaci, - ubytování v rodinném domě s max. kapacitou 8 lůžek. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí, - rozsah zařízení souvisejícího občanského vybavení, obchodního prodeje a služeb integrovaných v rodinném domě nesmí snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí, - stavby a zařízení souvisejícího občanského vybavení stavby a zařízení pro obchodní prodej a služby, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí. - koeficient míry zastavění plochy KZP = 0,10, - výšková hladina zástavby se stanovuje 10,0 m nad rostlý (okolní) terén, - odstavení vozidel (parkovací a odstavná stání) pro plnou kapacitu normového počtu stání musí být řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých stání nebo garáží, - minimální velikost pozemku pro jeden objekt k bydlení, k rodinné rekreaci či občanského vybavení 1200 m 2, - minimální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení, k rodinné rekreaci či občanského vybavení 100 m 2, - maximální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení, k rodinné rekreaci či občanského vybavení 180 m 2, - stavby občanského vybavení (zařízení pro obchodní prodej, služby) a stavby a objekty pro chov drobných hospodářských zvířat objemově nesmí převýšit 16

18 hmotu rodinných domů ve svém okolí, - maximální počet podzemních podlaží 1, - maximální počet nadzemních podlaží 1, - maximální počet podlaží v podkroví 1, - půdorys hlavní hmoty objektu musí mít tvar obdélníka s podélnou osou rovnoběžnou s vrstevnicí, - objekty musí mít symetrickou sedlovou nebo valbovou střechu se sklonem střešních rovin , - oplocení pozemků je přípustné pouze v případech stanovených právními předpisy. Plochy rekreace pro rodinnou rekreaci (RI) - rekreace v objektech pro rodinnou rekreaci. - bydlení v izolovaných rodinných domech venkovského typu s možností umístění staveb a objektů pro chov drobných hospodářských zvířat, - ubytování v rekreačním domě s max. kapacitou 8 lůžek. podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí ve vymezené ploše a svém okolí. - koeficient míry zastavění plochy KZP = 0,10, - výšková hladina zástavby se stanovuje 10,0 m nad rostlý (okolní) terén, - odstavení vozidel (parkovací a odstavná stání) pro plnou kapacitu normového počtu stání musí být řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých stání nebo garáží, - minimální velikost pozemku pro jeden objekt k bydlení nebo k rodinné rekreaci 1200 m 2, - minimální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení nebo k rodinné rekreaci 100 m 2, - maximální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení nebo k rodinné rekreaci 180 m 2, - maximální počet podzemních podlaží 1, - maximální počet nadzemních podlaží 1, - maximální počet podlaží v podkroví 1, - stavby a objekty pro chov drobných hospodářských zvířat objemově nesmí převýšit hmotu rodinného domu, - půdorys hlavní hmoty objektu musí mít tvar obdélníka s podélnou osou rovnoběžnou s vrstevnicí, - objekty musí mít symetrickou sedlovou nebo valbovou střechu se sklonem střešních rovin , - oplocení pozemků je přípustné pouze v případech stanovených právními předpisy. 17

19 Plochy rekreace zahrádkářské osady (RZ) - rekreace v zahrádkářských osadách. - výstavba objektů do 20 m 2 pro zahrádkářské vybavení a nářadí. podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím, - stavby a zařízení technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí ve vymezené ploše a svém okolí. - výšková hladina zástavby se stanovuje 5,0 m nad rostlý (okolní) terén. Plochy rekreace veřejná tábořiště (RN) - rekreace na veřejných tábořištích. - výstavba objektů zázemí veřejných tábořišť. podmíněně přípustném využití a nesouvisející s tímto využitím, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí ve vymezené ploše a svém okolí. - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,1, - výšková hladina zástavby se stanovuje 5,0 m nad rostlý (okolní) terén, - odstavení vozidel pro plnou kapacitu normového počtu stání musí být řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých stání. Plochy občanského vybavení ubytovny, penziony, hotely (OM) - občanské vybavení komerčního charakteru ubytování v ubytovnách, penzionech a hotelech. - plochy okrasné zeleně a prvky drobné architektury a mobiliáře, - dětská hřiště, - objekty a zařízení pro sport. 18

20 - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a služeb, které nesníží kvalitu prostředí ve vymezené ploše a svém okolí. - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,6 - výšková hladina zástavby se stanovuje max. 15,0 m nad rostlý (okolní) terén, - 50 % z celkové kapacity parkovacích stání musí být umístěno ve vlastním objektu, zbylá část na pozemku přiléhajícímu k pozemku stavby na nekrytých stáních, - maximální počet podzemních podlaží 2, - maximální počet nadzemních podlaží 2, - maximální počet podlaží v podkroví 1. Plochy občanského vybavení tělovýchovy a sportu (OS) - občanské vybavení pro tělovýchovnou a sportovní činnost, služby. - veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně a prvky drobné architektury a mobiliáře, - objekty pro ubytování sportovců. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a služeb, které nesníží kvalitu prostředí ve vymezené ploše a svém okolí. - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,40, - výšková hladina zástavby se stanovuje 9,0 m nad rostlý (okolní) terén, - parkovací stání budou umístěna na vlastním pozemku nebo na pozemku přiléhajícímu k pozemku stavby. Plochy občanského vybavení hřbitovy (OH) - provozování veřejných pohřebišť. - objekty a stavby k provozování veřejného pohřebiště, - okrasná zeleň, izolační zeleň a prvky drobné architektury a mobiliáře. - stavby a zařízení technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí ve vymezené ploše a svém okolí. 19

21 - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,90, - výšková hladina zástavby se stanovuje 5,0 m nad rostlý (okolní) terén. Plochy smíšené obytné městské (SM) - bydlení v bytových domech, - bydlení v rodinných domech, - rekreace v objektech pro rodinnou rekreaci. - obchodní prodej, ubytování, služby, veřejná správa. - veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně a prvky drobné architektury a mobiliáře, - ubytování v rodinném domě a v objektu pro rodinnou rekreaci. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí. - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,60, - výšková hladina zástavby se stanovuje 15,0 m nad rostlý (okolní) terén, - 50 % z celkové kapacity parkovacích a odstavných stání musí být umístěno ve vlastním objektu, zbylá část na pozemku přiléhajícímu k pozemku stavby, - zařízení pro obchodní prodej, služby a veřejnou správu umísťovaná v rámci bytového domu, budou situována v přízemí, případně podzemních podlažích a jejich provoz a činnost nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení v bytovém domě, vymezené ploše i svém okolí, - samostatné objekty pro obchodní prodej, ubytování, služby a veřejnou správu nesmí snížit kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše i svém okolí, - podlahová plocha zařízení pro obchodní prodej, služby a veřejnou správu musí tvořit minimálně 15 % z celkové podlahové plochy objektu, - maximální počet podzemních podlaží 2, - maximální počet nadzemních podlaží 3, - maximální počet podlaží v podkroví 1. Plochy smíšené obytné venkovské (SV) - bydlení v izolovaných rodinných domech venkovského typu s možností umístění staveb a objektů pro chov drobných hospodářských zvířat - rodinná rekreace v objektech pro rodinnou rekreaci, - obchodní prodej, ubytování, služby. - veřejná prostranství a plochy okrasné zeleně a prvky drobné architektury a 20

22 mobiliáře, - ubytování v rodinném domě s max. kapacitou 8 lůžek. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše a svém okolí. - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,20, - výšková hladina zástavby se stanovuje 12,0 m nad rostlý (okolní) terén, - odstavení vozidel (parkovací a odstavná stání) pro plnou kapacitu normového počtu stání musí být řešeno na vlastním pozemku formou nekrytých stání nebo garáží, - minimální velikost pozemku pro jeden objekt k bydlení nebo k rodinné rekreaci 1200 m 2, - minimální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení nebo k rodinné rekreaci 100 m 2, - maximální velikost zastavěné plochy objektu k bydlení nebo k rodinné rekreaci 180 m 2, - stavby občanského vybavení (zařízení pro obchodní prodej, služby, ubytování) a stavby a objekty pro chov drobných hospodářských zvířat objemově nesmí převýšit hmotu rodinných domů ve svém okolí, - maximální počet podzemních podlaží 1, - maximální počet nadzemních podlaží 2, - maximální počet podlaží v podkroví 1, - půdorys hlavní hmoty objektu musí mít tvar obdélníka s podélnou osou rovnoběžnou s vrstevnicí, - objekty musí mít symetrickou sedlovou nebo valbovou střechu se sklonem střešních rovin , - oplocení pozemků je přípustné pouze v případech stanovených právními předpisy. Plochy dopravní infrastruktury silniční doprava (DS) - provozování silniční dopravy. - silnice I., II. a III. třídy, místní obslužné a účelové komunikace, chodníky, cyklostezky, parkoviště, garáže, parkovací domy, dopravní manipulační plochy, stavby pro dopravu, - stavby a zařízení technické infrastruktury, - doprovodná a izolační zeleň. - není stanoveno. 21

23 - koeficient míry zastavění plochy KZP=1,00. Plochy dopravní infrastruktury železniční dopravy (DZ) - provozování železniční dopravy. - stavby, objekty a činnosti související s železniční dopravou a provozem železniční dráhy, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, - plochy doprovodné a izolační zeleně. - není stanoveno. - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,95. Plochy technické infrastruktury (TI) - provozování sítí, objektů a zařízení technické infrastruktury. - plochy pro parkování, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, - plochy doprovodné a izolační zeleně. - není stanoveno. - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,95. Plochy výroby a skladování lehký průmysl (VL) - průmyslová výroba lehkého průmyslu, řemeslná výroba a služby. - stavby a zařízení pro lehký průmysl, řemesla a služby, - plochy doprovodné a izolační zeleně, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury. 22

24 - není stanoveno. - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,70. - výšková hladina zástavby se stanovuje 12,0 m nad rostlý (okolní) terén, - výstavba nových objektů musí řešit parkovací a odstavná stání ze 100 % ve vlastním objektu nebo na vlastním pozemku, - maximální počet podzemních podlaží 2, - maximální počet nadzemních podlaží 2, - maximální počet podlaží v podkroví 1. Plochy výroby a skladování zemědělská výroba (VZ) - zemědělská výroba. - stavby a zařízení pro zemědělskou výrobu a skladování zemědělských produktů, strojů a zařízení, - plochy doprovodné a izolační zeleně, - stavby a zařízení technické a dopravní infrastruktury. - není stanoveno. - koeficient míry zastavění plochy KZP=0,90, - výšková hladina zástavby se stanovuje 10,0 m nad rostlý (okolní) terén. Plochy zeleně zeleň na veřejných prostranstvích (ZV) - relaxace, sportovní činnost. - plochy s parkovou úpravou, - chodníky, - dětská hřiště, - vysoká zeleň přírodního charakteru. 23

25 - stavby a zařízení technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí. - nejsou stanoveny. Plochy zeleně ochranná a izolační zeleň (ZO) - ochranná a izolační funkce. - plochy s parkovou úpravou. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží izolační a ochrannou funkci zeleně. - nejsou stanoveny. Plochy vodní a vodohospodářské (W) - vodohospodářské. - stavby a zařízení pro vodohospodářské účely pro výrobu technického sněhu používaného k zasněžování sjezdových tratí. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury. - nejsou stanoveny. Plochy zemědělské (NZ) - zemědělské. - liniové stavby dopravní infrastruktury účelové komunikace, související s hlavním a přípustným využitím, - liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - protierozní opatření, travní porosty se solitérními stromy, eventuelně s 24

26 drobnými remízy, porosty podél mezí, - opatření pro založení prvků územního systému ekologické stability. podmíněně přípustné využití a nesouvisející s tímto využitím. - doprovodné zemědělské stavby do plochy 70 m 2 jako například polní krmiště, salaše, přístřešky, stavby pro chov včelstev, oplocení pro chov a podobně, - stavby a zařízení pro účely cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání - turistické a cyklistické stezky, informační systémy a odpočívadla, - zalesnění pozemků do výměry 1 ha, bezprostředně navazující na plochy lesní vymezené územním plánem, realizované na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu a na plochách bez třídy ochrany, přičemž nebude ve vzdálenosti menší, než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch, které musí být projednáno dle platných právních předpisů. - výšková hladina zástavby se stanovuje 10,0 m nad rostlý (okolní) terén. Plochy lesní (NL) - činnost dle lesního hospodářského plánu. - stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa, - liniové stavby dopravní infrastruktury účelové komunikace, související s hlavním a přípustným využitím, - liniové stavby veřejné technické infrastruktury, - opatření k založení prvků územního systému ekologické stability. - stavby a zařízení pro účely rekreace a cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání - turistické a cyklistické stezky, informační systémy a odpočívadla. - nejsou stanoveny. Plochy přírodní - vodní a vodohospodářské (NPw) - zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, - krajinářské a vodohospodářské využití. - stavby a opatření upravující vodní toky, - opatření související s ochranou přírody a krajiny, - opatření související s ochranou biokoridorů a biocenter územního systému 25

27 ekologické stability, - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí. - nejsou stanoveny. Plochy přírodní zemědělské (NPz) - zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, - krajinářské a zemědělské využití. - opatření související s ochranou biokoridorů a biocenter územního systému ekologické stability. - veškeré stavby, zařízení, opatření a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném a - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí, - doprovodné zemědělské stavby do plochy 70 m 2 jako například polní krmiště, salaše, přístřešky, stavby pro chov včelstev, oplocení pro chov a podobně, - stavby a zařízení pro účely cestovního ruchu sloužící veřejnému užívání - turistické a cyklistické stezky, informační systémy a odpočívadla, - zalesnění pozemků do výměry 1 ha, bezprostředně navazující na plochy lesní vymezené územním plánem, realizované na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu a na plochách bez třídy ochrany, přičemž nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch, které musí být projednáno dle platných právních předpisů. - výšková hladina zástavby se stanovuje 12,0 m nad rostlý (okolní) terén, - orientace stavby po spádnici. Plochy přírodní lesní (NPl) - zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, - krajinářské a lesohospodářské. - stavby a opatření související s ochranou přírody a krajiny, - stavby, zařízení a opatření související s hospodařením v lese, - opatření související s ochranou biokoridorů a biocenter územního systému 26

28 ekologické stability. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí. - nejsou stanoveny. Plochy smíšené nezastavěného území vysoký nálet (NSn) - krajinářské, zemědělské a lesní využití. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, - ochranná a izolační zeleň. - není stanoveno. - nejsou stanoveny. Plochy smíšené nezastavěného území sportovní (NSs) - zajištění podmínek pro ochranu přírody a krajiny, - krajinářské, lesohospodářské. - stavby a zařízení pro provozování sjezdového lyžování, - opatření související s ochranou biokoridorů a biocenter územního systému ekologické stability. - stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury, které nesníží kvalitu prostředí. - nejsou stanoveny. 27

29 6.2 Obecné podmínky prostorového a hmotového uspořádání u všech ploch s rozdílným způsobem využití ÚP Jablonec nad Jizerou stanovuje pro všechny plochy s rozdílným způsobem využití v území Krkonošského národního parku tyto obecné podmínky prostorového a hmotového uspořádání: - při umísťování staveb je nutno navazovat na urbanistickou strukturu a charakter daného místa, je nutno brát zřetel na stávající okolní zástavbu, především na její výraz, hmotové a materiálové řešení a způsob zasazení do krajiny, - při umisťování stavby na stavebním pozemku vždy v návaznosti na okolní zástavbu, respektovat převažující způsob umístění stavby a její orientaci vzhledem ke komunikacím, hlavním pohledovým osám a světovým stranám. Dle možnosti respektovat prostředí a vycházet z konfigurace a nivelity terénu. Doplňkové stavby umisťovat dle možnosti v nepohledových partiích parcely. Respektovat a maximálně využít stávající vzrostlé zeleně. V případě stavby na zbořeništi vycházet z umístění a půdorysu původní stavby, - půdorys stavby bude obdélníkový v poměru stran 1:2 až 2:3, - celková výška stavby nepřesáhne hodnotu uvedenou u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, - doprovodné a hospodářské stavby budou vždy respektovat hmotu, výraz a materiálové řešení hlavní stavby. Umístění těchto staveb řešit mimo hlavní pohledová průčelí hlavní stavby. Využít terénních vlastností parcely a dle možnosti stávající popř. doplněné zeleně. Umístění technických staveb řešit vždy mimo pohledová průčelí hlavního objektu. Specifické stavby (např. nádrže na propan butan, bazény apod.) umisťovat do země. Zastřešování zahradních bazénů pevnými střechami je nepřípustné. 6.3 Základní podmínky ochrany krajinného rázu rázu: ÚP Jablonec nad Jizerou stanovuje tyto základní podmínky ochrany krajinného - v řešeném území, kromě navrhované rozhledny, nebudou umísťovány výškové stavby a nové dominanty, - při navrhování nových objektů a jejich výstavbě budou chráněny plochy biokoridorů a biocenter, - koeficient míry zastavění pozemků (KZP) nesmí překročit stanovenou hodnotu, - při navrhování nových staveb, při rekonstrukci, modernizaci a úpravě stávajících staveb a objektů budou respektovány požadavky stanovené Plánem péče v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu, Studie krajinného rázu a Vyhodnocení krajinného rázu území KRNAP a jeho ochranného pásma Liberecká část. 6.4 Základní podmínky ochrany zdraví před hlukem ÚP Jablonec nad Jizerou stanovuje tyto základní podmínky ochrany zdraví před hlukem: 28

30 - v plochách určených pro bydlení a jiných, pokud v nich mohou vznikat chráněné prostory, které leží v hlukem zasaženém území dopravních liniových staveb, nebude povolováno umístění staveb pro bydlení a ostatních staveb obnášejících chráněné prostory, pokud nebude prokázáno, že jejich umístěním nebude naplněn požadavek na pohodu bydlení u těchto staveb, - v plochách umožňující bydlení, ve kterých je přípustné umisťovat stavby a zařízení, které mohou být zdrojem hluku, je možné tyto stavby umisťovat pouze tehdy, bude-li prokázáno, že jejich umístěním nedojde k narušení pohody bydlení u staveb pro bydlení. 29

31 7. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit ÚP Jablonec nad Jizerou vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: - veřejně prospěšné stavby: - WD 01 autobusové nádraží. ÚP Jablonec nad Jizerou nevymezuje žádné plochy asanací a asanačních úprav. 30

32 8. Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo ÚP Jablonec nad Jizerou vymezuje tyto veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo: - veřejně prospěšné stavby: - WT 01 vysokotlaký plynovod, - WT 02 regulační stanice plynu RS, - WT 03 vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS8, - WT 04 vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS9, - WT 05 vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS1, - WT 06 vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS2, - WT 07 vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS4, - WD 01 autobusové nádraží. Náležitosti ploch veřejně prospěšných staveb a opatření z hlediska zápisu na list vlastnictví Tabulka č.2 Označení stavby, opatření WT 01 WT 02 WT 03 WT 04 WT 05 WT 06 WT 07 WD 01 Druh veřejně prospěšné stavby nebo opatření Vysokotlaký plynovod Regulační stanice plynu RS Vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS8 Vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS9 Vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS1 Vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS2 Vrchní vedení vysokého napětí a trafostanice TS4 Autobusové nádraží V čí prospěch má být předkupní právo vloženo Provozovatel sítě VTL plynovodu Provozovatel sítě VTL plynovodu Provozovatel sítě VN Provozovatel sítě VN Provozovatel sítě VN Provozovatel sítě VN Provozovatel sítě VN Město Jablonec nad Jizerou Katastrální území Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Jablonec nad Jizerou Parcelní čísla dotčených pozemků 933, 934, 950, 951,, 959, 964/2, 967, 970, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1037, 1497, /1, 2126/1, 2161/1, 2127/1, 2171/3, 2127/6, 2616, 2618/1 2101/ /1, 1007/4, 1007/6, 1025/3, 1025/6, , 574/3, 574/5, 577/1, 577/4,

33 9. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování a dále stanovení lhůty pro pořízení studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti ÚP Jablonec nad Jizerou nevymezuje žádné plochy a koridory, ve kterých je prověření změny jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování. 32

34 10. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt ÚP Jablonec nad Jizerou stanovuje (vymezuje), že pro stavby občanského vybavení a chráněné památkové objekty musí architektonickou část projektové dokumentace vypracovat pouze autorizovaný architekt. 33

35 11. Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části Počet listů textové části územního plánu - 35 Počet výkresů grafické části územního plánu - 4 (12 listů). 34

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012. Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo,

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství.

PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Hlavní využití : Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. PLOCHY BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH BI Plochy jsou určeny pro bydlení, pro občanské vybavení a pro veřejná prostranství. tab. č. 1 - stavby rodinných domů, bytových domů (vila domů) - stavby pro rodinnou

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 Městský úřad v Trutnově Odbor rozvoje a majetku města ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE US2 JANSKÉ LÁZNĚ (V ÚZEMNÍM PLÁNU PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P3 UO PROTĚŽ) červen 2013 POŘIZOVATEL: Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy)

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy) OBEC ČASTOHOSTICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Častohosticích...2013 1 ÚZEMNÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A - N Á M Ě S Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H. V L A D I

Více

MĚSTO NOVÁ PAKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ PAKA

MĚSTO NOVÁ PAKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ PAKA MĚSTO NOVÁ PAKA Čj.: MUNP/2010/110 /RO V Nové Pace dne 14. 2. 2011 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ PAKA Zastupitelstvo města Nová Paka, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c)

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť Opatření obecné povahy č.1/2011 Leden, 2011 Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI Vydal správní orgán: Zastupitelstvo obce Bedihošť Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Datum vydání:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: únor 2015 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Rybniště Řešené území: Administrativní území obce Rybniště zahrnující

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h ÚZEMNÍ PLÁN Zastupitelstvo obce Přestavlky, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také stavební zákon ), za použití 43 odst. 4

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN DOBROUTOV NÁVRH Datum: leden 2016 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, pro občanské vybavení, pro drobnou výrobu a výrobní služby a pro veřejná

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: srpen 2015 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZHOTOVITEL Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný projektant: Zpracovatelský

Více

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010

ÚP Lukov návrh. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 267 889 Prosinec 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území...3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M P O Ř I Z O V A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T R Á Ž P O D R A L S K E M - R E V O L U Č N Í Č P. 1 6 4 4 7 1 2 7 S T R Á Ž P O D R A L S K E M P Ř Í L O H A P R O J E K T A N T I N G. A R C H.

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 8 NÁVRH zaří 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE NÁVRH zpracovaný v souladu s 7 zákona 183006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky 500006

Více

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obec Nemojany ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Obec Nemojany na zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, usnesení č. 6/7/2012. V Nemojanech dne 17. 12. 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEMOJANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo obce Nemojany,

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BRANSOUZE

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava --------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BLÍŽKOVICE zakázkové číslo:

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Ú H E R Č I C E A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území Úherčice. Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, 565 01 Choceň VIII.

Ú H E R Č I C E A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU. Katastrální území Úherčice. Ing. arch. Pavel Čížek, Újezdská 1429, 565 01 Choceň VIII. Ú Z E M N Í P L Á N Ú H E R Č I C E Katastrální území Úherčice A1. TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VIII. 2009 Pořizovatel : Objednatel : Vypracoval : Městský úřad Chrudim Obec Úherčice Ing. arch. Pavel

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Zpracovatel: Atelier AURUM s.r.o. Pardubice ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Ivana Petrů, A 00966 Vypracoval: Ing. arch.

Více

Územní plán Kytín. Textová část

Územní plán Kytín. Textová část Územní plán Kytín Textová část říjen 2010 Zadavatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Obec Kytín 252 10 Kytín 65 Městský úřad Černošice, Úřad územního plánování Ing. arch. Michal Schwarz Finská 5, 101 00 Praha

Více

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD TEXTOVÁ ČÁST NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE AKCE / JOB MÍSTO / SITE NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE TEXTOVÁ ČÁST AKCE / JOB ÚZEMNÍ STUDIE LIPNO ZÁPAD MÍSTO / SITE k. ú. LIPNO NAD VLTAVOU KLIENT / CLIENT OBECNÍ ÚŘAD LIPNO NAD VLTAVOU Lipno n. Vltavou 83, Lipno n. Vltavou

Více

VELKÝ TÝNEC Ú Z E M N Í P L Á N N Á V R H

VELKÝ TÝNEC Ú Z E M N Í P L Á N N Á V R H VELKÝ TÝNEC Ú Z E M N Í P L Á N N Á V R H A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: palacka@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop

Více

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM

Změna č.1. územního plánu CHRUDIM Změna č.1 územního plánu CHRUDIM Návrh zadání atelier URBI s.r.o., urbanisticko-architektonická projekční kancelář, Chopinova 9, Brno, 623 00 listopad 2014 Změna č.1 ÚP Chrudim změny č.1 Územního plánu

Více

ÚP HROCHŮV TÝNEC TEXTOVÁ ČÁST

ÚP HROCHŮV TÝNEC TEXTOVÁ ČÁST ÚP HROCHŮV TÝNEC TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo města Hrochův Týnec jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění,

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE I. ÚZEMNÍ PLÁN I.1. TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: ZPRACOVATEL: Magistrát města Přerov odbor koncepce a strategického rozvoje Bratrská 709/34 75011 Přerov 2 Obec Stříbrnice

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBRATICE II.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah str. A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území včetně souladu s územně plánovací dokumentací

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC

ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC ÚZEMNÍ PLÁN DOLANY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC OBJEDNATEL: OBEC DOLANY DATUM: 12/2010 NÁVRH ÚP DOLANY 2 Zastupitelstvo obce Dolany,

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

STARÝ PODDVOROV okr. Hodonín

STARÝ PODDVOROV okr. Hodonín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ PODDVOROV okr. Hodonín I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hodonín, Odbor rozvoje města obec Starý Poddvorov AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003

MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 10/2003 místních částí Hájek, Hajánky, Jamné a Pejškov města Tišnova, kterou se doplňuje vyhláška č. 37 města Tišnova o závazných částech územního plánu sídelního

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD)

ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE (PRO LOKALITU Z5 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽELEZNÝ BROD) POŘIZOVATEL Městský úřad Železný Brod úřad územního plánování náměstí 3. května 1 468 22 Železný Brod ÚČEL POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

I. A.Textová část : I.A. Textová část I.B. Grafická část

I. A.Textová část : I.A. Textová část I.B. Grafická část I. ÚZEMNÍ PLÁN SLAVKOV, ZMĚNA Č. 1 Obsah: I.A. Textová část I.B. Grafická část I. A.Textová část : Obsah: I./A.1. Vymezení zastavěného území... 3 I./A.2. Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LUDVÍKOV

I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LUDVÍKOV I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LUDVÍKOV I.A TEXTOVÁ ČÁST Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108

ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 ÚZEMNÍ STUDIE PLOCHA PŘESTAVBY P3-108 k.ú. Všebořice Dle 30 zákona č. 183/2006 Sb. Pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, Ústí n.l. Odbor rozvoje města Číslo zakázky: R 15/30-09

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Hostěnice

ÚZEMNÍ PLÁN. Hostěnice ÚZEMNÍ PLÁN upravený územní plán podle 188 zákona č. 183/2006 Sb. Hostěnice 2014 textová část PROJEKT BYL PODPOŘEN DOTACÍ Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE - 2 - ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚNICE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným území Územního plánu obce Mistrovice je následující katastrální území: Název katastrálního území Číslo Mistrovice 696064 Řešené území má celkovou rozlohu 461 ha. Hranice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČERVENEC 2015 ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍČÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM

Více

Strana 2 Územní plán Šošůvka

Strana 2 Územní plán Šošůvka Strana 2 Územní plán Šošůvka TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU A ODŮVODNĚNÍ ZPRACOVATELE Obsah I. Územní plán... 7 I.1 Vymezení zastavěného území... 7 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL:

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: MĚSTO STÁRKOV DATUM: 10/2015 NÁVRH ÚP STÁRKOV 2 Zastupitelstvo města Stárkov,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ORLICKÉ ZÁHOŘÍ a zároveň tímto ruší Územní plán obce Orlciké Záhoří, schválený 9. 2. 2000, ve znění jeho vydaných Změn.

ÚZEMNÍ PLÁN ORLICKÉ ZÁHOŘÍ a zároveň tímto ruší Územní plán obce Orlciké Záhoří, schválený 9. 2. 2000, ve znění jeho vydaných Změn. Obec Orlické Záhoří Orlické Záhoří 34, 517 64 Orlické Záhoří Zastupitelstvo obce Orlické Záhoří, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTOVICE číslo jednací:... v Sobotovicích dne:... (Územní plán Sobotovice) Obec Sobotovice Zastupitelstvo obce Sobotovice příslušné podle 6 odst. 5) písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE

ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4,. Bud jovice 370 01, tel. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN NETOLICE Datum: ervenec 2015 Paré íslo: 1 Pro opakované ve ejné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTÍN. RNDr. MILAN POLEDNIK. ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: U 524 DATUM: SRPEN 2014 ZPRACOVALO URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o.

ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTÍN. RNDr. MILAN POLEDNIK. ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: U 524 DATUM: SRPEN 2014 ZPRACOVALO URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s. r. o. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ A PORADENSKÁ ČINNOST, EKOLOGIE, GIS NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN SOBOTÍN OBJEDNATEL: OBEC: KRAJ: OBEC SOBOTÍN SOBOTÍN OLOMOUCKÝ ZPRACOVATELÉ: URBANISTICKÁ

Více

SOUBOR ZMĚN Č.1 ÚZEMNÍ HO PLÁNU HLUBOČKY TEXTU NÁVRHU SOUBOR ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUBOČKY NÁVRH

SOUBOR ZMĚN Č.1 ÚZEMNÍ HO PLÁNU HLUBOČKY TEXTU NÁVRHU SOUBOR ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUBOČKY NÁVRH SOUBOR ZMĚN Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUBOČKY NÁVRH 1 A. OBSAH SOUBORU ZMĚN Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HLUBOČKY (dle SZ 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 500/2006 Sb.) Část I - návrh: Textová část Grafická

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více