Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Územní plán Oborná. Textová ást územního plánu. Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince 2012."

Transkript

1

2 Územní plán Oborná Textová ást územního plánu Upravení návrhu ÚP Oborná podle pokyn po izovatele na úpravu z 18. prosince Územní plán Oborná byl projektantem vypracován na základ Smlouvy o dílo, uzav ené podle Obchodního zákoníku zákona. 513/1991. Sb., ve zn ní pozd jších p edpis. Dílo bylo vypracováno na základ zákona. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, ve zn ní pozd jších p edpis.

3 Obsah strana I.1. Textová ást územního plánu ást 1 I.1. a) Vymezení zastav ného území 1 I.1. b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1 I.1. c) Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen 2 I.1. c1) Urbanistická koncepce 2 I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch 3 I.1. c3) Plochy p estavby 5 I.1. c4) Systém sídelní zelen 5 I.1. d) Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umís ování; 5 ostatní za ízení dopravní a technické infrastruktury, ob anského vybavení I.1. d1) Ve ejná infrastruktura 5 I.1. d2) Dopravní infrastruktura 6 I.1. d3) Technická infrastruktura 7 I.1. d4) Ob anské vybavení 9 I.1. d5) Ve ejná prostranství (samostatné plochy) 9 I.1. e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek 9 pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn I.1. e1) Koncepce uspo ádání krajiny 9 I.1. e2) Vymezení ploch dalších zm n v území (krom ploch pro ÚSES) 10 I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny 11 I.1. e4) Prostupnost krajiny 12 I.1. e5) Plochy pro protierozní opat ení, ochranz p ed povodn mi 12 I.1. e6) Plochy rekreace v krajin 12 I.1. e7) Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin 12 I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití 13 s ur ením p evažujícího zp sobu využití (hlavní využití), pokud je možné je stanovit, p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín n p ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití) I.1. g) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb 34 a opat ení k zajišt ní obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit I.1. h) Vymezení ve ejn prosp šných staveb, ve ejn prosp šných opat ení, staveb 35 a opat ení k zajišt ní obrany a bezpe nosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemk m a stavbám vyvlastnit I.1. i) Stanovení kompenza ních opat ení podle 50 odst. 6 stavebního zákona 36 I.1. j) Údaje o po tu list územního plánu a po tu výkres k n mu p ipojené grafické 36 ásti

4 strana I.2. Textová ást územního plánu ást 2 I.2. a) Vymezení ploch a koridor územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, v etn podmínek pro jeho prov ení 37 I.2. b) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no 37 dohodou o parcelaci I.2. c) Vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zm nách v území 37 podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti I.2. d) Vymezení ploch a koridor, ve kterých je po ízení a vydání regula ního 39 plánu I.2. e) Stanovení po adí zm n v území(etapizaci) 39 I.2. f) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které 39 m že vypracovávat architektonickou ást projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

5 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu I.1. Textová ást územního plánu ást 1 I.1. a) Vymezení zastav ného území 1.1 Územní plán Oborná (dále jen: ÚP Oborná) vymezuje zastav né území k 25. kv tnu Hranice zastav ného území je zobrazena ve výkresech: I.3. Grafická ást územního plánu I.3. a) Výkres základního len ní území 1 : I.3. b) Hlavní výkres 1 : I.1. b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot ÚP Oborná 2.1 Na základ shromážd ných podn t i žádostí vlastník pozemk /parcel a pot eb prov - ených orgány Obce Oborná koordinuje ve ejné i soukromé zájmy na zm ny v území p i respektování limit využití území a dochovaných p írodních, kulturních a historických hodnot území Oborné. 2.2 P i zohledn ní stávajícího charakteru a struktury zástavby a dochovaného krajinného rázu stanovuje výškovou regulaci zástavby, rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk, intenzitu stavebního využití pozemk, eší charakter a strukturu zástavby. 2.3 Základní koncepce rozvoje území obce je stanovena vymezením zastav ného území, zastavitelných ploch a nezastav ného území i v uspo ádání ploch s rozdílným zp sobem využití. Je zobrazena ve výkresech: I.3. Grafická ást územního plánu I.3. a) Výkres základního len ní území 1 : I.3. b) Hlavní výkres 1 : Stanovuje koncepci uspo ádání a využívání území vymezením ploch s rozdílným zp sobem využití (druhy ploch) s podrobn jším len ním zohled ujícím specifické podmínky a charakter území v t ch p ípadech, kdy len ní je pot ebné z d vodu velmi odlišných územních podmínek, a stanovuje další jiný druh plochy s rozdílným zp sobem využití (Plochy smíšené p írodního charakteru zastav ného území). 2.5 Užívá pojem za ízení ve smyslu organiza ní jednotka. 2.6 Dopravní infrastrukturu, technickou infrastrukturu a ob anské vybavení prvotn lení podle p íslušnosti k ve ejné infrastruktu e, tj. na za ízení z izovaná nebo užívaná ve ve- ejném zájmu, a na ostatní, pro která používá slovní spojení neve ejná a komer ních za ízení. 2.7 Vymezuje v celém území Oborné tyto plochy s rozdílným zp sobem využití: B B-RD R R-RR Plochy bydlení rodinné domy Plochy rekreace rodinná rekreace zá í 2011, duben

6 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu OV OV-V OV-T OV-H OV-K VP VP-N VP-Z VP-H SO SO-V DI DI-S DI-P DI-Ž TI TI-V V V-ZV SV SV-N VH VH-V Z Z-RP L L-LH N N-PE N-US N-IZ X X-PE Plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury - bez p evažující t lovýchovy a sportu, bez h bitov ve ejné infrastruktury - t lovýchova a sport ve ejné infrastruktury - h bitovy neve ejná a komer ní za ízení - bez p evahy sportu Plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) nám stí, náves park, par ík, sadová úprava ve ejné zelen h išt a herní plochy Plochy smíšené obytné venkovské Plochy dopravní infrastruktury silni ní doprava - pozemní komunikace silni ní doprava - ve ejná parkovišt (samostatné plochy) drážní doprava - železni ní dráha Plochy technické infrastruktury ve ejné infrastruktury Plochy výroby a skladování s vlivy za hranice ploch Plochy smíšené výrobní výroba a skladování, ob anské vybavení Plochy vodní a vodohospodá ské vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže Plochy zem d lské rostlinná produkce Plochy lesní lesní hospodá ství Plochy smíšené nezastav ného území p írodní a p írod blízké ekosystémy územní systém ekologické stability krajiny požadovaný (rozší ený) izola ní a ochranná zele Plochy smíšené p írodního charakteru zastav ného území (jiný druh plochy stanovený ÚP Oborná) p írodní a p írod blízké ekosystémy. I.1. c) Urbanistická koncepce, v etn vymezení zastavitelných ploch, ploch p estavby a systému sídelní zelen I.1. c1) Urbanistická koncepce ÚP Oborná Urbanistickou koncepci zastav ného území a zastavitelných ploch p i respektování limit využití území a dochovaných kulturních, historických i p írodních hodnot území stanovuje uspo ádáním ploch s rozdílným zp sobem využití a stanovením podmínek jejich prostorového uspo ádání. zá í 2011, duben

7 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu Plochy s rozdílným zp sobem využití jsou stanoveny podle stávajícího zp sobu využití a v zastavitelných plochách jsou stanoveny podle požadovaného zp sobu využití Vymezuje v zastav ném území a v zastavitelných plochách tyto plochy s rozdílným zp sobem využití (druhy ploch): B B-RD R R-RR OV OV-V OV-T OV-H OV-K VP VP-N VP-Z VP-H SO SO-V DI DI-S DI-P DI-Ž TI TI-V V V-ZV SV SV-N VH VH-V L L-LH X X-PE Plochy bydlení rodinné domy Plochy rekreace rodinná rekreace Plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury - bez p evažující t lovýchovy a sportu, bez h bitov ve ejné infrastruktury - t lovýchova a sport ve ejné infrastruktury - h bitovy neve ejná a komer ní za ízení - bez p evahy sportu Plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) nám stí, náves park, par ík, sadová úprava ve ejné zelen h išt a herní plochy Plochy smíšené obytné venkovské Plochy dopravní infrastruktury silni ní doprava - pozemní komunikace silni ní doprava - ve ejná parkovišt (samostatné plochy) drážní doprava - železni ní dráha Plochy technické infrastruktury ve ejné infrastruktury Plochy výroby a skladování s vlivy za hranice ploch Plochy smíšené výrobní výroba a skladování, ob anské vybavení Plochy vodní a vodohospodá ské vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže Plochy lesní lesní hospodá ství Plochy smíšené p írodního charakteru zastav ného území (jiný druh plochy stanovený ÚP Oborná) p írodní a p írod blízké ekosystémy. I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch ÚP Oborná Vymezuje zastavitelné plochy s ur ením druhu plochy podle požadovaného zp sobu využití s p ípadným uvedením bližšího ur ení využití konkrétní zastavitelné plochy Za zastavitelné plochy jsou považovány vymezené zm ny v území plochy ur ené k zastav ní v etn ploch vymezených pro pozemky staveb dopravní infrastruktury Vymezuje zastavitelnou plochu, pro kterou je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o parcelaci. Je obsahem lánku II.2. b) Vymezení ploch, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no dohodou o parcelaci. zá í 2011, duben

8 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu Vymezuje zastavitelnou plochu, pro kterou je rozhodování o zm nách v území podmín no po ízením územní studie. Je obsahem lánku II.2. c) Vymezení ploch a koridor, ve kterých je rozhodování o zm nách v území podmín no zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její po ízení a p im ené lh ty pro vložení dat o této studii do evidence územn plánovací innosti Nevymezuje žádnou plochu ani koridor, pro které je rozhodování o zm nách v území podmín no po ízením a vydáním regula ního plánu Vymezené zastavitelné plochy krom zastavitelných ploch pro p eložku silnice I / 45 jsou ozna eny kódem zm ny v území Z, zastavitelné plochy pro p eložku silnice I/45 (vycházející z územního rozhodnutí 'Silnice I/45 Bruntál - východní obchvat, 1. etapa') jsou ozna eny kódem zm ny v území D Rozsahy zastavitelných ploch jsou ur eny soubory celých pozemk /parcel nebo jejich ástí a celkovou vým rou plochy Vymezení zastavitelných ploch v etn jejich rozsah a stanovení požadovaného zp sobu využití plochy (druh ploch) s p ípadným bližším ur ením využití konkrétní plochy: k. ú. Oborná plocha druh plochy bližší ur ení využití plochy vým ra ha soubor pozemk plochy (pozemk parc..) Z / 1 DI-P komunální parkovišt 0,05 433/4, 434/2 Z / 2 SO-V není stanoveno 0,56 516/4, 516/5 Z / 3 SO-V není stanoveno 0,56 520/1, 520/2, 521/1, 521/2 Z / 4 SO-V není stanoveno 0, Z / 5 DI-S místní komunikace 0,57 380, 389, 516/5, 518, 520/1, 520/2, 565, 567/3, 1357, 1341, 1342/1 Z / 6 SO-V není stanoveno 0,52 608/8, 1337/3 Z / 7 V-ZV živo išná výroba 0,75 608/6, 608/7, 608/9 Z / 8 SO-V není stanoveno 0,27 822/2 Z / 9 B-RD není stanoveno 0,16 274/4 Z / 10 B-RD není stanoveno 1,21 903/7, 907/2, 930/1, 1406 Z / 11 B-RD není stanoveno 0,59 930/2 Z / 14 SO-V není stanoveno 2,96 266/1, 266/4, 267/1, 267/2, 267/5, 267/6, 274/1, 274/7, 279, 296, 848/10, 848/12, 1396, 1397/2, 1398/2, 1512/1 Z / 15 SO-V není stanoveno 0, Z / 16 TI-V komunální istírna 0,10 205/1, 995, 996, 1418/5, 1418/7 odpadních vod Z / 17 V-ZV živo išná výroba 0, Z / 18 SV-N není stanoveno 1,23 st 148, 1032/1, 1033/1, 1115/27 Z / 19 VP-Z ve ejná zele 0, Z / 20 SV-N není stanoveno 0, /39, 1115/45, 1115/69 D / 1 DI-S p eložka silnice I/45 0, /14, 1115/19, 1115/41, 1115/42, 1115/53, 1115/61, 1261/1, 1266/1, 1266/3, 1269/1, 1269/3 D / 2 DI-S p eložka silnice I/45 0,06 1, 2/1, st 7, 1386, 1417, 1495, 1496, 1497, 1499 zá í 2011, duben

9 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu D / 3 DI-S p eložka silnice I/45 0, , 1351/1 Z / 3 kód zm ny v území / po adové íslo plochy Kurzívou jsou psány vým ry podle m ení. ást pozemku/parcely I.1. c3) Plochy p estavby ÚP Oborná nevymezuje žádné plochy p estavby, tj. nevymezuje plochy ke zm n stávající zástavby, k obnov nebo k op tovnému využití znehodnoceného území. I.1. c4) Systém sídelní zelen ÚP Oborná Vymezuje obecn p ístupné plochy ve ejné zelen (tj. bez prostorového a asového omezení vstupu) s dominující funkcí stromové a ke ové zelen Pro ochranu krajinných prvk p írodního charakteru v zastav ném území vymezuje další jiný druh plochy s rozdílným zp sobem využití ur ený pro p írodní a p írod blízké ekosystémy, zejména pro nelesní stromovou a ke ovou zele (doprovodná zele vodních tok, skupina strom apod.) Na pozemcích staveb, které mají negativní vlivy na životní prost edí za hranice svých pozemk, bude z izována izola ní a ochranná zele Na nezastav ných plochách stavebních pozemk se o ekává z izování i d evinné zelen. Umíst ní a výška zelen musí respektovat podmínky ochranných pásem vedení technické infrastruktury, rozhledová pole k ižovatek a rozhledová pole p ipojení stavby na pozemní komunikaci, délku rozhledu pro zastavení p i jízd sm rovým obloukem. I.1. d) Koncepce ve ejné infrastruktury v etn podmínek pro její umís ování; ostatní za ízení dopravní a technické infrastruktury, ob anského vybavení I.1. d1) Ve ejná infrastruktura ÚP Oborná Koncepci ve ejné infrastruktury stanovuje uspo ádáním ploch s rozdílným zp sobem využití se stanovením podrobn jšího len ní podle p íslušnosti k ve ejné infrastruktu e, tj. k infrastruktu e z izované a užívané ve ve ejném zájmu Všechny vymezené plochy dopravní infrastruktury náleží k ve ejné infrastruktu e, v Oborné nebyla pot eba vymezit plochy dopravní infrastruktury s pozemky neve ejných a komer ních za ízení Všechny vymezené plochy technické infrastruktury náleží k ve ejné infrastruktu e, v Oborné nebyla pot eba vymezení ploch technické infrastruktury s pozemky neve ejných a komer ních za ízení. zá í 2011, duben

10 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu Plochy ob anského vybavení prvotn lení podle p íslušnosti k ve ejné infrastruktu e, tj. s pozemky za ízení ob anského vybavení z izovaných nebo užívaných ve ve ejném zájmu a ostatní, tj. s pozemky neve ejných a komer ních za ízení Všechny vymezené plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) náleží k ve ejné infrastruktu e Podmínky pro plochy s pozemky, stavbami, za ízeními náležejícími k ve ejné infrastruktu e jsou zohledn ny a jsou obsaženy v lánku I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití Vymezuje v celém území Oborné tyto plochy s rozdílným zp sobem využití (druhy ploch) p íslušející k ve ejné infrastruktu e: DI DI-S DI-P DI-Ž TI TI-V OV OV-V OV-T OV-H VP VP-N VP-Z VP-H Plochy dopravní infrastruktury silni ní doprava - pozemní komunikace silni ní doprava - ve ejná parkovišt (samostatné plochy) drážní doprava - železni ní dráha Plochy technické infrastruktury ve ejné infrastruktury Plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury - bez p evažující t lovýchovy a sportu, bez h bitov ve ejné infrastruktury - t lovýchova a sport ve ejné infrastruktury - h bitovy Plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) nám stí, náves park, par ík, sadová úprava ve ejné zelen h išt a herní plochy I.1. d2) Dopravní infrastruktura ÚP Oborná Stanovuje koncepci uspo ádání a využívání území Oborné vymezením ploch s rozdílným zp sobem využití, u ploch dopravní infrastruktury s podrobn jším len ním na: Plochy dopravní infrastruktury silni ní doprava - pozemní komunikace; Plochy dopravní infrastruktury silni ní doprava - ve ejná parkovišt (samostatné plochy); Plochy dopravní infrastruktury drážní doprava - železni ní dráha Plochy s rozdílným zp sobem využití dopravní infrastruktury jsou stanoveny podle stávajícího zp sobu využití a v zastavitelných plochách jsou stanoveny podle požadovaného zp sobu využití Pro dopravní infrastrukturu vymezené zastavitelné plochy se stanoveným rozdílným zp sobem využití ploch (druhem ploch), s bližším ur ením využití konkrétní plochy, a se stanovením jejich rozsah jsou obsaženy v lánku I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch. Dopravní infrastruktura Silni ní doprava K zajišt ní výstavby a ádného užívání stavby pro stanovený ú el vymezuje zastavitelné plochy pro p eložku silnice I/45 (vycházející z územního rozhodnutí 'Silnice I/45 Bruntál - východní obchvat, 1. etapa') Vymezuje zastavitelnou plochu pro pozemní komunikaci pro místní (obslužnou) komunikaci pro zlepšení dopravní obsluhy v lokalit Skalka pro nezbytné propojení dvou místních komunikací. zá í 2011, duben

11 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu Vymezuje zastavitelnou plochu pro komunální parkovišt pro dovybavení ve ejného prostranství výletišt v lokalit Skalka. Dopravní infrastruktura Drážní doprava Nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro drážní dopravu. Dopravní infrastruktura Letecká doprava ÚP Nevymezuje žádné plochy pro leteckou dopravu. Dopravní infrastruktura Vodní doprava Nevymezuje žádné plochy pro vodní dopravu. Dopravní infrastruktura Logistická centra Nevymezuje žádné plochy pro logistická centra (plochy kombinované dopravy). I.1. d3) Technická infrastruktura ÚP Oborná Stanovuje koncepci uspo ádání a využívání území Oborné vymezením ploch s rozdílným zp sobem využití, u ploch technické infrastruktury s podrobn jším len ním na: Plochy technické infrastruktury ve ejné infrastruktury (tj. plochy s pozemky staveb, za ízení z izovanými a užívanými ve ve ejném zájmu) Pro technickou infrastrukturu je vymezena jedna zastavitelná plocha se stanoveným rozdílným zp sobem využití ploch (druhem ploch), s bližším ur ením využití této plochy, a se stanovením jejího rozsahu. Je obsaženo v lánku I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch V plochách jiného zp sobu využití než Plochy technické infrastruktury vymezuje pro vedení technické infrastruktury zm ny v území - trasy technické infrastruktury, které jsou ozna eny kódem zm ny v území tv Vymezené zm ny v území - trasy technické infrastruktury: k. ú. Oborná ozna ení trasy tv / 1 tv / 2 tv / 3 tv / 4 tv / 5 tv / 6 tv / 7 tv / 9 tv / 10 druh trasy p ípadné bližší ur ení využití trasy trasa vedení TI elektronické komunika ní vedení trasa vedení TI elektronické komunika ní vedení trasa vedení TI vodovodní ad trasa vedení TI stoka kanalizace trasa vedení TI trasa vedení TI trasa vedení TI trasa vedení TI trasa vedení TI tv / 3 kód zm ny v území / po adové íslo trasy TI technická infrastruktura Technická infrastruktura Vodovody Nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky technologických objekt zásobování vodou. zá í 2011, duben

12 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu Pro p eložku silnice I/45 vymezuje zm nu v území - trasu (vycházející z územního rozhodnutí 'Silnice I/45 Bruntál - východní obchvat, 1. etapa') pro p eložku vodovodního adu, tj. vymezuje zm nu v území k zajišt ní výstavby a ádného užívání stavby pro stanovený ú el Podle pot eby pro n které zastavitelné plochy vymezuje zm ny v území - trasy vedení technické infrastruktury, které obsahují i p ípadné trasy nových vodovodních ad. Technická infrastruktura Kanalizace Vymezuje na severovýchodním okraji zástavby Oborné zastavitelnou plochu pro technickou infrastrukturu ve ejné infrastruktury s bližším ur ením využití plochy pro komunální istírnu odpadních vod Pro souvislou zástavbu vymezuje zm nu v území - trasu vedení technické infrastruktury s bližším ur ením pro stoku kanalizace z izované a provozované ve ve ejném zájmu a zaúst nou na budoucí komunální istírnu odpadních vod Podle pot eby pro n které zastavitelné plochy vymezuje zm ny v území - trasy vedení technické infrastruktury, které obsahují i p ípadné trasy nových kanaliza ních stok. Technická infrastruktura Elektroenergetika Nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky elektrických stanic Podle pot eby pro n které zastavitelné plochy vymezuje zm ny v území - trasy vedení technické infrastruktury, které obsahují i p ípadné trasy nových vedení elektriza ní soustavy (distribu ní vedení elekt iny). Technická infrastruktura Plynárenství Nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky technologických objekt zásobování plynem Nevymezuje zm ny v území - trasy vedení technické infrastruktury pro nové plynovody. Technická infrastruktura Elektronické komunikace Nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky elektronických komunika ních za ízení Pro p eložku silnice I/45 vymezuje trasy (vycházející z územního rozhodnutí 'Silnice I/45 Bruntál - východní obchvat, 1. etapa') pro p eložky elektronických komunika ních vedení, tj. vymezuje zm ny v území k zajišt ní výstavby a ádného užívání stavby pro stanovený ú el Podle pot eby pro n které zastavitelné plochy vymezuje zm ny v území - trasy vedení technické infrastruktury, které obsahují i p ípadné trasy nových elektronických komunika ních vedení. Technická infrastruktura stavby ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami Nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky staveb pro snižování ohrožení území živelnými pohromami povodn mi. Technická infrastruktura stavby a za ízení pro nakládání s odpady Nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro pozemky staveb a za ízení pro nakládání s odpady. zá í 2011, duben

13 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu I.1. d4) Ob anské vybavení ÚP Oborná Stanovuje koncepci uspo ádání a využívání území Oborné vymezením ploch s rozdílným zp sobem využití, plochy ob anského vybavení prvotn len ní podle p íslušnosti k ve ejné infrastruktu e, tj. s pozemky za ízení ob anského vybavení z izovaných nebo užívaných ve ve ejném zájmu, a na ostatní s pozemky neve ejných a komer ních za ízení Plochy ob anského vybavení lení na: Plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury - bez p evažující t lovýchovy a sportu, bez h bitov ; Plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury - t lovýchova a sport; Plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury - h bitovy; Plochy ob anského vybavení neve ejná a komer ní za ízení - bez p evahy sportu Nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro ob anské vybavení za ízení ve ejné infrastruktury (tj. z izovaných a užívaných ve ve ejném zájmu) Nevymezuje žádné zastavitelné plochy pro ob anské vybavení, které nenáleží do ve ejné infrastruktury, tj. se za ízeními neve ejného a komer ního charakteru. I.1. d5) Ve ejná prostranství (samostatné plochy) ÚP Oborná Stanovuje koncepci uspo ádání a využívání území vymezením ploch s rozdílným zp sobem využití. Ve ejná prostranství vymezuje jen na samostatných ve ejn p ístupných plochách s obecným užíváním (bez prostorového a asového omezení vstupu, obecné užívání je bezplatné) krom pozemních komunikací pro motorová vozidla, a podrobn ji je lení na: Plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) nám stí, náves; Plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) park, par ík, sadová úprava ve ejné zelen ; Plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) h išt a herní plochy Pro ve ejná prostranství vymezené zastavitelné plochy se stanoveným rozdílným zp sobem využití ploch (druhem ploch), s bližším ur ením využití konkrétní plochy, a se stanovením jejich rozsah. Jsou obsaženy v lánku I.1. c2) Vymezení zastavitelných ploch. I.1. e) Koncepce uspo ádání krajiny, v etn vymezení ploch a stanovení podmínek pro zm ny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobn I.1. e1) Koncepce uspo ádání krajiny ÚP Oborná Koncepci uspo ádání krajiny, tj. nezastav ného území p i respektování limit využití území a dochovaných p írodních, kulturních a historických hodnot území stanovuje zá í 2011, duben

14 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu uspo ádáním ploch s rozdílným zp sobem využití a stanovením podmínek jejich prostorového uspo ádání Plochy s rozdílným zp sobem využití v nezastav ném území jsou stanoveny podle stávajícího zp sobu využití a v plochách vymezených zm n v území pro územní systém ekologické stability krajiny a dalších zm n v území (krom ploch pro ÚSES) jsou stanoveny podle požadovaného zp sobu využití Vychází z rámcových podmínek ochrany nezastav ného území p ed nekoncep ním zastavováním, fragmentací krajiny atd., ze zákonem stanovených omezení budoucího umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení v nezastav ném území a z dochovaného charakteru nezastav ného území Oborné, v n kterých druzích ploch nezastav ného území vylu uje možnosti umíst ní staveb/budov. Podmínky pro pozemky, stavby, za ízení v plochách nezastav ného území jsou obsaženy v lánku I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití Nevylu uje možnosti umís ování oplocení v druzích ploch vymezených v nezastav ném území Vymezuje v nezastav ném území tyto plochy s rozdílným zp sobem využití (druhy ploch): DI DI-S DI-Ž VH VH-V Z Z-RP L L-LH N N-PE N-US N-IZ Plochy dopravní infrastruktury silni ní doprava - pozemní komunikace drážní doprava - železni ní dráha Plochy vodní a vodohospodá ské vodní plochy a toky, rybníky, vodní nádrže Plochy zem d lské rostlinná produkce Plochy lesní lesní hospodá ství Plochy smíšené nezastav ného území p írodní a p írod blízké ekosystémy územní systém ekologické stability krajiny požadovaný (rozší ený) izola ní a ochranná zele I.1. e2) Vymezení ploch dalších zm n v území (krom ploch pro ÚSES) ÚP Oborná Vymezuje plochy dalších zm n v území (krom ploch pro ÚSES) s ur ením druhu plochy s rozdílným zp sobem využití a s uvedením bližšího ur ení využití konkrétní plochy Plochy dalších zm n v území (krom ploch pro ÚSES) vymezené územním plánem jsou ozna ené kódem zm ny v území N Rozsahy ploch dalších zm n v území (krom ploch pro ÚSES) jsou ur eny soubory celých pozemk /parcel nebo jejich ástí a celkovou vým rou plochy Vymezení ploch dalších zm n v území (krom ploch pro ÚSES) v etn jejich rozsah a stanovení požadovaného zp sobu využití ploch (druh ploch) s bližším ur ením využití konkrétní plochy: zá í 2011, duben

15 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu k. ú. Oborná plocha druh plochy bližší ur ení využití plochy vým ra ha soubor pozemk plochy (pozemk parc..) N / 1 L-LH zalesn ní 3,42 963/1, 988/1, 988/3 N / 2 L-LH zalesn ní 0,31 976/4 N / 3 N-IZ d evinná zele proti 0, /56, 1115/58, 1115/70 vliv m ze silnice I/45 N / 4 N-IZ d evinná zele proti 0, /50, 1115/52 vliv m ze silnice I/45 N / 5 N-IZ d evinná zele proti vliv m z železnice 0,95 908/1, 930/3 N / 1 kód zm ny v území / po adové íslo plochy Kurzívou jsou psány vým ry podle m ení. ást pozemku/parcely I.1. e3) Vymezení ploch územního systému ekologické stability krajiny ÚP Oborná ÚP Oborná vymezuje plochy tvo ící skladebné ásti územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES). Plochy pro ÚSES minimální (nezbytný) nevymezuje, podle požadavk orgánu ochrany p írody a krajiny je vymezena plocha pro ÚSES požadovaný (rozší ený) pro místní (lokální) biokoridor: Propojení regionálního biocentra '108 Bruntálský les' s nadregionálním biocentrem '20 Pta í hora - Údolí Opavy' Plochy zm n v území pro územní systém ekologické stability krajiny vymezené územním plánem jsou ozna ené kódem zm ny v území U Rozsahy ploch zm n v území pro územní systém ekologické stability krajiny jsou ur eny soubory celých pozemk /parcel nebo jejich ástí a celkovou vým rou plochy Vymezení ploch zm n v území pro územní systém ekologické stability krajiny v etn jejich rozsah a stanovení požadovaného zp sobu využití ploch (druh ploch) s uvedením p íslušné skladebné ásti ÚSES: k. ú. Oborná plocha druh plochy sou ást skladeb. ásti ÚSES vým ra ha vymezení plochy (popis dot ených pozemk parc..) U / 1 N-US (a Jelení u Bruntálu) '20 Pta í hora - Údolí Opavy' 1,34 724/1, 725, 753/2, 782, 796/1, 796/3, 1312 U / 1 kód zm ny v území / po adové íslo plochy Jednoduché biokoridory jsou popsány sousedícími biocentry s vloženou poml kou. Ozna ení jednotlivých biocenter je uvedeno ve II.2. a) Koordina ní výkres (zelen ). Kurzívou jsou psány vým ry podle m ení. ást pozemku/parcely zá í 2011, duben

16 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu I.1. e4) Prostupnost krajiny ÚP Oborná Nevymezuje žádné nové cyklistické stezky ani ne eší žádné nové cyklistické, p ší, lyža ské a jezdecké turistické trasy Nevymezuje žádné plochy pro ve ejn p ístupné ú elové komunikace, polní a lesní cesty sloužící zejména zem d lské a lesní doprav. Stávající sí je dostate ná pro prostupnost krajiny p šími Nezp ís uje omezení vyplývající z obecn závazných p edpis možnosti umís ování oplocení (ploty, ohrady, oplocenky apod.) pro zajišt ní prostupnosti krajiny pro voln žijící živo ichy. I.1. e5) Plochy pro protierozní opat ení, ochranu p ed povodn mi ÚP Oborná Vymezuje plochy dalších zm n v území (krom ploch pro ÚSES): Plochy smíšené nezastav ného území izola ní a ochranná zele, které mají áste n i funkci zadržování srážkových vod, p doochrannou a protierozní Nevymezuje žádné plochy zm n v území pro opat ení nestavební povahy pro snižování ohrožení území povodn mi. I.1. e6) Plochy rekreace v krajin ÚP Oborná nevymezuje v nezastav ném území žádné obecn p ístupné (bez prostorového a asového omezení vstupu) plochy s možností za ízení sloužících rekreaci i cestovního ruchu (rekrea ní a odpo inkové plochy, plochy pro sportovní innosti ve volné krajin, rekreaci u vody, myslivost apod.). I.1. e7) Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin ÚP Oborná nevymezuje žádné plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin. zá í 2011, duben

17 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu I.1. f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným zp sobem využití s ur ením p evažujícího zp sobu využití (hlavní využití), pokud je možné je stanovit, p ípustného využití, nep ípustného využití (v etn stanovení, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat ení pro ú ely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona), pop ípad stanovení podmín n p ípustného využití t chto ploch a stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu (nap íklad výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk a intenzity jejich využití) ÚP Oborná 6.1 Vymezuje plochy s rozdílným zp sobem využití (druhy ploch) s podrobn jším len ním zohled ujícím specifické podmínky a charakter území Oborné v t ch p ípadech, kdy len ní je pot ebné z d vodu velmi odlišných územních podmínek, a stanovuje další jiný druh plochy s rozdílným zp sobem využití: Plochy smíšené p írodního charakteru zastav ného území. 6.2 Stanovuje podmínky pro využití druhov ur ených ploch, tj. stanovuje jednotné podmínky pro druhy ploch vymezené podle stávajícího zp sobu využití i pro plochy vymezené podle požadovaného zp sobu využití. 6.3 Stanovuje p evažující ú el využití druhov ur ené plochy. Za p evažující považuje zastoupení pozemk uvedené konkrétní innosti alespo na 60 % vým ry vymezené plochy. 6.4 Pro využití druhov ur ených ploch, tj. pro plochy vymezené podle stávajícího zp sobu využití i pro plochy vymezené podle požadovaného zp sobu využití, stanovuje jednotné podmínky prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu. 6.5 Pro druhov ur ené plochy stanovuje výškovou regulaci zástavby vymezením výškové hladiny zástavby, tj. maximální výšky budov nad terénem pozemku stavby, za ízení. Výškové hladiny jsou stanovené pro zástavbu novými budovami a p ípadnými zm nami dokon ených staveb nástavbami, kterými se budovy zvyšují. 6.6 Nestanovuje charakter zástavby a strukturu zástavby vymezených druhov ur ených ploch, pro území Oborné jsou dosta ující zbývající územním plánem stanovené podmínky prostorového uspo ádání pro vymezené druhy ploch. 6.7 V p íslušných druzích ploch stanovuje rozmezí vým ry pro vymezování pozemk rodinných dom a pozemk staveb pro rodinnou rekreaci. Pro tuto podmínku prostorového uspo ádání vymezených ploch považuje za pozemek rodinného domu a za pozemek stavby pro rodinnou rekreaci celé jejich budoucí zastav né stavební pozemky. ÚP Oborná nestanovuje rozmezí vým ry pozemk jiných druh staveb, za ízení. 6.8 Stanovuje intenzitu využití pozemk staveb, za ízení v druhov ur ených plochách v závislosti na odtokových pom rech území a zejména pro zachování stávajícího rázu Oborné. Pro tuto podmínku prostorového uspo ádání vymezených ploch považuje za pozemek stavby, za ízení celé jejich stávající nebo budoucí zastav né stavební pozemky. 6.9 Stanovuje, ve kterých plochách je vylou eno umís ování staveb, za ízení a jiných opat- ení pro ú ely uvedené v 18 odstavec 5 stavebního zákona. V t ch p ípadech, kdy stanovené vylou ení se vztahuje jen na budovy, je použito slovní spojení stavba/budova Pro plochy s rozdílným zp sobem využití s podrobn jším len ním zohled ujícím specifické podmínky a charakter území stanovuje tyto podmínky: zá í 2011, duben

18 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu B B-RD Plochy bydlení rodinné domy P evažující ú el využití plochy: Bydlení v rodinných domech p i zajišt ní bydlení v kvalitním prost edí umož ujícím nerušený a bezpe ný pobyt a každodenní rekreaci a relaxaci jejich obyvatel. Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky rodinných dom, - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), - pozemky staveb související dopravní infrastruktury, - pozemky staveb související technické infrastruktury, - pozemky zem d lského p dního fondu, jiné druhy pozemk užívané pro zem d lskou rostlinnou produkci; podmín n p ípustné využití: - nestanovuje se; nep ípustné využití: - pozemky bytových dom, - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení, - pozemky staveb nesouvisející dopravní infrastruktury, - pozemky staveb nesouvisející technické infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení pro výrobu a skladování, - pozemky staveb, za ízení pro zem d lství, - pozemky staveb, za ízení pro pln ní funkcí lesa, - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby je vymezena max. výškou budov 10 m nad terén pozemku stavby, za ízení; charakter a struktura zástavby: - nestanovuje se; rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk : intenzita stavebního využití pozemk : - pro nové len ní ploch na pozemky/parcely (tj. odlišn od údaj katastru nemovitostí s platností ke dni nabytí ú innosti ÚP Oborná) se vým ra pozemku rodinného domu stanovuje na min m 2 a na max m 2 ; - max. 30 % pozemku stavby, za ízení. R R-RR Plochy rekreace rodinná rekreace P evažující ú el využití plochy: Území se stavbami pro rodinnou rekreaci, jejichž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavk m na rodinnou rekreaci, a které jsou k tomuto ú elu ur ené. Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), zá í 2011, duben

19 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu podmín n p ípustné využití: nep ípustné využití: - pozemky staveb související dopravní infrastruktury, - pozemky staveb související technické infrastruktury, - pozemky zem d lského p dního fondu, jiné druhy pozemk užívané pro zem d lskou rostlinnou produkci; - nestanovuje se; - pozemky staveb pro bydlení, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení, - pozemky staveb nesouvisející dopravní infrastruktury, - pozemky staveb nesouvisející technické infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení pro výrobu a skladování, - pozemky staveb, za ízení pro zem d lství, - pozemky staveb, za ízení pro pln ní funkcí lesa, - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby je vymezena max. výškou budov 9 m nad terén pozemku stavby, za ízení; charakter a struktura zástavby: - nestanovuje se; rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk : intenzita stavebního využití pozemk : - pro nové len ní ploch na pozemky/parcely (tj. odlišn od údaj katastru nemovitostí s platností ke dni nabytí ú innosti ÚP Oborná) se vým ra pozemku stavby pro rodinnou rekreaci stanovuje na min m 2 a na max m 2 ; - nestanovuje se. OV Plochy ob anského vybavení OV-V ve ejné infrastruktury - bez p evažující t lovýchovy a sportu, bez h bitov P evažující ú el využití plochy: Ob anské vybavení ve ejné infrastruktury bez p evahy za ízení t lovýchovy a sportu, bez h bitov a za ízení poh ebnictví. Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury krom s p evažujícím ú elem pro za ízení t lovýchovy a sportu a krom pozemk staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury pro h bitovy a za ízení poh ebnictví, - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), - pozemky staveb související dopravní infrastruktury, - pozemky staveb související technické infrastruktury, - pozemky zem d lského p dního fondu, jiné druhy pozemk užívané pro zem d lskou rostlinnou produkci; podmín n p ípustné využití: - nestanovuje se; nep ípustné využití: - pozemky staveb pro bydlení, - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, zá í 2011, duben

20 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury s p evažujícím ú elem pro za ízení t lovýchovy a sportu, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury pro h bitovy a za ízení poh ebnictví, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení neve ejných a komer ních za ízení, - pozemky staveb nesouvisející dopravní infrastruktury, - pozemky staveb nesouvisející technické infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení pro výrobu a skladování, - pozemky staveb, za ízení pro zem d lství, - pozemky staveb, za ízení pro pln ní funkcí lesa, - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby je vymezena max. výškou budov 12 m nad terén pozemku stavby, za ízení; charakter a struktura zástavby: - nestanovuje se; rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk : - nestanovuje se; intenzita stavebního využití pozemk : - max. 60 % pozemku stavby, za ízení. OV OV-T Plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury - t lovýchova a sport P evažující ú el využití ploch: Ob anské vybavení ve ejné infrastruktury s p evažujícím ú elem pro za ízení t lovýchovy a sportu - komunální sportovní areály s omezeným obecným užíváním (prostorov i asov omezen p ístupné). Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury s p evažujícím ú elem pro t lovýchovu a sport a souvisejících se sportovním využitím plochy, - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), - pozemky staveb související dopravní infrastruktury, - pozemky staveb související technické infrastruktury, - pozemky zem d lského p dního fondu, jiné druhy pozemk užívané pro zem d lskou rostlinnou produkci; podmín n p ípustné využití: - nestanovuje se; nep ípustné využití: - pozemky staveb pro bydlení, - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury bez p evažujícího ú elu pro za ízení t lovýchovy a sportu a nesouvisejících se sportovním využitím plochy - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury pro h bitovy a za ízení poh ebnictví, zá í 2011, duben

21 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení neve ejných a komer ních za ízení, - pozemky staveb nesouvisející dopravní infrastruktury, - pozemky staveb nesouvisející technické infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení pro výrobu a skladování, - pozemky staveb, za ízení pro zem d lství, - pozemky staveb, za ízení pro pln ní funkcí lesa, - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby je vymezena max. výškou budov 12 m nad terén pozemku stavby, za ízení; charakter a struktura zástavby: - nestanovuje se; rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk : - nestanovuje se; intenzita stavebního využití pozemk : - max. 60 % pozemku stavby, za ízení. OV OV-H Plochy ob anského vybavení ve ejné infrastruktury - h bitovy P evažující ú el využití plochy: H bitovy a za ízení poh ebnictví ob anského vybavení ve- ejné infrastruktury. Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury pro h bitovy a za ízení poh ebnictví, - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), - pozemky staveb související dopravní infrastruktury, - pozemky staveb související technické infrastruktury, - pozemky zem d lského p dního fondu, jiné druhy pozemk užívané pro zem d lskou rostlinnou produkci; podmín n p ípustné využití: - nestanovuje se; nep ípustné využití: - pozemky staveb pro bydlení, - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury krom h bitov a za ízení poh ebnictví ob anského vybavení ve ejné infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení neve ejných a komer ních za ízení, - pozemky staveb nesouvisející dopravní infrastruktury, - pozemky staveb nesouvisející technické infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení pro výrobu a skladování, - pozemky staveb, za ízení pro zem d lství, - pozemky staveb, za ízení pro pln ní funkcí lesa, - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. zá í 2011, duben

22 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu Stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby je vymezena max. výškou budov 9 m nad terén pozemku stavby, za ízení; charakter a struktura zástavby: - nestanovuje se; rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk : - nestanovuje se; intenzita stavebního využití pozemk : - max. 60 % pozemku stavby, za ízení. OV Plochy ob anského vybavení OV-K neve ejná a komer ní za ízení - bez p evahy sportu P evažující ú el využití plochy: Ob anské vybavení neve ejného a komer ního charakteru bez p evahy sportu. Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení neve ejných a komer ních za ízení krom s p evahou ú elu pro sport a krom pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než m 2, - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), - pozemky staveb související dopravní infrastruktury, - pozemky staveb související technické infrastruktury, - pozemky zem d lského p dního fondu, jiné druhy pozemk užívané pro zem d lskou rostlinnou produkci; podmín n p ípustné využití: - nestanovuje se; nep ípustné využití: - pozemky staveb pro bydlení, - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení ve ejné infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení neve ejných a komer ních za ízení s p evahou ú elu pro sport, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení neve ejných a komer ních za ízení - pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než m 2, - pozemky staveb nesouvisející dopravní infrastruktury, - pozemky staveb nesouvisející technické infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení pro výrobu a skladování, - pozemky staveb, za ízení pro zem d lství, - pozemky staveb, za ízení pro pln ní funkcí lesa, - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby je vymezena max. výškou budov 12 m nad terén pozemku stavby, za ízení; charakter a struktura zástavby: - nestanovuje se; zá í 2011, duben

23 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk : intenzita stavebního využití pozemk : - nestanovuje se; - max. 60 % pozemku stavby, za ízení. VP VP-N Plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) nám stí, náves P evažující ú el využití plochy: Ve ejn p ístupné plochy s obecným užíváním (bez prostorového a asového omezení vstupu) umož ující shromaž ování (nám stí, náves, plochy trhového prodeje apod.). Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení souvisejících s užíváním plochy pro shromaž ování, trhový prodej apod., - pozemky staveb související dopravní infrastruktury pro p ší a pro cyklisty, - pozemky staveb související technické infrastruktury, - pozemky zem d lského p dního fondu, jiné druhy pozemk užívané pro zem d lskou rostlinnou produkci; podmín n p ípustné využití: - nestanovuje se; nep ípustné využití: - pozemky staveb pro bydlení, - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení nesouvisejících s užíváním plochy pro shromaž ování, trhový prodej apod. - pozemky staveb dopravní infrastruktury pro silni ní motorová vozidla, - pozemky staveb nesouvisející technické infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení pro výrobu a skladování, - pozemky staveb, za ízení pro zem d lství, - pozemky staveb, za ízení pro pln ní funkcí lesa, - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby je vymezena max. výškou budov 5 m nad terén pozemku stavby, za ízení; charakter a struktura zástavby: - nestanovuje se; rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk : - nestanovuje se; intenzita stavebního využití pozemk : - max. 40 % pozemku stavby, za ízení. zá í 2011, duben

24 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu VP VP-Z Plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) park, par ík, sadová úprava ve ejné zelen P evažující ú el využití plochy: Ve ejn p ístupné plochy s obecným užíváním (bez prostorového a asového omezení vstupu) s dominující funkcí stromové a ke ové zelen. Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení souvisejících s užíváním plochy jako parku, par íku, - pozemky staveb související dopravní infrastruktury pro p ší a pro cyklisty, - pozemky staveb související technické infrastruktury, - pozemky zem d lského p dního fondu, jiné druhy pozemk užívané pro zem d lskou rostlinnou produkci; podmín n p ípustné využití: - nestanovuje se; nep ípustné využití: - pozemky staveb pro bydlení, - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení nesouvisejících s užíváním plochy jako parku, par íku, - pozemky staveb dopravní infrastruktury pro silni ní motorová vozidla, - pozemky staveb nesouvisející technické infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení pro výrobu a skladování, - pozemky staveb, za ízení pro zem d lství, - pozemky staveb, za ízení pro pln ní funkcí lesa, - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby je vymezena max. výškou budov 5 m nad terén pozemku stavby, za ízení; charakter a struktura zástavby: - nestanovuje se; rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk : - nestanovuje se; intenzita stavebního využití pozemk : - max. 20 % pozemku stavby, za ízení. VP VP-H Plochy ve ejných prostranství (samostatné plochy) h išt a herní plochy P evažující ú el využití plochy: Ve ejn p ístupné plochy s obecným užíváním (bez prostorového a asového omezení vstupu) pro h išt a hry (pro d ti, pro dospívající a mládež, pro rekrea ní sportovní innosti apod.). zá í 2011, duben

25 Územní plán Oborná I.1., I.2. Textová ást územního plánu Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení souvisejících s užíváním plochy pro h išt a hry, - pozemky staveb související dopravní infrastruktury pro p ší a pro cyklisty, - pozemky staveb související technické infrastruktury, - pozemky zem d lského p dního fondu, jiné druhy pozemk užívané pro zem d lskou rostlinnou produkci; podmín n p ípustné využití: - nestanovuje se; nep ípustné využití: - pozemky staveb pro bydlení, - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení nesouvisejících s užíváním plochy pro h išt a hry, - pozemky staveb dopravní infrastruktury pro silni ní motorová vozidla, - pozemky staveb nesouvisející technické infrastruktury, - pozemky staveb, za ízení pro výrobu a skladování, - pozemky staveb, za ízení pro zem d lství, - pozemky staveb, za ízení pro pln ní funkcí lesa, - pozemky ur ené k pln ní funkcí lesa. Stanovení podmínek prostorového uspo ádání, v etn základních podmínek ochrany krajinného rázu výšková regulace zástavby: - výšková hladina zástavby je vymezena max. výškou budov 5 m nad terén pozemku stavby, za ízení; charakter a struktura zástavby: - nestanovuje se; rozmezí vým ry pro vymezování stavebních pozemk : - nestanovuje se; intenzita stavebního využití pozemk : - max. 40 % pozemku stavby, za ízení. SO SO-V Plochy smíšené obytné venkovské P evažující ú el využití plochy: Bydlení v území venkovského charakteru. Stanovení podmínek pro využití plochy p ípustné využití: - pozemky rodinných dom, - pozemky bytových dom nízkopodlažních, - pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, - pozemky staveb, za ízení ob anského vybavení, které svým provozováním a technickým za ízením nesnižují kvalitu prost edí souvisejícího území a nezvyšují dopravní zát ž v území, krom pozemk pro budovy obchodního prodeje o vým e v tší než m 2, - pozemky ve ejných prostranství (samostatných ploch), - pozemky staveb související dopravní infrastruktury, - pozemky staveb související technické infrastruktury, zá í 2011, duben

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP

MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍHO PLÁNU o b c e B O R O V N I C E MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP Zadání územního plánu Borovnice ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNICE Obsah a) požadavky vyplývající

Více

Obec Lípa nad Orlicí

Obec Lípa nad Orlicí Obec Lípa nad Orlicí Lípa nad Orlicí ÚZEMNÍ PLÁN LÍPA NAD ORLICÍ Zastupitelstvo obce Lípa nad Orlicí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC

ÚP CHVOJENEC CHVOJENEC Ú Z E M N Í P L Á N CHVOJENEC 1 Obec Chvojenec Zastupitelstvo obce Chvojenec, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV

ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV Návrh zadání pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná úřední

Více

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE

BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE BLOK I - ZMĚNA č. 1 ÚP POPICE * Macintosh HD:OKR_BŘECLAVSKO:POPICE:POPICE_ZM1 ÚP :POP_STAN_ZM1.docc * 18 January 2012 *4:08:07 * 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1.1 Vymezení řešeného území Rozsah řešeného

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KAŇOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební zákon ), zpracovaný v souladu

Více

Územní plán Maršovice

Územní plán Maršovice ÚZEMNÍ PLÁN MARŠOVICE Obec Maršovice Č.j.:... v Maršovicích dne... Zastupitelstvo obce Maršovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

obsah zadání regulačního plánu :

obsah zadání regulačního plánu : obsah zadání regulačního plánu :..1 vymezení řešeného území..2 požadavky na vymezení pozemků a jejich využití..3 požadavky na umístění a prostorové uspořádání staveb..4 požadavky na ochranu a rozvoj hodnot

Více

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 4 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 4 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Lhota pod Libčany Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová

Ing. Iva Kasalová. Mgr. Koláček Pavel. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing. arch. Monika Antošová ÚZEMNÍ PLÁN BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor územního plánování a stavebního řádu Ing. Iva Kasalová MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Mgr. Koláček

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 5 I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu Městys Drnholec

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 1 listopad 2015 Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚRLICKO NÁVH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TĚLICKO (kterou se prověřuje funkční využití ploch v 18 lokalitách) určený k projednání dle ust. 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH

I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH I. ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK - NÁVRH (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) změna č. 3 územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal : Zastupitelstvo obce Datum nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO

ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN VESELÍČKO A VÝROK TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Obec Veselíčko Pořizovatel: Městský úřad Lipník nad Bečvou Zhotovitel: Institut regionálních informací, s.r.o. Osoba oprávněná podle zvláštního právního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2

NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 NÁVRH ZADÁNÍ Územního plánu Velká Dobrá č.2 (k projednání dle 47 stavebního zákona). V květnu až červnu 2012 pořizovatel projednal Návrhu zadání Územního plánu Velká Dobrá. V průběhu vyhodnocování uplatněných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach 1/9 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Rapšach TEXTOVÁ ÁST Prosinec 2010 Paré

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel: RNDr.

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Černouček Zastupitelstvo obce Černouček, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD

ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD ZADÁNÍ ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŠUMVALD 08/ 2010 Pořizovatel : Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Renáta Urbášková Návrh Zadání změn č.2 ÚP Obce Šumvald

Více

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SLATINA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky na

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Zpráva o uplatňování Územního plánu Kozlovice za období 2010-2014 návrh určený pro projednání Pořizovatel: Městský úřad Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí Říjen 2014 1 Obsah: Úvod A. Vyhodnocení

Více

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 SVOJEK ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Svojek Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 10 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORŠOV NAD VLTAVOU Zadání po projednání s dotčenými orgány, ostatními účastníky a veřejností bude schváleno Zastupitelstvem obce Boršov nad Vltavou Dne :... Usnesením

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal:. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: (oprávněná úřední osoba pořizovatele) (otisk úředního razítka) ÚZEMNÍ

Více

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST

1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST ČLENĚNÍ DOKUMENTACE ZMĚNY: 1. ZMĚNA č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST 2. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 4 ÚPO KAMENICE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KAMENICE RINGHOFFEROVO NÁM. 434,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU V LOKALITĚ STUDENTSKÁ v k.ú. Poruba Zpracovaný dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Územní plán Klimkovice

Územní plán Klimkovice Územní plán Klimkovice Etapa 2.1 - upravený návrh (pro projednání podle 52 stavebního zákona) Textová část odůvodnění územního plánu vypracovaná projektantem Upravený návrh územního plánu k projednání

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN ZLATÁ OLEŠNICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C Z L A T Á O L E Š N I C E - Z L A T Á O L E Š N I C E 5 4 1 0 1 T R U T N O V P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ

Více

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem

Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST. Spolufinancováno Jihomoravským krajem Společnost pro životní prostředí, spol. s r.o., Šeránkova 32, 616 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE TEXTOVÁ ČÁST Spolufinancováno Jihomoravským krajem Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE OLBRAMICE ZMĚNA Č. 1B NÁVRH DUBEN 2012 Zadavatel : Obec Olbramice zastoupená starostou obce Ing. Ladislavem Bártou Prostorná 132 742 83 Olbramice IČ: 60798416 Pořizovatel : Magistrát města

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy)

ÚZEMNÍ PLÁN ČASTOHOSTICE (návrh opatření obecné povahy) OBEC ČASTOHOSTICE 676 02 Moravské Budějovice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: V Častohosticích...2013 1 ÚZEMNÍ

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR

ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Návrh ZADÁNÍ ZM NA. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU TÁBOR Po izovatel: M stský ú ad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Ur ený zastupitel: Ing. Ji í Fišer - starosta m sta ÚNOR 2012 1 OBSAH A) Požadavky

Více

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH SOUBORU ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Závazná část Územního plánu obce Luběnice se mění takto: 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Luběnice jsou vymezeny hranice

Více

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810

OÚ Velké Březno. Změna č. 4 územního plánu obce. Ing. arch. Jitka Fikarová Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Změna č. 4 územního plánu obce Velké Březno Projektant: Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem IČ: 12036226 číslo autorizace ČKA: 00810 Termín: březen 2012 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

Více

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč...

OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3. I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2. II. Odůvodnění změny č. 3 Územního plánu obce Melč... OBSAH CELÉ DOKUMENTACE ZMĚNY Č. 3 I. Změna č. 3 Územního plánu obce Melč...1-2 A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST 3-11 B. GRAFICKÁ ČÁST.. 12 B01 - HLAVNÍ VÝKRES S KOMPLEXNÍM ŘEŠENÍM CELÉHO ÚZEMÍ OBCE, REGULACE

Více

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY

KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY ÚZEMNÍ PLÁN ROPRACHTICE KRAJ LIBERECKÝ OKRES SEMILY TEXTOVÁ ČÁST Červen 2009 Objednatel: Obec Roprachtice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Semily jako úřad územního plánování Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

I. A.Textová část : I.A. Textová část I.B. Grafická část

I. A.Textová část : I.A. Textová část I.B. Grafická část I. ÚZEMNÍ PLÁN SLAVKOV, ZMĚNA Č. 1 Obsah: I.A. Textová část I.B. Grafická část I. A.Textová část : Obsah: I./A.1. Vymezení zastavěného území... 3 I./A.2. Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho

Více

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň,

UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Název dokumentace: - územní plán Merklín, dokumentace pro projednání Zpracoval: Ing. arch. Petr Tauš UrbioProjekt atelier urbanismu, architektury a ekologie, 301 64 Plzeň, Bělohorská 3 Urbanistické řešení,

Více

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť

U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť U Z E M N Í P L Á N B E D I H O Š Ť Opatření obecné povahy č.1/2011 Leden, 2011 Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI Vydal správní orgán: Zastupitelstvo obce Bedihošť Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Datum vydání:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování:

ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y. část I. NÁVRH. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje. Orgán územního plánování: ÚZEMNÍ PLÁN K L A D E R U B Y část I. NÁVRH Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor regionálního rozvoje a územního plánování Soudní 1221 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 757 38 Orgán územního plánování: Schvalující

Více

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění

Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE. Odůvodnění Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Odůvodnění 1. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území... 3 b) Vyhodnocení splnění

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOŘ U TÁBORA NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Zhoř u Tábora Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Zhoř u Tábora Oprávněná osoba

Více

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice

Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Změna č. 29 ÚPN SÚ Otrokovice Zadání Projednáno s určeným zastupitelem dne 18.08.2011. Mgr. Jaroslav Budek, starosta města srpen 2011 Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Určený zastupitel: Mgr.

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T U D É N K A nám. Republiky 762, 742 13 Studénka ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - stavební úřad T11IY116[5UE S00HX005Z4TD VÁŠ DOPIS Č.J.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: MS 9437/2011/SŘÚP/To

Více

1. Obsah územního plánu

1. Obsah územního plánu 1. Obsah územního plánu a) Vymezení řešeného a zastavěného území obce Změna č. 2 se týká jednoho katastrálního území obce Podolanka a části Cvrčovice o celkové výměře řešeného správního území 330 ha. Obec

Více

vydává Změnu č. 3 Územního plánu Český Těšín

vydává Změnu č. 3 Územního plánu Český Těšín OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2015 Zastupitelstvo města Český Těšín jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání

V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ. určený k projednání Ú Z E M N Í P L Á N V Ř E S I N A NÁVRH ZADÁNÍ určený k projednání Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5.

OBEC MIKULČICE. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 5 ze dne 6.5. OBEC MIKULČICE O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 2/2008 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Mikulčice Zastupitelstvo obce Mikulčice, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava 1/7 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DAN K Husova 4, eské Bud jovice 370 01, telefon, fax. 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ZM NA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Želnava NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část územního plánu (výroková část) ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014

ÚP Těmice, Studio Region, Ing. Miroslav Sapík, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773267889 10/2014 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ

Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování Změny č. 1 - ÚZEMNÍHO PLÁNU BROD NAD DYJÍ okres Břeclav prosinec 2012 Pořizovatel územního plánu: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Irena Prochásková

Více

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část

Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Územní studie Horní Poříčí SO.6 severní část Zhotovitel: Ing. arch. Dana Zákostelecká, Petra Bezruče 632, 386 01 Strakonice 1/10 2/10 TEXTOVÁ ČÁST ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE: 1. Základní identifikační údaje:

Více

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí

Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Obec Pomezí Pomezí 4, 569 71 Pomezí Č. j.: 46/2013 V Pomezí, dne 30.1.2013 Zastupitelstvo obce Pomezí jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 6, odst. 5, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ. NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍCÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ ČERVENEC 2015 ÚZEMNÍ PLÁN ČERVENÉ POŘÍČÍ NÁVRH DLE 50 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STUDNICE PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO

ÚZEMNÍ PLÁN STUDNICE PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO ÚZEMNÍ PLÁN STUDNICE PARDUBICKÝ KRAJ ORP HLINSKO TEXTOVÁ ČÁST listopad 2015 Územní plán Studnice Objednatel: Obec Studnice Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Hlinsko Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIBRANTICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1 3. Textová část odůvodnění změny územního plánu obce Librantice: a) Vyhodnocení koordinace využívání z hlediska širších vztahů v, politikou územního rozvoje

Více

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111

Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov/17859/09/ST/Ma V Blovicích, dne 3.12.2009 Č.j.: MUBlov 17867/09/ST/Ma Vyřizuje: Ing.

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 1498/2 NÁVRH zaří 2015 VEJPRNICE NÁVRH ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE zak. č. 8 NÁVRH zaří 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VEJPRNICE NÁVRH zpracovaný v souladu s 7 zákona 183006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky 500006

Více

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE...

ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... Obsah: 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 2 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 2 3.2 ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Obec Bartošovice v Orlických horách Bartošovice v Orlických horách 35 517 75 Rokytnice v Orl.horách VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zastupitelstvo obce Bartošovice v Orlických horách, příslušné podle ustanovení 6 odst.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŽELETICE

ÚZEMNÍ PLÁN ŽELETICE Obec Želetice číslo jednací:... v Želeticích dne:... Zastupitelstvo obce Želetice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov

Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov DOPIS ZN/ZE DNE Č.J.,SPISOVÁ ZN. VYŘIZUJE/TEL.LINKA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 68847/2011/MUZR, RUP/517/11/DF Ing. Faronová/566 688 191 24.10.2011 Zpráva o uplatňování územního plánu Hodíškov návrh určený ke konzultaci

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN BRTNICE zakázkové číslo: 02-18 Jihlava, červenec 2010 Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace Název dokunentace

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DRNOVICE ZM NA. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Po izovatel: M stský ú ad Vy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Opatření obecné povahy č. 1/2013 ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ Zastupitelstvo města Dubá, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném

Více

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r.

HOSTIVICE. Změna č. 1 územního plánu města NÁVRH ZADÁNÍ. Městský úřad Hostivice Husovo náměstí 13 253 80 Hostivice. Iva Koptová v. r. Změna č. 1 územního plánu města HOSTIVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Datum zpracování: červenec 2007 Číslo projektu: P2457 Zpracovatel: Pořizovatel: Městský úřad Hostivice Husovo

Více

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š

Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š Návrh změny č. 1 územního plánu K T I Š NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Ktiš Datum vydání: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení: Mgr. Vlastimil Lukášek

Více

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA

VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA VYHLÁŠKA č. 81/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠUMPERKA Zastupitelstvo města Šumperka v souladu s ustanovením 84, odst. 2, písm. a), b), a i) zák. č.128/2000 Sb., o obcích

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘENICE Pořizovatel : Městský úřad v Říčanech Odbor územního plánování a regionálního rozvoje Ing. Čestmíra Šťastná Masarykovo nám. 53 251 01 Říčany Schvalující orgán : Zastupitelstvo

Více

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II

Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II Změna č. 47 územního plánu města České Budějovice v lokalitě 2.7.2. U Litvínovické silnice II v katastrálním území České Budějovice 2 vydaná Zastupitelstvem města České Budějovice Projektant: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽALANY ZADÁNÍ (NÁVRH) 1 Obsah zadání ÚVOD I. Identifikační údaje II. Rozhodnutí o pořízení územního plánu III. Důvody pro pořízení územního plánu POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU RYBNIŠTĚ POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: únor 2015 Název územně plánovací dokumence: Územní plán Rybniště Řešené území: Administrativní území obce Rybniště zahrnující

Více

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ

MĚSTO ODOLENA VODA REGULAČNÍ PLÁN PODE VSÍ LEDEN 2014 1 OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU 1) Identifikační údaje 2) Textová část regulačního plánu a) vymezení řešené plochy, b) podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků, c) podrobné podmínky pro umístění

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU - ČISTOPIS. PAFF - architekti ÚZEMNÍ PLÁN LOVEČKOVICE (k.ú. Levínské Petrovice, k.ú. Lovečkovice, k.ú. Mukařov u Úštěku, k.ú. Náčkovice, k.ú. Dolní Šebířov, k.ú. Hlupice, k.ú. Knínice u Touchořin, k.ú. Touchořiny) TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h

P Ř E S T A V L K Y ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNÍ PLÁN PŘESTAVLKY O B S A H. A. 1 N á v r h ÚZEMNÍ PLÁN Zastupitelstvo obce Přestavlky, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále také stavební zákon ), za použití 43 odst. 4

Více

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC PUSTÁ KAMENICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA UPRAVENÝ NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PUSTÁ KAMENICE PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA OBJEDNATEL: OBEC PUSTÁ KAMENICE DATUM: 03/2014 ÚP PUSTÁ

Více

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581, ČKA

Více

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK

K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK K U N Ž A K I. ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 Akce: ZMĚNA Z2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KUNŽAK Evidenční číslo: 212 008 520 Pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD

Více

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy Opatření obecné povahy Změna č. 1 a 2 územního plánu sídelního útvaru Kozojídky Zastupitelstvo obce Kozojídky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PRO DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP)

DOPORUČENÝ POSTUP PRO DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP) DOPORUČENÝ POSTUP PRO DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY (ÚAP) Vážení starostové, přáli bychom si, aby tento doporučený postup byl pro Vás určitým vodítkem při zpracování jevů

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1

září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU září 2014 ÚZEMNÍ PLÁN ŽERŮTKY 1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Žerůtky Datum nabytí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JESENICE POŘIZOVATEL:Městský úřad Sedlčany,Odbor výstavby a územního plánování, Nám. T.G.Masaryka 34, 264 80 Sedlčany SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: Zastupitelstvo obce Jesenice URČENÝ

Více

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby,kult. pam a územního plánování. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny. oznamuje

Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby,kult. pam a územního plánování. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny. oznamuje Městský úřad Trhové Sviny Odbor výstavby,kult. pam a územního plánování Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 3879/zad./2014/K Trhové Sviny, dne 20.2.2014 Vyřizuje : Ing. Luděk Klein 3883/14/Kle

Více

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch.

VYSOKÝ ÚJEZD. Změna č. 2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST. Ing. arch. VYSOKÝ ÚJEZD ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 2 Podle zákona č.183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1

Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 1/18 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, Č. Budějovice 370 01, tel./fax. 387 311 238, tel. 387 312 513, 605 277 998 Územní plán obce Tochovice Změna č. 1 Datum : Březen 2009

Více

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE...

Obsah: 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY... 4 5.1 NÁVRH PLOŠNÉ A LINIOVÉ ZELENĚ... 4 5.2 PROSTUPNOST KRAJINY... 4 6 GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE... Obsah: 1 CÍLE A ÚČEL ŘEŠENÍ ÚZEMNÍ STUDIE... 3 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE A JEJÍ REGULACE... 3 3.1 HODNOTY A LIMITY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 3. ZPŮSOB VYUŽITÍ PLOCH V LOKALITĚ...

Více

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 1 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽANY ZMĚNA Č.2 A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Plocha zastavěného a zastavitelného území je definována v platném územním plánu. Změna ÚP č.2 mění rozsah zastavitelného území některé

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL:

ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: ÚZEMNÍ PLÁN STÁRKOV ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD OBJEDNATEL: MĚSTO STÁRKOV DATUM: 10/2015 NÁVRH ÚP STÁRKOV 2 Zastupitelstvo města Stárkov,

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤANY V UPLYNULÉM OBDOBÍ návrh určený k projednání dle ustanovení 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ

II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ II. ZMĚNA č.1 ÚP KLECANY ODŮVODNĚNÍ OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI : 2.1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 2.2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 1 2.3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO

Více