Výroční zpráva školy za rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva školy za rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva školy za rok 2010/2011 Název školy: Základní škola Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO: Telefon: Zřizovatel: Obec Hnátnice Adresa: Hnátnice 87 starosta: Telefon/fax Škola sdružuje: 1. Základní škola kapacita: 60 žáků 2. Školní družina kapacita: 45 žáků 3. Školní jídelna kapacita: neuvádí se Vedení školy: Ladislava Vítková, ředitelka školy Pedagogičtí pracovníci školy: Učitelé: Mgr. Ivana Veselá Petra Koutná Vychovatelka ŠD: Dis. Veronika Jakubcová Správní pracovníci školy: Hospodářka: Jaroslava Pražáková Školnice a vedoucí stravování: Dana Halbrštátová Uklízečka: Alena Doležalová Kuchařka: Markéta Malečková Školská rada: Ilona Koditková Ing. Karel Beran Petra Koutná

2 Vzdělávací program: Základní škola, č. j /96-2 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Č. j.: 43/2007/RE Školní družina, č.j. 41/2009/RE Výuka cizích jazyků: AJ se vyučuje ve 3., 4. a 5. roč. Integrované děti: V tomto školním roce se na škole vzdělávala podle IVP jedna žákyně. Zápis k povinné školní docházce: Zápis žáků do1.ročníku se konal k zápisu se dostavilo 9 dětí. 8 dětí bylo přijato k povinné školní docházce, z toho jedna žákyně v předčasném termínu. Byl udělen jeden odklad povinné školní docházky. Charakteristika pedagogického sboru: Pedagogický sbor má tři učitelky. Dvě kvalifikované, jedna nekvalifikovaná, zastupuje za paní učitelku, která je nyní na rodičovské dovolené. Vychovatelka školní družiny je kvalifikovaná. Průměrný věk pedagogického sboru je 36 let. Charakteristika školního roku 2010/2011: V tomto roce byla ZŠ trojtřídní, zapsaných dětí 44, ve školní družině 30 dětí. I. třída (1. ročník) samostatná Ladislava Vítková, ředitelka Ve spoji: II. třída (2. a 3. ročník) - Mgr. Ivana Veselá III. třída (4. a 5. roč.) Petra Koutná Školní družina Veronika Jakubcová, Dis. K výuce využíváme čtyři učebny. Materiálně technické podmínky pro výuku jsou na dobré úrovni. Ve třídách je nové osvětlení, nábytek vyhovující hygienickým normám, k odpočinku slouží relaxační koutky. K výuce jsou využívány nově zakoupené mapy a jiné didaktické pomůcky. Naše škola se v letošním roce zapojila do projektu EU peníze školám. Díky tomuto projektu jsme zakoupily interaktivní tabuli, počítače a multifunkční kopírku, aby mohli být žáci kvalitněji vzděláváni nejen v oblasti ICT, ale i v ostatních předmětech. Naše škola má tedy v současnosti 20 počítačů, z toho 14 připojených k internetu. V rámci projektu Zelená úsporám bylo naplánováno zateplování budovy (prozatím odloženo). Dlouhodobým plánem zůstává úprava školního dvora. V měsíci červnu došlo v základní škole k havárii vody na WC ve 2. patře. Některé prostory školy zasažené vodou musely být znovu vymalovány, nebo zcela obnoveny, např. podlaha v ředitelně a akumulační kamna, osvětlení. Vodou byla poškozeny některé PC a tiskárny. V měsíci červenci probíhaly stavební úpravy ve školní kuchyni a jídelně. Ve vstupních prostorách školy je nová dlažba a dveře.

3 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2010/2011 (2. pololetí) ročník vyznamenání prospěl neprospěl snížená známka z chování Údaje o zameškaných hodinách ročník omluvené neomluvené průměr na žáka , , , , ,45 Ve škole máme výchovnou poradkyni a metodičku prevence. Během školního roku se řešily drobné výchovné problémy ve spolupráci s rodiči. Škola spolupracuje s PPP a Policií ČR (program pro žáky v oblasti prevence). Vzdělávání pedagogů: DVPP nabídka akcí Pedagogického centra v Pardubicích - semináře zaměřené k vedení a řízení školy Novelizace zákona o pedagogických pracovnících ( Ladislava Vítková) - projektové vyučování na 1. st. - vzdělávání v oblasti výchovné - semináře v oblasti vzdělávání (setkání uživatelů interaktivní tabule předávání si zkušeností ( Petra Koutná) - prevence kriminality a sociálně patologických jevů ve školním prostředí (setkání metodiků prevence Mgr. Ivana Veselá) - studium odborné a pedagogické literatury - provozní porady a pedagogické rady - BOZP všichni pedagogičtí pracovníci - školení v oblasti zdravotní (zajišťuje ČČK) Život zachraňující úkony (všichni pedagogičtí pracovníci) Základní norma zdravotnických znalostí (pí. uč. Petra Koutná)

4 - Ve školním roce 2010/2011 byli pedagogové proškoleni v rámci projektu EU peníze do škol v oblasti ICT a Anglický jazyk. Spolupráce se školami v regionu: ZŠ Kerhartice, ZŠ Jehnědí, ZŠ Písečná (Setkání ředitelek řešíme společné problémy malotřídních škol, sportovní utkání ) Tradicí se stal sportovní sen v Jehnědí. ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí, ZŠ Bratří Čapků zajímáme se o prospěch a chování žáků, kteří přestoupili na 2. stupeň těchto škol. Každoročně se účastníme JARNÍHO BĚHU O PUTOVNÍ POHÁR Václava Čevony při ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí. Spolupráce s MŠ společné akce (vítání budoucích prvňáčků, loučení s páťáky), návštěva dětí z MŠ na vyučování nebo kulturních akcích. Úspěchy školy a další aktivity: Pedagogové připravují pravidelně s žáky školy kulturní pásma pro rodiče, pásma na vítání občánků. Velký ohlas měla talentová akce, kde děti překvapily rozmanitými dovednostmi, každoročně se koná školní karneval, zábavná akce Halloween. Žáci 4. a 5. ročníku navštívili muzeum v Ústí nad Orlicí (Historie hraček tematické zaměření s pracovními listy). V rámci dopravní výchovy se žáci 4. ročníku zúčastnili jízdy zručnosti na dopravním hřišti v Ústí nad Orlicí. Sportovní úspěchy: Jarní běh v Ústí nad Orlicí (v kategorii předžákyně 4. a 6. místo, mladší žákyně 4. místo, předžáci 10 místo. nejmladší žáci 5. a 6. místo ) Plavecký výcvik v krytém bazénu v Ústí nad Orlicí účastní se všechny ročníky ZŠ. Žáci 3., 4. a 5. ročníku se zúčastnili matematické soutěže Cvrček a Klokánek. I v letošním školním roce jsme pokračovali v projektu ROSTEME S KNIHOU, který byl zahájen výstavou knih ve školní družině. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s místní knihovnou. Na škole jsme uspořádali několik literárních soutěží. Také se někteří žáci zúčastnili vybraného internetového projektu. Projekt vyvrcholil mezinárodní akcí Noc s Andersenem. V letošním školním roce se akce účastnil starosta obce a pracovnice místní knihovny. V měsíci červnu se konala pro rodiče i veřejnost besídka s vernisáží v půdních prostorách. Rodiče si mohli také prohlédnout třídu zařízenou nově zakoupenými počítači a interaktivní tabulí, na které žáci předváděli ukázky z výuky. Každý měsíc se účastníme kulturního představení. V letošním roce navštívili žáci Malou scénu v Ústí nad Orlicí, kde si mohli prohlédnout výstavní prostory, šatnu i maskérnu. Škola se zapojila do celostátního projektu Zdravé zuby Školní mléko Ovoce do škol Normální je nekouřit

5 V tomto školním roce jsme podali žádost o finanční podporu z OP VK - název projektu Moderní škola Projekt byl schválen a škole byla přidělena celková částka Kč. V rámci projektu jsme si vybrali tyto klíčové aktivity: - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve výše uvedených oblastech - Školení týkající se projektu Školní projekty: Pokračujeme v projektu Normální je nekouřit. V návaznosti na školní projekt Tonda Obal na cestách (ekologická výchova / pokračuje škola v třídění odpadu (v rámci projektu EKOPOHÁDKY ). Celodenní projekt Zvířata v zimě (výprava ke krmelci). Vlastivědný projekt Ahoj Čechy, ahoj Češi, kterého se každoročně účastní žáci 4. a 5. ročníku. Zdravá výživa spolupráce s firmou Lagris - Podravka (školní akce - KUCHAŘ VE ŠKOLE) Sběr léčivých bylin - léčivé byliny a pomerančovou kůru. V rámci spolupráce s malotřídními školami jsme byli v měsíci červnu pozváni do Jehnědí na sportovní dopoledne. Každoročně pořádáme akci k ukončení školního roku na tvorbě sportovně-zábavného programu se podílejí pedagogové i žáci. Ve spolupráci s hasiči si mohli žáci vyzkoušet např. hašení požáru, transport raněného atd. Vlastivědně-přírodovědná exkurze žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili v rámci projektu AHOJ ČECHY, AHOJ ČEŠI exkurze do Velkých Losin. Zaměření exkurze: po stopách čarodějnických procesů 17. st. Náplň exkurze: Pěší okruh ve velkých Losinách spojený s prohlídkou zámku(průřez. téma Vl a Př - informace z historie propojeny s poznáváním krajiny, rostlin aj.), zámecké galerie (průřez. téma Vv - seznámení se starými mistry výtvarného umění a některými výtv. směry), ruční papírny (průřez. téma Pč - umožněna vlastní výroba papíru) a prohlídka lázní (průřez. téma Vl - informace o vzniku a zaměření lázní spojeny s prvky ochrany vlastního zdraví a zdravím způsobem života). Kroužky ve škole: - Angličtina pro nejmenší pí. uč. Ivana Veselá - Dramatický kroužek pí. uč. Petra Koutná - Taneční pí. uč. Petra Koutná a sl. vychovatelka Veronika Jakubcová Práce školní družiny Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové, rekreační činnosti a vhodné střídání práce a odpočinku žáků. V podzimním období se činnost družiny zaměřila na hry na koberci a hry seznamovací, tematickou výzdobou oken i školní družiny a na pobyt na čerstvém vzduchu. Zahájili jsme projekt založený na spolupráci dětí Putování po starých hradech a zámcích.

6 Před Vánoci se zdobila okna i školní družina, vytvářeli jsme ozdoby na stromeček, psali Ježíškovi dopis, četli vánoční pohádky a soutěžili ve vědomostních hrách s tématikou Vánoce a zima. Zimní období se trávilo zimními sporty a tvořením dárků pro budoucí první třídu. Na jaře se zdobila školní družina i okna. S dětmi jsme začali připravovat Půdní vernisáž, kde byly vystaveny obrázky a výrobky dětí. Začali jsme chodit hrát hry na školní dvorek. Poslední měsíc jsme se zabývali přípravou Půdní vernisáže a šitím šatů z odpadového materiálu na školní besídku. Po celý rok jsme soutěžili ve vědomostních hrách, tvořili netradiční výrobky na vernisáž a dívali se na pohádková DVD Přehled akcí konaných ve školním roce 2010/2011 ZÁŘÍ: ŘÍJEN: Kabaret revue představení jednoho herce Varhanní koncert v kostele Plavecký výcvik od do úprava rozvrhu Seznámení s akcemi DVPP na měsíc říjen Zahájení činnosti školních kroužků Hravá angličtina Taneční kroužek Dramatický kroužek Školení BOZP pro všechny pedagogy Divadelní představení Aladinova kouzelná lampa Zdravá výživa návštěva kuchaře ve školní jídelně ( Lagris - Podravka) Netradiční malování na placky studený lis LISTOPAD: PROSINEC: LEDEN: ÚNOR: BŘEZEN: EKOPOHÁDKY představení divadla ŠUS Halloween x Dušičky projektový den Tonda obal ekologie, třídění odpadu- zahájení celoškolního projektu Škola hledá talent dětská pěvecká a taneční školní soutěž Vystoupení žáků ZŠ na veřejné akci Rozsvěcení vánočního stromu Divadelní představení Mikulášská besídka Vánoční besídka s programem Spolupráce s MŠ návštěva dětí na vyučování v 1. třídě Zahájení projektu Ahoj Čechy, ahoj Češi Muzeum v Ústí nad Orlicí Zápis dětí do 1. ročníku Výstava knih Rosteme s knihou / spolupráce s knihovnou/projekt Zahájení celoškolního projektu Rosteme s knihou (RsK) Dopravní výchova 4. a 5. roč.

7 Noc s Andersenem (spolupráce s místní knihovnou), lampionový průvod Od středověku po současnost koncert Jiřího Stivína Školní karneval DUBEN: Jarní běh O pohár Václava Čevony Ú Tančíme pro radost v Ústí nad Orlicí ( účast žáků naší školy na vystoupení) KVĚTEN: ČERVEN: Celoškolní výtvarná soutěž vernisáž pro veřejnost na školní půdě Školní besídka Školní výlet Veselý kopec Děti dětem představení žáků ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí Dravci ve škole pod názvem Království sov Barevný týden Celoškolní výtvarná soutěž vernisáž pro veřejnost na školní půdě Vlastivědná exkurze žáků 4. a 5.ročníku spolupráce s hasiči zábavné odpoledne plné her a soutěží Slavnostní rozloučení se žáky 5. ročníku, přivítání nových prvňáčků Sportovní den malotřídních škol v Jehnědí Projekty dlouhodobé: Zaměřené na zdraví: EVVO Čtenářskou gramotnost Zdravé zuby Školní mléko Ovoce do škol Normální je nekouřit EKO-projekt - TONDA OBAL NA CESTÁCH Recyklohraní Rosteme s knihou Ahoj Čechy, ahoj Češi! Spolupráce na projektu ÚSP Žampach ZAHRADA ŽAMPACH VEŘEJNÉ AKTIVITY Putování po starých hradech a zámcích - ŠD Třídní projekty krátkodobé : průběžně

8 Záměry a perspektivy rozvoje školy koncepce školy: - snaha o kvalifikovaný pedagogický sbor - nadále pokračovat v tom, co se nám podařilo - kvalitně připravovat žáky k plnění II. stupně povinné školní docházky - vytvářet pohodovou pracovní atmosféru - zaměřit se na spolupráci s rodiči, zapojit je do akcí a práce školy, aby poznali výhody malotřídní školy - individuálně pracovat s problémovými i nadanými žáky - rozvíjet počítačovou, matematickou i čtenářskou gramotnost - podporovat sebehodnocení žáků - na základě získaných zkušeností zdokonalovat a propracovávat školní vzdělávací program - nabídnout školní kroužky s různými aktivitami, pokračovat v úspěšných projektech a mimoškolních aktivitách - zlepšovat pracovní prostředí - prezentace školy na veřejnosti - EVVO - pokračovat v třídění odpadů, aktivní účast v programu Recyklohraní Spolupráce s OÚ: Na dobré úrovni. OÚ zabezpečuje dle svých možností potřeby školy. Ve spolupráci s OÚ chceme vypracovat projekt na využití školního dvora pro odpočinkovou, sportovní a zájmovou činnost dlouhodobý záměr. Zateplení budovy školy v rámci projektu Zelená úsporám (zůstává i nadále v plánu). Spolupráce s rodiči: Na dobré úrovni. Na třídních schůzkách se projednávají aktuální problémy školy. Rodičům jsou poskytovány základní a objektivní informace o škole a o studijních výsledcích dětí. Někteří rodiče se účastní akcí školy. Našim cílem je zapojit do spolupráce se školou co nejvíce rodičů. Spolupráce s dalšími organizacemi v regionu: Hasiči velmi dobrá spolupráce (besedy pro děti, pomoc při akcích školy), myslivci, TJ Sokol, PČR Ústí nad Orlicí. Spolupráce s PPP v Ústí nad Orlicí integrace žáků. Domem dětí a mládeže zájmové kroužky (taneční, VV, HV) Našim cílem je získat některé rodiče pro vedení kroužků na základní škole. Výsledky přijímacího řízení na střední školy: V tomto školním roce se k přijímacímu řízení na střední školu nikdo nepřihlásil. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI: V tomto školním roce se kontrola ČŠI neuskutečnila.

9 Příloha: Hospodaření základní školy za rok 2010 Projednáno na pedagogické radě dne Ladislava Vítková, ředitelka ZŠ

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Hana Navrátilová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov V Grygově 1.9.2014 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky ze dne 10. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 15/2005

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 47/2011/M 1 Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Libčice nad Vltavou

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 A/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola V Zahrádkách, Roztoky Identifikátor zařízení: 600055884 Adresa: V Zahrádkách 230 270 23

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013-2014 Tato zpráva byla vypracována podle zákona č. 561/2004 Sb. ( 10 odst. 3), vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7 10. Název školy: Základní škola a mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více