Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice , tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice , tel.: , Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2011/2012 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká 1

2 Charakteristika školy: Základní škola Malé Svato ovice ísp vková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994; I O: izovatel Obec Malé Svato ovice, Nádražní 105, Malé Svato ovice, , I O: ro ník, 9 t íd, 1 odd lení ŠD ZŠ je umíst na ve dvou budovách: ro ník, ŠD, t locvi na -Schejbalova ro ník, editelství listopadu 178 Vzd lávací program: Pracovníci školy: Pedagogi tí pracovníci: ro ník: Školní vzd lávací program Škola pro život ped. prac. na MD Jméno Vzd lání Pozn. Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 P F, M - Z editelka Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D, stát.zk.aj zástupkyn editelky Ing. Eva Brátrová 1965 VUT, stroj.f., DPS metodik prevence soc. patologických jev Mgr. Petra Brejtrová 1970 PF,Vych.,Soc. ped., Nj Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- P metodik inf. a kom. technologií Mgr. Jana Gruntová 1977 PF, j - Nj od MD; nástup po MD Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupe Mgr.Kate ina Hubálovská 1950 PF, j - Fj Mgr. Jindra Hylmarová 1984 PF, j - Tv od do Mgr. Jarmila Janýrová 1983 CTF, j - Kv od MD; PP ukon en Mgr. Lada Jirsáková 1971 PF, 1. stupe Mgr. Renata Ková ová 1967 PF, 1. stupe od , zastupuje J. Zálišovou Mgr. Libuše Liv anská 1963 P F, M P Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupe Zt Mgr. Iva Rozsívalová 1976 PF, j - Vv od do Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F výchovná poradkyn Mgr. Jaromíra Zálišová 1973 PF, 1. stupe do PN; od MD Bc. Kristýna Šretrová 1977 VŠP,soc.ped.,vych.,Tv vych.šd,od PN; od MD Bc. Lucie Kociánová 1978 PF, u. prakt.vyu. vychovatelka ŠD od Iva Martincová 1949 zástup v ŠD od do Ludmila Möglichová 1954 SOŠ asistent pedagoga t ída Kvalifikovanost u itel : 82,5 % hodin odu eno kvalifikovan Aprobovanost 70,3% hodin odu eno aprobovan (neaprobovan odu eny výchovy). Další vzd lávání ped. pracovník : DVPP probíhalo v Centru vzd lávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnov, Náchod,v NIDV H. Králové, v PPP Trutnov. Jméno Ú ast na DVPP Kostelecká Management editel hodin Václavková 1x D jepis, 1x Anglický jazyk Brátová 1x Prevence soc. pat. jev Herzigová 1x - Ekologie Nehybová 1x - Pedagogika, 1x Matematika Jirsáková 1x eský jazyk, 1x Matematika, 1x Projekty ve výuce, 1x zdravotník 1.p. Grunt 1x Chemie 2

3 Vítová 1x Dyskalkulie, 1x Interaktivní tabule v M a F, 1x Výchovné poradenství Hubálovská 1x eský jazyk Ková ová 2x 1. t ída, 1x SPCHU, 1x Hudební výchova Liv anská 1x Zdravotník 1. pomoci Brejtrová 2x - Pedagogika Hylmarová 1x eský jazyk Kociánová 1x Pedagogika, 1x Výtvarná výchova Ve škole pracují 4 p edm tové komise 1. stupe, p írodov dná, spole enskov dní, t lesná výchova. Program byl zam en na realizaci ŠVP (školní vzd lávací program), tvorba UM v rámci projektu EU peníze školám Tvorba a realizace ŠVP koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková - koordinátor 1. stupn : Mgr. A. Herzigová - koordinátor p írodov d. p edm : Mgr.I. Vítová - koordinátor spole enskov dních p edm : Mgr. I. Václavková Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci p edm tových komisí. Práce s d tmi se specifickými poruchami u ení a chování - 28 žák s r zným stupn m specifických poruch u ení a chování - 8 žák docházelo b hem roku na reedukaci, kterou realizuje 5 asistentek (Mgr. Nehybová, Mgr. Ková ová, Mgr.Herzigová, Mgr. Hubálovská, Mgr.Vítová) - 1 žák 2. t ídy a 1 žák 3. t ídy pracoval pod dohledem asistentky pedagoga - konzultace s pracovníky PPP v Trutnov a SPC v Trutnov a v Náchod p i tvorb IVP - vyu ující konzultují s asistentkami a výchovnou poradkyní metody integrace t chto žák do výuky a vytvá í IVP - sch zky pro rodi e žák se SPUCH jsou domlouvány individuáln dle pot eb Environmentální vzd lávání probíhá dle plánu (Mgr. Liv anská), zapojení do ekologických projekt viz p íloha, sb r bylin, starého papíru, kaštan Prevence sociáln patologických jev probíhá dle plánu (Ing. Brátová) viz p íloha - celoro v t ídnických hodinách, v prvouce, p írodov, v hodinách Rv, Ov - spolupráce s VOŠ zdravotní Trutnov - výukové programy - ú ast pracovníka RIAPS Trutnov hodinách rodinné výchovy - program Flow Effect Brno ( t ída) v rámci projektu EU peníze školám - zájmová mimoškolní innost viz p ehled - spolupráce s Odd lením soc. právní ochrany d tí a sociální prevence Trutnov - spolupráce s Policií R v Úpici - spolupráce s OÚ Malé Svato ovice Nepedagogi tí pracovníci: 4 Jméno Rok nar. Pracovní za azení Jana Poláková 1966 školnice, Schejbalova 131 Dita Kubí ková 1978 uklíze ka, 17. listopadu 178, PN do ,MD od Lucie Kociánová 1978 uklíze ka, 17. listopadu 178 do

4 Pavla Zimmermanová 1978 uklíze ka, 17. listopadu 178, od Marie Tlamková 1957 hospodá ka, 17. listopadu 178 Zden k Holubec 1951 školník, 17. listopadu 178 Údaje o žácích: Po et žák : 163 k , 162 k Po et t íd: 9 Po et odd lení ŠD: 1 Pr rný po et žák ve t íd : 18,11 Zápis do 1. t ídy: po et d tí u zápisu žák s odkladem z roku 2011 odklad školní docházky 2 žáci Vycházející žáci: Gymnázium Trutnov 1 St ední pr myslová škola Trutnov 6 St ední zdravotnická škola Trutnov 1 eská lesnická akademie Trutnov 1 SŠ hotelnictví a spol. stravování Teplice n. M. 1 Obchodní akademie Trutnov 1 SŠ propaga ní tvorby a polygrafie Velké Po í 3 Integrovaná st ední škola Vysoké nad Jizerou 1 SŠ SION HIGH SCHOOL Hradec Králové 1 SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové 1 Výsledky vzd lávání žák : Chování žák : Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupe 2010/11 2,52 % 1,27 % 2011/12 2,45 % 1,85 % III. stupe 2010/11 0 % 0 % 2011/12 0 % 0% Neomluvené hodiny 2010/11 0 hod. 22 hod. 2011/12 2 hod. 23 hod. Prosp ch žák : 1. pololetí/ 2. pololetí Ro ník Po et žák Vyznamenání Prosp lo Neprosp lo Pr r 1. 19/ 19 19/19 0/ 0 0/ 0 1, 06/ 1, / 13 8/9 5/ 4 0/ 0 1, 33 / 1, / 15 14/12 1/ 3 0/ 0 1, 20/ 1, / 16 10/ 8 7/ 8 0/ 0 1, 41/ 1, / 23 14/16 9/ 7 0/ 0 1, 49/ 1, / 20 9/ 9 11/ 11 0/ 0 1, 72/ 1, / 20 4/ 4 16/ 16 0/ 0 2, 02/ 2, / 19 4/4 15/ 15 0/ 0 2, 15/ 2, / 17 3/2 14/ 15 0/ 0 2,03/ 2, 10 4

5 Opravné zkoušky: 1 žák 8. t ídy z eského jazyka hodnocení - dobrý ; žák prosp l Testování žák 5. a 9. t ídy: - zapojení do celostátního testování žák 5., 9. t ídy z eského jazyka, matematiky, anglického jazyka výsledky uloženy v editeln Mimoškolní aktivity: ast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz p íloha Zájmové kroužky p i ZŠ: Kroužek ída/ Vedoucí Po et ž. Výtvarný / 15 A. Herzigová Výtvarný / 17 A. Herzigová Výtvarný -keramika / 17 H. Nehybová Sportovní hry / 12 L. Kociánová Angli tinka 1. 2./12 A. Herzigová Ang. konverzace 5./ 10 E. Brátová írodov dný /6 L. Liv anská Zdravotní 5. 9./13 L.Liv anská Zdravotní 1. 4./8 L. Jirsáková eský jazyk 5. 7./6 K.Hubálovská Matematika 9. /15 I. Vítová PC - Internet L.Grunt žáci navšt vují ZUŠ v Úpici, ve Rtyni v Podkrkonoší žáci se mohou zapojit do oddílu kopané a tenisu p i TJ Sokol M.Svato ovice Inspekce, kontrolní innost: izovatel Obec Malé Svato ovice provedl ve ejnosprávní kontrolu na základ zákona 320/2001 Sb. s odkazem na zákon 552/1991 Sb. dne ŠI provedla ve dnech 16.,19. a inspek ní innost podle 174 odst. 2 písm.a) zákona. 561/ 2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis, pro ú ely získávání a analyzování informací o vzd lávání d tí, žák a student, o innosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzd lávací soustavy. Hodnocení podmínek, pr hu a výsledk vzd lávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm.b) zákona. 561/ 2004 Sb., zjiš ování a hodnocení podmínek, pr hu a výsledk vzd lávání podle p íslušných školních vzd lávacích program. Hodnocení podmínek, pr hu a výsledk vzd lávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm.c) zákona. 561/ 2004 Sb., zjiš ování a hodnocení napln ní školních vzd lávacích program a jejich souladu s právními p edpisy a rámcovým vzd lávacím programem. Protokoly ze všech kontrol jsou uloženy v editeln ZŠ. Školská rada: ŠR pracovala ve složení: za OÚ: Vlasta Seidelová - edsedkyn, Vladimír Provazník 5

6 za ZŠ : Irena Vítová, Alena Herzigová za rodi e: Renata Weineltová, Lucie P evlocká Podn ty ŠR k innosti školy jsou p edávány škole formou zápis z jednání. Materiáln technické vybavení: Oprava venkovní izolace na 1. stupni Malování Nová u ebna informatiky 20 PC Oprava šaten na 1. stupni nové omítky, dlažba, malování, nové lavi ky b hem prázdnin Oprava žákovského vstupu do školy na 1. stupni ební pom cky do jednotlivých p edm Hlavní úkoly na školní rok 2012/2013: Realizace Školního vzd lávacího programu Škola pro život Realizace projektu EU peníze školám zkvalitn ní a zefektivn ní výuky Pokra ovat v realizaci školních projekt Prezentovat školu na ve ejnosti, podchytit žáky a rodi e z okolních obcí Po ízení digitální techniky (interaktivní tabule ), u ebních pom cek Modernizace u eben a ŠD, malování Oprava st echy na 2. stupni Úprava h išt na 1. stupni 6

7 Seznam akcí, které prob hly ve školním roce 2011/12 Kulturní akce: Marná lásky snaha, Klicperovo divadlo Hradec Králové /3. 10./ Diskop íb h 1 tane ní odpoledne ve škole, organizuje 9. t ída / / Výstava a vystoupení Podzim, KK Malé Svato ovice / / Sherlock Holmes, Klicperovo divadlo Hradec Králové / / Váno ní koncert ZUŠ Úpice, divadlo Úpice / / Africká pohádka, divadelní p edstavení v KK Malé Svato ovice /2. 12./ Váno ní vystoupení a výstava prací, KK Malé Svato ovice / / Filmové p edstavení Šmoulové, kino Rtyn v P. / / Kalendá 2012 Básn a básni ky Mrzák Inishmaanský, Klicperovo divadlo Hradec Králové /5. 1./ Filmové p edstavení, kino Rtyn v P. /16. 1./ Besídka organizuje 9. t ída, t locvi na /2. 2./ Hodina zpívání ve zv inci J. Uhlí e, divadlo Úpice /23. 2./ Tane ní akademie ZUŠ Úpice /1. 3./ 5. Diskop íb h 2 tane ní odpoledne ve škole, organizuje 7. t ída /20. 3./ Velikono ní výstava výstava prací žák Vystoupení arod jnic, M. Svato ovice /30. 4./ Sv táci, Klicperovo divadlo Hradec Králové /3. 5./ Studánecká apkiana divadelní vystoupení, etba / / Hudební vystoupení DRUM, v KK Malé Svato ovice /23. 5./ Jedlíci okolády, Klicperovo divadlo Hradec Králové /31. 5./ Koncert ZUŠ Úpice, divadlo Úpice /8. 6./ 5. Sportovní akce: Plavecký výcvik Náchod /zá í listopad / Zátopkova desítka okrsek, Úpice /4. 10./ h do vrchu 1. stupe okrsek, Kl ek Malé Svato ovice /5. 10./ Turnaj v halové kopané 2. stupe okrsek, Malé Svato ovice /1. 11./ Turnaj ve florbale okrsek, žáci, žákyn, Rtyn v Podkrkonoší /8. 11., / Turnaj ve florbale okres, starší žákyn, Dv r Králové n.l.-1. místo / / Turnaj ve florbale kraj, starší žákyn, Ji ín /7. 12./ Turnaj v halové kopané - okrsek, Malé Svato ovice / / Závody ve šplhu 2. stupe okrsek, Rtyn v Podkrkonoší /25. 1./ K. Šálená, P. Eliášová, M. Petráš - 1. místo Závody ve šplhu 1. stupe okrsek, Rtyn v Podkrkonoší /26. 1./ Lyža ský výlet na b žkách na Jest ebí hory /31. 1./ zájemci Bruslení v Bat ovicích /2. 2./ 8. Zimní víceboj okrsek, Úpice /7. 2./ Lyža ský kurz, Skipark Mladé Buky / /

8 Turnaj v basketbale okrsek, Úpice /7. 3., 8. 3./ Turnaj ve vybíjené okrsek Úpice /27. 3., , 3. 4./ Turnaj v p ehazované okrsek, Úpice /12. 4.,25. 6./ Pohár rozhlasu atletika, okrsek M. Svato ovice /10. 5./ Dopravní h išt Dv r Králové n. L. /11. 5./ Zátopkova p tka okrsek, Rtyn v Podkrkonoší /17. 5./ Atletické finále Úpice Lány /12. 6./ Atletický ty boj Úpice Lány /13. 6./ ml. žákyn 1. místo v okrsku; L. Sokolová 1. místo v okrsku Dopravní h išt - Dv r Králové n L., pr kaz cyklisty /13. 6./ 4. V letošním školním roce byly p ekonány 2 školní rekordy: L. Sokolová starší žákyn hod mí kem 49,42 m M. Provazník mladší žák hod mí kem 60,35 m Exkurze, p ednášky, besedy: Videoprojekce Planeta Zem ína íše mocného draka, Úpice /19. 9./ Seznamovací výlet 5. t ídy do Rtyn v Podkrkonoší /27. 9./ 5. Výstava hub v Úpici, minigolf Havlovice /21. 9./ 5. Exkurze elektrárna Dlouhé strán, papírna Velké Losiny /27. 9./ Výstava st edních škol v Trutnov / / 9. Preventivní program Flow Effect / / Exkurze Muzeum Hradec Králové Sovy a dravci /3. 11./ Exkurze do Prahy Pražský hrad, Národní muzeum /9. 11./ 6. Podmo ský sv t p ednáška ve Dvo e Králové n.l. / / p írodov dný kroužek Protidrogová prevence program RIAPS Trutnov / , / Slavnost Slabiká e /2. 12./ 1. Vztahy mezi organismy p ednáška ve Dvo e Králové n.l./ / p írodov dný kroužek Exkurze Váno ní ZOO, zdobení strome ku D.Králové n. L. / / 6. Protidrogová prevence program RIAPS Trutnov / / Exkurze na SPŠ Trutnov volba povolání /11. 1./ Praktická cvi ení z biologie ve Dvo e Králové n.l. /3. 3./ p írodov dný kroužek Besedy k požární ochran, SDH M. Svato ovice /26. 3./ Exkurze do Prahy historické centrum /28. 3./ 8. Exkurze Gotika v Kutné Ho e /10. 4./ 7. Den Zem KRNAP Vrchlabí /20.4./ Exkurze EZ Trutnov, Státní archív Trutnov /4. 5./ 9. Exkurze Hv zdárna Úpice /7. 5., 9. 5./ Exkurze v elín /10. 5./ 1. Exkurze Partis Suchovršice volba povolání /16. 5./ 8. Prevence návykových látek - program VOŠ zdravotní Trutnov /18. 5./ Prevence HIV, AIDS program VOŠ zdravotní Trutnov /18. 5./ Exkurze Ú ad práce Trutnov volba povolání /30. 5./ 8. Exkurze na fermenta ní stanici a na isti ku v Úpici /4. 6./ 9. Návšt va ZUŠ v Úpici /6. 6./ 1. Exkurze na Sn žku p ší výstup Pomezní Boudy Sn žka Pec p. S. /7. 6./ 9. Exkurze na Bohdašín Po stopách odboje v našem kraji /8. 6./ 9. Exkurze Hasi ská zbrojnice Dv r Králové n.l. /13. 6./ 4. Hrajme si i hlavou program PF Hradec Králové /22. 6./ 6. 8

9 Hasi i d tem program požární prevence, SDH M.Svat. /25. 5./ Návšt va místní knihovny Výtvarné kurzy pro ve ejnost Školní výlety: 1.,2., 4. t ída Kun tická hora 3. t ída Teplice nad Metují 5. t ída Hradec Králové St íbrný rybník lanové centrum 6. t ída Turnov Valdštejn Hrubá Skála - Jinolice Prachovské skály 7. ída Turnov Valdštejn Hrubá Skála Jinolice Prachovské skály 8. t ída Turnov Valdštejn Hrubá Skála Sedmihorky koupališt Hradec Králové Projekty: Žerty s erty /9. 9./ teme rádi spolupráce s knihovnou v Úpici /29. 9., , , 3. 4./ 3. teme rádi spolupráce s knihovnou v Úpici / , 2. 2.,12. 4./ 4. Evropský den jazyk, projektový den /5. 10./ Nikomu jsem neublížil celostátní projekt P íb hy bezpráví /1. 11./ 9. A žijí duchové projekt s nocováním ve škole / / Váno ní dílny /9. 12./ T šíme se na Vánoce / / Výtvarný kurz pro žáky 2. stupn /21. 3./ D ti tou d tem projekt na podporu zvýšení zájmu o etbu /30. 3./ Velikono ní dílny /4. 4./ Základy filmové práce, KK v Malých Svato ovicích /11. 5./ Celostátní testování MŠMT eský jazyk,anglický jazyk matematika/22.,23.,29.,30.5./ Nocování s výtvarkou, budova 1. stupn / / výtvarný kroužek Hasi ské dopoledne, koupališt M. Svato ovice /25. 6./ Ekologické aktivity sb r papíru /jaro, podzim/, lé ivých rostlin, kaštan Tvorba školního asopisu Letem školním sv tem 5 ísel Volba povolání krajský projekt, zdarma doprava do výrobních podnik viz exkurze Ovoce do škol projekt EU, ovoce zdarma pro žáky 1. stupn EU peníze do škol nákup pom cek Sout že: V letošním školním roce byli naši žáci nejúsp šn jší v t chto sout žích: Biologická olympiáda, Poznávání p írodnin, Hlídky mladých zdravotník, Dopravní sout ž cyklist a turnaj ve florbale, kde z p edních míst okresních kol postoupili až do krajského kola. Do krajského kola Biologické olympiády v kategorii mladších žák postoupila Jaromíra Zálišová z 5. t ídy a obsadila místo, v kategorii starších žák postoupil Ond ej Sedlá ek z 8. t ídy a v konkurenci všech víceletých gymnázií a základních škol kraje obsadil místo. V sout ži Poznávání p írodnin postoupila do krajského kola v kategorii mladších žák Jaromíra Zálišová z 5. t ídy a umístila se na 5. míst, Anna Hendrychová z 5. t ídy na 6. míst a Kate ina Novotná z 6. t ídy na 10. míst z 22 sout žících kraje. V kategorii starších žák postoupil Ond ej Sedlá ek z 8. t ídy a obsadil 8. místo v kraji z 23 sout žících. V kategorii žák st edních škol obsadil náš bývalý žák Lukáš Daniš v této sout ži 1. místo v kraji. 9

10 Velký úsp ch jsme zaznamenali v sout ži Hlídky mladých zdravotník, mladší žáci (Lucie Petrá ková, Jaromíra Zálišová, Anna Eliášová, Iveta Špetlová, Aleš Romanec z 5. t ídy) obsadili 1. místo v okrese a postoupili do kraje, kde se umístili na 2. míst. Do krajského kola postoupili z 1. místa v okrese mladší žáci (Jaromíra Zálišová, Lucie Petrá ková z 5. t ídy a Filip Jirsák, Lukáš Mat ják ze 4. t ídy) v Dopravní sout ži cyklist a obsadili 5. místo. Ve sportovních sout žích dosáhly nejv tšího úsp chu žákyn 8. a 9. t ídy, když postoupily ve florbale až do krajského kola, kde obsadily 6. místo. Matematická olympiáda okresní kolo /P. Hanušová 3. místo, D. Knapová místo, P. Eliášová Místo, P. Králí ková místo, A. Hendrychová místo/ Sout ž v anglickém jazyce okresní kolo /P. Hanušová 13. místo, T. St íhavka 9. místo/ Pythagoriáda okresní kolo /P. Hanušová místo, J. Špetlová místo/ Biologická olympiáda okresní kolo / O. Sedlá ek 8. místo, J. Zálišová 4. místo, T. Tyrner 14. místo, K. Novotná 15. místo, N. Vav inová 21. místo, O. Hájek 41. místo/ Biologická olympiáda krajské kolo /O. Sedlá ek místo, J. Zálišová místo/ Poznávání p írodnin okresní kolo /O. Sedlá ek 2. místo, J. Zálišová 2. místo, A. Hendrychová 3. místo, K. Novotná 4. místo, N. Vav inová 18. místo, O. Hájek 20. místo / Poznávání p írodnin krajské kolo /O. Sedlá ek 8. místo, J. Zálišová 5. místo, A. Hendrychová 6. místo, K. Novotná 10. místo/ Olympiáda v eském jazyce okresní kolo / A. Benešová, Z. Nováková, O. Sedlá ek / Talentová sout ž v psaní na klávesnici okresní kolo /I. Král 3. místo, K. Máslová 7. místo, J. Škápík 13. místo, A. Benešová 19. místo, L. Sokolová 20. místo/ Festival um lecké innosti žák zp v - okresní kolo / J. Zálišová, L. Farská 1. místo / Zdravotnický víceboj, Havlovice - 1.stupe 1., 3., 11. místo; 2. stupe 5. místo Sout ž v p edléka ské 1. pomoci okresní kolo, 1. stupe 1. místo; 2. stupe 1. místo Sout ž Hlídky mladých zdravotník okresní kolo, Trutnov -1. stupe - 1., 6. místo; 2. stupe - 3. místo Sout ž Hlídky mladých zdravotník krajské kolo, Rychnov n. K., 1. stupe - 2. místo Dopravní sout ž mladých cyklist okresní kolo mladší žáci - 1. místo Dopravní sout ž mladých cyklist krajské kolo mladší žáci - 5. místo Požární ochrana o ima d tí okresní kolo- výtvarná sout ž N. Brejtrová 1. místo, J. Zálišová 2. místo, J. Zahálka 3. místo Turnaj v Piškvorkách mladší žáci 1. místo v okrsku Literární sout ž Úpice brat í apk /E. Zahálková/ Literární sout ž Zlatá tužka /E. Zahálková/ Matematický klokan - školní kolo; P írodov dný klokan školní kolo 10

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2013/2014 Datum: 25. 8. 2014 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Datum: 25. 8. 2009 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Datum: 26. 8. 2010 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Projednáno na pedagogické

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Datum: 25. 8. 2008 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Datum: 30. 8. 2005 Vypracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2005/2006) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2009/2010 Škola: ZŠ Polešovice zspolesovice@uhedu.cz Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Martykánová Tel. 572593161 Školní metodik prev.: Mgr. Renata Šimková simkovar@seznam.cz

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola České Libchavy, okres Ústí nad Orlicí České Libchavy 147, 561 14 IČO: 750 151 45 telefon: 465 582116, e-mail: zsclib@seznam.cz www.skolaceskelibchavy.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Datum: 30. 8. 2004 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Datum: 27. 8. 2007 Vypracovala:

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace Tel: 412 372 627 Mail: info@zs-namesti.cz Výroční zpráva 2011/2012 Ve Varnsdorfu 30. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Bc. Václav

Více

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence,

snížení týdenního rozsahu p ímé práce: u itel 1. t ídy + zástupce ed. ZŠ o 7 hodin metod. inf. a kom. techn. metodik prevence, Úvazky u itel : Pedagogi tí pracovníci nastupují na úvazek 20 min. p ed úvazkem výchovn vzd lávací innosti, odcházejí z pracovišt nejd íve p l hodiny po ukon ení innosti s d tmi. u itelka MŠ p ímá práce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2011/2012 Projednáno v pedagogické radě školy dne 4. 10. 2012 Projednáno

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005

VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ZÁKLADNÍ KOLY ELATOVICE ZA KOLNÍ ROK 2004/2005 1. Základní údaje o kole Základní kola elatovice, elatovice 95 je sou ástí výchovn vzd lávací soustavy, je za azena do kolského rejst

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010/2011 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Minimální preventivní program - hodnocení

Minimální preventivní program - hodnocení Minimální preventivní program - hodnocení Základní škola Lešná, okres Vsetín školní rok 2014 / 2015 Školní metodik prevence: Mgr. Martina Hoferková I. ZŠ Lešná je škola, která chce využít nižší počet dětí,

Více

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015

V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek 1. Základní údaje o škole 1.1 škola V ý r o č n í z p r á v a za školní rok 2014-2015 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Datum: 29. 8. 2003 Vypracovala:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLA BEZ DROG 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace Golčův Jeníkov Zpracovala: Mgr. Alena Víšková Garant: ředitelka školy, výchovná poradkyně,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Zavlekov 1. Charakteristika školy 1.1. Základní škola a mateřská škola Zavlekov,příspěvková organizace,zavlekov 45

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Datum: 28. 8. 2006 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, 602 00 Brno 1 Část I. 1. Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2013 2014 Základní praktická Praktická V Praze dne 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Cejle, Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2010/2011

Více

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011

Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Základní škola a mateřská škola Šindlovy Dvory VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ a MŠ ŠINDLOVY DVORY 2010/2011 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě 10, 11 a 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Ústí za školní rok 2008/2009 Projednána a schválena 31.8. 2009 na pedagogické radě

Výroční zpráva o činnosti ZŠ Ústí za školní rok 2008/2009 Projednána a schválena 31.8. 2009 na pedagogické radě Výroční zpráva o činnosti ZŠ Ústí za školní rok 2008/2009 Projednána a schválena 31.8. 2009 na pedagogické radě Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Ústí je Obec Ústí,škola byla financována

Více

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Netín, okres Žďár nad Sázavou Netín 14, Radostín nad Oslavou, 594 44 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOV, Pionýrů 1614 356 01 Sokolov skola@1zs-sokolov.cz 352 623 616 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1. Základní údaje o škole Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola Kaplice Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2013-2014 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum

Více

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6

Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 1. Základní údaje o škole Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 Výroční zpráva 2007/2008 název školy: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 jméno ředitele školy: do 25.2. 2008 Mgr. Eva Hrubá, od 26.2. 2008

Více

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová

Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Vlasatice, příspěvková organizace. Sestavila: Mgr. Marcela Mikelová Základní škola a Mateřská škola Vlasatice, příspěvková organizace Vlasatice 3, 691 30 Vlasatice Tel:519 42 52 31, e-mail: mikelova@zsvlasatice.cz IČO: 70499969 Plán práce na školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ

Více

2014-2015. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce. Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace

2014-2015. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce. Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014-2015 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími

Více

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15

Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. 18.9. v 9,00 30.9. Říjen 7.10. v 8,15 Plán práce školy na školní rok 2015/2016 1. Měsíční plány Září 10.9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 18.9. v 9,00 Den NATO v Mošnově

Více

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012

Plán činnosti Pedagogicko-organizační opatření. Školní rok 2011 2012 Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 Za Nádražím 222, 381 01 Český Krumlov IČO 00583685, IZO 000583685, DIČ CZ0083685 č. účtu: 503202-544 / 0600 tel., fax: 380 711 296, e-mail: zsnadrazi@zsnadrazi.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2010/2011 ZŠ Polešovice Charakteristika školského zařízení Název: Základní škola Zřizovatel: Obec Polešovice Právní forma: Právní subjekt od 1.1.2003 Ředitel školy:

Více

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba

Dolní Kalná 178, 543 74 Dolní Kalná. příspěvková organizace/školská právnická osoba Výroční zpráva ZŠ a MŠ Dolní Kalná za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75 017 351 IZO 102 578 273 identifikátor školy 650 063 805 vedení

Více

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614

8. ZŠ. Správná škola pro Vaše dítě. Slovo úvodem. Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614 8. ZŠ Slovo úvodem 8. základní škola má již více jak padesátiletou tradici. Během let poskytla vzdělání tisícům žáků z města i okolí. Přesto není školou, která

Více

Plán práce, organizace vyučování

Plán práce, organizace vyučování Základní škola a Mateřská škola Kyjovice, příspěvková organizace 747 68 Kyjovice 101, IĆ 750 27 259, tel: 553 778 035, e-mail: zskyjovice@volny.cz Plán práce, organizace vyučování 2010-2011 V Kyjovicích

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace

Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Střednědobý plán rozvoje Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace na období 2013 2016 Zpracovala: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy V Liberci dne 1. 9. 2013 I. Charakteristika školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov,

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Vítězná - Kocléřov, Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 095 345/99-2004 Oblastní pracoviště č. 9 Signatura: bi5cs104 Okresní pracoviště Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Vítězná - Kocléřov, Identifikátor

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144 Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník. Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ Lužná, okres Rakovník IZO: 114 100 144. Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ a

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Část I. 1.1 Název školy Základní charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Adresa: 664 03 Podolí č. 23

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Jitka Kašová Obec Obříství ŠÚ Mělník Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 033 025/99-2712 Oblastní pracoviště č.03 Signatura: ac3cs102 Okresní pracoviště Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: ZŠ Obříství okres Mělník IZO školy: 102286159 Identifikátor

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Nová Ves u Nového Města na Moravě

Nová Ves u Nového Města na Moravě 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Nová Ves u Nového Města na Moravě, okres Žd ár nad Sázavou, příspěvková organizace Nová Ves u Nového Města na Moravě 70 592 31 Nové Město na Moravě

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence Mgr. Ivana Mertlová 2014 / 2015 Plán minimálního programu prevence

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ spol. s r.o. Němčická 1749/4, Praha 4 142 00 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 Praha, říjen 2010 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J

MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J MěÚ Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury a sportu Z P R A V O D A J Září 2006 ČÍSLO 16 Zpravodaj je vydáván ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností města Železný Brod a Tanvald www.mestojablonec.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-731/14-B. Vyškovská 376, 685 01 Bučovice ddm.bucovice@tiscali. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-731/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 70284083 Identifikátor 600126111 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Dům

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 052 388/98-5064 Inspektorát č. 5 Signatura: ae2cs101 Okresní pracoviště: Karlovy Vary INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola IZO: 102 516

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy 2.1 Charakteristika Plně organizovaná základní škola Součásti školy: základní škola, školní družina, mateřská škola, školní kuchyně Spádová oblast školy: - Blümlova, Břetislavova,

Více

Projednání výroční zprávy o činnosti školy

Projednání výroční zprávy o činnosti školy Projednání výroční zprávy o činnosti školy Zpráva o činnosti školy za školní rok 2/24 byla předložena Školské radě na jejím zasedání dne. a ta dne..výroční zprávu schválila.... předseda Školské rady VÝROČNÍ

Více

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2013/2014

3. ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHEB, MALÉ NÁMĚSTÍ 3, 350 02 CHEB PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2013/2014 PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 1 Obsah Charakteristika školy... 3 Zaměstnanci... 3 Stanovené kompetence:... 4 Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT... 5 Jednotlivé úkoly a činnosti...

Více

Základní škola, Ostrava- Výško vi c e, s.r.o. 29. dubna 33, Ostrava Výškovice 70030. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní škola, Ostrava- Výško vi c e, s.r.o. 29. dubna 33, Ostrava Výškovice 70030. Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 4. Zápis k povinné školní docházce

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.:154 37/99-11089 Signatura: bo4bs104 Oblastní pracoviště č. 15 Zlín Okresní pracoviště Vsetín INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kunovice 756 44 Kunovice 43

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Doksy. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. k 31.8.2011

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Doksy. o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. k 31.8.2011 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Doksy o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 k 31.8.2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Organizace vzdělávání a výchovy III. Materiálně technické vybavení školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Nové Vsi u Chotěboře, dne : 28.9.2011 Vypracovalo : vedení DD Schválila: ped. a provozní porada DD Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Obsah : 1) Charakteristika

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1209/13-B. Mgr. Janou Spáčilovou, ředitelkou školy Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1209/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: E-mail právnické osoby: IČO: 75022605 Identifikátor: 600125611

Více

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy Brněnec 22, 569 04 Brněnec VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřské školy U dvou sluníček, Brněnec, okres Svitavy za školní rok 2014-2015 Motto: Pojďme se sluníčky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy

čj. ČŠI-510/09-07 Charakteristika školy Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-510/09-07 Název školy: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Adresa: Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Identifikátor: 600008291 IČ: 60816945 Místo

Více

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015

V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š k o l y z a š k o l n í r o k 2014/ 2015 1. Základní údaje o škole Název školy : Střední odborná škola služeb s.r.o. Pavlovická 16/51 772 00 Olomouc - Pavlovičky

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 Zpráva o plnění ročního plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) za školní rok 2013/2014 1 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1186/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha-západ Čisovice 193, 252 04 Čisovice / telefon: 318 592 825 Č. j.: 232/15 a) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011-2012 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 12. září 2012 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou za školní rok 2011-2012 1. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Maleč

Základní škola a Mateřská škola Maleč Základní škola a Mateřská škola Maleč Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALEČ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)počet žáků: 159 b)počet tříd: I.st. 5 II.st. 4 c)počet oddělení ŠD: 1 d)průměr žáků na třídu 17,67

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Zpracovala: gr.lenka Blahová, ředitelka školy. podpis V Laškově 15.8.2011 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Údaje o zařízení Název školy: Základní škola

Více

EVALUAČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

EVALUAČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 1.VNITŘNÍ EVALUACE : a/ na úrovni školy : EVALUAČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Průběh, organizace vzdělávání, naplnění cílů ŠVP, plánované aktivity- -plánování v souladu s RVP, bylo účelné a motivující

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2, PSČ 792 01 Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 141 027/99-011142 Signatura: bn1ts101 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Bruntál INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola a městské osmileté

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2012 2013 Č.j.: ZŠJeh/197/2013 Schváleno školskou radou dne 3.9.2013 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené,

Informační leták. Škola Jaroslava Ježka. Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Informační leták 2015 2016 Škola Jaroslava Ježka Mateřská škola, základní škola, praktická škola a základní umělecká škola pro zrakově postižené, Loretánská 19 Praha 1 118 00 www.skolajj.cz email: info@skolajj.cz

Více

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň:

Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: Učební plán: Tabulace učebního plánu pro 1. stupeň: ročník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 9 9 9 8 8 43 35 Anglický jazyk 0 1 3 3 3 10 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-335/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-335/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505 Sídlo: Žižkova 505, 674

Více

Základní škola, Chrudim

Základní škola, Chrudim 1 Základní škola, Chrudim U Stadionu 756 537 03 Chrudim 3 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 Mgr. Jindřich Vyhnánek ředitel školy V Chrudimi, září 2015 2 1. Základní údaje o škole Výroční

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 053/99-011083 Signatura: bn2cs104 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Kozlovice 186,

Více

Základní škola a mateřská škola Plesná PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

Základní škola a mateřská škola Plesná PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Základní škola a mateřská škola Plesná PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Mgr. Alena Brabcová ředitelka školy Zpracovala: Mgr. Lenka Burianová výchovný poradce PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Stanislav Jirouš Desná, 30.09.2011 zpracoval, předkládá místo a datum zpracování razítko školy, podpis ředitele školy - 1 - A) Zpráva o činnosti školy 1.

Více

Příloha č. 9 Akce konané ve školním roce 2014-2015

Příloha č. 9 Akce konané ve školním roce 2014-2015 Příloha č. 9 Akce konané ve školním roce 2014-2015 Datum konání Název akce 31.08.2015 09:30 Provozní porada 31.08.2015 08:00 Školení - asistentky pedagoga 28.08.2015 08:00 Kontrola připravenosti tříd 28.08.2015

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2011/2012 Ředitelka školy (statutární orgán): Statutární zástupce

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Třeboň, Sokolská 296, okres Jindřichův Hradec Sokolská 296, 379 01 Třeboň Identifikátor

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 102 120/99-4033 Oblastní pracoviště č.10 Signatura: tj1cs103.doc Okresní pracoviště Chrudim INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Chrudim, Olbrachtova 291 adresa:

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice, příspěvková organizace za 2014-2015 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 21. 9. 2015 Výroční zpráva se zabývá činností Centra dětí a mládeže od září

Více