Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice , tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice , tel.: , Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2011/2012 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká 1

2 Charakteristika školy: Základní škola Malé Svato ovice ísp vková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994; I O: izovatel Obec Malé Svato ovice, Nádražní 105, Malé Svato ovice, , I O: ro ník, 9 t íd, 1 odd lení ŠD ZŠ je umíst na ve dvou budovách: ro ník, ŠD, t locvi na -Schejbalova ro ník, editelství listopadu 178 Vzd lávací program: Pracovníci školy: Pedagogi tí pracovníci: ro ník: Školní vzd lávací program Škola pro život ped. prac. na MD Jméno Vzd lání Pozn. Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 P F, M - Z editelka Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D, stát.zk.aj zástupkyn editelky Ing. Eva Brátrová 1965 VUT, stroj.f., DPS metodik prevence soc. patologických jev Mgr. Petra Brejtrová 1970 PF,Vych.,Soc. ped., Nj Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- P metodik inf. a kom. technologií Mgr. Jana Gruntová 1977 PF, j - Nj od MD; nástup po MD Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupe Mgr.Kate ina Hubálovská 1950 PF, j - Fj Mgr. Jindra Hylmarová 1984 PF, j - Tv od do Mgr. Jarmila Janýrová 1983 CTF, j - Kv od MD; PP ukon en Mgr. Lada Jirsáková 1971 PF, 1. stupe Mgr. Renata Ková ová 1967 PF, 1. stupe od , zastupuje J. Zálišovou Mgr. Libuše Liv anská 1963 P F, M P Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupe Zt Mgr. Iva Rozsívalová 1976 PF, j - Vv od do Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F výchovná poradkyn Mgr. Jaromíra Zálišová 1973 PF, 1. stupe do PN; od MD Bc. Kristýna Šretrová 1977 VŠP,soc.ped.,vych.,Tv vych.šd,od PN; od MD Bc. Lucie Kociánová 1978 PF, u. prakt.vyu. vychovatelka ŠD od Iva Martincová 1949 zástup v ŠD od do Ludmila Möglichová 1954 SOŠ asistent pedagoga t ída Kvalifikovanost u itel : 82,5 % hodin odu eno kvalifikovan Aprobovanost 70,3% hodin odu eno aprobovan (neaprobovan odu eny výchovy). Další vzd lávání ped. pracovník : DVPP probíhalo v Centru vzd lávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnov, Náchod,v NIDV H. Králové, v PPP Trutnov. Jméno Ú ast na DVPP Kostelecká Management editel hodin Václavková 1x D jepis, 1x Anglický jazyk Brátová 1x Prevence soc. pat. jev Herzigová 1x - Ekologie Nehybová 1x - Pedagogika, 1x Matematika Jirsáková 1x eský jazyk, 1x Matematika, 1x Projekty ve výuce, 1x zdravotník 1.p. Grunt 1x Chemie 2

3 Vítová 1x Dyskalkulie, 1x Interaktivní tabule v M a F, 1x Výchovné poradenství Hubálovská 1x eský jazyk Ková ová 2x 1. t ída, 1x SPCHU, 1x Hudební výchova Liv anská 1x Zdravotník 1. pomoci Brejtrová 2x - Pedagogika Hylmarová 1x eský jazyk Kociánová 1x Pedagogika, 1x Výtvarná výchova Ve škole pracují 4 p edm tové komise 1. stupe, p írodov dná, spole enskov dní, t lesná výchova. Program byl zam en na realizaci ŠVP (školní vzd lávací program), tvorba UM v rámci projektu EU peníze školám Tvorba a realizace ŠVP koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková - koordinátor 1. stupn : Mgr. A. Herzigová - koordinátor p írodov d. p edm : Mgr.I. Vítová - koordinátor spole enskov dních p edm : Mgr. I. Václavková Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci p edm tových komisí. Práce s d tmi se specifickými poruchami u ení a chování - 28 žák s r zným stupn m specifických poruch u ení a chování - 8 žák docházelo b hem roku na reedukaci, kterou realizuje 5 asistentek (Mgr. Nehybová, Mgr. Ková ová, Mgr.Herzigová, Mgr. Hubálovská, Mgr.Vítová) - 1 žák 2. t ídy a 1 žák 3. t ídy pracoval pod dohledem asistentky pedagoga - konzultace s pracovníky PPP v Trutnov a SPC v Trutnov a v Náchod p i tvorb IVP - vyu ující konzultují s asistentkami a výchovnou poradkyní metody integrace t chto žák do výuky a vytvá í IVP - sch zky pro rodi e žák se SPUCH jsou domlouvány individuáln dle pot eb Environmentální vzd lávání probíhá dle plánu (Mgr. Liv anská), zapojení do ekologických projekt viz p íloha, sb r bylin, starého papíru, kaštan Prevence sociáln patologických jev probíhá dle plánu (Ing. Brátová) viz p íloha - celoro v t ídnických hodinách, v prvouce, p írodov, v hodinách Rv, Ov - spolupráce s VOŠ zdravotní Trutnov - výukové programy - ú ast pracovníka RIAPS Trutnov hodinách rodinné výchovy - program Flow Effect Brno ( t ída) v rámci projektu EU peníze školám - zájmová mimoškolní innost viz p ehled - spolupráce s Odd lením soc. právní ochrany d tí a sociální prevence Trutnov - spolupráce s Policií R v Úpici - spolupráce s OÚ Malé Svato ovice Nepedagogi tí pracovníci: 4 Jméno Rok nar. Pracovní za azení Jana Poláková 1966 školnice, Schejbalova 131 Dita Kubí ková 1978 uklíze ka, 17. listopadu 178, PN do ,MD od Lucie Kociánová 1978 uklíze ka, 17. listopadu 178 do

4 Pavla Zimmermanová 1978 uklíze ka, 17. listopadu 178, od Marie Tlamková 1957 hospodá ka, 17. listopadu 178 Zden k Holubec 1951 školník, 17. listopadu 178 Údaje o žácích: Po et žák : 163 k , 162 k Po et t íd: 9 Po et odd lení ŠD: 1 Pr rný po et žák ve t íd : 18,11 Zápis do 1. t ídy: po et d tí u zápisu žák s odkladem z roku 2011 odklad školní docházky 2 žáci Vycházející žáci: Gymnázium Trutnov 1 St ední pr myslová škola Trutnov 6 St ední zdravotnická škola Trutnov 1 eská lesnická akademie Trutnov 1 SŠ hotelnictví a spol. stravování Teplice n. M. 1 Obchodní akademie Trutnov 1 SŠ propaga ní tvorby a polygrafie Velké Po í 3 Integrovaná st ední škola Vysoké nad Jizerou 1 SŠ SION HIGH SCHOOL Hradec Králové 1 SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové 1 Výsledky vzd lávání žák : Chování žák : Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupe 2010/11 2,52 % 1,27 % 2011/12 2,45 % 1,85 % III. stupe 2010/11 0 % 0 % 2011/12 0 % 0% Neomluvené hodiny 2010/11 0 hod. 22 hod. 2011/12 2 hod. 23 hod. Prosp ch žák : 1. pololetí/ 2. pololetí Ro ník Po et žák Vyznamenání Prosp lo Neprosp lo Pr r 1. 19/ 19 19/19 0/ 0 0/ 0 1, 06/ 1, / 13 8/9 5/ 4 0/ 0 1, 33 / 1, / 15 14/12 1/ 3 0/ 0 1, 20/ 1, / 16 10/ 8 7/ 8 0/ 0 1, 41/ 1, / 23 14/16 9/ 7 0/ 0 1, 49/ 1, / 20 9/ 9 11/ 11 0/ 0 1, 72/ 1, / 20 4/ 4 16/ 16 0/ 0 2, 02/ 2, / 19 4/4 15/ 15 0/ 0 2, 15/ 2, / 17 3/2 14/ 15 0/ 0 2,03/ 2, 10 4

5 Opravné zkoušky: 1 žák 8. t ídy z eského jazyka hodnocení - dobrý ; žák prosp l Testování žák 5. a 9. t ídy: - zapojení do celostátního testování žák 5., 9. t ídy z eského jazyka, matematiky, anglického jazyka výsledky uloženy v editeln Mimoškolní aktivity: ast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz p íloha Zájmové kroužky p i ZŠ: Kroužek ída/ Vedoucí Po et ž. Výtvarný / 15 A. Herzigová Výtvarný / 17 A. Herzigová Výtvarný -keramika / 17 H. Nehybová Sportovní hry / 12 L. Kociánová Angli tinka 1. 2./12 A. Herzigová Ang. konverzace 5./ 10 E. Brátová írodov dný /6 L. Liv anská Zdravotní 5. 9./13 L.Liv anská Zdravotní 1. 4./8 L. Jirsáková eský jazyk 5. 7./6 K.Hubálovská Matematika 9. /15 I. Vítová PC - Internet L.Grunt žáci navšt vují ZUŠ v Úpici, ve Rtyni v Podkrkonoší žáci se mohou zapojit do oddílu kopané a tenisu p i TJ Sokol M.Svato ovice Inspekce, kontrolní innost: izovatel Obec Malé Svato ovice provedl ve ejnosprávní kontrolu na základ zákona 320/2001 Sb. s odkazem na zákon 552/1991 Sb. dne ŠI provedla ve dnech 16.,19. a inspek ní innost podle 174 odst. 2 písm.a) zákona. 561/ 2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis, pro ú ely získávání a analyzování informací o vzd lávání d tí, žák a student, o innosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzd lávací soustavy. Hodnocení podmínek, pr hu a výsledk vzd lávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm.b) zákona. 561/ 2004 Sb., zjiš ování a hodnocení podmínek, pr hu a výsledk vzd lávání podle p íslušných školních vzd lávacích program. Hodnocení podmínek, pr hu a výsledk vzd lávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm.c) zákona. 561/ 2004 Sb., zjiš ování a hodnocení napln ní školních vzd lávacích program a jejich souladu s právními p edpisy a rámcovým vzd lávacím programem. Protokoly ze všech kontrol jsou uloženy v editeln ZŠ. Školská rada: ŠR pracovala ve složení: za OÚ: Vlasta Seidelová - edsedkyn, Vladimír Provazník 5

6 za ZŠ : Irena Vítová, Alena Herzigová za rodi e: Renata Weineltová, Lucie P evlocká Podn ty ŠR k innosti školy jsou p edávány škole formou zápis z jednání. Materiáln technické vybavení: Oprava venkovní izolace na 1. stupni Malování Nová u ebna informatiky 20 PC Oprava šaten na 1. stupni nové omítky, dlažba, malování, nové lavi ky b hem prázdnin Oprava žákovského vstupu do školy na 1. stupni ební pom cky do jednotlivých p edm Hlavní úkoly na školní rok 2012/2013: Realizace Školního vzd lávacího programu Škola pro život Realizace projektu EU peníze školám zkvalitn ní a zefektivn ní výuky Pokra ovat v realizaci školních projekt Prezentovat školu na ve ejnosti, podchytit žáky a rodi e z okolních obcí Po ízení digitální techniky (interaktivní tabule ), u ebních pom cek Modernizace u eben a ŠD, malování Oprava st echy na 2. stupni Úprava h išt na 1. stupni 6

7 Seznam akcí, které prob hly ve školním roce 2011/12 Kulturní akce: Marná lásky snaha, Klicperovo divadlo Hradec Králové /3. 10./ Diskop íb h 1 tane ní odpoledne ve škole, organizuje 9. t ída / / Výstava a vystoupení Podzim, KK Malé Svato ovice / / Sherlock Holmes, Klicperovo divadlo Hradec Králové / / Váno ní koncert ZUŠ Úpice, divadlo Úpice / / Africká pohádka, divadelní p edstavení v KK Malé Svato ovice /2. 12./ Váno ní vystoupení a výstava prací, KK Malé Svato ovice / / Filmové p edstavení Šmoulové, kino Rtyn v P. / / Kalendá 2012 Básn a básni ky Mrzák Inishmaanský, Klicperovo divadlo Hradec Králové /5. 1./ Filmové p edstavení, kino Rtyn v P. /16. 1./ Besídka organizuje 9. t ída, t locvi na /2. 2./ Hodina zpívání ve zv inci J. Uhlí e, divadlo Úpice /23. 2./ Tane ní akademie ZUŠ Úpice /1. 3./ 5. Diskop íb h 2 tane ní odpoledne ve škole, organizuje 7. t ída /20. 3./ Velikono ní výstava výstava prací žák Vystoupení arod jnic, M. Svato ovice /30. 4./ Sv táci, Klicperovo divadlo Hradec Králové /3. 5./ Studánecká apkiana divadelní vystoupení, etba / / Hudební vystoupení DRUM, v KK Malé Svato ovice /23. 5./ Jedlíci okolády, Klicperovo divadlo Hradec Králové /31. 5./ Koncert ZUŠ Úpice, divadlo Úpice /8. 6./ 5. Sportovní akce: Plavecký výcvik Náchod /zá í listopad / Zátopkova desítka okrsek, Úpice /4. 10./ h do vrchu 1. stupe okrsek, Kl ek Malé Svato ovice /5. 10./ Turnaj v halové kopané 2. stupe okrsek, Malé Svato ovice /1. 11./ Turnaj ve florbale okrsek, žáci, žákyn, Rtyn v Podkrkonoší /8. 11., / Turnaj ve florbale okres, starší žákyn, Dv r Králové n.l.-1. místo / / Turnaj ve florbale kraj, starší žákyn, Ji ín /7. 12./ Turnaj v halové kopané - okrsek, Malé Svato ovice / / Závody ve šplhu 2. stupe okrsek, Rtyn v Podkrkonoší /25. 1./ K. Šálená, P. Eliášová, M. Petráš - 1. místo Závody ve šplhu 1. stupe okrsek, Rtyn v Podkrkonoší /26. 1./ Lyža ský výlet na b žkách na Jest ebí hory /31. 1./ zájemci Bruslení v Bat ovicích /2. 2./ 8. Zimní víceboj okrsek, Úpice /7. 2./ Lyža ský kurz, Skipark Mladé Buky / /

8 Turnaj v basketbale okrsek, Úpice /7. 3., 8. 3./ Turnaj ve vybíjené okrsek Úpice /27. 3., , 3. 4./ Turnaj v p ehazované okrsek, Úpice /12. 4.,25. 6./ Pohár rozhlasu atletika, okrsek M. Svato ovice /10. 5./ Dopravní h išt Dv r Králové n. L. /11. 5./ Zátopkova p tka okrsek, Rtyn v Podkrkonoší /17. 5./ Atletické finále Úpice Lány /12. 6./ Atletický ty boj Úpice Lány /13. 6./ ml. žákyn 1. místo v okrsku; L. Sokolová 1. místo v okrsku Dopravní h išt - Dv r Králové n L., pr kaz cyklisty /13. 6./ 4. V letošním školním roce byly p ekonány 2 školní rekordy: L. Sokolová starší žákyn hod mí kem 49,42 m M. Provazník mladší žák hod mí kem 60,35 m Exkurze, p ednášky, besedy: Videoprojekce Planeta Zem ína íše mocného draka, Úpice /19. 9./ Seznamovací výlet 5. t ídy do Rtyn v Podkrkonoší /27. 9./ 5. Výstava hub v Úpici, minigolf Havlovice /21. 9./ 5. Exkurze elektrárna Dlouhé strán, papírna Velké Losiny /27. 9./ Výstava st edních škol v Trutnov / / 9. Preventivní program Flow Effect / / Exkurze Muzeum Hradec Králové Sovy a dravci /3. 11./ Exkurze do Prahy Pražský hrad, Národní muzeum /9. 11./ 6. Podmo ský sv t p ednáška ve Dvo e Králové n.l. / / p írodov dný kroužek Protidrogová prevence program RIAPS Trutnov / , / Slavnost Slabiká e /2. 12./ 1. Vztahy mezi organismy p ednáška ve Dvo e Králové n.l./ / p írodov dný kroužek Exkurze Váno ní ZOO, zdobení strome ku D.Králové n. L. / / 6. Protidrogová prevence program RIAPS Trutnov / / Exkurze na SPŠ Trutnov volba povolání /11. 1./ Praktická cvi ení z biologie ve Dvo e Králové n.l. /3. 3./ p írodov dný kroužek Besedy k požární ochran, SDH M. Svato ovice /26. 3./ Exkurze do Prahy historické centrum /28. 3./ 8. Exkurze Gotika v Kutné Ho e /10. 4./ 7. Den Zem KRNAP Vrchlabí /20.4./ Exkurze EZ Trutnov, Státní archív Trutnov /4. 5./ 9. Exkurze Hv zdárna Úpice /7. 5., 9. 5./ Exkurze v elín /10. 5./ 1. Exkurze Partis Suchovršice volba povolání /16. 5./ 8. Prevence návykových látek - program VOŠ zdravotní Trutnov /18. 5./ Prevence HIV, AIDS program VOŠ zdravotní Trutnov /18. 5./ Exkurze Ú ad práce Trutnov volba povolání /30. 5./ 8. Exkurze na fermenta ní stanici a na isti ku v Úpici /4. 6./ 9. Návšt va ZUŠ v Úpici /6. 6./ 1. Exkurze na Sn žku p ší výstup Pomezní Boudy Sn žka Pec p. S. /7. 6./ 9. Exkurze na Bohdašín Po stopách odboje v našem kraji /8. 6./ 9. Exkurze Hasi ská zbrojnice Dv r Králové n.l. /13. 6./ 4. Hrajme si i hlavou program PF Hradec Králové /22. 6./ 6. 8

9 Hasi i d tem program požární prevence, SDH M.Svat. /25. 5./ Návšt va místní knihovny Výtvarné kurzy pro ve ejnost Školní výlety: 1.,2., 4. t ída Kun tická hora 3. t ída Teplice nad Metují 5. t ída Hradec Králové St íbrný rybník lanové centrum 6. t ída Turnov Valdštejn Hrubá Skála - Jinolice Prachovské skály 7. ída Turnov Valdštejn Hrubá Skála Jinolice Prachovské skály 8. t ída Turnov Valdštejn Hrubá Skála Sedmihorky koupališt Hradec Králové Projekty: Žerty s erty /9. 9./ teme rádi spolupráce s knihovnou v Úpici /29. 9., , , 3. 4./ 3. teme rádi spolupráce s knihovnou v Úpici / , 2. 2.,12. 4./ 4. Evropský den jazyk, projektový den /5. 10./ Nikomu jsem neublížil celostátní projekt P íb hy bezpráví /1. 11./ 9. A žijí duchové projekt s nocováním ve škole / / Váno ní dílny /9. 12./ T šíme se na Vánoce / / Výtvarný kurz pro žáky 2. stupn /21. 3./ D ti tou d tem projekt na podporu zvýšení zájmu o etbu /30. 3./ Velikono ní dílny /4. 4./ Základy filmové práce, KK v Malých Svato ovicích /11. 5./ Celostátní testování MŠMT eský jazyk,anglický jazyk matematika/22.,23.,29.,30.5./ Nocování s výtvarkou, budova 1. stupn / / výtvarný kroužek Hasi ské dopoledne, koupališt M. Svato ovice /25. 6./ Ekologické aktivity sb r papíru /jaro, podzim/, lé ivých rostlin, kaštan Tvorba školního asopisu Letem školním sv tem 5 ísel Volba povolání krajský projekt, zdarma doprava do výrobních podnik viz exkurze Ovoce do škol projekt EU, ovoce zdarma pro žáky 1. stupn EU peníze do škol nákup pom cek Sout že: V letošním školním roce byli naši žáci nejúsp šn jší v t chto sout žích: Biologická olympiáda, Poznávání p írodnin, Hlídky mladých zdravotník, Dopravní sout ž cyklist a turnaj ve florbale, kde z p edních míst okresních kol postoupili až do krajského kola. Do krajského kola Biologické olympiády v kategorii mladších žák postoupila Jaromíra Zálišová z 5. t ídy a obsadila místo, v kategorii starších žák postoupil Ond ej Sedlá ek z 8. t ídy a v konkurenci všech víceletých gymnázií a základních škol kraje obsadil místo. V sout ži Poznávání p írodnin postoupila do krajského kola v kategorii mladších žák Jaromíra Zálišová z 5. t ídy a umístila se na 5. míst, Anna Hendrychová z 5. t ídy na 6. míst a Kate ina Novotná z 6. t ídy na 10. míst z 22 sout žících kraje. V kategorii starších žák postoupil Ond ej Sedlá ek z 8. t ídy a obsadil 8. místo v kraji z 23 sout žících. V kategorii žák st edních škol obsadil náš bývalý žák Lukáš Daniš v této sout ži 1. místo v kraji. 9

10 Velký úsp ch jsme zaznamenali v sout ži Hlídky mladých zdravotník, mladší žáci (Lucie Petrá ková, Jaromíra Zálišová, Anna Eliášová, Iveta Špetlová, Aleš Romanec z 5. t ídy) obsadili 1. místo v okrese a postoupili do kraje, kde se umístili na 2. míst. Do krajského kola postoupili z 1. místa v okrese mladší žáci (Jaromíra Zálišová, Lucie Petrá ková z 5. t ídy a Filip Jirsák, Lukáš Mat ják ze 4. t ídy) v Dopravní sout ži cyklist a obsadili 5. místo. Ve sportovních sout žích dosáhly nejv tšího úsp chu žákyn 8. a 9. t ídy, když postoupily ve florbale až do krajského kola, kde obsadily 6. místo. Matematická olympiáda okresní kolo /P. Hanušová 3. místo, D. Knapová místo, P. Eliášová Místo, P. Králí ková místo, A. Hendrychová místo/ Sout ž v anglickém jazyce okresní kolo /P. Hanušová 13. místo, T. St íhavka 9. místo/ Pythagoriáda okresní kolo /P. Hanušová místo, J. Špetlová místo/ Biologická olympiáda okresní kolo / O. Sedlá ek 8. místo, J. Zálišová 4. místo, T. Tyrner 14. místo, K. Novotná 15. místo, N. Vav inová 21. místo, O. Hájek 41. místo/ Biologická olympiáda krajské kolo /O. Sedlá ek místo, J. Zálišová místo/ Poznávání p írodnin okresní kolo /O. Sedlá ek 2. místo, J. Zálišová 2. místo, A. Hendrychová 3. místo, K. Novotná 4. místo, N. Vav inová 18. místo, O. Hájek 20. místo / Poznávání p írodnin krajské kolo /O. Sedlá ek 8. místo, J. Zálišová 5. místo, A. Hendrychová 6. místo, K. Novotná 10. místo/ Olympiáda v eském jazyce okresní kolo / A. Benešová, Z. Nováková, O. Sedlá ek / Talentová sout ž v psaní na klávesnici okresní kolo /I. Král 3. místo, K. Máslová 7. místo, J. Škápík 13. místo, A. Benešová 19. místo, L. Sokolová 20. místo/ Festival um lecké innosti žák zp v - okresní kolo / J. Zálišová, L. Farská 1. místo / Zdravotnický víceboj, Havlovice - 1.stupe 1., 3., 11. místo; 2. stupe 5. místo Sout ž v p edléka ské 1. pomoci okresní kolo, 1. stupe 1. místo; 2. stupe 1. místo Sout ž Hlídky mladých zdravotník okresní kolo, Trutnov -1. stupe - 1., 6. místo; 2. stupe - 3. místo Sout ž Hlídky mladých zdravotník krajské kolo, Rychnov n. K., 1. stupe - 2. místo Dopravní sout ž mladých cyklist okresní kolo mladší žáci - 1. místo Dopravní sout ž mladých cyklist krajské kolo mladší žáci - 5. místo Požární ochrana o ima d tí okresní kolo- výtvarná sout ž N. Brejtrová 1. místo, J. Zálišová 2. místo, J. Zahálka 3. místo Turnaj v Piškvorkách mladší žáci 1. místo v okrsku Literární sout ž Úpice brat í apk /E. Zahálková/ Literární sout ž Zlatá tužka /E. Zahálková/ Matematický klokan - školní kolo; P írodov dný klokan školní kolo 10

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Datum: 25. 8. 2008 Vypracovala:

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Datum: 30. 8. 2005 Vypracovala:

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Datum: 29. 8. 2003 Vypracovala:

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009

Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t. Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám stí 41, okres Uherské Hradi t 1 Výro ní zpráva o innosti koly kolní rok 2008/2009 Charakteristika kolského za ízení Základní kola, Uherský Brod, Mariánské nám

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2012/2013 Vyšší odborná škola zdravotnická a Stední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 33 Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 212/213 Zpracoval: Roman Hásek editel školy j.: VOŠZ a SZŠ TU OBSAH Základní

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO M STA PRAHY Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM, Š PÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2006 2007 Obsah: Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském za ízení

I. Základní údaje o škole, školském za ízení Výro ní zpráva st edních škol, vyšších odborných škol a školských za ízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvád jte podle stavu k 31.8.2008, p ípadn po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud

Více

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011

Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah výro ní zprávy o innosti školy za školní rok 2010/2011 1. Výro ní zpráva o innosti školy I. Základní charakteristika školy II. P ehled obor a u ebních plán se schvalovacími doložkami MŠMT III. Rámcový

Více

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O.

PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V ÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI A HOSPODA ENÍ KOLY VE KOLNÍM ROCE 2005/2006 Autor: Ing. Vladimíra Ilievová editelka 1 SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011

GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM NA PRAA CE VÝRO NÍ ZPRÁVA KOLY ZA KOLNÍ ROK 2010/2011 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KOLE 1. Název koly Gymnázium Na Praa ce Nad Ohradou 23, 130 00 Praha 3 I O: 60461675, IZO: 000335398 Identifikátor za

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Petrovice, okres Příbram Adresa školy 262 55 Petrovice 196 IČ 750 34 514 DIČ cz 750 34 514 IZO ředitelství 600 054 829 Telefon 318 856 370 1 E-mail

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽAMBERK, 28. ŘÍJNA 581 O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Zpracovala: PaedDr. Hana Štětinová, ředitelka školy Základní škola Žamberk, 28.října 581 ŽAMBERK PSČ 564 01 tel., fax 465 612518, 465 613090, e-mail: zs28rijna@orlicko.cz mobil 608308885 http://www.zamberk-city.cz/zs28rijna VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Více

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání.

Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00. Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání. Základní škola a Mate ská škola Pramínek, o.p.s. Heyrovského 13, Brno 635 00 Školní vzd lávací program pro základní vzd lávání Pramínek.j.: 236/2014 Školní vzd lávací program Pramínek, zpracovaný podle

Více

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce.

v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. VÝRO NÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo Vážení p átelé a partne i, v letošním roce mi op t p ipadla nelehká úloha Vám v n kolika ádcích p iblížit aktivity našeho ob anského sdružení v lo ském roce. Rok 2006 prob

Více

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace

Inovace: Projekt OP VK Rovné p íležitosti ke vzd lávání pro romské žáky v inkluzivní škole navazuje na práv ukon ený projekt OP RLZ Modernizace Základní škola a mate ská škola Brno, nám.28. íjna 22, 602 00, tel.: 545 212 165 p ísp vková organizace Logický a evalua ní rámec 1. íslo výzvy: 08 2. Program, prioritní osa, oblast podpory: Opera ní program

Více

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540. o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 Výroční zpráva ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540 o stavu a činnosti školy za školní rok 2011-2012 vypracoval : Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 1.2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE. Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 Základní škola s RVMPP Teplice 3, Buzulucká 392 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009 / 2010 Podle 10 zákona č. 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č.225/2009 Sb. Výroční zprávu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více