Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice , tel.: ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svato ovice 17. listopadu 178, Malé Svato ovice , tel.: , Výro ní zpráva o innosti školy za školní rok 2011/2012 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká 1

2 Charakteristika školy: Základní škola Malé Svato ovice ísp vková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994; I O: izovatel Obec Malé Svato ovice, Nádražní 105, Malé Svato ovice, , I O: ro ník, 9 t íd, 1 odd lení ŠD ZŠ je umíst na ve dvou budovách: ro ník, ŠD, t locvi na -Schejbalova ro ník, editelství listopadu 178 Vzd lávací program: Pracovníci školy: Pedagogi tí pracovníci: ro ník: Školní vzd lávací program Škola pro život ped. prac. na MD Jméno Vzd lání Pozn. Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 P F, M - Z editelka Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D, stát.zk.aj zástupkyn editelky Ing. Eva Brátrová 1965 VUT, stroj.f., DPS metodik prevence soc. patologických jev Mgr. Petra Brejtrová 1970 PF,Vych.,Soc. ped., Nj Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- P metodik inf. a kom. technologií Mgr. Jana Gruntová 1977 PF, j - Nj od MD; nástup po MD Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupe Mgr.Kate ina Hubálovská 1950 PF, j - Fj Mgr. Jindra Hylmarová 1984 PF, j - Tv od do Mgr. Jarmila Janýrová 1983 CTF, j - Kv od MD; PP ukon en Mgr. Lada Jirsáková 1971 PF, 1. stupe Mgr. Renata Ková ová 1967 PF, 1. stupe od , zastupuje J. Zálišovou Mgr. Libuše Liv anská 1963 P F, M P Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupe Zt Mgr. Iva Rozsívalová 1976 PF, j - Vv od do Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F výchovná poradkyn Mgr. Jaromíra Zálišová 1973 PF, 1. stupe do PN; od MD Bc. Kristýna Šretrová 1977 VŠP,soc.ped.,vych.,Tv vych.šd,od PN; od MD Bc. Lucie Kociánová 1978 PF, u. prakt.vyu. vychovatelka ŠD od Iva Martincová 1949 zástup v ŠD od do Ludmila Möglichová 1954 SOŠ asistent pedagoga t ída Kvalifikovanost u itel : 82,5 % hodin odu eno kvalifikovan Aprobovanost 70,3% hodin odu eno aprobovan (neaprobovan odu eny výchovy). Další vzd lávání ped. pracovník : DVPP probíhalo v Centru vzd lávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnov, Náchod,v NIDV H. Králové, v PPP Trutnov. Jméno Ú ast na DVPP Kostelecká Management editel hodin Václavková 1x D jepis, 1x Anglický jazyk Brátová 1x Prevence soc. pat. jev Herzigová 1x - Ekologie Nehybová 1x - Pedagogika, 1x Matematika Jirsáková 1x eský jazyk, 1x Matematika, 1x Projekty ve výuce, 1x zdravotník 1.p. Grunt 1x Chemie 2

3 Vítová 1x Dyskalkulie, 1x Interaktivní tabule v M a F, 1x Výchovné poradenství Hubálovská 1x eský jazyk Ková ová 2x 1. t ída, 1x SPCHU, 1x Hudební výchova Liv anská 1x Zdravotník 1. pomoci Brejtrová 2x - Pedagogika Hylmarová 1x eský jazyk Kociánová 1x Pedagogika, 1x Výtvarná výchova Ve škole pracují 4 p edm tové komise 1. stupe, p írodov dná, spole enskov dní, t lesná výchova. Program byl zam en na realizaci ŠVP (školní vzd lávací program), tvorba UM v rámci projektu EU peníze školám Tvorba a realizace ŠVP koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková - koordinátor 1. stupn : Mgr. A. Herzigová - koordinátor p írodov d. p edm : Mgr.I. Vítová - koordinátor spole enskov dních p edm : Mgr. I. Václavková Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci p edm tových komisí. Práce s d tmi se specifickými poruchami u ení a chování - 28 žák s r zným stupn m specifických poruch u ení a chování - 8 žák docházelo b hem roku na reedukaci, kterou realizuje 5 asistentek (Mgr. Nehybová, Mgr. Ková ová, Mgr.Herzigová, Mgr. Hubálovská, Mgr.Vítová) - 1 žák 2. t ídy a 1 žák 3. t ídy pracoval pod dohledem asistentky pedagoga - konzultace s pracovníky PPP v Trutnov a SPC v Trutnov a v Náchod p i tvorb IVP - vyu ující konzultují s asistentkami a výchovnou poradkyní metody integrace t chto žák do výuky a vytvá í IVP - sch zky pro rodi e žák se SPUCH jsou domlouvány individuáln dle pot eb Environmentální vzd lávání probíhá dle plánu (Mgr. Liv anská), zapojení do ekologických projekt viz p íloha, sb r bylin, starého papíru, kaštan Prevence sociáln patologických jev probíhá dle plánu (Ing. Brátová) viz p íloha - celoro v t ídnických hodinách, v prvouce, p írodov, v hodinách Rv, Ov - spolupráce s VOŠ zdravotní Trutnov - výukové programy - ú ast pracovníka RIAPS Trutnov hodinách rodinné výchovy - program Flow Effect Brno ( t ída) v rámci projektu EU peníze školám - zájmová mimoškolní innost viz p ehled - spolupráce s Odd lením soc. právní ochrany d tí a sociální prevence Trutnov - spolupráce s Policií R v Úpici - spolupráce s OÚ Malé Svato ovice Nepedagogi tí pracovníci: 4 Jméno Rok nar. Pracovní za azení Jana Poláková 1966 školnice, Schejbalova 131 Dita Kubí ková 1978 uklíze ka, 17. listopadu 178, PN do ,MD od Lucie Kociánová 1978 uklíze ka, 17. listopadu 178 do

4 Pavla Zimmermanová 1978 uklíze ka, 17. listopadu 178, od Marie Tlamková 1957 hospodá ka, 17. listopadu 178 Zden k Holubec 1951 školník, 17. listopadu 178 Údaje o žácích: Po et žák : 163 k , 162 k Po et t íd: 9 Po et odd lení ŠD: 1 Pr rný po et žák ve t íd : 18,11 Zápis do 1. t ídy: po et d tí u zápisu žák s odkladem z roku 2011 odklad školní docházky 2 žáci Vycházející žáci: Gymnázium Trutnov 1 St ední pr myslová škola Trutnov 6 St ední zdravotnická škola Trutnov 1 eská lesnická akademie Trutnov 1 SŠ hotelnictví a spol. stravování Teplice n. M. 1 Obchodní akademie Trutnov 1 SŠ propaga ní tvorby a polygrafie Velké Po í 3 Integrovaná st ední škola Vysoké nad Jizerou 1 SŠ SION HIGH SCHOOL Hradec Králové 1 SŠ služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové 1 Výsledky vzd lávání žák : Chování žák : Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupe 2010/11 2,52 % 1,27 % 2011/12 2,45 % 1,85 % III. stupe 2010/11 0 % 0 % 2011/12 0 % 0% Neomluvené hodiny 2010/11 0 hod. 22 hod. 2011/12 2 hod. 23 hod. Prosp ch žák : 1. pololetí/ 2. pololetí Ro ník Po et žák Vyznamenání Prosp lo Neprosp lo Pr r 1. 19/ 19 19/19 0/ 0 0/ 0 1, 06/ 1, / 13 8/9 5/ 4 0/ 0 1, 33 / 1, / 15 14/12 1/ 3 0/ 0 1, 20/ 1, / 16 10/ 8 7/ 8 0/ 0 1, 41/ 1, / 23 14/16 9/ 7 0/ 0 1, 49/ 1, / 20 9/ 9 11/ 11 0/ 0 1, 72/ 1, / 20 4/ 4 16/ 16 0/ 0 2, 02/ 2, / 19 4/4 15/ 15 0/ 0 2, 15/ 2, / 17 3/2 14/ 15 0/ 0 2,03/ 2, 10 4

5 Opravné zkoušky: 1 žák 8. t ídy z eského jazyka hodnocení - dobrý ; žák prosp l Testování žák 5. a 9. t ídy: - zapojení do celostátního testování žák 5., 9. t ídy z eského jazyka, matematiky, anglického jazyka výsledky uloženy v editeln Mimoškolní aktivity: ast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz p íloha Zájmové kroužky p i ZŠ: Kroužek ída/ Vedoucí Po et ž. Výtvarný / 15 A. Herzigová Výtvarný / 17 A. Herzigová Výtvarný -keramika / 17 H. Nehybová Sportovní hry / 12 L. Kociánová Angli tinka 1. 2./12 A. Herzigová Ang. konverzace 5./ 10 E. Brátová írodov dný /6 L. Liv anská Zdravotní 5. 9./13 L.Liv anská Zdravotní 1. 4./8 L. Jirsáková eský jazyk 5. 7./6 K.Hubálovská Matematika 9. /15 I. Vítová PC - Internet L.Grunt žáci navšt vují ZUŠ v Úpici, ve Rtyni v Podkrkonoší žáci se mohou zapojit do oddílu kopané a tenisu p i TJ Sokol M.Svato ovice Inspekce, kontrolní innost: izovatel Obec Malé Svato ovice provedl ve ejnosprávní kontrolu na základ zákona 320/2001 Sb. s odkazem na zákon 552/1991 Sb. dne ŠI provedla ve dnech 16.,19. a inspek ní innost podle 174 odst. 2 písm.a) zákona. 561/ 2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších p edpis, pro ú ely získávání a analyzování informací o vzd lávání d tí, žák a student, o innosti školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzd lávací soustavy. Hodnocení podmínek, pr hu a výsledk vzd lávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm.b) zákona. 561/ 2004 Sb., zjiš ování a hodnocení podmínek, pr hu a výsledk vzd lávání podle p íslušných školních vzd lávacích program. Hodnocení podmínek, pr hu a výsledk vzd lávání poskytovaného základní školou podle 174 odst. 2 písm.c) zákona. 561/ 2004 Sb., zjiš ování a hodnocení napln ní školních vzd lávacích program a jejich souladu s právními p edpisy a rámcovým vzd lávacím programem. Protokoly ze všech kontrol jsou uloženy v editeln ZŠ. Školská rada: ŠR pracovala ve složení: za OÚ: Vlasta Seidelová - edsedkyn, Vladimír Provazník 5

6 za ZŠ : Irena Vítová, Alena Herzigová za rodi e: Renata Weineltová, Lucie P evlocká Podn ty ŠR k innosti školy jsou p edávány škole formou zápis z jednání. Materiáln technické vybavení: Oprava venkovní izolace na 1. stupni Malování Nová u ebna informatiky 20 PC Oprava šaten na 1. stupni nové omítky, dlažba, malování, nové lavi ky b hem prázdnin Oprava žákovského vstupu do školy na 1. stupni ební pom cky do jednotlivých p edm Hlavní úkoly na školní rok 2012/2013: Realizace Školního vzd lávacího programu Škola pro život Realizace projektu EU peníze školám zkvalitn ní a zefektivn ní výuky Pokra ovat v realizaci školních projekt Prezentovat školu na ve ejnosti, podchytit žáky a rodi e z okolních obcí Po ízení digitální techniky (interaktivní tabule ), u ebních pom cek Modernizace u eben a ŠD, malování Oprava st echy na 2. stupni Úprava h išt na 1. stupni 6

7 Seznam akcí, které prob hly ve školním roce 2011/12 Kulturní akce: Marná lásky snaha, Klicperovo divadlo Hradec Králové /3. 10./ Diskop íb h 1 tane ní odpoledne ve škole, organizuje 9. t ída / / Výstava a vystoupení Podzim, KK Malé Svato ovice / / Sherlock Holmes, Klicperovo divadlo Hradec Králové / / Váno ní koncert ZUŠ Úpice, divadlo Úpice / / Africká pohádka, divadelní p edstavení v KK Malé Svato ovice /2. 12./ Váno ní vystoupení a výstava prací, KK Malé Svato ovice / / Filmové p edstavení Šmoulové, kino Rtyn v P. / / Kalendá 2012 Básn a básni ky Mrzák Inishmaanský, Klicperovo divadlo Hradec Králové /5. 1./ Filmové p edstavení, kino Rtyn v P. /16. 1./ Besídka organizuje 9. t ída, t locvi na /2. 2./ Hodina zpívání ve zv inci J. Uhlí e, divadlo Úpice /23. 2./ Tane ní akademie ZUŠ Úpice /1. 3./ 5. Diskop íb h 2 tane ní odpoledne ve škole, organizuje 7. t ída /20. 3./ Velikono ní výstava výstava prací žák Vystoupení arod jnic, M. Svato ovice /30. 4./ Sv táci, Klicperovo divadlo Hradec Králové /3. 5./ Studánecká apkiana divadelní vystoupení, etba / / Hudební vystoupení DRUM, v KK Malé Svato ovice /23. 5./ Jedlíci okolády, Klicperovo divadlo Hradec Králové /31. 5./ Koncert ZUŠ Úpice, divadlo Úpice /8. 6./ 5. Sportovní akce: Plavecký výcvik Náchod /zá í listopad / Zátopkova desítka okrsek, Úpice /4. 10./ h do vrchu 1. stupe okrsek, Kl ek Malé Svato ovice /5. 10./ Turnaj v halové kopané 2. stupe okrsek, Malé Svato ovice /1. 11./ Turnaj ve florbale okrsek, žáci, žákyn, Rtyn v Podkrkonoší /8. 11., / Turnaj ve florbale okres, starší žákyn, Dv r Králové n.l.-1. místo / / Turnaj ve florbale kraj, starší žákyn, Ji ín /7. 12./ Turnaj v halové kopané - okrsek, Malé Svato ovice / / Závody ve šplhu 2. stupe okrsek, Rtyn v Podkrkonoší /25. 1./ K. Šálená, P. Eliášová, M. Petráš - 1. místo Závody ve šplhu 1. stupe okrsek, Rtyn v Podkrkonoší /26. 1./ Lyža ský výlet na b žkách na Jest ebí hory /31. 1./ zájemci Bruslení v Bat ovicích /2. 2./ 8. Zimní víceboj okrsek, Úpice /7. 2./ Lyža ský kurz, Skipark Mladé Buky / /

8 Turnaj v basketbale okrsek, Úpice /7. 3., 8. 3./ Turnaj ve vybíjené okrsek Úpice /27. 3., , 3. 4./ Turnaj v p ehazované okrsek, Úpice /12. 4.,25. 6./ Pohár rozhlasu atletika, okrsek M. Svato ovice /10. 5./ Dopravní h išt Dv r Králové n. L. /11. 5./ Zátopkova p tka okrsek, Rtyn v Podkrkonoší /17. 5./ Atletické finále Úpice Lány /12. 6./ Atletický ty boj Úpice Lány /13. 6./ ml. žákyn 1. místo v okrsku; L. Sokolová 1. místo v okrsku Dopravní h išt - Dv r Králové n L., pr kaz cyklisty /13. 6./ 4. V letošním školním roce byly p ekonány 2 školní rekordy: L. Sokolová starší žákyn hod mí kem 49,42 m M. Provazník mladší žák hod mí kem 60,35 m Exkurze, p ednášky, besedy: Videoprojekce Planeta Zem ína íše mocného draka, Úpice /19. 9./ Seznamovací výlet 5. t ídy do Rtyn v Podkrkonoší /27. 9./ 5. Výstava hub v Úpici, minigolf Havlovice /21. 9./ 5. Exkurze elektrárna Dlouhé strán, papírna Velké Losiny /27. 9./ Výstava st edních škol v Trutnov / / 9. Preventivní program Flow Effect / / Exkurze Muzeum Hradec Králové Sovy a dravci /3. 11./ Exkurze do Prahy Pražský hrad, Národní muzeum /9. 11./ 6. Podmo ský sv t p ednáška ve Dvo e Králové n.l. / / p írodov dný kroužek Protidrogová prevence program RIAPS Trutnov / , / Slavnost Slabiká e /2. 12./ 1. Vztahy mezi organismy p ednáška ve Dvo e Králové n.l./ / p írodov dný kroužek Exkurze Váno ní ZOO, zdobení strome ku D.Králové n. L. / / 6. Protidrogová prevence program RIAPS Trutnov / / Exkurze na SPŠ Trutnov volba povolání /11. 1./ Praktická cvi ení z biologie ve Dvo e Králové n.l. /3. 3./ p írodov dný kroužek Besedy k požární ochran, SDH M. Svato ovice /26. 3./ Exkurze do Prahy historické centrum /28. 3./ 8. Exkurze Gotika v Kutné Ho e /10. 4./ 7. Den Zem KRNAP Vrchlabí /20.4./ Exkurze EZ Trutnov, Státní archív Trutnov /4. 5./ 9. Exkurze Hv zdárna Úpice /7. 5., 9. 5./ Exkurze v elín /10. 5./ 1. Exkurze Partis Suchovršice volba povolání /16. 5./ 8. Prevence návykových látek - program VOŠ zdravotní Trutnov /18. 5./ Prevence HIV, AIDS program VOŠ zdravotní Trutnov /18. 5./ Exkurze Ú ad práce Trutnov volba povolání /30. 5./ 8. Exkurze na fermenta ní stanici a na isti ku v Úpici /4. 6./ 9. Návšt va ZUŠ v Úpici /6. 6./ 1. Exkurze na Sn žku p ší výstup Pomezní Boudy Sn žka Pec p. S. /7. 6./ 9. Exkurze na Bohdašín Po stopách odboje v našem kraji /8. 6./ 9. Exkurze Hasi ská zbrojnice Dv r Králové n.l. /13. 6./ 4. Hrajme si i hlavou program PF Hradec Králové /22. 6./ 6. 8

9 Hasi i d tem program požární prevence, SDH M.Svat. /25. 5./ Návšt va místní knihovny Výtvarné kurzy pro ve ejnost Školní výlety: 1.,2., 4. t ída Kun tická hora 3. t ída Teplice nad Metují 5. t ída Hradec Králové St íbrný rybník lanové centrum 6. t ída Turnov Valdštejn Hrubá Skála - Jinolice Prachovské skály 7. ída Turnov Valdštejn Hrubá Skála Jinolice Prachovské skály 8. t ída Turnov Valdštejn Hrubá Skála Sedmihorky koupališt Hradec Králové Projekty: Žerty s erty /9. 9./ teme rádi spolupráce s knihovnou v Úpici /29. 9., , , 3. 4./ 3. teme rádi spolupráce s knihovnou v Úpici / , 2. 2.,12. 4./ 4. Evropský den jazyk, projektový den /5. 10./ Nikomu jsem neublížil celostátní projekt P íb hy bezpráví /1. 11./ 9. A žijí duchové projekt s nocováním ve škole / / Váno ní dílny /9. 12./ T šíme se na Vánoce / / Výtvarný kurz pro žáky 2. stupn /21. 3./ D ti tou d tem projekt na podporu zvýšení zájmu o etbu /30. 3./ Velikono ní dílny /4. 4./ Základy filmové práce, KK v Malých Svato ovicích /11. 5./ Celostátní testování MŠMT eský jazyk,anglický jazyk matematika/22.,23.,29.,30.5./ Nocování s výtvarkou, budova 1. stupn / / výtvarný kroužek Hasi ské dopoledne, koupališt M. Svato ovice /25. 6./ Ekologické aktivity sb r papíru /jaro, podzim/, lé ivých rostlin, kaštan Tvorba školního asopisu Letem školním sv tem 5 ísel Volba povolání krajský projekt, zdarma doprava do výrobních podnik viz exkurze Ovoce do škol projekt EU, ovoce zdarma pro žáky 1. stupn EU peníze do škol nákup pom cek Sout že: V letošním školním roce byli naši žáci nejúsp šn jší v t chto sout žích: Biologická olympiáda, Poznávání p írodnin, Hlídky mladých zdravotník, Dopravní sout ž cyklist a turnaj ve florbale, kde z p edních míst okresních kol postoupili až do krajského kola. Do krajského kola Biologické olympiády v kategorii mladších žák postoupila Jaromíra Zálišová z 5. t ídy a obsadila místo, v kategorii starších žák postoupil Ond ej Sedlá ek z 8. t ídy a v konkurenci všech víceletých gymnázií a základních škol kraje obsadil místo. V sout ži Poznávání p írodnin postoupila do krajského kola v kategorii mladších žák Jaromíra Zálišová z 5. t ídy a umístila se na 5. míst, Anna Hendrychová z 5. t ídy na 6. míst a Kate ina Novotná z 6. t ídy na 10. míst z 22 sout žících kraje. V kategorii starších žák postoupil Ond ej Sedlá ek z 8. t ídy a obsadil 8. místo v kraji z 23 sout žících. V kategorii žák st edních škol obsadil náš bývalý žák Lukáš Daniš v této sout ži 1. místo v kraji. 9

10 Velký úsp ch jsme zaznamenali v sout ži Hlídky mladých zdravotník, mladší žáci (Lucie Petrá ková, Jaromíra Zálišová, Anna Eliášová, Iveta Špetlová, Aleš Romanec z 5. t ídy) obsadili 1. místo v okrese a postoupili do kraje, kde se umístili na 2. míst. Do krajského kola postoupili z 1. místa v okrese mladší žáci (Jaromíra Zálišová, Lucie Petrá ková z 5. t ídy a Filip Jirsák, Lukáš Mat ják ze 4. t ídy) v Dopravní sout ži cyklist a obsadili 5. místo. Ve sportovních sout žích dosáhly nejv tšího úsp chu žákyn 8. a 9. t ídy, když postoupily ve florbale až do krajského kola, kde obsadily 6. místo. Matematická olympiáda okresní kolo /P. Hanušová 3. místo, D. Knapová místo, P. Eliášová Místo, P. Králí ková místo, A. Hendrychová místo/ Sout ž v anglickém jazyce okresní kolo /P. Hanušová 13. místo, T. St íhavka 9. místo/ Pythagoriáda okresní kolo /P. Hanušová místo, J. Špetlová místo/ Biologická olympiáda okresní kolo / O. Sedlá ek 8. místo, J. Zálišová 4. místo, T. Tyrner 14. místo, K. Novotná 15. místo, N. Vav inová 21. místo, O. Hájek 41. místo/ Biologická olympiáda krajské kolo /O. Sedlá ek místo, J. Zálišová místo/ Poznávání p írodnin okresní kolo /O. Sedlá ek 2. místo, J. Zálišová 2. místo, A. Hendrychová 3. místo, K. Novotná 4. místo, N. Vav inová 18. místo, O. Hájek 20. místo / Poznávání p írodnin krajské kolo /O. Sedlá ek 8. místo, J. Zálišová 5. místo, A. Hendrychová 6. místo, K. Novotná 10. místo/ Olympiáda v eském jazyce okresní kolo / A. Benešová, Z. Nováková, O. Sedlá ek / Talentová sout ž v psaní na klávesnici okresní kolo /I. Král 3. místo, K. Máslová 7. místo, J. Škápík 13. místo, A. Benešová 19. místo, L. Sokolová 20. místo/ Festival um lecké innosti žák zp v - okresní kolo / J. Zálišová, L. Farská 1. místo / Zdravotnický víceboj, Havlovice - 1.stupe 1., 3., 11. místo; 2. stupe 5. místo Sout ž v p edléka ské 1. pomoci okresní kolo, 1. stupe 1. místo; 2. stupe 1. místo Sout ž Hlídky mladých zdravotník okresní kolo, Trutnov -1. stupe - 1., 6. místo; 2. stupe - 3. místo Sout ž Hlídky mladých zdravotník krajské kolo, Rychnov n. K., 1. stupe - 2. místo Dopravní sout ž mladých cyklist okresní kolo mladší žáci - 1. místo Dopravní sout ž mladých cyklist krajské kolo mladší žáci - 5. místo Požární ochrana o ima d tí okresní kolo- výtvarná sout ž N. Brejtrová 1. místo, J. Zálišová 2. místo, J. Zahálka 3. místo Turnaj v Piškvorkách mladší žáci 1. místo v okrsku Literární sout ž Úpice brat í apk /E. Zahálková/ Literární sout ž Zlatá tužka /E. Zahálková/ Matematický klokan - školní kolo; P írodov dný klokan školní kolo 10

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Datum: 26. 8. 2010 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Datum: 25. 8. 2008 Vypracovala:

Více

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ORGANIZA NÍ ZABEZPE ENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)po et žák : 158 b)po et t íd: I.st. 5 II.st. 4 c)po et odd lení ŠD: 1 d)pr r žák na t ídu 17,56

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Datum: 30. 8. 2005 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Datum: 30. 8. 2004 Vypracovala:

Více

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009

Výro ní zpráva o innosti školy. Školní rok 2008/2009 Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výro ní zpráva o innosti školy Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 2. P ehled obor vzd lávání 3. P ehled pracovník školy 4. Údaje o p ijímacím

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Datum: 28. 8. 2006 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Datum: 29. 8. 2003 Vypracovala:

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt

preventista sociálně patologických jevů: Mgr.Dagmar Kostelecká, Mgr. Luboš Grunt PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I.Charakteristika školy 1. Žáci a)počet žáků: 159 b)počet tříd: I.st. 5 II.st. 4 c)počet oddělení ŠD: 1 d)průměr žáků na třídu 17,67

Více

ve školním roce 2013-2014

ve školním roce 2013-2014 Základní škola, Kostelec nad Orlicí, Komenského 515 VÝRO NÍ ZPRÁVA O INNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 V Kostelci nad Orlicí 23. 9. 2014 Strana 1 (celkem 8) ást I. Základní charakteristika školy

Více

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527

Rozpis položky MZDY - 521, 524, 527 Mate ská škola Olšava, Uherský Brod, U Školky 2148 Praní prádla 1 130479 45668 176147,00 Topení v MŠ DPP 8800 0 880 Celkem 139279,00 45668,00 184947,00 Vypracoval: Schválil: T.Jan ová Bc.E.Divoká, editelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci

Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci ÍLOHY íloha 1 íloha 2 íloha 3 Dotazník pro SOŠ Návrh na akreditaci vzd lávacího programu Rozhodnutí MŠMT k akreditaci 64 íloha 1- Dotazník pro SOŠ DOTAZNÍK k výzkumu kvalifikace a dalšího vzd lávání u

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010

P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 P IDRU ENÁ KOLA UNESCO R VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2009/2010 Charakteristika kol ACADEMIA MERCUII je st ední kola, která integruje t i studijní obory: Gymnázium, Ekonomické lyceum a Cestovní ruch. kola

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výro ní zpráva o innosti školy

Výro ní zpráva o innosti školy . Základní škola St íbro, Gagarinova 1039, p ísp vková organizace Výro ní zpráva o innosti školy školní rok 2012-2013. j.: ZSG-397/2013 Obsah 1 Základní údaje 1.1 Základní škola 1.2 Z izovatel 1.3 Sou

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015

AKTIVITY PRO D TI 2014/15 ZM NY VYHRAZENY! 8.1. 2015 VECKÝ KROUŽEK FLÉTNA, KLAVÍR, KYTARA DRAMATICKÝ KROUŽEK VÝTVARNÁ DÍLNA U MARIE KERAMIKA ZVÍDAVÉ MAKOVI KY KLUB DOBRÉ ZPRÁVY ANGLI TINA PRO 1. A 2.T ÍDU ANGLI TINA PROFIENGLISH ANGLICKÁ KONVERZACE S MARKEM

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8

OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P DU 8 VÝRO NÍ ZPRÁVA OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX PRO ROK 2007 OBSAH OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO P EDSEDY 3 ZÁKLADNÍ FAKTA 4 INNOST OB ANSKÉHO SDRUŽENÍ PARADOX 5 PROJEKT CROSS N ART 5 ŽELEZNÁ GALERIE 6 DIVADLO NA P

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013

Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12. PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM KOLY kolní rok 2012/2013 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa koly, pro kterou platí tento MPP Základní kola pro t lesn posti

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZD LÁVÁNÍ Základní škola Brno, Arménská 21, p ísp vková organizace íslo jednací: ZSA 113/2013 V Brn dne 22. ervence 2013 Mgr. Vladan Urbánek editel školy Obsah 1.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových

157 VYHLÁŠKA o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání odborné zp sobilosti k obsluze vysílacích rádiových 157 VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2005, o náležitostech p ihlášky ke zkoušce k prokázání k obsluze vysílacích rádiových za ízení, o rozsahu znalostí pot ebných pro jednotlivé druhy, o zp sobu provád ní zkoušek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013

ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 ÍKAZ EDITELE ŠKOLY. 1/2013 k provedení ádné inventarizace majetku a závazk ke dni 31. 12. 2013 Na základ ustanovení 29 a 30 zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis, a v souladu

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012

Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Výro ní zpráva Volno, o.s. 2012 Poslání: Podpora pe ující rodiny tak, aby dít nebo osoba s postižením i nadále žila v rodin a zárove byl umožn n d stojný život pe ující osob i celé rodin. Obsahem innosti

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly

2. Personální údaje. 1.2 Sou ásti koly VÝRO NÍ ZPRÁVA o innosti koly za kolní rok 2008/2009. I. Základní kola II. Zájmové vzd lávání III. Minimální preventivní program IV. Výchovné poradenství V. ICT VI. EVVO I. Základní kola 1.1 Základní údaje

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více