Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ web: tel.: Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Předkládá: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Ve Vysokém nad Jizerou dne

2 1. Základní údaje o škole Základní škola Vysoké nad Jizerou, okres Semily náměstí Dr. K. Kramáře čp Vysoké nad Jizerou Příspěvková organizace od IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Město Vysoké nad Jizerou Lyžařská Vysoké nad Jizerou IČO: Ředitel školy: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Zástupce ředitele školy: Mgr. Radka Farská Zařazení do sítě dne Kapacita školy Základní ročník plně organizovaná, 126 žáků, spádová škola 65 žáků dojíždějících ( to je 51,6 %), 1 žák studuje v Anglii, kapacita školy 270 žáků Součásti školy: a) školní družina, IZO: , kapacita 45 žáků zapsaných 40 žáků. Ranní provoz od 7 do 7,45 hodin, odpolední provoz od 11,30 do 15,30 hodin zahájen provoz v ŠD po rekonstrukci. b) školní jídelna, IZO: , kapacita 250 jídel zahájen provoz po rekonstrukci. 2. Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ) Slučování nebo rozdělování tříd Tělesná výchova spojená 6. a 7. třída dívky, 6. a 7. třída chlapci, - spojená 8. a 9. třída dívky a 8. a 9. třída chlapci - spojená 3.a 5.třída Pracovní činnosti spojená 4.a 5.třída Hudební výchova spojená 4. a 5.třída Druhý cizí jazyk 8. a 9.třída 2

3 Volitelná matematika 8. a 9.třída Volitelný český jazyk 8. a 9.třída Volitelné předměty Druhý cizí jazyk 2 hodiny týdně 8. a 9. třída spojená, 7.třída samostatně Praktická matematika 1 hodina týdně 7.tř.samostatně, 8. a 9.třída spojená Seminář z českého jazyka 1 hodina týdně 7.samostatně, 8. a 9.třída spojená Disponibilní hodiny 1.tř.:zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), tělesné výchovy (1hod.) 2.tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), volitelný anglický jazyk (1 hod.) 3.tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.) 4.tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod,) a matematiky (1 hod.) 5.tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematika (1 hod.) a přírodověda (1hod.) 6.tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka(1hod.), matematiky (2 hod.) a přírodopisu (1hod.), pracovní činnosti (1 hod.) 7. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), dějepisu (1hod.), přírodopisu (1hod.) a fyziky (1hod.), volitelný předmět (2hod.) 8.tř.:zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), zeměpisu (1hod.), tělesné výchovy (1hod.),volitelný předmět (2hod.) 9.tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.), fyziky (1 hod.), průřezové téma (1 hod. Právo pro každý den), tělesné výchovy (1 hod.), volitelný předmět (2 hod.) Předpokládané změny ve školním roce 2011/2012 Zlepšovat materiální podmínky okna, dvůr, nábytek do tříd. Pokračovat v projektu EU peníze školám. Řešit personální oblast (4 MD, 1 odchod do důchodu). Zlepšit informovanost rodičů průběžným zasíláním informací o činnosti školy. 3. Výkon státní správy Počet řízení: 32 Druh řízení: přestup z jiné školy 9 přijetí do 1.třídy 16 povolení IVP 7 4. Údaje o pracovnících školy Z důvodu mateřských dovolených 4 učitelek máme několik částečných úvazků. Počet pedagogických pracovníků: 14 (13 učitelů a 1 vychovatelka ŠD) Počet nepedagogických pracovníků: 6 (z toho pouze 2 uklízečky mají plný úvazek, ostatní kratší) Počet externistů: 2 Pedagogická praxe: 3x (2x ŠD, 1x uč. ČJ + VV) 3

4 OPZ Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná 1 2/2 3/3 2/2 3/2 11/9 OZ Celkem/žen PZ 1/1 1/1 Žádná 1/1 1/1 Platové podmínky pracovníků 2010/ /2012 C elkový počet pracovníků 18,5 18,4 Počet pedagogických pracovníků 12,1 12,2 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků se zvýšila, důvodem je změna tabulek zvýšení platů mladým učitelům, dorovnání nekvalifikovaným a také čerpání peněz z EU. Zvýšení se týká pouze 58 % učitelů, u ostatních naopak došlo k poklesu. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků Celkem dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Dlouhodobé: Výchovné poradenství dokončeno v tomto školním roce Anglický jazyk čtrnáctidenní pobyt v Anglii Krátkodobé: Oblast poradenství - 8x Odborné 22x Řízení školy - 2x 4

5 5. Údaje o počtu žáků Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Šk. rok 2010/ / / / / / / / ,8 14 9,6 9,7 Počty zapsaných a zařazených žáků U zápisu Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy U zápisu Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Rozbor chování Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 2010/ / / / / / / / I. stupeň II.stupeň

6 Rozbor chování Stupeň 2010/ /2012 Počet % Počet % Bylo uděleno 5 důtek ředitele školy, 9 důtek třídního učitele a 6 napomenutí třídního učitele. 64 žáků obdrželo pochvalné listy nebo knihy, byly uděleny 2 pochvaly na vysvědčení. Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2011/2012 Omluvených Neomluvených Celkem Průměr na 1 žáka Celkem Průměr na 1 žáka I.pololetí ,5 0 0 II.pololetí ,6 0 0 Celkem školní rok ,1 0 0 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách pro školní rok 2010/2011 Na osmileté gymnázium odchází 1 žákyně z 5.třídy. Z 8.třídy odchází 1 žák do učebního oboru. Žáci končící povinnou školní docházku: Celkem: 13 dětí - z toho 8 dívek Na střední odborné školy: 5 (4 dívky) Na gymnázium: 3 (2 dívky) Na SOU: obory s maturitou: 0; obory s uč. zkouškou: 5 (2 dívky) Na PrŠ a OU: 0 Zájmové útvary a) školní ekologický kroužek 2. stupeň ZŠ 6 žáků -modelářský kroužek 1. i 2. stupeň 7 žáků b) ve spolupráci se školou - recitační kroužek pracuje při městské knihovně 4 žáci - ZUŠ Semily hudební, pěvecký a výtvarný obor 22 žáků ve škole, dalších 10 jezdí do Semil a do Bozkova - ZUŠ jablonec nad Jizerou taneční, hudební obor, keramika, ruční práce 23 žáků ve škole, dalších 13 jezdí do Jablonce nad Jizerou - aby žáci nemuseli dojíždět do Semil a Jablonce n. J., přijíždějí učitelé k nám a vyučují přímo v naší škole. Na některé obory dojíždějí děti přímo do ZUŠ 6

7 c) mimo školu cvičení v TJ Vysoké n. J. (8 žáci), volejbal (12 žáků), lyžování (13 žáků), kopaná (23 žáků), cyklistika (5 žáků), hasiči (21 žáků ve Vysokém, 18 v okolních obcích), náboženství (2 žáci), dalších 18 žáků je zapojeno v zájmových útvarech v obcích, odkud k nám dojíždějí. Celkem je zapojených 208 žáků, to znamená, že někteří mají i více zájmových útvarů než jeden. Ale na druhé straně je 25 žáků (18 z druhého stupně), kteří nemají žádný zájmový útvar. 7. Další vzdělávání konané školou Neposkytujeme. 8. Řízení školy Pedagogické rady, třídní schůzky, kontakt s rodiči Během školního roku se uskutečnilo 5 pedagogických rad, proběhly 3 třídní schůzky: 2 pro rodiče 1. 9.třídy a jedna schůzka s rodiči budoucích prvňáčků za přítomnosti pracovnice PPP Semily, ředitelky mateřské školy, učitelky první třídy a ředitelky ZŠ. Listopadové třídní schůzky 9. třídy se zúčastnili zástupci středních škol a učilišť, v 5. ročníku zástupce víceletého gymnázia. Osvědčilo se nám využívat individuálních pozvání rodičů a hovořit s nimi přímo o jednotlivých problémech a hledat společně řešení. Školská rada Proběhly dvě schůze školské rady v prosinci a v dubnu. Kontrolní činnost vedení školy Vedení školy provedlo 20 hospitací a zadalo 9 prověrek na zjištění úrovně vědomostí žáků. V rámci mezinárodního šetření v oblasti informační a počítačové gramotnosti (ICILS) byli testováni žáci 8. třídy a proběhlo celoplošné testování žáků 5. a 9.třídy. Pro potřeby vlastního hodnocení školy vyplňovali rodiče i žáci dotazníky týkající se výuky, vztahů ve škole, domácí přípravy, materiálního vybavení školy. U žáků 6. 9.ročníku byla provedena anketa týkající se kyberšikany a zabezpečení internetu. Vedení školy kontroluje pravidelně dokumentaci školy (např. třídní knihy na konci každého měsíce), dodržování dozorů a bezpečnosti žáků, čistotu a pořádek v prostorách školy, estetickou výzdobu tříd a celé budovy. Zvláštní pozornost věnovalo kontrole žákovských knížek zápisy učitelů, pochvaly, podpisy rodičů, frekvence známek. Jsou prováděny kontroly na dodržování zásad BOZP a PO. Vedení školy kontrolovalo a koordinovalo činnosti týkající se projektu EU peníze školám. 7

8 Spolupráce s organizacemi Mateřská škola - společná divadla - děti z MŠ se byly podívat na vyučování v první třídě - společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků - vedení obou zařízení se radí o odkladech povinné školní docházky - společně jezdíme na plavání Integrovaná střední škola - pracovní činnosti (dílny) chlapci 7.třída vyučuje učitel ISŠ v dílně ISŠ - informatika vyučuje učitel ISŠ v učebně ISŠ - část žáků deváté třídy odchází studovat na ISŠ Městská knihovna - paní knihovnice vede recitační kroužek - nacvičila divadlo s devátou třídou - učitelé i žáci využívají možnost půjčovat si knihy a materiály do vyučování Divadelní soubor Krakonoš Využíváme tradiční podzimní přehlídky a navštěvujeme divadelní představení. Budovu divadla využíváme i k dalším akcím školy, např. k slavnostnímu závěru školního roku. Svaz dobrovolných hasičů žáci chodí do hasičského kroužku - hasiči každoročně provádějí nějakou akci pro děti (přednášky s ukázkami, cvičný poplach, ukázky techniky ) 9. Poradenské služby Výchovné poradenství V letošním školním roce jsme měli 25 žáků, u kterých jsou zavedené karty a třídní učitelé je pravidelně doplňují (ZP: 6, ZZ: 13, mají zavedenou kartu: 6. Spolupracujeme s PPP v Semilech a s SPC pro tělesně postižené v Liberci (1 žákyně). Žáci jsou v péči dyslektické asistentky, vše řídí výchovná poradkyně. Dyslektická náprava probíhá ve spolupráci s rodiči. Dvakrát navštívily školu pracovnice PPP Semily individuální plány, vyšetření, integrace. Jednou zde byly pracovnice z oddělení péče o dítě ze Semil, dvakrát pracovnice SPC Liberec. Práce s talentovanými žáky: příprava dětí na soutěže a olympiády, diferencované vyučování, možnost studia ZUŠ přímo ve škole. Další dle plánu práce Výchovná poradkyně má potřebné vzdělání, ale v současné době je na mateřské dovolené. O její práci se dočasně dělí třídní učitelka 9.třídy a ředitelka školy. Vedeme veškerou agendu týkající se žáků s nějakými problémy a související s volbou povolání. Úřední hodiny pro rodiče a žáky nemáme pevně stanovené, rodiče i žáci se domlouvají na konkrétním termínu schůzky. Žáci 8. a 9. třídy navštěvují pravidelně úřad práce a burzu škol. Na třídní schůzky zveme zástupce středních škol a učilišť. Úzce spolupracujeme s učiteli, s metodikem primární prevence, PPP Semily, SPC Liberec a rodiči. Využíváme konkrétních nabídek na akce týkající se volby povolání. Další paní učitelka vystudovala výchovné poradenství, takže máme 2 výchovné poradkyně, obě však na MD. 8

9 Primární prevence Metodička primární prevence, která má ukončené předepsané vzdělání a dále se pravidelně vzdělává na seminářích a kurzech, je v současné době na MD. Její práci převzal pan učitel, který ji zastupuje ve výuce. Konzultace je možné domluvit dle potřeb rodičů nebo žáků. Máme zpracovaný minimální preventivní program, vyhodnocení tohoto programu je v příloze. Řešené případy sociálně patologických jevů: V letošním školním roce jsme žádný závažnější případ neřešili. Jen problémy v kolektivu 7.třídy, kam jsme v loňském roce pozvali pracovnici PPP Semily, která zde provedla šetření a předala nám závěry, se kterými pracuje třídní učitel. Děti mají možnost anonymně se vyjádřit k této problematice prostřednictvím schránky důvěry na chodbě školy a tématicky zaměřenými testy. Tyto metody se nám osvědčily. Velký důraz klademe na prevenci: besedy a přednášky pro žáky i rodiče, spolupráce s policií, dětskou lékařkou, s pracovnicemi oddělení péče o dítě a PPP. Jsme rádi, že většina rodičů i veřejnost se obrací ke škole, žádají o pomoc, snaží se spolupracovat. O problémech se hovoří, řešíme je, neskrýváme. Oblast BOZP Cvičný poplach (škola byla evakuována za 1 minutu 29 sekund) Úrazy pracovní: 0 Úrazy školní: 14 (z toho 10 při TV), hlášené na pojišťovnu: 3, z toho 2 odškodněné (celk. částka Kč). Chování za mimořádných situací máme zpracovaný plán, jednotlivé úkoly jsou rozděleny do vyučovacích předmětů. Využíváme i nových videokazet první pomoci. Praktické ověření získaných poznatků proběhlo Žáci sestavili čtyřčlenná družstva a plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. 1. stupeň: Jak se zachovám, Požár a oheň, Zdravověda, Útok psa a odhad vzdálenosti. 2.stupeň: Zdravověda a PP, Evakuace, Zbraně hromadného ničení, Signály CO. Byla vyhlášena 3 nejlepší družstva z každého stupně. Prověrka BOZP 28.června Údaje o průběhu a výsledku kontrol PPP Semily kontrola IVP ČŠI ICILS 8.třída mezinárodní šetření v oblasti informační a počítačové gramotnosti Audit zadaný MÚ Vysoké n.j kontrola IVP PPP Semily ČŠI telefonická kontrola ohledně šablon- EU- peníze školám SPC Liberec sluchově postižená žákyně konzultace budoucí 1.třída holčička zrakově postižená předběžná konzultace 9

10 11. Další aktivity školy Výsledky žáků v soutěžích Pythagoriáda okres. kolo 5.třída 7.,8.,16.místo 6.třída 17. a 19.místo Olympiáda ČJ okresní kolo starší žáci 6.a 28.místo Olympiáda AJ okresní kolo starší žáci 2.místo postup do kraje (8.místo) Olympiáda BIO mladší žáci 1.místo + postup do kraje (12.místo), 4.a 10.místo starší žáci 9., 14., 15.místo Recitace okresní kolo 3.místo + postup do kraje, čestné uznání (žáky připravuje paní knihovnice) Olympiáda zeměpisná kategorie A -5.a 6.místo kategorie B 6.a 8.místo kategorie C 5.a 13.místo Dopravní soutěž okresní kolo mladší žáci 6. místo, starší žáci 8..místo Zdravotní soutěž okresní kolo 8.místo Fotoakademie 1 žák se zúčastnil Naše nástěnka prevence AIDS, antikoncepce - 3 žáci z 9.třídy se zúčastnili Děti čtou nevidomým dětem konkurzu jsme se zúčastnili (letos nic, loni byl vybrán 1 žák) Literární soutěže: Básním, básníš, básníme 1x Cena starostky města Doksy Proč je dobré si pomáhat Výtvarné soutěže: Sněženka Evropské centrum pro postižené děti (Smržovka) Kouzlo mandal a Pomáháme zvířatům Krkonoše očima dětí PO očima dětí 2x druhé místo, 2x třetí místo, 2x zvláštní ocenění Kniha a já (součást projektu DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY) Sportovní soutěže: Plavání Jilemnice 25m prsa 1.a 4.místo Florbal okrskové kolo mladší žákyně 2.místo mladší žáci 4.místo starší žákyně 1.místo + postup do okres.kola (4.místo) starší žáci 4.místo Vybíjená 4.a 5.třída okrskové kolo 1.místo + postup do okresního kola (7.místo) Volejbal starší dívky 6.místo Pohár rozhlasu 4., 6., 8. a 10.místo Dětské olympijské hry 1.místo hod míčkem Školní sportovní akce Plavání pro zájemce v Jablonci nad Nisou 2x Bruslení Lomnice nad Popelkou 2x Lyžařský výcvik 7.třídy 7 dnů v lednu Školní lyžařské závody(s Českým ski klubem Vysoké n.j.) sjezd 40 žáků, běh 23 žáků 10

11 Plavání 1. 4.třída již tradičně jezdí i 1.a 2.třída, která to nemá povinné Volejbal 9.třída proti učitelům na rozloučenou v červnu Zájezd na fotbalové utkání hráčů do 21 let: Česká republika x Černá Hora od 17 hodin Chance arena na Střelnici v Jablonci nad Nisou lístky jsme dostali zdarma, žáci si platili jen autobus, zúčastnilo se 35 žáků ZŠ, 2 učitelé a 2 rodiče. Divadelní představení Řím legionáři, gladiátoři a Césarové agentura Pernštejni 1. 9.tř Maryša divadlo Krakonoš 9.tř. (přehlídka) Dlouhý, Široký a krátkozraký Krakonoš 6., 7., 8.tř. (přehlídka) Šípková Růženka Krakonoš 1. 5.tř. (přehlídka) Dotek anděla taneční představení ZUŠ Jablonec nad Jizerou 5.tř Ořechová pohádka MŠ Enochová z LB 1. a 2.tř Pohádka o zvířátkách MŠ Vysoké n.j. 1.a 2. třída Vlastní vystoupení: třída si připravila dramatizaci básně J. Žáčka pro 1.a 2.třídu Rozsvěcení vánočního stromu vystoupení 1.třídy a některých dětí z dalších tříd Vánoční vystoupení ve třídách a na sále Divadlo 9.třídy a recitačního kroužku na závěr školního roku 1x pro veřejnost večer před zakončením školního roku, 1x pro školu (v den vysvědčení): slavnostní zakončení školního roku má dlouholetou tradici, koná se v divadelním sále, kde se sejde celá škola, mohou přijít i rodiče a veřejnost, devátá třída vystoupí s divadelním představením, pak následuje krátký projev ředitelky školy, znovu vystoupí slavnostně oblečená devátá třída a loučí se s učiteli a všemi pracovníky školy. Potom přijdou na jeviště prvňáčci a předají žákům 9.třídy dárky na rozloučenou od zřizovatele, vedení školy a třídní učitel předají pamětní listy a poháry se jmény žáků. Závěr probíhá opět ve škole, kde učitelé rozdají vysvědčení. K tradicím školy patří i zahájení školního roku, které probíhá ve škole. Prvňáčky přivítá ředitelka školy a nejstarší žáci 9.třídy popřejí nejmladším hodně štěstí ve škole a předají každému kytičku. (Na oplátku se zase na konci školního roku loučí prvňáčci s devátou třídou.) Besedy, přednášky přednáška o houbách pan Malý 5., 6., 8.a 9.třída program Sovy s praktickými ukázkami 1. 9.třída březen duben v rámci národního programu Hasík 2.a 6.třída 2x přednáška + prohlídka požární zbrojnice beseda s panem Martinem Hornychem HIV pozitivní 8.a 9.třída Filmová představení Semily Čertova nevěsta 1. 9.tř. Exkurze, výlety 11

12 muzeum ve Vysokém 6.třída Úřad práce Semily 9.třída 10.a muzeum Jilemnice 1. 4.třída historie řemesel a lyžování muzeum Paseky nad Jizerou 5.třída myslivecké trofeje TJ Vysoké Myslivecký svaz Semily ÚP Semily 8.třída Krajská vědecká knihovna LB prohlídka 9.třída Dále v rámci školních výletů: Muzeum Semily výstava stavebnic Merkur, sklárna Harrachov, Český ráj, Jičín, Malá skála, Emba Paseky n.j., Auto Škoda MB, IQ park LB Podpora čtenářství Jsme členy čtenářských klubů těchto nakladatelství: Albatros, Fragment a Egmont. Nakladatelství Fragment nám poskytuje zdarma knihy, které dáváme některým žákům k vysvědčení. Jsme zapojeni do akce Čtení pomáhá (viz článek Pomáháme druhým). Děti čtou nevidomým dětem I v tomto školním roce se zúčastnil jeden žák konkurzu v Liberci, ale nebyl vybrán. Environmentální výchova Pracujeme dle plánu EV. Sběr druhotných surovin: Odevzdali jsme kg starého papíru, víček a PET lahví Třídíme odpad: papír ve třídách, pet láhve - na každém patře krabice, víčka samostatná popelnice, sbíráme baterie a drobné elektrospotřebiče Den Země: Vedeme žáky k tomu, že se musíme chovat k přírodě ohleduplně po celý rok. Přesto má každá třída nějakou akci k tomuto dni. Letos jsme si připomněli Den Země o něco dříve. Pozvali jsme do školy pojízdnou výstavu s názvem Tonda Obal na cestách, což je přednáška spojená s hrou na téma třídění odpadu. Je vhodným doplněním environmentální výchovy, informace odpovídají tematickému okruhu Vztah člověka k prostředí. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace třídění sběru odpadů. Pilotní fáze tohoto programu proběhla již v roce V naší škole byl Tonda Obal již potřetí, takže další setkání se uskuteční zase za několik let. Dopisování do Větrníku Pravidelně píšeme příspěvky do místního časopisu Větrník. Učitelé a žáci naší školy tak informují veřejnost o zajímavých akcích školy. Školní Větrník Žáci 9. třídy s paní učitelkou Farskou pokračovali ve vydávání školního časopisu. Pomáháme druhým CPK Chrpa Kč Červená stužka Kč Občanské sdružení Píšťalka 775 Kč Šance Kč Život dětem Kč 12

13 Patříme k sobě zajišťovali jsme večeři, malovali výzdobu jeviště, večerní koncert - natáčení a zpracování na DVD Český den proti rakovině Kč Sidus 720 Kč Čtení pomáhá Kč zvláštní akce, kdy za každou přečtenou knihu žák dostane 50 Kč, ale ne do ruky, pouze na počítači, a hned ji převede na konto některé z nabízených organizací. Projekty, výzkumy Školní mléko stále pokračujeme v tradici, zajišťuje vedoucí školní jídelny. Ovoce do škol zapojen 1.stupeň, hodnoceno kladně Zdravé zuby : Zapojily se všechny třídy prvního stupně a vyplnily pracovní listy, ale potvrzení od zubního lékaře přinesly jen některé děti, 6 dětí bylo oceněno. AŠSK ČR : jsme členy, účastníme se některých sportovních akcí Recyklohraní zapojili jsme se hned v prvním roce vzniku tohoto projektu, letos se uskutečnil odvoz baterií, elektromateriálu a výběr dárků za získané body. Projekt Školák balíčky k zápisu do první třídy a na první den ve škole Projekt Ministerstva dopravy ČR Besip - didaktický materiál pro první třídu ASUP (dříve Peer aktivisti): každoročně se zapojujeme do tohoto projektu, proškolení žáci přednášejí ve třídách EU peníze školám od 1.března 2011 v 1.etapě jsme vybavili školu (3 interaktivní tabule s příslušenstvím, výměna starých počítačů za nové, 6 notebooků pro učitele, zavedení internetu po celé budově školy ), nyní učitelé vytvářejí digitální učební materiály, vyučují v rámci individualizace, vzdělávají se (proběhl i jeden čtrnáctidenní kurz v Anglii), odeslali jsme tři monitorovací zprávy. ICILS pilotní šetření mezinár. výzkumu žáků 8.rořníku v oblasti informační a počítačové gramotnosti. Výzkum organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) zapojeno víc než 20 zemí. V ČR realizuje ČŠI pod záštitou MŠMT v rámci ESF projektu Kompetence III. Hasík celonárodní projekt pro 2.a 6.třídu 2 hodiny praktické školení, pak návštěva HZS Semily Řekni drogám ne ve spolupráci s VZP ČR brožury o životním stylu a závislosti O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem projekt ČNB pro žáky 1. 3.třídy nejprve pracují s učebnicemi, kde jsou modelové situace, pak vyplňují závěrečný test po internetu. Žáci se dověděli, kde se tisknou peníze, jak poznají falešné od pravých, co jsou mince a co bankovky, jak se obchodovalo dříve a jak nyní, a spoustu dalších informací. Školní projekty jednodenní miniprojekt 3.třídy Nakupujeme s využitím interaktivní tabule 13

14 Celoškolní projekt Vznik republiky zapojily se do něho všechny třídy a podle svých schopností a věku zpracovali žáci dané téma. První stupeň se zaměřil na výtvarné zpracování, děti malovaly, modelovaly, pracovaly s netradičním materiálem, takže vznikly krásné repliky korunovačních klenotů, zvětšenina státní pečeti, vlajka a další. Šestá třída představila panovníky a prezidenty, sedmá třída se zabývala státní hymnou a dokonce jsme si poslechli starou nahrávku slepého houslisty Mareše ze hry Fidlovačka. Osmá třída představila podrobně státní symboly a devátá třída přednášela o vzniku Československa a nakonec si připravila překvapení na náměstí přijel na koni prezident T.G. Masaryk a děti mu z oken mávaly. Projekt byl náročný, žáci se připravovali 2 měsíce (září, říjen), sháněli informace a obrazové materiály, staré mapy, obrazy, kostým pro prezidenta, živého koně. Témata zpracovali tak, aby zaujali i malé děti, takže je při svých vystoupeních i zapojovali do různých činností. Shrnutí projektu: dvouměsíční příprava, pak jeden den realizace a výstava prací ve vitríně na chodbě v přízemí budovy. Nultá školička paní učitelka připravila v květnu pro budoucí prvňáčky dvě odpoledne, kdy předškoláci přišli s paní učitelkou z MŠ do školy a učili se, aby si vyzkoušeli, jaké to bude v první třídě. Dopravní výchova Čtvrtá třída absolvovala 2x DDH v Košťálově, všichni žáci udělali testy na plný počet bodů a získali průkaz cyklisty. Dopravní soutěže se zúčastnila 2 družstva, obsadili jsme 6.a 8.místo. Školní budova Běžná údržba oprava šatních skříněk, nátěr schodů, oprava lavic a židliček Nákup 10 posunovatelných židliček a 10 jednomístných stavitelných lavic do první třídy, dvě tabule na druhý stupeň. Velká oprava elektriky v celé budově, protože neustále docházelo k poruchám a bylo třeba situaci řešit. 12. Další záměry školy Výchova a vzdělávání Zkvalitňovat výchovu a vzdělávání : - spoluprací rodiny a školy - dalším vzděláváním učitelů - pořádáním výchovně-vzdělávacích akcí a exkurzí na doplnění učiva - zapojováním do projektů EU peníze školám a Moderní experiment ve školách Pojizeří - používáním efektivních metod a forem práce a moderní techniky - hledáním vhodné motivace pro učení - podporováním sportovních a zájmových činností žáků i mimo vyučování - zaměřit se na matematiku např. zapojením do projektu TAKTIK - zaměřit se na výuku cizích jazyků, vedle povinného anglického jazyka vyučovat i volitelný jazyk německý 14

15 - připravovat žáky 9. ročníku na přijímací řízení na střední školy a pokračovat v dosavadním trendu stoprocentní přijetí na střední školy - každý rok zrealizovat alespoň jeden celoškolní projekt Kontakt s rodiči září - schůzka s rodiči budoucích prvňáčků + zástupce PPP, mateřské školy, ZŠ listopad - třídní schůzky všech tříd + zástupci středních škol a učilišť - devátá a pátá třída duben - třídní schůzky všech tříd červen - zaslat rodičům budoucích prvňáčků seznam věcí, které budou ve škole potřebovat Dle potřeby - informativní odpoledne, schůzky s jednotlivými rodiči, schůzky s výchovnou poradkyní (u dětí s poruchami, volba povolání...). Uspořádat přednášku (besedu) s rodiči žáků na aktuální téma (např. na dubnové schůzce). Na přání rodičů zpracuje ředitelka školy písemné informace pro rodiče o činnosti školy a pošle je po žácích rodičům (asi 3x za rok). Další vzdělávání učitelů Školení dle aprobace a vyuč. předmětů: každý pracovník absolvuje alespoň jedno školení Odborná školení ze zákona: BOZP, PO, vyhl. 50/78 Sb. a další Další aprobace 3 vyučující si rozšíří aprobaci (matematika, fyzika, anglický jazyk) tím se udrží aprobovanost po odchodu některých vyučujících do důchodu a stabilizuje se pedagogický sbor Školení v rámci OP VK Moderní experiment ve školách Pojizeří Samostudium a četba odborné literatury: všichni průběžně - hlavně o vedlejších prázdninách Výchovný poradce a metodik primární prevence: účastnit se školení pořádaných PPP a dalších akcí Spolupráce s organizacemi Rozvíjet nadále spolupráci s organizacemi ve Vysokém, spolupracovat s MÚ Semily odbor péče o dítě, Policií ČR, PPP Semily, SPC Liberec, HZS Semily, KRNAP. Zvát zástupce středních škol na listopadové třídní schůzky 9.třídy (pro zájemce 8.třídy) a umožňovat jim prezentace škol i mimo třídní schůzky. Navázat spolupráci s malotřídními ZŠ v okolí, získávat žáky na druhý stupeň. Výchovné poradenství V oblasti integrace úzce spolupracovat s rodinou a odborníky, vyučovat podle IVP, zajišťovat vhodné podmínky pro tyto žáky, uzavřít smlouvu s ÚP a získat vykonavatele veřejné služky, aby pomáhali těmto žákům. Máme vystudované 4 dyslektické asistentky a jednu učitelku pro první stupeň ZŠ a speciální školy, které budou provádět nápravu poruch učení. Máme vystudované 2 výchovné poradkyně, obě v současné době na MD, takže musíme řešit jejich zástup. V oblasti volby povolání spolupracovat se středními školami, umožnit rodičům maximální informovanost a poradenství, nabídky předávat žákům do třídy na nástěnku a také zasílat e- mailem domů, poskytnout pomoc při vyplňování přihlášek a dodržování termínů. Primární prevence Pořádat besedy, přednášky a různé akce v oblasti primární prevence, zapojovat žáky do projektů ASUP a Kybez, aby mohli následně předávat své poznatky ve třídách druhého stupně. 15

16 Práce s talentovanými žáky - diferencované vyučování a individuální přístup - účast na soutěžích a olympiádách - zapojení dětí do zájmových činností - příprava dětí páté třídy na přechod do gymnázia - příprava dětí na střední školy Účastníme se okresních kol olympiád a vědomostních soutěží. Letos jsem si udělala pro zajímavost statistiku škol a zjistila jsem, že z třiadvaceti škol našeho okresu se jich účastnilo nejvíc na olympiádě čes. jazyka 13 škol a na dopravní soutěži 12 škol. Jinak 7 11 škol. Z toho je vidět, že není na všech školách samozřejmostí pečovat o talentované žáky v tomto směru. Velmi málo bylo i škol velikostí srovnatelných s naší školou. Takže porovnáváme síly s velkými školami jako je Lomnice nad Popelkou, semilské nebo turnovské školy, které vybírají z daleko většího poštu žáků. Účastní se i osmiletá gymnázia, kde jsou nejlepší žáci ze základních škol a my teď s nimi soutěžíme jako s rovnocennými partnery. Personální zajištění školy Školu stále ovlivňuje nedostatečný počet žáků. Zatím jsme nemuseli propouštět, protože máme 4 učitelky na mateřské dovolené. Blíží se tři odchody do důchodu a mladí učitelé se přihlásili ke studiu třetí aprobace, aby mohli na škole zůstat. Takže perspektiva je jasná, ale přechodné období bude složité a bude vyžadovat náročnou organizaci. Výjimka z počtu žáků Již pětkrát jsme žádali o výjimku z počtu žáků, ale ještě ani jednou nemusel zřizovatel na školu doplácet. Přijali jsme úsporná opatření v rámci školy např. spojování některých předmětů a zrušení osobního ohodnocení všech vyučujících včetně vedení školy. Snažíme se, aby naše škola měla v okolí dobrý kredit, a přicházeli k nám žáci z okolních obcí. Toto se nám daří, neboť stále máme větší počet žáků dojíždějících než místních. A nejsou to jen spádové obce, odkud k nám děti dojíždějí. Je to Škodějov, Bozkov, Zlatá Olešnice, ale i Jablonec nad Jizerou, Příkrý, jezdily i děti ze Semil a Jilemnice. Vytváříme jim podmínky tím, že sestavujeme rozvrh podle autobusových spojů, ráno mohou čekat v družině i děti z druhého stupně, odpoledne dohlížejí vyučující na správný odjezd malých dětí domů. Zviditelňujeme školu účastí na olympiádách a soutěžích, zapojováním do mnoha projektů, pořádáním tradičních školních akcí a dalšími činnostmi. Úkol pro příští školní rok pokračovat v tomto trendu. Budova a její vybavení Je to závislé na finančních možnostech zřizovatele: - výměna oken v 1.patře, kde je situace kritická, ale dosluhují i okna ve 2. patře vliv povětrnostních podmínek. Bylo by lépe dát tam plastová (i kvůli vzhledu, protože v současné době má každé patro budovy jiná okna). - učitelské stoly ve všech třídách - úprava školního dvora - výměna dveří v 1.patře - malování školy 16

17 13. Seznam příloh 1. Veřejnosprávní kontrola (účetnictví, majetek) 2. Vyhodnocení minimálního preventivního programu 3. Výsledky celoplošného testování tříd 17

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2012/2013 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace

Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Mozartova 24 příspěvková organizace A dresa: M o z a r t o v a 2 4, J a b l o n e c n a d N i s o u Tele fon : 4 8 3 7 3 7 9 2 0 E-mail: W w w : z s. m o z a r

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření ve školním roce 2013/2014 Základní škola Rovensko pod Troskami Revoluční 413, 512 63 Rovensko pod Troskami tel./fax: 481 382 201, e-mail: zsrovensko@seznam.cz --------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více