Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy"

Transkript

1 Základní škola Vysoké nad Jizerou PSČ web: tel.: Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Předkládá: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Ve Vysokém nad Jizerou dne

2 1. Základní údaje o škole Základní škola Vysoké nad Jizerou, okres Semily náměstí Dr. K. Kramáře čp Vysoké nad Jizerou Příspěvková organizace od IČO: IZO: REDIZO: Zřizovatel: Město Vysoké nad Jizerou Lyžařská Vysoké nad Jizerou IČO: Ředitel školy: Mgr. Drahoslava Nýdrlová Zástupce ředitele školy: Mgr. Radka Farská Zařazení do sítě dne Kapacita školy Základní ročník plně organizovaná, 126 žáků, spádová škola 65 žáků dojíždějících ( to je 51,6 %), 1 žák studuje v Anglii, kapacita školy 270 žáků Součásti školy: a) školní družina, IZO: , kapacita 45 žáků zapsaných 40 žáků. Ranní provoz od 7 do 7,45 hodin, odpolední provoz od 11,30 do 15,30 hodin zahájen provoz v ŠD po rekonstrukci. b) školní jídelna, IZO: , kapacita 250 jídel zahájen provoz po rekonstrukci. 2. Organizace vzdělávání a výchovy Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ) Slučování nebo rozdělování tříd Tělesná výchova spojená 6. a 7. třída dívky, 6. a 7. třída chlapci, - spojená 8. a 9. třída dívky a 8. a 9. třída chlapci - spojená 3.a 5.třída Pracovní činnosti spojená 4.a 5.třída Hudební výchova spojená 4. a 5.třída Druhý cizí jazyk 8. a 9.třída 2

3 Volitelná matematika 8. a 9.třída Volitelný český jazyk 8. a 9.třída Volitelné předměty Druhý cizí jazyk 2 hodiny týdně 8. a 9. třída spojená, 7.třída samostatně Praktická matematika 1 hodina týdně 7.tř.samostatně, 8. a 9.třída spojená Seminář z českého jazyka 1 hodina týdně 7.samostatně, 8. a 9.třída spojená Disponibilní hodiny 1.tř.:zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), tělesné výchovy (1hod.) 2.tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1 hod.), volitelný anglický jazyk (1 hod.) 3.tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.) 4.tř.: zvýšení hod. dotace čes. jazyka (2 hod,) a matematiky (1 hod.) 5.tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematika (1 hod.) a přírodověda (1hod.) 6.tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka(1hod.), matematiky (2 hod.) a přírodopisu (1hod.), pracovní činnosti (1 hod.) 7. tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), dějepisu (1hod.), přírodopisu (1hod.) a fyziky (1hod.), volitelný předmět (2hod.) 8.tř.:zvýšení hod. dotace českého jazyka (1hod.), zeměpisu (1hod.), tělesné výchovy (1hod.),volitelný předmět (2hod.) 9.tř.: zvýšení hod. dotace českého jazyka (2 hod.), matematiky (1 hod.), fyziky (1 hod.), průřezové téma (1 hod. Právo pro každý den), tělesné výchovy (1 hod.), volitelný předmět (2 hod.) Předpokládané změny ve školním roce 2011/2012 Zlepšovat materiální podmínky okna, dvůr, nábytek do tříd. Pokračovat v projektu EU peníze školám. Řešit personální oblast (4 MD, 1 odchod do důchodu). Zlepšit informovanost rodičů průběžným zasíláním informací o činnosti školy. 3. Výkon státní správy Počet řízení: 32 Druh řízení: přestup z jiné školy 9 přijetí do 1.třídy 16 povolení IVP 7 4. Údaje o pracovnících školy Z důvodu mateřských dovolených 4 učitelek máme několik částečných úvazků. Počet pedagogických pracovníků: 14 (13 učitelů a 1 vychovatelka ŠD) Počet nepedagogických pracovníků: 6 (z toho pouze 2 uklízečky mají plný úvazek, ostatní kratší) Počet externistů: 2 Pedagogická praxe: 3x (2x ŠD, 1x uč. ČJ + VV) 3

4 OPZ Přehled odborné a pedagogické způsobilosti a věkové skladby pedagogického sboru Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důchodový věk Důchodový věk celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen OPZ úplná 1 2/2 3/3 2/2 3/2 11/9 OZ Celkem/žen PZ 1/1 1/1 Žádná 1/1 1/1 Platové podmínky pracovníků 2010/ /2012 C elkový počet pracovníků 18,5 18,4 Počet pedagogických pracovníků 12,1 12,2 Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy pedagogických pracovníků se zvýšila, důvodem je změna tabulek zvýšení platů mladým učitelům, dorovnání nekvalifikovaným a také čerpání peněz z EU. Zvýšení se týká pouze 58 % učitelů, u ostatních naopak došlo k poklesu. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Druh vzdělávání Počty pracovníků Celkem dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Dlouhodobé: Výchovné poradenství dokončeno v tomto školním roce Anglický jazyk čtrnáctidenní pobyt v Anglii Krátkodobé: Oblast poradenství - 8x Odborné 22x Řízení školy - 2x 4

5 5. Údaje o počtu žáků Přehled vývoje počtu tříd, žáků Počet tříd Celkový počet žáků Počet žáků na jednu třídu Počet žáků na učitele Šk. rok 2010/ / / / / / / / ,8 14 9,6 9,7 Počty zapsaných a zařazených žáků U zápisu Školní rok 2011/2012 Školní rok 2012/2013 Počet žádostí o odklad Nastoupilo do 1. třídy U zápisu Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy Výsledky výchovy a vzdělávání Rozbor chování Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 2010/ / / / / / / / I. stupeň II.stupeň

6 Rozbor chování Stupeň 2010/ /2012 Počet % Počet % Bylo uděleno 5 důtek ředitele školy, 9 důtek třídního učitele a 6 napomenutí třídního učitele. 64 žáků obdrželo pochvalné listy nebo knihy, byly uděleny 2 pochvaly na vysvědčení. Počty zameškaných vyučovacích hodin ve školním roce 2011/2012 Omluvených Neomluvených Celkem Průměr na 1 žáka Celkem Průměr na 1 žáka I.pololetí ,5 0 0 II.pololetí ,6 0 0 Celkem školní rok ,1 0 0 Počty žáků přijatých ke studiu ve středních školách pro školní rok 2010/2011 Na osmileté gymnázium odchází 1 žákyně z 5.třídy. Z 8.třídy odchází 1 žák do učebního oboru. Žáci končící povinnou školní docházku: Celkem: 13 dětí - z toho 8 dívek Na střední odborné školy: 5 (4 dívky) Na gymnázium: 3 (2 dívky) Na SOU: obory s maturitou: 0; obory s uč. zkouškou: 5 (2 dívky) Na PrŠ a OU: 0 Zájmové útvary a) školní ekologický kroužek 2. stupeň ZŠ 6 žáků -modelářský kroužek 1. i 2. stupeň 7 žáků b) ve spolupráci se školou - recitační kroužek pracuje při městské knihovně 4 žáci - ZUŠ Semily hudební, pěvecký a výtvarný obor 22 žáků ve škole, dalších 10 jezdí do Semil a do Bozkova - ZUŠ jablonec nad Jizerou taneční, hudební obor, keramika, ruční práce 23 žáků ve škole, dalších 13 jezdí do Jablonce nad Jizerou - aby žáci nemuseli dojíždět do Semil a Jablonce n. J., přijíždějí učitelé k nám a vyučují přímo v naší škole. Na některé obory dojíždějí děti přímo do ZUŠ 6

7 c) mimo školu cvičení v TJ Vysoké n. J. (8 žáci), volejbal (12 žáků), lyžování (13 žáků), kopaná (23 žáků), cyklistika (5 žáků), hasiči (21 žáků ve Vysokém, 18 v okolních obcích), náboženství (2 žáci), dalších 18 žáků je zapojeno v zájmových útvarech v obcích, odkud k nám dojíždějí. Celkem je zapojených 208 žáků, to znamená, že někteří mají i více zájmových útvarů než jeden. Ale na druhé straně je 25 žáků (18 z druhého stupně), kteří nemají žádný zájmový útvar. 7. Další vzdělávání konané školou Neposkytujeme. 8. Řízení školy Pedagogické rady, třídní schůzky, kontakt s rodiči Během školního roku se uskutečnilo 5 pedagogických rad, proběhly 3 třídní schůzky: 2 pro rodiče 1. 9.třídy a jedna schůzka s rodiči budoucích prvňáčků za přítomnosti pracovnice PPP Semily, ředitelky mateřské školy, učitelky první třídy a ředitelky ZŠ. Listopadové třídní schůzky 9. třídy se zúčastnili zástupci středních škol a učilišť, v 5. ročníku zástupce víceletého gymnázia. Osvědčilo se nám využívat individuálních pozvání rodičů a hovořit s nimi přímo o jednotlivých problémech a hledat společně řešení. Školská rada Proběhly dvě schůze školské rady v prosinci a v dubnu. Kontrolní činnost vedení školy Vedení školy provedlo 20 hospitací a zadalo 9 prověrek na zjištění úrovně vědomostí žáků. V rámci mezinárodního šetření v oblasti informační a počítačové gramotnosti (ICILS) byli testováni žáci 8. třídy a proběhlo celoplošné testování žáků 5. a 9.třídy. Pro potřeby vlastního hodnocení školy vyplňovali rodiče i žáci dotazníky týkající se výuky, vztahů ve škole, domácí přípravy, materiálního vybavení školy. U žáků 6. 9.ročníku byla provedena anketa týkající se kyberšikany a zabezpečení internetu. Vedení školy kontroluje pravidelně dokumentaci školy (např. třídní knihy na konci každého měsíce), dodržování dozorů a bezpečnosti žáků, čistotu a pořádek v prostorách školy, estetickou výzdobu tříd a celé budovy. Zvláštní pozornost věnovalo kontrole žákovských knížek zápisy učitelů, pochvaly, podpisy rodičů, frekvence známek. Jsou prováděny kontroly na dodržování zásad BOZP a PO. Vedení školy kontrolovalo a koordinovalo činnosti týkající se projektu EU peníze školám. 7

8 Spolupráce s organizacemi Mateřská škola - společná divadla - děti z MŠ se byly podívat na vyučování v první třídě - společná schůzka rodičů budoucích prvňáčků - vedení obou zařízení se radí o odkladech povinné školní docházky - společně jezdíme na plavání Integrovaná střední škola - pracovní činnosti (dílny) chlapci 7.třída vyučuje učitel ISŠ v dílně ISŠ - informatika vyučuje učitel ISŠ v učebně ISŠ - část žáků deváté třídy odchází studovat na ISŠ Městská knihovna - paní knihovnice vede recitační kroužek - nacvičila divadlo s devátou třídou - učitelé i žáci využívají možnost půjčovat si knihy a materiály do vyučování Divadelní soubor Krakonoš Využíváme tradiční podzimní přehlídky a navštěvujeme divadelní představení. Budovu divadla využíváme i k dalším akcím školy, např. k slavnostnímu závěru školního roku. Svaz dobrovolných hasičů žáci chodí do hasičského kroužku - hasiči každoročně provádějí nějakou akci pro děti (přednášky s ukázkami, cvičný poplach, ukázky techniky ) 9. Poradenské služby Výchovné poradenství V letošním školním roce jsme měli 25 žáků, u kterých jsou zavedené karty a třídní učitelé je pravidelně doplňují (ZP: 6, ZZ: 13, mají zavedenou kartu: 6. Spolupracujeme s PPP v Semilech a s SPC pro tělesně postižené v Liberci (1 žákyně). Žáci jsou v péči dyslektické asistentky, vše řídí výchovná poradkyně. Dyslektická náprava probíhá ve spolupráci s rodiči. Dvakrát navštívily školu pracovnice PPP Semily individuální plány, vyšetření, integrace. Jednou zde byly pracovnice z oddělení péče o dítě ze Semil, dvakrát pracovnice SPC Liberec. Práce s talentovanými žáky: příprava dětí na soutěže a olympiády, diferencované vyučování, možnost studia ZUŠ přímo ve škole. Další dle plánu práce Výchovná poradkyně má potřebné vzdělání, ale v současné době je na mateřské dovolené. O její práci se dočasně dělí třídní učitelka 9.třídy a ředitelka školy. Vedeme veškerou agendu týkající se žáků s nějakými problémy a související s volbou povolání. Úřední hodiny pro rodiče a žáky nemáme pevně stanovené, rodiče i žáci se domlouvají na konkrétním termínu schůzky. Žáci 8. a 9. třídy navštěvují pravidelně úřad práce a burzu škol. Na třídní schůzky zveme zástupce středních škol a učilišť. Úzce spolupracujeme s učiteli, s metodikem primární prevence, PPP Semily, SPC Liberec a rodiči. Využíváme konkrétních nabídek na akce týkající se volby povolání. Další paní učitelka vystudovala výchovné poradenství, takže máme 2 výchovné poradkyně, obě však na MD. 8

9 Primární prevence Metodička primární prevence, která má ukončené předepsané vzdělání a dále se pravidelně vzdělává na seminářích a kurzech, je v současné době na MD. Její práci převzal pan učitel, který ji zastupuje ve výuce. Konzultace je možné domluvit dle potřeb rodičů nebo žáků. Máme zpracovaný minimální preventivní program, vyhodnocení tohoto programu je v příloze. Řešené případy sociálně patologických jevů: V letošním školním roce jsme žádný závažnější případ neřešili. Jen problémy v kolektivu 7.třídy, kam jsme v loňském roce pozvali pracovnici PPP Semily, která zde provedla šetření a předala nám závěry, se kterými pracuje třídní učitel. Děti mají možnost anonymně se vyjádřit k této problematice prostřednictvím schránky důvěry na chodbě školy a tématicky zaměřenými testy. Tyto metody se nám osvědčily. Velký důraz klademe na prevenci: besedy a přednášky pro žáky i rodiče, spolupráce s policií, dětskou lékařkou, s pracovnicemi oddělení péče o dítě a PPP. Jsme rádi, že většina rodičů i veřejnost se obrací ke škole, žádají o pomoc, snaží se spolupracovat. O problémech se hovoří, řešíme je, neskrýváme. Oblast BOZP Cvičný poplach (škola byla evakuována za 1 minutu 29 sekund) Úrazy pracovní: 0 Úrazy školní: 14 (z toho 10 při TV), hlášené na pojišťovnu: 3, z toho 2 odškodněné (celk. částka Kč). Chování za mimořádných situací máme zpracovaný plán, jednotlivé úkoly jsou rozděleny do vyučovacích předmětů. Využíváme i nových videokazet první pomoci. Praktické ověření získaných poznatků proběhlo Žáci sestavili čtyřčlenná družstva a plnili úkoly na jednotlivých stanovištích. 1. stupeň: Jak se zachovám, Požár a oheň, Zdravověda, Útok psa a odhad vzdálenosti. 2.stupeň: Zdravověda a PP, Evakuace, Zbraně hromadného ničení, Signály CO. Byla vyhlášena 3 nejlepší družstva z každého stupně. Prověrka BOZP 28.června Údaje o průběhu a výsledku kontrol PPP Semily kontrola IVP ČŠI ICILS 8.třída mezinárodní šetření v oblasti informační a počítačové gramotnosti Audit zadaný MÚ Vysoké n.j kontrola IVP PPP Semily ČŠI telefonická kontrola ohledně šablon- EU- peníze školám SPC Liberec sluchově postižená žákyně konzultace budoucí 1.třída holčička zrakově postižená předběžná konzultace 9

10 11. Další aktivity školy Výsledky žáků v soutěžích Pythagoriáda okres. kolo 5.třída 7.,8.,16.místo 6.třída 17. a 19.místo Olympiáda ČJ okresní kolo starší žáci 6.a 28.místo Olympiáda AJ okresní kolo starší žáci 2.místo postup do kraje (8.místo) Olympiáda BIO mladší žáci 1.místo + postup do kraje (12.místo), 4.a 10.místo starší žáci 9., 14., 15.místo Recitace okresní kolo 3.místo + postup do kraje, čestné uznání (žáky připravuje paní knihovnice) Olympiáda zeměpisná kategorie A -5.a 6.místo kategorie B 6.a 8.místo kategorie C 5.a 13.místo Dopravní soutěž okresní kolo mladší žáci 6. místo, starší žáci 8..místo Zdravotní soutěž okresní kolo 8.místo Fotoakademie 1 žák se zúčastnil Naše nástěnka prevence AIDS, antikoncepce - 3 žáci z 9.třídy se zúčastnili Děti čtou nevidomým dětem konkurzu jsme se zúčastnili (letos nic, loni byl vybrán 1 žák) Literární soutěže: Básním, básníš, básníme 1x Cena starostky města Doksy Proč je dobré si pomáhat Výtvarné soutěže: Sněženka Evropské centrum pro postižené děti (Smržovka) Kouzlo mandal a Pomáháme zvířatům Krkonoše očima dětí PO očima dětí 2x druhé místo, 2x třetí místo, 2x zvláštní ocenění Kniha a já (součást projektu DĚTI MALUJÍ PRO KONTO BARIÉRY) Sportovní soutěže: Plavání Jilemnice 25m prsa 1.a 4.místo Florbal okrskové kolo mladší žákyně 2.místo mladší žáci 4.místo starší žákyně 1.místo + postup do okres.kola (4.místo) starší žáci 4.místo Vybíjená 4.a 5.třída okrskové kolo 1.místo + postup do okresního kola (7.místo) Volejbal starší dívky 6.místo Pohár rozhlasu 4., 6., 8. a 10.místo Dětské olympijské hry 1.místo hod míčkem Školní sportovní akce Plavání pro zájemce v Jablonci nad Nisou 2x Bruslení Lomnice nad Popelkou 2x Lyžařský výcvik 7.třídy 7 dnů v lednu Školní lyžařské závody(s Českým ski klubem Vysoké n.j.) sjezd 40 žáků, běh 23 žáků 10

11 Plavání 1. 4.třída již tradičně jezdí i 1.a 2.třída, která to nemá povinné Volejbal 9.třída proti učitelům na rozloučenou v červnu Zájezd na fotbalové utkání hráčů do 21 let: Česká republika x Černá Hora od 17 hodin Chance arena na Střelnici v Jablonci nad Nisou lístky jsme dostali zdarma, žáci si platili jen autobus, zúčastnilo se 35 žáků ZŠ, 2 učitelé a 2 rodiče. Divadelní představení Řím legionáři, gladiátoři a Césarové agentura Pernštejni 1. 9.tř Maryša divadlo Krakonoš 9.tř. (přehlídka) Dlouhý, Široký a krátkozraký Krakonoš 6., 7., 8.tř. (přehlídka) Šípková Růženka Krakonoš 1. 5.tř. (přehlídka) Dotek anděla taneční představení ZUŠ Jablonec nad Jizerou 5.tř Ořechová pohádka MŠ Enochová z LB 1. a 2.tř Pohádka o zvířátkách MŠ Vysoké n.j. 1.a 2. třída Vlastní vystoupení: třída si připravila dramatizaci básně J. Žáčka pro 1.a 2.třídu Rozsvěcení vánočního stromu vystoupení 1.třídy a některých dětí z dalších tříd Vánoční vystoupení ve třídách a na sále Divadlo 9.třídy a recitačního kroužku na závěr školního roku 1x pro veřejnost večer před zakončením školního roku, 1x pro školu (v den vysvědčení): slavnostní zakončení školního roku má dlouholetou tradici, koná se v divadelním sále, kde se sejde celá škola, mohou přijít i rodiče a veřejnost, devátá třída vystoupí s divadelním představením, pak následuje krátký projev ředitelky školy, znovu vystoupí slavnostně oblečená devátá třída a loučí se s učiteli a všemi pracovníky školy. Potom přijdou na jeviště prvňáčci a předají žákům 9.třídy dárky na rozloučenou od zřizovatele, vedení školy a třídní učitel předají pamětní listy a poháry se jmény žáků. Závěr probíhá opět ve škole, kde učitelé rozdají vysvědčení. K tradicím školy patří i zahájení školního roku, které probíhá ve škole. Prvňáčky přivítá ředitelka školy a nejstarší žáci 9.třídy popřejí nejmladším hodně štěstí ve škole a předají každému kytičku. (Na oplátku se zase na konci školního roku loučí prvňáčci s devátou třídou.) Besedy, přednášky přednáška o houbách pan Malý 5., 6., 8.a 9.třída program Sovy s praktickými ukázkami 1. 9.třída březen duben v rámci národního programu Hasík 2.a 6.třída 2x přednáška + prohlídka požární zbrojnice beseda s panem Martinem Hornychem HIV pozitivní 8.a 9.třída Filmová představení Semily Čertova nevěsta 1. 9.tř. Exkurze, výlety 11

12 muzeum ve Vysokém 6.třída Úřad práce Semily 9.třída 10.a muzeum Jilemnice 1. 4.třída historie řemesel a lyžování muzeum Paseky nad Jizerou 5.třída myslivecké trofeje TJ Vysoké Myslivecký svaz Semily ÚP Semily 8.třída Krajská vědecká knihovna LB prohlídka 9.třída Dále v rámci školních výletů: Muzeum Semily výstava stavebnic Merkur, sklárna Harrachov, Český ráj, Jičín, Malá skála, Emba Paseky n.j., Auto Škoda MB, IQ park LB Podpora čtenářství Jsme členy čtenářských klubů těchto nakladatelství: Albatros, Fragment a Egmont. Nakladatelství Fragment nám poskytuje zdarma knihy, které dáváme některým žákům k vysvědčení. Jsme zapojeni do akce Čtení pomáhá (viz článek Pomáháme druhým). Děti čtou nevidomým dětem I v tomto školním roce se zúčastnil jeden žák konkurzu v Liberci, ale nebyl vybrán. Environmentální výchova Pracujeme dle plánu EV. Sběr druhotných surovin: Odevzdali jsme kg starého papíru, víček a PET lahví Třídíme odpad: papír ve třídách, pet láhve - na každém patře krabice, víčka samostatná popelnice, sbíráme baterie a drobné elektrospotřebiče Den Země: Vedeme žáky k tomu, že se musíme chovat k přírodě ohleduplně po celý rok. Přesto má každá třída nějakou akci k tomuto dni. Letos jsme si připomněli Den Země o něco dříve. Pozvali jsme do školy pojízdnou výstavu s názvem Tonda Obal na cestách, což je přednáška spojená s hrou na téma třídění odpadu. Je vhodným doplněním environmentální výchovy, informace odpovídají tematickému okruhu Vztah člověka k prostředí. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace třídění sběru odpadů. Pilotní fáze tohoto programu proběhla již v roce V naší škole byl Tonda Obal již potřetí, takže další setkání se uskuteční zase za několik let. Dopisování do Větrníku Pravidelně píšeme příspěvky do místního časopisu Větrník. Učitelé a žáci naší školy tak informují veřejnost o zajímavých akcích školy. Školní Větrník Žáci 9. třídy s paní učitelkou Farskou pokračovali ve vydávání školního časopisu. Pomáháme druhým CPK Chrpa Kč Červená stužka Kč Občanské sdružení Píšťalka 775 Kč Šance Kč Život dětem Kč 12

13 Patříme k sobě zajišťovali jsme večeři, malovali výzdobu jeviště, večerní koncert - natáčení a zpracování na DVD Český den proti rakovině Kč Sidus 720 Kč Čtení pomáhá Kč zvláštní akce, kdy za každou přečtenou knihu žák dostane 50 Kč, ale ne do ruky, pouze na počítači, a hned ji převede na konto některé z nabízených organizací. Projekty, výzkumy Školní mléko stále pokračujeme v tradici, zajišťuje vedoucí školní jídelny. Ovoce do škol zapojen 1.stupeň, hodnoceno kladně Zdravé zuby : Zapojily se všechny třídy prvního stupně a vyplnily pracovní listy, ale potvrzení od zubního lékaře přinesly jen některé děti, 6 dětí bylo oceněno. AŠSK ČR : jsme členy, účastníme se některých sportovních akcí Recyklohraní zapojili jsme se hned v prvním roce vzniku tohoto projektu, letos se uskutečnil odvoz baterií, elektromateriálu a výběr dárků za získané body. Projekt Školák balíčky k zápisu do první třídy a na první den ve škole Projekt Ministerstva dopravy ČR Besip - didaktický materiál pro první třídu ASUP (dříve Peer aktivisti): každoročně se zapojujeme do tohoto projektu, proškolení žáci přednášejí ve třídách EU peníze školám od 1.března 2011 v 1.etapě jsme vybavili školu (3 interaktivní tabule s příslušenstvím, výměna starých počítačů za nové, 6 notebooků pro učitele, zavedení internetu po celé budově školy ), nyní učitelé vytvářejí digitální učební materiály, vyučují v rámci individualizace, vzdělávají se (proběhl i jeden čtrnáctidenní kurz v Anglii), odeslali jsme tři monitorovací zprávy. ICILS pilotní šetření mezinár. výzkumu žáků 8.rořníku v oblasti informační a počítačové gramotnosti. Výzkum organizuje Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) zapojeno víc než 20 zemí. V ČR realizuje ČŠI pod záštitou MŠMT v rámci ESF projektu Kompetence III. Hasík celonárodní projekt pro 2.a 6.třídu 2 hodiny praktické školení, pak návštěva HZS Semily Řekni drogám ne ve spolupráci s VZP ČR brožury o životním stylu a závislosti O penězích a hospodaření s Kačkou a Filipem projekt ČNB pro žáky 1. 3.třídy nejprve pracují s učebnicemi, kde jsou modelové situace, pak vyplňují závěrečný test po internetu. Žáci se dověděli, kde se tisknou peníze, jak poznají falešné od pravých, co jsou mince a co bankovky, jak se obchodovalo dříve a jak nyní, a spoustu dalších informací. Školní projekty jednodenní miniprojekt 3.třídy Nakupujeme s využitím interaktivní tabule 13

14 Celoškolní projekt Vznik republiky zapojily se do něho všechny třídy a podle svých schopností a věku zpracovali žáci dané téma. První stupeň se zaměřil na výtvarné zpracování, děti malovaly, modelovaly, pracovaly s netradičním materiálem, takže vznikly krásné repliky korunovačních klenotů, zvětšenina státní pečeti, vlajka a další. Šestá třída představila panovníky a prezidenty, sedmá třída se zabývala státní hymnou a dokonce jsme si poslechli starou nahrávku slepého houslisty Mareše ze hry Fidlovačka. Osmá třída představila podrobně státní symboly a devátá třída přednášela o vzniku Československa a nakonec si připravila překvapení na náměstí přijel na koni prezident T.G. Masaryk a děti mu z oken mávaly. Projekt byl náročný, žáci se připravovali 2 měsíce (září, říjen), sháněli informace a obrazové materiály, staré mapy, obrazy, kostým pro prezidenta, živého koně. Témata zpracovali tak, aby zaujali i malé děti, takže je při svých vystoupeních i zapojovali do různých činností. Shrnutí projektu: dvouměsíční příprava, pak jeden den realizace a výstava prací ve vitríně na chodbě v přízemí budovy. Nultá školička paní učitelka připravila v květnu pro budoucí prvňáčky dvě odpoledne, kdy předškoláci přišli s paní učitelkou z MŠ do školy a učili se, aby si vyzkoušeli, jaké to bude v první třídě. Dopravní výchova Čtvrtá třída absolvovala 2x DDH v Košťálově, všichni žáci udělali testy na plný počet bodů a získali průkaz cyklisty. Dopravní soutěže se zúčastnila 2 družstva, obsadili jsme 6.a 8.místo. Školní budova Běžná údržba oprava šatních skříněk, nátěr schodů, oprava lavic a židliček Nákup 10 posunovatelných židliček a 10 jednomístných stavitelných lavic do první třídy, dvě tabule na druhý stupeň. Velká oprava elektriky v celé budově, protože neustále docházelo k poruchám a bylo třeba situaci řešit. 12. Další záměry školy Výchova a vzdělávání Zkvalitňovat výchovu a vzdělávání : - spoluprací rodiny a školy - dalším vzděláváním učitelů - pořádáním výchovně-vzdělávacích akcí a exkurzí na doplnění učiva - zapojováním do projektů EU peníze školám a Moderní experiment ve školách Pojizeří - používáním efektivních metod a forem práce a moderní techniky - hledáním vhodné motivace pro učení - podporováním sportovních a zájmových činností žáků i mimo vyučování - zaměřit se na matematiku např. zapojením do projektu TAKTIK - zaměřit se na výuku cizích jazyků, vedle povinného anglického jazyka vyučovat i volitelný jazyk německý 14

15 - připravovat žáky 9. ročníku na přijímací řízení na střední školy a pokračovat v dosavadním trendu stoprocentní přijetí na střední školy - každý rok zrealizovat alespoň jeden celoškolní projekt Kontakt s rodiči září - schůzka s rodiči budoucích prvňáčků + zástupce PPP, mateřské školy, ZŠ listopad - třídní schůzky všech tříd + zástupci středních škol a učilišť - devátá a pátá třída duben - třídní schůzky všech tříd červen - zaslat rodičům budoucích prvňáčků seznam věcí, které budou ve škole potřebovat Dle potřeby - informativní odpoledne, schůzky s jednotlivými rodiči, schůzky s výchovnou poradkyní (u dětí s poruchami, volba povolání...). Uspořádat přednášku (besedu) s rodiči žáků na aktuální téma (např. na dubnové schůzce). Na přání rodičů zpracuje ředitelka školy písemné informace pro rodiče o činnosti školy a pošle je po žácích rodičům (asi 3x za rok). Další vzdělávání učitelů Školení dle aprobace a vyuč. předmětů: každý pracovník absolvuje alespoň jedno školení Odborná školení ze zákona: BOZP, PO, vyhl. 50/78 Sb. a další Další aprobace 3 vyučující si rozšíří aprobaci (matematika, fyzika, anglický jazyk) tím se udrží aprobovanost po odchodu některých vyučujících do důchodu a stabilizuje se pedagogický sbor Školení v rámci OP VK Moderní experiment ve školách Pojizeří Samostudium a četba odborné literatury: všichni průběžně - hlavně o vedlejších prázdninách Výchovný poradce a metodik primární prevence: účastnit se školení pořádaných PPP a dalších akcí Spolupráce s organizacemi Rozvíjet nadále spolupráci s organizacemi ve Vysokém, spolupracovat s MÚ Semily odbor péče o dítě, Policií ČR, PPP Semily, SPC Liberec, HZS Semily, KRNAP. Zvát zástupce středních škol na listopadové třídní schůzky 9.třídy (pro zájemce 8.třídy) a umožňovat jim prezentace škol i mimo třídní schůzky. Navázat spolupráci s malotřídními ZŠ v okolí, získávat žáky na druhý stupeň. Výchovné poradenství V oblasti integrace úzce spolupracovat s rodinou a odborníky, vyučovat podle IVP, zajišťovat vhodné podmínky pro tyto žáky, uzavřít smlouvu s ÚP a získat vykonavatele veřejné služky, aby pomáhali těmto žákům. Máme vystudované 4 dyslektické asistentky a jednu učitelku pro první stupeň ZŠ a speciální školy, které budou provádět nápravu poruch učení. Máme vystudované 2 výchovné poradkyně, obě v současné době na MD, takže musíme řešit jejich zástup. V oblasti volby povolání spolupracovat se středními školami, umožnit rodičům maximální informovanost a poradenství, nabídky předávat žákům do třídy na nástěnku a také zasílat e- mailem domů, poskytnout pomoc při vyplňování přihlášek a dodržování termínů. Primární prevence Pořádat besedy, přednášky a různé akce v oblasti primární prevence, zapojovat žáky do projektů ASUP a Kybez, aby mohli následně předávat své poznatky ve třídách druhého stupně. 15

16 Práce s talentovanými žáky - diferencované vyučování a individuální přístup - účast na soutěžích a olympiádách - zapojení dětí do zájmových činností - příprava dětí páté třídy na přechod do gymnázia - příprava dětí na střední školy Účastníme se okresních kol olympiád a vědomostních soutěží. Letos jsem si udělala pro zajímavost statistiku škol a zjistila jsem, že z třiadvaceti škol našeho okresu se jich účastnilo nejvíc na olympiádě čes. jazyka 13 škol a na dopravní soutěži 12 škol. Jinak 7 11 škol. Z toho je vidět, že není na všech školách samozřejmostí pečovat o talentované žáky v tomto směru. Velmi málo bylo i škol velikostí srovnatelných s naší školou. Takže porovnáváme síly s velkými školami jako je Lomnice nad Popelkou, semilské nebo turnovské školy, které vybírají z daleko většího poštu žáků. Účastní se i osmiletá gymnázia, kde jsou nejlepší žáci ze základních škol a my teď s nimi soutěžíme jako s rovnocennými partnery. Personální zajištění školy Školu stále ovlivňuje nedostatečný počet žáků. Zatím jsme nemuseli propouštět, protože máme 4 učitelky na mateřské dovolené. Blíží se tři odchody do důchodu a mladí učitelé se přihlásili ke studiu třetí aprobace, aby mohli na škole zůstat. Takže perspektiva je jasná, ale přechodné období bude složité a bude vyžadovat náročnou organizaci. Výjimka z počtu žáků Již pětkrát jsme žádali o výjimku z počtu žáků, ale ještě ani jednou nemusel zřizovatel na školu doplácet. Přijali jsme úsporná opatření v rámci školy např. spojování některých předmětů a zrušení osobního ohodnocení všech vyučujících včetně vedení školy. Snažíme se, aby naše škola měla v okolí dobrý kredit, a přicházeli k nám žáci z okolních obcí. Toto se nám daří, neboť stále máme větší počet žáků dojíždějících než místních. A nejsou to jen spádové obce, odkud k nám děti dojíždějí. Je to Škodějov, Bozkov, Zlatá Olešnice, ale i Jablonec nad Jizerou, Příkrý, jezdily i děti ze Semil a Jilemnice. Vytváříme jim podmínky tím, že sestavujeme rozvrh podle autobusových spojů, ráno mohou čekat v družině i děti z druhého stupně, odpoledne dohlížejí vyučující na správný odjezd malých dětí domů. Zviditelňujeme školu účastí na olympiádách a soutěžích, zapojováním do mnoha projektů, pořádáním tradičních školních akcí a dalšími činnostmi. Úkol pro příští školní rok pokračovat v tomto trendu. Budova a její vybavení Je to závislé na finančních možnostech zřizovatele: - výměna oken v 1.patře, kde je situace kritická, ale dosluhují i okna ve 2. patře vliv povětrnostních podmínek. Bylo by lépe dát tam plastová (i kvůli vzhledu, protože v současné době má každé patro budovy jiná okna). - učitelské stoly ve všech třídách - úprava školního dvora - výměna dveří v 1.patře - malování školy 16

17 13. Seznam příloh 1. Veřejnosprávní kontrola (účetnictví, majetek) 2. Vyhodnocení minimálního preventivního programu 3. Výsledky celoplošného testování tříd 17

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2318/11-S. příspěvková organizace. Mgr. Zuzanou Bečkovou Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Velká Dobrá, okres Kladno Sídlo: náměstí Komenského 17, 273 61 Velká Dobrá

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství

Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, Třeboň. Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 Na Sadech 308, 379 26 Třeboň Školní program (strategie) pedagogicko-psychologického poradenství Školní rok 2015/2016 identifikátor zařízení: 600 008 291 IZO součásti: 000

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více