VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY"

Transkript

1 VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON PROPERTIES OF FINE-GRAINED WELDABLE STEELS FOR THIN-WALLED CASTINGS Jiří Cejp Karel Macek Ganwarich Pluphrach ČVUT v Praze,Fakulta strojní,ústav materiálového inženýrství Karlovo nám.13, Praha 2 Abstrakt Zpevnění zjemněním zrna je nejvýznamnější složkou zvýšení meze kluzu litých mikrolegovaných ocelí s nízkým obsahem uhlíku.na zjemnění zrna austenitu se již při krystalizaci odlitků podílí karbidy a nitridy mikrolegujících prvků a při následném chladnutí tenkostěnných odlitků má též významný vliv rychlost ochlazování.při tepelném zpracování je na prvním místě volba podmínek austenitizace,která zahajuje rozpouštěcí žíhání nebo normalizační žíhání či případné kalení.často používanou poslední etapou tepelného zpracování je popouštění,kterým se upravuje teplota přechodu ke křehkému lomu na požadovanou úroveň. Při sledování vlivu tepelného zpracování na oceli mikrolegované vanadem,titanem a niobem,byla teoreticky optimalizována teplota austenitizace,přičemž bylo směřováno ke zvýšení podílu precipitačního zpevnění,aniž by bylo sníženo zpevnění zjemněním zrna feritu,které závisí na velikosti austenitického zrna.dále byl sledován vliv mikrolegujících prvků,jednotlivě i v binárních kombinacích,na velikost zrna ocelí.vztahy mezi velikostí austenitického zrna a feritického zrna a rychlosti ochlazování byly matematicky vyjádřeny a konfrontovány s publikovanými údaji. Grain size refining and precipitation strengthening are the most significant factors with respect to increasing of yield strength of microalloyed cast steel with low carbon content. The properties of thin-walled castings are also strongly affected by cooling rate both during crystallization and during austenite transformation.considerations concerning the heat treatment begin with choice of conditions for austenitisation which starts solution annealing,normalizing or quenching.tempering is very often used as the last stage of heat treatment with a view to modify the transition temperature to brittle fracture on required level. Aside from monitoring of influence of heat treatment on mechanical properties of cast steels microalloyed with vanadium,titanium and niobium the austenitization temperature was theoretically optimised with respect to ferrite grain size strengthening and precipitation strengthening.influence of microalloing elements individually and in binary combinations on structural characteristics in normalized state was investigated.relation between grain size of ferrite,conditions of austenitization and rate cooling was discussed. 1

2 1.ÚVOD Pro významnější aplikace nízkouhlíkových litých ocelí je nutné zlepšit jejich pevnostní a křehkolomové vlastnosti.proto se v současnosti zájem soustřeďuje zejména na možnosti mikrolegování a vhodného tepelného zpracování pro zjemnění zrna a precipitační zpevnění těchto ocelí. Příspěvek je součástí výzkumu problematiky nízkouhlíkových mikrolegovaných manganových ocelí [1,2] a je tentokrát zaměřen na tenkostěnné odlitky s tloušťkou stěny do 30mm. Stanoví nejvýhodnější kombinace mikrolegování vanadem,niobem,titanem a nejúčinnější postup tepelného zpracování, které zaručují vysoké pevnostní i křehkolomové charakteristiky.dostatek experimentálních údajů umožnil formulovat nové poznatky o velikosti austenitického a feritického zrna mikrolegovaných ocelí a kvantifikovat vztahy mezi velikostí zrna a podmínkami austenitizace. 2.EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL A METODY Experimentální materiál vycházel ze základního typu nízkouhlíkové oceli s 0,17 % C a 1,5% Mn, který byl modifikován vanadem,niobem a titanem na typy dle tab.1. Tabulka 1. Chemické složení sledovaných mikrolegovaných ocelí. Table 1. Chemical composition of microalloyed steels investigated Ocel Obsah v hm. % C Mn Si P S Cu Ni V Ti Nb Al N 17Mn6 0,17 1,47 0,39 0,012 0,010 0,15 0,20 < 0,01 < 0,01 0,01 0,056 0,009 16MnV6 0,16 1,54 0,35 0,016 0,015 0,22 0,14 0,09 < 0,01 < 0,01 0,045 0,006 19MnNb6 0,19 1,40 0,40 0,013 0,010 0,14 0,19 < 0,01 < 0,01 0,07 0,047 0,018 22MnVNb6 0,22 1,39 0,38 0,017 0,017 0,22 0,16 0,09 0,01 0,05 0,079 0,017 17MnTi6 0,17 1,43 0,41 0,012 0,010 0,15 0,20 < 0,01 0,03 0,01 0,064 0,010 18MnVTi6 0,18 1,49 0,36 0,017 0,016 0,24 0,15 0,09 0,03 < 0,01 0,080 0,011 Tavby ve formě desek o tl.30mm a hmotnosti 200kg byly dále tepelně zpracovány některým z následujících postupů: TZ1-normalizační žíhání ( o C)/2hod/vzduch TZ2- rozpouštěcí žíhání ( o C)/2hod/voda TZ3-rozpouštěcí žíhání + popouštění ( 1000 o C/2hod/voda o C/4hod/vzduch ) TZ4-normalizační žíhání + interkritické kalení (1000 o C/2hod/vzduch o C/2hod/voda ) TZ5-normalizační žíhání + interkritické kalení + popuštění (1000 o C/2hod/vzduch o C/2hod/voda o C/4hod/vzduch ) Pevnostní a plastické charakteristiky byly stanoveny zkouškou tahem za teploty okolí dle normy ČSN EN ,na zkušebních tyčích kruhového průřezu o průměru 6mm a zařízení INSTRON 5582 ( 100 kn). Tvrdost byla měřena metodou dle Vickerse za podmínek normy ČSN EN ISO Houževnatost byla ověřena v teplotním rozsahu -40 o C až +60 o C zkouškou rázem v ohybu podle Charpyho dle ČSN EN , nárazová práce určena na zkušebních tyčích s V-vrubem. Křehkolomové chování bylo podrobně hodnoceno na základě instrumentované rázové zkoušky dle ČSN EN ISO

3 Metalografické výbrusy byly připraveny mechanickým broušením a leštěním běžným postupem. K stereologickým hodnocením mikrostruktury byla použita lineární analýza a Spektorova metoda tětiv [3]. 3. VÝSLEDKY A JEJICH DISKUSE. Počáteční studie byla zaměřena na optimalizaci podmínek austenitizace pro normalizační žíhání.proces austenitizace ovlivňuje velikost austenitického zrna a po následujícím ochlazení vzduchem i velikost sekundárního zrna tj. feritu, acikulárního feritu a perlitu.má také výrazný vliv na rozpouštění karbonitridů a tedy na nasycení austenitu mikrolegujícími prvky neboli na precipitační potenciál [Lin-Hedrickson] [4]. Při maximalizaci precipitačního potenciálu zvyšováním teploty a prodlužováním doby austenitizace však dochází k nežádoucímu hrubnutí austenitického zrna. V našem experimentálním programu jsme volili teploty izochronní austenitizace (2 h) na základě příslušných součinů rozpustnosti tak, aby přibližně 1/3 až 1/2 celkového obsahu mikrolegujících prvků (V, Nb, Ti) byla rozpuštěna v austenitu. Mikrostruktura mikrolegovaných ocelí s vanadem byla při dostatečně nízké teplotě austenitizace feriticko-perlitická, niob a titan podporují transformaci austenitu na acikulární ferit. Výsledky výpočtů precipitačního zpevnění a zpevnění zjemněním zrna feritu jsou uvedeny v tab.2. Tabulka 2. Vliv teploty austenitizace na strukturní charakteristiky a na příspěvky zpevnění k mezi kluzu Table 2. Effect of austenitizing temperature on structural characteristics and on contributions of strengthening to yield stregth Ocel T a velikost zrna objem. podíl R yp R yg Steel [ C] grain size [µm] vol. fraction [%] [MPa] [MPa] F AF P F AF P 17Mn ,9 7, MnV MnNb MnVNb ,5 9,1 9,2 7,1 9,4 7,0 7,3 8,3 2,6 3,7 3,5 5,0 3,7 3,0 3,3 5,6 5,9 6,2 5,3 7,3 6,0 4,7 6, MnTi ,8 7,6 6,0 6, MnVTi ,5 5, ,6 6, ,7 4,3 6, Pozn. : R yp resp. R yg příspěvek precipitace resp. zjemnění zrna feritu Note : R yp resp. R yg contribution of precipitation resp. ferrit grain size refinement

4 Z údajů v tabulce 3 vyplývá, že velikost zrna perlitu ve srovnání s feritem je výrazně menší jen u oceli 17Mn6. U ostatních mikrolegovaných ocelí se ve zvoleném rozmezí teplot velikost sekundárního zrna mění jen málo, čemuž odpovídají i malé změny zpevnění zjemněním zrna R yg. S rostoucí teplotou austenitizace vzrůstá podíl perlitu a objevuje se acikulární ferit. Příspěvek precipitačního zpevnění R yp, vypočtený na základě precipitačního potenciálu, s rostoucí teplotou austenitizace trvale vzrůstá. Výběr optimální teploty pro normalizační žíhání však nutně závisel nejen na zvýšení meze kluzu, ale také na nevyhnutelném zvýšení teploty přechodu ke křehkému lomu. Pevnostní charakteristiky i křehkolomové chování nízkouhlíkových ocelí jsou významně ovlivněny velikostí zrna feritu, které samo závisí na velikosti zrna austenitu a rychlosti ochlazování při jeho transformaci na ferit v rozmezí teplot Ar 3 až Ar 1.Protože program poskytl dostatek experimentálních údajů, byla provedena,pomocí následujících vztahů pro kinetiku hrubnutí austenitického zrna γ, kvantifikace závislosti velikosti zrna na podmínkách austenitizace : Q n d k. exp. t R. T γ = γ (1) v němž značí d γ - velikost zrna austenitu, Q aktivační energii, T absolutní teplotu austenitizace a t dobu austenitizace. Velikost zrna feritu d α lze vyjádřit takto : d v m T α = kα. dγ. (2) t 8 / 5 kde ( T / t) 8/5 je střední rychlost ochlazování v rozmezí teplot 800 až 500 C. Ve vztazích (1) a (2) jsou n, m a v mocnitelé <1. Spojením vztahů (1) a (2) dostaneme b B a T d A. exp. t. T t α = (3) 8 / 5 konstanty A, B, a, b byly vyjádřeny pro ocel 17Mn6 a ocel 22MnVNb6 pro teploty v rozmezí 930 až 1070 C, pro doby 1 až 8 h a rychlosti ochlazování 0,05 až 8 K/s. Výsledky jsou sestaveny v tab.3 a tab.4. Tabulka 3. Hodnoty konstant v rovnici (3) pro velikost zrna feritu Table 3. Values of constents in equation (3) for ferite grain size Ocel A B a b Teplota [K] Steel [µm. K -b. s b-a ] [K] [1] [1] Temperature 17Mn6 3, , ,32 0,32-0,41-0, MnVNb6 1, , ,18 0,18-0,39-0,

5 Tabulka 4. Příklad vypočtených a experimentálních hodnot velikosti zrna feritu Table 4. Example of calcutated and experimental values of ferite grain size Ocel T t ( T/ t) 8/5 d α calc. d α experim. Steel [K] [s] [K/s] [µm] [µm] 22MnVNb ,0 1,0 0,5 0,1 2,2 5,1 6,6 12,4 3,4 3,1 6,6 12,5 Tabulka 3 dokumentuje, že rozdíly ve vlivu teploty austenitizace a ochlazovací rychlosti na velikost zrna feritu jsou malé (blízké hodnoty mocnitele b). Rozdílná kinetika hrubnutí austenitického zrna je při určité měrné aktivační energii B = Q/R, charakterizována velikostí mocnitele a, jehož maximální teoretická hodnota je 0,5. Zjištěná hodnota a = 0,18 pro ocel 22MnVNb6, ve srovnání s a = 0,32 pro ocel 17Mn6, dobře charakterizuje brzdění migrace hranic austenitu precipitáty karbonitridů vanadu a niobu. Aktivační energie Q = 278 resp. 350 kj/mol pro obě oceli byly zvoleny v souladu s údaji T. Gladmana [5]. Řádové rozdíly byly zjištěny mezi multiplikačními konstantami A obou ocelí, které výrazně klesají s rostoucí teplotou austenitizace. Pro přiblížení přesnosti vypočtených a experimentálně zjištěných hodnot velikosti zrna feritu byla vybrána ocel 22MnVNb6 při stálých podmínkách austenitizace,ale pro různé rychlosti ochlazování (Tab.4).Shoda je výborná pro rychlosti ochlazování menší než 1,04 K/s, ale pro řádově větší rychlosti (velmi malá zrna feritu) může být poměrná chyba až 40%. Výše uvedené poznatky byly aplikovány při vlastním tepelném zpracování všech sledovaných ocelí.v normalizovaném stavu byla na základě výsledků zkoušek tahem a zkoušek houževnatosti vybrána ocel 22MnVNb6, u níž bylo dosaženo nejlepšího poměru meze kluzu k nárazové práci. Na této oceli byly potom zkoušeny další varianty tepelného zpracování ( TZ3 TZ5 ), do kterých bylo zařazeno též vysokoteplotní popouštění.výsledky mechanických vlastností po různých postupech tepelného zpracování byly posouzeny vzhledem k hodnotám pevnosti a houževnatosti referenční oceli 16Mn6 ( mez kluzu R e =374 MPa, tažnost A=32%, kontrakce Z=66%, vrubová houževnatost KV 20C =85J,tranzitní teplota houževnatosti FATT 50 =0 o C ) ( Obr.1,2 ).Efekt mikrolegování vanadem a niobem na mez kluzu byl po normalizačním žíhání ve výši 50 MPa a maximální nárust 300 MPa byl dosažen po TZ3, kdy struktura obsahovala i bainit a popuštěný martenzit. Oba postupy s interkritickým kalením dle očekávání příznivě navýšily mez kluzu na 584 MPa ( TZ4 ) a na 477 MPa ( TZ5 ).Plastické vlastnosti,vyjádřené tažností A, kontrakcí Z a vrubová houževnatost KV se dramaticky zhoršily po TZ4. Tažnost dosahovala pouze 7%,houževnatost byla nejnižší 6 J, tranzitní teplota pro 50% křehkého lomu FATT 50 = +160 o C a ocel byla zcela křehká. Významné zlepšení plasticity a houževnatosti bylo dosaženo po doplnění postupu TZ4 o popuštění (TZ5).Toto třístupňové tepelné zpracování zajišťuje nejen vysoké hodnoty meze kluzu ( R e = 477MPa ) a tažnosti ( A= 22,3% ) ale i dostatečnou houževnatost (KV 20C =43 J,tranzitní teplota FATT 50 = -5 o C ).Souhrně jsou výsledky mechanických vlastností uvedeny v tabulce 5. 5

6 60 NOTCH TOUGHNESS [ J ] TEMPERATURE [C] NT ST + T NT + IQ NT+IQ + T Obr.1.Vrubová houževnatost oceli 22MnVNb6 po tepelném zpracování Fig.1. Notch toughness for steel 22MnVNb6 after heat treatment 800 YIELD STRENGTH [MPa] NT-16Mn6 NT ST + T NT + IQ NT+IQ + T NT-16Mn6 NT ST + T NT + IQ NT+IQ + T Obr.2 Mez kluzu oceli 22MnVNb6 po tepelném zpracování Fig.2 Yield strength for steel 22MnVNb6 after heat treatment 6

7 Tabulka 5. Mechanické vlastnosti oceli 22MnVNb6 po tepelném zpracování Table 5. Mechanical properties for steel 22MnVNb6 after heat treatment Steel Grade Heat Treatment Yield Strength R e [ MPa ] Elongation A [ % ] Impact Energy KV 20 C [ J ] Transition Temperature FATT [ o C ] 16Mn6 NT , NT , MnVNb6 SA + T , NT + IQ 584 6, NT + IQ + T , Křehkolomové chování bylo podrobně hodnoceno na základě instrumentované rázové zkoušky oceli chlazované z teplot 930, 1000 a 1070 C na vzduchu. Podíl houževnatého lomu v závislosti na teplotě zkoušky byl vyjadřován podle všech vztahů, které uvádí ČSN EN ISO a rovněž podle poměrné práce spotřebované na vznik houževnatého lomu f dw W W t a = (4) Wt kde značí W t celkovou nárazovou práci, W a práci při zastavení trhliny. Některé výsledky rozboru záznamů síla posunutí jsou částečně zobrazeny (obr.3). Z obr.3 byly určeny teploty přechodu ke křehkému lomu FATT50 = 20, 8 a +35 C. Nejnižší hodnotu 20 C měla daná ocel po austenitizaci při 1000 C. Naproti tomu nejvyšší FATT50 = 35 C vyvolala austenitizace při 1070 C. Pro teploty austenitizace 930 a 1000 C je souhrnná nejistota ve stanovení f dfi (i = 1, 2, 3, 4) ±12 %, což odpovídá nejistotě při stanovení FATT50 ±15 C; naproti tomu nejistota při stanovení f dw je jen ±3 C, čemuž odpovídá ve FATT50 nejistota ±4 C. Nejblíže k nejjistějším hodnotám f dw jsou hodnoty F iu Fa f df3= 1 (5) Fm + 0,5.( Fm Fgy ) v němž značí F a sílu při zastavení trhliny, F iu sílu při iniciaci trhliny, F gy sílu na mezi makroskopických deformací a F m maximální sílu. Pro teplotu austenitizace 1070 C je nejlepší shoda mezi f dw podle vztahu (4) a hodnotami Fiu Fa fdf1 = 1 (6) Fm Je tedy zřejmé, že ani pro jednu ocel nelze doporučit jen jeden ze čtyř vztahů uváděných v příloze C výšeuvedené normy. Z rozboru záznamů síla posunutí dále vyplynulo, že (a) F m (F iu ) málo závisí na teplotě austenitizace i na teplotě zkoušky, (b) F gy mírně klesá s rostoucí teplotou zkoušky, ale rozptyl hodnot je velký, (c) F a roste s teplotou zkoušky, výrazně závisí na teplotě 7

8 Obr.3 Podíl houževnatého lomu f d v závislosti na teplotě zkoušky T z pro ocel 22MnVNb6 Fig.3 Fraction of ductile fracture f d as depented on test temperature T z for steel 22MnVNb6 austenitizace (podobně jako na obr.3) (d) rozdílu F iu F a = 0 (100 % houževnatého lomu podle (5) a (6)) je dosaženo při teplotě zkoušky 20, 30 a 50 C pro teplotu austenitizace 1000, 930 a 1070 C ve stejném pořadí. 4. ZÁVĚRY 1.Rozhodující vliv na velikost zrna feritu mikrolegovaných svařitelných ocelí mají podmínky austenitizace a rychlost ochlazování v rozmezí teplot Ar 3 až Ar 1.Tato závislost byla kvantifikována vztahem,který dobře odpovídá skutečným podmínkám ochlazování zejména pro malé rychlosti ochlazování (<1 K/s). 2. Byly určeny optimální teploty austenitizace pro normalizační žíhání, při nichž se zvýší příspěvek precipitačního zpevnění k mezi kluzu, aniž by se zmenšil příspěvek zjemněním zrna feritu a výrazně se zhoršila houževnatost oceli. 3. Podrobným rozborem výsledků instrumentované rázové zkoušky oceli 22MnVNb6 byly stanoveny teploty FATT50 pro různé teploty austenitizace. Nejvhodnější je teplota 1000 C, pro kterou je přechodová teplota 20 C. Rázová síla pro zastavení trhliny výrazně závisí na teplotě austenitizace i na teplotě zkoušky, narozdíl od síly pro iniciaci trhliny. 8

9 4. S ohledem na pevnostní a křehkolomové vlastnosti je pro tenkostěnné odlitky z manganových ocelí nejvhodnější ocel 22MnVNb6 po třístupňovém tepelném zpracování, zahrnující normalizaci,interkritické kalení a popuštění. LITERATURA 1. Macek,K.-Cejp,J. Hnilica,F. : Influence of Intercritical Annealing on Microstructure and Mechanical Properties of Cást Microalloyed Steels. In:10.International Metallurgical and Materials Conference METAL 2001,Ostrava :Czech Society for New Materials and Technologies,p Cejp,J.-Macek,K. Pluphrach,G. : Grain Size and Mechanical Properties of Cast Steels 19MnTi5 a 20MnNbV5.In: 20. National Conference on Heat Treatment with International Participation, Jihlava,2004,pp Spektor,A.G. cit.in Underwood,E.E:Quantitative stereology.addison-wesley Publ.Comp.,Reading,Mass.1990,p Lin,H.R.-Hendrickson,A.A.:Metallug.Trans.Vol.19A,1988, pp Gladman,T.:The Physical Metalurgy of Microalloyed Steels.The Institute of Materials, London 1997,p

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS MECHANICKÉ VLASTNOSTI A VELIKOST ZRNA MIKROLEGOVANÝCH LITÝCH OCELÍ MECHANICAL PROPERTIES AND GRAIN SIZE IN MICROALLOYED CAST STEELS Jiří Cejp Karel Macek Ganwarich Pluphrach ČVUT v Praze,Fakulta strojní,ústav

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA HOUŽEVNATOST LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA HOUŽEVNATOST LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA HOUŽEVNATOST LITÝCH MIKROLEGOVANÝCH NÍZKOUHLÍKOVÝCH OCELÍ EFFECT OF HEAT TREATMENT ON TOUGHNESS OF CAST MICROALLOYED LOW-CARBON STEELS Jiří Cejp Karel Macek ČVUT v Praze, Fakulta

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI OCELI PRO ŽELEZNICNÍ KOLA THE INFLUENCE OF HEAT TREATENT ON THE PROPPERTIES OF STEEL FOR RAILWAY WHEELS Rudolf Foret a Petr Matušek b a FSI-VUT v Brne,Technická

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115

HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ VÝKOVKŮ ROTORŮ Z OCELI 26NiCrMoV115 Martin BALCAR a), Václav TURECKÝ a), Libor Sochor a), Pavel FILA a), Ludvík MARTÍNEK a), Jiří BAŽAN b), Stanislav NĚMEČEK c), Dušan KEŠNER c) a)

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ A MIKROLEGOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU A VLASTNOSTI LITÝCH MANGANOVÝCH OCELÍ INFLUENCE OF HEAT TREATMENT AND MICROALLOYING ON MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF CAST MANGANESSE STEELS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU A MECHANICKÉ VLASTNOSTI NÁSTROJOVÝCH OCELÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Stránka 1 z 3 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 20/2014/09 Výrobek identifikační kód typu Typové označení Zamýšlené pouţití Výrobce Výrobna Zplnomocněný zástupce Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová

INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS. Ivo Černý Dagmar Mikulová VLIV TEPELNÉHO PŘEPRACOVÁNÍ NA MECHANICKÉ A ÚNAVOVÉ VLASTNOSTI TENKÝCH PLECHŮ Z AL-SLITIN INFLUENCE OF HEAT RE-TREATMENT ON MECHANICAL AND FATIGUE PROPERTIES OF THIN SHEETS FROM AL-ALLOYS Ivo Černý Dagmar

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ RYCHLOŘEZNÝCH OCELÍ SVOČ FST 2010 Lukáš Martinec, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika Hlavní skupinu materiálů, pouţívanou pro výrobu

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ V l i v v o d í k

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2010 PETR DOSKOČIL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Tepelné zpracování oceli Bakalářská

Více

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT

22. 24. 5. 2007, Hradec nad Moravicí CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT CHOVÁNÍ OCELI T23 PŘI DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY BEHAVIOUR OF STEEL T23 AFTER LONG-TIME TEMPERATURE EFFECT Jiří Kudrman Jindřich Douda Marie Svobodová UJP PRAHA a.s.nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha-Zbraslav

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

materiálové inženýrství

materiálové inženýrství Hutnické listy č.2/28 materiálové inženýrství Vývoj a ověřování vlastností konstrukčních ocelí se zvýšenou odolností proti požáru r. Ing. Zdeněk Kuboň, Ing. Šárka Stejskalová, Ing. Ladislav Kander, Ph..,

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ HEAT TREATMENT OF STEELS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR EVA ROSECKÁ VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR doc. Ing. JAROSLAV ŠENBERGER CSc. BRNO 2013 Vysoké učení technické

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

VYUŽITÍ MIKROLEGUR PŘI TVÁŘENÍ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH TYČÍ. Zdeněk Vašek a Jiří Kliber b

VYUŽITÍ MIKROLEGUR PŘI TVÁŘENÍ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH TYČÍ. Zdeněk Vašek a Jiří Kliber b VYUŽITÍ MIKROLEGUR PŘI TVÁŘENÍ ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH TYČÍ Abstrakt Zdeněk Vašek a Jiří Kliber b a NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava - Kunčice, ČR, zvasek@novahut.cz b VŠB-TU OSTRAVA, FMMI, katedra tváření materiálu,

Více

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš

PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL. Radim Pachlopník Pavel Vavroš PRVNÍ POZNATKY Z VÁLCOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH PÁSŮ S MEZÍ KLUZU NAD 460 MPa NA TRATI STECKEL Radim Pachlopník Pavel Vavroš Nová Huť, a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice, ČR, rpachlopnik@novahut.cz,

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

Jominiho zkouška prokalitelnosti

Jominiho zkouška prokalitelnosti Jominiho zkouška prokalitelnosti Zakalitelnost je schopnost materiálu při ochlazování nad kritickou rychlost přejít a setrvat v metastabilním stavu, tj. u ocelí získat martenzitickou strukturu. Protože

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

SIMULACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ TYČOVÉ OCELI NA INDUKČNÍCH ZUŠLECHŤOVACÍCH LINKÁCH

SIMULACE TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ TYČOVÉ OCELI NA INDUKČNÍCH ZUŠLECHŤOVACÍCH LINKÁCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE

VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE VLASTNOSTI OCELI CSN 12050 (DIN C 45) S VELMI JEMNOU MIKROSTRUKTUROU PROPERTIES OF THE C45 DIN GRADE STEEL (CSN 12050) WITH VERY FINE MICROSTRUCTURE J. Drnek Z. Nový P. Fišer COMTES FHT s.r.o., Borská

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS

ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS ŽÁRUPEVNOST ZÁKLADNÍHO MATERIÁLU A SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P23 CREEP RESISTANCE OF STEEL P23 AND WELDMENTS Tomáš Vlasák 1, Jan Hakl 1, Jozef Pecha 2 1 SVUM a.s., Areál VÚ Běchovice, 190 11 Praha, ČR,

Více

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa

Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa Svařitelnost vysokopevné oceli s mezí kluzu 1100 MPa doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., Ing. Petr Ducháček ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Karlovo náměstí 13, Praha 2 Jiri.Janovec@fs.cvut.cz, Petr.Duchacek@fs.cvut.cz

Více

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ

VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ VYUŽITÍ DYNAMICKÝCH MODELŮ OCELÍ V SIMULAČNÍM SOFTWARE PRO TVÁŘENÍ APPLICATION OF DYNAMIC MODELS OF STEELS IN SIMULATION SOFTWARE FOR MATAL FORMING Milan Forejt a, Zbyněk Pernica b, Dalibor Krásny c Brno

Více

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24

STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 STRUKTURNÍ STABILITA A VLASTNOSTI SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI T24 prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. 1,2 Ing. Martin Sondel, Ph.D. 1,2 doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc. 1,2 1 VŠB-TU Ostrava 2 Český svářečský ústav

Více

POCÍTACOVÁ SIMULACE ZRYCHLENÉHO OCHLAZOVÁNÍ PLOCHÝCH TYCÍ PO VÁLCOVÁNÍ PC SIMULATION OF FLAT BARS ACCELERATED COOLING AFTER ROLLING

POCÍTACOVÁ SIMULACE ZRYCHLENÉHO OCHLAZOVÁNÍ PLOCHÝCH TYCÍ PO VÁLCOVÁNÍ PC SIMULATION OF FLAT BARS ACCELERATED COOLING AFTER ROLLING POCÍTACOVÁ SIMULACE ZRYCHLENÉHO OCHLAZOVÁNÍ PLOCHÝCH TYCÍ PO VÁLCOVÁNÍ PC SIMULATION OF FLAT BARS ACCELERATED COOLING AFTER ROLLING Ondrej Žácek a Jirí Kliber a Zdenek Vašek b a VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA

Více

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,

Více

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu

OCELI A LITINY. Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu OCELI A LITINY Ing. V. Kraus, CSc. 1 OCELI Označování dle ČSN 1 Ocel (tvářená) Jakostní Tř. 10 a 11 - Rm. 10 skupina oceli Tř. 12 a_ 16 (třída) 3 obsah všech leg. prvků /%/ Význačné vlastnosti. Druh tepelného

Více

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013

VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013 VÝVOJ MIKROSTRUKTURY VÍCEFÁZOVÉ OCELI S TRIP EFEKTEM SVOČ - FST 2013 Bc. Vojtěch Průcha, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce se zabývá rozborem mikrostruktur

Více

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES

SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES SLITINY ŽELEZA NA VÝFUKOVÁ POTRUBÍ SPALOVACÍCH MOTORŮ FERROUS ALLOYS FOR EXHAUST PIPELINE OF COMBUSTION ENGINES Břetislav Skrbek a,b a TEDOM, s s.r.o, divize MOTORY, Jablonec nad Nisou,ČR, skrbek@motory.tedom.cz.

Více

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII

PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII METODY TVÁŘENÍ KOVŦ A PLASTŦ PEVNOSTNÍ MATERIÁLY V KAROSÉRII Důvody použití pevnostních materiálů: v současné době je snaha výrobců automobilů o zvýšení pasivní bezpečnosti (zvýšení tuhosti karoserie)

Více

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o.

PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H. Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o. PODKRITICKÝ RŮST TRHLINY VE SVAROVÉM SPOJI MEZI KOMOROU A PAROVODEM KOTLE VÝKONU 230 T/H Jan KOROUŠ, Ondrej BIELAK BiSAFE, s.r.o., Praha V důsledku dlouhodobého provozu za podmínek tečení vznikají ve svarových

Více

VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV DOKOVACÍ TEPLOTY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Miroslav Greger a, Salem Batiha a) VŠB TU Ostrava, katedra tváření materiálu, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, E-mail:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY ANALÝZA

Více

Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku?

Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku? Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku? Tomáš Harnoch, Michal Talík TS Plzeň a.s. Katedra materiálů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze 15. 12.2010, Praha,

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli

Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli 228 STAVEBNÍ OBZOR 8/2012 Zkoušky čtvercových sloupků ze za studena tvářené korozivzdorné oceli Ing. Michal JANDERA, Ph. D. prof. Ing. Josef MACHÁČEK, DrSc. ČVUT v Praze Fakulta stavební Článek popisuje

Více

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči

NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Peter Jurči NEDOSTATKY PŘI VÝBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VYSOKOLOGOVANÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2, p.jurci @seznam.cz ABSTRACT Selection of suitable material for

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI PLASTIC PROPERTIES OF HIGH STRENGHT STEELS CUTTING BY SPECIAL TECHNOLOGIES Pavel Doubek a Pavel Solfronk a Michaela

Více

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba 1.50. Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding IMG BOHEMIA s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Planá nad Lužnicí divize vstřikování Vypracoval: Podpis: Schválil: Podpis: Jiří Kolář Ing. Jaroslav Krejčí Verze: 02/09 Vydáno dne: 10.8.2009 Účinnost od: 11.8.2009

Více

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI

ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI ROZVOJ CREEPOVÉ DEFORMACE A POŠKOZENÍ KOMORY PŘEHŘÍVÁKU Z CrMoV OCELI Jan Masák, Jan Korouš BiSAFE s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4 Příspěvek uvádí výsledky redistribuce napětí, rozvoje deformace a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY NÁSTROJE

Více

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 17/2014/09

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 17/2014/09 Stránka 1 z 2 PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH číslo 17/2014/09 Výrobek identifikační kód typu Typové označení Zamýšlené pouţití Výrobce Výrobna Zplnomocněný zástupce Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností

Více

Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva

Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva Doc. Ing. Daniel Makovička, DrSc. ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, 166 08 Praha 6, Šolínova 7 Ing. Daniel Makovička, Jr. Statika a dynamika

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 6. FÁZOVÉ PŘEMĚNY KOVOVÝCH SOUSTAVÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa

Strana: 1/7 Nahrazuje: FK 008 ze dne 01.02.2015 Vypracoval: Jiří Hoffmann Vydání: 5 Schválil dne: 01.08.2015 František Klípa Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více

Testování dynamické pevnosti dvoufázových vysokopevných ocelí

Testování dynamické pevnosti dvoufázových vysokopevných ocelí Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses KDP DFJP (Ing.) 2015 Testování dynamické pevnosti dvoufázových vysokopevných ocelí

Více

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina

SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO. Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina SDÍLENÍ TEPLA PŘI ODLÉVÁNÍ KRUHOVÝCH FORMÁTŮ NA ZPO Příhoda Miroslav Molínek Jiří Pyszko René Bsumková Darina VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 78 33 Ostrava Poruba, ČR, E mail: miroslav.prihoda@vsb.cz

Více

VLIV INTERKRITICKÉHO ŽÍHÁNÍ NA VLASTNOSTÍ OCELI 10GN2MFA POUŽÍVÁNÉ V JADERNÉ ENERGETICE.

VLIV INTERKRITICKÉHO ŽÍHÁNÍ NA VLASTNOSTÍ OCELI 10GN2MFA POUŽÍVÁNÉ V JADERNÉ ENERGETICE. VLIV INTERKRITICKÉHO ŽÍHÁNÍ NA VLASTNOSTÍ OCELI 10GN2MFA POUŽÍVÁNÉ V JADERNÉ ENERGETICE. EFFECT OF INTERCRITICAL ANNEALING ON MECHANICAL PROPERTIES OF 10GN2MFA GRADE STEEL USED FOR NUCLEAR POWER STATION.

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč

Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí. Jakub Kabeláč Hodnocení mechanických vlastností vybraných druhů ocelí Jakub Kabeláč Bakalářská práce 211 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů

Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů Hodnocení degradace ocelí pro tepelnou energetiku pomocí mikrosrukturních paramertrů V. Vodárek Vítkovice-Výzkum a vývoj, spol. s r.o., Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice 1. ÚVOD Návrhová životnost

Více

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků 4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 4.1 Technické slitiny železa 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků Železo je přechodový kov s atomovým číslem 26, atomovou hmotností 55,85, měrnou

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a

VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI. Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a METAL 23 2.-22.5.23, Hradec nad Moravicí VLIV TEPELNĚ-MECHANICKÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI DRÁTU Z MIKROLEGOVANÉ OCELI Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Otakar Drápal b Radim Lukáš a a VŠB Technická

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů

Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Konstrukční materiály pro stavbu kotlů Hlavní materiály pro stavbu kotlů jsou: materiály kovové trubky prvky nosné konstrukce materiály keramické šamotové cihly, šamotové tvarovky žárobeton Specifické

Více

T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I

T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I T E C H N I C K Á U N I V E R Z I T A V L I B E R C I Fakulta strojní Katedra strojírenské technologie Jan Vytlačil Vypracování metodiky zjišťování zbytkové deformace výlisku z pevnostních plechů Diplomová

Více

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu

Obr. 1. Řezy rovnovážnými fázovými diagramy a) základního materiálu P92, b) přídavného materiálu POROVNÁNÍ SVAROVÝCH SPOJŮ OCELI P92 PROVEDENÝCH RUČNÍM A ORBITÁLNÍM SVAŘOVÁNÍM Doc. Ing. Jiří Janovec 1, CSc., Ing. Daniela Poláchová 2, Ing. Marie Svobodová 2, Ph.D., Ing. Radko Verner 3 1) ČVUT v Praze,

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM

MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM MECHANICKÉ A NĚKTERÉ DALŠÍ CHARAKTERISTIKY PLECHŮ Z OCELI ATMOFIX B (15127, S355W) VE STAVU NORMALIZAČNĚ VÁLCOVANÉM Miroslav Liška, Ondřej Žáček MMV s.r.o. Patinující ocele a jejich vývoj Oceli se zvýšenou

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 25.160.20 1999 Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace

Více

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test.

Okruh otázek s odpověďmi pro vstupní test. Č.programu CZ.1.07/1.1.36/01.0004 Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice Tovačovského sady 79, 676 02 Moravské Budějovice IČO: 00055069, tel.: 568 421 496, fax: 568 420 117 webové stránky školy:

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

HAIGHŮV DIAGRAM VYBRANÉ PRUŽINOVÉ OCELI HAIGH DIAGRAM OF SELECTED SPRING STEEL

HAIGHŮV DIAGRAM VYBRANÉ PRUŽINOVÉ OCELI HAIGH DIAGRAM OF SELECTED SPRING STEEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W EFFECT OF THE DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION ON THE MICROSTRUCTURE OF ALLOY Ti-46Al-5Nb-1W Vítězslav Smíšek a Miroslav Kursa a a VŠB-TU Ostrava,

Více

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F.

Strana: 1/7 Nahrazuje: MK 008 ze dne 15.03.2005 Vypracoval: p.hoffmann Vydání: 2 Výtisk č. 1 Schválil dne: 26.07.2011 Klípa F. Strana: 1/7 1. VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah platnosti (1) Tato technická specifikace platí pro výrobu, kontrolu, dopravu, skladování a objednávání za studena tvářených drátů pro výztuž do betonu ozn. B500A-G,

Více