Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014 říjen 2014 Mgr. Svatopluk Vlk strana 1

2 Obsah Výroční zpráva je zpracována v souladu s vyhláškou č. 15/ 2005 Sb., ve znění novely č. 225/ 2009 Sb. a je členěna dle 7, odst. 1 Základní údaje o škole ( 7, odst. 1, písm. a)... 3 Přehled oborů vzdělávání ( 7, odst. 1, písm. b)... 6 Personální zabezpečení činnosti školy ( 7, odst. 1, písm. c)... 7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ( 7, odst. 1, písm. d)... 9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ( 7, odst. 1, písm. e) Organizace školy Prospěch a absence Přehled o umístění vystupujících žáků Výchovná opatření Přehled zájmových kroužků Kulturní pořady Exkurze Besedy Projekty školní Další akce Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ( 7, odst. 1, písm. f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7, odst. 1, písm. g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ( 7, odst. 1, písm. h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ( 7, odst. 1, písm. i) Základní údaje o hospodaření školy ( 7, odst. 1, písm. j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ( 7, odst. 1, písm. k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ( 7, odst. 1, písm. l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ( 7, odst. 1, písm. m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ( 7, odst. 1, písm. n) strana 2

3 Základní údaje o škole ( 7, odst. 1, písm. a) název školy REDIZO IČ adresa školy Haškova 211, Uničov ředitel Mgr. Svatopluk Vlk koordinátor ŠVP Mgr. Hana Malíková telefon , , , www Zřizovatel: zřizovatel adresa zřizovatele Město Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov Masarykovo náměstí 1, Uničov Školská rada: zřizovatel Město Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov Členové školské rady funkční období za zřizovatele Mgr. Radek Vincour (předseda) Mgr. Ivo Olbert za školu Mgr. Dagmar Mojdlová Jiřina Ďuricová za zákonné zástupce Mgr. Magda Melovská Mgr. Magda Kohlová CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Uničov, Haškova 211 je nejstarší základní školou v Uničově s dlouholetou tradicí. Nachází se přímo v historickém centru Uničova. Jde o úplnou základní školu s 1. až 9. ročníkem. Školu tvoří dvě historické budovy propojené zmodernizovaným vestibulem s šatnami, každý žák má k dispozici svoji šatní skříňku. V budově 1. stupně se nachází kmenové učebny mladších žáků, sborovna pro učitele 1. stupně, školní jídelna, menší tělocvična a keramická dílna. Je zde umístěno Mateřské centrum a ve vestibulu pracoviště strana 3

4 pedagogicko-psychologické poradny. V budově 2. stupně jsou kromě kmenových učeben žáků také odborné pracovny: počítačová učebna s 30 počítači, multimediální učebna, jazyková učebna s interaktivní tabulí a se sluchátky, kombinovaná laboratoř fyziky a chemie, učebny matematiky, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, hudební výchovy, kabinety pro učitele, kancelář školy a školní poradenské pracoviště (školní psycholog a školní speciální pedagog). Všechny učebny jsou vybaveny školním výškově stavitelným nábytkem. V přízemí je umístěna školní družina a prozatímně dvě oddělení mateřské školky. Všichni vyučující mají své kabinety a sborovnu vybavené PC, které jsou zapojeny do sítě LAN, mají volný přístup na internet a využívají moderní kopírovací techniku. Počítačová síť, obsahující cca 50 počítačů, instalovaná ve škole umožňuje žákům přístup na internet téměř v každé učebně, a to i v době mimo vyučování. Pro žáky je zřízen i free připojovací bod. Škola disponuje osmi interaktivními tabulemi. K pohybovým aktivitám využívají žáci a učitelé multifunkční hřiště s umělým povrchem se dvěma volejbalovými kurty, basketbalovým hřištěm, brankami na florbal a malou kopanou. Hodiny tělesné výchovy absolvují starší žáci v tělocvičně Střední průmyslové školy Uničov. Ke škole přiléhá zatravněný pozemek, jsou zde prolézačky a pískoviště pro menší děti. Škola má kvalitní hygienické zázemí (WC a sprchy). Žákům a učitelům slouží automaty na teplé a studené nápoje a drobné občerstvení. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Kromě počítačů mají žáci a učitelé k dispozici tiskárny, kopírky, dataprojektory, digitální kameru, digitální fotoaparáty, scanner, notebooky, tablety atd. Pedagogický sbor v uvedeném školním roce tvořilo 17 učitelů. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. Ve sboru jsou zastoupeni učitelé s kvalifikací pro dyslektickou péči o žáky. Polovina učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk. Ve škole pracuje školní psycholog a školní speciální pedagog, kteří pomáhají dětem a rodičům, dále metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, kariérový a výchovný poradce. Škola má školní družinu se čtyřmi vychovatelkami, které zajišťují bohatý a pestrý program pro děti (jedno oddělení umožňuje vhodně využít volný čas i starším žákům). Pedagogičtí pracovníci nabízejí žákům práci v mnoha kroužcích: angličtina, němčina, italština, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, florbal, cvičení v posilovně a pohybové hry, internet, keramika, flétna, vaření, netradiční výtvarné techniky a další. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém strana 4

5 vývoji dětí a mládeže, tudíž je také důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Dlouhodobě rozvíjíme vztahy mezi městy Uničov a Ledziny, kde spolupracujeme se školou v polských Ledzinách. Pro procvičení jazykových dovedností našich žáků slouží zahraniční cesty pořádané školou (např. Slovensko, Polsko, Itálie, Turecko, Velká Británie, Belgie). Ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost mají zákonní zástupci možnost účasti ve výuce. O činnosti školy jsou informováni prostřednictvím webových stránek školy, kde najdou neustále aktualizovaný systém informací. Všechny důležité informace jsou navíc sdělovány zákonným zástupcům písemnou formou. Škola poskytuje poradní servis pro zákonné zástupce v otázkách výchovných i vzdělávacích. Významná je spolupráce Školské rady a SRPŠ. Škola organizuje řadu kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost nebo se jich účastní, úzce spolupracuje s obcí. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: - pro budoucí život v EU výrazně posilujeme výuku cizích jazyků, od 1. ročníku je to povinný předmět cizí jazyk - jazyk anglický (navýšení počtu hodin angličtiny), od 7. ročníku jako další cizí jazyk - jazyk německý nebo ruský, dále pak konverzace v anglickém jazyce, formou kroužků nabízíme italštinu - dále preferujeme práci s výpočetní a komunikační technikou, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů - učební plán obsahuje nabídku volitelných předmětů - zavádíme do výuky efektivní metody práce, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu - chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi - vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu - klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, vytváříme individuální podmínky pro talentované žáky i pro žáky s různými poruchami učení - jsme školou otevřenou všem dětem, rodičům a veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, vztahy ve škole, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, tak zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života, jejich profesní orientace a schopnost svobodné a tvůrčí práce. strana 5

6 Přehled oborů vzdělávání ( 7, odst. 1, písm. b) V souladu se zápisem do školského rejstříku škola vyučovala ve školním roce 2013/ 2014 podle druhé verze školního vzdělávacího programu, zpracovaného podle platného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, s názvem Ve světě se neztratíme, jehož prioritou je výuka cizích jazyků (anglický jazyk již od 1. ročníku) a multimediálních technologií. Druhá verze, která je platná od , se od první liší především povinnou výukou druhého cizího jazyka (žáci si volí mezi ruským a německým jazykem), a to od sedmého ročníku. V rámci volitelných předmětů byly žákům nabízeny: - Základy administrativy - Technické kreslení - Seminář z informatiky - Digitální technologie - Konverzace v anglickém jazyce - Dramatická výchova - Fyzikální praktikum - Přírodovědné praktikum - Zeměpisné praktikum Do praktických činností byly zařazeny příprava pokrmů, pěstitelství, provoz a údržba domácnosti, svět práce (finanční gramotnost), pěstitelské práce a chovatelství, využití digitálních technologií. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali základní plavecký výcvik. Spolu s nimi navštěvovali plavecký výcvik i žáci 1. a 2. ročníku v rámci tělesné výchovy. Všichni žáci 1. stupně absolvovali dopravní výchovu na dopravním hřišti. Většina žáků ročníku se zúčastnila v květnu 2014 školy v přírodě, která se konala v Račím údolí. Pro žáky ročníku škola zorganizovala týdenní lyžařský výcvik v Českých Petrovicích. strana 6

7 Personální zabezpečení činnosti školy ( 7, odst. 1, písm. c) Pedagogičtí pracovníci od 1.9. Úvazek Aprobace Třídnictví Počet žáků správce kabinetu 1 Fialová Jana B 16 PRV,PR,VL 2 Gucká Zuzana 1 Čj,Hv,Aj 4.A 18 AJ (1.-5.) 3 Heinz Ivo 1 Ch,M 5.A 27 Ch 4 Jurčíčková Jitka B 19 Čj, M (3.-5.) 5 Kaplová Alžběta 1 D, OV 6.A 24 D, OV 6 Lojda Josef A 28 tělocvična 7 Malíková Hana 1 M, Z Z, kancelář referent Koordinátor ŠVP 8 Mojdlová Dagmar A 15 sborovna Ekologie 9 Mrázová Andrea 1 ICT,M,F 10 Kuxová Marie 0, Schenková Ludmila 12 Kuncová Kateřina 0,227 M,TV,AJ 13 Skopalíková Eliška 1 Čj, Aj, Rj 7.A 25 AJ,RJ 1 Aj,ČJ F, výchovné poradenství, INF Výchovný poradce 14 Vláčilová Jana A 22 Doprava 15 Vlk Svatopluk Tv ředitelna 16 Vojáčková Jana 1 M, Př 9.A 18 Př,M 17 Vojtková Lenka 1 Čj, Hv, N 8.A 32 ČJ,NJ 18 Štyksová Milena 0,656 AP X x 19 Kovaříková Jitka 0,340 AP x X Celkem 16, tříd 244 Prevence, bezpečnost Školní družina Úvazek Oddělení Počet dětí 1. Ďuricová Jiřina 1 I Benešová Jindřiška 1 II Kuxová Marie 0,733 III Kovaříková Jitka 0,200 IV. 30 Celkem 2, strana 7

8 P.č. Provozní zaměstnanci Úvazek 1. Petřík Ivan 1 2. Horáková Renata 1 3. Hrazdilová Věra 1 4. Kubíková Věra 1 5. Stachová Alena 1 Celkem 5 strana 8

9 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ( 7, odst. 1, písm. d) Zápis do 1. ročníku proběhl tradičně na všech školách ve stejném termínu a to ve dnech 17. a 18. ledna Pro rodiče, kteří chtěli pro dítě odklad, jsme také ihned vyhotovili žádost o odklad povinné školní docházky. Zapsáno bylo 40 dětí, 7 zákonných zástupců požádalo o odklad. V následujícím školním roce budou otevřeny dvě první třídy, ve kterých budou vyučovat Mgr. Jitka Jurčíčková a Mgr. Jana Fialová. strana 9

10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ( 7, odst. 1, písm. e) Organizace školy Ročník ŠD Počet tříd /oddělení ŠD Počet žáků Počet vyučovacích hodin Ročník Podle učebního plánu Dělením tříd na skupiny Úspora spojením Celkem Počty pracovníků Počet pracovníků celkem 20 ředitel 1 zástupce ředitele 1 učitelů I. st. 7 učitelů II. st. 7 vychovatelek ŠD 4 Míra vyučovací povinnosti Počet hodin - úvazky ředitel 7 zástupce ředitele 9 zástupce ředitele 0 výchovný poradce 20 ICT koordinátor 0 učitel 1. ročníku (22 hodin) 44 2 neúplný úvazek 12 0,32 0,23 počet učitelů Celkem hodin 312 Počet nadúvazkových hodin 0 strana 10

11 Dělení tříd na skupiny předmět třída počet žáků počet skupin nárůst hodin dělením Anglický jazyk 3.r Anglický jazyk 5.r Anglický jazyk 6.r Anglický jazyk 7.r Anglický jazyk 8.r Český jazyk 8.r Německý jazyk/ Ruský jazyk 7.r Německý jazyk/ Ruský jazyk 8.r strana 11

12 Prospěch a absence počet žáků hoši/ dívky prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli průměr. prospěch neomluv. absence absence na 1 žáka 1.A 14 8/ , ,1 1.B 14 7/ , ,3 2.A 21 13/ , ,4 3.A 27 16/ OZ 1, ,7 4.A 18 12/ , ,8 4.B 19 10/ , ,9 5.A 25 12/ , ,4 6.A 28 11/ , ,0 7.A 26 14/ , ,7 8.A 30 18/ OZ 1, ,9 9.A 18 10/ , ,1 Celkem / ,4 strana 12

13 Přehled o umístění vystupujících žáků V tomto roce ukončilo povinnou školní docházku 18 žáků, kteří byli přijati na střední školy v tomto členění: Gymnázium (čtyřletý obor) 2 žáci SOŠ a SOU (maturita) 12 žáků SOU 4 žáci Z toho se na maturitní obory dostalo celkem 14 žáků, což činí 78 % z celkového počtu. První stupeň základní školy ukončilo celkem 25 žáků. Do prvního ročníku víceletého gymnázia se přihlásili 4 žáci. Tito žáci se hlásili na Gymnázium Uničov a všichni byli přijati. Výchovná opatření 2013/2014 třída Počet žáků PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. 1.A B A A A B A A A A A celkem PTU Pochvala třídního učitele PŘŠ Pochvala ředitele školy NTU Napomenutí třídního učitele DTU Důtka třídního učitele DŘŠ Důtka ředitele školy strana 13

14 Přehled zájmových kroužků Sborový zpěv ročník Z. Gucká středa Sborový zpěv ročník Z. Gucká pondělí Veselé vaření 5.-9.ročník J. Benešová úterý Sportovní hry ročník J. Lojda středa Paličkování všichni J. Ďuricová středa Chemické pokusy 6.-9.ročník I. Heinz čtvrtek Věda je zábava 6.-9.ročník A. Mrázová pátek Posilovna ročník M. Kýr středa, pátek Flétna 1.-5.ročník J. Fialová pondělí, středa Keramika všichni J. Ďuricová pondělí, čtvrtek Aerobik r. M. Kuxová úterý Cvičení z českého jazyka 9.ročník L. Vojtková pondělí Cvičení z matematiky 9. ročník J. Vojáčková čtvrtek strana 14

15 Kulturní pořady 5.9. Koncert Pavel Novák -" Chovej se jako člověk " 1.-2.r Beseda s R. Uzlem 8.-9.r Pohádka ze staré knihy 3.-4.r Pohodáři - Sultanát Omán 5.-8.r Na kouzelném paloučku Ju + Hele 1.-2.r Tři pohádky na Vánoce 1.-4.r Hudebně vzdělávací pořad 5.-9.r Křoupat zdravě dá se hravě - zábavný pořad 3.-4.r Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej 5.-9.r Rákosníček - pohádka 1.-2.r Čarodějná pohádka - pohádka divadla Mrak 1.-2.r Program ornitologické stanice v Přerově 3.-5.r Muzikálový koncert - Děti ráje 1.-9.r. Exkurze, besedy, projekty školní, další akce Exkurze z projektu MAT21, Honeywell Hlubočky 8.-9.r Sdílená výuka na SPŠ STROJNICKÉ Olomouc v rámci projektu OPVK 9.r Nestle a TOS Olomouc v rámci projektu " Na správné cestě" 8.-9.r Národně technické muzeum v Praze a Akvárium Hradec 6.-9.r. Králové, v rámci projektu MAT Projekt,,Inteligentní dům" SOŠ Litovel 8.r.( 20 dětí ) Projektový den - Vánoce u nás doma 1.A Den zručnosti na SOU a OA Uničov 8.r-9.r Vycházky k vánočnímu stromku. 1.A Pečení vánočního cukroví. 8.A Pečení vánočního cukroví 6.A Vánoční trhy Olomouc 5.A Exkurze - Úřad práce Olomouc 9.A Besídka školní družiny Zpívání pro 1.r.- 2.r r Pečení perníčků 1.A ;1.B Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 9.A Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu 9.A strana 15

16 OPVK Lyžařský výcvik 6.r-9.r Knihovna 2.A Projekt "Inteligentní dům" SOŠ Litovel 8.A - 20žáků 7.3. Bruslení 3.A Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 9.A Knihovna 8.A; 9.A Knihovna 5.A Vyhazování Moreny 1.-4.r Beseda o kosmonautice- Česká kosmická kancelář 5.A; 6.A; 8.A 1.4. Zdravé zuby - přednáška 5.A 3.4. Přednáška 1. pomoc 6.A; 8.A; 9.A 4.4. Knihovna 2.A 4.4. Pozorování hvězdné oblohy pro veřejnost ve 21. hod. na Šibeníku veřejnost Šatlava Uničov 6.A Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 8.A Projektový den Velikonoce 1.A, 1.B Projekt SOŠ Litovel - " Inteligentní dům" 8.-9.r Projektový den Velikonoce 2.-4.r Dopravní hřiště 2.A Projekt : " O parku v parku" 4.B Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 8.A Besídka I.stupně - Den matek 1.-4.r IQlandie Liberec - Projekt MAT r Beseda pracovníků Ornitologické stanice s živými zvířaty- Obojživelníci 3.-5.r Škola v přírodě Račí Údolí 3.-5.r ZUŠ 1.A,1.B Den Slabikáře 1.A,1.B Knihovna 2.A Knihovna 5.A 3.6. Zverimex, Muzeum Baroka 4.B 9.6. Hasiči 2.A strana 16

17 9.6. Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 8.A Letové ukázky s dravci 1.-9.r Knihovna 2.A Přednáška o HPV (lidských papilovirech) 8.-9.r. strana 17

18 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ( 7, odst. 1, písm. f) Hodnocení minimálního preventivního programu za rok 2013/2014 V rámci minimálního preventivního programu jsme se v minulém školním roce zaměřili na všechny oblasti rizikového chování mládeže, tj. na závislost na návykových látkách, šikanu, násilí a vandalismus, rasismus a záškoláctví. Případy záškoláctví, které jsou porušením školního řádu, případné krytí rodiči, byly předmětem jednání na pedagogických radách, tak i školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Minimální preventivní program byl realizován následujícím způsobem : 1) AKCE POŘÁDANÉ PRO ŽÁKY Cílem těchto akcí bylo vytvoření zodpovědného přístupu k protidrogové tematice, sociálně-patologickým jevům, k handicapovaným jedincům. Akce byly zaměřeny především na to, aby žáci projevovaly svou tvořivost, aktivní přístup k plnění úkolů a navazovali kontakt s veřejností. Jednalo se o tyto akce : a) jednorázové akce : Září - koncert Pavla Nováka Chovej se jako člověk (1.A,B, 2.A, 3.A, 4.A,B) - beseda s Radimem Uzlem (8.A, 9.A) - akce DDM dopravní hřiště (2.A Nezvalová) - knihovna (2.A Nezvalová) Říjen - Pohádka ze staré knihy (3.A, 4.A,B) - knihovna (8.A, 9.A Vojtková) - dopravní hřiště (3.A,4.A,B, 5.A Vlk, Jurčíková, Lojda) - exkurze v rámci projektu MAT 21 (Honeywell Hlubočky 8.A, 9.A Vojáčková, Mrázová) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Strojní Olomouc (9.A Mrázová) - knihovna (2.A Nezvalová) - výlov rybníka Šumvald (pochodové cvičení 4.A 9.A tř. učitelé) Listopad - exkurze v rámci Nestle, TOS Olomouc (8.A, 9.A Štyksová, Vojtková) - představení Na kouzelném paloučku Jú a Hele (1.A,B, 2.A) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK (9.A Mrázová) strana 18

19 - projekt Němčina nekouše (4.A 8.A) - projekt MAT 21 (Národně technické muzeum Praha žáci z kroužku + vybraní - žáci Mrázová, Vojáčková) - beseda v knihovně (5.A Vojtková) - Muzeum baroka (8.A,9.A Vojtková) - Mikuláškování (1.A,B) - astronomická soutěž Prosinec - sdílená výuka v rámci projektu Inteligentní dům SOŠ Litovel (8.+9.r - vybraní žáci Vojáčková) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK (Mrázová) - Den zručnosti na SOŠ a OA Uničov (vybraní žáci Mrázová) - olympiáda v ČJ ( r. Vojtková) - pečení vánočního cukroví (6. A, 8. A Kaplová, Vojtková) - Tři pohádky na Vánoce (1. A, 2. A, 3. A, 4. A) - Den zručnosti (Mrázová 9. A) Leden - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A Mrázová) - knihovna (2.A ) - muzeum Baroka (8.A Kaplová) Únor - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A Mrázová) - olympiáda v ČJ okresní kolo (Vojtková) - hudebně-vzdělávací pořad (5. 9.r.) - lyžařský výcvik (7.-9.r.-učitelé TV) - sdílená výuka v rámci projektu Inteligentní dům SOŠ Litovel (8.A - Vojáčková) - zábavný pořad Křoupat se dá zdravě (3.-4.r.) - školní kolo v recitaci (družina) - představení Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej (5.-9.r.) Březen - bruslení (3.A) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A - Mrázová) - knihovna (8.A Vojtková) - představení Rákosníček (1.-3.r.) strana 19

20 - přednáška Zdravé zuby (5.A) - přednáška v rámci projektu MAT 21 o kosmonautice (Mrázová) - turnaj ve vybíjené (6.-7.r.) - přednáška První pomoc (8.A, 6.A, 9.A Vojáčková, Kaplová) - krajské kolo v recitaci (Schenková) - pozorování hvězdné oblohy (projekt MAT 21 Mrázová akce pro veřejnost) Duben - projektový den Velikonoce ( roč.) - Astronomická soutěž (Mrázová vybraní žáci) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK (Mrázová 8.A) - sdílená výuka v rámci projektu Inteligentní dům SOŠ Litovel (Vojáčková 8.A) - projektový den Velikonoce (1.st.) - sportovní soutěž - Odznak všestrannosti Olomouc (Kaplová) Květen - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A - Mrázová) - základní kolo dopravní soutěže (4.-5.r.) - pohádka divadla Mrak Čarodějná pohádka (1.-2.r.) - přednáška s hasiči (2.A, 6.A) - okresní kolo Pythagoriády - exkurze v rámci projektu MAT 21 iqlandie Liberec (Mrázová, Vojáčková vybraní žáci) - Donald Cup okresní kolo - Program ornitologické stanice v Přerově (3.-5.r.) - Škola v přírodě (Račí údolí 3.A, 4.A,B, 5.A třídní učitelé) - Den Slabikáře (1.A,B) Červen - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A - Mrázová) - Letové ukázky s dravci (1.st + 2.st.- třídní učitelé) - Návštěva hasičů (6.A- Kaplová) - sdílená výuka v rámci projektu Inteligentní dům SOŠ Litovel (Vojáčková 8.A) - šachový turnaj Olomouc (Lojda vybraní žáci) - Muzikálový koncert (akce DDM 1.st. + 2.st. třídní učitelé) strana 20

21 b) dlouhodobé, tradičně pořádané akce : Září - dopravní hřiště (1. st. 3. roč.) Říjen - besedy v knihovně (2. st. Vojtková - ČJ) - Medlov Cross (2. st. - Lojda - Tv) - O nejkrásnější Halloweenskou dýni (družina projektový den-hry, kostýmy) Listopad - Budu prvňáčkem (1. st. + družina) pro mateřské školy) - Pohodáři beseda v kině ( Sultanát Omán 5.A + 2.st. - tř. učitelé) - Carusošou (zpěvácká soutěž 5.A) - Pythagoriáda (matematická soutěž-školní kolo-vojáčková, Mrázová-M) - Scholaris Olomouc (tradiční veletrh středních škol roč.) - Vybíjená ( , roč.) - Budu prvňáčkem! (akce pro školky s rodiči) Prosinec - Mikuláš (tradiční akce v družině) - Mikulášské psaní na klávesnici (SOŠ a OA Uničov vybraní žáci) - P - centrum (9. A) - exkurze-úřad práce Olomouc ( roč. - výběr střední školy) - vánoční besídky ve třídách ( st. - třídní učitelé) Leden - plavání ( , roč. - kurz) - karneval v družině - zápis do 1. tříd Březen - matematický klokan ( roč.) - matematická soutěž (5. roč. - Vojáčková) - okresní kolo v recitaci (Vojtková) - Pythagoriáda (školní kolo Vojáčková 5.-8.r.) - Vyhazování Morany (1.-4.r.) Duben Krajská přehlídka DPS strana 21

22 - soutěž ve sběru papíru (všichni žáci) - Zlatý list (přírodovědná soutěž družstva r. Vojáčková) - dopravní hřiště (2. roč.) - beseda s hasiči (2. A, 6. A) - P-centrum (8. A) Květen - dopravní soutěž - focení tříd Červen - Den dětí zábavně zaměřené vyučování - beseda s hasiči (6. roč.) - školní výlety (třídní učitelé) - odpoledne pro rodiče a děti (školní družina Uničov v době husitské soutěže pro rodinné týmy) - sportovní den (1. st + 2. st) c) volnočasové aktivity zájmové kroužky Jako každý rok škola nabídla široké spektrum aktivit pro vyplnění jejich volného času. - školní družina nabízí kroužek keramiky, paličkování, sportovní kroužek, posilovnu - škola nabízí možnost doučování, matematické cvičení a cvičení z českého jazyka pro zájemce z 9. tříd, sportovní kroužek, kroužek technického kreslení - škola je zapojena do projektu OPVK při SPŠ strojní Olomouc (Mrázová -9.r.) a projektu Inteligentní dům při SOŠ Litovel (Vojáčková 8.r.). Oba projekty jsou zaměřeny na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. 2) SPOLUPRÁCE S RODIČI Rodiče jsou o aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni a to v rámci třídních schůzek a konzultací. Informace mohou získat také z webových stránek školy. Stále se věnujeme projednávání a prevenci negativních jevů při pedagogických radách a na operativních poradách školního poradenského pracoviště, dále na nástěnkách. Uničov, září 2014 Zpracoval školní metodik prevence Mgr. Jana Vojáčková strana 22

23 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7, odst. 1, písm. g) Jméno a přímení Název kurzu Pořádající organizace Lenka Vojtková Práce s obrazovým materiálem Deskartes v hodinách ČJ Ludmila Schenková Práce s obrazovým materiálem Deskartes v hodinách ČJ Jana Vojáčková Základy finanční matematiky Deskartes Ludmila Schenková Zážitek v literatuře a netradiční Deskartes metody Dagmar Mojdlová Využití her pro rozvoj početních Deskartes dovedností na 1. stupni ZŠ Hana Malíková Globální změna klimatu 2 Deskartes potřebujeme adaptační strategie? Lenka Vojtková Zážitek v literatuře a netradiční Deskartes metody Dagmar Mojdlová Učím se rád ( třída) Deskartes Andrea Mrázová Základy finanční matematiky Deskartes Ludmila Schenková Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJL Deskartes strana 23

24 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ( 7, odst. 1, písm. h) V průběhu roku škola uspořádala několik akcí pro širokou veřejnost Halloweenská dýně Mikulášská besídka pro veřejnost Besídka školní družiny Zpívání pro 1. r r Vynášení Moreny 4.4. Pozorování hvězdné oblohy pro veřejnost na Šibeníku Krajská postupová přehlídka DPS Besídka ke Dni matek Celonárodní soutěž DPS Soutěž rodinných týmů: Uničov od pravěku po současnost Soutěže Celostátní úroveň Duben 2014 Read Me 2014 Michaela Havlíčková 7. místo Červen 2014 Svět očima dětí D. Mráz, N. Růžičková, I. Boráková, N. Fréharová 2. místo 2. místo 2. místo 3. místo Červen 2014 Slavíci ve školní lavici Finále Brno Červen 2014 Šťastné stáří očima dětí vyhodnocení v Praze Krajská úroveň 4.4. Krajské kolo recitační soutěže účast Krajská postupová přehlídka DPS Šachový turnaj Olomouc účast Regionální úroveň Soutěž v psaní na PC (Mikulášské psaní) účast Olympiáda v ČJ Olomouc účast Recitační soutěž Olomouc 1. st Recitační soutěž Olomouc 2. st. Rosička I 1. místo, Rosička II. 2. místo čestné uznání (Daniel Mráz - 4. B) postup do krajského kola (Jarmila Vymazalová 7. A) strana 24

25 9. 4. Olympiáda v M Olomouc účast Okrsková úroveň Medlov cross účast Vybíjená r. (dívky a chlapci) účast Vybíjená r. (dívky a chlapci) Carusošou 3. místo Astronomická soutěž 4. místo 1.4. Vybíjená r. 5. místo 9.4. Vybíjená r. 2. místo 1. místo (dívky), 2. místo (chlapci) Astronomická soutěž - II. kolo 2. místo; 3. místo MC Donald cup 1. místo OVOV - Olomouc 8. místo Zlatý list účast Dopravní soutěž 4. a 7. místo Okresní kolo Pythagoriády úspěšní řešitelé, řešitelé Víceboj 7. místo Okresní kolo MC Donald Cup 4. místo Školní úroveň Olympiáda v ČJ r Dějepisná olympiáda r Recitační soutěž Matematický klokan r "Svět očima dětí - soutěž Ministerstva vnitra (výtvarná, literární, digitální) r Pythagoriáda r Technická soutěž - soutěž UPOL - 1. kolo - zhotovení hlavolamu z libovolného materiálu Soutěž ve sběru papíru ( po-pá ; út a čt ) strana 25

26 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ( 7, odst. 1, písm. i) V tomto školním roce nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí. strana 26

27 Základní údaje o hospodaření školy ( 7, odst. 1, písm. j) strana 27

28 strana 28

29 strana 29

30 strana 30

31 strana 31

32 strana 32

33 strana 33

34 strana 34

35 strana 35

36 strana 36

37 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ( 7, odst. 1, písm. k) 1. Škola dlouhodobě spolupracuje s Gimnazijem No. 2 im Gustava Morczinka v Ledzinách (Pl). Partnerství přímo navázalo na podpis partnerské dohody mezi městy Uničov a Ledziny v roce Od této doby obě školy spolupracují a vytvářejí pevné osobní vazby mezi obyvateli obou měst. Již tradičně se uskutečnila naše společná akce Česko-polský týden, tentokrát v termínu od května Škola získala dotaci na asistenta pedagoga k sociálně znevýhodněným žákům ve výši 0,325 úvazku z rozvojového programu MŠMT Na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok Škola od roku 2005 spolupracuje s IPPP v rámci projektu podpořeného Evropským sociálním fondem: RMPŠPP- VIP III. Tento návazný projekt byl zahájen od ledna 2012 a bude pravděpodobně ukončen 31. prosince 2013 (v jednání je do 30. června 2014). Díky němu pokračovalo v práci na škole kvalitní Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) ve složení školní psycholožka, školní speciální pedagožka, metodik prevence a výchovný poradce. Školní speciální pedagog (dále jen ŠSP) provádí celou řadu činností souvisejících se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a problémovými žáky. Školní psycholog provádí testování žáků 9. tříd na profesní předpoklady a depistáže ve třídních kolektivech, pracuje s jednotlivými žáky i rodiči dle jejich potřeb. ŠPP navázalo výbornou spolupráci s rodiči, žáky i učiteli. 4. Škola pracuje v projektu Materiály pro nové tisíciletí MAT 21, Naše škola byla přímo oslovena a vybrána jako jedna z 25 škol z celého Česka do tohoto unikátního projektu, jehož realizace probíhá od října 2012 do června Cílem projektu je přiblížit žákům základních škol zajímavé vědní a technické obory, rozšířit zájem mladé generace o tuto oblast, zvýšit zájem o studium v technických a přírodovědných oborech a podpořit jejich aktivity v oblasti rozvoje inovací. Klíčovými aktivitami projektu jsou vědecko-populární přednášky pro žáky naší školy, exkurze do zajímavých výzkumných institucí a celoroční kroužky vědeckých aktivit žáků. V našem kroužku se žáci pomocí jednoduchých a zajímavých pokusů seznámí se zajímavými výzkumnými metodami a v běžných podmínkách nedostupnou technikou. Díky projektu se naučí používat astronomický dalekohled, z robotické stavebnice si sestaví strana 37

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ HAMRY, Školní 541 - příspěvková organizace Telefon : 483 387 002, 777 914 021 Fax : 483 391 847 Adresa sídla školy : Velké Hamry, Školní 541, PSČ 468 45, okres Jablonec nad Nisou IČO

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Dobřichovice. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Dobřichovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 1.1. Název, sídlo, vedení, zřizovatel školy, školská rada... 2 1.2. Charakteris

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 37 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení

Zajišťujeme i ozdravné pobyty do zahraničí, při kterých je kladen důraz na prolomení jazykových bariér, poznávání různých kultur, pochopení Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2007-08 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2008 Školská rada schválila dne 22.10.2008 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více