Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2013/ 2014 říjen 2014 Mgr. Svatopluk Vlk strana 1

2 Obsah Výroční zpráva je zpracována v souladu s vyhláškou č. 15/ 2005 Sb., ve znění novely č. 225/ 2009 Sb. a je členěna dle 7, odst. 1 Základní údaje o škole ( 7, odst. 1, písm. a)... 3 Přehled oborů vzdělávání ( 7, odst. 1, písm. b)... 6 Personální zabezpečení činnosti školy ( 7, odst. 1, písm. c)... 7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ( 7, odst. 1, písm. d)... 9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ( 7, odst. 1, písm. e) Organizace školy Prospěch a absence Přehled o umístění vystupujících žáků Výchovná opatření Přehled zájmových kroužků Kulturní pořady Exkurze Besedy Projekty školní Další akce Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ( 7, odst. 1, písm. f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7, odst. 1, písm. g) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ( 7, odst. 1, písm. h) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ( 7, odst. 1, písm. i) Základní údaje o hospodaření školy ( 7, odst. 1, písm. j) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ( 7, odst. 1, písm. k) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ( 7, odst. 1, písm. l) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ( 7, odst. 1, písm. m) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ( 7, odst. 1, písm. n) strana 2

3 Základní údaje o škole ( 7, odst. 1, písm. a) název školy REDIZO IČ adresa školy Haškova 211, Uničov ředitel Mgr. Svatopluk Vlk koordinátor ŠVP Mgr. Hana Malíková telefon , , , www Zřizovatel: zřizovatel adresa zřizovatele Město Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov Masarykovo náměstí 1, Uničov Školská rada: zřizovatel Město Uničov, Masarykovo náměstí 1, Uničov Členové školské rady funkční období za zřizovatele Mgr. Radek Vincour (předseda) Mgr. Ivo Olbert za školu Mgr. Dagmar Mojdlová Jiřina Ďuricová za zákonné zástupce Mgr. Magda Melovská Mgr. Magda Kohlová CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Uničov, Haškova 211 je nejstarší základní školou v Uničově s dlouholetou tradicí. Nachází se přímo v historickém centru Uničova. Jde o úplnou základní školu s 1. až 9. ročníkem. Školu tvoří dvě historické budovy propojené zmodernizovaným vestibulem s šatnami, každý žák má k dispozici svoji šatní skříňku. V budově 1. stupně se nachází kmenové učebny mladších žáků, sborovna pro učitele 1. stupně, školní jídelna, menší tělocvična a keramická dílna. Je zde umístěno Mateřské centrum a ve vestibulu pracoviště strana 3

4 pedagogicko-psychologické poradny. V budově 2. stupně jsou kromě kmenových učeben žáků také odborné pracovny: počítačová učebna s 30 počítači, multimediální učebna, jazyková učebna s interaktivní tabulí a se sluchátky, kombinovaná laboratoř fyziky a chemie, učebny matematiky, českého jazyka, zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, hudební výchovy, kabinety pro učitele, kancelář školy a školní poradenské pracoviště (školní psycholog a školní speciální pedagog). Všechny učebny jsou vybaveny školním výškově stavitelným nábytkem. V přízemí je umístěna školní družina a prozatímně dvě oddělení mateřské školky. Všichni vyučující mají své kabinety a sborovnu vybavené PC, které jsou zapojeny do sítě LAN, mají volný přístup na internet a využívají moderní kopírovací techniku. Počítačová síť, obsahující cca 50 počítačů, instalovaná ve škole umožňuje žákům přístup na internet téměř v každé učebně, a to i v době mimo vyučování. Pro žáky je zřízen i free připojovací bod. Škola disponuje osmi interaktivními tabulemi. K pohybovým aktivitám využívají žáci a učitelé multifunkční hřiště s umělým povrchem se dvěma volejbalovými kurty, basketbalovým hřištěm, brankami na florbal a malou kopanou. Hodiny tělesné výchovy absolvují starší žáci v tělocvičně Střední průmyslové školy Uničov. Ke škole přiléhá zatravněný pozemek, jsou zde prolézačky a pískoviště pro menší děti. Škola má kvalitní hygienické zázemí (WC a sprchy). Žákům a učitelům slouží automaty na teplé a studené nápoje a drobné občerstvení. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je využíván výukový SW. Literatura, učebnice, učební pomůcky a výukový SW jsou průběžně doplňovány o nové. Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních technologií. Z toho vychází i vybavenost školy touto technikou. Kromě počítačů mají žáci a učitelé k dispozici tiskárny, kopírky, dataprojektory, digitální kameru, digitální fotoaparáty, scanner, notebooky, tablety atd. Pedagogický sbor v uvedeném školním roce tvořilo 17 učitelů. Všichni pedagogové jsou kvalifikovaní. Ve sboru jsou zastoupeni učitelé s kvalifikací pro dyslektickou péči o žáky. Polovina učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk. Ve škole pracuje školní psycholog a školní speciální pedagog, kteří pomáhají dětem a rodičům, dále metodik prevence sociálně patologických jevů, koordinátor ICT, kariérový a výchovný poradce. Škola má školní družinu se čtyřmi vychovatelkami, které zajišťují bohatý a pestrý program pro děti (jedno oddělení umožňuje vhodně využít volný čas i starším žákům). Pedagogičtí pracovníci nabízejí žákům práci v mnoha kroužcích: angličtina, němčina, italština, cvičení z matematiky, cvičení z českého jazyka, florbal, cvičení v posilovně a pohybové hry, internet, keramika, flétna, vaření, netradiční výtvarné techniky a další. Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém strana 4

5 vývoji dětí a mládeže, tudíž je také důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekty dotvářejí obsah vzdělávacího procesu jednotlivých ročníků i celé školy. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu, motivují žáky a podporují spolupráci všech pedagogů a žáků. Dlouhodobě rozvíjíme vztahy mezi městy Uničov a Ledziny, kde spolupracujeme se školou v polských Ledzinách. Pro procvičení jazykových dovedností našich žáků slouží zahraniční cesty pořádané školou (např. Slovensko, Polsko, Itálie, Turecko, Velká Británie, Belgie). Ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost mají zákonní zástupci možnost účasti ve výuce. O činnosti školy jsou informováni prostřednictvím webových stránek školy, kde najdou neustále aktualizovaný systém informací. Všechny důležité informace jsou navíc sdělovány zákonným zástupcům písemnou formou. Škola poskytuje poradní servis pro zákonné zástupce v otázkách výchovných i vzdělávacích. Významná je spolupráce Školské rady a SRPŠ. Škola organizuje řadu kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost nebo se jich účastní, úzce spolupracuje s obcí. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY: - pro budoucí život v EU výrazně posilujeme výuku cizích jazyků, od 1. ročníku je to povinný předmět cizí jazyk - jazyk anglický (navýšení počtu hodin angličtiny), od 7. ročníku jako další cizí jazyk - jazyk německý nebo ruský, dále pak konverzace v anglickém jazyce, formou kroužků nabízíme italštinu - dále preferujeme práci s výpočetní a komunikační technikou, podporujeme zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů - učební plán obsahuje nabídku volitelných předmětů - zavádíme do výuky efektivní metody práce, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci a vzájemnému respektu - chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi - vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu a k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu - klademe důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince, vytváříme individuální podmínky pro talentované žáky i pro žáky s různými poruchami učení - jsme školou otevřenou všem dětem, rodičům a veřejnosti - a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, vztahy ve škole, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, tak zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života, jejich profesní orientace a schopnost svobodné a tvůrčí práce. strana 5

6 Přehled oborů vzdělávání ( 7, odst. 1, písm. b) V souladu se zápisem do školského rejstříku škola vyučovala ve školním roce 2013/ 2014 podle druhé verze školního vzdělávacího programu, zpracovaného podle platného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, s názvem Ve světě se neztratíme, jehož prioritou je výuka cizích jazyků (anglický jazyk již od 1. ročníku) a multimediálních technologií. Druhá verze, která je platná od , se od první liší především povinnou výukou druhého cizího jazyka (žáci si volí mezi ruským a německým jazykem), a to od sedmého ročníku. V rámci volitelných předmětů byly žákům nabízeny: - Základy administrativy - Technické kreslení - Seminář z informatiky - Digitální technologie - Konverzace v anglickém jazyce - Dramatická výchova - Fyzikální praktikum - Přírodovědné praktikum - Zeměpisné praktikum Do praktických činností byly zařazeny příprava pokrmů, pěstitelství, provoz a údržba domácnosti, svět práce (finanční gramotnost), pěstitelské práce a chovatelství, využití digitálních technologií. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali základní plavecký výcvik. Spolu s nimi navštěvovali plavecký výcvik i žáci 1. a 2. ročníku v rámci tělesné výchovy. Všichni žáci 1. stupně absolvovali dopravní výchovu na dopravním hřišti. Většina žáků ročníku se zúčastnila v květnu 2014 školy v přírodě, která se konala v Račím údolí. Pro žáky ročníku škola zorganizovala týdenní lyžařský výcvik v Českých Petrovicích. strana 6

7 Personální zabezpečení činnosti školy ( 7, odst. 1, písm. c) Pedagogičtí pracovníci od 1.9. Úvazek Aprobace Třídnictví Počet žáků správce kabinetu 1 Fialová Jana B 16 PRV,PR,VL 2 Gucká Zuzana 1 Čj,Hv,Aj 4.A 18 AJ (1.-5.) 3 Heinz Ivo 1 Ch,M 5.A 27 Ch 4 Jurčíčková Jitka B 19 Čj, M (3.-5.) 5 Kaplová Alžběta 1 D, OV 6.A 24 D, OV 6 Lojda Josef A 28 tělocvična 7 Malíková Hana 1 M, Z Z, kancelář referent Koordinátor ŠVP 8 Mojdlová Dagmar A 15 sborovna Ekologie 9 Mrázová Andrea 1 ICT,M,F 10 Kuxová Marie 0, Schenková Ludmila 12 Kuncová Kateřina 0,227 M,TV,AJ 13 Skopalíková Eliška 1 Čj, Aj, Rj 7.A 25 AJ,RJ 1 Aj,ČJ F, výchovné poradenství, INF Výchovný poradce 14 Vláčilová Jana A 22 Doprava 15 Vlk Svatopluk Tv ředitelna 16 Vojáčková Jana 1 M, Př 9.A 18 Př,M 17 Vojtková Lenka 1 Čj, Hv, N 8.A 32 ČJ,NJ 18 Štyksová Milena 0,656 AP X x 19 Kovaříková Jitka 0,340 AP x X Celkem 16, tříd 244 Prevence, bezpečnost Školní družina Úvazek Oddělení Počet dětí 1. Ďuricová Jiřina 1 I Benešová Jindřiška 1 II Kuxová Marie 0,733 III Kovaříková Jitka 0,200 IV. 30 Celkem 2, strana 7

8 P.č. Provozní zaměstnanci Úvazek 1. Petřík Ivan 1 2. Horáková Renata 1 3. Hrazdilová Věra 1 4. Kubíková Věra 1 5. Stachová Alena 1 Celkem 5 strana 8

9 Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy ( 7, odst. 1, písm. d) Zápis do 1. ročníku proběhl tradičně na všech školách ve stejném termínu a to ve dnech 17. a 18. ledna Pro rodiče, kteří chtěli pro dítě odklad, jsme také ihned vyhotovili žádost o odklad povinné školní docházky. Zapsáno bylo 40 dětí, 7 zákonných zástupců požádalo o odklad. V následujícím školním roce budou otevřeny dvě první třídy, ve kterých budou vyučovat Mgr. Jitka Jurčíčková a Mgr. Jana Fialová. strana 9

10 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků ( 7, odst. 1, písm. e) Organizace školy Ročník ŠD Počet tříd /oddělení ŠD Počet žáků Počet vyučovacích hodin Ročník Podle učebního plánu Dělením tříd na skupiny Úspora spojením Celkem Počty pracovníků Počet pracovníků celkem 20 ředitel 1 zástupce ředitele 1 učitelů I. st. 7 učitelů II. st. 7 vychovatelek ŠD 4 Míra vyučovací povinnosti Počet hodin - úvazky ředitel 7 zástupce ředitele 9 zástupce ředitele 0 výchovný poradce 20 ICT koordinátor 0 učitel 1. ročníku (22 hodin) 44 2 neúplný úvazek 12 0,32 0,23 počet učitelů Celkem hodin 312 Počet nadúvazkových hodin 0 strana 10

11 Dělení tříd na skupiny předmět třída počet žáků počet skupin nárůst hodin dělením Anglický jazyk 3.r Anglický jazyk 5.r Anglický jazyk 6.r Anglický jazyk 7.r Anglický jazyk 8.r Český jazyk 8.r Německý jazyk/ Ruský jazyk 7.r Německý jazyk/ Ruský jazyk 8.r strana 11

12 Prospěch a absence počet žáků hoši/ dívky prospěli s vyznamenáním prospěli neprospěli průměr. prospěch neomluv. absence absence na 1 žáka 1.A 14 8/ , ,1 1.B 14 7/ , ,3 2.A 21 13/ , ,4 3.A 27 16/ OZ 1, ,7 4.A 18 12/ , ,8 4.B 19 10/ , ,9 5.A 25 12/ , ,4 6.A 28 11/ , ,0 7.A 26 14/ , ,7 8.A 30 18/ OZ 1, ,9 9.A 18 10/ , ,1 Celkem / ,4 strana 12

13 Přehled o umístění vystupujících žáků V tomto roce ukončilo povinnou školní docházku 18 žáků, kteří byli přijati na střední školy v tomto členění: Gymnázium (čtyřletý obor) 2 žáci SOŠ a SOU (maturita) 12 žáků SOU 4 žáci Z toho se na maturitní obory dostalo celkem 14 žáků, což činí 78 % z celkového počtu. První stupeň základní školy ukončilo celkem 25 žáků. Do prvního ročníku víceletého gymnázia se přihlásili 4 žáci. Tito žáci se hlásili na Gymnázium Uničov a všichni byli přijati. Výchovná opatření 2013/2014 třída Počet žáků PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ 2.st. 3.st. 1.A B A A A B A A A A A celkem PTU Pochvala třídního učitele PŘŠ Pochvala ředitele školy NTU Napomenutí třídního učitele DTU Důtka třídního učitele DŘŠ Důtka ředitele školy strana 13

14 Přehled zájmových kroužků Sborový zpěv ročník Z. Gucká středa Sborový zpěv ročník Z. Gucká pondělí Veselé vaření 5.-9.ročník J. Benešová úterý Sportovní hry ročník J. Lojda středa Paličkování všichni J. Ďuricová středa Chemické pokusy 6.-9.ročník I. Heinz čtvrtek Věda je zábava 6.-9.ročník A. Mrázová pátek Posilovna ročník M. Kýr středa, pátek Flétna 1.-5.ročník J. Fialová pondělí, středa Keramika všichni J. Ďuricová pondělí, čtvrtek Aerobik r. M. Kuxová úterý Cvičení z českého jazyka 9.ročník L. Vojtková pondělí Cvičení z matematiky 9. ročník J. Vojáčková čtvrtek strana 14

15 Kulturní pořady 5.9. Koncert Pavel Novák -" Chovej se jako člověk " 1.-2.r Beseda s R. Uzlem 8.-9.r Pohádka ze staré knihy 3.-4.r Pohodáři - Sultanát Omán 5.-8.r Na kouzelném paloučku Ju + Hele 1.-2.r Tři pohádky na Vánoce 1.-4.r Hudebně vzdělávací pořad 5.-9.r Křoupat zdravě dá se hravě - zábavný pořad 3.-4.r Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej 5.-9.r Rákosníček - pohádka 1.-2.r Čarodějná pohádka - pohádka divadla Mrak 1.-2.r Program ornitologické stanice v Přerově 3.-5.r Muzikálový koncert - Děti ráje 1.-9.r. Exkurze, besedy, projekty školní, další akce Exkurze z projektu MAT21, Honeywell Hlubočky 8.-9.r Sdílená výuka na SPŠ STROJNICKÉ Olomouc v rámci projektu OPVK 9.r Nestle a TOS Olomouc v rámci projektu " Na správné cestě" 8.-9.r Národně technické muzeum v Praze a Akvárium Hradec 6.-9.r. Králové, v rámci projektu MAT Projekt,,Inteligentní dům" SOŠ Litovel 8.r.( 20 dětí ) Projektový den - Vánoce u nás doma 1.A Den zručnosti na SOU a OA Uničov 8.r-9.r Vycházky k vánočnímu stromku. 1.A Pečení vánočního cukroví. 8.A Pečení vánočního cukroví 6.A Vánoční trhy Olomouc 5.A Exkurze - Úřad práce Olomouc 9.A Besídka školní družiny Zpívání pro 1.r.- 2.r r Pečení perníčků 1.A ;1.B Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 9.A Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu 9.A strana 15

16 OPVK Lyžařský výcvik 6.r-9.r Knihovna 2.A Projekt "Inteligentní dům" SOŠ Litovel 8.A - 20žáků 7.3. Bruslení 3.A Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 9.A Knihovna 8.A; 9.A Knihovna 5.A Vyhazování Moreny 1.-4.r Beseda o kosmonautice- Česká kosmická kancelář 5.A; 6.A; 8.A 1.4. Zdravé zuby - přednáška 5.A 3.4. Přednáška 1. pomoc 6.A; 8.A; 9.A 4.4. Knihovna 2.A 4.4. Pozorování hvězdné oblohy pro veřejnost ve 21. hod. na Šibeníku veřejnost Šatlava Uničov 6.A Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 8.A Projektový den Velikonoce 1.A, 1.B Projekt SOŠ Litovel - " Inteligentní dům" 8.-9.r Projektový den Velikonoce 2.-4.r Dopravní hřiště 2.A Projekt : " O parku v parku" 4.B Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 8.A Besídka I.stupně - Den matek 1.-4.r IQlandie Liberec - Projekt MAT r Beseda pracovníků Ornitologické stanice s živými zvířaty- Obojživelníci 3.-5.r Škola v přírodě Račí Údolí 3.-5.r ZUŠ 1.A,1.B Den Slabikáře 1.A,1.B Knihovna 2.A Knihovna 5.A 3.6. Zverimex, Muzeum Baroka 4.B 9.6. Hasiči 2.A strana 16

17 9.6. Sdílená výuka na SPŠ Strojnické Olomouc v rámci projektu OPVK 8.A Letové ukázky s dravci 1.-9.r Knihovna 2.A Přednáška o HPV (lidských papilovirech) 8.-9.r. strana 17

18 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ( 7, odst. 1, písm. f) Hodnocení minimálního preventivního programu za rok 2013/2014 V rámci minimálního preventivního programu jsme se v minulém školním roce zaměřili na všechny oblasti rizikového chování mládeže, tj. na závislost na návykových látkách, šikanu, násilí a vandalismus, rasismus a záškoláctví. Případy záškoláctví, které jsou porušením školního řádu, případné krytí rodiči, byly předmětem jednání na pedagogických radách, tak i školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Minimální preventivní program byl realizován následujícím způsobem : 1) AKCE POŘÁDANÉ PRO ŽÁKY Cílem těchto akcí bylo vytvoření zodpovědného přístupu k protidrogové tematice, sociálně-patologickým jevům, k handicapovaným jedincům. Akce byly zaměřeny především na to, aby žáci projevovaly svou tvořivost, aktivní přístup k plnění úkolů a navazovali kontakt s veřejností. Jednalo se o tyto akce : a) jednorázové akce : Září - koncert Pavla Nováka Chovej se jako člověk (1.A,B, 2.A, 3.A, 4.A,B) - beseda s Radimem Uzlem (8.A, 9.A) - akce DDM dopravní hřiště (2.A Nezvalová) - knihovna (2.A Nezvalová) Říjen - Pohádka ze staré knihy (3.A, 4.A,B) - knihovna (8.A, 9.A Vojtková) - dopravní hřiště (3.A,4.A,B, 5.A Vlk, Jurčíková, Lojda) - exkurze v rámci projektu MAT 21 (Honeywell Hlubočky 8.A, 9.A Vojáčková, Mrázová) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Strojní Olomouc (9.A Mrázová) - knihovna (2.A Nezvalová) - výlov rybníka Šumvald (pochodové cvičení 4.A 9.A tř. učitelé) Listopad - exkurze v rámci Nestle, TOS Olomouc (8.A, 9.A Štyksová, Vojtková) - představení Na kouzelném paloučku Jú a Hele (1.A,B, 2.A) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK (9.A Mrázová) strana 18

19 - projekt Němčina nekouše (4.A 8.A) - projekt MAT 21 (Národně technické muzeum Praha žáci z kroužku + vybraní - žáci Mrázová, Vojáčková) - beseda v knihovně (5.A Vojtková) - Muzeum baroka (8.A,9.A Vojtková) - Mikuláškování (1.A,B) - astronomická soutěž Prosinec - sdílená výuka v rámci projektu Inteligentní dům SOŠ Litovel (8.+9.r - vybraní žáci Vojáčková) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK (Mrázová) - Den zručnosti na SOŠ a OA Uničov (vybraní žáci Mrázová) - olympiáda v ČJ ( r. Vojtková) - pečení vánočního cukroví (6. A, 8. A Kaplová, Vojtková) - Tři pohádky na Vánoce (1. A, 2. A, 3. A, 4. A) - Den zručnosti (Mrázová 9. A) Leden - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A Mrázová) - knihovna (2.A ) - muzeum Baroka (8.A Kaplová) Únor - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A Mrázová) - olympiáda v ČJ okresní kolo (Vojtková) - hudebně-vzdělávací pořad (5. 9.r.) - lyžařský výcvik (7.-9.r.-učitelé TV) - sdílená výuka v rámci projektu Inteligentní dům SOŠ Litovel (8.A - Vojáčková) - zábavný pořad Křoupat se dá zdravě (3.-4.r.) - školní kolo v recitaci (družina) - představení Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej (5.-9.r.) Březen - bruslení (3.A) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A - Mrázová) - knihovna (8.A Vojtková) - představení Rákosníček (1.-3.r.) strana 19

20 - přednáška Zdravé zuby (5.A) - přednáška v rámci projektu MAT 21 o kosmonautice (Mrázová) - turnaj ve vybíjené (6.-7.r.) - přednáška První pomoc (8.A, 6.A, 9.A Vojáčková, Kaplová) - krajské kolo v recitaci (Schenková) - pozorování hvězdné oblohy (projekt MAT 21 Mrázová akce pro veřejnost) Duben - projektový den Velikonoce ( roč.) - Astronomická soutěž (Mrázová vybraní žáci) - sdílená výuka v rámci projektu OPVK (Mrázová 8.A) - sdílená výuka v rámci projektu Inteligentní dům SOŠ Litovel (Vojáčková 8.A) - projektový den Velikonoce (1.st.) - sportovní soutěž - Odznak všestrannosti Olomouc (Kaplová) Květen - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A - Mrázová) - základní kolo dopravní soutěže (4.-5.r.) - pohádka divadla Mrak Čarodějná pohádka (1.-2.r.) - přednáška s hasiči (2.A, 6.A) - okresní kolo Pythagoriády - exkurze v rámci projektu MAT 21 iqlandie Liberec (Mrázová, Vojáčková vybraní žáci) - Donald Cup okresní kolo - Program ornitologické stanice v Přerově (3.-5.r.) - Škola v přírodě (Račí údolí 3.A, 4.A,B, 5.A třídní učitelé) - Den Slabikáře (1.A,B) Červen - sdílená výuka v rámci projektu OPVK SPŠ Olomouc (9.A - Mrázová) - Letové ukázky s dravci (1.st + 2.st.- třídní učitelé) - Návštěva hasičů (6.A- Kaplová) - sdílená výuka v rámci projektu Inteligentní dům SOŠ Litovel (Vojáčková 8.A) - šachový turnaj Olomouc (Lojda vybraní žáci) - Muzikálový koncert (akce DDM 1.st. + 2.st. třídní učitelé) strana 20

21 b) dlouhodobé, tradičně pořádané akce : Září - dopravní hřiště (1. st. 3. roč.) Říjen - besedy v knihovně (2. st. Vojtková - ČJ) - Medlov Cross (2. st. - Lojda - Tv) - O nejkrásnější Halloweenskou dýni (družina projektový den-hry, kostýmy) Listopad - Budu prvňáčkem (1. st. + družina) pro mateřské školy) - Pohodáři beseda v kině ( Sultanát Omán 5.A + 2.st. - tř. učitelé) - Carusošou (zpěvácká soutěž 5.A) - Pythagoriáda (matematická soutěž-školní kolo-vojáčková, Mrázová-M) - Scholaris Olomouc (tradiční veletrh středních škol roč.) - Vybíjená ( , roč.) - Budu prvňáčkem! (akce pro školky s rodiči) Prosinec - Mikuláš (tradiční akce v družině) - Mikulášské psaní na klávesnici (SOŠ a OA Uničov vybraní žáci) - P - centrum (9. A) - exkurze-úřad práce Olomouc ( roč. - výběr střední školy) - vánoční besídky ve třídách ( st. - třídní učitelé) Leden - plavání ( , roč. - kurz) - karneval v družině - zápis do 1. tříd Březen - matematický klokan ( roč.) - matematická soutěž (5. roč. - Vojáčková) - okresní kolo v recitaci (Vojtková) - Pythagoriáda (školní kolo Vojáčková 5.-8.r.) - Vyhazování Morany (1.-4.r.) Duben Krajská přehlídka DPS strana 21

22 - soutěž ve sběru papíru (všichni žáci) - Zlatý list (přírodovědná soutěž družstva r. Vojáčková) - dopravní hřiště (2. roč.) - beseda s hasiči (2. A, 6. A) - P-centrum (8. A) Květen - dopravní soutěž - focení tříd Červen - Den dětí zábavně zaměřené vyučování - beseda s hasiči (6. roč.) - školní výlety (třídní učitelé) - odpoledne pro rodiče a děti (školní družina Uničov v době husitské soutěže pro rodinné týmy) - sportovní den (1. st + 2. st) c) volnočasové aktivity zájmové kroužky Jako každý rok škola nabídla široké spektrum aktivit pro vyplnění jejich volného času. - školní družina nabízí kroužek keramiky, paličkování, sportovní kroužek, posilovnu - škola nabízí možnost doučování, matematické cvičení a cvičení z českého jazyka pro zájemce z 9. tříd, sportovní kroužek, kroužek technického kreslení - škola je zapojena do projektu OPVK při SPŠ strojní Olomouc (Mrázová -9.r.) a projektu Inteligentní dům při SOŠ Litovel (Vojáčková 8.r.). Oba projekty jsou zaměřeny na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. 2) SPOLUPRÁCE S RODIČI Rodiče jsou o aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni a to v rámci třídních schůzek a konzultací. Informace mohou získat také z webových stránek školy. Stále se věnujeme projednávání a prevenci negativních jevů při pedagogických radách a na operativních poradách školního poradenského pracoviště, dále na nástěnkách. Uničov, září 2014 Zpracoval školní metodik prevence Mgr. Jana Vojáčková strana 22

23 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( 7, odst. 1, písm. g) Jméno a přímení Název kurzu Pořádající organizace Lenka Vojtková Práce s obrazovým materiálem Deskartes v hodinách ČJ Ludmila Schenková Práce s obrazovým materiálem Deskartes v hodinách ČJ Jana Vojáčková Základy finanční matematiky Deskartes Ludmila Schenková Zážitek v literatuře a netradiční Deskartes metody Dagmar Mojdlová Využití her pro rozvoj početních Deskartes dovedností na 1. stupni ZŠ Hana Malíková Globální změna klimatu 2 Deskartes potřebujeme adaptační strategie? Lenka Vojtková Zážitek v literatuře a netradiční Deskartes metody Dagmar Mojdlová Učím se rád ( třída) Deskartes Andrea Mrázová Základy finanční matematiky Deskartes Ludmila Schenková Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJL Deskartes strana 23

24 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ( 7, odst. 1, písm. h) V průběhu roku škola uspořádala několik akcí pro širokou veřejnost Halloweenská dýně Mikulášská besídka pro veřejnost Besídka školní družiny Zpívání pro 1. r r Vynášení Moreny 4.4. Pozorování hvězdné oblohy pro veřejnost na Šibeníku Krajská postupová přehlídka DPS Besídka ke Dni matek Celonárodní soutěž DPS Soutěž rodinných týmů: Uničov od pravěku po současnost Soutěže Celostátní úroveň Duben 2014 Read Me 2014 Michaela Havlíčková 7. místo Červen 2014 Svět očima dětí D. Mráz, N. Růžičková, I. Boráková, N. Fréharová 2. místo 2. místo 2. místo 3. místo Červen 2014 Slavíci ve školní lavici Finále Brno Červen 2014 Šťastné stáří očima dětí vyhodnocení v Praze Krajská úroveň 4.4. Krajské kolo recitační soutěže účast Krajská postupová přehlídka DPS Šachový turnaj Olomouc účast Regionální úroveň Soutěž v psaní na PC (Mikulášské psaní) účast Olympiáda v ČJ Olomouc účast Recitační soutěž Olomouc 1. st Recitační soutěž Olomouc 2. st. Rosička I 1. místo, Rosička II. 2. místo čestné uznání (Daniel Mráz - 4. B) postup do krajského kola (Jarmila Vymazalová 7. A) strana 24

25 9. 4. Olympiáda v M Olomouc účast Okrsková úroveň Medlov cross účast Vybíjená r. (dívky a chlapci) účast Vybíjená r. (dívky a chlapci) Carusošou 3. místo Astronomická soutěž 4. místo 1.4. Vybíjená r. 5. místo 9.4. Vybíjená r. 2. místo 1. místo (dívky), 2. místo (chlapci) Astronomická soutěž - II. kolo 2. místo; 3. místo MC Donald cup 1. místo OVOV - Olomouc 8. místo Zlatý list účast Dopravní soutěž 4. a 7. místo Okresní kolo Pythagoriády úspěšní řešitelé, řešitelé Víceboj 7. místo Okresní kolo MC Donald Cup 4. místo Školní úroveň Olympiáda v ČJ r Dějepisná olympiáda r Recitační soutěž Matematický klokan r "Svět očima dětí - soutěž Ministerstva vnitra (výtvarná, literární, digitální) r Pythagoriáda r Technická soutěž - soutěž UPOL - 1. kolo - zhotovení hlavolamu z libovolného materiálu Soutěž ve sběru papíru ( po-pá ; út a čt ) strana 25

26 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ( 7, odst. 1, písm. i) V tomto školním roce nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí. strana 26

27 Základní údaje o hospodaření školy ( 7, odst. 1, písm. j) strana 27

28 strana 28

29 strana 29

30 strana 30

31 strana 31

32 strana 32

33 strana 33

34 strana 34

35 strana 35

36 strana 36

37 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ( 7, odst. 1, písm. k) 1. Škola dlouhodobě spolupracuje s Gimnazijem No. 2 im Gustava Morczinka v Ledzinách (Pl). Partnerství přímo navázalo na podpis partnerské dohody mezi městy Uničov a Ledziny v roce Od této doby obě školy spolupracují a vytvářejí pevné osobní vazby mezi obyvateli obou měst. Již tradičně se uskutečnila naše společná akce Česko-polský týden, tentokrát v termínu od května Škola získala dotaci na asistenta pedagoga k sociálně znevýhodněným žákům ve výši 0,325 úvazku z rozvojového programu MŠMT Na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok Škola od roku 2005 spolupracuje s IPPP v rámci projektu podpořeného Evropským sociálním fondem: RMPŠPP- VIP III. Tento návazný projekt byl zahájen od ledna 2012 a bude pravděpodobně ukončen 31. prosince 2013 (v jednání je do 30. června 2014). Díky němu pokračovalo v práci na škole kvalitní Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) ve složení školní psycholožka, školní speciální pedagožka, metodik prevence a výchovný poradce. Školní speciální pedagog (dále jen ŠSP) provádí celou řadu činností souvisejících se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a problémovými žáky. Školní psycholog provádí testování žáků 9. tříd na profesní předpoklady a depistáže ve třídních kolektivech, pracuje s jednotlivými žáky i rodiči dle jejich potřeb. ŠPP navázalo výbornou spolupráci s rodiči, žáky i učiteli. 4. Škola pracuje v projektu Materiály pro nové tisíciletí MAT 21, Naše škola byla přímo oslovena a vybrána jako jedna z 25 škol z celého Česka do tohoto unikátního projektu, jehož realizace probíhá od října 2012 do června Cílem projektu je přiblížit žákům základních škol zajímavé vědní a technické obory, rozšířit zájem mladé generace o tuto oblast, zvýšit zájem o studium v technických a přírodovědných oborech a podpořit jejich aktivity v oblasti rozvoje inovací. Klíčovými aktivitami projektu jsou vědecko-populární přednášky pro žáky naší školy, exkurze do zajímavých výzkumných institucí a celoroční kroužky vědeckých aktivit žáků. V našem kroužku se žáci pomocí jednoduchých a zajímavých pokusů seznámí se zajímavými výzkumnými metodami a v běžných podmínkách nedostupnou technikou. Díky projektu se naučí používat astronomický dalekohled, z robotické stavebnice si sestaví strana 37

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Liberec, U Školy 222/6. U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7. Identifikátor školy: 600080188 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Liberec, U Školy 222/6 U Školy 222/6, 460 07 Liberec 7 Identifikátor školy: 600080188 Termín konání inspekce: 16., 17. a 20.

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2014/2015 A) Základní údaje o škole: Název: Základní škola Krucemburk, okres Havlíčkův Brod

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 PROGRAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Informace o gymnáziu a přijímacích zkouškách Informace od zástupců společnosti SCIO (čítárna v půdní vestavbě č. dveří 325) Bohatý program

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace

VESELÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Stráž nad Nisou, příspěvková organizace VESELÁ ŠKOLA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní

Více

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy

2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola v Želivě je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Zabezpečujeme povinnou školní docházku, zájmové vzdělávání a školní stravování.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2007 do 30.6. 2008 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt.Nálepky 7, PSČ 690 06 Tel/fa: 519 333 339 Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů par 17e, odsl 2 za školní rok 2004/2005

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více