ŠVP ZV - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠVP ZV - ŠKOLNÍ DRUŽINA"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ŠVP ZV - ŠKOLNÍ DRUŽINA Platnost dokumentu: od Zpracovala: Mgr. Dagmar Průšková, zástupkyně ředitelky školy, koordinátor ŠVP Schválila: Ing. Alena Vašáková, ředitelka školy v.z. 1

2 Školní družina Školní vzdělávací program Školní družiny není ročním plánem, ale má širší záběr. Zahrnujeme do něj jednotlivé činnosti, ale také návaznost na další aktivity. Činnost ŠD jako práce zájmového vzdělávání je propojena ve velké míře s prací žáků při vyučování. Naše inspirace vychází z oblasti Člověk a jeho svět, která je stanovena pro 1. stupeň ZŠ. Činnost školní družiny je denní činnost, která probíhá podle týdenní skladby zaměstnání. Uskutečňují se zde zájmové a odpočinkové aktivity, ale také příprava na vyučování, která probíhá nenásilnou a zábavnou formou. Při plánování činností školní družiny jsme dbali, aby Vzdělávací program školní družiny navazoval na Školní vzdělávací program základního vzdělávání, doplňoval jej a rozvíjel. Při sestavování všech programů jsme mysleli jak na žáky nadané, tak i na ty děti, které mají výukové problémy či vývojové poruchy učení. Čím jsou děti mladší, tím jednodušší, srozumitelnější a bližší cíle si při práci klademe a naopak. Při tvorbě konkrétních programů jsme zohlednili vztah k místním podmínkám, k individuálním zvláštnostem žáků a jejich přirozenému talentu. Náměty činností navazují na osnovy prvního stupně základní školy a jsou vybírány s ohledem na jejich metodické materiály. 2

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina (ŠD) má kapacitu 90 dětí rozmístěných do tří oddělení. Z toho dvě oddělení jsou při odloučeném pracovišti Pražská 2A a dochází tam děti 1. a 2. třídy. Třetí oddělení je umístěno v hlavní budově ZŠ na ulici Sokolovská 1 a je určeno především žákům třetí třídy. V případě volné kapacity mohou do ŠD docházet také ostatní žáci prvního stupně. ŠD navštěvují pouze žáci školy. V případě nepravidelné docházky některých žáků do školní družiny je zřízen školní klub a to pouze v počtu nad 30 dětí zapsaných do ŠD. 2. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Hlavním cílem zájmového vzdělávání je zabezpečení odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Cíle výchovně vzdělávací práce ve ŠD: - všestranně rozvíjí osobnost dítěte - vede děti k aktivnímu využívání volného času - vybavuje děti dostatkem námětů pro naplňování volného času a kreativitě - rozvíjí u dětí samostatnost, zodpovědnost, posiluje jejich sebevědomí - vede děti k všestranné a otevřené komunikaci - rozvíjí u dětí schopnost společně řešit problémové situace přirozenou cestou - vede děti k pozitivnímu vztahu k přírodě - zajišťuje dětem odborné pedagogické vedení - poskytuje dětem bezpečné prostředí nejen z hlediska fyzického zdraví, ale i z hlediska emocionálního a sociálního - upevňuje spolupráci s rodiči Konkrétní cíle pro žáka: 3

4 - žák dodržuje vymezená pravidla, plní své povinnosti - používá šetrně vybavení ŠD (stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, knihy, výtvarný materiál) - pracuje bezpečně s nástroji - tvořivě myslí, logicky uvažuje a řeší problémy - zapojuje se do akcí ŠD - rozvíjí cit pro místní zvyky a tradice 3. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V rámci zájmového vzdělávání umožňujeme žákům v době pobytu ve ŠD rozvíjet jejich schopnosti či dovednosti ve specificky zaměřených kroužcích výtvarné dílny, volejbalové přípravky a angličtiny pro 1. a 2. třídu. Jejich činnost probíhá v průběhu daného školního roku od října do května, tj. 8 měsíců. Školní družina je zřízena především pro děti třídy v průběhu celého školního roku, tj. 10 měsíců. Pokud není naplněna kapacita školní družiny, mohou ji doplnit žáci 4. a 5. třídy. V souladu s uvedenými zájmovými, ale i dalšími aktivitami je pro každý školní rok vypracován celoroční plán práce ŠD. Časové rozvržení práce ve ŠD - ranní hod. - odpolední hod 4. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ a) příležitostná činnost zapojení dětí do akcí školy např. Mikulášská besídka,vánoční dílny, Den Země, Den Matek, Den Dětí, Sportovní den aj. b) pravidelná činnost každodenní činnosti zaměřené výtvarně, hudebně, tělovýchovně, pracovně atd. Poskytujeme dětem možnost psaní domácích úkolů a přípravy na vyučování. c) spontánní činnosti jsou zahrnuty do denního režimu ŠD např. ranní hry, odpolední klidové činnosti, poslech hudby, četba časopisů a knih, luštění křížovek atd. 4

5 5. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ Aktivity a činnosti připravované pro děti ve ŠD navazují na vzdělávací oblasti ŠVP pro základní vzdělávání: 1. Místo, kde žijeme - orientace v prostředí školní družiny, třídy, školy - moje město - návštěva dopravního hřiště, dopravní značky - bezpečné chování v různých dopravních prostředcích - správné vybavení kola - exkurze - moje cesta do školy - Velikonoce - Vánoce - MDD - indiánský týden 2. Lidé kolem nás - zásady slušného chování - moje rodina - mediální výchova - besedy ve ŠD 3. Rozmanitosti přírody - pravidelné vycházky - ekologická výchova - výlety do přírody - estetická výchova - pracovní výchova - mediální výchova 5

6 4. Lidé a čas - režim dne - historie 5. Člověk a jeho zdraví - moje tělo - v zdravém těle zdravý duch - první pomoc TÉMA VÝSTUP POZNÁMKY 1. Místo, kde žijeme 1.1 orientace v prostředí vycházky školní družiny, třídy, školy 1.2 moje město vyprávění o historii znak města Svitav vycházky návštěva kostelní věže výstava o historii pohlednic města Svitav, prohlížení knih o Svitavách 1.3 dopravní značky kresba, modelování 1.4 návštěva dopravního hřiště procvičování dopravních značek chůze přecházení 6

7 nebezpečných úseků 1.5 bezpečné chování beseda v různých dopravních prostředcích 1.6 správné vybavení kola ukázka na dopravním hřišti testy a soutěže výtvarné zpracování 1.7 exkurze hasiči, policie Městský úřad LIKO Knihovna Městské muzeum 1.8 moje cesta do školy beseda výtvarné zpracování vycházky poznávání názvů ulic v okolí školy 1.9 Velikonoce tradice výzdoba místnosti ŠD malování kraslic pletení pomlázek loučení se zimou 1.10 Vánoce dárky k Vánocům přáníčka vánoční besídka čertovské varování pečení perníčků návštěva vánoční výstavy Ústav 7

8 sociální péče tradice a pověry zdobení stromečku pro zvířátka 1.11 MDD diskotéka Den pro tebe - soutěže malování na chodníku - atletický víceboj 1.12 indiánský týden četba s indiánskou tématikou výroba masek, luků a šípů zvyky indiánů závody a soutěže 2. Lidé kolem nás 2.1 zásady slušného chování každodenní výchovná práce přivítání, pozdravení, rozloučení správné stolování jak držíme příbor, prostírání, dojídání správné chování v kulturních zařízeních kino, divadlo jsme jedna rodina 8

9 mezilidské vztahy, úcta ke spolužákovi, neubližovat si, pojem šikana správně zdravit a oslovovat dospělé to se nesmí mezilidské vztahy nebezpečí při komunikaci s neznámými lidmi budeme si naslouchat empatie ochrana žáků před násilím, šikanou a dalším rizikovým chováním 2.2 moje rodina úcta k rodičům příprava dárků ke Dni matek, k Vánocům výtvarná soutěž 2.3 mediální výchova rozlišit, co je příběh a co je skutečnost (dětské časopisy, dětská literatura) četba knihy na pokračování videopohádky film, televize, divadlo návštěva filmových a 9

10 divadelních představení návštěva knihovny (dětská literatura a dětské časopisy) pohádky celého světa ilustrace k pohádkám a k různým říkadlům 2.4 besedy ve ŠD státní svátky: 1. květen, 8. květen, 17. listopad, 28. říjen besedy na téma 3. Rozmanitosti přírody 3.1 pravidelné vycházky pozorování ročních období změny v přírodě barvy podzimu, sklizeň zemědělských plodin poznávání stromů podle listů a plodů sběr podzimních plodů pro Zelené údolí ve Vendolí soutěž jednotlivců chráníme přírodu vycházka k prameni řeky Svitavy vycházka do parku Jana Palacha zavěšení krmítka pro ptáky 10

11 péče o zvířátka v zimě zdobení stromečku v lese pozorování stop ve sněhu sníh a voda čistota vody ve sněhu pozorování tání sněhu vodní říše vycházka k rybníku Rosnička, pozorování ryb, obojživelníků, vodního ptactva vycházka do lesa sběr lesních plodů upozornění na jedovaté rostliny, hady, nemocné živočichy pozorování příletu ptactva, práce na poli a na zahradě 3.2 ekologická výchova úklid plastových odpadů, třídění odpadů, exkurze do LIKA, soutěž Co do lesa nepatří 3.3 výlety do přírody výlet vlakem do Semanína - chráněné území Králova 11

12 zahrada exkurze Zelené Vendolí stanice ohrožených zvířat adaptační pobyt pro 1. třídu Pobyt v EKO centru Oucmanice 3.4 estetická výchova výtvarné zpracování přírodních motivů strakatý podzim malování draků, dlabání dýní kreslení do písku strašidla z přírodnin kreslení na chodník čarování s kaštany zvířátka písničky o přírodě vyprávění o životě zvířat výstava přinesených knih vystřihování obrázků rostlin a živočichů papírové skládanky dramatizace pohádky výrobky z lesního materiálu kůra, šišky, větvičky, samorosty 12

13 ovoce a zelenina modelování, malba 3.5 pracovní výchova zahrada se mění hrabání listí, úprava pískoviště péče o pokojové rostliny zazimování pokojových rostlin a péče o ně význam léčivých rostlin sběr a sušení stavby ve sněhu 3.6 mediální výchova videopříběhy o zvířatech a rostlinách didaktické hry s přírodninami 4. Lidé a čas 4.1 režim dne budování správného režimu dne a jeho dodržování pravidelná příprava na vyučování vytváření návyků plnohodnotné využívání svého času volnočasové aktivity beseda o rodině fotografie z dětství - 13

14 pocit bezpečí 4.2 historie upevnění časové posloupnosti bude, je, bylo návštěva muzea - historie věcí a dějů památky města a okolí Svitav 5. Člověk a jeho zdraví 5.1 moje tělo osobní hygiena; předcházení úrazům, zdravotní prevence, otužování správné držení těla hra na tělo hudební hry, cvičení s hudbou 5.2 v zdravém těle zdravý plavecký výcvik ŠD duch v krytém bazénu, hry ve vodě bruslení míčové a pohybové hry pravidla vybíjené - házení a chytání míče základy kopané - sedavá kopaná ve ŠD hry se švihadlem, lanem - podbíhání, přeskakování 14

15 soutěže ve sportovní hale akrobatické cviky v přírodě - slalomové přeběhy kolem překážek sportovní trojboj - běh na 50m, skok daleký, hod kriketovým míčkem házení na cíl, skok z místa zimní hry v přírodě - házení sněhových koulí na cíl a do dálky sáňkování a bobování v parku cvičení na žíněnce - kotoul vpřed a vzad - opakování hry na žíněnce hry se sněhem a ve sněhu 5.3 první pomoc základy první pomoci - nácvik jednoduchého ošetření poranění spolupráce s červeným křížem důležitá telefonní čísla - jak vyhledat pomoc - 15

16 tísňové linky správné vybavení lékárniček 6. PODMÍNKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Respektujeme individualitu každého dítěte, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj i respektování případného zdravotního postižení či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. 7. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Přihlašování i odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka daného oddělení na základě vyplněného zápisního lístku nebo oznámení o odhlášení dítěte ze ŠD zákonným zástupcem žáka. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Rodiče přihlášeného dítěte sdělí písemně na zápisním lístku údaje o odchodu dítěte ze ŠD. Změnu způsobu odchodu dítěte ze ŠD musí rodiče oznámit písemně. 8. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK ŠD při odloučeném pracovišti Pražská 2A má k dispozici dvě třídy a dvě samostatná oddělení školní družiny. V horním oddělení ŠD se nachází dětský koutek s hračkami, koberec pro relaxaci, 16

17 pracovní stoly sloužící i pro výdej jídla, TV, DVD, rádio, stolní hry, stavebnice a sportovní náčiní. V dolním oddělení ŠD se nachází koberec pro relaxaci, pracovní stoly sloužící také pro výdej jídla, TV, DVD, rádio, stolní hry, stavebnice a jednoduché hudební nástroje. Vybavení je obměňováno podle potřeby a finančních možností školy. Obě oddělení ŠD mají k dispozici velký areál s pískovištěm a dětské hřiště. Žákům na odloučeném pracovišti Pražská 2A je vydáván oběd v obou učebnách ŠD v době od 11,30 do 12,00 hodin. ŠD na hlavní budově je umístěna v učebně u školní jídelny. Má k dispozici hrací koutek s kobercem, dataprojektor s počítačem, pracovní stoly, stolní hry, stavebnice a hračky. ŠD využívá tělocvičnu školy, PC učebnu, cvičnou školní kuchyni, školní dílny a velký areál školy. Žáci ŠD se stravují v jídelně Gymnázia, jako ostatní žáci školy. Všechna oddělení ŠD také využívají také ostatní prostory školy, jako jsou šatny a sociální zařízení. 9. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK Hlavní provoz ŠD zajišťují tři kvalifikované vychovatelky. Profil vychovatelky ŠD : - má vysokou míru empatie, dovede projevovat vřelý vztah k dětem - umí vytvořit příznivé klima, umí jednat s dětmi - zná různé zájmové aktivity přiměřené danému věku dětí - má organizační schopnosti - snaží se vybranými aktivitami vzbudit zájem dětí o určitou činnost, podporovat jejich sebevědomí - zná bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi - pravidelně se vzdělává v DVPP a samostudiem. Souběžně s činností zájmových kroužků zajišťuje doplňkově provoz ŠD další pedagogický pracovník školy. 10. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK Činnost ŠD je poskytována za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitelka školy a řídí se platnou směrnicí O výběru příspěvku na provoz školní družiny. 17

18 11. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální i emocionální. Vytváří zázemí pro rozvoj žáka a bezpečné prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře. Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajišťována vnitřním řádem ŠD. V dalších prostorách (např. jídelna, tělocvična, PC učebna) se žáci řídí pokyny daného pedagogického pracovníka a řády uvedených učeben či prostor. 12. ZVEŘEJNĚNÍ ŠVP PRO ŠD ŠVP vydává ředitelka školy. Zveřejní ho na přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy Platnost dokumentu: Od Aktualizace ŠVP ZV byla schválena Radou školy dne Ing. Alena Vašáková ředitelka školy v.z. razítko školy 18

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily

ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Masarykově základní škole Libštát, okres Semily Motto:,,Žák není nádoba,kterou je třeba naplnit, ale pochodeň, kterou je potřeba zapálit 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka Eliška Kocveldová vychovatelka V Jindřichově

Více

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA. Vzdělávací program zájmového vzdělávání. Školní družina. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace Vzdělávací program zájmového vzdělávání Školní družina OTEVŘENÁ ŠKOLA Otevřená škola - jazyky - počítače - ekologie Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst. ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková

Vypracovala: Mgr. Michala Fialová. Schválila: Mgr. Markéta Šimková Vypracovala: Mgr. Michala Fialová Schválila: Mgr. Markéta Šimková V Křídlech dne 1. září 2011 Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1 Identifikační údaje 2 Charakteristika školní družiny

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima.

Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. STUDÁNECKÁ CESTA Studničníku, pojď si hrát, budeš nás všech kamarád. Ať je jaro, podzim, zima, v družince je nám všem prima. Rádi venku soutěžíme, uvnitř zase vyrábíme, trávíme tu volný čas, pospíchej

Více

Název ŠVP : Školní vzdělávací program Věřit si a znát pro školní družinu (verze 6)

Název ŠVP : Školní vzdělávací program Věřit si a znát pro školní družinu (verze 6) I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP : Školní vzdělávací program Věřit si a znát pro školní družinu (verze 6) Verze: 6 Datum: 28.8.2013 Platnost: od 1.9.2013 Název školy: Základní škola, Praha 10, nám. Bří

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ...

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole, Lužany, okres Jičín Motivační název ŠVP ŠD: HRAVÁ DRUŽINA - učíme se hrou "Podstata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice

Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice Základní škola a Mateřská škola Kanice, okr. Brno venkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kanice (Příloha 1 ŠVP ZV ZŠ a MŠ Kanice) Aktualizace k 1. 9. 2014 Č.

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUNTÁL, OKRUŽNÍ 38, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRUNTÁL, OKRUŽNÍ 38, příspěvková organizace Školní vzdělávací program IZO školní družiny: 119 500 809 Školní družina při ZŠ Bruntál, Okružní 38, www.zsbrok.cz Školní družina I. oddělení vychovatelka Pavlína Škárková tel. 554 231 190 II. oddělení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní družina šťastných dětí Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Obsah 1 Identifikační údaje:...4 1.1 Předkladatel:...4 1.2 Zřizovatel školy:...4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Respektovat a být respektován

Respektovat a být respektován Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace Hrabová 52, 789 01 Zábřeh Tel. 583449138 IČO 75029405 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Respektovat a být respektován

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Základní škole Přerov, Velká Dlážka 5 zpracovaný podle 5 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Platnost od 1. 9. 2007... ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více