Vzdělávací program školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program školní družiny"

Transkript

1 Vzdělávací program školní družiny Školní družina při ZŠ Čtyřlístek, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně Spolu nás to baví Motto ZŠ a ŠD: Dejte dětem to, z čeho budou bohaté celý život. Dejte jim lásku, moudrost a výchovu. Nepotřebují drahé hračky, ale zájem a lásku. P. svámí Mahešvaránanda Mgr. Lucie Straková ředitelka školy Stanislava Páníková vychovatelka ŠD

2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 2.1 Materiální vybavení 2.2 Personální zajištění 2.3 Organizace chodu ŠD vnitřní řád ŠD 3. Charakteristika VP 3.1 Zaměření a hlavní cíle 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.3 Obsah vzdělávání 3.4 Formy vzdělávání 4. Roční plán 5. Hodnocení žáků 6. Evaluace ŠD

3 1. Identifikační údaje Oficiální název: Vzdělávací program školní družiny Školní název: Spolu nás to baví Předkladatel: ŠD při ZŠ Čtyřlístek, špo Poštovní 160/17, Mariánské Lázně IČO: IZO školy: IZO družiny: kapacita školní družiny: 28 žáků Zřizovatel, ředitelka: Mgr.Lucie Straková Kontakt: , Vychovatelka: Stanislava Páníková Kontakt: Platnost dokumentu od

4 2. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 třídu, do které se mohou přihlásit žáci I. stupně přednostně žáci ZŠ Čtyřlístek, pro doplnění kapacity se mohou přihlásit rovněž žáci jiných škol. Chod školní družiny zajišťuje 1 pedagogický pracovník vychovatelka v čase od do provoz prvního roku je omezen na hodin vzhledem k zájmu rodičů. Družina využívá multifunkční učebnu Čtyřlístku RC, šatnu a okolí školy. Vychovatelka si ve vyzvedává žáky I. a II. ročníku, kterým končí vyučování. Ostatní žáci, přihlášení do družiny, přecházejí z učebny do družiny sami po 5. vyučovací hodině a společně jdou na oběd. Z oběda dle písemného vyjádření rodičů žáci odcházejí sami domů nebo se vrátí za doprovodu vychovatelky zpět do školy, kde jsou předáni zákonným zástupcům. 2.1 Materiální vybavení Školní družina využívá školního vybavení pro výtvarnou a pracovní činnost, školní knihovnu, prostoru a sportovního vybavení rodinného centra Čtyřlístek k pohybovým a relaxačním činnostem, má vlastní hernu a v případě příznivého počasí využívá sousedícího lesa a městského parku. Vybavení školní družiny se budeme snažit vylepšovat v závislosti na přibývajícím počtu zapsaných žáků. 2.2 Personální zajištění Chod školní družiny je zajišťován jednou vychovatelkou, Stanislavou Páníkovou, která je zároveň asistentkou pedagoga ve třídě I. stupně a má bohaté zkušenosti s dětmi se specifickými potřebami. 2.3 Organizace chodu ŠD vnitřní řád ŠD

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK, Poštovní 160/17, Mariánské Lázně ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD - vnitřní řád školní družiny Vypracovala: Schválila: Provozní porada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr. Lucie Straková, ředitelka školy Mgr. Lucie Straková, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny. Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny. Zásady směrnice: - musí být vydána písemně, - nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy, - nesmí být vydána se zpětnou účinností, - vzniká na dobu neurčitou. Poslání školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy při dodržení kapacity 28 dětí. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna. 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1.1. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít

6 vliv na průběh vzdělávání, a v případě nepřítomnosti žáka, tuto omluvit nejpozději do 3 kalendářních dnů Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích Žáka smí ze ŠD vyzvedávat pouze osoba/ osoby zapsané na zápisním lístku nebo pověřené plnou mocí podepsanou zákonným zástupcem Děti, které navštěvují zájmové kroužky, vyzvedává ze ŠD vedoucí kroužku a po skončení (není-li písemně dohodnuto jinak) je tam opět odvede Žáci jsou povinni řádně docházet do školní družiny, dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem, chovat se slušně ke všem přítomným osobám Žák chodí vhodně oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto předpisem. 2. Provoz a vnitřní režim školy Přihlašování a odhlašování Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto: 2.1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností Přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky

7 k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny Žáka je možno přihlásit i během školního roku, pokud to dovolí kapacita ŠD. Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci 1.,2., a 3. ročníku Žáka je možno odhlásit ze ŠD kdykoliv v průběhu roku písemnou formou Úplata je splatná předem a je součástí školného. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. Organizace činnosti 2.7. Provozní doba ŠD je od 12:00 do 15:30 hodin Děti je možno vyzvedávat v těchto časech: Vyzvedávání dětí v jiných časech narušuje režim činnosti ŠD a je povolen jen na základě závažného důvodu Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný požádá po 30 minutách o pomoc Policii ČR Školní družina má jedno oddělení s kapacitou 28 účastníků Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vychovatelky školní družiny Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování a pobyt venku Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a žáci jiných školských zařízení, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

8 2.14. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Paní vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provede o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. Pokud se žák do ŠD nedostaví, ŠD za něj nenese odpovědnost Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů: U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. 3. Dokumentace V družině se vede tato dokumentace: a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny, b) třídní kniha, c) celoroční plán činnosti, d) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti. 4. Závěrečná ustanovení

9 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelka školy. 2. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy. 3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelky školy a zveřejněním. 4. Směrnice nabývá účinnosti dnem V Mariánských Lázních dne příloha: Rozvrh činnosti ŠD Mgr. Lucie Straková ředitelka školy Rozvrh činnosti ŠD Provozní doba ŠD je od do V době od do 12.50: odpolední kruh, individuální odpočinková činnost, možnost využití stolních her, hraček a cvičebny V době od do 13.45: oběd (na oběd vede děti do jídelny vychovatelka ŠD; děti, které mohou chodit sami domů, už se nemusejí vracet do budovy školy) V době od do 15.15: systematické zájmové činnosti výtvarná, rukodělná činnost, tanec, hudba, literární činnost rekreační činnosti- relaxace, pobyt venku, turistika, pohybové hry ve cvičebně, společenské hry, soutěže V době od do probíhají zájmové kroužky rodinného centra Čtyřlístek, které mohou žáci školy navštěvovat. V ŠD si je vyzvedne vedoucí kroužku. Oblečení pro pobyt venku a na výtvarnou činnost může dítě nechávat na určeném místě ve škole. Spojení na vychovatelku ŠD paní Stanislavu Páníkovou je Spojení na ředitelku školy Mgr. Lucii Strakovou je Kontaktů využijte v případě, že nemůžete vyzvednout dítě včas, a k omluvení nepřítomnosti.

10 3. Charakteristika VP 3.1 Zaměření a hlavní cíle Školní družina je bezpečným místem pro žáky školy, kde mohou společně se svými spolužáky, kamarády trávit svůj volný čas, dle nabídky činností jej využít k rozvoji svých dovedností, schopností i vědomostí. Tato činnost je však nabízena jako dobrovolná, jakož i program daného dne je spoluřízen žáky samotnými, kteří mají možnost činnosti navrhovat a z navržených činností si vybírat, učí se rovněž se na programu demokraticky domlouvat. Celkově je činnost směřována ke po všech stránkách zdravému, přirozenému životnímu stylu. Cíle výchovy ŠD: * citlivý, uvědomělý postoj ke své osobě, svému tělu, jakož i k ostatním lidem * upevňování své role ve skupině * utváření si vlastního pohledu na svět * posilování klíčových kompetencí * upevňování schopnosti řídit si a naplňovat svůj čas 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Cíl RVP: Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. * Nepředkládáme žákům hotovou odpověď, ale snažíme se žáky přimět k samostatnému myšlení, hledání vlastních odpovědí, vhodných tvůrčích způsobů řešení. * Vedeme žáky k tomu, aby problémy vnímali jako výzvy k dalšímu růstu. * Vytváříme praktické problémové úlohy, které učíme děti samostatně zvládat. * Učíme děti využívat metody brainstormingu a paměťové mapy. * Učíme žáky před problémy neutíkat, ale pokusit se jim předcházet. A pokud přijdou bez odkladu je v klidu řešit. * Učíme žáky vyhledat pomoc, požádat blízkého člověka nebo skupinu o pomoc. *Vedeme žáky k tomu, aby se nebáli svůj problém otevřít při společném komunitním kruhu. Kompetence k učení Cíl RVP: Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. * Vedeme žáky k vyhledávání informací, jejich třídění a schopnosti s nimi pracovat, přetvářet je do srozumitelných podob, formulovat je, předávat dál, a to vše pokud možno dobrovolně a s chutí. * Hledáme vhodné individuální přístupy ve vztahu učitel žák předmět. * Poukazujeme na žákův vlastní pokrok a možné cesty ke zdokonalování.

11 * Vedeme žáky k zodpovědnosti za svoji budoucnost, motivujeme je k celoživotnímu vzdělávání. * Učíme žáky pracovat ve skupinách a rozdělovat si role. * Pracujeme v centrech aktivit, učíme žáky samostudium. * Snažíme se ukazovat praktické cíle učení a pozitivně žáky motivovat. * Učíme práci s chybou. * Společně se snažíme získávat praktické dovednosti a znalosti, které se neobracejí jen v hodnocení na vysvědčení. * Učíme žáky plánovat, organizovat a hodnotit svoji činnost. * Učíme žáky předávat nabyté informace dál, vzájemně si pomáhat a obohacovat se. Kompetence komunikativní Cíl RVP: Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. * Vedeme žáky k samostatnému vytváření, prezentování a obhajování svých názorů, zážitků, prožitků a samostatných výtvorů. * Vedeme žáky k naslouchání jiných (umět být ticho, diskutovat). * Využíváme ranního komunitního kruhu. * Seznamujeme žáky s nonverbální komunikací, využíváme dramatické výchovy. * Vedeme žáky, aby otevřeně, slušně a bez zbytečných emocí vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty. * Podporujeme spolupráci rodičů, přátelskou komunikaci žáků různého věku, pohlaví, skupin. * Rozvíjíme komunikační dovednosti. * Vyžadujeme dodržování společně vytvořených pravidel, školního řádu. Netolerujeme hrubé, agresivní chování žáků, rodičů a zaměstnanců školy. Kompetence sociální a personální Cíl RVP: Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem. * Vedeme k toleranci a spolupráci, hledání cesty k sobě a druhým. * Učíme se dávat si prostor a vzájemně jeden druhého nerušit. * Podporujeme skupinovou a kooperativní výuku. * Učíme žáky pracovat v centrech aktivit. * Vedeme žáky k toleranci, vnímání vzájemných odlišností jako inspirace k jejich pozitivnímu využití. * Podporujeme integraci žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, podporujeme vzájemnou pomoc, vytváříme situace, kde se žáci vzájemně potřebují. * Netolerujeme projevy rasizmu, xenofobie a nacionalismu.

12 * Vedeme k čestnému chování v duchu fair play. * Vedeme k oceňování práce ostatních, k pochvale a podpoře namísto strachu z konkurence. Kompetence občanská Cíl RVP: Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k prostředí, přírodě. * Snažíme se plně využívat individuálních možností a schopností žáků k naplnění jejich touhy vědět, být respektován a mít své místo v kolektivu. * Pomáháme jim prožívat jejich prvotní občanský život, tzn. při rozvoji své osobnosti si být vědom závazků, povinností a práv. * Poukazujeme na odlišné kultury mnohých menšin či národností, jiné estetické cítění a vjemy, potřebu soužití. * Přírodu a svět předkládáme i jako živoucí bytost, která též potřebuje péči a svá práva. * Učíme vidět souvislosti, zaujmout ke všem bytostem, celému systému přírody citový vztah. * Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k ostatním. * Učíme žáky komunitnímu soužití, seznamujeme s principy občanské společnosti. * Učíme žáky vnímat jak individualitu, tak jednotu. * Netolerujeme hrubé, agresivní chování. * Snažíme se vzbudit zájem o společenské žití, naše kořeny a souvislosti. * Snažíme se vést žáky k zastání se slabších a netolerování bezpráví. Kompetence pracovní Cíl RVP: Pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. * Snažíme se vyzvednout žákovy zájmy, podporovat je v jejich individuálních schopnostech a zájmech. * Snažíme se vzbudit určitý zájem do budoucna, napomáháme rozvíjet jejich spontánní zručnost. * Organizujeme exkurse, besedy s rodiči o jejich povolání. * Vedeme žáky k bezpečné realizaci rukodělných činností. Nabízíme spektrum činností, byť ve skromných podmínkách, co do materiálu, nástrojů, způsobů zpracování atd. 3.3 Obsah vzdělávání Obsahem vzdělávání školní družiny je zájmová činnost, naplňující volný čas žáků.

13 Jelikož činnost družiny navazuje okamžitě na školní vyučování, základem činnosti družiny by měla být volná hra řízená více či méně samotnými dětmi. Vychovatelka je zde jako průvodce, který nabízí škálu možných činností, zahrnující relaxaci, pohybové aktivity, pobyt v přírodě, tvořivé aktivity, ale v případě zájmu i aktivity dále rozšiřující vědomosti a dovednosti dětí. 3.4 Formy vzdělávání Činnost školní družiny se uskutečňuje podle potřeby těmito organizačními formami: * pravidelná činnost (např. pravidelná zájmová činnost, společný kruh, společné plánování a volba činností,...) * příležitostná (různé mimořádné akce, projekty, výlety,..) * osvětová (nabízí zdroje nových informací, názorů, postojů, vede k prevenci sociálně patologických jevů..) * individuální práce * otevřená nabídka spontánních činností 4. Roční plán Podzim září, říjen, listopad Téma školní družina poznáváme se, pomáháme si barvy a chutě podzimu Pravidelná činnost: Výchovná: zásady slušného chování, kouzelná slovíčka pravidla společného soužití mezi žáky hygienické návyky, pravidla stolování Vzdělávací: pozorování podzimní přírody věci kolem nás co do přírody nepatří rozvoj vztahu k přírodě, poznávání a seznamování s různými druhy přírodních materiálů rozvoj kombinačních schopností didaktické hry cvičení pozornosti a paměti Zájmová: rozvoj jemné motoriky malujeme na chodník ( využití velkého prostoru ) práce s přírodním materiálem podzimní výzdoba sportovní činnosti v přírodě a na hřišti

14 Odpočinková činnost: poslech, četba pohádek relaxační hry na koberci volné kreslení přísloví, pořekadla a pranostiky na dané období Příležitostná činnost: Halloween Bozp poučení o bezpečnosti při sportovních hrách Zima prosinec, leden, únor Téma: vánoční čas zimní radovánky Pravidelná činnost: Výchovná: vyjádření vztahu k blízkým vánoční zvyky a tradice, koledy masopust dodržování správných hygienických návyků správné oblékání v zimě, otužování Vzdělávací: pozorování zimní přírody ptáci u krmítka ptáci, kteří u nás přezimují cvičit postřeh, udržování důležité informace v paměti Zájmová: vánoční výzdoba vánoční přání netradiční výtvarné techniky výzdoba oken a chodby karnevalové masky pobyt na čerstvém vzduchu hry na sněhu Odpočinková činnost: četba na pokračování stolní společenské hry omalovánky Příležitostná činnost: Čertovská diskotéka Masopustní rej

15 Bozp poučení o bezpečnosti při hrách na sněhu Jaro, léto březen, duben, květen, červen Téma: Probouzení přírody Jsme veselé a hravé děti Pravidelná činnost: Výchovná: upevnění získaných poznatků: chování k dospělým, v MHD, pečujeme o sebe čisté oblečení péče o osobní věci úklid aktovky, her apod. Vzdělávací: první jarní květiny péče o pokojové květiny poznáváme zvířata a jejich mláďata zdokonalovat techniku čtení správná výslovnost jazykolamy vnímat melodii a rytmus smyslové hry křížovky Zájmová: jarní květiny papírové skládanky rozvoj jemné motoriky moje maminka opičí dráha míčové hry Odpočinková činnost: četba ukázek z dětských knih ukázka dětských encyklopedií společenské hry poslech písniček dle výběru dětí Příležitostná činnost: Den vody Den Země Velikonoce tradice, zvyky Den tance Rej čarodějnic Den matek

16 Den dětí Bozp poučení při sportovních hrách a pobytu na hřišti Celoroční pravidelná činnost -,, Celé Česko čte dětem Čtení knih na pokračování : Dobrodružství veverky Zrzečky Z deníku kocoura Modroočka Povídání o pejskovi a kočičce 5. Hodnocení žáků Vzhledem k samotné definici pojmu hodnocení jako zjišťování, měření hloubky znalostí a dovedností činnosti ve školní družině nehodnotíme. Nechceme děti porovnávat a prohlubovat jejich rivalitu, ale poskytnout jim prostor k radostnému naplnění svého volného času bez úzkosti z hodnocení. Jediným hodnocením tedy může být dobrovolné sebehodnocení v rámci společného kruhu či hry. K celkovému zmapování efektivity výchovně-vzdělávacího procesu, pokroku a úspěchů žáků, práce vychovatelky a celkových podmínek slouží evaluace. 6. Evaluace ŠD Náplní evaluace jsou: * vývoj a pokroky žáků * obsah a formy činnosti * klima školní družiny, vztahy uvnitř této skupiny * personální zajištění * materiální podmínky * zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví Vnější evaluace: * zpětná vazba rodičů * hodnocení zřizovatele * hodnocení České školní inspekce Vnitřní evaluace: * hodnocení vedením školy

17 * průběžným sebehodnocením vychovatelky * průběžným hodnocením dětí, zpětná vazba Techniky evaluace: * reflexe * průběžné zjišťování * rozhovor v rámci pedagogické či provozní porady * rozhovor s rodiči * dotazník * veřejná prezentace a zpětná vazba * společný kruh * zpráva České školní inspekce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193

HROU DO ŽIVOTA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY HROU DO ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PERUC KOMENSKÉHO 193 Dokument vstoupil v platnost dnem 1.9.2008 Aktualizované vydání ze dne 1.2.2013 V Peruci 1.2.2013 razítko: Mgr. Jaroslava

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 3 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ...

Více

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání aneb

Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání aneb Školní vzdělávací plán pro základní vzdělávání aneb Krok za krokem spolu k cíli 1 Zpracováno podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny V Brně 9. 4. 2013 Mgr. Milada Kondlerová Základní škola a mateřská škola logopedická, Brno, Veslařská 234 Vnitřní řád školní družiny Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Dr. MIROSLAVA TYRŠE, MÁNESOVA 1526, ČESKÁ LÍPA, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KLUB - POHODA Autorský tým: Božena Grosmutová, Mgr. Lubomíra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j.

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD. Č. j. Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Na Valtické 31 A, Břeclav, 691 41 IČ: 63434474 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j. ZŠNV 420/13 Vydáno dne: 31. 1. 2013 Pedagogická rada projednala dne: 23. 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní družina šťastných dětí Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2 Obsah 1 Identifikační údaje:...4 1.1 Předkladatel:...4 1.2 Zřizovatel školy:...4 2 Charakteristika

Více

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání

1. Identifikační údaje 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 4. Podmínky ke vzdělávání 5. Konkrétní cíle vzdělávání OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název programu 1.2. předkladatel 1.3. Zřizovatel 1.4. Platnost dokumentu 2. Charakteristika, umístění 3. Charakteristika školního programu 3.1. Délka a časový plán vzdělávání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více