Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 3 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 7 a následném přijetí do školy... 7 V. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání... 8 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 9 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy za rok XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení XIII. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání XV. Koncepční záměry Výroční zpráva o poskytování informací za rok Vyjádření školské rady Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2010/ Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu Zpráva o činnosti školní jídelny Přílohy Fotodokumentace Školní očko Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 1

2 I. Základní údaje o škole A/ Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO Základní škola a Mateřská škola Sedlnice na adrese: Sedlnice 253, PSČ právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: datum zařazení do rejstříku škol: 1. leden tel: Zřizovatel školy Obec Sedlnice IČO: na adrese: Sedlnice 109, PSČ Ředitel školy PaedDr. Blanka Šťastná Školská rada zřízena od 1. září 2005 předseda: Mgr. Ivona Skopalová B. Součásti školy Základní škola na adrese: Sedlnice 253 IZO: tel: počet ţáků k ţáků kapacita 250 ţáků Školní druţina IZO: tel: kapacita k ţáků kapacita 30 ţáků Školní klub IZO: tel: kapacita 120 ţáků Mateřská škola místo poskytovaného vzdělávání: Sedlnice 409 IZO: tel: počet ţáků k dětí kapacita 42 dětí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 2

3 Školní jídelna místo poskytovaných školských sluţeb: Sedlnice 409 IZO: tel: počet ţáků k stravovaných kapacita 42 stravovaných C. Charakteristika školy Základní škola získala právní subjektivitu 1. ledna Je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Obec Sedlnice, se sídlem na adrese Sedlnice 109. Organizace sdruţuje základní školu, školní druţinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu ročník. Ve všech ročnících s výjimkou ročníku pátého byl realizován Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Cesta k poznání, v ročníku pátém vzdělávací program Základní škola. Ve školním roce 2010/2011 organizovala škola výuku pro 111 (stav k ) ţáků v 7 třídách. Sloučený byl 1. a 2. ročník a 4. a 5. ročník. Školní druţina má jedno oddělení s 28 zapsanými ţáky k pravidelné docházce a pouze odpolední provoz. II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku a/ Přehled oboru vzdělání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech C/01 Základní škola studium denní 9 b/ Počet tříd, počet žáků (stav k ) celkový počet ţáků počet tříd 1.stupně počet tříd 2.stupně počet oddělení ŠD školní klub Počet žáků ve třídách ( stav k ) Třída I. (1.,2.r.). III. (3.,5.r.). IV. I.-V. VI. VII. VIII. IX. VI.-IX. ZŠ celkem Počet dětí Počet ţáků v ročnících Ročníky ZŠ celkem Počet dětí Průměr dětí ve třídě Počet tříd Počet dětí celkem Průměr dětí ve třídě 1.stupeň ,00 2.stupeň ,25 Škola celkem ,86 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 3

4 c/ Vzdělávací programy Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Cesta k poznání Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav d/ Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k poznání Ročník učební plán povinné Předmět 2010/ / / /11 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova disponobilní hodina 14 CELKEM Celková týdenní časová dotace na 1.stupni Ročník povinné Předmět 2010/ / / /11 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Technické kreslení 1 1 Technická praktika Účetnictví 1 1 Volitelné předměty Pratkický seminář 2 2 Další cizí jazyk Disponobilní hodina 0 24 CELKEM Celková týdenní časová dotace na 2.stupni Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 4

5 e/ Učební plán Základní škola č.j /96 2 Ročník učební plán povinné Předmět 2006/ / / / /11 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova CELKEM Celková týdenní časová dotace na 1.stupni f/ Volitelné předměty ( ročník) Předmět Třída Hod/týdně Počet zařazených dětí Praktické praktikum VIII. 2 9 Ruský jazyk VII Ruský jazyk IX g/ Nepovinné předměty (stav k ) Předmět Počet dětí Počet skupin hod/týdně Speciální pedagogická péče h/ Výuka cizích jazyků výuka povinného předmětu cizí jazyk - ve škole se jedná o výuku angličtiny výuku absolvuje 95 ţáků od 3. do 9. ročníku v sedmé a deváté se ţáci učí v rámci volitelných předmětů druhému cizímu jazyku, kterým je ruský jazyk 8 7 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a/ pedagogičtí pracovníci Celkový počet pedagogických prac.(fyz.osoby) Celkový počet přepočtených ped.pracovníků (na 2 des.místa) Počet pedagog. prac. na plný úvazek (fyzických) Počet hodin nad míru vyuč.povinností Ředitel školy 1 1, Učitelé , Učitelé , CELKEM 10 9, Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 5

6 b/ Věková struktura učitelů, počet ( Není započítávána vychovatelka ŠD. ) věk muţi ţeny celkem % do 20 let let let % let % nad 50 let % CELKEM % c/ Zabezpečení výuky nekvalifikovanými učiteli a důchodci 1.stupeň muţi ţeny Přepočt.počet Uč.MŠ,vych.,SOŠ, G 0 1 0,32 důchodci CELKEM 0 1 0,32 2.stupeň Uč.MŠ,vych.,SOŠ,G VŠ neped. S DPS Důchodci CELKEM pozn: vyučující, která nesplňuje odbornou kvalifikaci, má vystudováno vychovatelství ve školní druţině. Dálkově prvním rokem studuje na Ostravské univerzitě učitelství pro ročník základních škol. d/ odborná způsobilost Přepočtený počet učitelů Dosažené vzdělání na 1.stupni ZŠ na 2.stupni ZŠ Učitelství pro 1.stupeň 3,00 Učitelství pro 2.stupeň 6,00 Středoškolské Pedagogické 0,32 nepedagogické CELKEM 3,32 6,00 e/ nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet dělnické profese 1,81 Topič ( 7/12) 0,06 THP 0,5 celkem 2,37 f/ Seznam pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Boháčová Vladimíra Mgr. Libuše Holubová Mgr. Zuzana Míčková Mgr. Marcela Poláčková Mgr. Jaroslava Rusková Mgr. Pavla Říhová vychovatelka školní druţiny, učitelka učitelka, výchovná poradkyně učitelka učitelka učitelka učitelka Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 6

7 Mgr. Aleš Skopal Mgr. Ivona Skopalová Mgr. Monika Slavíčková PaedDr. Blanka Šťastná Správní zaměstnanci Holub Bořivoj Kotrcová Ludmila Lichnovská Eva Říhová Marie učitel, školní metodik prevence, metodik ICT učitelka, vedoucí 1. stupně učitelka ředitelka školy školník údrţbář, topič školnice - domovnice uklízečka účetní IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce (stav k ) počet všech dětí zapsaných na šk.rok 2010/11 z toho letos přišly poprvé počet odkladů v min školním roce počet dodatečných odkladů šk.doch. počet nových odkladů (rozhodnutých) Rozbor odkladů povinné školní docházky pro školní rok 2010/2011 na doporučení pediatra na doporučení PPP na doporučení SPC počet dětí b/ Údaje o přijímacím řízení Název školy Studijní, učební obor počet ţáků Gymnázia Masarykovo gymnázium Příbor 1 1 Pedagogické lyceum 1 0 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín z toho chlapců CELKEM 2 ( 10%) Střední odborné školy čtyřleté studijní obory Střední škola přírodovědná a zemědělská Agropodnikání Nový Jičín 1 0 Střední škola, Šenov u Nového Jičína Mechanik strojů a zařízení 1 1 Střední škola ekonomicko-podnikatelská Obchodní akademie 1 0 Studénka Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Aneţky České, Odry Střední škola informačních technologií, Frýdek Místek Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Ostrava Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 0 Obalová technika, počítačová grafika Letecký mechanik Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 7

8 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava tříleté učební obory VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Střední škola gastronomie a sluţeb, Frýdek Místek Střední odborná škola, Frýdek Místek Laboratorní asistent 1 0 CELKEM 7 (60%) Mechanik opravář motorových 1 1 vozidel Aranţér 1 0 Mechanik opravář motorových 1 1 vozidel CELKEM 3 ( 30%) CELKEM 12 5 Umístění žáků pátých a sedmých ročníků do víceletých gymnázií osmileté gymnázium název školy počet přihlášených ţáků počet přijatých V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání A/ Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání a/ Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2010/2011 Ročník počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifik Celkem 1. stupeň Ročník počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifik Celkem 2.stupeň Celkem ( 56%) 48 ( 44%) b/ Klasifikace chování počet ţáků chování velmi dobré počet ţáků chování uspokojivé počet ţáků chování neuspokojivé 1.pololetí 107 (100 %) pololetí 108 ( 100%) 0 0 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 8

9 c/ přehled absence Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e celkem hodin omluvených hodin celkem neomluvených hodin celkem průměr. počet oml.hod/ţák průměr. počet neoml.hod/ţák 1.pololetí ( 100%) 0 ( 0%) pololetí ( 100%) 0 (0,%) 65 0 CELKEM (100%) 0 ( 0%) Mezi autoevaluační metody patřilo pozorování a rozbor edukačních produktů, výsledky vzdělávání ţáků a úspěšnost ţáků v přijímacím řízení, vyuţití testů nadace SCIO, chování ţáků a kvalita sociálních vztahů ve škole. Pro srovnání zvládnutých kompetencí a obsahu učiva dlouhodobě vyuţíváme testů SCIO. Seznam testování uskutečněných v letošním roce: - testování Stonoţka pro 3., 5., 6., 7. a 9. ročník (Čj, M, OSP) - testování FINGR (finanční gramotnost) pro 9. ročník - testování ČTENÁŘ (čtenářská gramotnost) pro 5. a 9. ročník - testování PPPZ (Podpora přípravy na přijímací zkoušky) pro 8. ročník B/ Činnost v oblasti environmentálního vzdělávání Byla realizována v souladu s koncepčními záměry školy a zahrnula následující oblasti: environmentální vzdělávání a výchova ve vyučovacích předmětech na 1. a 2.stupni ( prvouka, přírodověda, vlastivěda, fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) činnost přírodovědného krouţku v rámci školní druţiny projekty s tematikou environmentálního vzdělávání o projekt Dokáţu se postarat ZOO koutek ve škole o projekt Rosničky ( meteorologická měření se zájemci z řad ţáků ) o projekt Slunce do škol ve spolupráci se SFŢP- solární ohřev vody o projekt Sběrné nádoby do základních škol (třídění odpadu) jednorázové aktivity v rámci environmentálního vzdělávání o škola v přírodě pro ţáky 1. stupně (Trojanovice) o výlet do ZOO Ostrava (přírodovědný krouţek) průběţné aktivity v rámci environmentálního vzdělávání o údrţba školní zahrady a zeleně v okolí školy C/ Účast na soutěžích a olympiádách Ţáci naší školy se zapojili např. do těchto soutěţí Pythagoriáda, Matematický klokan, Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce. Výrazného úspěchu jsme dosáhli však opět pouze v recitační soutěţi. Z okrskového kola postoupili do kola okresního 4 ţáků (1 první místo, 2 druhá místa, 1 třetí místo). Vojtěch Říha (ţák 5. třídy) postoupil z okresního do krajského kola recitační soutěţe. VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2010/2011 cíl a analýza preventivního programu o předcházení negativním jevům u dětí výchovou ke zdravému ţivotnímu stylu (rozvíjení sociální kompetence a sociálních dovedností, posilování osobní Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 9

10 odpovědnosti za kvalitu svého ţivota, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu aj.) o výchova dítěte odpovědného za vlastní chování a způsob ţivota přehled realizovaných preventivních aktivit pro žáky o pouţívání sebepoznávacích technik ve výchově k občanství a výchově ke zdraví, v přírodopisu i v hodinách praktických činností (témata: Sebepoznání a sebehodnocení, Protidrogová prevence, Člověk a dospívání, Volný čas a ţivotní styl, Návykové látky a svět drog, ), zařazování témat primární prevence jiţ na1. stupni školy o průběţné informace na nástěnce, individuální konzultace, schránka důvěry o nabídka volnočasových aktivit a spolupráce s dalšími institucemi zajišťujícími volnočasové aktivity ( KIC Sněţenka Sedlnicích, DDM v Příboře) přehled realizovaných preventivních aktivit pro rodiče o akce pro rodiče třídní schůzky (5 za rok) poskytnuty informace o situace na škole o informační zpravodaj pro rodiče (školní časopis Školní očko ) o příspěvky do vysílání místní kabelové televize o činnosti školy o zapojení rodičů do mimoškolních aktivit (maškarní ples, slet čarodějnic apod.) o den otevřených dveří ve škole, JARMARK spojený s prohlídkou školy informovanost v rámci pedagogického sboru o realizace Školní preventivní strategie o na pedagogických radách informace školního metodika prevence (vyhodnocování sociálně patologických jevů na škole šikana a násilí, záškoláctví, drogová závislost, alkoholismus, kouření, vandalismus, kriminalita a delikvence a projevy xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu) o jednání výchovné komise s rodiči v případě problémů klima ve škole, kázeň o přímo ve škole nebyl zjištěn ţádný případ zneuţívání návykových látek o drobnější případy, které by mohly vyústit v šikanu, jsou ihned řešeny třídními učiteli, výchovnou poradkyní a metodikem prevence o nadále nárůst závadového chování (zhoršené chování vůči učitelům, projevy vandalismu, vulgární vyjadřování) souvisí zejména s aktuální skladbou ţáků, s nevhodným rodinným zázemím řady ţáků. V loňském roce byl řešen jeden případ agresivní formy chování (udělení důtky ředitele školy). Při řešení závadového chování se snaţíme spolupracovat i s rodiči těchto ţáků. o v případě podezření na záškoláctví byli rovněţ ihned třídními učiteli kontaktováni rodiče (neomluvená absence v tomto školním roce nebyla) výhled na školní rok 2011/2012 o pokračovat v realizaci Školní preventivní strategie, naplňovat MPP o motivovat rodiče ke spolupráci se školou a posilovat tak zájem rodičů o školu o pokračovat v provádění interního šetření mezi ţáky, vyhodnocovat výsledky interních šetření a primární prevenci zaměřovat vzhledem k výsledkům těchto anket o případné zjištění výskytu negativních projevů chování (podezření na záškoláctví, náznaky šikany ) okamţitě řešit Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 10

11 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání bylo realizováno na základě plánu personálního rozvoje, který zahrnoval následující priority: Školský management metodická poradna pro ředitele škol EU peníze školám Aktuální stav školské legislativy Platové předpisy Školení ICT Úvod do problematiky tvorby DUM Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Integrace ţáků se SVP do škol Námět pro práci s dítětem, které má problém Cizí jazyky metodika Burza nápadů pro výuku anglického jazyka Anglická gramatika hrou Kurz angličtiny (BOJA Příbor) Španělský jazyk (OVA Eddica) Pedagogická inovace, oborové činnosti Rozvoj čtenářství a čtenářská gramotnost Výrobky z přírodních materiálů Vyuţili jsme zejména nabídku KVIC Nový Jičín. Při výběru akcí ze školského managementu rovněţ nabídky RESK spol. s. r. o. a vzdělávacího zařízení Fakta v. o. s. a NIDV. Většina akcí se setkala s příznivým hodnocením. Příznivě lze hodnotit, ţe učitelé své poznatky předávali kolegům dál, probíraly se na metodických a předmětových sezeních. VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti září 2010 slavnostní zahájení školního roku zahájení činnosti přírodovědného, keramického, sportovního krouţku a angličtiny Lehkoatletický trojboj v Petřvaldě říjen 2010 Vzdělávací exkurze (exkurze v podniku Autopal Visteon, s.r.o.) Hudební představení Cesta country Poutníci (Beskydské divadlo Nový Jičín) Drakiáda Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 11

12 Testy SCIO 6. třída Podzimní výstava - (spolupráce se sloţkami v obci), kulturní vystoupení na vernisáţi výstavy GEMMA 2010 Beseda s pracovníkem Úřadu práce pro rodiče listopad 2010 kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře Halloween noc ve škole Den otevřených dveří Beseda s pracovníkem Úřadu práce pro rodiče Kurz Nepečené sladkosti Plavecký výcvik představení Divadélka pro školy Africká pohádka a Putování V + W rozsvícení vánočního stromu (společná akce s KIC Sněţenka) prosinec 2010 Mikulášský turnaj smíšených druţstev v malé kopané Mikuláš ve škole Vystoupení skupiny historického šermu (Agentura Pernštejni) Projekt KEA (SCIO) - 9. ročník Vypouštění balónků s přáním Jeţíškovi Vánoční besídka pro rodiče dějepisná olympiáda kurz Vánoční vazba a Vánoční pečení Loučíme se s rokem 2010 ( vánoční besídka a filmové představení ) leden 2011 školní kolo v recitační soutěţi Olympiáda v českém jazyce SCIO testy (funkční gramotnost informační, finanční, čtenářské dovednosti) únor 2011 zápis do první třídy okrskové kolo recitační soutěţe v Příboře (1.místo, postup do okresního kola) okresní kolo soutěţi v konverzaci v anglickém jazyce Bezpečně ze školy, bezpečně do školy (ve spolupráci s Policií ČR a Pedagogickým lyceem v Novém Jičíně) Zábavně preventivní program agentury ZaPs zaměřený na chování a šikanu březen 2011 maškarní ples s Hopsalínem matematická soutěţ Klokan kurz Velikonoční pečení SCIO testy 3., 5. a 7. ročník duben 2011 Výlet do Prahy Sedlnická sněţenka Pálení čarodějnic (společná akce se sloţkami v obci) Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 12

13 Filipojakubská noc ve škole květen 2011 JARMARK ( prodej výpěstků a výrobků dětí, školní akademie, den otevřených dveří) testy SCIO 8. třída (PPPZ Příprava na přijímací zkoušky) kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře červen 2011 Den dětí Výlet do ZOO Ostrava beseda ţáků 8.tříd na Úřadu práce v Novém Jičíně třídenní škola v přírodě pro ţáky 1.stupně v Trojanovicích branný den (poskytování první pomoci, ukázková akce s hasiči) slavnostní zakončení školního roku spojené s předáním knih pro ţáky 1.ročníku a oceněním nejlepších ţáků ve školním roce 2010/2011 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce nebyla provedena kontrola Česká školní inspekce. X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 A. Údaje z Výkazu zisku a ztrát Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem ,72 0 z toho - mzdy , ostatní osobní náklady , pojistné, FKSP , náklady na učebnice, uč.pom. a potřeby , náhrady za DPN 8 449, ostatní provozní náklady ,12 0 Výnosy celkem ,01 0 v tom - dotace , zúčtování fondů 0, ostatní výnosy ,01 0 Hospodářský výsledek -544,71 0 Celkem ( v Kč) , , , , , , , , ,00 0, ,01-544,71 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 13

14 Poskytovatelé dotací státní rozpočet ( ÚZ přímé výdaje) ,00 státní rozpočet ( ÚZ školní vybavení pro žáky 1.ročníku ZŠ) ,00 zřizovate školy (obec) ,00 CELKEM ,00 Přepočtený počet zaměstnanců ze státního rozpočtu Zaměstnanci Jednotlivé typy škol a školských zařízení (stav k ) MŠ ZŠ ŠD + ŠK ŠJ Celkem Pedagogičtí 3 9,32 0, ,11 Nepedagogičtí 1,38 2,43 0 1,38 5,19 Organizace celkem 4,38 11,75 0,79 1,38 18,3 Počet žáků k 30. září 2010 Počet žáků Počet tříd /oddělení Základní škola Mateřská škola 42 2 Školní družina 28 1 Školní jídelna 42 B. Zúčtování dotací za rok 2010 Vyúčtování dotací poskytnuté státním rozpočtem Poskytnuto Použito Vratky dotací Dotace poskytnuté státním rozpočtem k k celkem a Neinvestiční dotace celkem , ,00 0,00 v tom: 1. ÚZ Přímé náklady na vzdělávání celkem , ,00 0,00 v tom: a) platy , ,00 0,00 b) OPPP , ,00 0,00 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 0,00 z toho odvody na pojistné x ,00 x z toho odvody na FKSP x ,00 z toho ONIV - DPN x 8 449,00 z toho ONIV: učebnice a školní potřeby x ,50 učební pomůcky x ,10 x osobní ochr. pomůcky x 0,00 x DVPP x ,00 x pojistné odpovědnosti ,40 ostatní (mzdy plavání atd.) ,00 3. ÚZ Školní potřeby pro žáky 1. ročníku , ,00 0,00 základního vzdělávání Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 14

15 Vyúčtování dotací poskytnuté zřizovatelem Základní škola Mateřská škola Dotace od zřizovatele rozpočet čerpání rozpočet čerpání Spotřební materiál , ,30 Energie , ,20 Služby , , , ,80 Odpisy ,00 0,00 Mzdy - jiné zdroje ,00 0,00 CELKEM , , , ,30 Ostatní příjmy MŠ, ŠD, ŠK , , ,00 Vlastní zdroje , ,00 Úroky 2 142,01 Ostatní příjmy 857,00 Stravování 0, , ,62 CELKEM - ostatní , , , ,62 CELKEM - ostatní , , , ,92 Hospodářský výsledek -308,79-235,92 Hospodářský výsledek organizace -544,71 C. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek provozních prostředků příspěvkové organizace činil k ztrátu 544,71 Kč. Tato částka bude vyvedena na účtu 931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Navrhujeme tuto ztrátu uhradit z rezervního fondu. D. Finanční fondy změny a zůstatky stav k tvorba použití stav k Fond odměn 8 872,00 0,00 0, ,00 Fond kultur.a sociálních potřeb , , , ,90 Rezervní fond ,15 106,64 0, ,79 Investiční fond , ,00 0, ,20 Rezervní fond - peněžní dary , , , ,95 E. Informace o výsledcích kontrol 8. října 2010 byla provedena veřejnosprávní kontrola zřizovatelem školy. Kontrola byla zaměřena na kontrolu hospodaření a kontrolu účetních dokladů za období 1 8/2010. Bylo konstatováno, ţe účetnictví je vedeno úplně, průkazně a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Vedení pokladny je průkazné, v souladu se stanoveným pokladním limitem, kontrola pokladny je prováděna v souladu s vedením účetnictví. 30. září 2010 byla Všeobecnou zdravotní pojišťovnou provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Bylo konstatováno, ţe při kontrole oznamovací povinnosti u Hromadných oznámení zaměstnavatele nedošlo k porušení ustanovení 10 zákona 48/1997 Sb. Vyměřovací základy byly stanoveny v souladu s ustanovením 3 zákona č. 595/1992 Sb. Výše pojistného byla stanovena v souladu s 3 zákona 592/1992 Sb. Kontrolou plateb pojistného nebyly zjištěny ţádné finanční rozdíly. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 15

16 26. listopadu 2010 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení v Novém Jičíně zaměřená na kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Bylo konstatováno, údaje v registru zaměstnavatelů v kontrolovaném období souhlasí se skutečností. Oznamovací povinnost byla provedena za všechny zaměstnance, kteří vstoupili do zaměstnání, oznámené údaje souhlasily se skutečností a ohlašovací povinnost byla splněna ve stanovené lhůtě. Mzdové listy zaměstnanců a výplatní listiny obsahují veškeré potřebné údaje. Evidence pro účely nemocenského pojištění je vedena ve smyslu ustanovení 95 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Kontrolou bylo zjištěno, ţe zaměstnavateli vznikl přeplatek na pojistném ve výši 227 Kč. (Zaměstnankyně měla uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. Jednalo se o zaměstnání malého rozsahu. Příjem z dohody byl však zahrnut do úhrnu vyměřovacích základů.). Přeplatek pojistného byl organizaci vrácen. Dále bylo konstatováno, ţe úhrn náhrady mzdy a jeho ½ zaokrouhlená na celé stokoruny směrem nahoru souhlasí se skutečnou zúčtovanou náhradou v základní výši. Ve vedení záznamů ELDP a údajů o důchodovém pojištění nebyly shledány závady. Zaměstnavateli nebyla uloţena ţádná opatření k nápravě. XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V roce 2011 škola byla zapojena do rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků a Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce. Rovněţ nám byly poskytnuty prostředky z rozvojového programu MŠMT Školní vybavení pro ţáky 1. ročníku. Jiţ několik let jsme zapojeni do projektu Školní mléko, do celonárodního projektu Zdravé zuby, od letošního roku nově i do projektu Ovoce do škol (pro ţáky třídy). XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce nebyly pořádány kurzy v rámci celoţivotního učení. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V listopadu 2010 jsme podali projekt EU peníze školám v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v hodnotě Kč. V březnu 2011 jsme začali s realizací projektu. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 16

17 XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Odborová organizace na škole nepůsobí. Partnerství Spolupráce s rodiči a organizacemi spolupráce s rodiči se uskutečňuje formou třídních schůzek, besídek, konzultačních hodin, dnů otevřených dveří (během školního roku se uskutečnilo pět třídních schůzek ) školská rada přenos informací se uskutečňuje i pomocí webových stránek školy vydávání informační zpravodaje pro rodiče Školní očko aneb Zprávy ze sedlnické školy rodiče jsou informováni o činnosti školy i prostřednictvím reportáţí v místní kabelové televizi dvakrát za rok Den otevřených dveří prezentace školy na veřejnosti tradiční Vánoční besídka pro rodiče, Maškarní ples, Slet čarodějnic vyvrcholením aktivit je JARMARK (prodej výpěstků a výrobků ţáků) spojený se školní akademií vydávání informační bulletinu pro rodiče budoucích prvňáčků pomoc rodičů při organizaci jednorázových akcí zpracování videodokumentů z akcí školy Spolupráce se zřizovatelem udělení výjimky z počtu ţáků pro základní školu pro školní rok 2011/2012 výměna oken v budově základní škol projednávání provozu organizace Spolupráce s mateřskou školou pořádání společných akcí (Den dětí, maškarní ples, vypouštění balónků s přáním Jeţíškovi...) návštěva budoucích prvňáčků ve škole Spolupráce s KIC Sněženka společné akce Slet čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu, pořádání tematických výstav účast na akcích pořádaných pro ţáky (beseda v knihovně) Spolupráce s místními spolky společné akce s důchodci např. Slet čarodějnic společné akce s hasiči námětové cvičení Spolupráce s PPP a SPC v Novém Jičíně Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Příbor Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 17

18 XV. Koncepční záměry Koncepční záměry školy jsou dány realizovanými učebními dokumenty (ŠVP Cesta k poznání a Základní škola). Našimi prioritami tedy je: Chceme učit ţáky takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v ţivotě (tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi) Zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme ţáky k týmové práci, k vzájemné pomoci vzájemnému respektu Klademe důraz na výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický Vést ţáky k volbě povolání, za tím účelem preferovat výuku praktických činností jak v povinné části, tak i v oblasti volitelných předmětů Vést ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a vyuţívání výpočetní techniky Vést ţáky k dodrţování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit ţáky zásadě, ţe pravidla jsou od toho, aby se dodrţovala, nikoli od toho, aby se porušovala Z plánovaných záměrů se v letošním roce podařilo: zahájit realizaci projektu EU peníze školám obnovit vybavení ICT, zahájení vybavení INT technikou, výukového software vyměnit okna v budově školy, provedení nátěrů dveří pokračovat v zapojení školy do projektu KEA a PPPZ (SCIO testy) zařazovat metody vedoucí k aktivizaci ţáka, rozvíjet komunikaci Zjištění, která budou východiskem pro roční plán práce /2012: Při práci ověřovat v praxi ŠVP Cesta k poznání, korigovat případné nedostatky. Pokračovat v zapojení školy do projektu KEA a PPPZ (SCIO testy). Ve spolupráci se zřizovatelem řešit stanovisku obce k organizaci školy a udělení tzv. výjimky z počtu ţáků. Při výuce se zaměřovat na motivaci ţáků pro celoţivotní vzdělávání. Ve výuce zařazovat metody vedoucí k aktivizaci ţáka, rozvíjet komunikaci. Inovovat a zkvalitňovat výuku prostřednictvím ICT, obnovovat ICT vybavení Průběţně doplňovat a obnovovat moderní pomůcky do výuky (výukový software, kniţní fond...) Hledat prostředky na další zlepšování technického stavu budovy (výměna podlahové krytiny v některých třídách, úprava školní kuchyňky), opravení hřiště u bočního vchodu, dovybavení tříd nábytkem V Sedlnicích 29. srpna 2010 PaedDr.Blanka Šťastná ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 Při poskytování informací postupovala Základní škola a Mateřská škola Sedlnice podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu MŠMT k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Výsledky za rok 2010 A. Celkový počet písemných ţádostí o informace 0 B. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C. Počet rozsudků soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 0 o neposkytnutí informace D. Výsledky sankčních řízení za nedodrţování zákona 0 E. Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období se ukládají v archivu školy. V Sedlnicích 1.února 2011 PaedDr. Blanka Šťastná ředitelka školy Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 19

20 Výroční zpráva o činnosti školy projednána na zasedání školské rady dne. Vyjádření školské rady: Školská rada výroční zprávu o činnosti školy. Školská rada: p. Daniela Ermisová p. František Jordánek p. Monika Máchová Ing. Petr Říha Mgr. Aleš Skopal Mgr. Ivona Skopalová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 20

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 3 III. Rámcový popis personálního

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 0 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva základní školy za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje 1.1. Název školy Základní škola a Mateřská škola Svojšín, příspěvková organizace 1.2. Sídlo Svojšín 35, 349 01 Stříbro 1.3. Právní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2014/15 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2005 2006. Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005 2006 Vyrocni_zprava_2005-2006.docx Strana 1 (celkem 11) Výroční zpráva Základní školy, Nový Hrádek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více