Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 3 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 5 IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce... 7 a následném přijetí do školy... 7 V. Údaje o výsledcích vzdělávání ţáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání... 8 VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 9 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI X. Základní údaje o hospodaření školy za rok XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoţivotního učení XIII. Údaje o předloţených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání XV. Koncepční záměry Výroční zpráva o poskytování informací za rok Vyjádření školské rady Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní rok 2010/ Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu Zpráva o činnosti školní jídelny Přílohy Fotodokumentace Školní očko Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 1

2 I. Základní údaje o škole A/ Název zařízení, sídlo, právní forma, IČO Základní škola a Mateřská škola Sedlnice na adrese: Sedlnice 253, PSČ právní forma: příspěvková organizace IČO: Identifikátor zařízení: datum zařazení do rejstříku škol: 1. leden tel: Zřizovatel školy Obec Sedlnice IČO: na adrese: Sedlnice 109, PSČ Ředitel školy PaedDr. Blanka Šťastná Školská rada zřízena od 1. září 2005 předseda: Mgr. Ivona Skopalová B. Součásti školy Základní škola na adrese: Sedlnice 253 IZO: tel: počet ţáků k ţáků kapacita 250 ţáků Školní druţina IZO: tel: kapacita k ţáků kapacita 30 ţáků Školní klub IZO: tel: kapacita 120 ţáků Mateřská škola místo poskytovaného vzdělávání: Sedlnice 409 IZO: tel: počet ţáků k dětí kapacita 42 dětí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 2

3 Školní jídelna místo poskytovaných školských sluţeb: Sedlnice 409 IZO: tel: počet ţáků k stravovaných kapacita 42 stravovaných C. Charakteristika školy Základní škola získala právní subjektivitu 1. ledna Je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je Obec Sedlnice, se sídlem na adrese Sedlnice 109. Organizace sdruţuje základní školu, školní druţinu, školní klub, mateřskou školu a školní jídelnu. Základní škola poskytuje základní vzdělání v rozsahu ročník. Ve všech ročnících s výjimkou ročníku pátého byl realizován Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Cesta k poznání, v ročníku pátém vzdělávací program Základní škola. Ve školním roce 2010/2011 organizovala škola výuku pro 111 (stav k ) ţáků v 7 třídách. Sloučený byl 1. a 2. ročník a 4. a 5. ročník. Školní druţina má jedno oddělení s 28 zapsanými ţáky k pravidelné docházce a pouze odpolední provoz. II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku a/ Přehled oboru vzdělání Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Délka vzdělávání v letech C/01 Základní škola studium denní 9 b/ Počet tříd, počet žáků (stav k ) celkový počet ţáků počet tříd 1.stupně počet tříd 2.stupně počet oddělení ŠD školní klub Počet žáků ve třídách ( stav k ) Třída I. (1.,2.r.). III. (3.,5.r.). IV. I.-V. VI. VII. VIII. IX. VI.-IX. ZŠ celkem Počet dětí Počet ţáků v ročnících Ročníky ZŠ celkem Počet dětí Průměr dětí ve třídě Počet tříd Počet dětí celkem Průměr dětí ve třídě 1.stupeň ,00 2.stupeň ,25 Škola celkem ,86 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 3

4 c/ Vzdělávací programy Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Cesta k poznání Základní škola: č.j /96-2, ve znění pozdějších úprav d/ Učební plán Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k poznání Ročník učební plán povinné Předmět 2010/ / / /11 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova disponobilní hodina 14 CELKEM Celková týdenní časová dotace na 1.stupni Ročník povinné Předmět 2010/ / / /11 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Dějepis Výchova k občanství Chemie 2 2 Fyzika Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Výchova ke zdraví Praktické činnosti Technické kreslení 1 1 Technická praktika Účetnictví 1 1 Volitelné předměty Pratkický seminář 2 2 Další cizí jazyk Disponobilní hodina 0 24 CELKEM Celková týdenní časová dotace na 2.stupni Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 4

5 e/ Učební plán Základní škola č.j /96 2 Ročník učební plán povinné Předmět 2006/ / / / /11 celkem minimum Český jazyk Anglický jazyk Matematika Prvouka Přírodověda 2 2 Vlastivěda 2 2 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova CELKEM Celková týdenní časová dotace na 1.stupni f/ Volitelné předměty ( ročník) Předmět Třída Hod/týdně Počet zařazených dětí Praktické praktikum VIII. 2 9 Ruský jazyk VII Ruský jazyk IX g/ Nepovinné předměty (stav k ) Předmět Počet dětí Počet skupin hod/týdně Speciální pedagogická péče h/ Výuka cizích jazyků výuka povinného předmětu cizí jazyk - ve škole se jedná o výuku angličtiny výuku absolvuje 95 ţáků od 3. do 9. ročníku v sedmé a deváté se ţáci učí v rámci volitelných předmětů druhému cizímu jazyku, kterým je ruský jazyk 8 7 III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a/ pedagogičtí pracovníci Celkový počet pedagogických prac.(fyz.osoby) Celkový počet přepočtených ped.pracovníků (na 2 des.místa) Počet pedagog. prac. na plný úvazek (fyzických) Počet hodin nad míru vyuč.povinností Ředitel školy 1 1, Učitelé , Učitelé , CELKEM 10 9, Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 5

6 b/ Věková struktura učitelů, počet ( Není započítávána vychovatelka ŠD. ) věk muţi ţeny celkem % do 20 let let let % let % nad 50 let % CELKEM % c/ Zabezpečení výuky nekvalifikovanými učiteli a důchodci 1.stupeň muţi ţeny Přepočt.počet Uč.MŠ,vych.,SOŠ, G 0 1 0,32 důchodci CELKEM 0 1 0,32 2.stupeň Uč.MŠ,vych.,SOŠ,G VŠ neped. S DPS Důchodci CELKEM pozn: vyučující, která nesplňuje odbornou kvalifikaci, má vystudováno vychovatelství ve školní druţině. Dálkově prvním rokem studuje na Ostravské univerzitě učitelství pro ročník základních škol. d/ odborná způsobilost Přepočtený počet učitelů Dosažené vzdělání na 1.stupni ZŠ na 2.stupni ZŠ Učitelství pro 1.stupeň 3,00 Učitelství pro 2.stupeň 6,00 Středoškolské Pedagogické 0,32 nepedagogické CELKEM 3,32 6,00 e/ nepedagogičtí pracovníci přepočtený počet dělnické profese 1,81 Topič ( 7/12) 0,06 THP 0,5 celkem 2,37 f/ Seznam pracovníků školy Pedagogičtí pracovníci Boháčová Vladimíra Mgr. Libuše Holubová Mgr. Zuzana Míčková Mgr. Marcela Poláčková Mgr. Jaroslava Rusková Mgr. Pavla Říhová vychovatelka školní druţiny, učitelka učitelka, výchovná poradkyně učitelka učitelka učitelka učitelka Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 6

7 Mgr. Aleš Skopal Mgr. Ivona Skopalová Mgr. Monika Slavíčková PaedDr. Blanka Šťastná Správní zaměstnanci Holub Bořivoj Kotrcová Ludmila Lichnovská Eva Říhová Marie učitel, školní metodik prevence, metodik ICT učitelka, vedoucí 1. stupně učitelka ředitelka školy školník údrţbář, topič školnice - domovnice uklízečka účetní IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy a/ Údaje o zápisu k povinné školní docházce (stav k ) počet všech dětí zapsaných na šk.rok 2010/11 z toho letos přišly poprvé počet odkladů v min školním roce počet dodatečných odkladů šk.doch. počet nových odkladů (rozhodnutých) Rozbor odkladů povinné školní docházky pro školní rok 2010/2011 na doporučení pediatra na doporučení PPP na doporučení SPC počet dětí b/ Údaje o přijímacím řízení Název školy Studijní, učební obor počet ţáků Gymnázia Masarykovo gymnázium Příbor 1 1 Pedagogické lyceum 1 0 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín z toho chlapců CELKEM 2 ( 10%) Střední odborné školy čtyřleté studijní obory Střední škola přírodovědná a zemědělská Agropodnikání Nový Jičín 1 0 Střední škola, Šenov u Nového Jičína Mechanik strojů a zařízení 1 1 Střední škola ekonomicko-podnikatelská Obchodní akademie 1 0 Studénka Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Aneţky České, Odry Střední škola informačních technologií, Frýdek Místek Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Ostrava Předškolní a mimoškolní pedagogika 1 0 Obalová technika, počítačová grafika Letecký mechanik Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 7

8 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava tříleté učební obory VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Střední škola gastronomie a sluţeb, Frýdek Místek Střední odborná škola, Frýdek Místek Laboratorní asistent 1 0 CELKEM 7 (60%) Mechanik opravář motorových 1 1 vozidel Aranţér 1 0 Mechanik opravář motorových 1 1 vozidel CELKEM 3 ( 30%) CELKEM 12 5 Umístění žáků pátých a sedmých ročníků do víceletých gymnázií osmileté gymnázium název školy počet přihlášených ţáků počet přijatých V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP a podle poskytovaného stupně vzdělání A/ Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání a/ Přehled prospěchu za 2. pololetí školního roku 2010/2011 Ročník počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifik Celkem 1. stupeň Ročník počet ţáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo z toho opravné zkoušky neklasifik Celkem 2.stupeň Celkem ( 56%) 48 ( 44%) b/ Klasifikace chování počet ţáků chování velmi dobré počet ţáků chování uspokojivé počet ţáků chování neuspokojivé 1.pololetí 107 (100 %) pololetí 108 ( 100%) 0 0 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 8

9 c/ přehled absence Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e celkem hodin omluvených hodin celkem neomluvených hodin celkem průměr. počet oml.hod/ţák průměr. počet neoml.hod/ţák 1.pololetí ( 100%) 0 ( 0%) pololetí ( 100%) 0 (0,%) 65 0 CELKEM (100%) 0 ( 0%) Mezi autoevaluační metody patřilo pozorování a rozbor edukačních produktů, výsledky vzdělávání ţáků a úspěšnost ţáků v přijímacím řízení, vyuţití testů nadace SCIO, chování ţáků a kvalita sociálních vztahů ve škole. Pro srovnání zvládnutých kompetencí a obsahu učiva dlouhodobě vyuţíváme testů SCIO. Seznam testování uskutečněných v letošním roce: - testování Stonoţka pro 3., 5., 6., 7. a 9. ročník (Čj, M, OSP) - testování FINGR (finanční gramotnost) pro 9. ročník - testování ČTENÁŘ (čtenářská gramotnost) pro 5. a 9. ročník - testování PPPZ (Podpora přípravy na přijímací zkoušky) pro 8. ročník B/ Činnost v oblasti environmentálního vzdělávání Byla realizována v souladu s koncepčními záměry školy a zahrnula následující oblasti: environmentální vzdělávání a výchova ve vyučovacích předmětech na 1. a 2.stupni ( prvouka, přírodověda, vlastivěda, fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis) činnost přírodovědného krouţku v rámci školní druţiny projekty s tematikou environmentálního vzdělávání o projekt Dokáţu se postarat ZOO koutek ve škole o projekt Rosničky ( meteorologická měření se zájemci z řad ţáků ) o projekt Slunce do škol ve spolupráci se SFŢP- solární ohřev vody o projekt Sběrné nádoby do základních škol (třídění odpadu) jednorázové aktivity v rámci environmentálního vzdělávání o škola v přírodě pro ţáky 1. stupně (Trojanovice) o výlet do ZOO Ostrava (přírodovědný krouţek) průběţné aktivity v rámci environmentálního vzdělávání o údrţba školní zahrady a zeleně v okolí školy C/ Účast na soutěžích a olympiádách Ţáci naší školy se zapojili např. do těchto soutěţí Pythagoriáda, Matematický klokan, Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce. Výrazného úspěchu jsme dosáhli však opět pouze v recitační soutěţi. Z okrskového kola postoupili do kola okresního 4 ţáků (1 první místo, 2 druhá místa, 1 třetí místo). Vojtěch Říha (ţák 5. třídy) postoupil z okresního do krajského kola recitační soutěţe. VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Oblast prevence sociálně patologických jevů Vyhodnocení Minimálního preventivního programu 2010/2011 cíl a analýza preventivního programu o předcházení negativním jevům u dětí výchovou ke zdravému ţivotnímu stylu (rozvíjení sociální kompetence a sociálních dovedností, posilování osobní Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 9

10 odpovědnosti za kvalitu svého ţivota, posilování komunikačních dovedností, vytváření pozitivního sociálního klimatu aj.) o výchova dítěte odpovědného za vlastní chování a způsob ţivota přehled realizovaných preventivních aktivit pro žáky o pouţívání sebepoznávacích technik ve výchově k občanství a výchově ke zdraví, v přírodopisu i v hodinách praktických činností (témata: Sebepoznání a sebehodnocení, Protidrogová prevence, Člověk a dospívání, Volný čas a ţivotní styl, Návykové látky a svět drog, ), zařazování témat primární prevence jiţ na1. stupni školy o průběţné informace na nástěnce, individuální konzultace, schránka důvěry o nabídka volnočasových aktivit a spolupráce s dalšími institucemi zajišťujícími volnočasové aktivity ( KIC Sněţenka Sedlnicích, DDM v Příboře) přehled realizovaných preventivních aktivit pro rodiče o akce pro rodiče třídní schůzky (5 za rok) poskytnuty informace o situace na škole o informační zpravodaj pro rodiče (školní časopis Školní očko ) o příspěvky do vysílání místní kabelové televize o činnosti školy o zapojení rodičů do mimoškolních aktivit (maškarní ples, slet čarodějnic apod.) o den otevřených dveří ve škole, JARMARK spojený s prohlídkou školy informovanost v rámci pedagogického sboru o realizace Školní preventivní strategie o na pedagogických radách informace školního metodika prevence (vyhodnocování sociálně patologických jevů na škole šikana a násilí, záškoláctví, drogová závislost, alkoholismus, kouření, vandalismus, kriminalita a delikvence a projevy xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu) o jednání výchovné komise s rodiči v případě problémů klima ve škole, kázeň o přímo ve škole nebyl zjištěn ţádný případ zneuţívání návykových látek o drobnější případy, které by mohly vyústit v šikanu, jsou ihned řešeny třídními učiteli, výchovnou poradkyní a metodikem prevence o nadále nárůst závadového chování (zhoršené chování vůči učitelům, projevy vandalismu, vulgární vyjadřování) souvisí zejména s aktuální skladbou ţáků, s nevhodným rodinným zázemím řady ţáků. V loňském roce byl řešen jeden případ agresivní formy chování (udělení důtky ředitele školy). Při řešení závadového chování se snaţíme spolupracovat i s rodiči těchto ţáků. o v případě podezření na záškoláctví byli rovněţ ihned třídními učiteli kontaktováni rodiče (neomluvená absence v tomto školním roce nebyla) výhled na školní rok 2011/2012 o pokračovat v realizaci Školní preventivní strategie, naplňovat MPP o motivovat rodiče ke spolupráci se školou a posilovat tak zájem rodičů o školu o pokračovat v provádění interního šetření mezi ţáky, vyhodnocovat výsledky interních šetření a primární prevenci zaměřovat vzhledem k výsledkům těchto anket o případné zjištění výskytu negativních projevů chování (podezření na záškoláctví, náznaky šikany ) okamţitě řešit Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 10

11 VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání bylo realizováno na základě plánu personálního rozvoje, který zahrnoval následující priority: Školský management metodická poradna pro ředitele škol EU peníze školám Aktuální stav školské legislativy Platové předpisy Školení ICT Úvod do problematiky tvorby DUM Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Integrace ţáků se SVP do škol Námět pro práci s dítětem, které má problém Cizí jazyky metodika Burza nápadů pro výuku anglického jazyka Anglická gramatika hrou Kurz angličtiny (BOJA Příbor) Španělský jazyk (OVA Eddica) Pedagogická inovace, oborové činnosti Rozvoj čtenářství a čtenářská gramotnost Výrobky z přírodních materiálů Vyuţili jsme zejména nabídku KVIC Nový Jičín. Při výběru akcí ze školského managementu rovněţ nabídky RESK spol. s. r. o. a vzdělávacího zařízení Fakta v. o. s. a NIDV. Většina akcí se setkala s příznivým hodnocením. Příznivě lze hodnotit, ţe učitelé své poznatky předávali kolegům dál, probíraly se na metodických a předmětových sezeních. VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy a veřejnosti září 2010 slavnostní zahájení školního roku zahájení činnosti přírodovědného, keramického, sportovního krouţku a angličtiny Lehkoatletický trojboj v Petřvaldě říjen 2010 Vzdělávací exkurze (exkurze v podniku Autopal Visteon, s.r.o.) Hudební představení Cesta country Poutníci (Beskydské divadlo Nový Jičín) Drakiáda Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 11

12 Testy SCIO 6. třída Podzimní výstava - (spolupráce se sloţkami v obci), kulturní vystoupení na vernisáţi výstavy GEMMA 2010 Beseda s pracovníkem Úřadu práce pro rodiče listopad 2010 kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře Halloween noc ve škole Den otevřených dveří Beseda s pracovníkem Úřadu práce pro rodiče Kurz Nepečené sladkosti Plavecký výcvik představení Divadélka pro školy Africká pohádka a Putování V + W rozsvícení vánočního stromu (společná akce s KIC Sněţenka) prosinec 2010 Mikulášský turnaj smíšených druţstev v malé kopané Mikuláš ve škole Vystoupení skupiny historického šermu (Agentura Pernštejni) Projekt KEA (SCIO) - 9. ročník Vypouštění balónků s přáním Jeţíškovi Vánoční besídka pro rodiče dějepisná olympiáda kurz Vánoční vazba a Vánoční pečení Loučíme se s rokem 2010 ( vánoční besídka a filmové představení ) leden 2011 školní kolo v recitační soutěţi Olympiáda v českém jazyce SCIO testy (funkční gramotnost informační, finanční, čtenářské dovednosti) únor 2011 zápis do první třídy okrskové kolo recitační soutěţe v Příboře (1.místo, postup do okresního kola) okresní kolo soutěţi v konverzaci v anglickém jazyce Bezpečně ze školy, bezpečně do školy (ve spolupráci s Policií ČR a Pedagogickým lyceem v Novém Jičíně) Zábavně preventivní program agentury ZaPs zaměřený na chování a šikanu březen 2011 maškarní ples s Hopsalínem matematická soutěţ Klokan kurz Velikonoční pečení SCIO testy 3., 5. a 7. ročník duben 2011 Výlet do Prahy Sedlnická sněţenka Pálení čarodějnic (společná akce se sloţkami v obci) Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 12

13 Filipojakubská noc ve škole květen 2011 JARMARK ( prodej výpěstků a výrobků dětí, školní akademie, den otevřených dveří) testy SCIO 8. třída (PPPZ Příprava na přijímací zkoušky) kurz dopravní výchovy na dopravním hřišti v Příboře červen 2011 Den dětí Výlet do ZOO Ostrava beseda ţáků 8.tříd na Úřadu práce v Novém Jičíně třídenní škola v přírodě pro ţáky 1.stupně v Trojanovicích branný den (poskytování první pomoci, ukázková akce s hasiči) slavnostní zakončení školního roku spojené s předáním knih pro ţáky 1.ročníku a oceněním nejlepších ţáků ve školním roce 2010/2011 IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI V tomto školním roce nebyla provedena kontrola Česká školní inspekce. X. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2010 A. Údaje z Výkazu zisku a ztrát Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady celkem ,72 0 z toho - mzdy , ostatní osobní náklady , pojistné, FKSP , náklady na učebnice, uč.pom. a potřeby , náhrady za DPN 8 449, ostatní provozní náklady ,12 0 Výnosy celkem ,01 0 v tom - dotace , zúčtování fondů 0, ostatní výnosy ,01 0 Hospodářský výsledek -544,71 0 Celkem ( v Kč) , , , , , , , , ,00 0, ,01-544,71 Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 13

14 Poskytovatelé dotací státní rozpočet ( ÚZ přímé výdaje) ,00 státní rozpočet ( ÚZ školní vybavení pro žáky 1.ročníku ZŠ) ,00 zřizovate školy (obec) ,00 CELKEM ,00 Přepočtený počet zaměstnanců ze státního rozpočtu Zaměstnanci Jednotlivé typy škol a školských zařízení (stav k ) MŠ ZŠ ŠD + ŠK ŠJ Celkem Pedagogičtí 3 9,32 0, ,11 Nepedagogičtí 1,38 2,43 0 1,38 5,19 Organizace celkem 4,38 11,75 0,79 1,38 18,3 Počet žáků k 30. září 2010 Počet žáků Počet tříd /oddělení Základní škola Mateřská škola 42 2 Školní družina 28 1 Školní jídelna 42 B. Zúčtování dotací za rok 2010 Vyúčtování dotací poskytnuté státním rozpočtem Poskytnuto Použito Vratky dotací Dotace poskytnuté státním rozpočtem k k celkem a Neinvestiční dotace celkem , ,00 0,00 v tom: 1. ÚZ Přímé náklady na vzdělávání celkem , ,00 0,00 v tom: a) platy , ,00 0,00 b) OPPP , ,00 0,00 c) ostatní (pojistné + FKSP + ONIV) , ,00 0,00 z toho odvody na pojistné x ,00 x z toho odvody na FKSP x ,00 z toho ONIV - DPN x 8 449,00 z toho ONIV: učebnice a školní potřeby x ,50 učební pomůcky x ,10 x osobní ochr. pomůcky x 0,00 x DVPP x ,00 x pojistné odpovědnosti ,40 ostatní (mzdy plavání atd.) ,00 3. ÚZ Školní potřeby pro žáky 1. ročníku , ,00 0,00 základního vzdělávání Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 14

15 Vyúčtování dotací poskytnuté zřizovatelem Základní škola Mateřská škola Dotace od zřizovatele rozpočet čerpání rozpočet čerpání Spotřební materiál , ,30 Energie , ,20 Služby , , , ,80 Odpisy ,00 0,00 Mzdy - jiné zdroje ,00 0,00 CELKEM , , , ,30 Ostatní příjmy MŠ, ŠD, ŠK , , ,00 Vlastní zdroje , ,00 Úroky 2 142,01 Ostatní příjmy 857,00 Stravování 0, , ,62 CELKEM - ostatní , , , ,62 CELKEM - ostatní , , , ,92 Hospodářský výsledek -308,79-235,92 Hospodářský výsledek organizace -544,71 C. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek provozních prostředků příspěvkové organizace činil k ztrátu 544,71 Kč. Tato částka bude vyvedena na účtu 931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení. Navrhujeme tuto ztrátu uhradit z rezervního fondu. D. Finanční fondy změny a zůstatky stav k tvorba použití stav k Fond odměn 8 872,00 0,00 0, ,00 Fond kultur.a sociálních potřeb , , , ,90 Rezervní fond ,15 106,64 0, ,79 Investiční fond , ,00 0, ,20 Rezervní fond - peněžní dary , , , ,95 E. Informace o výsledcích kontrol 8. října 2010 byla provedena veřejnosprávní kontrola zřizovatelem školy. Kontrola byla zaměřena na kontrolu hospodaření a kontrolu účetních dokladů za období 1 8/2010. Bylo konstatováno, ţe účetnictví je vedeno úplně, průkazně a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Vedení pokladny je průkazné, v souladu se stanoveným pokladním limitem, kontrola pokladny je prováděna v souladu s vedením účetnictví. 30. září 2010 byla Všeobecnou zdravotní pojišťovnou provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Bylo konstatováno, ţe při kontrole oznamovací povinnosti u Hromadných oznámení zaměstnavatele nedošlo k porušení ustanovení 10 zákona 48/1997 Sb. Vyměřovací základy byly stanoveny v souladu s ustanovením 3 zákona č. 595/1992 Sb. Výše pojistného byla stanovena v souladu s 3 zákona 592/1992 Sb. Kontrolou plateb pojistného nebyly zjištěny ţádné finanční rozdíly. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 15

16 26. listopadu 2010 byla provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení v Novém Jičíně zaměřená na kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Bylo konstatováno, údaje v registru zaměstnavatelů v kontrolovaném období souhlasí se skutečností. Oznamovací povinnost byla provedena za všechny zaměstnance, kteří vstoupili do zaměstnání, oznámené údaje souhlasily se skutečností a ohlašovací povinnost byla splněna ve stanovené lhůtě. Mzdové listy zaměstnanců a výplatní listiny obsahují veškeré potřebné údaje. Evidence pro účely nemocenského pojištění je vedena ve smyslu ustanovení 95 zákona č. 187/2006 Sb., v platném znění. Kontrolou bylo zjištěno, ţe zaměstnavateli vznikl přeplatek na pojistném ve výši 227 Kč. (Zaměstnankyně měla uzavřenou dohodu o pracovní činnosti. Jednalo se o zaměstnání malého rozsahu. Příjem z dohody byl však zahrnut do úhrnu vyměřovacích základů.). Přeplatek pojistného byl organizaci vrácen. Dále bylo konstatováno, ţe úhrn náhrady mzdy a jeho ½ zaokrouhlená na celé stokoruny směrem nahoru souhlasí se skutečnou zúčtovanou náhradou v základní výši. Ve vedení záznamů ELDP a údajů o důchodovém pojištění nebyly shledány závady. Zaměstnavateli nebyla uloţena ţádná opatření k nápravě. XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V roce 2011 škola byla zapojena do rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků a Zvýšení nenárokových sloţek platů a motivačních sloţek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce. Rovněţ nám byly poskytnuty prostředky z rozvojového programu MŠMT Školní vybavení pro ţáky 1. ročníku. Jiţ několik let jsme zapojeni do projektu Školní mléko, do celonárodního projektu Zdravé zuby, od letošního roku nově i do projektu Ovoce do škol (pro ţáky třídy). XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto školním roce nebyly pořádány kurzy v rámci celoţivotního učení. XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů V listopadu 2010 jsme podali projekt EU peníze školám v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách v hodnotě Kč. V březnu 2011 jsme začali s realizací projektu. Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 16

17 XIV. Spolupráce s odborovými organizacemi zaměstnanců a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Odborová organizace na škole nepůsobí. Partnerství Spolupráce s rodiči a organizacemi spolupráce s rodiči se uskutečňuje formou třídních schůzek, besídek, konzultačních hodin, dnů otevřených dveří (během školního roku se uskutečnilo pět třídních schůzek ) školská rada přenos informací se uskutečňuje i pomocí webových stránek školy vydávání informační zpravodaje pro rodiče Školní očko aneb Zprávy ze sedlnické školy rodiče jsou informováni o činnosti školy i prostřednictvím reportáţí v místní kabelové televizi dvakrát za rok Den otevřených dveří prezentace školy na veřejnosti tradiční Vánoční besídka pro rodiče, Maškarní ples, Slet čarodějnic vyvrcholením aktivit je JARMARK (prodej výpěstků a výrobků ţáků) spojený se školní akademií vydávání informační bulletinu pro rodiče budoucích prvňáčků pomoc rodičů při organizaci jednorázových akcí zpracování videodokumentů z akcí školy Spolupráce se zřizovatelem udělení výjimky z počtu ţáků pro základní školu pro školní rok 2011/2012 výměna oken v budově základní škol projednávání provozu organizace Spolupráce s mateřskou školou pořádání společných akcí (Den dětí, maškarní ples, vypouštění balónků s přáním Jeţíškovi...) návštěva budoucích prvňáčků ve škole Spolupráce s KIC Sněženka společné akce Slet čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu, pořádání tematických výstav účast na akcích pořádaných pro ţáky (beseda v knihovně) Spolupráce s místními spolky společné akce s důchodci např. Slet čarodějnic společné akce s hasiči námětové cvičení Spolupráce s PPP a SPC v Novém Jičíně Spolupráce s Policií ČR a Městskou policií Příbor Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 17

18 XV. Koncepční záměry Koncepční záměry školy jsou dány realizovanými učebními dokumenty (ŠVP Cesta k poznání a Základní škola). Našimi prioritami tedy je: Chceme učit ţáky takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v ţivotě (tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi) Zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme ţáky k týmové práci, k vzájemné pomoci vzájemnému respektu Klademe důraz na výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický Vést ţáky k volbě povolání, za tím účelem preferovat výuku praktických činností jak v povinné části, tak i v oblasti volitelných předmětů Vést ţáky k vyuţívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a vyuţívání výpočetní techniky Vést ţáky k dodrţování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu. Naučit ţáky zásadě, ţe pravidla jsou od toho, aby se dodrţovala, nikoli od toho, aby se porušovala Z plánovaných záměrů se v letošním roce podařilo: zahájit realizaci projektu EU peníze školám obnovit vybavení ICT, zahájení vybavení INT technikou, výukového software vyměnit okna v budově školy, provedení nátěrů dveří pokračovat v zapojení školy do projektu KEA a PPPZ (SCIO testy) zařazovat metody vedoucí k aktivizaci ţáka, rozvíjet komunikaci Zjištění, která budou východiskem pro roční plán práce /2012: Při práci ověřovat v praxi ŠVP Cesta k poznání, korigovat případné nedostatky. Pokračovat v zapojení školy do projektu KEA a PPPZ (SCIO testy). Ve spolupráci se zřizovatelem řešit stanovisku obce k organizaci školy a udělení tzv. výjimky z počtu ţáků. Při výuce se zaměřovat na motivaci ţáků pro celoţivotní vzdělávání. Ve výuce zařazovat metody vedoucí k aktivizaci ţáka, rozvíjet komunikaci. Inovovat a zkvalitňovat výuku prostřednictvím ICT, obnovovat ICT vybavení Průběţně doplňovat a obnovovat moderní pomůcky do výuky (výukový software, kniţní fond...) Hledat prostředky na další zlepšování technického stavu budovy (výměna podlahové krytiny v některých třídách, úprava školní kuchyňky), opravení hřiště u bočního vchodu, dovybavení tříd nábytkem V Sedlnicích 29. srpna 2010 PaedDr.Blanka Šťastná ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 18

19 VÝROČNÍ ZPRÁVA o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 Při poskytování informací postupovala Základní škola a Mateřská škola Sedlnice podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle Pokynu MŠMT k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Výsledky za rok 2010 A. Celkový počet písemných ţádostí o informace 0 B. Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C. Počet rozsudků soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí 0 o neposkytnutí informace D. Výsledky sankčních řízení za nedodrţování zákona 0 E. Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období se ukládají v archivu školy. V Sedlnicích 1.února 2011 PaedDr. Blanka Šťastná ředitelka školy Výroční zpráva o poskytování informací Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 19

20 Výroční zpráva o činnosti školy projednána na zasedání školské rady dne. Vyjádření školské rady: Školská rada výroční zprávu o činnosti školy. Školská rada: p. Daniela Ermisová p. František Jordánek p. Monika Máchová Ing. Petr Říha Mgr. Aleš Skopal Mgr. Ivona Skopalová Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Stránka 20

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Obsah: Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BLANSKO, SALMOVA 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Obsah: I. Základní údaje o škole II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroční zpráva o činnosti školy za období 1.9.2010 30.6.2011 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy 1 Obsah 1. Charakteristika školy... 4 1.1 Organizace školního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8.

Základní škola Moravská Třebová, Palackého 1351, okres Svitavy. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy. V Moravské Třebové 24.8. zpracoval : Mgr. Petr Vágner ředitel školy V Moravské Třebové 24.8.2009 Projednáno pedagogickou radou 31.8.2009 1 Osnova výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 2 2. Přehled realizovaných vzdělávacích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více