Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2014

2 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič Vytvářet pohodové školní prostředí, respektovat se navzájem Snažíme se o pracovní, ale příjemné školní prostředí. Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost. Vzdělávat, nikoliv učit nazpaměť Klademe důraz na trvalé vědomosti a kompetence užitečné v praktickém životě. Uplatňovat individuální přístup, porozumění Zajímáme se o celkovou osobnost žáka, nejen o jeho vědomosti. K žákům přistupujeme diferencovaně, respektujeme jejich individualitu a rozdílnou míru schopností. Integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Zohledňujeme či napravujeme u žáků poruchy učení, poruchy chování či další vzdělávací handicapy. Vyhledáváme a pečujeme o talentované žáky. Dle možností školy vzděláváme žáky se zdravotním postižením. Rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost Vedeme naše žáky k celoživotnímu čtení. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace. Přizpůsobujeme se trendům informačních technologií, ale důraz klademe na mluvený projev žáka. Podporovat zdraví Vedeme žáky k vědomostem o zdraví, motivujeme je k pohybové aktivitě a pobytu v přírodě. Zvyšujeme pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost. Pořádáme sportovní a ozdravné pobyty. Učíme žáky zdravým stravovacím návykům. Předcházet sociálně patologickým jevům a účinně je řešit Uplatňujeme Minimální preventivní program školy, pořádáme přednášky na podporu prevence, vytváříme ve škole prostředí, kde se žáci cítí bezpečně a ví, kam a na koho se při problémech obrátit (schránka důvěry, Školní parlament, třídní učitel, výchovný poradce, výchovná komise). Rozvíjet environmentální výchovu Vychováváme žáky ke vztahu k životnímu prostředí, k uvědomění si nezbytnosti ochrany života a podmínek na Zemi. Pořádáme projektový Den Země a zapojujeme se do sběrových aktivit (sběr papíru a vyřazených elektrospotřebičů). Komunikovat s veřejností Předáváme informace o životě školy našim partnerům rodičům, zřizovateli, obyvatelům obce (webové stránky školy, nástěnka v obci, obecní zpravodaj, žákovský časopis). Spolupracujeme se zájmovými organizacemi obce, Školskou radou, SRPDŠ. Udělovat účinná výchovná opatření Snažíme se o důslednost, přísnost a spravedlnost. Udílíme nejen napomenutí a důtky, ale nezapomínáme i na pochvaly a ocenění pro nejlepší žáky. Vzdělávat pedagogické pracovníky školy Vedeme učitele k pravidelnému dalšímu vzdělávání prostřednictvím školení a seminářů.

3 2. Cíle školy ve školním roce 2014/2015 Vzdělávat dle ŠVP na ZŠ a MŠ. Plnit stanovené školní učební plány a časově tematické plány. Pracovat dle Ročního plánu práce. Plnit Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Využívat interaktivních tabulí a PC ve výuce. Vést elektronickou žákovskou knížku v určených ročnících. Odzkoušet vedení třídní knihy 6. A v elektronické podobě. Zlepšit webové stránky školy (vkládání dat samotnými učiteli). Vyučovat nepovinný předmět Náboženství. Vydávat školní časopis Školáček. Uskutečňovat schůzky zástupců tříd s ředitelem školy (Školní parlament). Zadat dle plánu žákovské testy společnosti Scio. Vyhledávat a pečovat o talentované žáky, žáky se specifickými poruchami učení a chování, a o žáky se zdravotním postižením. Předcházet vzniku sociálně patologických jevů, případně je účinně řešit. Podporovat tělesnou a duševní hygienu dětí a žáků, hlavně pobytem ve venkovním prostředí a přírodě (tělesná výchova, ostatní předměty, výuka plavání, školní družina, MŠ, relaxační chvilky ve vyučování). Podporovat rozvoj zdravých stravovacích návyků. Zaměřit se na prevenci úrazovosti dětí a žáků. Uplatňovat důslednost při řešení kázeňských přestupků žáků. Udržovat dobrou informovanost, komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Propagovat práci školy webové stránky školy, nástěnka u fary, obecní zpravodaj, regionální tisk, školní nástěnky. Metodicky vést a zapracovat nové učitele absolventy. Spolupracovat se Školskou radou, SRPDŠ a zřizovatelem školy. Spolupracovat se ZUŠ a ostatními zájmovými spolky v obci. Zhotovit ICT plán školy. Zlepšit úpravu sešitů na 2. stupni (pravidelná kontrola + známkování).

4 3. Výchovný proces 3.1. Chování dětí a žáků - při výchovném působení být jednotní, důslední a spravedliví ke všem žákům Z: všichni - vést žáky k pravidlům slušného chování Z: všichni - posilovat kamarádské postoje k druhým spolužákům Z: všichni - vést žáky k šetření školního zařízení, v případě úmyslného poškození událost vyšetřit (písemný záznam), opravu či uhrazení škody domluvit se zákonným zástupcem žáka Z: všichni, VP, TU - vést děti a žáky k hygienickým návykům (mytí rukou po WC, před obědem apod.) Z: všichni 3.2. Předcházení negativním jevům - sledovat a odhalovat všechny příznaky rasismu, xenofobie, intolerance, krádeží, ničení školního majetku a návyku na alkohol, drogy a kouření Z: všichni - uskutečňovat přednášky k prevenci před návykovými látkami Z: ŠMP - spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, OSPOD Z: ŠMP, VP 3.3. Účinné řešení výchovných problémů a kázeňských přestupků - dodržovat zásady pedagogického taktu Z: všichni - včas a správně komunikovat s rodiči Z: všichni, TU - volit vhodné způsoby řešení (pohovor s TU, VP, informace rodičům, svolání výchovné komise, řešení na pedagogické radě) Z: všichni 3.4. Třídnická problematika - ve třídních hodinách probírat vztahy v kolektivu třídy, zaměřit se na předcházení negativních jevů. Do rozvrhu poznačit pravidelné třídnické hodiny (minimálně 1x měsíčně, v případě potřeby vícekrát). Z třídnických hodin a třídních schůzek pořizovat písemný záznam. Z: TU - být důslední při omlouvání žáků zákonným zástupcem, trvat, aby byl žák prokazatelně a písemně omluven ihned při nástupu do školy. Zaměřit se na odhalování skrytého záškoláctví, v případě potřeby spolupracovat se sociálním odborem. Z: TU, VP - seznamovat se s problematikou třídy, sledovat vývoj každého žáka, znát nejen osobnost žáka, ale i jeho rodinné prostředí Z: TU, VP - zapojit žáky a děti do výběru témat, projektů a pracovních aktivit, dbát na příznivou adaptaci nových žáků Z: TU - uskutečnit školní (třídní) výlet na konci šk. roku Z: TU - uskutečňovat pravidelné schůzky zástupců tříd ročníku s ředitelem školy Z: Ř - pracovat se schránkou důvěry pro žáky Z: Ř

5 Roční plán práce školy 2014/ Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a veřejností - uvědomovat si důležitost správné komunikace se zákonnými zástupci žáků, v případě potřeby pozvání rodičů do školy Z: TU - vést elektronickou ŽK pro žáky ročníku, ostatní dobrovolně Z: všichni - včas, průběžně, objektivně a písemně informovat rodiče o úspěchu, neúspěchu, možnostech a schopnostech jejich dětí (na třídních schůzkách či individuálně) Z: všichni, TU, VP - při hrubém porušení Školního řádu ihned informovat rodiče a pozvat je do školy na jednání výchovné komise Z: TU - průběžně a prokazatelným způsobem informovat rodiče o prospěchu žáka Z: všichni - zapojit rodiče do některých akcí a projektů Z:všichni - zajistit přivítání prvňáčků, rozloučení s deváťáky Z: Ř - aktualizovat webové stránky školy, nástěnku u fary, přispívat články do obecního zpravodaje Z: ZŘ, IKR, všichni 4. Vzdělávací proces - v MŠ vzdělávat dle ŠVP Pestrý svět u Broučků Z: všichni MŠ - v ZŠ vzdělávat dle ŠVP Vzdělávání, které baví Z: všichni ZŠ - naplňovat Minimální preventivní program 2014/2015 Z: ŠMP - naplňovat Školní plán EVVO 2014/2015 Z:ŠMA - zpracovat IVP u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a u žáků mimořádně nadaných Z: TU, VP, vyučující - zpracovat individuální plán pro děti s odkladem a předškolní dětí Z: učitelky MŠ - podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání Z: všichni - podporovat tělesnou a duševní hygienu dětí a žáků, hlavně pobytem ve venkovním prostředí a přírodě (tělesná výchova, ostatní předměty, výuka plavání, školní družina, MŠ, relaxační chvilky ve vyučování) Z: všichni - podporovat rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků Z: všichni

6 4.1. Organizace vyučovacího procesu - zaměřit se na stavbu vyučovací hodiny a více střídat formy a metody práce (projektová, skupinová, interaktivní tabule) Z: Ř, ZŘ, všichni - dle plánu realizovat hospitační činnost a pohospitační pohovory Z: Ř, ZŘ - zlepšit úpravu školních, domácích a pracovních sešitů na 2. stupni Z: vyučující - dodržovat včasné nástupy do vyučovacích hodin Z: ZŘ, všichni - využívat odborných exkurzí, návštěv muzeí, historických památek v rámci vyučování Z: ZŘ, všichni 4.2. Školní vzdělávací programy - sledovat plnění ŠVP, průřezových témat Z: Ř, KOO ŠVP, vyučující - dohlížet na vedení žákovských portfólií Z: vyučující, KOO ŠVP - zabezpečovat sebehodnocení žáků ve vybraných oblastech Z: vyučující - navrhovat změny či úpravy ŠVP řediteli školy a koordinátorům ŠVP Z: vyučující - pracovat se ŠVP s přílohou pro žáky s LMP Z: vyučující 4.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - se souhlasem ředitele se účastnit DVPP prostřednictvím SSŠ Hodonín, NIDV Brno, agentury Fakta Z: Ř, všichni - v rámci samostudia prohlubovat a rozvíjet odbornou způsobilost, zaměřovat se na nové metody a formy práce. Z: Ř, všichni - práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami Z: všichni ZŠ

7 5. Akce ZŠ 5.1. Kulturní a jiné akce Měsíc Název akce Třída Zodpovídá Focení prvňáčků 1. AB SVO, ČÍŽ Muzeum naftového dobývání 9. A ŠMA Týden podzimních barev 1. stupeň IŠT září Výstava dýní 1. stupeň PAV Sběr papíru všichni KOU Dopravní hřiště ročník TU Dopravní soutěž ročník KIE Úřad práce Hodonín 9. A VYCH Sex, AIDS, vztahy - přednáška 8. A + 9. A DVO Veletrh vzdělávání 9. A VYCH říjen Kouření, alkohol - přednáška 6. AB DVO Knihovna Hodonín 6. AB TLA Knihovna Dolní Bojanovice 2. AB IŠT, JAN Drakiáda 1. stupeň PAV, JAŠ Divadlo Radost 1. stupeň KOU listopad Divadlo Radost 2. stupeň KOU Gastroden Bzenec 9. A VYCH Leptání skleniček - VV dobrov. KOU Vánoční tvoření (víkendovka) 6. AB dívky JAŠ Mikuláš 1. stupeň PAV prosinec Aquapark Uherské Hradiště 2. stupeň LUS, KOU Ježíškovy dílny dobrov. ČÍŽ, SVO Výchovný koncert všichni KOU

8 Lyžařský kurz 7. A + 8. A MAŇ leden Výuka plavání ročník ZEM Tříkrálová sbírka dobrov. DVO Zápis do 1. třídy IŠT Polonéza - generálka 9. A KLU, DVO únor Školní ples JAŠ, DVO Recitační soutěž dobrov. KLU, TLA Dospívání - přednáška 5. AB dívky DVO Exkurze - Dukovany, Dalešice 8. A + 9. A ŠMA březen Návštěva GVU Hodonín 6. AB KOU Věříš si výběr žáků KOU, ZMM Úskalí internetu aneb kyberšikana 6. AB DVO ZOO Hodonín 7. A ŠMA duben květen Velikonoční tvoření (víkendovka) 6. AB dívky JAŠ Sběr papíru všichni KOU Eko centrum ročník ŠMA Výtvarná soutěž všichni KOU Škola v přírodě ročník KOT Vodácko - cyklistický kurz ročník ZMM Anglie jazykový kurz dobrov. 2. st. DOK Den dětí 1. stupeň JAN, IŠT červen Bláznivý týden všichni IŠT, IKR Okresní soud 9. A DVO Rozloučení s 1. stupněm 5. AB KLU, KOT Rozloučení s deváťáky na OÚ 9. A MAŇ

9 5.2. Sportovní soutěže Název soutěže Kategorie Zodpovídá Přespolní běh H3, H4, D3, D4 MAŇ Nohejbal H3, H4 MAŇ Malý florbal H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Velký florbal H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Vybíjená H2, D2 SVO Pohár rozhlasu H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Trojutkání škol H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Triatlon H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Sportovec školy H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS 5.3. Projekty 1. stupně Vyučující Třída Předmět Termín Téma Svobodová Magda Čížková Marta 1. AB všechny celoročně Putování do Písmenkova ČJ prosinec Slavnost slabikáře ČJ červen Pasování na čtenáře Ištvánková Aneta Janošková Marie 2. AB ČJ, M, PRV Z pohádky do pohádky Zemanová Alena Kiedroňová Ludmila 3. AB ČJ Cesta nejen za pohádkou PRV Vesmír Králíková Eva 4. A všechny celoročně Cesta na barevnou planetu čtenářů všechny Andersen Klubusová Ludmila 5. A všechny Nutné podmínky života Velkomoravská říše Lidská hlava Kotásková Iveta 5. B VLA, ČJ Karel IV. PŘ, ČJ Rozmanitost života na Zemi Kouřilová Blanka 5. AB AJ leden My school 1. stupeň všechny duben Den Země

10 5.4. Projekty 2. stupně Vyučující Třída Předmět Termín Téma Maňas Martin 8. A hoši TV 2. pololetí Rozcvička pro žáky 1. stupně Zmrzlíková Miroslava 6. AB M duben Osová souměrnost 6. A OV Vlastní školní řád 6. AB OV Moje obec Kramářová Ivana Kramářová Ivana Tlachová Alena Tlachová Alena 6. AB MV 2. pololetí Bezpečný internet 7. A MV 2. pololetí Reklama 9. A N2 celoročně Mein Deutsch 9. A všechny Absolventské práce 6. AB + rodiče OSV Netradiční třídní schůzky 6. AB ČJ lit Dobrodružná literatura 9. A ČJ sloh Slohové útvary 6. AB PŘ Herbář Šmachová Pavla 9. A PŘ, F květen Obnovitelné zdroje energie PŘ, F, CH celoročně Laboratorní práce 2. stupeň PŘ duben Den Země Luskač Ondřej 8. A M Pythagorova věta Vychodil Libor Dvořáková Marie 8. A 7. A Z Naši sousedé (státy) D Vynálezci 20. století OV Školní volby OV Státy EU Kouřilová Blanka Dokoupilová Ivana Sukopová Petra 6. AB, 7. A VV, ČJ Božena Němcová - Babička 7. A AJ říjen Halloween 8. A AJ březen Anglie 9. A AJ Austrálie a Nový Zéland

11 6. Akce MŠ ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Hodové veselení Vycházky k tematické části U nás ve školce (kde bydlí noví kamarádi) Poklad skřítka Podzimníčka Angličtina hrou zahájení výuky Dobrý start zahájení kurzu Třídní schůzky s rodiči Poznávací vycházky v rámci tematické části Naše vesnice Hurvínkův Mikuláš divadelní představení, DK Hodonín Vánoční koledování Vánoční besídka v DPS Vánoční besídka v MŠ Beseda pro rodiče rodičovských center Dětský karneval Návštěva 1. a 9. třídy ZŠ v rámci tematické části Na návštěvě ve škole Grafomotorika zahájení kurzu Exkurze do řemeslných dílen v obci v rámci tematické části Čím budu Návštěva Bonga v Brně Den otevřených dveří Odpoledne na zahradě (úklid s pomocí rodičů) Hodonín jak ho neznáme - exkurze předškoláků v rámci tematické části Poznáváme město Zahájení plavecké výuky Učitelé ZUŠ dětem koncert Setkání s Policií ČR v rámci tematické části Doprava KVĚTEN Zahradní slavnost ke svátku matek (11. 5.) MŠ v přírodě Focení dětí Zápis do MŠ ČERVEN Den dětí Školní výlet Den otců - vyjížďka na kolech Rozloučení s předškoláky Tvořivé dílny Návštěva HZS Školní akademie PRŮBĚŽNĚ: logopedická prevence, účast ve výtvarných soutěžích, výzdoba společných prostor MŠ, divadelní představení v MŠ zaměřená k letošnímu projektu Broučci mezi lidmi a jeho tematickým částem.

12 7. Zabezpečení školy 7.1. Pracovně právní - znalost a dodržování pracovně právních předpisů Z: Ř, ZŘ, všichni - znalost a dodržování Organizačního řádu školy, Školního řádu, Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, bezpečnostních a ostatních směrnic školy Z: Ř, ZŘ, všichni - pedagogické rady ZŠ Z: všichni ZŠ - měsíční porady ZŠ Z: všichni ZŠ - měsíční porady MŠ Z: všichni MŠ - týdenní porady širšího vedení ZŠ Z: Ř, ZŘ, DVO, IKR, IŠT - měsíční porady úklidu ZŠ Z: Ř, Š, uklízečky ZŠ - vedení třídní dokumentaci (třídní knihy, katalogové listy, třídní výkazy) Z: ZŘ, TU, učitelky MŠ - dodržování dohledů na chodbách, ve školní jídelně, u šaten a při akcích konaných mimo školu Z: ZŘ, dozorující - vypracování a vyhodnocení Plánu osobního rozvoje pedagogických pracovníků Z:, všichni, Ř, ZŘMŠ 7.2. Personální Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Martin Maňas Zástupkyně ředitele pro ZŠ: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Zástupkyně ředitele pro MŠ: Lenka Kůřilová Školní funkce Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátoři ŠVP: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Aneta Ištvánková Metodik ICT: Mgr. Ivana Kramářová Školní metodik prevence: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor PR: Mgr. Ivana Kramářová Koordinátor EVVO: Mgr. Pavla Šmachová Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Králíková Vedoucí metodického sdružení 1. stupně: Mgr. Aneta Ištvánková Vedoucí předmětové komise jazyků: Mgr. Martin Maňas Vedoucí předmětové komise přírodních věd: Mgr. Libor Vychodil Vedoucí předmětové komise výchov: Mgr. Blanka Kouřilová Výchovná komise: Mgr. Martin Maňas, Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Marie Dvořáková Uvádějící učitelé: Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Martin Maňas Koordinátor kulturních a sběrových akcí: Mgr. Blanka Kouřilová Asistentky pedagoga: Marta Jašková, Vladimíra Pavková, Iva Ivičičová, DiS., Marie Bartálová, DiS.

13 Školní časopis: Mgr. Alena Tlachová PC fotoarchív: Mgr. Blanka Kouřilová Školní bufet: Vladimíra Pavková Technik BOZP: Hana Holečková Technik PO: Luděk Ujčík Zdravotníci: M. Jašková (1. stupeň), Mgr. B. Kouřilová (2. stupeň), R. Komlošová (MŠ) Třídní učitelé ZŠ 1.A Mgr. Marta Čížková 6.A Mgr. Ivana Kramářová 1.B Mgr. Magda Svobodová 6.B Mgr. Alena Tlachová 2.A Mgr. Aneta Ištvánková 7.A Mgr. Pavla Šmachová 2.A Mgr. Marie Janošková 8.A Mgr. Ondřej Luskač 3.A Mgr. Alena Zemanová 9.A Mgr. Libor Vychodil 3.B Mgr. Ludmila Kiedroňová 4.A Mgr. Eva Králíková 5.A Mgr. BcA. Ludmila Klubusová 5.B Mgr. Iveta Kotásková Netřídní učitelé ZŠ Mgr. Blanka Kouřilová, Mgr. Marie Dvořáková, Ivana Dokoupilová, Mgr. Petra Sukopová Učitelky MŠ třída Berušky (předškolní třída) třída Motýlci (předškolní třída) třída Světlušky třída Včeličky třída Mravenečci (půldenní třída) Dita Bílíková, Lenka Kůřilová Hana Holečková Blanka Andrýsková, Ivana Kolibová Bc. Olga Esterková, Růžena Komlošová Zlatuše Šefčíková 7.3. Provozní zaměstnanci školy Ekonomický úsek: Mzdová účetní, personalistka: Jarmila Křížová Finanční a majetková účetní, inventarizace: Ludmila Janečková Provozní úsek: Školník, správce venkovního areálu, požární preventista: Luděk Ujčík Uklízečky ZŠ: Marie Blahová, Marie Kovaříková, Jana Labská, Marta Makuderová, Ludmila Komosná Uklízečky MŠ: Marie Mrkvová, Dana Návarová Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO: Ing. Jaroslav Slavík, externí pracovník Školní jídelna: Vedoucí školní jídelny: Irena Šindarová Hlavní kuchařka: Lenka Selucká Kuchařky: Svatava Bimková, Marie Jarošková, Marie Mísařová, Jarmila Němcová, Blanka Pospíšilová, Miroslava Vaclová

14 7.4. Organizační Zahájení školního roku 2014/2015: Konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení Konec 2. pololetí, vydání vysvědčení Zápis do 1. ročníku ZŠ (pondělí) (čtvrtek) (úterý) (čtvrtek) Prázdniny: Podzimní 27. a (pondělí a středa) Vánoční Pololetní (pátek) Jarní Velikonoční (čtvrtek, pátek) Hlavní Dny ředitelského volna (změna vyhrazena): (hodové pondělí), (velikonoční úterý) Pedagogické rady: úvodní pedagogická rada hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí hodnocení chování a prospěchu za 2. pololetí závěrečná pedagogická rada Třídní schůzky: , (čtvrtky) Porady pedagogických pracovníků ZŠ: 1x měsíčně, vždy 1. čtvrtek v měsíci ve 14:00, sborovna ZŠ Porady pedagogických pracovníků MŠ: 1x měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci v 16:00, sborovna MŠ Porady provozních pracovníků ZŠ (úklid, školník): 1x měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci ve 14:00, ředitelna Schůzky ředitele školy se zástupci žáků (Školní parlament): 1x měsíčně, čtvrtek 14:00: zástupci všech tříd 2. stupně a zástupci za 1. stupeň, sborovna ZŠ 7.5. Materiálně technické - dle finančních možností rozpočtu z obce a přidělených projektů Z: Ř 7.6. Ekonomické - pravidelně sledovat čerpání rozpočtů školy z obce, z JMK Z: Ř, ekonomky

15 8. Projednání a schválení Ročního plánu práce školy Roční plán práce školy 2014/2015 byl projednán a schválen na pedagogických radách ZŠ a MŠ ve dnech a Mgr. Marta Čížková Mgr. Magda Svobodová Mgr. Aneta Ištvánková Mgr. Marie Janošková Mgr. Alena Zemanová Mgr. Ludmila Kiedroňová Mgr. BcA. Ludmila Klubusová Mgr. Iveta Kotásková Mgr. Eva Králíková Marta Jašková Vladimíra Pavková Mgr. Ivana Kramářová Mgr. Alena Tlachová Mgr. Pavla Šmachová Mgr. Ondřej Luskač Mgr. Libor Vychodil Mgr. Marie Dvořáková Mgr. Blanka Kouřilová Mgr. Petra Sukopová Ivana Dokoupilová Mgr. Miroslava Zmrzlíková Lenka Kůřilová (za MŠ) Iva Ivičičová, DiS. Marie Bartálová, DiS. V Dolních Bojanovicích Mgr. Martin Maňas ředitel školy

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016 Dolní Bojanovice září 2015 www.zsdolboj.cz skola@zsdolboj.cz 518 372 215 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní

Více

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2016/2017

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2016/2017 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2016/2017 Dolní Bojanovice září 2016 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič Vytvářet pohodové školní

Více

Minimální preventivní program školy 2014/2015

Minimální preventivní program školy 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Minimální preventivní program školy 2015/2016

Minimální preventivní program školy 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2015/2016 Minimální preventivní program školy 2015/2016 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu členy organizační struktury (týmy):

Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat na co nejnižší úroveň, využívat k tomu členy organizační struktury (týmy): Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, IČO: 70993866, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@zn.orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Plán práce školy

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec IČO: Tel: Plán práce

Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec IČO: Tel: Plán práce Plán práce Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec pro školní rok 2012/2013 Plán práce základní školy pro školní rok 2012/2013 vychází z koncepce školy, z výroční zprávy o činnosti

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2007 Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

Základní škola Dambořice, příspěvková organizace, okres Hodonín Plán práce na školní rok 2015 / Základní škola Dambořice

Základní škola Dambořice, příspěvková organizace, okres Hodonín Plán práce na školní rok 2015 / Základní škola Dambořice Základní škola Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující

Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace. SRPEN Po 8:00 úvodní porada všichni vyučující Dolní Roveň 200 PSČ 533 71 PLÁN ŠKOLNÍHO ROKU Datum Den Od-do Akce - popis Doplňující informace SRPEN 27.8. Po 8:00 úvodní porada 28.8. Út opravné zkoušky 29.-30.8. St- Čt školení - Seč 31.8. 8:00 pedagogická

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Celoroční plán školní rok 2016/2017

Celoroční plán školní rok 2016/2017 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2016/2017 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE strana 1 z 7 Oblast řízení a správy - udržovat naplněnost tříd, zaměřit se na získávání žáků školy

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

R O Č N Í P L Á N Š K O L Y /

R O Č N Í P L Á N Š K O L Y / ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STEHELČEVES R O Č N Í P L Á N Š K O L Y 2 0 1 2 / 2 0 1 3 Č. j.: 0154/2012 Vypracovala: Mgr. Šárka Holečková Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Počet stran: 5

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2015 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o zápisu a o přijetí

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Minimální preventivní program 2016/ 2017

Minimální preventivní program 2016/ 2017 Minimální preventivní program 2016/ 2017 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní oblasti: 1. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY - stát se místem, kde žáci naleznou možnost

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více