Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2014

2 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič Vytvářet pohodové školní prostředí, respektovat se navzájem Snažíme se o pracovní, ale příjemné školní prostředí. Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost. Vzdělávat, nikoliv učit nazpaměť Klademe důraz na trvalé vědomosti a kompetence užitečné v praktickém životě. Uplatňovat individuální přístup, porozumění Zajímáme se o celkovou osobnost žáka, nejen o jeho vědomosti. K žákům přistupujeme diferencovaně, respektujeme jejich individualitu a rozdílnou míru schopností. Integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Zohledňujeme či napravujeme u žáků poruchy učení, poruchy chování či další vzdělávací handicapy. Vyhledáváme a pečujeme o talentované žáky. Dle možností školy vzděláváme žáky se zdravotním postižením. Rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost Vedeme naše žáky k celoživotnímu čtení. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace. Přizpůsobujeme se trendům informačních technologií, ale důraz klademe na mluvený projev žáka. Podporovat zdraví Vedeme žáky k vědomostem o zdraví, motivujeme je k pohybové aktivitě a pobytu v přírodě. Zvyšujeme pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost. Pořádáme sportovní a ozdravné pobyty. Učíme žáky zdravým stravovacím návykům. Předcházet sociálně patologickým jevům a účinně je řešit Uplatňujeme Minimální preventivní program školy, pořádáme přednášky na podporu prevence, vytváříme ve škole prostředí, kde se žáci cítí bezpečně a ví, kam a na koho se při problémech obrátit (schránka důvěry, Školní parlament, třídní učitel, výchovný poradce, výchovná komise). Rozvíjet environmentální výchovu Vychováváme žáky ke vztahu k životnímu prostředí, k uvědomění si nezbytnosti ochrany života a podmínek na Zemi. Pořádáme projektový Den Země a zapojujeme se do sběrových aktivit (sběr papíru a vyřazených elektrospotřebičů). Komunikovat s veřejností Předáváme informace o životě školy našim partnerům rodičům, zřizovateli, obyvatelům obce (webové stránky školy, nástěnka v obci, obecní zpravodaj, žákovský časopis). Spolupracujeme se zájmovými organizacemi obce, Školskou radou, SRPDŠ. Udělovat účinná výchovná opatření Snažíme se o důslednost, přísnost a spravedlnost. Udílíme nejen napomenutí a důtky, ale nezapomínáme i na pochvaly a ocenění pro nejlepší žáky. Vzdělávat pedagogické pracovníky školy Vedeme učitele k pravidelnému dalšímu vzdělávání prostřednictvím školení a seminářů.

3 2. Cíle školy ve školním roce 2014/2015 Vzdělávat dle ŠVP na ZŠ a MŠ. Plnit stanovené školní učební plány a časově tematické plány. Pracovat dle Ročního plánu práce. Plnit Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Využívat interaktivních tabulí a PC ve výuce. Vést elektronickou žákovskou knížku v určených ročnících. Odzkoušet vedení třídní knihy 6. A v elektronické podobě. Zlepšit webové stránky školy (vkládání dat samotnými učiteli). Vyučovat nepovinný předmět Náboženství. Vydávat školní časopis Školáček. Uskutečňovat schůzky zástupců tříd s ředitelem školy (Školní parlament). Zadat dle plánu žákovské testy společnosti Scio. Vyhledávat a pečovat o talentované žáky, žáky se specifickými poruchami učení a chování, a o žáky se zdravotním postižením. Předcházet vzniku sociálně patologických jevů, případně je účinně řešit. Podporovat tělesnou a duševní hygienu dětí a žáků, hlavně pobytem ve venkovním prostředí a přírodě (tělesná výchova, ostatní předměty, výuka plavání, školní družina, MŠ, relaxační chvilky ve vyučování). Podporovat rozvoj zdravých stravovacích návyků. Zaměřit se na prevenci úrazovosti dětí a žáků. Uplatňovat důslednost při řešení kázeňských přestupků žáků. Udržovat dobrou informovanost, komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Propagovat práci školy webové stránky školy, nástěnka u fary, obecní zpravodaj, regionální tisk, školní nástěnky. Metodicky vést a zapracovat nové učitele absolventy. Spolupracovat se Školskou radou, SRPDŠ a zřizovatelem školy. Spolupracovat se ZUŠ a ostatními zájmovými spolky v obci. Zhotovit ICT plán školy. Zlepšit úpravu sešitů na 2. stupni (pravidelná kontrola + známkování).

4 3. Výchovný proces 3.1. Chování dětí a žáků - při výchovném působení být jednotní, důslední a spravedliví ke všem žákům Z: všichni - vést žáky k pravidlům slušného chování Z: všichni - posilovat kamarádské postoje k druhým spolužákům Z: všichni - vést žáky k šetření školního zařízení, v případě úmyslného poškození událost vyšetřit (písemný záznam), opravu či uhrazení škody domluvit se zákonným zástupcem žáka Z: všichni, VP, TU - vést děti a žáky k hygienickým návykům (mytí rukou po WC, před obědem apod.) Z: všichni 3.2. Předcházení negativním jevům - sledovat a odhalovat všechny příznaky rasismu, xenofobie, intolerance, krádeží, ničení školního majetku a návyku na alkohol, drogy a kouření Z: všichni - uskutečňovat přednášky k prevenci před návykovými látkami Z: ŠMP - spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, OSPOD Z: ŠMP, VP 3.3. Účinné řešení výchovných problémů a kázeňských přestupků - dodržovat zásady pedagogického taktu Z: všichni - včas a správně komunikovat s rodiči Z: všichni, TU - volit vhodné způsoby řešení (pohovor s TU, VP, informace rodičům, svolání výchovné komise, řešení na pedagogické radě) Z: všichni 3.4. Třídnická problematika - ve třídních hodinách probírat vztahy v kolektivu třídy, zaměřit se na předcházení negativních jevů. Do rozvrhu poznačit pravidelné třídnické hodiny (minimálně 1x měsíčně, v případě potřeby vícekrát). Z třídnických hodin a třídních schůzek pořizovat písemný záznam. Z: TU - být důslední při omlouvání žáků zákonným zástupcem, trvat, aby byl žák prokazatelně a písemně omluven ihned při nástupu do školy. Zaměřit se na odhalování skrytého záškoláctví, v případě potřeby spolupracovat se sociálním odborem. Z: TU, VP - seznamovat se s problematikou třídy, sledovat vývoj každého žáka, znát nejen osobnost žáka, ale i jeho rodinné prostředí Z: TU, VP - zapojit žáky a děti do výběru témat, projektů a pracovních aktivit, dbát na příznivou adaptaci nových žáků Z: TU - uskutečnit školní (třídní) výlet na konci šk. roku Z: TU - uskutečňovat pravidelné schůzky zástupců tříd ročníku s ředitelem školy Z: Ř - pracovat se schránkou důvěry pro žáky Z: Ř

5 Roční plán práce školy 2014/ Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a veřejností - uvědomovat si důležitost správné komunikace se zákonnými zástupci žáků, v případě potřeby pozvání rodičů do školy Z: TU - vést elektronickou ŽK pro žáky ročníku, ostatní dobrovolně Z: všichni - včas, průběžně, objektivně a písemně informovat rodiče o úspěchu, neúspěchu, možnostech a schopnostech jejich dětí (na třídních schůzkách či individuálně) Z: všichni, TU, VP - při hrubém porušení Školního řádu ihned informovat rodiče a pozvat je do školy na jednání výchovné komise Z: TU - průběžně a prokazatelným způsobem informovat rodiče o prospěchu žáka Z: všichni - zapojit rodiče do některých akcí a projektů Z:všichni - zajistit přivítání prvňáčků, rozloučení s deváťáky Z: Ř - aktualizovat webové stránky školy, nástěnku u fary, přispívat články do obecního zpravodaje Z: ZŘ, IKR, všichni 4. Vzdělávací proces - v MŠ vzdělávat dle ŠVP Pestrý svět u Broučků Z: všichni MŠ - v ZŠ vzdělávat dle ŠVP Vzdělávání, které baví Z: všichni ZŠ - naplňovat Minimální preventivní program 2014/2015 Z: ŠMP - naplňovat Školní plán EVVO 2014/2015 Z:ŠMA - zpracovat IVP u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a u žáků mimořádně nadaných Z: TU, VP, vyučující - zpracovat individuální plán pro děti s odkladem a předškolní dětí Z: učitelky MŠ - podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání Z: všichni - podporovat tělesnou a duševní hygienu dětí a žáků, hlavně pobytem ve venkovním prostředí a přírodě (tělesná výchova, ostatní předměty, výuka plavání, školní družina, MŠ, relaxační chvilky ve vyučování) Z: všichni - podporovat rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků Z: všichni

6 4.1. Organizace vyučovacího procesu - zaměřit se na stavbu vyučovací hodiny a více střídat formy a metody práce (projektová, skupinová, interaktivní tabule) Z: Ř, ZŘ, všichni - dle plánu realizovat hospitační činnost a pohospitační pohovory Z: Ř, ZŘ - zlepšit úpravu školních, domácích a pracovních sešitů na 2. stupni Z: vyučující - dodržovat včasné nástupy do vyučovacích hodin Z: ZŘ, všichni - využívat odborných exkurzí, návštěv muzeí, historických památek v rámci vyučování Z: ZŘ, všichni 4.2. Školní vzdělávací programy - sledovat plnění ŠVP, průřezových témat Z: Ř, KOO ŠVP, vyučující - dohlížet na vedení žákovských portfólií Z: vyučující, KOO ŠVP - zabezpečovat sebehodnocení žáků ve vybraných oblastech Z: vyučující - navrhovat změny či úpravy ŠVP řediteli školy a koordinátorům ŠVP Z: vyučující - pracovat se ŠVP s přílohou pro žáky s LMP Z: vyučující 4.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - se souhlasem ředitele se účastnit DVPP prostřednictvím SSŠ Hodonín, NIDV Brno, agentury Fakta Z: Ř, všichni - v rámci samostudia prohlubovat a rozvíjet odbornou způsobilost, zaměřovat se na nové metody a formy práce. Z: Ř, všichni - práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami Z: všichni ZŠ

7 5. Akce ZŠ 5.1. Kulturní a jiné akce Měsíc Název akce Třída Zodpovídá Focení prvňáčků 1. AB SVO, ČÍŽ Muzeum naftového dobývání 9. A ŠMA Týden podzimních barev 1. stupeň IŠT září Výstava dýní 1. stupeň PAV Sběr papíru všichni KOU Dopravní hřiště ročník TU Dopravní soutěž ročník KIE Úřad práce Hodonín 9. A VYCH Sex, AIDS, vztahy - přednáška 8. A + 9. A DVO Veletrh vzdělávání 9. A VYCH říjen Kouření, alkohol - přednáška 6. AB DVO Knihovna Hodonín 6. AB TLA Knihovna Dolní Bojanovice 2. AB IŠT, JAN Drakiáda 1. stupeň PAV, JAŠ Divadlo Radost 1. stupeň KOU listopad Divadlo Radost 2. stupeň KOU Gastroden Bzenec 9. A VYCH Leptání skleniček - VV dobrov. KOU Vánoční tvoření (víkendovka) 6. AB dívky JAŠ Mikuláš 1. stupeň PAV prosinec Aquapark Uherské Hradiště 2. stupeň LUS, KOU Ježíškovy dílny dobrov. ČÍŽ, SVO Výchovný koncert všichni KOU

8 Lyžařský kurz 7. A + 8. A MAŇ leden Výuka plavání ročník ZEM Tříkrálová sbírka dobrov. DVO Zápis do 1. třídy IŠT Polonéza - generálka 9. A KLU, DVO únor Školní ples JAŠ, DVO Recitační soutěž dobrov. KLU, TLA Dospívání - přednáška 5. AB dívky DVO Exkurze - Dukovany, Dalešice 8. A + 9. A ŠMA březen Návštěva GVU Hodonín 6. AB KOU Věříš si výběr žáků KOU, ZMM Úskalí internetu aneb kyberšikana 6. AB DVO ZOO Hodonín 7. A ŠMA duben květen Velikonoční tvoření (víkendovka) 6. AB dívky JAŠ Sběr papíru všichni KOU Eko centrum ročník ŠMA Výtvarná soutěž všichni KOU Škola v přírodě ročník KOT Vodácko - cyklistický kurz ročník ZMM Anglie jazykový kurz dobrov. 2. st. DOK Den dětí 1. stupeň JAN, IŠT červen Bláznivý týden všichni IŠT, IKR Okresní soud 9. A DVO Rozloučení s 1. stupněm 5. AB KLU, KOT Rozloučení s deváťáky na OÚ 9. A MAŇ

9 5.2. Sportovní soutěže Název soutěže Kategorie Zodpovídá Přespolní běh H3, H4, D3, D4 MAŇ Nohejbal H3, H4 MAŇ Malý florbal H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Velký florbal H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Vybíjená H2, D2 SVO Pohár rozhlasu H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Trojutkání škol H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Triatlon H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Sportovec školy H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS 5.3. Projekty 1. stupně Vyučující Třída Předmět Termín Téma Svobodová Magda Čížková Marta 1. AB všechny celoročně Putování do Písmenkova ČJ prosinec Slavnost slabikáře ČJ červen Pasování na čtenáře Ištvánková Aneta Janošková Marie 2. AB ČJ, M, PRV Z pohádky do pohádky Zemanová Alena Kiedroňová Ludmila 3. AB ČJ Cesta nejen za pohádkou PRV Vesmír Králíková Eva 4. A všechny celoročně Cesta na barevnou planetu čtenářů všechny Andersen Klubusová Ludmila 5. A všechny Nutné podmínky života Velkomoravská říše Lidská hlava Kotásková Iveta 5. B VLA, ČJ Karel IV. PŘ, ČJ Rozmanitost života na Zemi Kouřilová Blanka 5. AB AJ leden My school 1. stupeň všechny duben Den Země

10 5.4. Projekty 2. stupně Vyučující Třída Předmět Termín Téma Maňas Martin 8. A hoši TV 2. pololetí Rozcvička pro žáky 1. stupně Zmrzlíková Miroslava 6. AB M duben Osová souměrnost 6. A OV Vlastní školní řád 6. AB OV Moje obec Kramářová Ivana Kramářová Ivana Tlachová Alena Tlachová Alena 6. AB MV 2. pololetí Bezpečný internet 7. A MV 2. pololetí Reklama 9. A N2 celoročně Mein Deutsch 9. A všechny Absolventské práce 6. AB + rodiče OSV Netradiční třídní schůzky 6. AB ČJ lit Dobrodružná literatura 9. A ČJ sloh Slohové útvary 6. AB PŘ Herbář Šmachová Pavla 9. A PŘ, F květen Obnovitelné zdroje energie PŘ, F, CH celoročně Laboratorní práce 2. stupeň PŘ duben Den Země Luskač Ondřej 8. A M Pythagorova věta Vychodil Libor Dvořáková Marie 8. A 7. A Z Naši sousedé (státy) D Vynálezci 20. století OV Školní volby OV Státy EU Kouřilová Blanka Dokoupilová Ivana Sukopová Petra 6. AB, 7. A VV, ČJ Božena Němcová - Babička 7. A AJ říjen Halloween 8. A AJ březen Anglie 9. A AJ Austrálie a Nový Zéland

11 6. Akce MŠ ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Hodové veselení Vycházky k tematické části U nás ve školce (kde bydlí noví kamarádi) Poklad skřítka Podzimníčka Angličtina hrou zahájení výuky Dobrý start zahájení kurzu Třídní schůzky s rodiči Poznávací vycházky v rámci tematické části Naše vesnice Hurvínkův Mikuláš divadelní představení, DK Hodonín Vánoční koledování Vánoční besídka v DPS Vánoční besídka v MŠ Beseda pro rodiče rodičovských center Dětský karneval Návštěva 1. a 9. třídy ZŠ v rámci tematické části Na návštěvě ve škole Grafomotorika zahájení kurzu Exkurze do řemeslných dílen v obci v rámci tematické části Čím budu Návštěva Bonga v Brně Den otevřených dveří Odpoledne na zahradě (úklid s pomocí rodičů) Hodonín jak ho neznáme - exkurze předškoláků v rámci tematické části Poznáváme město Zahájení plavecké výuky Učitelé ZUŠ dětem koncert Setkání s Policií ČR v rámci tematické části Doprava KVĚTEN Zahradní slavnost ke svátku matek (11. 5.) MŠ v přírodě Focení dětí Zápis do MŠ ČERVEN Den dětí Školní výlet Den otců - vyjížďka na kolech Rozloučení s předškoláky Tvořivé dílny Návštěva HZS Školní akademie PRŮBĚŽNĚ: logopedická prevence, účast ve výtvarných soutěžích, výzdoba společných prostor MŠ, divadelní představení v MŠ zaměřená k letošnímu projektu Broučci mezi lidmi a jeho tematickým částem.

12 7. Zabezpečení školy 7.1. Pracovně právní - znalost a dodržování pracovně právních předpisů Z: Ř, ZŘ, všichni - znalost a dodržování Organizačního řádu školy, Školního řádu, Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, bezpečnostních a ostatních směrnic školy Z: Ř, ZŘ, všichni - pedagogické rady ZŠ Z: všichni ZŠ - měsíční porady ZŠ Z: všichni ZŠ - měsíční porady MŠ Z: všichni MŠ - týdenní porady širšího vedení ZŠ Z: Ř, ZŘ, DVO, IKR, IŠT - měsíční porady úklidu ZŠ Z: Ř, Š, uklízečky ZŠ - vedení třídní dokumentaci (třídní knihy, katalogové listy, třídní výkazy) Z: ZŘ, TU, učitelky MŠ - dodržování dohledů na chodbách, ve školní jídelně, u šaten a při akcích konaných mimo školu Z: ZŘ, dozorující - vypracování a vyhodnocení Plánu osobního rozvoje pedagogických pracovníků Z:, všichni, Ř, ZŘMŠ 7.2. Personální Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Martin Maňas Zástupkyně ředitele pro ZŠ: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Zástupkyně ředitele pro MŠ: Lenka Kůřilová Školní funkce Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátoři ŠVP: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Aneta Ištvánková Metodik ICT: Mgr. Ivana Kramářová Školní metodik prevence: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor PR: Mgr. Ivana Kramářová Koordinátor EVVO: Mgr. Pavla Šmachová Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Králíková Vedoucí metodického sdružení 1. stupně: Mgr. Aneta Ištvánková Vedoucí předmětové komise jazyků: Mgr. Martin Maňas Vedoucí předmětové komise přírodních věd: Mgr. Libor Vychodil Vedoucí předmětové komise výchov: Mgr. Blanka Kouřilová Výchovná komise: Mgr. Martin Maňas, Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Marie Dvořáková Uvádějící učitelé: Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Martin Maňas Koordinátor kulturních a sběrových akcí: Mgr. Blanka Kouřilová Asistentky pedagoga: Marta Jašková, Vladimíra Pavková, Iva Ivičičová, DiS., Marie Bartálová, DiS.

13 Školní časopis: Mgr. Alena Tlachová PC fotoarchív: Mgr. Blanka Kouřilová Školní bufet: Vladimíra Pavková Technik BOZP: Hana Holečková Technik PO: Luděk Ujčík Zdravotníci: M. Jašková (1. stupeň), Mgr. B. Kouřilová (2. stupeň), R. Komlošová (MŠ) Třídní učitelé ZŠ 1.A Mgr. Marta Čížková 6.A Mgr. Ivana Kramářová 1.B Mgr. Magda Svobodová 6.B Mgr. Alena Tlachová 2.A Mgr. Aneta Ištvánková 7.A Mgr. Pavla Šmachová 2.A Mgr. Marie Janošková 8.A Mgr. Ondřej Luskač 3.A Mgr. Alena Zemanová 9.A Mgr. Libor Vychodil 3.B Mgr. Ludmila Kiedroňová 4.A Mgr. Eva Králíková 5.A Mgr. BcA. Ludmila Klubusová 5.B Mgr. Iveta Kotásková Netřídní učitelé ZŠ Mgr. Blanka Kouřilová, Mgr. Marie Dvořáková, Ivana Dokoupilová, Mgr. Petra Sukopová Učitelky MŠ třída Berušky (předškolní třída) třída Motýlci (předškolní třída) třída Světlušky třída Včeličky třída Mravenečci (půldenní třída) Dita Bílíková, Lenka Kůřilová Hana Holečková Blanka Andrýsková, Ivana Kolibová Bc. Olga Esterková, Růžena Komlošová Zlatuše Šefčíková 7.3. Provozní zaměstnanci školy Ekonomický úsek: Mzdová účetní, personalistka: Jarmila Křížová Finanční a majetková účetní, inventarizace: Ludmila Janečková Provozní úsek: Školník, správce venkovního areálu, požární preventista: Luděk Ujčík Uklízečky ZŠ: Marie Blahová, Marie Kovaříková, Jana Labská, Marta Makuderová, Ludmila Komosná Uklízečky MŠ: Marie Mrkvová, Dana Návarová Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO: Ing. Jaroslav Slavík, externí pracovník Školní jídelna: Vedoucí školní jídelny: Irena Šindarová Hlavní kuchařka: Lenka Selucká Kuchařky: Svatava Bimková, Marie Jarošková, Marie Mísařová, Jarmila Němcová, Blanka Pospíšilová, Miroslava Vaclová

14 7.4. Organizační Zahájení školního roku 2014/2015: Konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení Konec 2. pololetí, vydání vysvědčení Zápis do 1. ročníku ZŠ (pondělí) (čtvrtek) (úterý) (čtvrtek) Prázdniny: Podzimní 27. a (pondělí a středa) Vánoční Pololetní (pátek) Jarní Velikonoční (čtvrtek, pátek) Hlavní Dny ředitelského volna (změna vyhrazena): (hodové pondělí), (velikonoční úterý) Pedagogické rady: úvodní pedagogická rada hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí hodnocení chování a prospěchu za 2. pololetí závěrečná pedagogická rada Třídní schůzky: , (čtvrtky) Porady pedagogických pracovníků ZŠ: 1x měsíčně, vždy 1. čtvrtek v měsíci ve 14:00, sborovna ZŠ Porady pedagogických pracovníků MŠ: 1x měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci v 16:00, sborovna MŠ Porady provozních pracovníků ZŠ (úklid, školník): 1x měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci ve 14:00, ředitelna Schůzky ředitele školy se zástupci žáků (Školní parlament): 1x měsíčně, čtvrtek 14:00: zástupci všech tříd 2. stupně a zástupci za 1. stupeň, sborovna ZŠ 7.5. Materiálně technické - dle finančních možností rozpočtu z obce a přidělených projektů Z: Ř 7.6. Ekonomické - pravidelně sledovat čerpání rozpočtů školy z obce, z JMK Z: Ř, ekonomky

15 8. Projednání a schválení Ročního plánu práce školy Roční plán práce školy 2014/2015 byl projednán a schválen na pedagogických radách ZŠ a MŠ ve dnech a Mgr. Marta Čížková Mgr. Magda Svobodová Mgr. Aneta Ištvánková Mgr. Marie Janošková Mgr. Alena Zemanová Mgr. Ludmila Kiedroňová Mgr. BcA. Ludmila Klubusová Mgr. Iveta Kotásková Mgr. Eva Králíková Marta Jašková Vladimíra Pavková Mgr. Ivana Kramářová Mgr. Alena Tlachová Mgr. Pavla Šmachová Mgr. Ondřej Luskač Mgr. Libor Vychodil Mgr. Marie Dvořáková Mgr. Blanka Kouřilová Mgr. Petra Sukopová Ivana Dokoupilová Mgr. Miroslava Zmrzlíková Lenka Kůřilová (za MŠ) Iva Ivičičová, DiS. Marie Bartálová, DiS. V Dolních Bojanovicích Mgr. Martin Maňas ředitel školy

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah:

Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace. Obsah: Obsah: Roční plán Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace 1. Cíle a priority plánu VaV pro školní rok 2012/2013... 2 1.1.Vývojové trendy- dlouhodobé priority...

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více