Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2014

2 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič Vytvářet pohodové školní prostředí, respektovat se navzájem Snažíme se o pracovní, ale příjemné školní prostředí. Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost. Vzdělávat, nikoliv učit nazpaměť Klademe důraz na trvalé vědomosti a kompetence užitečné v praktickém životě. Uplatňovat individuální přístup, porozumění Zajímáme se o celkovou osobnost žáka, nejen o jeho vědomosti. K žákům přistupujeme diferencovaně, respektujeme jejich individualitu a rozdílnou míru schopností. Integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Zohledňujeme či napravujeme u žáků poruchy učení, poruchy chování či další vzdělávací handicapy. Vyhledáváme a pečujeme o talentované žáky. Dle možností školy vzděláváme žáky se zdravotním postižením. Rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost Vedeme naše žáky k celoživotnímu čtení. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace. Přizpůsobujeme se trendům informačních technologií, ale důraz klademe na mluvený projev žáka. Podporovat zdraví Vedeme žáky k vědomostem o zdraví, motivujeme je k pohybové aktivitě a pobytu v přírodě. Zvyšujeme pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost. Pořádáme sportovní a ozdravné pobyty. Učíme žáky zdravým stravovacím návykům. Předcházet sociálně patologickým jevům a účinně je řešit Uplatňujeme Minimální preventivní program školy, pořádáme přednášky na podporu prevence, vytváříme ve škole prostředí, kde se žáci cítí bezpečně a ví, kam a na koho se při problémech obrátit (schránka důvěry, Školní parlament, třídní učitel, výchovný poradce, výchovná komise). Rozvíjet environmentální výchovu Vychováváme žáky ke vztahu k životnímu prostředí, k uvědomění si nezbytnosti ochrany života a podmínek na Zemi. Pořádáme projektový Den Země a zapojujeme se do sběrových aktivit (sběr papíru a vyřazených elektrospotřebičů). Komunikovat s veřejností Předáváme informace o životě školy našim partnerům rodičům, zřizovateli, obyvatelům obce (webové stránky školy, nástěnka v obci, obecní zpravodaj, žákovský časopis). Spolupracujeme se zájmovými organizacemi obce, Školskou radou, SRPDŠ. Udělovat účinná výchovná opatření Snažíme se o důslednost, přísnost a spravedlnost. Udílíme nejen napomenutí a důtky, ale nezapomínáme i na pochvaly a ocenění pro nejlepší žáky. Vzdělávat pedagogické pracovníky školy Vedeme učitele k pravidelnému dalšímu vzdělávání prostřednictvím školení a seminářů.

3 2. Cíle školy ve školním roce 2014/2015 Vzdělávat dle ŠVP na ZŠ a MŠ. Plnit stanovené školní učební plány a časově tematické plány. Pracovat dle Ročního plánu práce. Plnit Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Využívat interaktivních tabulí a PC ve výuce. Vést elektronickou žákovskou knížku v určených ročnících. Odzkoušet vedení třídní knihy 6. A v elektronické podobě. Zlepšit webové stránky školy (vkládání dat samotnými učiteli). Vyučovat nepovinný předmět Náboženství. Vydávat školní časopis Školáček. Uskutečňovat schůzky zástupců tříd s ředitelem školy (Školní parlament). Zadat dle plánu žákovské testy společnosti Scio. Vyhledávat a pečovat o talentované žáky, žáky se specifickými poruchami učení a chování, a o žáky se zdravotním postižením. Předcházet vzniku sociálně patologických jevů, případně je účinně řešit. Podporovat tělesnou a duševní hygienu dětí a žáků, hlavně pobytem ve venkovním prostředí a přírodě (tělesná výchova, ostatní předměty, výuka plavání, školní družina, MŠ, relaxační chvilky ve vyučování). Podporovat rozvoj zdravých stravovacích návyků. Zaměřit se na prevenci úrazovosti dětí a žáků. Uplatňovat důslednost při řešení kázeňských přestupků žáků. Udržovat dobrou informovanost, komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Propagovat práci školy webové stránky školy, nástěnka u fary, obecní zpravodaj, regionální tisk, školní nástěnky. Metodicky vést a zapracovat nové učitele absolventy. Spolupracovat se Školskou radou, SRPDŠ a zřizovatelem školy. Spolupracovat se ZUŠ a ostatními zájmovými spolky v obci. Zhotovit ICT plán školy. Zlepšit úpravu sešitů na 2. stupni (pravidelná kontrola + známkování).

4 3. Výchovný proces 3.1. Chování dětí a žáků - při výchovném působení být jednotní, důslední a spravedliví ke všem žákům Z: všichni - vést žáky k pravidlům slušného chování Z: všichni - posilovat kamarádské postoje k druhým spolužákům Z: všichni - vést žáky k šetření školního zařízení, v případě úmyslného poškození událost vyšetřit (písemný záznam), opravu či uhrazení škody domluvit se zákonným zástupcem žáka Z: všichni, VP, TU - vést děti a žáky k hygienickým návykům (mytí rukou po WC, před obědem apod.) Z: všichni 3.2. Předcházení negativním jevům - sledovat a odhalovat všechny příznaky rasismu, xenofobie, intolerance, krádeží, ničení školního majetku a návyku na alkohol, drogy a kouření Z: všichni - uskutečňovat přednášky k prevenci před návykovými látkami Z: ŠMP - spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, OSPOD Z: ŠMP, VP 3.3. Účinné řešení výchovných problémů a kázeňských přestupků - dodržovat zásady pedagogického taktu Z: všichni - včas a správně komunikovat s rodiči Z: všichni, TU - volit vhodné způsoby řešení (pohovor s TU, VP, informace rodičům, svolání výchovné komise, řešení na pedagogické radě) Z: všichni 3.4. Třídnická problematika - ve třídních hodinách probírat vztahy v kolektivu třídy, zaměřit se na předcházení negativních jevů. Do rozvrhu poznačit pravidelné třídnické hodiny (minimálně 1x měsíčně, v případě potřeby vícekrát). Z třídnických hodin a třídních schůzek pořizovat písemný záznam. Z: TU - být důslední při omlouvání žáků zákonným zástupcem, trvat, aby byl žák prokazatelně a písemně omluven ihned při nástupu do školy. Zaměřit se na odhalování skrytého záškoláctví, v případě potřeby spolupracovat se sociálním odborem. Z: TU, VP - seznamovat se s problematikou třídy, sledovat vývoj každého žáka, znát nejen osobnost žáka, ale i jeho rodinné prostředí Z: TU, VP - zapojit žáky a děti do výběru témat, projektů a pracovních aktivit, dbát na příznivou adaptaci nových žáků Z: TU - uskutečnit školní (třídní) výlet na konci šk. roku Z: TU - uskutečňovat pravidelné schůzky zástupců tříd ročníku s ředitelem školy Z: Ř - pracovat se schránkou důvěry pro žáky Z: Ř

5 Roční plán práce školy 2014/ Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a veřejností - uvědomovat si důležitost správné komunikace se zákonnými zástupci žáků, v případě potřeby pozvání rodičů do školy Z: TU - vést elektronickou ŽK pro žáky ročníku, ostatní dobrovolně Z: všichni - včas, průběžně, objektivně a písemně informovat rodiče o úspěchu, neúspěchu, možnostech a schopnostech jejich dětí (na třídních schůzkách či individuálně) Z: všichni, TU, VP - při hrubém porušení Školního řádu ihned informovat rodiče a pozvat je do školy na jednání výchovné komise Z: TU - průběžně a prokazatelným způsobem informovat rodiče o prospěchu žáka Z: všichni - zapojit rodiče do některých akcí a projektů Z:všichni - zajistit přivítání prvňáčků, rozloučení s deváťáky Z: Ř - aktualizovat webové stránky školy, nástěnku u fary, přispívat články do obecního zpravodaje Z: ZŘ, IKR, všichni 4. Vzdělávací proces - v MŠ vzdělávat dle ŠVP Pestrý svět u Broučků Z: všichni MŠ - v ZŠ vzdělávat dle ŠVP Vzdělávání, které baví Z: všichni ZŠ - naplňovat Minimální preventivní program 2014/2015 Z: ŠMP - naplňovat Školní plán EVVO 2014/2015 Z:ŠMA - zpracovat IVP u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a u žáků mimořádně nadaných Z: TU, VP, vyučující - zpracovat individuální plán pro děti s odkladem a předškolní dětí Z: učitelky MŠ - podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání Z: všichni - podporovat tělesnou a duševní hygienu dětí a žáků, hlavně pobytem ve venkovním prostředí a přírodě (tělesná výchova, ostatní předměty, výuka plavání, školní družina, MŠ, relaxační chvilky ve vyučování) Z: všichni - podporovat rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků Z: všichni

6 4.1. Organizace vyučovacího procesu - zaměřit se na stavbu vyučovací hodiny a více střídat formy a metody práce (projektová, skupinová, interaktivní tabule) Z: Ř, ZŘ, všichni - dle plánu realizovat hospitační činnost a pohospitační pohovory Z: Ř, ZŘ - zlepšit úpravu školních, domácích a pracovních sešitů na 2. stupni Z: vyučující - dodržovat včasné nástupy do vyučovacích hodin Z: ZŘ, všichni - využívat odborných exkurzí, návštěv muzeí, historických památek v rámci vyučování Z: ZŘ, všichni 4.2. Školní vzdělávací programy - sledovat plnění ŠVP, průřezových témat Z: Ř, KOO ŠVP, vyučující - dohlížet na vedení žákovských portfólií Z: vyučující, KOO ŠVP - zabezpečovat sebehodnocení žáků ve vybraných oblastech Z: vyučující - navrhovat změny či úpravy ŠVP řediteli školy a koordinátorům ŠVP Z: vyučující - pracovat se ŠVP s přílohou pro žáky s LMP Z: vyučující 4.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - se souhlasem ředitele se účastnit DVPP prostřednictvím SSŠ Hodonín, NIDV Brno, agentury Fakta Z: Ř, všichni - v rámci samostudia prohlubovat a rozvíjet odbornou způsobilost, zaměřovat se na nové metody a formy práce. Z: Ř, všichni - práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami Z: všichni ZŠ

7 5. Akce ZŠ 5.1. Kulturní a jiné akce Měsíc Název akce Třída Zodpovídá Focení prvňáčků 1. AB SVO, ČÍŽ Muzeum naftového dobývání 9. A ŠMA Týden podzimních barev 1. stupeň IŠT září Výstava dýní 1. stupeň PAV Sběr papíru všichni KOU Dopravní hřiště ročník TU Dopravní soutěž ročník KIE Úřad práce Hodonín 9. A VYCH Sex, AIDS, vztahy - přednáška 8. A + 9. A DVO Veletrh vzdělávání 9. A VYCH říjen Kouření, alkohol - přednáška 6. AB DVO Knihovna Hodonín 6. AB TLA Knihovna Dolní Bojanovice 2. AB IŠT, JAN Drakiáda 1. stupeň PAV, JAŠ Divadlo Radost 1. stupeň KOU listopad Divadlo Radost 2. stupeň KOU Gastroden Bzenec 9. A VYCH Leptání skleniček - VV dobrov. KOU Vánoční tvoření (víkendovka) 6. AB dívky JAŠ Mikuláš 1. stupeň PAV prosinec Aquapark Uherské Hradiště 2. stupeň LUS, KOU Ježíškovy dílny dobrov. ČÍŽ, SVO Výchovný koncert všichni KOU

8 Lyžařský kurz 7. A + 8. A MAŇ leden Výuka plavání ročník ZEM Tříkrálová sbírka dobrov. DVO Zápis do 1. třídy IŠT Polonéza - generálka 9. A KLU, DVO únor Školní ples JAŠ, DVO Recitační soutěž dobrov. KLU, TLA Dospívání - přednáška 5. AB dívky DVO Exkurze - Dukovany, Dalešice 8. A + 9. A ŠMA březen Návštěva GVU Hodonín 6. AB KOU Věříš si výběr žáků KOU, ZMM Úskalí internetu aneb kyberšikana 6. AB DVO ZOO Hodonín 7. A ŠMA duben květen Velikonoční tvoření (víkendovka) 6. AB dívky JAŠ Sběr papíru všichni KOU Eko centrum ročník ŠMA Výtvarná soutěž všichni KOU Škola v přírodě ročník KOT Vodácko - cyklistický kurz ročník ZMM Anglie jazykový kurz dobrov. 2. st. DOK Den dětí 1. stupeň JAN, IŠT červen Bláznivý týden všichni IŠT, IKR Okresní soud 9. A DVO Rozloučení s 1. stupněm 5. AB KLU, KOT Rozloučení s deváťáky na OÚ 9. A MAŇ

9 5.2. Sportovní soutěže Název soutěže Kategorie Zodpovídá Přespolní běh H3, H4, D3, D4 MAŇ Nohejbal H3, H4 MAŇ Malý florbal H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Velký florbal H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Vybíjená H2, D2 SVO Pohár rozhlasu H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Trojutkání škol H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Triatlon H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Sportovec školy H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS 5.3. Projekty 1. stupně Vyučující Třída Předmět Termín Téma Svobodová Magda Čížková Marta 1. AB všechny celoročně Putování do Písmenkova ČJ prosinec Slavnost slabikáře ČJ červen Pasování na čtenáře Ištvánková Aneta Janošková Marie 2. AB ČJ, M, PRV Z pohádky do pohádky Zemanová Alena Kiedroňová Ludmila 3. AB ČJ Cesta nejen za pohádkou PRV Vesmír Králíková Eva 4. A všechny celoročně Cesta na barevnou planetu čtenářů všechny Andersen Klubusová Ludmila 5. A všechny Nutné podmínky života Velkomoravská říše Lidská hlava Kotásková Iveta 5. B VLA, ČJ Karel IV. PŘ, ČJ Rozmanitost života na Zemi Kouřilová Blanka 5. AB AJ leden My school 1. stupeň všechny duben Den Země

10 5.4. Projekty 2. stupně Vyučující Třída Předmět Termín Téma Maňas Martin 8. A hoši TV 2. pololetí Rozcvička pro žáky 1. stupně Zmrzlíková Miroslava 6. AB M duben Osová souměrnost 6. A OV Vlastní školní řád 6. AB OV Moje obec Kramářová Ivana Kramářová Ivana Tlachová Alena Tlachová Alena 6. AB MV 2. pololetí Bezpečný internet 7. A MV 2. pololetí Reklama 9. A N2 celoročně Mein Deutsch 9. A všechny Absolventské práce 6. AB + rodiče OSV Netradiční třídní schůzky 6. AB ČJ lit Dobrodružná literatura 9. A ČJ sloh Slohové útvary 6. AB PŘ Herbář Šmachová Pavla 9. A PŘ, F květen Obnovitelné zdroje energie PŘ, F, CH celoročně Laboratorní práce 2. stupeň PŘ duben Den Země Luskač Ondřej 8. A M Pythagorova věta Vychodil Libor Dvořáková Marie 8. A 7. A Z Naši sousedé (státy) D Vynálezci 20. století OV Školní volby OV Státy EU Kouřilová Blanka Dokoupilová Ivana Sukopová Petra 6. AB, 7. A VV, ČJ Božena Němcová - Babička 7. A AJ říjen Halloween 8. A AJ březen Anglie 9. A AJ Austrálie a Nový Zéland

11 6. Akce MŠ ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Hodové veselení Vycházky k tematické části U nás ve školce (kde bydlí noví kamarádi) Poklad skřítka Podzimníčka Angličtina hrou zahájení výuky Dobrý start zahájení kurzu Třídní schůzky s rodiči Poznávací vycházky v rámci tematické části Naše vesnice Hurvínkův Mikuláš divadelní představení, DK Hodonín Vánoční koledování Vánoční besídka v DPS Vánoční besídka v MŠ Beseda pro rodiče rodičovských center Dětský karneval Návštěva 1. a 9. třídy ZŠ v rámci tematické části Na návštěvě ve škole Grafomotorika zahájení kurzu Exkurze do řemeslných dílen v obci v rámci tematické části Čím budu Návštěva Bonga v Brně Den otevřených dveří Odpoledne na zahradě (úklid s pomocí rodičů) Hodonín jak ho neznáme - exkurze předškoláků v rámci tematické části Poznáváme město Zahájení plavecké výuky Učitelé ZUŠ dětem koncert Setkání s Policií ČR v rámci tematické části Doprava KVĚTEN Zahradní slavnost ke svátku matek (11. 5.) MŠ v přírodě Focení dětí Zápis do MŠ ČERVEN Den dětí Školní výlet Den otců - vyjížďka na kolech Rozloučení s předškoláky Tvořivé dílny Návštěva HZS Školní akademie PRŮBĚŽNĚ: logopedická prevence, účast ve výtvarných soutěžích, výzdoba společných prostor MŠ, divadelní představení v MŠ zaměřená k letošnímu projektu Broučci mezi lidmi a jeho tematickým částem.

12 7. Zabezpečení školy 7.1. Pracovně právní - znalost a dodržování pracovně právních předpisů Z: Ř, ZŘ, všichni - znalost a dodržování Organizačního řádu školy, Školního řádu, Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, bezpečnostních a ostatních směrnic školy Z: Ř, ZŘ, všichni - pedagogické rady ZŠ Z: všichni ZŠ - měsíční porady ZŠ Z: všichni ZŠ - měsíční porady MŠ Z: všichni MŠ - týdenní porady širšího vedení ZŠ Z: Ř, ZŘ, DVO, IKR, IŠT - měsíční porady úklidu ZŠ Z: Ř, Š, uklízečky ZŠ - vedení třídní dokumentaci (třídní knihy, katalogové listy, třídní výkazy) Z: ZŘ, TU, učitelky MŠ - dodržování dohledů na chodbách, ve školní jídelně, u šaten a při akcích konaných mimo školu Z: ZŘ, dozorující - vypracování a vyhodnocení Plánu osobního rozvoje pedagogických pracovníků Z:, všichni, Ř, ZŘMŠ 7.2. Personální Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Martin Maňas Zástupkyně ředitele pro ZŠ: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Zástupkyně ředitele pro MŠ: Lenka Kůřilová Školní funkce Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátoři ŠVP: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Aneta Ištvánková Metodik ICT: Mgr. Ivana Kramářová Školní metodik prevence: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor PR: Mgr. Ivana Kramářová Koordinátor EVVO: Mgr. Pavla Šmachová Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Králíková Vedoucí metodického sdružení 1. stupně: Mgr. Aneta Ištvánková Vedoucí předmětové komise jazyků: Mgr. Martin Maňas Vedoucí předmětové komise přírodních věd: Mgr. Libor Vychodil Vedoucí předmětové komise výchov: Mgr. Blanka Kouřilová Výchovná komise: Mgr. Martin Maňas, Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Marie Dvořáková Uvádějící učitelé: Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Martin Maňas Koordinátor kulturních a sběrových akcí: Mgr. Blanka Kouřilová Asistentky pedagoga: Marta Jašková, Vladimíra Pavková, Iva Ivičičová, DiS., Marie Bartálová, DiS.

13 Školní časopis: Mgr. Alena Tlachová PC fotoarchív: Mgr. Blanka Kouřilová Školní bufet: Vladimíra Pavková Technik BOZP: Hana Holečková Technik PO: Luděk Ujčík Zdravotníci: M. Jašková (1. stupeň), Mgr. B. Kouřilová (2. stupeň), R. Komlošová (MŠ) Třídní učitelé ZŠ 1.A Mgr. Marta Čížková 6.A Mgr. Ivana Kramářová 1.B Mgr. Magda Svobodová 6.B Mgr. Alena Tlachová 2.A Mgr. Aneta Ištvánková 7.A Mgr. Pavla Šmachová 2.A Mgr. Marie Janošková 8.A Mgr. Ondřej Luskač 3.A Mgr. Alena Zemanová 9.A Mgr. Libor Vychodil 3.B Mgr. Ludmila Kiedroňová 4.A Mgr. Eva Králíková 5.A Mgr. BcA. Ludmila Klubusová 5.B Mgr. Iveta Kotásková Netřídní učitelé ZŠ Mgr. Blanka Kouřilová, Mgr. Marie Dvořáková, Ivana Dokoupilová, Mgr. Petra Sukopová Učitelky MŠ třída Berušky (předškolní třída) třída Motýlci (předškolní třída) třída Světlušky třída Včeličky třída Mravenečci (půldenní třída) Dita Bílíková, Lenka Kůřilová Hana Holečková Blanka Andrýsková, Ivana Kolibová Bc. Olga Esterková, Růžena Komlošová Zlatuše Šefčíková 7.3. Provozní zaměstnanci školy Ekonomický úsek: Mzdová účetní, personalistka: Jarmila Křížová Finanční a majetková účetní, inventarizace: Ludmila Janečková Provozní úsek: Školník, správce venkovního areálu, požární preventista: Luděk Ujčík Uklízečky ZŠ: Marie Blahová, Marie Kovaříková, Jana Labská, Marta Makuderová, Ludmila Komosná Uklízečky MŠ: Marie Mrkvová, Dana Návarová Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO: Ing. Jaroslav Slavík, externí pracovník Školní jídelna: Vedoucí školní jídelny: Irena Šindarová Hlavní kuchařka: Lenka Selucká Kuchařky: Svatava Bimková, Marie Jarošková, Marie Mísařová, Jarmila Němcová, Blanka Pospíšilová, Miroslava Vaclová

14 7.4. Organizační Zahájení školního roku 2014/2015: Konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení Konec 2. pololetí, vydání vysvědčení Zápis do 1. ročníku ZŠ (pondělí) (čtvrtek) (úterý) (čtvrtek) Prázdniny: Podzimní 27. a (pondělí a středa) Vánoční Pololetní (pátek) Jarní Velikonoční (čtvrtek, pátek) Hlavní Dny ředitelského volna (změna vyhrazena): (hodové pondělí), (velikonoční úterý) Pedagogické rady: úvodní pedagogická rada hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí hodnocení chování a prospěchu za 2. pololetí závěrečná pedagogická rada Třídní schůzky: , (čtvrtky) Porady pedagogických pracovníků ZŠ: 1x měsíčně, vždy 1. čtvrtek v měsíci ve 14:00, sborovna ZŠ Porady pedagogických pracovníků MŠ: 1x měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci v 16:00, sborovna MŠ Porady provozních pracovníků ZŠ (úklid, školník): 1x měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci ve 14:00, ředitelna Schůzky ředitele školy se zástupci žáků (Školní parlament): 1x měsíčně, čtvrtek 14:00: zástupci všech tříd 2. stupně a zástupci za 1. stupeň, sborovna ZŠ 7.5. Materiálně technické - dle finančních možností rozpočtu z obce a přidělených projektů Z: Ř 7.6. Ekonomické - pravidelně sledovat čerpání rozpočtů školy z obce, z JMK Z: Ř, ekonomky

15 8. Projednání a schválení Ročního plánu práce školy Roční plán práce školy 2014/2015 byl projednán a schválen na pedagogických radách ZŠ a MŠ ve dnech a Mgr. Marta Čížková Mgr. Magda Svobodová Mgr. Aneta Ištvánková Mgr. Marie Janošková Mgr. Alena Zemanová Mgr. Ludmila Kiedroňová Mgr. BcA. Ludmila Klubusová Mgr. Iveta Kotásková Mgr. Eva Králíková Marta Jašková Vladimíra Pavková Mgr. Ivana Kramářová Mgr. Alena Tlachová Mgr. Pavla Šmachová Mgr. Ondřej Luskač Mgr. Libor Vychodil Mgr. Marie Dvořáková Mgr. Blanka Kouřilová Mgr. Petra Sukopová Ivana Dokoupilová Mgr. Miroslava Zmrzlíková Lenka Kůřilová (za MŠ) Iva Ivičičová, DiS. Marie Bartálová, DiS. V Dolních Bojanovicích Mgr. Martin Maňas ředitel školy

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016 Dolní Bojanovice září 2015 www.zsdolboj.cz skola@zsdolboj.cz 518 372 215 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní

Více

Minimální preventivní program školy 2014/2015

Minimální preventivní program školy 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program školy 2015/2016

Minimální preventivní program školy 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2015/2016 Minimální preventivní program školy 2015/2016 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ

ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ PLÁN PRÁCE ZŠ DRNHOLEC 2011/2012 NAŠI UČITELÉ NESMĚJÍ BÝT PODOBNI SLOUPŮM U CEST, JEŽ POUZE UKAZUJÍ, KAM JÍT, ALE SAMY NEJDOU. J. Á. KOMENSKÝ V DRNHOLCI, 1. 9. 2011 Vedení školy RNDr. Jana Kalandrová -

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2007 Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2015 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o zápisu a o přijetí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Dolní Bojanovice září 2012 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Zápis a přijetí žáků 5. Údaje o

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Co plánujeme ve školním roce 2011/2012. motto pro učitele: Činnosti ve škole obohacují nejen žáky, ale dávají také nám mnoho nového a inspirujícího

Co plánujeme ve školním roce 2011/2012. motto pro učitele: Činnosti ve škole obohacují nejen žáky, ale dávají také nám mnoho nového a inspirujícího Základní škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace 783 16 Dolany u Olomouce Telefon: 585038116, 739350989 e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Co plánujeme ve školním roce 2011/2012 motto

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více