Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015"

Transkript

1 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2014/2015 Dolní Bojanovice září 2014

2 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní žák spokojený rodič Vytvářet pohodové školní prostředí, respektovat se navzájem Snažíme se o pracovní, ale příjemné školní prostředí. Chováme se k sobě s úctou, vyžadujeme vzájemnou slušnost. Vzdělávat, nikoliv učit nazpaměť Klademe důraz na trvalé vědomosti a kompetence užitečné v praktickém životě. Uplatňovat individuální přístup, porozumění Zajímáme se o celkovou osobnost žáka, nejen o jeho vědomosti. K žákům přistupujeme diferencovaně, respektujeme jejich individualitu a rozdílnou míru schopností. Integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Zohledňujeme či napravujeme u žáků poruchy učení, poruchy chování či další vzdělávací handicapy. Vyhledáváme a pečujeme o talentované žáky. Dle možností školy vzděláváme žáky se zdravotním postižením. Rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost Vedeme naše žáky k celoživotnímu čtení. Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat informace. Přizpůsobujeme se trendům informačních technologií, ale důraz klademe na mluvený projev žáka. Podporovat zdraví Vedeme žáky k vědomostem o zdraví, motivujeme je k pohybové aktivitě a pobytu v přírodě. Zvyšujeme pohybové dovednosti a tělesnou zdatnost. Pořádáme sportovní a ozdravné pobyty. Učíme žáky zdravým stravovacím návykům. Předcházet sociálně patologickým jevům a účinně je řešit Uplatňujeme Minimální preventivní program školy, pořádáme přednášky na podporu prevence, vytváříme ve škole prostředí, kde se žáci cítí bezpečně a ví, kam a na koho se při problémech obrátit (schránka důvěry, Školní parlament, třídní učitel, výchovný poradce, výchovná komise). Rozvíjet environmentální výchovu Vychováváme žáky ke vztahu k životnímu prostředí, k uvědomění si nezbytnosti ochrany života a podmínek na Zemi. Pořádáme projektový Den Země a zapojujeme se do sběrových aktivit (sběr papíru a vyřazených elektrospotřebičů). Komunikovat s veřejností Předáváme informace o životě školy našim partnerům rodičům, zřizovateli, obyvatelům obce (webové stránky školy, nástěnka v obci, obecní zpravodaj, žákovský časopis). Spolupracujeme se zájmovými organizacemi obce, Školskou radou, SRPDŠ. Udělovat účinná výchovná opatření Snažíme se o důslednost, přísnost a spravedlnost. Udílíme nejen napomenutí a důtky, ale nezapomínáme i na pochvaly a ocenění pro nejlepší žáky. Vzdělávat pedagogické pracovníky školy Vedeme učitele k pravidelnému dalšímu vzdělávání prostřednictvím školení a seminářů.

3 2. Cíle školy ve školním roce 2014/2015 Vzdělávat dle ŠVP na ZŠ a MŠ. Plnit stanovené školní učební plány a časově tematické plány. Pracovat dle Ročního plánu práce. Plnit Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Využívat interaktivních tabulí a PC ve výuce. Vést elektronickou žákovskou knížku v určených ročnících. Odzkoušet vedení třídní knihy 6. A v elektronické podobě. Zlepšit webové stránky školy (vkládání dat samotnými učiteli). Vyučovat nepovinný předmět Náboženství. Vydávat školní časopis Školáček. Uskutečňovat schůzky zástupců tříd s ředitelem školy (Školní parlament). Zadat dle plánu žákovské testy společnosti Scio. Vyhledávat a pečovat o talentované žáky, žáky se specifickými poruchami učení a chování, a o žáky se zdravotním postižením. Předcházet vzniku sociálně patologických jevů, případně je účinně řešit. Podporovat tělesnou a duševní hygienu dětí a žáků, hlavně pobytem ve venkovním prostředí a přírodě (tělesná výchova, ostatní předměty, výuka plavání, školní družina, MŠ, relaxační chvilky ve vyučování). Podporovat rozvoj zdravých stravovacích návyků. Zaměřit se na prevenci úrazovosti dětí a žáků. Uplatňovat důslednost při řešení kázeňských přestupků žáků. Udržovat dobrou informovanost, komunikaci a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Propagovat práci školy webové stránky školy, nástěnka u fary, obecní zpravodaj, regionální tisk, školní nástěnky. Metodicky vést a zapracovat nové učitele absolventy. Spolupracovat se Školskou radou, SRPDŠ a zřizovatelem školy. Spolupracovat se ZUŠ a ostatními zájmovými spolky v obci. Zhotovit ICT plán školy. Zlepšit úpravu sešitů na 2. stupni (pravidelná kontrola + známkování).

4 3. Výchovný proces 3.1. Chování dětí a žáků - při výchovném působení být jednotní, důslední a spravedliví ke všem žákům Z: všichni - vést žáky k pravidlům slušného chování Z: všichni - posilovat kamarádské postoje k druhým spolužákům Z: všichni - vést žáky k šetření školního zařízení, v případě úmyslného poškození událost vyšetřit (písemný záznam), opravu či uhrazení škody domluvit se zákonným zástupcem žáka Z: všichni, VP, TU - vést děti a žáky k hygienickým návykům (mytí rukou po WC, před obědem apod.) Z: všichni 3.2. Předcházení negativním jevům - sledovat a odhalovat všechny příznaky rasismu, xenofobie, intolerance, krádeží, ničení školního majetku a návyku na alkohol, drogy a kouření Z: všichni - uskutečňovat přednášky k prevenci před návykovými látkami Z: ŠMP - spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, OSPOD Z: ŠMP, VP 3.3. Účinné řešení výchovných problémů a kázeňských přestupků - dodržovat zásady pedagogického taktu Z: všichni - včas a správně komunikovat s rodiči Z: všichni, TU - volit vhodné způsoby řešení (pohovor s TU, VP, informace rodičům, svolání výchovné komise, řešení na pedagogické radě) Z: všichni 3.4. Třídnická problematika - ve třídních hodinách probírat vztahy v kolektivu třídy, zaměřit se na předcházení negativních jevů. Do rozvrhu poznačit pravidelné třídnické hodiny (minimálně 1x měsíčně, v případě potřeby vícekrát). Z třídnických hodin a třídních schůzek pořizovat písemný záznam. Z: TU - být důslední při omlouvání žáků zákonným zástupcem, trvat, aby byl žák prokazatelně a písemně omluven ihned při nástupu do školy. Zaměřit se na odhalování skrytého záškoláctví, v případě potřeby spolupracovat se sociálním odborem. Z: TU, VP - seznamovat se s problematikou třídy, sledovat vývoj každého žáka, znát nejen osobnost žáka, ale i jeho rodinné prostředí Z: TU, VP - zapojit žáky a děti do výběru témat, projektů a pracovních aktivit, dbát na příznivou adaptaci nových žáků Z: TU - uskutečnit školní (třídní) výlet na konci šk. roku Z: TU - uskutečňovat pravidelné schůzky zástupců tříd ročníku s ředitelem školy Z: Ř - pracovat se schránkou důvěry pro žáky Z: Ř

5 Roční plán práce školy 2014/ Spolupráce se zákonnými zástupci žáků a veřejností - uvědomovat si důležitost správné komunikace se zákonnými zástupci žáků, v případě potřeby pozvání rodičů do školy Z: TU - vést elektronickou ŽK pro žáky ročníku, ostatní dobrovolně Z: všichni - včas, průběžně, objektivně a písemně informovat rodiče o úspěchu, neúspěchu, možnostech a schopnostech jejich dětí (na třídních schůzkách či individuálně) Z: všichni, TU, VP - při hrubém porušení Školního řádu ihned informovat rodiče a pozvat je do školy na jednání výchovné komise Z: TU - průběžně a prokazatelným způsobem informovat rodiče o prospěchu žáka Z: všichni - zapojit rodiče do některých akcí a projektů Z:všichni - zajistit přivítání prvňáčků, rozloučení s deváťáky Z: Ř - aktualizovat webové stránky školy, nástěnku u fary, přispívat články do obecního zpravodaje Z: ZŘ, IKR, všichni 4. Vzdělávací proces - v MŠ vzdělávat dle ŠVP Pestrý svět u Broučků Z: všichni MŠ - v ZŠ vzdělávat dle ŠVP Vzdělávání, které baví Z: všichni ZŠ - naplňovat Minimální preventivní program 2014/2015 Z: ŠMP - naplňovat Školní plán EVVO 2014/2015 Z:ŠMA - zpracovat IVP u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami a u žáků mimořádně nadaných Z: TU, VP, vyučující - zpracovat individuální plán pro děti s odkladem a předškolní dětí Z: učitelky MŠ - podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání Z: všichni - podporovat tělesnou a duševní hygienu dětí a žáků, hlavně pobytem ve venkovním prostředí a přírodě (tělesná výchova, ostatní předměty, výuka plavání, školní družina, MŠ, relaxační chvilky ve vyučování) Z: všichni - podporovat rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků Z: všichni

6 4.1. Organizace vyučovacího procesu - zaměřit se na stavbu vyučovací hodiny a více střídat formy a metody práce (projektová, skupinová, interaktivní tabule) Z: Ř, ZŘ, všichni - dle plánu realizovat hospitační činnost a pohospitační pohovory Z: Ř, ZŘ - zlepšit úpravu školních, domácích a pracovních sešitů na 2. stupni Z: vyučující - dodržovat včasné nástupy do vyučovacích hodin Z: ZŘ, všichni - využívat odborných exkurzí, návštěv muzeí, historických památek v rámci vyučování Z: ZŘ, všichni 4.2. Školní vzdělávací programy - sledovat plnění ŠVP, průřezových témat Z: Ř, KOO ŠVP, vyučující - dohlížet na vedení žákovských portfólií Z: vyučující, KOO ŠVP - zabezpečovat sebehodnocení žáků ve vybraných oblastech Z: vyučující - navrhovat změny či úpravy ŠVP řediteli školy a koordinátorům ŠVP Z: vyučující - pracovat se ŠVP s přílohou pro žáky s LMP Z: vyučující 4.3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků - se souhlasem ředitele se účastnit DVPP prostřednictvím SSŠ Hodonín, NIDV Brno, agentury Fakta Z: Ř, všichni - v rámci samostudia prohlubovat a rozvíjet odbornou způsobilost, zaměřovat se na nové metody a formy práce. Z: Ř, všichni - práce se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami Z: všichni ZŠ

7 5. Akce ZŠ 5.1. Kulturní a jiné akce Měsíc Název akce Třída Zodpovídá Focení prvňáčků 1. AB SVO, ČÍŽ Muzeum naftového dobývání 9. A ŠMA Týden podzimních barev 1. stupeň IŠT září Výstava dýní 1. stupeň PAV Sběr papíru všichni KOU Dopravní hřiště ročník TU Dopravní soutěž ročník KIE Úřad práce Hodonín 9. A VYCH Sex, AIDS, vztahy - přednáška 8. A + 9. A DVO Veletrh vzdělávání 9. A VYCH říjen Kouření, alkohol - přednáška 6. AB DVO Knihovna Hodonín 6. AB TLA Knihovna Dolní Bojanovice 2. AB IŠT, JAN Drakiáda 1. stupeň PAV, JAŠ Divadlo Radost 1. stupeň KOU listopad Divadlo Radost 2. stupeň KOU Gastroden Bzenec 9. A VYCH Leptání skleniček - VV dobrov. KOU Vánoční tvoření (víkendovka) 6. AB dívky JAŠ Mikuláš 1. stupeň PAV prosinec Aquapark Uherské Hradiště 2. stupeň LUS, KOU Ježíškovy dílny dobrov. ČÍŽ, SVO Výchovný koncert všichni KOU

8 Lyžařský kurz 7. A + 8. A MAŇ leden Výuka plavání ročník ZEM Tříkrálová sbírka dobrov. DVO Zápis do 1. třídy IŠT Polonéza - generálka 9. A KLU, DVO únor Školní ples JAŠ, DVO Recitační soutěž dobrov. KLU, TLA Dospívání - přednáška 5. AB dívky DVO Exkurze - Dukovany, Dalešice 8. A + 9. A ŠMA březen Návštěva GVU Hodonín 6. AB KOU Věříš si výběr žáků KOU, ZMM Úskalí internetu aneb kyberšikana 6. AB DVO ZOO Hodonín 7. A ŠMA duben květen Velikonoční tvoření (víkendovka) 6. AB dívky JAŠ Sběr papíru všichni KOU Eko centrum ročník ŠMA Výtvarná soutěž všichni KOU Škola v přírodě ročník KOT Vodácko - cyklistický kurz ročník ZMM Anglie jazykový kurz dobrov. 2. st. DOK Den dětí 1. stupeň JAN, IŠT červen Bláznivý týden všichni IŠT, IKR Okresní soud 9. A DVO Rozloučení s 1. stupněm 5. AB KLU, KOT Rozloučení s deváťáky na OÚ 9. A MAŇ

9 5.2. Sportovní soutěže Název soutěže Kategorie Zodpovídá Přespolní běh H3, H4, D3, D4 MAŇ Nohejbal H3, H4 MAŇ Malý florbal H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Velký florbal H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Vybíjená H2, D2 SVO Pohár rozhlasu H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Trojutkání škol H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Triatlon H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS Sportovec školy H3, H4, D3, D4 MAŇ, LUS 5.3. Projekty 1. stupně Vyučující Třída Předmět Termín Téma Svobodová Magda Čížková Marta 1. AB všechny celoročně Putování do Písmenkova ČJ prosinec Slavnost slabikáře ČJ červen Pasování na čtenáře Ištvánková Aneta Janošková Marie 2. AB ČJ, M, PRV Z pohádky do pohádky Zemanová Alena Kiedroňová Ludmila 3. AB ČJ Cesta nejen za pohádkou PRV Vesmír Králíková Eva 4. A všechny celoročně Cesta na barevnou planetu čtenářů všechny Andersen Klubusová Ludmila 5. A všechny Nutné podmínky života Velkomoravská říše Lidská hlava Kotásková Iveta 5. B VLA, ČJ Karel IV. PŘ, ČJ Rozmanitost života na Zemi Kouřilová Blanka 5. AB AJ leden My school 1. stupeň všechny duben Den Země

10 5.4. Projekty 2. stupně Vyučující Třída Předmět Termín Téma Maňas Martin 8. A hoši TV 2. pololetí Rozcvička pro žáky 1. stupně Zmrzlíková Miroslava 6. AB M duben Osová souměrnost 6. A OV Vlastní školní řád 6. AB OV Moje obec Kramářová Ivana Kramářová Ivana Tlachová Alena Tlachová Alena 6. AB MV 2. pololetí Bezpečný internet 7. A MV 2. pololetí Reklama 9. A N2 celoročně Mein Deutsch 9. A všechny Absolventské práce 6. AB + rodiče OSV Netradiční třídní schůzky 6. AB ČJ lit Dobrodružná literatura 9. A ČJ sloh Slohové útvary 6. AB PŘ Herbář Šmachová Pavla 9. A PŘ, F květen Obnovitelné zdroje energie PŘ, F, CH celoročně Laboratorní práce 2. stupeň PŘ duben Den Země Luskač Ondřej 8. A M Pythagorova věta Vychodil Libor Dvořáková Marie 8. A 7. A Z Naši sousedé (státy) D Vynálezci 20. století OV Školní volby OV Státy EU Kouřilová Blanka Dokoupilová Ivana Sukopová Petra 6. AB, 7. A VV, ČJ Božena Němcová - Babička 7. A AJ říjen Halloween 8. A AJ březen Anglie 9. A AJ Austrálie a Nový Zéland

11 6. Akce MŠ ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN Hodové veselení Vycházky k tematické části U nás ve školce (kde bydlí noví kamarádi) Poklad skřítka Podzimníčka Angličtina hrou zahájení výuky Dobrý start zahájení kurzu Třídní schůzky s rodiči Poznávací vycházky v rámci tematické části Naše vesnice Hurvínkův Mikuláš divadelní představení, DK Hodonín Vánoční koledování Vánoční besídka v DPS Vánoční besídka v MŠ Beseda pro rodiče rodičovských center Dětský karneval Návštěva 1. a 9. třídy ZŠ v rámci tematické části Na návštěvě ve škole Grafomotorika zahájení kurzu Exkurze do řemeslných dílen v obci v rámci tematické části Čím budu Návštěva Bonga v Brně Den otevřených dveří Odpoledne na zahradě (úklid s pomocí rodičů) Hodonín jak ho neznáme - exkurze předškoláků v rámci tematické části Poznáváme město Zahájení plavecké výuky Učitelé ZUŠ dětem koncert Setkání s Policií ČR v rámci tematické části Doprava KVĚTEN Zahradní slavnost ke svátku matek (11. 5.) MŠ v přírodě Focení dětí Zápis do MŠ ČERVEN Den dětí Školní výlet Den otců - vyjížďka na kolech Rozloučení s předškoláky Tvořivé dílny Návštěva HZS Školní akademie PRŮBĚŽNĚ: logopedická prevence, účast ve výtvarných soutěžích, výzdoba společných prostor MŠ, divadelní představení v MŠ zaměřená k letošnímu projektu Broučci mezi lidmi a jeho tematickým částem.

12 7. Zabezpečení školy 7.1. Pracovně právní - znalost a dodržování pracovně právních předpisů Z: Ř, ZŘ, všichni - znalost a dodržování Organizačního řádu školy, Školního řádu, Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, bezpečnostních a ostatních směrnic školy Z: Ř, ZŘ, všichni - pedagogické rady ZŠ Z: všichni ZŠ - měsíční porady ZŠ Z: všichni ZŠ - měsíční porady MŠ Z: všichni MŠ - týdenní porady širšího vedení ZŠ Z: Ř, ZŘ, DVO, IKR, IŠT - měsíční porady úklidu ZŠ Z: Ř, Š, uklízečky ZŠ - vedení třídní dokumentaci (třídní knihy, katalogové listy, třídní výkazy) Z: ZŘ, TU, učitelky MŠ - dodržování dohledů na chodbách, ve školní jídelně, u šaten a při akcích konaných mimo školu Z: ZŘ, dozorující - vypracování a vyhodnocení Plánu osobního rozvoje pedagogických pracovníků Z:, všichni, Ř, ZŘMŠ 7.2. Personální Vedení školy Ředitel školy: Mgr. Martin Maňas Zástupkyně ředitele pro ZŠ: Mgr. Miroslava Zmrzlíková Zástupkyně ředitele pro MŠ: Lenka Kůřilová Školní funkce Výchovná poradkyně: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátoři ŠVP: Mgr. Ivana Kramářová, Mgr. Aneta Ištvánková Metodik ICT: Mgr. Ivana Kramářová Školní metodik prevence: Mgr. Marie Dvořáková Koordinátor PR: Mgr. Ivana Kramářová Koordinátor EVVO: Mgr. Pavla Šmachová Školní speciální pedagog: Mgr. Eva Králíková Vedoucí metodického sdružení 1. stupně: Mgr. Aneta Ištvánková Vedoucí předmětové komise jazyků: Mgr. Martin Maňas Vedoucí předmětové komise přírodních věd: Mgr. Libor Vychodil Vedoucí předmětové komise výchov: Mgr. Blanka Kouřilová Výchovná komise: Mgr. Martin Maňas, Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Marie Dvořáková Uvádějící učitelé: Mgr. Miroslava Zmrzlíková, Mgr. Martin Maňas Koordinátor kulturních a sběrových akcí: Mgr. Blanka Kouřilová Asistentky pedagoga: Marta Jašková, Vladimíra Pavková, Iva Ivičičová, DiS., Marie Bartálová, DiS.

13 Školní časopis: Mgr. Alena Tlachová PC fotoarchív: Mgr. Blanka Kouřilová Školní bufet: Vladimíra Pavková Technik BOZP: Hana Holečková Technik PO: Luděk Ujčík Zdravotníci: M. Jašková (1. stupeň), Mgr. B. Kouřilová (2. stupeň), R. Komlošová (MŠ) Třídní učitelé ZŠ 1.A Mgr. Marta Čížková 6.A Mgr. Ivana Kramářová 1.B Mgr. Magda Svobodová 6.B Mgr. Alena Tlachová 2.A Mgr. Aneta Ištvánková 7.A Mgr. Pavla Šmachová 2.A Mgr. Marie Janošková 8.A Mgr. Ondřej Luskač 3.A Mgr. Alena Zemanová 9.A Mgr. Libor Vychodil 3.B Mgr. Ludmila Kiedroňová 4.A Mgr. Eva Králíková 5.A Mgr. BcA. Ludmila Klubusová 5.B Mgr. Iveta Kotásková Netřídní učitelé ZŠ Mgr. Blanka Kouřilová, Mgr. Marie Dvořáková, Ivana Dokoupilová, Mgr. Petra Sukopová Učitelky MŠ třída Berušky (předškolní třída) třída Motýlci (předškolní třída) třída Světlušky třída Včeličky třída Mravenečci (půldenní třída) Dita Bílíková, Lenka Kůřilová Hana Holečková Blanka Andrýsková, Ivana Kolibová Bc. Olga Esterková, Růžena Komlošová Zlatuše Šefčíková 7.3. Provozní zaměstnanci školy Ekonomický úsek: Mzdová účetní, personalistka: Jarmila Křížová Finanční a majetková účetní, inventarizace: Ludmila Janečková Provozní úsek: Školník, správce venkovního areálu, požární preventista: Luděk Ujčík Uklízečky ZŠ: Marie Blahová, Marie Kovaříková, Jana Labská, Marta Makuderová, Ludmila Komosná Uklízečky MŠ: Marie Mrkvová, Dana Návarová Osoba odborně způsobilá v oblasti BOZP a PO: Ing. Jaroslav Slavík, externí pracovník Školní jídelna: Vedoucí školní jídelny: Irena Šindarová Hlavní kuchařka: Lenka Selucká Kuchařky: Svatava Bimková, Marie Jarošková, Marie Mísařová, Jarmila Němcová, Blanka Pospíšilová, Miroslava Vaclová

14 7.4. Organizační Zahájení školního roku 2014/2015: Konec 1. pololetí, vydání výpisu z vysvědčení Konec 2. pololetí, vydání vysvědčení Zápis do 1. ročníku ZŠ (pondělí) (čtvrtek) (úterý) (čtvrtek) Prázdniny: Podzimní 27. a (pondělí a středa) Vánoční Pololetní (pátek) Jarní Velikonoční (čtvrtek, pátek) Hlavní Dny ředitelského volna (změna vyhrazena): (hodové pondělí), (velikonoční úterý) Pedagogické rady: úvodní pedagogická rada hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí hodnocení chování a prospěchu za 3. čtvrtletí hodnocení chování a prospěchu za 2. pololetí závěrečná pedagogická rada Třídní schůzky: , (čtvrtky) Porady pedagogických pracovníků ZŠ: 1x měsíčně, vždy 1. čtvrtek v měsíci ve 14:00, sborovna ZŠ Porady pedagogických pracovníků MŠ: 1x měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci v 16:00, sborovna MŠ Porady provozních pracovníků ZŠ (úklid, školník): 1x měsíčně, vždy 1. pondělí v měsíci ve 14:00, ředitelna Schůzky ředitele školy se zástupci žáků (Školní parlament): 1x měsíčně, čtvrtek 14:00: zástupci všech tříd 2. stupně a zástupci za 1. stupeň, sborovna ZŠ 7.5. Materiálně technické - dle finančních možností rozpočtu z obce a přidělených projektů Z: Ř 7.6. Ekonomické - pravidelně sledovat čerpání rozpočtů školy z obce, z JMK Z: Ř, ekonomky

15 8. Projednání a schválení Ročního plánu práce školy Roční plán práce školy 2014/2015 byl projednán a schválen na pedagogických radách ZŠ a MŠ ve dnech a Mgr. Marta Čížková Mgr. Magda Svobodová Mgr. Aneta Ištvánková Mgr. Marie Janošková Mgr. Alena Zemanová Mgr. Ludmila Kiedroňová Mgr. BcA. Ludmila Klubusová Mgr. Iveta Kotásková Mgr. Eva Králíková Marta Jašková Vladimíra Pavková Mgr. Ivana Kramářová Mgr. Alena Tlachová Mgr. Pavla Šmachová Mgr. Ondřej Luskač Mgr. Libor Vychodil Mgr. Marie Dvořáková Mgr. Blanka Kouřilová Mgr. Petra Sukopová Ivana Dokoupilová Mgr. Miroslava Zmrzlíková Lenka Kůřilová (za MŠ) Iva Ivičičová, DiS. Marie Bartálová, DiS. V Dolních Bojanovicích Mgr. Martin Maňas ředitel školy

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016

Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016 Roční plán práce a hlavní úkoly školy ve školním roce 2015/2016 Dolní Bojanovice září 2015 www.zsdolboj.cz skola@zsdolboj.cz 518 372 215 1. Dlouhodobé cíle školy Naplňovat krédo školy Tvořivý učitel aktivní

Více

Minimální preventivní program školy 2014/2015

Minimální preventivní program školy 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace MPP 2014/2015 Minimální preventivní program školy 2014/2015 Motto: Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je zdravá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace směrnice č. 4/2007 Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Dolní Bojanovice září 2012 Obsah: 1. Základní údaje 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení školy 4. Zápis a přijetí žáků 5. Údaje o

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Dolní Bojanovice září 2014 Výroční zpráva školy 2013/2014 strana 2 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání 3. Personální zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13

PLÁN KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOSTI 2012-13 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 42 - plán kontrolní a hospitační činnosti na školní rok 2012-13 Čj.: 4/2012-13 Vypracoval: Schválil:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice I. Život školy na školní rok 2014/2015 pokračování motta z r. 2013/2014 motto: Letem, světem Hlavní úkoly školního roku 2014 / 2015 Organizačně zabezpečit

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.

Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK. Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRO ŠK.ROK 2014-2015 Charakteristika školy: Základní škola Škola je od 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 2014. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2013 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických sdružení a předmětových komisí Schůzka koordinátorů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu

Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Charakteristika školního vzdělávacího programu Projektový záměr Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Viz pedagogická rada 25. listopadu 2010 a porada 5. listopadu 2010 Co je cílem projektu, která témata je potřeba na škole podpořit a proč

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět

ZÁŘÍ 2014. ŘÍJEN 2014 ročník předmět ZÁŘÍ 2014 Doplnění školní matriky Evidence ztrát a plnění pojišťovny Upravenost a vzhled chodeb Upravenost a vzhled tříd Kontrola objektu Žáci se zdravotním postižením - zohledňování, individuální plány,

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011

Brno, Koperníkova 2/4. držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST. školní rok 2010/2011 Příloha č. 8 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2009 KONTROLNÍ ČINNOST školní rok 2010/2011 Příloha č. 6 Ročního

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více