Školní vzdělávací program pro školní družinu Platný od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro školní družinu Platný od 1.9.2012"

Transkript

1 Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice Měšická 322, Líbeznice Školní vzdělávací program pro školní družinu Platný od Motto: Člověk musí vyhledávat radost a každý den mít nějakou

2 Obsah : 1) základní údaje školy 2) charakteristika školní družiny umístění materiální vybavení personální obsazení kapacita 3) směr školní družiny bezpečnost,hygiena,zdraví cíle,formy,základní kompetence 4) obsah vzdělávání 5) situační SWOT,analýza školní družiny 6) evaluační plán

3 1) Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice Měšická 322, Líbeznice Ředitelka školy: Mgr.Ivana PEKÁRKOVÁ Telefon školy: Telefon školní družiny: , , IČO: Hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Líbeznice Mělnická 43 Platnost dokumentu:

4 2) Charakteristika školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou MŠMT č.74/05sb. 2a) Umístění školní družiny Prostory určené pro školní družinu se nacházejí v ZŠ a ZuŠ a ŠD na školní zahradě. K pobytu venku je využívána školní zahrada, prolézačky,multifunkční hřiště a v zimních měsících lze na školní zahradě sáňkovat. Pobyt na školní zahradě je žákům zpestřován různými kolektivními hrami, prolézačky.. 2b) Materiální vybavení školní družiny Školní družina má k dispozici učebny vybavené nábytkem, stolky a židličkami. V některém oddělení je počítač. Každá učebna má své pomůcky, křídy, pastelky, voskovky, podle finančních prostředků máme k dispozici i další výtvarnický materiál. Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stolní a deskové hry, hračky a stavebnice dle vlastního výběru. Vše je umístěno tak, aby si je žáci mohli brát i ukládat samostatně a vyznali se v jejich uložení. V každém oddělení je část místnosti pokryta kobercem, kterého žáci využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech, besedách nebo při odpočinkových činnostech. Pro zájmové či rukodělné činnosti se používá ta část místnosti, která je vybavena stolky a židličkami. Pro pobyt venku máme k dispozici školní zahradu, kde si žáci mohou vybrat ze sportovního náčiní- různé druhy míčů, švihadla, skákací gumy, obruče, petanque. Máme zde i síť na přehazovanou i prolézačky. Využíváme též vlastní video, DVD, televizi, radiomagnetofony. Pro pěstování čtenářských návyků máme příruční knihovničku vybavenou knížkami různých žánrů. Vychovatelky sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné a technické činnosti.

5 2c) Personální obsazení Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem žáka při volnočasových činnostech, které přímo či nepřímo řídí, navozuje, motivuje a hodnotí. Dovede projevovat vřelý vztah k žákům a umí vytvářet příznivé klima. Probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, chuť se dívat kolem sebe a podněty vnímat. Podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost dítěte. Takové jevy pak přiměřeně oceňuje a chválí. Vychovatelka se snaží rozvíjet sociální kompetence důležité pro učení, zdravé sebevědomí, schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální skupině. Pokládá základy jednat v duchu základních lidských práv a etických hodnot. Pedagogické působení v naší školní družině zajišťují vychovatelky. 2d) Kapacita školní družiny Kapacita naší školní družiny je 245 žáků. Žáci jsou zařazeni do oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků. Podmínky přijímání uchazečů do školní družiny a podmínky pro ukončení docházky do školní družiny jsou obsaženy ve vnitřním školním řádu školní družiny.

6 3) Směr školní družiny naše školní družina je založena na přirozeném střídání ročních období a s tím souvisejících tradicích a zvycích, se zaměřením hlavně na výtvarné a technické činnosti. 3a) Bezpečnost,hygiena a zdraví Žáky průběžně seznamujeme s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost - vhodná struktura režimu, relaxace, pobyt venku - pitný režim - prostory, teplo, světlo, čistota, větrání - hygienické vybavení prostorů - ochrana žáků před úrazem - dostupnost lékárny první pomoci, kontakt na lékaře, dovednost poskytnout první pomoc - ochrana žáků před šikanou a násilím - přesun žáků na zájmové útvary - na počátku školního roku a před každými prázdninami jsou žáci poučeni o bezpečnosti - žáci jsou také poučeni o bezpečnosti ve školní družině, ve školní jídelně, při společných akcích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP. - žáky vedeme k vzájemnému respektu,přátelskému vztahu ke spolužákům a pracovníkům školy.

7 3b) Cíle, formy a základní kompetence Dlouhodobé cíle : zdravý životní styl pečovat o tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí spolupráce s rodiči rozvíjet nadání dětí a touhu po poznání Krátkodobé cíle : jsou rozpracovány konkrétně v jednotlivých ročních plánech příslušných odděleních Specifické cíle : vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky náměty pro volný čas Obecné cíle : jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování si základů hodnot, získávání samostatnosti Formy vzdělávání: školní družina organizuje pravidelnou činnost. V oddělení, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje též aktivní, klidové činnosti a přípravu na vyučování Žák dokáže účelně trávit volný čas. Orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití. Rozvíjí své zájmy v organizovaných i Základní kompetence: Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využívatelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány. 1- kompetence učení - umožnit žákům osvojit si učení, motivovat žáky ke vzdělávání. Žáci se učí s chutí, započatou práci dokončí, vybírají si a využívají efektivní způsoby učení. Zvládnou kriticky ohodnotit svůj výkon, učí se vědomě, kladou si otázky a hledají na ně odpovědi. Všímají si souvislostí mezi jevy, samostatně pozorují, snaží se získávat vědomosti z různých pramenů. Získané poznatky uplatňují v další hře či učení. 2 - kompetence řešení problémů podněcování žáků k tvořivému myšlení, uvažování a řešení problémů. Žák si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situacích. Rozlišuje správná i chybná řešení a chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli. Dovede se přizpůsobit změnám. Svá rozhodnutí se učí obhajovat a uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 3 - kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. Žák ovládá svou řeč, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi.

8 Umí vyjádřit svůj názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i s dospělými. Dokáže promluvit na veřejnosti, zapojuje se do komunikace, dokáže vyjadřovat své pocity ve vztahu k sobě i k ostatnímu prostředí řečí i gestem. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým.využívá informační a komunikační prostředky. Komunikuje kultivovaně. 4 - kompetence sociální a interpersonální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. Žák se učí plánovat a organizovat, učí se hodnotit rizika svých nápadů, k zadaným úkolům přistupuje odpovědně. Projevuje ohleduplnost a citlivost. Rozpozná nevhodné chování, spolupracuje ve skupině. Podílí se na příjemné atmosféře v týmové práci. Dokáže přijmout kompromis, respektuje jiné a i pravidla zadaných činností, je tolerantní a solidární. Ovládá a řídí svá jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 5 - kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. Žák si uvědomuje svá práva i povinnosti druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu i šikanu a dovede se jim bránit. Chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví druhých. Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny. Chápe, že rozvoj a udržení těchto hodnot, jejich význam z pohledu jedince i generací se může měnit. Váží si tradic i kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj i uměleckým dílům a podílí se na rozvoj kvalitního životního prostředí. 6-kompetence k trávení volného času žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti podle vlastních dispozic, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku individuálních činnostech.

9 4) Obsah vzdělávání 4a) Obecná charakteristika činností - pravidelná činnost - je dána skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového charakteru - příležitostné akce - přesahují většinou rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do skladby činností. Tyto akce organizují zpravidla všechna oddělení školní družiny - spontánní aktivity - zahrnují každodenní individuální klidové činnosti např. po obědě nebo v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení. - Příprava na vyučování - probíhá hlavně formou didaktických her (skládací abeceda, obrázková matematika, rébusy, hádanky, kvízy ), vypravování i hudební výchova. Vypracování domácích úkolů umožňujeme žákům v nutných případech po dohodě s rodiči. Základním prostředkem práce ve školní družině je hra. Hra by měla přinášet kladné emoce, navozovat nové zážitky a zpětné vazby. Účastník hry poznává lépe vlastní osobnost i nové místo ve skupině. Celoroční témata vystihují hlavní záměry vzdělávací práci. Dále je vychovatelky zpracovávají do dílčích plánů. Nezbytnou součástí s žáky je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Témata, kterými se žáci zabývají v jednotlivých odděleních, se odráží na celkové výzdobě tříd a společných prostor a vypovídají o tvořivosti dětí a jejich vychovatelek.

10 4b) obsah Školního vzdělávacího programu pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA aneb umím být už bez rodičů - země kouzel a kouzelných slůvek První dny ve škole, přivítání prvňáčků, seznámení žáků s prostory školní družiny a školní jídelny, seznámení s režimem a organizací školní družiny. Poučení žáků o bezpečnosti při veškerých činnostech ve školní družině. Poučení o bezpečnosti příchodu do školní družiny, o přecházení na zájmové útvary, o dodržování pravidel silničního provozu, cestička do školy. Upevňování hygienických návyků, utváření sociálních vztahů mezi žáky v kolektivu a vytváření pozitivního klimatu školní družiny. Osvojení si zásad správného chování a jednání s lidmi, vzájemná úcta, pravidla stolování, denní režim a jeho dodržování. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Klade si otázky a hledá na ně odpovědi,získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 2 - Všímá si dění i problémů a tyto mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací,rozlišuje správná a špatná řešení. 3- Vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi. Komunikuje bez ostychu s vrstevníky i s dospělými. 4- Projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné i nevhodné chování, vnímá nespravedlivost, agresivitu a dovede se jim bránit, začlení se do kolektivu, respektuje rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 5- Uvědomuje si svá práva, ale hlavně povinnosti své i druhých. 6- Účelně dokáže trávit volný čas.

11 KOUZLO PODZIMU aneb na léto jde stáří - země přátelství podzimní čarování, barvy podzimu, malíř příroda, podzimní koláže, sběr a tvorba z plodů. Básničky a písničky k danému tématu. Drakiáda, letí, letí vlaštovka, orientace v okolí, měsíc zdravých zubů. Týden plný tajemna, dýňobraní. Vytváření dobrých vztahů. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Všímá si souvislosti mezi jevy, získané vědomosti dává do souvislosti,získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení,započatou práci dokončí. 2 - Podněcování k tvůrčímu myšlení. 3 - Dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gesty i dalšími prostředky. 4 - Samostatně rozhoduje o svých činnostech, projevuje citlivost a ohleduplnost k přírodě. 5 - Učí se plánovat a organizovat, řídit a hodnotit, dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých (ve společnosti i v přírodě). 6 - Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic.

12 ZIMA, ZIMA JE VELIKÁ aneb čekáme tě Ježíšku - země fantazie Čert a Mikuláš, přináší vánoční veselení, veselé čertování, výroba vánočních dárků nejrůznějšími technikami, vánoční tradice a zvyky, čtení a hudební aktivity na dané téma, vánoční cukroví. Rozvíjení citových vztahů k rodičům, prarodičům, kamarádům a všem lidem. Výzdoba školní družiny a přilehlých prostor. Vánoční besídka s nadílkou. Noci dlouhé a dny krátké zpestříme je pohádkou. Zimní příroda, sněhový sochař, radovánky na sněhu. Ochrana zdraví aneb my stonáme neradi - oblékání v zimě, nebezpečí úrazu, lidé a práce v zimě. Příroda u nás a ve světě. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Učí se hrou a s chutí, započatou práci dokončí, všímá si souvislostí mezi jevy, získané vědomosti dává do souvislosti a uplatňuje je v praktických situacích. 2 - Rozlišuje správná a chybná řešení. 3 - Samostatně se vyjadřuje, je nápaditý, má své pocity a úsudky, komunikuje bez ostychu s okolím. 4 - Uvědomuje si odpovědnost za své činy, projevuje citlivost a ohleduplnost k ostatním, váží si práce a úsilí svých kamarádů i dospělých. 5 - Učí se plánovat, organizovat činnost, dbá na své osobní zdraví, i zdraví druhých. Chová se odpovědně. 6 - Rozvíjí své zájmy v kolektivu.

13 AŽ JARO ZAŤUKÁ, aneb zebe už jen trošičku - země přírody zimo, zimo jdi už pryč, dívej se pozorně příroda se probouzí - rostliny, stromy, zvířátka a naše zahrádka. Rozmanitost přírody, aprílové počasí, lidové veselí a tradice - oslavy svátků jara, jarní koledy, výzdoba oddělení, výroba kraslic, kvízy, soutěže. Dopravní tématika - pozor, svítí červená, bezpečně na silnici, dobře viditelné oblečení. Vidím, slyším, mluvím, vím co je tělu prospěšné a co mu škodí. Barevný svět. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Umí postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, učí se spontánně, ale i vědomě, vnímá, že je důležité a zajímavé poznávat věci kolem sebe a využít zkušenosti k učení. 2 - Chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná řešení od špatných a vymýšlí nová řešení. 3 - Ovládá svou řeč, snaží se správně vyslovovat, ovládá dech a intonaci, komunikace je kultivovaná. 4 - Umí se chovat odpovídajícím způsobem, neubližuje kamarádům, chrání je a respektuje jiné. Je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 5 - Přistupuje odpovědně k úkolům a povinnostem, umí se chovat podle pravidel v různých situacích, dodržuje zadané pokyny. 6 - Smysluplně tráví volný čas, umí se těšit z pěkných zážitků a soutěží.

14 UŽ JDE LÉTO MEZI NÁS aneb chce to tělo do pohybu dát - země dovednosti Tělo do pohybu dáme pohybové aktivity, zvládnu dobře lézt,běhat,skákat i přes překážky, závodivé soutěže, švihadlová princezna, atlet školní družiny,pingpongový král,míčové soutěžení. Zábavná škola, rozmarné malování, o krále stavbařů. Prevence úrazů, důležitá tel. čísla, ošetření drobných poranění, nebezpečí venku požáry, klíšťata Moje maminka, úcta k člověku, ke každému povolání a význam pro život, opatrnost při styku s nedobrými lidmi. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1 - Klade si otázky a hledá na ně spráné odpovědi. 2 - Všímá si problémů života, rozlišuje dobro a zlo, pohodu a strach. 3 - Je nápaditý, má své pocity, ale i úsudky, komunikuje bez ostychu. 4 - Neubližuje kamarádům, je tolerantní. 5 - Organizuje, řídí i hodnotí, dbá na své zdraví, ale i na zdraví kamarádů. 6 - Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, vybírá si zájmové činnosti dle svých možností.

15 PRÁCE S KNIHOU aneb i pohádku si přečtu rád - země umění Recitační soutěž, práce s knihou, má nejoblíbenější kniha na dobrou noc,návrh obalu na knihu,využití prací k výzdobě oddělení a chodby, přísloví a pranostiky,pohádkaření poslech pohádky s hudbou, ilustrace k četbě. Dětské časopisy, knihy a filmy ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Učí se správnému vyjadřování prostřednictvím poslechu, výtvarných, ale i dramatických činností. Vnímá umělecké podněty. 2 - Přizpůsobuje se svému okolí, obhajuje svá rozhodnutí. 3 - Navazuje kontakt s druhou osobou. 4 - Rozvíjí citové vztahy. 5 - Umí si vybrat činnosti dle svých potřeb, zorganizuje si plnění volného času. 6 - Zvládne si efektivně naplánovat svůj volný čas.

16 VYPRÁVÍM A ZPÍVÁM RÁD aneb i já mám rád vtipnou kaši - země zpěvu, hudby,recitace Relaxace při vážné hudbě, písničky pro malé dětičky, sladění pohybu s rytmem hudby, různé druhy hudby. Mé silné citové zážitky, můj byt můj hrad, chováme zvířátko. Dětské básničky, veselé recitování, vtipkování ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1 - Učí se vyjadřovat prostřednictvím různých činností, vnímá umělecké podněty. 2 - Všímá si dění a to je mu motivací k řešení dalších problémů. 3 - Vypráví příběh, pohádku vhodně formulovanými větami, dokáže popsat situaci, rozlišuje humor i citovou stránku vypravování, dokáže projevit i ohleduplnost. 4 - Projevuje ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování a respektuje ho. 5 - K povinnostem přistupuje zodpovědně. 6 - Rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech.

17 EKOLOGIE aneb to je teda věda auto je i pro medvěda -země zamyšlení Ochrana a tvorba životního prostředí, třídění odpadů, druhy energie, přírodní živly, vliv člověka na životní prostředí. Besedování, vodní zdroje voda není pouze v moři, koloběh vody, zvířátka a příroda, ovzduší a jeho význam pro život. Pečujeme o své okolí, sběr odpadků ať nikdo neví, že jsem tu byl. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Získává nové poznatky a zkušenosti, poznává rizika nových objevů, získané vědomosti uplatňuje v praktických situacích 2- Nevyhýbá se problémům, zná správná řešení. 3- Komunikuje kultivovaně s vrstevníky i dospělými, vhodně formuluje otázky i odpovědi, vyjadřuje své pocity. 4- Samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně zodpovídá a nese důsledky, vnímá nespravedlivost, agresivitu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadil, ale i podřídit a respektuje ostatní. 5- Chová se odpovědně s ohledem na prostředí, k zadaným úkolům přistupuje zodpovědně, uvědomuje si svá práva i práva druhých. 6- Orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití.

18 5) Situační SWOT analýza školní družiny Silné stránky : - zkušená vychovatelka - vzájemné vazby žáků a vychovatelky - schopnost a ochota k tvořivosti - materiální vybavení - vstřícnost vedení školy - kolektiv, týmová práce - blízkost přírody Příležitosti : - prezentovat výsledky školní družiny - vytvářet kamarádské a ohleduplné vztahy mezi různě starými dětmi - - využívat okolní přírodu při činnostech školní družiny Slabé stránky: - časové omezení činností z důvodu dojíždění žáků z okolních obcí - malá disciplinovanost současné populace pasivní přístup, nezájem - nekázeň - časté přesuny žáků a nepravidelné odchody žáků Rizika : - nekázeň,agresivita - násilí - snižování počtu žáků

19 6) Evaluační plán 6a) vnitřní evaluační procesy probíhají na úrovni - individuální- vychovatelky si průběžně hodnotí svou práci - vedení školy 6b) evaluace práce školní družiny se zabývá - působením činností a vychovatelky na jednotlivé žáky - hodnocení činností jednotlivých oddělení příslušnými vychovatelkami 6c) součást evaluačního plánu mohou být tyto kritéria - podmínky (uspořádání a vybavení prostředí pro realizované činnosti) - organizace činnosti(motivace,respektování,zohledňování specifik jednotlivých žáků, využití času pro činnosti, zajištění bezpečnosti) - činnost vychovatelky(jednání se žáky,způsob komunikace, navozování tvůrčí atmosféry, pestrost volených činností) - stav materiálních podmínek shrnuje kvalitu prostoru,vybavení nábytkem,pomůckami

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ a MŠ Božičany Předkladatel: ŠD při Základní škole a mateřské škole Božičany Božičany 76 362 26 IČ 69 98 31 60 IZO 102 988 978

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4. Popis

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

POHODA Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování. 5.verze, 1.9.2011 č.j. 6/ 11-12. Program: Školní vzdělávací program pro školní klub POHODA

POHODA Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování. 5.verze, 1.9.2011 č.j. 6/ 11-12. Program: Školní vzdělávací program pro školní klub POHODA POHODA Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování 5.verze, 1.9.2011 č.j. 6/ 11-12 Program: Školní vzdělávací program pro školní klub POHODA zpracovatelé: Miloslava Solusová, Hana Suchánková úprava:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 tel. 312682940 fax: 312686329 e-mail: kladno_4zs@volny.cz IČO 70567981 Školní vzdělávací program školní družiny 1.Identifikační údaje Školní družina

Více

Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování

Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování Program: Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní družina ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ Radomyšl I.Identifikační údaje Adresa: Základní škola Radomyšl, okres Strakonice, Školní 187, Radomyšl, 387 31 IZO zařízení: 114 800 171 Kontakty: 383

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Osvobození 212 DYMOKURY ŠKOLNÍ KLUB Identifikační údaje název ŠVP: ŠVP školního klubu MZŠ Dymokury ŠVP MZŠ Dymokury, s motivačním

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA G.A.LINDNERA ROŽĎALOVICE Školní vzdělávací program ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j. Obsah: strana 1. Materiální podmínky.... 3 2. Personální podmínky.... 3 3. Ekonomické podmínky. 3

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví

Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví Základní škola a Mateřská škola, Batňovice, okres Trutnov Školní vzdělávací program školní družiny Družina nás baví 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Batňovice,

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ T. G. MASARYKA BEZRUČOVA 346 MNICHOVICE Ředitelka školy: Mgr. Marcela Erbeková Vedoucí vychovatelka: Hana Matějovská ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj

V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. L.N Tolstoj PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V dětech jsou uloženy všechny naše vlastní velké možnosti. 1. Identifikační údaje ŠD: Kontakt na ŠD zástupce ředitele ŠD Jitka Kvasničková tel.: 266 316 337 e-mail: zastsd@zs-bhrabala.cz

Více

Od labyrintu školy k ráji života

Od labyrintu školy k ráji života ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Od labyrintu školy k ráji života ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOUČNÁ NAD DESNOU 788 11 LOUČNÁ NAD DESNOU 58 Dokument vstupuje v platnost dne 1. 9. 2009 V Loučné nad Desnou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Lukavec Na Podskalí 282, 394 26 LUKAVEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Š K O L N Í D R U Ž I N Y NÁZEV Školní vzdělávací program školní družiny při Základní a Mateřské škole

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56

ŠD při Základní škole Turnov Mašov, U Školy 56. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA při Základní škole Turnov - Mašov, U Školy 56 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠD Školní družina při ZŠ Turnov - Mašov, U Školy 56, IČO 72742739 Sídlo Turnov-Mašov,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při Svobodné základní škole, o. p. s SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou 1 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při ZŠ Jenišovice, Jenišovice 180, 468 33 Jenišovice I. Úvod Školní družina (ŠD) je zřízena dle Školského zákona a řídí se zejména prováděcí

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola

Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, 789 62 Olšany Tel: 583 247 244, Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola V Bohutíně 1. 9. 2007 Obsah: 1.Identifikační

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah:

ŠKOLNÍ DRUŽINA. Obsah: ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: A Identifikační údaje B Charakteristika školní družiny C Konkrétní cíle vzdělávání D Délka, formy a metody, obsah a časový plán vzdělávání E Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a

Více

ZAČÍT SPOLU OD ZAČÁTKU

ZAČÍT SPOLU OD ZAČÁTKU Tyršova základní škola a mateřská škola U Školy 7, 326 00 Plzeň ZAČÍT SPOLU OD ZAČÁTKU Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině platný od 1.9.2012 1 OBSAH 1. Identifikační údaje

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Všude dobře, u nás nejlépe!

Všude dobře, u nás nejlépe! Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Všude dobře, u nás nejlépe! Září 2014 Vypracovala : Renata Wiesnerová,

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I.,

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í H O K L U B U Z Á K L A D N Í Š K O L A K O L Í N I I I., L I P A N S K Á 4 2 0 O B S A H 1. Identifikační údaje... 3 1.1. Název Programu... 3

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZŠ A MŠ VELKÁ LOSENICE Obsah : 1. Obecná charakteristika ŠD 2. Podmínky vzdělávání 2.1. Materiální vybavení ŠD 2.2. Ekonomické podmínky 2.3. Personální

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

ŠVP školní družiny Barevný svět

ŠVP školní družiny Barevný svět ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme,

Více

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov

IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD. Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151. Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov IDENTIFIKAČNÍ ŮDAJE O ŠD Název školy: Základní škola, Český Krumlov, Kaplická 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov Telefon: 380 711 626, 380 715 090 E-mail: info@zskrumlov.cz Zřizovatel: Jihočeský

Více

Školní vzdělávací program Domova mládeže

Školní vzdělávací program Domova mládeže Česká lesnická akademie, Lesnická 9, 541 01 Trutnov Domov mládeže Školní vzdělávací program Domova mládeže Zpracoval: Bc. Josef Kvasničák Schválil : Mgr. Jan Korbelář 1 ÚVOD Školní vzdělávací program DM

Více