Školní vzdělávací program pro školní družinu Platný od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro školní družinu Platný od 1.9.2012"

Transkript

1 Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice Měšická 322, Líbeznice Školní vzdělávací program pro školní družinu Platný od Motto: Člověk musí vyhledávat radost a každý den mít nějakou

2 Obsah : 1) základní údaje školy 2) charakteristika školní družiny umístění materiální vybavení personální obsazení kapacita 3) směr školní družiny bezpečnost,hygiena,zdraví cíle,formy,základní kompetence 4) obsah vzdělávání 5) situační SWOT,analýza školní družiny 6) evaluační plán

3 1) Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice Měšická 322, Líbeznice Ředitelka školy: Mgr.Ivana PEKÁRKOVÁ Telefon školy: Telefon školní družiny: , , IČO: Hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Líbeznice Mělnická 43 Platnost dokumentu:

4 2) Charakteristika školní družiny Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou MŠMT č.74/05sb. 2a) Umístění školní družiny Prostory určené pro školní družinu se nacházejí v ZŠ a ZuŠ a ŠD na školní zahradě. K pobytu venku je využívána školní zahrada, prolézačky,multifunkční hřiště a v zimních měsících lze na školní zahradě sáňkovat. Pobyt na školní zahradě je žákům zpestřován různými kolektivními hrami, prolézačky.. 2b) Materiální vybavení školní družiny Školní družina má k dispozici učebny vybavené nábytkem, stolky a židličkami. V některém oddělení je počítač. Každá učebna má své pomůcky, křídy, pastelky, voskovky, podle finančních prostředků máme k dispozici i další výtvarnický materiál. Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stolní a deskové hry, hračky a stavebnice dle vlastního výběru. Vše je umístěno tak, aby si je žáci mohli brát i ukládat samostatně a vyznali se v jejich uložení. V každém oddělení je část místnosti pokryta kobercem, kterého žáci využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech, besedách nebo při odpočinkových činnostech. Pro zájmové či rukodělné činnosti se používá ta část místnosti, která je vybavena stolky a židličkami. Pro pobyt venku máme k dispozici školní zahradu, kde si žáci mohou vybrat ze sportovního náčiní- různé druhy míčů, švihadla, skákací gumy, obruče, petanque. Máme zde i síť na přehazovanou i prolézačky. Využíváme též vlastní video, DVD, televizi, radiomagnetofony. Pro pěstování čtenářských návyků máme příruční knihovničku vybavenou knížkami různých žánrů. Vychovatelky sledují další možnosti doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména pro výtvarné a technické činnosti.

5 2c) Personální obsazení Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem žáka při volnočasových činnostech, které přímo či nepřímo řídí, navozuje, motivuje a hodnotí. Dovede projevovat vřelý vztah k žákům a umí vytvářet příznivé klima. Probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, chuť se dívat kolem sebe a podněty vnímat. Podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost dítěte. Takové jevy pak přiměřeně oceňuje a chválí. Vychovatelka se snaží rozvíjet sociální kompetence důležité pro učení, zdravé sebevědomí, schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální skupině. Pokládá základy jednat v duchu základních lidských práv a etických hodnot. Pedagogické působení v naší školní družině zajišťují vychovatelky. 2d) Kapacita školní družiny Kapacita naší školní družiny je 245 žáků. Žáci jsou zařazeni do oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků. Podmínky přijímání uchazečů do školní družiny a podmínky pro ukončení docházky do školní družiny jsou obsaženy ve vnitřním školním řádu školní družiny.

6 3) Směr školní družiny naše školní družina je založena na přirozeném střídání ročních období a s tím souvisejících tradicích a zvycích, se zaměřením hlavně na výtvarné a technické činnosti. 3a) Bezpečnost,hygiena a zdraví Žáky průběžně seznamujeme s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost - vhodná struktura režimu, relaxace, pobyt venku - pitný režim - prostory, teplo, světlo, čistota, větrání - hygienické vybavení prostorů - ochrana žáků před úrazem - dostupnost lékárny první pomoci, kontakt na lékaře, dovednost poskytnout první pomoc - ochrana žáků před šikanou a násilím - přesun žáků na zájmové útvary - na počátku školního roku a před každými prázdninami jsou žáci poučeni o bezpečnosti - žáci jsou také poučeni o bezpečnosti ve školní družině, ve školní jídelně, při společných akcích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP. - žáky vedeme k vzájemnému respektu,přátelskému vztahu ke spolužákům a pracovníkům školy.

7 3b) Cíle, formy a základní kompetence Dlouhodobé cíle : zdravý životní styl pečovat o tělesnou, duševní a společenskou pohodu dětí spolupráce s rodiči rozvíjet nadání dětí a touhu po poznání Krátkodobé cíle : jsou rozpracovány konkrétně v jednotlivých ročních plánech příslušných odděleních Specifické cíle : vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky náměty pro volný čas Obecné cíle : jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování si základů hodnot, získávání samostatnosti Formy vzdělávání: školní družina organizuje pravidelnou činnost. V oddělení, pořádá příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje též aktivní, klidové činnosti a přípravu na vyučování Žák dokáže účelně trávit volný čas. Orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití. Rozvíjí své zájmy v organizovaných i Základní kompetence: Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně zaměřenými a prakticky využívatelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány. 1- kompetence učení - umožnit žákům osvojit si učení, motivovat žáky ke vzdělávání. Žáci se učí s chutí, započatou práci dokončí, vybírají si a využívají efektivní způsoby učení. Zvládnou kriticky ohodnotit svůj výkon, učí se vědomě, kladou si otázky a hledají na ně odpovědi. Všímají si souvislostí mezi jevy, samostatně pozorují, snaží se získávat vědomosti z různých pramenů. Získané poznatky uplatňují v další hře či učení. 2 - kompetence řešení problémů podněcování žáků k tvořivému myšlení, uvažování a řešení problémů. Žák si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situacích. Rozlišuje správná i chybná řešení a chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli. Dovede se přizpůsobit změnám. Svá rozhodnutí se učí obhajovat a uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 3 - kompetence komunikativní vést žáky k všestranné a účinné komunikaci. Žák ovládá svou řeč, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi.

8 Umí vyjádřit svůj názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i s dospělými. Dokáže promluvit na veřejnosti, zapojuje se do komunikace, dokáže vyjadřovat své pocity ve vztahu k sobě i k ostatnímu prostředí řečí i gestem. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým.využívá informační a komunikační prostředky. Komunikuje kultivovaně. 4 - kompetence sociální a interpersonální rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci vlastní i druhých. Žák se učí plánovat a organizovat, učí se hodnotit rizika svých nápadů, k zadaným úkolům přistupuje odpovědně. Projevuje ohleduplnost a citlivost. Rozpozná nevhodné chování, spolupracuje ve skupině. Podílí se na příjemné atmosféře v týmové práci. Dokáže přijmout kompromis, respektuje jiné a i pravidla zadaných činností, je tolerantní a solidární. Ovládá a řídí svá jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 5 - kompetence občanské připravovat žáky jako svobodné a zodpovědné osobnosti uplatňující svá práva a plnící své povinnosti. Žák si uvědomuje svá práva i povinnosti druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu i šikanu a dovede se jim bránit. Chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví druhých. Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny. Chápe, že rozvoj a udržení těchto hodnot, jejich význam z pohledu jedince i generací se může měnit. Váží si tradic i kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj i uměleckým dílům a podílí se na rozvoj kvalitního životního prostředí. 6-kompetence k trávení volného času žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti podle vlastních dispozic, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku individuálních činnostech.

9 4) Obsah vzdělávání 4a) Obecná charakteristika činností - pravidelná činnost - je dána skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového charakteru - příležitostné akce - přesahují většinou rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do skladby činností. Tyto akce organizují zpravidla všechna oddělení školní družiny - spontánní aktivity - zahrnují každodenní individuální klidové činnosti např. po obědě nebo v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení. - Příprava na vyučování - probíhá hlavně formou didaktických her (skládací abeceda, obrázková matematika, rébusy, hádanky, kvízy ), vypravování i hudební výchova. Vypracování domácích úkolů umožňujeme žákům v nutných případech po dohodě s rodiči. Základním prostředkem práce ve školní družině je hra. Hra by měla přinášet kladné emoce, navozovat nové zážitky a zpětné vazby. Účastník hry poznává lépe vlastní osobnost i nové místo ve skupině. Celoroční témata vystihují hlavní záměry vzdělávací práci. Dále je vychovatelky zpracovávají do dílčích plánů. Nezbytnou součástí s žáky je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou situaci. Témata, kterými se žáci zabývají v jednotlivých odděleních, se odráží na celkové výzdobě tříd a společných prostor a vypovídají o tvořivosti dětí a jejich vychovatelek.

10 4b) obsah Školního vzdělávacího programu pro školní družinu ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA aneb umím být už bez rodičů - země kouzel a kouzelných slůvek První dny ve škole, přivítání prvňáčků, seznámení žáků s prostory školní družiny a školní jídelny, seznámení s režimem a organizací školní družiny. Poučení žáků o bezpečnosti při veškerých činnostech ve školní družině. Poučení o bezpečnosti příchodu do školní družiny, o přecházení na zájmové útvary, o dodržování pravidel silničního provozu, cestička do školy. Upevňování hygienických návyků, utváření sociálních vztahů mezi žáky v kolektivu a vytváření pozitivního klimatu školní družiny. Osvojení si zásad správného chování a jednání s lidmi, vzájemná úcta, pravidla stolování, denní režim a jeho dodržování. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Klade si otázky a hledá na ně odpovědi,získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 2 - Všímá si dění i problémů a tyto mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací,rozlišuje správná a špatná řešení. 3- Vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi. Komunikuje bez ostychu s vrstevníky i s dospělými. 4- Projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné i nevhodné chování, vnímá nespravedlivost, agresivitu a dovede se jim bránit, začlení se do kolektivu, respektuje rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 5- Uvědomuje si svá práva, ale hlavně povinnosti své i druhých. 6- Účelně dokáže trávit volný čas.

11 KOUZLO PODZIMU aneb na léto jde stáří - země přátelství podzimní čarování, barvy podzimu, malíř příroda, podzimní koláže, sběr a tvorba z plodů. Básničky a písničky k danému tématu. Drakiáda, letí, letí vlaštovka, orientace v okolí, měsíc zdravých zubů. Týden plný tajemna, dýňobraní. Vytváření dobrých vztahů. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Všímá si souvislosti mezi jevy, získané vědomosti dává do souvislosti,získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení,započatou práci dokončí. 2 - Podněcování k tvůrčímu myšlení. 3 - Dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gesty i dalšími prostředky. 4 - Samostatně rozhoduje o svých činnostech, projevuje citlivost a ohleduplnost k přírodě. 5 - Učí se plánovat a organizovat, řídit a hodnotit, dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých (ve společnosti i v přírodě). 6 - Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic.

12 ZIMA, ZIMA JE VELIKÁ aneb čekáme tě Ježíšku - země fantazie Čert a Mikuláš, přináší vánoční veselení, veselé čertování, výroba vánočních dárků nejrůznějšími technikami, vánoční tradice a zvyky, čtení a hudební aktivity na dané téma, vánoční cukroví. Rozvíjení citových vztahů k rodičům, prarodičům, kamarádům a všem lidem. Výzdoba školní družiny a přilehlých prostor. Vánoční besídka s nadílkou. Noci dlouhé a dny krátké zpestříme je pohádkou. Zimní příroda, sněhový sochař, radovánky na sněhu. Ochrana zdraví aneb my stonáme neradi - oblékání v zimě, nebezpečí úrazu, lidé a práce v zimě. Příroda u nás a ve světě. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Učí se hrou a s chutí, započatou práci dokončí, všímá si souvislostí mezi jevy, získané vědomosti dává do souvislosti a uplatňuje je v praktických situacích. 2 - Rozlišuje správná a chybná řešení. 3 - Samostatně se vyjadřuje, je nápaditý, má své pocity a úsudky, komunikuje bez ostychu s okolím. 4 - Uvědomuje si odpovědnost za své činy, projevuje citlivost a ohleduplnost k ostatním, váží si práce a úsilí svých kamarádů i dospělých. 5 - Učí se plánovat, organizovat činnost, dbá na své osobní zdraví, i zdraví druhých. Chová se odpovědně. 6 - Rozvíjí své zájmy v kolektivu.

13 AŽ JARO ZAŤUKÁ, aneb zebe už jen trošičku - země přírody zimo, zimo jdi už pryč, dívej se pozorně příroda se probouzí - rostliny, stromy, zvířátka a naše zahrádka. Rozmanitost přírody, aprílové počasí, lidové veselí a tradice - oslavy svátků jara, jarní koledy, výzdoba oddělení, výroba kraslic, kvízy, soutěže. Dopravní tématika - pozor, svítí červená, bezpečně na silnici, dobře viditelné oblečení. Vidím, slyším, mluvím, vím co je tělu prospěšné a co mu škodí. Barevný svět. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Umí postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, učí se spontánně, ale i vědomě, vnímá, že je důležité a zajímavé poznávat věci kolem sebe a využít zkušenosti k učení. 2 - Chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná řešení od špatných a vymýšlí nová řešení. 3 - Ovládá svou řeč, snaží se správně vyslovovat, ovládá dech a intonaci, komunikace je kultivovaná. 4 - Umí se chovat odpovídajícím způsobem, neubližuje kamarádům, chrání je a respektuje jiné. Je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 5 - Přistupuje odpovědně k úkolům a povinnostem, umí se chovat podle pravidel v různých situacích, dodržuje zadané pokyny. 6 - Smysluplně tráví volný čas, umí se těšit z pěkných zážitků a soutěží.

14 UŽ JDE LÉTO MEZI NÁS aneb chce to tělo do pohybu dát - země dovednosti Tělo do pohybu dáme pohybové aktivity, zvládnu dobře lézt,běhat,skákat i přes překážky, závodivé soutěže, švihadlová princezna, atlet školní družiny,pingpongový král,míčové soutěžení. Zábavná škola, rozmarné malování, o krále stavbařů. Prevence úrazů, důležitá tel. čísla, ošetření drobných poranění, nebezpečí venku požáry, klíšťata Moje maminka, úcta k člověku, ke každému povolání a význam pro život, opatrnost při styku s nedobrými lidmi. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1 - Klade si otázky a hledá na ně spráné odpovědi. 2 - Všímá si problémů života, rozlišuje dobro a zlo, pohodu a strach. 3 - Je nápaditý, má své pocity, ale i úsudky, komunikuje bez ostychu. 4 - Neubližuje kamarádům, je tolerantní. 5 - Organizuje, řídí i hodnotí, dbá na své zdraví, ale i na zdraví kamarádů. 6 - Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, vybírá si zájmové činnosti dle svých možností.

15 PRÁCE S KNIHOU aneb i pohádku si přečtu rád - země umění Recitační soutěž, práce s knihou, má nejoblíbenější kniha na dobrou noc,návrh obalu na knihu,využití prací k výzdobě oddělení a chodby, přísloví a pranostiky,pohádkaření poslech pohádky s hudbou, ilustrace k četbě. Dětské časopisy, knihy a filmy ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Učí se správnému vyjadřování prostřednictvím poslechu, výtvarných, ale i dramatických činností. Vnímá umělecké podněty. 2 - Přizpůsobuje se svému okolí, obhajuje svá rozhodnutí. 3 - Navazuje kontakt s druhou osobou. 4 - Rozvíjí citové vztahy. 5 - Umí si vybrat činnosti dle svých potřeb, zorganizuje si plnění volného času. 6 - Zvládne si efektivně naplánovat svůj volný čas.

16 VYPRÁVÍM A ZPÍVÁM RÁD aneb i já mám rád vtipnou kaši - země zpěvu, hudby,recitace Relaxace při vážné hudbě, písničky pro malé dětičky, sladění pohybu s rytmem hudby, různé druhy hudby. Mé silné citové zážitky, můj byt můj hrad, chováme zvířátko. Dětské básničky, veselé recitování, vtipkování ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1 - Učí se vyjadřovat prostřednictvím různých činností, vnímá umělecké podněty. 2 - Všímá si dění a to je mu motivací k řešení dalších problémů. 3 - Vypráví příběh, pohádku vhodně formulovanými větami, dokáže popsat situaci, rozlišuje humor i citovou stránku vypravování, dokáže projevit i ohleduplnost. 4 - Projevuje ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování a respektuje ho. 5 - K povinnostem přistupuje zodpovědně. 6 - Rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech.

17 EKOLOGIE aneb to je teda věda auto je i pro medvěda -země zamyšlení Ochrana a tvorba životního prostředí, třídění odpadů, druhy energie, přírodní živly, vliv člověka na životní prostředí. Besedování, vodní zdroje voda není pouze v moři, koloběh vody, zvířátka a příroda, ovzduší a jeho význam pro život. Pečujeme o své okolí, sběr odpadků ať nikdo neví, že jsem tu byl. ZÍSKANÉ KOMPETENCE 1- Získává nové poznatky a zkušenosti, poznává rizika nových objevů, získané vědomosti uplatňuje v praktických situacích 2- Nevyhýbá se problémům, zná správná řešení. 3- Komunikuje kultivovaně s vrstevníky i dospělými, vhodně formuluje otázky i odpovědi, vyjadřuje své pocity. 4- Samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně zodpovídá a nese důsledky, vnímá nespravedlivost, agresivitu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadil, ale i podřídit a respektuje ostatní. 5- Chová se odpovědně s ohledem na prostředí, k zadaným úkolům přistupuje zodpovědně, uvědomuje si svá práva i práva druhých. 6- Orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití.

18 5) Situační SWOT analýza školní družiny Silné stránky : - zkušená vychovatelka - vzájemné vazby žáků a vychovatelky - schopnost a ochota k tvořivosti - materiální vybavení - vstřícnost vedení školy - kolektiv, týmová práce - blízkost přírody Příležitosti : - prezentovat výsledky školní družiny - vytvářet kamarádské a ohleduplné vztahy mezi různě starými dětmi - - využívat okolní přírodu při činnostech školní družiny Slabé stránky: - časové omezení činností z důvodu dojíždění žáků z okolních obcí - malá disciplinovanost současné populace pasivní přístup, nezájem - nekázeň - časté přesuny žáků a nepravidelné odchody žáků Rizika : - nekázeň,agresivita - násilí - snižování počtu žáků

19 6) Evaluační plán 6a) vnitřní evaluační procesy probíhají na úrovni - individuální- vychovatelky si průběžně hodnotí svou práci - vedení školy 6b) evaluace práce školní družiny se zabývá - působením činností a vychovatelky na jednotlivé žáky - hodnocení činností jednotlivých oddělení příslušnými vychovatelkami 6c) součást evaluačního plánu mohou být tyto kritéria - podmínky (uspořádání a vybavení prostředí pro realizované činnosti) - organizace činnosti(motivace,respektování,zohledňování specifik jednotlivých žáků, využití času pro činnosti, zajištění bezpečnosti) - činnost vychovatelky(jednání se žáky,způsob komunikace, navozování tvůrčí atmosféry, pestrost volených činností) - stav materiálních podmínek shrnuje kvalitu prostoru,vybavení nábytkem,pomůckami

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4. Popis

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace, Šanov, Komenského 241, 671 68 Hrabětice, okres Znojmo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družina Účinnost od 1. 9. 2013 č. j.:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

Identifikační údaje školy: Zřizovatel:

Identifikační údaje školy: Zřizovatel: 1 Obsah Identifikační údaje 3 Úvod 4 Charakteristika školní družiny 5 Prostorové a materiální podmínky 6 Psychosociální podmínky 6 Specifičnost školní družiny 7 Cíle výchovně vzdělávací činnosti 7 Režim

Více

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě.

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V UHERSKÉM BRODĚ HAVŘICÍCH MOTTO: HROU ZA POZNÁNÍM Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. - 1 - 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Nádražní 4, 693 01 Hustopeče IČ: 71009868 www.zs-nadrazni.cz Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matějíčková

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání školní družiny Poznáváme svět pro život 1 Obsah Identifikační údaje...3 Úvod...4 Charakteristika zařízení...4 Popis materiálních podmínek...4

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny - 1 - 1. Identifikační údaje Název školy: 13.základní škola, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006 Obsah 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od: 1. 9. 2013 Aktualizace k: 15. 10. 2014 Obsah 2 Identifikační údaje 3 Charakteristika ŠD 4 Materiální podmínky 4

Více