NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBOROVICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBOROVICE"

Transkript

1 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBOROVICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Zborovice Člen zastupitelstva: Jaromír Kunc, starosta obce Zborovice Datum: leden 2015

2 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 2 OBSAH Kapitola: str.: a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury; tyto požadavky lze dle potřeby dále upřesnit a doplnit v členění na požadavky na 1. urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch 2. koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn 3. koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci e) případný požadavek na zpracování variant řešení 20 f) požadavky na uspořádání obsahu návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení h) požadavek na vyhodnocení předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území 21 23

3 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 3 Zastupitelstvo obce Zborovice rozhodlo usnesením na 10. veřejném zasedání konaném dne 13. prosince 2012 o pořízení Územního plánu Zborovice. Zastupitelstvo obce Zborovice rovněž určilo dne 13. prosince 2012 pana Jaromíra Kunce, starostu obce, členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu. Obec Zborovice požádala dne 5. dubna 2013 Městský úřad Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování a státní památkové péče, o pořízení Územního plánu Zborovice. Zastupitelstvo obce Zborovice schválilo na 16. veřejném zasedání konaném dne 22. května 2014 pokračování v pracích na pořizování Územního plánu Zborovice. a) požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury Řešení územního plánu nebude nenarušovat daný urbanistický způsob rozvoje území a bude respektovat dosavadní historický vývoj sídelní struktury obcí Zborovice a Medlov. Nově navrhované lokality budou řešeny v souladu se zásadami platného Územního plánu obce Zborovice v návaznosti na vymezené hranice zastavěného území a na hranice zastavitelného území. V Územním plánu Zborovice budou respektovány tyto požadavky: 1. Zapracovat jednotlivé republikové priority pro zajištění udržitelného rozvoje území čl Politiky územního rozvoje České republiky 2008, která byla schválena dne usnesením vlády ČR č Podle správního uspořádání České republiky se obec Zborovice nachází ve Zlínském kraji. Pod označením OS11 je vymezena Rozvojová osa Lipník nad Bečvou Přerov Uherské Hradiště Břeclav hranice ČR/Rakousko, která je vedena mimo řešené území obce. Mimo rozvojovou osu je vyznačeno území ORP Kroměříž. Z Politiky územního rozvoje České republiky vyplývá požadavek při rozhodování a posuzování záměrů na změny v území ve všech rozvojových oblastech pro rozvoj bydlení při upřednostnění rozvoje uvnitř zastavěného území a předcházení prostorově sociální segregaci, fragmentaci a záborům ploch veřejně přístupné zeleně. 2. Z vydaných Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále ZÚR ZK) platných ke dni , nevyplývají pro obec Zborovice žádné požadavky na koordinaci ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření. Obec Zborovice se nachází mimo zpřesněné vymezení rozvojové osy republikového významu OS11. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vymezují pro obec Zborovice krajinný celek Kroměřížsko a krajinný prostor Věžecko, který zahrnuje obce Bezměrov, Dřínov u Kroměříže, Lutopecny, Věžky, Zborovice, Zlobice. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje stanovují pro základní typ krajiny intenzivní zemědělské cílovou charakteristiku, možná ohrožení a zásady pro využívání území takto: Krajinný ráz rovinaté oblasti až ploché pahorkatiny na spraších, intenzivní zemědělství, především obilnářství. Přírodní prvky černozemní půdy na spraši, spíše xerotermofytní biotopy.

4 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 4 Kulturní prvky makrostruktury polí, větrolamy, selské statky, sakrální architektonické a urbanistické znaky sídel. Vjemové znaky otevřená krajinná scéna, rozlehlost, přehlednost území, dominance horizontály v krajině, dominance sakrální architektury a siluety historických měst. Možná ohrožení: zábory a poškození zemědělské půdy, necitlivá zástavba příměstských území, umisťování staveb velkých objemů nebo výšek. Zásady pro využívání: dbát na ochranu a hospodárné využívání zemědělského půdního fondu, respektovat historicky cenné architektonické a urbanistické znaky sídel, nepotlačovat historické dominanty v pohledově exponovaných příměstských prostorech, omezovat rozšiřování green fields ve prospěch adaptace územních rezerv v intravilánech obcí. Zásady územního rozvoje Zlínského kraje stanovují na území ORP Kroměříž specifickou oblast nadmístního významu N SOB2 Litenčicko. Pro plánování a usměrňování územního rozvoje specifické oblasti N SOB2 Litenčicko se stanovuje dodržování těchto zásad pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování: Zásady pro rozhodování o změnách v území: a) podporovat možnosti vytváření nových pracovních příležitosti v N SOB2 přiměřeným územním rozvojem, b) podporovat situování nové nadmístní občanské vybavenosti především do přiléhajícího území OB9 a OS11, c) podporovat zlepšení dopravní dostupnosti a obsluhy okrajových území N SOB2, d) podporovat funkční provázanost N SOB2 s územím Jihomoravského a Olomouckého kraje. Úkoly pro územní plánování: a) řešit přednostně územní souvislosti zpřesnění ploch a koridorů vymezených ZÚR v území N SOB2, b) prověřit rozsah zastavitelných ploch v území obcí dotčených vymezením N SOB2 a stanovit pravidla pro jejich využití; c) dbát na minimalizaci negativních vlivů rozvoje na kulturní a civilizační hodnoty území N SOB2, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví a na přírodní a krajinné hodnoty v území N SOB2. Ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje pro území obce Zborovice vyplývají tyto požadavky a záměry k respektování: uplatnění priorit územního plánování ze ZÚR ZK, specifická oblast nadmístního významu N SOB2 Litenčicko, Koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území, Krajinný celek Kroměřížsko a krajinný prostor Litenčicko krajina zemědělská intenzivní, ZÚR ZK v článku 54) stanovují jako závazný dokument pro komplexní řešení Protipovodňové ochrany Plány oblasti povodí Moravy a Dyje. Úkolem pro územní plánování je zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch protipovodňových

5 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 5 opatření v souladu s tímto dokumentem na úrovni ÚPD dotčených obcí formou veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšného opatření. ZÚR ZK v článku 56b) stanovují jako závazný dokument pro komplexní řešení zásobování vodou Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Úkolem pro územní plánování je zajistit územní vymezení a ochranu koridorů a ploch pro zásobování vodou v souladu s tímto dokumentem na úrovni ÚPD dotčených obcí formou veřejně prospěšné stavby. Všechny tyto záměry budou zapracovány v Územním plánu Zborovice. 3. Zapracovat požadavky vyplývající z územně analytických podkladů, strategických A koncepčních materiálů Zlínského kraje, které se týkají obce Zborovice. Jedná se zejména o tyto dokumentace: Rozbor udržitelného rozvoje území 2012 ORP Kroměříž, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, Koncepce snižování emisí a imisí Zlínského kraje a Územní energetická koncepce, Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje, Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, Krajinný ráz Zlínského kraje, Nadregionální a regionální ÚSES Zlínského kraje, Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje schválená dne usnesením č. 0625/Z18/11, Plán oblasti povodí Moravy a Dyje, Koncepce rozvoje cyklodopravy Zlínského kraje. Územní plán Zborovice bude zpracován v souladu s těmito dokumentacemi a rovněž bude vyhodnocen z hlediska širších vztahů v území. Z hlediska širších vztahů bude zachována návaznost koridorů a ochranných pásem navazujících na území sousedních obcí. Z Územně analytických podkladů Zlínského kraje a zejména z Rozboru udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Kroměříž vyplývají pro řešení Územního plánu Zborovice tyto následující požadavky: V území se nachází nevýhradní evidované ložisko nerostných surovin. V územním plánu je třeba zajistit územní ochranu ložiska nerostných surovin pro možnost budoucího využití. U starých důlních děl po historické těžbě je vhodné určit rozsah a rizikovost pozůstatcích těžby. V obci je vhodné umožnit podporu využívání ekologicky šetrných způsobů vytápění. To je možné docílit výsadbou účelové zeleně, například pásů zeleně podél průmyslových areálů, podél komunikací a na návětrné straně obce. Z důvodu negativního vnímání průmyslových látek, které znečišťují ovzduší, je v územním plánu potřebné omezovat vhodným způsobem vznik a šíření průmyslových emisí v obci. Z důvodu záměru na vybudování sběrného dvora je pro něj účelné vymezit vhodnou plochu. Z důvodu nízké míry separace komunálního odpadu je třeba významně zlepšit systém separace odpadu a rozšířit jej o další složky. Je nutné prověřit potřebnost výstavby kapacit pro sběr, třídění a recyklaci odpadu. Při lokalizaci nových záměrů je třeba zajistit ochranu přírodních a estetických hodnot na území EVL Troják. V území ekologicky nestabilním je nutné za účelem ochrany přírody a zvýšení ekologické stability krajiny vytvářet předpoklady pro ochranu a rozvoj ekologicky stabilních ploch (významné krajinné prvky, lesy, trvalé travní porosty, vodní plochy, ÚSES), pro realizaci ÚSES a vymezení interakčních prvků v krajině. Kvůli výskytu zemědělského půdního fondu v I. a II. třídě ochrany je třeba minimalizovat zábory ZPF ve vyšších třídách ochrany.

6 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 6 Z důvodu úbytku zemědělské půdy je nutné navrhovat minimální zábory ZPF a pro výstavbu využívat především plochy v intravilánu obce a brownfieldy. Při stávající mírně podprůměrné lesnatosti území 15,80 % je třeba v územním plánu zajistit ochranu stávajících lesních porostů a minimalizovat zásahy do těchto porostů. Z hlediska nízké intenzity bytové výstavby (měřená počtem dokončených bytů na 1000 obyvatel ročně je průměr za období ,27 bytů na 1000 obyvatel / rok) je vhodné zlepšit nabídku technicky připravených lokalit pro výstavbu bydlení (a dbát přitom na nerozvolňování zástavby v krajině). Z hlediska nízkých přírodních předpokladů rekreace je třeba zvážit zlepšení přírodních předpokladů rekreace (např. ochranou významných přírodních lokalit nebo vybudováním vodní plochy). Z důvodu nízké míry podnikatelské aktivity a vysoké průměrné míry nezaměstnanosti je třeba pro podporu tvorby nových pracovních míst prověřit: zajištění pozemků pro drobné podnikání a průmyslové zóny, zajištění prostor pro drobné podnikání a služby, vytvoření podnikatelského inkubátoru a technologického parku. V území je třeba podporovat rozvoj místních firem a podnikatelů. Ze SWOT analýzy vyplývají tyto hlavní problémy k řešení v územním plánu: Z důvodu častých dopravních nehod umožnit zlepšení dopravní situace na křižovatce silnic Zborovice Zdounky a Nětčice Troubky Zdislavice. Územní plán by měl plošně umožnit opravu špatného stavu místních komunikací i státních silnic vedoucích přes obec Zborovice Medlov. Pro odstranění objektivních překážek pro rozvoj bydlení je nutné umožnit dostavbu kanalizace pro II, etapu výstavby a zasíťování stavebních míst. Z důvodu nedostatečné informační a komunikační technologie i častých výpadků internetové sítě je žádoucí umožnit zvětšení kapacity těchto sítí. Mezi zásadní požadavky a pokyny pro řešení hlavních zájmů a problémů vúzemí obce Zborovice patří: Při navrhování funkčních ploch a regulativů v území umožnit rozvoj místních služeb. Prověřit možnosti návrhu nových lokalit pro drobné podnikání, průmyslová zařízení a služby v plochách navržených původním územním plánem. V navržených regulativech a v uspořádání funkčních ploch v území vytvářet předpoklady pro vhodné oddělení ploch pro výrobu a dopravu a ploch živnostenských provozoven od ploch pro bydlení výsadbou účelové zeleně (například zřizování ochranných pásů zeleně podél průmyslových areálů a živnostenských provozoven, podél komunikací a na návětrné straně obce). Při tvorbě územního plánu bude respektována probíhající výsadba nových keřů a stromů. V regulativech pro uspořádání území umožnit využívání ekologicky šetrných způsobů vytápění. V navržených regulativech a v uspořádání funkčních ploch vytvářet územní předpoklady Pro obnovu vodních toků, citlivé umísťování nových zastavitelných ploch vzhledem k nutnosti ochrany zdrojů povrchových i podzemních vod, umožnit uplatnění zásad správného hospodářského využívání zemědělského půdního fondu, podporovat posilování retenční schopnosti území, zajistit nenarušení povrchových a podzemních zdrojů vody a podporovat hospodárné využívání území. 4. Respektovat historické kulturní hodnoty urbanistický a architektonický charakter řešeného území. Pro obec Zborovice Medlov je typická ulicová zástavba orientovaná podél původní hlavní cesty s charakteristickým rozšířením v centrálním prostoru (návsi). Dalším typickým znakem jsou původní záhumenní cesty, které byly základem nynější urbanistické blokové zástavby. Původní urbanistická skladba vedle sebe řazených usedlostí je dochována dodnes. Původní charakter místního stavitelství je dán staveními z nepálených cihel se štítovou i okapovou

7 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 7 orientací k veřejnému prostoru. Převážná většina domů byla přízemní se sýpkovým polopatrem. Zajímavé a hodnotné jsou i drobné sakrální stavby. V Medlově se zástavba rozvíjí kolem místní komunikace, ke které se zemědělské usedlosti obracejí okapovou stranou. Statky navazují na sebe v těsné stavební linii a tomu odpovídá také řešení dvora, pro které je typickým znakem hákový půdorys. Stavební materiál u starších budov tvořila převážně nepálená cihla a posléze cihla pálená. 5. Je třeba respektovat další širší územní vztahy a v územním plánu řešit tyto požadavky: respektovat vzájemné územně plánovací vztahy se sousedními obcemi vnávaznosti na územně plánovací dokumentaci obcí tak, aby navržený územní rozvoj respektoval požadavky na využití území přes správní hranici obce. Je třeba vytvořit podmínky pro plynulou návaznost funkčního využití ploch i návaznost obslužných a krajinných systémů. respektovat návaznost koridorů dopravní a technické infrastruktury a prvků územního systému ekologické stability na správních hranicích se sousedními obcemi (vyplývá mimo jiné též ze ZÚR ZK). Pokud potenciální rozvojové záměry sousedních obcí zasahují na území obce, bude prověřena možnost jejich řešení. 6. Respektovat plošné a prostorové uspřádání zastavěného území a krajiny dle dosavadního historického vývoje, navázat na koncepci platného územního plánu. 7. Území obce členit na plochy s rozdílným způsobem využití, definovat odpovídající podmínky využití (regulativy) vše ve smyslu stavebního zákona, vyhlášky č. 458/2012, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a dle metodiky Zlínského kraje. 8. Řešení Územního plánu Zborovice bude rovněž respektovat tyto další požadavky: Požadavky a zájmy památkové péče V obci Zborovice budou respektovány památkově chráněné objekty, které jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek: Nejsou zde umístěny žádné památkově chráněná území nebo jejich ochranná pásma. V textové části odůvodnění budou popsány nemovité kulturní památky (kostel, zámek) a v grafické části v koordinovaném výkresu budou tyto památky vyznačeny. Je nutné rovněž respektovat ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V návrhu územního plánu bude zapracováno: respektování drobné architektury a památky místního významu, které jsou součástí historie obce, u nově urbanizovaných ploch v obci bude ověřena nezbytnost rozvoje další zástavby. Požadavky archeologické památkové péče Požadavky archeologické památkové péče budou respektovat podmínky využití území uvedené ve zpracovaných územně analytických podkladech. Požadavky ochrany přírody V území je nutné navrhnout účelné propojení přírodního prostředí a se stávajícím zastavěným územím obce.

8 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 8 V navržených regulativech a v uspořádání funkčních ploch je proto žádoucí oddělit plochy pro výrobu a dopravu a plochy živnostenských provozoven od ploch pro bydlení vhodně uspořádanou možnou výsadbou veřejné zeleně (například zřizování ochranných pásů zeleně podél průmyslových areálů a živnostenských provozoven, podél komunikací a na návětrné straně obce) dle schválených komplexních pozemkových úprav. V návrhu územního plánu je potřeba doplnit územní systém zeleně a zeleň posilující retenční schopnost krajiny a zeleň kolem zastavěných území a zastavitelných ploch. Vhodné je rovněž zachovat stávající lesní pozemky a prvky přírodě blízké zeleně. V řešeném území se nenachází žádná maloplošná zvláště chráněná území přírody ani jejich ochranná pásma. Požadujeme zapracování prvků ÚSES dle Generelu zeleně, s doplněním liniových výsadeb plnících protierozní funkci v krajině. V návrhu Územního plánu Zborovice nebudou dotčeny prvky ÚSES a nedojde k negativnímu ovlivnění významných krajinných prvků. V řešeném území nebudou dotčena žádná zvláště chráněná území přírody ani významné plochy zeleně. Požadujeme zapracování prvků ÚSES dle Generelu zeleně, s doplněním liniových výsadeb plnících protierozní funkci v krajině. Na katastru obce se v severovýchodní části tohoto území nachází evropsky významné území soustavy NATURA 2000 CZ (EVL) Troják, která bude v návrhu změny územního plánu plně respektována. V této evropsky významné lokalitě bude ponecháno stávající využití a nebude navrženo nové funkční využití území, které by představovalo ztrátu cenných přírodních stanovišť, jež jsou předmětem ochrany. Jako přechodovou zónou mezi rozvojovými záměry obce a hranicí výše uvedené EVL bude počítáno se vzdáleností 50 m. Požadavky odpadového hospodářství V obci Zborovice se v katastrálním území Medlov nachází rekultivovaná stará skládka odpadů označená v dokumentaci starých zátěži č. 26 s místním názvem Srnovská zmola Medlov při rekultivaci názvu: skládka TDO Zborovice Srnov. 1. Skládka obce Zborovice byla rekultivovaná, je zatravněná, byla vydána rozhodnutí stavebního úřadu Zdounky pro rekultivaci, včetně kolaudačního rozhodnutí Využití a rekultivace skládky TDO Zborovice Srnov ze dne č.j.: 333/07/2005/RO. 2. Pro tuto skládku odpadů bylo vydáno rozhodnutí doba trvání a podmínky péče o skládku po rekultivaci skládky TDO Zborovice Srnov, podle 52 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Krajským úřadem Zlínského kraje dne č.j.: KUZL 27582/ Dle citovaného rozhodnutí č.j.: KUZL 27582/2006 ze dne č. rozhodnutí 111 byly pozemky (celkem 32) ve výroku rozhodnutí vymezeny na základě geometrického plánu dle skutečného stavu rekultivace. Jde o pozemky různých vlastníků s různými druhy pozemků (dle nahlíženi do KN). Jedná se o níže uvedené pozemky dle přílohy č. 1 a č. 2 rozhodnutí KÚZK ze dne č.j.: KUZL 27582/2006 vše k.ú. Medlov: parc. č. 747/3, parc. č. 747/4, 747/5, 747/10, 747/22, 747/105, 747/106, 747/108, 747/109, 936/24, parc. č. 936/25, 936/27, 936/28, 936/29, 936/30, 937/3, 937/5, 937/9, 937/10, 937/11, parc. č. 937/12, 937/13, 937/14, 937/15, 937/16, 937/17, 937/18, 937/48, 937/49, 937/53, parc. č. 937/54, 937/55 Na tělese skládky není možné provádět žádnou činnost, která by těleso skládky poškodila a plocha nebude využívána jako zemědělská půda. Do návrhu územního plánu bude zapracována informace o výše uvedené staré skládce odpadů. V textové části odůvodnění bude uvedena informace, že v grafické příloze je území staré skládky vyznačeno jako území staré ekologické zátěže.

9 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 9 Požadavky ochrany zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa Při návrhu územního plánu je třeba v souladu s ustanovením 5 odstavce 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, zajistit ochranu zemědělského půdního fondu (ZPF), pro nezemědělské účely je nutno použít především nezemědělskou půdu. Musí li však prokazatelně dojít k odnětí ZPF, je nutné řídit se zásadami ochrany ZPF dle 4 zákona č. 334/1992 Sb., navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných zájmů nejvýhodnější a přednostně použít pro nezemědělské účely nezemědělskou půdu. Přitom je nutné vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení za ZPF, a to ve srovnání s jiným možným řešením. V řešeném území je třeba vyhodnotit potřebu účinných protierozních opatření tak, aby nebyly narušeny hydrologické a odtokové poměry v území. Návrh územního plánu by měl doplnit protierozní opatření v problémových lokalitách, navrhnout trvalé zatravnění částí pozemků, založení zahrad nebo sadů a doplnění zeleně okolo obce. Zemědělská půda by měla být zabírána uvážlivě a pouze v nezbytné míře. Při tvorbě územního plánu je vhodné zastavovat v prvé řadě volné plochy uvnitř zastavěného území. Bude zpracováno vyhodnocení dopadů na zemědělský půdní fond ve smyslu přílohy č. 3 podle 3 a 4 vyhlášky č. 13/1994 Sb., o upravení podrobností ochrany zemědělského půdního fondu. Důraz bude kladen na zdůvodnění potřeby nových ploch pro zástavbu ve srovnání s využitím již schválených ploch k tomuto účelu. Zvýšenou ochranu je třeba zajistit u pozemků, které jsou dle kvality půdy zařazeny do I. a II. třídy ochrany ZPF dle Metodického pokynu č.j. OOLP/1067/96. V návrhu územního plánu nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesů. Při zpracování územního plánu bude respektováno ochranné pásmo lesa. Přístupové komunikace k lesu budou ponechány. Nebude navrhováno umístění zastavitelných ploch na pozemcích určených k plnění funkcí lesů. Požadavky na ochranu vod Zásobování vodou a odkanalizování území bude řešeno v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Navrhované lokality budou projednány s provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě s obcí Uhřice. V oblasti ochrany veřejného zdraví, zájmů civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy se na změnu nevztahují žádné zvláštní požadavky. 1. požadavky na urbanistickou koncepci, zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání nezastavěného území a na prověření možných změn, včetně vymezení zastavitelných ploch Při navrhování urbanistické koncepce území by měly být dodrženy zejména tyto zásady: urbanistické členění řešených lokalit by mělo udržovat a rozvíjet charakter obce odpovídající ulicovému hanácké vesnice, nové plochy pro bydlení by měly být úměrné rozsahu ploch a kontinuitě rozvoje území, jak je navrženo v platném územním plánu, nová výstavba bude podporovat kompaktní charakter obce. Pro nové stavební aktivity je nutné především využívat stávajících ploch, které jsou již vyjmuty ze zemědělského půdního fondu, a minimalizovat zábory zemědělské půdy s vysokým stupněm ochrany nebo vysokou bonitou, nové lokality by měly být citlivě umístěny vzhledem k povrchovým i podzemním vodám jako potenciálně nový zdroj emisí. respektovat plošné a prostorové uspořádání zastavěného území a krajiny dle dosavadního historického vývoje, navázat na urbanistickou koncepci platného územního plánu,

10 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 10 stávající plochy určené k zástavbě budou zařazovány do nezastavitelného území jen v odůvodněných nezbytných případech. podle východisek z aktuálních územně analytických podkladů a požadavků obce na její územní rozvoj posílit zejména plochy pro bydlení (respektive smíšené plochy pro bydlení a služby) a krajinnou zeleň, území bude členěno na plochy s rozdílným způsobem využití ve smyslu stavebního zákona, vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a dle metodiky Zlínského kraje. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit dle 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.. K jednotlivým plochám budou stanoveny regulativy podmínky pro využití s určením hlavního využití, přípustného a podmíněně přípustného využití, návrh územního plánu bude respektovat kulturně historický urbanistický a architektonický charakter řešeného území, všechny plochy územního plánu budou vymezeny podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití s respektováním ochrany veřejných zájmů (ochrana přírodního a kulturního dědictví, civilizačních a architektonických a urbanistických hodnot) s možností umísťování technické infrastruktury v plochách veřejných prostranství. Požadavky na rozvoj území obce: Při rozvoji území obce bude zachována kontinuita předchozího urbánního vývoje kompaktní vesnice a neurbanizovaná okolní zemědělská krajina. Stavební rozvoj bude především situován do současného zastavěného území a na plochy těsně navazující. V nezastavěném území bude zohledněn urbanistický charakter původní krajiny s ekologicky stabilizující a rekreační funkcí. Z hlediska požadavků územního rozvoje obce se jedná zejména o dodržení těchto zásad: udržovat a rozvíjet obec v návaznosti na stávající způsob historického vývoje, navrhovat nové plochy pro bydlení v úměrném rozsahu odpovídajícím možnostem rozvoje obce, umožnit rozvoj občanského vybavení, sportu a drobných služeb uspokojujících požadavky místních obyvatel, nové plochy průmyslové výroby navrhovat jen v odůvodněných případech, doplnit plochy zeleně, které by posílily možnosti rekreace, vytvořily funkční systém ÚSES, posílily retenční schopnost území, zohlednily zastavěné území obce a vymezily plochy průmyslové výroby, případně plochy živnostenských provozoven a plochy staveb pro dopravu, vytvořit územní předpoklady pro vybudování nových úseků jednotné kanalizace a jejich ekologickou likvidaci, vytvořit územní předpoklady pro ochranu zastavěného území proti povodním, vytvořit územní předpoklady pro ochranu obytného území před negativními vlivy z dopravy a výroby. Z databáze demografických údajů obcí ČR (ČSÚ, průběžná evidence) vyplývá pro obec Zborovice za uplynulé období v zásadě trvale mírný pokles počtu obyvatel: počet obyvatel 2001 (ČSÚ, SLDB 2001) 1614, počet obyvatel 2002 (ČSÚ, průběžná evidence) 1631, počet obyvatel 2003 (ČSÚ, průběžná evidence) 1602, počet obyvatel 2004 (ČSÚ, průběžná evidence) 1619, počet obyvatel 2005 (ČSÚ, průběžná evidence) 1619, počet obyvatel 2006 (ČSÚ, průběžná evidence) 1595, počet obyvatel 2007 (ČSÚ, průběžná evidence) 1613, počet obyvatel 2008 (ČSÚ, průběžná evidence) 1609, počet obyvatel 2009 (ČSÚ, průběžná evidence) 1608,

11 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 11 počet obyvatel 2010 (ČSÚ, průběžná evidence) 1603, počet obyvatel 2011 (ČSÚ, průběžná evidence) 1588, počet obyvatel 2012 (ČSÚ, průběžná evidence) 1581, počet obyvatel 2013 (ČSÚ, průběžná evidence) Krátkodobá změna počtu obyvatel (ČSÚ, průběžná evidence) 2,11 %. Dlouhodobá změna počtu obyvatel (ČSÚ, průběžná evidence) 2,48 %. Slabá stránka: Nepříznivý dlouhodobý vývoj počtu obyvatel (soudržnost obyvatel území). Slabá stránka: Nízká vybavenost obce vzhledem k její velikosti (soudržnost obyvatel území). Předpokládaný počet obyvatel 2026 (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) Zastavitelné plochy vymezené v platném Územním plánu obce Zborovice nejsou zatím většinou využity pro novou zástavbu, podrobné vyhodnocení je uvedeno v uvedené tabulce: Způsob využití rozvojových ploch (návrh) všeobecného Plochy všeobecného Lokalita č. 1 2 označení plochy výměra (ha) využito (ha) poznámka k.ú. Zborovice BV 101 0,3707 0,2352 V celé lokalitě je realizovaný 1 rodinný dům včetně sousedních pozemků, majitel Cvoliga Peter, zbytek plochy je nezastavěný. BV 102 0,9855 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. BV 103 0,5345 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. B 104 0,8437 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. BV 105 0,3439 0,1456 V celé lokalitě je realizovaný 1 rodinný dům, Chytrá Petra, Chytrý Roman, zbytek plochy je nezastavěný. BO 106 0,6776 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. BV 107 1,0963 0, RD, Hanák Vítězslav, Ing. Hanáková Lada, Růžička Jan, Růžičková Kateřina. BV 108 0,2508 0,695 Lokalita je částečně zastavěná,.ing. Zdeněk Juřík, Denisa Juříková BV 109 0,1852 0,000 Celá lokalita je nezastavěná. BV 110 1,3227 0, RD, Chytrý Vlastimil, Chytrá Ludmila 54, 1085 BV 111 0,9727 0, RD Sokolinský Ivo, Sokolínská Vlasa, Klenovský Lubomír, Klenovská Renata, Šídlo Květoslav, Šídlová Ludmila, Šprňa Roman, Šprňová Viera BV 112 0,1860 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. BV 113 0,0950 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. BV 114 1,6009 0, RD Šubčík Jiří,1185 BV 115 0,2267 0, RD Krejčíř Alois, Silvie Krejčířová 129, 899, , 89, 7, 67, 41 BO 116 0,9734 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná.

12 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 12 Smíšené plochy S 101 0,7768 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. Plochy pro výrobu Plochy pro výrobu Lokalita č. 1 1 Plochy pro parkoviště Plochy pro odpadové hospodářství Plochy pro výrobu Plochy pro výrobu Plochy pro veřejnou vybavenost PV 101 4,9419 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. Po celém území jsou vysazeny topoly poté se předpokládá jejich těžba. PV 102 4,0645 4,0645 Lokalita je celá zastavěna fotovoltaickou elektrárnou. DP 101 1,0018 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. SD 101 0,1356 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. součet (ha) 21,5862 5,9963 k.ú. Zborovice k.ú. Medlov u Zborovic BV 201 0,4005 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. BV 202 1,1025 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. BV 203 0,9229 0, RD Ing. Badanko Petr, Mgr. Hádanková Iva. BV 204 1,1507 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. BV 205 0,4053 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. PV 201 0,6154 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. PV 202 0,8500 0,0000 Celá lokalita je nezastavěná. OK 201 0,2037 0,2037 Hasičská zbrojnice a knihovna včetně pozemků součet (ha) k.ú. Medlov u Zborovic Součet (ha) celkem Z toho plochy pro bydlení (ha) 5,6510 0, ,2372 6, ,6475 2, ,6475 2,0513 = 12,5962 ha zbývá z platného územního plánu zastavět. Součet (%) ,20 Z těchto údajů v zásadě vyplývá trvale mírný pokles počtu obyvatel za sledované období o cca 2,48 %. Zároveň dochází k pomalejšímu naplňování rozsahu zastavění u návrhových zastavitelných ploch, který vychází cca 23,20 %. Kalkulačka Urbanka uvádí potřebu nových zastavitelných ploch pro bydlení 9,55 ha, přičemž orientačním výpočtem vychází, že z platného územního plánu zbývá zastavět 12,5962 ha ploch pro bydlení. Rozsah ploch pro bydlení by se měl proto redukovat o cca 12,5962 9,5500 ha, což vychází zmenšit rozsah ploch pro bydlení o cca 3,0462 ha ploch. V tomto rozsahu bude posouzeno a vyhodnoceno naplňování rozsahu zastavitelných ploch oproti platnému Územnímu plánu Zborovice ve vztahu k rozvoji obce.

13 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 13 Z rozboru udržitelného rozvoje území zpracovaného v rámci územně analytických podkladů správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž v roce 2012 vyplývají tyto údaje pro bydlení: Základní informace Název obce Zborovice Typ (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2011) obec Počet částí obce (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2011) 2 Počet katastrálních území (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2011) 2 Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) 1223 ha Výměra zastavěného území (ÚAP, část A, jev č. 1, popř. vlastní vymezení IRI) 100,28 ha Počet obyvatel (ČSÚ, předběžné výsledky SLDB 2011) 1613 Obec s rozšířenou působností Kroměříž Bydlení Bilance bydleni Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 1991) 504 Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, SLDB 2001) 524 Počet trvale obydlených bytů (ČSÚ, předběžné výsledky SLDB 2011) 515 Průměrná zalidněnost bytů 3,1 obyvatel/byt Počet bytů ve vlastních domech (ČSÚ, předběžné výsledky SLDB 2011) 396 Počet bytů v panelových domech (ČSÚ, SLDB 2001) 8 Podíl bytů ve vlastních domech (vypočteno) 76,9 % Podíl bytů v panelových domech (vypočteno) 1,5 % Podíl neobydlených bytů (vypočteno) 14 % Nové byty dokončené v letech (ČSÚ, stavebnictví) 3 Počet nových bytů na 1000 obyvatel ročně (vypočteno) 0,2 Hodnotové vztahy Místně obvyklé nájemné (IRI, KISEB, 2011) od 60 do 74,9 Kč/m2/měsíc Tržní ceny starších bytů (IRI, KISEB, 2011) od 500 do 899 tis. Kč Prognóza bydlení do roku 2026 Předpokládaná roční intenzita odpadu bytů (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 0,22 % Předpokládaný odpad bytů do cílového roku (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 16,995 bytů Předpokládaný roční pokles zalidněnosti bytů (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 0,6 % Podíl nových bytů na zastavitelných plochách (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 80 % Podíl nových bytů v rodinných domech (prognóza IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 90 % Průměrná velikost pozemku rodinného domu (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 1026 m2 Podíl navýšení velikosti pozemku z hlediska dalších funkčně propojených ploch (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA)20 % Podíl velikost pozemku pro jeden byt v bytovém domě na velikosti pozemku pro rodinný dům (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 20 % Rezerva nedostupnost pozemků (předpoklad IRI, vstupní údaj kalkulačky URBANKA) 70 % Celková potřeba nových bytů (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 62 bytů Potřeba nových zastavitelných ploch pro bydlení (vypočteno, kalkulačka URBANKA) 9,55 ha Občanská vybavenost Mateřská škola (www.kr zlinsky.cz) ANO Základní škola (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2011, zlinsky.cz) ANO

14 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 14 Střední, vyšší nebo vysoká škola (www.kr zlinsky.cz) NE Zdravotnické zařízení (ČSÚ, malý lexikon obcí, 2011) ANO Dům s pečovatelskou službou nebo penzion pro seniory (www.kr zlinsky.cz) NE Územní plán Vydaný územní plán dle zákona č. 183/2006 Sb. (KÚ ZK, 2012) NE Zastavitelné plochy pro bydlení (ÚAP, část A, jev č. 117) 13,62 ha Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro bydlení (změněno) 2 % Disponibilní plochy pro bydlení (vypočteno) 13,35 ha Míra aktuálního naplnění odhadované potřeby ploch pro bydlení (porovnání s výsledkem podle kalkulačky URBANKA) 139,8 % Plochy občanského vybavení, bez ploch sportu a rekreace (ÚAP, část A, jev č. 3) 2,82 ha Zastavitelné plochy občanského vybavení, bez ploch sportu a rekreace (ÚAP, část A, jev č. 117) 0,24 ha Míra zastavěnosti zastavitených ploch pro občanské vybavení (doplňuje obec) 0 % Disponibilní plochy pro občanské vybavení (vypočteno) 0,24 ha Poměr disponibilních a celkových ploch občanského vybavení (porovnání se stavem) 8,5 % Rekreace a cestovní ruch Ubytovací kapacity Počet jednotek druhého bydlení vhodných pro rodinnou rekreaci (ČSÚ, SLDB 1991, odborný odhad IRI) 16 Podíl jednotek druhého bydlení vhodných pro rodinnou rekreaci na počtu trvale obydlených bytů (vypočteno) 3,1 % Počet lůžek v ubytovacích zařízeních (ČSÚ, hromadná ubytovací zařízení v ČR, šetření IRI) 10 Počet lůžek v ubytovacích zařízeních na 1000 obyvatel (vypočteno) 6,3 Rekreační a turistický potenciál Lázeňská místa (ÚAP, část A, jev č. 56) NE Architektonické cenné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 14) ANO Historicky významné stavby nebo soubory (ÚAP, část A, jev č. 13) NE Významné stavební dominanty (ÚAP, část A, jev č. 15) NE Urbanistické hodnoty (ÚAP, část A, jev č. 11) NE Významné vyhlídkové body (ÚAP, část A, jev č. 20) NE Místa významných událostí (ÚAP, část A, jev č. 19) NE Index rekreačního a turistického potenciálu (předchozích šest jevů celkem v obci) 1 Územní plán Plochy sportu a rekreace (ÚAP, část A, jev č. 3) 2,82 ha Zastavitelné plochy sportu a rekreace (ÚAP, část A, jev č. 117) 0 ha Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro sport a rekreaci (doplňuje obec) 0 % Disponibilní plochy pro sport a rekreaci (vypočteno) 0 ha Poměr disponibilních a celkových ploch pro sport a rekreaci (porovnání se stavem) 0 % Infrastrukturní podmínky rekreace Cyklotrasy (ÚAP, část A, jev č. 106) ANO Hospodářské podmínky Zaměstnanost a vzdělání Počet ekonomicky aktivních obyvatel (ČSÚ, předběžné výsledky SLDB 2011) 706 Podíl ekonomicky aktivních obyvatel (vypočteno) 44,3 % Průměrná míra nezaměstnanosti (ČSÚ, SLDB 2001 a předběžné výsledky SLDB 2011) 13,2 %

15 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 15 Průměrná míra nezaměstnanosti v mikroregionu (ČSÚ, SLDB 2001 a předběžné výsledky SLDB 2011) 11,6 % Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním (ČSÚ, předběžné výsledky SLDB 2011) 6,9 % Podíl obyvatel se základním vzděláním (ČSÚ, předběžné výsledky SLDB 2011) 22 % Územní podmínky Brownfields (ÚAP, část A, jev č. 4) ANO Obec v dosahu dálnic a vybraných silnic (ÚAP, část A, jev č. 88, 89, 90, 91) NE Vymezená plocha pro průmyslovou zónu (ÚAP, část A, jev č. 117, 118) NE Územní plán Plochy výroby a skladování (ÚAP, část A, jev č. 117) 3,95 ha Zastavitelné plochy výroby a skladování (ÚAP, část A, jev č. 2) 6,94 ha Míra zastavěnosti zastavitelných ploch pro výrobu (doplňuje obec) 0 % Disponibilní plochy pro výrobu a skladování (vypočteno) 6,94 ha Poměr disponibilních a celkových ploch pro výrobu a skladování (porovnání se stavem) 175,7 % Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb Silné stránky Existence železniční stanice nebo zastávky (soudržnost obyvatel území). Zastavěné území napojené na kanalizaci s ČOV (hospodářský rozvoj). Zastavěné území napojené na plyn (hospodářský rozvoj). Vysoký podíl bytů ve vlastních domech (soudržnost obyvatel území). Existence základní školy (soudržnost obyvatel území). Existence zdravotnického zařízení (soudržnost obyvatel území). Rozsah zastavitelných ploch pro bydlení odpovídající prognóze vývoje počtu obyvatel (soudržnost obyvatel území). Slabé stránky Zhoršená celková kvalita ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví (příznivé životní prostředí). Zhoršená kvalita obytného prostředí dopravou po železnici (příznivé životní prostředí). Nízká úroveň koeficientu ekologické stability (příznivé životní prostředí). Vysoký podíl neobydlených bytů (soudržnost obyvatel území). Nízká intenzita bytové výstavby (soudržnost obyvatel území). Zhoršený ekonomický potenciál obce odpovídající nízké úrovni tržních cen starších bytů (hospodářský rozvoj). Příležitosti Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě (hospodářský rozvoj). Využití ploch brownfields pro rozvoj ekonomických aktivit (hospodářský rozvoj). Využití zastavitelných ploch pro výrobu a skladování k rozvoji ekonomických aktivit (hospodářský rozvoj). Hrozby Zhoršení obytného prostředí obce vzhledem k možným negativním projevům starých ekologických zátěží (příznivé životní prostředí) Omezení hospodářského rozvoje území vzhledem k existenci evropsky významné lokality NATURA 2000 (hospodářský rozvoj). Omezení územního rozvoje vzhledem k vysokému podílu zemědělské půdy II. třídy ochrany (hospodářský rozvoj). Zhoršení obytného prostředí vzhledem k existenci ploch brownfield (příznivé životní prostředí).

16 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 16 Narušení obytného prostředí obce vzhledem k expanzi ploch výroby a skladování (hospodářský rozvoj). Určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci Závady urbanistické, dopravní, hygienické, environmentální a ohrožení území. Hygienické závady Stará ekologická zátěž zatěžuje zastavěné území. Železniční trať zatěžuje zastavěné území. Urbanistické závady a ohrožení území. Brownfield zatěžuje zastavěné území. Vzájemné střety záměrů na provedení změn v území Střety urbanistických záměrů Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy I. třídy ochrany. Zastavitelná plocha zasahuje do zemědělské půdy II. třídy ochrany. Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území. Tyto údaje je třeba vzít v úvahu při navrhování nových ploch pro bydlení a dalších zastavitelných ploch. Územní plán Zborovice v souladu s 58 stavebního zákona vymezí hranici zastavěného území a uvede datum, ke kterému byla vymezena. Uvnitř zastavěného území prověří možnost nového využití zanedbaných ploch pro sídelní funkce, tyto plochy vyznačí jako plochy přestavby. Případné rozvojové stavební plochy budou navazovat na již zastavěné nebo zastavitelné území a na stávající místní komunikace. Tyto plochy vyznačí jako zastavitelné. Návrh územního plánu prověří vhodnost řešení zejména těchto území pro vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby: 1. Návrh nových ploch pro bydlení bude řešen podle stávajícího územního plánu. 2. Prověřeny budou všechny další návrhové a výhledové plochy z původního Územního plánu obce Zborovice včetně schválené změny č. 1 územního plánu, které doposud nebyly zastavěné. Zároveň bude posouzena účelnost jejich zařazení do stavebních ploch pro novou výstavbu. 3. Prověřeny budou i další možnosti rozvojových ploch, a v případě, že to bude výhodné bude navrženo jejich funkční využití. 4. Územní plán Zborovice by měl umožnit realizaci těchto požadavků obce v k.ú. Zborovice a v k.ú. Medlov: návrh územního plánu umožní, aby v rámci II. etapy výstavby kanalizace byl zbytek obce napojen na kanalizační přivaděč k ČOV, umožní vybudování chodníku ze Zborovic do Medlova, územní plán bude navržen na podkladě zpracovaných mapových podkladů z digitální katastrální mapy. 2. požadavky na koncepci veřejné infrastruktury, zejména na prověření uspořádání veřejné infrastruktury a možnosti jejích změn Návrh Územního plánu Zborovice bude respektovat řešení koncepce veřejné infrastruktury podle platného Územního plánu obce Zborovice.

17 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 17 Navrhovaným územním plánem nebude dotčena koncepce rozvoje dopravy dle platného územního plánu obce. Pro nově navrhované lokality bude nutné řešit jejich nejvhodnější dopravní napojení z veřejné komunikace a dopravní obslužnost přilehlého území. Při zpracování územního plánu je nezbytné se rovněž zabývat napojením nových ploch na inženýrské sítě tak, aby toto připojení navazovalo na stávající způsob řešení technické infrastruktury a splňovalo platné předpisy. Pokud bude nutné řešit přeložky stávající nebo navržené technické infrastruktury, je třeba navrhnout vedení nových tras. Dopravní infrastruktura Řešeným územím obce Zborovice a obce Medlov prochází v současné době silnice č. III/36731, která je spojnicí mezi dvěma hlavními silničními tahy, silnicí č. II/432 Kroměříž Kyjov a silnicí č. II/432 Kroměříž Morkovice. V návrhu územního plánu bude převzat navrhovaný způsob dopravního řešení plánovaných komunikací z původního Územního plánu obce Zborovice. Bude respektována stávající silniční síť a síť místních komunikací včetně ochranného pásma. Řešeno bude nejvhodnější dopravní napojení hlavních rozvojových stavebních ploch z veřejných komunikací a připojení nových lokalit na inženýrské sítě tak, aby to splňovalo platné předpisy a navazovalo na stávající způsob řešení technické infrastruktury. Převzato bude rovněž dopravní řešení navržené v rámci komplexních pozemkových úprav. Stávající plochy pro místní komunikace budou vhodně doplněny, především o plochy pro nové komunikace pro pěší a cyklisty a o plochy pro dopravu v klidu. Technická infrastruktura Řešení technické infrastruktury bude respektovat podmínky využití území uvedené ve zpracovaných územně analytických podkladech. V návaznosti na nové rozvojové lokality pro bydlení je nutné uvažovat s doplněním stávajících sítí technické infrastruktury podél nově navržených místních komunikací. Plochy pro vedení sítí technické infrastruktury, které budou vymezeny mimo zastavěné území, nebudou zařazeny do zastavitelných ploch, Zásobování vodou k.ú. Zborovice Stávající systém zásobování vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. V severní části obce je plánována nová výstavba. V centru obce je plánováno zaokruhování sítí. Vše v celkové délce asi 1150 m. k.ú. Medlov u Zborovic Stávající systém zásobování vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Ve výhledovém období se uvažuje s rozšiřováním vodovodních sítí do oblastí výhledové výstavby RD v délce cca 350 m. Kanalizace k.ú. Zborovice Ve výhledu vyvolává rozšíření výstavby RD potřebu rozšíření kanalizační sítě. Orientační výměry: jednotná kanalizace DN 300, délka cca 910 m. k.ú. Medlov Ve výhledu je v souvislosti s uvažovanou výstavbou RD počítáno s rozšířením jednotné stokové sítě. Orientační výměry: jednotná kanalizace DN 300, délka cca 460 m.

18 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 18 Návrh bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 254/2001 Sb., a o změně některých zákonů (vodní zákon) a dále bude jako podklad použit řešen schválený Plán oblasti povodí Moravy a Dyje. Další požadavky technické infrastruktury Při využívání území obce Zborovice je třeba respektovat vymezené plochy se zvláštními podmínkami a ochrannými režimy. Jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy, technickými normami a rozhodnutími správních orgánů: Do správního území obce v k.ú. Medlov u Zborovic rovněž zasahují zájmová území Ministerstva obrany Armády České republiky koridory RR směrů zájmové území pro nadzemní stavby, který bude v návrhu územního plánu respektován. Toto výše uvedené zájmové území bude respektováno a zapracováno do textové části a grafické části návrhu Územního plánu Zborovice. V řešeném území se nenachází žádný dobývací prostor ani výhradní ložisko nerostných surovin, na které by se vztahovala územní ochrana vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů. 3. požadavky na koncepci uspořádání krajiny, zejména na prověření možných změn, včetně prověření, ve kterých plochách je vhodné vyloučit umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v 18 odst. 5 stavebního zákona Územní plán Zborovice bude především respektovat na koncepci ochrany krajiny definovanou platným Územním plánem obce Zborovice. Krajinný ráz Zlínského kraje V koncepci uspořádání krajiny bude řešení územního plánu zohledňovat dokumentaci Krajinný ráz Zlínského kraje, ze které vyplývá nutnost respektovat tyto složky životního prostředí v uvedeném území: Obec Zborovice je součástí krajinného celku Kroměřížsko, který rovněž obsahuje krajinný prostor Věžecko. Krajinný prostor zahrnuje zejména obce Bojanovice, Zlobice, Věžky, Zborovice. V územním plánu je nutno respektovat tuto obecnou charakteristiku území: zvlněná pahorkatina, převážně zemědělská krajina s velkými plochami polí, ostrůvky krajinné zeleně, mezemi a remízy, lesíky (převážně dubohabřiny), časté jsou ovocné sady, aleje ovocných stromů, rozlehlé samostatně stojící zemědělské usedlosti jsou typem staveb charakteristickým pro tuto oblast, relativně velké plochy remízů, meze, velký podíl krajinné zeleně v liniích, i soliterní stromy, velké plochy sadů s křovinami, časté jsou větrolamy, pestřejší mozaika (ne tak geometrická), i když poněkud hrubší struktura krajiny, daná širšími pásy zeleně oddělujícími jednotlivé plošky, časté jsou drobné sakrální stavby, především kříže a boží muka, obklopené vzrostlými stromy nebo křovinami. Opakuje se typ božích muk s křížem na podstavci, v soklu nika se soškou Panny Marie provedení z pískovce. relativně velké lesní komplexy s nepravidelnými okraji, na krajích střídání s loučkami a poli, větší přechodové zóny, rozsáhlý lesní porost kolem vrchu Troják nepravidelné okraje, výrazné přechodové zóny.

19 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 19 Charakteristika vybraných obcí a lokalit: Medlov ulicové rozvržení s lány a zahradami, drobná mozaika vložená mezi velkými poli, Zborovice po obvodu obce pruhová políčka drobné držby, zahrady, Vlčí Doly řada velmi dobře zachovalých příkladů staveb typických pro oblast cihlové a kotovicové stodoly, režné zdivo s ornamenty vyskládanými z cihel, hanácký dům s větracími okénky na sýpkách, drobné sakrální stavby; typická barevnost kombinace šmolkové modré a okrové žluté. Zvláště chráněná území: Chráněné lokality Natura 2000: Troják. Citlivost krajinného rázu na rušivé vlivy a péče o krajinný ráz: Z charakteristických složek krajinného rázu chránit v územním plánu před narušením především: obraz místa a siluetu jednotlivých obcí v typických pohledových vazbách, kulturní památky, zástavbu se zjištěnou zvýšenou hodnotou krajinného rázu, segmenty kulturní krajiny se zjištěnou zvýšenou hodnotou krajinného rázu, starší zástavbu s charakteristickými znaky lidové architektury, drobné stavební památky v krajině (boží muka, poklony, sloupy, kapličky, kříže, atd.), prvky krajinné zeleně (aleje, sady, remízy, meze) a ostatní přírodní složky krajinného rázu, pozůstatky přirozených lesních porostů. Krajinný ráz je citlivý především na: živelnou výstavbu stylově nesourodých rodinných domů, vytváření nových dominant, potlačujících současné dominanty obrazu místa, urbanizaci vesnic pronikání cizorodých vlivů z měst a zahraničí (zejména stavební prvky a styly). Možné způsoby podpory a posílení krajinného rázu: ochrana a zdůraznění drobných stavebních památek v krajině, podpora a zdůraznění lokálních dominant, ochrana obrazu místa před pronikáním cizorodých vlivů, podpora zachování a obnovy původních stavení a hospodářských budov. zlepšení prostupnosti krajiny obnova a zahuštění sítě polních cest (např. v rámci pozemkových úprav) Další doporučená opatření k péči o krajinný ráz: při umisťování staveb, které mohou krajinný ráz výrazně narušit, vždy provádět posouzení vlivu stavby na krajinný ráz, celková zvýšená pozornost k přírodním složkám krajinného rázu, při plánování nových stavebních celků a obnově stávajících (např. obytných čtvrtí a průmyslových areálů) podporovat jejich přirozenější začlenění do krajiny, např. výsadbami zeleně apod., regulace výstavby nových rodinných domů tak, aby nenarušovaly cizorodým vzhledem nebo nepřirozenou barevností ráz intravilánu obcí a nevytvářely negativní vizuální dominanty, upřednostňovat ty stavby, které svým charakterem, barevností a použitým materiálem harmonizují s okolím, pro podrobnější zjištění konkrétních hodnot a hrozících střetů v určitém území je vhodné zpracovat hodnocení krajinného rázu katastru daných obcí.

20 Návrh zadání Územního plánu Zborovice 20 Návrh Územního plánu Zborovice nebude měnit základní urbanistickou koncepci rozvoje území stanovenou schváleným územním plánem obce. Navrhované lokality jsou jen malého rozsahu a budou navazovat na stávající současně zastavěné nebo zastavitelné území obce. Řešeny budou tak, aby splňovaly podmínky pro hospodárné využití zastavěného území a byla zajištěna ochrana nezastavěného území. Zásadním způsobem se nezmění ani koncepce uspořádání krajiny. b) požadavky na vymezení ploch a koridorů územních rezerv a na stanovení jejich využití, které bude nutno prověřit V rámci řešení Územního plánu Zborovice budou prověřeny všechny plochy a koridory územních rezerv vymezené v platném Územním plánu obce Zborovice a zdůvodněno jejich případné zařazení do řešení nového Územního plánu Zborovice. c) požadavky na prověření vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a asanací, pro které bude možné uplatnit vyvlastnění nebo předkupní právo V rámci řešení Územního plánu Zborovice budou nově navržené stavby dopravní a technické infrastruktury a stavby pro ochranu území proti povodním zařazeny mezi veřejně prospěšné stavby (VPS) a prvky ÚSES a protipovodňová opatření mezi veřejně prospěšná opatření (VPO). Pokud dojde k dotčení staveb nebo ploch, které jsou z hlediska veřejných zájmů chápány jako asanace, budou případné asanace rovněž zahrnuty do návrhu územního plánu. V návrhu územního plánu bude uveden seznam VPS, VPO a asanací s jednoznačnou identifikací ploch pro ně určených. Umístění VPS a VPO bude koordinováno s veřejně prospěšnými stavbami a opatřeními sousedních obcí dle platné územně plánovací dokumentace. d) požadavky na prověření vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude rozhodování o změnách území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci Nestanovují se žádné požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých by bylo rozhodování o změnách území podmíněno vydáním regulačního plánu, zpracováním územní studie nebo uzavřením dohody o parcelaci. Pokud během zpracování nebo projednání návrhu územního plánu vyplyne nutnost vymezení takových ploch a koridorů, budou tyto požadavky zapracovány do textové i grafické části územního plánu. e) případný požadavek na zpracování variant řešení Požadavek na zpracování variant řešení Územního plánu Zborovice není uplatněn.

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

Návrh zadání Územního plánu Místo

Návrh zadání Územního plánu Místo Návrh zadání Územního plánu Místo Pořizovatel: Magistrát města Chomutova Odbor rozvoje, investic a majetku města Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Určený zastupitel: Bc. Miroslav Bělský, starosta obce Technická

Více

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á Z A D Á N Í NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný v souladu

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 896 fax: +420 545 175 892 Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š V E L K Á B Í T E Š N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č. 7 Ú Z E M N Í H O P L Á N U M Ě S T A V E L K Á B Í T E Š zpracovaný v souladu s 47 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ

Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ Ú Z E M N Í P L Á N T Ř E B E Ň ÚZEMNÍ PLÁN TŘEBEŇ ODŮVODNĚNÍ HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o. duben 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI OZNAČENÍ SPRÁVNÍHO ORGÁNU, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín

ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín ÚZEMNÍ PLÁN HOLEŠOV B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K OPAKOVANÉMU VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část :

Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část. II. A.Textová část : II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽERMANICE Obsah: II.A. Textová část II.B. Grafická část II. A.Textová část : Obsah: A) Úvod... 3 B) Údaje o splnění zadání... 3 C) Zhodnocení souladu s cíli a úkoly územního

Více

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ)

HLUČÍNA ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) ÚZEMNÍ PLÁN HLUČÍNA II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH UPRAVENÝ PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ) PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ http://www.strukturalni-fondy.cz/iop

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC ODŮVODNĚNÍ n á v r h p r o s p o l e č n é j e d n á n í HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 červen 2015 2 HaskoningDHV Czech Republic, spol.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz

Více

Územní plán Brušperk

Územní plán Brušperk Územní plán Brušperk VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ (ČÁST C-F) Zpracovatelka vyhodnocení: Polní 293, 747 62 Mokré Lazce tekl. 777 807 191 e-mail: zidkova.pavla@seznam.cz osvědčení

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3

Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 Obsah odůvodnění Územního plánu Příbora str. 1-3 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 1 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 4 1.3 Hlavní cíle řešení, postup práce 5 2. Vyhodnocení koordinace využívání území

Více

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

JAVORNÍK ÚZEMNÍ PLÁN VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN JAVORNÍK VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území územní plán města Javorník

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TEXTOVÁ ZPRÁVA Pořizovatel: Zhotovitel: Zhotovitel RURÚ: Městský úřad Trhové Sviny

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Týniště nad Orlicí na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Kostelec nad Orlicí in objednatel: Město

Více

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t

V I D O V Ú Z E M N Í P L Á N. ORP České Budějovice Jihočeský kraj. Návrh pro VŘ. T e x t o v á č á s t 1 Ú Z E M N Í P L Á N V I D O V ORP České Budějovice Jihočeský kraj Návrh pro VŘ T e x t o v á č á s t Objednatel: Obec Vidov zastoupená starostou Ing. Tomášem Šedivým 370 07 Vidov IČ 00581917 Pořizovatel:

Více

Obec Slatina 742 93 Slatina 2

Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Obec Slatina 742 93 Slatina 2 Ve Slatině dne 25.6.2014 Č.j.:56/2014 Opatření obecné povahy č. 1/2014 Dne 25.6.2014 zastupitelstvo obce Slatina, věcně a místně příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona

Více

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT:

I. Územní plán Okrouhlá PROJEKTANT: PROJEKTANT: IČO 121 47 168 adresa kanceláře: Atelier nad viaduktem Ondráčkova 101, 628 00 Brno Tel. 773 445 340, mobil 603 413 153 e-mail: infobrozek@archbrno.cz www.archbrno.cz ZPRACOVALI: URBANISTICKÉ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN

Změna č.16 ÚPNSÚ Hrádek NN IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Fáze: Změna č.16 Pořizovatel: Městský úřad Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad

Více

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.)

Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území. (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) Vyhodnocení vlivů změny č. 2 územního plánu Strážné na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) prosinec 2014 Pořizovatel: Obecní úřad Strážné 543 52 Strážné v zastoupení: Tomáš

Více

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E

Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Ú z e m n í p l á n H O R N Í Ř E P Č I C E Opatření obecné povahy Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Horní Řepčice 0068071/13/ROZ/DVa Datum nabytí

Více

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky

Odůvodnění územního plánu Kostomlátky ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KOSTOMLÁTKY Odůvodnění územního plánu Kostomlátky P O Ř I Z O V A T E L : Městský úřad NYMBURK D A T U M O B J E D N A T E L : Z H O T O V I T E L : Obec KOSTOMLÁTKY ŽALUDA, projektová

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘ EŠŤ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚNOR 2014 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ

Více