II. A. T E X T O V Á Č Á S T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. A. T E X T O V Á Č Á S T"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU H O Š T E J N II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Zábřeh zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk Toman spolupráce: Kryštof Toman datum: leden 2015 II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 1 z 79

2 Územní plán Hoštejn (okres Šumperk) Pořizovatel: Městský úřad Zábřeh Odbor rozvoje a územního plánování Ing. arch. Václav Doležal - vedoucí odboru Zpracovatel: Atelier AVM, s.r.o. Husova 8A, Brno Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk Toman Autorský kolektiv: Ing. arch. Z. Toman, Kryštof Toman V Brně, leden 2015 II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 2 z 79

3 Obsah: 1. VYHODNOCENÍ KORDINACE VYUŽÍVÁNÍ UZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Vyhodnocení souladu se ZÚR Olomouckého kraje Vyhodnocení souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje Vyhodnocení souladu s koncepcí odpadového hospodářství Olomouckého kraje VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Zapojení sídla do systému osídlení Koordinace využívání území z hlediska dopravní infrastruktury Silniční doprava Železniční doprava Koordinace využívání území z hlediska technické infrastruktury Vodovod Kanalizace Energetika Plyn Telekomunikace VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VYHODNOCENÍ SOULADU DLE 53 ODST. 4 SZ, VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů Vyhodnocení souladu se zvláštními právními předpisy ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Odůvodnění koncepce rozvoje území Odůvodnění způsobu ochrany a rozvoje kulturně-civilizačních hodnot území Archeologické hodnoty území Kulturně historické hodnoty území Urbanisticko-architektonické hodnoty území Odůvodnění způsobu ochrany a rozvoje přírodních hodnot Chráněná území Zvláštní ochrana a NATURA Obecná ochrana Ochrana genofondu Ochrana a rozvoj krajinného rázu ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE Vznik a vývoj urbanistické struktury Historický vývoj obce a území Stávající urbanistická struktura Vyhodnocení účelného využití zastavěného území Hlavní východiska urbanistické koncepce Systém sídelní zeleně Zeleň veřejná II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 3 z 79

4 Zeleň sídlení ostatní Bydlení a demografický vývoj Občanská vybavenost Rekreace Výroba Vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Odůvodnění dopravní infrastruktury Železniční doprava Silniční doprava Místní komunikace Statická doprava Cyklistická doprava Pěší doprava Hromadná doprava Odůvodnění technické infrastruktury Vodní hospodářství Vodovod Kanalizace Energetika a spoje Zásobování plynem Zásobování elektrickou energií Telekomunikace Nakládání s odpady Zásobení požární vodou Civilní ochrana obyvatel a obrana státu Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní v blízkosti vodního díla Zóny havarijního plánování Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování Skladování materiálu civilní obrany a humanitární pomoci Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěné území a zastavitelné území obce Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Přírodní poměry Krajinný ráz území Vymezení krajinných celků Odůvodnění územního systému ekologické stability Biogeografické členění území Kostra ÚSES Celková koncepce a návaznost prvků ÚSES Prvky ÚSES Nadregionální a regionální prvky ÚSES Lokální ÚSES Navržené řešení křížení prvků ÚSES s pozemními komunikacemi a ostatními funkcemi v řešeném území Zdůvodnění navrženého řešení ÚSES Odůvodnění vodních režimů v území II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 4 z 79

5 Vodní toky a plochy Vodní toky Vodní plochy Ochrana povrchových a podpovrchových vod Ochranné pásmo vodních toků CHOPAV Ochranná pásma vodních zdrojů Ochrana vodních zdrojů Ochrana proti povodním Zvyšování retenční schopnosti krajiny a ochrana proti erozím Odůvodnění ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů, ploch pro jejich technické zajištění a geologické podmínky území Dobývací prostor Ložiska nerostných surovin Vlivy důlních činností a sesuvy Radonové riziko Geologické podmínky Geomorfologie Geologické poměry VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZPF A PUPFL Vymezení řešeného území Zábor ZPF Použitá metodika Pedologie Údaje o uspořádání ZPF v území a o investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti Přehled BPEJ v zastavěném území a jeho bezprostředním okolí Vyhodnocení záborů ZPF Plochy bydlení Plochy občanské vybavenosti včetně sportu Plochy rekreace Plochy veřejných prostranství Plochy dopravní infrastruktury Plochy technické infrastruktury Plochy vodní a vodohospodářské Zásady etapizace záborů ZPF Zdůvodnění zvoleného řešení Nároky ÚSES na ZPF Zábor pozemků určených pro funkci lesa ( PUPFL ) SOULAD SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADNĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO PODLE 50 ODST. 5 STAVEBNÍHO ZÁKONA ZOHLEDNĚNO S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY NÁLEŽITOSTI ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VYPLÝVAJÍCÍ ZE SPRÁVNÍHO ŘÁDU ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 5 z 79

6 1. VYHODNOCENÍ KORDINACE VYUŽÍVÁNÍ UZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE Řešené území obce Hoštejn leží poněkud severněji od rozvojové osy OS8, která spojuje rozvojovou oblast OB4 a OB8 ( Rozvojová oblast Olomouc ) a je tato rozvojová osa také označená také jako Hradec Králové/Pardubice Moravská Třebová Mohelnice Olomouc Přerov. Tato rozvojová osa je vymezena s výraznou na významnou dopravní cestu rychlostní silnici R35, silnici I/35 a koridor připravované R35 a také železniční trať 010 a 270. Trasa této žel. tratě 270 prochází právě přes řešené území, z tohoto důvodu se úkoly pro územní plánování vyplívající z této rozvojové osy týkají i řešeného území, zejména v souvislosti s procházející železniční tratí 270, jako součásti III. tranzitního železničního koridoru. V úkolech stanovených pro územní plánování v takto vymezených koridorech je především vytvářet podmínky pro umístění veřejné infrastruktury mezinárodního a republikového významu ( v tomto případě koridor železniční trati 270, který je již v současné době technicky proveden a provozován ) při současném zachování hodnot území a při respektování republikových priorit stanovených v tomto dokumentu. Vymezení koridoru rychlost. komunikace R35 a úkoly stanovené pro územní plánování vyplívající z této stavby se již řešeného území netýkají. Bližší vymezení stanovuje následně vyhodnocená územně plánovací dokumentace ( ZÚR Ol. kraje ). Z hlediska koridorů a ploch dopravní infrastruktury PÚR ČR již řešené území není dotčeno žádným koridorem ani plochou dopravní infrastruktury vyplívající z vymezení v tomto nástroji územního plánování. Dále je řešené území obce dotčeno koridorem el. vedení 400 kv E6 koridor pro vedení přenosové soustavy 400 kv č.v458 Krasíkov Horní Životice. V úkolech stanovených tímto dokumentem je stanovena povinnost krajů v zásadách územního plánování upřesnit trasu tohoto koridoru. Obce potom zajistí zvláště územní ochranu takto vymezených koridorů přes svá území. Ostatní koridory a plochy technické infrastruktury se v blízkosti řešené obce nenacházejí, ani nemají na řešené území bezprostřední vliv. Řešené území také není zahrnuto do jakékoli specifické oblasti celorepublikového významu s zvýšeným zájmem zabezpečení trvale udržitelného rozvoje, vzhledem k nepříznivému stavu hospodářství v regionu. Nejbližším takto vymezeným územím je specifická oblast SOB3, která je vymezena na sousedním SO ORP Šumperk. Dle bodu (26 ) republikových priorit územního plánování - Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech byla umístěna v řešeném území rozvojová zastavitelná plocha č. 15 pro výstavbu objektů pro bydlení v záplavovém území řeky Moravské Sázavy. Tato plocha byla vymezena zejména z důvodu skutečné nemožnosti dostatečné zástavby v jiném území obce a to z důvodů dalších příčin, zejména s ohledem na ochranu ZPF a PUPFL, a obdobně také z důvodu morfologicky velmi složitého okolí obce v celé jeho severní části nad obcí ( tj. celé území kromě zmiňovaného údolí řeky Moravské Sázavy ). Další plochy již nenavazují na stávající zástavbu obce, nebo jsou také zahrnuty do územní rezervy nové vodní nádrže Hoštejn na řece Březné. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 6 z 79

7 Lokalita byla prověřena studií odtokových poměrů č.z. H-07/025 vypracovanou povodím Moravy, která je také přílohou tohoto odůvodnění. V nynější aktualizaci záplavového území řeky Moravské Sázavy, které je popsáno v samostatné kapitole tohoto odůvodnění, bude území rozvojové plochy č. 15 vyjmuto ze zóny rozlivu, a zvažuje se vybudování kompenzačního opatření za touto plochou směrem k železničnímu nádraží resp. tělesu jako nová plocha rozlivu po terénních úpravách. Samotná plocha č. 15 má určeny podmínky pro výstavbu v této lokalitě, které splňují všechny podmínky studie č.z. H-07/025. Dále byly v řešené území respektovány z tohoto dokumentu také ostatní republikové priority územního plánování o to v obecné rovině a ÚP je v souladu i s těmito požadavky na zpracování ÚPD. Zejména tyto body: (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty uzemí. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území a kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradic. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by však měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. Krajina je živým v čase proměnlivým celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. ( viz také Územní agenda Evropské unie Pro konkurenceschopnější a udržitelnou Evropu rozmanitých regionů - dále jen ÚA EU ). (16 ) Při stanovování způsobu využití území v ÚPD dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. (19 ) Hospodárně využívat zastavěné území ( podpora přestaveb, revitalizací a sanace území ) a zajistit ochranu nezastavěného území ( zejména zemědělské a lesní půdy ) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. (20 ) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umisťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. (22 ) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití území pro různé formy cestovního ruchu ( např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika ), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení atraktivních míst turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky ( např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo ). ( 23 ) a ( 24 ) Zkvalitňovat dopravní a technickou infrastrukturu s ohledem na prostupnost krajiny, potřeby veřejné dopravy a s požadavky ochrany veřejného zdraví. Při umisťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat fragmentaci krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umisťovat tato zařízení souběžně. ( 25 ) Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území ( záplavy, sesuvy půdy, eroze atd. ). Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území, s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu, jako alternativu k umělé akumulaci vod. ( viz také UA EU, část III. čl. 23, 24 ). V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody s cílem zmírňování účinků povodní. (26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. (27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 7 z 79

8 1.2. VYHODNOCENÍ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM Vyhodnocení souladu se ZÚR Olomouckého kraje Řešené území je součástí vydaných Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (dále jen ZUR) Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje byly vydány usnesením UZ/21/23/2008 dne zastupitelstvem Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy pod č.j. KÚOK/8832/2008/OSR-1/274, které nabylo účinnosti dne Na základě 42 SZ byla zastupitelstvem Olomouckého kraje schválena dne Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje v uplynulém období. Na základě této schválené Zprávy byla vydána Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje usnesením UZ/19/44/2011dne 22. dubna 2011 zastupitelstvem Olomouckého kraje formou opatření obecné povahy pod č.j. KUOK 28400/2011, které nabylo účinnosti dne Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje po 1. Aktualizaci nezahrnují řešené území do žádné rozvojové oblasti republikového, ani krajského významu. Nejbližší rozvojovou oblastí vymezená v tomto dokumentu je rozvojová oblast nadregionálního významu RO 2 Šumperk- Zábřeh-Mohelnice, vymezená však obcemi Bludov, Šumperk, Leština, Lukavice, Postřelmov, Rájec, Zábřeh, Zvole, Mohelnice, zejména s vazbou na silnici I/44, tzn. mimo dosah území řešené obce. Rozvojová osa OS8 republikového významu je upřesněna touto ÚPD na území ORP Zábřeh, Mohelnice, Litovel, Olomouc a Přerov, kde se napojuje na koridor OS11, a je vymezena na obce nacházející se na této rozvojové ose (mimo rozvojové oblasti): Bílá Lhota, Mladeč, Kokory, Krchleby, Loštice, Maletín, Mírov, Moravičany, Palonín. I když je základem rozvojové osy také stávající vedení I. a III. tranzitního železničního koridoru, přednostnější je řešení územní souvislosti spojené s výstavbou nové komunikace R35, která je vymezena mimo řešené území, a z tohoto důvodu není řešené území zahrnuto do této rozvojové osy. ZÚR OK zpřesňují vymezení specifické oblasti SOB 3 vymezenou PÚR ČR na SÚ ORP Jeseník a Šumperk, tedy bez vazby na řešené území. Dále navrhují vymezení další specifické oblasti pro území ve kterém se projevují problémy v oblasti hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel území, které zahrnuje i obce příslušející k ORP Zábřeh. Za zásadní problémy se považuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací. Hospodářský rozvoj a sociální soudržnost je nutné podporovat dle tohoto ÚPD zejména v takto vymezených oblastech vytvářením podmínek pro: a) přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení; b) zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury; c) územní předpoklady pro rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického zemědělství a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a pravidel pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody a krajiny; d) optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednostňovat intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby v krajině. Dále ZÚR OK zpřesňují plochy a koridory vymezené PÚR ČR a vymezují další plochy a koridory nadmístního významu veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územní rezervy. Z oblasti dopravní infrastruktury není začleněno řešené území do žádné plochy ani koridoru. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 8 z 79

9 Z oblasti technické infrastruktury se na řešené území vztahuje povinnost chránit plochu územní rezervy vhodné pro akumulaci povrchových vod Hoštejn na toku řeky Březné s dotčenými obcemi Drozdov, Hoštejn, Jedlí, Štíty a obcemi v PK a to tímto způsobem: Dosavadní využití ploch územních rezerv nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil jejich budoucí využití. Kolize zájmů plynoucí z překryvu záměrů budou vyřešeny v následujících podrobnějších územně plánovacích dokumentacích. Z důvodů prokazatelně vyšší kvality vody jezer vzniklých po těžbě štěrkopísků podporovat jejich využití pro vodohospodářské účely, jako např. vodárenské rezervoáry pro hromadné zásobování obyvatel. Při řešení vodohospodářské problematiky v ÚPD kraje a obcí OK budou respektovány Plán hlavních povodí schválený vládou ČR a Plány oblasti povodí Dyje, Moravy a Odry schválené ZOK dne Dále je v této ÚPD vymezen resp. upřesněn koridor v oblasti technické infrastruktury energetiky 400 kv Krasíkov Horní Životice vyplívající z požadavků na technickou infrastrukturu v území vyplývající z PÚR ČR, který je však již vymezen přesněji mimo řešené území, přes k.ú. Hynčina v souběhu se stávajícím vedením VVN. Z hlediska návrhu prvků územního systému ekologické stability krajiny vymezují ZÚR OK všechny prvky nadregionální i regionální úrovně mimo řešené území, jak je popsáno podrobněji v kap tohoto odůvodnění ÚP, a to: Nadregionální koridor K 92 vymezený jako mezofilní bučinná osa. Regionální biokoridor RK 890 vymezený jako mezofilní bučinný. Regionální biokoridor RK 901 vymezený jako mezofilní bučinný. K ochraně jednotlivých prvků ÚSES a způsobům zapracování do územně plánovací dokumentace (dále v textu ÚPD) se stanovují tyto zásady platné pro řešené území: dle čl Pro ochrannou zónu NRBK, která tvoří 2 km široký pruh z každé strany vymezené osy NRBK, je nutno respektovat nahuštění sítě lokálních prvků ÚSES (pokud možno) stejného charakteru jako osa NRBK. V ochranné zóně nadregionálního biokoridoru jsou všechny segmenty ÚSES nižší hierarchické úrovně (regionální a lokální), významné krajinné prvky a ekosystémy se stupněm ekologické stability tři a výše chápány jako součást nadregionálního biokoridoru. dle čl V místech křížení biokoridorů s komunikacemi respektovat následující zásady podle charakteru prvků: vodní biokoridory posuzovat individuálně, nejvhodnější řešení je přemostění; nivní biokoridory posuzovat individuálně, nejvhodnější řešení je přemostění; lesní biokoridory posuzovat individuálně, možné přerušení viz odst ; Ostatní požadavky na ÚSES je možno chápat jako obecně přijatá pravidla pro vymezování ÚSES podle metodiky zapracování ÚSES do ÚP, a rukověti projektanta místních ÚSES. Jiné konkrétní požadavky z tohoto dokumentu na řešené uzemí nevyplývají. Při zpracování ÚP řešené obce byli zohledněny také stanovené priority územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území v obecné rovině a zejména stanovené priority v oblasti soudržnosti společenství obyvatel pro územní plány (ÚP) obcí se v oblasti posílení sociální soudržnosti v území stanovuje zejména: zachovat a rozvíjet současný stav polycentrického osídlení Olomouckého kraje; vymezit plochy a koridory veřejné infrastruktury přiměřené velikosti a funkčnímu významu obce, a to zejména vzhledem ke stavu a očekávanému vývoji dopravní obslužnosti území; II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 9 z 79

10 plochy bydlení vymezovat s ohledem na posílení sociální soudržnosti obyvatel území, zejména zamezovat územní segregaci obyvatel na základě požadavků vyplývajících z regionálního a oborového plánování (zejména komunitního plánování); Návrh ÚP je tedy plně v souladu s touto ÚPD vydanou Olomouckým krajem a vymezuje a chrání územní rezervu vhodnou pro akumulaci povrchových vod Hoštejn na toku řeky Březné, vytváří podmínky pro hospodářský rozvoj vymezením přiměřených zastavitelných ploch pro bydlení a zkvalitněním dopravní, technické a občanské infrastruktury a zohledňuje i jiné požadavky stanovené pro územní plány VYHODNOCENÍ SOULADU S PLÁNEM ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Obec se nachází v území řešeném v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje PRVK - základní verze 2004, VODING Hranice, s.r.o.. Z tohoto dokumentu vyplývají pro územní plán obce následující požadavky: Vodovod stav : Vodovod v Hoštejně ( m n.m.) byl vybudován v druhé polovině sedmdesátých let. Zdrojem vody jsou tři studny na pravém břehu řeky Moravské Sázavy. Voda je upravována v úpravně vody, kde je odstraňován volný CO2 na mramorovém filtru. Upravená voda je čerpána z akumulační nádrže v úpravně vody do vodojemu ze sklolaminátových nádrží 2 x 48 m3 (365,20/362,00 m n.m.). Rozvodná síť je provedena z trub lpe, profilů DN 100, 80 a 50. Její celková délka je zhruba m. Návrh: Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. OÚ zvažuje posílení stávajících zdrojů vody o další studnu. Kanalizace a ČOV stav: Obec má vybudovanou splaškovou kanalizaci v celé obci. Její délka je m. Na kanalizaci jsou vybudovány tři čerpací stanice. Splaškové odpadní vody jsou čištěny na aktivační čistírně odpadních vod. Čistírna odpadních vod 2 (BC 65 D měla kapacitu 130 m3/den a byla zkolaudována v roce Z důvodu provozní náročnosti, technickému stavu zařízení a problematické funkčnosti bylo přistoupeno k intenzifikaci čistírny. Stávající čistírna odpadních vod byla zrekonstruována a to tak, že byly demontovány oxidační hřebenové bubny. Aktivační nádrže byly upraveny pro použití jemnobublinných aeračních elementů. Recipientem vyčištěných odpadních vod je řeka Moravská Sázava. Vyprodukovaný kal je vyvážen na zemědělské pozemky. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 10 z 79

11 Návrh: Stávající systém odkanalizování a čištění odpadních vod je po intenzifikaci vyhovující i do budoucnosti a s výstavbou nových zařízení se neuvažuje. Územní plán při návrhu odkanalizování a čištění odpadních vod obce vychází plně z řešení v PRVKUK VYHODNOCENÍ SOULADU S KONCEPCÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE Odpadové hospodářství obce se bude řídit obecně závaznou vyhláškou, která bude v souladu s obecně závaznými právními normami a koncepčními dokumenty ( Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje ). Komunální odpad bude nadále ukládán do nádob k tomu určených a svážen specializovanou firmou. Nebezpečný odpad bude skladován na území obce a podle potřeby nejméně 2 krát ročně odvážen mobilním sběrem. Na poli nakládání s odpady je nadále nezbytné: Zajistit sběrná místa nebezpečných složek odpadů. Pro sběr nebezpečného odpadu bude zajištěn operativně odvoz specializovanou firmou. Zabezpečit systém sběru a zneškodňování běžného komunálního a stavebního odpadu. Vytvářet podmínky pro postupné snižování objemu odpadů. Vytvářet podmínky pro separaci využitelných složek odpadů přímo u původce. (zvony na tříděný odpad jsou situovány u obecního úřadu ) Motivovat občany pro zneškodnění biologicky zpracovatelného odpadu přímo v domácnostech ( například kompostováním ) VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ Zapojení sídla do systému osídlení Širší vztahy řešeného území se projevují a jsou realizovány zejména v oblasti spádovosti, dopravy a technické infrastruktury. Obec Hoštejn se nachází v okrese Šumperk, v jeho jihozápadní části, na hranicích s Pardubickým krajem, při krajské silnici II/ 315, Dobříkov Ústí n. O. Lanškroun Zábřeh - Úsov, západně od města Zábřeh. Správní území obce sousedí s následujícími katastry: na jihu s k.ú. Hynčina, na východě Hněvkov, na severovýchodě Kosov, na severu Drozdov a na západě s k. ú. Tatenice (v Pardubickém kraji). Nachází se ve venkovské, krajině obklopena vesměs sídly venkovského typu a srovnatelného charakteru. Nejvýznamnější spádové centrum pro obec Hoštejn je město Zábřeh. Z hlediska vyšší vybavenosti obec spáduje k městu Šumperk. Dalším, méně významným spádovým centrem je město Mohelnice. Z hlediska dojíždění za prací je nejvýznamnějším sídlem Zábřeh. Dalšími významnými sídly s vyjížďkou za prací jsou ostatní střední sídla osídlení v okrese Šumperk Šumperk a Mohelnice popř. Štíty a také srovnatelná sídla v okresech Ústí nad Orlicí a Svitavy II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 11 z 79

12 Lanškroun, Č. Třebová, Moravská Třebová a popř. Svitavy. Vyšším centrem osídlení je vzhledem k řešené obci krajské město Olomouc, kde je i sídlo krajského úřadu Koordinace využívání území z hlediska dopravní infrastruktury Silniční doprava Obcí prochází silnice II/315 Dobříkov Ústí n. O. Lanškroun Zábřeh Úsov, která prochází přímo obcí. Na tuto silnici ve středu obce navazuje silnice - III/31528 Hoštejn příjezdná. Silnice II. třídy se napojuje v městech Zábřeh a Lanškroun na silnice I/44 a I/43, která také prochází ve vzdálenějším průběhu severně nad řešeným území. Jižně od řešeného území prochází ve vzdálenější poloze také silnice I/ Železniční doprava Obec leží na mezinárodně i celostátně významném železničním koridoru ČD Praha-Ostrava. Zde obcí prochází přímo železniční trať ČD č. 270 Česká Třebová - Bohumín a to včetně jejího zastavěného území. V obci je také přímo železniční zastávka, nejbližší železniční stanice je Zábřeh na Moravě Koordinace využívání území z hlediska technické infrastruktury Z hlediska technické infrastruktury vztahy přesahující rámec správního území obce jsou v těchto oblastech: vodovod, kanalizace, energetika, plynofikace a telekomunikace Vodovod Obec Hoštejn má vybudovaný vlastní místní veřejný vodovod, zásobený vodou z vlastních místních vodních zdrojů v údolní nivě Moravské Sázavy. Tento vodovod je v majetku a provozován obcí. Z vodovodu je zásobována rozvodná stanice VVN na k.ú. Hynčina Kanalizace Obec má vybudovanou vlastní splaškovou kanalizaci s vlastní čistírnou odpadních vod umístěnou na pravém břehu Moravské Sázavy východně od obce Energetika Východo-západním směrem přes řešeného území, údolím řeky Moravská Sázava, prochází kmenového vedení 22kV č. VN 121. Odbočkami z páteřního jsou napojeny celkem čtyři trafostanice. Kmenové vedení VN č. 121 je napojeno na rozvodnu v Zábřehu. Celé zastavěné území obce je v současné době elektrifikováno NN. Většinu tvoří nadzemní vedení. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 12 z 79

13 Plyn Obec Hoštejn v současné době není plynofikována. Distribuci plynu v regionu zajišťuje RWE Severomoravská plynárenská, a. s., Nejbližší VTL plynovod vede k městu Zábřeh, kde je i RS a nejbližší rozvody STL plynovodů Telekomunikace Obec je napojena na dálkové telekomunikační vedení Zábřeh Pivonín Kosov Hoštejn a dále s vedením na Tatenici a Krasíkov. Další odbočení z této páteřní trasy je v řešené obci směr Drozdovská pila Štíty s odbočení směr Cotkytle. Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu vysílače Hynčina. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 13 z 79

14 2. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU Územní plán obce byl pořízen v souladu s 21, odst. 6 zákona 50/76 Sb. v platném znění. Na základě řádně projednané urbanistické studie obce bylo, tedy, upuštěno od zpracování konceptu územního plánu a bylo zpracováno Zadání ÚPO s náležitostmi souborného stanoviska. Zadání územního plánu obce řeší jak požadavky obce, tak i všeobecné podmínky dané pro zpracování územních plánu Stavebním zákonem a předpisy souvisejícími (např. ochrana přírody, energetika atd.). V souborném stanovisku jsou vyhodnoceny jednotlivá stanoviska dotčených orgánu územního plánování, státní správy, připomínky a námitky ostatních orgánů, dotčených organizací a občanů obce. Návrh byl projednán ve společném jednání. Uplatněná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy a požadavky vlastníků pozemků a staveb byly řádně vyhodnoceny a požadavky v nich byly upřesněny tak, aby byly formulovány pokyny pro dokončení návrhu územního plánu. Pro zpracování ÚP Hoštejn bylo schváleno souborné stanovisko, které je závazné pro řešení územního plánu. Pro obec byly vymezeny dostatečně velké plochy pro dlouhodobý rozvoj požadované bytové výstavby, jakož i plochy pro rozvoj ekonomických aktivit a pro realizaci občanské vybavenosti. Je respektován systém ekologické stability, zabezpečena je ochrana památek. Územní plán obsahuje i návrhy řešení krajinné zeleně. Současně jsou řešeny rozvojové možnosti rekreace a cestovního ruchu. Rozvoj řešeného území je provázen i příslušným návrhem rozvoje technické infrastruktury. Zadání územního plánu obce řeší jak požadavky obce, tak i všeobecné podmínky dané pro zpracování územních plánu stavebním zákonem a předpisy souvisejícími (např. ochrana přírody, energetika atd.). V souborném stanovisku jsou vyhodnoceny jednotlivá stanoviska dotčených orgánu územního plánování, státní správy, připomínky a námitky ostatních orgánů, dotčených organizací a občanů obce. Během zpracování návrhu ÚP byli upraveny některé návrhové plochy vycházející ze stanovisek dotčených orgánů a z požadavků objednatele a pořizovatele. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 14 z 79

15 3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ, VYHODNOCENÍ SOULADU DLE 53 ODST. 4 SZ, VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 3.1. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍHO PLÁNU Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování ÚP řešeného území je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Zejména s cílem chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území při současném vymezení zastavitelných ploch pro potřeby společenství obyvatel území a jeho hospodářském rozvoji při současném zřetelu na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. ÚP také zajišťuje požadavky vyplívající z úkolů územního plánování jak jsou uvedeny v 19 stavebního zákona Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů ÚP Hoštejn je zpracován a pořizován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon nebo SZ ) a jeho prováděcími předpisy : vyhláška 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, v platném znění ( dále jen vyhláška ), vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s členěním ploch s rozdílným způsobem využití dle vyhl. 501/2006 Sb. byli v ÚP některé funkční plochy dále podrobněji členěny jako např. odůvodněných případech zemědělské plochy ( v souladu s druhem pozemku ZPF v KN ) včetně stanovených podmínek pro jejich využití, a nad rámec vymezených ploch vyhl. 501/2006 Sb. Byla v ÚP vymezeny plochy zeleně, které nelze zařadit k jakýmkoliv plochám stanovených toto vyhláškou Vyhodnocení souladu se zvláštními právními předpisy ÚP Hoštejn je plně v souladu se zvláštními předpisy uplatňovanými při zpracování územních plánů. Zejména se zákony: 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ( vodní zákon ) 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon ) 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 15 z 79

16 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 133/1985 Sb., o požární ochraně 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) Všechny uvedené předpisy jsou respektovány v platném znění, a s případnými prováděcími předpisy ( vyhlášky jednotlivých Ministerstev ČR) ODŮVODNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Odůvodnění koncepce rozvoje území Koncepce rozvoje území vychází z PUR ČR a urbanistických zásad a pro řešené území z nich jednoznačně vyplývá vytvoření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj území při zachování a rozvoji kulturních, civilizačních a přírodních hodnot řešeného území. Je podpořena zejména hlavní funkce rezidentní bydlení v obci jako základní funkce sídla, dále je navržena stabilizace základní veřejné infrastruktury k zajištění základní nutné vybavenosti obce, a v rámci ploch s funkčním využitím smíšeným a hospodářského bydlení venkovského typu může být tato vybavenost obce i rozvíjena. V těchto funkčních plochách však musí být v souladu s podmínkami využití ploch stanovenými ve výrokové část I. A. kapitole 6.. Dále ÚP navrhuje stabilizovat funkční využití výroby ve stávající ploše. Tato plocha může být využívána jak pro stávající výrobu, tak pro jiné druhy výroby, včetně skladování popř. výrobních služeb a na ně navazující komerční vybavenost v souladu s podmínkami využití ploch stanovenými ve výrokové část I. A. kapitole 6.. Je dále kladen důraz na maximální využití zastavěného území, a ochranu nezastavitelného území zejména ploch s přírodě blízkými společenství a významné krajinné prvky (VKP) určené 3 zákona 114/ 1992 Sb. v platném znění, včetně PUPFL a ploch s půdami s vysokým stupněm ochrany z hlediska ochrany ZPF. Dále koncepce rozvoje území navrhuje stabilizovat a upevnit ekologickou stabilitu území a ochranu krajinného rázu vymezením ploch pro ÚSES a chráněná území krajiny a navržením některých ploch k jejich zfunkčnění, a podporou udržení a rozvíjení krajinného rázu v řešeném území Odůvodnění způsobu ochrany a rozvoje kulturně-civilizačních hodnot území Archeologické hodnoty území Katastrální území lze označit za území archeologického zájmu v němž se nacházejí archeologické lokality vyplívající z historického vývoje řešené obce popsaného také v kap Archeologické lokality souvisí zejména s dobou osídlení a s hospodářskou činností od doby založení. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 16 z 79

17 Na uzemí katastru řešeného území jsou evidovány tyto lokality s archeologickými nálezy s povinností záchranného výzkumu: SAS /1 středověké a novověké jádro obce a zbytky hradu Při provádění výkopů a zemních prací však se v řešeném území musí respektovat požadavky na ochranu archeologických zájmů, jak vyplývá z 21 a 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Před zahájením zemních prací je proto investor povinen svůj záměr oznámit organizaci oprávněné k provádění záchranného archeologického výzkumu a této organizaci umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu na dotčeném území (dle ustanovení 22 odst. 2 zák. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Některé z těchto organizací jsou, Archeologický ústav AV ČR Brno nebo místně příslušné vlastivědné muzeum Kulturně historické hodnoty území Na správním území obce se nachází několik nemovitých kulturních památek. Jsou to: a) 26591/8-890 Zbytky hradu s valy a památníkem dokončení dráhy Olomouc Praha (r. č. 890) k.ú. Hoštejn p.č. 350, 349/1, 53/1, 53/4. - Zbytky hradu Hoštejn s valy (r.č. 890/1) k.ú. Hoštejn p.č fragmenty hradního jádra, předhradí (jen část pozemku) p.č. 349/1 předhradí - jen část pozemku p.č. 53/1 - lichoběžníková terasa - jen část pozemku p.č. 53/4 - lichoběžníková terasa Zbytky středověkého hradu, připomínaného v roce Památník dokončení dráhy Olomouc Praha (r.č. 890/2) k.ú. Hoštejn p.č Empírový památník ve tvaru obelisku, postaven v souvislosti se stavbou dráhy Olomouc Praha v letech b) 25708/ Kříž k.ú. Hoštejn p.č hřbitov Litinový kříž s kamenným podstavcem z konce 19.st., umístěn vpravo od vstupu do kostela. c) 37431/ Sloup se sousoším Nejsvětější Trojice k.ú. Hoštejn p.č. 276/2 (276/6 ) Sousoší je umístěno severozápadně nad obcí při polní cestě. Jedná se o empírovou kamenickou práci z roku V obci je jedno památné místo, stavba významná pro svou historickou nebo urbanistickou hodnotu: Farní kostel sv. Anny (p.č. 43, st.), historicistní, postavený v letech 1867 až 69. Je třeba uchovávat tradiční ráz a obraz sídla. U stávajících objektů s tradičním rázem je třeba tento ráz uchovat, tvarosloví nově navržených staveb musí respektovat tradiční venkovský ráz sídla. Je třeba respektovat památky chráněné státem a dále drobnou architekturu na celém území katastru jako jsou kříže, boží muka ap. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 17 z 79

18 Mimo to jsou z hlediska dochovalého tradičního domovního fondu, kvalitní objekty po obou stranách návsi. Objekty mají dochovalý tvar tradičního stavení venkovského typu se sedlovou střechou, tvar i umístění oken. U těchto objektů je vhodné stávající tvarosloví zachovat. Celkový pozitivní dojem doplňují vzrostlé listnaté stromy, které jsou umístěny na návsi okolo staveb v zahradách. Historickou urbanistickou strukturu doplňují drobné objekty urbanistického detailu. V řešeném území nacházejí různě rozeseté drobné sakrální stavby, zejména podél cest a při jejich rozcestí a na místech výhledu apod. Tyto drobné sakrální stavby, jako křížky, boží muka, smírčí kameny ( kříže ) je třeba respektovat a chránit, a přispívat k jejich zdůraznění např. výsadbou zeleně. V okolí těchto staveb nepřipustit jakoukoliv výstavbu, která by mohla nepříznivě ovlivnit jejich vzhled Urbanisticko-architektonické hodnoty území V řešeném území jsou dochovány hodnotné urbanistické struktury, které jsou dokladem historického vývoje sídla. Jedná se především o prostory historické zástavby v údolní nivě řeky Moravské Sázavy a v prostoru návsi a podél páteřní komunikace silnice II. třídy směrem na obec Kosov, která tvoří hlavní osu sídla a objekty, které ji obklopují situované na svazích po obou stranách. ÚP navrhuje chránit urbanisticko architektonickou strukturu obce jako celek, a jednotlivé stavby, dokladující stavitelské umění své doby (selské statky se zachováním původního vzhledu příp. dispozice, včetně hospodářských objektů). Pro uchování všech těchto hodnot je nutné aby veškeré děje, činnosti a zařízení respektovaly kvalitu urbanistického, architektonického a přírodního charakteru prostředí Odůvodnění způsobu ochrany a rozvoje přírodních hodnot Chráněná území Zvláštní ochrana a NATURA 2000 V řešeném území se nenachází plochy zvláště chráněného území ani lokality NATURA Obecná ochrana Na správním území obce se vyskytují významné krajinné prvky (VKP) určené 3 zákona 114/ 1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Významné krajinné prvky na území obce ze zákona jsou: - všechny plochy určené pro plnění funkce lesa - všechny vodní toky - všechny údolní nivy II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 18 z 79

19 Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívat je lze pouze tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jejich ekostabilizující funkce. Veškeré zásahy a změny ve VKP je nutno projednat s příslušným orgánem ochrany přírody. Celé správní území obce podléhá plošné ochraně přírody dle zákona. Správní území obce je součástí území přírodního parku Březná, vyhlášeného nařízením okresního úřadu v Šumperku č. 14/1997, ze dne Celková výměra parku je cca ha. Přírodní park se rozkládá na katastrech nebo jejich částech obcí: Hoštejn, Hynčina, Lupěné, Hněvkov, Václavov, Pivotín, Svébohov, Nemile, Zábřeh, Rovensko, Posřelmůvek, Výšehoří, Klášterec, Olšany, Zborov, Bušín, Jakubovice, Písařov, Bukovice, Březná, Březenský Dvůr, Štíty, Crhov, Jedlí, Horní Studénky, Drozdov a Kosov. Hranice přírodního parku Březná jsou vyznačeny ve výkresu širších vztahů. Posláním přírodního parku je zachování přírodního rázu typického pro tuto část Zborovské Vrchoviny, ochrana významných lokalit a biotopů, účelná regulace a diferenciace čerpání přírodních zdrojů a realizace takových forem rekreace, které negativně neovlivní krajinný ráz. Dále je řešené území z větší části zahrnuto v ochranném pásmu nadregionálního biokoridoru NRBK 92 - mezofilní bučinný, tudíž všechny prvky ÚSES včetně interakčních prvků je nutno považovat za součást tohoto nadregionálního biokoridoru a vztahuje se na ně ochrana jako na nadregionální prvek ÚSESu Ochrana genofondu Na území katastru se vyskytují prvky zajišťující ekologickou stabilitu území. Závazně je vymezen systém ÚSES, který vytváří břemeno na pozemky. Součástí ÚSES je tzv. mapování krajiny ve kterém je řešené území rozděleno v pěti stupňové škále na území ekologicky nejstabilnější ( stupeň ekol. stab. č. 5 ) až po uzemí s velmi malou ekologickou stabilitou či bez významu pro tuto stabilitu ( stupeň 1 nebo 0 ). Součástí vypracovaného ÚSES na základě mapování krajiny je tzv. vymezení kostry ekologické stability, ve které se do značné míry uskutečňuje ochrana genofondu. Dále jsou v ÚSES, jak je popsáno v samostatné kapitole, vymezeny jednotlivé prvky ÚSES. A z těchto prvků dále vyplývá pro ochranu genofondu další následující opatření. U funkčních prvků není přípustné měnit způsob využití a obhospodařování území. U prvků nefunkčních je třeba přijat opatření, která umožní jejich plnou funkčnost. Upřesnění skladby bude předmětem další dokumentace. Podrobnější popis prvků ÚSES je v samostatné kapitole Ochrana a rozvoj krajinného rázu Krajinný ráz je do značné míry dán způsobem hospodaření v krajině typy sídel. Území bylo dříve vcelku harmonické, ale postupně dochází zejména vlivem nevhodného hospodaření k jeho degradaci. Ve 20. století od poloviny 50-tých dochází vlivem kolektivizace zemědělství ke scelování zemědělských pozemků, rušení mezí a drobných hájků a tolik potřebné rozptýlené zeleně. Navíc dochází k rušení řady cest k jednotlivým zemědělským pozemkům, které doprovázela zeleň mající v území také orientační charakter. Plně harmonická krajina drobných zemědělských ploch byla zrušena zcelením. I přesto si však krajina vzhledem ke členitosti terénu zachovale do jisté míry harmonický ráz, kde se střídají poměrně velké lesní celky na místech, kde nebylo nikdy vhodné zakládat zemědělskou půdu svažitý terén, hluboce zaříznutá údolí vodních toků, členitá vrchovina II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 19 z 79

20 se zemědělsky využívanou plošší krajinou s ornými plochami. V místech kde zemědělské využívání neumožňuje využívat půdu jako ornou podmáčená údolí vodních toků, svahoviny apod. jsou trvale luční porosty, které dotvářejí estetickou hodnotu krajiny. V dnešní době by bylo vhodné částečné navrácení členění do dřívější stavu, tj. obnovy některých cest a velké plochy zemědělské orné půdu rozčlenit liniovou zelení nejlépe v pásech nebo pruzích ( tj resp m ), které budou zajišťovat také potřebnou prostupnost krajiny, orientační účinek, a také půdoochraný, protierozní a zvyšování retenční schopnosti krajiny. Nemalou roli v krajině hraje také rozptýlená zeleň zde v řešeném území zejména liniová zeleň podél komunikací, zejména silnic III. tříd, a jedná se především o stromořadí ovocných dřevin. Krajinu zde však v širším okolí zdobí rozptýlená zeleň ve formě bodové a také ve formě shluků jednotlivých dřevin. V těchto případech se většinou nejedná o ovocné dřeviny a jejich dominantní vzhled v krajině je vyšší. Bohužel tato zeleň v řešeném území téměř chybí. Z těchto důvodů udržování a ochrany krajinného rázu vyplívají požadavky na řešení v ÚP: Udržovat a podporovat mozaikovitost krajiny. Podporovat polyfunkční využití nezastavitelných ploch např. využití vodní resp. vodohospodářské a přírodní. Dosazovat vhodná místa rozptýlenou popř. liniovou zelení v souladu s řešením ÚSES v kap K tomu využívat zde původní druhy dřevin. Revitalizovat vodní plochy a toky s výsadbou břehových porostů včetně dřevin. Liniovou zelení členit velké zemědělské plochy na menší vhodnější celky a to i s přihlédnutím na případnou komplexní pozemkovou úpravu. Při nově budovaných komunikací vysazovat doprovodnou zeleň při využití místně původních druhů. Volně v krajině a to zejména na místech dalekého výhledu citlivě zasazovat případné objekty technické nebo dopravní infrastruktury, tak aby nebyl narušen celkový pohledový horizont krajiny ODŮVODNĚNÍ URBANISTICKÉ KONCEPCE Vznik a vývoj urbanistické struktury Historický vývoj obce a území Ves Hoštejn se rozvila jako podhradí stejnojmenného hradu. Hrad Hoštejn byl postaven v druhé polovině 13. st. Původně patřil odbojným pánům z Rýznburka, po vyplenění královskými vojsky připadl v r Šterneberkům. Již roku 1446 byl hrad označován jako zbořený, usadily se vněm však loupeživý rytíři a proto byly jeho zbytky v roce 1522 srovnány se zemí. Hoštejnské podhradí bylo ve středověku označováno jako městečko, které po zboření hradu degradovalo na ves. Po třicetileté válce jenom deset usedlých. Hoštejn byl až do 19. století poměrně malou vsí. Význam sídla a s ním spojený rozvoj výrazně vzrostl po vybudování železnice Praha Olomouc v roce 1845 a vybudování nádraží v obci. Na památku dobudování dráhy byl na zbytcích hradu postaven obelisk. II.A. Odůvodnění územního plánu Hoštejn Textová část strana 20 z 79

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DROZDOV ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. DROZDOV) SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Staré Smrkovice na udržitelný rozvoj území 1 Objednatel: Obec Staré Smrkovice 508 01 Hořice určený zastupitel: Lenka Svobodová, starostka obce Pořizovatel: Obecní úřad

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÁ JESENICE VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Červenec 2013 1 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO

OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO OBEC STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Asseco Central Europe, a.s., říjen 2010 Asseco Central Europe, a.s. STAŠOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CO Mgr. Ing. Jan Majer odpovědný projektant

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV ÚVOD ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRUTNOV Územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a změn v území z důvodu

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY

SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA CIVILNÍ OCHRANY KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SAMOSTATNÁ

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA

NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN. Samostatná příloha civilní ochrany (K. Ú. NOVÁ TELIB) KA * KA NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná příloha civilní ochrany KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou NOVÁ TELIB ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. NOVÁ TELIB) Samostatná

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení územního plánu... 4 A.2 Postup zpracování územního plánu...

Více

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ (B1) ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ (B1) ÚZEMNÍHO PLÁNU OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI ODŮVODNĚNÍ (B1) ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU... 3 2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM... 4 3. VYHODNOCENÍ

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZMĚNA ÚP č. 5 postupem podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu MĚSTYS Zpracovatel

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona.

Tento návrh zadání je zpracován v rozsahu stanoveném přílohou č. 6 projednán v souladu s ust. 47 odst. 2 stavebního zákona. Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Těšetice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Odůvodnění zpracované pořizovatelem Výsledek přezkoumání Změn č. 4 územního plánu obce Dobrá podle - 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. a) Změny č. 4 územního plánu obce Dobrá jsou v souladu s politikou

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění

KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění KACANOVY ÚZEMNÍ PLÁN - KONCEPT Textová část odůvodnění Zpracovatel: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt Pořizovatel: Obec Kacanovy Datum zpracování: březen 2007 PARÉ 5 Koncept ÚP Kacanovy, textová

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany

Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Doubek NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Pořizovatel: Městský úřad Říčany Komenského náměstí 1619/2 251 01 Říčany Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Doubek Určený zastupitel: JUDr. Zdeněk Pospíšil Datum

Více