listopad Kè foto Miroslav M lek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listopad 2004 10 Kè foto Miroslav M lek"

Transkript

1 foto Miroslav M lek listopad Kè

2 2 Slovo úvodem Vážení ètenáøi! Chci se s Vámi podìlit o poznatky ze studijní cesty do Lucemburska a Belgie, kterou jsem absolvovala zaèátkem øíjna. Na tuto cestu získal mikroregion Podralsko dotaci, spolufinancování mìsta bylo 2 600, Kè. Kanton Redange, který jsme v Lucembursku navštívili a kde jsme bydleli, je svým charakterem podobný našemu. Je to turistická oblast s národním pøírodním parkem. Lidé zde žijí pøevážnì z turistiky, a potom z pìstování bioproduktù. Když jsem odjíždìla, tak jsem, upøímnì øeèeno, nevìdìla o Lucembursku a Belgii mnoho, a pøemýšlela jsem co zajímavého a užiteèného tam uvidím. První, co mì zaskoèilo, i když jsem nebyla za hranicemi poprvé, byl dokonalý poøádek na ulicích. Protože pøed odjezdem jsem øešila problém odpadkových košù na psí výkaly, hledala jsem a všímala si takových malièkostí i v Lucembursku. Nejsou tam koše na každém rohu a v každé ulici (koše na psí výkaly jsem nevidìla vùbec), a pøesto je všude poøádek. U vchodových dveøí a v oknech domù jsou naaranžované kvìtiny a koše s ovocem a nikdo je neznièí. To mne utvrzuje v názoru, že nezáleží na poètu odpadkových košù, ale vždy a pouze na nás lidech. Tématem k zamyšlení je výroba tepla, k níž v Lucembursku používají témìø výhradnì kotelny na biomasu nebo døevní štìpky, pøípadnì solární energii. Je zde i nìkolik vìtrných elektráren, nejsou však v bezprostøední blízkostí Kotelna na døevìné štìpky obytných zón. Pro mì je to dùležitá zkušenost hlavnì proto, že i u nás se nìkteøí chystají stavìt vìtrné elektrárny, a pøístup k tomuto problému v souèasné dobì nemáme doøešen. Úžasná je spolupráce na úrovni podnikatelù a obcí. Protože jsme absolvovali i nìkolik pøednášek, konkrétnì o Evropském programu LEADER, mohli jsme porovnat podmínky naše a Lucemburska. Musím dodat, že mají jednoduší podmínky pro získávání dotací a ministerstva jim nehází klacky pod nohy, jak to nìkdy cítíme my. Je zde však zejména cítit pochopení mezi lidmi a vùle ke spolupráci a nevím jestli se setkávají s nezdravou konkurencí na úrovni mìst. Bohužel si zatím neumím pøedstavit, jak bychom se my obce dohodly napøíklad na spoleènì financovaných programech, jakých oni tam soubìžnì realizují nìkolik. Tøeba vybudování sportovního stadionu, prùmyslové zóny nebo licea (obdoba našeho gymnázia). Na takové projekty my zatím nemáme finanèní prostøedky, ale bylo by zajímavé vìdìt, jestli jsou obce schopné se dohodnout, kde by stál napøíklad spoleèný stadion. Zatím mám pocit, že by ho každá vìtší obec chtìla u sebe a dohoda by byla složitá. Stejná situace je i u podnikatelù. Funguje to tam zjednodušenì tak, že nìkolik podnikatelù pøipraví spoleèný projekt. Jako pøíklad je øetìzec podnikatelù: zemìdìlec vypìstuje biovýrobky, øezník èi pekaø je zpracuje a obchodník prodá. Je to pøirozený obìh zboží. Tito podnikatelé se však dali dohromady, uzavøeli smlouvy o dodávkách, zmodernizovali výrobu, vybudovali obchod. Spoleèný postup jim usnadnil získávání finanèních prostøedkù, nebo Evropská Unie podporuje spolupráci, a proto jejich projekt finanènì podpoøila. Díky tomuto øetìzci vznikla nová pracovní místa a poèáteèní investice rozjela nìco, co dnes dobøe prosperuje. Mrzí mne tím více (èásteènì dávám vinu našim ministerským úøedníkùm a vládì) složité a netransparentní podmínky, jaké máme pro získávání dotací (není pravda, že všechno je naøízení EU, spoustu problémù si vymýšlíme sami) a na druhé stranì si uvìdomuji, že nejsme ještì pøipraveni a budeme se dlouho uèit spolupracovat. V rámci zájezdu jsme si udìlali i exkurzi do Bruselu a Evropského parlamentu. Brusel jako mìsto mì zklamal, Praha je daleko krásnìjší a má pro turisty daleko víc lákadel v podobì památek. V Bruselu je hezké Velké námìstí a èùrající chlapeèek (což je pomìrnì malá socha v postranní ulièce obklopena krámky se suvenýry). Co mne naprosto šokovalo, že káva uprostøed Bruselu je lacinìjší než napøíklad v Èeské Lípì na námìstí, kde klidnì narazíte na kávu za 60, Kè (v Bruselu stála 1,5 EUR). Parlament EU je obrovský komplex sklenìných budov. Parlament pracuje od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin veèer a je to velmi rušná instituce. Neustále probíhající jednání jsou pøenášena na obrazovky v celém komplexu budov. Evropští poslanci mají napøíklad i èasové omezení diskusního pøíspìvku, což by asi nìkterým poslancùm v našem Velké námìstí Parlamen EU parlamentu dìlalo potíže. Zodpovídat mohou pouze tøi otázky. Tyto zásady jsou pochopitelné, evropských poslancù je 732 a bez urèitého èasového limitu by mohli diskutovat nekoneènì. Díky Ing. Kohlíèkovi, poslanci (KSÈM) a jeho asistentce Mgr. Pilaøové jsme mìli možnost prohlédnout si budovy a dokonce se naobìdvat v parlamentní jídelnì (samozøejmì za svoje). Nešlo o restauraci jako v našem parlamentu, ale o jídelnu velmi podobnou našim školním, èi závodním. Blíží se volby do krajského zastupitelstva a já jsem se rozhodla kandidovat za Stranu pro otevøenou spoleènost (SOS). Rozhodla jsem se pro stranu, která mì oslovila a s jejímž programem v zásadì souhlasím. Nechci v tomto èlánku komentovat naši politickou scénu a její koalièní a opozièní strany. Èasto se mi nelíbí, co se dìje. Krajské zastupitelstvo je však o nìèem jiném. Kraje dnes rozhodují o spoustì vìcí a rozdìlují vìtšinu finanèních prostøedkù. My v Dubé jsme vždy trpìli tím, že jsme na kraji kraje a díky reformì veøejné správy je naše krajské mìsto, Liberec, od nás 70 km. Myslím, že je naèase úèastnit se aktivnì dìní v kraji a snažit se zviditelnit naše mìsto a mít pocit, že se snažíme o našem kraji spolurozhodovat. V tìchto dnech zvolíme lidi, kteøí budou o nás rozhodovat na krajské úrovni. Nenabádám Vás, aby jste zrovna volili stranu za kterou kandiduji, ale aby byla úèast ve volbách co nejvìtší a volili jste dle svého pøesvìdèení. Je to tìžké v dobì, kdy vìtšina národa je znechucena dìním v naší politice, což chápu, protože mám stejné pocity. Volby jsou ale jediná naše možnost ovlivnit to co se nám nelíbí. Vaše starostka Hana Pejpalová Mìsíèník informací z Dubé a okolí - Dubáèek U

3 Støípky z radnice Vážení spoluobèané, pokud jste v tomto roce, tj. 2004, provádìli opravy fasád na svých nemovitostech, máte možnost požádat Mìstský úøad v Dubé o poskytnutí pøíspìvku na fasádu. Formuláø žádosti je k dispozici na stavebním úøadu MìÚ * Dubá. Je nutné ho vyplnit a zaslat s požadovanými doklady na MìÚ Dubá (podatelna) v termínu do V mìsíci prosinci Vám bude písemnì sdìleno, zda Vám byl pøíspìvek pøiznán èi nikoliv. Lenka Èermáková PLNÌNÍ ROZPOÈTU MÌSTA DUBÁ V ROCE 2004 SE STAVEM KE DNI PØÍJMY Oddíl Položka I.-IX.03 SR 2004 I.-IX.04 % SR 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv. èin , Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , Daò z pøíjmù právnických osob , Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty , Poplatky za zneèiš ování ovzduší , Poplatky za odnìtí pozemkù , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psù , Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , Poplatek za užívání veøejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís , Zrušené místní poplatky Správní poplatky , Daò z nemovitostí , Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatel , Neinvestièní pøijaté dotace z všeob. pokl , Neinvestièní pøijaté dotace ze SR , Ostatní neinvestièní dot. pøijaté ze stát. rozp , Neinvestièní pøijaté dotace od obcí , Neinvestièní pøijaté dotace od krajù , Pøevody z vlast. fondù Pøevody z ostatních vlastních fondù Pøevody z rozpoètových úètù 4216 Ostatní investièní pøijaté dotace ze stát. rozp. 83 daòové pøíjmy celkem , Pìstební èinnost , Pøedškolní zaøízení Základní školy 2 1 0, Èinnosti knihovnické , Zachování a obnova kulturních památek (sbírka na hodiny) Ostatní záležitosti kultury , Bytové hospodáøství , Nebytové hospodáøství , Pohøebnictví , Výstavba a údržba místních inž. sítí Komunální služby a územní rozvoj , Sbìr a svoz komunálních odpadù , Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò Ost. soc. péèe a pomoc zdr. postiženým , Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná èást Èinnost místní správy , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , vratky z minulých let ,83 celkem pøíjmy ,70 VÝDAJE I.-IX.03 SR 2004 I.-IX.04 % SR 1031 Pìstební èinnost Silnice ,71 Dubáèek - Mìsíèník informací z Dubé a okolí 3

4 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci , Provoz veøejné silnièní dopravy , Odvádìní a èištìní odpadních vod , Pøedškolní zaøízení , Základní školy , Èinnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury , Rozhlas a televize 1 0, Zachování a obnova kulturních památek , Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sdìl , Ostatní tìlovýchovná èinnost , Využití volného èasu dìtí a mládeže , Prevence pøed drogami, alk., nikot., aj , Programy pomoci zdravotnì postiženým , Bytové hspodáøství , Nebytové hspodáøství , Ostatní programy rozv. bydlení , Veøejné osvìtlení , Pohøebnictví , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Sbìr a svoz komunálních odpadù , Ochrana druhù a stanoviš , Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , Pøíspìvek na individuální. dopravu Domovy dùchodcù , Ost. soc. péèe a pomoc zdr. post , Požární ochrana - dobrovolná èást , Zastupitelstva obcí , Volby do parlamentu , Èinnost územní správy , zaplacené úroky , Ostatní finanèní operace (danì) Finanèní vypoøádání minulých let ,00 výdaje celkem ,22 pøíjmy ,70 pøíjmy -výdaje , uhrazené mzdy-prosinec splátky úvìrù , schodek krytý pøebytkem minulých let ,00 pøebytek Vážení obèané, vzhledem k zjištìní závažných nesrovnalostí v úèetnictví Základní školy Dubá Vás prosíme o spolupráci. Potøebujeme k okopírování všechny doklady vystavené Základní školou v Dubé na jakoukoli finanèní èástku, v letech , nebo øada z nich nebyla zaúètována do úèetnictví školy. Jedná se o pøíjmové doklady vydané školou, napøíklad za pronájem tìlocvièny, poplatky za školní družinu, poplatky za školní výlety apod. Doklad bude okopírován a ihned vrácen. Budeme rovnìž vdìèni za všechny informace týkající se pronájmu tìlocvièny (kdo a kdy ji využíval, kolik platil). Máte-li tyto doklady obra te se prosím na úèetní mìstského úøadu paní Èervenou nebo starostku mìsta paní Pejpalovou. Dìkujeme za pomoc. 4 Mìsíèník informací z Dubé a okolí - Dubáèek

5 ) Usnesení z veøejného zasedání mìsta Dubá Zastupitelstvo mìsta Dubá na svém veøejném zasedání è. 11/ 2004 ze dne 14. øíjna 2004 pøijalo následující usnesení: 1) SCHVÁLILO pøedložený program zasedání zastupitelstva è. 11/2004. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 2) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva è. 9/2004 ze dne 2.záøí 2004, usnesení zastupitelstva è. 10/2004 ze dne 9. záøí 2004, VZALO NA VÌDOMÍ zprávu è. 8/2004 kontrolního výboru zastupitelstva, viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). 3a) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základì písemné žádosti è.ev. 4/04, vyhlásit a zveøejnit prodej mìstského pozemku: èást p.p.è. 3010/6, ostatní plocha o výmìøe cca 300 m 2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, vèetnì pøíslušenství zdìná podezdívka se zdìným plotem. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 3b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstského pozemku (již vyhlášeného a zveøejnìného k prodeji, písemná žádost è.ev. 23/04): p.p.è. 498/5, trvalý travní porost o výmìøe 367 m 2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Strana kupující: Jiøí Prokop, bytem Praha, kupní cena èiní 30, Kè za 1m 2 pozemku, to je celkem , Kè plus správní poplatky, vše se splatností pøi podpisu kupní smlouvy. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 3c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstského pozemku (již vyhlášeného a zveøejnìného k prodeji, písemná žádost è.ev. 22a/04): st.p.è. 410, zastavìná plocha o výmìøe 90 m 2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: Jaroslav Kazda, bytem Mladá Boleslav, kupní cena èiní 120, Kè za 1m 2 pozemku, to je celkem , Kè plus správní poplatky, vše se splatností pøi podpisu kupní smlouvy. hlasy pro: 8 hlasy proti: 0 zdrželo se: 1 3d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstského pozemku (již vyhlášeného a zveøejnìného k prodeji, písemná žádost è.ev. 25/04): p.p.è. 16/1, zahrada o výmìøe m 2, v obci Dubá, katastrální území Døevèice. Strana kupující: manželé Richard a Pavla Hradcovi, bytem Døevèice, kupní cena èiní 30, Kè za 1 m 2 pozemku, to je celkem , Kè plus správní poplatky, vše se splatností pøi podpisu kupní smlouvy. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 3e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstského pozemku (již vyhlášeného a zveøejnìného k prodeji, písemná žádost è.ev. 665/03): stavba (obèanská vybavenost bývalá vodárna) stojící na st.p.è. 112, st.p.è. 112, zastavìná plocha o výmìøe 16 m 2, p.p.è. 591/2, trvalý travní porost o výmìøe 117 m 2, v obci Jestøebí, katastrální území Pavlovice u Jestøebí. Strana kupující: Josef Kunzo, bytem Èeská Lípa, kupní cena èiní 120, Kè za 1 m 2 pozemku (zastavìná plocha), 30, Kè za 1 m 2 pozemku (trvalý travní porost), a 5 000, Kè stojí stavba, to je celkem , Kè plus správní poplatky, vše se splatností pøi podpisu kupní smlouvy. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 3f) SCHVÁLILO protinávrh starostky oproti návrhu majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstských nemovitostí (již vyhlášených a zveøejnìných k prodeji, písemná žádost è.e. 20/04): objekt bydlení è.p. 34 ve Døevèicích stojící na st.p.è. 21, st.p.è. 21, zastavìná plocha o výmìøe 379 m 2, v obci Dubá, katastrální území Døevèice, èást obce Døevèice. Strana kupující (v první øadì): manželé Václav a Jarmila Bartošovi, bytem Døevèice, kupní cena èiní , Kè za celý pøedmìt prodeje (jedná se o èástku dle znaleckého posudku). V pøípadì, že strana kupující s mìstem Dubá nepodepíše kupní smlouvu v termínu nejpozdìji do , resp. nezaplatí ujednanou kupní cenu, bude pøikroèeno ke zveøejnìní a nabídnutí pøedmìtu prodeje jiným osobám. hlasy pro: 7 hlasy proti: 2 zdrželo se: 0 Komentáø starostky: Jedná se o objekt, kde kdysi býval národní výbor a hasièská zbrojnice. Manželé Bartošovi jsou prvními, kteøí o dùm projevili zájem, v pøípadì, že jej nekoupí nabídne se objekt dále k dalšímu prodeji. 4) SCHVÁLILO na návrh finanèního výboru zastupitelstva rozpoètovou zmìnu è.1 rozpoètu mìsta Dubá na rok 2004, viz pøíloha (k nahlédnutí na MìÚ Dubá). hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 drželo se: 0 5) SCHVÁLILO na návrh starostky nový požární øád mìsta Dubá, viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 Komentáø starostky: Požární øád obce bude dále aktualizován na internetových stránkách mìsta Dubá. 6) SCHVÁLILO na návrh komise pro regeneraci mìstské památkové zóny mìsta Dubá nový aktualizovaný program regenerace mìstské památkové zóny mìsta Dubá, viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 Komentáø starostky: V programu regenerace mìstské památkové zóny jsou zmapovány nemovité kulturní památky v našem mìstì a navržena jejich obnova èi údržba. 7) SCHVÁLILO zmìnu stávající zøizovací listiny pøíspìvkové organizace mìsta Dubá Základní školy Dubá, a to v jejím èlánku V. (vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøedává pøíspìvkové organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému využití), kde v odstavci a) se vypouští budova (obèanská vybavenost) è.p. 86 v Èeskolipské ulici v Dubé se st.p.è. 62, zastavìná plocha o výmìøe 886 m 2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, èást obce Dubá. hlasy pro: 8 hlasy proti: 0 drželo se: 0 Komentáø starostky: Vzhledem k úbytku dìtí je malá škola zbyteènou zátìží pro Základní školu, a proto tato budova bude pøevedena zpìt do správy mìsta. Pøivítáme všechny dobré nápady na využití této budovy. Urèitì nechceme, aby zùstal objekt prázdný a chátral. 8) SCHVÁLILO zmìnu obecnì závazné vyhlášky mìsta Dubá è. 23/1997 o pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù v Mateøské škole a školní družinì Dubá, kde v èlánku 5. (splatnost pøíspìvku) se doplòuje bod 7. s textem: Vybrané pøíspìvky jsou pøíjmem tìchto pøíspìvkových organizací. Pololetnì pøíspìvkové organizace sdìlí zøizovateli výši tìchto pøíspìvkù k proúètování v úèetnictví mìsta Dubá. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 Komentáø starostky: Zde se na doporuèení auditu pouze doplòuje, že vybrané pøíspìvky jsou pøíjmem pøíspìvkových organizací. Ve skuteènosti peníze skuteènì zùstávají tìmto organizacím. Dubáèek - Mìsíèník informací z Dubé a okolí 5

6 9) PROJEDNALO A VZALO NA VÌDOMÍ pøedloženou výroèní zprávu o èinnosti Základní školy Dubá za školní rok , viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). 10) PROJEDNALO A VZALO NA VÌDOMÍ pøedloženou výroèní zprávu o èinnosti Mateøské školy Dubá za školní rok , viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). 12) ROZHODLO na návrh výbìrové komise v záležitosti výbìrového øízení na zhotovitele akce bezbariérové pøechody u Základní školy Dubá, že tato stavební akce dle zpracované projektové dokumentace bude zadána na základì pøedložené cenové nabídky spoleènosti INGSTAV Doksy, s.r.o. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 drželo se: 0 Komentáø starostky: Opìt akce hlavní silnice u školy. Vyèerpat a vyúètovat dotaèní peníze je spousta papírování, a proto se neustále k této akci vracíme. V rámci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši , Kè se zúží èást hlavní silnice pøed Základní školou. Doufám, že se akci podaøí realizovat v letošním roce, jinak dotace propadne. Pozvánka na zasedání Pøedpokládaný program veøejného zasedání zastupitelstva mìsta Dubá è. 12/2004, které se uskuteèní ve ètvrtek dne 4. listopadu 2004 od hodin v sále ASTK Dubá: 1. Schválení programu zastupitelstva mìsta Dubá è. 12/ Kontrola usnesení zastupitelstva mìsta Dubá è. 11/2004 ze dne 14.øíjna 2004 se zprávou è. 9/2004 kontrolního výboru zastupitelstva mìsta Dubá. Ä 3. Informace a návrhy majetkového výboru zastupitelstva mìsta Dubá. prodeje nemovitostí pozemkù (1. a 2. kolo) další majetkoprávní záležitosti 4. Informace a návrhy finanèního výboru zastupitelstva mìsta Dubá. 5. Program regenerace MPZ mìsta Dubá doporuèení a schválení akcí na rok Další body programu: informace, diskuse, rùzné. ) Názory obèanù - JAKÉ BUDE DALŠÍ VYUŽITÍ MALÉ ŠKOLY? Pozvaní konzultanti, kteøí mìli s tímto problémem paní starostce pomoci, se shodli, že novým vhodným využitím této budovy by byla speciální škola, k jejímuž provozu by se mohly nabalovat další èinnosti rekvalifikaèní èi vzdìlávací kurzy, atd. Neberme speciální školu jen jako zvláštní tudíž školu pro hùøe vzdìlávatelné dìti. Mnohé dítì pro své zdravotní èi výchovné problémy nezvládá bìžnou výuku v základní škole, ale v malých kolektivech je možné se tìmto dìtem více vìnovat a objevit jejich pøípadné talenty a nadání, které naprosto vyváží nedostatky v bìžné výuce. Nejenže dìtem z Dìtského domova v Deštné, které zatím navštìvují tamní zvláštní školu, jen prospìje zmìna prostøedí, ale i dìti, které nyní musí z Dubé a okolních obcí dojíždìt do zvláštní školy do Doks, se budou moci vzdìlávat pro nì pøimìøeným zpùsobem pøímo v Dubé. Není to pro Dubou vùbec nic degradujícího zøídit jak se nyní pøesnìji øíká speciální školu. I z dìtí, které ji navštìvují, mohou vyrùst kvalitní, dobøí lidé, z kterých pøi peèlivé individuální výchovì mohou být manuálnì velmi zruèní lidé, lidé nadaní hudebnì, výtvarnì, pohybovì. Uvìdomme si, kolik dnes vysoce ocenìných géniù trpìlo výchovnými problémy a mnozí i tìžko zvládali bìžnou školní výuku. Zatím opomíjí další soubìžná využití budovy, ale vìøím, že toto øešení otvírá Dubé další možnosti, jak zkvalitnit život v našem malém, ale mnoha problémy sužovaném mìstì. Markéta Myšková NECHCI SE BÁT CHODIT PO ULICI Dne jsem se vracel z mìsta domù a ze dvora od sousedního domu na mì vybìhli a zaútoèili dva velcí psi. Protože jsem už starý èlovìk a nosím hùl, mìl jsem veliké štìstí a jen tak tak jsem se jim ubránil. I když už jsem zažil hodnì, vystrašený jsem ještì nyní. Nechci domyslet, co by se stalo, kdyby tito psi zaútoèili na má pravnouèata, která si zde nedaleko pøed naším domem èasto hrají. Jsem už starý èlovìk, možná jeden z nejstarších žijících mužù v Dubé, ale takovéto vìci nepamatuji. Za první republiky ani pozdìji si nikdo takové vìci nedovolil. Toulající se pes byl okamžitì odchycen a utracen, zvláštì když šel po èlovìku. Pes bez náhubku a vodítka nemá na veøejném prostranství co dìlat. To platilo vždycky. Ulice je pøece pro lidi a ne aby na ní byl pánem pes. Nerozumím tomu, že úøady a tím myslím i místní jsou k tìmto vìcem benevolentní a nekonají, zvláštì když se zprávy o napadení psem tak èasto objevují. Jan Dalecký Vážení ètenáøi! Èasto slyším, že v Dubáèku není nic zajímavého, a proto ho lidé nekupují. Od pøíštího roku bychom rádi zmìnili nejen grafickou úpravu Dubáèku, ale pøedevším obsah, a to tak, aby pro vás byl zajímavìjší. Budeme rádi, když nám pomùžete a napíšete nám své pøipomínky a návrhy, o èem byste se chtìli dovídat, co by vás zajímalo a již z Dubé a okolí nebo odjinud. Dìkuji za spolupráci. Miroslav Málek, šéfredaktor 6 Mìsíèník informací z Dubé a okolí - Dubáèek

7 PLACENÁ INZERCE Libereck kraj, spoleënè mìsto pro ûivot V ûenì voliëi, zanedlouho n s ËekajÌ volby do krajskèho zastupitelstva. Z v voje poslednìch ud lostì je z ejmè, ûe v nich nebudete rozhodovat pouze o budoucìm ÌzenÌ kraje, ale celè naöì zemï, neboù jsou jasnou a z etelnou p edehrou k volb m parlamentnìm. Proto je d leûitè, aby jste p iöli k volebnìm urn m a dali hlas tïm, kte Ì napravì chyby souëasnè vl dnì garnitury. Vl dy, kter utr cì penìze naöich dïtì! Vl dy, kter svè obëany zatïûuje vysok mi danïmi, selhala p i vyjedn v nì s Bruselem, likviduje drobnè ûivnostnìky a zemïdïlceö NemyslÌte, ûe je t eba zamezit aroganci s jakou souëasn vl dnoucì garnitura hazarduje se ûivoty n s vöech a nech v nemocnice, ökoly a vöechny ostatnì ve ejnè sluûby i naöe rodiny zapadat do nesplatiteln ch dluh?! ODS p ich zì se zmïnou tohoto neutïöenèho stavu, kter je t eba napravit. Jako kandid t ODS na hejtmana LibereckÈho kraje proto za sv j hlavnì kol vedle vyrovnanèho rozpoëtu a aktivnì Ëasti na dotaënì politice st tu a EvropskÈho spoleëenstvì povaûuji: 1) Rozvoj dopravnì infrastruktury, a to ve vöech jejìch aspektech. V prvnì adï to znamen zajistit vìcezdrojovè financov nì tak, aby v r mci celèho kraje mohla b t prov dïna dn drûba silnic II. a III. t Ìdy, zajiötïna funkënì dopravnì obsluûnost v r mci celèho kraje, a to vëetnï obcì, budov ny cyklostezky Ëi realizov n mezin rodnì projekt Regiotram. Ale takè p sobit na zkvalitnïnì ûelezniënì dopravy a silnic I.t Ìdy. 2) Podpo it p Ìliv investor, kte Ì obyvatel m LibereckÈho kraje zajistì vìce pracovnìch p ÌleûitostÌ. Pracovat znamen vydïl vat si. Za nesmìrnï d leûitè proto povaûuji, abychom si o svèm v dïlku sami rozhodovali a nebyli z vislì na rozhodnutì vl dy o v öi nejr znïjöìch podpor. 3) Libereck kraj by mïl b t rovnopr vn m krajem, pokud nechceme, aby se o n s rozhodovalo v stì nebo v Hradci. Prosazuji, aby se Libereck kraj stal po vöech str nk ch plnohodnotn m krajem, kde uû nebudeme postr dat ani sìdlo krajskèho editelstvì Policie»R, krajskèho soudu, krajskèho finanënìho editelstvì, krajskè obchodnì inspekce a dalöìch institucì, kterè ostatnì kraje obhospoda ujì. Vöechny d leûitè krajskè org ny majì b t v LibereckÈm kraji zastoupeny. 4) Spolupr ci kraje s mïsty a obcemi, kterè ho tvo Ì. Kraj jako instituce musì zn t jejich pot eby i problèmy, aby je spoleën mi silami mohly eöit. 5) Co nejlepöì servis kraje pro ve ejnost. Sv samospr vn rozhodnutì by kraj ale ani dalöì instituce nemïly vyd vat od stolu ednìk, ale mïly by je prodiskutovat s dotëen mi stranami. 6) PosÌlit a zpr hlednit grantovou politiku kraje, od kterè se odvìjì podpora neziskovèho sektoru. Pokud V s moje myölenky zaujaly, jsem kandid t ObËanskÈ demokratickè strany Petr Skokan Dubáèek - Mìsíèník informací z Dubé a jejího okolí 7

8 PLACENÁ INZERCE 8 Mìsíèník informací z Dubé a okolí - Dubáèek

9 Pøehled zásahù SDHO Dubá v záøí od 18:45 do 19:28 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodì na komunikaci I. tøídy èíslo 9 Dubá Zátiší s technikou Niva 4 x 4 v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn havarovaný motocykl a osobní automobil. Øidiè motocyklu se nacházel v pøíkopu s podezøením na zlomenou páteø a zlomenými dolními konèetinami. Pøed pøíjezdem Záchranné zdravotní služby mu byla poskytnuta první pomoc a dále jsme pomáhali s jeho dalším ošetøením v asistenci Záchranné zdravotní služby. Zajistili jsme uzavøení silnièního provozu a asanaci vozovky dvìma litry Vapexu po úniku provozních kapalin. Na místì dále zasahovala Policie ÈR od 19:28 do 20:15 vyjela jednotka k požáru zahradního odpadu do obce Horka s technikou CAS-24 v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn požár kompostu o rozloze 2 x 4 metry v bezprostøední blízkosti lesního porostu. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden proud C a spotøebovalo se litrù vody. Dùvod vzniku požáru bylo samovznícení od 11:52 do 16:30 hodin vyjela jednotka na požár lesního porostu do prostoru Obrok s technikou CAS-24, Niva 4 x 4 a s plovoucím èerpadlem v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn požár o rozloze 20 x 40 metrù pøi kterém hoøela lesní hrabanka, borùvèí a nižší køovinatý porost. Èerpací stanice byla zøízena v Tuhanci. Na likvidaci požáøištì byl použit jeden proud C a spotøebovalo se litrù vody od 17:52 do 20:36 hodin vyjela jednotka na pomoc SDH Doksy pøi lesním požáru v Bøehyni s technikou CAS- 24 v poètu Jednotce byl pøidìlen úsek o rozloze 15 x 20 metrù. Na místo zásahu bylo nataženo dopravní vedení B o délce 80 metrù a jeden proud C. Na likvidaci se spotøebovalo litrù vody. Dále zasahovaly jednotky: HZS Èeská Lípa, SDH Doksy a SDH Staré Splavy, které zabezpeèily èerpací stanici od 07:22 do 07:50 vyjela jednotka na technickou pomoc do Školní ulice v Dubé s technikou Niva 4 x 4 v poètu Jednalo se o pomoc Záchranné zdravotní službì s transportem pacienta z 3. podlaží do sanitního vozu od 12:37 do 14:10 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu do prostoru Obrok s technikou: CAS-24, Niva 4 x 4 a s plovoucím èerpadlem v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn požár o rozloze 100 m 2, pøi kterém hoøela lesní hrabanka. Spotøebovalo se litrù vody od 18:09 do 22:00 hodin vyjela jednotka k požáru osobního automobilu na komunikaci I. tøídy èíslo 9 do Bukovce. Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn hoøící osobní automobil Škoda Favorit a únik provozních kapalin o rozloze 48 m 2. Na místì pøed pøíjezdem zasahovala jednotka HZS Mìlník. Pøi zásahu se spotøebovalo 600 litrù vody a na asanaci vozovky 52 litrù Vapexu. Na místì dále zasahovala Policie ÈR a vyšetøovatel HZS Èeská Lípa. Škoda na vozidle je Kè. Pøíèinou vzniku požáru je technická závada na vozidle od 14:41 do 16:28 hodin vyjela jednotka na otevøení bytu do obce Chlum s technikou CAS-24 v poètu Provedlo se uvolnìní zámku, jeho demontáž a na žádost majitelky provizorní oprava od 09:42 do 12:04 hodin vyjela jednotka k silnièní dopravní nehodì na komunikaci I. tøídy èíslo 9 do Bukovce s technikou Niva 4 x 4 v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn havarovaný osobní automobil zn. Ford a nákladní automobil zn. Renault. V osobním automobilu se nacházel øidiè, kterému byla poskytnuta pøedlékaøská pomoc a po pøíjezdu Záchranné zdravotní služby byl pøedán do její péèe. Pøi dopravní nehodì došlo k úniku provozních kapalin na rozloze m 2, která byla asanována 104 litry Vapexu. Únik provozních kapalin byl v bezprostøední blízkosti øíèky Libìchovky a bylo nutno zamezit jeho úniku. Na místì zasahovala Policie ÈR, Záchranná zdravotní služba a odtahová služba. Jaroslav Hoza Z mìstské kroniky a historie ZE VZPOMÍNEK PANÍ UÈITELKY díl druhý, závìreèný Zahájení školního roku Pøestože již skoro deset let jsem v dùchodu, stále mì dìní ve škole zajímá a pøitahuje. Zvláštì dny zahájení školního roku jsou podnìtem k vybavování vzpomínek na ten mùj první rok uèitelky. K oživení pamìti jsem si pøeèetla zápis ze školní kroniky, kterou mi ochotnì zapùjèil pan øeditel P. Èech. Kronika je vedena od roku 1945 a najdou se v ní mnohé zajímavé údaje. Napøíklad že po osvobození naší vlasti v roce 1945 jako první pøevzal dubskou školu dne odborný uèitel Jaroslav Havlíèek z Mìlníka, nebo že prvním øeditelem tehdejší Mìš anské školy byl od 1. záøí 1945 uèitel Oldøich Horák atd. Z roku 1952 je zápis: Na pracovištì školy nastoupili uèitelé dne 25. srpna a po pøidìlení pøedmìtù, tøíd a dalších úkolù se dali do práce, aby bylo vše pøipraveno k zahájení školního roku. Tohoto roku byly v Dubé školy dvì: Obecná škola 1. až 5. roèník s øeditelem a uèitelským sborem a Støední škola I. až IV. roèník. Øeditelem této školy byl pan Václav Tylchrt, zástupkyní Drahomíra Mydlilová a k nim devìt uèitelù. B. Seidl, L. Chalupníèek, Vl. Špaèek, Jar. Havlíèek, A. Belová, A. Drobníková, V. Žáková, J. Pospíšilová a Vlasta Šindeláøová (Matìjovièová). Nìkteøí z nich pùsobili na škole již od jejího otevøení v roce Na Støední škole bylo 9 tøíd a celkem 287 žákù. Tøídy byly I. a, b, c, II. a, b, c, III. a, b, jedna IV. Více než polovina žákù dojíždìla nebo docházela z okolí i velmi vzdáleného (napø. Ždírec, Houska, Vidim). Ve tøídách bylo tehdy 25 až 35 žákù. V porovnání s dneškem to bylo mnohem víc. Ve školním roce byli v 5. až 8. tøídì ZŠ jen 152 žáci v osmi tøídách s poètem 16 až 23 žákù ve tøídì. Ještì mnoho dalších zajímavostí by se dalo z kroniky vyèíst a porovnat, ale zaènu se svými vzpomínkami. Do Dubé jsem s kufrem a balíkem s peøinou pøijela 27. srpna. První starostí bylo, kde sehnat podnájem a ubytovat se. To nebylo jako dnes, že uèitel je lákán na & komfortní byt. Ve škole mi poradili jednu adresu, ale po prohlédnutí místnosti na pùdì a po rozhovoru s majitelkou jsem se rozhodla, že tam bydlet nebudu, protože bych se tam asi sama bála. Ještì týž den veèer zajistili uèitelé smìnu na noèním výmlatu obilí v JZD. Pamatuji se, že jsme tøi kantorky pracovaly u odebírání balíkù slámy z pásu a jejich ukládání do stohu. Zanedlouho jsme byly tak zarovnány balíky, které jsme nestaèily ukládat, že nebýt pomoci jedné družstevnice, zùstaly jsme ve stohu asi zavalené. Ale všechno dopadlo dobøe a v pùlnoci po výmlatu jsme odešli všichni ke kolegyni ještì posedìt, zapít prach ze slámy a seznámit se. Tam jsem tedy poznala další uèitelky a uèitele pøi spoleèném zpìvu a zábavì. Tuto noc jsem dospala u Dáši, zástupkynì øeditele. Druhý den zaèala práce ve škole. Dostala jsem jako tøídní uèitelka tøídu I.B, tedy nejmladší a s vyuèováním na støední škole nejnezkušenìjší žáky. Ve IV. roèníku jsem dostala k výuce matematiku, Dubáèek - Mìsíèník informací z Dubé a jejího okolí 9

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

493 0300 Hlavní èinnost

493 0300 Hlavní èinnost IÈO: 00576913 - Obec Støítež 102 List: 1 Èas: 15:21:05 Datum: 17.03.2014 013 0000 Software 82.723,25 82.723,25 013 Software 82.723,25 82.723,25 018 0000 70.683,50 70.683,50 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK

Jsme: Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00. Fakultní základní škola PedF UK Jsme: Fakultní základní škola PedF UK Základní škola nám. Curieových nám. Curieových 2 Praha 1, 110 00 Mgr. T. Martínková øeditelka školy mob. 724 079 837 Partnerská škola vydavatelství FRAUS PaedDr. I.

Více