listopad Kè foto Miroslav M lek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "listopad 2004 10 Kè foto Miroslav M lek"

Transkript

1 foto Miroslav M lek listopad Kè

2 2 Slovo úvodem Vážení ètenáøi! Chci se s Vámi podìlit o poznatky ze studijní cesty do Lucemburska a Belgie, kterou jsem absolvovala zaèátkem øíjna. Na tuto cestu získal mikroregion Podralsko dotaci, spolufinancování mìsta bylo 2 600, Kè. Kanton Redange, který jsme v Lucembursku navštívili a kde jsme bydleli, je svým charakterem podobný našemu. Je to turistická oblast s národním pøírodním parkem. Lidé zde žijí pøevážnì z turistiky, a potom z pìstování bioproduktù. Když jsem odjíždìla, tak jsem, upøímnì øeèeno, nevìdìla o Lucembursku a Belgii mnoho, a pøemýšlela jsem co zajímavého a užiteèného tam uvidím. První, co mì zaskoèilo, i když jsem nebyla za hranicemi poprvé, byl dokonalý poøádek na ulicích. Protože pøed odjezdem jsem øešila problém odpadkových košù na psí výkaly, hledala jsem a všímala si takových malièkostí i v Lucembursku. Nejsou tam koše na každém rohu a v každé ulici (koše na psí výkaly jsem nevidìla vùbec), a pøesto je všude poøádek. U vchodových dveøí a v oknech domù jsou naaranžované kvìtiny a koše s ovocem a nikdo je neznièí. To mne utvrzuje v názoru, že nezáleží na poètu odpadkových košù, ale vždy a pouze na nás lidech. Tématem k zamyšlení je výroba tepla, k níž v Lucembursku používají témìø výhradnì kotelny na biomasu nebo døevní štìpky, pøípadnì solární energii. Je zde i nìkolik vìtrných elektráren, nejsou však v bezprostøední blízkostí Kotelna na døevìné štìpky obytných zón. Pro mì je to dùležitá zkušenost hlavnì proto, že i u nás se nìkteøí chystají stavìt vìtrné elektrárny, a pøístup k tomuto problému v souèasné dobì nemáme doøešen. Úžasná je spolupráce na úrovni podnikatelù a obcí. Protože jsme absolvovali i nìkolik pøednášek, konkrétnì o Evropském programu LEADER, mohli jsme porovnat podmínky naše a Lucemburska. Musím dodat, že mají jednoduší podmínky pro získávání dotací a ministerstva jim nehází klacky pod nohy, jak to nìkdy cítíme my. Je zde však zejména cítit pochopení mezi lidmi a vùle ke spolupráci a nevím jestli se setkávají s nezdravou konkurencí na úrovni mìst. Bohužel si zatím neumím pøedstavit, jak bychom se my obce dohodly napøíklad na spoleènì financovaných programech, jakých oni tam soubìžnì realizují nìkolik. Tøeba vybudování sportovního stadionu, prùmyslové zóny nebo licea (obdoba našeho gymnázia). Na takové projekty my zatím nemáme finanèní prostøedky, ale bylo by zajímavé vìdìt, jestli jsou obce schopné se dohodnout, kde by stál napøíklad spoleèný stadion. Zatím mám pocit, že by ho každá vìtší obec chtìla u sebe a dohoda by byla složitá. Stejná situace je i u podnikatelù. Funguje to tam zjednodušenì tak, že nìkolik podnikatelù pøipraví spoleèný projekt. Jako pøíklad je øetìzec podnikatelù: zemìdìlec vypìstuje biovýrobky, øezník èi pekaø je zpracuje a obchodník prodá. Je to pøirozený obìh zboží. Tito podnikatelé se však dali dohromady, uzavøeli smlouvy o dodávkách, zmodernizovali výrobu, vybudovali obchod. Spoleèný postup jim usnadnil získávání finanèních prostøedkù, nebo Evropská Unie podporuje spolupráci, a proto jejich projekt finanènì podpoøila. Díky tomuto øetìzci vznikla nová pracovní místa a poèáteèní investice rozjela nìco, co dnes dobøe prosperuje. Mrzí mne tím více (èásteènì dávám vinu našim ministerským úøedníkùm a vládì) složité a netransparentní podmínky, jaké máme pro získávání dotací (není pravda, že všechno je naøízení EU, spoustu problémù si vymýšlíme sami) a na druhé stranì si uvìdomuji, že nejsme ještì pøipraveni a budeme se dlouho uèit spolupracovat. V rámci zájezdu jsme si udìlali i exkurzi do Bruselu a Evropského parlamentu. Brusel jako mìsto mì zklamal, Praha je daleko krásnìjší a má pro turisty daleko víc lákadel v podobì památek. V Bruselu je hezké Velké námìstí a èùrající chlapeèek (což je pomìrnì malá socha v postranní ulièce obklopena krámky se suvenýry). Co mne naprosto šokovalo, že káva uprostøed Bruselu je lacinìjší než napøíklad v Èeské Lípì na námìstí, kde klidnì narazíte na kávu za 60, Kè (v Bruselu stála 1,5 EUR). Parlament EU je obrovský komplex sklenìných budov. Parlament pracuje od 8:00 hodin ráno do 20:00 hodin veèer a je to velmi rušná instituce. Neustále probíhající jednání jsou pøenášena na obrazovky v celém komplexu budov. Evropští poslanci mají napøíklad i èasové omezení diskusního pøíspìvku, což by asi nìkterým poslancùm v našem Velké námìstí Parlamen EU parlamentu dìlalo potíže. Zodpovídat mohou pouze tøi otázky. Tyto zásady jsou pochopitelné, evropských poslancù je 732 a bez urèitého èasového limitu by mohli diskutovat nekoneènì. Díky Ing. Kohlíèkovi, poslanci (KSÈM) a jeho asistentce Mgr. Pilaøové jsme mìli možnost prohlédnout si budovy a dokonce se naobìdvat v parlamentní jídelnì (samozøejmì za svoje). Nešlo o restauraci jako v našem parlamentu, ale o jídelnu velmi podobnou našim školním, èi závodním. Blíží se volby do krajského zastupitelstva a já jsem se rozhodla kandidovat za Stranu pro otevøenou spoleènost (SOS). Rozhodla jsem se pro stranu, která mì oslovila a s jejímž programem v zásadì souhlasím. Nechci v tomto èlánku komentovat naši politickou scénu a její koalièní a opozièní strany. Èasto se mi nelíbí, co se dìje. Krajské zastupitelstvo je však o nìèem jiném. Kraje dnes rozhodují o spoustì vìcí a rozdìlují vìtšinu finanèních prostøedkù. My v Dubé jsme vždy trpìli tím, že jsme na kraji kraje a díky reformì veøejné správy je naše krajské mìsto, Liberec, od nás 70 km. Myslím, že je naèase úèastnit se aktivnì dìní v kraji a snažit se zviditelnit naše mìsto a mít pocit, že se snažíme o našem kraji spolurozhodovat. V tìchto dnech zvolíme lidi, kteøí budou o nás rozhodovat na krajské úrovni. Nenabádám Vás, aby jste zrovna volili stranu za kterou kandiduji, ale aby byla úèast ve volbách co nejvìtší a volili jste dle svého pøesvìdèení. Je to tìžké v dobì, kdy vìtšina národa je znechucena dìním v naší politice, což chápu, protože mám stejné pocity. Volby jsou ale jediná naše možnost ovlivnit to co se nám nelíbí. Vaše starostka Hana Pejpalová Mìsíèník informací z Dubé a okolí - Dubáèek U

3 Støípky z radnice Vážení spoluobèané, pokud jste v tomto roce, tj. 2004, provádìli opravy fasád na svých nemovitostech, máte možnost požádat Mìstský úøad v Dubé o poskytnutí pøíspìvku na fasádu. Formuláø žádosti je k dispozici na stavebním úøadu MìÚ * Dubá. Je nutné ho vyplnit a zaslat s požadovanými doklady na MìÚ Dubá (podatelna) v termínu do V mìsíci prosinci Vám bude písemnì sdìleno, zda Vám byl pøíspìvek pøiznán èi nikoliv. Lenka Èermáková PLNÌNÍ ROZPOÈTU MÌSTA DUBÁ V ROCE 2004 SE STAVEM KE DNI PØÍJMY Oddíl Položka I.-IX.03 SR 2004 I.-IX.04 % SR 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv. èin , Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnos , Daò z pøíjmù právnických osob , Daò z pøíjmù právnických osob za obce Daò z pøidané hodnoty , Poplatky za zneèiš ování ovzduší , Poplatky za odnìtí pozemkù , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psù , Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt , Poplatek za užívání veøejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozovaný výherní hrací pøís , Zrušené místní poplatky Správní poplatky , Daò z nemovitostí , Splátky pùjèených prostøedkù od obyvatel , Neinvestièní pøijaté dotace z všeob. pokl , Neinvestièní pøijaté dotace ze SR , Ostatní neinvestièní dot. pøijaté ze stát. rozp , Neinvestièní pøijaté dotace od obcí , Neinvestièní pøijaté dotace od krajù , Pøevody z vlast. fondù Pøevody z ostatních vlastních fondù Pøevody z rozpoètových úètù 4216 Ostatní investièní pøijaté dotace ze stát. rozp. 83 daòové pøíjmy celkem , Pìstební èinnost , Pøedškolní zaøízení Základní školy 2 1 0, Èinnosti knihovnické , Zachování a obnova kulturních památek (sbírka na hodiny) Ostatní záležitosti kultury , Bytové hospodáøství , Nebytové hospodáøství , Pohøebnictví , Výstavba a údržba místních inž. sítí Komunální služby a územní rozvoj , Sbìr a svoz komunálních odpadù , Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò Ost. soc. péèe a pomoc zdr. postiženým , Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná èást Èinnost místní správy , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací , vratky z minulých let ,83 celkem pøíjmy ,70 VÝDAJE I.-IX.03 SR 2004 I.-IX.04 % SR 1031 Pìstební èinnost Silnice ,71 Dubáèek - Mìsíèník informací z Dubé a okolí 3

4 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikaci , Provoz veøejné silnièní dopravy , Odvádìní a èištìní odpadních vod , Pøedškolní zaøízení , Základní školy , Èinnosti knihovnické , Ostatní záležitosti kultury , Rozhlas a televize 1 0, Zachování a obnova kulturních památek , Ostatní záležitosti kultury, cirkví a sdìl , Ostatní tìlovýchovná èinnost , Využití volného èasu dìtí a mládeže , Prevence pøed drogami, alk., nikot., aj , Programy pomoci zdravotnì postiženým , Bytové hspodáøství , Nebytové hspodáøství , Ostatní programy rozv. bydlení , Veøejné osvìtlení , Pohøebnictví , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Sbìr a svoz komunálních odpadù , Ochrana druhù a stanoviš , Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò , Pøíspìvek na individuální. dopravu Domovy dùchodcù , Ost. soc. péèe a pomoc zdr. post , Požární ochrana - dobrovolná èást , Zastupitelstva obcí , Volby do parlamentu , Èinnost územní správy , zaplacené úroky , Ostatní finanèní operace (danì) Finanèní vypoøádání minulých let ,00 výdaje celkem ,22 pøíjmy ,70 pøíjmy -výdaje , uhrazené mzdy-prosinec splátky úvìrù , schodek krytý pøebytkem minulých let ,00 pøebytek Vážení obèané, vzhledem k zjištìní závažných nesrovnalostí v úèetnictví Základní školy Dubá Vás prosíme o spolupráci. Potøebujeme k okopírování všechny doklady vystavené Základní školou v Dubé na jakoukoli finanèní èástku, v letech , nebo øada z nich nebyla zaúètována do úèetnictví školy. Jedná se o pøíjmové doklady vydané školou, napøíklad za pronájem tìlocvièny, poplatky za školní družinu, poplatky za školní výlety apod. Doklad bude okopírován a ihned vrácen. Budeme rovnìž vdìèni za všechny informace týkající se pronájmu tìlocvièny (kdo a kdy ji využíval, kolik platil). Máte-li tyto doklady obra te se prosím na úèetní mìstského úøadu paní Èervenou nebo starostku mìsta paní Pejpalovou. Dìkujeme za pomoc. 4 Mìsíèník informací z Dubé a okolí - Dubáèek

5 ) Usnesení z veøejného zasedání mìsta Dubá Zastupitelstvo mìsta Dubá na svém veøejném zasedání è. 11/ 2004 ze dne 14. øíjna 2004 pøijalo následující usnesení: 1) SCHVÁLILO pøedložený program zasedání zastupitelstva è. 11/2004. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 2) ZKONTROLOVALO usnesení zastupitelstva è. 9/2004 ze dne 2.záøí 2004, usnesení zastupitelstva è. 10/2004 ze dne 9. záøí 2004, VZALO NA VÌDOMÍ zprávu è. 8/2004 kontrolního výboru zastupitelstva, viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). 3a) ROZHODLO na návrh majetkového výboru zastupitelstva na základì písemné žádosti è.ev. 4/04, vyhlásit a zveøejnit prodej mìstského pozemku: èást p.p.è. 3010/6, ostatní plocha o výmìøe cca 300 m 2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, vèetnì pøíslušenství zdìná podezdívka se zdìným plotem. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 3b) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstského pozemku (již vyhlášeného a zveøejnìného k prodeji, písemná žádost è.ev. 23/04): p.p.è. 498/5, trvalý travní porost o výmìøe 367 m 2, v obci Dubá, katastrální území Zátyní. Strana kupující: Jiøí Prokop, bytem Praha, kupní cena èiní 30, Kè za 1m 2 pozemku, to je celkem , Kè plus správní poplatky, vše se splatností pøi podpisu kupní smlouvy. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 3c) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstského pozemku (již vyhlášeného a zveøejnìného k prodeji, písemná žádost è.ev. 22a/04): st.p.è. 410, zastavìná plocha o výmìøe 90 m 2, v obci Dubá, katastrální území Dubá. Strana kupující: Jaroslav Kazda, bytem Mladá Boleslav, kupní cena èiní 120, Kè za 1m 2 pozemku, to je celkem , Kè plus správní poplatky, vše se splatností pøi podpisu kupní smlouvy. hlasy pro: 8 hlasy proti: 0 zdrželo se: 1 3d) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstského pozemku (již vyhlášeného a zveøejnìného k prodeji, písemná žádost è.ev. 25/04): p.p.è. 16/1, zahrada o výmìøe m 2, v obci Dubá, katastrální území Døevèice. Strana kupující: manželé Richard a Pavla Hradcovi, bytem Døevèice, kupní cena èiní 30, Kè za 1 m 2 pozemku, to je celkem , Kè plus správní poplatky, vše se splatností pøi podpisu kupní smlouvy. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 3e) SCHVÁLILO na návrh majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstského pozemku (již vyhlášeného a zveøejnìného k prodeji, písemná žádost è.ev. 665/03): stavba (obèanská vybavenost bývalá vodárna) stojící na st.p.è. 112, st.p.è. 112, zastavìná plocha o výmìøe 16 m 2, p.p.è. 591/2, trvalý travní porost o výmìøe 117 m 2, v obci Jestøebí, katastrální území Pavlovice u Jestøebí. Strana kupující: Josef Kunzo, bytem Èeská Lípa, kupní cena èiní 120, Kè za 1 m 2 pozemku (zastavìná plocha), 30, Kè za 1 m 2 pozemku (trvalý travní porost), a 5 000, Kè stojí stavba, to je celkem , Kè plus správní poplatky, vše se splatností pøi podpisu kupní smlouvy. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 3f) SCHVÁLILO protinávrh starostky oproti návrhu majetkového výboru zastupitelstva prodej mìstských nemovitostí (již vyhlášených a zveøejnìných k prodeji, písemná žádost è.e. 20/04): objekt bydlení è.p. 34 ve Døevèicích stojící na st.p.è. 21, st.p.è. 21, zastavìná plocha o výmìøe 379 m 2, v obci Dubá, katastrální území Døevèice, èást obce Døevèice. Strana kupující (v první øadì): manželé Václav a Jarmila Bartošovi, bytem Døevèice, kupní cena èiní , Kè za celý pøedmìt prodeje (jedná se o èástku dle znaleckého posudku). V pøípadì, že strana kupující s mìstem Dubá nepodepíše kupní smlouvu v termínu nejpozdìji do , resp. nezaplatí ujednanou kupní cenu, bude pøikroèeno ke zveøejnìní a nabídnutí pøedmìtu prodeje jiným osobám. hlasy pro: 7 hlasy proti: 2 zdrželo se: 0 Komentáø starostky: Jedná se o objekt, kde kdysi býval národní výbor a hasièská zbrojnice. Manželé Bartošovi jsou prvními, kteøí o dùm projevili zájem, v pøípadì, že jej nekoupí nabídne se objekt dále k dalšímu prodeji. 4) SCHVÁLILO na návrh finanèního výboru zastupitelstva rozpoètovou zmìnu è.1 rozpoètu mìsta Dubá na rok 2004, viz pøíloha (k nahlédnutí na MìÚ Dubá). hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 drželo se: 0 5) SCHVÁLILO na návrh starostky nový požární øád mìsta Dubá, viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 Komentáø starostky: Požární øád obce bude dále aktualizován na internetových stránkách mìsta Dubá. 6) SCHVÁLILO na návrh komise pro regeneraci mìstské památkové zóny mìsta Dubá nový aktualizovaný program regenerace mìstské památkové zóny mìsta Dubá, viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 Komentáø starostky: V programu regenerace mìstské památkové zóny jsou zmapovány nemovité kulturní památky v našem mìstì a navržena jejich obnova èi údržba. 7) SCHVÁLILO zmìnu stávající zøizovací listiny pøíspìvkové organizace mìsta Dubá Základní školy Dubá, a to v jejím èlánku V. (vymezení majetku ve vlastnictví zøizovatele, který se pøedává pøíspìvkové organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodáøskému využití), kde v odstavci a) se vypouští budova (obèanská vybavenost) è.p. 86 v Èeskolipské ulici v Dubé se st.p.è. 62, zastavìná plocha o výmìøe 886 m 2, v obci Dubá, katastrální území Dubá, èást obce Dubá. hlasy pro: 8 hlasy proti: 0 drželo se: 0 Komentáø starostky: Vzhledem k úbytku dìtí je malá škola zbyteènou zátìží pro Základní školu, a proto tato budova bude pøevedena zpìt do správy mìsta. Pøivítáme všechny dobré nápady na využití této budovy. Urèitì nechceme, aby zùstal objekt prázdný a chátral. 8) SCHVÁLILO zmìnu obecnì závazné vyhlášky mìsta Dubá è. 23/1997 o pøíspìvku na èásteènou úhradu neinvestièních nákladù v Mateøské škole a školní družinì Dubá, kde v èlánku 5. (splatnost pøíspìvku) se doplòuje bod 7. s textem: Vybrané pøíspìvky jsou pøíjmem tìchto pøíspìvkových organizací. Pololetnì pøíspìvkové organizace sdìlí zøizovateli výši tìchto pøíspìvkù k proúètování v úèetnictví mìsta Dubá. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 zdrželo se: 0 Komentáø starostky: Zde se na doporuèení auditu pouze doplòuje, že vybrané pøíspìvky jsou pøíjmem pøíspìvkových organizací. Ve skuteènosti peníze skuteènì zùstávají tìmto organizacím. Dubáèek - Mìsíèník informací z Dubé a okolí 5

6 9) PROJEDNALO A VZALO NA VÌDOMÍ pøedloženou výroèní zprávu o èinnosti Základní školy Dubá za školní rok , viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). 10) PROJEDNALO A VZALO NA VÌDOMÍ pøedloženou výroèní zprávu o èinnosti Mateøské školy Dubá za školní rok , viz pøíloha (k nahlédnutí na Mìstském úøadì Dubá). 12) ROZHODLO na návrh výbìrové komise v záležitosti výbìrového øízení na zhotovitele akce bezbariérové pøechody u Základní školy Dubá, že tato stavební akce dle zpracované projektové dokumentace bude zadána na základì pøedložené cenové nabídky spoleènosti INGSTAV Doksy, s.r.o. hlasy pro: 9 hlasy proti: 0 drželo se: 0 Komentáø starostky: Opìt akce hlavní silnice u školy. Vyèerpat a vyúètovat dotaèní peníze je spousta papírování, a proto se neustále k této akci vracíme. V rámci dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši , Kè se zúží èást hlavní silnice pøed Základní školou. Doufám, že se akci podaøí realizovat v letošním roce, jinak dotace propadne. Pozvánka na zasedání Pøedpokládaný program veøejného zasedání zastupitelstva mìsta Dubá è. 12/2004, které se uskuteèní ve ètvrtek dne 4. listopadu 2004 od hodin v sále ASTK Dubá: 1. Schválení programu zastupitelstva mìsta Dubá è. 12/ Kontrola usnesení zastupitelstva mìsta Dubá è. 11/2004 ze dne 14.øíjna 2004 se zprávou è. 9/2004 kontrolního výboru zastupitelstva mìsta Dubá. Ä 3. Informace a návrhy majetkového výboru zastupitelstva mìsta Dubá. prodeje nemovitostí pozemkù (1. a 2. kolo) další majetkoprávní záležitosti 4. Informace a návrhy finanèního výboru zastupitelstva mìsta Dubá. 5. Program regenerace MPZ mìsta Dubá doporuèení a schválení akcí na rok Další body programu: informace, diskuse, rùzné. ) Názory obèanù - JAKÉ BUDE DALŠÍ VYUŽITÍ MALÉ ŠKOLY? Pozvaní konzultanti, kteøí mìli s tímto problémem paní starostce pomoci, se shodli, že novým vhodným využitím této budovy by byla speciální škola, k jejímuž provozu by se mohly nabalovat další èinnosti rekvalifikaèní èi vzdìlávací kurzy, atd. Neberme speciální školu jen jako zvláštní tudíž školu pro hùøe vzdìlávatelné dìti. Mnohé dítì pro své zdravotní èi výchovné problémy nezvládá bìžnou výuku v základní škole, ale v malých kolektivech je možné se tìmto dìtem více vìnovat a objevit jejich pøípadné talenty a nadání, které naprosto vyváží nedostatky v bìžné výuce. Nejenže dìtem z Dìtského domova v Deštné, které zatím navštìvují tamní zvláštní školu, jen prospìje zmìna prostøedí, ale i dìti, které nyní musí z Dubé a okolních obcí dojíždìt do zvláštní školy do Doks, se budou moci vzdìlávat pro nì pøimìøeným zpùsobem pøímo v Dubé. Není to pro Dubou vùbec nic degradujícího zøídit jak se nyní pøesnìji øíká speciální školu. I z dìtí, které ji navštìvují, mohou vyrùst kvalitní, dobøí lidé, z kterých pøi peèlivé individuální výchovì mohou být manuálnì velmi zruèní lidé, lidé nadaní hudebnì, výtvarnì, pohybovì. Uvìdomme si, kolik dnes vysoce ocenìných géniù trpìlo výchovnými problémy a mnozí i tìžko zvládali bìžnou školní výuku. Zatím opomíjí další soubìžná využití budovy, ale vìøím, že toto øešení otvírá Dubé další možnosti, jak zkvalitnit život v našem malém, ale mnoha problémy sužovaném mìstì. Markéta Myšková NECHCI SE BÁT CHODIT PO ULICI Dne jsem se vracel z mìsta domù a ze dvora od sousedního domu na mì vybìhli a zaútoèili dva velcí psi. Protože jsem už starý èlovìk a nosím hùl, mìl jsem veliké štìstí a jen tak tak jsem se jim ubránil. I když už jsem zažil hodnì, vystrašený jsem ještì nyní. Nechci domyslet, co by se stalo, kdyby tito psi zaútoèili na má pravnouèata, která si zde nedaleko pøed naším domem èasto hrají. Jsem už starý èlovìk, možná jeden z nejstarších žijících mužù v Dubé, ale takovéto vìci nepamatuji. Za první republiky ani pozdìji si nikdo takové vìci nedovolil. Toulající se pes byl okamžitì odchycen a utracen, zvláštì když šel po èlovìku. Pes bez náhubku a vodítka nemá na veøejném prostranství co dìlat. To platilo vždycky. Ulice je pøece pro lidi a ne aby na ní byl pánem pes. Nerozumím tomu, že úøady a tím myslím i místní jsou k tìmto vìcem benevolentní a nekonají, zvláštì když se zprávy o napadení psem tak èasto objevují. Jan Dalecký Vážení ètenáøi! Èasto slyším, že v Dubáèku není nic zajímavého, a proto ho lidé nekupují. Od pøíštího roku bychom rádi zmìnili nejen grafickou úpravu Dubáèku, ale pøedevším obsah, a to tak, aby pro vás byl zajímavìjší. Budeme rádi, když nám pomùžete a napíšete nám své pøipomínky a návrhy, o èem byste se chtìli dovídat, co by vás zajímalo a již z Dubé a okolí nebo odjinud. Dìkuji za spolupráci. Miroslav Málek, šéfredaktor 6 Mìsíèník informací z Dubé a okolí - Dubáèek

7 PLACENÁ INZERCE Libereck kraj, spoleënè mìsto pro ûivot V ûenì voliëi, zanedlouho n s ËekajÌ volby do krajskèho zastupitelstva. Z v voje poslednìch ud lostì je z ejmè, ûe v nich nebudete rozhodovat pouze o budoucìm ÌzenÌ kraje, ale celè naöì zemï, neboù jsou jasnou a z etelnou p edehrou k volb m parlamentnìm. Proto je d leûitè, aby jste p iöli k volebnìm urn m a dali hlas tïm, kte Ì napravì chyby souëasnè vl dnì garnitury. Vl dy, kter utr cì penìze naöich dïtì! Vl dy, kter svè obëany zatïûuje vysok mi danïmi, selhala p i vyjedn v nì s Bruselem, likviduje drobnè ûivnostnìky a zemïdïlceö NemyslÌte, ûe je t eba zamezit aroganci s jakou souëasn vl dnoucì garnitura hazarduje se ûivoty n s vöech a nech v nemocnice, ökoly a vöechny ostatnì ve ejnè sluûby i naöe rodiny zapadat do nesplatiteln ch dluh?! ODS p ich zì se zmïnou tohoto neutïöenèho stavu, kter je t eba napravit. Jako kandid t ODS na hejtmana LibereckÈho kraje proto za sv j hlavnì kol vedle vyrovnanèho rozpoëtu a aktivnì Ëasti na dotaënì politice st tu a EvropskÈho spoleëenstvì povaûuji: 1) Rozvoj dopravnì infrastruktury, a to ve vöech jejìch aspektech. V prvnì adï to znamen zajistit vìcezdrojovè financov nì tak, aby v r mci celèho kraje mohla b t prov dïna dn drûba silnic II. a III. t Ìdy, zajiötïna funkënì dopravnì obsluûnost v r mci celèho kraje, a to vëetnï obcì, budov ny cyklostezky Ëi realizov n mezin rodnì projekt Regiotram. Ale takè p sobit na zkvalitnïnì ûelezniënì dopravy a silnic I.t Ìdy. 2) Podpo it p Ìliv investor, kte Ì obyvatel m LibereckÈho kraje zajistì vìce pracovnìch p ÌleûitostÌ. Pracovat znamen vydïl vat si. Za nesmìrnï d leûitè proto povaûuji, abychom si o svèm v dïlku sami rozhodovali a nebyli z vislì na rozhodnutì vl dy o v öi nejr znïjöìch podpor. 3) Libereck kraj by mïl b t rovnopr vn m krajem, pokud nechceme, aby se o n s rozhodovalo v stì nebo v Hradci. Prosazuji, aby se Libereck kraj stal po vöech str nk ch plnohodnotn m krajem, kde uû nebudeme postr dat ani sìdlo krajskèho editelstvì Policie»R, krajskèho soudu, krajskèho finanënìho editelstvì, krajskè obchodnì inspekce a dalöìch institucì, kterè ostatnì kraje obhospoda ujì. Vöechny d leûitè krajskè org ny majì b t v LibereckÈm kraji zastoupeny. 4) Spolupr ci kraje s mïsty a obcemi, kterè ho tvo Ì. Kraj jako instituce musì zn t jejich pot eby i problèmy, aby je spoleën mi silami mohly eöit. 5) Co nejlepöì servis kraje pro ve ejnost. Sv samospr vn rozhodnutì by kraj ale ani dalöì instituce nemïly vyd vat od stolu ednìk, ale mïly by je prodiskutovat s dotëen mi stranami. 6) PosÌlit a zpr hlednit grantovou politiku kraje, od kterè se odvìjì podpora neziskovèho sektoru. Pokud V s moje myölenky zaujaly, jsem kandid t ObËanskÈ demokratickè strany Petr Skokan Dubáèek - Mìsíèník informací z Dubé a jejího okolí 7

8 PLACENÁ INZERCE 8 Mìsíèník informací z Dubé a okolí - Dubáèek

9 Pøehled zásahù SDHO Dubá v záøí od 18:45 do 19:28 hodin vyjela jednotka k dopravní nehodì na komunikaci I. tøídy èíslo 9 Dubá Zátiší s technikou Niva 4 x 4 v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn havarovaný motocykl a osobní automobil. Øidiè motocyklu se nacházel v pøíkopu s podezøením na zlomenou páteø a zlomenými dolními konèetinami. Pøed pøíjezdem Záchranné zdravotní služby mu byla poskytnuta první pomoc a dále jsme pomáhali s jeho dalším ošetøením v asistenci Záchranné zdravotní služby. Zajistili jsme uzavøení silnièního provozu a asanaci vozovky dvìma litry Vapexu po úniku provozních kapalin. Na místì dále zasahovala Policie ÈR od 19:28 do 20:15 vyjela jednotka k požáru zahradního odpadu do obce Horka s technikou CAS-24 v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn požár kompostu o rozloze 2 x 4 metry v bezprostøední blízkosti lesního porostu. Na likvidaci požáru byl nasazen jeden proud C a spotøebovalo se litrù vody. Dùvod vzniku požáru bylo samovznícení od 11:52 do 16:30 hodin vyjela jednotka na požár lesního porostu do prostoru Obrok s technikou CAS-24, Niva 4 x 4 a s plovoucím èerpadlem v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn požár o rozloze 20 x 40 metrù pøi kterém hoøela lesní hrabanka, borùvèí a nižší køovinatý porost. Èerpací stanice byla zøízena v Tuhanci. Na likvidaci požáøištì byl použit jeden proud C a spotøebovalo se litrù vody od 17:52 do 20:36 hodin vyjela jednotka na pomoc SDH Doksy pøi lesním požáru v Bøehyni s technikou CAS- 24 v poètu Jednotce byl pøidìlen úsek o rozloze 15 x 20 metrù. Na místo zásahu bylo nataženo dopravní vedení B o délce 80 metrù a jeden proud C. Na likvidaci se spotøebovalo litrù vody. Dále zasahovaly jednotky: HZS Èeská Lípa, SDH Doksy a SDH Staré Splavy, které zabezpeèily èerpací stanici od 07:22 do 07:50 vyjela jednotka na technickou pomoc do Školní ulice v Dubé s technikou Niva 4 x 4 v poètu Jednalo se o pomoc Záchranné zdravotní službì s transportem pacienta z 3. podlaží do sanitního vozu od 12:37 do 14:10 hodin vyjela jednotka k požáru lesního porostu do prostoru Obrok s technikou: CAS-24, Niva 4 x 4 a s plovoucím èerpadlem v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn požár o rozloze 100 m 2, pøi kterém hoøela lesní hrabanka. Spotøebovalo se litrù vody od 18:09 do 22:00 hodin vyjela jednotka k požáru osobního automobilu na komunikaci I. tøídy èíslo 9 do Bukovce. Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn hoøící osobní automobil Škoda Favorit a únik provozních kapalin o rozloze 48 m 2. Na místì pøed pøíjezdem zasahovala jednotka HZS Mìlník. Pøi zásahu se spotøebovalo 600 litrù vody a na asanaci vozovky 52 litrù Vapexu. Na místì dále zasahovala Policie ÈR a vyšetøovatel HZS Èeská Lípa. Škoda na vozidle je Kè. Pøíèinou vzniku požáru je technická závada na vozidle od 14:41 do 16:28 hodin vyjela jednotka na otevøení bytu do obce Chlum s technikou CAS-24 v poètu Provedlo se uvolnìní zámku, jeho demontáž a na žádost majitelky provizorní oprava od 09:42 do 12:04 hodin vyjela jednotka k silnièní dopravní nehodì na komunikaci I. tøídy èíslo 9 do Bukovce s technikou Niva 4 x 4 v poètu Po pøíjezdu na místo zásahu a provedeném prùzkumu zjištìn havarovaný osobní automobil zn. Ford a nákladní automobil zn. Renault. V osobním automobilu se nacházel øidiè, kterému byla poskytnuta pøedlékaøská pomoc a po pøíjezdu Záchranné zdravotní služby byl pøedán do její péèe. Pøi dopravní nehodì došlo k úniku provozních kapalin na rozloze m 2, která byla asanována 104 litry Vapexu. Únik provozních kapalin byl v bezprostøední blízkosti øíèky Libìchovky a bylo nutno zamezit jeho úniku. Na místì zasahovala Policie ÈR, Záchranná zdravotní služba a odtahová služba. Jaroslav Hoza Z mìstské kroniky a historie ZE VZPOMÍNEK PANÍ UÈITELKY díl druhý, závìreèný Zahájení školního roku Pøestože již skoro deset let jsem v dùchodu, stále mì dìní ve škole zajímá a pøitahuje. Zvláštì dny zahájení školního roku jsou podnìtem k vybavování vzpomínek na ten mùj první rok uèitelky. K oživení pamìti jsem si pøeèetla zápis ze školní kroniky, kterou mi ochotnì zapùjèil pan øeditel P. Èech. Kronika je vedena od roku 1945 a najdou se v ní mnohé zajímavé údaje. Napøíklad že po osvobození naší vlasti v roce 1945 jako první pøevzal dubskou školu dne odborný uèitel Jaroslav Havlíèek z Mìlníka, nebo že prvním øeditelem tehdejší Mìš anské školy byl od 1. záøí 1945 uèitel Oldøich Horák atd. Z roku 1952 je zápis: Na pracovištì školy nastoupili uèitelé dne 25. srpna a po pøidìlení pøedmìtù, tøíd a dalších úkolù se dali do práce, aby bylo vše pøipraveno k zahájení školního roku. Tohoto roku byly v Dubé školy dvì: Obecná škola 1. až 5. roèník s øeditelem a uèitelským sborem a Støední škola I. až IV. roèník. Øeditelem této školy byl pan Václav Tylchrt, zástupkyní Drahomíra Mydlilová a k nim devìt uèitelù. B. Seidl, L. Chalupníèek, Vl. Špaèek, Jar. Havlíèek, A. Belová, A. Drobníková, V. Žáková, J. Pospíšilová a Vlasta Šindeláøová (Matìjovièová). Nìkteøí z nich pùsobili na škole již od jejího otevøení v roce Na Støední škole bylo 9 tøíd a celkem 287 žákù. Tøídy byly I. a, b, c, II. a, b, c, III. a, b, jedna IV. Více než polovina žákù dojíždìla nebo docházela z okolí i velmi vzdáleného (napø. Ždírec, Houska, Vidim). Ve tøídách bylo tehdy 25 až 35 žákù. V porovnání s dneškem to bylo mnohem víc. Ve školním roce byli v 5. až 8. tøídì ZŠ jen 152 žáci v osmi tøídách s poètem 16 až 23 žákù ve tøídì. Ještì mnoho dalších zajímavostí by se dalo z kroniky vyèíst a porovnat, ale zaènu se svými vzpomínkami. Do Dubé jsem s kufrem a balíkem s peøinou pøijela 27. srpna. První starostí bylo, kde sehnat podnájem a ubytovat se. To nebylo jako dnes, že uèitel je lákán na & komfortní byt. Ve škole mi poradili jednu adresu, ale po prohlédnutí místnosti na pùdì a po rozhovoru s majitelkou jsem se rozhodla, že tam bydlet nebudu, protože bych se tam asi sama bála. Ještì týž den veèer zajistili uèitelé smìnu na noèním výmlatu obilí v JZD. Pamatuji se, že jsme tøi kantorky pracovaly u odebírání balíkù slámy z pásu a jejich ukládání do stohu. Zanedlouho jsme byly tak zarovnány balíky, které jsme nestaèily ukládat, že nebýt pomoci jedné družstevnice, zùstaly jsme ve stohu asi zavalené. Ale všechno dopadlo dobøe a v pùlnoci po výmlatu jsme odešli všichni ke kolegyni ještì posedìt, zapít prach ze slámy a seznámit se. Tam jsem tedy poznala další uèitelky a uèitele pøi spoleèném zpìvu a zábavì. Tuto noc jsem dospala u Dáši, zástupkynì øeditele. Druhý den zaèala práce ve škole. Dostala jsem jako tøídní uèitelka tøídu I.B, tedy nejmladší a s vyuèováním na støední škole nejnezkušenìjší žáky. Ve IV. roèníku jsem dostala k výuce matematiku, Dubáèek - Mìsíèník informací z Dubé a jejího okolí 9

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro

provozu. V rámci rekonstrukce bylo vybudováno plynové topení (158 000, Kè), toalety pro 2 EDITORIAL Dubáèek Mìsíèník informací z Dubé a okolí Vydává: Mìsto Dubá, IÈO 00260479 http://www.mestoduba.cz e-mail: mesto.duba@tiscali.cz Adresa redakce: Zpravodaj Dubáèek, podatelna MìÚ Dubá, Masarykovo

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce

Radostné a veselé prožití. svátkù velikovoèních pøeje redakce ROČNÍK 15 DUBEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 3. 2006 TISK: 2. 1. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem

Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem Stejskalem a Tomášem Vlèkem 1/leden/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 12. ledna 2007 Miminko roku 2007 Starostka mìsta Èeská Lípa Hana Moudrá spoleènì s místostarostou Janem

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

popelnic a kontejnerů

popelnic a kontejnerů 2/leden/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 28. ledna 2005 Jak probíhala výměna popelnic a kontejnerů V posledních dnech roku 2004 se v Èeské Lípì

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta

Pavlína Horáèková, tisková mluvèí mìsta ÚNOR 008 èíslo Nový velitel mìstské policie chce vidìt strážníky více v ulicích Po tøech letech má mìsto Moravská Tøebová nového velitele mìstské policie. Stal se jím bývalý strážník Karel Bláha. Jaký

Více

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách

KRÁLICKÝ KARNEVAL. Z únorových pranostik. Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Králický zpravodaj 2/2006-1 Únor 2006/èíslo 2 Roèník IV. (Králicko XVI.) Cena 7 Kè Podrobné ohlédnutí za návštìvou prezidenta ÈR v Králíkách Z únorových pranostik Únor bílý pole sílí. Snìhový únor sílí

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi:

Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè. Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku. Pracovní návrh k veøejné diskuzi: Králický zpravodaj 07/2004-1 Èervenec 2004/èíslo 7 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Koncepce rozvoje cestovního ruchu na Králicku Pracovní návrh k veøejné diskuzi: 1. Cíl koncepce Koncepce chce být

Více