Obsah ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ROK 1980... 3 ROK 1980... 4 ROK 1981... 8 ROK 1982... 11 ROK 1983... 18 ROK 1984... 21 ROK 1985... 25 ROK 1986... 29 ROK 1988... 36 ROK 1989..."

Transkript

1 Obsah ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK RODINY ROK TOLERANCE ROK SLUNCE ROK ROK ROK ROK ROK ROK Rok Rok ROK ROK Končí zápisy v 2. kronice obce Libež

2 Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí) 2

3 ROK 1980 PAME TNI KNIHA VESNICE LIBZ E Tato kniha obsahuje 400 popisných stran a vede pokračování uzavřené staré pamětní knihy, která byla založena asi kolem roku Uložena je pro příští paměť v sejfu místního národního výboru. Čím blíže k cíli, tím hůře se jde Čím déle se jde, tím horší cesta Jelikož v pamětní knize má být uveden životopis kronikáře, píši zde svůj životní popis: Narodila jsem se dne 3. února 1910 v Libži, č. 17. Můj otec byl obuvníkem a dělal zakázkovou práci pro obuvnické továrny ve Vlašimi. Své dětství jsem s ním dlouho neprožila. Když mi bylo pět let, odešel do první světové války, kde zakrátko na polské frontěstrácí život. Zůstala jsem s matkou, dědou a malým bratrem, který ani otce nepoznal. Matka měla malý domek, u kterého nebyly ani dva ha polí. Tam vyrůstalo mé dětství, které nemělo moc radostí. Vždyť byla válka, hlad a bída o skývu chleba. Vychodila jsem 8letou základní školu. Tím skončilo vlastně mé dětství a já se musela starat o své peníze. V devatenácti letech jsem se provdala. Manžel za 5 roků umírá a mě zbývají dvě malé děti, starý domek a dluhy v záložně. A co jiného tu zbývá? Za čas druhý sňatek a další tři děti. Za doby německé okupace manžel byl 18 měsíců uvězněn a na mě ulehla zas velká starost, než se doba uklidnila a vrátil se domu. V roce 1956 stratila jsem syna Stanislava, vojáka. Za dva měsíce pláče, přichází druhé neštěstí. Potlučená dcera na motorce a výčitka protézy místo nohy. Čas sice rány hojí, ale to bolavé se často ozývá. Dnes za poctivou práci u ČSSS, beru poměrně slušný důchod. Přichází však stáří. Je konec snů a přání, které se nesplnilo. Tím končí svůj životopis, Bl. Němcová (kronikářka) 3

4 ROK 1980 Je dobrým zvykem, při nástupu do Nového roku, přijímat jistá předsevzetí. Slibme si proto, aby snad každý z nás přispěl svou poctivou prací pro svou vesnici. Aby lid její žil pokojně, bez různých nešvarů a svárů. Zcela časem se mění i tvář naší vesnice a celkově se změnil její životní styl, který jí dává sociální vymoženost a její jistota. Lid má sociální zabezpečení při nemoci a při odchodu na zasloužený odpočinek. Není žebráků ani chudiny, která byla často odkázána na milosrdenství velkého hospodáře, který dal za těžkou práci vesnické ženě mez u svého pole, aby měla pro kozu. Dnes má každý starší člověk svůj měsíční důchod a není odkázán na milosrdenství těch, kterým platil svou mozolnou rukou. K letošnímu probíhajícímu sčítání lidu bylo k v Libži napočítáno 172 lidí. V tomto roce byla prováděna oprava těchto budov MNV: V bývalé škole, zasedací místnost, klubovna svazu žen a dále knihovna doplněna vkusnými regáli na knihy. Ve staré bývalé škole je zařízena klubovna SSM. ČSPO byla udělána nad požární zbrojnicí poplachová sirena a příprava na dláždění požární nádrže. Úmrtí 87 život. roků Balíková Božena život. roků Svobodová Marie život. roků Vodolánová Anna život. roků Ševčík Jan Narození Hana Březinová Jan Ševčík Miroslav Horák Sňatky Hýna Václav (Libež) a Žemličková Zd. (Divišov) Hýlová Jarosl. (Libež) a Kahoun Frant. (Vlašim) Polesná Alena (Libež) a Vajsar Mirosl. Svobodová Helena (Libež) a Březina Štefan (Pavlovice) Ševčík Mirosl. (Libež) a Krosnářová Ivala (Bolina) Zpráva o hospodaření za rok 1980 a zhodnocení 6. pětiletky na hospodářství Divišov. Hospodářství vzniklo v r a v dnešní struktuře trvá od roku 1970, a to sloučením hospodářství Divišov a Libež. Výměra zem. půdy je 1 371,67 ha, z toho 1 115,40 ha orné půdy. Většina pozemků je svažitých a dosti kamenitých a velká část i zamokřených. Na tyto zamokřené pozemky je vypracován projekt meliorací 4

5 na 420 ha, s toho bude do konce roku realizováno cca 280 ha. Průměrná výměra honu je 6,40 ha, což znamená roztříštěná držba do malých honů s mnohem obtížnějším obděláváním dnešní mechanizací, natož s příští. Hospodářství má 82 stálých zaměstnanců a 11 THP, z toho 2 důchodce. Celkem je 93 pracovníků a na 1 pracovníka připadá včetně THP, 14,75 ha půdy (zemědělské). Hospodářství má provozovny v Měchnově, Divišově, Libži a na V. Lhotě. Divišov čtyřřadé kravíny na 174 kusů a porodnu na 90 ks vysokobřezích krav a jalovic. Brojleři se vyrábí na starých drůbežárnách. Měchnov starší stáj na 60 dojnic, výkrm prasat na 350 ks, stáj na odchov telat. Libež OMD Vys. Lhota spravuje teletník, 160 ks v čp. 24 na 12 dojnic a 25 ks mladého skotu v Novém Mlýně. Vysoká Lhota prvotelková stáj bez větší mechanizace na 60 ks, - výkrm brojlerů na 9000 ks na 3 místech a 110 ks včelstev. Výrobní zaměření živ. výroby je na výrobu mléka, odchov telat a jalovic, výkrm brojlerů ve starých provozech a žír prasat. R.v. zaměřena na obilí, řepku a brambory, dále výroba pícnin pro sušičku BS6. Zhodnocení roku 1980 RV: Obhospodařovalo 1115,40 ha orné půdy, sadů a zahrad 9,56 ha, 140,31 ha luk a 103,93 ha pastvin, převážně svahů nad 25 stupňů. Osev: Obiloviny 564 ha Brambory 50 ha Řepka zimní 95 ha Kukuřice 133 ha Hrách a bob na zrno 35 ha a vícelet. pícnin 137 ha. Meziplodiny: ozimní směsky 62 ha Strniskové směsky 122 ha, včetně na zelené hnojení. Z obilovin muselo se posekat 12 ha ječmene s podsevem vojtěšky a usušit, obiloviny splněny na plán 2384t pouze 1950 tj. nesplněno 43 tun a výroba splněna jen u žita. Přehled výroby zrnin: Plodin oseto (ha) Plán (q) výnos výroba Pšenice ozimá Ječmen jarní , Žito jarní Oves jarní OLS Celkem ,

6 Skutečnost v q výnos výroba rozdíl Pšenice 33, , q Ječmen 32, , Žito 35, ,60 60 Oves 38, , OLS 33, , , , q Příčiny snížení výnosů jsou především v celém komplexu negativních vlivů. U pšenic pozdní setí odrůd Vuka a Crana a nepostříkání Mironovské proti polehnutí od ACHP Benešov. Nepříznivé opožděné jaro, jež se projevilo zvlášť u jarního ječmene. Nemalý podíl byl i pozdním předáváním pozemků meliorací k osevu. Řepky silně poškodilo krupobití před sklizní, a přesto byl splněn plán 20,6 na 23,74 po ha. U brambor byla sadba na 17 ha odrůdy Radka nekvalitní a bylo na této ploše docíleno necelých 80 q, což snížilo celkem výnos brambor. Odrůda Nora na ploše 9 ha dala 160 q a Karia na ploše 3 ha 170 q. Celkem bylo dosaženo výnosu 129,32 ještě i ovlivněno nedobrým provedení postřiků proti plísni od ACHP. Plánovaná výroba nebyla splněna o 3534 q. Tento rok byl ovlivněn špatným počasím. Málo slunečního svitu poškozovalo celou vegetaci. I ovoce dlouho dozrávalo a bylo špatné chuti. Stranická organizace KSČ má zde 9 členů. Věkové složení není příznivé z důvodů, že jichž 6 je starších 60 roků. Činnost stranické práce se řídí vypracovaným plánem práce včetně termínů schůzí, jenž se nemění. Ve svém plánu má zařazeny vnitrostranické tak i politické otázky. Rovněž o práci MNV a všech složek v obci. Složky NF v obci: SSM je velmi aktivní a jeho činnost lze hodnotit kladně. Napojuje se i do akcí organisovaných MNV, včetně brigád. Vcelku jej lze hodnotit jako nejaktivnější v širém okruhu. PO je rovněž ve své činnosti dobrá a umísťuje se v rámci soutěží na předních místech. Rovněž je zapojena do akcí MNV Libež. Svaz žen je rovněž zapojen složkou přes MNV, i když útlumy v aktivitě jsou větší, nelze je hodnotit záporně. Strana lidová byla zapojena do akcí organisovaných MNV i v činnosti brigád. Jejich aktivní činnost je omezena a spíše jednotlivci vystupují za tuto složku. Na hospodářství Libež jsou v této době jen 3 páry koní. Koní vesměs všude ubývá. Jejich práci převzala nová doba traktorů a za druhé, naše mládí na vesnici již neví ani, jak se kůň k tahu přistrojí. Pěkný pár koní má dnes cenu Kč. 6

7 Podzimní doba honů myslivecké společnosti je téměř omezena. Zvěře v přírodě ubývá. Koroptve nejsou k spatření, jen bažanti, a těch je též pomálu. Rovněž zajíců i srn. Doba chemických postřiků ničí zvěř i zpěvavé ptactvo. Dnešní doba pro otop uhlím je omezena. Na rodinu je příděl 25 q, jen byty s ústředním topením mají přídavky. Mnoho lidí si nadělá levně dříví z lesů poničených přírodní katastrofou. Změna obytných domků v Libži: Z popisného č. 63 se odstěhovala rodina Jaloveckova, na státní statek Vlašim farma Pavlovice. Jelikož lid libežský v dávných dobách školou, kostelem i pohřbíváním mrtvých k Hrádku patřil, píši i pro lid, který po nás přijde, několik výňatků ze šedé dávnověkosti Hrádku. Původ a počátek Hrádku dle dosud známých pramenů určiti nelze. Jisto jest, že již v dobách dávných, kdy ještě osudy všech míst zaznamenány nejsou, stál tu hrad čili hrádek vladyckého rodu, kteří podepisovali a pečetili listiny přídomkem z Hrádku. Nejstarší o tom památka jest z r. 1356, kdy od bratří Markvarta a Bohuslava z Hrádku presentován jest za faráře na Hrádek kněz Václav Mikulášů z Dobřan, po faráři Jakubu. Roku 1369 Prošek dosadil kostelu hrádeckému jiného faráře. Někdejší tvrz Hrádek stávala na onom místě, na jehož ovšem menším díle hostinec stojí (u Hrdličků). Jak poloha toho místa ukazuje, obmezena byla k jižní straně vysokou příkrou sráží, k východu a pak k západu dělily jí příkopy od roviny, přes které zdvihací mosty vedly do tvrze. Stopy těchto příkopů jsou dosavad patrny. Ke straně západní běžel příkop podle zatočené zde skály od doliny k dolině tak, že asi na místě, kde nyní domek čp. 4 stojí, zdvihací most se nalézal. Podotknouti třeba, že vladykové z Hrádku od Karla IV. pro znamenité služby vlasti a králi prokázané, za udatnost povýšeni byli do stavu rytířského. Rytířové z Hrádku byli udatní a chrabří v boji, ale v osudech české země brali značného účastentsví. Jest známo, že Jan z Hrádku přivěsil pečeť svou ku stížnému listu pro upálení M. Jana Husi ke sboru Kostnickému. Hrádek byl asi ohněm zničen r. 1467, a sice od vojska krále Jiř. z Poděbrad, asi v ten rok, kdy prameny dějepisné mluví o tom, že přívrženci strany Jiřího, Mikuláš a Burian Trčkové z Lípy, páni na Vlašimi, zmocnili se blízkého hradu Šternberka a pobořili jej, při té příležitosti zbořili také Hrádek, poněvadž Jan z Hrádku strany protivné Zdeňka ze Šternberka nebo také z Konopiště se přidržoval. V ten čas, kdy Hrádek byl zbořen, přešel asi v majetek Mikuláče Trčky, pána na Vlašimi a po pánech z Hrádku není povědomosti. Pádem Hrádku padli také oni a zboží jejich připadlo straně výtězné, tj. králi Jiřímu z Poděbrad. Aspoň v r nalézáme Hrádek již v držení pána vlašimského Mikuláše Trčky, jehož rod v krajině naší měl v držení celou řadu míst (zemské desky). Nedlouho však se nalézal Hrádek v držení p. Trčků, neboť již r. 1547, prodali jej dědici jmenovaného Mik. Trčky městu Vlašimi. O kostelu hrádeckém nemůže se pro nedostatek pramenů říct, kdy postaven byl. Jisto však jest, že r kostel na Hrádku již stál, vlastního duchovního měl a zasvěcen sv. apoštolu Matouši. Z toho jisto, že v době neznámé, asi před r. 1350, vystavěli jej páni z Hrádku u svého sídla a duchovním správcem (plebánem) opatřili. Po válce třicetileté a provedení protireformace nemohly všechny fary obsazeny býti duchovními správci. Tak se také stalo, že Hrádek duchovního neměl, k vlašimskému děkanství i s jinými okolními 7

8 přidělen byl. Stav ten trval do r. 1787, kdy císařským dekretem ze dne 12. února potvrzena byla lokalie hrádecká a prvního svého duchovního obdržela. Hrádecká osada tehdy obsahovala: Hrádek s dvěma mlýny (s Žáčkovým a Mazourovým), 2. Ctiboř, 3. Libež, 4. Nemíž, 5. Petříny, 6. Podolí a 7 dvůr i mlýn Blanický. Dvůr Blanický byl svým majitelem knížetem Auspergem zrušen a pozemky dílem k Čechovu přivtěleny, dílem s vlašimskými zaměněny. Od r do r vedl duchovní správu na Hrádku Ant. Norbert Vlasák, za něhož kostel opraven, fara nově vystavěna a mnohé nové věci kostelní pořízeny. Vlasák byl známý obratný spisovatel archeologický a topografický, vydal popisy některých okresů v Urbánkově bibliotéce. Sochu p. Mar. daroval, vlastně vrátil, jak již bylo řečeno kostelu hrádeckému Mikuláš Trčka, pán na Vlašimi, když byl se stal dříve pánem na Hrádku. Socha ta, mistrně vyřezávaná, uvnitř dutá, 3 stopy vysoká, jest vzácná starožitnost. Tvrditi lze, že pochází ze XIV. století, snad z doby panování Karla IV. (okres vlašimský, str. 18 od. A. N. Vlasáka). Musel tedy míti Mikuláš Trčka, jenž byl toho času pánem více než padesáti míst, zvláštní příčinu, že sochu tak vzácnou a uměleckou daroval kostelu o samotě stojícímu. Naskýtá se myšlenka, pro ní však není zřejmých dokladů, že buď ta socha p. Marie byla hned před zpustošením Hrádku vítězem Trčkou odnesena, později z příčin vážných sem vrácena. A tu jsme se octli u poutí na Hrádek, o jejich původu a počátku jsou dohady, že totiž pouti hrádecké povstaly z poutí husitských na Kostelík, kterýmžto jménem nazývá se mezi lidem vrch u vsi Kladrub, ½ hodiny vzdálený od Hrádku, zvaný vlastně Kladrubská Hůrka. Na Kostelíku totiž v šestnáctém století stával dřevěný kostelík, kaple od sedláků sroubená a zasvěcená mistru Janu Husovi, ku kterémuž kostelíku v den upálení Jana Husa (6. července) četně lidu se scházelo, aby tu Husa oslavilo. K domněnce, že poutě k P. Marii na Hrádek povstaly z poutí uctění Jana Husa na Kostelíku, dal podnět list děkana vlašimského Josefa Jiřího Gregora r ku konsistoři pražské. V chrámu p. na Hrádku nalézalo se starožitné, vskutku zvláštní cimborium, o kterém v některých svých spisech a pojednání tvrdil A. N. Vlasák, že je to cimborium husitské a je jedinou památkou zmíněného již kostelíka na Kladrubské Hůrce, M. Janu Husovi zasvěcené. Je to pro souměrnost a ladnost dílo mistrovské. Tento názor, že je to ciborium husitské a že z něho podáváno bylo v kostelíku na Hůrce Kladrubské lidu pod způsobem vína, panoval až do r Přešla doba staletí a doba zapomíjené minulosti. Píši pro náš lid i těm budoucím, kteří po nás přijdou tyto řádky, z výňatků bývalého hrádeckého kněze + Frant. Kamarýta. Němcová Bl. Libež, r ROK 1981 Vždy stejné a vždy zcela jiné poselství času. Jeden rok se završuje a přichází rok nový. Přiblížil se rok Čekají nás neznámé dny, nad kterými se zamýšlíme. Je naším přáním, aby tento rok byl časem pokoje a míru... V červnu tento rok byly prováděny volby do okresních a národních výborů. Občané volili jednotlivě. Všude vládl klid a slavnostní ráz. V naší obci libežské byli zvoleni do národního výboru tito členové: Holub František předseda 8

9 Hýna Václav místopředseda Bucala Ferd. tajemník Šlehuber Jiří hospodář Lejček Ivan předseda finanční komise Hýla Zdeněk Macháček František (starší) Moravcová Jana Malnar Kašpar Stejskal Václav Kněžík František Předseda pořádkové komise: Hýla Zdeněk, člen Kněžík František a Šlehuberová Anna Zemědělská komise: Předseda: Macháček Fr. (starší), Členové: Stejskal Václ., Němec Ant. (mladší), Moravcová Jana, Přibil Fr. (mladší) Finanční komise: Šlehuber Jiří, Bucala Ferdinant a Olina Březnovská Již při sestavování MNV v Libži bylo uvažováno, aby byl aktivní a plnil úkoly, jež jsou na něj kladeny. Bylo pečlivě uvažováno o každém členu, jenž bude do tohoto návrhu zahrnut a rovněž i ostatních nestraníků, jež jsou schopni práci v MNV vykonávat. MNV zahajuje své schůze každý čtvrtek, vždy za 14 dní. Plenární zasedání 1x za měs. MNV v Libži zajišťuje zlepšování životního prostředí občanů. Dílo MNV v Libži je velice ativní - ale i jeho další složky. Mezi nejvíce aktivní lze považovat ČSSŽ, ale i svaz SSM, i když jeho činnost je částečně v útlumu věkovém, svoje úkoly na pracích v obci ale i brigádách velmi pomohl. Celoobecní závazek na rok 1981 Místní národní výbor v Libži ve spolupráci složek NF se v tomto roce plně zapojily do práce pro zvelebení své obce. Byly prováděny práce na investiční AZ, různého charakteru. Největší akcí byla rekonstrukce vodní nádrže, pak sklizeň sena z nepřístupných ploch a pomoc zemědělskému závodu. Celkové plnění práce na plán r hodin hodnota díla celkem: Kč. Užitkovost dvou stájí v Libži a její výroba mléka Stáj Vysoká Lhota Libež zde ošetřuje cigánská rodina a dosahuje dobrých výsledků v produkci mléka. Na plán 8,67 dojivost, 13,86 1t, tj. překročení o 170,363 1t. Stáj u Macháčků na plán 8,50 dojivost 11,29, překročení o 13,131 1t. Plnění úkolů na hospodářství Divišov Hospodářství se nevyrovnalo s úkoly na plán výroby 39 q u obilovin bylo docíleno pouze 29,73 q. I když hlavní příčinu spatřovat v nepříznivých klimatických podmínkách, je i část v agrotechnice, hnojení a sklizňových ztrátách. Sklizeň luk byla narušena meliorací a část porostů byla zaorána s osevem směsek. Výnos byl velmi nízký, kolem 15 q na ha, část porostů byla sklizena pouze na jednu seč. Řepka byla splněna rovněž plán brambor, překročen i u kukuřice. Hrubá výroba nebyla splněna na plán tisíc. Splněna jen tisíc, tj. pouze na 85%. 9

10 Stranická organizace KSČ v Libži má pouze 10 členů, z toho jsou dva trvale nemocní, takže při plné účasti je jen 80% účast. Předsedou této organizace je Václav Stejskal. Činnost stranické organizace se řídí dle předem vypracovaného plánu a celkem lze hodnotit, že své úkoly plní. Rok stranického školení je prováděn CZV KSČ včetně evidence účasti. Úsek stranické práce politické uvědomění jeho zvíšení je spojeno i se stranickým školením, jež není plně zabezpečováno dle pravidelných termínů a zajištění dopravy. Za splnění rozpracovaného usnesení celostatkové konference za výrobní a dodávkové plnění vedoucí hospodářství politické úkoly před. ZO KSČ předseda strany. Stranické schůze v Libži jsou každé druhé pondělí v mezidobí v měsíci. Poděkování patří předsedkyni ČSSŽ Anně Šlehuberové, která uskutečnila pro ženy a občany dva autobusové zájezdy na Šumavu a památné Chodsko. - Snad nejkrásnější zážitek poskytlo místo Výhledy, dva km jižně od Klenčí pod Čerchovem. Je to vyhlídkové místo, kde stojí pomník J. Š. Baara z roku Je odtud krásný pohled do šumavského kraje a hlavou se tam mnohému kmitne vzpomínka na Čechy krásné, Čechy mé. Dál byla prohlídka na vrchu Hrádek 5 km západně od Domažlic, kde stojí pomník Jana Sladkého- Koziny. Vesnice Újezd rodiště Jana Sladkého, kde ve statku u Kozinů jsme shlédli pamětní síň Trhanovský zámek, jedno z hlavních dějišť Jiráskových Psohlavců. Pěkným dojmem zapůsobilo město Domažlice a jeho stará brána. Toto město založené jako královské r Druhý zájezd byl do Třebechovic pod Orebem, kde byla shlédnuta prohlídka v síni tradic a krásného Třebechovického betlému, který nabízí svou krásu statisícům diváků. Dál se jelo do Dvora Králové do zoa, zvaného Safary. Tam si přišly na své dojmy vzláště děti. Další pokračování bylo do Chlumce nad Cidlinou, kde stojí barokní zámek Karlova koruna. Tato nevšední architektura postavena v létech Mění se tvářnost vesnice mění se i lidé. Dávná je minulost, kdy v podvečeru vesnice zněla píseň klepání kos. Za časného rosivého rána vycházeli sekáči s kosy na rameni, aby pod jejich zásahem zůstávaly ležet řady vonné trávy, které čekaly na polední slunce. Dnes už to zní jako pohádka. A nebylo by na škodu, kdyby se mladí z večera naučili naklepat tu kosu a vysekat trávu, z které někde zbyde jen planý suchopár. A zavzpomínejme i na dobu žňovou. I tehdy klepali hospodáři velké kosy, které nasazovali na dřevěné hrabice. Hospodář vykračoval do žitného lánu, který voněl v prudkém slunci chlebem. Ve starosti i radosti skláněl kosou klas, který vydobyl svou mozolnou rukou. A byly to i při té těžké práci i mnohé hezké chvíle. Vždyť v té době zněly hospodáři celý den skřivánčí trylky nad hlavou. V obilí čiřikala hejna koroptví, bažantů a křepelek. Dnes už zní ta ptačí píseň jako v dávné pohádce. Dnešní doba chemie ubírá přírodě krásu a pomalu ji ničí. Doba a čas se mění. Před lety se chodívalo na houby s bramborovým košíkem, který se zpravidla přinášel plný krásných pravých hřibů. O ostatní druhy hub nebyl tehdy zájem. V současné době se s některými druhy hub setkáváme jen zřídka. Hřib borový i smrkový je už skoro vzácností. Podobně je to i se syrovinkami a liškami, kterých bývalo po lese žluto. Časy se mění a my musíme být vděční za to málo co nám dnešní les dá. 10

11 Počasí: Měsíc březen přišel s krásným teplem, příroda se zelenala a vše se dralo k jarnímu slunci. Ve starém přísloví se říkávalo: Co březen zazelená, duben spálí. Tak se stalo i letos. Přišly mrazy a bylo po jarní kráse. Stromy, které potom kvetly, byly sice obaleny květem, ale jejich plody opadaly všechny na zem. Ovoce dozrálo jen někde v chráněných místech. Na své si však přišli chovatelé včel. V letošním roce odevzdali velké množství medu. Z dešní vesnice odchází mnoho mladých lidí do měst, a tím také ubývá počet dětí. Z Libže jezdí do divišovské školy 16 žáků. Dvě žákyně do školy vlašimské. Tento rok nastoupil jen jeden žák. Na základní vojenskou službu v tomto roce odešli tři branci: Miloslav Kněžík Mírek Havelka Jaroslav Havelka. Sňatky: Ivan Bureš a Růžena Demeterová (Vys. Lhota) dat. sň Havelka Jaroslav a Maršíčková Zdena dat. sň Havelka Milan a Maříková Jaroslava dat. sň Úmrtí: 85r. Ševčíková Anežka Polesná Marie Narození: Burešová Petra Vys. Lhota Libež Kéž provází Váš štěstí vy mladí, jenž podali jste si ruce, ať životem Vás provází tou láskou naplněna srdce. Vám mrtvým, jenž dohořela života svíce, ve věčném spánku nechť v zemi spíte. A malé Petře kolébku ať oblétá vždy holubice mírová. Tímto se končí r Němcová Bl. (kronik.) ROK 1982 Končíme starý rok a vstupujeme do nového roku Záleží na nás, abychom s dobrým předsevzetím a svědomím splnily vše to, co od nás doba roku bude požadovat. Aby ruce poctivé vždy odevzdávaly pevné kvádry životní jistoty. Roku nový! Nes požehnání a věčný mír pro všechny, kteří tu žijí v naší vesnici. Nes věčný mír pro nás a dál i těm budoucím. Popis voleb a členů MNV v Libži uveden na předních stránkách. MNV je v této době ještě samostatný. 11

12 Ku práci MNV v Libži Místní národní výbor konal pravidelně dle plánu práce schůze. Rada konala schůze dvakrát v měsíci a to první a třetí čtvrtek, celkem 18 schůzí. Plenární zasedání byla dle plánu, rovněž veřejné schůze byly dle pokynu MNV konány. Rada se scházela pravidelně a mimo 3 schůze pro nemoc byla vždy 100%. Rovněž zasedací pléna byla plně navštívena a plnila své úkoly. Při MNV jsou ustanoveny čtyři komise a to: Ochrany veřejného pořádku, finanční komise, komise stavební a pro zemědělství. Všechny komise pracují samostatně. Komise sociální nebyla ustanovena a její úkol zajišťuje rada MNV. MNV v Libži se složkami ČSSŽ ČSPO a SSM měl socialistický závazek na odpracování hodin s hodnotou díla Kč a s náklady Kč. Skutečně odpracováno hodin s hodnotou díla ,50 Kč a náklady Kč. Hlavní úkoly byly ve vybudování místního rozhlasu, dokončení vodní nádrže včetně přívodu vody rekonstrukce veřejného osvětlení a údržba zeleně. Dále byla poskytnuta pomoc Státnímu statku ve špičkových pracích. Ve sběru kamene - sklizni sena atd., ale i v podzimních pracích. Akce veřejného osvětlení byla náročná na práci a zajištění materiálu. Na těchto pracích má největší zásluhu s. Ivan Lejček, dále Zdeněk Hýla mladší a starší... O údržbu zeleně má hlavní zásluhu svaz žen, kdy v době sucha vyžadovalo velké úsilí v pletí a zalévání, za čož jim patří poděkovaní. Vždyť upravené prostředí obce dává vizitku MNV a dalších složek v obci. Strana KSČ je ve stejném složení jako předešlý rok a pracuje ve vytyčených jim úkolech. V následujícím roce dojde k volbě nového předsedy a výboru. K výsledkům hospodaření v r na hospodářství Divišov Hospodářství Divišov obhospodařovalo r ha zemědělské, z toho 1118 ha orné půdy. Letošní plán obilovin byl nemožný splnit. Příčiny neplnění jsou jednak v klimatických podmínkách nepříznivých v r. 1982, tj. nízké teploty v jarním vegetačním období, kritické sucho, srážky pod normál 150 mm tj. o 30% pod normál. Chemické ošetření bylo málo účinné pro sucho. Průmyslových hnojiv nedostatek a dusík málo účinný vlivem sucha nezabral. Nízké teploty byly v jarních měsících, kritické sucho v době metání a zrání ozimů v období odnožování, sloupkování a zraní u jařin. Toto sucho se projevilo zvlášť výrazně na lehkých písčitých a kamenitých půdách které jsou ve větší míře na hospodářství. (Například pšenice ozimná Psářsko 60 ha, ječmen jarní u Poboře 16 ha Spravedlnost 16 ha). Na těchto uvedených polích byl na ha výnos kolem 15 q na ha. Plán brambor byl splněn a překročen. Sklizeň kukuřice na siláž byla velmi opožděná. Došlo tak k jejímu vyzrání zhruba na ploše 65 ha a při sklizni došlo k velkým strátám, takže ani kvalita siláže nebyla uspokojivá. Dojivost dle stájí rovněž ukazuje nevyrovnané výsledky a to hlavně ve stáji Měchnov a kravín I. Divišov. Mimo stájí K II Divišov a stájí Libež nebyla splněna užitkovost. Výsledky dle stájí: Kočovi Měchnov na PL 8,10 dosaž. 7,91 1 t/kd 0,19 Pomahačovi na PL 8,10 dosaž. 7,80 1 t/kd 1,20 Divišov Krav. I na PL 7,90 dosaž. 6,85 1 t/kd 1,05 Krav. II na PL 7,92 dosaž. 8,12 1 t/kd + 0,20 12

13 Vysoká Lhota na PL 9,50 dosaž. 11,92 1 t/kd + 2,44 Libež Macháčkova na PL 9,50 dosaž. 9,62 1 t/kd + 0,12 Výroba hovězího masa Ve výrobě hovězího masa byl úkol pro letošní rok 417q. Tento úkol byl splněn. Rovněž tak i plán užitkovosti 0,65 kg byl docílen. Byl předpoklad, že se vyrobí o 0,01kg na kus a den. Plán připuštěných jalovic rovněž splněn. Dodávka hovězího masa splněna na 975q. Výroba vepřového masa Plánovaný přírůstek 0,51kg byl překročen, skutečně bylo dosaženo 0,55kg. Rovněž dodávka 650q překročena o 80q. Spotřeba jadrných krmiv na 1kg přírůstku byla 3,69kg, snížení oproti minulým rokům je 0,15kg. Výroba drůbežího masa Plán drůbežího masa 730q překročen o 180q. V chovu drůbeže byly letošního roku velké problémy. Dodávaný materiál značně nevyrovnaná, vysoká nemocnost kuřat a velký úhyn. Rovněž tak spotřeba jádra dosáhla u některých turnusů stanovený limit. Na úseku ekonomiky a mezd zodpovídají: Soudruh Dvořák vedoucí hospodářství Soudružka Plachá, s. Moravcová Na úseku bezpečností práce zodpovídají: Vedoucí hospodářství s. Dvořák Bezpečnostní technik - s. Havlín Mechanizátor s. Říha Agronom s. Brabenec, Solnař, Bechyně, s. Stejskal Zootechnik: Ing. Komárek, s. Jára a s. Gregor. (Krátký výpis hospodářství státních statků Divišov, pod jeho správou je i Libež. Hlavní vedení jsou státní statky ve Vlašimi.) Ráz počasí r Měsíc leden probíhal ve znamení velkých mrazů, které dosahovaly mínus 27 až 28 stupňů. Jaro se projevilo chladné a v pozdější době. Ovocné stromy, které potom rozkvetly, byly obaleny květem, jak v bílé pohádce. Úroda peckovin třešní i višní byla bohatá. Bohužel, že z velké části se někde nesklidila. V letošním roce byla též abnormální úroda jablek, kterou tak hned pěstitelé stromů nepamatují. Zpracovatelské závody pracovaly ve třech směnách a na vývoz do kapitalistických států bylo prodáno jen ze Zeleniny Benešov tun jablek. I v domácnostech se zpracovávala jablka na šťávy a mošty. Rok byl vesměs suchý, chudý na dešťovou vláhu, což se projevilo na malou sklizeň píce i obilné slámy. Někde se šetřilo i vodou. Dobrý byl tento rok pro chovatele včel. Dodali na odevzdávku mnoho medu. Úmrtí: Jeřábková Antonie Polesný Josef Holub Frant Moravcová Božena

14 Sňatky: Konopiský Pavel (Měchnov) a Hýnová Hana (Libež) Kokta Jos. (Psáře) a Moravcová Věra (Libež) Narození 0 Rozvody 0 Na vojenskou základní službu nastoupil tento rok jeden branec: Jiří Hynek. Pohřbívání mrtvých z Libže je na hrádecký hřbitov, kam je Libež farností přidělena. Farnost hrádeckou má pod správou obětavý duchovní Bořivoj Bělík z bydlištěm Štěpánov. V dnešní době náboženstvý mezi mladými upadá. Kultura Svaz žen v Libži se spoluprácí MNV uspořádal slavnost pro ženy k MDŽ karneval pro děti a pěkný zájezd a to: Liberec botanická zahrada, zoo a vyhlídka na Ještěd. Dále na zámek Sychrov, přestavěný francouzským rodem Rohanů v duchu romantického historismu v létech 1847 až Další pokračování bylo na zámek Hrubý Rohozec který vznikl přestavbami z gotického hradu. Dnešní podobu dostal empírovými úpravami z 19 století. Tradiční plesy a zábavy jaké bývaly dříve na vesnici upadají. V tomto roce měli jeden ples požárníci a druhý ples svaz žen. Mládež miluje moderní hudbu a různé diskotéky. Pryč je doba kdy vesnický hospodář podupával o masopustě v hospodě s panímámou při muzice na dlouhý oves. Dlouhé roky mění čas i lidstvo. Popisuji některá obytná čísla v Libži jak se měnili jejich hospodáři. V dnešní době jsou již v zapomění, proto jsem je sebrala těm budoucím pro paměť. Č. 1 rod Pavla Pěnkavi, který dal vystavět kaply na návsi. Dále rod Veselů který mlýn prodal v r mlynáři Fr. Frýbovi. Mlýn byl zrušen r.... Mlynář Frýba zemřel r Dál tam bydlí vdova M. Frýbová. V č. 2 bývával rod Zemanů a Krůcků. Později koupila toto hospodářství obec libežská a zřídila z budovy školu, protože hořejší jednotřídka pro žáky nevystačovala. Škola tato byla do r.... V dnešní době má tam svaz mládeže klubovnu. Č. 3 U Kněžíků a Tichů byl rod Provazníků. Toto hospodářství bylo rozděleno na polovic. (Ve staré pamětní knize uvedena pověst o tomto Provazníkovi.) Č. 4 Kdysi majitel Bareš, o kterém se vyprávělo toto: Na zahradu, pod kterou protéká Blanice, vyhnal na pastvu své dva voli. Každému přivázal řetěz od hlavy na nohu. Voli kteří trpěli žízní doběhli k řece pít a z vysokého břehu spadli do vody kde byla tůň. Nemohoucí plavat nemohli a oba se utopili. Byla prý to škoda nepořádného hospodáře. Po Barešovi byl na tomto č. nějaký Miler a od něj koupili hospodářství dnešní Benešovi. Č. 31 Semínovi Skramlíkovi dnes Stejskalovi Č. 7 Křiklánovi Hynkovi Č. 9 Pěnkavovi, zvaní Volkovi - dnes Martínkovi Č. 10 Hušálkovi Babkovi Horákovi nýni B. Moravec Č. 6 Boučkovi Paluskovi Sláv. Moravec Č. 21 Pivoňkovi Stejskalovi Jan Pěnkava 14

Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí)

Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí) Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí) ROK 1980 PAME TNI KNIHA VESNICE LIBZ E Tato kniha obsahuje 400 popisných stran a vede pokračování uzavřené staré pamětní knihy,

Více

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10.

Březen v 1. polovině hezké jarní počasí byla zaseta většina obilovin. Od 16. března ochlazení, déšť, sněžení, mrazy 5 až 10. Rok 1997 Počasí. Počasí v r. 1997. Leden přetrvává mrazivé počasí z minulého roku. Mrazy však zmírnily na 10 až 20.Od 13. ledna ve dne slunečno, teploty do 5, v noci 10. Od 20. ledna je zmírnění ve dne

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI

VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI VĚNOVÁNO TĚM, KTEŘÍ KRÁČELI PŘED NÁMI O příbytcích starých Slovanů Slované osídlili vlídné, úrodné oblasti kolem řek, jež byly nezbytným zdrojem vody, ale také potravy. K postavení svých obydlí si vybírali

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Z kroniky obce Sedlec rok 1956

Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z kroniky obce Sedlec rok 1956 Z činnosti MNV. Rada MNV: s. František Hynk, předseda MNV s. Marie Pundová, tajemnice MNV s. Jaroslav Svoboda, člen rady Rada MNV zasedala pravidelně jednou týdně a na schůzích

Více

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.).

HISTORIE ROUDNICE. Nejstarší osídlení Je možné jej položit do mladší doby kamenné a do doby bronzové (2 500 1500 př. n. l.). HISTORIE ROUDNICE Obsah: 1) Název Roudnice 2) Nejstarší osídlení 3) Osídlování Roudnice 4) Roudnické tvrze 5) Roudnice a její držitelé 6) Osobnosti Zdislav Mnich, Matěj Chvojka, Jan Matějka, bratranci

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959)

Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Zápis z jednání JZD Chotýš (1952 1959) Demo Mikuláš ing. III.2012 VI.2012 1. Zápis ze schůze představenstva J.Z.D. v Chotýši dne 3. ledna 1959 Představenstvo se usneslo zbytek naturálií byti rozdělení

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

Obecní zastupitelstvo usneslo se ve své schůzi konané dne 27. února 1944 přiškoliti obec Těchobuz k lidové škole hospodářské v Pacově.

Obecní zastupitelstvo usneslo se ve své schůzi konané dne 27. února 1944 přiškoliti obec Těchobuz k lidové škole hospodářské v Pacově. Rok 1944 Lidová škola hospodářská. Obecní zastupitelstvo usneslo se ve své schůzi konané dne 27. února 1944 přiškoliti obec Těchobuz k lidové škole hospodářské v Pacově. Sčítání ploch kultur a osevu. Osev

Více

ROK 1987 Retrospektivní zápis Foto: kronikář Josef Rotbauer ml.

ROK 1987 Retrospektivní zápis Foto: kronikář Josef Rotbauer ml. ROK 1987 Retrospektivní zápis Foto: kronikář Josef Rotbauer ml. Tak takhle vypadají Trstěnice z kostelní věže, lépe řečeno přímo ze zvonice, když se díváme směrem na sousední Drmoul Pohled do obce od Chodové

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ

PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ PLÁNOVÁNÍ A PŘÍKLADY OSEVNÍCH POSTUPŮ ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE OP Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému využití. Plodina jednoletá - prodělává reprodukční cyklus v době jednoho roku. Dělí se na jařiny,

Více

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Obec Žižice Historie první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Historie Zemědělství na Žižicko historicky patří Původní

Více

ROK 1986. Úvod. Volby MNV

ROK 1986. Úvod. Volby MNV ROK 1986 Úvod Rok 1986 se vyznačoval závažnými vnitropolitickými událostmi především konáním sjezdu KS SSSR a ostatních socialistických států, u nás konáním 17. sjezdu KSČ ve dnech 24. 28. března v Praze.

Více

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z FOTOKRONIKY Č STRANA 1-10 STRANA 1 STRANA 2

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z FOTOKRONIKY Č STRANA 1-10 STRANA 1 STRANA 2 VÝBĚR FOTOGRAFIÍ Z FOTOKRONIKY Č.2 1945-1980 STRANA 1-10 STRANA 1 STRANA 2 Stará náves s prašnou silnicí z r.1945. Domy: č.p.76 maj. Krejči Emilie - zbouráno č.p.48 maj. Balatka Ant. - zbouráno č.p.137

Více

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech

Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Sklizeň ovoce bude vyšší než v posledních dvou letech Odhady sklizně ovoce (bez jahod) k 15.6.2013, které byly zpracovány Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) Brno, ukazují, že

Více

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013

O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O hospodaření společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o. Za rok 2013 Červen 2014 Předkládá : Ing. Tomáš Kysilka jednatel společnosti 1 I. Charakteristika společnosti Společnost

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014 Počasí Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno, mlhavo, denní teploty stoupaly k 5 C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZS DUBNÉ A.S. PRO VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ KONANOU DNE 15. KVĚTNA 2015 OD 19,00 HOD V KULTURNÍM DOMĚ V ŽABOVŘESKÁCH Dámy a pánové, vážení akcionáři, v souladu se stanovami naší a.s.

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech

Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech Regionální dějepisně zeměpisný katalog Třeboňska Zpracováno v rámci projektu " Vzdělávání pro konkurenceschopnost - konkurenceschopnost pro

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

EQUITANA - Tipy na pěší výlety

EQUITANA - Tipy na pěší výlety EQUITANA - Tipy na pěší výlety Zámek Březnice www.zamek-breznice.cz Původně gotická tvrz staročeského rodu Buziců z 1. pol. 13. st., která byla v průběhu 16.-17. st. přestavěna na renesanční zámek Jiřím

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem:

Rok Tento rok obec hospodařila se schváleným rozpočtem: Obyvatelstvo obce Rok 2011 Počet obyvatel k 1. 1. 2011 je 364 a k 31. 12. 2011 je 368. Opět se tak počet obyvatel v obci mírně navyšuje. Jediným, nově narozeným občánkem je Vávra Tadeáš, trvale hlášen

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna

Realizace projektů v období prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna Realizace projektů v období 2011-2014 prosinec 2011 MŠ Kvíčovice nová kotelna léto 2012 MŠ Kvíčovice rekonstrukce koupelny a kuchyně jaro, léto 2012 MŠ Kvíčovice zateplení stropu - půda Rekonstrukcí kotelny,

Více

Zemědělství Kraje Vysočina

Zemědělství Kraje Vysočina Zemědělství Kraje Vysočina Vypracování: o Krátké informace k postavení zemědělství na Vysočině, charakteristika Kraje Vysočina, přírodní podmínky, význam zemědělství v kraji, farmy. o Kontrolní úkoly:

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj

Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Příloha č. 10 Seznam kulturních památek vedených v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky na území MAS Havlíčkův kraj Obec Kulturní památky Umístění (místní část) Rejstříkové číslo Bohdalov

Více

PREZENTACE. Zahradnictví a farma Bílý Jednorožec v Roblíně

PREZENTACE. Zahradnictví a farma Bílý Jednorožec v Roblíně PREZENTACE ROBLÍN - obec s cca 100 obyvateli - CHKO Český kras - ve vzdálenosti cca 22km od restaurace U Týna - v restitucích získáno necelých 10ha půdy ve špatné bonitě a stavu, následné dokupování půdy

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Ječmen setý. Ječmen setý

Ječmen setý. Ječmen setý Ječmen setý Význam pro krmné účely potravinářství farmaceutický průmysl (maltózové sirupy) pro výrobu sladu - pěstování sladovnického ječmene je náročnější Biologické vlastnosti: forma: ozimá i jarní výška

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik

Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013. VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Realizované projekty VLS ČR, s.p. z PRV 2007-2013 VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR Státní podnik Základní fakta o VLS VLS hospodaří na cca 125 000 hektarech lesní půdy, což představuje přibližně pět procent lesní

Více

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011

ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 ROZLOŽENÍ CHEMICKÉ OCHRANY OZIMÝCH PLODIN BĚHEM VEGETAČNÍHO ROKU V ČR A SR VYBRANÉ VÝSLEDKY PANELOVÝCH STUDIÍ 2009 2011 Ozimé obiloviny spolu s řepkou patří mezi nejvýznamnější plodiny v podmínkách České

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem

FADN CZ 2011 Jednotka Celkem Tabulka B1. Standardní výstup FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti v Kč/ha Výrobní zaměření: Polní výroba Počet podniků v souboru 98 230 54 34 416 Počet

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem Shoda přísudku s podmětem procvičování učiva autor: Tomáš Barták Shoda Př s Po POZOR: jen v minulém čase podmět rodu M živ. M neživ. Ž S koncovka přísudku -i Chlapci běželi. Psi štěkali. -y Lesy šuměly.

Více

Kronika obce Zelenecká Lhota

Kronika obce Zelenecká Lhota Rok 1987 Počasí Začátek roku byl normální. Velké mrazy začaly až začátkem března, 4. a 5.3. bylo -13 C. Léto bylo velmi krátké pouze v červenci, 1.7. bylo velké teplo + 32 C. V srpnu bylo deštivo, takže

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA

Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Téma: vánoční a předvánoční zvyky Název programu TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA Autor: Lucia Baranová a Monika Beranová Cíle programu: seznámit se a připomenout si zvyky spojené s Vánocemi Aktivita 1 : poznávání

Více

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ

REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ REVITALIZACE NÁVSI V DOLNÍ KRUPÉ JANA ROTREKLOVÁ 2.ROČNÍK MSP FA ČVUT V PRAZE ATU ATELIÉR GIRSA ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. VÁCLAV GIRSA ASISTENTI: ING, ARCH. TOMÁŠ

Více

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice

Historické památky. 4 kapličky Marie Sněžné Přešťovice 3 domy (selské baroko) Přešťovice Historické památky Objekt 4 kapličky Marie Sněžné 3 domy (selské baroko) keltské pohřebiště 2 kapličky Skály kaplička Jana Nepuckého Kuřimany 6 kapliček židovský hřbitov 3 Boží muka lidová architektura

Více

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti

Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti Tabulková část B - Standardní výstupy FADN EU - Výsledky podniků podle výrobního zaměření a ekonomické velikosti B1. SV FADN EU - Výsledky souboru FADN celkem podle výrobního zaměření Výrobní zaměření:

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Přílohy. ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi,

Přílohy.  ová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, Dobrý den, pane inženýre Kobesi, Přílohy Emailová komunikace s Českým statistickým úřadem. Kristina Šemberová, 27. 11. 2011. Dobrý den, pane inženýre Kobesi, obracím se na Vás s prosbou a dotazem ohledně statistiky spotřeby potravin v

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

v tom (%) Výměra půdy celkem (ha) z toho trvalé travní porosty zahrady, sady půda

v tom (%) Výměra půdy celkem (ha) z toho trvalé travní porosty zahrady, sady půda 2.3.2. Zemědělství a lesnictví Největší podíl zemědělské půdy na rozloze ORP mají správní obvody Jaroměř a Nový Bydžov, podíl orné půdy na zemědělské je nejvýraznější v okresech Hradec Králové a Nový Bydžov,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Z á p i s. o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově

Z á p i s. o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově Z á p i s o průběhu 40. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 21. 8. 2014 v budově OÚ v Neplachově Počet přítomných členů zastupitelstva: 5 (Blažek, Machová, Mizera, Zasadil, Zeman) Počet

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

750. výročí. obce Všeradice

750. výročí. obce Všeradice 750. výročí obce Všeradice Dne 26. března 1262, pan Oldřich Zajíc z Valdeka a na Valdeku, daruje statek svůj Všeradice, klášteru Sv. Dobrotivá. Toto je nám dosud známá první dochovaná zmínka o naší obci.

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska

Osevní postupy. Osevní postup. Základní pojmy. Základní pojmy 12.3.2012. plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska Osevní postup Osevní postupy plánovité agrotechnicky zdůvodněné střídání plodin z hlediska prostorového (na pozemcích) časového (v jednotlivých letech) Základní pojmy Plodina - rostlina pěstovaná k hospodářskému

Více

Městské muzeum Jevíčko

Městské muzeum Jevíčko Iveta Špičková, Zdena Vašíčková, Ivana Písková Pracovní list k vycházce 1/2 Městské muzeum Jevíčko Příloha č. 1: Městské muzeum Jevíčko (pracovní list k vycházce) 1. Městské muzeum v Jevíčku se nachází

Více