Obsah ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah ROK 1980... 3 ROK 1980... 4 ROK 1981... 8 ROK 1982... 11 ROK 1983... 18 ROK 1984... 21 ROK 1985... 25 ROK 1986... 29 ROK 1988... 36 ROK 1989..."

Transkript

1 Obsah ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK RODINY ROK TOLERANCE ROK SLUNCE ROK ROK ROK ROK ROK ROK Rok Rok ROK ROK Končí zápisy v 2. kronice obce Libež

2 Centrální louka nejbližšího zámeckého parku, ve Vlašimi (cenné památky okolí) 2

3 ROK 1980 PAME TNI KNIHA VESNICE LIBZ E Tato kniha obsahuje 400 popisných stran a vede pokračování uzavřené staré pamětní knihy, která byla založena asi kolem roku Uložena je pro příští paměť v sejfu místního národního výboru. Čím blíže k cíli, tím hůře se jde Čím déle se jde, tím horší cesta Jelikož v pamětní knize má být uveden životopis kronikáře, píši zde svůj životní popis: Narodila jsem se dne 3. února 1910 v Libži, č. 17. Můj otec byl obuvníkem a dělal zakázkovou práci pro obuvnické továrny ve Vlašimi. Své dětství jsem s ním dlouho neprožila. Když mi bylo pět let, odešel do první světové války, kde zakrátko na polské frontěstrácí život. Zůstala jsem s matkou, dědou a malým bratrem, který ani otce nepoznal. Matka měla malý domek, u kterého nebyly ani dva ha polí. Tam vyrůstalo mé dětství, které nemělo moc radostí. Vždyť byla válka, hlad a bída o skývu chleba. Vychodila jsem 8letou základní školu. Tím skončilo vlastně mé dětství a já se musela starat o své peníze. V devatenácti letech jsem se provdala. Manžel za 5 roků umírá a mě zbývají dvě malé děti, starý domek a dluhy v záložně. A co jiného tu zbývá? Za čas druhý sňatek a další tři děti. Za doby německé okupace manžel byl 18 měsíců uvězněn a na mě ulehla zas velká starost, než se doba uklidnila a vrátil se domu. V roce 1956 stratila jsem syna Stanislava, vojáka. Za dva měsíce pláče, přichází druhé neštěstí. Potlučená dcera na motorce a výčitka protézy místo nohy. Čas sice rány hojí, ale to bolavé se často ozývá. Dnes za poctivou práci u ČSSS, beru poměrně slušný důchod. Přichází však stáří. Je konec snů a přání, které se nesplnilo. Tím končí svůj životopis, Bl. Němcová (kronikářka) 3

4 ROK 1980 Je dobrým zvykem, při nástupu do Nového roku, přijímat jistá předsevzetí. Slibme si proto, aby snad každý z nás přispěl svou poctivou prací pro svou vesnici. Aby lid její žil pokojně, bez různých nešvarů a svárů. Zcela časem se mění i tvář naší vesnice a celkově se změnil její životní styl, který jí dává sociální vymoženost a její jistota. Lid má sociální zabezpečení při nemoci a při odchodu na zasloužený odpočinek. Není žebráků ani chudiny, která byla často odkázána na milosrdenství velkého hospodáře, který dal za těžkou práci vesnické ženě mez u svého pole, aby měla pro kozu. Dnes má každý starší člověk svůj měsíční důchod a není odkázán na milosrdenství těch, kterým platil svou mozolnou rukou. K letošnímu probíhajícímu sčítání lidu bylo k v Libži napočítáno 172 lidí. V tomto roce byla prováděna oprava těchto budov MNV: V bývalé škole, zasedací místnost, klubovna svazu žen a dále knihovna doplněna vkusnými regáli na knihy. Ve staré bývalé škole je zařízena klubovna SSM. ČSPO byla udělána nad požární zbrojnicí poplachová sirena a příprava na dláždění požární nádrže. Úmrtí 87 život. roků Balíková Božena život. roků Svobodová Marie život. roků Vodolánová Anna život. roků Ševčík Jan Narození Hana Březinová Jan Ševčík Miroslav Horák Sňatky Hýna Václav (Libež) a Žemličková Zd. (Divišov) Hýlová Jarosl. (Libež) a Kahoun Frant. (Vlašim) Polesná Alena (Libež) a Vajsar Mirosl. Svobodová Helena (Libež) a Březina Štefan (Pavlovice) Ševčík Mirosl. (Libež) a Krosnářová Ivala (Bolina) Zpráva o hospodaření za rok 1980 a zhodnocení 6. pětiletky na hospodářství Divišov. Hospodářství vzniklo v r a v dnešní struktuře trvá od roku 1970, a to sloučením hospodářství Divišov a Libež. Výměra zem. půdy je 1 371,67 ha, z toho 1 115,40 ha orné půdy. Většina pozemků je svažitých a dosti kamenitých a velká část i zamokřených. Na tyto zamokřené pozemky je vypracován projekt meliorací 4

5 na 420 ha, s toho bude do konce roku realizováno cca 280 ha. Průměrná výměra honu je 6,40 ha, což znamená roztříštěná držba do malých honů s mnohem obtížnějším obděláváním dnešní mechanizací, natož s příští. Hospodářství má 82 stálých zaměstnanců a 11 THP, z toho 2 důchodce. Celkem je 93 pracovníků a na 1 pracovníka připadá včetně THP, 14,75 ha půdy (zemědělské). Hospodářství má provozovny v Měchnově, Divišově, Libži a na V. Lhotě. Divišov čtyřřadé kravíny na 174 kusů a porodnu na 90 ks vysokobřezích krav a jalovic. Brojleři se vyrábí na starých drůbežárnách. Měchnov starší stáj na 60 dojnic, výkrm prasat na 350 ks, stáj na odchov telat. Libež OMD Vys. Lhota spravuje teletník, 160 ks v čp. 24 na 12 dojnic a 25 ks mladého skotu v Novém Mlýně. Vysoká Lhota prvotelková stáj bez větší mechanizace na 60 ks, - výkrm brojlerů na 9000 ks na 3 místech a 110 ks včelstev. Výrobní zaměření živ. výroby je na výrobu mléka, odchov telat a jalovic, výkrm brojlerů ve starých provozech a žír prasat. R.v. zaměřena na obilí, řepku a brambory, dále výroba pícnin pro sušičku BS6. Zhodnocení roku 1980 RV: Obhospodařovalo 1115,40 ha orné půdy, sadů a zahrad 9,56 ha, 140,31 ha luk a 103,93 ha pastvin, převážně svahů nad 25 stupňů. Osev: Obiloviny 564 ha Brambory 50 ha Řepka zimní 95 ha Kukuřice 133 ha Hrách a bob na zrno 35 ha a vícelet. pícnin 137 ha. Meziplodiny: ozimní směsky 62 ha Strniskové směsky 122 ha, včetně na zelené hnojení. Z obilovin muselo se posekat 12 ha ječmene s podsevem vojtěšky a usušit, obiloviny splněny na plán 2384t pouze 1950 tj. nesplněno 43 tun a výroba splněna jen u žita. Přehled výroby zrnin: Plodin oseto (ha) Plán (q) výnos výroba Pšenice ozimá Ječmen jarní , Žito jarní Oves jarní OLS Celkem ,

6 Skutečnost v q výnos výroba rozdíl Pšenice 33, , q Ječmen 32, , Žito 35, ,60 60 Oves 38, , OLS 33, , , , q Příčiny snížení výnosů jsou především v celém komplexu negativních vlivů. U pšenic pozdní setí odrůd Vuka a Crana a nepostříkání Mironovské proti polehnutí od ACHP Benešov. Nepříznivé opožděné jaro, jež se projevilo zvlášť u jarního ječmene. Nemalý podíl byl i pozdním předáváním pozemků meliorací k osevu. Řepky silně poškodilo krupobití před sklizní, a přesto byl splněn plán 20,6 na 23,74 po ha. U brambor byla sadba na 17 ha odrůdy Radka nekvalitní a bylo na této ploše docíleno necelých 80 q, což snížilo celkem výnos brambor. Odrůda Nora na ploše 9 ha dala 160 q a Karia na ploše 3 ha 170 q. Celkem bylo dosaženo výnosu 129,32 ještě i ovlivněno nedobrým provedení postřiků proti plísni od ACHP. Plánovaná výroba nebyla splněna o 3534 q. Tento rok byl ovlivněn špatným počasím. Málo slunečního svitu poškozovalo celou vegetaci. I ovoce dlouho dozrávalo a bylo špatné chuti. Stranická organizace KSČ má zde 9 členů. Věkové složení není příznivé z důvodů, že jichž 6 je starších 60 roků. Činnost stranické práce se řídí vypracovaným plánem práce včetně termínů schůzí, jenž se nemění. Ve svém plánu má zařazeny vnitrostranické tak i politické otázky. Rovněž o práci MNV a všech složek v obci. Složky NF v obci: SSM je velmi aktivní a jeho činnost lze hodnotit kladně. Napojuje se i do akcí organisovaných MNV, včetně brigád. Vcelku jej lze hodnotit jako nejaktivnější v širém okruhu. PO je rovněž ve své činnosti dobrá a umísťuje se v rámci soutěží na předních místech. Rovněž je zapojena do akcí MNV Libež. Svaz žen je rovněž zapojen složkou přes MNV, i když útlumy v aktivitě jsou větší, nelze je hodnotit záporně. Strana lidová byla zapojena do akcí organisovaných MNV i v činnosti brigád. Jejich aktivní činnost je omezena a spíše jednotlivci vystupují za tuto složku. Na hospodářství Libež jsou v této době jen 3 páry koní. Koní vesměs všude ubývá. Jejich práci převzala nová doba traktorů a za druhé, naše mládí na vesnici již neví ani, jak se kůň k tahu přistrojí. Pěkný pár koní má dnes cenu Kč. 6

7 Podzimní doba honů myslivecké společnosti je téměř omezena. Zvěře v přírodě ubývá. Koroptve nejsou k spatření, jen bažanti, a těch je též pomálu. Rovněž zajíců i srn. Doba chemických postřiků ničí zvěř i zpěvavé ptactvo. Dnešní doba pro otop uhlím je omezena. Na rodinu je příděl 25 q, jen byty s ústředním topením mají přídavky. Mnoho lidí si nadělá levně dříví z lesů poničených přírodní katastrofou. Změna obytných domků v Libži: Z popisného č. 63 se odstěhovala rodina Jaloveckova, na státní statek Vlašim farma Pavlovice. Jelikož lid libežský v dávných dobách školou, kostelem i pohřbíváním mrtvých k Hrádku patřil, píši i pro lid, který po nás přijde, několik výňatků ze šedé dávnověkosti Hrádku. Původ a počátek Hrádku dle dosud známých pramenů určiti nelze. Jisto jest, že již v dobách dávných, kdy ještě osudy všech míst zaznamenány nejsou, stál tu hrad čili hrádek vladyckého rodu, kteří podepisovali a pečetili listiny přídomkem z Hrádku. Nejstarší o tom památka jest z r. 1356, kdy od bratří Markvarta a Bohuslava z Hrádku presentován jest za faráře na Hrádek kněz Václav Mikulášů z Dobřan, po faráři Jakubu. Roku 1369 Prošek dosadil kostelu hrádeckému jiného faráře. Někdejší tvrz Hrádek stávala na onom místě, na jehož ovšem menším díle hostinec stojí (u Hrdličků). Jak poloha toho místa ukazuje, obmezena byla k jižní straně vysokou příkrou sráží, k východu a pak k západu dělily jí příkopy od roviny, přes které zdvihací mosty vedly do tvrze. Stopy těchto příkopů jsou dosavad patrny. Ke straně západní běžel příkop podle zatočené zde skály od doliny k dolině tak, že asi na místě, kde nyní domek čp. 4 stojí, zdvihací most se nalézal. Podotknouti třeba, že vladykové z Hrádku od Karla IV. pro znamenité služby vlasti a králi prokázané, za udatnost povýšeni byli do stavu rytířského. Rytířové z Hrádku byli udatní a chrabří v boji, ale v osudech české země brali značného účastentsví. Jest známo, že Jan z Hrádku přivěsil pečeť svou ku stížnému listu pro upálení M. Jana Husi ke sboru Kostnickému. Hrádek byl asi ohněm zničen r. 1467, a sice od vojska krále Jiř. z Poděbrad, asi v ten rok, kdy prameny dějepisné mluví o tom, že přívrženci strany Jiřího, Mikuláš a Burian Trčkové z Lípy, páni na Vlašimi, zmocnili se blízkého hradu Šternberka a pobořili jej, při té příležitosti zbořili také Hrádek, poněvadž Jan z Hrádku strany protivné Zdeňka ze Šternberka nebo také z Konopiště se přidržoval. V ten čas, kdy Hrádek byl zbořen, přešel asi v majetek Mikuláče Trčky, pána na Vlašimi a po pánech z Hrádku není povědomosti. Pádem Hrádku padli také oni a zboží jejich připadlo straně výtězné, tj. králi Jiřímu z Poděbrad. Aspoň v r nalézáme Hrádek již v držení pána vlašimského Mikuláše Trčky, jehož rod v krajině naší měl v držení celou řadu míst (zemské desky). Nedlouho však se nalézal Hrádek v držení p. Trčků, neboť již r. 1547, prodali jej dědici jmenovaného Mik. Trčky městu Vlašimi. O kostelu hrádeckém nemůže se pro nedostatek pramenů říct, kdy postaven byl. Jisto však jest, že r kostel na Hrádku již stál, vlastního duchovního měl a zasvěcen sv. apoštolu Matouši. Z toho jisto, že v době neznámé, asi před r. 1350, vystavěli jej páni z Hrádku u svého sídla a duchovním správcem (plebánem) opatřili. Po válce třicetileté a provedení protireformace nemohly všechny fary obsazeny býti duchovními správci. Tak se také stalo, že Hrádek duchovního neměl, k vlašimskému děkanství i s jinými okolními 7

8 přidělen byl. Stav ten trval do r. 1787, kdy císařským dekretem ze dne 12. února potvrzena byla lokalie hrádecká a prvního svého duchovního obdržela. Hrádecká osada tehdy obsahovala: Hrádek s dvěma mlýny (s Žáčkovým a Mazourovým), 2. Ctiboř, 3. Libež, 4. Nemíž, 5. Petříny, 6. Podolí a 7 dvůr i mlýn Blanický. Dvůr Blanický byl svým majitelem knížetem Auspergem zrušen a pozemky dílem k Čechovu přivtěleny, dílem s vlašimskými zaměněny. Od r do r vedl duchovní správu na Hrádku Ant. Norbert Vlasák, za něhož kostel opraven, fara nově vystavěna a mnohé nové věci kostelní pořízeny. Vlasák byl známý obratný spisovatel archeologický a topografický, vydal popisy některých okresů v Urbánkově bibliotéce. Sochu p. Mar. daroval, vlastně vrátil, jak již bylo řečeno kostelu hrádeckému Mikuláš Trčka, pán na Vlašimi, když byl se stal dříve pánem na Hrádku. Socha ta, mistrně vyřezávaná, uvnitř dutá, 3 stopy vysoká, jest vzácná starožitnost. Tvrditi lze, že pochází ze XIV. století, snad z doby panování Karla IV. (okres vlašimský, str. 18 od. A. N. Vlasáka). Musel tedy míti Mikuláš Trčka, jenž byl toho času pánem více než padesáti míst, zvláštní příčinu, že sochu tak vzácnou a uměleckou daroval kostelu o samotě stojícímu. Naskýtá se myšlenka, pro ní však není zřejmých dokladů, že buď ta socha p. Marie byla hned před zpustošením Hrádku vítězem Trčkou odnesena, později z příčin vážných sem vrácena. A tu jsme se octli u poutí na Hrádek, o jejich původu a počátku jsou dohady, že totiž pouti hrádecké povstaly z poutí husitských na Kostelík, kterýmžto jménem nazývá se mezi lidem vrch u vsi Kladrub, ½ hodiny vzdálený od Hrádku, zvaný vlastně Kladrubská Hůrka. Na Kostelíku totiž v šestnáctém století stával dřevěný kostelík, kaple od sedláků sroubená a zasvěcená mistru Janu Husovi, ku kterémuž kostelíku v den upálení Jana Husa (6. července) četně lidu se scházelo, aby tu Husa oslavilo. K domněnce, že poutě k P. Marii na Hrádek povstaly z poutí uctění Jana Husa na Kostelíku, dal podnět list děkana vlašimského Josefa Jiřího Gregora r ku konsistoři pražské. V chrámu p. na Hrádku nalézalo se starožitné, vskutku zvláštní cimborium, o kterém v některých svých spisech a pojednání tvrdil A. N. Vlasák, že je to cimborium husitské a je jedinou památkou zmíněného již kostelíka na Kladrubské Hůrce, M. Janu Husovi zasvěcené. Je to pro souměrnost a ladnost dílo mistrovské. Tento názor, že je to ciborium husitské a že z něho podáváno bylo v kostelíku na Hůrce Kladrubské lidu pod způsobem vína, panoval až do r Přešla doba staletí a doba zapomíjené minulosti. Píši pro náš lid i těm budoucím, kteří po nás přijdou tyto řádky, z výňatků bývalého hrádeckého kněze + Frant. Kamarýta. Němcová Bl. Libež, r ROK 1981 Vždy stejné a vždy zcela jiné poselství času. Jeden rok se završuje a přichází rok nový. Přiblížil se rok Čekají nás neznámé dny, nad kterými se zamýšlíme. Je naším přáním, aby tento rok byl časem pokoje a míru... V červnu tento rok byly prováděny volby do okresních a národních výborů. Občané volili jednotlivě. Všude vládl klid a slavnostní ráz. V naší obci libežské byli zvoleni do národního výboru tito členové: Holub František předseda 8

9 Hýna Václav místopředseda Bucala Ferd. tajemník Šlehuber Jiří hospodář Lejček Ivan předseda finanční komise Hýla Zdeněk Macháček František (starší) Moravcová Jana Malnar Kašpar Stejskal Václav Kněžík František Předseda pořádkové komise: Hýla Zdeněk, člen Kněžík František a Šlehuberová Anna Zemědělská komise: Předseda: Macháček Fr. (starší), Členové: Stejskal Václ., Němec Ant. (mladší), Moravcová Jana, Přibil Fr. (mladší) Finanční komise: Šlehuber Jiří, Bucala Ferdinant a Olina Březnovská Již při sestavování MNV v Libži bylo uvažováno, aby byl aktivní a plnil úkoly, jež jsou na něj kladeny. Bylo pečlivě uvažováno o každém členu, jenž bude do tohoto návrhu zahrnut a rovněž i ostatních nestraníků, jež jsou schopni práci v MNV vykonávat. MNV zahajuje své schůze každý čtvrtek, vždy za 14 dní. Plenární zasedání 1x za měs. MNV v Libži zajišťuje zlepšování životního prostředí občanů. Dílo MNV v Libži je velice ativní - ale i jeho další složky. Mezi nejvíce aktivní lze považovat ČSSŽ, ale i svaz SSM, i když jeho činnost je částečně v útlumu věkovém, svoje úkoly na pracích v obci ale i brigádách velmi pomohl. Celoobecní závazek na rok 1981 Místní národní výbor v Libži ve spolupráci složek NF se v tomto roce plně zapojily do práce pro zvelebení své obce. Byly prováděny práce na investiční AZ, různého charakteru. Největší akcí byla rekonstrukce vodní nádrže, pak sklizeň sena z nepřístupných ploch a pomoc zemědělskému závodu. Celkové plnění práce na plán r hodin hodnota díla celkem: Kč. Užitkovost dvou stájí v Libži a její výroba mléka Stáj Vysoká Lhota Libež zde ošetřuje cigánská rodina a dosahuje dobrých výsledků v produkci mléka. Na plán 8,67 dojivost, 13,86 1t, tj. překročení o 170,363 1t. Stáj u Macháčků na plán 8,50 dojivost 11,29, překročení o 13,131 1t. Plnění úkolů na hospodářství Divišov Hospodářství se nevyrovnalo s úkoly na plán výroby 39 q u obilovin bylo docíleno pouze 29,73 q. I když hlavní příčinu spatřovat v nepříznivých klimatických podmínkách, je i část v agrotechnice, hnojení a sklizňových ztrátách. Sklizeň luk byla narušena meliorací a část porostů byla zaorána s osevem směsek. Výnos byl velmi nízký, kolem 15 q na ha, část porostů byla sklizena pouze na jednu seč. Řepka byla splněna rovněž plán brambor, překročen i u kukuřice. Hrubá výroba nebyla splněna na plán tisíc. Splněna jen tisíc, tj. pouze na 85%. 9

10 Stranická organizace KSČ v Libži má pouze 10 členů, z toho jsou dva trvale nemocní, takže při plné účasti je jen 80% účast. Předsedou této organizace je Václav Stejskal. Činnost stranické organizace se řídí dle předem vypracovaného plánu a celkem lze hodnotit, že své úkoly plní. Rok stranického školení je prováděn CZV KSČ včetně evidence účasti. Úsek stranické práce politické uvědomění jeho zvíšení je spojeno i se stranickým školením, jež není plně zabezpečováno dle pravidelných termínů a zajištění dopravy. Za splnění rozpracovaného usnesení celostatkové konference za výrobní a dodávkové plnění vedoucí hospodářství politické úkoly před. ZO KSČ předseda strany. Stranické schůze v Libži jsou každé druhé pondělí v mezidobí v měsíci. Poděkování patří předsedkyni ČSSŽ Anně Šlehuberové, která uskutečnila pro ženy a občany dva autobusové zájezdy na Šumavu a památné Chodsko. - Snad nejkrásnější zážitek poskytlo místo Výhledy, dva km jižně od Klenčí pod Čerchovem. Je to vyhlídkové místo, kde stojí pomník J. Š. Baara z roku Je odtud krásný pohled do šumavského kraje a hlavou se tam mnohému kmitne vzpomínka na Čechy krásné, Čechy mé. Dál byla prohlídka na vrchu Hrádek 5 km západně od Domažlic, kde stojí pomník Jana Sladkého- Koziny. Vesnice Újezd rodiště Jana Sladkého, kde ve statku u Kozinů jsme shlédli pamětní síň Trhanovský zámek, jedno z hlavních dějišť Jiráskových Psohlavců. Pěkným dojmem zapůsobilo město Domažlice a jeho stará brána. Toto město založené jako královské r Druhý zájezd byl do Třebechovic pod Orebem, kde byla shlédnuta prohlídka v síni tradic a krásného Třebechovického betlému, který nabízí svou krásu statisícům diváků. Dál se jelo do Dvora Králové do zoa, zvaného Safary. Tam si přišly na své dojmy vzláště děti. Další pokračování bylo do Chlumce nad Cidlinou, kde stojí barokní zámek Karlova koruna. Tato nevšední architektura postavena v létech Mění se tvářnost vesnice mění se i lidé. Dávná je minulost, kdy v podvečeru vesnice zněla píseň klepání kos. Za časného rosivého rána vycházeli sekáči s kosy na rameni, aby pod jejich zásahem zůstávaly ležet řady vonné trávy, které čekaly na polední slunce. Dnes už to zní jako pohádka. A nebylo by na škodu, kdyby se mladí z večera naučili naklepat tu kosu a vysekat trávu, z které někde zbyde jen planý suchopár. A zavzpomínejme i na dobu žňovou. I tehdy klepali hospodáři velké kosy, které nasazovali na dřevěné hrabice. Hospodář vykračoval do žitného lánu, který voněl v prudkém slunci chlebem. Ve starosti i radosti skláněl kosou klas, který vydobyl svou mozolnou rukou. A byly to i při té těžké práci i mnohé hezké chvíle. Vždyť v té době zněly hospodáři celý den skřivánčí trylky nad hlavou. V obilí čiřikala hejna koroptví, bažantů a křepelek. Dnes už zní ta ptačí píseň jako v dávné pohádce. Dnešní doba chemie ubírá přírodě krásu a pomalu ji ničí. Doba a čas se mění. Před lety se chodívalo na houby s bramborovým košíkem, který se zpravidla přinášel plný krásných pravých hřibů. O ostatní druhy hub nebyl tehdy zájem. V současné době se s některými druhy hub setkáváme jen zřídka. Hřib borový i smrkový je už skoro vzácností. Podobně je to i se syrovinkami a liškami, kterých bývalo po lese žluto. Časy se mění a my musíme být vděční za to málo co nám dnešní les dá. 10

11 Počasí: Měsíc březen přišel s krásným teplem, příroda se zelenala a vše se dralo k jarnímu slunci. Ve starém přísloví se říkávalo: Co březen zazelená, duben spálí. Tak se stalo i letos. Přišly mrazy a bylo po jarní kráse. Stromy, které potom kvetly, byly sice obaleny květem, ale jejich plody opadaly všechny na zem. Ovoce dozrálo jen někde v chráněných místech. Na své si však přišli chovatelé včel. V letošním roce odevzdali velké množství medu. Z dešní vesnice odchází mnoho mladých lidí do měst, a tím také ubývá počet dětí. Z Libže jezdí do divišovské školy 16 žáků. Dvě žákyně do školy vlašimské. Tento rok nastoupil jen jeden žák. Na základní vojenskou službu v tomto roce odešli tři branci: Miloslav Kněžík Mírek Havelka Jaroslav Havelka. Sňatky: Ivan Bureš a Růžena Demeterová (Vys. Lhota) dat. sň Havelka Jaroslav a Maršíčková Zdena dat. sň Havelka Milan a Maříková Jaroslava dat. sň Úmrtí: 85r. Ševčíková Anežka Polesná Marie Narození: Burešová Petra Vys. Lhota Libež Kéž provází Váš štěstí vy mladí, jenž podali jste si ruce, ať životem Vás provází tou láskou naplněna srdce. Vám mrtvým, jenž dohořela života svíce, ve věčném spánku nechť v zemi spíte. A malé Petře kolébku ať oblétá vždy holubice mírová. Tímto se končí r Němcová Bl. (kronik.) ROK 1982 Končíme starý rok a vstupujeme do nového roku Záleží na nás, abychom s dobrým předsevzetím a svědomím splnily vše to, co od nás doba roku bude požadovat. Aby ruce poctivé vždy odevzdávaly pevné kvádry životní jistoty. Roku nový! Nes požehnání a věčný mír pro všechny, kteří tu žijí v naší vesnici. Nes věčný mír pro nás a dál i těm budoucím. Popis voleb a členů MNV v Libži uveden na předních stránkách. MNV je v této době ještě samostatný. 11

12 Ku práci MNV v Libži Místní národní výbor konal pravidelně dle plánu práce schůze. Rada konala schůze dvakrát v měsíci a to první a třetí čtvrtek, celkem 18 schůzí. Plenární zasedání byla dle plánu, rovněž veřejné schůze byly dle pokynu MNV konány. Rada se scházela pravidelně a mimo 3 schůze pro nemoc byla vždy 100%. Rovněž zasedací pléna byla plně navštívena a plnila své úkoly. Při MNV jsou ustanoveny čtyři komise a to: Ochrany veřejného pořádku, finanční komise, komise stavební a pro zemědělství. Všechny komise pracují samostatně. Komise sociální nebyla ustanovena a její úkol zajišťuje rada MNV. MNV v Libži se složkami ČSSŽ ČSPO a SSM měl socialistický závazek na odpracování hodin s hodnotou díla Kč a s náklady Kč. Skutečně odpracováno hodin s hodnotou díla ,50 Kč a náklady Kč. Hlavní úkoly byly ve vybudování místního rozhlasu, dokončení vodní nádrže včetně přívodu vody rekonstrukce veřejného osvětlení a údržba zeleně. Dále byla poskytnuta pomoc Státnímu statku ve špičkových pracích. Ve sběru kamene - sklizni sena atd., ale i v podzimních pracích. Akce veřejného osvětlení byla náročná na práci a zajištění materiálu. Na těchto pracích má největší zásluhu s. Ivan Lejček, dále Zdeněk Hýla mladší a starší... O údržbu zeleně má hlavní zásluhu svaz žen, kdy v době sucha vyžadovalo velké úsilí v pletí a zalévání, za čož jim patří poděkovaní. Vždyť upravené prostředí obce dává vizitku MNV a dalších složek v obci. Strana KSČ je ve stejném složení jako předešlý rok a pracuje ve vytyčených jim úkolech. V následujícím roce dojde k volbě nového předsedy a výboru. K výsledkům hospodaření v r na hospodářství Divišov Hospodářství Divišov obhospodařovalo r ha zemědělské, z toho 1118 ha orné půdy. Letošní plán obilovin byl nemožný splnit. Příčiny neplnění jsou jednak v klimatických podmínkách nepříznivých v r. 1982, tj. nízké teploty v jarním vegetačním období, kritické sucho, srážky pod normál 150 mm tj. o 30% pod normál. Chemické ošetření bylo málo účinné pro sucho. Průmyslových hnojiv nedostatek a dusík málo účinný vlivem sucha nezabral. Nízké teploty byly v jarních měsících, kritické sucho v době metání a zrání ozimů v období odnožování, sloupkování a zraní u jařin. Toto sucho se projevilo zvlášť výrazně na lehkých písčitých a kamenitých půdách které jsou ve větší míře na hospodářství. (Například pšenice ozimná Psářsko 60 ha, ječmen jarní u Poboře 16 ha Spravedlnost 16 ha). Na těchto uvedených polích byl na ha výnos kolem 15 q na ha. Plán brambor byl splněn a překročen. Sklizeň kukuřice na siláž byla velmi opožděná. Došlo tak k jejímu vyzrání zhruba na ploše 65 ha a při sklizni došlo k velkým strátám, takže ani kvalita siláže nebyla uspokojivá. Dojivost dle stájí rovněž ukazuje nevyrovnané výsledky a to hlavně ve stáji Měchnov a kravín I. Divišov. Mimo stájí K II Divišov a stájí Libež nebyla splněna užitkovost. Výsledky dle stájí: Kočovi Měchnov na PL 8,10 dosaž. 7,91 1 t/kd 0,19 Pomahačovi na PL 8,10 dosaž. 7,80 1 t/kd 1,20 Divišov Krav. I na PL 7,90 dosaž. 6,85 1 t/kd 1,05 Krav. II na PL 7,92 dosaž. 8,12 1 t/kd + 0,20 12

13 Vysoká Lhota na PL 9,50 dosaž. 11,92 1 t/kd + 2,44 Libež Macháčkova na PL 9,50 dosaž. 9,62 1 t/kd + 0,12 Výroba hovězího masa Ve výrobě hovězího masa byl úkol pro letošní rok 417q. Tento úkol byl splněn. Rovněž tak i plán užitkovosti 0,65 kg byl docílen. Byl předpoklad, že se vyrobí o 0,01kg na kus a den. Plán připuštěných jalovic rovněž splněn. Dodávka hovězího masa splněna na 975q. Výroba vepřového masa Plánovaný přírůstek 0,51kg byl překročen, skutečně bylo dosaženo 0,55kg. Rovněž dodávka 650q překročena o 80q. Spotřeba jadrných krmiv na 1kg přírůstku byla 3,69kg, snížení oproti minulým rokům je 0,15kg. Výroba drůbežího masa Plán drůbežího masa 730q překročen o 180q. V chovu drůbeže byly letošního roku velké problémy. Dodávaný materiál značně nevyrovnaná, vysoká nemocnost kuřat a velký úhyn. Rovněž tak spotřeba jádra dosáhla u některých turnusů stanovený limit. Na úseku ekonomiky a mezd zodpovídají: Soudruh Dvořák vedoucí hospodářství Soudružka Plachá, s. Moravcová Na úseku bezpečností práce zodpovídají: Vedoucí hospodářství s. Dvořák Bezpečnostní technik - s. Havlín Mechanizátor s. Říha Agronom s. Brabenec, Solnař, Bechyně, s. Stejskal Zootechnik: Ing. Komárek, s. Jára a s. Gregor. (Krátký výpis hospodářství státních statků Divišov, pod jeho správou je i Libež. Hlavní vedení jsou státní statky ve Vlašimi.) Ráz počasí r Měsíc leden probíhal ve znamení velkých mrazů, které dosahovaly mínus 27 až 28 stupňů. Jaro se projevilo chladné a v pozdější době. Ovocné stromy, které potom rozkvetly, byly obaleny květem, jak v bílé pohádce. Úroda peckovin třešní i višní byla bohatá. Bohužel, že z velké části se někde nesklidila. V letošním roce byla též abnormální úroda jablek, kterou tak hned pěstitelé stromů nepamatují. Zpracovatelské závody pracovaly ve třech směnách a na vývoz do kapitalistických států bylo prodáno jen ze Zeleniny Benešov tun jablek. I v domácnostech se zpracovávala jablka na šťávy a mošty. Rok byl vesměs suchý, chudý na dešťovou vláhu, což se projevilo na malou sklizeň píce i obilné slámy. Někde se šetřilo i vodou. Dobrý byl tento rok pro chovatele včel. Dodali na odevzdávku mnoho medu. Úmrtí: Jeřábková Antonie Polesný Josef Holub Frant Moravcová Božena

14 Sňatky: Konopiský Pavel (Měchnov) a Hýnová Hana (Libež) Kokta Jos. (Psáře) a Moravcová Věra (Libež) Narození 0 Rozvody 0 Na vojenskou základní službu nastoupil tento rok jeden branec: Jiří Hynek. Pohřbívání mrtvých z Libže je na hrádecký hřbitov, kam je Libež farností přidělena. Farnost hrádeckou má pod správou obětavý duchovní Bořivoj Bělík z bydlištěm Štěpánov. V dnešní době náboženstvý mezi mladými upadá. Kultura Svaz žen v Libži se spoluprácí MNV uspořádal slavnost pro ženy k MDŽ karneval pro děti a pěkný zájezd a to: Liberec botanická zahrada, zoo a vyhlídka na Ještěd. Dále na zámek Sychrov, přestavěný francouzským rodem Rohanů v duchu romantického historismu v létech 1847 až Další pokračování bylo na zámek Hrubý Rohozec který vznikl přestavbami z gotického hradu. Dnešní podobu dostal empírovými úpravami z 19 století. Tradiční plesy a zábavy jaké bývaly dříve na vesnici upadají. V tomto roce měli jeden ples požárníci a druhý ples svaz žen. Mládež miluje moderní hudbu a různé diskotéky. Pryč je doba kdy vesnický hospodář podupával o masopustě v hospodě s panímámou při muzice na dlouhý oves. Dlouhé roky mění čas i lidstvo. Popisuji některá obytná čísla v Libži jak se měnili jejich hospodáři. V dnešní době jsou již v zapomění, proto jsem je sebrala těm budoucím pro paměť. Č. 1 rod Pavla Pěnkavi, který dal vystavět kaply na návsi. Dále rod Veselů který mlýn prodal v r mlynáři Fr. Frýbovi. Mlýn byl zrušen r.... Mlynář Frýba zemřel r Dál tam bydlí vdova M. Frýbová. V č. 2 bývával rod Zemanů a Krůcků. Později koupila toto hospodářství obec libežská a zřídila z budovy školu, protože hořejší jednotřídka pro žáky nevystačovala. Škola tato byla do r.... V dnešní době má tam svaz mládeže klubovnu. Č. 3 U Kněžíků a Tichů byl rod Provazníků. Toto hospodářství bylo rozděleno na polovic. (Ve staré pamětní knize uvedena pověst o tomto Provazníkovi.) Č. 4 Kdysi majitel Bareš, o kterém se vyprávělo toto: Na zahradu, pod kterou protéká Blanice, vyhnal na pastvu své dva voli. Každému přivázal řetěz od hlavy na nohu. Voli kteří trpěli žízní doběhli k řece pít a z vysokého břehu spadli do vody kde byla tůň. Nemohoucí plavat nemohli a oba se utopili. Byla prý to škoda nepořádného hospodáře. Po Barešovi byl na tomto č. nějaký Miler a od něj koupili hospodářství dnešní Benešovi. Č. 31 Semínovi Skramlíkovi dnes Stejskalovi Č. 7 Křiklánovi Hynkovi Č. 9 Pěnkavovi, zvaní Volkovi - dnes Martínkovi Č. 10 Hušálkovi Babkovi Horákovi nýni B. Moravec Č. 6 Boučkovi Paluskovi Sláv. Moravec Č. 21 Pivoňkovi Stejskalovi Jan Pěnkava 14

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE

DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE DÍL 1. KRONIKA OBECNÍHO ÚŘADU TRSTĚNICE (DUPLIKÁT) Úvod: Usnesením rady místního národního výboru ze dne 7. ledna 1985 bylo rozhodnuto o založení kroniky obce Trstěnice. Kronika dosud v naší obci nebyla

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITKA

AKTUALIZOVÁNO AKTUALITKA AKTUALIZOVÁNO v listopadu 2014 AKTUALITKA V tomto měsíci vzpomeneme 25. výročí listopadových událostí roku 1989 tzv. sametové revoluce. V místním věstníku Naše noviny jsem o tom opět bohužel marně hledal

Více

Jan Herben o Brumovicích:

Jan Herben o Brumovicích: Jan Herben o Brumovicích: Byl-li v Brumovicích slunečný den, věděl jsem, že moje stará matka vysedala na slunéčku mezi zahrádkami naší chalupy a myslila na mne. Pořadové číslo 29 Rok 2011/2 Vážení a milí

Více

KRONIKA. obce DEMBROVKA NA VOLYNI

KRONIKA. obce DEMBROVKA NA VOLYNI KRONIKA obce DEMBROVKA NA VOLYNI MVDr. Vladimír Samec 1994 VLADIMÍR SAMEC se narodil 5. 1. 1928 Anně a Vladimíru Samcovým v malé, ryze české vesničce Dembrovka na Volyni. Ta v tu dobu patřila pod Powiat

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 2 2004 Cena 8,- Kč Vážení spoluobčané, blíží se krásné období každého roku, čas prázdnin a zasloužené dovolené. Dovolte, abych popřál

Více

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs

Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování.

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

Znovuotevření staré budovy základní školy

Znovuotevření staré budovy základní školy červenec, srpen, září 2013 109 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí

Více

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová 1 2 Klaus a Mach 2 disketa 3 Vážení spoluobčané, končící století je důvodem k tomu, aby se občané ohlédli za tím, co tvořili oni a jejich předkové, co se jim i

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o.

Valtický zpravodaj. Slovo starostky k Novému roku. An ti ka. Město VALTICE. 5. leden 2007. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o. Valtický zpravodaj 5. leden 2007 Slovo starostky k Novému roku Vážení a milí spoluobčané! Na prahu nového roku předstupuji před vás se stručnou vizí působení nového zastupitelstva a nově zvoleného vedení

Více

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N

Hasičská kronika Svazek III okres Brno venkov (J N) Hasičská kronika. Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N Hasičská kronika Svazek III: Hasičské sbory v okrese Brno venkov J - N autor: Bruno Němec Dolní Kounice / 2012 1 Vážený čtenáři. Spis, do kterého jsi právě nahlédl, je výsledkem několikaletého střádání,

Více

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014

RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ RUDOLTICKÁ POUŤ 2014 ČÍSLO 2/2014, ČERVEN Fota: Michaela Kohoutová, Lenka Bártlová PÁTÝ ROČNÍK RUDOLTICKÉ POUTI JE JIŽ ZA NÁMI. PROVÁZELA HO VĚTRNÁ A VELMI PROMĚNLIVÁ OBLOHA CHVÍLI

Více

Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov.

Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov. Předmluva Narodil jsem se 29.ledna 1871 jako syn rolníka v Rychnově, navštěvoval jsem pětitřídní obecnou školu v mé rodné vsi Rychnov. Mé přání po vyšším studiu a hudebním vzdělání nebylo - pro početnost

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí 15/98 28. srpna 1998 Cena 4,80 Kč Co tomu říkáte? 1. září (zase) poprvé Budeme v tomto školním roce dobrými rodiči? Po prázdninách zase poprvé vizní program? (Vždyť se školákem do školy. Prvňáčci samozřejmě

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

Oznámení obecního úřadu. Konečně svítíme!

Oznámení obecního úřadu. Konečně svítíme! Horecký zpravodaj Prosinec 2001 Číslo 5. Přejeme všem klidné vánoce, veselého silvestra a šťastný nový rok 2002. Tímto Vás také všechny srdečně zveme na vánoční besídku, která se bude konat ve středu 26.

Více

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999)

Kronika obce Věchnov. (II.díl 1981 až 1999) Kronika obce Věchnov (II.díl 1981 až 1999) Úvod Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý, ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05 zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí vydává nepravidelně obec Spomyšl srpen 2007 Vážení spoluobčané! Dnes vás seznámím s několika akcemi, které proběhly, jsou v běhu nebo se na ně chystáme.

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Boršické náměstí dnes a před 98 lety 2/2010

Boršické náměstí dnes a před 98 lety 2/2010 Boršické náměstí dnes a před 98 lety 2/2010 Okýnko do mateřské školy Slovo starosty na závěr volebního období 2006 2010 Vážení spoluobčané, pomalu, ale jistě bude končit volební období 2006 2010. Při pohledu

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč ŘÍJEN 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč Koncert v kostelíčku sv. Jana Křtitele v lázních, sobota 22.9.2012., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: P. Kučera,

Více

Libáňské noviny č. 62 - 1 -

Libáňské noviny č. 62 - 1 - Vážení spoluobčané, přestože rok 2012 bude z hlediska finančních možností jedním z nejslabších za uplynulých pět let, podařilo se schválit v rozpočtu města několik investic, které povedou ke zkvalitnění

Více