Předmluva: Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmluva: Vážení čtenáři,"

Transkript

1 Předmluva: Vážení čtenáři, tímto sborníkem se k Vám dostávají všechny příspěvky, které odezněly v průběhu mezinárodní konference Sociální ekonomika, která se konala ve dnech 7. a 8. června 2006 v Kulturním domě Vltavská v hlavním městě ČR, Praze. Uvedená konference představovala jednu z konkrétních a velmi důležitých aktivit projektu HEFAISTOS v tomto roce. Sborník obsahuje též příspěvky od autorů, kteří se z naléhavých důvodů nemohli osobně mezinárodní konference zúčastnit, nebo které pro časovou tíseň nemohly být předneseny. Obsahuje i další informace jako jsou kontakty na přednášející, případně partnery projektu na národní i nadnárodní úrovni. Záměrem vydání sborníku není jenom zveřejnění příspěvků za účelem jejich zviditelnění. Je zde hlubší cíl. Na tomto časovém úseku dvou dnů zaznělo mnoho myšlenek, zkušeností, návrhů a příkladů z praxe, které se v rozdílné míře, ale účinně, dají aplikovat na místní podmínky jak neziskových organizací, tak i orgánů státní správy a samosprávy, nebo i u podnikatelských subjektů. Doporučuji alespoň letmo prohlédnout obsah a poté se hlouběji začíst do příspěvku, který je Vám nejbližší. Mnozí se mohou inspirovat například zkušenostmi našeho zahraničního partnera z Turina, který provozuje již delší dobu tzv. školu práce. Nebo zkušeností španělské delegace při spolupráci s místními orgány k zaměstnávání osob ohrožených sociální exkluzí. Jiné může inspirovat zkušenost účastníků z České republiky v oblasti turistiky Kazuist spol. s r.o. Třinec. Projekt HEFAISTOS má za cíl, kromě jiného, i zpracování průvodce pro organizace různého typu, který má napomáhat sociální inkluzi. Přesto již nyní mohou zájemci, kteří mají potřebu v této oblasti pohnout stavem věci, využít myšlenek obsažených v jednotlivých vystoupeních. V tomto širokém spektru jistě každý pro sebe najde nějaké zrníčko. Pro individuální zájemce je na vyžádání připraveno i CD obsahující všechny příspěvky, které byly zpracovány a prezentovány v Power Pointové podobě, ať ve formátu PPT nebo PDF. Informace o mezinárodní konferenci, o projektu HEFAISTOS a aktivitách, které jsou s ním spojeny jsou k dispozici na webových stránkách občanského sdružení ORFEUS věnovaných tomuto projektu - Závěrem mi dovolte abych jmenovitě poděkoval za aktivní spolupráci při sestavování a editaci sborníku, člence expertního týmu projektu HEFAISTOS Mgr. Zuzaně Truhlářové, tajemnici katedry sociální práce a sociální politiky Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové a překladatelům ing. Emilu Píšovi, Kateřině Bubákové a Vojtěchu Hromkovi. Současně mi dovolte, abych tímto způsobem poděkoval i všem ostatním, kteří se podíleli na obsahové a organizační přípravě uvedené konference. Dr. Josef Vanický realizační manager projektu HEFAISTOS Úvodní slovo Ing. Jozef Slobodník, výkonný ředitel o.s. ORFEUS, realizátor projektu Dámy a pánové,

2 dovolte mi přivítat vás všechny jak jménem svým jmenuji se Jozef Slobodník, jsem realizátorem projektu HEFAISTOS a současně jsem výkonným ředitelem ORFEUS - tak jménem všech pracovníků ORFEUS a zejména jménem všech partnerů národního projektu HEFAISTOS. Mezi námi srdečně vítám paní europoslankyni Janu Hybáškovou, která si našla čas přijít mezi nás, dále vítám zástupce zahraničních hostů: vpravo ode mne sedí pan Pedro Campillo ze Španělska, pan Alexandro Ximenéz z Itálie a paní Marinka Bakula Andelič z Chorvatska, které je rovněž našim partnerem, jako observer pozorovatel. Vlevo ode mne sedí pan Toni Pons, Španělsko za síť REAS a za mnou sedí zástupci našich partnerských organizací na národní úrovni pan Leznar z Vyškova, pan profesor Jakl z Vysoké školy veřejné zprávy, pan Peter Lipták z Obce Slovákov, paní místostarostka Rabenhauptová z Prachatic a paní Krupičková za město Liberec. Dále jsou zde zástupci Slovenské republiky paní Filarská a pan Kravec, což jsou rovněž naši nadnárodní partneři za From Eastern to Western Europe. Další partneři se zde vystřídají v průběhu konference. Děkuji i vám, kteří jste se sešli naši experti a další pracovníci ať je to přednostka kliniky paní doktorka Švestková, ať je to expertka paní doktorka Soyková, ať je to zástupce podnikatelů pan Jeřábek z ČKD Kutná Hora a další. Vítám mezi námi i zástupce ministerstev, ambasád velvyslanectví, místních správ a samospráv a zástupce cílových skupin. Dámy a pánové, věřím, že tato naše konference, která je postavena na mezinárodní úrovni, přinese nám všem užitek, protože je zaměřena na naplňování programu iniciativy CIP EQUAL a zejména v tomto směru na rovné příležitosti, na uvádění lidí na trh práce a vlastně na zabraňování sociální exkluzi. Jistě ve všech vystoupeních, která proběhnou, v kulatých stolech a v showroomech, které připravili naši zahraniční partneři, nalezneme i my zde mnoho poznatků, které budeme moci uplatnit v praxi, abychom se mohli náležitě se vstupem do Evropské unie vyrovnat a pomohli těm, kteří jsou na tom třeba hůře než my. Rovněž tak věřím, že tato konference přinese svá pozitiva i našim zahraničním hostům, a to ze Španělska, Itálie, Polska, Slovenska a Chorvatska, kteří s námi dlouhodobě spolupracuji. Že ty poznatky, které máme my, budou pro ně přínosem a možná se řeknou i chyby, aby se jich oni vyvarovali a spolu, společným dílem přispějeme k naplňování cílů a záměrů, na které Evropská komise, parlament ale i naše vláda a vlády partnerů přispívají svým rozpočtem pro naplňování těchto projektů. Já ještě jednou nám všem přeji krásné a pohodové jednání a předávám slovo paní europoslankyni Janě Hybáškové. (přepis ze zvukového záznamu) Úvodní vystoupení PhDr. Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu za Českou republiku Dobrý den vážení přátelé, dovolte mi skutečně nejdříve poděkovat organizátorům této akce, která se mě zdá, že je akcí odehrávající se ve velmi přesný čas a ve velmi přesný okamžik, protože někteří z nás, kteří zde dnes měli hovořit, tak tady nejsou neboť se zúčastňují různých vyjednávání o tom čemu se běžně řekne vláda, ale to jsou v zásadě vyjednávání o vládním programu. A samozřejmě, že sociální dimenze, a sociální ekonomika a boj se sociální exluzí jsou velmi významné součástí budoucího programu nové vlády České republiky. Takže mi dovolte, abych těm, kteří zde měli být a nejsou popřála v těchto jednáních mnoho úspěchů a ty úspěchy, to jsou úspěchy, které jsou nejen budoucími úspěchy české vlády, ale především

3 úspěchy Vás všech, kteří se podílíte na naplňování operačního programu rozvoje podnikání a všech možných programů EQUAL. Dnes ráno jsem měla možnost vyposlechnout strukturu a podstatu programu HEFAISTOS a musím říct, že jsem tímto programem fascinována, velmi otevřeně se zde přiznám, že jako poslankyně Evropského parlamentu jsem o něm dosud neslyšela, ale z těch zkušeností, které za dva roky svého působení v Evropském parlamentu mám, jsem jasně přesvědčena o tom, že to je program, který si zaslouží evropské pozornosti, že to je program, který si zaslouží být prezentován na evropské úrovni. A toto dovolte, je vzkaz nejen českým účastníkům dnešního setkání, ale je to také vzkaz samozřejmě španělským a italským kolegům. Měli bychom se soustředit na to, abychom Evropu o tomto programu informovali. Zároveň za nesmírně cenné jako poslankyně zahraničního výboru evropského parlamentu považuji skutečnost, že se Vám podařilo nějakým způsobem spolupracovat s Chorvaty, protože přiblížení Chorvatů do evropských dimenzí je skutečně nesmírně důležitým úkolem. A kdo jiný než my češi, kteří máme v oblastech západního Balkánu tak dobrou pověst, bychom se vlastně na tom přiblížení chorvatů, slovinců do Evropy měli podílet. Takže skutečně poděkování všem, kteří se na tomto velmi zajímavém a já doufám programu, který jednoho dne přispěje k jasné a konkrétní tvorbě nových pracovních míst v České republice, podílíte. Já si dovolím své vystoupení rozčlenit do tří základních bodů. První bod se týká evropské dimenze sociální politiky: všichni víme, že nás v Evropě zastupuje komisař Špidla, všichni víme, že se připravujeme na české předsednictví Evropské unie. Všichni víme, že jsme z počátku byli zklamáni tím, že evropský komisař Špidla dostal na starosti oblast, ve které nemůže přímo nařizovat, ve které nemůže přímo působit na národní vlády, protože sociální oblast je stále oblastí, kde komise má stále doporučující roli, nikoli tu roli rozhodující. Na straně jedné jsme tudíž mohli mít pocit, že komisař Špidla má možná méně rozhodovacích pravomocích než mají jiní důležití komisaři. Opak je pravdou. Evropa v současné době ví, že základním problémem pro naplnění Lisabonské strategie a prostě proto, abychom byli konkurence schopní a přežili ve vztahu k Rusku, k Brazílii, Číně a Indii musíme dokázat vybudovat harmonický evropský sociální model. Takže náš český komisař má naprosto unikátní příležitost předkládat Evropě skutečně vize a návrhy, které v tom jednom z nejcitlivějších míst mohou pomoci Evropě budoucnosti, Evropě ve které budeme schopni všichni přežít. A navíc se domnívám, že 15 let velmi urputné a dynamické transformace sociálního modelu v České republice nás svým způsobem opravňuje k tomu, abychom tuto naší dynamiku a zkušenosti z české transformace uplatnili na evropské úrovni, protože jedním ze základních problémů Evropy je, že jsou minimálně dva evropské sociální modely. Model Frankoněmecký a model moditerální, které jsou hluboce deficitní právě proto, že desetiletí nejsou transformované. Tím nechci tady vyzívat diskusi s našimi kolegy z Itálie, ze Španělska, ale skutečně neskromně tady říkám, že i my češi, noví v Evropě, možná máme i v této oblasti možnost přinést zkušenosti. Evropa v současné době prochází obdobím, kdy si všichni spíše z bezpečnostních než morálních důvodů uvědomujeme,že se nám stala nějaká strašná věc. V Evropě nesmírně vzrostla sociální exkluse, objevilo se nové slovo ghetoizace. Ano máme v Evropě nová gheta, máme je bohužel i v České republice. Ukazuje se, že se nejedná o gheta privárně etnická, ale, že se jedná o gheta, které jsou skutečně ghety chudoby sociální exkluze. Úkolem nás všech, tak jak tady dnes sedíme, je podílet se a hledat všechno proto, aby tato gheta z Evropy zmizela, ať jsou to gheta vznikající na etnickém základě a nebo dovolte mi říci staré konflikty a nové hranice. Gheta žen, gheta sociálně slabších občanů, gheta tělesně postižených, gheta zdravotně a tělesně postižených lidí. A právě tady si myslím, že projekt HEFAISTOS jednoznačně míří k tomu základnímu - tvorbě, efektivní tvorbě evropských pracovních míst, nikoliv těch drahých pracovních míst, která my nepotřebujeme a kterými chráníme národní průmysly, ale k tvorbě

4 pracovních míst, která pomohou Evropě být Evropou pro všechny, která pomohou k deghetoizaci, v boji se sociální exkluzí. Druhým bodem mé přednášky je současná situace v České republice. Zdá se že, při tom všem pravděpodobně budeme mít více pravicovou vládu než jsme měli v minulém období. Co to znamená. Podíváme li se na křivku Evropské populace víme, že na jednom konci máme aktivní, městskou, vzdělanou, mladší, podnikavou a spíše mužskou populaci. Na druhém konci sociálního spektra máme starší, pasivní, spíše ženskou nevzdělanou a méně humání populaci. Vítězná politická česká strana je strana, která nabízí ve svém programu spíše podnikatelské možnosti pro zdvih té horní části sociálního spektra o němž jsem tady hovořila. To ale přináší jeden jasný závazek. Čím více otevřeme individuální podnikatelské šance, tím více a to je i politika, promiňte mi nyní i Evropské pravice, se musíme starat o to, aby nám na druhé straně toho spektra nedocházelo ke zhoršení sociální exkluze. Čím více otevřeme možnosti pro podnikatele, tím více přesně, adresně a efektivně se musíme starat o ty, kteří naši pomoc potřebují. Tělesně postižené, zdravotně tělesně postižené, seniory, o ženy bez vzdělání o mladé lidi bez praxe. A proto je možné dnes tady hovořit o tom, že budoucí vláda, ať již prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, programu EQUAL, prooperačního programu rozvoje podnikání se musí zaměřit na efektivnost, odstraňování administrativních bariér. Adresnost, kontrolu a přesnost využití těchto programů, které jedině mohou pomoci k tomu, aby se nám spodek sociálního spektra v naší zemi nepropadal, a naopak, aby právě tato oblast se zařadila do té podnikatelské oblasti. A dovolte mi třetí bod a třetí poznámku - to byl ten původní důvod, proč jsem se vůbec na Vaší konferenci ocitla. Jako poslankyně Evropského parlamentu přicházím do styku s řadou spoluobčanů, kteří se na nás obracejí s nesmírným množstvým nejrůznějších problémů. A velmi často se na nás obrací jedna podivná skupina lidí, o které se v české republice příliš nehovoří. Jsou to lidé, kteří přežili vážné a těžké dopravní nehody. Je jich v naší zemi několik tisíc, jsou to lidé, kteří mají senzomotorická a hluboká postižení mozku, a kteří mají postižení nervové soustavy. Jsou to lidé, kteří zpravidla nepochází ze sociálně nejslabších vrstvev a přesto se najednou ocitnou v životních situacích, o nichž si vůbec neuměli představit, že mohou existovat. A bohužel je mezi nimi řada mladistvích, kteří trpí poruchami, které neumíme ještě úplně přesně přes veškerou snahu léčit. A já tady mám velmi odborné citace z posudků pana doc. Bojara, přednosty neurologické kliniky první Fakultní nemocnice. Jsou to věci, které sice jsou diagnistikovatelné, ale vlastně nevíme úplně přesně co se odehrává v lidském mozku po prožití některých následků dopravních nehod. Máme v naší zemi několik tisíc mladých spoluobčanů, kteří na veřejnosti působí jako lidé, kteří požili omamné látky, kteří nezapadají do spontextu sociálního chování. A kteří bohužel, a to musím velmi tvrdě říct se dostávají do velmi častých konfliktů s policií České republiky. Já, protože jsem se dozvěděla o tomto problému, a protože se na mě tato skupina spoluobčanů obrátila, rozhodla jsem se jim pomoci. Začala jsem se zabývat takzvanou vyhláškou 182 a dokonce jsem dospěla k jednání na Vládním výboru pro zdravotně postižené občany, který se odehrál koncem května. A když jsem tam o této problematice hovořila se snahou o novelizaci vyhlášky 182 pro oblast druhou, čili tělesně postižených, tak jsem vyvolala neuvěřitelně bizardní diskuzi. A tady mi dovolte být k Vám velmi otevřená. Ta diskuze na tom Vládním výboru měla až takové dimenze no oni by asi potřebovali nějakou kartičku, no jo, ale takovou kartičku, to by pak mohli chtít i diabetici taky, takovou kartičku to by pak také chtěli i epileptici. Mě to přišlo, že je to diskuze, která není hodná občanů České republiky, která skutečně není hodná Ministerstva práce a sociálních věcí, a proto jsem se rozhodla Vás o tomto problému tady dnes informovat, a proto jsem se také rozhodla Vám také říci, že se nedomnívám, že stávající úprava v České republice je vyhovující. A proto si myslím, že bychom všichni měli společně působit k tomu, aby oblast, která je doposud upravena pouze vyhláškou, skutečně v novém období Českého parlamentu prošla důstojnou zákonnou úpravou. Abychom v této

5 oblasti měli nový zákon, který tělesně a zdravotně tělesně postiženým občanům umožní ne se stát vyloučenými, ale naopak stát se a plnohodnotně se resocializovat a socializovat se zpátky do našeho života. Proto děkuji, že jsem měla možnost o tomto s Vámi zde pohovořit. Přeji Vám mnoho a mnoho úspěchů, právě při tvorbě pracovních míst pro takto postižené spoluobčany, a přeji Vám také to, aby se ve spolupráci s námi českými poslanci Evropského parlamentu podařilo o Vašich programech a zejména o programech HEFAISTOS informovat na evropské úrovni. Já se těším na spolupráci se Španěli a Italy v Evropském parlamentu, která by k tomu mohla pomoci. Děkuji a přeji mnoho úspěchů. (přepis ze zvukového záznamu) Přednesené příspěvky: Úloha sociální ekonomiky ve zvyšování zaměstnanosti sociálně vyloučených skupin obyvatel a projekt HEFAISTOS Ing. Jozef Slobodník, výkonný ředitel o.s.orfeus, Praha, Česká republika V české společnosti, přesto, že se již několik let o ní mluví, je zatím jen omezené povědomí o tom, co znamená sociální ekonomika a k čemu slouží. Neexistuje explicitní vládní dokument hlásící se k pojmu sociální ekonomiky. SOCIÁLNÍ EKONOMIKA JE V TÉTO FÁZI PRINCIP, JE TO TENDENCE, NIKOLIV PŘESNĚ DEFINOVANÝ JEV, NIKOLIV OBECNĚ ZAŽITÝ, VŠEMI JEDNOZNAČNĚ CHÁPANÝ POJEM. Nyní mi dovolte citovat z úvodního referátu tehdejšího předsedy vlády ČR a nynějšího člena Evropské komise pana Vladimíra Špidly který přednesl na mezinárodní konferenci o šíření sociální ekonomiky, konané v Praze ve dnech října 2002: Česká vláda chce prolomit bariéru vnímání sociální ekonomiky, podpořit propagaci myšlenek na všech stupních státní správy a samosprávy a podpořit institucionalizaci sociální ekonomiky změnou naší legislativy. Jsem přesvědčen, že právě tento projekt, ke kterému jsme dnes zúčastněni zde na mezinárodní konferenci, a právě pod záštitou pana Vladimíra Špidly, projekt Sociální ekonomiky, je nejblíže výše uvedenému zadání, a to v celém kontextu. Občanské sdružení ORFEUS není na poli zaměstnávání a obecně sociální ekonomiky úplným nováčkem. Kromě jiných aktivit například v roce 2003 realizovalo setkání představitelů města Záhřeb a zástupců Udruga invalida rada Zagreb s představiteli českých podnikatelských organizací a zástupci občanského sdružení ORFEUS na půdě Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku. V témže roce zpracovalo a podalo projekt Sociální ekonomika v EU a její aplikace na podmínky v ČR, který byl MPSV ČR schválen. Z podstaty věci, že ORFEUS je občanským sdružením zdravotně postižených, bylo jeho hlavní zaměření posazeno na lidi se zdravotním postižením, kteří obecně jsou chápáni jako poměrně výrazná kategorie na trhu práce, jejíchž charakteristickým společným znakem je různorodost jejich omezení, míra kompenzace handicapu, schopnosti a motivace k uplatnění a začlenění se. Získané poznatky jsou v rozdílné míře aplikovatelné na další ohrožené skupiny, což je dobrým odrazovým můstkem pro projekt HEFAISTOS. Hlavním cílem Rozvojového partnerství HEFAISTOS je naplnění samotného účelu důvodu vzniku partnerství: nalezení možností, způsobů a podmínek pro vytvoření příležitostí, které by umožnily skupinám ohroženým sociální exkluzí vrátit se zpět tj.: sociální inkluzi. Tomu jsou podřízeny záměry i strategie rozvojového partnerství. To, že se projekty musí řešit formou partnerství, je dáno již vyhlašovatelem jako nutná podmínka.

6 Které jsou to vlastně cílové skupiny? Pro řešení projektu sociální ekonomiky je považována za cílovou skupinu, a to bez určení pořadí důležitosti, první rovina subjektů: dlouhodobě nezaměstnaní občané, kteří jsou již chronicky neumístěni, kde selhala pomoc úřadů práce, občané se zdravotním (mentálním, tělesným nebo smyslovým) postižením, duševně nemocní, lidé předdůchodového věku, lidé s nízkým vzděláním, lidé bez běžného sociálního a rovněž rodinného zázemí např. o po návratu z výkonu trestu, z psychiatrické léčebny, o po dlouhodobé nemoci, o bezdomovci, o mladiství z dětských domovů a výchovných ústavů, etnické menšiny, matky s malými dětmi, mladí lidé, kteří nemají zajištěnou ani práci, ani bydlení, noví absolventi škol bez praxe, lidé z venkova i měst, které nízké příjmy směřují do chronické chudoby, přistěhovalci nebo uprchlíci. Každá z těchto skupin má svá specifika, která ji znevýhodňují na trhu práce. Ke všem existují statistické údaje ČSÚ, v jakých počtech se tato skupina na tom podílí. V rámci hledání východiska u každé z nich jsou voleny jiné přístupy a výstupy. Druhá rovina subjektů zařazených do cílové skupiny je vlastně množina obcí, zejména obcí s rozšířenou působností 3. typu, ale nevylučují se ani ostatní, právě naopak. V tomto případě můžeme mluvit o 205 subjektech a celkově až subjektech, podle počtu obcí v České republice. Pracovní program je zpracován důsledně ve vztahu k cílovým skupinám. Jeho obsahová náplň a časový sled jsou řazeny v logických posloupnostech, přičemž je zachována dostatečná míra flexibility, a to v rámci kompetencí jednotlivých výborů, komisí a pracovních skupin. Tato oblast oblast sociální ekonomiky - je nejenom naším zájmem, ale i zájmem našich zahraničních partnerů. Sociální ekonomika je totiž předmětem stálého vysokého zájmu Evropského ekonomického a sociálního výboru. Koncept sociální ekonomiky v Evropské unii vychází z premisy, že státy obecně a stát i jednotlivě již nemůže v plné míře potřeby obyvatelstva uspokojovat ani finančně zabezpečovat a že ani čistě komerční pojetí nevyhovuje nárokům moderní demokratické společnosti především na dostupnost služeb a uplatnění veřejného zájmu. V sociální ekonomice je akcentování sociálních cílů, je dán důraz na prvky podnikání, avšak nikoli potřeba maximálního obratu a zisku. Základními hodnotami jsou solidarita, sociální soudružnost, sociální zodpovědnost, demokratické řízení, participace občanů a autonomie. Jedná se o kombinaci podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu (public interest). Pro výrazné uvedení sociální ekonomiky do praxe jako možného mohutného nástroje pro sociální inkluzi chybí i další potřebné faktory, například i dosavadní celková nerozvinutost zejména nestátního neziskového sektoru, jeho závislost na jednoletých grantech, jistá jeho roztříštěnost, kapitálová slabost a jen velmi malý počet obchodních společností s prvky sociální ekonomiky. U našich zahraničních partnerů ve Španělsku i Itálii jsou již v mnoha ohledech dále, jak můžeme konstatovat z dosavadní výměny zkušeností a poznatků a ze společného působení nadnárodních partnerství NOVA PEI, SOCIAL ENTERPRISE a FROM EASTERN TO WESTERN EUROPE. Mnoho můžeme pro nás využít a přímo

7 aplikovat, ale kompletní systémové řešení i tam chybí. I proto konečně Evropská unie podporuje tyto programové oblasti. Pro odstranění těchto problémů bude potřeba vyřešit otázky legislativy, aby podporovala aspekty sociální ekonomiky a umožňovala nasazovat nové účinné nástroje na tom nejpotřebnějším místě na regionální a místní úrovni, zejména u pověřených obcí 3. typu a přímo i u jednotlivce, podporovat manažerské dovednosti a odborné způsobilosti nejenom u pracovníků samosprávy a státní správy k tomu zavést nové formy studijních oborů nebo úpravy již stávajících, zvyšovat kvalitu poradenství, ale i dostupnost investičního kapitálu, podporovat nové formy sociálních služeb a přímé zapojení cílových skupin jednotlivců do aktivit vedoucích k sociální inkluzi. Projekt HEFAISTOS je jedním z několika mála v ČR, který se touto problematikou v tomto kontextu zabývá. Znovu podotýkám, že jeho nadnárodní úroveň je nepostradatelnou pro kvalitní a efektivní řešení. Naši partneři mají předchozí zkušenosti v jejich specifických oblastech zájmu, evropském vedení projektů, provádění evropských pracovních politik a vytváření mezikulturních sítí kontaktů, z nichž získali některá poučení: Nadnárodní projekt je nástrojem pro rozvoj všeho co národní projekt obsahoval prostřednictvím sdílení zkušeností na všech úrovních (odborníci, příjemci podpory, veřejné instituce, atd.) Nadnárodní přístup je způsobem jak zkrátit vzdálenosti, otevřít mysl a sdílet nové myšlenky, zkušenosti a metodologie. Nadnárodní přístup poskytuje příležitost pro zdokonalení myšlení i psaní, kapitalizaci znalostí a vytvoření modelů. Integrace a interakce mezi několika prostředky vývoje umožňuje překonání řady problémů v proniknutí na trh, v zakládání a vývoji nových podniků a proniknutí do mezinárodních kruhů, jak tomu bylo u našeho partnera v oblasti Kalábrie. Mezinárodní spolupráce pro každého z partnerů přináší přidanou hodnotu. Přidaná hodnota projektu se projeví na jednotlivých ukazatelích, kterými je celý systém měřen a v dalších navrhovaných řešeních. Rozvojové partnerství kromě jiného přenáší mezi jednotlivé účastníky znalosti a vědomosti, které budou na jiné úrovni, v jiné lokalitě či jiném uspořádání mít inovační charakter. Přidaná hodnota mezinárodní sítě je založena na doplňujícím se charakteru celého projektu. Všechny projekty jsou založeny na důvěře v to, že systémové řešení skupin obyvatel, které jsou znevýhodněni tím, že jsou vyloučeni z pracovního procesu, obchodních aktivit a hledání vlastních způsobů samostatně výdělečné činnosti, bude základem efektivní pomoci těmto skupinám a rozvoji jejich regionů. Prosazování systémových aktivit v oblasti samostatně výdělečné činnosti a napomáhání zvyšování zaměstnanosti na úrovni jednotlivých komunit, včetně podpory obchodního ducha, je též tím, v co partneři společně věří, že je správné realizovat, i když tato koncepce bude aplikována na různé cílové skupiny a s využitím různých metodik. Český projekt se soustřeďuje na komplexní řešení systému v oblasti legislativy, vzdělávacího systému, financí a daní, jakož i na implementaci na úrovni jednotlivých komunit. V dnešní a zítřejší části konference, v jednotlivých blocích a kulatých stolech partneři z Itálie, Polska, Slovenska a Španělska jistě vyjádří své i zaměření projektů i zkušeností z jejich řešení, úspěchy i slepé uličky, jakou mají podporu od samosprávy a státní správy a kde je tzv. tlačí bota. Jenom na margo pro zdárné řešení projektu nejenom na národní úrovni je zapotřebí pochopit a vyhodnotit stávající podmínky na trhu práce a pro stanovení stávajícího a předpokládaného vývoje je zvláště důležité jej pochopit z hlediska jeho předchozího vývoje. Z historického hlediska byla Česká republika vymaněna po první světové válce z rakouskouherského území a v následujících letech si vybudovala svojí vlastní strukturu státní správy, samosprávy, řešení problémů zásobování obyvatelstva základními životními

8 potřebami, jako jsou potraviny a oblečení. Navzdory určitému průmyslovému vybavení existovaly mezi jednotlivými kraji značné rozdíly. Mezi moravskými kraji existovaly zcela rozdílné podmínky a celkově z těch krajů, které se nacházely poblíž hranice dřívější monarchie, měly české kraje rozdílné podmínky, protože byly situovány uvnitř země, kdežto ostatní kraje se nacházely v pohraničních oblastech. Bylo zapotřebí vyřešit veškeré dopravní sítě s ohledem na předpokládané strategické směry nejen průmyslového, ale i zahraničního a vojensky-obranného charakteru. Vytvoření nové republiky ze dvou národů českého a slovenského, ale i z několika jiných národností, zvláště německého, maďarského, rumunského a polského původu přineslo další specifické charakteristiky, které se samozřejmě za nějakou dobu promítly ve vývoji celé společnosti. Značný vliv na vytváření struktury hospodářství měla světová krize ve třicátých létech a později pak druhá světová válka. Až do té doby probíhal vývoj paralelně s největšími západními mocnostmi, jako je Německo a Francie, a to ve smyslu demokratických zásad a principů svobodného podnikání. Po skončení války, v souvislosti s novým dělením světa, o kterém se rozhodlo na Jaltské konferenci, se Československá republika ocitla v okruhu zemí východního bloku a celý systém vlastnických vztahů a strategické spolupráce byl diktátem zrušen. To se dotklo i vzdělávání několika generací, které v rámci plánovaného hospodářství ztratily postoj k soukromému vlastnictví a zároveň měly dilema ve vztahu ke státnímu, společenskému a soukromému vlastnictví. Způsob nuceného zaměstnání, pod hrozbou příživnictví, vytvořil umělou zaměstnanost, kde efektivnost práce byla do jisté míry narušena. To mělo i vliv na profesní strukturu společnosti a hospodářství rozdělené uměle do jednotlivých odvětví, což mělo velmi negativní vliv i po roce 1989, kdy došlo ke změně společenského zřízení. Došlo k rozdělení Československa a od roku 1993 vznikla vznikla samostatná Česká republika. Spolu s privatizačním procesem, příchodem nových zahraničních investorů, přílivem silného zahraničního kapitálu a otevření se západních tržním ekonomikám, spolu s vyšší produktivitou práce a nižšími cenami, vyšší kulturností a vstupem informovaných a informujících médií i silnou podporou odbytu přišel masivní odliv pracovních míst z důvodu nižší konkurenceschopnosti produkovaného zboží. V té době legislativa pokulhávala za ekonomikou, a to nejen v rámci obchodního, ale též v rámci občanského práva. To mělo svůj vliv na to, že došlo k případům překotné privatizace, rušení některých výrob a továren, a naopak vítězství jiných, což mělo též negativní dopad. Jako příklad můžeme uvézt bankovní sektor, kde existovaly malé spořitelní banky a podniky, které byly podkapitalizovány, bez zajištěného odbytu svých produktů. Dodneška úplně nedokončená (myšleno podle očekávání a předpokladů, které existovaly) reforma státní správy a samosprávy, spolu se zrušením krajů a jejich opětovných zřízením, se zrušením okresů a zřízením obcí různého typu - s nedostatečným financováním, kompetencemi a daňovou politikou, jsou velice málo povzbudivým prostředím pro obchodní aktivity. Když jsem již u geograficko-historicko-politické situace: před čtyřmi dny proběhly u nás volby do Dolní komory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jak je vidět z grafu, tak dopadly patem. Levice má ve Sněmovně 100 mandátů, pravice - ODS, KDU-ČSL a Strana zelených dohromady také 100 mandátů. Pro všechny subjekty je důležité, aby politická situace byla jasná. Tento stav doufám, nebude dlouho trvat. Pro všechny NNO, která, podotýkám, jsou nepolitickými subjekty, ale nejenom pro ně, by dlouhá doba, po kterou by se politici zabývali sami sebou, byla škodlivá a měla by na mnohé subjekty fatální dopad. Jsou ale i jiné problémy, se kterými se musíme potýkat. Bariéry, se kterými se potýkáme: Finanční rámec v případě projektu EQUAL je poměrně nepřehledný a zbytečně složitý o dvojité kontroly (podpůrná struktura i řídící orgán)

9 o nadbytečné žádosti o platby o nedodržení termínů ze strany ŘO - Velké zpoždění v hodnocení našich zpráv a následných plateb nás v začátku projektu nás přivedlo do velkých finančních obtíží, které jsme museli řešit osobními půjčkami a kontokorentem v bance - Takto náročné projekty se učíme zvládat nejen my, ale i pracovníci ŘO MPSV. Doufáme, že na již zavedený pravidelný systém monitorovacích a finančních zpráv bude navazovat plynulé proplácení uznatelných nákladů projektu Spolupráce s národní podpůrnou strukturou s PricewaterhouseCoopers - na svých internetových stránkách se prezentuje jako mezinárodní síť předních poradenských společností, poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby veřejným i soukromým organizacím. Jsme jednou z mála společností v České republice, které mají celosvětové zázemí a působnost. Spojení znalostí, zkušeností a nápadů více než pracovníků ve 144 zemích nám umožňuje získávat důvěru veřejnosti a zvyšovat hodnotu podnikání pro naše klienty a jejich vlastníky. My máme prozatím pocit, že Národní podpůrná struktura PWC, v logice její kroků, znamená převzetí zejména kontrolní úlohy v celém procesu CIP EQUAL, její nadřazení všem ostatním, zejména funkcím vyplývajícím z názvu zaměření, tj. Národní podpůrná struktura, což je přirozeně jednodušší pro PWC, i když by měla být ve všech směrech vyváženost a pro zpracovatele podpora je potřebnější. Činnost PWC v této podobě nás, tj. Rozvojové partnerství, zneklidňuje, vyostřuje celkovou atmosféru při plnění harmonogramu o ohrožuje posloupnost plnění stanovených úkolů. Vše je důsledkem v nedostatku financí, které administruje PwC cestou TZ a FZ. Snad tuto zapeklitou situaci pomůže vyřešit i Výbor příjemců, který z důvodů výše uvedených vznikl. Jiné daleko lepší zkušeností - s ní mají naši partneři z Itálie. Věřím, že se to zlomí i tady. Vážené dámy a pánové, výměna zkušeností na nadnárodní úrovni, komparativní studie, vyhodnocovací procesy a společné výstupy tvoří základ pro vyšší kvantitativní a kvalitativní výsledky všech projektů, které se vztahují k uvedeným problémům. Veškeré zainteresované subjekty jsou přesvědčeny o tom, že získají výsledky právě pro své cíle, tj. naleznou systémové postupy pro zavedení sociálně-ekonomických výhod, které budou mít výrazný vliv na odstranění vyloučení jistých sociálních skupin lidí z pracovního procesu ve všech zemích EU. Očekává se, že postupně budou mít i synergický efekt. Jedním z velmi důležitých subjektů pro zajištění výše uvedeného efektu a pro úspěšnost projektů jsou podle mého Národní tématické sítě. NTS je vnímána jako místo pro výměnu informací, zkušeností a pro spolupráci subjektu, které spojuje stejná tématika s cílem ovlivnit národní a regionální politiky a aplikovat získané dobré praxe do života. A to i v nadnárodním měřítku. Smyslem NTS je spolupráce mezi projekty, experty, vlivnými osobami a cleny dalších tématických sítí. Tato spolupráce by mela vést k nastavení lepší komunikace s orgány a institucemi státní správy a k nastavení komunikačních kanálu s politiky a jinými vlivnými osobami. Spolupráce zároveň povede k zlepšení povědomosti o projektech a problematice dané tématiky v širší veřejnosti. Konečným cílem společné spolupráce je ovlivnění politik na regionální, národní a evropské úrovni. Vítám mezi námi i zástupce jiných projektů v těchto sítích a věřím, že tento nástroj bude pro nás všechny velmi účinným. Na závěr nám všem přeji, aby tato konference byla pro nás přínosem a jak účastníkům z České republiky, tak našim zahraničním přátelům přeji hezký pobyt v Praze. Město Prachatice a projekt HEFAISTOS Hana Rabenhauptová, místostarostka, Městský úřad Prachatice

10 Vážený pane řediteli, vážená paní europoslankyně, vážení nadnárodní partneři, kolegové, kolegyně a všichni v sále, připravila jsem si pro dnešní den prezentaci trošičku jinou, možná až ne tolik odbornou jako jsme slyšeli ve dvou předcházejících vstupech. Myslím si však, že bude úplně na místě zařadit audiovizuální prezentaci, protože na některých z Vás vidím, že potřebujete přestávku. Musím však nejprve říci, že mám ohromnou radost, že jsem se stala partnerem, že mohu reprezentovat město Prachatice, že mohu reprezentovat Jihočeský kraj a doufám, že to co cítím bude vidět i v následující prezentaci. Děkuji za pozornost. (přepis zvukového záznamu audiovizuální prezentace na individuální požadavek) Vyškov a sociální ekonomika Mgr. Zdeněk Leznar, ředitel, Centrum sociálních služeb o.p.s., Vyškov Všem Vám přeji dobrý den, pokud je mým úkolem krátce představit naši organizaci jakožto partnera projektu HEFAISTOS, pak musím říci, že Centrum sociálních služeb, obecně prospěšná společnost Vyškov (CSS o.p.s.) bylo založeno městem Vyškov, jakožto poskytovatel moderních sociálních služeb, těsně po restrukturalizaci státní správy a místní samosprávy. Sestává se ze čtyř základních složek: První složkou, která nastoupila těsně po jeho založení byla Pečovatelská služba. Tu většina lidí velmi dobře zná i jakým způsobem probíhá. Defakto se jedná o standardní péči o seniory a zdravotně postižené v jejich domácím prostředí. Další složkou naší organizace je Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, která vyjma svých známých úkolů, které plní podobné poradny ve všech ostatních městech rovněž spolupracuje přímo s ústavy sociální péče, zejména s Ústavem sociální péče pro tělesně postižené v Habrovanech. V poslední době si dává za úkol řešení psychologických aspektů dlouhodobě nezaměstnaných a obtížně zaměstnavatelných. Jakousi dobrovolnou a zájmovou složkou naší organizace je Klub důchodců, ten má takový autonomní charakter uvnitř naší organizace V současné době chceme rozjíždět nové pracoviště Azylový dům pro matky s dětmi a ženy v krizi. Co se týká zapojení do projektu sociální ekonomiky HEFAISTOS je zřejmé, že primárním zaměřením činnosti CSS o.p.s. je ochrana skupin obyvatel ohrožených sociální exkluzí ať jsou to senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi nebo nezaměstnaní. To se projevuje především zapojením a členstvím naší organizace v poradních orgánech Úřadu práce a města Vyškov i v Komunitním plánu sociálních služeb města Vyškov. To vlastně vede i k jistému přesahu zaměření na cílové skupiny osob ohrožených sociální exkluzí. Ve své činnosti zároveň hledáme komplex opatření směřujících k odstranění rozdílů mezi skupinami či jednotlivci. Do aktivit vstupujících do problematiky sociální ekonomiky vstupuje CSS o.p.s. nejenom jako zpracovatel teoretických konceptů či poskytovatel sociálních služeb, ale rovněž jako zaměstnavatel se schopností praktického ověření výstupů projektu v praxi. To je krátké představení naší organizace, která je přmo zapojena jako jeden z partnerů v projektu HEFAISTOS. Děkuji za pozornost. (přepis zvukového záznamu) Sociální ekonomika a výuka na Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze Prof. Ing. Ladislav Jakl, CSc., prorektor pro vědeckou činnost, Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů o.p.s., Praha

11 Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s., která se podílí na řešení problémů sociální ekonomiky, se vedle teoretických základních otázek, řešených na samém počátku koncipování našeho projektu Sociální ekonomika, zaměřuje zejména na výuku otázek sociální ekonomiky na této vysoké škole a na realizaci programu pomoci studentům s těžkým zdravotním postižením. Při řešení základních teoretických otázek jsme vycházeli z principu, že pod sociální ekonomikou se rozumí soustava opatření směřujících ke zmírňování sociálních rozdílů mezi jednotlivci i celými skupinami lidí a mezi regiony, v nichž lidé žijí a působí. Sociální ekonomika v podstatě reaguje na nerovnosti, které mezi lidmi a mezi regiony vytváří tržní ekonomika, založená na svobodném podnikání za účelem dosažení zisku. Pod sociální ekonomikou se někdy rozumí nově se utvářející odvětví ekonomiky a systémy, které se snaží reagovat na problémy, které jsou spojeny s globalizací, změnou požadavků na pracovní síly, se sociální soudržností, sociálním dialogem a s úsilím o trvale udržitelnou solidaritou mezi občany a jejich skupinami. Tato odvětví ekonomiky a systémy na zmírnění sociálních rozdílů ve společnosti nesledují v prvé řadě dosažení zisku, ale dosažení vzájemné solidarity a začleňování znevýhodněných osob různých kategorií do pracovního procesu a do společnosti. Je snaha tohoto cíle dosáhnout cestou ekonomických, právních a organizačních opatření. Jednou z priorit v tomto směru je zapojování znevýhodněných skupin obyvatel do většinového způsobu života společnosti a vytváření podmínek pro získání vlastních zdrojů příjmů pro tyto obyvatele na základě vlastního úsilí, tj. zpravidla ze zaměstnání či podnikání. Dosažení tohoto cíle je velmi často znemožněno nedostatečnou kvalifikací osob, které se ocitají v oblasti sociální sítě. Při řešení tohoto úkolu vycházíme z toho, že je především nutno: navázat kontakt s osobami, které se dostaly na okraj nebo mimo společnost a běžnou ekonomiku a zapojit je do smysluplné aktivity, pomoci jim vytvořit podmínky pro vlastní příjem, zlepšit jejich schopnosti pro integraci do ostatní společnosti a vytvořit u nich motivaci pro další plnohodnotný život snížit nebo dokonce odstranit závislost těchto osob na sociálních a jiných dávkách a dosáhnout situace, aby se mohli podílet i na příspěvku společnosti, zejména platbou daně z příjmu a příspěvků na zdravotní a sociální zabezpečení. Tohoto cíle by se mělo dosáhnout zejména vytvářením nových pracovních míst, především v sektoru služeb, zvyšováním kvalifikace a tím snížení nezaměstnanosti. Na řešení tohoto závažného problému se musí podílet celá soustava státních i nestátních organizací a jejich složek. Mezi ně patří zejména celý neziskový sektor tvořený nejrůznějšími formami nadací, nadačních fondů, občanských sdružení, obecně prospěšných společností, církevních zařízení, charitních organizací, družstev a dalších organizačních uskupení. Patří mezi ně i nemocnice, kulturní instituce, konzultační a poradenská střediska. Specifickým druhem těchto neziskových organizací jsou nezisková vzdělávací zařízení. Mezi ně patří i školská zařízení, jejichž hlavním cílem není zisk, ale vytváření podmínek pro kvantitativní i kvalitativní rozvoj vzdělávací činnosti. Mezi takové patří především školy koncipované jako obecně prospěšné společnosti. Naše Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, která je takovou obecně prospěšnou společností, se od samého počátku zajímala i o otázky sociální ekonomiky a proto akceptovala možnost se zapojit do řešení úkolu v rámci našeho společného projektu Sociální ekonomika. Jak již bylo uvedeno na počátku tohoto příspěvku, zpracovali jsme teoretickou část úvodního projektu, který sloužil pro akceptaci tohoto úkolu. Současně s tím jsme začali řešit

12 otázky spojené se zaváděním výuky sociální ekonomie do učebního procesu. V rámci připravovaného pilotního projektu jsme zpracovali předběžné osnovy výuky této problematiky v tříletém vysokoškolském bakalářském studiu. Toto studium se uskutečňuje v rámci programu právní specializace v oborech veřejné správy a právní ochrany průmyslového vlastnictví. Vedle obvyklého pedagogického a věcného zaměření sledujeme i zájem studentů o tuto problematiku a dosahované studijní výsledky. Po získaných zkušenostech bude toto studium upřesněno a začleněno do pilotního projektu řešení úkolu sociální ekonomiky. V rámci řešení problémů sociální ekonomiky jsme započali i s realizací pilotního projektu Program pomoci studentům s těžkým zdravotním postižením. Cílem tohoto projektu je umožnit tělesně handicapovaným studentům, zpravidla vozíčkářům, absolvovat vysokoškolskou výuku alespoň na bakalářském stupni s tím, že bude dodržena náročnost studia z hlediska kvality výuky a přípravy pro výkon povolání na vysokoškolské úrovni. Dalším problémem je u těchto handicapovaných studentů i sociální otázka resp. otázka úhrady školného a učebních pomůcek. Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů proto v rámci tohoto projektu řeší tuto otázku tak, že studentům s těžkým zdravotním postižením umožňuje bakalářské tříleté studium bezplatně a zapůjčuje jim bezplatně i řadu učebních pomůcek jako jsou skripta, osobní počítače, diktafony, připojení k Internetu a umožňuje jim bezplatné využití i dalších studijních opor. Pro zajištění tohoto programu pro studenty s těžkým zdravotním postižením, kterých se nyní účastní téměř 30 studentů, bylo na naší vysoké škole vytvořeno Denní centrum se stálou službou pro tyto studenty. V rámci programu mezinárodní mobility studentů ERASMUS vyjednala naše vysoká škola s partnerskými univerzitami v Holandsku a Německu studijní pobyty našich vozíčkářů. Tento náš program pro studenty s těžkým zdravotním postižením.podporuje i Magistrát hlavního města Prahy. Již nyní naše vysoká škola obdržela za realizaci tohoto projektu řadu ocenění. Naše vysoká škola v rámci pomoci handicapovaným studentům vyjednala možnost vykonávat studentskou odbornou praxi v některých institucích, jako je Městská policie Praha, Úřad Městské části Praha 10, Finanční úřad Praha 10 atd., s výhledem možnosti získat tam po absolvování studia trvalý pracovní poměr. Domníváme se, že i tato oblast činnosti naší vysoké školy je nesmírně společensky záslužná, protože mladým zdravotně znevýhodněným lidem pomáhá zařadit se do běžného života, vyrovnat jejich příležitosti pro další uplatnění. Věříme, že účast naší Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze na řešení programu sociální ekonomiky bude užitečná. Svaz českých a moravských výrobních družstev se představuje Ing. Karel Rychtář, ředitel odboru výrobních družstev invalidů, SČMVD ČR Děkuji za slovo, dobrý den a všechny Vás zdravím, pochopil jsem to tak, že cílem není pronést ucelený projev ale představit partnera, takže několik vět na úvod. Svaz českých a moravských výrobních družstev je, bych řekl, jedním z tradičních podnikatelských sdružení, liší se však tím, a tím má vztah k sociální ekonomice, že sdružuje družstva, která sama o sobě jsou podle obecných pravidel jedním z pilířů podnikání. Máme asi kolem tříset družstev, z toho padesát členských družstev jsou družstva, která plní sociální funkci zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením. Asi nemá smysl abych tu

13 uváděl něco co je možné nalézt na webových stránkách projektu HEFAISTOS. Stránka je naše stránka a lze tam o nás najít řadu dalších informací Snad jednu poznámku padla tu zmínka o první konferenci o sociální ekonomice v zemích, tehdy ještě kandidátských, zemích střední a východní Evropy. Skromě se pochlubím, organizátorem této konference jsme byli my poprvé se tehdy konala mimo území evropské patnáctky. Jinak samozřejmě spolupracujeme se všemi ministerstvy, kde je to potřeba. Máme výhodu tím, že jsme podnikatelské sdružení a že máme zastoupení v tripartitě, neboli v Radě hospodářské a sociální dohody. Spolupracujeme v různých odborných týmech na tuzemské úrovni, s Vládním výborem pro zdravotně postižené, s Národní radou zdravotně postižených a podobně. Na mezinárodní úrovni v rámci evropských a světových struktur spolupracujeme například s organizací CECOP. Máme zástupce v evropském sociálním a hospodářském výboru a nově ho budeme mít i v legislativním výboru. Pokud jde o projekty, tak kromě tohoto projektu, se podílíme i na třech nebo čtyřech dalších podobně zaměřených a kromě toho ještě realizujeme svůj projekt, který je zaměřen spíše konkrétnějším způsobem a zahrnuje především východní část Moravy. V republice máme dnes již fungující sítě jakýchsi poradenských center kde máme své lidi a tito lidé jsou připraveni a skutečně pomáhají těm, co by chtěli začít podnikat právě v tom sociálním kontextu což znamená s maximálním respektováním principu sociální ekonomiky. Samozřejmě že je to problém a já bych tady teď nechtěl rozvádět některé teorie spíš jen takovou jednoduchou sentenci my si myslíme, že problém přístupu na rozdíl od neziskových organizací není v tom, že bychom měli jiné pohledy, jiné definice, ale v tom, že máme jiné priority. My si myslíme, že v tom nejsociálnějším projevu sociálního podnikání musí být nějaký podnikatelský záměr, byť primitivní, že tady nusíme ctít tržní principy, protože na nich stojí tato společnost a tento systém. Takže máme stále silnější pocit, že ani tak nejde o konzumování a rozšiřování podpor, ale že jde o účast. Bohužel stále vidíme paradox, že na pohled třeba i u oficiálních stanovisek ministerstev stále vidíme, že je chápání pojmu a obsahu sociální ekonomiky nejen u nás ale i v celé Evropě strašně rozdílné. Takže jsme rádi, že jakákoli takováto akce se pokusí, a doufám, že úspěšně, tyhlety rozdíly v názorech narovnat. Takže shrnu, ne pro znevýhodněné - veškerou laickou veřejnost stále svádí představovat si pod pojmem sociální, komunitní nebo jaká ekonomika nějaké služby pro tyto ohrožené nebo znevýhodněné lidi. Je však třeba si uvědomit, že jde především o to ty lidi do ní zapojit. Ještě mi dovolte zmínku o operačních programech támhle vidím pana Mgr. Kunu, takže mě na to navedl v současné době, a to není zase náhoda, že se strefujeme do tohoto termínu, probíhají intenzivní jednání o podobě nebo o obsahu operačních programů pro roky My jsme za prvé rádi, že začínáme konečně postupovat společně, čili jak podnikatelé tak neziskové organizace, tak i ministerstvo práce, což je vynikající. Za druhé jsme rádi, že v těch operačních programech jak v rozvoji lidských zdrojů tak i v sociálních službách se na trhu poprvé objevuje pojem sociální ekonomika a její podpora, což je opět vynikající. Když to dobře dopadne budeme rádi až se tam objeví nejen ty takzvané měkké peníze, to znamená peníze na služby, osvětu, propagaci a vzdělání, ale také tvrdé peníze protože podnikat bez prvotních investic bez podpory nějaké infrastruktury se prostě nedá. Takže děkuji, já myslím, že k ostatnímu budeme mít příležitost hovořit později. Děkuji za pozornost. ( přepis zvukového záznamu)

14 Proč právě Obec Slovákov v ČR Dr. Peter Lipták, předseda, Obec Slovákov v ČR, Praha Vážená paní europoslankyně, vážený pane řediteli, dámy a pánové, dovolím si prvních asi dvacet vět mého vstupu říci slovensky a to ze dvou důvodů. Za prve proto, že moji čeští přátelé mi říkají mluvte slovensky, nám se slovenština líbí a za druhé proto, abych trochu zkomplikoval život tlumočníkům. Ale bude to opravdu asi jen dvacet vět. Já jsem předseda Obce Slovákov v ČR, je to nepolitické, neziskové občanské sdružení složené z občanů České republiky slovenské národnosti, ale nejenom jich, ale i příznivců Slovenska a slovenské kultury a slováků vůbec. Náš program je zaměřený na to, abychom eliminovali vlivy vedoucí k asimilaci slováků v českém prostředí. Za základní prostředky vedoucí k tomuto cíli považujeme pěstování slovenské kultury, organizování kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Obec se skládá ze třinácti regionálních obcí po celé České republice je to Praha, Karlovy Vary, Sokolov, Kladno, Tábor, Karviná, Brno, Plzeň, Kroměříž, Stříbro, Třinec, Teplice a Hradec Králové. Ve všech těchto městech působí naše regionální pobočky. Máme momentálně víc než členů. Na našem čtvrtém sněmu v loňském roce jsme přijali program, který spočívá ve čtyřech základních směrech naší činnosti a to: pěstování slovenskosti pěstování vzájemnosti Čechů a Slováků participace na řešení veřejných záležitostí, zvláště těch, které se nás dotýkají solidarita a vzájemná pomoc. Tento bod koncepčně přímo souvisí i s řešením problematiky sociální ekonomiky. Na úvod by to mohlo stačit. Teď které důvody nás vedli k tomu, že jsme se taky přihlásili a zapojili do realizace projektu HEFAISTOS a tím už přestávám komplikovat život tlumočníkům a přejdu do češtiny. Významnou skupinou lidí, kteří jsou potencionálními klienty předpokládané ochranné a podporující sítě sociální ekonomiky jsou početné skupiny národnostních menšin a cizinců krátkodobě nebo dlouhodobě žijících na území České republiky. Podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu žilo k 31. květnu 2001, tj. rok, kdy se uskutečnilo pravidelné sčítání obyvatelstva, na území ČR celkem občanů České republiky, kteří se přihlásili svojí národností k jinému než majoritnímu českému národu. Přitom slováků se přihlásilo přibližně jenom dvě stě tisíc, ale reálně je jich tu asi třistapadesát tisíc. Romů se přihlásilo pouze a všichni víme, že reálné odhady uvádějí, že jich zde žije přibližně dvěstě až dvěstěpadesát tisíc. Současně na území České republiky pobívá k 31. prosinci 2005 zhruba zaokrouhleno dvěstěpadesát tisíc cizinců. Na základě těchto čísel lze reálně odhadovat, že v České republice žije zhruba osm set tisíc až jeden milion lidí, kteří nejsou příslušníci majoritního českého národa a tudíž jsou v kategorii, která z hlediska svého uplatnění na trhu práce má více nebo méně stížené podmínky. Současně lze s určitostí tvrdit, že problematika národnostních menšin a cizinců jako možných a žádoucích cílových skupin z hlediska působení sociální ekonomiky je doposud fenoménem nepoznaným. To znamená, že v rámci projektu HEFAISTOS je potřebné vyčerpat kapacity dané na prozkoumání této problematiky právě z tohoto úhlu pohledu. My kromě jiných akcí, které pořádáme v rámci organizace tohoto projektu máme připraven průzkum formou dotazníků. Oslovili jsme pětset respondentů ve čtyřech krajích České republiky. Ty důvody o kterých jsem hovořil před chvílí nás vedly vlastně k tomu, že naše občanské sdružení, jako velice specifické občanské sdružení, nezisková organizace, má v rámci partnerů svoje místo při realizaci projektu HEFAISTOS. Děkuji Vám za pozornost.

15 (přepis zvukového záznamu) Čím přispěje Magistrát města Liberec Gabriela Krupičková, vedoucí oddělení prevence a sociálních věcí, Magistrát města Liberec Vážené dámy, vážení pánové, rada Vám představím ve zkratce partnera č. 8, kterým je Statutární město Liberec. Tento partner vstoupil do rozvojového partnerství HEFAISTOS zhruba v září roku Jména expertů a některé informace o našich aktivitách jsou umístěny na panelech v předsálí, takže si je můžete samozřejmě pozorně prohlédnout a já jenom mohu říci, že většina partnerů, mých partnerů a kolegů, kteří tam jsou uvedeni jsou i dnes přítomni. Takže s nimi můžete sami hovořit. Projekt HEFAISTOS garantuje za statutární město oddělení prevence a sociálních služeb jehož jsem vedoucí. Město Liberec je od roku 1996 zainteresováno v projektech prevence kriminality, které jsou dotovány ministerstvem vnitra. Dneska se ty projekty, které byly komplexní nazývají partnerství a já o tom hovořím proto, že v rámci těchto projektů, těchto dotačních titulů vznikla celá řada konkrétních projektů, které mají vazbu i na zaměstnanost a vlastně na to co řeší HEFAISTOS. Město má například romské komunitní centrum, které mimo jiné zajišťuje pro město Liberec terenní sociální práci v sociálně vyloučených komunitách. To určitě mají i mnohá jiná města, já jenom chci říci, že tuto práci v Liberci vykonává celkem devět lidí a samozřejmě se neorientují jenom na romskou komunitu, ale vůbec na sociálně vyloučené. Tento typ projektu je současně jeden, jak bych řekla, z nejefektivnějších. Mimo jiné jsme pořádali rekvalifikační kursy a samozřejmě přednášky pro romské podnikatele a mnohé další. Vše musí současně doprovázet sociálně právní poradenství. Stejným způsobem pracují i sociální terénní pracovníci a mnozí další. Například z rozpočtu města financujeme i řadu občanských iniciativ, které slouží jako zázemí technické a personální i pro neziskový sektor. V loňském roce založilo statutární město Liberec obecně prospěšnou společnost Veřejně prospěšné práce Liberec, která v současné době zaměstnává 20 osob právě na veřejně prospěšných pracích, což je jeden z nástrojů aktiviní politiky zaměstnanosti. Samozřejmě město Liberec komunitně plánuje, veškeré informace o všem o čem hovořím se dozvíte na webových stránkách, což je a komunitní plán bude zastupitelstvu předložen v září tohoto roku, takže určitě bude na těchto webových stránkách vyvěšen a bude Vám k dispozici v případě, že budete mít o něj zájem. Chci ještě řící, že město Liberec má v rámci HEFAISTOSU na starosti ne zrovna lehké cílové skupiny. Pro nás jsou určeny osoby po propuštění z výkonu trestu, dále mladiství po propuštění z dětských domovů, výchovných zařízení a ústavů a také bezdomovci, ale například i osoby dlouhodobě nezaměstnané z důvodu nemoci. Nejsou to snadné skupiny. Spolu se svými kolegy pracujeme na postulátech a věřím, že Vám je budeme, a i další informace, představit příští rok v dubnu, kdy k těmto cílovým skupinám proběhne konference právě u nás v Liberci. Proto Vás tam všechny zvu a těším se na návštěvu. Děkuji všem za pozornost a přeji Vám příjemný průběh dne. (přepis zvukového záznamu) Co nás jako partnera projektu čeká Ing.Michal Medek, ředitel, Spolkový dům Mariany Berlové, Bruntál

16 Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nerad bych tady opakoval všechno to, co již přede mnou řekli partneři z jiných měst. To, co bych Vám chtěl naopak představit je město Bruntál, které se nalézá na severu Moravy a které zdědilo možná ne přímo nejlepší skladbu obyvatelstva a zdědilo možná ne dobré procento zaměstnanosti. Nicméně zdědilo také dobré přírodní podmínky a dobré prostředí k tomu, aby tam žili lidé, kteří jsou našimi spoluobčany. Město Bruntál dalo už před několika lety prostor kumunitnímu plánování, tomu aby sociální služby měly nějaký pevný řád a měly smysl a aby ta struktura od státních úřadů přes poskytovatele služeb až k jejich uživatelům byla dostatečně pevná, aby ty vazby byly dostatečně zveřejněny a byly jasné. Současně aby dala také prostor k tomu, aby uživatelé, ti kteří jsou jakoby na spodku té pomyslné pyramidy, byly ti, kterým se ta pomoc dostává co nejlépe. Nebudu zastírat, že s tím máme problémy, že narážíme samozřejmě i na legislativní a finanční potíže, ale možná právě proto jsme rádi, že jsme se stali účastníky jednoho t těch projektů sociální ekonomiky, že jsme se stali partnerem a věřím tomu, že devítka není to poslední číslo v řadě, ale že naopak je to vlastně v té rovině bráno jako rovnocenný partner. V projektu HEFAISTOS máme na starosti evaluaci, česky vlastně vyhodnocení toho, že tento projekt má vůbec smysl. Ta naše činnost by měla spočívat průběžně v tom, abychom za rok, za rok a půl nezjitili, že se vlastně dělalo něco zbytečně, ale abychom průběžně zjišťovali jak jsou naplňovány cíle, jestli aktivity přinášejí uspokojení potřeb jednotlivých partnerů a potažmo, těm uživatelům, kterých se to týká. Jsme si vědomi toho, že tento projekt je velice teoretický, ale nabízíme vlastně to prostředí našeho regionu, abychom tam mohli realizovat následně potom mnohé konkrétní aktivity a uváděli tyto, byť teoretické závěry, do praxe. Nebudu to dál rozvádět, myslím, že to stačí. Máme tady některé panely, srdečně Vásk nim zvu a věřím, že tato konference nám poskytne mnohé podněty a pokud budete mít zájem blíže se seznámit s naším regionem i městem Bruntál, s tím naším cípem severní Moravy, tak Vás tam samozřejmě velice rádi uvítáme a budeme rádi, když budeme moci nasát od Vás různé zkušenosti. Věřím také, že máme co nabídnout nebo co ukázat. Děkuji za pozornost. (přepis zvukového záznamu) Prezentace sítě REAS - na cestě do světa solidarity Toni Pons, prezident REAS, Fundacion Deixalles, Španělsko Alternativní síť ekonomické solidarity Baleárských ostrovů (REAS) se zrodila/vznikla v roce Od té doby pracujeme se sítí celé skupiny iniciativ k podpoře/na pomoc sociálního hnutí na Baleárských ostrovech ve prospěch nového ekonomického modelu. REAS chce pěstovat ekonomickou solidaritu jako nástroj, který umožňuje rozvoj slušnější/lepší společnosti, přičemž pracuje k tomuto cíli z mnohých pohledů/hledisek: ekonomického, sociálního, životního prostředí a kulturního. REAS Baleárské ostrovy patří do sítě sítí REAS; síť sítí organizací s ekonomickou solidaritou v rámci státní struktury, která pomáhá ekonomice při službách lidem. Proč existujeme? Protože je nutné vybudovat nový model pro společnost a znovu definovat úlohu ekonomiky, která zahrnuje solidaritu a je k službám pro lidi. Tato nutnost vychází/vyvěrá z pokračujícího sociálního, ekonomického, průmyslového, lidského, politického a environmentálního zhoršování, jímž současné společnosti trpí.

17 Hlavními důsledky tohoto zhoršování je stoupající chudoba, sociální nerovnost, sociální a ekonomická exkluze a nezaměstnanost. Co nás identifikuje? V roce 1997 se v srdci různých institucí zrodil dopis Na cestě do Světa solidarity (angl. Starting up towards a World of solidarity, špan.: Emprender por un mundo solidario ), který hrál roli v iniciativě EMPLEO HORIZON, financované Evropským sociálním fondem. Tyto instituce sdílely a praktikovaly filozofii, založenou na rozvoji ekonomické solidarity. Tento dopis má naději, že se stane nástrojem, který spojuje různé základní obchodní iniciativy na etnických principech a který přispívá k rozvoji zodpovědnější a spravedlivé společnosti. Tento dopis byl přijat společností REAS, která v těchto posledních letech převzala odpovědnost za prezentaci, rozšiřování a fungování těchto kritérií až do současnosti. est principů/zásad tohoto Dopisu, které REAS přijal za své, jsou: rovnost zaměstnanost životní prostředí spolupráce neziskovost závazek vůči životnímu prostředí Jaké instituce mohou být součástí REAS Balears? Podle stanov se může součástí tohoto sdružení stát každá právnická osoba, která přijme za své zásady Dopisu Na cestě do Světa solidarity. Zainteresované organizace mohou předložit písemnou žádost a zaregistrovat svůj závazek vůči dopisu Na cestě do Světa solidarity. Výkonný výbor musí dojít k rozhodnutí, které pak musí být ratifikováno Shromážděním účastníků (angl.: Assembly of participants, špan.: Asamblea de Centros ). Jaké instituce jsou součástí REAS Balears? Fundación DEIXALLES Instituce, která pracuje pro sociální a pracovní umísťování neprivilegovaných lidí. Jejich práce je prováděna prostřednictvím separace odpadních/zbytečných a použitých předmětů. Asociación Deixalles Sóller Instituce, která pracuje pro sociální a pracovní umísťování neprivilegovaných lidí. Jejich práce se uskutečňuje prostřednictvím separace odpadních/zbytečných a použitých předmětů. Cáritas Mallorca Práce pro pracovní a sociální umísťování, zejména pro kolektivy žen v obtížích z různých řemesel/živností (prádelny, čistírny, rámování, recyklace papíru, dřevoobrábění a čalounění/potahování židlí). Cáritas Menorca Práce na ostrově Menorca pro sociální a pracovní umísťování neprivilegovaných lidí prostřednictvím separace odpadních/zbytečných a použitých předmětů. S Altra Senalta Sdružení solidárních obchodů, které usilují o rozšíření a umožnění slušných obchodních praktik/zvyků na Baleárských ostrovech. Asociación Ateneu Alcari Sdružení na podporu žen v obtížných sociálních situacích prostřednictvím/pomocí živnosti/povolání pomocnice v kuchyni. Fundación Social La Sapiencia Práce pro umísťování neprivilegovaných kolektivů, zejména v odborném zahradnickém profilu.

18 Ecoprest Projekt, založený na samozaměstnávání na základě rychlé kurýrní služby na jízdních kolech/bicyklech. Fundación Amadip-Esment Práce k poskytování služeb a programů, vhodných pro potřeby lidí s intelektuálními handikepy/postiženími. Suport Social S. Coop. Podpora a rozvoj družstva pro sociální, kulturní a environmentální projekty spolupráce. Jak je REAS Balears organizován? Shromáždění účastníků Hlavní orgán pro reprezentaci a rozhodování. Složen z jednoho zástupce z každé jednotky/entity, sdružené v REAS Balears. Pracovní skupiny Toto je prostor pro účast lidí, napojených na přidružené instituce nebo jiné zainteresované lidi. V současné době jsou aktivní/v činnosti tři pracovní skupiny. - Sociální audit - Teixint - Obchodní etnika Výkonná rada ředitelů/správní rada V současné době ji tvoří: Toni PONS (prezident), Liliana DEAMICIS (sekretářka a zástupkyně Baleárských ostrovů REAS Red de Redes), Miquel PUIGRÓS (pokladník) a Margalida RIUTORT a Antoni CARRERAS (řídící členové). Co nabízíme? Pracovní skupiny, tvořené profesionály/odborníky z různých členských institucí a dalších zainteresovaných lidí, zabývajících se tématy se vztahem k solidaritě, alternativní ekonomice, sociální odpovědnosti v obchodě, sociálním auditům, sociálnímu marketinku, sociálně-pracovnímu umísťování a Světovému sociálnímu fóru. Zkušenosti s veletrhy, sociálně-pracovním umísťováním exkludovaných skupin či skupin ohrožených exkluzí, s životním prostředím, výrobou, komercionalizací výrobků a s různými službami. Vydávání/Zveřejňování bulletinu o ekonomické solidaritě Pořádání dílen (workshopů) o ekonomické solidaritě Brainstorming zkušeností, informací, zdrojů a společných nástrojů. Výcvik/Školení veřejného povědomí pro podniky/obchodní činnosti ve vztahu k jejich sociální odpovědnosti a k solidaritě vůči alternativní ekonomice Konzultační služby pro iniciativy ekonomické solidarity. Aktivní účast při debatních fórech. Projekt PIAZZA dei MESTIERI: vyučovat jak vykonávat práci, učit se jak žít nejlepší praxe výchovných a vzdělávacích podniků Alberto Ximénez, Piazza dei Mestieri, Consorzio Scuolle Lavori, Turin, Itálie

19 Dobrý den, děkuji vám za to, že jsem mohl do Prahy přijet a dále děkuji pořadatelům, zejména panu Slobodníkovi, za tuto fantastickou a náročnou akci. Svou přednášku přednesu v angličtině, bude to tak O.K.? Jsem zde proto, abych představil dva projekty. Oba dva mají vztah k sociální ekonomice. Prvním z nich je projekt EQUAL, navazující či mající vztah k projektu HEFAISTOS. V něm jsme jedním z nadnárodních partnerů HEFAISTOSu, společně se španělskými a chorvatským týmy. Dalším projektem je projekt zvaný P.P.P., tzv. Public Private Partnership (veřejně-soukromé partnerství) a nese název PIAZZA dei MESTIERI. První projekt mající vztah k sociální ekonomice je namířen na nezaměstnané absolventy vysokých škol a druhý projekt se týká 14ti až 20ti letých mladých lidí, kteří mají problémy - obtíže s učením všeho druhu. První projekt o kterém budu mluvit patří do programu EQUAL, bojující proti všem druhům diskriminace a umožňující vstup - přístup na trh práce. Jmenuje se, jak je v programu uvedeno, TourJob a má původ v Kalábrii. Přestože já sám nejsem jeho představitelem tím je pan Fulvio Steiner, který se na jednání dostaví později - pokusím se ho nastínit co nejlépe. Jak jsem uvedl TourJob je umístěn v Kalábrii, což je nejchudší oblast Itálie s jistými strukturálními obtížemi. Jedním z nejdůležitějších problémů kalábrijské oblasti je příliv migrantů z jihu na sever Itálie, což je naopak nejbohatší část Itálie. Takže kvalifikovaní lidé se z jihu Itálie stěhují na sever za účelem opatření práce. Jak si představují dosažení tohoto cíle? Je to na základě rozvoje turizmu - cestovního ruchu. Máme uzavřené domácí partnerství s partnery, kteří jsou zainteresováni na rozvoji turizmu v této oblasti. Jedním z nich je CONSORCIO SCUOLE LAVORO, která je mojí organizací, lépe řečeno organizací, která mne platí. Další organizací je MUNICIPALITY OF SOVERATO (samosprávná obec Soverato), patřící pod Municipality of Calabria a dále p ě t národních soukromých partnerů, kteří zahrnují různá zaměstnání - povolání a činnosti, avšak společnou mají j e d i n o u integrovanou odpověď na problémy nezaměstnanosti. Patří mezi ně dodavatelé školení a výcviku, a to pokročilí dodavatelé, což si vyžaduje náročný trh práce a dále společnosti, a to perfektní společnosti, pro provádění obchodních činností a vlastní univerzita. Všechny mají vztah k turizmu, jsou to: FAST, což je vlastně CK ALPITOUR, široce rozvětvená cestovní kancelář v Evropě; CSL (Consorcio Scuole Lavoro), CONSORCIO BENI CULTURALI ITALIA, NEED and PARTNERS, FONDAZIONE UNIVERSITA IULM. Jejich umístění je přehledně znázorněno na mapce (viz PowerPiontová prezentace). Příjemci prospěchu jsou mladí absolventi škol a kvalifikovaní nezaměstnaní lidé, kteří nemohou založit obchodní činnost na jihu Itálie, protože existují ony zmíněné strukturální problémy. Obecně lze konstatovat, že všechny cíle jsou shrnuty do vytváření možností - příležitostí pro pracovní místa pro nezaměstnané mladé lidi, omezení přílivu migrantů z jihu na sever Itálie, vytváření nových společností (příchozích cestovních kanceláří, noclehy se snídaní, prázdninové farmy) a vytváření sítě. Důležité je také zaškolování do průmyslu turizmu a asistence kalábrijské veřejné instituce, orientované na rozvoj turizmu a na propagaci lokálního území. Cílem této intervence je tedy VYTVOŘIT PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI pro kvalifikované nezaměstnané a mladé absolventy, omezit migraci z jižní Itálie zakládáním podniků. Výstupy projektu předpokládají: 1. Založení a nastartování 4 cestovních kanceláří v licenci nebo spolupráci se skupinou Welcome Travel.

20 2. Portálová propagace mimo-hotelového průmyslu, Bed and breakfast (nocleh se snídaní) a prázdninových pobytů na farmách (agroturistika). 3. Výcvik, zaškolení a zaměstnání 20 mladých lidí v turistických vesnicích a ubytovacích zařízeních.. 4. Vytvoření zápisů o dohodě o mezinárodních propagačních programech pro Kalábrii. Projekt každopádně dovoluje dosáhnout některých dílčích úspěchů, významných pro rozvoj oblasti. Na konci intervence získají příjemci, zahrnutí do projektu, vysoce kvalifikované odborné znalosti a schopnosti v průmyslu cestovního ruchu. Ubytovací kapacity, hotely a vesnice skupiny Alpitour už vyhlásily svůj zájem zaměstnat místní personál, pokud má správné zaškolení. Spolu s podpůrnými aktivitami pro nastartování podniků, vytvořením zařizovacího portálu a dotovaných úvěrů, mladí nezaměstnaní mohou být majiteli cestovní kanceláře buď v licenci nebo ve spolupráci se sítí skupiny Welcome Travel. Přítomnost sítě AdV v oblasti zajišťuje vstup know-how silné a zkušené společnosti. Socializací se rozšíří kultura zájezdů, kterou je v jižní Itálii těžké nastartovat. Založení portálu pro propagaci a marketink mimohotelových nabídek přispěje ke korporativnímu charakteru místního podnikání. Pomůže prorazit na trh v segmentu zahraniční rodinné turistiky, který je na Jihu stále málo významný a odpoutá Jih od sezónního turizmu, což pomůže vytvořit další pracovní místa. Pracovní plán se skládá z pěti pracovních balíčků: PB.1 - Rozvoj sítě cestovních kanceláří. PB.2 - Vytvoření podmínek pro rozvoj a propagaci mimo-hotelového ubytování, hlavně Bed and breakfast (nocleh se snídaní) a prázdninových pobytů na farmách PB.3 (agroturistika). - Vzdělávání zaměřené na přivedení kvalifikovaných nezaměstnaných a mladých absolventů do turistických vesnic a ubytovacích zařízení. PB.4 - Spolupráce/Mainstreaming; vertikálně s místními úřady, horizontálně s národními a mezinárodními turistickými podniky, za účelem zlepšení podmínek pro příchozí cestovní ruch. PB.5 - Nadnárodnost; spojení nových podniků s okruhem mezinárodní turistiky. Projekt TourJob se v oblasti inovace snaží podporovat vstup lidí, kteří mají nízkou odbornou kvalifikaci a lidi s dobrými základními znalostmi, což odhaluje neefektivitu, ve srovnání se specifickými potenciály produkce v sociálně-ekonomickém kontextu, pracovního trhu. Tento projekt tedy běží na dvojité strategické linii, založené na: - Změně existujících kvalifikací, stále je málo specializovaných kvalifikacích zaměřených na podporu rozvoje a soutěživosti základního dynamického pole kalábrijské ekonomiky, kterou je cestovní ruch; - Integraci a interakci několika prostředků rozvoje, sítě národních a mezinárodních obchodníků, kteří mají potíže proniknout na kalábrijský trh s cílem vytvořit, nastartovat a rozvíjet nové turistické podniky a jejich zapojení do mezinárodního koloběhu. První strategická linie probíhá inovovaným procesem učení se praxí. Bude vytvořena meziregionální informační síť, která bude společně provozovat školící systém, který bude zahrnovat konečné příjemce, posílat je na stáže v reprezentativních podnicích. Tyto podniky jsou považovány za vynikající díky svému obchodnímu výkonu: jejich pozice v soutěži, organizace a podniková kultura, struktura a metody realizace výrobku - služeb, ekonomické a finanční kvality výkonů. Dalším inovativním prvkem je přítomnost školitelů specializovaných na cestovní ruch; budou stálým bodem, kde se zvyšuje kvalifikace, budou blízko příjemců prospěchu ve třídách, v podnicích až do splnění úkolů. Školitelé budou schopni pozorovat a podporovat je v dosažení jejich úrovně po celou dobu trvání teoreticko-praktického odborného školení. Jejich role bude velmi důležitá, protože

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech

Sumář článků ze zpravodaje. Rovné příležitosti ve strukturálních fondech Sumář článků ze zpravodaje Rovné příležitosti ve strukturálních fondech ČERVENEC - LISTOPAD 2006 1 Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky ve spolupráci s Gender Studies o.p.s. vydává od prosince

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Dr. Alexander Dvořák, projektový manager o.s. Sdružení pěstounských rodin

Dr. Alexander Dvořák, projektový manager o.s. Sdružení pěstounských rodin Předmluva: Vážení čtenáři, vážení uživatelé tohoto sborníku, ve dnech 11. a 12. října 2007 se konala v areálu Vyšší policejní školy a Střední policejní školy v Praze mezinárodní konference, pořádána rozvojovým

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko KONCEPCE ā ā ā Koncepce služeb pro orientaci v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a projekt centrálního pracoviště komplexních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zpracoval: Libor Podešva

Více

Sociální ekonomika v ČR

Sociální ekonomika v ČR O R F E U S občanské sdružení zdravotně postižených Sociální ekonomika v ČR Zpráva o sociologickém šetření Pro občanské sdružení ORFEUS Praha PhDr. Oldřich Čepelka, duben 2008 Dotazníkové šetření je součástí

Více

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014

Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Vzdělávání zaměstnanců se zdravotním postižením Konference s mezinárodní účastí Hotel Modrá růže, Praha 22. října 2014 Přehled všeho, co na konferenci zaznělo od přednášejících to je smysl následujících

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu

Dobrovolníci v sociálně preventivním programu MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Dobrovolníci v sociálně preventivním programu Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.

Více

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH

METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA DOBROVOLNICTVÍ NEZAMĚSTNANÝCH Z HLEDISKA PROJEKTŮ JOB ROTATION Těm, kteří se dali získat dobrovolně, můžeme

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením

Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Katedra Sociální politiky a sociální práce Magisterská diplomová práce Programové cíle sociální firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením Bc.

Více

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE K otázkám veřejné správy jihočeského regionu 22012 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE Projektový management pro vedoucí pracovníky základních a středních škol registrační

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

obrovolnictví chrana před ociálním vyloučením

obrovolnictví chrana před ociálním vyloučením obrovolnictví chrana před ociálním vyloučením Kroměříž Město památek UNESCO 15. a 16. května 2006 Konference je součástí projektu Dobrovolnictví ochrana před sociálním vyloučením, kterému byla udělena

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě

Zdraví 2020: rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě ZDRAVÍ 2020 Rámcový souhrn opatření připravených s cílem pomoci vládám a všem společenským aktivitám, aby přispívaly ke zdraví a životní pohodě obyvatel evropského regionu Zdraví 2020: rámcový souhrn

Více

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb

Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Průvodce procesem komunitního plánování sociálních služeb Obsah: Co je komunitní plánování sociálních služeb a kdo jsou jeho hlavní aktéři Jaký má komunitní plánování sociálních služeb pro obec přínos?

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA. fenomén moderní společnosti. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce MATEŘSKÁ CENTRA fenomén moderní společnosti Radka Franců Katedra sociálně-pedagogická Vedoucí práce PhDr. Vladimír Mašát Studijní

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 1 Obecná problematika vzdělávání s gender prvky Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 1: Obecná problematika vzdělávání

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy

Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy Dobrovolnictví v české společnosti - současnost a perspektivy KROMĚŘÍŽ - město památek UNESCO 24. a 25. května 2010 Dobrovolnictví v české společnosti současnost a perspektivy Kroměříž město památek UNESCO

Více

sociální práce sociálna práca

sociální práce sociálna práca POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006

Sborník textů konference. Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Sborník textů konference Léčebná kúra pro české a moravské lázně Carlsbad Plaza, Karlovy Vary 5. října 2006 Konference o stavu a cílech českých a moravských lázní v rámci projektu Karlovarský týden 2006,

Více