MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 3/2004 ročník III. Na Aquadromu proběhla plánované odstávka. Více čtěte uvnitř čísla. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA výtisků O Co čeká město Most v roce strana 2 O Město Most a volby do Evropského parlamentu strana 5 O Vše o odstávce Aquadromu strana 8 O Nájemné v bytech se letos asi nezvýší strana 11 O Co je vlastně EPC strana 16 O Cena tepla je už schválená strana 18

2 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU hlavní budova magistrátu Radniční 1, Most tel.: Informace o postupu prací na Programu rozvoje statutárního města Mostu na roky Program rozvoje města je pořizován v souladu se zákonem o obcích jako dokument středně až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit zejména socioekonomického charakteru na území města. Smyslem programu rozvoje je vytvoření nástroje, který povede k prosperitě města při zachování principů udržitelného rozvoje. Strategické dokumenty jsou navíc obvykle jednou z podmínek pro získání finančních prostředků z fondů EU. Dále se program rozvoje stane podkladem při zpracování investičních záměrů realizovaných ve městě, pro sestavování rozpočtu města, při změnách územního plánu města, pro posuzování regionálních plánů a programů z pohledu města apod. Práce na Programu rozvoje statutárního města Mostu na roky byly zahájeny počátkem 2. pololetí V prvé fázi byla pod vedením Pracovní skupiny pro Program rozvoje vypracována analytická část Programu rozvoje, představující souhrn současného stavu města v jeho vnitřních a vnějších vztazích. Materiál byl po svém zkompletování a první jazykové korektuře předložen dne radě města, která jej vzala na vědomí. V této podobě byla analýza též zveřejněna na webových stránkách města ogramrozvoj e/obsah.htm. Na materiálu byla po dílčích úpravách provedena v lednu 2004 druhá jazyková korektura a v současné době je tato část Programu rozvoje připravena ke schválení v orgánech města a pro tisk. Pro potřeby Programu rozvoje byly ve 3. čtvrtletí 2003 provedeny dva průzkumy - průzkum podnikatelského prostředí a průzkum názorů obyvatel, jejichž výsledky se promítly zejména při formování strategické části Programu rozvoje. Další etapa, spočívající ve formulování vlastní strategie rozvoje města, započala ustavením Řídící skupiny pro Program rozvoje. Řídící skupinu tvoří přes 30 zástupců mostecké veřejnosti z řad vedení města, zástupců poslaneckých klubů, významných zaměstnavatelů a podnikatelských subjektů, veřejných institucí i neziskových organizací. Výsledkem téměř půlroční práce Řídící skupiny je materiál čítající desítky návrhů pro další rozvoj města, který bude podkladem pro konečný výběr prioritních projektů zastupiteli města. Tento souhrn navrhovaných priorit rozvoje města je uveden v přiložené tabulce. S podrobným obsahem tohoto materiálu se budou moci občané města seznámit na veřejné prezentaci, která proběhne ve středu 7. dubna 2004 od 16:00 hodin ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Mostu. Jak již naznačují provedená veřejná šetření, je pro tvůrce Programu rozvoje důležitý názor obyvatel města,aprotobynatomtoveřejném projednání rádi přivítali široké publikum z řad mostecké veřejnosti. Zpracoval : Mgr. Daniel Dobiáš Zjednodušení procesů žádostí o městské pozemky Do současné doby musí všichni žadatelé o městské pozemky, a to jak v případě prodejů, pronájmů i výpůjček, oběhat spoustu institucí neboť stávající formulář obsahuje vyjádření jednotlivých odborů magistrátu, plnění poplatkové povinnosti a vyjádření osmi správců inženýrských sítí. V současné době se tato situace ještě více zkomplikovala přesídlením a centralizací správců inženýrských sítí. Například vyjádření Severočeské plynárenské společnosti je žadatelům vydáváno v Chomutově, vyjádření k sítím kabelové televize lze získat od společnosti Karneval v Praze. Dochází zcela logicky ke stížnostem ze stran žadatelů, kteří musí dokládat nejenom velké množství vyjádření, ale stojí je i více času i peněz. Proto město Most zčásti ulehčilo žadatelům jejich povinnosti, a to tak, aby vyjádření všech správců inženýrských sítí bylo dokládáno pouze k žádostem o prodeje pozemků a v případě pronájmu pouze u pozemků určených pro výstavbu, protože v těchto případech stejně žadatelé vyjádření od síťařů potřebují pro stavební úřad. V případě pronájmů a výpůjček pozemku, kde nebudou prováděny žádné úpravy (stávající přístupové cesty, zahrady atd.) by nemuselo být vyjádření správců sítí. Od 1. března 2004 budou k žádostem o pozemky dokládána vy- jádření správců inženýrských sítí následovně: 1) žadatelé v případě prodejů pozemků a pronájmů pozemků pro výstavbu předloží vyjádření všech správců sítí; 2) žadatelé v případě pronájmů a výpůjček pozemků, kde nebudou prováděny stavební úpravy nemusí dokládat vyjádření správců sítí. Knížkové občanky skončí! Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů pozbývají nejpozději do svou platnost. Nařízení výměny průkazů vláda sice dosud nevydala, nicméně už dnes je jisté, že v první etapě bude stanovena platnost občanských průkazů typu knížka do O vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnou zónou je možné požádat bezplatně již nyní při předložení stávajícího občanského průkazu, jedné fotografie a popřípadě rodného listu. Další informace je možné získat osobně v oddělení občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel Magistrátu města Mostu, ul. Pionýrů nebo telefonicky na čísle , 118. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za měsíc. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Dušan Matouš, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček, Vladimír Pátek. Místo vydání - Most, č. 3/ ročník III., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Fr. Halase 845/13, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Moravská typografie, a.s., Brno. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 Energetika ruší středisko ve Velebudicích Pravidelné zkoušky sirén K ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) je vyhlašován zkušební nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) se provádí celostátně na základě Vyhlášky Ministerstva vnitra č.380/2002 Sb. každou první středu v měsíci zpravidla ve 12 hodin zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem. Na úrovni Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje územního odboru Most probíhá zkouška jednotného systému varování a vyrozumění (zkouška sirén) zpravidla poslední pátek v měsíci ve 12 hodin. Předpokládané termíny zkoušek jednotného systému varování a vyrozumění (zkoušky sirén) za období březen - prosinec 2004 jsou uvedeny v tabulce. Datum zkoušky 3.března 12: března 12:00 7. dubna 12: dubna 12:00 5. května 12: května 12:00 2. června 12: června 12:00 7. července 12: července 12:00 4. srpna 12: srpna 12:00 1. září 12: září 12:00 6. října 12: října 12:00 3. listopadu 12: listopadu 12:00 1. prosince 12:00 Areál pro kynology Areál cvičiště pro požární sport a kynology vyroste možná v Mostě. V současné době probíhá výběrové řízení na zpracování studie, ale vybudování samotného areálu je zatím hudbou budoucnosti. Město už vytipovalo lokalitu, kde by se měl areál nacházet. Jedná se o plochu zhruba čtyř hektarů mezi letištěm a hlavní silnicí Most - Braňany. Areál by měl sloužit pro požární sport a pro výcvik hasičů jak dobrovolných, tak i podnikových. V areálu by se měl nacházet běžecký ovál sloužící pro výcvik psů, Čas zkoušky dráhy s překážkami, cvičné věže, požární nádrž a mnoho dalšího. Cena realizace není zatím stanovena ani odhadem, město však bude čerpat finance ze strukturálních fondů. Pobočka a kontaktní místo Severočeské energetiky ve Velebudicích bude zrušeno. Občané prý ale nemusejí mít strach z dojíždění desítek kilometrů na jiné místo. Občané, kteří si své požadavky spojené s čerpáním elektřiny vyřizovali osobně na přepážkách pobočky Severočeské energetiky ve Velebudicích, budou mít tuto možnost dále v Mostě. Obchodní kancelář se zruší, ale neznamená to, že by lidé služby už v Mostě nenašli. Bude je nyní poskytovat nový smluvní partner. V konečném důsledku by se podle něj měly změny občanů dotknout jen pozitivně. Cílem je nabídnout spotřebitelům možnost v ještě širším měřítku vyřizovat požadavky telefonicky nebo elektronicky přes internetové stránky SČE bez nutnosti osobní návštěvy. Změny přivítají především litvínovští občané, kterým v současné době nezbývá nic jiného než dojíždět do Mostu. Společnost totiž plánuje rozšíření kontaktního místa v Litvínově už v listopadu Veškeré požadavky lze vyřizovat na bezplatné zákaznické telefonické lince SČE Výsypka se rekultivuje Ještě v průběhu března budou zahájeny další rekultivační práce na sesunuté Čepirožské výsypce. V současné době se odlehčuje svah, pracuje se na příkopech, přitěžovací lavici a drenážích. Práce by měly být dokončeny v srpnu. Sesuv zeminy na Čepirožské výsypce zasáhl zhruba čtyři hektary plochy, včetně vinice. Vlastníci zasažených pozemků, z nichž jedním je i město Most, uzavřeli bezprostředně po této události dohodu o společném postupu a financování přípravných sanačních prací. Přes veškeré úsilí všech zúčastněných subjektů neprobíhaly nutné administrativní úkony tak rychle, nicméně vlastní stavební práce začaly v říjnu loňského roku. V současné době jsou v plném rozsahu provedeny likvidační práce na vlastní vinici, bylo provedeno odlehčení svahu, což znamená, že bylo odtěženo zhruba sedmdesát sedm tisíc kubíků zeminy, realizovány dva příkopy a tři drény. Práce probíhají podle harmonogramu a z plánovaného objemu stavebních prací je ke k dnešku provedeno zhruba padesát procent. Internet na magistrátu Po zprovoznění dětského koutku přichází magistrát s další lákavou službou V přízemí hlavní budovy Magistrátu města Mostu v ulici Radniční je nově zřízeno malé internetové pracoviště s jedním počítačem. Internetoví serfaři z řad široké veřejnosti tak mohou od pondělí 8. března využít této lákavé, a především bezplatné služby, kterou jim úřad nabízí. Web koutek je určen jedné osobě (druhá - doprovod může vsedě přihlížet), které nebude při serfování přístupná síť úřadu a některé vytipované stránky internetu (erotické stránky). Nebude také umožněno stahování souborů ani používání disketové mechaniky či CD. Každému zájemci je vyhrazeno 30 minut, v případě, že není další zájemce, může pokračovat, nejdéle však 1 hodinu. Uživatel z řad občanů, kteří budou chtít využít této bezplatné služby, musí respektovat podmínky stanovené magistrátem. Prokázat se bude muset občanským průkazem, z čehož vyplývá, že serfovat mohou jen osoby starší 15 let, pracovníci recepce úřadu provedou zápis do knihy. Z bezpečnostních důvodů poskytovatel zakazuje objekty AktiveX, Vbs, Js a stahování souborů a chatování. Uživatel musí dodržovat obecně závazné právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy. Internet bude veřejnosti přístupný ve všední dny, a to vždy od 8.hodiny, v pondělí a ve středu do hodin, v úterý a ve čtvrtek do hodin a v pátek do hodin. Komunální Informační Servis strana 3

4 STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ ROZVOJE MĚSTA MOSTU 1. PILÍŘ - ekonomicky prosperující město 1.1. Rozvoj nových, kvalifikovaných průmyslových výrob Dokončit přípravu strategických rozvojových ploch - vybavení infrastrukturou Zajistit dokončení Územního plánu obce Havraň Připravit v revitalizovaném území nové plochy pro rozvoj podnikatelských aktivit Zajišťovat využití strategických rozvojových ploch pro nové kvalifikované průmyslové výroby Podporovat vznik a rozvoj inovačních procesů Připravovat a podporovat nové podnikatelské prostory rekonstrukcí stávajících objektů zejména pro podnikatelské účely Připravovat nová území pro podnikání revitalizací v současnosti nevyužívaných průmyslových areálů (brownfields) Podporovat rozvoj a koordinaci výzkumných kapacit ve městě Průběžně realizovat regionální marketink (zhodnocení technologických trendů, perspektivních obor, formulování strategií) 1.2. Růst vzdělanostní úrovně obyvatel Vytvářet podmínky rozvoje vysokého školství ve městě Podporovat celoživotní vzdělávání Vytvářet podmínky kvalitativního rozvoje základního, středního a vyššího školství ve městě Podpořit volnočasové a mimoškolní aktivity mládeže zaměřené na rozvoj kreativity a pozitivního vztahu k vědě a technice 1.3. Růst zaměstnanosti na Mostecku Rozšířit informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání o poradenství pro další odborné a profesní vzdělávání dle požadavků trhu práce Vytvořit a trvale aktualizovat centralizovaný systém informační podpory podnikání Vytvořit finanční zdroj pro zahájení inovačních projektů v rámci drobného a středního podnikání 2. PILÍŘ - společenské centrum 2.1. Zvýšení správního významu města Podporovat umístění správních institucí s regionální a celostátní působností ve městě Podporovat vznik Evropského podnikatelského domu 2.2. Rozvoj společenských, kulturních a sportovních aktivit s nadregionálním dopadem Podporovat organizaci kulturních, společenských a sportovních akcí nadregionálního a celostátního charakteru Podporovat efektivní provozování a fungování stávající sítě kulturních zařízení ve městě Vytvářet podmínky pro rozvoj vrcholového a rekreačního sportu 2.3. Rozvoj infrastruktury a služeb pro volný čas a cestovní ruch Podporovat další rozvoj a zkvalitňování stávajících areálů Podporovat vznik a rozvoj areálů v nových revitalizovaných plochách 2.4. Změna image města Medializovat pozitivní obraz města v celostátních médiích Propagovat Most jako město s atraktivní, tematicky zaměřenou nabídkou v oblasti cestovního ruchu 3. PILÍŘ - příjemné město pro život 3.1. Humanizace obytných prostor města Podporovat dostavbu centra města Zajišťovat zpracování projektů a realizaci revitalizace panelových sídlišť 3.2. Rozšíření nabídky možností pro trávení volného času mládeže Podporovat zpřístupnění školních sportovišť pro mimoškolní aktivity veřejnosti 3.3. Nabídka diferencované struktury bydlení ve městě Zajišťovat podmínky pro výstavbu rodinných domů Zajišťovat podmínky pro výstavbu startovních bytů 3.4. Zvelebování parků a městské zeleně Realizovat nové zóny volného času v rozvojových lokalitách a příměstských zónách Budovat vodní plochy v rámci rekonstrukce parků 3.5. Zvyšování bezpečnosti ve městě Připravovat ve spolupráci s občanskými iniciativami samostatné projekty zařazované do projektu prevence kriminality Zajišťovat prostřednictvím společností s podílem města vytváření pracovních míst pro obecně prospěšné práce Prohlubovat spolupráci městské a státní policie Zvyšovat právní vědomí veřejnosti 3.6. Sociální a zdravotní péče o obyvatelstvo Otevřít město Most tělesně a mentálně handicapovaným Vybudovat v návaznosti na stávající síť sociálních služeb nouzové ubytování Zajišťovat rekonstrukci bytových objektů, resp. výstavbu nových bytů pro sociální bydlení Vybudovat centrum krizové intervence Zajišťovat rozvoj terénní práce, asistenčních a ambulantních sociálních služeb Podporovat regionální působnost Nemocnice Most 4. PILÍŘ - komunikující město 4.1. Rozvoj partnerství soukromého a veřejného sektoru Podporovat společné podnikatelské aktivity Podporovat rozvoj komunitního plánování zejména v oblasti sociálních a psychosociálních služeb 4.2. Rozvoj spolkového života, dobrovolných a občanských aktivit Prezentovat spolkový život města při významných a slavnostních událostech Podporovat spolupráci s národnostně menšinovými organizacemi 4.3. Rozvoj projektového řízení ve správě města Vytvářet podmínky pro aplikaci projektového a strategického řízení ve veřejné správě Vybudovat technickou infrastrukturu pro zefektivnění procesu veřejné správy Vytvořit stabilní systém grantové politiky města pro nevládní neziskové organizace 4.4. Rozvoj spolupráce s ostatními regiony ČR Podporovat a sledovat účast města v regionálních sdruženích včetně vyhodnocování této účasti 4.5. Spolupráce se zahraničními regiony Podporovat a vyhodnocovat účast města v mezinárodních regionálních sdruženích a akcích Podporovat spolupráci se zahraničními partnerskými městy 5. PILÍŘ - funkční základ rozvoje 5.1. Zlepšení dopravního napojení regionu Sledovat a podporovat projektovou přípravu a zařazování do státních investic akcí napojení města na rychlostní komunikace ČR a zkapacitnění státní dopravní sítě v regionu Zpracovat koncepci rozvoje dopravy v Euroregionu Krušnohoří Podporovat přípravu a realizaci projektu EURO-CESTY Vybudovat dopravní infrastrukturu v nových rozvojových lokalitách 5.2. Rozvoj dopravní infrastruktury ve městě Zajišťovat rozvoj integrovaného dopravního systému přepravy osob Podporovat dostavbu letiště Řešit dopravu v klidu Zajišťovat zvýšení bezpečnosti provozu včetně pasivní bezpečnosti Podporovat rozvoj sítě cyklostezek Podporovat úpravu dopravních cest pro osoby se sníženou možností pohybu a orientace Komunální Informační Servis strana 4

5 Volby do Evropského parlamentu Úřad zahájil přípravu na volby do EP Přípravy na volby do Evropského parlamentu, kdy Češi coby evropští nováčci prvně zvolí své zástupce do Evropského parlamentu, začaly. První pracovní setkání členů volebního štábu Magistrátu města Mostu se uskutečnilo již v polovině února. Předsedkyní volebního štábu je tajemnice magistrátu Františka Levá a členy jsou zaměstnanci magistrátu a také ředitel okresního ředitelství Policie ČR JUDr. Václav Jakubík. Členové volebního štábu již z prvního jednání odešli se zadanými úkoly, mezi které patří například zprovoznění informačního centra pro volby v hlavní budově magistrátu, prověření stavu veškerého volebního materiálu, zajištění školení členů okrskových komisí, příprava harmonogramu rozvozu a svozu volebního materiálu, zabezpečení průběhu voleb v penzionech a domech s pečovatelskou službou, zpracování návrhu ostrahy volebních místností a objektů a spousta další a další mravenčí a zvenčí těžko postřehnutelné, nicméně nezbytné a náročné práce, která se skrývá za každou přípravou voleb. Informační centrum voleb začne fungovat ve 4. patře hlavní budovy magistrátu v ulici Radniční od 15. března. Informace v něm voliči získají na telefonních číslech a Volby do Evropského parlamentu proběhnou ve dnech 11. a 12. června Znamená to, že první volby do Evropského parlamentu v České republice proběhnou v národním termínu, tedy v pátek a v sobotu, jak jsou čeští voliči zvyklí. Nicméně na jejich výsledky si budeme muset počkat. Sčítání hlasů bude totiž zahájeno v celé Evropské unii ve stejný čas, tedy poté, co bude odvoleno ve všech členských státech. Předpokládá se, že volební komise zahájí sčítání nejdříve v neděli 13. června v pozdních večerních hodinách, zřejmě ve hodin. Ale je možné, že se tak stane i později. Protože bude sčítání hlasů probíhat v noci z neděle na pondělí, je již dnes jisté, že v pondělí 14. června zruší Magistrát města Mostu úřední den. Volit mohou i občané žijící v zahraničí Dát svůj hlas kandidátům, kteří jsou uvedeni na kandidátních listinách zaregistrovaných v České republice může i občan ČR, který se nachází na území jiného členského státu Evropské unie. Stejně tak může našeho zástupce do Evropského parlamentu volit i občan ČR, který se nachází na území státu, který není členským státem Evropské unie. V obou případech ale platí, že takový občan - volič může hlasovat pouze na území České republiky. Občan České republiky může volit kandidáty na kandidátních listinách zaregistrovaných v tom členském státě Evropské unie, na jehož území se občan ČR v době voleb nachází. To znamená, že může hlasovat pro kandidáty jiného členského státu EU. V tomto případě může hlasovat na území tohoto jiného členského státu EU. Volby do Evropského parlamentu budou probíhat v rozmezí od 10. do 13. června 2004, což znamená, že den či dny voleb v jiném členském státě se může lišit od dnů, na které je stanovení konání voleb v České republice. Volič - občan ČR, který se nachází na území jiného členského státu unie a chce volit zástupce státu, v němž se nachází, pak musí splňovat podmínky stanovené právním předpisem příslušného členského státu EU. Na oslavě vstupu do EU vystoupí S. Sklovská a M. Kuželka. Při příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie, připravuje město Most kulturní slavnost. Ta se uskuteční 27. dubna na 1. náměstí. Program je následující: 15 hodin - slavnostní zajájení, slavnostní pochod dechového orchestru Mostečanka s mažoretkami ZUŠ Most, projev zástupce vedení města, hodin - komorní pěvecký sbor ZUŠ Most, hodin dětské soutěže, hodin - Kejklíř Vojtáno, pořad pro děti a dospělé, hodin - dechovka Mostečanka, hodin - koncert Pět oříšků pro Popelku, hodin - Martin Ro3deutcher - houslista ze SRN, Míra Kuželka a skupina JaFap, hodin - koncert Country Sisters, hodin Sisa Sklovska + Big band, 21 hodin - ohňostroj. Občané České republiky, kteří budou kandidovat za Českou republiku do Evropského parlamentu, musejí mít osvědčení o státním občanství ČR Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR, které potřebují kandidáti do Evropského parlamentu, se podává na matrice Magistrátu města Mostu, ul. Pionýrů, 1. patro č. dveří 214 nebo na Krajském úřadě Ústeckého kraje. K žádosti o vydání osvědčení je třeba předložit v originále, či úředně ověřené fotokopii: - rodný list osoby, pro kterou bude osvědčení vydáno - rodné listy rodičů osoby, pro kterou bude osvědčení vydáno, popř. oddací list rodičů (vydaný před ) - pokud jsou rodiče žadatele narozeni po doklad o nabytí státního občanství ČR (pokud doklad nemáte, alespoň uvést jakým způsoben došlo k nabytí občanství ČR, který úřad vyřizoval a datum) - pokud žadatel a rodiče měli v minulosti cizí státní občanství - vyplněné čestné prohlášení, které je součástí žádosti o vydání osvědčení, - platný občanský průkaz, osoby, pro kterou bude osvědčení vydáno, - správní poplatek 100 Kč se platí složenkou (na matriku je nutné přinést spolu s výše uvedenými doklady též ústřižek o zaplacení) Osvědčení o státním občanství vydává Krajský úřad Ústeckého kraje a bude zasláno na adresu trvalého bydliště uvedenou v žádosti o vydání osvědčení o státním občanství. Žádost a složenka na zaplacení správního poplatku 100 Kč jsou k dispozici: v přízemí v informační recepci Magistrátu města Mostu, ul. Radniční ve 4. patře v informačním centru voleb Magistrátu města Mostu, ul. Radniční v sekretariátu tajemnice magistrátu, č. dveří 147 Komunální Informační Servis strana 5

6 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Kdo řídí Technické služby města Mostu a.s. Rozhodli jsme se na stránkách našeho tisku odhalit vedoucí pracovníky společnosti Technické služby města Mostu a.s. Začneme managmentem společnosti a skončíme u mistrů. Seznámíme vás nejen s jejich pracovními úkoly v rámci společnosti, ale i s tím, jak žijí v soukromí, co mají rádi, jaké mají koníčky a v neposlední řadě s tím, co jim na našem městě vadí. Každý díl miniseriálu otevřeme stručným životopisem. S každým představovaným pracovníkem vás blíže seznámíme řadou více či méně osobních otázek. Záměrem nového miniseriálu je představit profesní i soukromou stránku vedoucích pracovníků technických služeb tak, aby jste si dokázali za jednotlivými jmény představit i tváře. Až budete někdy na technické služby nadávat, budete už vědět, kdo za co může a případně na koho se obrátit. Jako prvního vám představíme ředitele společnosti, a tudíž toho nejpovolanějšího, ing. Petra Klimeckého. Ing. Petr Klimecký se narodil v Opavě. Nicméně od narození žil v Mostě a dnes se považuje za patriota tohoto města. Základní školu absolvoval na 7. ZŠ v Mostě a údajně tam na něj do dneška vzpomínají. Bohužel se nám nepodařilo zjistit, zda v dobrém či zlém. Sám o sobě říká, že nikdy nebyl premiantem třídy, ba naopak. Po úspěšném dokončení základní docházky absolvoval Střední průmyslovou školu strojní v Mostě, kterou ukončil maturitou a pokračoval ve studiu na Vysoké škole Báňské v Ostravě. Tam studoval strojní fakultu obor Povrchové dobývací stroje. V roce 1986 úspěšně tuto školu dokončil a nastoupil na Lom Ležáky jako mistr. Prošel několika funkčními místy až na post hlavního mechanika úseku na lomu Most. Mezitím se stačil oženit a taky jednou rozvést. Z manželství má jednoho syna Daniela. V červnu 1995 nastoupil do technických služeb jako dočasně pověřený ředitel řízením s jediným cílem - provést transformaci společnosti z příspěvkové organizace na obchodní společnost. Tento úkol byl splněn a od se začala psát novodobá historie technických služeb jako akciové společnosti. Následně vyhrál konkurz na ředitele společnosti a na tomto postu setrvává až do dnes. Chtěl byste ještě něco doplnit k Vašemu životopisu? Ano. Jak se s oblibou všude uvádí, nikdy jsem nebyl členem KSČ. To jste asi nechtěla slyšet. Myslím si, že výčet je vyčerpávající a není co k němu doplnit. Jakou pozici zastáváte ve společnosti a jaké jsou Vaše úkoly? Jak už jste řekl, jsem ředitelem společnosti. Ale zároveň i členem představenstva technických služeb. Na druhou část otázky je odpověď poněkud složitější, ale pokusím se to formulovat co nejjednodušeji. Koordinovat požadavky a nároky města jako zákazníka na straně jedné a na straně druhé zabezpečit chod společnosti na základě požadavků města jako jediného akcionáře a zabezpečit hospodárné nakládání s prostředky společnosti a to nejen finančními. Jednoduše zabezpečit všechny činnosti související s údržbou města za daných podmínek, hlavně finančních, a přitom z toho pokrýt veškeré náklady spojené s existencí společnosti a zajistit její další rozvoj ve všech oblastech. Ve společnosti jste již osmý rok. Co se Vám za tu dobu podařilo a co ne? Na to by byla odpověď velice dlouhá. Určitě jsem rád, že se nám podařila na začátku transformace z příspěvkové organizace na obchodní společnost a že to proběhlo bez větších problémů. Za to díky všem pracovníkům. Že je dnes společnost stabilizována na tolik, že může realizovat projekty, které jsou jednak ku prospěchu společnosti, ale jednak i ku prospěchu města. A co se nepodařilo? Toho by bylo příliš mnoho a výčet by byl dlouhý. Ale život je takový. Jednou se něco nepodaří a jindy zase ano. Důležité je umět se z neúspěchů a chyb poučit a víckrát je již neopakovat. Jak vidíte budoucnost technických služeb? Jen v růžových barvách. Sice je to trošku nadnesené, ale myslím si, že společnosti tohoto typu bude vždy zapotřebí. Důležité je nezůstat stát a neustále hledat nové přístupy k práci, nové technologie, nové projekty, nové lidi, kteří tu společnost poženou neustále dopředu. A tím samozřejmě i kvalitu služeb poskytovaných městu a ostatním podnikatelským subjektům. A vždy posuzovat každý krok nejen z pohledu ekonomického, ale i z pohledu zákazníka a umět najít tu nejlepší cestu, která bude vyhovovat oběma stranám. Jak vždycky říkám, že úspěšný obchod je ten, pokud jsou obě strany spokojené. A není to vždycky jednoduché. Technické služby jsou většinou za svou činnost kritizovány. Jak se s tím vyrovnáváte? Každá kritika na společnost mě mrzí a obzvlášť tehdy, když zjistíme, že je neoprávněná. Což se občas stává. Pokud je kritika oprávněná, snažím se z ní poučit, aby se již příště neopakovala. Toto se snažím vštěpovat i svým spolupracovníkům. A každá oprávněná kritika je okamžitě řešena a vždy v co nejkratším čase se snažíme příčinu odstranit. Musím ale objektivně říci, že těch kritik je neustále míň a míň. Dokonce jsme zřídili i internetovou stránku, kam můžou občané posílat své dotazy, připomínky i kritické postřehy, ale moc velký zájem o ní není. Z čehož usuzuji, že zase tak špatně asi svojí práci neděláme. A nebo občané možná nemají takový zájem o činnost, kterou provádíme. Nevím. Ale určitě bychom uvítali postřehy a oprávněnou kritiku, neboť pořád je co zlepšovat. Ne vždy jsme všude, takže se stává, že nám i něco může utéct, nebo to můžeme přehlédnout. A teď pár otázek ohledně Vašeho soukromí. Co rád jíte acorádpijete? Jím skoro všechno, obzvlášť když je to dobré. A pokud je k tomu Komunální Informační Servis strana 6

7 Blokové čištění 2004 V roce 2004 proběhne ve městě Most očista všech komunikací, tedy vozovek chodníků, parkovišť a vytipovaných zpevněných ploch v tzv. blokovém čištění. Toto blokové čištění představuje komplexní úklid, který sestává z ručního úklidu, vyčištění kanalizačních vpustí, strojního zametení komunikací a umytí tlakovou vodou. Magistrát města dospěl v loňském roce k rozhodnutí, aby ve snaze o zlepšení čistoty bylo toto blokové čištění provedeno na území města dvakrát. Technické služby města Mostu a.s., které blokové čištění provádějí, proto nakoupily nové stroje, které umožní, aby tento úkon mohl být v roce 2004 uskutečněn. Stroje byly zakoupeny od švýcarské firmy MFH, která představuje špičku v oboru a skutečně parametry strojů jsou na nejvyšší úrovni. Pro ilustraci jsou uvedeny fotografie, než budeme mít možnost vidět jak stroje, tak výsledky jejich práce přímo ve městě samotném. Využijte jarní nabídky z naší podnikové prodejny květin. Vybrat si můžete řezané květiny, ovocné stromky, sazenice, keramiku. Prodejnu najdete v ulici Zahradní, 104/1. Telefon Co Vás zajímá Jaký bude letos systém v půjčování sportovišť na Benediktu? Lze si objednat konkrétní hřiště, na konkrétní den a hodinu po celou sezónu? Ceny zůstanou stejné, nebo se zvýší? Od kdy je možné opět si sportoviště pronajímat? Systém půjčování sportovišť na Benediktu zůstává stejný jako v minulém roce. Areál funguje celoročně, provozní hodiny jsou určeny provozním řádem. Je možné si předem zamluvit konrétní hřiště s udáním data i hodiny a to na základě telefonické či osobní objednávky u správce areálu. Ceny zůstávají na úrovni minulého roku. To znamená, že pronájem hokejbalového hřiště je ve výši 150,- Kč/hod., pronájem tenisového kurtu - 100,- Kč/hod., pronájem hřiště na plážový volejbal - 120,- Kč/hod., pronájem fotbalového hřiště - 150,- Kč/hod. Děti ve věku do 12 let v doprovodu dospělého mají zdarma vstup na všechna hřiště. Sportoviště je možné pronajímat a používat kdykoliv během roku, pochopitelně s ohledem na klimatické podmínky. Ing. Leona Krajíčková, finanční ředitelka Technických služeb města Mostu a.s. Těšíme se na Vaše další dotazy, týkající se činnosti Technických služeb města Mostu a.s. ještě příjemné prostředí a příjemná společnost, je to pro mě určitý druh relaxace. Takové chvíle jsou pro mě pak opravdovým zážitkem. A co piji? Mám rád červené víno, whisku, ale asi nejvíce piji fernet a to v jakékoliv podobě. Jak trávíte volný čas a jaké máte koníčky, záliby, co rád čtete a na co rád chodíte do kina? Nedávno jsem na to viděl krásnou odpověď. Mám rád rychlá auta a krásné dívky. A pak mě zaujala ještě jedna odpověď, a to nemám na nic čas. V mém případě to ale tak není. Rád lyžuji a cestuji. Rád se dobře najím. Rád čtu detektivky a historické romány. Rád se dívám i na nové filmy, hlavně akční a občas i na televizi. Dokonce si občas zahraji i nějakou tu hru na počítači, většinou se synem. A v posledních čtyřech letech i hokej. Ten mě stojí jednak spousty času, ale hlavně spousty nervů. Mimochodem rád si i přispím, pokud je to možné. Takže naprosto běžné záliby, jako každý jiný. Jak jste na tom po finanční stránce? Nestěžuji si, ale mohlo by to být lepší, nebo naopak možná i horší. Jste členem nějaké politické strany, a pokud ano tak proč? Jsem členem ODS, protože jako pravicová strana mi je její myšlení blízké. Jen škoda, že to tak nevnímá většina našich občanů. Ale zastávám názor, že je rozdíl ve vnímání politické příslušnosti na úrovni státu a na komunální úrovni. Myslím si, že komunální politika není až tak o politických stranách, ale o osobnostech a schopnosti se navzájem domlouvat. Vycházím z toho, že všichni politici v našem zastupitelstvu žijí v tomto městě a všichni mají jeden základní cíl, aby se toto město a občané v něm měli dobře. A pak už je třeba jenom najít tu společnou cestu, jak ten cíl naplnit. Co Vás v soukromém životě v poslední době nejvíce potěšilo a co rozesmutnělo? Nejvíce mě naposled potěšil náš hokejový tým, který přes nepřízeň všeho, co hokejovou hru může ovlivnit, dokázal v Havlíčkově Brodě vyhrát a pak i postoupit do baráže. Tam jsem viděl, co dokáže chuť dokázat, že na to mají a dobře sehraná parta lidí a měl jsem z toho upřímnou radost. Sice v baráži už jsme po čtvrté, ale já doufám, že letos to snad už vyjde. A pak mi docela dělá radost v poslední době syn Daniel. A co mě rozesmutnilo? Asi to, že jsem musel strávit Vánoce a Silvestra v posteli, protože jsem měl angínu. To mi bylo líto, jednak jsem si patřičně nemohl vychutnat štědrovečerní večeři a pak ani to krásné vánoční lenošení, na které jsem se těšil. Jaké máte plány do budoucna? Pokud se ptáte na tu nejbližší, tak půjdu na dobrou večeři. A pokud na ty dlouhodobé, tak ty si nechám pro sebe. Od toho jsou to totiž plány a nemusí je znát každý. Přece jeden mám. A to, zůstat co nejdéle zdravý a v takové pohodě jako jsem teď. Děkuji za odpověď na naše otázky řediteli společnosti TSmM a.s. Ing. Petru Klimeckému. Příště budeme zpovídat zástupce ředitele a managera jakosti společnosti, pana Pavla Hlaváčka. Komunální Informační Servis strana 7

8 Vše o odstávce Aquadromu Jak jistě všichni víte, v minulých dnech byl odstaven Aquadrom. Byla okolo toho napsána a dokonce i nafilmována spousta materiálu. Objektivně musím říci, že některé materiály byly napsány pouze proto, aby se autoři zviditelnili a případně stoupli na žebříčku popularity. Některé byly psány, aby se autoři očistili od podezření v jiných materiálech na ně vznesených apod. Dnes už odstávka skončila a pojďme se k ní vrátit bez vášní a emocí, které ji doprovázely. Pojďme její důvody a příčiny rozebrat z pohledu nás, provozovatele celého zařízení. Na úvod jen pár základních faktů. Rekonstrukce byla započata 13. března Ukončena byla na konci května 2003, což znamená, že probíhala čtrnáct měsíců. Zkušební provoz byl zahájen a vyvrcholil slavnostním zahájením provozu pro širokou veřejnost, a to Celková výše rekonstrukce se vyšplhala cca na 270 mil. Kč. Za dobu provozu Aquadromu do doby odstávky navštívilo toto zařízení přes 100 tisíc návštěvníků (o 100 tisícím návštěvníkovi jsme vás informovali v čísle 2/2004). Odstávka Aquadromu byla zahájena 8. března 2004 a ukončena 25. března Je třeba říci, že odstávka byla plánována již dopředu a souvisí hlavně s přípravou celého areálu na letní provoz, která se provádí každoročně. A protože v letošním roce byly jarní prázdniny v měsíci únoru, posunula se odstávka do března. V rámci této odstávky po dohodě s majitelem - městem Most, se sem přesunuly i všechny závady, které se při provozu objevily a které nebylo možno za provozu odstranit. A dostáváme se konečně k problematice závad, jejich údajné zamlčování, zkreslování, a dokonce utajování, aby uplynula záruční doba. Dokonce jsem někde slyšel výraz, že stavba probíhala stejně šlendriánsky, jako za dob hlubokého socialismu, takže dotyčný autor těchto slov byl hluboce znechucen. Docela by mě zajímalo, co za hlubokého socialismu dělal, a jestli nebyl dokonce významným představitelem tohoto systému, když tak dobře ohodnotil způsob odvedené práce. Zřejmě to bylo z vlastních zkušeností nabytých za hlubokého socialismu. Ale to sem nepatří a není to předmětem tohoto článku. A protože mám dostatečně velký prostor, pojďme si něco blíže říci k těmto závadám. Je třeba rozdělit všechny práce, které probíhaly při odstávce a některé ještě probíhat budou i v následujících dnech, do tří kategoriíi. První kategorií jsou závady, které lze jednoznačně hodnotit jako reklamace a dodavatel stavby je povinen podle reklamačního řádu zabezpečit jejich odstranění bez nároku na jakoukoliv náhradu. Mimochodem záruky na celou stavbu jsou rozděleny do dvou skupin. První skupina jsou stavební práce a na ty je záruka 5-6 let. Pak jsou záruky na technologii a tam jsou záruky 2 roky. Jen tak pro zajímavost, na tělesa bazénů jsou záruky až 20 let. Takže informace o úmyslném zamlčování, aby propadly záruky je naprosto mylná. Tyto reklamační závady byly odstraňovány již v průběhu provozu a některé byly skutečně banální a nepodstatné. Nicméně některé ale během provozu odstranit nešly a bylo nutno s nimi počkat do odstávky. Do druhé kategorie je možno zařadit práce, které nazýváme jako vícepráce a vyplynuly na základě požadavků provozovatele technických služeb. Jsou to práce, které žádným způsobem neomezovaly nebo neumožňovaly provozovat dané zařízení. Ale jejich realizace umožní ještě zlepšit například kvalitu poskytovaných služeb, zvýšit komfort užívání návštěvníků, a nebo dokonce mohou přinést i úspory energií při provozu daného zařízení. Do této kategorie je možno zahrnout i práce, které souvisejí se zajištěním bezpečnosti práce jednotlivých pracovníků Aquadromu. Tyto práce se většinou týkají technologie a zázemí, takže nemají žádný vliv na návštěvníky. Práce se provádějí po vzájemném odsouhlasení města a dodavatele a jsou v plné výši hrazeny. A třetí kategorií jsou závady, kde není jasno, zda se jedná o chyby projektu, a nebo nekvalitně odvedenou práci dodavatele. V tomto případě se ale nejedná Komunální Informační Servis strana 8

9 o závady, které by neumožňovaly provoz Aquadromu a je možno je realizovat i za provozu. V těchto případech jsou prováděny znalecké posudky a na jejich základě bude postupováno dále. Pokud půjde o vady projektu, budou doprojektovány a pravděpodobně i uhrazeny projektovou firmou a pokud se prokáže, že se jedná o nekvalitně provedenou práci, budou reklamovány a dodavatel je bude muset odstranit na své náklady. Ale s ohledem na poměrně časově náročnou záležitost budou tyto vady odstraňovány až následně po odstávce, v průběhu provozu Aquadromu bez vlivu na jeho provoz. A co se vlastně v průběhu odstávky dělo? Před zahájením odstávky byl zpracován harmonogram odstávky, který zahrnoval souhrn závad a víceprací, které budou odstraněny, včetně jejich jednoznačné specifikace. To znamená, zda se jedná o reklamace, vícepráce a nebo případně vady projektu. Tento harmonogram obsahoval celkem 53 položek (závad). Tady zase musím podotknout, že jsem někde četl, že se jedná o 130 závad. Není to pravda. Těch závad včetně víceprací bylo celkem 53. Ve výčtu jsou ale i takové závady, jako nátěr stěn, konstrukcí, nebo výměna některých technologických prvků (ventily, měřící prvky apod.), které vykázaly závady výrobní a těžko je někdo mohl ovlivnit. Jen pro porovnání z těchto 53 položek je 35 jako reklamace a zbytek jsou vícepráce. Což s ohledem na to, že celková rekonstrukce vykazovala několik tisíc položek různého charakteru, tento počet odpovídá běžné zvyklosti. Pokud bychom chtěli pokračovat v dalším členění na závady, které se bezprostředně dotknou návštěvníků a které se dotýkají technologie, vypadalo by to takto: 10 položek v oblasti reklamací a 5 položek v oblasti víceprací bezprostředně souvisejí s prostorem, kde se pohybují návštěvníci a zbytek jsou položky dotýkající se technologie. A pojďme k některým konkrétním závadám, které se v průběhu odstávky odstraňovaly. V prvé řadě dojde k výměně klouzající dlažby v hlavní hale, dále budou opraveny vstupy do koupelen a šatny. Dojde k jejich přespárování. Budou obnoveny nátěry na sloupu tobogánu. Odstraní se závady spojené s dlažbou a přelivovými kanálky. Opraví se spoje tobogánů, závady spojené s dlažbou okolo whirpoolu apod. Bude provedena oprava přívodního potrubí do bazénů a provede se oprava netěsností bazénu. V technologické části dojde k opravě akumulačních jímek, opravě netěsnosti pískových filtrů. Montáž elektroventilů, doplní se měření výtlaku na všech čerpadlech, zatékání v přechodu střech mezi bazénové haly a hlavní budovy apod. Výčet by mohl být určitě ještě obsáhlejší, ale není podstatný. Podstatné je, že všechny zúčastněné strany přistoupily k odstávce velice zodpovědně a s jediným cílem, aby na konci odstávky všechny závady zmizely. Na konci si neodpustím malé shrnutí. Město investovalo nemálo finančních prostředků do zařízení, které má občanům města pomoc při využívání volného času. O tom, že se tento záměr podařilo splnit, svědčí počet návštěvníků, a to přesto, že se na začátku ozývaly hlasy, které kritizovaly nejen příslušnou investici, ale i velikost vstupného, provozovatele atd. Když neuspěly s touto kritikou, našly si další záminku, a to špatně realizované dílo, neodborné provedení a další. Udělaly z toho kauzu, která vlastně žádnou kauzou není. Možná, že tím chtěly poškodit dobré jméno města, které se tímto rozhodnutím dostalo mezi několik málo měst v naší republice, jež se mohou takovýmto stánkem pochlubit. Možná, že chtěly postrašit návštěvníky, nebo se pomstít politikům a lidem, kteří se o tento projekt zasadili, a nebo možná chtěly jen ukojit svou zášť proti všemu dobrému a užitečnému. Přitom se stačilo zeptat a určitě by dostaly odpovědi a nemusely by hledat kauzy tam, kde žádné nejsou. Každá stavba má své závady a nedostatky, i ta sebemenší. A ty se odstraňují. A tak tomu je i v případě našeho Aquadromu. Takže na závěr Vás všechny zvu na náš Aquadrom a slibuji za provozovatele, ale i za majitele, že se budeme snažit, aby se naše služby jen zlepšovaly k Vaší spokojenosti. A to i přesto, že ještě budeme muset spoustu problémů technických, ale i organizačních vyřešit a řešit. Ale při takovém druhu stavby je to normální proces vývoje. Protože tak, jako vy se učíte toto zařízení využívat a užívat, tak i my se učíme, jak toto zařízení provozovat. Ing.Petr Klimecký ředitel společnosti TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 9

10 Oznámení TSmM, a.s. oznamují, že se uskuteční mobilní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a objemného odpadu. Mobilní sběr je svoz nebezpečných složek komunálního odpadu (např. rozpouštědla, zářivky, odpady obsahující rtuť nebo barvy, lednice) a objemného odpadu tj. odpadu, který s ohledem na své rozměry či hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob. Uvedený odpad se ukládá pouze na níže uvedená stanoviště a ne do kontejnerů. Na určená stanoviště nebudou přistavovány velkokapacitní kontejnery. Den a určené stanoviště kontejnerů, kam je možné odkládat uvedený odpad a to pouze od 8.00 do hodin ul. Komořanská bl. 701/3118 ul. J. Ševčíka bl. 716/757 ul. Fr. Malíka bl. 730/997 ul. Lidická bl. 600/79 ul. M. J. Husa bl. 612/448 ul. Česká bl. 618/97 ul. Šeříková bl. 529/307 ul. Růžová bl. 522/2071 ul.topolová bl. 541/1337 ul. 1. máje bl. 358/2919 ul. Ve dvoře bl. 376/2936 ul. Ml. gardy bl. 343/2741 ul. Zd. Fibicha bl. 301/2719 ul. Vrchlického bl. 265/2925 ul. Dobnera bl. 221/2468 ul. Dobnera bl. 386/2943 ul. M. Pujmanové bl. 201/2290 Vtelno - naproti restauraci Rudolice - nové stanoviště VK ul. A. Dvořáka bl. 64/2182 ul. A. Dvořáka bl. 70/2202 ul. W. A. Mozarta bl. 18/2417 ul. ČSA bl. 38/2171 ul. U města Chersonu čp.1775 ul. J. Opletala čp.2295 ul. P. Holého čp ul. Pod garáží bl.5/2609 ul. Za špačkárnou čp.2761 ul. Neumana - u výlep. sloupu ul. Bělehradská bl. 404/612 ul. Brněnská bl. 410/714 ul. J. Wolkera bl. 572/400 ul. J. Kubelíka bl. 506/1306 ul. F. L. Čelakovského čp.618 ul. M. Glazarové bl. 562/109 ul. Pod K.vrchem - u restaurace Čepirohy - nové stanoviště VK Souš - ul. Nár. odboje stan. VK Souš - ul. Nová hraniční stan.vk Harmonogram blokového čištění města na rok skupina Duben Čt 1. F. Malíka Pá 2. J. Ševčíka I. část od bl parkoviště Po 5. J. Ševčíka II. část od bl parkoviště Ú 6. J. Kříže + parkoviště a vjezd k Rádiu Most St 7. Komořanská + parkoviště J. Zajíce Čt 8. Vrbenského u bl , Okružní, V sadech Pá 9. Višňová, část Palacha až k BP Shell Ú 13. Růžová vč. parku + parkoviště u bl. 541, 524 St 14. Rozmarýnová, Šeříková + parkoviště u bl Čt 15. Jasmínová, Javorová vč. spoj. U bl parkoviště Pá 16. údržba, časová rezerva Po 19. Topolová + park. U lékárny + bl. 564, 525 směr k Aqaudromu Lipová Ú 20. Vtelno I. část - Mostecká, U špejcharu, Nad potokem, Hasičská, Ke kostelu St 21. Vtelno II. část - Židovická, Pod vodojemem, Příčná, V kopečku, Drobná, U Mariány Čt 22. Kpt. Jaroše Pá 23. údržba, časová rezerva Po 26. Komenského až k bl. 650, Husova + parkoviště Ú 27. Lidická + parkoviště, Velebudická St 28. Česká I. část - od ul. Štěpánka k bl. 621 Čt 29. Česká II. část - od ul. Velebudická k bl. 621 Pá 30. údržba, časová rezerva Květen Po 3. Marxe, Rybalka + parkoviště, Albrechtická Ú máje, Sochora, Pod Šibeníkem, Ke koupališti St 5. Štěpánka, Čt 6. Obránců míru Pá 7. údržba, časová rezerva Po 10. Mladé gardy, Nejedlého + parkoviště Ú 11. Hutnická St1 2. Ve dvoře, U věžových domů + parkoviště za Baťou Čt 13. Martinů, Tallicha Pá 14. údržba, časová rezerva Po 17. Erbena, Glazarové + parkoviště u bl Ú 18. Ježka, Kmocha, Kubelíka, Suka I. část k bl. 505 a,kubelíka I. část od ul. Suka k bl. 505 St 19. Kubelíka II. část mezi bl , u soudu + bl. 511 Čt 20. Klicpery, Haška, Basse Pá 21. údržba, časová rezerva Po 24. Řezáče, Čelakovského, Borovského + parkoviště Ú 25. Bělehradská, U stadionu + parkoviště u bl. 402 St 26. Brněnská, Máchy, Wolkera + parkoviště u bl Čt 27. Hory, Čecha, Wintera, Kabátnická, Barvířská Pá 28. údržba, časová rezerva Po 31. Rudolická, Nádražní, před nádražím ČD Červen Ú 1. Chomutovská, Hřbitovní, Kostelní + parkoviště St 2. Moskevská Čt 3. Suka Pá 4. údržba, časová rezerva Po 7. Palacha od ul. Višňová k ul. Průchy Út 8. Průchy, Bankovní, Jiřího z Poděbrad St 9. Budovatelů od Rozkvětu k Prioru, Radniční, Divadelní, cesta k Muromu Čt 10. Budovatelů levá strana od zpív. fontány k bl. 100 Pá 11. údržba, časová rezerva Po 14. Budovatelů levá strana od DP k BSM, Pionýrů vč. spojky do ul. Fibicha Ú 15. Vrchlického St 16. Brigádnická, ČSM + spojovací chodník Brigádnická - Vrchlického Čt 17. Fibicha Pá 18. údržba, časová rezerva Po 21. Švabinského, Báňská, Tyrše Út 22. Dobnera I. část St 23. údržba, časová rezerva Čt 24. údržba, časová rezerva Pá 25. údržba, časová rezerva Po 28. Ševčíka I. část od bl parkoviště Ú 29. Ševčíka II. část od bl parkoviště St 30. Malíka 2.skupina Rudolice I. část - Chánovská, Ke skále, K vodárně, Na výšině, Ke špičáku Rudolice II. část - nám. Svobody, Školní, Mlýnská, Ke Špičáku, Železná, Kovářská Pod kurty, Pod Koňským vrchem Komořany Na Ressl Souš I. část - Hornofa, 28. října, Mánesa, Tvrzova, Hradní, 9. května Souš II. část - N. odboje, Na Novém světě, Nová hraniční Vtelenská, V luhu Benedikt cesty, Rekreační, Nad Benediktem, park. pod Pražskou ul. Pod Lajsníkem údržba,časová rezerva Čepirohy I. část - Pod vinicí, Pod kaštany, Sadová Čepirohy II. část - U rybníka, Nad vinicí, U hřiště, U lesíka, V břízkách údržba,časová rezerva Stavbařů, Pekárenská, Tiskařská, K hipodromu Zahradní, Družstevní, Dělnická, Obchodní, Skyřická údržba,časová rezerva J. Ressla, V. Hálka, L. Janáčka, parkoviště u Okr. muzea J. Žižky, U města Chersonu Vinohradská, V rokli, Ve strži Žukova, Chmelná údržba,časová rezerva Husitská, Jiráska, Zahražanská V zahrádkách + parkoviště za Lunou Partyzánská, Jabůrkové Jugoslávská, Diviše údržba,časová rezerva P. Holého, Vrby, Dukelská Hornická, Bratří Čapků, Za zámeckým dvorem Kollára, Holarova, Revoluční Na vyhlídce, Na výsluní, Šrámka, Škroupa údržba, časová rezerva Uzounká, U školy, Pod garáží, Lomená Němcové, Opletala Lesní, Okrajová, Úpadní, Prokopova Spojovací, Za špačkárnou, Ve strži, Pod Širokým vrchem, Krátká údržba, časová rezerva Svážná vč. spojky Purkyně + parkoviště až k ubytovně Větrná, Pod studánkou, U cáchovny Neumana, Pod Resslem, Majerové Průjezdná, Jižní, Slepá, Sportovní, Horní údržba, časová rezerva SNP levá část od 1. ZŠ údržba, časová rezerva SNP pravá část od Luny Slovanská, Pod těžní věží, Na vrátku, U náraziště Baara, Lady, Vančury, Sládka údržba, časová rezerva ČSA malá, Táboritů ČSA velká Dobrovského, Arbese, spojka do ul. Dobrovské a Dvořáka Mozarta, Seiferta údržba, časová rezerva Alše, Majakovského, Štůra Dvořáka, Biebla vč. spojky do ul. Skupy Skupy, Žatecká od ul. Pionýrů k Luně Pujmanové, Jilemnického, Fučíka údržba, časová rezerva U lomu, Halase, Nezvala Dobnera II. část údržba, časová rezerva údržba, časová rezerva údržba, časová rezerva Kříže vč. parkoviště a vjezdu Rádia Most Komořanská vč. parkoviště+zajíce Vrbenského Komunální Informační Servis strana 10

11 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Nájemné se letos pravděpodobně nezvýší Vládní koalice neprosadila ve sněmovně vlastní návrh zákona o postupném zvyšování regulovaných cen nájemného. Stát tak i nadále nemá žádnou právní normu, která by nájemné regulovala. Většina politiků se shoduje, že je nutné současnou situaci na trhu s byty řešit komplexním zákonem. Jenže jejich představy se liší. Někteří by nejraději uvolnili nájemné okamžitě, aby se odstranila diskriminace mezi domácnostmi platícími regulované a tržní nájemné. Podle dalších je nutné změnit vztahy mezi nájemníky a majiteli domů v občanském zákoníku. Někteří namítají, že bydlení je specifické zboží, které musí být regulováno. Ale i jejich představy o míře regulace jsou velmi rozdílné. Vládní koalice slíbila, že ještě v tomto volebním období předloží komplexní zákon o bydlení. Nájemních bytů je v tuzemsku více než milión, což je zhruba třetina všech bytů. Ve většině z nich je činže regulovaná. Snaha řešit zvyšování nájemného trvá od roku Ministerstvo financí tehdy ve snaze regulovat nájemné přijalo vyhlášku, kterou ale v roce 2000 Ústavní soud na návrh skupi- Výše nájemného v bloku 61 ny senátorů zrušil a dal parlamentu lhůtu na vypracování zákona do konce roku Návrh zákona však nezískal ve sněmovně podporu. Předpis, který by upravoval zvyšování nájemného, chybí České republice od listopadu Ústavní soud tehdy zrušil cenový výměr ministerstva financí. Návrh na zrušení regulace nájemného kvůli protiústavnosti podal tomuto soudu ombudsman Otakar Motejl v březnu Dle názoru některých odborníků plošná regulace způsobuje daňové úniky, vede k větší míře nezaměstnanosti a zanedbání bytového fondu. Regulace popírá základní vlastnická práva majitelů domů a kritizovala ji i Evropská komise. Navrhované zvýšení nájemného do roku 2006 třikrát o 10 procent tedy nebylo schváleno a nájmy se tak mohou i nadále zvyšovat pouze na základě dohody mezi pronajímatelem a nájemcem bytu. Situace pro nájemníky zůstává stejná tak jako tady už je od poloviny roku 2002 a podle ministerstva financí se letos nájmy zvyšovat nebudou. Lenka Rauchová ekonom společnosti V návaznosti na prováděnou rekonstrukci bytového domu bloku 61, čp v ulici Antonína Dvořáka v Mostě a následné pronajímání bytů novým nájemcům, stanovila společnost v tomto bytovém domě nájemné paušální částkou ve výši 1 900,- Kč za byt. Kalkulace byla provedena s ohledem na předpokládané náklady na opravy a údržbu domu, revize, správu domu a pojištění. Dále byly zahrnuty účetní odpisy, daň z nemovitosti, vybavení bytu zařizovacími předměty a bytovými vodoměry. K této částce budou nájemci bytů hradit nejen zálohy na služby spojené s užíváním bytu, ale i paušální poplatek na servis vodoměrů ve výši 11,50 Kč/vodoměr/měsíc. Servis vodoměrů je určen na výměnu V současné době probíhá rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor za rok 2003 v obytných domech v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ. Vyúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, studenou vodu, osvětlení společných prostor, výtah a úklid společných prostor bude doručeno každému vodoměrů po nařízených cyklech 4 a 6ti let a cena je stanovena jednotná pro všechny vodoměry umístěné v bytech a nebytových Na bloku 61 se už finišuje. Vyúčtování služeb roku 2003 je za dveřmi prostorech, které jsou v majetku společnosti. Lenka Rauchová ekonom společnosti nájemci nejpozději do konce měsíce dubna letošního roku. Bude obsahovat údaje za celou zúčtovací jednotku (odběrné místo), údaje týkající se konečného spotřebitele (byt, nebytový prostor) dále součet záloh a vyčíslení rozdílu mezi zálohami a náklady tak, aby bylo přehledné a kontrolovatelné. Případné reklamace proti vyúčtování, kterých se každý rok objeví několik, může každý nájemník uplatňovat u příslušného správce nemovitosti, a to do 21 dní po obdržení vyúčtování. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. To znamená, že výplatu přeplatků provedeme nejpozději do a do tohoto termínu budeme požadovat i úhrady nedoplatků. Nájemcům bytů a nebytových prostor, kteří budou mít vůči MOSTECKÉ BYTOVÉ splatné závazky, nebude přeplatek vyplacen, ale bude kompenzován s dlužným nájemným, poplatkem z prodlení a případnými soudními výdaji. Lenka Rauchová ekonom společnosti Komunální Informační Servis strana 11

12 Takový běžný den, aneb co klient nevidí V kancelářích Mostecké bytové je rušno celý den. Pracovní den na Mostecké bytové začíná v 7 hodin ráno. Připraví se tiskopisy a další podklady, které budou potřeba pro klienty. Největší zájem je o tak zvané registrační listy, které slouží k tomu, aby se klient mohl ucházet na MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. o nájem bytu. Než se potřebné množství listů nakopíruje, připravuje se na informační desce informace o volných bytech. Ještě není ani 8 hodin a netrpěliví uchazeči o nájem bytu už zvoní. Ne všichni přicházejí za stejným účelem. Někteří si přijdou postěžovat na své sousedy, jiní přicházejí nově uzavřít nájemní smlouvu k bytu, někdo si Mosteckou bytovou plete s advokátní kanceláří. Klienti chtějí poradit co udělat, jak postupovat když, nebo co kdyby. Ještě než stačí pracovník usrknout první doušek ranní kávy nebo čaje, klienti už si podávají dveře. Do toho telefony, které je potřeba vyřídit a omluvy klientům, že ne všecho lze vyřešit ihned. Někdy se zdá, že Mosteckou bytovou navštěvují stále stejné tváře. Přicházejí si postěžovat, že mají malý byt, nebo naopak zase velký. Snahou zaměstnanců Mostecké bytové je dát tyto klienty dohromady, aby se dohodli na směně bytu a poradit každému, kdo společnost navštíví. Za dopoledne se zpravidla uzavře několik nových nájemních smluv, dohody o směně bytu, potvrdí se tiskopisy pro odbor sociální péče, pro energetické rozvodné závody, tiskopisy k prohlídkám bytů a další a další. Ani se člověk nenaděje a je poledne, čas oběda. Dopíjí se studená káva a dojídá oběd. Polední přestávka končí a vyplněné registrační listy, které se ráno předali klientům, začínají naplňovat desky s hlášenkami volných bytů, které jsou právě v nabídce. Klienti nabídnou smluvní nájemné za 1 m 2, které si za hodinu rozmyslí a částku přicházejí opravit. Někdy i třikrát za odpoledne. Mezitím přichází oznámit jiný klient, že nájemce, u kterého bydlí, zastavil nájemní smlouvu v bazaru za finanční obnos a ptá se, co s ním bude dál. Další klient žádá o přechod užívacího práva nájmu bytu na nového nájemce a přitom ví, že konkrétně jemu bylo zrušeno užívací právo a čeká pouze na vystěhování z bytu. V dalším případě se domáhají manželé uzavření nájemní smlouvy k bytu ve kterém bydlí neoprávněně. Byt koupili od původního nájemce. Přemlouvají, že budou hodní nájemci a že budou hradit nájem. Těmto klientům je bohužel nutné sdělit, že nesplňují pravidla pro nájem bytu obchodní společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. a požádat je o vyklizení neoprávněně obsazeného bytu. V polovině úředních hodin se otevírají dveře a vchází paní v letech, která má problém se svým nemocným synem, který ji fyzicky napadá. Dostává radu, aby se obrátila na Policii ČR nebo odbor sociální péče. Těsně za ní přichází starší muž - důchodce, kterého, jak nám tvrdí on sám, vyhodil syn z bytu a nyní musí bydlet pod stanem v lese. Také on je odkázán na pomoc u odboru sociální péče a obratem hlásí, že na sociálce už byl. Bylo mu nabídnuto bydlení v domě s pečovatelskou službou, ale to je pro něj drahé, tam nepůjde, jelikož by mu z důchodu téměř nic nezůstalo. Je odpoledne a zaměstnanci Mostecké bytové dokola odpovídají, vysvětlují, radí a do toho uzavírají novou nájemní smlouvu. Stane se, že přijde někdo poděkovat slovem nebo květinou za ochotu a vstřícnost, což člověka potěší. Během dne si úřednice vyslechnou několik lidských příběhů, někdy až neuvěřitelných. Snahou je pomoci všem, kteří se na Mosteckou bytovou obrátí, ale bohužel někdy není možné všem vyhovět. Přichází konec pracovní doby, kontroluje se mailová pošta, kde čekají další dotazy. Pošta je vyřízena, je po 17 hodině a doma čeká další směna - rodina. Smyslem výše uvedeného článku nebylo zveličovat práci Mostecké bytové, protože téměř stejný den prožívají i pracovníci v jiných organizacích a profesích. Cílem bylo podělit se o zážitky z běžného provozu společnosti Mostecká bytová a přiblížit její činnost z trochu jiného pohledu. (MB) Komunální Informační Servis strana 12

13 Převzetí pohledávek od města Mostu V měsíci lednu byli nájemníci, kteří dlužili nájemné Statutárnímu městu Most, písemně informováni o postoupení tohoto svého závazku akciové společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ. K datu došlo k převodu pohledávek za nájemci bytů a nebytových prostor na zaplacení dlužného nájemného a dlužné úhrady za plnění poskytovaní s užíváním bytu a nebytových prostor a příslušenství těchto pohledávek. Evidenci pohledávek a úhrad povede firma Gabit s. r.o., ul. kpt. Jaroše, u které je zároveň možno získat informaci o evidovaném dluhu a jeho celkové výši. Platbu pohledávky lze provést na účet akciové společnosti MOSTECKÉ BYTOVÉ č /0800 pod VS, který se skládá z bloku, čísla popisného a čísla bytu. Skladba VS je následovná: např. bl. 565, č.p. 3098, č.b VS Variabilní symbol u platby je jedinou její identifikací, proto při úhradě věnujte jeho složení zvýšenou pozornost. Platbu lze také provést přímo v hotovosti na firmě Gabit s.r.o., výjimečně pak v kanceláři sídla akciové společnosti. Někteří z Vás, jichž se převod dluhu z města Mostu na akciovou společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ týká na oznámení reagovali tím, že pohledávka byla již uhrazena. Není vyloučeno, že se Vaše platba minula zároveň s oznámením. V těchto případech považujte upomínku za předmětnou. Chtěli bychom upozornit i na tu skutečnost, že u nájemníků, kteří pobírají sociální dávky na bydlení a u nichž bylo zvláštním příjemcem Statutární město Most, bude toto městem Most zrušeno. Akciová společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ se stane novým příjemcem této dávky. Romana Pavlicová právní úsek Střední průmyslová škola v Duchcově si připomene letos na podzim už osmdesáté páté výročí svého vzniku. U příležitosti tohoto významného jubilea pořádá 25. září 2004 vedení školy za přispění sponzorů a města Duchcova kulturně-vzpomínkovou akci pro všechny dávné i nedávné absolventy. Slavnostní setkání se uskuteční v závodním klubu Doly Bílina a.s., v Tyršově ulici v Duchcově od 10 hodin. Kontaktujte všechny možné a dostupné bývalé spolužáky i bývalé učitele a případně je odkažte na tel a nebo Máte-li chuť poobědvat, zašlete prosím zálohu ve výši 120 korun na adresu školy nebo na účet: /0100, variabilní symbol Chcete-li se stát vlastníkem speciálně vydaného almanachu, zašlete na výše uvedený účet či adresu zálohu ve výši 80 korun. Nejpozději však do 10. května Na složenku či příkaz k úhradě do sdělení pro příjemce uveďte rok maturity, ženy jméno za svobodna. Výpis z účtu nebo ústřižek složenky s sebou! Předem děkujeme za Vaši účast a spolupráci a těšíme se na shledanou! Vedení SPŠ Duchcov, Kubicových 2, Duchcov. Vyhrává nejvyšší nabídka Společnost Mostecká bytová zorganizovala další výběrové řízení na pronájem volného nebytového prostoru. Jedná se o prodejnu ve spojce bl , ul. Budovatelů v Mostě. Výběrové řízení proběhlo začátkem března tohoto roku podle "Pravidel pro pronajímání nebytových prostor", kde hlavním kritériem je nabídková cena nájemného a podnikatelský záměr. Na základě těchto kritérií se nájemné v nebytovém prostoru vyrovnává s obvyklým tržním nájemným ve městě. Představenstvo vybíralo ze tří podnikatelských záměrů. Nejvyšší nabídka byla předložena firmou, která se specializuje na výrobu a prodej kuchyňských linek. V průběhu měsíce dubna se Mostečané mohou těšit na nově otevřenou prodejnu na tř. Budovatelů, čp Martina Šimková, úsek NP A opět vandalismus Koncem loňského roku nechal jeden z našich správců zpracovat odbornou firmu SEPO Vtelno revizi hydrantů v domech. Na základě těchto revizí jsou postupně hydranty doplňovány tak, aby obsahovaly předepsané náležitosti (hadice, proudnice atd.dle typu hydrantu). Následně jsou uzavírány a opatřeny plombou. Například v domě 701 a 704 proběhlo doplnění hydrantů koncem měsíce ledna a to v čtrnácti číslech popisných. Po třech týdnech byla provedena v těchto vchodech následná kontrola zaměřená právě na uzavření a vybavení hydrantů. V devíti vchodech již byly opět hydranty otevřené a některé z nich opět úplně prázdné. Výsledek - mnohatisícová škoda a zbytečně vynaložená energie. Z tohoto příkladu je vidět, že údržba domů je pro nás takový nekončící proces, který se samozřejmě netýká pouze hydrantů. Finanční prostředky, které musíme opakovaně vynakládat a to nejenom do oprav hydrantů, by mohly být použity k dalšímu zhodnocení a vylepšení domů. Jana Wachtelová Hydrant po zásahu vandalů.! zajištění a rozbor cenových nabídek od renomovaných pojišťoven na veškeré druhy pojištění! následné sjednání pojistné smlouvy, správu a pomoc při vyřizování pojistné události bez navýšení ceny pojištění Komunální Informační Servis strana 13

14 VY SE PTÁTE... Vážená Mostecká bytová, a.s. Měla bych dva dotazy: Co se dá dělat s neoprávněným pronajímáním bytu 1+1, 1. kategorie v bloku 524/3090, kde se každý půlrok střídají nepřizpůsobiví podnájemníci, kteří narušují klidné žití v tomto vchodě. Ožívají v nočních až ranních hodinách (narkomani). Je to oprávněné pronajímání bytu? Proč se byt neuvolní pro lidi, kteří by rádi bydleli slušněji? Také se chci zeptat na neustálé vytí psů v tomto vchodě, kde jich má paní také pět a neustále není doma. Z bytu navíc táhne nesnesitelný puch. Myslím, že Vás bude zajímat, kdo jak se chová k majetku, který není jeho. Co proti tomuto problému s pronajímáním na černo chystáte v budoucnu dělat? Lze vůbec udělat nějaká opatření? Přizpůsobit se bydlení v EU? Dlužno podotknout, že i přes snahu vlastníka evidovat podobné excesy a následně je řešit, je zasahování v takových případech, kdy upozornění je více než neadresné, velmi obtížné. Obytný dům jako je blok 524 (věžového typu) má celkově 340 bytových jednotek, konkrétně č.p má 26 bytů, z toho 8 x 1+1 a 18 x 1+3. Z tohoto počtu je více než zřejmé, že bez bližšího určení nájemníka není možné výše uvedené porušování dobrých mravů v domě řešit. S argumentem, že se nájemníci případného obtížného souseda bojí, není možné obstát. V případě, že podání je adresné, nadále lze postupovat v souladu s Občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy, které na porušování dobrých mravů v domě pamatují. Aby totiž bylo možné obstát i v soudním řízení, je nutné na základě písemné konkrétní stížnosti nájemníka, případně nájemníků, upozornit obtížného nájemce na porušování dobrých mravů v domě, zároveň s výzvou k nápravě stavu. Pokud na tuto výzvu nereaguje a stížnosti nájemníků se opakují, poté, po zaslání druhého upozornění, lze přistoupit k soudnímu řízení o zrušení užívacího práva k bytu, a to prostřednictvím výpovědi z nájmu bytu. Případné stěžovatele bychom rádi upozornili na to, že veškerá korespondence je věcí přísně interní, a proto obávat se vyzrazení jména a s tím spojených případných represí ze strany obtížného nájemníka, není důvodné. Naopak, v případě neadresného podání stížnosti nemohou očekávat řešení a vyřešení k oboustranné spokojenosti. Bc. Ivana Jandová, právní úsek Když jsem se nastěhoval do bytu, tak jsem si koupil novou kuchyňskou linku. Domovní správa předcházejícímu najemníkovi dala pouze novou desku s dřezem. Je to již deset let a já se ptám na to, zda stále musím platit poplatek za užívání jakoby původní linky, která tam byla zcela zdevastovaná. Stačí zajít na domovní správu a nahlásit to toto? Děkuji za odpověď Dobrý den, odpověď na Vaši otázku je již z větší části zapracovaná do odpovědi následující. Pokud odpověď pro Vás nebude vypovídající, doporučuji kontaktovat nejprve provozního pracovníka Vašeho pověřeného správce. Pro úpravu plateb za vybavení bytu - například kuchyňskou linku - je návštěva správce nezbytná. prov ozní úsek MB, a.s. JEŠTĚ JEDNOU NA PODOBNÉ TÉMA: Dobrý den. Mám dvě otázky: 1. Potřebovala bych v bytě vyměnit kuchyňskou linku. Lze si ji nějak pořídit přes Vás a splácet ji v nájmu? Moji rodiče to tak dělají, ale nevím, zda to stále umožňujete. 2. Oknem mi zatéká do bytu (spárou pod rámem) - jsem povinna si opravu zajistit sama, nebo se lze i v tomto obrátit na Vaši společnost? Děkuji, přeji pěkný den. ODPOVĚĎ: s dotazy, které se týkají správy a údržby domů v majetku naší společnosti, doporučuji vždy se obrátit na příslušného správce domu (EDEL s.r.o., Javorová 3099, Most, MINETA Most s.r.o., Komořanská 3114, Most a SEGAD, Obránců míru 2884, Most). Správce zajistí prohlídku na místě samém odborným pracovníkem, který rovněž navrhne způsob zjednání nápravy. Úhradu nákladů za opravy v bytě řeší pouze nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku. Obecně a velmi lapidárně lze říci, že drobné opravy či výměny drobných součástí v bytě, taxativně nebo příkladmo vyjmenované v nařízení vlády hradí nájemce, výměnu předmětů potom pronajímatel. V současné době není žádným předpisem stanoveno jakým zařízením má být byt vybaven, ani doba životnosti jednotlivých předmětů. Rozhodující je vždy technický stav a funkčnost každého předmětu. Posoudit obojí by měl odborný pracovník správce domu. K Vašemu dotazu č. 1 lze v zásadě doporučit dvě řešení. a) Po prohlídce odborného pracovníka a na jeho doporučení zajistí správce domu opravu kuchyňské linky. Na náklady nájemce v souladu s nařízením vlády č. 258/95 Sb. se jedná např. o opravy příčlí, dvířek, úchytek, kování, zásuvek a nátěr. Výměna pracovní desky a dřezu je na náklady pronajímatele, tj. MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Termín opravy i výměny je nutno se správcem dohodnout. b) Kuchyňskou linku si můžete pořídit vlastním nákladem. Původní linka bude po dohodě se správcem domu z bytu odstraněna, odepsána z pasportu a tedy i z evidenčního listu, což znamená, že za ní nebude předepisováno nájemné. Nová kuchyňská linka zůstává Vaším majetkem i v případě ukončení nájemního poměru z jakéhokoliv důvodu, sama můžete rozhodnout o jejím dalším využití. Můžete ji např. i demontovat a z bytu odstranit. K dotazu č. 2 doporučuji každopádně závadu oznámit správci domu a dohodnout s ním termín přetmelení spáry. S odkazem na již shora uvedené konstatuji, že náklady na přetmelení spáry ponese pronajímatel. Za MB, a.s. - provozní úsek Musím reagovat na článek v Mosteckém zpravodaji, kdy se redaktor ptal ředitelů firem, kteří spravují byty Mostecké bytové,a.s. Udivuje mě odpověď na to, jak se perfektně firmy staraly na údržbě pozemní komunikace (chodníky). Nikdy jsem neviděl pracovníka firmy, který odklízel sníh z přilehlých chodníků. Maximálně se uklidilo před domovní správou. Máme vždy štěstí, že brzy přišla obleva jinak pokud by dále sněžilo, tak jsem si koupil vysoké rybářské boty. ODPOVĚĎ: Musím pouze upřesnit, že správci (jejich zaměstnanci) nemají za úkol odklízet sníh z chodníků vedoucích kolem jednotlivých obytných. Údržbu těchto chodníků mají na starosti Technické služby. Povinností majitele objektu je udržovat ve schůdném stavu přístupové cesty k jednotlivým vstupům do domů (vchodů) a tato činnost byla prováděna dle kapacitních možností jednotlivých správcovských firem. Pro doplnění dodávám, že zákon o pozemních komunikacích používá pojmu zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti a tuto povinnost vlastníka objektu nikterak časově neváže. Ing. Jaroslav Kudrlička ředitel společnosti Komunální Informační Servis strana 14

15 ...MY ODPOVÍDÁME Bydlím v bloku 382 na třídě Budovatelů. Chtěla jsem se zeptat, zda počítáte s rekonstrukcí tohoto domu a pokud ano, kdy se jí tak asi můžeme dočkat. Bydlím v bytě 3+1 a řekla bych, že se stává prakticky neobyvatelným. Okna z návětrné strany jsou prohnilá, silně jimi profukuje a při dešti zatéká do pokojů. Snažili jsme se to na vlastní náklady opravit, ale nepomohla ani výměna pantů ani vytmelení pod rámy oken. V dětském pokoji jsme museli větračku dokonce zatlouci, protože se otevírala při větru až 4cm od rámů, druhé okno nejde otevírat vůbec, jelikož je rám celý ztrouchnivělý a proto se už z poloviny odlomil. V ložnici máme prasklinu až k sousedům nad námi, takže když naši sousedé kouří máme zakouřeno také. Jsem nekuřačka a mám čtyřletého syna a mohu vám říci, že to není nic příjemného. Blok 382 na tř. Budovatelů by si skutečně zasloužil rekonstrukci. Jedná se o velký dům v centru města a jeho možnou přestavbou se zabýval i bývalý vlastník, kterým bylo Město Most. Investice, kterou by si rekonstrukce vyžádala, by přesáhla několik desítek milionů korun. Mostecká bytová, a.s. v roce 2003 proinvestovala přes 50 mil. Kč do technického zhodnocení bloků 730 a 61. Za současné výše nájemného by ani tyto akce nebylo možno uskutečnit bez čerpání bankovního úvěru a finanční pomoci města Most. V současnosti je společnost připravena provést sanaci konstrukcí a zateplení obvodového pláště v bl V roce 2005 je naplánována sanace a zateplení bloku 562. Na modernizaci ostatních objektů, byť by se nám to líbilo, v současné době prostě nejsou potřebné finanční zdroje. Na základě provedené kontroly evidence požadavků na opravy oken jsem neobjevil žádného nájemce bl Dům je 35 let starý a tomu odpovídá i technický stav jednotlivých konstrukcí. Okna jsou z obou stran nechráněna a vystavena nepříznivým klimatickým podmínkám. To není výmluva, ale konstatování. Z pohledu udržování má nájemce v souladu s vyhl. 258/1995 Sb 5 odst. 2 písm. b. povinnost provádět opravy na vlastní náklady. Jedná se o opravy jednotlivých částí oken bez ohledu na to, zda k poškození došlo zaviněním nájemce nebo povětrnostními vlivy, vyjma výměn celých okenních rámů a křídel, tyto jdou na vrub vlastníka. V případě celoplošné výměny oken v bl. 382 by finanční náročnost byla příliš vysoká. Výměny jednotlivých oken jsou obecně prováděny průběžně, dle naléhavosti a technického stavu, který posoudí odborný pracovník. Doporučuji Vám kontaktovat správce bytového fondu SEGAD s.r.o. Most se sídlem Obránců míru 2884, tel , který posoudí nutnost opravy a její rozsah. Ing. Martin Nagy, provozní úsek Co všechno potřebuji udělat, jestliže si chci prodloužit nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru a v jakém časovém termínu? Měsíc před ukončení nájemní smlouvy je nutné písemně podat vyplněný formulář s žádostí o prodloužení v sídle společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., ul. J. Skupy Součástí žádosti je potvrzení : a) pověřeného správce (firmy MINETA Most s.r.o., EDEL s.r.o., SEGAD s.r.o.) - dodržování smluvních podmínek, technického stavu pronajatého nebytového prostoru b) Magistrátu města Mostu - odboru dopravy, obchodu a životního prostředí (oddělení obchodu a služeb) - informace o úrovni poskytovaných služeb c) Magistrátu města Mostu - finančního odboru - zda nájemce nemá vůči městu Most dluhy d) společnosti TSmM, a.s. - zda nájemce nemá vůči TSmM, a.s. dluhy e) společnosti MOSTECKÉ ODPADY a.s. - zda nájemce nemá vůči MO a.s. dluhy f) centrální účtárny GABIT s.r.o. - zda nájemce nemá dluhy na nájmu a službách spojených s užíváním nebytového prostoru Shora uvedený formulář je možné vyzvednou v sídle společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., MINETA Most s.r.o., EDEL s.r.o., SEGAD s.r.o. nebo stáhnout z Internetu na adrese Martina Šimková, úsek NP Zajímá mně téma vandalismu. Neustále se rozbíjejí skleněné výplně u vchodů v bloku 525 (nejhůře je na tom vchod 3099) mimochodem v něm sídlí firma EDEL, která blok spravuje. Nejde tomu přece donekonečna přihlížet a neustále volat sklenářskou firmu, která zase vše uvede na chvilku do pořádku. Z jakého účtu se čerpají peníze na opravy? Firma Mostecká bytová, a.s by snad měla tyto záležitosti řešit i ohledně zamykání vchodů. Nenapadla Vás věc ohledně naistalování kamerového systému na problémová místa? Právě na celý blok 525 by bylo dobře vidět z vysokých věžáků naproti. Vím že mi napíšete, že kamera je drahá záležitost. Poslední dotaz je na výtahy v bloku 525. Po jakém čase se mohou výtahy rekonstruovat? Myslím tím natřít kabiny uvnitř apod. Pokud se půjdete podívat na výtah ve vchodě 3099, tak s ním určitě nepojedete kvůli zápachu apod. Děkuji za odpověď K Vašemu dotazu je nutno sdělit, že zmiňovaný bl. 525 je dům, kde problémy s vandalismem řešíme velice často. Ukázkovým příkladem je Vámi zmiňované č.p Za poslední období firma EDEL s.r.o., správce domu, musela několikrát zasklívat výplně dveří. Původce škody však zjištěn nebyl. Veškeré takto vzniklé škody jsou hrazeny z finančních prostředků určených pro drobnou údržbu. Výtahy v bloku 525 prošly od roku 1998 střední opravou a to včetně úpravy interiéru. Jak sám píšete, jsou kabiny zničené a zapáchající. Proto se v letošním roce chystáme v rámci běžné údržby výtahů provést celkové vyčištění a nové obložení výtahové kabiny. Mostecká bytová, a.s. prostřednictvím správce může zvýšit kontrolu těchto prostor, snažit se závady rychle odstraňovat a tím ulehčit slušným nájemníkům. Je jasné, že většina nekalostí se děje ve večerních a nočních hodinách, kdy nájemníci spí a těžko tak mohou označit viníka. I nás trápí rostoucí vandalismus. Náklady na opravy nás stojí každoročně čím dál tím více finančních prostředků. Ty by mohly být použity k dalšímu vylepšení domů. Jediný účinný prostředek, jak se proti vandalům bránit, je všímavost lidí. Nájemníci by si měli společný majetek hlídat mezi sebou, pravidelně ho kontrolovat, chránit a pokud zjistí v domě jakoukoli nepravost, tak na ni včas upozornit. Jinak se totiž proti takovýmto nešvarům bojovat nedá. Ing. Martin Nagy, provozní úsek Komunální Informační Servis strana 15

16 PRVNÍ MOSTECKÁ, a. s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: EPC v praxi, aneb co to vlastně je a jak to funguje Alespoň v našich zeměpisných šířkách jsme běžně zvyklí otočit ventilem na přívodu ústředního topení a jako samozřejmost bereme, že topení hřeje. Zmáčkneme vypínač a rozsvítí se světlo, otočíme kohoutkem a teče studená, či teplá voda. Za pohodlí a komfort, které získáváme prostřednictvím elektřiny, světla, tepla, teplé vody i dodávek dalších komodit, musíme platit. Samozřejmostí je, že chceme platit co nejméně a to nejen kvůli vlastním úsporám, ale i proto, že celosvětové zásoby zdrojů nejsou nevyčerpatelné. Úspory nemusí být drahé Úspory energií jsou tedy celosvětovým pojmem, někdy až zaklínadlem, s nímž souvisí mnoho aspektů lidského života i práce. Představa realizace úsporných opatření například v tepelném hospodářství mnoho lidí děsí, neboť je spojena s poměrně vysokými investicemi, jejichž návratnost není nejkratší. Jedním z nejlepších způsobů, jak úspor v tomto odvětví dosahovat je Energy Performance Contracting, metoda známá všude ve světě pod zkratkou EPC. Vše začalo po roce 1973, kdy došlo k do té doby nejvážnější světové energetické krizi, a kdy se v USA začal rozvíjet obor samofinancujících se projektů úspor energie, energy performance contracting. Křivka nárůstu cen energií se potkala s křivkou poklesu elektronických výrobků, v tomto případě prostředků měření a regulace tak, že návratnost při existujících úrokových mírách klesla pod deset let. Princip úsporných opatření a změn technologií se nejčastěji začal uplatňovat v budovách s cyklickým provozem. Jde o školství, zdravotnictví, ale i o průmysl. Dnes je performance contracting považován v USA za vyspělé obchodní odvětví, zatímco v Evropě jsme stále teprve v začátcích. Konkrétně o EPC V Mostě je tato metoda ovšem využívána už několik let a to nejen v oblasti tepelného hospodářství. Její pomocí například probíhá generální rekonstrukce městského veřejného osvětlení. Jak ale celý systém funguje konkrétně právě v oblasti tepelného hospodářství? Základem je nejdříve důkladná analýza stávající situace a pak projekt technologických opatření v konkrétním objektu, jejichž výsledkem bude výrazné snížení jeho energetic- Několik konkrétních příkladů Podle Střediska pro efektivní využívání energie (SEVEn), které se spolu s firmou Ortep podílelo i na studii s názvem Technicko ekonomické vyhodnocení tepelného hospodářství v Mostě, je EPC vlastně jeden z nejúčinnějších nástrojů. Podle informací z Hospodářských novin lze uvést příklad alespoň tří zajímavých projektů v republice včetně konkrétních čísel. Tím prvním je rekonstrukce tepelného hospodářství a vzduchotechniky v pražské fakultní nemocnici Motol. Výše investice je zde spočítána na úctyhodných 190 miliónů korun, doba projektu pouhých 8 let. Další je Víceúčelová sportovní hala ve Slaném. Investicí ve výši 2,9 miliónu korun jsou zaručeny úspory ve spotřebě energie až 39 % a doba splácení je rozložena do pěti roků. Do třetice zmiňme 15. Základní školu v Plzni. Realizace úspor a projekt vlastní výroby tepla přišly na 2,5 miliónu korun. Původně spočítaná doba splácení deset let bude vzhledem k velice dobrým výsledkům a nad očekávání vysoké účinnosti podstatně zkrácena. ké náročnosti. Jinak řečeno to znamená, že objekt po realizaci opatření spotřebuje menší množství tepelné energie, ale tepelná pohoda v něm se nezmění. Hlavní otázkou každého majitele však je kde vzít prostředky na náročnou investici. Metoda EPC jejímu financování významně pomůže. Bude možné ji totiž hradit z dosažených úspor. V praxi to vypadá tak, že majitel objektu platí za spotřebované teplo stále stejnou částku, ale po provedení úsporných technologických změn je množství a tedy hodnota skutečně spotřebovaného tepla mnohem nižší. Tento finanční rozdíl pak slouží k postupné úhradě realizované investice. Po dokončení splátek v závislosti na jejich výši a na době, na kterou bylo splácení rozloženo, už se pochopitelně platí pouze skutečně odebrané a spotřebované teplo. Názornosti pomohou konkrétní čísla Modelový mostecký dům má roční spotřebu GJ, což znamená celkovou roční platbu za teplo ve výši 1 milión a 400 tisíc korun. Po provedení úsporných opatření v hodnotě 1 miliónu korun se roční energetická náročnost objektu sníží na GJ, tedy 1 milión a 155 tisíc korun. Rozdíl činí 245 tisíc korun ročně. Zhruba po necelých pěti letech je tedy investice splacena a obyvatelé domu mohou začít platit méně. Takto vyčíslená vypadá situace téměř ideálně. Skutečnost je ale pochopitelně prozaičtější. Metoda EPC musí být zpravidla realizována za pomoci ekonomicky silného kontraktora a účinnost provedených opatření nebývá okamžitá, ale závisí na konkrétním postupu prací. Jako běžná doba splácení se častěji uvádí zhruba osm let. Velmi také záleží na typu objektu, v němž se úspory realizují. Komunální Informační Servis strana 16

17 Nejnižší účinnost úsporných opatření je obecně uváděna právě u obytných domů, kde jsou nároky obyvatel na zajištění dodávky tepla a teplé užitkové vody vlastně kontinuální a poměrně vysoké. Lidé navíc jen velice neradi přistupují na eventualitu, že by třeba řídící systém v domovním výměníku v době od půlnoci do pěti hodin ráno připravoval teplou užitkovou vodu o nižší teplotě, anebo ji dokonce nepřipravoval vůbec. I tak se ale financování investic do úsporných opatření v obytných domech metodou EPC realizuje velice často. Bohužel jsou za tuto metodu často vydávány i jiné způsoby financování pomocí třetí osoby. Je to například forma běžného úvěru u banky, anebo finanční pronájem s následným odkupem investice, takzvaný leasing. Vždy to ale znamená, že lidé platí více, než dříve. Pokud jim i tak někdo tvrdí, že změny v jejich domě byly provedeny metodou EPC, vědomě je uvádí v omyl. Kde se EPC skutečně vyplácí? Rada města Mostu na svém jednání začátkem března vzala na vědomí zprávu o účinnosti šesti školách za toto období ušetřeno ,- KČ, což představuje 24 % původních nákladů. Ve smlouvě zhotovitel zaručil úspory ve výši 22 %, z čehož vyplývá, že realizace touto metodou je velice výhodná. Pro úplnost dodejme, že se jedná o 3. ZŠ, 5. ZŠ, 14. ZŠ, 15. ZŠ, 16. ZŠ a ZUŠ na ulici Obránců míru. Radní dokonce na základě zmíněné analýzy mohli rozhodnout o snížení provozního příspěvku na letošní rok o část nákladů na teplo ve výši téměř ,- KČ. To kouzlo spočívá především v tom, že objekty typu škol, úřadů, či firem na tom v náročnosti na tepelnou pohodu a na dodávku teplé užitkové vody nejsou tak, jako bytové domy. Tam je to Úspory jsou výsledkem celého komplexu opatření Dosáhnout v nějakém objektu výrazného snížení energetické náročnosti rozhodně není úkolem na pár dnů, či týdnů, jehož jednotlivé dílčí části budou provedeny nahodile, jak to zrovna koho napadne, tvrdí provozně technický náměstek PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. Karel Pecák. Prvotní je skutečně zevrubný energetický audit objektu, v němž musí být brány v úvahu všechny okolnosti a eventuality. Následuje podrobný projekt, který navrhuje optimální řešení pro konkrétní objekt. Technologických nástrojů na snížení tepelných nákladů je mnoho a jsou obecně známy. Ať už jde o změnu způsobu přípravy teplé užitkové vody, osazení termoregulačních ventilů, izolace zdí, oken a dveří, samotné měření a regulace, využívání sofistikovaných řídících systémů a mnoho dalších metod. Některé jsou účinné hodně, některé méně, některé z nich vyžadují skutečně vysoké investice, jiné se dají pořídit relativně levně. Logické je, že hodně nákladná opatření bývají i hodně účinná. To se týká například právě zmíněného zateplování plášťů domů, či výměn oken a dveří za termoizolační. Jenže to jsou už investice skutečně astronomické a ten, kdo je realizuje, musí počítat i s patřičně dlouhou dobou návratnosti. Obecně také platí, že jako první se mají provádět právě všechny činnosti, které pomohou k vyregulování objektu a teprve pak, když se projeví první účinky a změní se jeho energetická náročnost, má také smysl měnit způsob jeho vytápění. Ze zkušeností je ale známé, že žádná z jednotlivých technických metod není samospasitelná. Že nejvyššího účinku se dosáhne vždy kombinací několika konkrétních postupů v závislosti na podmínkách daného objektu. Prvkem, který pak celkový výsledek nejvíce ovlivňuje, bude však stejně sám konečný spotřebitel. Radiátory můžete osadit nejmodernějšími termoregulačními ventily, ale když je nájemník nebude používat, bude je mít otočeny stále na doraz a přílišné teplo v bytě bude řešit permanentně pootevřenou ventilačkou, neušetříte nic. Když si lidé nezvyknou zavírat domovní dveře a okénka ze sklepů, když budou bezuzdně plýtvat horkou vodou, investice do nejmodernějších technologií jim bohužel nebudou nic platné, uzavírá Karel Pecák. hodinách se všechny mimoškolní aktivity soustředí pouze do jedné budovy a v těch ostatních lze už s tepelnou křivkou jít dolů. Není to vlastně žádná věda a už jen tato opatření mají vysokou účinnost a rychlou návratnost. Nemluvím už o měření a regulaci, zateplení plášťů budov, zaizolování oken a dveří, kterými uniká největší procento tepla. Všechno se to postupně učíme a neočekáváme od toho málo. První výsledky ale naše očekávání dokonce předčily. Chceme pokračovat ve školách, na řadu může přijít třeba divadlo, ale například i budova magistrátu a dalších úřadů, slíbil primátor Bártl. provedených opatření v objektech šesti škol. V nich byla během loňského roku provedena energeticky úsporná opatření právě metodou EPC. Realizaci zajišťuje společnost MVV Energie CZ, s.r.o., Praha, která předložila vyhodnocení dosažených úspor za období od září do prosince Z rozboru vyplývá, že na nákladech za teplo bylo v uvedených otázka 24 hodin denně a 365 dnů v roce, vysvětlil primátor ing. Vladimír Bártl. Kdežto ve školách, úřadech, či firmách lze pomocí nějakého jednoduchého řídícího systému nastavovat různě časované režimy, které budou závislé na tom, kdy jsou objekty využívány. V případě pavilonových škol lze úspory realizovat i tím, že zkrátka v odpoledních Budova ZUŠ na ul. Obránců Míru. Komunální Informační Servis strana 17

18 Stanovena cena tepla pro rok 2004 Rada města Mostu na svém zasedání stanovila pro rok 2004 cenu tepelné energie a teplé užitkové vody již 12. února. Následně, 23. února, byla výše ceny odsouhlasena i valnou hromadou První mostecké. O předběžné ceně tepelné energie pro rok 2004 jsme informovali již v minulém zpravodaji, v následující tabulce proto pouze Lokalita Cena vč. DPH 5 % TUV ÚT Most 335,66 Kč / GJ 359,42 Kč / GJ Astra, CVČ 308,01 Kč / GJ 308,01 Kč / GJ Chanov - 305,70 Kč / GJ zopakujeme cenu za 1 GJ pro jednotlivé lokality. Ing. Naděžda Škrabanová, ekonomický náměstek Účtování tepla a TUV za rok 2003 Jako každý rok po skončení zúčtovacího období i letos přikročila PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. ke konečnému rozúčtování nákladů spojených s dodávkou tepelné energie za rok Na konci února rozeslala PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. odběratelům přehled konečných cen za rok 2003 spolu s rozpisem záloh na dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody na letošní kalen- Lokalita Cena vč. DPH 5 % TUV ÚT Most 326,80 Kč / GJ 352,95 Kč / GJ Astra, CVČ 297,21 Kč / GJ 297,21 Kč / GJ Chanov - 295,02 Kč / GJ dářní rok. V tabulce uvádíme konečné ceny za rok uplynulý. Ing. Naděžda Škrabanová, ekonomický náměstek Astra CVČ Dobrý den. Nebydlím v Mostě dlouho, ale byla jsem mile překvapena, když mě poprvé do poštovní schránky přišel Váš MOSTECKÝ ZPRAVODAJ. V posledním čísle mě zarazil článek Příprava ceny za dodávky tepla na rok Co se mi na něm nelíbí???? Dočetla jsem se, že předběžné ceny tepla jsou rozděleny na tři kategorie podle lokalit. Proč, z jakých důvodů, podle čeho jsou lidé žijící v lokalitě Most takto znevýhodňováni? Protože pracují a předpokládá se, že mají peníze na tyto služby? Jaký je rozdíl mezi výrobou tepla (a tepla na ohřev) v Chanově a v Mostě??? Podle mého názoru žádný. Tak proč rozdílné ceny? Vžijme se do opačné situace.co by následovalo??? Nejčastějším slovem by bylo DISKRIMINACE. A tohle není? Myslím si, že nejsem sama těchto názorů a byla bych moc ráda, kdyby mi je někdo vyvrátil. Děkuji a přeji hezký den S pozdravem Dotazy a odpovědi Hana D. (redakčně upraveno) Děkujeme za projevený zájem. Odpovědi na hned několik otázek, které jsou obsaženy v dopisu čtenářky, rozhodně nejsou jednoduché. Ne snad, že by šlo o cokoli tajného, ale spíš jde o technickou složitost. Začněme cenou tepla pro ústřední topení a cenou teplé užitkové vody pro Astru a CVČ. Ta je oproti ostatním mosteckým lokalitám nižší cca o 50,- KČ u topení a o necelých 30,- KČ u teplé užitkové vody za jeden GJ. Důvodů je v obou případech hned několik. Ten nejdůležitější je, že obě zmíněné budovy mají výměníky poháněny vlastní elektrickou energií, respektive sami jejich provozovatelé si platí elektřinu v nich spotřebovanou. V ostatních mosteckých lokalitách je naopak elektřina spotřebovaná na provoz výměníků a dalších technologií už součástí celkové ceny, v níž jsou započítány všechny náklady na provoz sekundární sítě. Otázka ceny tepla pro ústřední topení v lokalitě Most Rudolice (Chanovské sídliště) byla obsáhle řešena v minulém vydání Mosteckého Zpravodaje. Možná ne dostatečně srozumitelně zaznělo, že specifika tohoto sídliště si vyžádala hned několik radikálních opatření. Nejdůležitějším faktorem, který stojí na samém začátku, je fakt, že zde nikdo (anebo téměř nikdo) neplatí za bydlení ani za služby s ním spojené. Politickým rozhodnutím z roku 1995 byla do zdejších domů zastavena dodávka teplé užitkové vody. Zastavit vytápění domů však ze zákona nebylo možné. Je nutné podotknout, že jako zdroj tepla pro ústřední topení tu není používána centrální dodávka z komořanské United Energy a.s., nýbrž vlastní uhelná kotelna, kterou provozuje PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. Vzhledem k lehké dostupnosti a nízké ceně uhlí je pak kalkulace ceny tepla pro ústřední topení v Chanově o tolik nižší. Emotivní otázku diskriminace, či jiné aspekty celé situace hodnotit nechceme. Z ryze ekonomického hlediska zůstává hlavním faktem jediné: Nejlevnější způsob vytápění v této lokalitě je vzhledem k jejím obyvatelům a jejich zvyku za dodané služby neplatit, nejmenším možným zlem vůči společné kase, z níž je zdejší teplo hrazeno. -r- Komunální Informační Servis strana 18

19 Kdo a jak zjistí spotřebu tepla a TUV Vzhledem k probíhajícímu vyúčtování topné sezóny roku 2003 byly v závěru měsíce prosince provedeny konečné odečty spotřeby tepla na patách objektů. Naši pracovníci navštívili objekty, do kterých PRVNÍ MOSTECKÁ a.s. dodává tepelnou energii a teplou užitkovou vodu (TUV). V praxi vypadá fakturace tak, že První mostecká na základě údajů získaných z fakturačních měřidel pro ÚT a na základě hlášené spotřeby poměrových měřičů TUV za jednotlivá odběrná místa fakturuje náklady za dodávky majiteli objektu. Majitel objektu provede následné vyúčtování dodávek tepla a TUV pro jednotlivé zúčtovací jednotky. Vyúčtování dodávek od PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. pro majitele objektů probíhá na základě uzavřených smluv o dodávkách. Jak jsme již uvedli, fakturuje naše společnost primárně spotřebu tepla majiteli domu, který poté rozúčtovává náklady na jednotlivé byty podle skutečné spotřeby. V Mostě spravujeme přes 800 měřičů vytápění, které jsou umístěny na patách domů. Najdeme je většinou v kočárkárnách, ve sklepech a tam, kde je výměníková stanice hodně blízko domu, přímo na výměníkové stanici. Tyto měřiče se neodečítají pouze jednou do roka, ale zhruba ve čtrnáctidenních intervalech. Časté intervaly jsou výhodné i proto, že naši technici tak snadno mohou zjistit případnou závadu na měřidle, neoprávněnou manipulaci nebo poškození přístroje. Kdyby se odečty prováděly jenom jednou za půl roku a zjistilo se, že někdo třeba měřič ukradl, nastal by problém se zjištěním spotřeby. Tímto způsobem zpřesňujeme případné odhady při výpadku měření. Nové měřiče, které jsme instalovali v průběhu loňského roku na některých okruzích dodávek, jsou již na takové technologické úrovni, že umožňují zapamatovat si předchozí stav, který uchovávají ve své paměti. Technik tedy může na místě zjistit hodnotu starou i několik měsíců. Díky tomuto postupu můžeme zajistit, aby na faktuře odpovídalo zúčtovací období kalendářnímu roku, tj. od 1. ledna do 31. prosince. Pravidla pro rozúčtování nákladů tepelné energie pro vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele upravuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb. ze dne 12. října Text vyhlášky najdete na webových stránkách naší společnosti na adrese sluzby/zakony/vyhlaska html. Vyhláška stanoví, že náklady na poskytování TUV v zúčtovací jednotce za zúčtovací období tvoří náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev užitkové vody a náklady na spotřebovanou vodu. Náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev vody rozdělí vlastník na složku základní (30 %) a spotřební (70 %). Základní složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové podlahové ploše v zúčtovací jednotce. Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele poměrně podle náměrů vodoměrů instalovaných u konečných spotřebitelů. Pro vlastníka domu je důležitá skutečnost, že pro vyúčtování dodávek TUV ze strany PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. je použita hodnota z fakturačního měřidla umístěného na výměníkové stanici. V rámci poměru tohoto měřidla a náměrů spotřeb TUV jednotlivých objektů je vyúčtována spotřeba TUV. Pro vlastníka domu je důležitá skutečnost, že výše spotřeby TUV není dána pouze údajem poměrového měřidla - bytovým vodoměrem, ale závisí i na celkové spotřebě celého okruhu dodávek. Nelze tedy výpočty zjednodušovat na základě úvahy, že za individuální spotřebu lze považovat pouze náměr bytového vodoměru. Podíl připadající na měřené místo TUV se určí poměrem spotřeby naměřené v odběrním místě - předávací stanici - k součtu údajů naměřených bytovými vodoměry. Proto je nezbytné, aby část nákladů (tzv. základní složka nákladů na ohřev vody) byla rozúčtována podle kritéria nezávislého na spotřebě TUV. Tímto kritériem je podlahová plocha bytu. Dodávka TUV je službou poskytovanou spolu s právem užívat byt a přísluší jí úhrada podle zvláštního právního předpisu ( 696 občanského zákoníku). Poskytování TUV je službou spojenou s bydlením, nikoliv dodávkou zboží, kde lze jeho hodnotu určit jednotkovou cenou zboží a jeho množstvím. Stanovení konečné jednotkové ceny TUV za 1 m kubický u konečného spotřebitele proto není jednoduchou záležitostí. Hypoteticky platí, že i v zúčtovací jednotce, kde bytový vodoměr nenaměřil ani jediný kubík odběru vody, zaplatí nájemník část nákladů za dodávku TUV, a to úměrně k ploše bytu. Na vstup do Evropské unie jsme připraveni Již za měsíc vstoupí naše země do Evropské unie, ve které budou muset české firmy čelit novým výzvám z řad konkurence. Čím více se blíží 1. květen, tím více si každý uvědomuje, že řada věcí se změní. Nutí nás k tomu nejen legislativa, ale i nutnost otevřeného přístupu k zákazníkům. Je zřejmé, že vstup ČR do Unie bude vyžadovat také nové principy přístupu k podnikání. Jak se tato událost dotkne konkrétně PRVNÍ MOSTECKÉ? O odpověď jsme požádali ředitele společnosti Vladimíra Vondráčka: Vedení naší společnosti cítí potřebu přiblížit se více požadavkům současnosti, a to i s ohledem na vstup do Evropské unie. Společnost proto pokračuje v procesu získání certifikačního osvědčení systému managementu jakosti ISO 9001:2001, jehož udělením stvrdíme kvalitu služeb, které vycházejí vstříc požadavkům zákazníka. Jak ing. Vondráček dodává, investice do modernizace a rekonstrukce výměníkových stanic, výměny starých typů výměníků novými deskovými výměníky typu Alfa Laval, investice do lepšího servisu a do modernějšího technologického standardu, i rekonstrukce topných kanálů, se sice promítají v cenách dnes, ale Dopad neumožnění odečtů ve zúčtovací jednotce řeší výše zmiňovaná vyhláška, ve které se praví: Neumožní-li konečný spotřebitel instalaci měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění, nebo přes opakované prokazatelné upozornění neumožní jejich odečet, nebo je ovlivní, činí v daném zúčtovacím období u tohoto konečného spotřebitele spotřební složka nákladů 1,6násobku průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadající na 1 m2 započítatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky. Z daného faktu vyplývá, že pro spotřebitele není výhodné nepustit odečítače do svého domu. Karel Pecák, provozně technický náměstek vytváří předpoklady pro úspěchy v budoucnosti. Míra investic se každý rok pohybuje zhruba ve stejné hladině. Důležité je, že péče o kvalitu dodávek tepla a teplé vody se vyplácí v kvalitě životního prostředí zde v Mostě, říká. Důležitým principem, kterým se PRVNÍ MOSTECKÁ řídí, je vysoká míra informovanosti zákazníků a obchodních partnerů. Prostřednictvím Mosteckého zpravodaje společnost objasňuje nejvíce diskutované problémy v oblasti dodávek tepla a teplé užitkové vody, informuje o svých aktivitách i aktivitách spolupracujících firem, mezi které patří zejména Alfa Term Most, Norsip a další. Mostecký zpravodaj se tak za rok a půl své existence stal jakýmsi komunikačním mostem mezi námi a občany našeho města, říká ing. Vondráček. Jedním z kroků na zkvalitnění služeb jsou i nové webové stránky PRVNÍ MOSTECKÉ, které překvapí nejen příjemným designem, ale zejména informační náplní. Naši klienti zde najdou všechny potřebné informace týkající se tepelného hospodářství a dále plné texty důležitých energetických zákonů a vyhlášek. Nové stránky jsou důkazem, že zákazník je pro nás na prvním místě, uzavírá ing. Vondráček. -r- Komunální Informační Servis strana 19

20 INZERCE Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme Vás, že soukromou inzerci komerčního charakteru nezveřejňujeme zdarma. Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci, inzertní oddělení a dohodněte si tuto službu za patřičnou úplatu dle našeho ceníku, případně volejte Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, seznamka,...) nadále zůstává zdarma. Různé " Prodám hifi soupravu SONY stolek, televizi v černém provedení pěkné jen Kč. Tel.: " Prodám stan pro pět lidí, ložnice + předsíň (kuchyňka). Cena Kč. Tel.: " Prodám stříbrnou pamětní minci 100 KČS z roku 1951 s Klementem Gottwaldem vydanou ke 30. Výročí založení KSČ. Cena dohodou. Tel.: " Prodám dětské odstrkovadlo (motorka) + (malou) tříkolku, po jednom dítěti. Cena 300 Kč. Tel.: " Prodám elektr. rotační kypřič (380 V), šířka záběru 45 cm, cena Kč. Dále prodám svěrák YORK 100, cena Kč. Tel.: " Prodám piáno za Kč. ZN. MOST. Tel.: " Prodám manželskou postel s úložným prostorem, stáří 1 rok p.c Kč nyní Kč. Tel.: " Prodám stříbrnou minci v hodnotě 100 Kč z roku 1951 s Kl. Gottwaldem, vydanou k 30. výročí založení KSČ. Nabídněte cenu. Tel.: " Prodám levně kolekci 4 nových katalogů obchodních domů SRN Otto, Baur letní + zimní 8 tis. stran 170 Kč s poštovným, písemně, kvalitní. M. Vladyková, Legií 2562, Varnsdorf 4, " Kdo mi může poslat kupóny pro bezplatnou inzerci, které nepotřebuje? Děkuji, prosím písemně. M. Vladyková, Legií 2562, Varnsdorf 4, " Prodám levně 50 ks nových časopisů SRN pro ženy! Neue Post atd. 170 Kč s poštovným, kvalitní, písemně. M. Vladyková, Legií 2562, Varnsdorf 4, " Prodám levně novou soupravičku na miminko v neutrální barvě za 170 Kč s poštovným, kvalitní, písemně. M. Vladyková, Legií , Varnsdorf 4, " Prodám speciální nové katalogy SRN (bydlení, elektro, zbraně) kolekce 170 Kč s poštovným, kvalitní, písemně. M. Vladyková, Legií 2562, Varnsdorf 4, " Prodám velký sekretář z r dělaný na zakázku a složen je z několika dílů. Cena dohodou. Tel.: " Prodám BABYSENSE - monitor dechu. Dvě podložky. Přístroj hlídá dech dítěte. Cena Kč. Tel.: " Koupím levně rozkládací gauč + 2 křesla vhodné na chalupu - zachovalé. Tel.: " Hledám ženu kolem 60 let, která chce jet v červnu k moři do Itálie a nemá s kým jet. Jsem taky sama, mohly bychom jet spolu. Tel.: " Prodám motorovou pilu (STIHL) 35 cm za Kč rok stará. Adresa Rada Jindřich, Jaroslava Vrchlického 2839/1 bl. 288, Most. " Koupím pohledy, fota, knihy /i něm./ filmy /VHS/, města a obce SČ kraje.veškeré hist. Materiály nabídněte. Studium historie Podkrušnohoří. Za nabídky děkuji. Tel.: , MO " Koupím pohledy, fota, knihy /i něm./, filmy, plakáty, obrazy z Mostu a okolí tedy veškeré dokumenty o zničeném městě. Tel.: , Most. Byty - domy " Prodám dům v částečné rekonstrukci 10 km od Mostu. Součástí domu je samostatně stojící dílna. Velký pozemek. Klidné místo. Levě. Tel.: " Prodám patrový dům v Malém Březně za odhadní cenu. Tel.: " Vyměním družstevní byt 3+1 s balkonem za st. byt 2+1 s balkonem. Vše střed města. Tel.: " Vyměním byt 3+1, 55 m 2 1. patro, bl. 518 v osobním vlastnictví, za byt 1+4 v osobním vlastnictví, družstevní nebo státní v Mostě. Tel.: " Vyměním státní byt 1+3, 3 x balkón, bl. 383 v Mostě, 5. Patro za st. 0+2 v Mostě + doplatek. Tel.: " Vyměním st. garsonku v Litvínově za podobný v Mostě. Tel.: " Hledám podnájem v Mostě garsonku nebo 1+1, prosím jen za nájemné, které budu poctivě platit. Jsem mladý na více nemám. Předem děkuji. Tel.: " Vyměním st. byt 0+2, bl. 714 za st. 1+1, 0+2, 1+2 kdekoliv. Tel.: " Vyměním státní byt 3+1 s balkonem za menší. Dlažba, obklady, plov. podlaha, nová kuchyň a koupelna. Doplatek! Tel.: Komunální Informační Servis strana 20

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU a.s. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MOSTU NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2013/2014

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU a.s. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MOSTU NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2013/2014 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU a.s. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MOSTU NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2013/2014 Zpracoval: Petr Štill Vedoucí oddělení speciálních činností Schválil: Jan Syrový Ředitel společnosti

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení. I. Předmět úpravy. II. Vymezení pojmů ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Předmět úpravy Tato metodika stanoví smluvní ceny a způsoby zjištění cen a smluvních cen pro oceňování pozemků z majetku Města Nejdek pro pronájem a prodej. I Vymezení pojmů

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský

Článek I. Smluvní strany. Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava Bc. Martinem Vítečkem, primátorem Mgr. Bc. Pavel Vltavský 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GDAOR SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTI uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Vlastník: Sídlo: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I.

Z Á S A D Y RADA MĚSTA MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM. o přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města. Část I. MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM RADA MĚSTA Z Á S A D Y na přidělování městských bytů do nájmu občanům v územním obvodu města Rada města Nové Město pod Smrkem na své 2. schůzi konané dne 01.12.2010 schválila

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOC. OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto zásady stanoví postup pro poskytování neinvestiční dotace z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Anděl Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby Bezbariérové zpřístupnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014

Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Rozpočet statutárního města Karviná na rok 2014 Schválen usnesením ZM č. 658 ze dne 10.12.2013 údaje v Kč Souhrnné údaje: 2014 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 627 580 000,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 137 016 500,00 3-KAPITÁLOVÉ

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 361/2015 č.j.: 361/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 338 ze dne 27.05.2015 Pronájem garážového stání č. 27.25, Sabinova 8/278, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem. I. Uvolněný byt

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Metodika oprav volných bytů

Metodika oprav volných bytů Metodika oprav volných bytů Schválená Radou městské části Brno Starý Lískovec na 46. schůzi konané dne 13. 8. 2008 usnesením č. 19, ve znění změn schválených na 94. schůzi konané dne 11. 11. 2009, 103.

Více

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654.

Technické služby Doubravčice, s.r.o. Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 224654. S M L O U V A O N Á J M U vodohospodářských děl a souborů zařízení k zajištění rozvodu a dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadních a dešťových vod ---------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč. Aktualizace 2 MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč Aktualizace 2 Číslo: P/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 14.

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar

Obec Nadějkov. NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar 1 Obec Nadějkov NÁJEMNÍ SMLOUVA č.j. Bar Smluvní strany: 1) Obec Nadějkov, okres Tábor, IČO 00249891, zastoupená starostou obce Zdeňkem Černým jako pronajímatel a 2) Václav Strouhal, bytem Nadějkov čp.

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem \ Město Stráž pod RaJskem Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráž pod Ralskem Rada města Stráže pod Ralskem stanovuje základní podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku Města Stráž

Více

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

1. Obecné podmínky. zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2006 v rámci Národního programu počítačové gramotnosti na kurz Občan, úředník a Portál

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku

Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku Městská část Praha 7 ve smyslu 1771 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu podílu v obchodní společnosti

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města

MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města MĚSTO LIPNÍK NAD BEČVOU Rada města Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Lipník nad Bečvou Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 06.01.2014 schválila usnesením č. 1677/2014 RM 61

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Čl. 1 Základní ustanovení

Čl. 1 Základní ustanovení NAŘÍZENÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA č.. O PLACENÉM STÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA VYMEZENÝCH PLOCHÁCH, KOMUNIKACÍCH A JEJICH ÚSECÍCH VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA NA ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÁ LÍPA Rada města Česká Lípa se

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu Starostka města Hlinska podle ~ 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více