ZNALECKÝ POSUDEK č /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2013 o obvyklé ceně nemovitosti - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č. 2801/1, budovou bez čp/če (administrativa) na p.č. 2801/28, budovou tech.vybavenosti na p.č. 2801/29, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/36, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/39 a p.č. 2801/43, budovou trafa (výroba) na p.č. 2801/49, budovou vodárny bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/50, budovou skladu bez čp/če (výroba) p.č. 2801/51 a budovou skladu bez čp/če (tech.vyb) na p.č. 2801/55 s příslušenstvím a pozemky p.č. 2801/1, 2801/2, 2801/11, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/36, 2801/37, 2801/39, 2801/43, 2801/49, 2801/50, 2801/51, 2801/52, 2801/55, 2801/56 a p.č. 2801/67 vše zapsáno na LV č pro obec Svatobořice -Mistřín (kód ), katastrální území Svatobořice (kód ), okres Hodonín u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín Objednavatel posudku: JUDr. Truschinger insolvenční správce LARIA TREND s.r.o., Vrbátky 317/1, Svatobořice Účel posudku: Podklad pro insolvenční řízení - stanovení hodnoty nemovitého majetku Předpis pro ocenění: zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb. v platném znění a metodiky pro tržní oceňování Ocenění ke dni : Posudek vypracoval: Ing. Jiří Lysák Rázusova 42, Brno telefon : IČ : znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků Posudek obsahuje 62 stran textu včetně titulního listu + přílohy a předává se objednavateli ve 2 vyhotoveních. V Brně dne

2 A. NÁLEZ A.1. Znalecký úkol Úkolem znaleckého posudku je stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č. 2801/1, budovou bez čp/če (administrativa) na p.č. 2801/28, budovou tech.vybavenosti na p.č. 2801/29, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/36, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/39 a p.č. 2801/43, budovou trafa (výroba) na p.č. 2801/49, budovou vodárny bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/50, budovou skladu bez čp/če (výroba) p.č. 2801/51 a budovou skladu bez čp/če (tech.vyb) na p.č. 2801/55 s příslušenstvím a pozemky p.č. 2801/1, 2801/2, 2801/11, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/36, 2801/37, 2801/39, 2801/43, 2801/49, 2801/50, 2801/51, 2801/52, 2801/55, 2801/56 a p.č. 2801/67 vše zapsáno na LV č pro obec Svatobořice -Mistřín (kód ), katastrální území Svatobořice (kód ), okres Hodonín, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín podle objednávky a dispozic zadavatele ze dne Posudek je vypracován podle současně platných cenových předpisů tzn. zákona č.151/97 Sb. v platném znění o oceňování majetku a prováděcí vyhl.č.3/2008 Sb. vplatném znění. Ocenění je provedeno ke dni A.2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Technická prohlídka a obhlídka nemovitosti byla provedena dne A.3 Způsob ocenění Ocenění používá běžně zavedené metodiky pro tržní oceňování nemovitého a movitého majetku. To znamená použití znaleckého Standardu ústavu soudního inženýrství VUT v Brně ke zjištění obvyklé (obecné, tržní) ceny, popřípadě s využitím metodiky pro bankovní účely zpracované týmem expertů České komory odhadců majetku (ČKOM) a novel, metodiky SINDAT - Česká spořitelna a dalších vhodných způsobů oceňování. Rozsah ocenění odpovídá zohlednění všech informací a podkladů, které jsou k dispozici a byly v době zpracování odhadu dostupné. Odhad přihlíží ke všem vlivům, které ovlivňují tržní cenu nemovitosti. A.3.1 Metody oceňování Pro odhad ceny obvyklé jsou nejčastěji používány pojmy cena obecná, tržní nebo obchodní hodnota. Tyto pojmy jsou obvykle definovány jako cena (hodnota) stanovená k určitému datu, za kterou by mohla být nemovitost v daném místě prodána v obvyklém obchodním styku v daném čase. Přitom se zvažují všechny okolnosti které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. A.4. Podklady pro zpracování posudku - zákon č.151/1997 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění - vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl.č.460/2009 Sb., vyhl.č. 364/2010 Sb. a vyhl.č. 387/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od Úřední oceňování majetku Prof. Albert Bradáč, Ing. Vlasta Scholzová, Ing. Pavel Krejčíř (Leden 2012, CERM, s.r.o., Brno) - Občanský zákoník č.40/1964 Sb. v aktuálním znění - Stavební zákon č.50/1976 Sb. v platném znění - Katastr nemovitostí po novele - 4. vydání praktické příručky Ing. Kuba, Ing. Olivová - vydal Linde Praha a.s., r Výpočetní program NEM 387 (autor TARANT - THAM) - Výpis z LV č pro k.ú. Svatobořice ze dne

3 - Výkresová dokumentace - není k dispozici - Výstup z mapového podkladu serveru Seznam.cz/mapy - místopis - fotodokumentace znalce - údaje sdělené majitelem - memoranda realitních kanceláří (nabídky nemovitostí z realitních serverů SReality, Reals, REALGate atd. - ústní informace objednatele posudku a poznatky z osobní prohlídky ze dne B. N Á L E Z B.1. Vlastnické a evidenční údaje - list vlastnictví : LV č vlastník : LARIA TREND s.r.o., Vrbátky 317/1, Svatobořice-Mistřín, Svatobořice - okres : Hodonín - obec : Svatobořice - Mistřín - katastrální území : Svatobořice STAVBA : Svatobořice, č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, Svatobořice, č.p.317 (výroba) na pozemku p.č. 2801/1, budova bez čp/če (administrativa) na p.č. 2801/28, budova tech.vybavenosti na p.č. 2801/29, budova bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/36, budova bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/39 a p.č. 2801/43, budova trafa (výroba) na p.č. 2801/49, budova vodárny bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/50, budova skladu bez čp/če (výroba) p.č. 2801/51 budova skladu bez čp/če (tech.vyb) na p.č. 2801/55 POZEMKY : p.č. 2801/1, 2801/2, 2801/11, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/36, 2801/37, 2801/39, 2801/43, 2801/49, 2801/50, 2801/51, 2801/52, 2801/55, 2801/56 a p.č. 2801/67 - viz výpis z LV č pro k.ú. Svatobořice (příloha posudku) Specifikace výměr pozemků dle způsobu užívání : Přehled pozemků v areálu Parč. č druh m2 2801/1 Zastavěná pl. a nádvoří /2 Zastavěná pl. a nádvoří /28 Zastavěná pl. a nádvoří /29 Zastavěná pl. a nádvoří /36 Zastavěná pl. a nádvoří /39 Zastavěná pl. a nádvoří /43 Zastavěná pl. a nádvoří

4 2801/49 Zastavěná pl. a nádvoří /50 Zastavěná pl. a nádvoří /51 Zastavěná pl. a nádvoří /55 Zastavěná pl. a nádvoří 929 CELKEM /11 Ostatní plocha /30 Ostatní plocha /31 Ostatní plocha /32 Ostatní plocha /37 Ostatní plocha /56 Ostatní plocha /67 Ostatní plocha 105 CELKEM /33 ostatní, komunikace /52 ostatní, komunikace CELKEM LV č B.2.Dokumentace a skutečnost Je oceňována funkčně samostatná část uzavřeného areálu bývalého závodu Slezan n.p. Areál je tvořen jednak provozními stavbami přizpůsobenými pro dřevovýrobu a skladové a technické zázemí výroby. Zásadní budovou areálu je členitá výrobní hala na parc.č. 2801/43 v půdorysném tvaru písmene U, která vedle výrobních ploch obsahuje i prostory expedičního skladu. S objektem výroby souvisí i další provozní objekty jako skladů, sušárnu dřeva a dílny údržby. Dále pak samostatná budova bývalé kovárny, kotelna a skladové prostory rozptýlené v areálu (p.č. 2801/51, 2801/55) a technické zázemí jako je budova trafa a budova vodárny. Většina objektů nemá samostatné číslo popisné a rovněž nemá samostatné parcelní číslo pod stavbou. Pro účely jednoznačné identifikace těchto staveb, jsou kromě názvů vyplývajících z jejich využití označeny čísly, které jsou vyznačeny i ve schamatickém plánku, který je zařazen do přílohy posudku. Na pozemku parc.č. 2801/29 se vyskytují rozptýleně stavby dílny údržby, objekt kotelny (č.10), sušárna řeziva (č.11) a sklad č.9 a sklad č. 12. Na pozemku parc.č. 2801/36 je umístěn objekt vrátnice situován u vstupu do areálu. Na pozemku parc.č. 2801/1 jsou vedle budovy č.p. 317 (sklad řeziva) umístěny další objekty jako hasičská zbrojnice, kovárna a stará kotelna. Největším objektem je výrobní hala bez čp/če na pozemku parc.č. 2801/43 s připojenou přístavbou na parc.č. 2801/39, kde jsou umístěny výrobní i skladové plochy. Budova na parc.č. 2801/2 je v současné době v přestavbě - rozbourána vnitřní dispozice. Ke dni ocenění je areál mimo provoz, provozní media jsou až na vyjimky odpojena. Stavebně - technický stav budov je vzhledem k zanedbané údržbě a opravám výrazně zhoršený. Vyjimkou je hlavní výrobní budova, která byla v souvislosti s provozem udržována do doby, kdy byla výroba zastavena. V poměrně dobré stavu je stavba nové kotelny na parc.č. 2801/29 (obj.č.10), která ale není rovněž v provozu. Technický stav administrativní budovy (obj.č. 2) na parc.č. 2801/28 odpovídá stáří budovy. Ostatní budovy jsou poměrně výrazně morálně i fyzicky opotřebeny. Ke dni ocenění není žádná z oceňovaných staveb v areálu smluvně pronajata. Výše reálně dosažitelného nájmu byla stanovena v obvyklých hodnotách odpovídajících současnému stavu nemovitostí, informací realitních kanceláří, realitních serverů např. Sreality, atd. a databáze znalce

5 Objednatel posudku předložil znalci doklady uvedené v části A.3. tohoto znaleckého posudku. Další údaje jsou uvedeny na základě skutečností zjištěných na místě prohlídkou a měřením. C. P O S U D E K C.1 Popis předmětné nemovitosti Oceňovaný areál č.p. 317 a č.p.405 je umístěn na okraji obce Svatobořice - Mistřín u vjezdu do obce ve směru od Kyjova. V obci působí Obecní úřad Svatobořice - Mistřín a je zde rozvinuta občanská vybavenost správního, nákupního a stravovacího charakteru odpovídající velikosti obce kategorie od 2-5 tis. obyvatel. Je zde zřízen poštovní úřad, základní škola a zdravotnické zařízení, obchody a restaurace odpovídající velikosti obce. Širší nabídka služeb je dostupná v Kyjově. Byla vybudována komplexní infrastruktura rozvodů inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektrorozvody a plyn). Obec leží cca ve vzdálenosti 2 km západně od Kyjova, katastr přiléhá k vlastnímu území Kyjova. Celý areál je napojen na vodovod, elektřina z vlastní trafostanice, splašková kanalizace je svedena mimo areál do čističky odpadních vod. Z hlavního energetického zdroje jsou vedeny přípojky k jednotlivým objektům celého areálu včetně oceňované části. Dopravní napojení je možné především silniční dopravou, v obci je i železniční stanice. C.2 Ocenění předmětné nemovitosti Cena předmětné nemovitosti je stanovena podle zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. v aktuální znění ke dni ocenění. Pro účely ocenění se posuzují stavby podle účelu užití. Při nesouladu mezi účelem užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo ve stavebním povolením a skutečným užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby. Nejsou-li zachovány doklady o účelu, pro který byla stavba povolena, nebo při nesouladu mezi stavem uvedeným v KN a skutečným stavem platí, že stavba je určena k účelu pro který je svým stavebně-technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad. Hlavní objekt nemovitosti byla postavena jako provozní stavba v roce C.3 Struktura znaleckého posudku Pro vytvoření struktury a intervalu srovnatelných cen bylo provedeno ocenění metodikou administrativní ceny podle cenového předpisu (Část I C.) tzn. podle stávajícího platného cenového předpisu vyhl.č. 3/2008 Sb. v aktuálním znění a metodikou zjištění obvyklé ceny (Část II - D) s použitím porovnávacího přístupu z databáze znalce. Část I (C) - Věcná hodnota staveb dle vyhl.č. 3/2008 Sb. v platném znění zjištěná dle vyhl.č.387/2011 Sb. Část II (D) - Obvyklá cena dle znaleckého standardu pro zjišťování obvyklých (tržních) cen C.4 Věcná hodnota staveb C.4.1 STAVBY 1. Výrobní hala na p.č. 2801/ Výrobní hala na p.č.2801/43 - obj Výrobní hala na p.č. 2801/43 kř Výrobní hala na p.č.280/43 - čelní 1.4 Hala na p.č.2801/43 - soc. křídlo 2. Adm.budova na p.č.2801/28 obj.č.2 3. Budova skladu na p.č.2801/2 obj.č.3 4. Sklad řeziva na p.č. 2801/1 obj.č.4 5. Hasič.zbroj. na p.č.2801/1 obj.č.5 6. Kovárna na p.č.2801/1 obj.č.6 7. Stará kotelna na p.č.2801/1 obj.č.7-5 -

6 8. Dílna na p.č.2801/29 obj.č.8 9. Sklad č.1 na p.č.2801/29 obj.č Kotelna na p.č.2801/29 obj.č Sušárna na p.č.2801/29 obj.č Sklad č.2 na p.č. 2801/29 obj.č Vrátnice na p.č. 2801/36 č Sklad č.3 na p.č. 2801/55 č Budova skladu na p.č. 2801/55 č Vodárna na p.č. 2801/50 č Trafostanice na p.č. 2081/49 č Studna vodárenská 19. Transformátor olejový (2 ks) 20. Budova garáží C.4.2 Pozemky s příslušenstvím Vnitřní infrastruktura areálu tj. rozvody sítí a technologické rozvody jsou součástí ceny pozemků. C.5 Věcná hodnota staveb 1. Výrobní hala na p.č. 2801/43 Jedná se o hlavní výrobní objekt členěný na výrobní, skladové haly a křídlo sociálního zázemí. Půdorysná plocha je tvořena třemi křídly propojených čtvrtým v jejím čele. V prvním křídle probíhá opracování řeziva, na něj navazuje prostor přibližně poloviny čelního křídla, kde je montážní prostor. Na ten navazuje úsek umístěný v prostředním křídle spolu s kompresorovnou, na křídlo opět čelní křídlo, kde je ve zbývající polovině sklad expedice. V posledním křídle je sociální zázemí se šatnami, umývárnami, denními místnostmi a záchody. Budova byla postavena v roce V průběhu užívání byl průběžně upravován a udržován. V období přelomu k datu ocenění byla údržba zanedbána. V předchozí období byla vyměněna část poškozené krytiny, vybavena kompresorová stanice a lakovna. V současné době není budova provozována. 1.1 Výrobní hala na p.č. 2801/43 - obj Nález Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 37,20x16,85+8,30x4,05 = 660,44 m2 3,85 m Zastavěná plocha podlaží celkem 660,44 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 660,44 m2 / 1 = 660,44 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 660,44 / 660,44 x 3,85 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,85 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3-6 -

7 Vrchní stavba 37,20x16,85x3,85+8,30x4,05x2,80 = 2.507,38 m3 Zastřešení 37,20x16,85x2,05/2 = 642,49 m3 Obestavěný prostor celkem 3.149,87 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: průmysl a sklad. (bez jeřábových drah) Konstrukce: zděné Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/660,44 m2 = 0,930 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/3,85 m + 0,30 = 1, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy S 0, ,00 0, Svislé konstrukce S 0, ,00 0, Stropy S 0, ,00 0, Zastřešení S 0, ,00 0, Krytiny střech S 0, ,00 0, Klempířské konstrukce S 0, ,00 0, Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0, Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0, Vnitřní obklady keram S 0, ,00 0, Schody Ch 0, ,00 0, Dveře Ch 0, ,00 0, Vrata S 0, ,00 0, Okna S 0, ,00 0, Povrchy podlah S 0, ,00 0, Vytápění S 0, ,00 0, Elektroinstalace S 0, ,00 0, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod Ch 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace Ch 0, ,00 0, Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody Ch 0, ,00 0, Vybavení kuchyní S 0, ,00 0, Vnitřní hygien. zař. Ch 0, ,00 0, Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) - 7 -

8 Základní cena (příloha č. 3, typ "E") 1.620,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,930 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,027 vybavení K4 x 0,848 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC ) x 2,123 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.1) x 0,316 Základní cena upravená ZCU 804,32 Kč/m3 Obestavěný prostor x 3.149,87 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,44 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,93 Kč Zjištěná cena - výrobní hala na p.č ,51 Kč 1.2 Výrobní hala na p.č. 2801/43 kř Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 37,30x13,60+15,85x2,70 = 550,08 m2 3,55 m Zastavěná plocha podlaží celkem 550,08 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 550,08 m2 / 1 = 550,08 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 550,08 / 550,08 x 3,55 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,55 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 550,08x3,55 = 1.952,78 m3 Zastřešení (37,30x13,60+15,85x2,70)x3,35/2 = 921,38 m3 Obestavěný prostor celkem 2.874,16 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: průmysl a sklad. (bez jeřábových drah) Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/550,08 m2 = 0,

9 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/3,55 m + 0,30 = 1, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl Podíly celkem 0,000 Koeficient vybavení stavby K4 upraven na hodnotu 1, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "E") 1.620,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,932 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,089 vybavení K4 x 1,000 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC ) x 2,123 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.1) x 0,316 Základní cena upravená ZCU 1.007,91 Kč/m3 Obestavěný prostor x 2.874,16 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,61 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,98 Kč Zjištěná cena - výrobní hala na p.č ,63 Kč 1.3 Výrobní hala na p.č.280/43 - čelní Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 70,65x18,75 = 1.324,69 m2 4,40 m Zastavěná plocha podlaží celkem 1.324,69 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 1.324,69 m2 / 1 = 1.324,69 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 1.324,69 / 1.324,69 x 4,40 = 4, m Průměrná výška podlaží 4,40 m - 9 -

10 Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 1324,69x4,40 = 5.828,64 m3 Zastřešení 1324,69x1,60/2 = 1.059,75 m3 Obestavěný prostor celkem 6.888,39 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: skladování a manipulace Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/1.324,69 m2 = 0,925 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/4,40 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl Podíly celkem 0,000 Koeficient vybavení stavby K4 upraven na hodnotu 1, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "J") 1.599,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,925 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 0,936 vybavení K4 x 1,000 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1252) x 2,122 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.8) x 0,399 Základní cena upravená ZCU 1.071,05 Kč/m3 Obestavěný prostor x 6.888,39 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,11 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,66 Kč Zjištěná cena - výrobní hala na p.č ,45 Kč

11 1.4 Hala na p.č.2801/43 - soc. křídlo Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 36,90x9,75+7,75x7,25 = 415,96 m2 2,90 m Zastavěná plocha podlaží celkem 415,96 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 415,96 m2 / 1 = 415,96 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 415,96 / 415,96 x 2,90 = 2, m Průměrná výška podlaží 2,90 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 415,96x2,90 = 1.206,28 m3 Zastřešení 36,90x9,75x2,10/2+7,75x7,25x1,60/2 = 422,71 m3 Obestavěný prostor celkem 1.628,99 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: Účel užití: Konstrukce: hala pro obchod (společné stravování) zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/415,96 m2 = 0,936 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/2,90 m + 0,30 = 1, Konstrukce a vybavení stavby Koeficient vybavení stavby K4 upraven na hodnotu 1, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "C") 1.996,00 Kč/m3 Koeficienty:

12 konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,936 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,266 vybavení K4 x 1,000 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 123) x 2,152 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.2) x 0,596 Základní cena upravená ZCU 2.771,95 Kč/m3 Obestavěný prostor x 1.628,99 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,83 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,14 Kč Zjištěná cena - hala na p.č.2801/ ,69 Kč 1.5 Výrobní hala celkem 1.1 Výrobní hala na p.č.2801/43 - obj ,51 Kč 1.2 Výrobní hala na p.č. 2801/43 kř ,63 Kč 1.3 Výrobní hala na p.č.280/43 - čelní ,45 Kč 1.4 Hala na p.č.2801/43 - soc. křídlo ,69 Kč Zjištěná cena celkem ,28 Kč 2. Adm.budova na p.č.2801/28 obj.č Nález Administrativní budova je samostatně stojící na p.č. 2801/28. Jedná se o objekt se dvěmi nadzemními podlažími. V obou podlažích jsou kanceláře spolu se sociálním zařízením s WC a malými kuchyňkami. Budova byla podle informací v roce Objekt prošel částečnou rekonstrukcí spočívající ve výměně střešní krytiny, klempířských prvků, opravena fasáda a vnitřní omítky, podlahy a vybavení. Je užívána pouze část budovy insolvenčním správcem. 2.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 12,15x10,70+3,00x0,60 = 131,81 m2 3,10 m 2.NP 12,15x10,70 = 130,01 m2 3,00 m Zastavěná plocha podlaží celkem 261,82 m2 Počet podlaží: 2 Průměrná zast. plocha podlaží: 261,82 m2 / 2 = 130,91 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 131,81 / 261,82 x 3,10 = 1, m 2.NP 130,01 / 261,82 x 3,00 = 1, m Průměrná výška podlaží 3,05 m

13 Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 12,15x10,70x3,10+3,00x0,6x3,10 = 408,60 m3 130,01x3,00 = 390,03 m3 Vrchní stavba celkem 798,63 m3 Zastřešení 12,15x10,70x1/3x1,90 = 82,34 m3 Obestavěný prostor celkem 880,97 m3 2.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: budova Účel užití: budovy pro administrativu Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/130,91 m2 = 0,970 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,10/v + 0,30 = 2,10/3,05 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy, zemní práce S 0, ,00 0,08200 betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,17400 zděné 03 Stropy S 0, ,00 0,09300 stropy s rovnými podhledy 04 Zastřešení S 0, ,00 0,07300 stanová střecha s dřevěným krovem 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02100 střešní krytina onduline 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00600 pozink. plech 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,06900 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,03300 vápenocementové omítky 09 Vnitřní obklady keram S 0, ,00 0,01800 WC, kuchyňky 10 Schody S 0, ,00 0,02900 dřevěné 11 Dveře S 0, ,00 0,03100 dřevěné plné, prosklenné 12 Vrata S 0, ,00 0,00000 nejsou 13 Okna S 0, ,00 0,05200 dvojitá v dřevěných rámech

14 14 Povrchy podlah S 0, ,00 0,03200 keramická dlažba, textilní krytiny 15 Vytápění S 0, ,00 0,04200 ústřední 16 Elektroinstalace S 0, ,00 0, /380 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00300 instalován 18 Vnitřní vodovod S 0, ,00 0,03200 studená i teplá 19 Vnitřní kanalizace S 0, ,00 0,03100 od zařizovacích předmětů, svislá i vodorovná 20 Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 0, ,00 0, Vybavení kuchyní S 0, ,00 0,00000 kuch. linky, vařiče 23 Vnitřní hygien. zař. S 0, ,00 0,03000 umývadla, WC splachovací 24 Výtahy Ch 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0, Instal.prefabr.jádra S 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 46 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 46 r. = 46,00 % 2.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 2, typ "F") 2.807,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 0,939 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,970 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 0,989 vybavení K4 x 0,927 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 122) x 2,127 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.2) x 0,596 Základní cena upravená ZCU 2.525,74 Kč/m3 Obestavěný prostor x 880,97 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,17 Kč Snížení o opotřebení 46,00 % ,54 Kč Zjištěná cena - adm.budova na p.č ,63 Kč 3. Budova skladu na p.č.2801/2 obj.č Nález Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu. V budově se v minulosti provozovala prodejna květin. Dispozičně obsahuje kancelář se sociál. zázemím, dva skladové prostory a prodejna s kuchyňkou. Technický stav : Postavení budovy se datuje do roku , technický stav zhoršený, částečně vybourán vnitřní interiér

15 3.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 26,10x12,05 = 314,51 m2 4,20 m Zastavěná plocha podlaží celkem 314,51 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 314,51 m2 / 1 = 314,51 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 314,51 / 314,51 x 4,20 = 4, m Průměrná výška podlaží 4,20 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 314,51x4,20 = 1.320,94 m3 Zastřešení 0,00 m3 Obestavěný prostor celkem 1.320,94 m3 3.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: budova Účel užití: skladování a manipulace Konstrukce: zděné Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/314,51 m2 = 0,941 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,10/v + 0,30 = 2,10/4,20 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy, zemní práce S 0, ,00 0,13200 základové betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,25840 zděné o tl. 45 cm 02 Svislé konstrukce Ch 0, ,00 0, Stropy S 0, ,00 0,13800 s rovným podhledem 04 Zastřešení S 0, ,00 0,07000 sedlová střech a malém spádu 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02900 onduline 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00700 pozink. plech

16 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,04200 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,02900 vápennocementové omítky 09 Vnitřní obklady keram S 0, ,00 0,00000 WC, kuchyňka 10 Schody S 0, ,00 0,01800 nejsou 11 Dveře S 0, ,00 0,02400 standard 12 Vrata S 0, ,00 0,03000 standard 13 Okna S 0, ,00 0,03400 dvojitá rámová 14 Povrchy podlah S 0, ,00 0,02900 betonové, lité a ker. dlažba (WC) 15 Vytápění S 0, ,00 0,00000 ústřední 16 Elektroinstalace S 0, ,00 0, /220 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00400 ano 18 Vnitřní vodovod S 0, ,00 0,00000 rozvody teplé a studené vody 19 Vnitřní kanalizace S 0, ,00 0,00000 ano 20 Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 0, ,00 0,00000 centrální zdroj 22 Vybavení kuchyní S 0, ,00 0,00000 kuchyňská linka 23 Vnitřní hygien. zař. S 0, ,00 0,00000 umývadla, WC 24 Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0, Instal.prefabr.jádra S 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 71 r. Předpokládaná životnost: 80 r. Celkové opotřebení: 100 % / 80 r. x 71 r. = 88,75 % Podle přílohy č. 15 může opotřebení činit max. 85,00 %. 3.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 2, typ "S") 2.231,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 0,939 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,941 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 0,800 vybavení K4 x 0,902 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1252) x 2,122 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.8) x 0,399 Základní cena upravená ZCU 1.023,74 Kč/m3 Obestavěný prostor x 1.320,94 m3-16 -

17 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,12 Kč Snížení o opotřebení 85,00 % ,25 Kč Zjištěná cena - budova skladu na p.č ,87 Kč 4. Sklad řeziva na p.č. 2801/1 obj.č Nález Jedná se o jednopodlažní halového typu objekt pravidelného obdélníkového půdorysu, který je užíván pro skladové účely - skladování řeziva. Podle informačních zdrojů byl objekt postaven v roce V průběhu užívání byla vyměněna střešní krytina a prováděna pouze běžná údržba. Stav objektu odpovídá jeho stáří, bez modernizace s předpokladem oprav. 4.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 34,80x6,40 = 222,72 m2 3,20 m Zastavěná plocha podlaží celkem 222,72 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 222,72 m2 / 1 = 222,72 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 222,72 / 222,72 x 3,20 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,20 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 222,72x3,20 = 712,70 m3 Zastřešení 34,80x6,40x1,90/2 = 211,58 m3 Obestavěný prostor celkem 924,28 m3 4.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: skladování a manipulace Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/222,72 m2 = 0,950 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/3,20 m + 0,30 = 1,

18 4.4 Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy S 0, ,00 0,12200 betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,29300 zděné konstrukceno tl. 45 cm 03 Stropy S 0, ,00 0,08900 rovný podhled 04 Zastřešení S 0, ,00 0,11000 sedlová střech s nízkým spádem 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02900 onduline 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00700 pozinkovaný plech 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,06100 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,03300 cementové omítky 09 Vnitřní obklady keram Ch 0, ,00 0, Schody Ch 0, ,00 0, Dveře S 0, ,00 0,02200 dřevěné a ocelová vrata 12 Vrata S 0, ,00 0,02300 ocel. vrata 13 Okna S 0, ,00 0,04300 jednoduchá okna v ocel. rámech 14 Povrchy podlah S 0, ,00 0,04800 betonové 15 Vytápění P 0, ,46 0, Elektroinstalace S 0, ,00 0, /380 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00400 ano 18 Vnitřní vodovod P 0, ,46 0, Vnitřní kanalizace S 0, ,00 0,00000 ano 20 Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody Ch 0, ,00 0, Vybavení kuchyní Ch 0, ,00 0, Vnitřní hygien. zař. Ch 0, ,00 0, Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 66 r. Předpokládaná životnost: 80 r. Celkové opotřebení: 100 % / 80 r. x 66 r. = 82,50 % 4.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "J") 1.599,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,950 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,175 vybavení K4 x 0,

19 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1252) x 2,122 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.8) x 0,399 Základní cena upravená ZCU 1.285,60 Kč/m3 Obestavěný prostor x 924,28 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,37 Kč Snížení o opotřebení 82,50 % ,86 Kč Zjištěná cena - sklad řeziva na p.č ,51 Kč 5. Hasič.zbroj. na p.č.2801/1 obj.č Nález Budova hasičské zbrojnice na p.č. 2801/1 je jednopodlažní objekt užívaný pro garážování. Byl postaven v roce 1946, bez údržbový stav, zhoršený. 5.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 7,40x5,95 = 44,03 m2 3,80 m Zastavěná plocha podlaží celkem 44,03 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 44,03 m2 / 1 = 44,03 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 44,03 / 44,03 x 3,80 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,80 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 44,03x3,80 = 167,31 m3 Zastřešení 7,40x5,95x2,60/2 = 57,24 m3 Obestavěný prostor celkem 224,55 m3 5.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: budova Účel užití: garáže (oprava, údržba) Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/44,03 m2 = 1,

20 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,10/v + 0,30 = 2,10/3,80 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy, zemní práce S 0, ,00 0,10900 betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,25800 nosné zděné 03 Stropy S 0, ,00 0,12000 rovný podhled 04 Zastřešení S 0, ,00 0,06300 sedlová střecha s dřevěným krovem 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02300 asfaltové pasy 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00700 pozin. plech 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,04300 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,03000 cementovápenné omítky 09 Vnitřní obklady keram Ch 0, ,00 0, Schody Ch 0, ,00 0, Dveře S 0, ,00 0,02300 ocelová vrata, dveře 12 Vrata S 0, ,00 0,02700 ocelová 13 Okna P 0, ,46 0, Povrchy podlah S 0, ,00 0,03100 betonové 15 Vytápění Ch 0, ,00 0, Elektroinstalace S 0, ,00 0, /380 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00300 ano 18 Vnitřní vodovod Ch 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace Ch 0, ,00 0, Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody Ch 0, ,00 0, Vybavení kuchyní Ch 0, ,00 0, Vnitřní hygien. zař. Ch 0, ,00 0, Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0, Instal.prefabr.jádra S 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 66 r. Předpokládaná životnost: 80 r. Celkové opotřebení: 100 % / 80 r. x 66 r. = 82,50 % 5.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 2, typ "R") 2.460,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 0,

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3218/2014 o ceně nemovitostí v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav: rodinného domu č.p. 80 na pozemku parc. č. 8, s pozemkem parc. č. 8, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3451 311 / 09. dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3451 311 / 09 dle Usnesení č.j. 067 EX 2516/03-684 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Adresa: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 75-05-2014-revize č.1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 75-05-2014-revize č.1 O ceně nemovitostí pozemku parc.č.508 jehož součástí je stavba bez čp/če na ulici 1.Máje na LV.č.1087 v k.ú. 635448 Fulnek Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012

Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Dodatek č.1 ke ZP 5439-45 /2012 Předmět ocenění: Nebytový (provozní) objekt dokončený pozemek vlastníka parcela č. 360, 361, 362/1, 362/2, 362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 362/7, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12,

Více

Znalecký posudek č. 104/30/11

Znalecký posudek č. 104/30/11 Znalecký posudek č. 104/30/11 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 583 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. st. 940/6, st. 1242/1 a 598/2 v k.ú. a obci Čáslav, okres Kutná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 693/2015. předmětu dražby v místě a čase obvyklé pro účely veřejné dražby dobrovolné dle zákona 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Cheb, K Nemocnici 2375/2A, PSČ 350 02 tel. 354 423 408; mobil 603 380 165; E-mail karbanova@zkdusek.com ZNALECKÝ POSUDEK č. 693/2015 o obvyklé ceně nemovitostí stavební parcely č. st. 53 zastavěná plocha

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008

ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 231-03/2008 Předmětem ocenění je bytová jednotka č. 467/1 včetně podílu na společných částech domu čp. 467 a cena práv a závad s nemovitostí spojených. Nemovitost se nachází na ul.

Více

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013

Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1933 / 119 / 2013 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům bez nebytových prostor v současném stavu Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Znalecký posudek č. 120-3165/11 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: pro exekutora Mgr. Jiřího Krále Spoluvlastnický podíl o velikosti id ½ na nemovitostech,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2275 372 / 2013. dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2275 372 / 2013 dle Usnesení č.j. 067 EX 3047/06-236 Objednavatel: Exekutorský úřad Praha 5 JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor Sídlo: Evropská 663/132, 160 00 Praha 6 IČ:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9876-27/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9876-27/2015 o ceně souboru nemovitých věcí - pozemku parc.č. 2453/53 a 2 ideálních podílů 625/10000 stavby Horní Litvínov č.p. 842 na pozemku parc.č. 2453/4, vše v k.ú. Horní Litvínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník.

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník. ZNALCI A ODHADCI znalecký ústav, spol. s r.o. znalecký ústav Nám.28. října 3, 602 00 Brno www.znalciaodhadci.cz, IČ : 25 57 72 98 DIČ : CZ25577298 tel. 533 039 051 znalciaodhadci@gmail.com, ID schránky

Více