ZNALECKÝ POSUDEK č /2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2013 o obvyklé ceně nemovitosti - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č. 2801/1, budovou bez čp/če (administrativa) na p.č. 2801/28, budovou tech.vybavenosti na p.č. 2801/29, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/36, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/39 a p.č. 2801/43, budovou trafa (výroba) na p.č. 2801/49, budovou vodárny bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/50, budovou skladu bez čp/če (výroba) p.č. 2801/51 a budovou skladu bez čp/če (tech.vyb) na p.č. 2801/55 s příslušenstvím a pozemky p.č. 2801/1, 2801/2, 2801/11, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/36, 2801/37, 2801/39, 2801/43, 2801/49, 2801/50, 2801/51, 2801/52, 2801/55, 2801/56 a p.č. 2801/67 vše zapsáno na LV č pro obec Svatobořice -Mistřín (kód ), katastrální území Svatobořice (kód ), okres Hodonín u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín Objednavatel posudku: JUDr. Truschinger insolvenční správce LARIA TREND s.r.o., Vrbátky 317/1, Svatobořice Účel posudku: Podklad pro insolvenční řízení - stanovení hodnoty nemovitého majetku Předpis pro ocenění: zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb. v platném znění a metodiky pro tržní oceňování Ocenění ke dni : Posudek vypracoval: Ing. Jiří Lysák Rázusova 42, Brno telefon : IČ : znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků Posudek obsahuje 62 stran textu včetně titulního listu + přílohy a předává se objednavateli ve 2 vyhotoveních. V Brně dne

2 A. NÁLEZ A.1. Znalecký úkol Úkolem znaleckého posudku je stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č. 2801/1, budovou bez čp/če (administrativa) na p.č. 2801/28, budovou tech.vybavenosti na p.č. 2801/29, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/36, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/39 a p.č. 2801/43, budovou trafa (výroba) na p.č. 2801/49, budovou vodárny bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/50, budovou skladu bez čp/če (výroba) p.č. 2801/51 a budovou skladu bez čp/če (tech.vyb) na p.č. 2801/55 s příslušenstvím a pozemky p.č. 2801/1, 2801/2, 2801/11, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/36, 2801/37, 2801/39, 2801/43, 2801/49, 2801/50, 2801/51, 2801/52, 2801/55, 2801/56 a p.č. 2801/67 vše zapsáno na LV č pro obec Svatobořice -Mistřín (kód ), katastrální území Svatobořice (kód ), okres Hodonín, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín podle objednávky a dispozic zadavatele ze dne Posudek je vypracován podle současně platných cenových předpisů tzn. zákona č.151/97 Sb. v platném znění o oceňování majetku a prováděcí vyhl.č.3/2008 Sb. vplatném znění. Ocenění je provedeno ke dni A.2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Technická prohlídka a obhlídka nemovitosti byla provedena dne A.3 Způsob ocenění Ocenění používá běžně zavedené metodiky pro tržní oceňování nemovitého a movitého majetku. To znamená použití znaleckého Standardu ústavu soudního inženýrství VUT v Brně ke zjištění obvyklé (obecné, tržní) ceny, popřípadě s využitím metodiky pro bankovní účely zpracované týmem expertů České komory odhadců majetku (ČKOM) a novel, metodiky SINDAT - Česká spořitelna a dalších vhodných způsobů oceňování. Rozsah ocenění odpovídá zohlednění všech informací a podkladů, které jsou k dispozici a byly v době zpracování odhadu dostupné. Odhad přihlíží ke všem vlivům, které ovlivňují tržní cenu nemovitosti. A.3.1 Metody oceňování Pro odhad ceny obvyklé jsou nejčastěji používány pojmy cena obecná, tržní nebo obchodní hodnota. Tyto pojmy jsou obvykle definovány jako cena (hodnota) stanovená k určitému datu, za kterou by mohla být nemovitost v daném místě prodána v obvyklém obchodním styku v daném čase. Přitom se zvažují všechny okolnosti které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. A.4. Podklady pro zpracování posudku - zákon č.151/1997 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění - vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl.č.460/2009 Sb., vyhl.č. 364/2010 Sb. a vyhl.č. 387/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od Úřední oceňování majetku Prof. Albert Bradáč, Ing. Vlasta Scholzová, Ing. Pavel Krejčíř (Leden 2012, CERM, s.r.o., Brno) - Občanský zákoník č.40/1964 Sb. v aktuálním znění - Stavební zákon č.50/1976 Sb. v platném znění - Katastr nemovitostí po novele - 4. vydání praktické příručky Ing. Kuba, Ing. Olivová - vydal Linde Praha a.s., r Výpočetní program NEM 387 (autor TARANT - THAM) - Výpis z LV č pro k.ú. Svatobořice ze dne

3 - Výkresová dokumentace - není k dispozici - Výstup z mapového podkladu serveru Seznam.cz/mapy - místopis - fotodokumentace znalce - údaje sdělené majitelem - memoranda realitních kanceláří (nabídky nemovitostí z realitních serverů SReality, Reals, REALGate atd. - ústní informace objednatele posudku a poznatky z osobní prohlídky ze dne B. N Á L E Z B.1. Vlastnické a evidenční údaje - list vlastnictví : LV č vlastník : LARIA TREND s.r.o., Vrbátky 317/1, Svatobořice-Mistřín, Svatobořice - okres : Hodonín - obec : Svatobořice - Mistřín - katastrální území : Svatobořice STAVBA : Svatobořice, č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, Svatobořice, č.p.317 (výroba) na pozemku p.č. 2801/1, budova bez čp/če (administrativa) na p.č. 2801/28, budova tech.vybavenosti na p.č. 2801/29, budova bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/36, budova bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/39 a p.č. 2801/43, budova trafa (výroba) na p.č. 2801/49, budova vodárny bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/50, budova skladu bez čp/če (výroba) p.č. 2801/51 budova skladu bez čp/če (tech.vyb) na p.č. 2801/55 POZEMKY : p.č. 2801/1, 2801/2, 2801/11, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/36, 2801/37, 2801/39, 2801/43, 2801/49, 2801/50, 2801/51, 2801/52, 2801/55, 2801/56 a p.č. 2801/67 - viz výpis z LV č pro k.ú. Svatobořice (příloha posudku) Specifikace výměr pozemků dle způsobu užívání : Přehled pozemků v areálu Parč. č druh m2 2801/1 Zastavěná pl. a nádvoří /2 Zastavěná pl. a nádvoří /28 Zastavěná pl. a nádvoří /29 Zastavěná pl. a nádvoří /36 Zastavěná pl. a nádvoří /39 Zastavěná pl. a nádvoří /43 Zastavěná pl. a nádvoří

4 2801/49 Zastavěná pl. a nádvoří /50 Zastavěná pl. a nádvoří /51 Zastavěná pl. a nádvoří /55 Zastavěná pl. a nádvoří 929 CELKEM /11 Ostatní plocha /30 Ostatní plocha /31 Ostatní plocha /32 Ostatní plocha /37 Ostatní plocha /56 Ostatní plocha /67 Ostatní plocha 105 CELKEM /33 ostatní, komunikace /52 ostatní, komunikace CELKEM LV č B.2.Dokumentace a skutečnost Je oceňována funkčně samostatná část uzavřeného areálu bývalého závodu Slezan n.p. Areál je tvořen jednak provozními stavbami přizpůsobenými pro dřevovýrobu a skladové a technické zázemí výroby. Zásadní budovou areálu je členitá výrobní hala na parc.č. 2801/43 v půdorysném tvaru písmene U, která vedle výrobních ploch obsahuje i prostory expedičního skladu. S objektem výroby souvisí i další provozní objekty jako skladů, sušárnu dřeva a dílny údržby. Dále pak samostatná budova bývalé kovárny, kotelna a skladové prostory rozptýlené v areálu (p.č. 2801/51, 2801/55) a technické zázemí jako je budova trafa a budova vodárny. Většina objektů nemá samostatné číslo popisné a rovněž nemá samostatné parcelní číslo pod stavbou. Pro účely jednoznačné identifikace těchto staveb, jsou kromě názvů vyplývajících z jejich využití označeny čísly, které jsou vyznačeny i ve schamatickém plánku, který je zařazen do přílohy posudku. Na pozemku parc.č. 2801/29 se vyskytují rozptýleně stavby dílny údržby, objekt kotelny (č.10), sušárna řeziva (č.11) a sklad č.9 a sklad č. 12. Na pozemku parc.č. 2801/36 je umístěn objekt vrátnice situován u vstupu do areálu. Na pozemku parc.č. 2801/1 jsou vedle budovy č.p. 317 (sklad řeziva) umístěny další objekty jako hasičská zbrojnice, kovárna a stará kotelna. Největším objektem je výrobní hala bez čp/če na pozemku parc.č. 2801/43 s připojenou přístavbou na parc.č. 2801/39, kde jsou umístěny výrobní i skladové plochy. Budova na parc.č. 2801/2 je v současné době v přestavbě - rozbourána vnitřní dispozice. Ke dni ocenění je areál mimo provoz, provozní media jsou až na vyjimky odpojena. Stavebně - technický stav budov je vzhledem k zanedbané údržbě a opravám výrazně zhoršený. Vyjimkou je hlavní výrobní budova, která byla v souvislosti s provozem udržována do doby, kdy byla výroba zastavena. V poměrně dobré stavu je stavba nové kotelny na parc.č. 2801/29 (obj.č.10), která ale není rovněž v provozu. Technický stav administrativní budovy (obj.č. 2) na parc.č. 2801/28 odpovídá stáří budovy. Ostatní budovy jsou poměrně výrazně morálně i fyzicky opotřebeny. Ke dni ocenění není žádná z oceňovaných staveb v areálu smluvně pronajata. Výše reálně dosažitelného nájmu byla stanovena v obvyklých hodnotách odpovídajících současnému stavu nemovitostí, informací realitních kanceláří, realitních serverů např. Sreality, atd. a databáze znalce

5 Objednatel posudku předložil znalci doklady uvedené v části A.3. tohoto znaleckého posudku. Další údaje jsou uvedeny na základě skutečností zjištěných na místě prohlídkou a měřením. C. P O S U D E K C.1 Popis předmětné nemovitosti Oceňovaný areál č.p. 317 a č.p.405 je umístěn na okraji obce Svatobořice - Mistřín u vjezdu do obce ve směru od Kyjova. V obci působí Obecní úřad Svatobořice - Mistřín a je zde rozvinuta občanská vybavenost správního, nákupního a stravovacího charakteru odpovídající velikosti obce kategorie od 2-5 tis. obyvatel. Je zde zřízen poštovní úřad, základní škola a zdravotnické zařízení, obchody a restaurace odpovídající velikosti obce. Širší nabídka služeb je dostupná v Kyjově. Byla vybudována komplexní infrastruktura rozvodů inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektrorozvody a plyn). Obec leží cca ve vzdálenosti 2 km západně od Kyjova, katastr přiléhá k vlastnímu území Kyjova. Celý areál je napojen na vodovod, elektřina z vlastní trafostanice, splašková kanalizace je svedena mimo areál do čističky odpadních vod. Z hlavního energetického zdroje jsou vedeny přípojky k jednotlivým objektům celého areálu včetně oceňované části. Dopravní napojení je možné především silniční dopravou, v obci je i železniční stanice. C.2 Ocenění předmětné nemovitosti Cena předmětné nemovitosti je stanovena podle zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. v aktuální znění ke dni ocenění. Pro účely ocenění se posuzují stavby podle účelu užití. Při nesouladu mezi účelem užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo ve stavebním povolením a skutečným užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby. Nejsou-li zachovány doklady o účelu, pro který byla stavba povolena, nebo při nesouladu mezi stavem uvedeným v KN a skutečným stavem platí, že stavba je určena k účelu pro který je svým stavebně-technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad. Hlavní objekt nemovitosti byla postavena jako provozní stavba v roce C.3 Struktura znaleckého posudku Pro vytvoření struktury a intervalu srovnatelných cen bylo provedeno ocenění metodikou administrativní ceny podle cenového předpisu (Část I C.) tzn. podle stávajícího platného cenového předpisu vyhl.č. 3/2008 Sb. v aktuálním znění a metodikou zjištění obvyklé ceny (Část II - D) s použitím porovnávacího přístupu z databáze znalce. Část I (C) - Věcná hodnota staveb dle vyhl.č. 3/2008 Sb. v platném znění zjištěná dle vyhl.č.387/2011 Sb. Část II (D) - Obvyklá cena dle znaleckého standardu pro zjišťování obvyklých (tržních) cen C.4 Věcná hodnota staveb C.4.1 STAVBY 1. Výrobní hala na p.č. 2801/ Výrobní hala na p.č.2801/43 - obj Výrobní hala na p.č. 2801/43 kř Výrobní hala na p.č.280/43 - čelní 1.4 Hala na p.č.2801/43 - soc. křídlo 2. Adm.budova na p.č.2801/28 obj.č.2 3. Budova skladu na p.č.2801/2 obj.č.3 4. Sklad řeziva na p.č. 2801/1 obj.č.4 5. Hasič.zbroj. na p.č.2801/1 obj.č.5 6. Kovárna na p.č.2801/1 obj.č.6 7. Stará kotelna na p.č.2801/1 obj.č.7-5 -

6 8. Dílna na p.č.2801/29 obj.č.8 9. Sklad č.1 na p.č.2801/29 obj.č Kotelna na p.č.2801/29 obj.č Sušárna na p.č.2801/29 obj.č Sklad č.2 na p.č. 2801/29 obj.č Vrátnice na p.č. 2801/36 č Sklad č.3 na p.č. 2801/55 č Budova skladu na p.č. 2801/55 č Vodárna na p.č. 2801/50 č Trafostanice na p.č. 2081/49 č Studna vodárenská 19. Transformátor olejový (2 ks) 20. Budova garáží C.4.2 Pozemky s příslušenstvím Vnitřní infrastruktura areálu tj. rozvody sítí a technologické rozvody jsou součástí ceny pozemků. C.5 Věcná hodnota staveb 1. Výrobní hala na p.č. 2801/43 Jedná se o hlavní výrobní objekt členěný na výrobní, skladové haly a křídlo sociálního zázemí. Půdorysná plocha je tvořena třemi křídly propojených čtvrtým v jejím čele. V prvním křídle probíhá opracování řeziva, na něj navazuje prostor přibližně poloviny čelního křídla, kde je montážní prostor. Na ten navazuje úsek umístěný v prostředním křídle spolu s kompresorovnou, na křídlo opět čelní křídlo, kde je ve zbývající polovině sklad expedice. V posledním křídle je sociální zázemí se šatnami, umývárnami, denními místnostmi a záchody. Budova byla postavena v roce V průběhu užívání byl průběžně upravován a udržován. V období přelomu k datu ocenění byla údržba zanedbána. V předchozí období byla vyměněna část poškozené krytiny, vybavena kompresorová stanice a lakovna. V současné době není budova provozována. 1.1 Výrobní hala na p.č. 2801/43 - obj Nález Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 37,20x16,85+8,30x4,05 = 660,44 m2 3,85 m Zastavěná plocha podlaží celkem 660,44 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 660,44 m2 / 1 = 660,44 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 660,44 / 660,44 x 3,85 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,85 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3-6 -

7 Vrchní stavba 37,20x16,85x3,85+8,30x4,05x2,80 = 2.507,38 m3 Zastřešení 37,20x16,85x2,05/2 = 642,49 m3 Obestavěný prostor celkem 3.149,87 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: průmysl a sklad. (bez jeřábových drah) Konstrukce: zděné Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/660,44 m2 = 0,930 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/3,85 m + 0,30 = 1, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy S 0, ,00 0, Svislé konstrukce S 0, ,00 0, Stropy S 0, ,00 0, Zastřešení S 0, ,00 0, Krytiny střech S 0, ,00 0, Klempířské konstrukce S 0, ,00 0, Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0, Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0, Vnitřní obklady keram S 0, ,00 0, Schody Ch 0, ,00 0, Dveře Ch 0, ,00 0, Vrata S 0, ,00 0, Okna S 0, ,00 0, Povrchy podlah S 0, ,00 0, Vytápění S 0, ,00 0, Elektroinstalace S 0, ,00 0, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod Ch 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace Ch 0, ,00 0, Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody Ch 0, ,00 0, Vybavení kuchyní S 0, ,00 0, Vnitřní hygien. zař. Ch 0, ,00 0, Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) - 7 -

8 Základní cena (příloha č. 3, typ "E") 1.620,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,930 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,027 vybavení K4 x 0,848 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC ) x 2,123 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.1) x 0,316 Základní cena upravená ZCU 804,32 Kč/m3 Obestavěný prostor x 3.149,87 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,44 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,93 Kč Zjištěná cena - výrobní hala na p.č ,51 Kč 1.2 Výrobní hala na p.č. 2801/43 kř Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 37,30x13,60+15,85x2,70 = 550,08 m2 3,55 m Zastavěná plocha podlaží celkem 550,08 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 550,08 m2 / 1 = 550,08 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 550,08 / 550,08 x 3,55 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,55 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 550,08x3,55 = 1.952,78 m3 Zastřešení (37,30x13,60+15,85x2,70)x3,35/2 = 921,38 m3 Obestavěný prostor celkem 2.874,16 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: průmysl a sklad. (bez jeřábových drah) Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/550,08 m2 = 0,

9 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/3,55 m + 0,30 = 1, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl Podíly celkem 0,000 Koeficient vybavení stavby K4 upraven na hodnotu 1, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "E") 1.620,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,932 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,089 vybavení K4 x 1,000 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC ) x 2,123 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.1) x 0,316 Základní cena upravená ZCU 1.007,91 Kč/m3 Obestavěný prostor x 2.874,16 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,61 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,98 Kč Zjištěná cena - výrobní hala na p.č ,63 Kč 1.3 Výrobní hala na p.č.280/43 - čelní Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 70,65x18,75 = 1.324,69 m2 4,40 m Zastavěná plocha podlaží celkem 1.324,69 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 1.324,69 m2 / 1 = 1.324,69 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 1.324,69 / 1.324,69 x 4,40 = 4, m Průměrná výška podlaží 4,40 m - 9 -

10 Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 1324,69x4,40 = 5.828,64 m3 Zastřešení 1324,69x1,60/2 = 1.059,75 m3 Obestavěný prostor celkem 6.888,39 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: skladování a manipulace Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/1.324,69 m2 = 0,925 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/4,40 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl Podíly celkem 0,000 Koeficient vybavení stavby K4 upraven na hodnotu 1, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "J") 1.599,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,925 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 0,936 vybavení K4 x 1,000 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1252) x 2,122 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.8) x 0,399 Základní cena upravená ZCU 1.071,05 Kč/m3 Obestavěný prostor x 6.888,39 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,11 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,66 Kč Zjištěná cena - výrobní hala na p.č ,45 Kč

11 1.4 Hala na p.č.2801/43 - soc. křídlo Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 36,90x9,75+7,75x7,25 = 415,96 m2 2,90 m Zastavěná plocha podlaží celkem 415,96 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 415,96 m2 / 1 = 415,96 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 415,96 / 415,96 x 2,90 = 2, m Průměrná výška podlaží 2,90 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 415,96x2,90 = 1.206,28 m3 Zastřešení 36,90x9,75x2,10/2+7,75x7,25x1,60/2 = 422,71 m3 Obestavěný prostor celkem 1.628,99 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: Účel užití: Konstrukce: hala pro obchod (společné stravování) zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/415,96 m2 = 0,936 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/2,90 m + 0,30 = 1, Konstrukce a vybavení stavby Koeficient vybavení stavby K4 upraven na hodnotu 1, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "C") 1.996,00 Kč/m3 Koeficienty:

12 konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,936 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,266 vybavení K4 x 1,000 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 123) x 2,152 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.2) x 0,596 Základní cena upravená ZCU 2.771,95 Kč/m3 Obestavěný prostor x 1.628,99 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,83 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,14 Kč Zjištěná cena - hala na p.č.2801/ ,69 Kč 1.5 Výrobní hala celkem 1.1 Výrobní hala na p.č.2801/43 - obj ,51 Kč 1.2 Výrobní hala na p.č. 2801/43 kř ,63 Kč 1.3 Výrobní hala na p.č.280/43 - čelní ,45 Kč 1.4 Hala na p.č.2801/43 - soc. křídlo ,69 Kč Zjištěná cena celkem ,28 Kč 2. Adm.budova na p.č.2801/28 obj.č Nález Administrativní budova je samostatně stojící na p.č. 2801/28. Jedná se o objekt se dvěmi nadzemními podlažími. V obou podlažích jsou kanceláře spolu se sociálním zařízením s WC a malými kuchyňkami. Budova byla podle informací v roce Objekt prošel částečnou rekonstrukcí spočívající ve výměně střešní krytiny, klempířských prvků, opravena fasáda a vnitřní omítky, podlahy a vybavení. Je užívána pouze část budovy insolvenčním správcem. 2.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 12,15x10,70+3,00x0,60 = 131,81 m2 3,10 m 2.NP 12,15x10,70 = 130,01 m2 3,00 m Zastavěná plocha podlaží celkem 261,82 m2 Počet podlaží: 2 Průměrná zast. plocha podlaží: 261,82 m2 / 2 = 130,91 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 131,81 / 261,82 x 3,10 = 1, m 2.NP 130,01 / 261,82 x 3,00 = 1, m Průměrná výška podlaží 3,05 m

13 Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 12,15x10,70x3,10+3,00x0,6x3,10 = 408,60 m3 130,01x3,00 = 390,03 m3 Vrchní stavba celkem 798,63 m3 Zastřešení 12,15x10,70x1/3x1,90 = 82,34 m3 Obestavěný prostor celkem 880,97 m3 2.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: budova Účel užití: budovy pro administrativu Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/130,91 m2 = 0,970 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,10/v + 0,30 = 2,10/3,05 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy, zemní práce S 0, ,00 0,08200 betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,17400 zděné 03 Stropy S 0, ,00 0,09300 stropy s rovnými podhledy 04 Zastřešení S 0, ,00 0,07300 stanová střecha s dřevěným krovem 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02100 střešní krytina onduline 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00600 pozink. plech 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,06900 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,03300 vápenocementové omítky 09 Vnitřní obklady keram S 0, ,00 0,01800 WC, kuchyňky 10 Schody S 0, ,00 0,02900 dřevěné 11 Dveře S 0, ,00 0,03100 dřevěné plné, prosklenné 12 Vrata S 0, ,00 0,00000 nejsou 13 Okna S 0, ,00 0,05200 dvojitá v dřevěných rámech

14 14 Povrchy podlah S 0, ,00 0,03200 keramická dlažba, textilní krytiny 15 Vytápění S 0, ,00 0,04200 ústřední 16 Elektroinstalace S 0, ,00 0, /380 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00300 instalován 18 Vnitřní vodovod S 0, ,00 0,03200 studená i teplá 19 Vnitřní kanalizace S 0, ,00 0,03100 od zařizovacích předmětů, svislá i vodorovná 20 Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 0, ,00 0, Vybavení kuchyní S 0, ,00 0,00000 kuch. linky, vařiče 23 Vnitřní hygien. zař. S 0, ,00 0,03000 umývadla, WC splachovací 24 Výtahy Ch 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0, Instal.prefabr.jádra S 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 46 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 46 r. = 46,00 % 2.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 2, typ "F") 2.807,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 0,939 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,970 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 0,989 vybavení K4 x 0,927 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 122) x 2,127 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.2) x 0,596 Základní cena upravená ZCU 2.525,74 Kč/m3 Obestavěný prostor x 880,97 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,17 Kč Snížení o opotřebení 46,00 % ,54 Kč Zjištěná cena - adm.budova na p.č ,63 Kč 3. Budova skladu na p.č.2801/2 obj.č Nález Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu. V budově se v minulosti provozovala prodejna květin. Dispozičně obsahuje kancelář se sociál. zázemím, dva skladové prostory a prodejna s kuchyňkou. Technický stav : Postavení budovy se datuje do roku , technický stav zhoršený, částečně vybourán vnitřní interiér

15 3.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 26,10x12,05 = 314,51 m2 4,20 m Zastavěná plocha podlaží celkem 314,51 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 314,51 m2 / 1 = 314,51 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 314,51 / 314,51 x 4,20 = 4, m Průměrná výška podlaží 4,20 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 314,51x4,20 = 1.320,94 m3 Zastřešení 0,00 m3 Obestavěný prostor celkem 1.320,94 m3 3.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: budova Účel užití: skladování a manipulace Konstrukce: zděné Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/314,51 m2 = 0,941 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,10/v + 0,30 = 2,10/4,20 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy, zemní práce S 0, ,00 0,13200 základové betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,25840 zděné o tl. 45 cm 02 Svislé konstrukce Ch 0, ,00 0, Stropy S 0, ,00 0,13800 s rovným podhledem 04 Zastřešení S 0, ,00 0,07000 sedlová střech a malém spádu 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02900 onduline 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00700 pozink. plech

16 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,04200 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,02900 vápennocementové omítky 09 Vnitřní obklady keram S 0, ,00 0,00000 WC, kuchyňka 10 Schody S 0, ,00 0,01800 nejsou 11 Dveře S 0, ,00 0,02400 standard 12 Vrata S 0, ,00 0,03000 standard 13 Okna S 0, ,00 0,03400 dvojitá rámová 14 Povrchy podlah S 0, ,00 0,02900 betonové, lité a ker. dlažba (WC) 15 Vytápění S 0, ,00 0,00000 ústřední 16 Elektroinstalace S 0, ,00 0, /220 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00400 ano 18 Vnitřní vodovod S 0, ,00 0,00000 rozvody teplé a studené vody 19 Vnitřní kanalizace S 0, ,00 0,00000 ano 20 Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 0, ,00 0,00000 centrální zdroj 22 Vybavení kuchyní S 0, ,00 0,00000 kuchyňská linka 23 Vnitřní hygien. zař. S 0, ,00 0,00000 umývadla, WC 24 Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0, Instal.prefabr.jádra S 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 71 r. Předpokládaná životnost: 80 r. Celkové opotřebení: 100 % / 80 r. x 71 r. = 88,75 % Podle přílohy č. 15 může opotřebení činit max. 85,00 %. 3.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 2, typ "S") 2.231,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 0,939 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,941 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 0,800 vybavení K4 x 0,902 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1252) x 2,122 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.8) x 0,399 Základní cena upravená ZCU 1.023,74 Kč/m3 Obestavěný prostor x 1.320,94 m3-16 -

17 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,12 Kč Snížení o opotřebení 85,00 % ,25 Kč Zjištěná cena - budova skladu na p.č ,87 Kč 4. Sklad řeziva na p.č. 2801/1 obj.č Nález Jedná se o jednopodlažní halového typu objekt pravidelného obdélníkového půdorysu, který je užíván pro skladové účely - skladování řeziva. Podle informačních zdrojů byl objekt postaven v roce V průběhu užívání byla vyměněna střešní krytina a prováděna pouze běžná údržba. Stav objektu odpovídá jeho stáří, bez modernizace s předpokladem oprav. 4.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 34,80x6,40 = 222,72 m2 3,20 m Zastavěná plocha podlaží celkem 222,72 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 222,72 m2 / 1 = 222,72 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 222,72 / 222,72 x 3,20 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,20 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 222,72x3,20 = 712,70 m3 Zastřešení 34,80x6,40x1,90/2 = 211,58 m3 Obestavěný prostor celkem 924,28 m3 4.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: skladování a manipulace Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/222,72 m2 = 0,950 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/3,20 m + 0,30 = 1,

18 4.4 Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy S 0, ,00 0,12200 betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,29300 zděné konstrukceno tl. 45 cm 03 Stropy S 0, ,00 0,08900 rovný podhled 04 Zastřešení S 0, ,00 0,11000 sedlová střech s nízkým spádem 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02900 onduline 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00700 pozinkovaný plech 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,06100 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,03300 cementové omítky 09 Vnitřní obklady keram Ch 0, ,00 0, Schody Ch 0, ,00 0, Dveře S 0, ,00 0,02200 dřevěné a ocelová vrata 12 Vrata S 0, ,00 0,02300 ocel. vrata 13 Okna S 0, ,00 0,04300 jednoduchá okna v ocel. rámech 14 Povrchy podlah S 0, ,00 0,04800 betonové 15 Vytápění P 0, ,46 0, Elektroinstalace S 0, ,00 0, /380 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00400 ano 18 Vnitřní vodovod P 0, ,46 0, Vnitřní kanalizace S 0, ,00 0,00000 ano 20 Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody Ch 0, ,00 0, Vybavení kuchyní Ch 0, ,00 0, Vnitřní hygien. zař. Ch 0, ,00 0, Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 66 r. Předpokládaná životnost: 80 r. Celkové opotřebení: 100 % / 80 r. x 66 r. = 82,50 % 4.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "J") 1.599,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,950 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,175 vybavení K4 x 0,

19 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1252) x 2,122 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.8) x 0,399 Základní cena upravená ZCU 1.285,60 Kč/m3 Obestavěný prostor x 924,28 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,37 Kč Snížení o opotřebení 82,50 % ,86 Kč Zjištěná cena - sklad řeziva na p.č ,51 Kč 5. Hasič.zbroj. na p.č.2801/1 obj.č Nález Budova hasičské zbrojnice na p.č. 2801/1 je jednopodlažní objekt užívaný pro garážování. Byl postaven v roce 1946, bez údržbový stav, zhoršený. 5.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 7,40x5,95 = 44,03 m2 3,80 m Zastavěná plocha podlaží celkem 44,03 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 44,03 m2 / 1 = 44,03 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 44,03 / 44,03 x 3,80 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,80 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 44,03x3,80 = 167,31 m3 Zastřešení 7,40x5,95x2,60/2 = 57,24 m3 Obestavěný prostor celkem 224,55 m3 5.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: budova Účel užití: garáže (oprava, údržba) Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/44,03 m2 = 1,

20 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,10/v + 0,30 = 2,10/3,80 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy, zemní práce S 0, ,00 0,10900 betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,25800 nosné zděné 03 Stropy S 0, ,00 0,12000 rovný podhled 04 Zastřešení S 0, ,00 0,06300 sedlová střecha s dřevěným krovem 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02300 asfaltové pasy 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00700 pozin. plech 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,04300 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,03000 cementovápenné omítky 09 Vnitřní obklady keram Ch 0, ,00 0, Schody Ch 0, ,00 0, Dveře S 0, ,00 0,02300 ocelová vrata, dveře 12 Vrata S 0, ,00 0,02700 ocelová 13 Okna P 0, ,46 0, Povrchy podlah S 0, ,00 0,03100 betonové 15 Vytápění Ch 0, ,00 0, Elektroinstalace S 0, ,00 0, /380 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00300 ano 18 Vnitřní vodovod Ch 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace Ch 0, ,00 0, Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody Ch 0, ,00 0, Vybavení kuchyní Ch 0, ,00 0, Vnitřní hygien. zař. Ch 0, ,00 0, Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0, Instal.prefabr.jádra S 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 66 r. Předpokládaná životnost: 80 r. Celkové opotřebení: 100 % / 80 r. x 66 r. = 82,50 % 5.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 2, typ "R") 2.460,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 0,

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 521/203/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 521/203/2010 o ceně obvyklé stavby bez čp/če, jiná st., na pozemku č. parc. St. 7/3 vč. příslušenství a pozemku č. parc. St. 7/3, k.ú. Ostrov u Ouběnic, obec Ouběnice, zapsáno na LV

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 518/200/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 518/200/2010 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 13, na pozemku č. parc. 1500 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 1500, č. parc. 1501, č. parc. 1607/1, k.ú. Proseč nad Nisou, obec Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2315-52/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2315-52/12 o ceně nemovitosti objektu bydlení č.p. 1252 na pozemku p.č. 239 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Husovice, obec Brno, okres Brno-město s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6633/154-2012 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6633/154-2012 o ceně nemovitosti I. bytové jednotky č. 359/6 v k.ú. Žacléř, obec Žacléř, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech domů a pozemcích II. řadové garáže na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 721/191/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 721/191/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 68 na pozemku č. parc. St. 52/2 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 52/2, č. parc. 70/3, č. parc. 70/6, k.ú. Otín u Jindřichova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3118/319/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 29/3 s příslušenstvím a podílem na společných částech domu čp. 29 a na pozemku p.č. st. 74, vše v k.ú. Letohrad

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 3989 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Rodinný dům č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1112-050/11

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1112-050/11 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1112-050/11 ve věci stanovení obvyklé ceny: - rodinného domu č.p.10 na parcele č.st.4 podle LV 229 pro k.ú. Štěnovický Borek, obec Štěnovický Borek, okr. Plzeň-město Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 634/105/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 634/105/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 170, na pozemku č. parc. St. 170 vč. příslušenství a pozemků č. parc. St. 170, č. parc. 451/2, k.ú. Dřetovice, obec Dřetovice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.326-136 / 14 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.326-136 / 14 o obvyklé ceně podílu 1/6 nemovitých věcí - 4 ks pozemků ZPF parc.č.902/10, parc.č.971/31, parc.č.1000/18, parc.č.1000/29 dle LV 39 pro k.ú.slavonín, obec Olomouc,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 Okres: Louny Obec: Louny Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 o obvyklé ceně nemovitosti bytu č. jednotky 2199/7 v budově č.p. 2199 na pozemku p.č. 1488/61 včetně podílu č. 7736/62324 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ budovy obč. vyb. č.p. 1911 včetně příslušenství a pozemku parc.č. 396/2 v Českých Budějovicích, ulici Matice Školské nemovitosti zapsané na LV č. 2779 pro obec České Budějovice

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0180-020/2011. o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0180-020/2011. o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský ZNALECKÝ POSUDEK č. 0180-020/2011 o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský Objednatel posudku: Účel posudku: Eurodražby cz, a.s. U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více