ZNALECKÝ POSUDEK č /2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013"

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2013 o obvyklé ceně nemovitosti - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č. 2801/1, budovou bez čp/če (administrativa) na p.č. 2801/28, budovou tech.vybavenosti na p.č. 2801/29, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/36, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/39 a p.č. 2801/43, budovou trafa (výroba) na p.č. 2801/49, budovou vodárny bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/50, budovou skladu bez čp/če (výroba) p.č. 2801/51 a budovou skladu bez čp/če (tech.vyb) na p.č. 2801/55 s příslušenstvím a pozemky p.č. 2801/1, 2801/2, 2801/11, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/36, 2801/37, 2801/39, 2801/43, 2801/49, 2801/50, 2801/51, 2801/52, 2801/55, 2801/56 a p.č. 2801/67 vše zapsáno na LV č pro obec Svatobořice -Mistřín (kód ), katastrální území Svatobořice (kód ), okres Hodonín u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín Objednavatel posudku: JUDr. Truschinger insolvenční správce LARIA TREND s.r.o., Vrbátky 317/1, Svatobořice Účel posudku: Podklad pro insolvenční řízení - stanovení hodnoty nemovitého majetku Předpis pro ocenění: zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a prováděcí vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb. v platném znění a metodiky pro tržní oceňování Ocenění ke dni : Posudek vypracoval: Ing. Jiří Lysák Rázusova 42, Brno telefon : IČ : znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, oceňování podniků Posudek obsahuje 62 stran textu včetně titulního listu + přílohy a předává se objednavateli ve 2 vyhotoveních. V Brně dne

2 A. NÁLEZ A.1. Znalecký úkol Úkolem znaleckého posudku je stanovit obvyklou (tržní) cenu nemovitostí - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č. 2801/1, budovou bez čp/če (administrativa) na p.č. 2801/28, budovou tech.vybavenosti na p.č. 2801/29, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/36, budovou bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/39 a p.č. 2801/43, budovou trafa (výroba) na p.č. 2801/49, budovou vodárny bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/50, budovou skladu bez čp/če (výroba) p.č. 2801/51 a budovou skladu bez čp/če (tech.vyb) na p.č. 2801/55 s příslušenstvím a pozemky p.č. 2801/1, 2801/2, 2801/11, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/36, 2801/37, 2801/39, 2801/43, 2801/49, 2801/50, 2801/51, 2801/52, 2801/55, 2801/56 a p.č. 2801/67 vše zapsáno na LV č pro obec Svatobořice -Mistřín (kód ), katastrální území Svatobořice (kód ), okres Hodonín, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Hodonín podle objednávky a dispozic zadavatele ze dne Posudek je vypracován podle současně platných cenových předpisů tzn. zákona č.151/97 Sb. v platném znění o oceňování majetku a prováděcí vyhl.č.3/2008 Sb. vplatném znění. Ocenění je provedeno ke dni A.2. Prohlídka a zaměření nemovitosti Technická prohlídka a obhlídka nemovitosti byla provedena dne A.3 Způsob ocenění Ocenění používá běžně zavedené metodiky pro tržní oceňování nemovitého a movitého majetku. To znamená použití znaleckého Standardu ústavu soudního inženýrství VUT v Brně ke zjištění obvyklé (obecné, tržní) ceny, popřípadě s využitím metodiky pro bankovní účely zpracované týmem expertů České komory odhadců majetku (ČKOM) a novel, metodiky SINDAT - Česká spořitelna a dalších vhodných způsobů oceňování. Rozsah ocenění odpovídá zohlednění všech informací a podkladů, které jsou k dispozici a byly v době zpracování odhadu dostupné. Odhad přihlíží ke všem vlivům, které ovlivňují tržní cenu nemovitosti. A.3.1 Metody oceňování Pro odhad ceny obvyklé jsou nejčastěji používány pojmy cena obecná, tržní nebo obchodní hodnota. Tyto pojmy jsou obvykle definovány jako cena (hodnota) stanovená k určitému datu, za kterou by mohla být nemovitost v daném místě prodána v obvyklém obchodním styku v daném čase. Přitom se zvažují všechny okolnosti které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. A.4. Podklady pro zpracování posudku - zákon č.151/1997 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění - vyhláška MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhl.č.460/2009 Sb., vyhl.č. 364/2010 Sb. a vyhl.č. 387/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s účinností od Úřední oceňování majetku Prof. Albert Bradáč, Ing. Vlasta Scholzová, Ing. Pavel Krejčíř (Leden 2012, CERM, s.r.o., Brno) - Občanský zákoník č.40/1964 Sb. v aktuálním znění - Stavební zákon č.50/1976 Sb. v platném znění - Katastr nemovitostí po novele - 4. vydání praktické příručky Ing. Kuba, Ing. Olivová - vydal Linde Praha a.s., r Výpočetní program NEM 387 (autor TARANT - THAM) - Výpis z LV č pro k.ú. Svatobořice ze dne

3 - Výkresová dokumentace - není k dispozici - Výstup z mapového podkladu serveru Seznam.cz/mapy - místopis - fotodokumentace znalce - údaje sdělené majitelem - memoranda realitních kanceláří (nabídky nemovitostí z realitních serverů SReality, Reals, REALGate atd. - ústní informace objednatele posudku a poznatky z osobní prohlídky ze dne B. N Á L E Z B.1. Vlastnické a evidenční údaje - list vlastnictví : LV č vlastník : LARIA TREND s.r.o., Vrbátky 317/1, Svatobořice-Mistřín, Svatobořice - okres : Hodonín - obec : Svatobořice - Mistřín - katastrální území : Svatobořice STAVBA : Svatobořice, č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, Svatobořice, č.p.317 (výroba) na pozemku p.č. 2801/1, budova bez čp/če (administrativa) na p.č. 2801/28, budova tech.vybavenosti na p.č. 2801/29, budova bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/36, budova bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/39 a p.č. 2801/43, budova trafa (výroba) na p.č. 2801/49, budova vodárny bez čp/če (výroba) na p.č. 2801/50, budova skladu bez čp/če (výroba) p.č. 2801/51 budova skladu bez čp/če (tech.vyb) na p.č. 2801/55 POZEMKY : p.č. 2801/1, 2801/2, 2801/11, 2801/28, 2801/29, 2801/30, 2801/31, 2801/32, 2801/33, 2801/36, 2801/37, 2801/39, 2801/43, 2801/49, 2801/50, 2801/51, 2801/52, 2801/55, 2801/56 a p.č. 2801/67 - viz výpis z LV č pro k.ú. Svatobořice (příloha posudku) Specifikace výměr pozemků dle způsobu užívání : Přehled pozemků v areálu Parč. č druh m2 2801/1 Zastavěná pl. a nádvoří /2 Zastavěná pl. a nádvoří /28 Zastavěná pl. a nádvoří /29 Zastavěná pl. a nádvoří /36 Zastavěná pl. a nádvoří /39 Zastavěná pl. a nádvoří /43 Zastavěná pl. a nádvoří

4 2801/49 Zastavěná pl. a nádvoří /50 Zastavěná pl. a nádvoří /51 Zastavěná pl. a nádvoří /55 Zastavěná pl. a nádvoří 929 CELKEM /11 Ostatní plocha /30 Ostatní plocha /31 Ostatní plocha /32 Ostatní plocha /37 Ostatní plocha /56 Ostatní plocha /67 Ostatní plocha 105 CELKEM /33 ostatní, komunikace /52 ostatní, komunikace CELKEM LV č B.2.Dokumentace a skutečnost Je oceňována funkčně samostatná část uzavřeného areálu bývalého závodu Slezan n.p. Areál je tvořen jednak provozními stavbami přizpůsobenými pro dřevovýrobu a skladové a technické zázemí výroby. Zásadní budovou areálu je členitá výrobní hala na parc.č. 2801/43 v půdorysném tvaru písmene U, která vedle výrobních ploch obsahuje i prostory expedičního skladu. S objektem výroby souvisí i další provozní objekty jako skladů, sušárnu dřeva a dílny údržby. Dále pak samostatná budova bývalé kovárny, kotelna a skladové prostory rozptýlené v areálu (p.č. 2801/51, 2801/55) a technické zázemí jako je budova trafa a budova vodárny. Většina objektů nemá samostatné číslo popisné a rovněž nemá samostatné parcelní číslo pod stavbou. Pro účely jednoznačné identifikace těchto staveb, jsou kromě názvů vyplývajících z jejich využití označeny čísly, které jsou vyznačeny i ve schamatickém plánku, který je zařazen do přílohy posudku. Na pozemku parc.č. 2801/29 se vyskytují rozptýleně stavby dílny údržby, objekt kotelny (č.10), sušárna řeziva (č.11) a sklad č.9 a sklad č. 12. Na pozemku parc.č. 2801/36 je umístěn objekt vrátnice situován u vstupu do areálu. Na pozemku parc.č. 2801/1 jsou vedle budovy č.p. 317 (sklad řeziva) umístěny další objekty jako hasičská zbrojnice, kovárna a stará kotelna. Největším objektem je výrobní hala bez čp/če na pozemku parc.č. 2801/43 s připojenou přístavbou na parc.č. 2801/39, kde jsou umístěny výrobní i skladové plochy. Budova na parc.č. 2801/2 je v současné době v přestavbě - rozbourána vnitřní dispozice. Ke dni ocenění je areál mimo provoz, provozní media jsou až na vyjimky odpojena. Stavebně - technický stav budov je vzhledem k zanedbané údržbě a opravám výrazně zhoršený. Vyjimkou je hlavní výrobní budova, která byla v souvislosti s provozem udržována do doby, kdy byla výroba zastavena. V poměrně dobré stavu je stavba nové kotelny na parc.č. 2801/29 (obj.č.10), která ale není rovněž v provozu. Technický stav administrativní budovy (obj.č. 2) na parc.č. 2801/28 odpovídá stáří budovy. Ostatní budovy jsou poměrně výrazně morálně i fyzicky opotřebeny. Ke dni ocenění není žádná z oceňovaných staveb v areálu smluvně pronajata. Výše reálně dosažitelného nájmu byla stanovena v obvyklých hodnotách odpovídajících současnému stavu nemovitostí, informací realitních kanceláří, realitních serverů např. Sreality, atd. a databáze znalce

5 Objednatel posudku předložil znalci doklady uvedené v části A.3. tohoto znaleckého posudku. Další údaje jsou uvedeny na základě skutečností zjištěných na místě prohlídkou a měřením. C. P O S U D E K C.1 Popis předmětné nemovitosti Oceňovaný areál č.p. 317 a č.p.405 je umístěn na okraji obce Svatobořice - Mistřín u vjezdu do obce ve směru od Kyjova. V obci působí Obecní úřad Svatobořice - Mistřín a je zde rozvinuta občanská vybavenost správního, nákupního a stravovacího charakteru odpovídající velikosti obce kategorie od 2-5 tis. obyvatel. Je zde zřízen poštovní úřad, základní škola a zdravotnické zařízení, obchody a restaurace odpovídající velikosti obce. Širší nabídka služeb je dostupná v Kyjově. Byla vybudována komplexní infrastruktura rozvodů inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektrorozvody a plyn). Obec leží cca ve vzdálenosti 2 km západně od Kyjova, katastr přiléhá k vlastnímu území Kyjova. Celý areál je napojen na vodovod, elektřina z vlastní trafostanice, splašková kanalizace je svedena mimo areál do čističky odpadních vod. Z hlavního energetického zdroje jsou vedeny přípojky k jednotlivým objektům celého areálu včetně oceňované části. Dopravní napojení je možné především silniční dopravou, v obci je i železniční stanice. C.2 Ocenění předmětné nemovitosti Cena předmětné nemovitosti je stanovena podle zákona č.151/1997 Sb. o oceňování majetku v aktuálním znění a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. v aktuální znění ke dni ocenění. Pro účely ocenění se posuzují stavby podle účelu užití. Při nesouladu mezi účelem užití stavby uvedeným v kolaudačním rozhodnutí nebo ve stavebním povolením a skutečným užitím se vychází při oceňování ze skutečného užití stavby. Nejsou-li zachovány doklady o účelu, pro který byla stavba povolena, nebo při nesouladu mezi stavem uvedeným v KN a skutečným stavem platí, že stavba je určena k účelu pro který je svým stavebně-technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby nasvědčuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad. Hlavní objekt nemovitosti byla postavena jako provozní stavba v roce C.3 Struktura znaleckého posudku Pro vytvoření struktury a intervalu srovnatelných cen bylo provedeno ocenění metodikou administrativní ceny podle cenového předpisu (Část I C.) tzn. podle stávajícího platného cenového předpisu vyhl.č. 3/2008 Sb. v aktuálním znění a metodikou zjištění obvyklé ceny (Část II - D) s použitím porovnávacího přístupu z databáze znalce. Část I (C) - Věcná hodnota staveb dle vyhl.č. 3/2008 Sb. v platném znění zjištěná dle vyhl.č.387/2011 Sb. Část II (D) - Obvyklá cena dle znaleckého standardu pro zjišťování obvyklých (tržních) cen C.4 Věcná hodnota staveb C.4.1 STAVBY 1. Výrobní hala na p.č. 2801/ Výrobní hala na p.č.2801/43 - obj Výrobní hala na p.č. 2801/43 kř Výrobní hala na p.č.280/43 - čelní 1.4 Hala na p.č.2801/43 - soc. křídlo 2. Adm.budova na p.č.2801/28 obj.č.2 3. Budova skladu na p.č.2801/2 obj.č.3 4. Sklad řeziva na p.č. 2801/1 obj.č.4 5. Hasič.zbroj. na p.č.2801/1 obj.č.5 6. Kovárna na p.č.2801/1 obj.č.6 7. Stará kotelna na p.č.2801/1 obj.č.7-5 -

6 8. Dílna na p.č.2801/29 obj.č.8 9. Sklad č.1 na p.č.2801/29 obj.č Kotelna na p.č.2801/29 obj.č Sušárna na p.č.2801/29 obj.č Sklad č.2 na p.č. 2801/29 obj.č Vrátnice na p.č. 2801/36 č Sklad č.3 na p.č. 2801/55 č Budova skladu na p.č. 2801/55 č Vodárna na p.č. 2801/50 č Trafostanice na p.č. 2081/49 č Studna vodárenská 19. Transformátor olejový (2 ks) 20. Budova garáží C.4.2 Pozemky s příslušenstvím Vnitřní infrastruktura areálu tj. rozvody sítí a technologické rozvody jsou součástí ceny pozemků. C.5 Věcná hodnota staveb 1. Výrobní hala na p.č. 2801/43 Jedná se o hlavní výrobní objekt členěný na výrobní, skladové haly a křídlo sociálního zázemí. Půdorysná plocha je tvořena třemi křídly propojených čtvrtým v jejím čele. V prvním křídle probíhá opracování řeziva, na něj navazuje prostor přibližně poloviny čelního křídla, kde je montážní prostor. Na ten navazuje úsek umístěný v prostředním křídle spolu s kompresorovnou, na křídlo opět čelní křídlo, kde je ve zbývající polovině sklad expedice. V posledním křídle je sociální zázemí se šatnami, umývárnami, denními místnostmi a záchody. Budova byla postavena v roce V průběhu užívání byl průběžně upravován a udržován. V období přelomu k datu ocenění byla údržba zanedbána. V předchozí období byla vyměněna část poškozené krytiny, vybavena kompresorová stanice a lakovna. V současné době není budova provozována. 1.1 Výrobní hala na p.č. 2801/43 - obj Nález Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 37,20x16,85+8,30x4,05 = 660,44 m2 3,85 m Zastavěná plocha podlaží celkem 660,44 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 660,44 m2 / 1 = 660,44 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 660,44 / 660,44 x 3,85 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,85 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3-6 -

7 Vrchní stavba 37,20x16,85x3,85+8,30x4,05x2,80 = 2.507,38 m3 Zastřešení 37,20x16,85x2,05/2 = 642,49 m3 Obestavěný prostor celkem 3.149,87 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: průmysl a sklad. (bez jeřábových drah) Konstrukce: zděné Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/660,44 m2 = 0,930 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/3,85 m + 0,30 = 1, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy S 0, ,00 0, Svislé konstrukce S 0, ,00 0, Stropy S 0, ,00 0, Zastřešení S 0, ,00 0, Krytiny střech S 0, ,00 0, Klempířské konstrukce S 0, ,00 0, Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0, Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0, Vnitřní obklady keram S 0, ,00 0, Schody Ch 0, ,00 0, Dveře Ch 0, ,00 0, Vrata S 0, ,00 0, Okna S 0, ,00 0, Povrchy podlah S 0, ,00 0, Vytápění S 0, ,00 0, Elektroinstalace S 0, ,00 0, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod Ch 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace Ch 0, ,00 0, Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody Ch 0, ,00 0, Vybavení kuchyní S 0, ,00 0, Vnitřní hygien. zař. Ch 0, ,00 0, Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) - 7 -

8 Základní cena (příloha č. 3, typ "E") 1.620,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,930 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,027 vybavení K4 x 0,848 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC ) x 2,123 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.1) x 0,316 Základní cena upravená ZCU 804,32 Kč/m3 Obestavěný prostor x 3.149,87 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,44 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,93 Kč Zjištěná cena - výrobní hala na p.č ,51 Kč 1.2 Výrobní hala na p.č. 2801/43 kř Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 37,30x13,60+15,85x2,70 = 550,08 m2 3,55 m Zastavěná plocha podlaží celkem 550,08 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 550,08 m2 / 1 = 550,08 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 550,08 / 550,08 x 3,55 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,55 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 550,08x3,55 = 1.952,78 m3 Zastřešení (37,30x13,60+15,85x2,70)x3,35/2 = 921,38 m3 Obestavěný prostor celkem 2.874,16 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: průmysl a sklad. (bez jeřábových drah) Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/550,08 m2 = 0,

9 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/3,55 m + 0,30 = 1, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl Podíly celkem 0,000 Koeficient vybavení stavby K4 upraven na hodnotu 1, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "E") 1.620,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,932 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,089 vybavení K4 x 1,000 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC ) x 2,123 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.1) x 0,316 Základní cena upravená ZCU 1.007,91 Kč/m3 Obestavěný prostor x 2.874,16 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,61 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,98 Kč Zjištěná cena - výrobní hala na p.č ,63 Kč 1.3 Výrobní hala na p.č.280/43 - čelní Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 70,65x18,75 = 1.324,69 m2 4,40 m Zastavěná plocha podlaží celkem 1.324,69 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 1.324,69 m2 / 1 = 1.324,69 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 1.324,69 / 1.324,69 x 4,40 = 4, m Průměrná výška podlaží 4,40 m - 9 -

10 Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 1324,69x4,40 = 5.828,64 m3 Zastřešení 1324,69x1,60/2 = 1.059,75 m3 Obestavěný prostor celkem 6.888,39 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: skladování a manipulace Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/1.324,69 m2 = 0,925 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/4,40 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl Podíly celkem 0,000 Koeficient vybavení stavby K4 upraven na hodnotu 1, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "J") 1.599,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,925 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 0,936 vybavení K4 x 1,000 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1252) x 2,122 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.8) x 0,399 Základní cena upravená ZCU 1.071,05 Kč/m3 Obestavěný prostor x 6.888,39 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,11 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,66 Kč Zjištěná cena - výrobní hala na p.č ,45 Kč

11 1.4 Hala na p.č.2801/43 - soc. křídlo Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 36,90x9,75+7,75x7,25 = 415,96 m2 2,90 m Zastavěná plocha podlaží celkem 415,96 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 415,96 m2 / 1 = 415,96 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 415,96 / 415,96 x 2,90 = 2, m Průměrná výška podlaží 2,90 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 415,96x2,90 = 1.206,28 m3 Zastřešení 36,90x9,75x2,10/2+7,75x7,25x1,60/2 = 422,71 m3 Obestavěný prostor celkem 1.628,99 m Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: Účel užití: Konstrukce: hala pro obchod (společné stravování) zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/415,96 m2 = 0,936 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/2,90 m + 0,30 = 1, Konstrukce a vybavení stavby Koeficient vybavení stavby K4 upraven na hodnotu 1, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 56 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 56 r. = 56,00 % Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "C") 1.996,00 Kč/m3 Koeficienty:

12 konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,936 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,266 vybavení K4 x 1,000 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 123) x 2,152 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.2) x 0,596 Základní cena upravená ZCU 2.771,95 Kč/m3 Obestavěný prostor x 1.628,99 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,83 Kč Snížení o opotřebení 56,00 % ,14 Kč Zjištěná cena - hala na p.č.2801/ ,69 Kč 1.5 Výrobní hala celkem 1.1 Výrobní hala na p.č.2801/43 - obj ,51 Kč 1.2 Výrobní hala na p.č. 2801/43 kř ,63 Kč 1.3 Výrobní hala na p.č.280/43 - čelní ,45 Kč 1.4 Hala na p.č.2801/43 - soc. křídlo ,69 Kč Zjištěná cena celkem ,28 Kč 2. Adm.budova na p.č.2801/28 obj.č Nález Administrativní budova je samostatně stojící na p.č. 2801/28. Jedná se o objekt se dvěmi nadzemními podlažími. V obou podlažích jsou kanceláře spolu se sociálním zařízením s WC a malými kuchyňkami. Budova byla podle informací v roce Objekt prošel částečnou rekonstrukcí spočívající ve výměně střešní krytiny, klempířských prvků, opravena fasáda a vnitřní omítky, podlahy a vybavení. Je užívána pouze část budovy insolvenčním správcem. 2.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 12,15x10,70+3,00x0,60 = 131,81 m2 3,10 m 2.NP 12,15x10,70 = 130,01 m2 3,00 m Zastavěná plocha podlaží celkem 261,82 m2 Počet podlaží: 2 Průměrná zast. plocha podlaží: 261,82 m2 / 2 = 130,91 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 131,81 / 261,82 x 3,10 = 1, m 2.NP 130,01 / 261,82 x 3,00 = 1, m Průměrná výška podlaží 3,05 m

13 Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 12,15x10,70x3,10+3,00x0,6x3,10 = 408,60 m3 130,01x3,00 = 390,03 m3 Vrchní stavba celkem 798,63 m3 Zastřešení 12,15x10,70x1/3x1,90 = 82,34 m3 Obestavěný prostor celkem 880,97 m3 2.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: budova Účel užití: budovy pro administrativu Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/130,91 m2 = 0,970 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,10/v + 0,30 = 2,10/3,05 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy, zemní práce S 0, ,00 0,08200 betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,17400 zděné 03 Stropy S 0, ,00 0,09300 stropy s rovnými podhledy 04 Zastřešení S 0, ,00 0,07300 stanová střecha s dřevěným krovem 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02100 střešní krytina onduline 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00600 pozink. plech 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,06900 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,03300 vápenocementové omítky 09 Vnitřní obklady keram S 0, ,00 0,01800 WC, kuchyňky 10 Schody S 0, ,00 0,02900 dřevěné 11 Dveře S 0, ,00 0,03100 dřevěné plné, prosklenné 12 Vrata S 0, ,00 0,00000 nejsou 13 Okna S 0, ,00 0,05200 dvojitá v dřevěných rámech

14 14 Povrchy podlah S 0, ,00 0,03200 keramická dlažba, textilní krytiny 15 Vytápění S 0, ,00 0,04200 ústřední 16 Elektroinstalace S 0, ,00 0, /380 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00300 instalován 18 Vnitřní vodovod S 0, ,00 0,03200 studená i teplá 19 Vnitřní kanalizace S 0, ,00 0,03100 od zařizovacích předmětů, svislá i vodorovná 20 Vnitřní plynovod S 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 0, ,00 0, Vybavení kuchyní S 0, ,00 0,00000 kuch. linky, vařiče 23 Vnitřní hygien. zař. S 0, ,00 0,03000 umývadla, WC splachovací 24 Výtahy Ch 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0, Instal.prefabr.jádra S 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 46 r. Předpokládaná životnost: 100 r. Celkové opotřebení: 100 % / 100 r. x 46 r. = 46,00 % 2.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 2, typ "F") 2.807,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 0,939 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,970 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 0,989 vybavení K4 x 0,927 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 122) x 2,127 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.2) x 0,596 Základní cena upravená ZCU 2.525,74 Kč/m3 Obestavěný prostor x 880,97 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,17 Kč Snížení o opotřebení 46,00 % ,54 Kč Zjištěná cena - adm.budova na p.č ,63 Kč 3. Budova skladu na p.č.2801/2 obj.č Nález Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu. V budově se v minulosti provozovala prodejna květin. Dispozičně obsahuje kancelář se sociál. zázemím, dva skladové prostory a prodejna s kuchyňkou. Technický stav : Postavení budovy se datuje do roku , technický stav zhoršený, částečně vybourán vnitřní interiér

15 3.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 26,10x12,05 = 314,51 m2 4,20 m Zastavěná plocha podlaží celkem 314,51 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 314,51 m2 / 1 = 314,51 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 314,51 / 314,51 x 4,20 = 4, m Průměrná výška podlaží 4,20 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 314,51x4,20 = 1.320,94 m3 Zastřešení 0,00 m3 Obestavěný prostor celkem 1.320,94 m3 3.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: budova Účel užití: skladování a manipulace Konstrukce: zděné Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/314,51 m2 = 0,941 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,10/v + 0,30 = 2,10/4,20 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy, zemní práce S 0, ,00 0,13200 základové betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,25840 zděné o tl. 45 cm 02 Svislé konstrukce Ch 0, ,00 0, Stropy S 0, ,00 0,13800 s rovným podhledem 04 Zastřešení S 0, ,00 0,07000 sedlová střech a malém spádu 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02900 onduline 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00700 pozink. plech

16 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,04200 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,02900 vápennocementové omítky 09 Vnitřní obklady keram S 0, ,00 0,00000 WC, kuchyňka 10 Schody S 0, ,00 0,01800 nejsou 11 Dveře S 0, ,00 0,02400 standard 12 Vrata S 0, ,00 0,03000 standard 13 Okna S 0, ,00 0,03400 dvojitá rámová 14 Povrchy podlah S 0, ,00 0,02900 betonové, lité a ker. dlažba (WC) 15 Vytápění S 0, ,00 0,00000 ústřední 16 Elektroinstalace S 0, ,00 0, /220 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00400 ano 18 Vnitřní vodovod S 0, ,00 0,00000 rozvody teplé a studené vody 19 Vnitřní kanalizace S 0, ,00 0,00000 ano 20 Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 0, ,00 0,00000 centrální zdroj 22 Vybavení kuchyní S 0, ,00 0,00000 kuchyňská linka 23 Vnitřní hygien. zař. S 0, ,00 0,00000 umývadla, WC 24 Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0, Instal.prefabr.jádra S 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 71 r. Předpokládaná životnost: 80 r. Celkové opotřebení: 100 % / 80 r. x 71 r. = 88,75 % Podle přílohy č. 15 může opotřebení činit max. 85,00 %. 3.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 2, typ "S") 2.231,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 0,939 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,941 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 0,800 vybavení K4 x 0,902 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1252) x 2,122 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.8) x 0,399 Základní cena upravená ZCU 1.023,74 Kč/m3 Obestavěný prostor x 1.320,94 m3-16 -

17 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,12 Kč Snížení o opotřebení 85,00 % ,25 Kč Zjištěná cena - budova skladu na p.č ,87 Kč 4. Sklad řeziva na p.č. 2801/1 obj.č Nález Jedná se o jednopodlažní halového typu objekt pravidelného obdélníkového půdorysu, který je užíván pro skladové účely - skladování řeziva. Podle informačních zdrojů byl objekt postaven v roce V průběhu užívání byla vyměněna střešní krytina a prováděna pouze běžná údržba. Stav objektu odpovídá jeho stáří, bez modernizace s předpokladem oprav. 4.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 34,80x6,40 = 222,72 m2 3,20 m Zastavěná plocha podlaží celkem 222,72 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 222,72 m2 / 1 = 222,72 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 222,72 / 222,72 x 3,20 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,20 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 222,72x3,20 = 712,70 m3 Zastřešení 34,80x6,40x1,90/2 = 211,58 m3 Obestavěný prostor celkem 924,28 m3 4.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: hala Účel užití: skladování a manipulace Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/222,72 m2 = 0,950 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,80/v + 0,30 = 2,80/3,20 m + 0,30 = 1,

18 4.4 Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy S 0, ,00 0,12200 betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,29300 zděné konstrukceno tl. 45 cm 03 Stropy S 0, ,00 0,08900 rovný podhled 04 Zastřešení S 0, ,00 0,11000 sedlová střech s nízkým spádem 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02900 onduline 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00700 pozinkovaný plech 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,06100 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,03300 cementové omítky 09 Vnitřní obklady keram Ch 0, ,00 0, Schody Ch 0, ,00 0, Dveře S 0, ,00 0,02200 dřevěné a ocelová vrata 12 Vrata S 0, ,00 0,02300 ocel. vrata 13 Okna S 0, ,00 0,04300 jednoduchá okna v ocel. rámech 14 Povrchy podlah S 0, ,00 0,04800 betonové 15 Vytápění P 0, ,46 0, Elektroinstalace S 0, ,00 0, /380 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00400 ano 18 Vnitřní vodovod P 0, ,46 0, Vnitřní kanalizace S 0, ,00 0,00000 ano 20 Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody Ch 0, ,00 0, Vybavení kuchyní Ch 0, ,00 0, Vnitřní hygien. zař. Ch 0, ,00 0, Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 66 r. Předpokládaná životnost: 80 r. Celkové opotřebení: 100 % / 80 r. x 66 r. = 82,50 % 4.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 3, typ "J") 1.599,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 1,075 průměr.zp K2 (dle velikosti průměrné ZP podlaží) x 0,950 prům.výška K3 (podle průměrné výšky podlaží) x 1,175 vybavení K4 x 0,

19 poloha K5 (příloha č. 14, ostatní obce) x 0,850 změna ceny Ki (příloha č. 38, CZ-CC 1252) x 2,122 prodejnost Kp (příloha č. 39, HO 2-5tis, sl.8) x 0,399 Základní cena upravená ZCU 1.285,60 Kč/m3 Obestavěný prostor x 924,28 m3 Cena stavby bez odpočtu opotřebení ,37 Kč Snížení o opotřebení 82,50 % ,86 Kč Zjištěná cena - sklad řeziva na p.č ,51 Kč 5. Hasič.zbroj. na p.č.2801/1 obj.č Nález Budova hasičské zbrojnice na p.č. 2801/1 je jednopodlažní objekt užívaný pro garážování. Byl postaven v roce 1946, bez údržbový stav, zhoršený. 5.2 Výměry Zastavěné plochy a výšky jednotlivých podlaží Podlaží Zastavěná plocha Výška 1.NP 7,40x5,95 = 44,03 m2 3,80 m Zastavěná plocha podlaží celkem 44,03 m2 Počet podlaží: 1 Průměrná zast. plocha podlaží: 44,03 m2 / 1 = 44,03 m2 Výpočet průměrné výšky podlaží (váženým průměrem) Podlaží Zast.plocha ZP celkem Výška 1.NP 44,03 / 44,03 x 3,80 = 3, m Průměrná výška podlaží 3,80 m Obestavěný prostor Spodní stavba 0,00 m3 Vrchní stavba 44,03x3,80 = 167,31 m3 Zastřešení 7,40x5,95x2,60/2 = 57,24 m3 Obestavěný prostor celkem 224,55 m3 5.3 Další údaje pro zjištění ceny Druh stavby: budova Účel užití: garáže (oprava, údržba) Konstrukce: zděná Koeficient podle velikosti průměrné zast. plochy podlaží (p) K2 = 0,92 + 6,60/p = 0,92 + 6,60/44,03 m2 = 1,

20 Koeficient podle průměrné výšky podlaží (v) K3 = 2,10/v + 0,30 = 2,10/3,80 m + 0,30 = 0, Konstrukce a vybavení stavby Konstrukce a vybavení Provedení Stand. % Koef. Podíl 01 Základy, zemní práce S 0, ,00 0,10900 betonové pasy 02 Svislé konstrukce S 0, ,00 0,25800 nosné zděné 03 Stropy S 0, ,00 0,12000 rovný podhled 04 Zastřešení S 0, ,00 0,06300 sedlová střecha s dřevěným krovem 05 Krytiny střech S 0, ,00 0,02300 asfaltové pasy 06 Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,00700 pozin. plech 07 Úpravy vnitř. povrchů S 0, ,00 0,04300 vápenné omítky 08 Úpravy vněj. povrchů S 0, ,00 0,03000 cementovápenné omítky 09 Vnitřní obklady keram Ch 0, ,00 0, Schody Ch 0, ,00 0, Dveře S 0, ,00 0,02300 ocelová vrata, dveře 12 Vrata S 0, ,00 0,02700 ocelová 13 Okna P 0, ,46 0, Povrchy podlah S 0, ,00 0,03100 betonové 15 Vytápění Ch 0, ,00 0, Elektroinstalace S 0, ,00 0, /380 V 17 Bleskosvod S 0, ,00 0,00300 ano 18 Vnitřní vodovod Ch 0, ,00 0, Vnitřní kanalizace Ch 0, ,00 0, Vnitřní plynovod Ch 0, ,00 0, Ohřev teplé vody Ch 0, ,00 0, Vybavení kuchyní Ch 0, ,00 0, Vnitřní hygien. zař. Ch 0, ,00 0, Výtahy S 0, ,00 0, Ostatní Ch 0, ,00 0, Instal.prefabr.jádra S 0, ,00 0,00000 Koeficient vybavení stavby K4 0, Výpočet opotřebení (lineární metoda) Stáří stavby: = 66 r. Předpokládaná životnost: 80 r. Celkové opotřebení: 100 % / 80 r. x 66 r. = 82,50 % 5.6 Ocenění ( 3) Základní cena (příloha č. 2, typ "R") 2.460,00 Kč/m3 Koeficienty: konstrukce K1 (příloha č. 4, pol. č. 1) x 0,

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 o ceně nemovitosti - budovy garáže bez čp/če včetně stavebních parcel číslo 1849 a 1895 a dalších pozemků zapsaných na LV č. 2331 v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná,

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3796/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3796/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 103 na pozemku parc.č. st. 117/1 a pozemky parc.č. st. 117/1, 14/3 a 214/12 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 19.2.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j.043 EX 1315/09. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12678-383/10 o ceně objektů bez čp/če na parc.č.st.103, st.104, st.105, st.106, katastrální území a obec Jedousov, okres Pardubice, včetně ceny obvyklé v místě a čase. (LV č.322)

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3831-059/2011. o ceně nemovitostí: ZNALECKÝ POSUDEK č. 3831-059/2011 o ceně nemovitostí: Provozních staveb č.p. 769 a bez č.p. na p.č. 384/1 a na p.č. 384/2 s pozemky p.č. 384/1 a 384/2 a příslušenstvím v katastrálním území Karviná-město,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015

Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 Znalecký posudek č. 2096 / 68 / 2015 o ceně nemovitých věcí podíl 5/96 pozemku st.p.č. 3 jehož součástí je stavba č.p. 22 v katastrálním území Mýto v Čechách, obec Mýto, okres Rokycany. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě

ZNALECKÝ POSUDEK. Č.j. EX 335/07. Zjištění ceny k prodeji nemovitosti v dražbě ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11281-161/08 o ceně rodinného domu čp.43 na parc.č.st.27, katastrální území a obec Černíkov, okres Klatovy, včetně pozemků a příslušenství. (LV č.377) Objednavatel posudku: Soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8469-122/10. o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec Ústí nad Labem. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8469-122/10 o ceně garáže na parcele č. 1624/3, k.ú. Střekov, obec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor Veveří 125 615

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4351-48/2014 ve věci aktualizace znaleckého posudku č. 4210-96/2013 ze dne 16.7.2013 NEMOVITOST: Katastrální údaje : bývalá provozovna areál sběrných surovin Kraj Královéhradecký, okres

Více

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3748/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3748/2012 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 474 na pozemku parc.č. st. 444 a pozemek parc.č. st. 444 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 21.1.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6149-8/2013 o ceně obvyklé rodinného domku nedokončeného na st.124/4 a přilehlého pozemku č.parc.124/2 a to se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.lužkovice,obec Lužkovice,okr.Zlín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3772/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3772/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 50 na pozemku parc.č. 499 a pozemky parc.č. 63, 495, 496/2, 499 a 500 včetně věcného břemene, součástí a příslušenství; budova a pozemky

Více

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 447 na pozemku parc.č. st. 562 a pozemky parc.č. st. 562 a 331/4 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky zapsány v katastru nemovitostí pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13879-319/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Jablunkovská 160 Staré Město 739 61 Třinec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13879-319/13 o ceně výrobní haly bez čp/če na parc.č.1073/15, katastrální území a obec Třinec, okres Frýdek - Místek. (LV č.3294) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Soudní

Více

JUDr. Karel Konečný, 736 01 Havířov-Podlesí, Okrajová 1385/27 Tel. 596434370, 602810038, e-mail: konecny.karel@homecity.cz ZNALECKÝ POSUDEK

JUDr. Karel Konečný, 736 01 Havířov-Podlesí, Okrajová 1385/27 Tel. 596434370, 602810038, e-mail: konecny.karel@homecity.cz ZNALECKÝ POSUDEK JUDr. Karel Konečný, 736 01 Havířov-Podlesí, Okrajová 1385/27 Tel. 596434370, 602810038, e-mail: konecny.karel@homecity.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 3303-18/12 o obvyklé ceně stavby bývalého skladu barev bez

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Znalecký posudek č. 3369

Znalecký posudek č. 3369 Znalecký posudek č. 3369 o ceně obvyklé v místě a čase nemovitosti - objektu č.e.54, související herny se skladem, studny a pozemků v katastrálním území Opolenec a obec Kašperské Hory, okr.klatovy. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2875/148/2013

Znalecký posudek č. 2875/148/2013 Znalecký posudek č. 2875/148/2013 O ceně provozních jednotek č.669//302 a 669/303 s podílem na domě č.p.669 a pozemku parc.č. 81 v k.ú.děčín, obec Děčín, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A

Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A 1 Odhad tržní hodnoty č. 002/2011/A Nemovitost: Administrativně provozní objekt čp. 1079, ul. Duchcovská, k.ú. a obec Teplice, na pozemku ppč. 3438 Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A

Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A Znalecký posudek č. 2562/17/2012-A O ceně bytové jednotky č. 493/3 s podílem na společných částech domu č.p.493 a pozemku parc.č. st. 642/1 v k.ú. Horní Rokytnice nad Jizerou, obec Rokytnice nad Jizerou,

Více

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3727/2012 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3727/2012 o ceně nemovitostí rekreační chata č.e. 40 na pozemku parc.č. 1181/37 a pozemky parc.č. 1181/17 a 1181/37 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 12.12.2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 114-2012/3269

ZNALECKÝ POSUDEK č. 114-2012/3269 HEX: CC5 Elektronická verze Vyhotovení č.: 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 114-2012/3269 O cenì staveb bez è.p./e.è. na p.p.è. 1879 - zastavìná plocha anádvoøí ana p.p.è. 3054 - zastavìná plocha anádvoøí spolu spøíslušenstvím

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 86/6618-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 86/6618-2014 o ceně nemovitosti - stavební parcely č. 289/1, 289/3, 289/4, 389 s budovami bývalého výrobního areálu a pozemkové parcely ve funkčním celku 2575, 1047/2, 1047/1, 3270,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893. a zjištění ceny obvyklé

Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893. a zjištění ceny obvyklé 1 Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 3893 a zjištění ceny obvyklé budovy občanské vybavenosti autoservisu s administrativní budovy č.p. 3843 a 3915 včetně venkovních úprav v katastrálním území a obci Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 17/17517/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 17/17517/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 2279/43 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 2277, čp. 2278, čp. 2279, čp. 2280 a čp. 2281, a dále na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 2827/100/2013

Znalecký posudek č. 2827/100/2013 Znalecký posudek č. 2827/100/2013 O ceně rodinného domu č.p.65 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. st. 25/1 v k.ú.bečov u Mostu, obec Bečov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: CZ Dražby a.s.

Více

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3788/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3788/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 16 na pozemku parc.č. st. 27, budova bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. st. 162 a pozemky parc.č. st. 27, st. 162, 28/1, 75/1, PK 1201/2, PK

Více

strana 1 Popis č. 3883/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3883/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3883/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 32 na pozemku parc.č. st. 39 a pozemek parc.č. st. 39 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 9.8.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 11269-149/08 o ceně rodinného domu čp.170 na parc.č.st.361, katastrální území Lhotka u Frýdku - Místku, obec Lhotka, okres Frýdek - Místek, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.361

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné)

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 16/17516/2010. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely veřejné dražby (nedobrovolné) ZNALECKÝ POSUDEK č. 16/17516/2010 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1155/6 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domů čp. 1155, čp. 1156, čp. 1157 a čp. 1158, a dále na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 102-4103 - 2008

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 102-4103 - 2008 ZNALECKÝ POSUDEK č. 102-4103 - 2008 Jedná se o stanovení administrativní ceny nemovitostí - bývalého areálu SOU a SOŠ na pozemcích p.č. 44/5, 44/6 a 44/9 v k.ú. Tavíkovice, obec Tavíkovice, okres Znojmo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3309/09. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekuce prodejem nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3309/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2598 pro katastrální území Šumná u Litvínova, obec Litvínov, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 099/2012

Znalecký posudek č. 099/2012 1 Znalecký posudek č. 099/2012 Ke zjištění obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Krajská zdravotní a.s. Sociální péče 3316/12a 401 13 Ústí nad Labem IČ: 25488627, obj. č. 5600023269 obj. č. 5600023269

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

Znalecký posudek č. 2876/149/2013-1

Znalecký posudek č. 2876/149/2013-1 Znalecký posudek č. 2876/149/2013-1 O ceně obvyklé obytného domu č.p. 64 s vedlejší stavbou bez čp./če., příslušenstvím a pozemky parc.č. st. 108 a 92/1 v k.ú.těchlovice nad Labem, obec Těchlovice, okres

Více

Case study : Tržní ocenění rodinný dům

Case study : Tržní ocenění rodinný dům Case study : Tržní ocenění rodinný dům Pro vypracování ocenění byly použity následující podklady : informace o pozemcích č.parc.st. x a č.parc. y z katastru nemovitostí, k.ú. Horoměřice, www.cuzk.cz, Vyhláška

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6048-183/2014 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 1933/6 Katastrální údaje: Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Libeň Adresa nemovité věci: Matějková

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13174-034/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. exekuční řízení

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13174-034/12. Mgr.Pavel Ender Exekutorský úřad Ostrava Nádražní 477/184, 702 00 Ostrava. exekuční řízení ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13174-034/12 o ceně rodinného domu č.p.109 na parc.č.125, katastrální území a obec Velatice, okres Brno - venkov, včetně pozemku, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.156) Objednavatel

Více

Znalecký posudek číslo 3545 215/07

Znalecký posudek číslo 3545 215/07 Znalecký posudek číslo 3545 215/07 O ceně nemovitosti: Pozemek 2755/17 O S T R A V A katastrální území: Slezská Ostrava Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ ÚŘAD Mgr. Pavla FUČÍKOVÁ Poděbradova 41

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13309-169/12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13309-169/12. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13309-169/12 o ceně budovy ubytovny č.p.1579 na parc.č.5798, katastrální území, obec a okres Kladno, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.13385) Objednavatel posudku:

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

strana 1 Popis č. 3865/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3865/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3865/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 57 na pozemku parc.č. st. 68/2 a pozemek parc.č. st. 68/2 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 3.7.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3930-53/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3930-53/2014 O ceně pozemku p.č.st.1074/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 370m 2 včetně součástí pozemku tj. stavby zem.stav. čp.1226, pozemku p.č.549/34 ostatní plocha manipulační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6864/30/B-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6864/30/B-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6864/30/B-2014 o ceně nemovitosti stavebního pozemku čk. 553/1 se stavbou, stavební parcely čk. 553/2 se stavbou ubytovny čp. 1520, stavební parcely čk. 553/4 se stavbou ubytovny,

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

Znalecký posudek číslo 9/7/13

Znalecký posudek číslo 9/7/13 Kraj : Liberecký Č.j.: 080 EX 246/13-33 Oblast : Liberec Obec : Všelibice Katastr. území : Všelibice Znalecký posudek číslo 9/7/13 Věc: Ocenění nemovitosti sestávající z rodinného domu vč. příslušenství,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 3808-185/2011

Znalecký posudek č. 3808-185/2011 Znalecký posudek č. 3808-185/2011 o ceně nemovitosti čp. ll v obci a kat. území Dráchov, okr. Tábor. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Písek Prokopova 339/14 397 Ol Písek Účel posudku: Stanovení ceny

Více

Znalecký posudek. číslo 3798 (OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ) Provozní areál "Terénní středisko ekologické výchovy" obec Fulnek, část "Moravské Vlkovice"

Znalecký posudek. číslo 3798 (OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ) Provozní areál Terénní středisko ekologické výchovy obec Fulnek, část Moravské Vlkovice Znalecký posudek číslo 3798 k provedení aktualizace ZP č. 3264/2008 ze dne 20.1.2008 (OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ) NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Provozní areál "Terénní středisko ekologické výchovy" obec Fulnek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1568/038/2014/16 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD. č.p. 1454 Adresa nemovitosti: Občanská 1454, 468 51 Smržovka Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Jablonec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1480-049/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1480-049/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1

Vlastník pozemku: SJM Jindřich Šindelář, Jižní 350, 471 27 Stráž pod Ralskem, spoluvlastnický podíl: 1 / 1 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1822/097/2015/3 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č. 350/2 Adresa nemovitosti: Jižní 350, Stráž pod Ralskem Katastrální údaje: Kraj

Více

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A

Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A Znalecký posudek č. 2839/112/2013 - A O ceně obvyklé domu č.p.61 s příslušenstvím a pozemkem parc.č. 2657 v k.ú.plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň - město. Objednatel posudku: Hypoteční banka a.s. Radlická

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 728-7 / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 728-7 / 2015 Znalecký posudek o ceně zjištěné areálu Státního oblastního archivu v Plzni, který je situován v katastrálním území Hradiště u Blovic, obec Blovice, okres Plzeň - jih.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1631/101/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 105 Adresa nemovitosti: Potoční 105, 471 54 Cvikov Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Česká Lípa, obec

Více

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec:

A. Nález 1. Znalecký úkol 2. Prohlídka a zaměření nemovitosti 3. Podklady pro vypracování posudku 4. Vlastnické a evidenční údaje Kraj: Okres: Obec: Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1529-029/2014 o ceně nebytového objektu, budovy velkoskladu květin s příslušenstvím, stavební plocha p.č.188 v k.ú. Dobrá Voda u Orlického Podhůří, obci Orlické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6373-78/2015 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Byt č. 120/3

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 490/172/2010 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 908/112 v budově č.p. 908, na pozemku č.parc. St. 455, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 908 a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0171-011/2011. jako podklad pro nedobrovolnou dražbu

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0171-011/2011. jako podklad pro nedobrovolnou dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 0171-011/2011 o obvyklé ceně rekreační chaty č.e 44 v Nebřezinech stojící na pozemku parcelního čísla st. 157 katastrální území Nebřeziny, obec Plasy a pozemků parcelního čísla st.

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek č. 5081-245/13

Znalecký posudek č. 5081-245/13 Znalecký posudek č. 5081-245/13 O obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 649, v obci Mníšek pod Brdy, na pozemku parc. č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemků parc. č. 224/4 - orná půda,

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více