ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (IČ )

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 4 DÉLKA A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK... 4 POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK... 4 POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK... 5 POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ... 5 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ... 6 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI... 6 OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ... 8 KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ Stránka 2/15

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV A ZPRACOVATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Oficiální název: Zpracovatel: Školní vzdělávací program školní družiny Mgr. Vlasta Tobolíková ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družinu provozuje: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. IZO ředitelství: IZO školní družiny: Adresa školní družiny: Mlýnská 44, Brno Webové stránky družiny: Ředitel školy: Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. Kontaktní údaje: ZŘIZOVATEL Název: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. Adresa: Mlýnská 44, Brno IČ: Statutární orgán: Mgr. Mária Tarábková (jednatel), Pavol Tarábek (jednatel) Kontaktní údaje: Datum účinnosti: 1. září 2014 Školní vzdělávací program vydal... Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. ředitel školy Stránka 3/15

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při Základní škole a mateřské škole Didaktis s.r.o. je umístěna v prostorách této školy a je přednostně určena žákům 1. stupně základní školy, aby zajistila odpolední (případně též ranní) péči o své účastníky. Školní družina se zabývá zájmovým vzděláváním. Vychovává k smysluplnému využívání volného času a vybavuje děti dostatkem námětů pro jeho naplňování. Uskutečňuje jej formou pravidelné výchovně vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou sportovních aktivit. Umožňuje dětem i odpočinek a přípravu na vyučování. Svou činnost doplňuje zájmovými útvary pořádanými školou ve školním roce se jedná o anglický klub, který rozvíjí schopnost žáků komunikovat v anglickém jazyce a navazuje tak na výuku tohoto jazyka v základní škole. Anglický klub se koná 2x týdně. Podle potřeb a možností budou v následujících školních letech otevřeny případné další kroužky. Základní a mateřská škola Didaktis s.r.o. spolupracuje také s CVČ Lužánky, aby rozšiřovala nabídku volnočasových aktivit CVČ Lužánky pořádá v prostorách školy vlastní kroužky, které se konají v době činnosti družiny. Účastníci družiny do těchto kroužků odcházejí z družiny a po skončení kroužku se do družiny opět vracejí. DÉLKA A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program družiny je stanoven na dobu jednoho školního roku. Činnost družiny se uskutečňuje v souladu s 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, těmito formami: 1. příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností spojenou s pobytem v místě sídla školy, 2. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 3. využitím otevřené nabídky spontánních činností. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK Školní družina má k dispozici 1 místnost, je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, stavebnicemi, výtvarnými potřebami, DVD přehrávačem s televizorem, časopisy a internetem. Pro hry využívá relaxační místnost, pro pobyt venku pak školní zahradu. Vybavení družiny je průběžně doplňováno a obměňováno. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK Činnost družiny zajišťují dvě vychovatelky, z nich jedna je přítomna převážně v ranní družině, druhá v odpolední družině. Z nich jedna je kvalifikovaná a druhá si doplňuje kvalifikaci. Stránka 4/15

5 Činnost anglického klubu zajišťuje externí lektor s příslušnou odborností. Personální zajištění kroužků, pořádaných v prostorách školy CVČ Lužánky, je v kompetenci lužáneckého střediska. Vedení školy namátkově sleduje průběh těchto kroužků z pedagogického a odborného hlediska. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK Účast žáků ve školní družině není zpoplatněna. Zpoplatněno není rovněž vzdělávání žáků v anglickém klubu. Náklady na provoz družiny a anglického klubu jsou pokrývány z finančních zdrojů školy a ze státních dotací. Zápisné do kroužků CVČ Lužánky hradí rodiče tomuto centru způsobem jím stanoveným. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ Prostory využívané v rámci činnosti družiny splňují příslušné hygienické normy a vytvářejí tak zdravé prostředí pro pobyt a činnost žáků. Jejich bezpečnost je průběžně sledována vedením školy i pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci, 1x ročně pak prověřována v rámci bezpečnostní prověrky. Na začátku školního roku a rovněž před akcemi pořádanými mimo prostory školy jsou účastníci družiny proškolováni v zásadách bezpečného chování a ochrany zdraví. V družině je vedena kniha úrazů. Dohled nad účastníky družiny vykonává zpravidla jedna vychovatelka. Pokud se v prostorách školy konají kroužky pořádaného CVČ Lužánky, vyzvedávají si lektoři účastníky kroužku v družině, kam je po skončení kroužku opět odvádějí. Přehled kroužků a přehled žáků školy, kteří se těchto aktivit účastní, jsou vedeny v třídní knize školní družiny. Lektoři, kteří jsou v pracovně-právním vztahu k CVČ Lužánky, jsou školou poučeni o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to i s ohledem na možné vniknutí cizích osob. Poučení o odpovědnosti nad účastníky kroužků ze strany lektorů zajišťuje CVČ Lužánky, a to na základě sjednané smlouvy o dočasném užívání prostor školy. Podmínky, za kterých je možné propustit žáka z družiny, uvádějí rodiče na přihlášce jejich dítěte k činnosti družiny. Skladba činností ve družině je strukturována tak, aby účastníci družiny měli prostor pro odpočinek a relaxaci a současně aby smysluplně využili volný čas. V době odpolední družiny žáci odcházejí pod vedením vychovatelky do školní jídelny na odpolední svačinu, v jejímž rámci je rovněž zajištěn pitný režim. V ostatním čase si účastníci družiny zajišťují pitný režim jednak nápojem ze školní jídelny, jednak z vlastních zdrojů. Pedagogičtí pracovníci průběžně sledují klima v družině a preventivně působí na žáky, aby předcházeli rizikům sociálně patologických jevů, šikaně a násilí. Uplatňují přitom přístup založený na respektu k individualitě účastníků družiny, otevřenosti a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému. Zákonní zástupci účastníků družiny se dozvídají o činnosti jejich dítěte ve družině při vyzvedávání dítěte přímo od vychovatelky, dále v ové korespondenci a na třídních schůzkách. Stránka 5/15

6 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně Základní školy Didaktis, kteří jsou přijímáni na základě podání písemné přihlášky, a to do naplnění kapacity družiny. K činnosti družiny jsou žáci přijímáni na jeden školní rok. Vzdělávání ve školní družině probíhá ráno od 7. hodiny do začátku vyučování a odpoledne od 13. do 17. hodiny. Odpolední vzdělávání v družině probíhá takto: Individuální nebo skupinové odpočinkové činnosti, případně pohybové aktivity na venkovní hrací ploše v areálu školy Zájmové kroužky, příprava žáků na vyučování, skupinová výchovněvzdělávací činnost podle ročního plánu činnosti školní družiny Individuální nebo skupinové odpočinkové činnosti Časové rozvržení činností se pružně přizpůsobuje okolnostem a aktuálním potřebám žáků. Vzdělávání v družině končí uplynutím školního roku (tj. 31. srpnem) nebo dříve, pokud ředitel školy po projednání se zřizovatelem přeruší činnost družiny v době letních prázdnin. Zákonný zástupce může své dítě odhlásit z činnosti družiny před uplynutím školního roku, a to na základě písemného sdělení adresovaného řediteli školy. Ředitel školy může žákovi ukončit činnost v družině před uplynutím školního roku, pokud žák opakovaně porušuje vnitřní řád školní družiny (podrobnosti jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny). PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání účastníků družiny se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí vyrovnávacích a podpůrných opatření, založených především na doporučeních některého ze školských poradenských zařízení. Aby tato opatření byla účinná, je potřebná součinnost rodiny a školy. Do vzdělávání účastníků družiny se speciálními vzdělávacími potřebami jsou začleněny podle potřeby následující postupy. Účastníci družiny se zdravotním postižením: spolupráce s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogickým centrem, vzdělávání a školení pedagogů, pravidelný kontakt vychovatele s rodinou, úprava pracovního prostředí podle možností školy. Účastníci družiny se zdravotním znevýhodněním: individuální péče vychovatele spočívající např. v pomoci při osvojování zameškaného učiva nebo učiva žákovi obtížně pochopitelného v době, kdy to režim družiny umožňuje. Stránka 6/15

7 Účastníci družiny se sociálním znevýhodněním: individuální výuka českého jazyka pro děti cizinců v době činnosti družiny, začlenění aktivit a programů reagujících na potřeby dětí, jež pocházejí z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a jsou ohroženy sociálně patologickými jevy, individuální péče vychovatele spočívající např. v pomoci při osvojování učiva nebo učiva žákovi obtížně pochopitelného v době, kdy to režim družiny umožňuje. Stránka 7/15

8 OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje obecné cíle vzdělávání, stanovené v 2 odst. 2 školského zákona. Tyto cíle naplňuje tím, že umožňuje svým účastníkům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení, podněcuje je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, vede je k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjí u nich schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravuje je k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytváří u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učí je aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vede je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí je žít společně s ostatními lidmi. Při naplňování výše uvedených vzdělávacích cílů jsou současně rozvíjeny klíčové kompetence, uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, a to následujícím způsobem. Kompetence k učení Vychovatel: prohlubuje informace o světě lidí, kultuře, přírodě a technice, vede děti k pokládání otázek, hledání odpovědí, zkoumání, objevování, všímání si souvislostí mezi jevy, nabízí aktivity, při kterých děti získané zkušenosti uplatňují v praktických situacích. Kompetence k řešení problémů Vychovatel: vede k logickému a kreativnímu uvažování a řešení problémů, k pochopení, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli, učí děti problém pochopit, zjistit příčinu, promýšlet a plánovat jeho řešení. Kompetence komunikativní Vychovatel: zapojuje děti do diskuse, v komunikaci mezi vrstevníky i s dospělými jim umožňuje vyjadřovat jejich postoje, názory, prožitky, pocity, nálady, nezapomíná, že ke správné komunikaci patří také naslouchání druhým. Kompetence sociální a personální Vychovatel: vede k uvědomění, že dítě za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky, vede k vnímavosti dítěte k nespravedlnosti, ubližování, ponižování, lhostejnosti a agresivitě v mezilidských vztazích a učí je hledat správná řešení, Stránka 8/15

9 umožňuje spolupráci ve skupině tak, aby dítě bylo schopno tolerovat a respektovat druhé a uzavírat kompromisy, aby se dokázalo prosadit i podřídit většinovému rozhodnutí, uplatňuje základní společenské návyky. Kompetence občanská Vychovatel: seznamuje děti s jejich právy a vede je k plnění povinností, vede děti k respektování práv druhých, podílí se na formování zdravého a bezpečného prostředí přírodního i společenského, vede děti k reflexi základních ekologických souvislostí. Kompetence volnočasová Vychovatel: rozvíjí schopnost dítěte účelně trávit volný čas tak, aby se orientovalo v možnostech jeho aktivního a smysluplného využití, umožňuje dítěti svobodně vybírat zájmové činnosti podle jeho dispozic, rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, nacvičuje s dítětem umění odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času, vybavuje děti činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Stránka 9/15

10 KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Zájmové vzdělávání naplňuje výše uvedené obecné vzdělávací cíle a rozvíjí vyjmenované klíčové kompetence realizací následujících konkrétních vzdělávacích cílů očekávaných výstupů. Konkrétní vzdělávací cíle očekávané výstupy jsou pro větší přehlednost sdruženy do témat a témata do bloků. Očekávané výstupy Témata Blok - vypráví o životě rodiny - komunikuje na téma povolání, profese, koníčky - ztvárňuje dané téma výtvarně, dramaticky ad. - popisuje dům, byt, zařízení domácnosti - vytváří plány fiktivních bytů, domů - zařizuje fiktivní domácnost Náš domov: U nás doma Náš dům Místo, kde žijeme - popíše, jak se bezpečně dostane do školy a domů - hledá orientační bod - seznamujeme se s dopravní tématikou - orientuje se v budově školy - pojmenuje zaměstnance školy - zamýšlí se nad tím, co může změnit v budově školy, podílí se na výzdobě - pracuje s atlasem, vytváří si plán své fiktivní cestovatelské výpravy - seznamuje se se světadíly, světovými stranami, orientací na mapě - pracuje s mapou města - poznává historická místa - kreslí znak města - poslouchá a reprodukuje pověsti našeho regionu - vytváří projekt ideálního města - vlastními slovy popíše funkci pošty, knihovny, lékárny, banky, obchodu, nemocnice, nádraží, letiště apod. - kreslí, čím bych chtěl/ - a být - hraje si na prodavače, kadeřnice apod. - beseduje o profesi hasiče, policisty, lékaře - navrhuje, jak se vyvarovat nebezpečí Škola: Cesta do školy Ve škole Zeměkoule: Cestujeme prstem po mapě Město, v němž žijeme Profese ve městě Svět Naše vlast Naše město Stránka 10/15

11 - představuje svou rodinu, popisuje rodinné zvyky - pojmenovává příbuzné - seznamujeme se s významnými dny - odůvodňuje, proč komu přát - dramatizuje scénky s tematikou blahopřání - vyrábí dárky - stanovuje si žebříček hodnot, pravidla soužití - učí se tolerovat odlišné jedince a jejich názory - učí se objektivně hodnotit sebe i své kamarády - připravuje dárky pro nové kamarády - používá slova prosím a děkuji - volí pozdrav přiměřeně situaci -popíše, jak se chovat v divadle, na koncertě, výstavě - dramatizuje situace s tematikou chování na veřejnosti a v dopravních prostředcích - při společném stolování dbá na kulturu stolování a osvojuje si její zásady - společně hodnotí chování v oddělení - zaujímá odmítavý postoj k vandalismu, ničení majetku, šikaně - zvládá samoobslužné činnosti - popíše charakteristické rysy ročních období - beseduje o čase (rok, měsíc, týden, den, hodina) - poznává hodiny - popíše zásady pravidelného denního a týdenního režimu - plánuje aktivní odpočinek - beseduje o zájmových akcích, činnostech - probíráme možná nebezpečí úrazů - hovoří o tom, jak byl/ a malý/ á - vypráví, jak se žilo v minulosti, vyhledá informace Rodina: Portrét rodiny Máme se rádi Mí kamarádi Jak se správně chovat Chválíme a upozorňujeme na nedostatky Kalendář Rok Režim dne Můj volný čas Jak se měníme Lidé kolem nás Pravidla chování Lidé a čas Stránka 11/15

12 - Den stromů, poznává a určuje stromy - Den bez úrazů, popisuje zásady bezpečného chování - podzimní výstava výrobků, pracuje s přírodními materiály - organizuje Mikulášskou nadílku - v době adventní připravuje dárky, vyrábí ozdoby - chystá se na vánoční výstavku; jarmark - baví se na besídkách v odděleních, vypravuje o Vánocích, o tradicích - připravuje si masky na maškarní karneval - uvítá 1. jarní den, připomene si znaky jara - seznamuje se s velikonočními tradicemi, maluje kraslice, chystá velikonoční výstavu - slaví Den Země, beseduje o zdravém životním stylu, zdravé stravě - vyrábí přáníčka ke Dni matek - slaví Den dětí, připravuje a účastní se her a soutěží - účastní se dle zájmu ozdravných pobytů pořádaných školou - poznává a určuje stromy i rostliny - staví z přírodnin - využívá přírodnin k výtvarným a pracovním činnostem - hovoří o zvířatech (domácí, ve volné přírodě, v ZOO, hospodářská) - tvoří, maluje zvířata, využívá práce k výzdobě školy - sleduje změny v přírodě, charakteristické znaky jednotlivých ročních období využívá v tématických činnostech - pečuje o zeleň - beseduje o vodě a jejich skupenstvích - popisuje koloběh vody v přírodě - je seznámen s informacemi o změnách klimatu - v rámci Dne Země beseduje o ochraně přírody - třídí odpad, sbírá papír, plastové lahve - popíše lidské tělo a jeho funkce - sleduje, jak se mění míry, váha - znalosti o těle využívá při soutěžích, hrách a v dalších činnostech Svátky, zvyky, tradice, oslavy: Podzim Zima Jaro Léto Rostliny a živočichové: Stromy a rostliny Živočichové Roční období: Příroda Voda, počasí Ochrana životního prostředí Poznáváme své tělo: Lidské tělo, postava Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Stránka 12/15

13 - upevňuje si návyky osobní hygieny a dodržuje ji - ujasňuje si význam otužování a zdravého životního stylu - hovoří o zdravé výživě, využívá smysly při poznávání a posuzování zeleniny, ovoce a dalších potravin - dbá na důležitost pitného režimu - uvědomuje si možná nebezpečí a zjišťuje, jak jim předcházet - uvědomuje si nebezpečí při kontaktu s neznámým člověkem - učí se přivolat pomoc dospělého nebo policie (tel.: 150, 155, 158, 112) - učí se zásadám první pomoci - dle počasí se účastní pobytu venku (obsah a činnosti jsou přizpůsobeny ročním obdobím) - relaxuje při spontánních hrách a činnostech - při pobytu venku si hraje, soutěží - pracuje technikou malby vodovými barvami i temperovými barvami, kreslí tužkou, pastelkou a voskovým pastelem, rozvíjí různé techniky malby, používá různé typy štětců, míchá a rozfoukává barvy - rozvíjí kreslířské pohyby ruky, kreslí tuší, dřívkem - poznává vlastnosti plastelíny a používá ji při práci, pracuje s tvarovacími hmotami, hlínou, těstem, papírem -pracuje s panelovými stavebnicemi -vytváří koláž, frotáž, tiskátka - dramatizuje rozhovor, písně, básně - aktivně zachází s emocemi a pojmenovává je - vyjadřuje se pohybem těla - doplňuje zpěv hrou na dětské hudební nástroje - účastní se prezentace scének, pohádek, písniček pro rodiče Pečujeme o své zdraví Předcházíme úrazům Pobyt venku Malba Kresba Modelování Výtvarné techniky Dramatická průprava Stránka 13/15

14 OBSAH A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ Obsah školního vzdělávacího programu je stanoven s ohledem na bloky, do nichž jsou sdruženy konkrétní vzdělávací cíle, a rozvržen do časového plánu takto: Měsíc Bloky Obsah Září Místo, kde žijeme Seznámení dětí s novým prostředím, s novým režimem a Lidé kolem nás s novými kamarády seznamovací hry, navázání Pravidla chování přátelských vztahů pomocí společných her, tvorba družinových pravidel Výzdoba družiny Pohybové hry venku, popř. vevnitř (v případě špatného počasí) Tvorba: vzpomínky na prázdniny, malování vodovými a temperovými barvami Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Místo, kde žijeme Rozmanitost přírody Výtvarné techniky Dramatická průprava Místo, kde žijeme Naše vlast, naše město Lidé a čas Rozmanitost přírody Svět Lidé kolem nás Lidé a čas Výtvarné techniky Místo, kde žijeme Lidé a čas Člověk a jeho zdraví Výtvarné techniky Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Svět Lidé kolem nás Pravidla chování Lidé a čas Rozmanitost přírody Dramatická průprava Písnička: Když jsi kamarád, pojď si s námi hrát Přírodovědné hádanky a kvízy Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, jazykolamy ) Tvorba: výroba draka, foukání barev, výroba masky na Halloween Halloweenská párty (Pá: ) Poznáváme listy stromů Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, jazykolamy ) Den sv. Martina Tvorba: práce s přírodninami, frotáž, origami Tvořivé vánoční dílničky: výroba drobných dárečků a ozdob Poslech a zpěv koled Adventní čas, dopis Ježíškovi Vánoční výzdoba ŠD (řetězy, vločky ), připomínáme si vánoční tradice a zvyky Zážitky z Vánoc (malujeme, vyprávíme) Tři králové Hry na sněhu, stavby ze sněhu Zimní sporty hry, soutěže, pantomima Hry cvičící pozornost, postřeh, paměť Pohybové hry v relaxační místnosti Zvířata a ptáci v zimě Hry a stavby na sněhu Blíží se jaro poznávání květin, hry se zvířaty: hádanky, pantomima, žouželení Velikonoční tematika (výzdoba družiny, obyčeje a zvyky) Tvorba: velikonoční dílničky (mrskačky, malování vajíček netradičními způsoby, velikonoční věneček ) Stránka 14/15

15 Duben Květen Červen Lidé a čas Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Dramatická průprava Lidé kolem nás Výtvarné techniky Svět Naše vlast, naše město Lidé kolem nás Lidé a čas Hry dětí na hřišti malování křídami, hry na písku, míčové hry, pohybové hry, skákání panáka, týmové hry Den Země environmentální tematika Pálení čarodějnic ( čarodějnický rej ) Tvorba: slaměná čarodějnice, tematická tvorba ke Dni Země Poznáváme přírodu Den matek povídání si o mamince Tvorba: dárek pro maminku ke Dni matek, herbář Mezinárodní den dětí: netradiční sportovní turnaj Povídání si o prázdninách - Jak se těším na prázdniny? Co budu dělat? Kam se chystám? (práce s mapou či globusem) Tvorba: vzpomínky na 1. třídu - výroba trička s podpisy spolužáků, na co se nejvíce těším o prázdninách Stránka 15/15

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: 1. Charakteristika školní družiny při Základní škole, Česká Lípa, Partyzánská 1053, příspěvková organizace 2. Materiální a technické podmínky pro

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková orgnizace Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ praktické a ZŠ speciální Mělník, příspěvková organizace OSNOVA 1. Identifikační

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÍTĚZSLAVA HÁLKA Školní 200, 250 70 Odolena Voda Tel. 283 971 282, 736 752 156 Email: reditelna@zsodolenavoda.cz, www.zsodolenavoda.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu č.j. 223/2016

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2016 /2017 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BRNO, KAMENAČKY 3591/4 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školního klubu 3. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 4. Délka

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN ŠKOLNÍHO KLUBU PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Ve školním roce bude školní klub plnit úkoly vyplývající z ŠVP. V průběhu celého školního roku budeme dbát na bezpečnosti děti při všech činnostech. Budeme

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny

VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny VNITŘNÍ ŘÁD školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Školní družina (dále jen družina ) je školským zařízením pro

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Hlavní 12 Psáry 252 44 Pracoviště

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. "Jsme kamarádi"

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Jsme kamarádi Z á k l a d n í š k o l a, R o k y c a n y, Č e c h o v a 4 0 337 01 Rokycany, tel.: 371723255, e-mail: zvs.rokycany@quick.cz Č.j.: ZSCech40/3/10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ "Jsme

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017

Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školního klubu Školní rok 2016/2017 Září Zahájení činnosti školního klubu (23. 9. 2013), seznámení s režimem

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících.

Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. Příloha MPP č. 2 Časový harmonogram témat týkajících se společensky nepřijatelných jevů začleněných do výuky v jednotlivých ročnících. 1. ročník ŘÍJEN LEDEN ÚNOR Hygienické návyky o přestávce, sebeobsluha,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘÍKAZY, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLANETA ZEMĚ aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Platný od: 1. 9. 2007 Verze

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Základní škola a Mateřská škola Votice, příspěvková organizace REDIZO

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní družiny ZŠ J. Vohradského Šluknov Schváleno školskou radou dne 30. 8. 2017 2. verze Razítko: Mgr. Renata Sochorová, řed. školy Obsah ŠVP pro školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV Charakteristika Školního klubu ZŠ Bánov Školní klub (dále jen ŠK) jsme založili, abychom zapojili děti do aktivní činnosti v jejich volném čase a také,

Více

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900

Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 Základní škola Praha 10 Švehlova 12/2900 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2016 2017 Vypracoval: kolektiv vychovatelek OBSAH: 1. Cíle 2. Výchovné cíle 3. Prostředky 4. Koncepce 5. Organizace školní družiny

Více

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

HRAJEME SI KAŽDÝ DEN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASKOV KIRILOVOVA 330 HRAJEME SI KAŽDÝ DEN Platnost od 1.9.2012 Zpracovala: Michálková Lenka Charakteristika školní družiny Školní družina poskytuje

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, OKRES CHRUDIM Obsah školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Rosovice

Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Rosovice Vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole Rosovice I. Identifikační údaje Školní družina tvoří součást školy, proto tyto údaje jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA. ZŠ Lipenec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ Lipenec V Lipenci 30.8.2016 55/2016 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Konkrétní cíle vzdělávání, klíčové kompetence 4. Časový

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích

Obsah: Školní družina při Základní škole v Rakvicích Školní družina při Základní škole v Rakvicích Obsah: Charakteristika ŠD Cíle ŠD Výchovné kompetence Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více