ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka (IČ )

2 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY... 4 DÉLKA A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK... 4 POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK... 4 POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK... 5 POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ... 5 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ... 6 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI... 6 OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ... 8 KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ Stránka 2/15

3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV A ZPRACOVATEL ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Oficiální název: Zpracovatel: Školní vzdělávací program školní družiny Mgr. Vlasta Tobolíková ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družinu provozuje: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. IZO ředitelství: IZO školní družiny: Adresa školní družiny: Mlýnská 44, Brno Webové stránky družiny: Ředitel školy: Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. Kontaktní údaje: ZŘIZOVATEL Název: Základní škola a mateřská škola Didaktis s.r.o. Adresa: Mlýnská 44, Brno IČ: Statutární orgán: Mgr. Mária Tarábková (jednatel), Pavol Tarábek (jednatel) Kontaktní údaje: Datum účinnosti: 1. září 2014 Školní vzdělávací program vydal... Mgr. Richard Jurečka, Ph.D. ředitel školy Stránka 3/15

4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při Základní škole a mateřské škole Didaktis s.r.o. je umístěna v prostorách této školy a je přednostně určena žákům 1. stupně základní školy, aby zajistila odpolední (případně též ranní) péči o své účastníky. Školní družina se zabývá zájmovým vzděláváním. Vychovává k smysluplnému využívání volného času a vybavuje děti dostatkem námětů pro jeho naplňování. Uskutečňuje jej formou pravidelné výchovně vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou sportovních aktivit. Umožňuje dětem i odpočinek a přípravu na vyučování. Svou činnost doplňuje zájmovými útvary pořádanými školou ve školním roce se jedná o anglický klub, který rozvíjí schopnost žáků komunikovat v anglickém jazyce a navazuje tak na výuku tohoto jazyka v základní škole. Anglický klub se koná 2x týdně. Podle potřeb a možností budou v následujících školních letech otevřeny případné další kroužky. Základní a mateřská škola Didaktis s.r.o. spolupracuje také s CVČ Lužánky, aby rozšiřovala nabídku volnočasových aktivit CVČ Lužánky pořádá v prostorách školy vlastní kroužky, které se konají v době činnosti družiny. Účastníci družiny do těchto kroužků odcházejí z družiny a po skončení kroužku se do družiny opět vracejí. DÉLKA A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program družiny je stanoven na dobu jednoho školního roku. Činnost družiny se uskutečňuje v souladu s 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, těmito formami: 1. příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností spojenou s pobytem v místě sídla školy, 2. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 3. využitím otevřené nabídky spontánních činností. POPIS MATERIÁLNÍCH PODMÍNEK Školní družina má k dispozici 1 místnost, je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, stavebnicemi, výtvarnými potřebami, DVD přehrávačem s televizorem, časopisy a internetem. Pro hry využívá relaxační místnost, pro pobyt venku pak školní zahradu. Vybavení družiny je průběžně doplňováno a obměňováno. POPIS PERSONÁLNÍCH PODMÍNEK Činnost družiny zajišťují dvě vychovatelky, z nich jedna je přítomna převážně v ranní družině, druhá v odpolední družině. Z nich jedna je kvalifikovaná a druhá si doplňuje kvalifikaci. Stránka 4/15

5 Činnost anglického klubu zajišťuje externí lektor s příslušnou odborností. Personální zajištění kroužků, pořádaných v prostorách školy CVČ Lužánky, je v kompetenci lužáneckého střediska. Vedení školy namátkově sleduje průběh těchto kroužků z pedagogického a odborného hlediska. POPIS EKONOMICKÝCH PODMÍNEK Účast žáků ve školní družině není zpoplatněna. Zpoplatněno není rovněž vzdělávání žáků v anglickém klubu. Náklady na provoz družiny a anglického klubu jsou pokrývány z finančních zdrojů školy a ze státních dotací. Zápisné do kroužků CVČ Lužánky hradí rodiče tomuto centru způsobem jím stanoveným. POPIS PODMÍNEK BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ Prostory využívané v rámci činnosti družiny splňují příslušné hygienické normy a vytvářejí tak zdravé prostředí pro pobyt a činnost žáků. Jejich bezpečnost je průběžně sledována vedením školy i pedagogickými pracovníky a provozními zaměstnanci, 1x ročně pak prověřována v rámci bezpečnostní prověrky. Na začátku školního roku a rovněž před akcemi pořádanými mimo prostory školy jsou účastníci družiny proškolováni v zásadách bezpečného chování a ochrany zdraví. V družině je vedena kniha úrazů. Dohled nad účastníky družiny vykonává zpravidla jedna vychovatelka. Pokud se v prostorách školy konají kroužky pořádaného CVČ Lužánky, vyzvedávají si lektoři účastníky kroužku v družině, kam je po skončení kroužku opět odvádějí. Přehled kroužků a přehled žáků školy, kteří se těchto aktivit účastní, jsou vedeny v třídní knize školní družiny. Lektoři, kteří jsou v pracovně-právním vztahu k CVČ Lužánky, jsou školou poučeni o zásadách bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to i s ohledem na možné vniknutí cizích osob. Poučení o odpovědnosti nad účastníky kroužků ze strany lektorů zajišťuje CVČ Lužánky, a to na základě sjednané smlouvy o dočasném užívání prostor školy. Podmínky, za kterých je možné propustit žáka z družiny, uvádějí rodiče na přihlášce jejich dítěte k činnosti družiny. Skladba činností ve družině je strukturována tak, aby účastníci družiny měli prostor pro odpočinek a relaxaci a současně aby smysluplně využili volný čas. V době odpolední družiny žáci odcházejí pod vedením vychovatelky do školní jídelny na odpolední svačinu, v jejímž rámci je rovněž zajištěn pitný režim. V ostatním čase si účastníci družiny zajišťují pitný režim jednak nápojem ze školní jídelny, jednak z vlastních zdrojů. Pedagogičtí pracovníci průběžně sledují klima v družině a preventivně působí na žáky, aby předcházeli rizikům sociálně patologických jevů, šikaně a násilí. Uplatňují přitom přístup založený na respektu k individualitě účastníků družiny, otevřenosti a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému. Zákonní zástupci účastníků družiny se dozvídají o činnosti jejich dítěte ve družině při vyzvedávání dítěte přímo od vychovatelky, dále v ové korespondenci a na třídních schůzkách. Stránka 5/15

6 PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně Základní školy Didaktis, kteří jsou přijímáni na základě podání písemné přihlášky, a to do naplnění kapacity družiny. K činnosti družiny jsou žáci přijímáni na jeden školní rok. Vzdělávání ve školní družině probíhá ráno od 7. hodiny do začátku vyučování a odpoledne od 13. do 17. hodiny. Odpolední vzdělávání v družině probíhá takto: Individuální nebo skupinové odpočinkové činnosti, případně pohybové aktivity na venkovní hrací ploše v areálu školy Zájmové kroužky, příprava žáků na vyučování, skupinová výchovněvzdělávací činnost podle ročního plánu činnosti školní družiny Individuální nebo skupinové odpočinkové činnosti Časové rozvržení činností se pružně přizpůsobuje okolnostem a aktuálním potřebám žáků. Vzdělávání v družině končí uplynutím školního roku (tj. 31. srpnem) nebo dříve, pokud ředitel školy po projednání se zřizovatelem přeruší činnost družiny v době letních prázdnin. Zákonný zástupce může své dítě odhlásit z činnosti družiny před uplynutím školního roku, a to na základě písemného sdělení adresovaného řediteli školy. Ředitel školy může žákovi ukončit činnost v družině před uplynutím školního roku, pokud žák opakovaně porušuje vnitřní řád školní družiny (podrobnosti jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny). PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Vzdělávání účastníků družiny se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí vyrovnávacích a podpůrných opatření, založených především na doporučeních některého ze školských poradenských zařízení. Aby tato opatření byla účinná, je potřebná součinnost rodiny a školy. Do vzdělávání účastníků družiny se speciálními vzdělávacími potřebami jsou začleněny podle potřeby následující postupy. Účastníci družiny se zdravotním postižením: spolupráce s ošetřujícím lékařem, speciálním pedagogickým centrem, vzdělávání a školení pedagogů, pravidelný kontakt vychovatele s rodinou, úprava pracovního prostředí podle možností školy. Účastníci družiny se zdravotním znevýhodněním: individuální péče vychovatele spočívající např. v pomoci při osvojování zameškaného učiva nebo učiva žákovi obtížně pochopitelného v době, kdy to režim družiny umožňuje. Stránka 6/15

7 Účastníci družiny se sociálním znevýhodněním: individuální výuka českého jazyka pro děti cizinců v době činnosti družiny, začlenění aktivit a programů reagujících na potřeby dětí, jež pocházejí z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením a jsou ohroženy sociálně patologickými jevy, individuální péče vychovatele spočívající např. v pomoci při osvojování učiva nebo učiva žákovi obtížně pochopitelného v době, kdy to režim družiny umožňuje. Stránka 7/15

8 OBECNÉ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje obecné cíle vzdělávání, stanovené v 2 odst. 2 školského zákona. Tyto cíle naplňuje tím, že umožňuje svým účastníkům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení, podněcuje je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, vede je k všestranné, účinné a otevřené komunikaci, rozvíjí u nich schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, připravuje je k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, vytváří u nich potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjí vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě, učí je aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vede je k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učí je žít společně s ostatními lidmi. Při naplňování výše uvedených vzdělávacích cílů jsou současně rozvíjeny klíčové kompetence, uvedené v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, a to následujícím způsobem. Kompetence k učení Vychovatel: prohlubuje informace o světě lidí, kultuře, přírodě a technice, vede děti k pokládání otázek, hledání odpovědí, zkoumání, objevování, všímání si souvislostí mezi jevy, nabízí aktivity, při kterých děti získané zkušenosti uplatňují v praktických situacích. Kompetence k řešení problémů Vychovatel: vede k logickému a kreativnímu uvažování a řešení problémů, k pochopení, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli, učí děti problém pochopit, zjistit příčinu, promýšlet a plánovat jeho řešení. Kompetence komunikativní Vychovatel: zapojuje děti do diskuse, v komunikaci mezi vrstevníky i s dospělými jim umožňuje vyjadřovat jejich postoje, názory, prožitky, pocity, nálady, nezapomíná, že ke správné komunikaci patří také naslouchání druhým. Kompetence sociální a personální Vychovatel: vede k uvědomění, že dítě za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky, vede k vnímavosti dítěte k nespravedlnosti, ubližování, ponižování, lhostejnosti a agresivitě v mezilidských vztazích a učí je hledat správná řešení, Stránka 8/15

9 umožňuje spolupráci ve skupině tak, aby dítě bylo schopno tolerovat a respektovat druhé a uzavírat kompromisy, aby se dokázalo prosadit i podřídit většinovému rozhodnutí, uplatňuje základní společenské návyky. Kompetence občanská Vychovatel: seznamuje děti s jejich právy a vede je k plnění povinností, vede děti k respektování práv druhých, podílí se na formování zdravého a bezpečného prostředí přírodního i společenského, vede děti k reflexi základních ekologických souvislostí. Kompetence volnočasová Vychovatel: rozvíjí schopnost dítěte účelně trávit volný čas tak, aby se orientovalo v možnostech jeho aktivního a smysluplného využití, umožňuje dítěti svobodně vybírat zájmové činnosti podle jeho dispozic, rozvíjet své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, nacvičuje s dítětem umění odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času, vybavuje děti činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Stránka 9/15

10 KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ Zájmové vzdělávání naplňuje výše uvedené obecné vzdělávací cíle a rozvíjí vyjmenované klíčové kompetence realizací následujících konkrétních vzdělávacích cílů očekávaných výstupů. Konkrétní vzdělávací cíle očekávané výstupy jsou pro větší přehlednost sdruženy do témat a témata do bloků. Očekávané výstupy Témata Blok - vypráví o životě rodiny - komunikuje na téma povolání, profese, koníčky - ztvárňuje dané téma výtvarně, dramaticky ad. - popisuje dům, byt, zařízení domácnosti - vytváří plány fiktivních bytů, domů - zařizuje fiktivní domácnost Náš domov: U nás doma Náš dům Místo, kde žijeme - popíše, jak se bezpečně dostane do školy a domů - hledá orientační bod - seznamujeme se s dopravní tématikou - orientuje se v budově školy - pojmenuje zaměstnance školy - zamýšlí se nad tím, co může změnit v budově školy, podílí se na výzdobě - pracuje s atlasem, vytváří si plán své fiktivní cestovatelské výpravy - seznamuje se se světadíly, světovými stranami, orientací na mapě - pracuje s mapou města - poznává historická místa - kreslí znak města - poslouchá a reprodukuje pověsti našeho regionu - vytváří projekt ideálního města - vlastními slovy popíše funkci pošty, knihovny, lékárny, banky, obchodu, nemocnice, nádraží, letiště apod. - kreslí, čím bych chtěl/ - a být - hraje si na prodavače, kadeřnice apod. - beseduje o profesi hasiče, policisty, lékaře - navrhuje, jak se vyvarovat nebezpečí Škola: Cesta do školy Ve škole Zeměkoule: Cestujeme prstem po mapě Město, v němž žijeme Profese ve městě Svět Naše vlast Naše město Stránka 10/15

11 - představuje svou rodinu, popisuje rodinné zvyky - pojmenovává příbuzné - seznamujeme se s významnými dny - odůvodňuje, proč komu přát - dramatizuje scénky s tematikou blahopřání - vyrábí dárky - stanovuje si žebříček hodnot, pravidla soužití - učí se tolerovat odlišné jedince a jejich názory - učí se objektivně hodnotit sebe i své kamarády - připravuje dárky pro nové kamarády - používá slova prosím a děkuji - volí pozdrav přiměřeně situaci -popíše, jak se chovat v divadle, na koncertě, výstavě - dramatizuje situace s tematikou chování na veřejnosti a v dopravních prostředcích - při společném stolování dbá na kulturu stolování a osvojuje si její zásady - společně hodnotí chování v oddělení - zaujímá odmítavý postoj k vandalismu, ničení majetku, šikaně - zvládá samoobslužné činnosti - popíše charakteristické rysy ročních období - beseduje o čase (rok, měsíc, týden, den, hodina) - poznává hodiny - popíše zásady pravidelného denního a týdenního režimu - plánuje aktivní odpočinek - beseduje o zájmových akcích, činnostech - probíráme možná nebezpečí úrazů - hovoří o tom, jak byl/ a malý/ á - vypráví, jak se žilo v minulosti, vyhledá informace Rodina: Portrét rodiny Máme se rádi Mí kamarádi Jak se správně chovat Chválíme a upozorňujeme na nedostatky Kalendář Rok Režim dne Můj volný čas Jak se měníme Lidé kolem nás Pravidla chování Lidé a čas Stránka 11/15

12 - Den stromů, poznává a určuje stromy - Den bez úrazů, popisuje zásady bezpečného chování - podzimní výstava výrobků, pracuje s přírodními materiály - organizuje Mikulášskou nadílku - v době adventní připravuje dárky, vyrábí ozdoby - chystá se na vánoční výstavku; jarmark - baví se na besídkách v odděleních, vypravuje o Vánocích, o tradicích - připravuje si masky na maškarní karneval - uvítá 1. jarní den, připomene si znaky jara - seznamuje se s velikonočními tradicemi, maluje kraslice, chystá velikonoční výstavu - slaví Den Země, beseduje o zdravém životním stylu, zdravé stravě - vyrábí přáníčka ke Dni matek - slaví Den dětí, připravuje a účastní se her a soutěží - účastní se dle zájmu ozdravných pobytů pořádaných školou - poznává a určuje stromy i rostliny - staví z přírodnin - využívá přírodnin k výtvarným a pracovním činnostem - hovoří o zvířatech (domácí, ve volné přírodě, v ZOO, hospodářská) - tvoří, maluje zvířata, využívá práce k výzdobě školy - sleduje změny v přírodě, charakteristické znaky jednotlivých ročních období využívá v tématických činnostech - pečuje o zeleň - beseduje o vodě a jejich skupenstvích - popisuje koloběh vody v přírodě - je seznámen s informacemi o změnách klimatu - v rámci Dne Země beseduje o ochraně přírody - třídí odpad, sbírá papír, plastové lahve - popíše lidské tělo a jeho funkce - sleduje, jak se mění míry, váha - znalosti o těle využívá při soutěžích, hrách a v dalších činnostech Svátky, zvyky, tradice, oslavy: Podzim Zima Jaro Léto Rostliny a živočichové: Stromy a rostliny Živočichové Roční období: Příroda Voda, počasí Ochrana životního prostředí Poznáváme své tělo: Lidské tělo, postava Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Stránka 12/15

13 - upevňuje si návyky osobní hygieny a dodržuje ji - ujasňuje si význam otužování a zdravého životního stylu - hovoří o zdravé výživě, využívá smysly při poznávání a posuzování zeleniny, ovoce a dalších potravin - dbá na důležitost pitného režimu - uvědomuje si možná nebezpečí a zjišťuje, jak jim předcházet - uvědomuje si nebezpečí při kontaktu s neznámým člověkem - učí se přivolat pomoc dospělého nebo policie (tel.: 150, 155, 158, 112) - učí se zásadám první pomoci - dle počasí se účastní pobytu venku (obsah a činnosti jsou přizpůsobeny ročním obdobím) - relaxuje při spontánních hrách a činnostech - při pobytu venku si hraje, soutěží - pracuje technikou malby vodovými barvami i temperovými barvami, kreslí tužkou, pastelkou a voskovým pastelem, rozvíjí různé techniky malby, používá různé typy štětců, míchá a rozfoukává barvy - rozvíjí kreslířské pohyby ruky, kreslí tuší, dřívkem - poznává vlastnosti plastelíny a používá ji při práci, pracuje s tvarovacími hmotami, hlínou, těstem, papírem -pracuje s panelovými stavebnicemi -vytváří koláž, frotáž, tiskátka - dramatizuje rozhovor, písně, básně - aktivně zachází s emocemi a pojmenovává je - vyjadřuje se pohybem těla - doplňuje zpěv hrou na dětské hudební nástroje - účastní se prezentace scének, pohádek, písniček pro rodiče Pečujeme o své zdraví Předcházíme úrazům Pobyt venku Malba Kresba Modelování Výtvarné techniky Dramatická průprava Stránka 13/15

14 OBSAH A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ Obsah školního vzdělávacího programu je stanoven s ohledem na bloky, do nichž jsou sdruženy konkrétní vzdělávací cíle, a rozvržen do časového plánu takto: Měsíc Bloky Obsah Září Místo, kde žijeme Seznámení dětí s novým prostředím, s novým režimem a Lidé kolem nás s novými kamarády seznamovací hry, navázání Pravidla chování přátelských vztahů pomocí společných her, tvorba družinových pravidel Výzdoba družiny Pohybové hry venku, popř. vevnitř (v případě špatného počasí) Tvorba: vzpomínky na prázdniny, malování vodovými a temperovými barvami Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Místo, kde žijeme Rozmanitost přírody Výtvarné techniky Dramatická průprava Místo, kde žijeme Naše vlast, naše město Lidé a čas Rozmanitost přírody Svět Lidé kolem nás Lidé a čas Výtvarné techniky Místo, kde žijeme Lidé a čas Člověk a jeho zdraví Výtvarné techniky Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Svět Lidé kolem nás Pravidla chování Lidé a čas Rozmanitost přírody Dramatická průprava Písnička: Když jsi kamarád, pojď si s námi hrát Přírodovědné hádanky a kvízy Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, jazykolamy ) Tvorba: výroba draka, foukání barev, výroba masky na Halloween Halloweenská párty (Pá: ) Poznáváme listy stromů Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, jazykolamy ) Den sv. Martina Tvorba: práce s přírodninami, frotáž, origami Tvořivé vánoční dílničky: výroba drobných dárečků a ozdob Poslech a zpěv koled Adventní čas, dopis Ježíškovi Vánoční výzdoba ŠD (řetězy, vločky ), připomínáme si vánoční tradice a zvyky Zážitky z Vánoc (malujeme, vyprávíme) Tři králové Hry na sněhu, stavby ze sněhu Zimní sporty hry, soutěže, pantomima Hry cvičící pozornost, postřeh, paměť Pohybové hry v relaxační místnosti Zvířata a ptáci v zimě Hry a stavby na sněhu Blíží se jaro poznávání květin, hry se zvířaty: hádanky, pantomima, žouželení Velikonoční tematika (výzdoba družiny, obyčeje a zvyky) Tvorba: velikonoční dílničky (mrskačky, malování vajíček netradičními způsoby, velikonoční věneček ) Stránka 14/15

15 Duben Květen Červen Lidé a čas Rozmanitost přírody Člověk a jeho zdraví Dramatická průprava Lidé kolem nás Výtvarné techniky Svět Naše vlast, naše město Lidé kolem nás Lidé a čas Hry dětí na hřišti malování křídami, hry na písku, míčové hry, pohybové hry, skákání panáka, týmové hry Den Země environmentální tematika Pálení čarodějnic ( čarodějnický rej ) Tvorba: slaměná čarodějnice, tematická tvorba ke Dni Země Poznáváme přírodu Den matek povídání si o mamince Tvorba: dárek pro maminku ke Dni matek, herbář Mezinárodní den dětí: netradiční sportovní turnaj Povídání si o prázdninách - Jak se těším na prázdniny? Co budu dělat? Kam se chystám? (práce s mapou či globusem) Tvorba: vzpomínky na 1. třídu - výroba trička s podpisy spolužáků, na co se nejvíce těším o prázdninách Stránka 15/15

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Upravená verze od 6. 3. 2014 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP Pojetí základního vzdělávání hlavní výchovný

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ

MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ Školní družina při Základní škole, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace MEDVĚD ŠIKULA SI HRAJE A POZNÁVÁ výchovně vzdělávací program školní družiny Mgr. Pavel Černý ředitel školy Věra Hodermarská

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost dokumentu od: 1. 9. 2013 Aktualizace k: 15. 10. 2014 Obsah 2 Identifikační údaje 3 Charakteristika ŠD 4 Materiální podmínky 4

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny - 1 - 1. Identifikační údaje Název školy: 13.základní škola, Habrmannova 45, příspěvková organizace

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání U10.14 (nahrazuje U 5.12) Naše školní družinka, je barevná jak květinka, zde si spolu všichni hrají, vzájemně se poznávají. Společně si poradíme, všechno

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ HRAVÁ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, MILÉNOVA 14 Obsah školního vzdělávacího programu Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, ZA MLÝNEM 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY BAREVNÉ CESTIČKY K DUZE Duhová cesta pro malého školáka, prosvícená barvami hledání a poznání. Vyjádření sama sebe a pochopení

Více