Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola"

Transkript

1 Základní škola Bohutín, okres Šumperk, příspěvková organizace Bohutín 103, Olšany Tel: , Školní vzdělávací program pro školní družinu Barevnáškola V Bohutíně

2 Obsah: 1.Identifikační údaje 2.Charakteristika, umístění a vybavení ŠD 3. Činnost ŠD 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Podmínky přijímání uchazečů 7. Podmínky průběhu vzdělávání 8. Ukončování vzdělávání 9. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 10. Psychosociální podmínky 11. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 12. Vzdělávací a výchovné oblasti 13. Cíle ŠVP ŠD 14. Klíčové kompetence 15. Plán zájmového vzdělávání a činností 16. Projekty ŠD

3 1.Identifikační údaje a) Název ŠVP: BAREVNÁ ŠKOLA... b) Údaje o škole: název školy: Základní škola Bohutín, okres Šumperk adresa školy: Bohutín 103, , Olšany e mail: internetové stránky: ředitel: Mgr. Pavel Tichý vychovatelka: Miroslava Joklíková koordinátor tvorby ŠVP: Mgr. Pavel Tichý telefon : IČ c) Zřizovatel: název: Obec Bohutín adresa: Bohutín 65, Olšany IČ kontakty: d) Platnost dokumentu od: podpis ředitele školy: razítko:

4 2. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD Školní družina je součástí základní školy, nachází se v přízemí školní budovy. ŠD má k dispozici jednu provozní místnosti. Další místností využívanou ve ŠD je počítačová pracovna. K pohybovým aktivitám mohou děti využívat školní hřiště a zahradu s pískovištěm, K dispozici mají děti také školní tělocvičnu. K ekologické výchově slouží zahrada a krásná příroda v okolí školy. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Pitný režim zajišťuje vychovatelka. Materiální podmínky školní družiny jsou velmi dobré, třída je vybavena novým nábytkem. Průběžně jsou do školní družiny dokupovány nové hračky. 3. Činnost školní družiny Oddělení školní družiny navštěvuje každý rok zhruba kolem žáků 1. stupně od první do páté třídy. Díky pestré činnosti je o školní družinu velký zájem. Činnost ve školní družině je organizována s ohledem na věkové složení dětí. Neodmyslitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve školní družině jsou různé krátkodobé i dlouhodobé projekty prohlubující učivo 1. stupně. 4. Personální podmínky Ve školní družině pracuje paní vychovatelka, která má odborné pedagogické vzdělání a dlouholetou praxi v práci s dětmi. Své vzdělání si průběžně doplňuje v rámci DVPP a v programu celoživotního vzdělávání. Program ŠD navazuje na výchovně vzdělávací činnost školy. V maximální možné míře je zařazována tělovýchovná činnost, výtvarná činnost a jiné nekonvenční techniky a základy ručních prací. 5. Ekonomické podmínky Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) podle 123, odst.4 byl stanoven měsíční poplatek za poskytování školské služby (školní družina) 50,-Kč měsíčně, na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Peníze vybírá paní vychovatelka 2x ročně (za 1. pololetí a 2. pololetí). Tyto finanční prostředky jsou součástí ostatních neinvestičních nákladů školy a potřebné pomůcky ŠD jsou hrazeny z tohoto fondu. 6. Podmínky přijímání uchazečů Do ŠD se děti přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje (zvláště, kdy a s kým bude dítě ze ŠD odcházet samo či v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče) Změny na zápisních lístcích oznámí rodiče vychovatelce písemně s podpisem a datem.

5 Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně, nebo telefonicky na čísle: škola , mobil O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. 7. Podmínky průběhu vzdělávání Provoz ranní družiny je od 7:00 do 7:45 hodin. Z ranní ŠD odcházejí žáci do tříd na vyučování. Provoz odpolední družiny od 11:40 do 15:00 hodin. Žáky 1. třídy předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování. 8. Ukončování vzdělávání Žáci jsou do ŠD přijímáni vždy na jeden školní rok. Dítě je možné ze ŠD odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů). Ředitel školy může žáka ze ŠD vyloučit při opakovaném nedodržování vnitřního řádu školní družiny. 9. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví Činnosti spontánní a řízené se prolínají, jejich skladba respektuje psychosociální podmínky výchovně vzdělávací práce školní družiny. Pitný režim je zajištěn během oběda ve školní jídelně a odpoledne ve školní družině. Prostředí užívaných prostorů vyhovuje hygienickým normám. Žáci jsou pravidelně poučováni o nebezpečí úrazu, zvláště při pohybu na schodech a pobytu venku. Žák ze ŠD nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Zdravotní problémy či úraz, neprodleně nahlásí vychovatelce. Při pobytu v ŠD žáci dbají na bezpečnost svou a svých spolužáků, snaží se vyvarovat konfliktních situací. Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti. 10. Psychosociální podmínky Ve školní družině je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Náplň činností je věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující. Rodiče žáků jsou informováni o činnosti školní družiny prostřednictvím nástěnky školy a webových stránek školy. 11. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vychovatelka družiny úzce spolupracuje s výchovným poradcem školy a rodiči. Žáci jsou začleněni do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře. Činnosti respektují možnosti žáka.

6 12. Vzdělávací a výchovné oblasti a) Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných objektů, návštěvy (obecní úřad, knihovna, požární zbrojnice). Orientace v prostoru a čase, odhad vzdálenosti v čase (kopec, serpentina, vrchol, úpatí), beseda o našem městě - historie. Bezpečnost na cestě do školy, vycházka, dopravní výchova (kompetence činností a občanské). Lidé kolem nás Osvojení zásad vhodného společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely). (Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální). Lidé a čas Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových aktivit). (Kompetence k využití volného času). Rozmanitosti přírody Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova ochrana přírody. (Kompetence k učení). Člověk a jeho zdraví Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma, nové pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, dodržování pitného režimu. (Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské).

7 b) Umění a kultura Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování. Osvojení estetiky krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky. Umění se vyjádřit jazykem dramatická výchova, obohacení emocionálního života.(kompetence komunikativní). Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací. 13. Cíle ŠVP ŠD Do školní družiny jsou zařazováni žáci 1. stupně školy. Všem žákům ve školní družině jsou nabízeny činnosti bez rozdílu. Rozvoj osobnosti člověka. Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně) Pochopení a uplatnění zásad demokracie Úmluva o právech dítěte (každý má svá práva, ale i povinnosti). Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině. Pochopení a uplatnění principu rovnosti žen a mužů. Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana. Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví.

8 14. Klíčové kompetence Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíly. Započaté činnosti dokončuje. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí ( přírodní i společenské ), dbá na své osobní zdraví i druhých. 6 KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.

9 15.Plán zájmového vzdělávání a činností Plán je rozvržen do čtyř bloků na čtyři roční období: podzim, zima, jaro, léto. Všechny výchovné složky se budou prolínat: společensko-vědní, přírodovědná, estetická, pracovní, tělovýchovná, hudebně-pohybová. 1. blok -Podzim (září, říjen, listopad) Náměty činností: Poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace v okolí školy, prostoru, čase, malujeme dopravní prostředky, modelujeme, vyrábíme zvířátka, vycházky do přírody - určujeme, poznáváme, pozorujeme odlet ptactva, výstava ovoce a zeleniny, instalace ptačí budky, podzimní hry, hry v komunitním kruhu, pohybové hry v tělocvičně nebo na hřišti, didaktické hry a kvízy námět podzimu, vyrábíme draka aj. Září výstava prací dětí ŠD v prostorách školní družiny (propagace zájmové činnosti) zajištění organizace školního roku, zápis, rozdělení úkolů, celoroční plán ŠD, spolupráce s učiteli pobyty venku nebo v tělocvičně zavedení koutku přírody atd. Říjen výstava ovoce a zeleniny šetření v rámci úspor energií (voda, elektřina, plyn) zahájení sběrové akce žaludy a kaštany pro zvířátka přespolní běh podzimní dekorace Listopad Drakiáda co dělají zvířátka v lese, jak se připravují na zimu hudební odpoledne vyrábíme z přírodnin 2. blok Zima ( prosinec, leden, únor) Náměty činností: Pozorování ptáků v zimě, život okolo ptačí budky a co do krmítka, která zvířata spí v zimě, určování zvířecích stop ve sněhu, výrobky z přírodnin a přírodních materiálů, příprava masek

10 na karneval, zimní soutěže na sněhu, četba na pokračování, práce s papírem, vázání uzlů, nové hry v tělocvičně, sledování přírodovědných pořadů aj. Prosinec symboly vánoc, tradice vánoční výzdoba školní družiny výroba drobných dárkových předmětů vánoční nadílka a posezení v ŠD soutěže a hry Leden zimní sportovní den výtvarné soutěže krmítko pro ptáky Únor četba na pokračování, beseda o knize, jak zacházíme s knihami vycházky do přírody soutěž v piškvorkách 3. blok Jaro (březen, duben, květen) Náměty činností: Vycházky do vesnice a okolní přírodou, pozorování změn, určování prvních jarních květin, rozhovory o počasí koloběh vody v přírodě, zvířata a jejich mláďata, symboly Velikonoc tradice, pracovní a výtvarné techniky výrobky, písničky o jaru, hry. Povídání o oblékání, jak se mění šatník s ročním obdobím, poznáváme ptáky, kteří přiletěli z teplých krajin, sportujemena zahradě.

11 Březen četba na pokračování jarní přírodovědné vycházky jarní výzdoba prostor školní družiny hádanky a říkadla Duben Den Země velikonoční tradice v našem kraji jarní výpravy za poznáním ruční práce Květen poezie ke Dni matek dopravní hry a soutěže poznáváme kvetoucí stromy soutěž v přehazované 4. blok Léto (červen) Náměty činností: Přírodovědné vycházky s cílem poznat doupě, pelech, hnízdo, na louce znát nejběžnější rostliny, sběr léčivých rostlin, poučení dětí o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce, sběr lesních plodin, slavnostní ukončení docházky dětí do školní družiny, vyhodnocení, odměny, poučení o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin aj.

12 akce: Den dětí divadelní představení, vystoupení děti dramatického kroužku slavnostní vyhodnocení soutěží rozloučení s páťáky, zahradní slavnost sportovní olympiáda 16. Projekty ŠD Recyklohraní Den Země Sběrové týdny Aktualizováno k ředitel školy... razítko

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny s platností od 1. září 2007 Ve Chvalkovicích dne 31. srpna 2007 Obsah Charakteristika

Více

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠVP školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola, Chrast, okres Chrudim Ředitelka školy: Mgr. Lenka Bubínská Vychovatelky: Hana Pátková, Leona Tesařová,Petra Dušková Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Základní škola a Mateřská škola

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK

Základní a mateřská škola Heřmánek. Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK Základní a mateřská škola Heřmánek Školní vzdělávací program pro školní družinu HEŘMÁNEK 1 1. Identifikační údaje Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Zástupce ředitelky školy pověření řízením školní

Více

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program. pro školní družinu. zpracovaný podle RVP ZV Školní vzdělávací program pro školní družinu zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Dubí 1, Školní náměstí 177 budova Tovární 364 1 Identifikační údaje Předkladatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Frýdek Místek, 1.máje 1700, příspěvková organizace se sídlem 1.máje 1700, 738 01 Frýdek Místek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU IČO: 68157860 Kontakty: Telefon školní družina

Více

ŠVP školní družiny Barevný svět

ŠVP školní družiny Barevný svět ŠVP školní družiny Barevný svět ŠD při ZŠ Jesenný Ředitelka školy: Jana Kašparová Vychovatelka: Bc. Hana Hanyšová motto: Někde se píše, že cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme,

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 Tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy a Mateřské školy

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace

Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školní družiny a školního klubu Motto:,,Co nevím a neznám, to objevím. Platnost dokumentu od 1. září 2006 Obsah 1. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235/2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ŠKOLNÍ DRUŽINU HROU ZA POZNÁNÍM Aktuální znění

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY JABLŮNKA, OKRES VSETÍN 2 Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Jablůnka, okres Vsetín Obsah: 1. Cíle výchovně vzdělávací práce

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64

Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 Školní vzdělávací program pro školní družinu při ZŠ a MŠ Tábor Měšice, Míkova 64 2. vydání 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Tábor Měšice,Míkova 64, 391 56 Tábor Měšice Ředitelka školy:

Více

Všude dobře, u nás nejlépe!

Všude dobře, u nás nejlépe! Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726, okres Vsetín, příspěvková organizace Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Všude dobře, u nás nejlépe! Září 2014 Vypracovala : Renata Wiesnerová,

Více

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu

Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Školní vzdělávací program Jak roste strom pro školní družinu Základní a Mateřská škola Suchý Důl, okres Náchod Platnost dokumentu:od 01.9.2007 0bsah Identifikační údaje...4 Motto......5 1 1 Prezentační

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě.

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V UHERSKÉM BRODĚ HAVŘICÍCH MOTTO: HROU ZA POZNÁNÍM Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. - 1 - 1. Identifikační údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více