Roční plán EVVO pro školní rok 2014/2015 ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán EVVO pro školní rok 2014/2015 ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU"

Transkript

1 Roční plán EVVO pro školní rok 2014/2015 ZŠ VRANÉ NAD VLTAVOU Priority: - zapojíme co největší počet žáků, budeme podporovat aktivity a nápady, rozvíjet pocit odpovědnosti za jednotlivá rozhodnutí - budeme rozvíjet badatelské dovednosti - budeme podporovat rozvoj schopnosti analyzovat situaci, pojmenovat problém a hledat cesty k jeho řešení - budeme učit žáky vnímat problémy a konflikty v oblasti EV, zaujímat k nim stanovisko a být schopen ho argumenty a fakty obhájit - školní aktivity propojíme s reálným světem - budeme rozvíjet mezipředmětové vztahy - budeme spolupracovat s dalšími organizacemi (např. CEV Zvoneček, Sdružení Tereza, ) - budeme rozvíjet princip 3R a myšlenky udržitelného stylu života - myšlenku Mysli globálně, jednej lokálně budeme prosazovat prakticky - v každodenní práci budeme podporovat principy environmentální etiky, rozvíjet senzitivitu a schopnost prožívání přírody a chápání vztahů - budeme naplňovat výstupy z průřezového tématu EV - výrazněji budeme využívat výstupy z nejrůznějších projektů v rámci výuky Činnosti realizované průběžně během roku Naplňování 7 kroků mezinárodního programu Ekoškola do ledna 2015 budeme dokončovat naplnění plánu z loňského roku; od února do června zpracujeme srovnávací analýzu; mezitím budeme uskutečňovat dílčí kroky vycházející z momentální nabídky a situace Odpovídá: ekoparlament 2. a ekoparlament 1. Každý měsíc se bude konat minimálně jedna schůzka ekoparlamentu, v případě potřeby častěji. Schůzka vedení ekoparlamentu proběhne 2x měsíčně, cílem bude koordinovat práci ekoparlamentu a připravit schůzku, na vedení schůzky ekoparlamentu se budou co nejvíce podílet dětští členové ekoparlamentu Odpovídá: vedení ekoparlamentu Realizace 1. roku projektu ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ projektové dny (formou dílen) zaměřené na jednotlivá roční období + drobné aktivity v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů Odpovídají: třídní učitelé + předsedové předmětových komisí V rámci projektu ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ se bude konat 1. ročník celoroční soutěže pro žáky tříd ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ proběhnou 4 tematicky zaměřená kola soutěže (každé bude zaměřeno na 1 roční období). Odpovídá: Po výborných ohlasech z předchozích let bude pokračovat pořádání vycházek s průvodcem po našem regionu uskutečněno bude alespoň 5 vycházek do zajímavých míst našeho regionu. Odpovídá: V rámci výuky budou využívány učební jednotky, které vytvořili učitelé v rámci projektu PTaČ Odpovídají: učitelé prvouky, přírodopisu, globální výchovy Škola bude zapojena do projektu Recyklohraní Odpovídá: koordinátor EVVO, vedení ekoparlamentu, p. zástupkyně ředitele Březnová, p. Tomková Environmentální aktivity budou vhodně zařazovány do výuky jednotlivých předmětů tak, aby bylo dosahováno výstupů průřezového tématu EV Odpovídají: předsedové předmětových komisí, učitelé jednotlivých předmětů

2 Škola bude zapojena do projektu M.R.K.E.V. Odpovídá: koordinátor EVVO, vedení Školní zookoutek se přestěhuje do prostor Ekocentra Zvoneček pečovat o zvířata bude ZOOTÝM tvořený žáky pod vedením p. uč. Kubelíka. Odpovídá: zootým, p. uč. Kubelík Výukové programy pro jednotlivé třídy (využita bude aktuální nabídka např. CEV Zvoneček, Toulcova dvora a ekocentra Podhoubí) každá třída absolvuje alespoň 1 výukový program Odpovídá: koordinátor EVVO + učitelé přírodovědných předmětů Škola uspořádá alespoň 1 seminář pro učitele na téma EV v praxi a na realizaci PT EV (budou využity konkrétní zkušenosti člověka z praxe) Odpovídá: koordinátor EVVO Dle momentální nabídky budou využívány aktivity a programy nabízené společnostmi Člověk v tísni, Amnesty International, Na Zemi společnost pro fair trade, Odpovídá: koordinátor EVVO, učitelé souvisejících předmětů Ve třídách budou zřízeny energetické hlídky které budou kontrolovat správné osvětlení, větrání a topení ve třídách Odpovídají: třídní učitelé Formou patronátu 9. třídy nad 1. třídami budou realizovány aktivity s environmentálním obsahem (alespoň 3 během roku) vybrané akce budou konány pro celý 1. stupeň Odpovídají: p. uč. Elšíková, p. uč. Pézlová a p. uč. Hereitová, + koordinátorky EVVO na 1. stupni Budou uspořádány minimálně 3 celoškolní happeningové akce na podporu vybraných mezinárodních a světových dnů. Odpovídají: ekotým Bude pečováno o květiny a o výzdobu ve třídách. Odpovídají: pověření jedinci v rámci třídních samospráv Bude pečováno o květinovou výzdobu mimo třídy. Odpovídají: uklízečky Bude adoptován vybraný živočich z pražské ZOO 1. oddělením školní družiny. Odpovídá: p. vych.vurmová Celoročně budou pozorovány změny přírody na školní zahradě školní družinou. Odpovídá: p. vych.vurmová Pokračovat bude celoroční péče o adoptovaného Keňánka (shánění peněz na úhradu adopce, komunikace, ). Odpovídá: p. uč. Elšíková Školní zahrada a učebna v přírodě budou využívány v rámci výuky i pro různé typy setkávání s í. Odpovídá: učitelé jednotlivých předmětů, pověření organizátoři akcí V rámci výuky budou realizovány individuální a skupinové projekty žáků, např. v rámci výuky Informatiky budou žáci zpracovávat badatelskou práci na vybrané téma. Odpovídají: učitelé jednotlivých přírodovědných předmětů Školní družina bude podnikat vzdělávací vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Odpovídá: p.vych.m.vurmová Škola bude podporovat zapojování žáků do předmětových olympiád a environmentálních soutěží dle nabídky. Odpovídají: učitelé příslušných předmětů, vedoucí předmětových komisí Žáci se během roku zapojí do vybraných projektů a kampaní dle průběžné nabídky. Odpovídají: vedení, koordinátor EVVO, vedení ekotýmu Škola bude informovat o svých aktivitách v oblasti EVVO školní vitrínka, školní časopis, obecní rozhlas, webová stránka (http://www.zsvrane.cz) i školní stránka projektu Ekoškola (http://ekoskola-vrane.wz.cz), obecní časopis Zrcadlo, regionální časopis Náš region, Odpovídají: vedení, koordinátor EVVO, vedení ekotýmu

3 Jeden učitel bude zapojen do celoročního projektu Lektor a mentor konstruktivistického vzdělávání v oblasti přírodních věd cílem je vytvořit kvalifikovanou a pestrou nabídku pro (konzultace, semináře, dílny, exkurze, náslechy, mentoring, ), které potřebují pomoci s environmentálním vzděláváním každý měsíc jednodenní či vícedenní seminář, v dalším školním roce již bude pomoc nabízena. Odpovídají: Plán dalších aktivit pro jednotlivé měsíce měsíc aktivita cílová skupina garant Září Vytvoření ekoparlamentu na 1. a na 2. stupni koordinátoři EVVO, rozdělení rolí a vytvoření plánu aktivit. Zahájení zpracovávání analýzy školní zahrady a příprava její rekonstrukce. ekotým a pověřené třídy Sběr papíru. vedení, koordinátoři EVVO Intenzivní sběr baterek a mobilů v rámci projektu Recyklohraní. třídní učitelky Zintenzivnění aktivity v projektu Recyklohraní, řešení nabízených doprovodných aktivit. žáci při Fy, PČ, Inf příslušní učitelé Zahájení projektu ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ domluva na obsahu, vytvoření struktury zapojení žáků. + třídní učitelé Vyhlášení 1. kola soutěže ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. žáci třída Zpracování a schválení ročního plánu EVVO. celá škola ekotým, ped. sbor Terénní vycházky za podzimními plody a listnatými stromy. ŠD Vrtiška Úhrada sponzorského příspěvku pro vybraného živočicha v ZOO Praha. ŠD p. vych. Vurmová Zahájení práce ZOOtýmu. zájemci p. uč. Kubelík Zahájení badatelských výzkumů týmy žáků 8. tříd. žáci 8. třídy Říjen Podepsání smlouvy mezi členy Ekoparlamantu a vedením. členové vedení, koordinátoři Ekoparlamentů Jak na odpady program pro 1. stupeň (v rámci patronátu 9. třídy nad 1. třídou) žáci 1. třídy žáci 9. třídy

4 Program pro 1. stupeň na počest Světového dne zvířat (v rámci patronátu 9. třídy nad 1. třídou). žáci 1. třídy 9. třída koordinátorky Černá, Sainio Sběr kaštanů a žaludů. žáci 1. třídní učitelky Noc netopýrů společně s CEV Zvoneček. p. uč. Vrtišková, p. uč. Vrtiška Společné sázení stromů žáci 1. a 9. třídy (v rámci patronátu 9. třídy nad 1. třídou). žáci 1. třídy třídní učitelky + p. uč. Vrtiška + p. uč. Kubelík 1. vycházka pro v rámci projektu Náš region (celkově již 17.). zájemci Příprava zahrady na zimu. 6., 7. třídy učitelé PČ, p. uč. Vrtiška, p. uč. Smetanová Listopad Zahájení soutěže v třídění odpadu. žáci 1. Ekoparlament 1. Projektový den v rámci projektu ČTVERO Ekoparlament, vedení Pozorování podzimní noční oblohy + sledování světleného znečištění. žáci + 2. vycházka v rámci projektu Náš region. žáci + Vyhlášení 2. kola soutěže ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ třída Průběžné krmení ptáků na školní zahradě (dle klimatických podmínek do února). žáci v rámci hodin přírodopisu, přírodovědy a prvouky vedení ekoparlamentu Soutěž související s aktivitami v rámci Programu Ekoškola. Společné přespání ve škole + program na rozvoj spolupráce, komunikace a odborných znalostí. Ekoparlament 1. a 2. koordinátoři Prosinec Zimní pozorování školní zahrady v rámci projektu Živá zahrada. vybraní žáci Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka. žáci 1. třídní učitelky

5 Projektový den v rámci projektu ČTVERO žáci 9. třídy + třídní učitelky Leden Dokončení a prezentace badatelských prací. žáci 8. třídy Ekoparlament, vedení Pozorování zimních ptáků na Vltavě. žáci 7. třídy Zimní stezka pro 1. stupeň. žáci 1. žáci 9. třídy Dokončení plnění plánu v rámci Programu Ekoškola. ekotým Vyhlášení 3. kola soutěže ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ třída Vyhodnocení soutěže ve třídění odpadu žáci 1. Ekoparlament 1. st. Únor Zahájení zpracovávání srovnávací analýzy v rámci Programu Ekoškola. Projekt Globe at night. žáci + Soutěž související s aktivitami v rámci Programu Ekoškola. Společné přespání ve škole + program na rozvoj spolupráce, komunikace a odborných znalostí. Ekoparlament 1. a 2. koordinátoři Zahájení jarních prací na školní zahradě. žáci v rámci hodin Př, Pč a v rámci ŠD učitelé PČ Březen Jarní slavnosti (vynášení Morany, Velikonoce) (v rámci patronátu 9. třídy nad 1. třídou). 1. stupeň 9. třída + třídní učitelky 3. vycházka v rámci projektu Náš region. žáci + Oslava světového dne vody soubor aktivit. žáci + Přírodovědné průzkumy vodních ploch v okolí. 7. třídy, p. uč. Kubelík Projektový den v rámci projektu ČTVERO Ekoparlament, vedení Hodina Země Happening celá škola + Ekoparlament

6 Duben Aktivity ke Dni Země (většinou ve spolupráci s CEV Zvoneček) - Cyklistický trojboj - Rekordman Vraného - Úklidová brigáda - Soutěžní stezka pro 1. třídy - Happening s odpady žáci třídní učitelé, Vyhlášení 4. kola soutěže ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. žáci třídy 4. vycházka v rámci projektu Náš region. žáci + Výprava do ZOO ŠD 1. oddělení p. vych. Vurmová Květen Jarní pozorování školní zahrady v rámci projektu Živá zahrada. žáci uč. přírod. předmětů + vychovatelky ŠD Výjezdní seminář pedagogického sboru do přírodovědně zajímavé lokality. pedagogický sbor p. uč. Hudáková, p. uč. Vrtiška 5. vycházka v rámci projektu Náš region. žáci + Výjezdní akce 1. a 2.. členové Ekoparlamentů koordinátoři činnosti Oslava 20 let projektu GLOBE, 15 let projektu Ekoškola ve světě a 10 let u nás. členové koordinátoři činnosti Červen Happeningová kampaň ke Světovému dni životního prostředí celá škola + Ekoparlament Monitorování naplněnosti ročního plánu EVVO. učitelé koordinátoři EVVO, vedení Projektový den v rámci projektu ČTVERO třídní učitelé Školní výlety a v přírodě budou obsahovat environmentální prvky. žáci třídní učitelé Vyhodnocení roční práce na programu Ekoškola. celá škola vedení Ekoparlamentů Vyhodnocení celoroční soutěže ČTVERO žáci třídy, vedení

7 PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. oddělení 1) TEMATICKÉ VYCHÁZKY DO PŘÍRODY pozorování změn v přírodě během střídání ročních období. PODZIMNÍ VYCHÁZKA změny v přírodě na podzim, poznávání plodů ZIMNÍ PROCHÁZKA síla zimy, stopy ve sněhu JARNÍ PROCHÁZKA zaměřená na počasí, co raší a co už kvete LETNÍ VYCHÁZKA do lesa fyzický kontakt a smyslové prožitky v lese 2) POMÁHÁME PRAŽSKÉ ZOO - KLOKANI Proběhne buď ADOPCE NA DÁLKU předání příspěvku uskutečníme výpravu do ZOO po stopách zvířat sponzorovaných naší dětskou družinou. Celoroční soutěž KLOKANI v pražské ZOO : - Vyhledávání informací v odborné literatuře referát s přednesem - Vypracování výtvarné práce na téma KLOKANI - Klokani z perníku, filcu a jiných materiálů výroba. 3) Den vody a DEN METEOROLOGIE V průběhu měsíce března se pokusíme získat co nejvíce informací o vodě a vodstvu; o vlivu počasí na vodní zdroje a o dopadu meteorologických úkazů a dějů s nimi spojenými na Českou republiku. 4) Den rodin Rodina dětskýma očima - důležitost a funkce rodiny - rozdělení rolí a odpovědností v rodině - rodiče a výchova dětí - děti a výchova rodičů Tematické celky: PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ DRUŽINA 2. oddělení Naše škola není bludiště - zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, a co bychom rádi změnili - projektujeme ideální třídu - zdobíme školní družinu Malý vševěd - zvířátka naši přátelé - tisíc překvapení oblohy - obyvatelé Země - všechny rostliny světa Chci být zdravý - vyprávíme si o režimu dne při léčení doma na lůžku - povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví Za zvířátky do lesa

8 - jaká můžeme potkat - stopy - poznáváme zvířata - co se děje v lese Žijeme se zvířátky - s kterými osobní zkušenosti - určení a pojmenování samec, samice, mláďata - malba mého zvířete Drobní živočichové - hmyz Pod hladinou a na ní - ryby, rostliny - výroba a malba ryby - pohled pod a nad hladinu rybníka či řeky Za dobrodružstvím přírody - soutěžíme v poznávání zvířat podle siluet - soutěžíme ve vymýšlení názvů zvířat začínajících určeným písmenem abecedy Noční život - noční zvěř Zvířata v zajetí - ZOO - obora S hlavou v oblacích - kreslíme, modelujeme ptačí hnízdo - druhy ptactva Počasí - vlastní barometr - určování počasí podle oblaků - malba duhy - výroba deštníku - sněhové vločky - výroba sluníčka - malba souhvězdí Pranostiky - v literatuře vyhledáme pranostiky, čteme je a uvažujeme o jejich smyslu Jak se mění náš strom - na vycházkách pozorujeme přírodu, vybereme si k pozorování různé stromy - kreslíme určitý strom - letokruhy Naše květiny - z různých materiálů tvoříme květiny - z květin si vytváříme hezké životní prostředí Botanická zahrada - rostliny

9 Příroda léčí - vyhledáváme léčivky v atlase rostlin, kreslíme je a zjišťujeme, jaké mají účinky - povídáme si o tom, jak se dříve léčilo Den Země - třídíme odpad - význam získávání informací o negativním působení člověka na přírodu již v dětském věku - chráníme naši přírodu Co do přírody nepatří - besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá lesu - kvíz Co do lesa nepatří - při vycházce do přírody si všímáme všeho, čím ji poškozují činnosti člověka Každodenní pobyt venku - denně chodíme do terénu příroda, školní či dětské hřiště,

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Vrané nad Vltavou, okres Praha západ U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 držitelka mezinárodního titulu Ekoškola www.zsvrane.cz; http://aktuality.okamzite.eu, http://ekoskola-vrane.wz.cz

Více

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice 1. 9. 2014 Romana Průchová vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Zbyněk Trmal ředitel školy Obsah školního

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO

Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F. Plán EVVO Školní vzdělávací program ZŠ Jana Wericha Část F Plán EVVO 1. Úvod 1.1. Autor Zpracovala : Ing. Iveta Javůrková javurkova.iveta@seznam.cz tel.605 925 066 1.2. Prohlášení autora Základní škola Jana Wericha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin.

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin. Pro školní rok 2012 / 2013 1 Naši ŠD navštěvují žáci 1. 4. ročníku ZŠ. Tvoří jí 11 oddělení, přičemž průměrná naplněnost je 30 žáků. Činnost vychází z pedagogicky. Cílem naší práce je snaha o vytvoření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více