R O Č N Í P L Á N P R Á C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í P L Á N P R Á C E"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Osek na Bečvou, okres Přerov R O Č N Í P L Á N P R Á C E Školní rok 2014/15 Schválený pedagogickou radou dne

2 Úvod Roční plán práce na školní rok 2014/15 vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákoníku práce, vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhlášky č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vše v platném znění. MŠMT vydalo v loňském školním roce upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od Všechny změny byly přeneseny a zpracovány do školního vzdělávacího programu Škola pro děti. Tento ŠVP společně s plány metodiků a koordinátorů, řádem školy, rozvrhy hodin, vedením příslušné dokumentace a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví tvoří závaznou normu pro výchovně vzdělávací činnost školy. Primární zásadou je nejen udržovat dobré jméno školy, ale soustavně posilovat povědomí veřejnosti, že naši žáci budou kvalitně připraveni do života. Jen společnými silami můžeme vytvořit otevřenou pozitivní školní atmosféru, která by měla fungovat na bázi vzájemné úcty, respektu a odpovědnosti. 2

3 I. Hlavní úkoly školního roku 2014/15 1. Základní cíl čeho chceme dosáhnout - Organizačně zajistit činnost školy, aby byla v souladu s dokumenty a zásadami pro práci ve školním roce 2014/15. - Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. - Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, vést k zodpovědnosti za vlastní jednání a chování v míře přiměřené jeho věku. - Budovat školu jako příjemné, přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, ale také pro zaměstnance školy. Pokračovat v nastoleném trendu škola otevřená veřejnosti. 2. Vzdělávací program Ve školním roce 2013/2014 budeme vyučovat ve všech ročnících základní školy podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, který byl přepracován podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu a nabývá účinnosti od Základní principy našeho vzdělávacího programu: TVOŘIVOST Škola pomáhá rozvíjet živé a kreativní myšlení žáků, kteří jsou aktivními spolutvůrci vyučovacího procesu. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A AKCEPTOVÁNÍ ROZDÍLŮ Malý kolektiv a vyvážený přístup pedagogů umožňují individuální práci s jednotlivými dětmi, rozvíjení vloh a odstraňování handicapů. ORIENTACE V ŽIVOTĚ Učitelé pomáhají porozumět světu, v němž žijí, vedou děti ke hledání vlastního místa na světě. ŠKOLA A KOMUNIKACE Škola je založena na otevřenosti vůči veřejnosti i rodičům. Rodiče jsou ve stálém kontaktu s jednotlivými učiteli, ale mohou se podílet i na programu a chodu školy. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Komunikace mezi učiteli a žáky je vedena na podkladě pocitu důvěry a vzájemného respektu. Žáci jsou vedeni k vyjádření vlastního názoru a učí se sebehodnocení. MULTIKULTURNOST Škola zatím neintegruje děti z odlišných kulturních prostředí, ale seznamuje je s nimi a vychovává je tak k toleranci, snášenlivosti a porozumění. INTEGRACE Díky individuálnímu přístupu a respektování rozdílů je možná i integrace dětí se zdravotním postižením i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. 3. Výchovně vzdělávací proces Pozornost zaměříme na splnění následujících cílů: a) vzdělávání žáků - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání - podněcovat žáky tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci 3

4 - rozvíjet u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - připravovat žáky, aby se projevovali jako zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví, být za něj zodpovědný - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci b) obecné principy výuky - atmosféra klidu, pohody, radosti a bezpečnosti - smysluplnost všech činností - týmová práce a interaktivní vyučovací metody - smyslové a prožitkové učení - propojování učiva tématem - samostatné plánování, organizování a rozhodování žáků - formulování vlastních názorů, diskuse - individuální přístup, možnost výběru tempa, postupu, času, úkolu - výuka integrovaných žáků podle individuálních vyučovacích plánů - okamžitá zpětná vazba, práce s chybou - hodnocení a sebehodnocení c) obecné principy výchovy: - výchova prolíná přirozeně všemi činnostmi - součástí výchovného systému jsou i rodiče - součástí výchovy jsou rovněž kulturní, společenské a sportovní akce, podporující pocit sounáležitosti a přátelství - součástí výchovné činnosti je výchova k uvědomělé kázni a aktivnímu občanství, výchova ke zdravému životnímu stylu, protidrogová prevence, ochrana žáků před šikanou, výchova proti projevům rasismu a intolerance Na výchově se budou vedle pedagogických pracovníků podílet i ostatní zaměstnanci školy. d) rozvoj osobnosti pedagogických pracovníků Součástí výchovně vzdělávacího procesu je i osobnost pedagogického pracovníka. Priority pedagoga: - dokáže být kladným vzorem pro své žáky - dbá o svůj profesní a odborný růst - respektuje osobnost každého jedince - je schopen týmové práce - vytváří pro žáky vhodné aktivní prostředí pro zkoumání a objevování - spolupracuje s rodinou žáka - dokáže být vstřícný vůči kolegům 4

5 Profil vycházejícího žáka: Žák získá prohloubený a ucelený obraz světa, do kterého by měl vstoupit jako aktivní člen společnosti, který přispívá k jejímu rozvoji a který přijímá zodpovědnost za to, co a jak koná a kým se stává. Žák by měl: - být samostatný, vědět, kde hledat informace a umět se orientovat v nových situacích - být schopný vést dialog - umět naslouchat a obhajovat své názory argumentací - být schopný pochopit svou vlastní osobu, snažit se dále rozvíjet své zájmy a dovednosti a svůj čas co nejlépe využívat - pochopit multikulturní povahu společnosti, posilovat úctu k lidem odlišných názorů, způsobů života, etnického původu, víry či pohlaví. 4. Organizační zabezpečení školy - vyučovat podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti - učitelé vypracují tématické plány v souladu se vzdělávacími obsahy a očekávanými výstupy školního vzdělávacího programu Škola pro děti - tématické plány obsahují problematiku environmentální a mediální výchovy a problematiku chování v krizových situacích, etickou a sexuální výchovu, zahrnují také finanční gramotnost - tématické plány podléhají kontrole vedení školy - velkou pozornost věnovat problematice negativních jevů mezi žáky - každodenní režim školy se řídí školním řádem, se kterým jsou seznámeni učitelé, žáci i rodiče - výchovný poradce bude zajišťovat koordinaci aktivit souvisejících s výchovou k volbě povolání, ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky zpracuje konkrétní tématický plán Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Inkluzivní vzdělávání musí být zaměřeno tak, aby ve škole byly vytvořeny podmínky pro všechny žáky, tedy i se sociálním a zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením. Je nutné: - podle míry znevýhodnění nebo postižení vytvořit žákům podmínky a přizpůsobit formy práce s nimi - včasně zaregistrovat žáky se specifickými poruchami učení a chování a doporučit rodičům vyšetření v PPP - vytvořit podmínky k práci s integrovanými žáky podle závěrů a doporučení vyšetření - umožnit a zabezpečit soustavné vzdělávání učitelů pracujících s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Volba povolání - do výuky předmětů v ročníku bude zařazována problematika volby povolání /zodpovídá výchovná poradkyně/ - výchovná poradkyně pracuje s vycházejícími žáky a jejich rodiči 5

6 Výchovný poradce - výchovný poradce vypracuje svůj plán práce na školní rok a předloží jej ředitelce školy - koordinuje práci učitelů s integrovanými žáky, vede jejich evidenci, koordinuje a kontroluje vypracování individuálních vzdělávacích plánů - zodpovídá za začlenění výchovy k volbě povolání do tématických plánů - uplatňuje kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě - pracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a pedagogickými centry Využití výpočetní techniky - rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak učiteli, tak žáky - maximálně využívat počítačovou učebnu zakoupenou z OPVK - udržovat a zdokonalovat stávající školní počítačovou techniku - pokračovat v plánu výuky informatiky v rámci povinných i volitelných předmětů - v letošním školním roce pokračovat ve školení pracovníků v práci s výpočetní technikou, proškolit nové pedagogy na úrovni P1 - aktualizovat internetové stránky školy a seznámit žáky i rodiče s možností jejich využití - při práci s výpočetní technikou důsledně dodržovat řád učeben Školní parlament - bude pracovat pod vedením p.uč. Jitky Navrátilové - podílet se na životě školy, reagovat na aktuální problémy a potřeby školy - pomáhat organizovat soutěže a zábavné akce pro žáky - pokračovat ve vydávání školního časopisu Smajlík - připravovat relace do školního rozhlasu - zástupci žákovské rady se budou pravidelně setkávat s ředitelkou školy - upozornit na schránky důvěry a její význam - podílet se na přehledu motivačních prvků ve vyučovacím procesu Mimotřídní a zájmová činnost na škole - zvýšit nabídku zájmových kroužků, které povedou pedagogičtí pracovníci nebo externí lektoři - přihlížet na časovou i finanční dostupnost - účastnit se olympiád a soutěží Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - do ŠVP byla podle RVP ZV začleněna témata ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. - metodická podpora je na a bude aktualizována do konce měsíce září v sekci Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na základních školách Bezpečnost a ochrana zdraví - vytvářet podmínky pro bezpečnou práci ve škole - snížit úrazovost žáků o přestávkách i během vyučování - v tělesné výchově dodržovat metodické řady při cvičení, dodržovat požadavky na žáka dle osnov, přihlédnout ke schopnostem a zdravotnímu stavu žáka, vyžadovat vhodné oblečení a obuv pro danou činnost - evidenci úrazů vést dle platných předpisů 6

7 - pravidelně provádět prohlídky BOZP a proškolování zaměstnanců Prevence zneužívání návykových látek - všichni pracovníci budou věnovat pozornost dětem s rizikovým chováním - sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy /hráčství, šikanování, kyberšikana, vandalismus, agresivita, rasismus / - sledovat dodržování školního řádu o zákazu nošení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a nejbližším okolí - porušení zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek s příslušnou sankcí /důtka ředitele školy, snížený stupeň chování/. Při závažných přestupcích budou informovány příslušné orgány. - spolupracovat se zákonnými zástupci žáků a s PPP - podporovat mimoškolní výchovu ve školní družině a aktivity dětí ve volném čase 5. Metodické orgány Metodické sdružení, předmětové komise a komise třídních učitelů přebírají spoluzodpovědnost za práci a výsledky v jednotlivých ročnících a předmětech. Vedení školy je bude využívat jako významný stupeň při řízení školy. Úkoly metodických orgánů: - sestavit tématické plány - zařadit enviromentální výchovu do plánů předmětů /PŘ, VO, VZ, CH, PRV - samostatně řešit záležitosti jednotlivých předmětů a ročníků - provádět rozbory kontrolních prací a srovnávacích testů, na jejich základě stanovit opatření k nápravě - vzájemně se informovat o prospěchu a chování problémových žáků - problémy řešit v kolektivu žák-učitel- výchovný poradce- ředitelka školy - z jednání pořizovat zápisy Třídní učitelé prohloubí: - informovanost ostatních vyučujících o žácích své třídy /SPUCH, rod.zázemí.. / - práci s třídním kolektivem na pravidelných třídnických hodinách - spolupráci s rodiči 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy bude podporovat a organizačně vytvářet podmínky pro možné zapojení pedagogických pracovníků do akreditovaných programů. Prvořadou podporu budou mít zájemci o dokončení jazykového vzdělání (studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů) a dokončení studia ke splnění kvalifikačních předpokladů. Je nutné se zaměřit i na rozvoj specializovaných činností (prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Bude podporováno i studium k prohlubování odborné kvalifikace. Vše bude závislé na finančních prostředcích. Je vypracován plán dalšího vzdělávání, který bude průběžně aktualizován, a to do na 1.pololetí, a do na 2.pololetí školního roku. 7. Škola a veřejnost, spolupráce s rodiči Informovanost rodičů zajistíme: - změna vizualizace webových stránek, tak aby se zvýšila přehlednost - pravidelná aktualizace internetových stránek školy - zavedení školních ů z důvodu zrychlení předávání informací mezi školou a rodiči, možnost omlouvání absencí žáků touto formou 7

8 - základní pokyny ke školnímu roku 2014/15 budou mít žáci v žákovských knížkách - zprávy o klasifikaci a chování žáků budou podávány prostřednictvím žákovských knížek, při třídních schůzkách a konzultačních dnech, v nutných případech dojde k pozvání rodičů do školy - učitelé nebudou mít stanoveny pevné konzultační hodiny, jsou však povinni s maximální ochotou přijmout rodiče na jejich žádost po předchozí vzájemné domluvě (mimo vyučování) - aktuální zprávy rodičům budou doručovány prostřednictvím žákovských knížek, ve výjimečných případech využije škola poštovní zásilky či - ve škole je zřízena schránka důvěry Otevřenost školy směrem k veřejnosti chceme podpořit: a) aktivitami pořádanými pro rodiče a veřejnost - výstavy a dny otevřených dveří - karneval, přátelská setkání - pro děti a rodiče MŠ ukázkové hodiny, rovněž v základní škole b) spoluprací se sdružením rodičů na škole a školskou radou - scházet se na pravidelných schůzkách a informovat se o dění ve škole - při jednání s rodiči hledat nové možnosti spolupráce, větší zapojení do aktivit školy 8. Problematika mravní výchovy Školní metodik prevence na základě znalostí problémů zpracuje Minimální preventivní program školy, který bude přílohou celoročního plánu školy. S tímto programem seznámí pedagogické pracovníky. 9. Sexuální výchova Sexuální výchova bude zapracována do tématických plánů. Témata volí pedagog s přihlédnutím na respektování individuálních specifik a etický přístup. 10. Environmentální výchova Péče o životní prostředí bude probíhat podle celoročního plánu, který vypracuje koordinátor EVVO a s nímž budou pedagogičtí pracovníci seznámeni. EVVO vyučující zapracují do svých tématických plánů. Budeme nadále využívat nabízené projekty neziskových organizací, které jsou orientované na pomoc školám v EVVO. (metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / ) 11. Čtenářská gramotnost Rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti by měl být akceptován jako cíl, který je společný všem pedagogům, bez ohledu na vyučovaný předmět a ročník. Při výuce je nutné důsledně respektovat skutečnost, že neexistuje jednotný univerzálně použitelný učební styl a individuální přístup k žákům je nezbytný. Je skutečností, že projevem profesionality učitelů je znalost učebních stylů jejich žáků a současně též znalost a respekt k různým potřebám a možnostem svých žáků. Naučit žáky učit se znamená v prvé řadě rozvinout jejich funkční a čtenářskou gramotnost. Měly by být voleny takové metody výuky, které umožní každému žákovi účinně se účastnit výuky. 8

9 Na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti obecně se podílejí všechny vyučovací předměty. Pozornost je potřeba věnovat spektru doporučované literatury (včetně nových knih pro děti a mládež), spolupráci s knihovnami (včetně účinného využívání školní a místní knihovny). Pro výuku doporučujeme proto vybírat především texty, které se zabývají různými aspekty reálného života, materiály osobními, veřejnými, pracovními a vzdělávacími. 12. Hlavní akce a projekty Slavnostní přivítání prvňáčků. 13. a Den otevřených dveří (100. výročí zahájení I.sv.války, výstava legionářů, Stará škola-zapůjčení exponátů z muzea J.A.Komenského). Dýňobraní. Vánoční výstava s tvořivými dílnami. Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky. Adopce na dálku. Den Země-celoroční projekt zaměřený na ekologii, recyklaci, sběr papíru a ochranu přírody. Další připravované akce: škola v přírodě (kromě 5. třídy), lyžařský výcvik, plavecký výcvik exkurze, soutěže, olympiády, návštěvy divadel atd. Učíme se sami-oslava Dne učitelů (dobrovolníci a žáci vyšších ročníků) Jan Hus-výročí, červen Pozn. Navržené projekty mohou být doplněny či pozměněny podle organizačních možností či aktuální situace, která nastane během školního roku. 13. Kontrolní činnost vedení školy Probíhá podle celoročního plánu kontrolní a hospitační činnosti, který je součástí organizačního plánu školy. Kontrolní činnost bude zaměřena: - zjišťování a ověřování znalostí formou hospitací, testů, písemných prací - sledování forem výuky, prostředí a atmosféry v hodinách - respektování individuálních zvláštností žáka - využívání digitálních technologií - kontrola dodržování dohledů, pracovní doby, včasných nástupů do vyučovacích hodin - kontrola správného vyplňování dokumentace Všechna závažná rozhodnutí projednávat na pedagogických a provozních poradách, nutnost informovat zaměstnance prokazatelným způsobem. 9

10 II. Řízení a organizace školního roku 1. Vedení školy jméno a příjmení pracovní zařazení Mgr. Zuzana Kotíková ředitelka školy Mgr. Jitka Mozolová zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jitka Navrátilová výchovný poradce 2. Rozšířené vedení školy jméno a příjmení pracovní zařazení Mgr. Zuzana Kotríková ředitelka školy Mgr. Jitka Mozolová zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Mádrová zástupce I.stupně Mgr. Blanka Nakielná zástupce II.stupně Lea Zedková vedoucí vychovatelka Jana Hoťková ekonomka školy 3. Pedagogický sbor jméno a příjmení Aprobace pracovní zařazení Mgr. Zuzana Kotíková I.st. ZŠ ředitelka školy Mgr. Jitka Mozolová I.st.ZŠ zást.řed. školy, třídní uč. 5.tř. Mgr. Jitka Navrátilová ČJ,D,NJ vých. poradce Mgr. Hana Odstrčilová I.st.ZŠ třídní učitelka 1.tř. Mgr. Milena Malá I.st.ZŠ třídní učitelka 2.tř. Mgr. Šárka Mádrová I.st.ZŠ třídní učitelka 3.tř. Mgr. Lenka Pospíšilová Spec. pedag.+ I.st. ZŠ třídní učitelka 4.tř. Mgr. Blanka Nakielná Z, TV třídní učitelka 6.tř Mgr. Radka Jakubíčková ČJ, křesť. vých. třídní učitelka 7.tř. Mgr. Michaela Koblihová PŘ, OV třídní učitelka 8.tř Ing. Jiřina Kadlasová M, F třídní učitelka 9.tř Mgr. Hilda Vandrovcová M,Ch učitelka Mgr. Lenka Vašková Informatika učitelka CELKEM 13 10

11 4. Vychovatelky školní družiny jméno a příjmení Lea Zedková Zita Zachrdlová CELKEM 2 pracovní zařazení vedoucí vychovatelka Vychovatelka 5. Pracovníci provozu - ZŠ jméno a příjmení Jana Hoťková Ondřej Kliment Věra Doubravská Miluše Klimentová Eva Koroľová CELKEM 5 pracovní zařazení ekonomka školy školník-údržbář uklízečka uklízečka uklízečka 6. Pracovníci školní jídelny jméno a příjmení Jana Hoťková Magdaléna Charamzová Alena Zamazalová Helena Indráková Ivana Buryánková Ludmila Krajcarová CELKEM 6 pracovní zařazení vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pracovnice provozu výdej MŠ 7. Pracovníci mateřské školy jméno a příjmení Dagmar Panáková Marie Hluší Klára Hrouzková pracovní zařazení vedoucí učitelka učitelka učitelka 11

12 Ludmila Krajcarová CELKEM 4 uklízečka 8. Metodické orgány Metodické sdružení 1. st. Milena Malá Předmětové komise 1. ČJ, D, Z, cizí jazyky, VO Jitka Navrátilová 2. M,F,Ch, Př, VZ, informatika Jiřina Kadlasová 3. PČ, TV, HV, VV Radka Jakubíčková komise třídních učitelů školní metodik prevence ICT koordinátor koordinátor EVVO koordinátor ŠVP Milena Malá Michaela Koblihová Lenka Vašková Milena Malá Šárka Mádrová 9. přidělení učeben a kabinetů školní knihovna kmenové třídy učebna F-Ch učebna Př učebny VV cvičný byt školní dílny tělocvična, posilovna sborovna počítačová učebna jazyková učebna kabinet 1.stupně (2. patro) kabinet 1. stupně (přízemí) pracovny ŠD zeleň okolí školy Lea Zedková třídní učitelé Hilda Vandrovcová Michela Koblihová Hana Odstrčilová, Radka Jakubíčková Lenka Pospíšilová Jiřina Kadlasová Blanka Nakielná Jiřina Kadlasová Lenka Vašková Jitka Navrátilová Šárka Mádrová Hana Odstrčilová Lea Zedková, Zita Zachrdlová Lenka Pospíšilová 10. pomůcky v kabinetech inventarizace, invent. deníky pomůcky kabinetu I.stupně Šárka Mádrová M, školní dílny Jiřina Kadlasová didaktická technika Lenka Vašková AJ, Z, TV Blanka Nakielná ČJ, HV Radka Jakubíčková D, NJ, vých.poradenství Jitka Navrátilová VO, VZ, PŘ, Michaela Koblihová VV Hana Odstrčilová Ch, FY Hilda Vandrovcová dopr.vých., cvičná kuchyně Lenka Pospíšilová 12

13 pomůcky ŠD I., knihovna pomůcky ŠD II. pozemky Lea Zedková Zita Zachrdlová Lenka Pospíšilová 11. Přidělení dalších činností dopravní výchova I.st. Šárka Mádrová dopravní výchova II.st. Blanka Nakielná zdravotní výchova I. a II.st. Lenka Pospíšilová zdravotník školních akcí Lenka Pospíšilová kontrola lékárniček Lea Zedková preventista PO Zuzana Kotíková PO Michal Langer (ex) BOZP Jitka Mozolová, Langer (ex) kopírování pro II.st. Jiřina Kadlasová kopírování pro I.st. Hana Odstrčilová archiv školy Jitka Mozolová, Jana Hoťková sklad učebnic a metodiky Jitka Mozolová sledování pořádku v šatnách Lea Zedková sběr starého papíru Zita Zachrdlová ovoce do škol Jana Hoťková KMČ Milena Malá školní mléko Zita Zachrdlová Zdravé zuby Hana Odstrčilová výzdoba nástěnky (sledovat výročí a akce školy) vyučující výtvarné výchovy a praktických činností aktualizace internetových stránek školy Lea Zedková tvorba nových internetových stránek Lenka Vašková vedení školního parlamentu Jitka Navrátilová divadelní představení Milena Malá 1.st., Jitka Navrátilová 2.st. Školní parlament Jitka Navrátilová Rozpis péče o sledování úklidu tříd a úklidu před školou Zodpovídá třídní učitel pověřuje žáky Září 9.tř. Jiřina Kadlasová Říjen 8.tř Michaela Koblihová Listopad 7.tř. Radka Jakubíčková Prosinec 6.tř. Blanka Nakielná Leden 5.tř. Lenka Pospíšilová Únor 4.tř. Eva Navrátilová Březen 3.tř. Šárka Mádrová Duben 1.,2.tř. Milena Malá, Hana Odstrčilová Květen 8. tř. Michaela Koblihová Červen 7.tř. Radka Jakubíčková 13

14 III. HOSPODÁŘSKÉ ÚKOLY 1. Rozpočet školy na rok Instalace dataprojektoru v učebně přírodopisu 3. Postupná obnova nábytku ve třídách, prioritou je postupné vybavení tříd výškově nastavitelnými židlemi 4. Pokračování v rekonstrukci sociálního zařízení v hlavní budově-dle finančních možností 5. Vybudování nové kotelny IV. PŘÍLOHY ROČNÍHO PLÁNU -organizace školního roku učební plány, úvazky -termínový kalendář akcí -plán kontrolní a hospitační činnosti -plány PK, MS -plán výchovného poradce -minimální preventivní program školy -plán EVVO -plány ŠD -plán práce mateřské školy Na základě ročního plánu je vypracováván pravidelně týdenní plán, který aktuálně reaguje na změny a potřeby školního zařízení. Mgr. Zuzana Kotíková ředitelka školy 14

15 15

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07

Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 331/07 Předkladatel: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Hlavní 17, 696 61 Vnorovy IZO:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická 11 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Soukromá základní škola Elementária, s.r.o., Plzeň, Jesenická 11 1 ŠVP ZŠ Elementária,s.r.o.,Plzeň, Jesenická

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI

Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Školní vzdělávací program KLÍČE K BUDOUCNOSTI Úvod Platnost dokumentu: od 1. 9. 2013 Mgr. Alexandra Filarová řed. školy 1 Obsah: 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 326)

ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 326) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2013 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 -

Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - Chocerady 267 257 24 Chocerady - 1 - OBSAH : - 2 - Strana 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.3 Dlouhodobé

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

ŠVP Strana 1 (celkem 336)

ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP Strana 1 (celkem 336) ŠKOLA V POHYBU Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Platnost dokumentu od 1.9.2014 ŠVP Strana 2 (celkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j. 394/2007 Základní škola Mšeno, okres Mělník Preambule Změny ve vzdělávání pro 21. století úzce souvisí se změnami ve společnosti. Vzdělávání je nutné

Více

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016

Koncepce rozvoje. Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 Koncepce rozvoje Základní školy a Mateřské školy Úterý, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace 2012 2016 I. Úvod Tento plán rozvoje školy v Základní škole a Mateřské škole Úterý, okres Plzeň-sever,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2015 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Skartační znak Vydáno: Znak: Č.j.: Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více