R O Č N Í P L Á N P R Á C E

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í P L Á N P R Á C E"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Osek na Bečvou, okres Přerov R O Č N Í P L Á N P R Á C E Školní rok 2014/15 Schválený pedagogickou radou dne

2 Úvod Roční plán práce na školní rok 2014/15 vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákoníku práce, vyhlášky 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhlášky č.73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, vše v platném znění. MŠMT vydalo v loňském školním roce upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který nabývá účinnosti od Všechny změny byly přeneseny a zpracovány do školního vzdělávacího programu Škola pro děti. Tento ŠVP společně s plány metodiků a koordinátorů, řádem školy, rozvrhy hodin, vedením příslušné dokumentace a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví tvoří závaznou normu pro výchovně vzdělávací činnost školy. Primární zásadou je nejen udržovat dobré jméno školy, ale soustavně posilovat povědomí veřejnosti, že naši žáci budou kvalitně připraveni do života. Jen společnými silami můžeme vytvořit otevřenou pozitivní školní atmosféru, která by měla fungovat na bázi vzájemné úcty, respektu a odpovědnosti. 2

3 I. Hlavní úkoly školního roku 2014/15 1. Základní cíl čeho chceme dosáhnout - Organizačně zajistit činnost školy, aby byla v souladu s dokumenty a zásadami pro práci ve školním roce 2014/15. - Poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání. Vytvořit podmínky pro další vzdělávání, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě. - Rozvíjet osobnost každého žáka, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, vést k zodpovědnosti za vlastní jednání a chování v míře přiměřené jeho věku. - Budovat školu jako příjemné, přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí, ale také pro zaměstnance školy. Pokračovat v nastoleném trendu škola otevřená veřejnosti. 2. Vzdělávací program Ve školním roce 2013/2014 budeme vyučovat ve všech ročnících základní školy podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti, který byl přepracován podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu a nabývá účinnosti od Základní principy našeho vzdělávacího programu: TVOŘIVOST Škola pomáhá rozvíjet živé a kreativní myšlení žáků, kteří jsou aktivními spolutvůrci vyučovacího procesu. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A AKCEPTOVÁNÍ ROZDÍLŮ Malý kolektiv a vyvážený přístup pedagogů umožňují individuální práci s jednotlivými dětmi, rozvíjení vloh a odstraňování handicapů. ORIENTACE V ŽIVOTĚ Učitelé pomáhají porozumět světu, v němž žijí, vedou děti ke hledání vlastního místa na světě. ŠKOLA A KOMUNIKACE Škola je založena na otevřenosti vůči veřejnosti i rodičům. Rodiče jsou ve stálém kontaktu s jednotlivými učiteli, ale mohou se podílet i na programu a chodu školy. Škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Komunikace mezi učiteli a žáky je vedena na podkladě pocitu důvěry a vzájemného respektu. Žáci jsou vedeni k vyjádření vlastního názoru a učí se sebehodnocení. MULTIKULTURNOST Škola zatím neintegruje děti z odlišných kulturních prostředí, ale seznamuje je s nimi a vychovává je tak k toleranci, snášenlivosti a porozumění. INTEGRACE Díky individuálnímu přístupu a respektování rozdílů je možná i integrace dětí se zdravotním postižením i dětí se specifickými vzdělávacími potřebami. 3. Výchovně vzdělávací proces Pozornost zaměříme na splnění následujících cílů: a) vzdělávání žáků - umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní vzdělávání - podněcovat žáky tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů - vést žáky k všestranné a otevřené komunikaci 3

4 - rozvíjet u žáka schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých - připravovat žáky, aby se projevovali jako zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti - rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě - učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické a duševní zdraví, být za něj zodpovědný - vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám - pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi je uplatňovat při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci b) obecné principy výuky - atmosféra klidu, pohody, radosti a bezpečnosti - smysluplnost všech činností - týmová práce a interaktivní vyučovací metody - smyslové a prožitkové učení - propojování učiva tématem - samostatné plánování, organizování a rozhodování žáků - formulování vlastních názorů, diskuse - individuální přístup, možnost výběru tempa, postupu, času, úkolu - výuka integrovaných žáků podle individuálních vyučovacích plánů - okamžitá zpětná vazba, práce s chybou - hodnocení a sebehodnocení c) obecné principy výchovy: - výchova prolíná přirozeně všemi činnostmi - součástí výchovného systému jsou i rodiče - součástí výchovy jsou rovněž kulturní, společenské a sportovní akce, podporující pocit sounáležitosti a přátelství - součástí výchovné činnosti je výchova k uvědomělé kázni a aktivnímu občanství, výchova ke zdravému životnímu stylu, protidrogová prevence, ochrana žáků před šikanou, výchova proti projevům rasismu a intolerance Na výchově se budou vedle pedagogických pracovníků podílet i ostatní zaměstnanci školy. d) rozvoj osobnosti pedagogických pracovníků Součástí výchovně vzdělávacího procesu je i osobnost pedagogického pracovníka. Priority pedagoga: - dokáže být kladným vzorem pro své žáky - dbá o svůj profesní a odborný růst - respektuje osobnost každého jedince - je schopen týmové práce - vytváří pro žáky vhodné aktivní prostředí pro zkoumání a objevování - spolupracuje s rodinou žáka - dokáže být vstřícný vůči kolegům 4

5 Profil vycházejícího žáka: Žák získá prohloubený a ucelený obraz světa, do kterého by měl vstoupit jako aktivní člen společnosti, který přispívá k jejímu rozvoji a který přijímá zodpovědnost za to, co a jak koná a kým se stává. Žák by měl: - být samostatný, vědět, kde hledat informace a umět se orientovat v nových situacích - být schopný vést dialog - umět naslouchat a obhajovat své názory argumentací - být schopný pochopit svou vlastní osobu, snažit se dále rozvíjet své zájmy a dovednosti a svůj čas co nejlépe využívat - pochopit multikulturní povahu společnosti, posilovat úctu k lidem odlišných názorů, způsobů života, etnického původu, víry či pohlaví. 4. Organizační zabezpečení školy - vyučovat podle školního vzdělávacího programu Škola pro děti - učitelé vypracují tématické plány v souladu se vzdělávacími obsahy a očekávanými výstupy školního vzdělávacího programu Škola pro děti - tématické plány obsahují problematiku environmentální a mediální výchovy a problematiku chování v krizových situacích, etickou a sexuální výchovu, zahrnují také finanční gramotnost - tématické plány podléhají kontrole vedení školy - velkou pozornost věnovat problematice negativních jevů mezi žáky - každodenní režim školy se řídí školním řádem, se kterým jsou seznámeni učitelé, žáci i rodiče - výchovný poradce bude zajišťovat koordinaci aktivit souvisejících s výchovou k volbě povolání, ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky zpracuje konkrétní tématický plán Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Inkluzivní vzdělávání musí být zaměřeno tak, aby ve škole byly vytvořeny podmínky pro všechny žáky, tedy i se sociálním a zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením. Je nutné: - podle míry znevýhodnění nebo postižení vytvořit žákům podmínky a přizpůsobit formy práce s nimi - včasně zaregistrovat žáky se specifickými poruchami učení a chování a doporučit rodičům vyšetření v PPP - vytvořit podmínky k práci s integrovanými žáky podle závěrů a doporučení vyšetření - umožnit a zabezpečit soustavné vzdělávání učitelů pracujících s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Volba povolání - do výuky předmětů v ročníku bude zařazována problematika volby povolání /zodpovídá výchovná poradkyně/ - výchovná poradkyně pracuje s vycházejícími žáky a jejich rodiči 5

6 Výchovný poradce - výchovný poradce vypracuje svůj plán práce na školní rok a předloží jej ředitelce školy - koordinuje práci učitelů s integrovanými žáky, vede jejich evidenci, koordinuje a kontroluje vypracování individuálních vzdělávacích plánů - zodpovídá za začlenění výchovy k volbě povolání do tématických plánů - uplatňuje kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě - pracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou a pedagogickými centry Využití výpočetní techniky - rozšiřovat využívání výpočetní techniky jak učiteli, tak žáky - maximálně využívat počítačovou učebnu zakoupenou z OPVK - udržovat a zdokonalovat stávající školní počítačovou techniku - pokračovat v plánu výuky informatiky v rámci povinných i volitelných předmětů - v letošním školním roce pokračovat ve školení pracovníků v práci s výpočetní technikou, proškolit nové pedagogy na úrovni P1 - aktualizovat internetové stránky školy a seznámit žáky i rodiče s možností jejich využití - při práci s výpočetní technikou důsledně dodržovat řád učeben Školní parlament - bude pracovat pod vedením p.uč. Jitky Navrátilové - podílet se na životě školy, reagovat na aktuální problémy a potřeby školy - pomáhat organizovat soutěže a zábavné akce pro žáky - pokračovat ve vydávání školního časopisu Smajlík - připravovat relace do školního rozhlasu - zástupci žákovské rady se budou pravidelně setkávat s ředitelkou školy - upozornit na schránky důvěry a její význam - podílet se na přehledu motivačních prvků ve vyučovacím procesu Mimotřídní a zájmová činnost na škole - zvýšit nabídku zájmových kroužků, které povedou pedagogičtí pracovníci nebo externí lektoři - přihlížet na časovou i finanční dostupnost - účastnit se olympiád a soutěží Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí - do ŠVP byla podle RVP ZV začleněna témata ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. - metodická podpora je na a bude aktualizována do konce měsíce září v sekci Podklady k výuce témat ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na základních školách Bezpečnost a ochrana zdraví - vytvářet podmínky pro bezpečnou práci ve škole - snížit úrazovost žáků o přestávkách i během vyučování - v tělesné výchově dodržovat metodické řady při cvičení, dodržovat požadavky na žáka dle osnov, přihlédnout ke schopnostem a zdravotnímu stavu žáka, vyžadovat vhodné oblečení a obuv pro danou činnost - evidenci úrazů vést dle platných předpisů 6

7 - pravidelně provádět prohlídky BOZP a proškolování zaměstnanců Prevence zneužívání návykových látek - všichni pracovníci budou věnovat pozornost dětem s rizikovým chováním - sledovat projevy zneužívání návykových látek a ostatní sociálně patologické jevy /hráčství, šikanování, kyberšikana, vandalismus, agresivita, rasismus / - sledovat dodržování školního řádu o zákazu nošení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a nejbližším okolí - porušení zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek s příslušnou sankcí /důtka ředitele školy, snížený stupeň chování/. Při závažných přestupcích budou informovány příslušné orgány. - spolupracovat se zákonnými zástupci žáků a s PPP - podporovat mimoškolní výchovu ve školní družině a aktivity dětí ve volném čase 5. Metodické orgány Metodické sdružení, předmětové komise a komise třídních učitelů přebírají spoluzodpovědnost za práci a výsledky v jednotlivých ročnících a předmětech. Vedení školy je bude využívat jako významný stupeň při řízení školy. Úkoly metodických orgánů: - sestavit tématické plány - zařadit enviromentální výchovu do plánů předmětů /PŘ, VO, VZ, CH, PRV - samostatně řešit záležitosti jednotlivých předmětů a ročníků - provádět rozbory kontrolních prací a srovnávacích testů, na jejich základě stanovit opatření k nápravě - vzájemně se informovat o prospěchu a chování problémových žáků - problémy řešit v kolektivu žák-učitel- výchovný poradce- ředitelka školy - z jednání pořizovat zápisy Třídní učitelé prohloubí: - informovanost ostatních vyučujících o žácích své třídy /SPUCH, rod.zázemí.. / - práci s třídním kolektivem na pravidelných třídnických hodinách - spolupráci s rodiči 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Vedení školy bude podporovat a organizačně vytvářet podmínky pro možné zapojení pedagogických pracovníků do akreditovaných programů. Prvořadou podporu budou mít zájemci o dokončení jazykového vzdělání (studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů) a dokončení studia ke splnění kvalifikačních předpokladů. Je nutné se zaměřit i na rozvoj specializovaných činností (prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Bude podporováno i studium k prohlubování odborné kvalifikace. Vše bude závislé na finančních prostředcích. Je vypracován plán dalšího vzdělávání, který bude průběžně aktualizován, a to do na 1.pololetí, a do na 2.pololetí školního roku. 7. Škola a veřejnost, spolupráce s rodiči Informovanost rodičů zajistíme: - změna vizualizace webových stránek, tak aby se zvýšila přehlednost - pravidelná aktualizace internetových stránek školy - zavedení školních ů z důvodu zrychlení předávání informací mezi školou a rodiči, možnost omlouvání absencí žáků touto formou 7

8 - základní pokyny ke školnímu roku 2014/15 budou mít žáci v žákovských knížkách - zprávy o klasifikaci a chování žáků budou podávány prostřednictvím žákovských knížek, při třídních schůzkách a konzultačních dnech, v nutných případech dojde k pozvání rodičů do školy - učitelé nebudou mít stanoveny pevné konzultační hodiny, jsou však povinni s maximální ochotou přijmout rodiče na jejich žádost po předchozí vzájemné domluvě (mimo vyučování) - aktuální zprávy rodičům budou doručovány prostřednictvím žákovských knížek, ve výjimečných případech využije škola poštovní zásilky či - ve škole je zřízena schránka důvěry Otevřenost školy směrem k veřejnosti chceme podpořit: a) aktivitami pořádanými pro rodiče a veřejnost - výstavy a dny otevřených dveří - karneval, přátelská setkání - pro děti a rodiče MŠ ukázkové hodiny, rovněž v základní škole b) spoluprací se sdružením rodičů na škole a školskou radou - scházet se na pravidelných schůzkách a informovat se o dění ve škole - při jednání s rodiči hledat nové možnosti spolupráce, větší zapojení do aktivit školy 8. Problematika mravní výchovy Školní metodik prevence na základě znalostí problémů zpracuje Minimální preventivní program školy, který bude přílohou celoročního plánu školy. S tímto programem seznámí pedagogické pracovníky. 9. Sexuální výchova Sexuální výchova bude zapracována do tématických plánů. Témata volí pedagog s přihlédnutím na respektování individuálních specifik a etický přístup. 10. Environmentální výchova Péče o životní prostředí bude probíhat podle celoročního plánu, který vypracuje koordinátor EVVO a s nímž budou pedagogičtí pracovníci seznámeni. EVVO vyučující zapracují do svých tématických plánů. Budeme nadále využívat nabízené projekty neziskových organizací, které jsou orientované na pomoc školám v EVVO. (metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních č.j / ) 11. Čtenářská gramotnost Rozvoj funkční a čtenářské gramotnosti by měl být akceptován jako cíl, který je společný všem pedagogům, bez ohledu na vyučovaný předmět a ročník. Při výuce je nutné důsledně respektovat skutečnost, že neexistuje jednotný univerzálně použitelný učební styl a individuální přístup k žákům je nezbytný. Je skutečností, že projevem profesionality učitelů je znalost učebních stylů jejich žáků a současně též znalost a respekt k různým potřebám a možnostem svých žáků. Naučit žáky učit se znamená v prvé řadě rozvinout jejich funkční a čtenářskou gramotnost. Měly by být voleny takové metody výuky, které umožní každému žákovi účinně se účastnit výuky. 8

9 Na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti obecně se podílejí všechny vyučovací předměty. Pozornost je potřeba věnovat spektru doporučované literatury (včetně nových knih pro děti a mládež), spolupráci s knihovnami (včetně účinného využívání školní a místní knihovny). Pro výuku doporučujeme proto vybírat především texty, které se zabývají různými aspekty reálného života, materiály osobními, veřejnými, pracovními a vzdělávacími. 12. Hlavní akce a projekty Slavnostní přivítání prvňáčků. 13. a Den otevřených dveří (100. výročí zahájení I.sv.války, výstava legionářů, Stará škola-zapůjčení exponátů z muzea J.A.Komenského). Dýňobraní. Vánoční výstava s tvořivými dílnami. Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky. Adopce na dálku. Den Země-celoroční projekt zaměřený na ekologii, recyklaci, sběr papíru a ochranu přírody. Další připravované akce: škola v přírodě (kromě 5. třídy), lyžařský výcvik, plavecký výcvik exkurze, soutěže, olympiády, návštěvy divadel atd. Učíme se sami-oslava Dne učitelů (dobrovolníci a žáci vyšších ročníků) Jan Hus-výročí, červen Pozn. Navržené projekty mohou být doplněny či pozměněny podle organizačních možností či aktuální situace, která nastane během školního roku. 13. Kontrolní činnost vedení školy Probíhá podle celoročního plánu kontrolní a hospitační činnosti, který je součástí organizačního plánu školy. Kontrolní činnost bude zaměřena: - zjišťování a ověřování znalostí formou hospitací, testů, písemných prací - sledování forem výuky, prostředí a atmosféry v hodinách - respektování individuálních zvláštností žáka - využívání digitálních technologií - kontrola dodržování dohledů, pracovní doby, včasných nástupů do vyučovacích hodin - kontrola správného vyplňování dokumentace Všechna závažná rozhodnutí projednávat na pedagogických a provozních poradách, nutnost informovat zaměstnance prokazatelným způsobem. 9

10 II. Řízení a organizace školního roku 1. Vedení školy jméno a příjmení pracovní zařazení Mgr. Zuzana Kotíková ředitelka školy Mgr. Jitka Mozolová zástupkyně ředitelky školy Mgr. Jitka Navrátilová výchovný poradce 2. Rozšířené vedení školy jméno a příjmení pracovní zařazení Mgr. Zuzana Kotríková ředitelka školy Mgr. Jitka Mozolová zástupkyně ředitelky školy Mgr. Šárka Mádrová zástupce I.stupně Mgr. Blanka Nakielná zástupce II.stupně Lea Zedková vedoucí vychovatelka Jana Hoťková ekonomka školy 3. Pedagogický sbor jméno a příjmení Aprobace pracovní zařazení Mgr. Zuzana Kotíková I.st. ZŠ ředitelka školy Mgr. Jitka Mozolová I.st.ZŠ zást.řed. školy, třídní uč. 5.tř. Mgr. Jitka Navrátilová ČJ,D,NJ vých. poradce Mgr. Hana Odstrčilová I.st.ZŠ třídní učitelka 1.tř. Mgr. Milena Malá I.st.ZŠ třídní učitelka 2.tř. Mgr. Šárka Mádrová I.st.ZŠ třídní učitelka 3.tř. Mgr. Lenka Pospíšilová Spec. pedag.+ I.st. ZŠ třídní učitelka 4.tř. Mgr. Blanka Nakielná Z, TV třídní učitelka 6.tř Mgr. Radka Jakubíčková ČJ, křesť. vých. třídní učitelka 7.tř. Mgr. Michaela Koblihová PŘ, OV třídní učitelka 8.tř Ing. Jiřina Kadlasová M, F třídní učitelka 9.tř Mgr. Hilda Vandrovcová M,Ch učitelka Mgr. Lenka Vašková Informatika učitelka CELKEM 13 10

11 4. Vychovatelky školní družiny jméno a příjmení Lea Zedková Zita Zachrdlová CELKEM 2 pracovní zařazení vedoucí vychovatelka Vychovatelka 5. Pracovníci provozu - ZŠ jméno a příjmení Jana Hoťková Ondřej Kliment Věra Doubravská Miluše Klimentová Eva Koroľová CELKEM 5 pracovní zařazení ekonomka školy školník-údržbář uklízečka uklízečka uklízečka 6. Pracovníci školní jídelny jméno a příjmení Jana Hoťková Magdaléna Charamzová Alena Zamazalová Helena Indráková Ivana Buryánková Ludmila Krajcarová CELKEM 6 pracovní zařazení vedoucí školní jídelny vedoucí kuchařka kuchařka kuchařka pracovnice provozu výdej MŠ 7. Pracovníci mateřské školy jméno a příjmení Dagmar Panáková Marie Hluší Klára Hrouzková pracovní zařazení vedoucí učitelka učitelka učitelka 11

12 Ludmila Krajcarová CELKEM 4 uklízečka 8. Metodické orgány Metodické sdružení 1. st. Milena Malá Předmětové komise 1. ČJ, D, Z, cizí jazyky, VO Jitka Navrátilová 2. M,F,Ch, Př, VZ, informatika Jiřina Kadlasová 3. PČ, TV, HV, VV Radka Jakubíčková komise třídních učitelů školní metodik prevence ICT koordinátor koordinátor EVVO koordinátor ŠVP Milena Malá Michaela Koblihová Lenka Vašková Milena Malá Šárka Mádrová 9. přidělení učeben a kabinetů školní knihovna kmenové třídy učebna F-Ch učebna Př učebny VV cvičný byt školní dílny tělocvična, posilovna sborovna počítačová učebna jazyková učebna kabinet 1.stupně (2. patro) kabinet 1. stupně (přízemí) pracovny ŠD zeleň okolí školy Lea Zedková třídní učitelé Hilda Vandrovcová Michela Koblihová Hana Odstrčilová, Radka Jakubíčková Lenka Pospíšilová Jiřina Kadlasová Blanka Nakielná Jiřina Kadlasová Lenka Vašková Jitka Navrátilová Šárka Mádrová Hana Odstrčilová Lea Zedková, Zita Zachrdlová Lenka Pospíšilová 10. pomůcky v kabinetech inventarizace, invent. deníky pomůcky kabinetu I.stupně Šárka Mádrová M, školní dílny Jiřina Kadlasová didaktická technika Lenka Vašková AJ, Z, TV Blanka Nakielná ČJ, HV Radka Jakubíčková D, NJ, vých.poradenství Jitka Navrátilová VO, VZ, PŘ, Michaela Koblihová VV Hana Odstrčilová Ch, FY Hilda Vandrovcová dopr.vých., cvičná kuchyně Lenka Pospíšilová 12

13 pomůcky ŠD I., knihovna pomůcky ŠD II. pozemky Lea Zedková Zita Zachrdlová Lenka Pospíšilová 11. Přidělení dalších činností dopravní výchova I.st. Šárka Mádrová dopravní výchova II.st. Blanka Nakielná zdravotní výchova I. a II.st. Lenka Pospíšilová zdravotník školních akcí Lenka Pospíšilová kontrola lékárniček Lea Zedková preventista PO Zuzana Kotíková PO Michal Langer (ex) BOZP Jitka Mozolová, Langer (ex) kopírování pro II.st. Jiřina Kadlasová kopírování pro I.st. Hana Odstrčilová archiv školy Jitka Mozolová, Jana Hoťková sklad učebnic a metodiky Jitka Mozolová sledování pořádku v šatnách Lea Zedková sběr starého papíru Zita Zachrdlová ovoce do škol Jana Hoťková KMČ Milena Malá školní mléko Zita Zachrdlová Zdravé zuby Hana Odstrčilová výzdoba nástěnky (sledovat výročí a akce školy) vyučující výtvarné výchovy a praktických činností aktualizace internetových stránek školy Lea Zedková tvorba nových internetových stránek Lenka Vašková vedení školního parlamentu Jitka Navrátilová divadelní představení Milena Malá 1.st., Jitka Navrátilová 2.st. Školní parlament Jitka Navrátilová Rozpis péče o sledování úklidu tříd a úklidu před školou Zodpovídá třídní učitel pověřuje žáky Září 9.tř. Jiřina Kadlasová Říjen 8.tř Michaela Koblihová Listopad 7.tř. Radka Jakubíčková Prosinec 6.tř. Blanka Nakielná Leden 5.tř. Lenka Pospíšilová Únor 4.tř. Eva Navrátilová Březen 3.tř. Šárka Mádrová Duben 1.,2.tř. Milena Malá, Hana Odstrčilová Květen 8. tř. Michaela Koblihová Červen 7.tř. Radka Jakubíčková 13

14 III. HOSPODÁŘSKÉ ÚKOLY 1. Rozpočet školy na rok Instalace dataprojektoru v učebně přírodopisu 3. Postupná obnova nábytku ve třídách, prioritou je postupné vybavení tříd výškově nastavitelnými židlemi 4. Pokračování v rekonstrukci sociálního zařízení v hlavní budově-dle finančních možností 5. Vybudování nové kotelny IV. PŘÍLOHY ROČNÍHO PLÁNU -organizace školního roku učební plány, úvazky -termínový kalendář akcí -plán kontrolní a hospitační činnosti -plány PK, MS -plán výchovného poradce -minimální preventivní program školy -plán EVVO -plány ŠD -plán práce mateřské školy Na základě ročního plánu je vypracováván pravidelně týdenní plán, který aktuálně reaguje na změny a potřeby školního zařízení. Mgr. Zuzana Kotíková ředitelka školy 14

15 15

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

I. Hlavní úkoly školního roku 2015/2016

I. Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 I. Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 1. Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami pro práci ve školním roce 2015/2016 Všechny ročníky se budou vzdělávat podle vlastního

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016)

Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) Dodatek č. 2 ŠVP ZV Zelená škola (změny RVP ZV 2016) účinný od 1.9. 2016 Škola: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Josef Sekyra Dodatek k ŠVP ZV č. 2 byl

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více