Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1

2 OBSAH strana Oblast výchovy a vzdělávání 3 Pedagogičtí pracovníci 4 Rodičovská veřejnost 4 Oblast řízení 4 Úkoly školního roku 2013/ Plán kontrol ČŠI ve školním roce 2013/ Třídní schůzky, konzultační hodiny 6 Organizace školního roku 6 Termíny pedagogických rad 7 Rozdělení do vzdělávacích oblastí 8 Školní družina 9 Školní funkce 9 Správa majetku školy 10 Rámcový plán činnosti školy 11 2

3 I. Oblast výchovy a vzdělávání hlavní úkoly Rozvoj osobnosti žáka ve smyslu samostatného myšlení a svobodného rozhodování. Vedení žáků k odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku. Vytváření pozitivního vnitřního klimatu školy jako příjemného a přátelského prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměření se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Zaměřit se zejména na následující oblasti: 1. Zdraví Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy bylo ohroženo nebo zhoršeno zdraví žáků a pracovníků. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Výchovný poradce bude problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických porad a bude sledovat, zda jsou prováděna následná odborná vyšetření Všichni pracovníci školy se budou průběžně podílet na vytváření estetického pracovního prostředí žáků a zaměstnanců školy. 2. Poznatky a dovednosti Společně a důsledně budeme u žáků vytvářet vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměříme se na osvojení a utvrzení základního učiva. Bez důkladného zažití učiva nebudeme nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Budeme důsledně uplatňovat Pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků. Při hodnocení žáků budeme vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, povedeme žáky k poznání nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování. Zaměříme se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na signály zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku v lavicích a ve třídě. 3. Oblast sociální a oblast životních hodnot Budeme využívat školní řád jako účinný nástroj upravující vzájemné vztahy mezi žáky, jejich rodiči a pedagogickým sborem školy. Sjednotíme se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně budeme postihovat kázeňské přestupky. Ve shodě s rodiči budeme jednotně postupovat při uvolňování žáků z výuky a omlouvání absence žáků. Ve spolupráci se školním metodikem prevence se zaměříme na prevenci záškoláctví a účinné odhalování šikany ve třídních kolektivech. V oblasti prevence rizikového chování budeme spolupracovat s rodičovskou veřejností, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Povedeme žáky k dodržování zásad zdravého způsobu života a zodpovědnosti za své zdraví, k ekologickému myšlení a ochraně životního prostředí. 3

4 II. Pedagogičtí pracovníci Vycházíme ze zásady, že činnost školy je službou veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, aby byly optimálně rozvíjeny jeho nejlepší vlastnosti. Při jednání s dětmi bereme v úvahu především jejich osobnost a jednáme s nimi přiměřeně k jejich věku a stupni vývoje. Nesnižujeme nevhodným přístupem či tresty jejich důstojnost. Současně důsledně vyžadujeme dodržování zásad slušného chování a vyjadřování žáků při jednání s pracovníky školy i při vzájemné žákovské komunikaci. Cílovým efektem je vybudování harmonických mezilidských vztahů v rámci celé školy a odpovědnosti žáků za vlastní chování a jednání. III. Rodičovská veřejnost Zaměříme se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Budeme dbát na dodržování práv rodičů, ale současně budeme důsledně vyžadovat plnění rodičovských povinností, a to případně i v součinnosti s orgány sociální péče. Budeme zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s jednotlivými vyučujícími, výchovnou poradkyní či školním metodikem prevence a využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. IV. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci budou delegovány na příslušnou rozhodovací úroveň, do níž vedle vedoucích pracovníků školy dále patří pedagogové vykonávající specializované činnosti (výchovný poradce, metodik prevence, metodik ICT, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP, vedoucí vzdělávacích oblastí ŠVP), třídní učitelé, vychovatelky ŠD. Všechna zásadní rozhodnutí budou projednávána v předstihu na pedagogických a provozních poradách. Dlouhodobá koncepce rozvoje školy bude rozpracována do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly. Následně budou zpracovány krátkodobé měsíční plány práce a plány metodických sdružení. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na celkovou úroveň výuky (odbornost, respektování individuálních zvláštností žáků, vytváření kladného vztahu žáků k předmětu, uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, práce s žáky vyžadujícími zvláštní péči a žáky talentovanými, kontrola a způsob hodnocení ve výuce, využívání odborných učeben). Hodnocení školy bude prováděno v rámci autoevaluace s využitím vlastních či externích dotazníkových průzkumů (Scio apod.). Provozní záležitosti: Provozní doba školy je denně od 7.00 do hod. Schůzovní den je úterý. V období přípravného týdne, závěru školního roku a v termínech konání pedagogických a provozních porad si pracovníci školy neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno). Pracovníci školy respektují nutnost vypnutí mobilních telefonů v době porad a odborných školení. 4

5 V. Úkoly školního roku 2013/ V pedagogické práci se řídit zásadami školního vzdělávacího programu a zabývat se strategií jeho rozvoje. 2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště na úrovni výchovného poradce a metodika prevence s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 3. Podporovat profesní spolupráci mezi kolegy formou vzájemných hospitací a spoluprací při organizování různých akcí. 4. Koncepčně a kompetentně spolupracovat se zřizovatelem školy, Školskou radou a OSRPŠ. 5. Využívat možností projektových titulů vyhlášených na rok 2014 z úrovně MŠMT, KÚOK aj. 6. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat pobyt dětí ve venkovním prostředí v průběhu přestávek, v hodinách tělesné výchovy a v rámci činnosti školní družiny. 7. Zaměřit se na účinnou propagaci práce školy v místním tisku i regionálním médiích. 8. Účinnou prevencí, důslednou kontrolou a dobrou spoluprací s rodiči žáků předcházet vzniku neomluvené nebo nápadně dlouhodobé absence. 9. Průběžnou kvalitní informovaností a dostatkem písemných podkladů předcházet nedorozuměním při pololetní a roční klasifikaci žáků. 10. Při prokazatelném způsobení škody na majetku školy konkrétním žákem neprodleně informovat rodiče žáka s cílem vyřešit úhradu způsobené škody na majetku školy. 11. Důsledně dodržovat pracovní dobu stanovenou Evidencí pracovní doby na školní rok 2013/ Důsledně dodržovat stanovené rozpisy dozorů pedagogů v jednotlivých pavilonech školy včetně včasných nástupů k výkonu dozorové povinnosti. 13. Důsledně dodržovat nástupy do vyučovacích hodin, bezdůvodně neopouštět vyučovací hodinu a ponechat tím žáky bez dozoru (nebezpečí vzniku úrazu žáka a následné trestně právní odpovědnosti příslušného pedagogického pracovníka). 14. Činnost školní družiny organizovat částečně jako zájmové kroužky. 15. K žákům přistupovat diferencovaně a respektovat jejich individualitu. 16. Prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 17. Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti. 18. Vytvářet pozitivní obraz školy vůči vnějším činitelům (rodiče žáků, zřizovatel). 19. Provozovat kvalitní a stále aktuální webové stránky školy, prezentovat školní aktivity v regionálních i krajských médiích. VI. Zaměření kontrol ČŠI ve školním roce 2013/2014 Rovný přístup ke vzdělávání Materiální a ekonomické předpoklady činnosti školy Personální podmínky škol Kvalita práce pedagogických pracovníků Školní systémy prevence rizikových jevů Podpora žáků se SVP Podpora vzdělávání nadaných žáků Školní vzdělávací program ve vazbě na revize RVP (povinné zavedení výuky dalšího cizího jazyka, doplnění obsahu a výstupů dalších vzdělávacích oborů) Podpora výchovy ke zdraví Podpora rozvoje základních schopností v oblasti přírodních věd a ekologické výchovy podle RVP Podpora rozvoje smyslu pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociálních a občanských schopností podle RVP (včetně zaměření na podnikatelské dovednosti a kulturní povědomí) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. ročníku základních škol 5

6 VII. Třídní schůzky, konzultační hodiny hod. Koncepce školy, školní řád, organizační pokyny, OSRPŠ hod. 1.čtvrtletí hod. 3.čtvrtletí Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě. Návštěva rodičů dítěte ve vyučovací hodině je možná kdykoliv po předchozí domluvě. Třídní učitelé jsou povinni zapsat hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek. VIII. Organizace školního roku Zahájení školního roku: pondělí 2.září 2013 Podzimní prázdniny: úterý 29.října a středa 30.října 2013 Vánoční prázdniny: sobota 21.prosince 2013 neděle 5.ledna 2014 vyučování bude zahájeno v pondělí 6.ledna 2014 Ukončení vyučování v prvním pololetí: čtvrtek 30.ledna 2014 Pololetní prázdniny: pátek 31.ledna 2014 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17.dubna a pátek 18.dubna 2014 Ukončení vyučování ve druhém pololetí: pátek 27.června 2014 Hlavní prázdniny: sobota 28.června neděle 31.srpna 2014 Zápis do první třídy: středa 5.2. a čtvrtek Státní svátky, ostatní svátky 28.září 2013 sobota Den české státnosti 28.říjen 2013 pondělí Den vzniku samostatného československého státu 17..listopad 2013 neděle Den boje za svobodu a demokracii 1.leden 2014 středa Den obnovy samostatného českého státu 21.duben 2014 pondělí Velikonoční pondělí 1.květen 2014 čtvrtek Svátek práce 8.květen 2014 čtvrtek Den vítězství Významné dny 11.listopad 27.leden 8.březen 12.březen 7.duben 5.květen 15.květen 10.červen 27.červen Den válečných veteránů Den památky obětí holocaustu Mezinárodní den žen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) Den vzdělanosti Květnové povstání českého lidu Den rodin Vyhlazení obce Lidice Den památky obětí komunistického režimu 6

7 IX. TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RAD I. pedagogická rada hod. Program: 1. Projednání výsledků opravných zkoušek Novotná 2. Návrh celoročního plánu práce Vrána 3. Pedagogické úvazky, upřesnění počtu žáků ve třídách Novotná 4. Nové vyhlášky a zákony ve školství Vrána 5. Různé 6. Závěry pedagogické rady II. pedagogická rada Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 1.čtvrtletí Novotná 2. Plnění celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Informace výchovného poradce o integrovaných dětech Kubová 4. Různé 5. Závěry pedagogické rady III. pedagogická rada Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 1.pololetí Novotná 2. Plnění celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Informace výchovného poradce Kubová 4. Pololetní zprávy o činnosti ŠD, sekcí a metod. prevence vedoucí 5. Různé 6. Závěry pedagogické rady IV. pedagogická rada Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 3.čtvrtletí Novotná 2. Plnění celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Různé 4. Závěry pedagogické rady V. pedagogická rada (pondělí) Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 2.pololetí Novotná 2. Hodnocení celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Informace výchovného poradce Kubová 4. Roční zprávy o činnosti ŠD, sekcí a metod. Prevence vedoucí 5. Stanovení úkolů na příští školní rok Vrána 6. Různé 7. Závěry pedagogické rady 7

8 X. Rozdělení do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková Matematika a její ICT Člověk a společnost komunikace aplikace český jazyk, cizí jazyk matematika dějepis, výchova k občanství H. Kozáková D. Kubová T. Novotný H. Výtisková H. Měkynová I. Weinert D. Strečková Š. Vojčáková H.Gabriš-Syptáková J. Novotná I. Weinert T. Novotný H. Výtisková D. Strečková S.Tománková M. Račanská K.Lozertová Člověk a příroda fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis Umění a kultura hudební a výtvarná výchova Člověk a zdraví tělesná výchova, výchova ke zdraví Člověk a svět práce pracovní činnosti J. Novotná H. Měkynová T. Novotný I. Weinert H. Kozáková I. Žalčíková F. Vrána T. Novotný Š. Vojčáková J. Ordáňová S. Tománková A.Jobová D. Kubová M. Račanská Š. Vojčáková J. Ordáňová T. Novotný A. Setínková J. Lexová D. Kubová S. Bečáková Člověk a jeho svět pouze I. stupeň přírodověda a vlastivěda není - patří do sekce 1. stupeň Sekce I. stupeň Průřezová témata OSV, ekologická výchova, výchova demokrat. občana ŠD S. Bečáková J. Novotná I. Žalčíková učitelky 1. stupně S. Bečáková J. Ordáňová Úkoly předsedy oblasti: Vytváří koncepci práce oblasti, zapracovává do ní plány práce školy (termín ). Metodicky řídí a kontroluje práci ostatních členů komise a dbá o jejich aktivní zapojení. Koordinuje vzájemné hospitace v četnosti alespoň dvou vzájemných hospitací v oblasti. Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů a ŠVP. Spolupracuje s uvádějícími učiteli při práci s učiteli začínajícími. Zodpovídá za aktualizaci opravných testů ke komisionálnímu přezkoušení v rámci jednotlivých oblastí. Předkládá plán akcí, exkurzí, mezipředmětových projektů aj. (termín ). Na konci školního roku odevzdá hodnocení oblasti 8

9 Úkoly členů oblasti: Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů a zavádějí je do výuky. Sledují, konfrontují a doplňují ŠVP. Koordinují učivo z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů. Zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. Sledují vybavenost tříd, vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi a navrhují opatření. Vzájemně si sdělují ověřené výukové metody a postupy a využívání didaktické techniky. Plánují DVPP. Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků a sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky se SVPUCH. Podílejí se na vytváření plánu odborných exkurzí, kulturních akcí a odborných přednášek. Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. XI. Školní družina Provoz ŠD: pondělí pátek hod. Denní rozvrh: výchovná činnost rekreační a tělovýchovná hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost vycházky, individuální činnost, zájmová činnost příprava do vyučování (individuálně i dle zájmu rodičů) zájmová činnost, postupný odchod dětí XII. Školní funkce Výchovný poradce Školní metodik prevence Koordinátor ŠVP Koordinátor EVO a sběrový referent Metodik ICT Bezpečnostní technik BOZP - pomocník Požární preventista Zdravotník Dopisovatel do městského zpravodaje Knihovník a distributor Klubu čtenářů Kronika školy Centrální výzdoba školy Mgr. Danuše Kubová Mgr. Daniela Strečková Mgr. Svatava Bečáková Mgr. Alexandra Jobová Mgr. Tomáš Novotný Milan Kašík Mgr. Helena Kozáková Mgr. Igor Weinert Mgr. Šárka Vojčáková Mgr. Daniela Strečková Mgr. Hana Výtisková Mgr. Hana Gabriš-Syptáková Mgr. Helena Měkynová 9

10 XIII. Správa majetku školy Kabinet 1.tříd + sborovnička, sklad kostýmů a krojů Kabinet 2. a 3. tříd + sborovnička Kabinet 4.a 5. tříd Sborovnička na 1.pav. nahoře Sborovnička na 1.pav. dole Kabinet hudební vých. + odborná učebna HV Kabinet jazyka českého Kabinet dějepisu a občanské výchovy Kabinet domácnosti (kuchyňka) Kabinet fyziky Kabinet chemie + odborná učebna Kabinet cizích jazyků + odborná učebna 1.stupeň Kabinet cizích jazyků + odborná učebna 2.stupeň Kabinet zeměpisu + odborná učebna Kabinet matematiky Kabinet technických činností + dílny, pěstitelské činnosti Kabinet přírodopisu + odborná učebna Kabinet školní družiny + herny Kabinet tělesné výchovy + tělocvična velká a malá Kabinet videotéky + PC malá učebna, hlavní sborovna Kabinet výtvarné výchovy + odborná učebna Kabinet pomůcek IŽ (sborovnička Ex v přízemí) Sborovnička na 2.pavilonu dole Studovna (knihovna) Učebna PC na odborném pavilonu Kmenové učebny Jednací místnost (vých.poradce, preventista, psycholog) Kancelář školy a spisovna Ředitelna Sklad učebnic + kabinet EVVO Kabinet softwaru Sklady, inventář školy Kabinet dopravní výchovy Mgr. Sylva Tománková Mgr. Svatava Bečáková Mgr. Daniela Strečková Mgr. Hana Gabriš-Syptáková Mgr. Alexandra Jobová Marie Račanská Mgr. Kateřina Lozertová Mgr. Hana Výtisková Mgr. Jitka Novotná Mgr. Tomáš Novotný Mgr. Jitka Novotná Mgr. Helena Měkynová Mgr. Hana Syptáková Mgr. Helena Kozáková Mgr. Danuše Kubová Mgr. Igor Weinert Mgr. Šárka Vojčáková Irena Žalčíková Mgr. Jana Lexová Mgr. Alena Setínková Mgr. Helena Měkynová Mgr. Svatava Bečáková Mgr. Igor Weinert Mgr. Hana Výtisková Mgr. Tomáš Novotný třídní učitelé Jarmila Ordáňová Jitka Kocubová Mgr. František Vrána Mgr. Alexandra Jobová Mgr. Tomáš Novotný Milan Kašík Mgr. Jana Lexová 10

11 XIV. Celoroční rámcový plán činnosti školy Měsíc / den Akce Komu je určena Kdo zodpovídá SRPEN :00 Pracovní porada (sborovna) všem Vrána 14:00 Školení BOZP (sborovna) 28. 9:00 Opravné zkoušky ČJ Kotásková, Výtisková Pavlica 29. 9:00 Opravná zkouška AJ Pavlica Měkynová :00 Porada OR AŠSK Jeseník Novotný Výzdoba všech prostor školy ZÁŘÍ 2. Zahájení školního roku 2013/2014 Slavnostní přivítání prvňáčků, žáků a zaměstnanců prvňáčkům, žákům, pracovníkům ZŠ všichni, Měkynová vedení ZŠ třídní učitelé vychovatelky ŠD 2. 10:00 1.pedagogická rada (sborovna) pedagogům vedení Vycházka k Černému jezeru žákům ŠD vychovatelky ŠD 10. Školení k projektu Učíme se moderně,.. zapojení učitelé 24. Školení k projektu Učíme se moderně,.. zapojení učitelé 25. OB v Głuchołazech - otevření Areálu pevných žákům Novotný kontrol Okr. kolo v přespolním běhu (konec září či žákům Novotný začátek října) Den ozonové vrstvy vybrané třídy Lexová, Strečková ŘÍJEN 1. Schůzka vých poradců zákl.škol, střed.škol, PPP Kubová Jeseník, Úřad práce Jes.-IPS a OSPOD a Besedy k volbě povolání a fungování ÚP, IPS na 9.tř. 2 skupiny Kubová ÚP Jeseník 2. Okr. kolo v přespolním běhu žákům Novotný :00 Schůzka vých poradců zákl.škol na SOŠ vých.poradce Kubová gastronomie a potravinářství Zátopkova štafeta s Mikulovicemi žákům Novotný Jesenická liga ve florbalu ZŠ říjen - březen žákům r. Novotný, Vrána Hledání pokladu žákům ŠD vychovatelky ŠD Návštěva školní knihovny žákům 1. st. Tománková Příprava na SCIO testy ČJ, AJ žákům 9. roč. Výt., Měk., Koz. Hodina v muzeu žákům 6. roč. T. Novotný Exkurze: Muzeum řemesel Letohrad, opevnění a pevnost Hanička žákům 8 9. r. Vojčáková, Výtisková Zadání úloh MO žákům r. Novotná + učitelé matematiky Přírodovědný klokan vybraným žákům Novotná Taktik, Pikomat zájemcům Novotná Matematické oříšky zájemcům Kubová Okresní kolo stolního tenisu ZŠ žákům Novotný Okresní kolo minikopané roč žákům 8 9. r. Novotný Exkurze Ondřejovické strojírny žákům 9. roč. Weinert Výtvarný kurz - keramika veřejnosti Měkynová 21. Divadélko HK žákům Bečáková Podzimní slavnosti žákům, rodičům Žalčík., Setínková 11

12 Den stromů 1.stupeň Jobová LISTOPAD Drakiáda žákům ŠD vychovatelky ŠD Olympiáda z ČJ žákům r. Výtisková Návštěva archívu a muzea v Jeseníku žákům 7. roč. Výtisková přehlídka střed.škol Scholaris v Jeseníku žákům 9. roč. Kubová Exkurze Slezský kámen žákům 6. roč. Weinert Champions League (mezitřídní fotbal) žákům r. Novotný Výtvarný kurz - malba veřejnosti Měkynová Duhová písnička žákům Račanská Okresní kolo šachu ZŠ a SŠ žákům Novotný Okrsková kola florbalu ZŠ žákům r. Novotný Přírodovědná korespondenční soutěž vybraní žáci Vojčáková Den nevidomých 3.tř. a 9. tř. Račanská Duhová písnička 1. stupeň učitelé HV PROSINEC Vánoční posezení žákům ŠD vychovatelky ŠD Olympiáda z D žákům 8-9. r. Výtisková Zadání školního kola Fyzikální olympiády žákům r. Kubová Vánoční laťka (školní kolo) žákům Novotný Vánoční koledování na Exu všem všichni Vánoční výzdoba školy Celostátní kolo školních časopisů žákům Měkynová Okresní kolo florbalu ZŠ žákům r. Novotný Vánoční pozdrav zvěři 1. st. Račanská LEDEN Okrsková kola halové kopané ZŠ žákům r. Novotný Jesenická liga stolního tenisu ZŠ leden - duben žákům r. Novotný Sněhové stavby žákům vychovatelky ŠD Odevzdání příkladů školního kola MO kategorie vybraným žákům Strečková, Weinert Z5,Z9 22. Okresní kolo MO kategorie Z5, Z9 žákům 5. a 9.r. Novotná Výtvarná soutěž Charita Javorník žákům Měkynová Lyžařský výcvik (leden či únor) žákům r. Novotný, Tománková, Vrána, Novotná ÚNOR školní kolo Biologické olympiády žákům r. Vojčáková Netradiční olympiáda žákům ŠD vychovatelky ŠD Návštěva Policie ČR žákům ŠD vychovatelky ŠD Silový víceboj ZŠ a SŠ žákům 8 9. r. Novotný Recitační soutěž žákům 1. a 2. st. Gabriš Syptáková, Bečáková Konverzační soutěž z AJ žákům 2. st. Měk., Loz., Koz. Školní kolo Pythagoriády roč. žákům r. Str, Noá, Kub, Wei Okresní kolo halové kopané ZŠ žákům r. Novotný 12

13 Maškarní bál žákům Ordáňová, Lexová Pěvecká soutěž Zvoneček žákům Račanská Projekt Svět. humanit. org. žáci 8. a 9. roč uč. OV,a jazyků Evropa kolem nás 5.tř. Strečková Zápis do 1. tříd 1. stupeň Bečáková BŘEZEN Puzzliáda žákům vychovatelky ŠD Návštěva městské knihovny žákům 1. a 2. st. Výt., Gabriš Syp. Matematický klokan pro roč. Novotná + učitelé matematiky Odevzdání příkladů škol.kola MO kategorie Z6, Z7, Z8 Novotná + učitelé matematiky Exkurze- Českoslezská výrobní ve Zlatých žákům 9. roč. Weinert Školní výroční výstava v muzeu + vernisáž Návštěva výstavy v muzeu Velikonoční výstava návštěva muzea Velikonoční výzdoba všem, veřejnosti žákům žákům všem Měkynová TU, učitelé VV TU, učitelé VV všichni exkurze do čističky odpad. vod 8.roč. Weinert DUBEN Noc s Andersenem žákům ŠD vychovatelky ŠD Zájezd do Velké Británie žákům 2. st. Měkynová 9. Okresní kolo MO kategorie Z6 Z8 žákům roč. Novotná Mistr matematiky vybraným žákům Novotná 4. roč. Okresní kolo Biologické olympiády žákům r. Vojčáková Soutěž školních časopisů žákům Měkynová Dopravní výchova 4.tř. 4.tř. Lozertová 22. a 23. Den Země- projektové dny všichni všichni KVĚTEN Exkurze zubní laboratoř žákům ŠD vychovatelky ŠD Testování NIQES žákům 5. a 9. tř. vyučující Příprava na Zlatou strunu žákům TU, učitelé HV Evropa kolem nás soutěž SEV Jeseník Okresní kolo Pythagoriády žákům r. Dopravní výchova 3. třída s PČR 3.tř. Račaanská Beseda o integrovaném systému 2. a 6. tř. ČERVEN Talentmánie ukaž, co umíš žákům ŠD vychovatelky ŠD Den dětí všichni OSRPDŠ Edel sportovní hřiště žákům ŠD vychovatelky ŠD Divadelní vystoupení AJ žákům 1. a 2. st. Měkynová Exkurze do Velobelu ve Zlatých Horách žákům 8. roč. Weinert Koncert skupiny Marbo k MDD Zlatá struna žákům žákům,veřejnosti Bečáková Bečáková, Strečková celoročně Projekt OPVK Učíme se moderně, učíme se pro život žákům r. zapojení učitelé 13

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016

Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE 2015/2016 Obsah I. Výchova a vzdělávání... 3 II. Pedagogičtí pracovníci... 6 III. Rodičovská veřejnost... 8 IV. Oblast řízení...

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201

Vypracoval: PhDr. Martin Březina. Č. j.: 7/201 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Horní Počernice Stoliňská 823, 193 00 tel.: 2 81 92 11 27, fax: 2 81 92 11 48 e-mail: zs.stolinska@volny.cz mobil: 7777 05 421, 739 301 527 ČÚ: 193 951 850 207/0100 ID: hc6jttv

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ 785 01 Tel./fax 585 013 770, e-mail skola@zsns-stbk.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠVP ZŠ nám. Svobody Spolu pro život Učit se

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami

Foto dokumentace postupné rekonstrukce a vybavenosti. Funkční uspořádání tříd. Vybavení. Počet výukových. výukových programů. Vybavenost pomůckami 6.2. Autoevaluace školy Součást ŠVP Nejhravější škola podle RVP pro ZŠS a) Podmínky ke vzdělávání Materiální Škola v zahradě Zlepšit podmínky Využívání Počet hodin pro vzdělávání ve zahrady pro odučených

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2012/2013 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 11 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010.

Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE. na školní rok 2009/2010. Střední odborné učiliště nábytkářské a Střední odborná škola, s.r.o. Horská 167, 460 14 Liberec tel/fax:485121062,482725090 http://www.spsn-lbc.cz e-mail:spsn@iol.cz P L Á N VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Plán práce. školní rok 2015/2016

Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace. Plán práce. školní rok 2015/2016 Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Plán práce školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Dagmar Bičová září 2015 1 Obsah 2 I. Výchova a vzdělávání 3 II. Závěry pro

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice

Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Farní 466, 696 35 Dambořice NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace ADRESA: Farní 466, 696 35 Dambořice ZŘIZOVATEL: Obec Dambořice IZO: 102391211 REDIZO: 60015588789 IČO: 70995711 EMAIL: zsdamborice@seznam.cz

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více