Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1

2 OBSAH strana Oblast výchovy a vzdělávání 3 Pedagogičtí pracovníci 4 Rodičovská veřejnost 4 Oblast řízení 4 Úkoly školního roku 2013/ Plán kontrol ČŠI ve školním roce 2013/ Třídní schůzky, konzultační hodiny 6 Organizace školního roku 6 Termíny pedagogických rad 7 Rozdělení do vzdělávacích oblastí 8 Školní družina 9 Školní funkce 9 Správa majetku školy 10 Rámcový plán činnosti školy 11 2

3 I. Oblast výchovy a vzdělávání hlavní úkoly Rozvoj osobnosti žáka ve smyslu samostatného myšlení a svobodného rozhodování. Vedení žáků k odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku. Vytváření pozitivního vnitřního klimatu školy jako příjemného a přátelského prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměření se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Zaměřit se zejména na následující oblasti: 1. Zdraví Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy bylo ohroženo nebo zhoršeno zdraví žáků a pracovníků. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Výchovný poradce bude problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických porad a bude sledovat, zda jsou prováděna následná odborná vyšetření Všichni pracovníci školy se budou průběžně podílet na vytváření estetického pracovního prostředí žáků a zaměstnanců školy. 2. Poznatky a dovednosti Společně a důsledně budeme u žáků vytvářet vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměříme se na osvojení a utvrzení základního učiva. Bez důkladného zažití učiva nebudeme nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Budeme důsledně uplatňovat Pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků. Při hodnocení žáků budeme vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, povedeme žáky k poznání nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování. Zaměříme se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na signály zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku v lavicích a ve třídě. 3. Oblast sociální a oblast životních hodnot Budeme využívat školní řád jako účinný nástroj upravující vzájemné vztahy mezi žáky, jejich rodiči a pedagogickým sborem školy. Sjednotíme se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně budeme postihovat kázeňské přestupky. Ve shodě s rodiči budeme jednotně postupovat při uvolňování žáků z výuky a omlouvání absence žáků. Ve spolupráci se školním metodikem prevence se zaměříme na prevenci záškoláctví a účinné odhalování šikany ve třídních kolektivech. V oblasti prevence rizikového chování budeme spolupracovat s rodičovskou veřejností, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Povedeme žáky k dodržování zásad zdravého způsobu života a zodpovědnosti za své zdraví, k ekologickému myšlení a ochraně životního prostředí. 3

4 II. Pedagogičtí pracovníci Vycházíme ze zásady, že činnost školy je službou veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, aby byly optimálně rozvíjeny jeho nejlepší vlastnosti. Při jednání s dětmi bereme v úvahu především jejich osobnost a jednáme s nimi přiměřeně k jejich věku a stupni vývoje. Nesnižujeme nevhodným přístupem či tresty jejich důstojnost. Současně důsledně vyžadujeme dodržování zásad slušného chování a vyjadřování žáků při jednání s pracovníky školy i při vzájemné žákovské komunikaci. Cílovým efektem je vybudování harmonických mezilidských vztahů v rámci celé školy a odpovědnosti žáků za vlastní chování a jednání. III. Rodičovská veřejnost Zaměříme se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Budeme dbát na dodržování práv rodičů, ale současně budeme důsledně vyžadovat plnění rodičovských povinností, a to případně i v součinnosti s orgány sociální péče. Budeme zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s jednotlivými vyučujícími, výchovnou poradkyní či školním metodikem prevence a využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. IV. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci budou delegovány na příslušnou rozhodovací úroveň, do níž vedle vedoucích pracovníků školy dále patří pedagogové vykonávající specializované činnosti (výchovný poradce, metodik prevence, metodik ICT, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP, vedoucí vzdělávacích oblastí ŠVP), třídní učitelé, vychovatelky ŠD. Všechna zásadní rozhodnutí budou projednávána v předstihu na pedagogických a provozních poradách. Dlouhodobá koncepce rozvoje školy bude rozpracována do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly. Následně budou zpracovány krátkodobé měsíční plány práce a plány metodických sdružení. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na celkovou úroveň výuky (odbornost, respektování individuálních zvláštností žáků, vytváření kladného vztahu žáků k předmětu, uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, práce s žáky vyžadujícími zvláštní péči a žáky talentovanými, kontrola a způsob hodnocení ve výuce, využívání odborných učeben). Hodnocení školy bude prováděno v rámci autoevaluace s využitím vlastních či externích dotazníkových průzkumů (Scio apod.). Provozní záležitosti: Provozní doba školy je denně od 7.00 do hod. Schůzovní den je úterý. V období přípravného týdne, závěru školního roku a v termínech konání pedagogických a provozních porad si pracovníci školy neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno). Pracovníci školy respektují nutnost vypnutí mobilních telefonů v době porad a odborných školení. 4

5 V. Úkoly školního roku 2013/ V pedagogické práci se řídit zásadami školního vzdělávacího programu a zabývat se strategií jeho rozvoje. 2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště na úrovni výchovného poradce a metodika prevence s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 3. Podporovat profesní spolupráci mezi kolegy formou vzájemných hospitací a spoluprací při organizování různých akcí. 4. Koncepčně a kompetentně spolupracovat se zřizovatelem školy, Školskou radou a OSRPŠ. 5. Využívat možností projektových titulů vyhlášených na rok 2014 z úrovně MŠMT, KÚOK aj. 6. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat pobyt dětí ve venkovním prostředí v průběhu přestávek, v hodinách tělesné výchovy a v rámci činnosti školní družiny. 7. Zaměřit se na účinnou propagaci práce školy v místním tisku i regionálním médiích. 8. Účinnou prevencí, důslednou kontrolou a dobrou spoluprací s rodiči žáků předcházet vzniku neomluvené nebo nápadně dlouhodobé absence. 9. Průběžnou kvalitní informovaností a dostatkem písemných podkladů předcházet nedorozuměním při pololetní a roční klasifikaci žáků. 10. Při prokazatelném způsobení škody na majetku školy konkrétním žákem neprodleně informovat rodiče žáka s cílem vyřešit úhradu způsobené škody na majetku školy. 11. Důsledně dodržovat pracovní dobu stanovenou Evidencí pracovní doby na školní rok 2013/ Důsledně dodržovat stanovené rozpisy dozorů pedagogů v jednotlivých pavilonech školy včetně včasných nástupů k výkonu dozorové povinnosti. 13. Důsledně dodržovat nástupy do vyučovacích hodin, bezdůvodně neopouštět vyučovací hodinu a ponechat tím žáky bez dozoru (nebezpečí vzniku úrazu žáka a následné trestně právní odpovědnosti příslušného pedagogického pracovníka). 14. Činnost školní družiny organizovat částečně jako zájmové kroužky. 15. K žákům přistupovat diferencovaně a respektovat jejich individualitu. 16. Prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 17. Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti. 18. Vytvářet pozitivní obraz školy vůči vnějším činitelům (rodiče žáků, zřizovatel). 19. Provozovat kvalitní a stále aktuální webové stránky školy, prezentovat školní aktivity v regionálních i krajských médiích. VI. Zaměření kontrol ČŠI ve školním roce 2013/2014 Rovný přístup ke vzdělávání Materiální a ekonomické předpoklady činnosti školy Personální podmínky škol Kvalita práce pedagogických pracovníků Školní systémy prevence rizikových jevů Podpora žáků se SVP Podpora vzdělávání nadaných žáků Školní vzdělávací program ve vazbě na revize RVP (povinné zavedení výuky dalšího cizího jazyka, doplnění obsahu a výstupů dalších vzdělávacích oborů) Podpora výchovy ke zdraví Podpora rozvoje základních schopností v oblasti přírodních věd a ekologické výchovy podle RVP Podpora rozvoje smyslu pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociálních a občanských schopností podle RVP (včetně zaměření na podnikatelské dovednosti a kulturní povědomí) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. ročníku základních škol 5

6 VII. Třídní schůzky, konzultační hodiny hod. Koncepce školy, školní řád, organizační pokyny, OSRPŠ hod. 1.čtvrtletí hod. 3.čtvrtletí Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě. Návštěva rodičů dítěte ve vyučovací hodině je možná kdykoliv po předchozí domluvě. Třídní učitelé jsou povinni zapsat hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek. VIII. Organizace školního roku Zahájení školního roku: pondělí 2.září 2013 Podzimní prázdniny: úterý 29.října a středa 30.října 2013 Vánoční prázdniny: sobota 21.prosince 2013 neděle 5.ledna 2014 vyučování bude zahájeno v pondělí 6.ledna 2014 Ukončení vyučování v prvním pololetí: čtvrtek 30.ledna 2014 Pololetní prázdniny: pátek 31.ledna 2014 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17.dubna a pátek 18.dubna 2014 Ukončení vyučování ve druhém pololetí: pátek 27.června 2014 Hlavní prázdniny: sobota 28.června neděle 31.srpna 2014 Zápis do první třídy: středa 5.2. a čtvrtek Státní svátky, ostatní svátky 28.září 2013 sobota Den české státnosti 28.říjen 2013 pondělí Den vzniku samostatného československého státu 17..listopad 2013 neděle Den boje za svobodu a demokracii 1.leden 2014 středa Den obnovy samostatného českého státu 21.duben 2014 pondělí Velikonoční pondělí 1.květen 2014 čtvrtek Svátek práce 8.květen 2014 čtvrtek Den vítězství Významné dny 11.listopad 27.leden 8.březen 12.březen 7.duben 5.květen 15.květen 10.červen 27.červen Den válečných veteránů Den památky obětí holocaustu Mezinárodní den žen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) Den vzdělanosti Květnové povstání českého lidu Den rodin Vyhlazení obce Lidice Den památky obětí komunistického režimu 6

7 IX. TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RAD I. pedagogická rada hod. Program: 1. Projednání výsledků opravných zkoušek Novotná 2. Návrh celoročního plánu práce Vrána 3. Pedagogické úvazky, upřesnění počtu žáků ve třídách Novotná 4. Nové vyhlášky a zákony ve školství Vrána 5. Různé 6. Závěry pedagogické rady II. pedagogická rada Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 1.čtvrtletí Novotná 2. Plnění celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Informace výchovného poradce o integrovaných dětech Kubová 4. Různé 5. Závěry pedagogické rady III. pedagogická rada Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 1.pololetí Novotná 2. Plnění celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Informace výchovného poradce Kubová 4. Pololetní zprávy o činnosti ŠD, sekcí a metod. prevence vedoucí 5. Různé 6. Závěry pedagogické rady IV. pedagogická rada Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 3.čtvrtletí Novotná 2. Plnění celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Různé 4. Závěry pedagogické rady V. pedagogická rada (pondělí) Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 2.pololetí Novotná 2. Hodnocení celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Informace výchovného poradce Kubová 4. Roční zprávy o činnosti ŠD, sekcí a metod. Prevence vedoucí 5. Stanovení úkolů na příští školní rok Vrána 6. Různé 7. Závěry pedagogické rady 7

8 X. Rozdělení do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková Matematika a její ICT Člověk a společnost komunikace aplikace český jazyk, cizí jazyk matematika dějepis, výchova k občanství H. Kozáková D. Kubová T. Novotný H. Výtisková H. Měkynová I. Weinert D. Strečková Š. Vojčáková H.Gabriš-Syptáková J. Novotná I. Weinert T. Novotný H. Výtisková D. Strečková S.Tománková M. Račanská K.Lozertová Člověk a příroda fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis Umění a kultura hudební a výtvarná výchova Člověk a zdraví tělesná výchova, výchova ke zdraví Člověk a svět práce pracovní činnosti J. Novotná H. Měkynová T. Novotný I. Weinert H. Kozáková I. Žalčíková F. Vrána T. Novotný Š. Vojčáková J. Ordáňová S. Tománková A.Jobová D. Kubová M. Račanská Š. Vojčáková J. Ordáňová T. Novotný A. Setínková J. Lexová D. Kubová S. Bečáková Člověk a jeho svět pouze I. stupeň přírodověda a vlastivěda není - patří do sekce 1. stupeň Sekce I. stupeň Průřezová témata OSV, ekologická výchova, výchova demokrat. občana ŠD S. Bečáková J. Novotná I. Žalčíková učitelky 1. stupně S. Bečáková J. Ordáňová Úkoly předsedy oblasti: Vytváří koncepci práce oblasti, zapracovává do ní plány práce školy (termín ). Metodicky řídí a kontroluje práci ostatních členů komise a dbá o jejich aktivní zapojení. Koordinuje vzájemné hospitace v četnosti alespoň dvou vzájemných hospitací v oblasti. Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů a ŠVP. Spolupracuje s uvádějícími učiteli při práci s učiteli začínajícími. Zodpovídá za aktualizaci opravných testů ke komisionálnímu přezkoušení v rámci jednotlivých oblastí. Předkládá plán akcí, exkurzí, mezipředmětových projektů aj. (termín ). Na konci školního roku odevzdá hodnocení oblasti 8

9 Úkoly členů oblasti: Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů a zavádějí je do výuky. Sledují, konfrontují a doplňují ŠVP. Koordinují učivo z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů. Zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. Sledují vybavenost tříd, vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi a navrhují opatření. Vzájemně si sdělují ověřené výukové metody a postupy a využívání didaktické techniky. Plánují DVPP. Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků a sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky se SVPUCH. Podílejí se na vytváření plánu odborných exkurzí, kulturních akcí a odborných přednášek. Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. XI. Školní družina Provoz ŠD: pondělí pátek hod. Denní rozvrh: výchovná činnost rekreační a tělovýchovná hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost vycházky, individuální činnost, zájmová činnost příprava do vyučování (individuálně i dle zájmu rodičů) zájmová činnost, postupný odchod dětí XII. Školní funkce Výchovný poradce Školní metodik prevence Koordinátor ŠVP Koordinátor EVO a sběrový referent Metodik ICT Bezpečnostní technik BOZP - pomocník Požární preventista Zdravotník Dopisovatel do městského zpravodaje Knihovník a distributor Klubu čtenářů Kronika školy Centrální výzdoba školy Mgr. Danuše Kubová Mgr. Daniela Strečková Mgr. Svatava Bečáková Mgr. Alexandra Jobová Mgr. Tomáš Novotný Milan Kašík Mgr. Helena Kozáková Mgr. Igor Weinert Mgr. Šárka Vojčáková Mgr. Daniela Strečková Mgr. Hana Výtisková Mgr. Hana Gabriš-Syptáková Mgr. Helena Měkynová 9

10 XIII. Správa majetku školy Kabinet 1.tříd + sborovnička, sklad kostýmů a krojů Kabinet 2. a 3. tříd + sborovnička Kabinet 4.a 5. tříd Sborovnička na 1.pav. nahoře Sborovnička na 1.pav. dole Kabinet hudební vých. + odborná učebna HV Kabinet jazyka českého Kabinet dějepisu a občanské výchovy Kabinet domácnosti (kuchyňka) Kabinet fyziky Kabinet chemie + odborná učebna Kabinet cizích jazyků + odborná učebna 1.stupeň Kabinet cizích jazyků + odborná učebna 2.stupeň Kabinet zeměpisu + odborná učebna Kabinet matematiky Kabinet technických činností + dílny, pěstitelské činnosti Kabinet přírodopisu + odborná učebna Kabinet školní družiny + herny Kabinet tělesné výchovy + tělocvična velká a malá Kabinet videotéky + PC malá učebna, hlavní sborovna Kabinet výtvarné výchovy + odborná učebna Kabinet pomůcek IŽ (sborovnička Ex v přízemí) Sborovnička na 2.pavilonu dole Studovna (knihovna) Učebna PC na odborném pavilonu Kmenové učebny Jednací místnost (vých.poradce, preventista, psycholog) Kancelář školy a spisovna Ředitelna Sklad učebnic + kabinet EVVO Kabinet softwaru Sklady, inventář školy Kabinet dopravní výchovy Mgr. Sylva Tománková Mgr. Svatava Bečáková Mgr. Daniela Strečková Mgr. Hana Gabriš-Syptáková Mgr. Alexandra Jobová Marie Račanská Mgr. Kateřina Lozertová Mgr. Hana Výtisková Mgr. Jitka Novotná Mgr. Tomáš Novotný Mgr. Jitka Novotná Mgr. Helena Měkynová Mgr. Hana Syptáková Mgr. Helena Kozáková Mgr. Danuše Kubová Mgr. Igor Weinert Mgr. Šárka Vojčáková Irena Žalčíková Mgr. Jana Lexová Mgr. Alena Setínková Mgr. Helena Měkynová Mgr. Svatava Bečáková Mgr. Igor Weinert Mgr. Hana Výtisková Mgr. Tomáš Novotný třídní učitelé Jarmila Ordáňová Jitka Kocubová Mgr. František Vrána Mgr. Alexandra Jobová Mgr. Tomáš Novotný Milan Kašík Mgr. Jana Lexová 10

11 XIV. Celoroční rámcový plán činnosti školy Měsíc / den Akce Komu je určena Kdo zodpovídá SRPEN :00 Pracovní porada (sborovna) všem Vrána 14:00 Školení BOZP (sborovna) 28. 9:00 Opravné zkoušky ČJ Kotásková, Výtisková Pavlica 29. 9:00 Opravná zkouška AJ Pavlica Měkynová :00 Porada OR AŠSK Jeseník Novotný Výzdoba všech prostor školy ZÁŘÍ 2. Zahájení školního roku 2013/2014 Slavnostní přivítání prvňáčků, žáků a zaměstnanců prvňáčkům, žákům, pracovníkům ZŠ všichni, Měkynová vedení ZŠ třídní učitelé vychovatelky ŠD 2. 10:00 1.pedagogická rada (sborovna) pedagogům vedení Vycházka k Černému jezeru žákům ŠD vychovatelky ŠD 10. Školení k projektu Učíme se moderně,.. zapojení učitelé 24. Školení k projektu Učíme se moderně,.. zapojení učitelé 25. OB v Głuchołazech - otevření Areálu pevných žákům Novotný kontrol Okr. kolo v přespolním běhu (konec září či žákům Novotný začátek října) Den ozonové vrstvy vybrané třídy Lexová, Strečková ŘÍJEN 1. Schůzka vých poradců zákl.škol, střed.škol, PPP Kubová Jeseník, Úřad práce Jes.-IPS a OSPOD a Besedy k volbě povolání a fungování ÚP, IPS na 9.tř. 2 skupiny Kubová ÚP Jeseník 2. Okr. kolo v přespolním běhu žákům Novotný :00 Schůzka vých poradců zákl.škol na SOŠ vých.poradce Kubová gastronomie a potravinářství Zátopkova štafeta s Mikulovicemi žákům Novotný Jesenická liga ve florbalu ZŠ říjen - březen žákům r. Novotný, Vrána Hledání pokladu žákům ŠD vychovatelky ŠD Návštěva školní knihovny žákům 1. st. Tománková Příprava na SCIO testy ČJ, AJ žákům 9. roč. Výt., Měk., Koz. Hodina v muzeu žákům 6. roč. T. Novotný Exkurze: Muzeum řemesel Letohrad, opevnění a pevnost Hanička žákům 8 9. r. Vojčáková, Výtisková Zadání úloh MO žákům r. Novotná + učitelé matematiky Přírodovědný klokan vybraným žákům Novotná Taktik, Pikomat zájemcům Novotná Matematické oříšky zájemcům Kubová Okresní kolo stolního tenisu ZŠ žákům Novotný Okresní kolo minikopané roč žákům 8 9. r. Novotný Exkurze Ondřejovické strojírny žákům 9. roč. Weinert Výtvarný kurz - keramika veřejnosti Měkynová 21. Divadélko HK žákům Bečáková Podzimní slavnosti žákům, rodičům Žalčík., Setínková 11

12 Den stromů 1.stupeň Jobová LISTOPAD Drakiáda žákům ŠD vychovatelky ŠD Olympiáda z ČJ žákům r. Výtisková Návštěva archívu a muzea v Jeseníku žákům 7. roč. Výtisková přehlídka střed.škol Scholaris v Jeseníku žákům 9. roč. Kubová Exkurze Slezský kámen žákům 6. roč. Weinert Champions League (mezitřídní fotbal) žákům r. Novotný Výtvarný kurz - malba veřejnosti Měkynová Duhová písnička žákům Račanská Okresní kolo šachu ZŠ a SŠ žákům Novotný Okrsková kola florbalu ZŠ žákům r. Novotný Přírodovědná korespondenční soutěž vybraní žáci Vojčáková Den nevidomých 3.tř. a 9. tř. Račanská Duhová písnička 1. stupeň učitelé HV PROSINEC Vánoční posezení žákům ŠD vychovatelky ŠD Olympiáda z D žákům 8-9. r. Výtisková Zadání školního kola Fyzikální olympiády žákům r. Kubová Vánoční laťka (školní kolo) žákům Novotný Vánoční koledování na Exu všem všichni Vánoční výzdoba školy Celostátní kolo školních časopisů žákům Měkynová Okresní kolo florbalu ZŠ žákům r. Novotný Vánoční pozdrav zvěři 1. st. Račanská LEDEN Okrsková kola halové kopané ZŠ žákům r. Novotný Jesenická liga stolního tenisu ZŠ leden - duben žákům r. Novotný Sněhové stavby žákům vychovatelky ŠD Odevzdání příkladů školního kola MO kategorie vybraným žákům Strečková, Weinert Z5,Z9 22. Okresní kolo MO kategorie Z5, Z9 žákům 5. a 9.r. Novotná Výtvarná soutěž Charita Javorník žákům Měkynová Lyžařský výcvik (leden či únor) žákům r. Novotný, Tománková, Vrána, Novotná ÚNOR školní kolo Biologické olympiády žákům r. Vojčáková Netradiční olympiáda žákům ŠD vychovatelky ŠD Návštěva Policie ČR žákům ŠD vychovatelky ŠD Silový víceboj ZŠ a SŠ žákům 8 9. r. Novotný Recitační soutěž žákům 1. a 2. st. Gabriš Syptáková, Bečáková Konverzační soutěž z AJ žákům 2. st. Měk., Loz., Koz. Školní kolo Pythagoriády roč. žákům r. Str, Noá, Kub, Wei Okresní kolo halové kopané ZŠ žákům r. Novotný 12

13 Maškarní bál žákům Ordáňová, Lexová Pěvecká soutěž Zvoneček žákům Račanská Projekt Svět. humanit. org. žáci 8. a 9. roč uč. OV,a jazyků Evropa kolem nás 5.tř. Strečková Zápis do 1. tříd 1. stupeň Bečáková BŘEZEN Puzzliáda žákům vychovatelky ŠD Návštěva městské knihovny žákům 1. a 2. st. Výt., Gabriš Syp. Matematický klokan pro roč. Novotná + učitelé matematiky Odevzdání příkladů škol.kola MO kategorie Z6, Z7, Z8 Novotná + učitelé matematiky Exkurze- Českoslezská výrobní ve Zlatých žákům 9. roč. Weinert Školní výroční výstava v muzeu + vernisáž Návštěva výstavy v muzeu Velikonoční výstava návštěva muzea Velikonoční výzdoba všem, veřejnosti žákům žákům všem Měkynová TU, učitelé VV TU, učitelé VV všichni exkurze do čističky odpad. vod 8.roč. Weinert DUBEN Noc s Andersenem žákům ŠD vychovatelky ŠD Zájezd do Velké Británie žákům 2. st. Měkynová 9. Okresní kolo MO kategorie Z6 Z8 žákům roč. Novotná Mistr matematiky vybraným žákům Novotná 4. roč. Okresní kolo Biologické olympiády žákům r. Vojčáková Soutěž školních časopisů žákům Měkynová Dopravní výchova 4.tř. 4.tř. Lozertová 22. a 23. Den Země- projektové dny všichni všichni KVĚTEN Exkurze zubní laboratoř žákům ŠD vychovatelky ŠD Testování NIQES žákům 5. a 9. tř. vyučující Příprava na Zlatou strunu žákům TU, učitelé HV Evropa kolem nás soutěž SEV Jeseník Okresní kolo Pythagoriády žákům r. Dopravní výchova 3. třída s PČR 3.tř. Račaanská Beseda o integrovaném systému 2. a 6. tř. ČERVEN Talentmánie ukaž, co umíš žákům ŠD vychovatelky ŠD Den dětí všichni OSRPDŠ Edel sportovní hřiště žákům ŠD vychovatelky ŠD Divadelní vystoupení AJ žákům 1. a 2. st. Měkynová Exkurze do Velobelu ve Zlatých Horách žákům 8. roč. Weinert Koncert skupiny Marbo k MDD Zlatá struna žákům žákům,veřejnosti Bečáková Bečáková, Strečková celoročně Projekt OPVK Učíme se moderně, učíme se pro život žákům r. zapojení učitelé 13

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE

Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE Základní škola Hodějice, okres Vyškov, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 V Hodějicích dne 27.8.2015 Mgr. Terezie Florianová, ředitelka školy Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice

Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Základní škola PRAVLOV, okr. Brno - venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Plán práce základní školy Školní rok 2014 / 2015 Vypracovala: Mgr. Jana Švehláková ředitelka školy I. Koncepce a záměr školy

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Boleslava Hrbka a Mateřská škola Leština, příspěvková organizace, 7. května 134, 789 71 Leština IČO:70985472 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Jana Řeháková, ředitelka školy

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 10 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne:

PLÁN PRÁCE 2012/2013. Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy. Pedagogická rada projednala dne: Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 707 Tupesy PLÁN PRÁCE 0/0 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola CAMPANELLA Olomouc Slovenská 587/5, 779 00, Olomouc IČ: 71342231 I. Výchova a vzdělávání PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY CAMPANELLA Olomouc Školní rok 2014/ Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE

Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady PLÁN PRÁCE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 OBSAH Základní škola a Mateřská škola Nové Hrady strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2012/2013 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA)

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko. Plán práce. pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor. kr., okr. Blansko Plán práce pro školní rok 2009-2010 EKO SKŘÍTEK (ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA) Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2009. Ve Vysočanech,

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 12 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 11 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU.

Více podrobností a další akce najdete i na www.zstaborska.cz v KALENDÁRIU. Žákovský diář školní rok 2005/2006-1 - ŽÁKOVSKÝ DIÁŘ PRO ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Prosím, pokud můj diář najdete, odevzdejte jej na uvedenou adresu školy. Určitě mi moc chybí. Děkuji. Tento diář patří: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY. Školní rok 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY. Školní rok 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2008-2009 Plán práce na školní rok 2008/2009 strana 1 z 15 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka ta, aby

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015

Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Organizace ZŠ Loučovice ve školním roce 2014/2015 Učební plány: Ve školním roce 2014/2015 se v 1. 9. ročníku vyučuje podle učebního plánu ŠVP ZŠ a MŠ Loučovice Přes překážky ke hvězdám. Počet tříd a žáků:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ţerotínova č. 376, okres Vsetín, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Obsah: Úvod Hlavní úkoly školy na školní rok 2013/ 2014 a jejich realizace Organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Plán práce pro školní rok 2014/2015

Plán práce pro školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2014/2015 Vypracovala:

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více