Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014"

Transkript

1 CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1

2 OBSAH strana Oblast výchovy a vzdělávání 3 Pedagogičtí pracovníci 4 Rodičovská veřejnost 4 Oblast řízení 4 Úkoly školního roku 2013/ Plán kontrol ČŠI ve školním roce 2013/ Třídní schůzky, konzultační hodiny 6 Organizace školního roku 6 Termíny pedagogických rad 7 Rozdělení do vzdělávacích oblastí 8 Školní družina 9 Školní funkce 9 Správa majetku školy 10 Rámcový plán činnosti školy 11 2

3 I. Oblast výchovy a vzdělávání hlavní úkoly Rozvoj osobnosti žáka ve smyslu samostatného myšlení a svobodného rozhodování. Vedení žáků k odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jejich věku. Vytváření pozitivního vnitřního klimatu školy jako příjemného a přátelského prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměření se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Zaměřit se zejména na následující oblasti: 1. Zdraví Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy bylo ohroženo nebo zhoršeno zdraví žáků a pracovníků. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Výchovný poradce bude problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických porad a bude sledovat, zda jsou prováděna následná odborná vyšetření Všichni pracovníci školy se budou průběžně podílet na vytváření estetického pracovního prostředí žáků a zaměstnanců školy. 2. Poznatky a dovednosti Společně a důsledně budeme u žáků vytvářet vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměříme se na osvojení a utvrzení základního učiva. Bez důkladného zažití učiva nebudeme nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Budeme důsledně uplatňovat Pravidla pro hodnocení výsledků a vzdělávání žáků. Při hodnocení žáků budeme vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, povedeme žáky k poznání nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování. Zaměříme se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na signály zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku v lavicích a ve třídě. 3. Oblast sociální a oblast životních hodnot Budeme využívat školní řád jako účinný nástroj upravující vzájemné vztahy mezi žáky, jejich rodiči a pedagogickým sborem školy. Sjednotíme se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně budeme postihovat kázeňské přestupky. Ve shodě s rodiči budeme jednotně postupovat při uvolňování žáků z výuky a omlouvání absence žáků. Ve spolupráci se školním metodikem prevence se zaměříme na prevenci záškoláctví a účinné odhalování šikany ve třídních kolektivech. V oblasti prevence rizikového chování budeme spolupracovat s rodičovskou veřejností, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Povedeme žáky k dodržování zásad zdravého způsobu života a zodpovědnosti za své zdraví, k ekologickému myšlení a ochraně životního prostředí. 3

4 II. Pedagogičtí pracovníci Vycházíme ze zásady, že činnost školy je službou veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, aby byly optimálně rozvíjeny jeho nejlepší vlastnosti. Při jednání s dětmi bereme v úvahu především jejich osobnost a jednáme s nimi přiměřeně k jejich věku a stupni vývoje. Nesnižujeme nevhodným přístupem či tresty jejich důstojnost. Současně důsledně vyžadujeme dodržování zásad slušného chování a vyjadřování žáků při jednání s pracovníky školy i při vzájemné žákovské komunikaci. Cílovým efektem je vybudování harmonických mezilidských vztahů v rámci celé školy a odpovědnosti žáků za vlastní chování a jednání. III. Rodičovská veřejnost Zaměříme se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Budeme dbát na dodržování práv rodičů, ale současně budeme důsledně vyžadovat plnění rodičovských povinností, a to případně i v součinnosti s orgány sociální péče. Budeme zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, konzultacemi s jednotlivými vyučujícími, výchovnou poradkyní či školním metodikem prevence a využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. IV. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci budou delegovány na příslušnou rozhodovací úroveň, do níž vedle vedoucích pracovníků školy dále patří pedagogové vykonávající specializované činnosti (výchovný poradce, metodik prevence, metodik ICT, koordinátor EVVO, koordinátor ŠVP, vedoucí vzdělávacích oblastí ŠVP), třídní učitelé, vychovatelky ŠD. Všechna zásadní rozhodnutí budou projednávána v předstihu na pedagogických a provozních poradách. Dlouhodobá koncepce rozvoje školy bude rozpracována do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly. Následně budou zpracovány krátkodobé měsíční plány práce a plány metodických sdružení. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na celkovou úroveň výuky (odbornost, respektování individuálních zvláštností žáků, vytváření kladného vztahu žáků k předmětu, uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, práce s žáky vyžadujícími zvláštní péči a žáky talentovanými, kontrola a způsob hodnocení ve výuce, využívání odborných učeben). Hodnocení školy bude prováděno v rámci autoevaluace s využitím vlastních či externích dotazníkových průzkumů (Scio apod.). Provozní záležitosti: Provozní doba školy je denně od 7.00 do hod. Schůzovní den je úterý. V období přípravného týdne, závěru školního roku a v termínech konání pedagogických a provozních porad si pracovníci školy neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno). Pracovníci školy respektují nutnost vypnutí mobilních telefonů v době porad a odborných školení. 4

5 V. Úkoly školního roku 2013/ V pedagogické práci se řídit zásadami školního vzdělávacího programu a zabývat se strategií jeho rozvoje. 2. Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště na úrovni výchovného poradce a metodika prevence s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. 3. Podporovat profesní spolupráci mezi kolegy formou vzájemných hospitací a spoluprací při organizování různých akcí. 4. Koncepčně a kompetentně spolupracovat se zřizovatelem školy, Školskou radou a OSRPŠ. 5. Využívat možností projektových titulů vyhlášených na rok 2014 z úrovně MŠMT, KÚOK aj. 6. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat pobyt dětí ve venkovním prostředí v průběhu přestávek, v hodinách tělesné výchovy a v rámci činnosti školní družiny. 7. Zaměřit se na účinnou propagaci práce školy v místním tisku i regionálním médiích. 8. Účinnou prevencí, důslednou kontrolou a dobrou spoluprací s rodiči žáků předcházet vzniku neomluvené nebo nápadně dlouhodobé absence. 9. Průběžnou kvalitní informovaností a dostatkem písemných podkladů předcházet nedorozuměním při pololetní a roční klasifikaci žáků. 10. Při prokazatelném způsobení škody na majetku školy konkrétním žákem neprodleně informovat rodiče žáka s cílem vyřešit úhradu způsobené škody na majetku školy. 11. Důsledně dodržovat pracovní dobu stanovenou Evidencí pracovní doby na školní rok 2013/ Důsledně dodržovat stanovené rozpisy dozorů pedagogů v jednotlivých pavilonech školy včetně včasných nástupů k výkonu dozorové povinnosti. 13. Důsledně dodržovat nástupy do vyučovacích hodin, bezdůvodně neopouštět vyučovací hodinu a ponechat tím žáky bez dozoru (nebezpečí vzniku úrazu žáka a následné trestně právní odpovědnosti příslušného pedagogického pracovníka). 14. Činnost školní družiny organizovat částečně jako zájmové kroužky. 15. K žákům přistupovat diferencovaně a respektovat jejich individualitu. 16. Prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. 17. Zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti. 18. Vytvářet pozitivní obraz školy vůči vnějším činitelům (rodiče žáků, zřizovatel). 19. Provozovat kvalitní a stále aktuální webové stránky školy, prezentovat školní aktivity v regionálních i krajských médiích. VI. Zaměření kontrol ČŠI ve školním roce 2013/2014 Rovný přístup ke vzdělávání Materiální a ekonomické předpoklady činnosti školy Personální podmínky škol Kvalita práce pedagogických pracovníků Školní systémy prevence rizikových jevů Podpora žáků se SVP Podpora vzdělávání nadaných žáků Školní vzdělávací program ve vazbě na revize RVP (povinné zavedení výuky dalšího cizího jazyka, doplnění obsahu a výstupů dalších vzdělávacích oborů) Podpora výchovy ke zdraví Podpora rozvoje základních schopností v oblasti přírodních věd a ekologické výchovy podle RVP Podpora rozvoje smyslu pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociálních a občanských schopností podle RVP (včetně zaměření na podnikatelské dovednosti a kulturní povědomí) Hodnocení výsledků vzdělávání žáků v 1. ročníku základních škol 5

6 VII. Třídní schůzky, konzultační hodiny hod. Koncepce školy, školní řád, organizační pokyny, OSRPŠ hod. 1.čtvrtletí hod. 3.čtvrtletí Individuální konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě. Návštěva rodičů dítěte ve vyučovací hodině je možná kdykoliv po předchozí domluvě. Třídní učitelé jsou povinni zapsat hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek. VIII. Organizace školního roku Zahájení školního roku: pondělí 2.září 2013 Podzimní prázdniny: úterý 29.října a středa 30.října 2013 Vánoční prázdniny: sobota 21.prosince 2013 neděle 5.ledna 2014 vyučování bude zahájeno v pondělí 6.ledna 2014 Ukončení vyučování v prvním pololetí: čtvrtek 30.ledna 2014 Pololetní prázdniny: pátek 31.ledna 2014 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17.dubna a pátek 18.dubna 2014 Ukončení vyučování ve druhém pololetí: pátek 27.června 2014 Hlavní prázdniny: sobota 28.června neděle 31.srpna 2014 Zápis do první třídy: středa 5.2. a čtvrtek Státní svátky, ostatní svátky 28.září 2013 sobota Den české státnosti 28.říjen 2013 pondělí Den vzniku samostatného československého státu 17..listopad 2013 neděle Den boje za svobodu a demokracii 1.leden 2014 středa Den obnovy samostatného českého státu 21.duben 2014 pondělí Velikonoční pondělí 1.květen 2014 čtvrtek Svátek práce 8.květen 2014 čtvrtek Den vítězství Významné dny 11.listopad 27.leden 8.březen 12.březen 7.duben 5.květen 15.květen 10.červen 27.červen Den válečných veteránů Den památky obětí holocaustu Mezinárodní den žen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) Den vzdělanosti Květnové povstání českého lidu Den rodin Vyhlazení obce Lidice Den památky obětí komunistického režimu 6

7 IX. TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RAD I. pedagogická rada hod. Program: 1. Projednání výsledků opravných zkoušek Novotná 2. Návrh celoročního plánu práce Vrána 3. Pedagogické úvazky, upřesnění počtu žáků ve třídách Novotná 4. Nové vyhlášky a zákony ve školství Vrána 5. Různé 6. Závěry pedagogické rady II. pedagogická rada Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 1.čtvrtletí Novotná 2. Plnění celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Informace výchovného poradce o integrovaných dětech Kubová 4. Různé 5. Závěry pedagogické rady III. pedagogická rada Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 1.pololetí Novotná 2. Plnění celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Informace výchovného poradce Kubová 4. Pololetní zprávy o činnosti ŠD, sekcí a metod. prevence vedoucí 5. Různé 6. Závěry pedagogické rady IV. pedagogická rada Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 3.čtvrtletí Novotná 2. Plnění celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Různé 4. Závěry pedagogické rady V. pedagogická rada (pondělí) Program: 1. Rozbor výsledků prospěchu a chování za 2.pololetí Novotná 2. Hodnocení celoročního plánu a kontrolní činnost Vrána 3. Informace výchovného poradce Kubová 4. Roční zprávy o činnosti ŠD, sekcí a metod. Prevence vedoucí 5. Stanovení úkolů na příští školní rok Vrána 6. Různé 7. Závěry pedagogické rady 7

8 X. Rozdělení do vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková Matematika a její ICT Člověk a společnost komunikace aplikace český jazyk, cizí jazyk matematika dějepis, výchova k občanství H. Kozáková D. Kubová T. Novotný H. Výtisková H. Měkynová I. Weinert D. Strečková Š. Vojčáková H.Gabriš-Syptáková J. Novotná I. Weinert T. Novotný H. Výtisková D. Strečková S.Tománková M. Račanská K.Lozertová Člověk a příroda fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis Umění a kultura hudební a výtvarná výchova Člověk a zdraví tělesná výchova, výchova ke zdraví Člověk a svět práce pracovní činnosti J. Novotná H. Měkynová T. Novotný I. Weinert H. Kozáková I. Žalčíková F. Vrána T. Novotný Š. Vojčáková J. Ordáňová S. Tománková A.Jobová D. Kubová M. Račanská Š. Vojčáková J. Ordáňová T. Novotný A. Setínková J. Lexová D. Kubová S. Bečáková Člověk a jeho svět pouze I. stupeň přírodověda a vlastivěda není - patří do sekce 1. stupeň Sekce I. stupeň Průřezová témata OSV, ekologická výchova, výchova demokrat. občana ŠD S. Bečáková J. Novotná I. Žalčíková učitelky 1. stupně S. Bečáková J. Ordáňová Úkoly předsedy oblasti: Vytváří koncepci práce oblasti, zapracovává do ní plány práce školy (termín ). Metodicky řídí a kontroluje práci ostatních členů komise a dbá o jejich aktivní zapojení. Koordinuje vzájemné hospitace v četnosti alespoň dvou vzájemných hospitací v oblasti. Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů a ŠVP. Spolupracuje s uvádějícími učiteli při práci s učiteli začínajícími. Zodpovídá za aktualizaci opravných testů ke komisionálnímu přezkoušení v rámci jednotlivých oblastí. Předkládá plán akcí, exkurzí, mezipředmětových projektů aj. (termín ). Na konci školního roku odevzdá hodnocení oblasti 8

9 Úkoly členů oblasti: Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů a zavádějí je do výuky. Sledují, konfrontují a doplňují ŠVP. Koordinují učivo z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů. Zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. Sledují vybavenost tříd, vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi a navrhují opatření. Vzájemně si sdělují ověřené výukové metody a postupy a využívání didaktické techniky. Plánují DVPP. Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků a sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky se SVPUCH. Podílejí se na vytváření plánu odborných exkurzí, kulturních akcí a odborných přednášek. Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. XI. Školní družina Provoz ŠD: pondělí pátek hod. Denní rozvrh: výchovná činnost rekreační a tělovýchovná hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost vycházky, individuální činnost, zájmová činnost příprava do vyučování (individuálně i dle zájmu rodičů) zájmová činnost, postupný odchod dětí XII. Školní funkce Výchovný poradce Školní metodik prevence Koordinátor ŠVP Koordinátor EVO a sběrový referent Metodik ICT Bezpečnostní technik BOZP - pomocník Požární preventista Zdravotník Dopisovatel do městského zpravodaje Knihovník a distributor Klubu čtenářů Kronika školy Centrální výzdoba školy Mgr. Danuše Kubová Mgr. Daniela Strečková Mgr. Svatava Bečáková Mgr. Alexandra Jobová Mgr. Tomáš Novotný Milan Kašík Mgr. Helena Kozáková Mgr. Igor Weinert Mgr. Šárka Vojčáková Mgr. Daniela Strečková Mgr. Hana Výtisková Mgr. Hana Gabriš-Syptáková Mgr. Helena Měkynová 9

10 XIII. Správa majetku školy Kabinet 1.tříd + sborovnička, sklad kostýmů a krojů Kabinet 2. a 3. tříd + sborovnička Kabinet 4.a 5. tříd Sborovnička na 1.pav. nahoře Sborovnička na 1.pav. dole Kabinet hudební vých. + odborná učebna HV Kabinet jazyka českého Kabinet dějepisu a občanské výchovy Kabinet domácnosti (kuchyňka) Kabinet fyziky Kabinet chemie + odborná učebna Kabinet cizích jazyků + odborná učebna 1.stupeň Kabinet cizích jazyků + odborná učebna 2.stupeň Kabinet zeměpisu + odborná učebna Kabinet matematiky Kabinet technických činností + dílny, pěstitelské činnosti Kabinet přírodopisu + odborná učebna Kabinet školní družiny + herny Kabinet tělesné výchovy + tělocvična velká a malá Kabinet videotéky + PC malá učebna, hlavní sborovna Kabinet výtvarné výchovy + odborná učebna Kabinet pomůcek IŽ (sborovnička Ex v přízemí) Sborovnička na 2.pavilonu dole Studovna (knihovna) Učebna PC na odborném pavilonu Kmenové učebny Jednací místnost (vých.poradce, preventista, psycholog) Kancelář školy a spisovna Ředitelna Sklad učebnic + kabinet EVVO Kabinet softwaru Sklady, inventář školy Kabinet dopravní výchovy Mgr. Sylva Tománková Mgr. Svatava Bečáková Mgr. Daniela Strečková Mgr. Hana Gabriš-Syptáková Mgr. Alexandra Jobová Marie Račanská Mgr. Kateřina Lozertová Mgr. Hana Výtisková Mgr. Jitka Novotná Mgr. Tomáš Novotný Mgr. Jitka Novotná Mgr. Helena Měkynová Mgr. Hana Syptáková Mgr. Helena Kozáková Mgr. Danuše Kubová Mgr. Igor Weinert Mgr. Šárka Vojčáková Irena Žalčíková Mgr. Jana Lexová Mgr. Alena Setínková Mgr. Helena Měkynová Mgr. Svatava Bečáková Mgr. Igor Weinert Mgr. Hana Výtisková Mgr. Tomáš Novotný třídní učitelé Jarmila Ordáňová Jitka Kocubová Mgr. František Vrána Mgr. Alexandra Jobová Mgr. Tomáš Novotný Milan Kašík Mgr. Jana Lexová 10

11 XIV. Celoroční rámcový plán činnosti školy Měsíc / den Akce Komu je určena Kdo zodpovídá SRPEN :00 Pracovní porada (sborovna) všem Vrána 14:00 Školení BOZP (sborovna) 28. 9:00 Opravné zkoušky ČJ Kotásková, Výtisková Pavlica 29. 9:00 Opravná zkouška AJ Pavlica Měkynová :00 Porada OR AŠSK Jeseník Novotný Výzdoba všech prostor školy ZÁŘÍ 2. Zahájení školního roku 2013/2014 Slavnostní přivítání prvňáčků, žáků a zaměstnanců prvňáčkům, žákům, pracovníkům ZŠ všichni, Měkynová vedení ZŠ třídní učitelé vychovatelky ŠD 2. 10:00 1.pedagogická rada (sborovna) pedagogům vedení Vycházka k Černému jezeru žákům ŠD vychovatelky ŠD 10. Školení k projektu Učíme se moderně,.. zapojení učitelé 24. Školení k projektu Učíme se moderně,.. zapojení učitelé 25. OB v Głuchołazech - otevření Areálu pevných žákům Novotný kontrol Okr. kolo v přespolním běhu (konec září či žákům Novotný začátek října) Den ozonové vrstvy vybrané třídy Lexová, Strečková ŘÍJEN 1. Schůzka vých poradců zákl.škol, střed.škol, PPP Kubová Jeseník, Úřad práce Jes.-IPS a OSPOD a Besedy k volbě povolání a fungování ÚP, IPS na 9.tř. 2 skupiny Kubová ÚP Jeseník 2. Okr. kolo v přespolním běhu žákům Novotný :00 Schůzka vých poradců zákl.škol na SOŠ vých.poradce Kubová gastronomie a potravinářství Zátopkova štafeta s Mikulovicemi žákům Novotný Jesenická liga ve florbalu ZŠ říjen - březen žákům r. Novotný, Vrána Hledání pokladu žákům ŠD vychovatelky ŠD Návštěva školní knihovny žákům 1. st. Tománková Příprava na SCIO testy ČJ, AJ žákům 9. roč. Výt., Měk., Koz. Hodina v muzeu žákům 6. roč. T. Novotný Exkurze: Muzeum řemesel Letohrad, opevnění a pevnost Hanička žákům 8 9. r. Vojčáková, Výtisková Zadání úloh MO žákům r. Novotná + učitelé matematiky Přírodovědný klokan vybraným žákům Novotná Taktik, Pikomat zájemcům Novotná Matematické oříšky zájemcům Kubová Okresní kolo stolního tenisu ZŠ žákům Novotný Okresní kolo minikopané roč žákům 8 9. r. Novotný Exkurze Ondřejovické strojírny žákům 9. roč. Weinert Výtvarný kurz - keramika veřejnosti Měkynová 21. Divadélko HK žákům Bečáková Podzimní slavnosti žákům, rodičům Žalčík., Setínková 11

12 Den stromů 1.stupeň Jobová LISTOPAD Drakiáda žákům ŠD vychovatelky ŠD Olympiáda z ČJ žákům r. Výtisková Návštěva archívu a muzea v Jeseníku žákům 7. roč. Výtisková přehlídka střed.škol Scholaris v Jeseníku žákům 9. roč. Kubová Exkurze Slezský kámen žákům 6. roč. Weinert Champions League (mezitřídní fotbal) žákům r. Novotný Výtvarný kurz - malba veřejnosti Měkynová Duhová písnička žákům Račanská Okresní kolo šachu ZŠ a SŠ žákům Novotný Okrsková kola florbalu ZŠ žákům r. Novotný Přírodovědná korespondenční soutěž vybraní žáci Vojčáková Den nevidomých 3.tř. a 9. tř. Račanská Duhová písnička 1. stupeň učitelé HV PROSINEC Vánoční posezení žákům ŠD vychovatelky ŠD Olympiáda z D žákům 8-9. r. Výtisková Zadání školního kola Fyzikální olympiády žákům r. Kubová Vánoční laťka (školní kolo) žákům Novotný Vánoční koledování na Exu všem všichni Vánoční výzdoba školy Celostátní kolo školních časopisů žákům Měkynová Okresní kolo florbalu ZŠ žákům r. Novotný Vánoční pozdrav zvěři 1. st. Račanská LEDEN Okrsková kola halové kopané ZŠ žákům r. Novotný Jesenická liga stolního tenisu ZŠ leden - duben žákům r. Novotný Sněhové stavby žákům vychovatelky ŠD Odevzdání příkladů školního kola MO kategorie vybraným žákům Strečková, Weinert Z5,Z9 22. Okresní kolo MO kategorie Z5, Z9 žákům 5. a 9.r. Novotná Výtvarná soutěž Charita Javorník žákům Měkynová Lyžařský výcvik (leden či únor) žákům r. Novotný, Tománková, Vrána, Novotná ÚNOR školní kolo Biologické olympiády žákům r. Vojčáková Netradiční olympiáda žákům ŠD vychovatelky ŠD Návštěva Policie ČR žákům ŠD vychovatelky ŠD Silový víceboj ZŠ a SŠ žákům 8 9. r. Novotný Recitační soutěž žákům 1. a 2. st. Gabriš Syptáková, Bečáková Konverzační soutěž z AJ žákům 2. st. Měk., Loz., Koz. Školní kolo Pythagoriády roč. žákům r. Str, Noá, Kub, Wei Okresní kolo halové kopané ZŠ žákům r. Novotný 12

13 Maškarní bál žákům Ordáňová, Lexová Pěvecká soutěž Zvoneček žákům Račanská Projekt Svět. humanit. org. žáci 8. a 9. roč uč. OV,a jazyků Evropa kolem nás 5.tř. Strečková Zápis do 1. tříd 1. stupeň Bečáková BŘEZEN Puzzliáda žákům vychovatelky ŠD Návštěva městské knihovny žákům 1. a 2. st. Výt., Gabriš Syp. Matematický klokan pro roč. Novotná + učitelé matematiky Odevzdání příkladů škol.kola MO kategorie Z6, Z7, Z8 Novotná + učitelé matematiky Exkurze- Českoslezská výrobní ve Zlatých žákům 9. roč. Weinert Školní výroční výstava v muzeu + vernisáž Návštěva výstavy v muzeu Velikonoční výstava návštěva muzea Velikonoční výzdoba všem, veřejnosti žákům žákům všem Měkynová TU, učitelé VV TU, učitelé VV všichni exkurze do čističky odpad. vod 8.roč. Weinert DUBEN Noc s Andersenem žákům ŠD vychovatelky ŠD Zájezd do Velké Británie žákům 2. st. Měkynová 9. Okresní kolo MO kategorie Z6 Z8 žákům roč. Novotná Mistr matematiky vybraným žákům Novotná 4. roč. Okresní kolo Biologické olympiády žákům r. Vojčáková Soutěž školních časopisů žákům Měkynová Dopravní výchova 4.tř. 4.tř. Lozertová 22. a 23. Den Země- projektové dny všichni všichni KVĚTEN Exkurze zubní laboratoř žákům ŠD vychovatelky ŠD Testování NIQES žákům 5. a 9. tř. vyučující Příprava na Zlatou strunu žákům TU, učitelé HV Evropa kolem nás soutěž SEV Jeseník Okresní kolo Pythagoriády žákům r. Dopravní výchova 3. třída s PČR 3.tř. Račaanská Beseda o integrovaném systému 2. a 6. tř. ČERVEN Talentmánie ukaž, co umíš žákům ŠD vychovatelky ŠD Den dětí všichni OSRPDŠ Edel sportovní hřiště žákům ŠD vychovatelky ŠD Divadelní vystoupení AJ žákům 1. a 2. st. Měkynová Exkurze do Velobelu ve Zlatých Horách žákům 8. roč. Weinert Koncert skupiny Marbo k MDD Zlatá struna žákům žákům,veřejnosti Bečáková Bečáková, Strečková celoročně Projekt OPVK Učíme se moderně, učíme se pro život žákům r. zapojení učitelé 13

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více