ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. CO, JAK a PROČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. CO, JAK a PROČ"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu CO, JAK a PROČ Motto: Chtěl bych to není nic Chci dělá divy. A. R. Vinet Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

2 OBSAH A. Identifikační údaje... 2 B. Charakteristika školní družiny... 3 C. Podmínky školní družiny... 3 a) Materiální... 3 b) Ekonomické... 3 c) Personální... 3 d) Žáci se speciálním vzdělávacím programem (SVP)... 3 e) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků (BOZP)... 3 D. Cíle vzdělávání ve školní družině... 4 E. Formy vzdělávání... 5 a) Pravidelná činnost... 5 b) Příležitostná činnost... 5 c) Spontánní činnost... 5 F. Tematický plán na školní rok... 5 G. Evaluace ve školní družině... 5 Metody a formy... 5 Další metody... 5 Tabulková příloha (Tematický plán na školní rok)...6 1

3 A. Identifikační údaje Adresa školy: ZŠ a MŠ Tábor Husova Tábor Ředitel školy: Mgr. Petr Zamrzla Koordinátor: Mgr. Jaroslav Novák, Mgr. Miluše Zítková Vedoucí vychovatelka: Olga Kosová Kontakty: telefon: web: IČO: REDIZO: IZO ŠD: Zřizovatel školy: Město Tábor Žižkovo náměstí Tábor IČO: Platnost dokumentu: od ŠVP byl schválen Pedagogickou radou školy dne: ŠVP byl schválen Radou školy dne: Mgr. Petr Zamrzla ředitel školy 2 razítko školy

4 B. Charakteristika školní družiny Školní družina pracuje při ZŠ a MŠ Husova 1570, Tábor. Družina má svá specifika, odlišná od školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, popřípadě rozšíření získaných informací při vyučování. Školní družinu navštěvují děti 1. stupně v době od 6 do 17 hodin. C. Podmínky školní družiny a) Materiální Školní družina má sedm oddělení, šest oddělení je úplných, sedmé je v částečném provozu. Vzhledem k velikosti školy a provozním podmínkám jsou oddělení rozmístěna ve dvou budovách subjektu dvě na přístavbě, ostatní ve 2. hlavní budově. Pro provoz školní družiny je k dispozici herna v přízemí druhé budovy, odpoledne venkovní areál školy včetně školního hřiště, popřípadě tělocvična nebo počítačová učebna. Družina je dostatečně materiálně vybavena, každoročně jsou dokupovány nové učební pomůcky, sportovní potřeby, hračky, společenské hry a knihy. b) Ekonomické Platba za školní družinu probíhá v měsíčních splátkách, může být prominuta nebo snížena podle individuálních podmínek. Výši platby pro daný školní rok stanovuje zřizovatel školy. c) Personální Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými pracovníky všech sedm vychovatelek má odpovídající pedagogické vzdělání. Vychovatelky vzájemně spolupracují a doplňují se ve svých specializacích výtvarné, dramatické, hudební, tělovýchovné a v keramice. Dále si prohlubují vzdělání v akreditovaných kurzech a samostudiem. d) Žáci se speciálním vzdělávacím programem (SVP) Družinu navštěvují také žáci se SVP, kteří vyžadují specifický pedagogický přístup. Podle stupně a charakteru znevýhodnění těchto žáků při začleňování do volnočasových aktivit je jim věnována průběžná zvláštní pozornost (vždy ve spolupráci s rodiči). Komplikované problémy jsou dále řešeny s výchovným poradcem školy. e) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků (BOZP) Je důležité věnovat pozornost nejen vlastnímu zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví žáků, ale také formálnímu prokázání, že byla učiněna všechna opatření k minimalizaci možných rizik. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví slouží vnitřní řád družiny vydaný ředitelem školy. S jeho podmínkami bezpečnosti jsou žáci průběžně seznamováni. 3

5 D. Cíle vzdělávání ve školní družině rozvíjíme osobnost člověka, prožíváme radostné chvíle, bezpečí a jistotu rozšiřujeme všeobecný přehled v návaznosti na učivo vedeme k pochopení a uplatňování zásad demokracie každý má svá práva, ale i povinnosti utváříme vědomí národní a státní příslušnosti respektujeme etnické skupiny seznamujeme se se znalostmi o životním prostředí, jeho ochraně dodržujeme bezpečnost a ochranu zdraví zajišťujeme pobyt na čerstvém vzduchu, otužování, zlepšování fyzické kondice Klíčové kompetence rozvoj Kompetence k učení dokončí započatou práci hodnotí své výkony klade si otázky, hledá odpovědi všímá si souvislostí mezi jevy získané poznatky uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení Kompetence k řešení problémů rozlišuje správná a chybná řešení kreativně a flexibilně hledá nová řešení uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a obhajuje je vyrovnává se s neúspěchem promýšlí a plánuje řešení problémů Kompetence komunikativní formuje myšlenky naslouchá druhým a respektuje je vyjadřuje své pocity řečí, gestem, mimikou rozvíjí kultivovaný slovní projev Kompetence sociální a interpersonální rozezná vhodné a nevhodné chování a odlišnosti mezi lidmi respektuje dohodnutá pravidla dokáže upozornit na nespravedlnost, agresivitu, šikanu podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty Kompetence občanské poznává svá práva a povinnosti chová se zodpovědně k sobě i druhým dbá o své zdraví a bezpečí respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí dané národními tradicemi podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí uvědomuje si důležitost materiálních hodnot svých i jiných osob Kompetence k trávení volného času vybírá si činnosti podle svých zájmů dokáže pracovat podle instrukcí a návodů poznává důležitost píle a trpělivosti při činnostech rozvíjí schopnost trávení volného času jako kompenzaci stresových situací uplatňuje své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech 4

6 E. Formy vzdělávání a) Pravidelná činnost Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání. rekreační zájmová (výtvarná, hudební, pracovní, dramatická, sportovní) odpočinková příprava na vyučování b) Příležitostná činnost Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD (akce a projekty). Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností (např. karneval, sportovní soutěže, výstavy, divadelní představení, koncerty, exkurze). c) Spontánní činnost Vychází z denní skladby činností ve školní družině. Na škole fungují zájmové kroužky, jejich činnost se prolíná s činností školní družiny. F. Tematický plán na školní rok G. Evaluace ve školní družině Metody a formy hodnocení dětí chválíme, oceňujeme, vyhodnocujeme hodnocení na úrovni oddělení výstavky formou nástěnek na chodbách výrobky domů rozhovory s rodiči konzultace s vyučujícími a výchovným poradcem písemné hodnocení celoroční práce Další metody pozorování rozhovory s dětmi, rodiči, vyučujícími a výchovným poradcem rozbor aktivit dětí, analýza prací sociometrické metody (rozbor chování a jednání dítěte ve skupině a jeho postavení v ní) analýza vlastní pedagogické aktivity vyhodnocování dílčích programů, projektů rozbor příčin neúspěchu (např. vandalismus, šikana) 5

7 Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Výstupy Obsah Kompetence Podílíme se na U nás doma- vyprávíme si, co 3,4,5 organizaci života jsme zažili s naší rodinou v rodině jsme její zážitky ilustrujeme. součástí. Ctíme všechny 2,4,5 Náš dům představujeme si členy rodiny. ideální dům, ve kterém bychom chtěli bydlet výtvarné vyjádření. Osvojujeme si estetické cítění- není nám lhostejné, v jakém prostředí se učíme. Naše škola zdobíme školu a družinu vlastními výrobky. 1,6 Poznáváme naše okolí, jsme hrdi na své město, tradice. Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme značky, učíme se bezpečně přecházet. Naše město kreslíme naše město kolektivní práce, koláž. Kreslíme naše oblíbená místa hřiště, stadion, příroda. Navštívíme místní muzeum, seznámíme se s tradicemi města, s typickými slavnostmi. Táborská setkání, masopust... Vyrábíme masky, pořádáme karneval v tělocvičně. Pořádáme velikonoční nebo vánoční výstavu výrobky. Čarodějné odpoledne rej čarodějnic vyrábíme masky nebo figurky čarodějnic. 1,2,5 1,3,5,6 Člověk a jeho svět Lidé kolem nás Osvojování si zásad správného chování, jednání, tolerance, empatie, vzájemné úcty. Uvědomění si práv a povinností každého občana demokratického státu. 6 Každodenní výchovná práce dbát na správné pozdravení, oslovení, poděkování. Kladný vztah ke spolužákům, vzájemná úcta, tolerance, potlačování násilí. Rodina naši nejbližší vyprávíme si o povolání rodičů, nakreslíme si povolání. Besedujeme o tom, proč jsou někteří spolužáci oblíbeni a někteří ne, co mohu změnit na sobě. Seznamujeme se s datem narození našich spolužáků nástěnka. Uvažujeme, jakými dárky potěšíme oslavence, jaké 2,3,4,5 3,4 1,3,4 1,4,5 1,3,4

8 dárky jsou vhodné. Hrajeme si na malíře malujeme portrét kamaráda, vysvětlujeme, proč je naším kamarádem. Využití médií ve výchově, vyprávění, co děti shlédly v televizi hodnocení učíme se rozpoznat realitu od fikce. Uvědomujeme si, že někteří lidé se odlišují fyzické nebo psychické postižení, vciťujeme se. Multikulturní výchova výchova žáků k toleranci v praktickém životě, odmítání rasismu, boj proti šikaně. Povídáme si o zemích, které jsme navštívili, seznamujeme se s typickými jídly, způsobem života. 2,5 1,3 Člověk a jeho svět Lidé a čas Vést děti k budování správného režimu dne a jeho dodržování, vytvářet základy pro využívání volnočasových aktivit. Zařazení dětí do zájmových kroužků (Tělovýchovný kroužek, výtvarný kroužek). Naučit se rozdělit si čas pro učení a zábavu. Kreslíme, co nás nejvíc baví, čemu věnujeme nejvíc času, jak jsem strávil víkend. Seznamujeme se s nástrojem měření času vývoj hodin. Snažíme se pochopit vliv času na lidi i věci kolem nás děti rostou, lidé stárnou, mění se způsob života. 1,2,3,6 1,5,6 1,3,5 1,2,3 Dodržování tradic, zvyků, účast na regionálních akcích. Pozorujeme, jak se mění město nové stavby. Návštěva výstav, muzea. Tvoříme roční kalendář důležitých akcí družiny drakiáda, vánoční besídka, karneval, čarodějnice, Den dětí.. 3,4,5,6 Rozmanito st přírody Vytvářet ohleduplný vztah člověka k přírodě podílet se na její ochraně. Tematické vycházky a pobyty v přírodě pozorování typických změn v různých ročních obdobích rašení na 1,2,3,6 7

9 jaře, zbarvování listí Následné výtvarné ztvárnění přírody, didaktické hry s přírodní tematikou, poznávání školní naučné stezky, vytvoření koutku živé přírody. V přírodě stavíme domečky z nalezených přírodnin. Sbíráme přírodniny, vytváříme obrázky, vyrábíme šperky. Při vycházkách pozorujeme život ptactva učíme se rozpoznat nejznámější ptáky vrabec, kos, špaček, sýkora. Víme, kteří ptáci přes zimu zůstávají, kteří odlétají na jih. Soutěžíme ve skládání rozstřihaných obrázků zvířat, využíváme puzzle, určujeme zvířata. Vyprávíme si o domácích zvířatech, vysvětlujeme si, jakou péči vyžadují. Kreslíme domácí mazlíčky práce vystavíme. Seznamujeme se s vodou jako s podmínkou života v přírodě, poznáváme různá skupenství vody. Chráníme si své životní prostředí pozorujeme čistotu v okolí, podílíme se na úklidu. Třídíme odpad do kontejnerů. Při vycházkách do přírody si všímáme všeho, čím ji poškozuje činnost člověka. 2,5,6 1,2,3 2,4,6 1,2,4,6 1,2 1,3,5 1,5,6 Umění a kultura Pěstovat estetické cítění a představivost, rozvíjet fantazii. Vztah k uměleckým dílům. Rozvíjení správné výslovnosti, vyjadřovací schopnosti. Dodržování tradic a zvyků různá roční Práce ve výtvarném kroužku, účast na výtvarných soutěžích, návštěvy výstav. Práce s dětským časopisem Sluníčko, Pusík, Mateřídouška. Dramatizace pohádky využití loutkového divadla Výstavy vánoční, velikonoční. Karneval, drakiáda, čarodějné 1,6 1,3 1,6 8

10 období. odpoledne, svátek matek. Vyrábíme masky na karneval, hovoříme o smyslu karnevalu. Vyrábíme ozdoby, dárečky a přáníčka Vánoce, Velikonoce, Svátek matek... Jdeme na výstavu sezónní výstavy v Galerii připomínáme si, jak se na výstavách chovat. 1,3,4,6 1,6 Člověk a zdraví Upevňovat získané dovednosti a návyky hygiena, společenské chování. Rozvoj tělesné zdatnosti, otužování. Ve školní jídelně denně procvičujeme pravidla správného stolování. Sezónní tělovýchovné aktivity vycházky, pohybové hry na školním hřišti, hry na sněhu. Možnost využití tělovýchovného kroužku. 1,2,3,5 1,3,5,6 Osvojit si sportovní chování soutěžit v duchu fair-play. Upevňovat vztah ke správnému životnímu stylu. Seznamujeme se s pravidly míčových her a dbáme na jejich dodržování. Účast na lehkoatletických hrách. Plnohodnotné využití času při sportovních aktivitách odmítání alkoholu, kouření, drog. Rozhovory k tématu. Denně chodíme do přírody, na školní hřiště. Při vycházkách překonáváme přírodní překážky, pro naše hry využíváme přírodní prostředí. 5,6 1,2,3,4,5 5,6 Dopravní výchova automatické osvojení základních pravidel. Poznání dopr. značek v obci, při cestě do školy, pravidla správného přecházení. Účast na dopravní soutěži Nebojte se silnice. Předvádíme, jak se máme chovat na ulici, jak správně přecházíme silnici, jak se chováme v dopravních prostředích. 1,4 3,4,5 Pečujeme o své zdraví co nám prospívá a co škodí. Poznáváme své tělo na arch balicího papíru obkreslíme spolužáka, zakreslíme nejdůležitější orgány. Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu denně 1,3 1,2,3 9

11 chodíme na čerstvý vzduch. Ujasňujeme si hygienické zásady kašel, použití WC, stolování. Seznamujeme se se zdravým jídelníčkem v časopise vyhledáváme a vystříháváme obrázky zdravých a nezdravých potravin, tvoříme koláž. Učíme se telefonovat oznámíme úraz, přivoláme pomoc Práce s přírodními materiály korek, dřevo, suché listy. Technika savování, malování voskem, frotáž, koláže... Vědomostní hry a soutěže poznej řemeslo. Hovoříme o povolání svých rodičů povolání si nakreslíme. Čím bych chtěl jednou být rozhovor, výtvarné vyjádření. Tvořivé hry se stavebnicemi, sestavení modelu dle návodu Lego, Cheva, Merkur... 1,2,3,6 Člověk a svět práce Seznámení dětí s různými pracovními technikami. Ctíme práci druhých význam a důležitost všech řemesel a povolání. Rozvoj zručnosti, představivosti a fantazie. 1,3 3,4 3,4 1,6 10

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Základní škole Ostrava Výškovice, Srbská, příspěvková organizace Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu základní školy s ekologickým zaměřením Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA. Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání Školní druţina - Základní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 7.2 ŠKOLNÍ DRUŢINA 7.2.1 Charakteristika školní druţiny Školní družina je součástí Základní školy, nachází se v přízemí budovy. Pro svou činnost využívá jednu místnost - jedno kmenové oddělení. V místnosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Kamenický Šenov Platnost dokumentu:od 01. 09. 2014 1/35 Obsah Obsah... 2 Motto... 5 1 Prezentační část... 6 1.1 Dokumenty... 6 1.1.1 Řád školní družiny...

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632 Identifikační údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75 Ředitel: Vychovatelka: Mgr. Petr Machálek Anna Kremláčková Tel. číslo: 515 337 632 Webové

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 3. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488. ŠVP školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488. ŠVP školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň: Mgr. Eva Junová Vedoucí vychovatelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. M. 58 UNHOŠŤ Motto: KDO POHRDNEŠ KRÁČET NAŠÍ CESTOU S POCITY MARNOSTI DĚTSKÉ HRY, ODSTUP, VZDAL SE A TŘEBA JEN POZORUJ, NÁS VŠAK NEZDRŽUJ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE TÍM, ŽE VĚCI DĚLÁME 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení 4 3. Cíle výchovně- vzdělávací práce 4 4. Formy vzdělávání 5 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY JUNGMANNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BEROUN, PLZEŇSKÁ 30 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa školy : Jungmannova základní škola Plzeňská 30 Beroun 2 01 IČO: 70975019 IZO: 002050579

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více