ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, Brno Czech Republic IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, 602 00 Brno Czech Republic IČ 26223511 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 ROSTRA s.r.o. Příkop 2a, Brno Czech Republic IČ VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2012

2 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti obchodní jméno : ROSTRA s.r.o. sídlo : Příkop 2a, Brno IČ : DIČ : CZ právní forma : společnost s ručením omezeným Vznik společnosti je datován zápisem v obchodním rejstříku dne 11. září Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl C, číslo vložky Výrobní činnost byla zahájena dne Charakteristika společnosti Hlavním předmětem podnikání je: konstrukce a výroba nástrojů pro lisování lisování plechových dílů, konstrukce a výroba přípravků, nářadí, jednoúčelových strojů a jejich částí, konstrukce a výroba vstřikovacích forem na plasty, hliník a jeho slitiny, výroba soustružených dílů pro automobilový průmysl. Organizační struktura Orgány společnosti : Ing. Petr Mikulčík (*1965) statutární zástupce Ředitel společnosti Ing. Josef Šňupík (*1963) statutární zástupce Vedoucí obchodního úseku Provozovna : ROSTRA s.r.o., provozovna Říčanská 989, Vizovice Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 2

3 Představení společnosti ROSTRA s.r.o. je strojírenskou společností, která od svého vzniku neustále rozvíjí. Společnost si je vědoma, že hlavním trendem do budoucna bude, vzhledem k současné nabídce málo diferencovaných produktů, orientace zaměřená na vysokou kvalitu, pružnou dodávku a poprodejní zákaznický servis. Na tyto aspekty se společnost cíleně zaměřuje. Společnost má 2 hlavní nosné výrobní programy a to: zakázková výroba nástrojů sériová výroba dílů (lisovaných a soustružených) pro automobilový průmysl. Výrobní program společnosti ROSTRA s.r.o. Nástroje a formy střižné, ohýbací, hlubokotažné a kombinované nástroje především pro automobilový průmysl a telekomunikace vstřikovací formy protlačovací hlavy jednoúčelové stroje a jejich části speciální přípravky kovací zápustky Výroba přesných strojních dílů kusová a zakázková výroba sériová výroba lisovaných dílů sériová výroba soustružených dílů Obrábění kovů díly pro automobilový průmysl Chirurgické nástroje zevní fixátor Lisování dílů z kovových plastů nebo tabulí díly pro telekomunikace a elektroprůmysl díly pro automobilový průmysl Kontrola a měření přesnými měřidly Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 3

4 Počty zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců k osob Přepočtený počet zaměstnanců za rok osob Certifikáty kvality ISO 9001 : 2010 ISO/TS Projekty, na něž jsou poskytnuté dotace v rámci EU CZ.1.04/1.1.02/ Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti společnosti ROSTRA s.r.o. prostřednictvím vzdělávání 5.3 NM02/512 - Výstavba výrobní haly lisovny 3.1.EED03/1839 Zavedení kombinované výroby elektřiny a tepla Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 4

5 HODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ Vážené dámy, Vážení pánové rád bych Vás po roce opět informoval o dění ve firmě ROSTRA s.r.o. za uplynulý rok. Rok 2012 byl rokem, kdy jsme vytvářeli další nové obchodní kontakty. Úspěšně jsme konsolidovali ekonomické výsledky a připravili firmu na nové projekty stávajících i nových zákazníků. Pracovali jsme na zlepšení procesů a standardizaci v lisovně. Obhájili jsme znovu certifikáty ISO a TS Největším projektem roku byla výroba plattine střihů, která byla dokončena v prvním kvartále roku Ačkoliv je tato výroba pro nás nová, zvládli jsme ji díky dobře nastaveným procesům a organizaci práce na všech úrovních. Pokračovali dále v týmové práci na interních nevýrobních projektech a ve zlepšování systému řízení, v návaznosti na plnění cílů a Politiky jakosti. Některé investiční akce, které jsme v minulých letech naplánovali, se nám podařilo v r úspěšně zrealizovat. a) Prodloužili jsme opěrnou zeď za lisovnou výsledkem je zvětšení logistické plochy před administrativní budovou b) Vybudovali jsme nové odstavného parkoviště za lisovnou příprava pro dostavbu lisovny c) Provedli jsme GO lisu 800T- zvětšení kapacity lisování a zkoušení větších nástrojů d) Započali jsme s rekonstrukcí kotelny - kogenerace plyn/elektrická energie, s cílem snížení spotřeby elektrické energie na topení v zimních měsících, na kterou jsme obdrželi potvrzení plné žádosti z EU. e) Obnovili jsme vozový park firmy V průběhu roku jsme dále pokračovali v přípravných projektových pracích tak, aby bylo možné zahájit výstavbu v r Jednalo se o již dříve zmíněné investiční akce: a) Dostavba haly lisovny, kde jsme obdrželi potvrzení plné žádosti z fondů EU b) Zastřešení plochy za lisovnou příprava pro dostavbu, cílem je zvětšení skladovacích ploch Z hlediska investiční situace v automotive a pozitivních informací od našich zákazníků předpokládáme, že bude rok 2013 pro nás opět ekonomicky úspěšný. Z tohoto důvodu plánujeme: a) Realizovat krytou přístavbu k nově vybudované hale lisovny b) Zakoupit produkční lisy c) Nainstalovat a oživit tušírovací lis d) Připojit areál firmy na veřejnou kanalizaci e) Odkoupit pozemky sousedící s firmou ROSTRA f) Odkoupit objekt Carservis Husička, který je v blízkosti firmy ROSTRA Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 5

6 g) Vyasfaltovat komunikace v areálu firmy h) Firmu nově oplotit a kamerově zabezpečit i) Obnovit HW firmy j) Realizovat GO brusky Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům firmy, našim zákazníkům i dodavatelům za spolupráci a důvěru. Jsem rád, že mohu rok 2012 prohlásit za rok kvalitativně i finančně velmi úspěšný. S pozdravem Petr Mikulčík, ředitel Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 6

7 VYBRANÉ ÚDAJE Z ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Rozvaha AKTIVA (v tis. Kč) Položka aktiv Aktiva netto 2012 Aktiva netto 2011 Aktiva netto 2010 * POHLED. ZA UPS. ZÁKL. KAPITÁL Samostatné movité věci Stavby * STÁLÁ AKTIVA Zásoby materiálu, výrobků a zboží Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Finanční majetek * OBĚŽNÁ AKTIVA * OSTATNÍ AKTIVA ** CELKEM PASIVA (v tis. Kč) Položka Pasiva netto 2012 Pasiva netto 2011 Pasiva netto 2010 Základní kapitál HV minulých let HV běžného účetního období * VLASTNÍ KAPITÁL Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci * CIZÍ ZDROJE * OSTATNÍ PASIVA ** CELKEM Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 7

8 Výkaz zisků a ztrát VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) Položka Přidaná hodnota Provozní hospodářský výsledek HV z finančních operací HV za běžnou činnost HV za účetní období před zdaněním NÁKLADY (v tis. Kč) Položka Výkonová spotřeba Osobní náklady Daně a poplatky Odpisy DHM a DNM Zůstat. cena prod. DHM a materiálu Tvorba rezerv na provozní náklady Ostatní provozní náklady Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Daň z příjmů splatná Celkem VÝNOSY (v tis. Kč) Položka Tržby za prodej vlastních výrobků Změna stavu vnitropodnikových zásob Tržby z prodeje DHM a materiálu Ostatní provozní výnosy Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Celkem Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 8

9 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 9

10 Výrok auditora Účetní závěrka za rok 2012 společnosti byla ověřena v souladu s ustanovením 20 zákona o účetnictví auditorskou společností PRO AUDIT ZLÍN, spol. s r.o. (licence KAČR č. 133) se sídlem ve Zlíně, Tyršovo nábř. 466, IČ Zodpovědným auditorem je Ing. Jan Šveďuk (dekret KAČR č. 1973). Audit byl proveden v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy v kontextu aplikačních doložek vydaných Komorou auditorů České republiky. Audit zahrnoval ověření (výběrový způsob) důkazních informací prokazujících částky a skutečnosti uvedené v účetní závěrce. Zahrnoval též posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů provedených vedením a dále posouzení přiměřenosti celkové prezentace účetní závěrky. Auditor zhodnotil účetní závěrku roku 2012 ve svém výroku následovně: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice společnosti k 31. prosinci 2012, výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za období od do v souladu se zákonem o účetnictví, prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb., českými účetními standardy a s dalšími účetními předpisy všeobecně platnými v České republice. Na základě zjištěných skutečností je výrok auditora BEZ VÝHRAD. Účetní závěrky za roky 2010 a 2011 byly ověřeny stejným auditorem se stejným výsledkem ověření. Auditor vždy vydal výrok bez výhrad. Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 10

11 OSTATNÍ SKUTEČNOSTI DLE 21 ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Informace o skutečnostech, které nastaly až po V období od konce rozvahového dne do data vyhotovení této zprávy nedošlo k žádným významným skutečnostem, které by měly podstatný vliv na účetní závěrku společnosti za rok 2012 včetně výroku auditora na tuto účetní závěrku. Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje V roce 2012 společnost pokračuje ve vyhlášeném vývojovém projektu. Organizační složky v zahraničí Společnost sice vyvíjí aktivity i v zahraničí, žádnou samostatnou organizační složku v zahraničí doposud nezřídila. Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 11

12 ZPRÁVA O PROPOJENÝCH SUBJEKTECH Právní úprava 66a obchodního zákoníku Struktura propojených osob 1.1. Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti Ing. Petr Mikulčík jednatel a společník společnosti ROSTRA s.r.o. podíl 66% Ing. Josef Šňupík jednatel a společník společnosti ROSTRA s.r.o. podíl 34% 1.2. Seznam dalších osob ovládaných ovládajícími osobami ("sestry") Nejsou Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti ("dcery") Nejsou. Přehled o transakcích, pohledávkách a závazcích mezi propojenými osobami 2.1. Seznam smluv uzavřených a transakcí provedených mezi propojenými osobami k Žádné smlouvy mezi propojenými osobami nebyly v roce 2012 uzavřeny a žádné nejsou k aktivní Protiplnění Ze smluv a transakcí nevyplynulo v roce 2012 žádné proti-plnění pro ovládanou osobu Právní úkony Mezi propojenými osobami nebyly realizovány v roce 2012 žádné jiné právní úkony (např. poskytnutí záruk, předání daru ani nic podobného) Opatření Na popud či v zájmu propojených osob nebyla učiněna v roce 2012 žádná opatření, která by byla výhodná či nevýhodná pro některou ze stran (např. omezení výroby, převedení výrobního programu, přenechání části trhu ani nic podobného). Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 12

13 2.5. Újma Ovládané osobě nevznikla v roce 2012 následkem smluv, transakcí ani jakýchkoliv jiných úkonů žádná újma Úhrada újmy Vzhledem k tomu, že v roce 2012 ovládané osobě žádná újma nevznikla, nebyla realizována ani žádná dohoda nebo smlouva o úhradě újmy. Ing. Petr Mikulčík, jednatel Ing. Josef Šňupík, jednatel V Brně dne Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 13

14 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 14

15 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 15

16 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 16

17 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 17

18 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 18

19 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 19

20 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 20

21 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 21

22 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 22

23 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 23

24 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 24

25 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 25

26 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 26

27 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 27

28 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 28

29 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 29

30 Výroční zpráva společnosti ROSTRA s.r.o. za rok 2012 Strana 30

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2013 13 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Výsledky společnosti za rok 2013 jsou jednak náznakem postupného odeznívání krize započaté v roce 2008 a jednak důsledkem dalšího posilování pozice

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Březen 2009 O B S A H 1. Základní informace o společnosti...3 2. Výkonné orgány společnosti...4 3. Zpráva auditora...5 Zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více