VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ

2

3 OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management 7 Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku Výsledky hospodaření 10 Obchod 11 Řízení vybraných procesů 13 Lidské zdroje 15 Finanční část Zpráva nezávislého auditora 18 Rozvaha k Výkaz zisku a ztráty k Přehled o peněžních tocích k Účetní závěrka a zpráva auditora k Organizační struktura ČEZ Prodej, s. r. o. 35 Výklad pojmů a zkratek 36 Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu 37 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok Seznam členů koncernu ČEZ v roce Identifikace společnosti 46 skupina Čez

4 ÚVOD Skupina ČEZ Skupina ČEZ je etablovaným integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání koncernu tvoří výroba, obchod a distribuce v oblasti elektrické i tepelné energie a těžba uhlí. Akcie mateřské společnosti ČEZ, a. s., se obchodují na pražské a varšavské burze cenných papírů, kde jsou i významnou součástí burzovních indexů. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ke dni zůstává Česká republika s podílem téměř 70 %. Rozhodující součástí poslání Skupiny ČEZ je maximalizovat návratnost vložených prostředků a zajistit dlouhodobý růst hodnoty pro své akcionáře. Skupina ČEZ proto směřuje své úsilí k naplnění vize stát se jedničkou na trhu s elektřinou ve střední a jihovýchodní Evropě. Současně se však Skupina ČEZ hlásí k principům trvale udržitelného rozvoje, podporuje energetickou úspornost, prosazuje nové technologie, soustavně snižuje zatížení životního prostředí svým podnikáním a podporuje rozvoj vzdělávání, péči o děti a zdraví. Skupina ČEZ klade v rámci svých interních procesů důraz na stálý růst efektivity, jenž je opakovaně vyjadřován úspěšným plněním konkrétních programů zaměřených tímto směrem. Na předešlý program navázala v září 2010 vyhlášením projektu Nová vize reflektujícím realitu v odvětví energetiky následkem hospodářské krize. Ta vedla Skupinu ČEZ k přehodnocení investičního programu, jeho přizpůsobení současným a v nejbližší budoucnosti očekávaným možnostem společnosti. Cílem nově vyhlášeného programu je zvýšit výkonnost a zlepšit nákladovou efektivitu klíčových procesů v nadcházejícím období stabilizace a konsolidace. Mimořádný důraz je kladen na uchování klíčových znalostí a jejich další využití. V České republice společnosti Skupiny ČEZ vyrábějí a distribuují elektrickou energii a teplo, zabývají se obchodem s elektřinou, těžbou uhlí a dodávají zemní plyn. Skupina ČEZ rozvíjí své aktivity rovněž ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Zaměřuje se zejména na trhy ve střední a jihovýchodní Evropě, kde může uplatnit své jedinečné zkušenosti s řízením energetického koncernu v období přechodu na liberalizovaný trh s elektrickou energií a implementací svého know-how. Soustředí se primárně na trhy, na nichž už v nějaké formě působí, a na oblast obnovitelných zdrojů energie. Aktivní společnosti Skupiny ČEZ sídlí mimo Českou republiku v Albánii, Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Nizozemsku, Irsku, Německu, Maďarsku, Turecku, Srbsku a na Slovensku. V Albánii provozuje Skupina ČEZ jedinou distribuční společnost v zemi. V Bulharsku zajišťuje Skupina ČEZ distribuci a prodej elektřiny v západní části země a výrobu ve vlastní uhelné elektrárně nedaleko černomořského přístavu Varna. V Rumunsku působí Skupina ČEZ v oblasti distribuce a prodeje, provozuje park větrných elektráren Fântânele a nedaleko od něj staví větrný park Cogealac. Od ledna 2011 vlastní v jihozápadním Rumunsku 4 malé vodní elektrárny. V Polsku patří do Skupiny ČEZ dvě černouhelné elektrárny poblíž státní hranice s Českou republikou. V Německu spolu se svým partnerem vlastní těžařskou hnědouhelnou společnost, zahrnující také uhelné a větrné elektrárny. V Turecku provozuje Skupina ČEZ spolu se svým místním partnerem distribuční společnost, vyrábí elektrickou energii a připravuje výstavbu nových elektráren. Na Slovensku Skupina ČEZ obchoduje s plynem a spolu se svým místním partnerem pracuje na projektu výstavby nové jaderné elektrárny v lokalitě Jaslovské Bohunice. V ostatních zemích se jedná o společnosti provádějící velkoobchod s elektřinou a společnosti, které zprostředkovávají vlastnictví nebo finanční činnost. K zajištění kontinuity úspěšného působení Skupiny ČEZ je nezbytná obnova výrobního portfolia. Skupina ČEZ významně investuje a nadále bude investovat do modernizace starších českých hnědouhelných elektráren i výstavby nových efektivních zdrojů v České republice. V roce 2010 rozšířila Skupina ČEZ svůj energetický mix o kapacity slunečních elektráren. Úspěšně byly zavezeny první kontejnery do nově vybudovaného meziskladu vyhořelého paliva. Modernizaci stávajících elektráren a výstavbu nových zdrojů plánuje také v Maďarsku, Německu, Turecku a na Slovensku. Skupina ČEZ si odvážně osvojila technologie budoucnosti. S významnou evropskou automobilkou uzavřela dohodu o uskutečnění pilotního projektu zaměřeného na rozvoj elektromobility v České republice. Část elektromobilů bude vyzkoušena na Vrchlabsku, kde probíhá projekt Skupiny ČEZ Smart region zaměřený na vybudování oblasti pokryté tzv. inteligentní distribuční sítí. V různé fázi rozpracovanosti se v současnosti nacházejí výstavbové projekty kogeneračních jednotek, společné výroby elektřiny a tepla. Uskutečňovány jsou dále investice do výzkumu a vývoje, ochrany životního prostředí a k dosažení energetických úspor. Firemní kultura je ve Skupině ČEZ orientována na výkon. Svá technologická zařízení provozuje při zachování nejvyšší možné míry bezpečnosti. Při svém podnikání se však současně řídí přísnými etickými standardy, zahrnujícími i odpovědné chování ke svému okolí, společnosti a životnímu prostředí. Skupina ČEZ významně podporuje řadu neziskových organizací i veřejně prospěšných projektů. 4 5

5 Úvodní slovo jednatelů společnosti Vážené dámy, vážení pánové, tímto Vám předkládáme v pořadí již šestou výroční zprávu společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., která shrnuje hospodaření společnosti v roce Po kritickém období roku 2009 pro nás měl být loňský rok rokem stabilizace. Místo toho se ale začala podoba našeho podnikání v řadě aspektů rychle měnit, takže slovo stabilizace v žádném případě není na místě. Hospodaření společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., se v roce 2010 vrátilo do černých čísel čistý zisk dosáhl milionů Kč a provozní zisk milionů Kč (ve srovnání se ztrátou 726, resp. 999 mil. Kč v r. 2009). Stabilizaci finančních výsledků umožnilo především ekonomické oživení, které vedlo ke zvýšení spotřeby průmyslových zákazníků. Spotřeba celého portfolia zákazníků tak odpovídala očekávaným objemům; ČEZ Prodej, s. r. o., se tak vyhnul ztrátovým odprodejům nadbytečné elektřiny na velkoobchodním trhu, které negativně poznamenaly výsledky předchozího roku. V roce 2010 se opět zvýšila intenzita konkurence a přenesla se do nových segmentů, jako jsou střední podniky nebo veřejná správa. Největší změna ale nastala u malých odběratelů: po několika letech, kdy dodavatele měnilo jen několik tisíc domácností ročně, odešlo od stávajících dodavatelů téměř zákazníků! Kromě toho se rozšířil počet obchodníků působících na trhu kromě některých menších obchodníků, vstoupili na trh s elektřinou s plnou vahou i velcí hráči jako je RWE nebo Slovenské elektrárne. ČEZ Prodej, s. r. o., na tento trend reaguje několika způsoby. Jednak přináší zákazníkům nové produkty, které umožní uspokojit různorodé potřeby zákazníků - např. pro velké podnikové zákazníky jsme představili produkty, jejichž cena je průběžně odvozována od cen na velkoobchodním trhu (burza PXE) nebo produkty spojené s elektronickým platebním stykem určené pro zákazníky z řad domácností. Hlavní novinkou pro domácnosti je ale nabídka dodávky plynu, která se ukázala velmi atraktivní za dobu šesti měsíců se rozhodlo pro dodávku plynu od ČEZ Prodej, s. r. o., více než tisíc zákazníků! V provozní oblasti zahájil ČEZ Prodej, s. r. o., řadu projektů, jejichž cílem je snížit provozní náklady tak, aby se stal nákladově nejefektivnější firmou ve srovnání se svými konkurenty obdobné velikosti. Do roku 2011 vstupujeme s vědomím, že určitě přinese řadu překvapení. Věříme, že se nám podaří obstát. Stejně tak se obracíme k Vám, našim zákazníkům a přejeme, aby rok 2011 byl pro Vás úspěšný a abyste dosáhli spokojenosti i ve svém soukromém životě. Ing. Bohumil Mazač Ing. Zuzana Řezníčková Mgr. Petr Štulc, Dr. jednatel ČEZ Prodej, s. r. o. jednatel ČEZ Prodej, s. r. o. jednatel ČEZ Prodej, s. r. o. skupina Čez

6 HLAVNÍ UDÁLOSTI Hlavní události roku 2010 únor spuštění nových funkcionalit internetové samoobsluhy včetně nové grafiky březen realizace organizační změny společnosti červen červenec v rámci kampaně Léto 2010 rozšířila společnost nabídku zemního plynu i na zákazníky z řad domácností a malých podnikatelů rozhodnutí jediného společníka ČEZ Prodej, s.r.o., - společnosti ČEZ, a. s., nahrazující valnou hromadu listopad vydání ceníků silové elektřiny pro tarifní zákazníky na rok 2011 prosinec certifikace ISO 9001: úspěšný interní audit systému managementu kvality pro oblast prodeje elektřiny a plynu individuálně obsluhovaným zákazníkům Hlavní události roku 2011 do uzávěrky výroční zprávy únor realizace organizační změny v části společnosti, která zajišťuje prodej a obsluhu zákazníků v segmentu Business březen ISO 9001: certifikace QMS pro oblast prodeje elektřiny a plynu individuálně obsluhovaným zákazníkům, kterou provedla mezinárodně uznávaná a renomované společnost Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA) 6 7

7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJÍ MANAGEMENT V souladu se Společenskou smlouvou společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., valná hromada společníků, nejvyšší orgán společnosti, jmenuje a odvolává členy dozorčí rady a jednatele společnosti. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Tři jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti, jmenují i odvolávají vedoucí zaměstnance společnosti. Jednatelé společnosti Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost a jednají jejím jménem. V souladu se Společenskou smlouvou jsou tři jednatelé voleni i odvoláváni valnou hromadou s tím, že jménem společnosti jednají a podepisují vždy alespoň dva jednatelé společně. Působnost jednatelů je podrobně vymezena ustanoveními Společenské smlouvy, jejíž znění je schváleno valnou hromadou společníků a jež je uložena ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Jednatelé stanovují strategii společnosti, zásady obchodní politiky, řídí obchodní plány v klíčových oblastech a politiku minimalizace možných rizik. O vybraných záležitostech je v souladu se Společenskou smlouvou pravidelně informována dozorčí rada. Jednatelé Ing. Bohumil Mazač (*1955) jednatel společnosti od Absolvent elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického. V roce 1993 se stal obchodním ředitelem společnosti Eurotel Praha, s. r. o., později přestoupil ke Contactelu, s. r. o., kde působil jako obchodní a marketingový ředitel. Na jaře roku 2005 se stal generálním ředitelem společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. V říjnu 2008 byl jmenován do funkce Exekutivního ředitele pro segment Business. Ing. Zuzana Řezníčková (*1960) jednatel společnosti od Absolventka VŠCHT, poté pět let působila jako výzkumný pracovník. Po roce 1989 pracovala ve společnosti Emco a poté v Master Foods, kde se stala obchodní ředitelkou pro ČR a SR. V letech 1998 až 2003 působila ve společnosti Eurotel na postu obchodní ředitelky a členky představenstva. V roce 2003 přešla do společnosti ČSA do funkce viceprezidentky pro prodej a marketing. Od roku 2005 působila i jako generální ředitelka Mediatelu. Od roku 2006 do roku 2008 působila ve společnosti Telefónica O2 Slovensko, kde byla obchodní a od roku 2008 i marketingovou ředitelkou. V říjnu 2008 se stala Exekutivní ředitelkou pro segment Retail ve společnosti ČEZ Prodej, s. r. o. Mgr. Petr Štulc, Dr. (*1968) jednatel společnosti od Absolvent přírodovědecké a matematicko-fyzikální fakulty Karlovy university v oboru geofyzika. Pracoval ve výzkumu (Akademie věd ČR a University of Utah) a v consultingu (McKinsey). Od roku 2004 působí ve společnosti ČEZ, a. s., kde byl manažerem strategie a od roku 2010 je ředitelem pro finance a správu ČEZ Prodej, s. r. o. Petr Štulc je koordinátorem pro střední a východní Evropu ve sdružení Eurelectric a místopředsedou energetického výboru BIAC OECD. Dozorčí rada společnosti Dozorčí rada má 3 členy, kteří jsou jmenováni i odvoláváni valnou hromadou společnosti. V působnosti dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti, kontrolovat hospodaření, přezkoumávat zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, přezkoumávat roční závěrky včetně návrhů na rozdělení zisku a udělovat předchozí souhlas k významnějším rozhodnutím jednatelů společnosti. V souladu se Společenskou smlouvou zasedá dozorčí rada zpravidla jedenkrát měsíčně. V roce 2010 se uskutečnilo 10 zasedání. Jednání se pravidelně účastní dva jednatelé společnosti. Podle obsahu a závažnosti projednávaných otázek se jednání zúčastňují další pracovníci společnosti, kteří danou problematiku mají ve své kompetenci. Tajemník dozorčí rady se pravidelně účastní zasedání tohoto orgánu a pořizuje podrobný zápis o jeho průběhu. skupina Čez

8 Členové dozorčí rady Ing. Přemysl Skočdopol (*1957) předseda dozorčí rady od Absolvent oboru ekonomika průmyslu na pražské Vysoké škole ekonomické. Působil jako zástupce vedoucího oddělení na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Ve společnosti Credit Trading, s. r. o., na pozici security analyst připravoval zavedení ratingového hodnocení ekonomických subjektů v České republice. Ve Spořitelní investiční společnosti, a. s., zastával pozici vedoucího oddělení, resp. zástupce ředitele skupiny analýz a správy akciových účastí. Nyní zastává ve společnosti ČEZ, a. s., pozici specialisty majetkových účastí. Ing. Alan Svoboda (*1972) místopředseda dozorčí rady od Absolvent MBA oboru finance a MA oboru ekonomie University of Missouri v Kansas City (USA). Dále absolvent Západočeské univerzity v Plzni, oboru informační a finanční management. Je držitelem certifikace CFA (Chartered Financial Analyst), vydávané mezinárodní asociací AIMR (Association for Investment Management and Research). Do března 2004 byl partnerem McKinsey & Company. Od je místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZData, s. r. o., od místopředsedou dozorčí rady společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., od je členem dozorčí rady společnosti Západočeská energetika, a. s., od je členem dozorčí rady společnosti ČEZ Zákaznické služby, s. r. o., a od je členem General Assembly a Executive Commitee mezinárodní asociace Foratom v Bruselu. Ve společnosti ČEZ, a. s., zastává pozici ředitele divize Obchod. Ing. Ondřej Mamula (*1973) člen dozorčí rady od Absolvent Fakulty strojní Českého vysokého učení technického. Po absolutoriu nastoupil do společnosti Aviko, kde nejdříve působil jako obchodní manažer, později jako ředitel divize. V roce 1998 přešel do poradenské společnosti Accenture a od roku 2004 pracoval ve Středočeské energetické a. s., v oblasti regulační agendy. Jako člen Integrační kanceláře společnosti ČEZ, a. s., se účastnil zahájení projektu VIZE 2008 jako garant odborné oblasti Obchod. Výkonné vedení společnosti Organizační struktura společnosti je ke dni 1. března 2011 tvořena třemi logickými celky, jedním se zaměřením na prodej Business zákazníkům, druhým se zaměřením na prodej Retail zákazníkům a třetím podpůrným pro výkon finanční a správní agendy. Část Prodej Business zákazníkům odpovídá za prodej energetických komodit (zejména elektřiny, případně dalších zemní plyn, teplo) a souvisejících produktů a služeb firemním zákazníkům v České republice. Jednotlivé útvary odpovídají procesnímu rozdělení odpovědností uvnitř společnosti a současně ctí segmentaci svěřeného portfolia konečných zákazníků. Vedle tří útvarů prodeje, které jsou segmentově uspořádány, jsou důležitými pilíři struktury útvary, jejichž role spočívají především v podpoře jednotlivých obchodních týmů a samotného fungování této části společnosti. Ing. Bohumil Mazač (*1955) exekutivní ředitel pro Business od Martin Ludvík (*1973) ředitel podpory prodeje od Bc. Roman Klement (*1973) ředitel prodeje Strategický segment od Ing. Milan Kunc (*1966) ředitel prodeje region Západ od Ing. Roman Kronus (*1968) ředitel prodeje region Východ od Mgr. Jan Adámek (*1968) ředitel prodeje Malé a střední firmy od Ing. Rostislav Rožnovský (*1969) ředitel prodeje region Morava od Část Prodej Retail zákazníkům odpovídá za prodej energetických komodit (zejména elektřiny, případně dalších zemní plyn, teplo) a souvisejících produktů a služeb zákazníkům v segmentech drobní podnikatelé a domácnosti v České republice. Ing. Zuzana Řezníčková (*1960) exekutivní ředitel pro Retail od Ing. Vladimír Vokroj (*1971) ředitel podpory prodeje Retail od Ing. Helena Dyntarová (*1958) ředitel řízení front office od V útvaru Finance a správa společnosti jsou soustředěny všechny činnosti, které jsou nezbytné pro zajištění statutárního chodu společnosti a podpory všech neprodejních procesů ve společnosti. Cílem je podporovat segmenty Business a Retail v plnění jejich obchodních a finančních cílů. Mgr. Petr Štulc, Dr. (*1968) ředitel pro finance a správu společnosti od Seznam členů výkonného vedení ČEZ Prodej, s. r. o., kteří svoji činnost ukončili k Ing. Rostislav Rožnovský (*1969) ředitel prodeje region Morava do Mgr. Jan Adámek (*1968) ředitel prodeje Malým a středním firmám do

9 zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku skupina Čez

10 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Vývoj výnosů, nákladů a zisku Celkové výnosy společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., za rok 2010 činily mil. Kč. Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb činily mil. Kč. Z toho výnosy z prodeje silové elektřiny, plynu a distribučních služeb dosáhly mil. Kč, ostatní provozní výnosy pak 205 mil. Kč. Finanční výnosy dosáhly výše 38 mil. Kč. Celkové náklady společnosti za rok 2009 činily mil. Kč. Mezi nejvýznamnější náklady patří náklady na pořízení silové elektřiny ( mil. Kč), distribučních služeb elektřiny ( mil. Kč) a ostatních podpůrných služeb v rámci Skupiny ČEZ (1 346 mil. Kč). Hrubá marže z prodeje silové elektřiny a distribučních služeb dosáhla výše mil. Kč. Saldo tvorby a zúčtování opravných položek k energetickým pohledávkám po splatnosti dosáhlo -559 mil. Kč. Společnost z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání či neuspokojení pohledávek v konkurzním řízení odepsala do nákladů v roce 2010 pohledávky ve výši 856 mil. Kč. Odpis oceňovacího rozdílu za rok 2010 pak činil 379 mil. Kč. Finanční výsledek hospodaření ve výši - 23 mil. Kč vyplývá především z finančních výnosů a nákladů spojených s prodejem elektřiny koncovým zákazníkům v EUR a přeceněním derivátových zajišťovacích operací. Čistý zisk před zdaněním společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., dosáhl výše mil. Kč. Přehled vybraných výsledků ČEZ Prodej, s. r. o. jednotka Aktiva celkem (netto) tis. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v užívání tis. Kč Pohledávky z obchodních vztahů vč. poskytnutých záloh tis. Kč Pasiva celkem tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč z toho: základní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč z toho: rezervy tis. Kč Dlouhodobé závazky vč. odložené daně tis. Kč Bankovní úvěry a výpomoci tis. Kč 0 0 z toho: dlouhodobé úvěry tis. Kč 0 0 Provozní výsledek hospodaření tis. Kč Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb tis. Kč Přidaná hodnota tis. Kč Odpisy tis. Kč Finanční výsledek hospodaření tis. Kč Mimořádný výsledek hospodaření tis. Kč Zisk před zdaněním tis. Kč Daň z příjmů tis. Kč Zisk po zdanění tis. Kč Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku roku tis. Kč Peněžní toky z provozní činnosti tis. Kč Peněžní toky z investiční činnosti tis. Kč 0 0 Peněžní toky z finanční činnosti tis. Kč Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku tis. Kč Fyzický počet zaměstnanců k osob

11 OBCHOD Rok 2010 byl pro trh s elektřinou pro koncové zákazníky v České republice rokem ve znamení doznívající krize a počínajícího oživení poptávky resp. mírného růstu konečné spotřeby. Poté co jsme v roce 2009 zaznamenali prudký pokles velkoobchodních cen následovaný historicky prvním úpadkem obchodníka s elektřinou v ČR (společnost Moravia energo, a.s.) byla situace na velkoobchodním trhu celkem poklidná. Cena elektřiny se vyvíjela bez větších výkyvů a to jak na krátkodobém trhu, tak i na trzích, kde se obchoduje elektřina s dodávkou na rok dopředu a dále. Významnější změny však proběhly na trhu koncových zákazníků, kde pokračoval silný konkurenční boj. Nebylo překvapením, že v segmentu firemních zákazníků si zákazník mohl vybírat z šesti, ale často i z většího počtu nabídek od různých obchodníků s elektřinou. Nadále trval tlak menších (alternativních) dodavatelů, jejichž hlavní konkurenční výhoda spočívá v nízké ceně, která bývá vykoupena nižší úrovní poskytovaných služeb a zvýšeným rizikem nestability menších obchodníků s elektřinou. Naopak zavedení dodavatelé elektřiny zákazníkům přinášejí vysokou kvalitu péče i nabízených služeb, stabilitu a neustále se rozšiřující nabídku produktů a způsobů ocenění/pořízení elektřiny. Právě v oblasti produktové nabídky hraje společnost ČEZ Prodej klíčovou roli. V průběhu roku 2010 představila firemním zákazníkům inovativní produkty, a to jak na trhu s elektřinou, tak se zemním plynem. Zdaleka nejvíce rušno však bylo v segmentu menších firem a domácností, ve kterém se do loňského roku liberalizace trhu s elektřinou výrazněji neprojevila. V roce 2010 se však po vzoru jiných vyspělých trhů v Evropě strhl silný konkurenční i o tyto zákazníky. Klíčovou roli zde sehráli menší/alternativní obchodníci, kteří maximálně využívají velmi účinný akviziční nástroj osobní prodej (tzv. door-to-door resp. podomní prodej). V průběhu roku 2010 se tak počty zákazníků, kteří se rozhodli změnit svého dodavatele elektřiny, vyšplhaly na desítky tisíc měsíčně. Takto vysoká čísla jsou podpořena i skutečností, že se na tomto trhu/ segmentu objevila nová a silná konkurence Skupina RWE, která rozšířila své portfolio nabízených služeb i o elektřinu. Obdobně i Skupina ČEZ 1. června 2010 rozšířila svoji nabídku zemního plynu i na menší podnikatele a domácnosti. Atraktivní nabídku tak během šesti měsíců využilo více než 60 tisíc zákazníků. Naše prodejní úsilí se zaměřilo především na stávající zákazníky odebírající od Skupiny ČEZ elektřinu při výhradním využití kontaktních míst Skupiny ČEZ (Zákaznická centra, Call centrum). Vedle garantované úspory ve výši 5 % oproti dominantnímu dodavateli nabízíme naším zákazníkům nadstandardní kvalitu služeb (call centrum 7/24, webové self-care rozhraní a hustou síť zákaznických center i smluvních partnerů). Vývoj počtu získaných zákazníků v komoditě ZEMNÍ PLYN v roce červenec říjen skupina Čez

12 Sbližování trhů s elektřinou a se zemním plynem, které začalo v segmentu firemních zákazníků, se tak stalo samozřejmostí ve všech zákaznických segmentech a dnes je výjimkou obchodník, který zákazníkovi nenabízí obě komodity. Tento trend je zcela logický, protože oba trhy mají mnoho společného obchodníky, zákazníky a také legislativa, regulační úřad a operátor trhu pokrývají oba, dříve samostatné trhy, jež jsou dnes vnímány jako trh jeden. Rostoucí konkurence a vstup nových, silných hráčů na trh elektřinou vyústil v další pokles tržních podílů. V segmentu firemních zákazníků se agresivní cenová politika našich konkurentů projevila poklesem tržního podílu na úroveň 31,5 %. Vzhledem ke skutečnosti, že ČEZ Prodej má stále největší portfolio, které je tvořeno z těch největších zákazníků (slévárny, sklárny, hutě, automobilky atd.), lze považovat pokles tržního podílu o 2,0 % za slušný výsledek a zcela koresponduje s vývojem na evropských trzích v stejném období po liberalizaci trhu. Naproti tomu ČEZ Prodej výrazně upevnil svoji pozici na trhu se zemním plynem a firemním zákazníkům dodá v roce 2011 více než 2,6 TWh zemního plynu, což v segmentu VO zákazníků představuje více než 5% tržní podíl. V segmentu malých podniků a domácností jsme se vedle rozšíření nabídky o dodávku zemního plynu zaměřili na retenční aktivity s cílem minimalizovat odliv našich zákazníků ke konkurenci. Díky nadprůměrné úspěšnosti těchto retenčních aktivit se podařilo v roce 2010 udržet pokles tržního podílu v segmentu zákazníků na hladině NN do 1 %. Celkový podíl naší společnosti na trhu koncových zákazníků tak drobně poklesl na úroveň 42,5 %, což je hodnota v souladu s předpoklady a cíli pro rok

13 ŘÍZENÍ VYBRANÝCH PROCESŮ Budování systému managementu kvality certifikace ISO 9001:2008 Na základě rozhodnutí vedení společnosti byly začátkem roku 2010 implementovány první systémy managementu kvality (QMS) ve společnosti ČEZ Prodej. Postupně byl QMS rozšířen na celou oblast společnosti ČEZ Prodej Business. QMS byl vybudován jako zákaznicky orientovaný systém řízení, jehož základem je procesní řízení splňující požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008. S tím, jak přibývaly zkušenosti s tímto systémem, docházelo k jeho rozvíjení a byly postupně zdokonalovány všechny používané nástroje QMS. Proto se společnost ČEZ Prodej rozhodla o certifikaci QMS akreditovanou, prestižní a mezinárodně uznávanou společností Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA), která potvrdila, že implementace systému QMS byla úspěšná a reálné fungování systému splňuje všechny požadavky normy. Systém managementu kvality byl certifikován na následující činnosti společnosti: Prodej elektřiny a plynu individuálně obsluhovaným zákazníkům Výhody implementace QMS zvýšení konkurenceschopnosti jasné definování procesů, pravomocí, odpovědností a toku informací ve společnosti garance stabilní kvality nabízených služeb koncovým zákazníkům a obchodním partnerům garance zlepšování kvality nabízených služeb podloženou argumentaci/potvrzení zákazníkům o funkčním systému řízení kvality záruka plnění požadavků legislativy (ERÚ ) vyšší důvěru externích subjektů (státní správa, významní partneři) aktivní zapojení zaměstnanců do klíčových procesů Implementace QMS a následná certifikace tohoto systému je dalším krokem naší společnosti, který garantuje našim zákazníkům stabilní kvalitu poskytovaných služeb. Oblast řízení QMS Sbor jednatelů společnosti Prodej Business zákazníkům Prodej Retail zákazníkům Úsek Finance a správa Úsek Prodej strategickým zákazníkům Úsek Podpora prodeje Business Úsek Řízení FO Úsek Podpora prodeje a PM Retail Odbor Predikce spotřeby SE Úsek Prodej významným zákazníkům Odbor Podpora prodeje Middle office Odbor Podpora prodeje Retail Finance a kontroling Úsek Prodej malým a středním zákazníkům Odbor Marketingová podpora Skupina správních činností skupina Čez

14 LIDSKÉ ZDROJE Firemní kultura společnosti ČEZ Prodej, s. r. o., koresponduje s firemní kulturou Skupiny ČEZ a dále rozvíjí přijaté principy. Firemní kultura zaměřená na výkon sleduje 7 základních principů: bezpečně tvoříme hodnoty zodpovídáme za výsledky jsme jeden tým pracujeme na sobě rosteme za hranice hledáme nová řešení jednáme fér Oblast pracovněprávních vztahů V oblasti pracovněprávních vztahů a sociální politiky se společnost vždy snažila o zachování sociálního smíru a respektovala zákoník práce včetně navazující legislativy a platnou kolektivní smlouvu. Nástupy a výstupy ze společnosti roku 2010 nástupy do společnosti: 9 výstupy ze společnosti: 17 Fyzický počet zaměstnanců k dosáhl počtu 229 osob. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2010 byl 230,405. Sociální politika Sociální politika společnosti je dána platnou Kolektivní smlouvou. Ve společnosti je uplatněn 37,5 hodinový pracovní týden. Dovolená zaměstnanců je prodloužena o jeden týden nad zákonný nárok. Společnost dále přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění a životní pojištění, stravování a formou osobního účtu na rekreace. Na sociální program bylo společností vynaloženo cca 12 mil. Kč. Vzdělávání Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je ve společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., realizován formou zákonných školení a přezkoušení, prohloubením, zvýšením kvalifikace, rozvojem profesního a manažerského potenciálu a také jazykového vzdělávání. Na všechny rozvojové a vzdělávací aktivity byly společností uhrazeny náklady ve výši cca 4,4 mil. Kč

15 Vztahy s odbory Ve společnosti působí celkem 21 základních odborových organizací. V roce 2010 bylo odborově organizováno 28 % z celkového počtu zaměstnanců. Průběh kolektivního vyjednávání v roce 2010 ovlivnila především snaha o zajištění stability obsahu kolektivní smlouvy v době, kdy je nezbytné zvládnout negativní dopad externích faktorů. Výsledkem je zachování stávající výše mzdových tarifů a příplatků i pro rok Zaměstnavatel se současně zavázal, že nevypoví stávající kolektivní smlouvu po sjednanou dobu její platnosti, tj. do 31. prosince 2014, ani pokud mu to právní úprava v budoucnosti umožní. K podpisu dodatku ke kolektivní smlouvě pro rok 2011 došlo Odborové organizace plní úlohu zástupců zaměstnanců, což přináší vedle kolektivního vyjednávání další témata jednání a povinnosti zaměstnavatele. Cílem zaměstnavatele v této komunikaci je rozvoj motivace zaměstnanců a zachování sociálního smíru. Pro zajištění projednávání a vzájemného informování se konají pravidelná jednání každých 14 dnů. Mimo to pořádá zaměstnavatel pravidelné vícedenní jednání se zástupci zaměstnanců. Personální a sociální politika společnosti byla v průběhu roku řízena v kontextu Zákoníku práce, včetně navazující legislativy a platné Kolektivní smlouvy. Rovněž o organizačních změnách a vybraných řídicích dokumentech společnosti byli zástupci odborových organizací informováni a docházelo k jejich projednávání. V případě hromadného propouštění byl realizován outplacementový program. Cílem této aktivity je především zajistit odcházejícím zaměstnancům odbornou pomoc a připravit je na podmínky externího trhu práce. Přes rozdílnost zájmů obou sociálních partnerů byla ve většině případů nalezena cesta ke vzájemné dohodě a k zachování sociálního smíru. Struktura zaměstnanců Věková struktura zaměstnanců Kvalifikační struktura zaměstnanců ČEZ Prodej, s. r. o., k ČEZ Prodej, s. r. o., k Věk Počet % podíl ,30 % ,48 % ,88 % ,28 % nad ,06 % Celkem ,00 % Genderová struktura zaměstnanců ČEZ Prodej, s. r. o., k Pohlaví Počet % podíl Muži ,94 % Ženy 78 34,06 % Celkem ,00 % Vzdělání Počet %podíl Základní 1 0,44 % ÚS vzdělání 19 8,30 % S výučním listem 2 0,87 % S vyučením a maturitou 22 9,61 % Stř/SO všeobecné 5 2,18 % ÚSO s maturitou 87 37,99 % VOŠ 2 0,87 % Bakalářské 11 4,80 % Vysokoškolské 75 32,75 % Doktorské 5 2,18 % Celkem ,00 % skupina Čez

16

17 FINANČNÍ ČÁST skupina Čez

18 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Společníkovi společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.: I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. (dále jen společnost ) k uvedenou na stranách 20 34, ke které jsme 28. ledna 2011 vydali výrok následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., sestavenou k 31. prosinci 2010 za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., k 31. prosinci 2010 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice

19 II. III. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., k 31. prosinci 2010 uvedené ve výroční zprávě na stranách Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., k 31. prosinci Ernst & Young Audit, s.r.o. osvědčení č. 401 zastoupený partnerem Josef Pivoňka auditor, osvědčení č března 2011 Praha, Česká republika skupina Čez

20 ROZVAHA k (v tis. Kč) Běžné účetní období Minulé účetní AKTIVA Brutto Korekce Netto období / Netto AKTIVA CELKEM A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ MAJETEK B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1 Zřizovací výdaje 2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3 Software 4 Ocenitelná práva 5 Goodwill 6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1 Pozemky 2 Stavby 3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 Pěstitelské celky trvalých porostů 5 Základní stádo a tažná zvířata 6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 4 Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek C. OBĚŽNÁ AKTIVA C. I. Zásoby C. I. 1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Zvířata 5 Zboží 6 Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky ovládající a řídící osoba 3 Pohledávky podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní 7 Jiné pohledávky 8 Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. OSTATNÍ AKTIVA PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV D. I. Časové rozlišení D. I. 1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období 3 Příjmy příštích období

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s.

Výroční zpráva 2012. ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2012 ČEZ Distribuce, a. s. 012 Novinky v oblasti technologie distribučních sítí se plně využívají v projektu Smart region ve Vrchlabí. 022 Vzdělávání studentů technických oborů je velmi

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2010 44,3 TWh distribuovaná elektrická energie včetně ztrát 3,5 mil. počet odběrných míst 10,2 mld. Kč investice 850 Kč/MWh náklady na distribuci 1 MWh včetně ztrát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919

VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 VÝROČNÍ ZRÁVA 2008 1919 1919 V PRAZE ZALOŽENA FIRMA AERO AERO VODOCHODY - VÁŠ PRVOTŘÍDNÍ PARTNER V LETECKÝCH TECHNOLOGIÍCH 1919 2009 OBSAH 6 ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA 10 PROFIL SPOLEČNOSTI 12 HISTORIE 14

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007

Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Energetická burza Praha Výroční zpráva 2007 Ing. David Kučera generální sekretář Energetická burza Praha OBSAH Profil společnosti...4 Významné události v roce 2007 a 2008...6 Klíčové údaje...9 Úvodní slovo

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele............. 6 Profil společnosti........................ 7 Základní údaje o společnosti k 31. 12. 2013....... 8 Pracoviště společnosti...................

Více