ZŠ Boleslava Hrbka Leština

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZŠ Boleslava Hrbka Leština"

Transkript

1 ZŠ Boleslava Hrbka Leština ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Motto : Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka. J.A. Komenský Ekologická výchova směřuje k harmonii cítění, myšlení a odpovědného chování člověka k vnějšímu prostředí, živým organismům, ostatním lidem i vůči sobě samému. Cílem EVVO je vytvářet citové vazby dětí k přírodě a rodnému kraji, rozvíjet uvědomění si, že každý člověk může pozitivně ovlivnit stav životního prostředí a odpovědnost vůči budoucím generacím. Konečným cílem je pochopení a přijetí zásad trvale udržitelného života. Ekologická výchova a výchova pro udržitelný život by měla rozvíjet tyto znalosti, dovednosti a postoje: Využití kooperativních a komunikačních dovedností jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí Praktické dovednosti pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou Praktickou znalost přírodních a kulturních hodnot životního prostředí ve svém okolí a chápání příčin, následků a projevů jejich poškozování citového vztahu k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě Chápání postavení člověka v přírodě a hodnoty přírody, schopnost hodnotit různé postoje, názory a chování člověka k přírodě Chápání globálních souvislostí ( propojenosti současného světa) a příčin globálních problémů Chápání vzájemné závislosti ekonomického a sociálního rozvoje a stavu životního prostředí odpovědného jednání a aktivní a kvalifikované ( informované) účasti v ochraně životního prostředí. Hlavní zásady EVVO ve škole mimo jiné stanovuje Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních vydaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR 14.prosince 2001 pod j.č / Základní škola je zde uvedena jako jedna z institucí, které zajišťují plnění státního programu EVVO.

2 ROZSAH A OBSAH EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A VÝCHOVY PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT Kompetence Tematický okruh Znalosti Schopnosti dovednosti Postoje hodnoty Fungování lidské společnosti, mezilidské vztahy- význam pro péči o životní prostředí Pochopení významu spolupráce, komunikace a důvěry pro řešení problémů ŽP Pochopení rozdílů mezi individuálním a skupinovým řešením problému formulovat a regentovat názory, schopnost naslouchat a další komunikační dovednosti Kooperativní dovednosti volby odpovídající strategie řešení konfliktu Ochota spolupracovat, dodržovat dohodytolerance k odlišným postojům a názorům.

3 Příroda a ŽP v místě, v regionu a v ČR Znalost přírodních i kulturních hodnot místa a regionu Přehled o stavu a problémech ŽP místa, regionu, ČR Znalost základních pojmů a procesů v oblasti ekologie a ŽP Praktické dovednosti pro zacházení s rostlinami, živočichy, přírodou, pro pobyt v přírodě praktické aplikace znalostí z ekologie do zacházení s přírodou smyslového vnímání přírody, vnímání rozmanitosti a krásy přírody apod. Ocenění hodnot místa Ocenění hodnoty přírody Láska k domovu Láska k přírodě Postavení člověka v přírodě Znalost základních filozofických pohledů na postavení člověka v přírodě Chápání společného původu člověka a ostatních tvorů Chápání funkce organismů ve společenstvec h Citlivý vztah vůči ostatním organismům Etické normy v zacházení s přírodou Odpovědný vztah k přírodě Odmítnutí panského vztahu přírodě

4 Vývoj vztahu člověka a přírodyhistorický vývoj a budoucí perspektivy Znalost hlavních historických etap a zlomů ve vývoji vztahu člověka a prostředí (odlesnění po zemědělské revoluci, znečištění po průmyslové revoluci, globalizace..) Chápání různých scénářů budoucího vývoje Systémové myšlení, systémový pohled na svět Odpovědnost vůči budoucím generacím Globální souvislosti a globální problémy Chápání pojmu globální problém Přehled nejznámějších globálních problémů Systémové myšlení Kritické myšlení (schopnost vybírat podstatné, posuzovat důvěryschopnost informací atd.) Globální odpovědnost

5 Vzájemná závislost ekonomického rozvoje a ŽP Chápání pojmů obnovitelné a neobnoviteln é přírodní zdroje, udržitelný rozvoj Praktické schopnosti udržitelného zacházení s obnovitelný mi a neobnovitelnými zdroji v profesním životě Odpovědnost za udržitelné (šetrné ) zacházení s přírodními zdroji Nástroje ochrany ŽP Znalost nejdůležitějš ích nástrojů a možnosti ochrany životního prostředí (např. občanské iniciativy aj.). kritického hodnocení informací o ŽP a využití různých nástrojů jeho ochrany efektivního vyjednávání a řešení konfliktů v oblasti ŽP praktického využití jednotlivých nástrojů ochrany ŽP projektování, plánování Spotřebitelské návyky, ekologicky šetrné jednání Občanská angažovanost

6 Školní (dlouhodobý) program ekologické výuky Školní (dlouhodobý) program EVVO garantuje koordinátor EVVO, jehož jmenuje ředitel školy. Ten připraví ve spolupráci se všemi vyučujícími tzv. Roční plán EVVO. Do něj zahrnuje harmonogram konkrétních aktivit integrujících jednotlivé předměty, přehled environmentálních aktivit školní družiny, zájmových útvarů aj. Vyučující zařazují environmentální výchovu průběžně do výuky všech předmětů tak, aby korespondovala s probíraným učivem. Do učebních plánů jednotlivých předmětů či celoročního plánu školy zařazujeme následující metody a formy práce: Opakování učebních celků i prostřednictvím skupinové práce, případně pomocí vhodných netradičních pomůcek, vycházek s pozorováním, výzkumu, exkurzí aj. Projektové dny a exkurze zahrnující ekologickou výchovu Absolvování výukových programů středisek ekologické výuky dle aktuální nabídky ( např. Vila Doris Šumperk) Kroužky s přírodovědnou a ekologickou tematikou Přírodovědné soutěže Chov a péče o exotická zvířata chovaná v zookoutku. Školní program ekologické výuky o Roční plán akcí EVVO aktualizujeme vždy na začátku školního roku po předchozím projednání s pedagogy a zainteresovanými pracovníky školy. o Pedagogové navštěvují nejrůznější akce DVPP v oblasti EVVO. o Je samozřejmostí šetření energií ve škole, třídění odpadů, sběr kaštanů, pomerančové kůry apod. o V interiéru školy je bohatá zeleň, prostory školy jsou bohatě barevně zdobeny, péči o květiny mají na starost samotní žáci. o V budově školy je zookoutek, kde se děti budou starají o akvárium a křečka. o Žáci dodržují pitný režim, je jim umožněno odebírat mléko nebo čaj. o Žáci se podílí na recyklaci odpadů-plastové láhve a kartónové obaly jsou separovány. o Učitelská knihovna je dle možností doplňována novými tituly o Spolupráce s ekologickým centrem Sluňákov. o Spolupráce s obcí, rodiči a společenskými organizacemi při zajišťování soutěží a akcí v rámci EVVO. o Spolupráce se záchrannými nebo odchovnými stanicemi, ZO ČSOP Leština, promítání filmů s touto problematikou. o Spolupráce s koordinátorem protidrogové prevence na škole. o Škola je zařazena do sítě M.R.K.E.V. /METODIKA a REALIZACE KOMPLEXNÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY/

7 Roční program ekologické výuky pro školní rok 2012/2013 Program je zpracován dle jednotlivých tříd a jednotlivých předmětů: I. třída Předmět Ekologická témata Termín Projekt: Pes přítel člověka (ukázka výcviku psů) Člověk a Ochrana životního prostředí, nebezpečí pálení suché trávy, říjen-listopad jeho svět ochrana před požárem Zakládání krmelců, výroba krmítek, zdobení vánočního stromu prosinec pro zvířátka Sběr odpadků, čištění studánek březen Správný přístup k živým tvorům, zákaz týrání zvířat květen Tv Význam čistoty vody, zákaz mytí aut v řekách, únik odpadních červen látek do řek Vv Dary lesa, dřevo a jeho využití člověkem září Hv Chráněný živočich, čistota řek a rybníků- Žabička zelená, září Rybička maličká Zakládání ohně ve volné přírodě- ničení fauny a flóry - Okoř květen II. třída Předmět Ekologická témata Termín Prvouka Pobyt v lese- ochrana přírody, nebezpečí podzimních ohňů, chování v přírodě Význam ochrany zeleně, udržování pořádku, utváření kladného vztahu k přírodě, ke zvířatům, k ptactvu Zimní krmení zvěře- ochrana volně žijících zvířat a jejich význam pro nás Důležitost zdravé přírody pro naše zdraví průběžně prosinec-únor květen-červen Vv Zpracování odpadního materiálu a přírodnin průběžně Tv Návštěva bazénu význam čistoty vody, problém úniku odpadních vod v době konání plaveckého Český jazyk Popis situací, které ohrožují ŽP - chování v lese, na výletě - vytváření kladného vztahu k ŽP výcviku průběžně

8 III. třída Předmět Ekologická témata Termín Vv+Pč Člověk a jeho svět Průběžné rozvíjení smyslu pro krásu přírody a vztahu k ŽP Dary přírody ( dřevo a jeho využití člověkem) Přírodní materiály a práce s nimi ( kaménky, kůra, tráva, plody) papír, dřevěné odřezky, špejle, krabičky aj. Domov- jak mohu přispět k tomu, aby naše obec byla čistá a krásná - nádoby na třídění odpadu - jak by se mělo postupovat proti těm, co ničí zeleň - čím může být znečištěno ŽP - nebezpečí pálení trávy ( ochrana před požárem) Krajina kolem nás - vliv člověka na utváření krajiny v minulosti a současnosti Bezpečnost při pobytu v přírodě a) ohrožování přírody ( znečišťování různými odpady, trhání chráněných druhů rostlin, lámání větví, rušení zvěře hlukem ničení hnízd, ohrožení ohněm). b) ochrana přírody ( CHKO, NP) Přírodniny a lidské výtvory přírodniny živé a neživé, získávání surovin Likvidace odpadů Neživá příroda vzduch, půda, voda - ohrožování těchto zdrojů lidskou činností ( kácení lesů, znečišťování ovzduší, oceánů) - smog - čištění studánek Znečišťování ŽP -chemické látky ( hnojení, znečišťování prostředí průmyslovými závody) -pojem ekologie - horniny a nerosty využití a ochrana ( jeskyně) - půda, uhlí, ropa havárie ropných tankerů Živá příroda - rostliny- význam ochrany zeleně, význam stromů pro člověka - živočichové- ochrana volně žijících živočichů, boj proti týrání zvířat, jejich ochrana Člověk- vztah člověka k přírodě září-červen září říjen listopadprosinec leden únor březen průběžně IV. třída Předmět Ekologická témata Termín Přírodověda Význam ochrany zeleně, význam stromů pro člověka Ochrana volně žijících zvířat Podstata ozónové díry Ochrana krápníků a jeskyní průběžně

9 Boj proti týrání zvířat ( zákon na jejich ochranu) Ochrana ptactva Ekosystémy, jejich charakteristika, negativní zásahy do ekosystémů Ochrana vody, půdy před přílišným používáním umělých hnojiv Pravidla mladého ochránce přírody, zásady pobytu v ní září V. třída Předmět Ekologická témata Termín Přírodověda Ochrana přírody a ŽP Chráněná území v ČR NP, CHKO, ekosférické rezervace Chráněné rostliny a živočichové, Červená kniha září květen Vv Voda během šk. roku Vlastivěda,Př Oblasti ČR seznámení s ekologickými problémy jednotlivých regionů, průmyslové zóny Odpad ( třídění) Šetření energií Vztah člověka k přírodě prosinec-březen

10 Plánované akce během školního roku 2012/2013 : Zpracování školní analýzy SWOT /do konce školního roku / Aktualizace nástěnky s ekologickou a environmentální tematikou Nábor dětí do kroužku MOP / září / Pohodový běh / říjen/ Dýňový den aneb uspávání broučků a berušek / listopad/ Mikulášská nadílka Rozjímání u vánočního stromu Bleší trh /prosinec/ Pozorování zimní přírody, krmení ptáků, umístění krmítka v blízkosti školy Stavění sněhuláků před školou soutěž O nejhezčího sněhuláka Návštěva knihovny beseda nad knihou, výběr a prohlídka knih s přírodovědnou tematikou / březen / Pozorování přírody a řeky Moravy v rámci Mezinárodního dne vody /březen/ Velikonoční zvyky a tradice celoškolní projekt Vítání jara a pálení čarodějnic /duben/ Týden Země ekologické aktivity probíhající v rámci Dne Země Mezinárodní den rodiny a Svátek matek /květen/ Malování na asfalt v rámci Dne dětí Letní školní olympiáda

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013

Školní plán EVVO pro rok 2012/2013 Základní škola Zbraslavice, Komenského 190, 285 21 Zbraslavice --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) ROČNÍ PROVÁDĚCÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Průřezová opatření 1. Všem žákům naší školy průběžně poskytovat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro ochranu životního prostředí

Více

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY

EKOLOGICKÉ DESATERO KOMUNITNÍ ŠKOLY Úvod Ochrana životního prostředí se v současnosti stává a stala jednou ze základních priorit a potřeb společnosti. Řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO. 1. Ekologizace provozu školy ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Školní program EVVO je součástí koncepce naší školy a prolíná se veškerým školním chováním, výukou i výchovou, provozem školy i mezilidskými vztahy. Hlavním cílem je prosazovat a prohlubovat

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, JEŽOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE PRO ŽIVOT Struktura školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn

SOŠ a SOU Horšovský Týn SOŠ a SOU Horšovský Týn Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Magda Pavezová koordinátor EVVO 0 Obsah 1. Charakteristika školy 2 str. 2. Cíle environmentálního vzdělávání, výchovy

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014 Č.j.: 19/2013 Jar 1 1. ÚVOD Školní program EVVO vychází

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ZPRACOVATEL KONCEPCE ROZVOJE EVVO PRO ZŠ ŠENOV Jméno a příjmení, titul: Mgr. Tomáš Huťka Vzdělání, aprobace: OU v Ostravě, OV-TeV Vyučované předměty: OV, Dě Koordinátor EVVO: ano IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

Plán enviromentální výchovy

Plán enviromentální výchovy Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec Husinec, Kostnická ulice 227 PSČ 384 22 Plán enviromentální výchovy Motto:Ekologická výchova se dotýká každého jedince a celé školy. Zpracoval:

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice

Kompletní ŠVP. Základní škola Praha - Běchovice školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČENÍ S PROŽITKEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MOST, OKRUŽNÍ 1235 1/30 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název: Název školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více