Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU EVVO Koordinací EVVO na škole je pověřena Mgr. Květa Havlíková a paní Hana Hrubávychovatelka ve školní družině Hlavní cíl: Realizovat na škole i mimo ni takové kroky a aktivity, které by umožnily žákům, pedagogům i široké veřejnosti (rodinným příslušníkům) rozvíjet ve svém životě takové hodnoty, které by co nejvíce vycházely z myšlenek udržitelného způsobu života na Zemi a pozitivně ovlivnily i správný postoj každého jednotlivce ke svému budoucímu životu. Plán není neměnnou normou, může být doplňován a upravován podle změněných skutečností. Většina úkolů stanovených v tomto plánu bude platit trvale, jiné budou doplňovány v každém roce. U každého úkolu bude zapsána odpovědná osoba a termín splnění. Plán se bude vždy na konci roku vyhodnocovat (červen). I.Organizace výuky EVVO na škole Úkol č. 1 Výuka prvouky a přírodovědy v ročníku ZŠ bude probíhat podle osnov ŠVP ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA Začlenění problematiky environmentální výchovy do tematických plánů jednotlivých předmětů probíhá příležitostně podle vhodnosti probíraného učiva v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů nebo v rámci projektů, pomocí kterých na naší škole realizujeme jednotlivá průřezová témata ŠVP tedy i environmentální výchovu.. Termín: ve školním roce 2013/20114 Zodpovídají: všichni vyučující daných předmětů Úkol č. 2 Zaměřit se na metodiku realizaci třídních projektů Jednotliví třídní učitele a vychovatelé se v rámci DVPP budou zaměřovat i na oblast ekologických projektů Termín: celý školní rok2013/2014 Zodpovídají: koordinátor EVVO (Havlíková) Úkol č. 3

2 Realizace školních ekologických projektů a jejich vyhodnocování během školního roku Zrealizovat jeden třídní ekologický projekt a spolupodílet se na organizaci jednoho společného celoškolního projektu Termín: do konce dubna 2014 Úkol č. 4 Zaměřit se na organizování různých exkurzí Zajistit ve školním roce zajímavou exkurzi během školy v přírodě Termín: červen2014 Zodpovídají: J. Bienerová Úkol č. 5 Zadávat žákům výběrové domácí úkoly spojené s pozorováním přírody nebo s ekologickou problematikou (cíl č. 3) Stanovit si vhodné učivo, při kterém půjde zrealizovat dobrovolný úkol na ekologické téma Termín: školní rok 2013/2014 Zodpovídají: vyučující prvouky a přírodovědy Úkol č. 6 Využívat vhodné výukové programy na interaktivní tabuli s přírodovědnou nebo ekologickou tématikou Termín: během školního roku 2013/2014 Zodpovídají: H. Hrubá Úkol č. 7 Zaměřit se na nákup různých DVD s ekologickou tématikou Termín: do června 2014 Úkol č. 8 Využívat knihovnu Informačního centra ČSOP ve výuce i ve ŠD od září 2013, J. Bienerová, A. Typtová, H. Hrubá, J. Bienerová, A. Typtová, P. Dvořáková Úkol č. 9 Zapojení žáků do výtvarných soutěží s ekologickou tématikou podle nabídek institucí, či organizací Zodpovídají: H. Hrubá, A. Typtová, P. Dvořáková, K. Havlíková II. Zájmové vzdělávání Úkol č. 10 Zabezpečit přihlášení školy do systému M.R.K.E.V. Úkol č. 11

3 Doplňovat během roku do ŠVP pro ŠD příležitostné projekty se zaměřením na EVVO. Termín: během celého školního roku 2013/2014 Zodpovídají: P. Dvořáková a H. Hrubá Úkol č. 12 Usilovat o vznik nového zájmového kroužku zaměřeného na pozorování a výzkum EKO KLUB (cíl č. 7) Pokusit se dát do nabídky zájmových kroužků kromě MOP, ještě druhý oddíl pro starší žáky(4. a 5. ročník). Termín: září 2014 Úkol č. 13 Pokračovat v činnosti dětského oddílu SMAJLÍCI -MOP při ZO ČSOP 02/10 Votice při školní družině Zodpovídají: H. Hrubá Úkol č. 14 Přihlášení MOP do celoroční soutěže Živá zahrada Termín: školní rok 2013/2014 Zodpovídají: H. Hrubá Úkol č. 15 Zpracovat projekt na vylepšení školní zahrady Termín: do března 2014 Zodpovídají: H. Hrubá Úkol č. 16 Realizovat EVVO při škole v přírodě (měsíc červen). III.Vzdělávání pedagogů Úkol č. 16 Umožnit podle možností pedagogickým pracovníkům účastnit se jednou ročně nějaké formy vzdělávání se zaměřením na EVVO ( Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti environmentální výchovy bude vycházet z nabídky center ekologické výchovy, především Podblanického ekocentra ČSOP ve Vlašimi a Ochranou fauny v Táboře. Úkol č. 17 Doporučovat k samostudiu vhodné publikace se zaměřením na práci s dětmi v terénu, na pokusy a pozorováním (cíl č. 12) Termín: školní rok 2013/2014 a celý pedagogický sbor

4 IV. Financování Úkol č. 18 Sledovat možnosti získávání grantů a zpracovávat přihlášky do výběrových řízení se zaměřením na podporu a rozvoje EVVO Úkol č. 19 Zajistit finanční prostředky na realizaci úpravy školní zahrady Termín: duben 2014 Úkol č. 20 Vyhledávat ve spolupráci s rodiči, další sponzory, kteří chtějí podpořit ekologické programy na škole Konzultovat s rodiči na třídních schůzkách možnosti pro podporu některých našich aktivit a hledat společné, co nejefektivnější řešení Úkol č. 21 V rámci spolupráce se ZO ČSOP 02/10 Votice zajišťovat finanční prostředky pro oddíl MOP SMAJLÍCI a využívat projektů a grantů podporujících práci dětských oddílů v ČSOP V. Spolupráce Úkol č. 21 Obracet se na ekocentrum Čapí hnízdo při zajišťování odborných exkursí do terénu Zajistit jednu výpravu do přírody se zaměřením na určování vodních živočichů v chráněné lokalitě Podhrázkého rybníka Termín: jaro 2014 Zodpovídají: J. Bienerová, K. Havlíková Úkol č. 22 Realizovat ve spolupráci s Ekocentrem Čapí hnízdo velikonoční výpravu do přírody pro školní i další zájemce. Termín: , spolupracovníci z řad rodičů Úkol č. 23 Využívání výukových programů ekocenter ve výuce (viz. tabulka)

5 Centrum Projekt Poznámka Předmět/ročník Ochrana fauny Čapí Projekty o zvířatech Prvouka v r. hnízdo Exkurze na farmu Přírodopis 4 a 5 Ekocentrum ČSOP Votice Podblanické ekocentrum ČSOP ve Vlašimi Chráníme přírodu pro 3. tisíciletí - M.R.K.E.V. - školení pro učitele Třídění odpadů. realizován celoročně Škola přihlášena do tohoto projektu (certifikát) DVPP- MOP Mimo vyučování Celá škola TEREZA Les ve škole škola v lese Pracovní listy Prvouka 1-3 Přírodopis 4 a 5 MOP SMOP ČSOP Živá zahrada Celoroční aktivita MOP Smajlíci a ŠD Úkol č. 24 Zapojit do ekologizace provozu školy více žáky, nechat je zpracovávat různé návrhy řešení, Jak šetřit s energií a teplem apod. Termín: od září 2014 Úkol č. 25 Spolupracovat s rodiči při zabezpečování exkursí, besed, přednášek, dávání podnětů pro akce školy apod. (cíl č. 15) Pomoc rodičů při realizaci i zabezpečování školy v přírodě Termín: každoročně od ledna do června Úkol č. 26 Spolupráce s Mysliveckým sdružením HUBERT v Olbramovicích Školní družina organizuje v září - říjnu sběr plodů pro příkrm zvěře v zimě, sdružení hradí odměny a zajišťuje besedu o ochraně zvěře Termín: každoročně Zodpovídají: P. Dvořáková, H. Hrubá VI.Provoz školy Úkol č. 27 Více využívat venkovní třídu k výuce Promyslet častější využívání stolů a lavic při výuce různých předmětů a při práci ve školní družině od jara do podzimu Zodpovídají: P. Dvořáková, H. Hrubá a třídní učitelé Úkol č. 28 Pokračovat ve zjišťování ekostopy školy s využitím žáků

6 Zodpovídají: třídní učitelé Úkol č. 29 Zaměřit se na úspory ve škole s využitím činnosti EKO KLUBU (cíl č. 23) Zapojit žáky do důslednější realizace třídění odpadu ve škole a do šetření s vodou a elektřinou Termín: od září 2010, H. Křížková Úkol č. 30 Využívat při úklidu školy ekologicky šetrné výrobky Zodpovídají: H. Křížková Úkol č. 31 Celková rekonstrukce školy Na základě opakovaného podání žádosti na rekonstrukci školy z prostředků EU zrealizovat celkovou modernizaci v budově školy včetně půdní vestavby Termín: rozhodnutí do prosince 2010 Zodpovídají: zřizovatel Obec Olbramovice Úkol č. 32 Zabezpečit úspory plynu nastavováním úsporných režimů. Zodpovídají: H. Křížková. K. Havlíková Úkol č. 33 Zajišťovat funkčnost odvětrávacího systému a rekuperace řádným zajištěním revize zařízení Zodpovídají: H. Křížková, K. Havlíková Úkol č. 33 Šetření vodou využíváním dešťové vody na zalévání Zodpovídají: H. Křížková Úkol č. 34 Kompostování na školní zahradě., využití kompostéru Zodpovídají: H. Křížková a vyučující pracovních činností Úkol č. 35 Zlepšit péči o květinovou výzdobu školy, zvýšit rozmanitost druhů, stanovit služby ve třídách, opatřit květiny jmenovkami Zodpovídají: třídní učitelé a družinářky Úkol č. 36 Péče o zeleň před školou, odstraňování plevele, zalévání, okopávání a přihnojování dřevin.

7 VI. Odpady Úkol č. 36 Zapojit do sběrových soutěží dosud nezúčastněné žáky (cíl č. 8) Poučit ty žáky, kteří se ještě nezapojili do sběrů, o možnosti jak se zapojit Zodpovídají: třídní učitelé Úkol č. 37 Třídění školního odpadu Zajistit třídění papíru v každé třídě a ostatního odpadu (teprapaku a petláhví) do speciálních sběrových nádob na chodbě školy Zodpovídají: třídní učitelé PROJEKTY CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ Celoroční projekt zaměřený na sběr vytříděného papíru, petlahví, víček od petlahví, tetrapaku a vybitých baterií. Sbírá se podle sběrového kalendáře celý školní rok, přidělují se sběrové známky, odměňují se nejlepší sběratelé a nejlepší třídní kolektivy. Zodpovídají: třídní učitelé a H. Křížková RECYKLOHRANÍ Celoroční projekt zaměřený na sběr vybitých baterií a drobných elektrospotřebičů do speciálních kontejnerů se zajištěním bezplatného odvozu spojený s informacemi o přínosech recyklace tohoto druhu odpadu pro životní prostředí a s veřejnou osvětou Za realizované sběry a ekoaktivity získávají školy body a mají možnost zakoupit si za ně vhodné vybavení pro školu Zodpovídají: třídní učitelé ah. Křížková FIIGRUP recyklace Podpora sběru dalších surovin, hliníku, sběr pomerančové kůry. Zapojení školy do sběrových školních Zodpovídají: třídní učitelé a H. Křížková KAMPANĚ Realizace celosvětové kampaně zaměřené na pořádek UKLIĎME SVĚT! Termín: každoročně na jaře a na podzim Zodpovídají: vychovatelky ŠD VII. Školní projekty

8 Celoškolní projekt: Školní ekologická konference Realizace spočívá v tom, že žáci na škole během měsíce dubna realizují, v rámci oslav DNE ZEMĚ, jednotlivé třídní projekty Koncem měsíce se uskuteční veřejná prezentace výsledků těchto projektů před ostatními třídními kolektivy. Porota z žáků a z vyučujících oboduje sledované oblasti prezentace. Kolektivy obdrží diplom a drobné ceny od Ekocentra ČSOP Votice., třídní učitelé a vychovatelky ŠD Příležitostné projekty: DEN ZVÍŘAT DEN VODY DEN LESŮ DEN STROMŮ DEN BEZ AUT Zodpovídají: jednotliví vyučující a vychovatelé podle vlastního rozhodnutí VIII.Kalendářní přehled akcí realizovaných ve školním roce 2013/2014 Měsíc Akce říjen - listopad soutěž ve sběru kaštanů a žaludů říjen- květen CHRÁNÍME PŘÍRODU PRO 3. TISÍCILETÍ sběr papíru, PET lahví, víček od PET lahví, obalů TETRAPAK RECYKLOHRANÍ sběr baterií, a drobného elektrozařízení říjen Ukliďme svět! Den zvířat, Výtvarná soutěž ve škole, VÝSTAVA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ listopad Tvoříme z přírodnin- ve školní družině a při pracovní výchově prosinec Oživování vánočních zvyků- rozsvěcení vánočního stromu v obci,, Předvánoční školní jarmark Zdobení stromku pro zvířátka leden Přikrmování ptáků, pozorování ptáků na krmítku, únor Výroba a vyvěšování ptačích budek březen Vítání jara, pokračování projektu Živá zahrada duben Den Země, Školní ekologická konference, třídní projekty Velikonoční výprava do Čapího hnízda květen červen ukončení sběrových aktivit na škole Škola v přírodě Vyhodnocení projektů V Olbramovicích 12. září 2014 Mgr. Květa Havlíková koordinátor EVVO

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220

Koncepce EVVO. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Koordinátor EVVO: Mgr. Jaromír Cihlář. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Koncepce : Mgr. Jaromír Cihlář Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. 1 Obsah A. Koncepce školy v oblasti environmentální výchovy,

Více

Dlouhodobé záměry školy v oblasti EVVO 1. Priority a specifika školy ve výchově a vzdělávání Dlouhodobý cíl: 1. Posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy Dílčí cíl 1) Integrujeme průřezové téma Environmentální

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Plán environmentální výchovy

Plán environmentální výchovy ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Plán environmentální výchovy pro školní rok 2014/2015 září 2014 zpracoval: Mgr. Ludmila Poncarová Mgr. Jan Koťuha 1 Plán environmentální výchovy

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta

Základní škola Zelená Havířov - Životice. Plán EVVO. pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta Základní škola Zelená Havířov - Životice Plán EVVO pro školní rok 2014/2015 Environmentální vzdělání, výchova a osvěta -1- Environmentální vzdělání, výchova a osvěta. Environmentální výchova znamená: výchovu

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014

Environmentální výchova - rámcový plán pro rok 2013/2014 Environmentální výchova rámcový plán pro rok 2013/2014 Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240 Ředitelka: Mgr. Lenka Králová Garanti: Mgr. Alena Smolíková Koordinátor EVVO, projekt Ekoškola PaedDr.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE ) ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY ZŠ A MŠ RADNICE Název školy: Základní škola a Mateřská škola Radnice, příspěvková organizace Adresa školy: Sídliště 591, Radnice 338 28 E-mail:

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory ŠKOLNÍ PLÁN ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Vypracovala: Mgr. Zuzana Valešová Ve Všenorech 1. 9 2013 Schválila: Mgr. Renáta Bartoníčková

Více

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Plzeňského kraje (dále jen Koncepce EVVO ) Leden 2014 Změny provedené v tomto dokumentu se týkají bodů č. 1 ÚVOD, č. 3. SITUAČNÍ ANALÝZA a č. 7 SHRNUTÍ

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Vsetín Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Vsetín Dlouhodobý plán činnosti v oblasti EVVO (zpracován pro školní roky 2012/13 až 2015/16, je přílohou ŠVP)...... zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

P r o v á d ě c í p l á n

P r o v á d ě c í p l á n Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 P r o v á d ě c í p l á n 2015/2016 ZŠ a MŠ Tábor-Měšice, Míkova 64 Míkova 64 391 56 Tábor-Měšice Tel.: 381 253 340, 774 741 187 e-mail: zs.mesice@volny.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak nám. Komenského 237 příspěvková organizace PSČ 37862 tel./fax 384 399 115 IČ 70659214 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 a) základní údaje

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více