Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2013

2 Obsah 2013 Obsah: Skupina ČEZ a TEDOM a.s.. 2 Úvodní slovo generálního ředitele.. 4 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti. 5 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti 8 Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti 12 Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovně-právních vztazích.. 12 Události vzniklé po účetní závěrce společnosti.. 12 Hlavní údaje z účetní závěrky za rok Příloha k účetní závěrce k Struktura aktiv a pasiv.. 38 Struktura výnosů a nákladů.. 39 Zpráva statutárního orgánu společnosti

3 Skupina ČEZ a TEDOM a.s Společnost vlastní společnosti ČEZ, a.s. a TEDOM a.s. v následujících obchodních podílech: ČEZ Energo, s.r.o. ČEZ, a.s. 50,1% obchodní podíl TEDOM a.s. 49,9% obchodní podíl ČEZ, a.s. Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo. Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Z celkového objemu elektrické energie vyrobené v České republice připadají na Skupinu ČEZ téměř tři čtvrtiny. 2

4 Skupina ČEZ a TEDOM a.s TEDOM a.s. Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňuje především produkcí zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a provozováním technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie. V těchto oblastech patří mezi přední výrobce, provozovatele a exportéry. Kogenerace je moderním, vysoce účinným a zároveň ekologickým způsobem výroby elektřiny. Při procesu kogenerace je smysluplně využito odpadní teplo, jež vzniká při výrobě elektřiny. 3

5 Úvodní slovo generálního ředitele 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dostává se Vám do rukou výroční zpráva společnosti ČEZ Energo, s. r. o. za rok 2013 společnosti, která je renomovaným partnerem v oblasti energetiky a jejímž převažujícím předmětem podnikání je výroba, rozvod a dodávka tepelné a elektrické energie. Je již dobrou tradicí, že obdobně jako v předcházejících letech se i v roce 2013 naše společnost rozrostla o další lokality, v nichž poskytujeme naše služby. Obchodní aktivity společnosti budou i v letošním roce pokračovat s tím, že chceme získávat nové projekty v oblasti teplárenství a kombinované výroby tepelné a elektrické energie. Naším cílem je stát se v letošním roce největším provozovatelem kogeneračních jednotek v České republice. Jsem nesmírně rád, že společnost ČEZ Energo, s. r. o. vyvolává u našich zákazníků pocit solidního partnera, neboť naším standardem je zajištění vysoké profesionality a spolehlivosti poskytovaných služeb ve všech našich lokalitách. V Ostravě, dne 24. března 2014 Ing. Michal Rzyman 4

6 Zpráva nezávislého auditora 2013 Zpráva nezávislého auditora společníkům společnosti Na základě provedeného auditu jsme dne vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění: "Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti, se sídlem Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín, identifikační číslo , která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích za období od do a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán společnosti je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením a dále posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 5

7 Zpráva nezávislého auditora 2013 Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ČEZ Energo, s.r.o. k a nákladů a výnosů a_výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období od do , v souladu s českými účetními předpisy." Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Ověřili jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Energo, s. r. o. za období od do Za sestavení této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti ČEZ Energo, s. r. o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko k této zprávě o vztazích. Ověření jsme provedli v souladu s AS č. 56 Komory auditorů České republiky. Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli ověření s cílem získat omezenou jistotu, že zpráva o vztazích neobsahuje významné věcné nesprávnosti. Ověření je omezeno především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto ověření poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě našeho ověření jsme nezjistili žádné skutečnosti, které by nás vedly k domněnce, že zpráva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti ČEZ Energo, s. r. o. za období od do obsahuje významné věcné nesprávnosti. Zpráva o ověření výroční zprávy Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti s účetní závěrkou, která je v této výroční zprávě obsažena. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán společnosti ČEZ Energo, s.r.o. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. 6

8 Zpráva nezávislého auditora 2013 Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti k ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. V Brně dne 31. března 2014 BDO CA s. r. o., auditorské oprávnění č. 305 zastoupená partnerem: Ing. Jiří Kadlec auditorské oprávnění č

9 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti 2013 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti Charakteristika společnosti Společnost se zabývá výstavbou a následným provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla s instalovaným výkonem od stovek kw e až do jednotek MW e, a to již od roku 1996, tehdy ještě v rámci skupiny TEDOM. Je tedy v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla významnou a zavedenou společnosti, kterou v roce 2010 kapitálově posílil vstup ČEZ, a.s. Společnost byla následně přejmenována na Vzniklo tak silné spojení významného českého výrobce a provozovatele kogeneračních jednotek, společnosti TEDOM a.s., s nejvýznamnější českou energetickou společností ČEZ, a.s. Ve Skupině ČEZ doplňují zdroje lokální, tzv. decentralizovanou, výrobu energií, tj. výrobu energií v místě jejich spotřeby. Zároveň tak byl rozšířen i vliv Skupiny ČEZ v oblasti teplárenství v roce 2013 prodala Skupina ČEZ externím zákazníkům v České republice přes 20 tis. TJ tepla. Dlouhodobým cílem společnosti je provozovat centrálně řízené portfolio zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 200 MW e, k čemuž intenzivně směřují všechny aktivity společnosti. S ohledem na meziroční nárůst portfolia zdrojů je nutno konstatovat, že se v souladu s dlouhodobou strategií společnosti daří tento cíl průběžně naplňovat. Předmět činnosti společnosti Společnost provozovala ke konci roku 2013 celkem 73 kogeneračních jednotek a 87 dalších zdrojů tepla s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 32,580 MW e a tepelným výkonem přesahujícím 100 MW t. S dceřinou společností TI Energo, s.r.o., ve které drží od roku % obchodní podíl, činilo ke konci roku 2013 portfolio zdrojů celkem 78 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 35,094 MW e. Tyto zdroje jsou zejména provozovány buď v rámci vlastních či pronajatých systémů centrálního zásobování teplem (CZT), které jsou v České republice na rozdíl od většiny ostatních evropských zemí poměrně rozšířené, anebo jako vnořené zdroje do kotelen našich obchodních partnerů. Zákazníky společnosti jsou tedy systémy CZT, lokální komunální výtopny, dále pak průmyslové podniky či veřejné instituce. 8

10 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti 2013 Mapa provozů společnosti Výrobní lokality společnosti k Rozvoj projektů malé kogenerace se stal v rámci strategie Nová vize Skupiny ČEZ součástí pilíře zvaného Regionální energetika. Iniciativa Regionální energetika je důkazem koncentrace Skupiny ČEZ na domácí trh a jejími třemi hlavními směry jsou rozvoj teplárenství, rozšíření kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektřiny a tepla a využívání paliv nahrazujících uhlí zejména biomasy a komunálních odpadů. Prostřednictvím Regionální energetiky chce Skupina ČEZ navázat pevné a stabilní vazby s jednotlivými regiony České republiky, kterým nabízí komplexní řešení celého energetického řetězce - od výroby přes distribuci až po prodej energií. V řadě lokalit slouží k výrobě tepla stále staré uhelné či plynové zdroje, které je dnes výhodné nahradit moderními a velmi účinnými plynovými kogeneračními jednotkami, které vyrábějí zároveň elektřinu i teplo. 9

11 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti 2013 Provozy společnosti Provozy společnosti vnořená kogenerační jednotka do kotelny zákazníka Provoz Instalovaný tepelný výkon (kw) Instalovaný elektrický výkon (kw) Počet zdrojů Počet KJ Jihlava Frýdlant Sušice Třebíč Humpolec Bystřice n.p Adamov Votice Moravský Krumlov Brtnice Vrchlabí Kroměříž Nové Město nad Metují Vysoké Mýto Havlíčkův Brod Nýřany Postoloprty Vamberk Polička Bojkovice Kladruby Ústí nad Orlicí Rokycany

12 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti 2013 Provozy společnosti provoz kotelny, případně celého CZT Provoz Instalovaný tepelný výkon (kw) Instalovaný elektrický výkon (kw) Počet zdrojů Volyně Příbor Svitavy Světlá nad Sázavou Železná Ruda Zruč nad Sázavou Smiřice Jeseník Velká Chuchle Duchcov Osek Krupka Počet KJ Společnost disponuje vlastním kvalifikovaným provozním personálem, který provádí pravidelnou obsluhu a údržbu zařízení. V roce 2013 probíhaly na technologiích revize a kontroly dle zpracovaných plánů. Za celý rok se na provozech nevyskytnuly žádné významné poruchy, resp. havárie zařízení, které by narušily dodávku tepla odběratelům. Nejvýznamnějším prvkem ovlivňujícím prodej tepla tak byl nárůst instalovaného výkonu a průměrná venkovní teplota. Měsíc Průměrná venkovní teplota Průměrná venkovní 2012 ( C) teplota 2013 ( C) Leden 0,2-0,7 Únor -5,0 0,2 Březen 5,2 0,7 Duben 8,8 9,3 Květen 15,2 13,8 Červen 18,0 17,6 Červenec 19,5 21,2 Srpen 19,3 19,2 Září 14,4 13,1 Říjen 8,6 10,3 Listopad 6,0 5,2 Prosinec -0,7 2,1 11

13 Charakteristika a hlavní aktivity společnosti 2013 Souhrnné hodnoty za provozy společnosti v roce 2013 bez TI Energo s TI Energo Instalovaný výkon 32,580 MWe 35,094 MWe Výroba elektrické energie (brutto) 84,152 GWh 93,176 GWh Prodej elektrické energie 81,342 GWh 90,004 GWh Výroba tepla (brutto) 641,830 TJ 729,728 TJ Prodej tepla 611,247 TJ 690,426 TJ Aktivity v oblasti ŽP a pracovně-právních vztahů Díky kombinovanému způsobu výroby elektřiny a tepla a vysoké účinnosti přeměny primárního paliva přispívají kogenerační jednotky společnosti významným způsobem k úsporám emisí CO 2 a snížení znečištění ovzduší tuhými znečišťujícími látkami jsou tedy ohleduplné k životnímu prostředí. V oblasti pracovně-právních vztahů jsou dodržovány všechny legislativní závazky plynoucí z platných zákonů a vyhlášek, tato oblast včetně odměňování zaměstnanců je řízena vnitřními předpisy společnosti. Ve společnosti nepůsobí odborová organizace. V oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce nemusela v roce 2013 společnost řešit žádné mimořádné události byl evidován pouze jeden pracovní úraz, který byl klasifikován bez zavinění organizace. Z personálního hlediska je provozní úsek stabilizovaný, nicméně do budoucna se předpokládá významné navýšení pracovníků v provozním útvaru díky novým projektům a akvizicím. Předpokládaný budoucí vývoj činnosti společnosti Společnost, vznikla jako moderní a zákaznicky orientovaná společnost, jejímž úkolem je zajistit rozvoj a následný provoz malých lokálních výroben elektřiny a tepla. Cílovými partnery jsou obce a města, provozovatelé CZT, průmysl, nemocnice, sportovní areály, ubytovací zařízení nebo komplexy obytných či administrativních budov. Dlouhodobým cílem nově založeného podniku je instalovat a následně provozovat kogenerační jednotky o kumulovaném výkonu cca 200 MWe. Události vzniklé po účetní závěrce společnosti Žádné události po rozvahovém dni nenastaly. 12

14 Hlavní údaje z účetní závěrky 2013 Základní ekonomická charakteristika Ukazatel Jednotky Stav k Stav k Celková aktiva v tis. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný v tis. Kč majetek Zásoby v tis. Kč Pohledávky v tis. Kč Finanční majetek v tis. Kč Ostatní aktiva v tis. Kč Celková pasiva v tis. Kč Vlastní kapitál v tis. Kč základní kapitál v tis. Kč Cizí zdroje v tis. Kč Ostatní pasiva v tis. Kč Celkový obrat v tis. Kč Hospodářský výsledek před v tis. Kč zdaněním Počet zaměstnanců osoby EBITDA v tis. Kč CAPEX v tis. Kč

15 Hlavní údaje z účetní závěrky 2013 ROZVAHA (v tis. Kč) AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál - - Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek ocenitelná práva nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - - Dlouhodobý hmotný majetek pozemky stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí nedokončený dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek podíly ovládaná osoba Oběžná aktiva Zásoby materiál Dlouhodobé pohledávky pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba dlouhodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé pohledávky pohledávky z obchodních vztahů pohledávky ovládaná nebo ovládající osoba pohledávky podstatný vliv stát daňové pohledávky ostatní poskytnuté zálohy dohadné účty aktivní jiné pohledávky 14 8 Krátkodobý finanční majetek peníze účty v bankách Časové rozlišení náklady příštích období příjmy příštích období

16 Hlavní údaje z účetní závěrky 2013 PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál základní kapitál Kapitálové fondy emisní ážio ostatní kapitálové fondy oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku zákonný rezervní fond/nedělitelný fond statutární a ostatní fondy - - Výsledek hospodaření běžného účetního období neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy rezerva na daň z příjmů ostatní rezervy Dlouhodobé závazky vydané dluhopisy dlouhodobé přijaté zálohy odložený daňový závazek Krátkodobé závazky závazky z obchodních vztahů závazky ke společníkům, členům družstva a k úč. sdružení závazky k zaměstnancům závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění stát daňové závazky a dotace krátkodobé přijaté zálohy dohadné účty pasivní jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci - - Časové rozlišení výdaje příštích období

17 Hlavní údaje z účetní závěrky 2013 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč) Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony tržby za prodej vlastních výrobků Výkonová spotřeba spotřeba materiálu a energie služby Přidaná hodnota Osobní náklady mzdové náklady odměny členům orgánů společnosti a družstva náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu tržby z prodeje dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr.pol. v prov. oblasti a kompl. N příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním

18 Hlavní údaje z účetní závěrky 2013 CASH FLOW přehled o peněžních tocích (v tis. Kč) Běžné úč. období Minulé úč. období Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na počátku úč. období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace odpisy stálých aktiv zničení, fyzická likvidace, poškození, dary změna stavu opravných položek a rezerv zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv výnosy z dividend a podílů na zisku (s výjimkou inv. spol.) vyúčtované nákladové a výnosové úroky (mimo kapitalizovaných) případné úpravy o ostatní nepeněžní operace - - Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu změna stavu pohledávek z prov. činnosti, akt. účtů časového rozlišení a dohadných účtů aktivních změna stavu krátk. Závazků z prov. Činnosti, pas. Účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních změna stavu zásob změna stavu krátk. fin. majetku nespadajícího do peň.pr. a ekv. - - Čistý peněžní tok provozní činnosti před zdaněním a mimoř. pol Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně min.obd Příjmy a výdaje tvořící mimoř. HV, vč. daně z příjmu z mim. činnosti - - Přijaté dividendy a podíly na zisku - - Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností Dopady změn dlouhodobých (příp. krátk.) závazků spadajích do fin. č Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - - Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků Stav peněžních prostředků a peň. ekvivalentů na konci období

19 Příloha k účetní závěrce 2013 Příloha k účetní závěrce 31. prosinec

20 Příloha k účetní závěrce 2013 Příloha k účetní závěrce k v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností společnosti a z dalších podkladů, které má společnost k dispozici. I. Obchodní název účetní jednotky (firma) Údaje se uvádějí v tis. Kč. II. Obecné údaje 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 1.1 SPOLEČNOST NÁZEV: SÍDLO: Karolinská 661/4, Praha 8, Karlín, Česká republika IČ: PRÁVNÍ FORMA: společnost s ručením omezeným DATUM VZNIKU: 7. dubna 2010 ROZHODUJÍCÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI: Výroba, rozvod a prodej tepla a výroba a prodej elektrické energie. 1.2 OSOBY (FYZICKÉ, PRÁVNICKÉ), KTERÉ MAJÍ PODSTATNÝ VLIV NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV NA TÉTO ÚČETNÍ JEDNOTCE (ROVNÝ A VĚTŠÍ 20% ZK) Osoba Výše vkladu (v %) ČEZ a.s. 50,1 TEDOM a.s. 49,9 A) POPIS ZMĚN A DODATKŮ PROVEDENÝCH V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU 19

21 Příloha k účetní závěrce 2013 B) POPIS ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY BĚHEM UPLYNULÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ Generální ředitel Provozní ředitel Úsek provoz CZT + vnořené kogenerace (29 provozů)* Finanční ředitel Úsek správa společnosti Investiční ředitel Úsek investice *Oproti roku 2012 přibyly tyto provozy: Nýřany, Havlíčkův Brod, Kroměříž, Vysoké Mýto, Nové Město nad Metují, Frýdlant, Duchov, Osek u Duchcova, Ostrava, Krupka C) JMÉNA A PŘÍJMENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ: (K ROZVAHOVÉMU DNI) I) STATUTÁRNÍCH: Ing. Ivo Poukar, Ing. Lumír Žák, Ing. Michal Rzyman II) DOZORČÍCH: Ing. Mgr. Vladimír Hlavinka, Ing. Josef Jeleček, Mgr. Ing. Vojtěch Kopp, Marek Rosenbaum 2. ÚČASTI V PODNICÍCH 2.1 PODNIK, V NĚMŽ MÁ ÚČETNÍ JEDNOTKA PODSTATNÝ VLIV NEBO ROZHODUJÍCÍ VLIV (ROVNÝ A VĚTŠÍ 20% ZK) Název Sídlo podniku Výše obchodního podílu (%) Přímý vliv: TI Energo, s.r.o. Karolinská 661/4, Praha 8 - Karlín

22 Příloha k účetní závěrce 2013 Dne uzavřela společnost, Karolinská 661/4, Praha 8 Karlín, IČ: (dále jen ČEZ Energo), a Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: (dále jen Město Ivančice), Smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Na základě této smlouvy Město Ivančice převádí na ČEZ Energo svůj obchodní podíl ve společnosti TI Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8 Karlín, IČ: (dále jen TI Energo), ve výši 2% na společnost ČEZ Energo. Společnost ČEZ Energo se tedy stává 100% vlastníkem společnosti TI Energo. Tato změna byla v obchodním rejstříku zapsána dne 3. ledna SMLUVNÍ DOHODY MEZI SPOLEČNÍKY (ZAKLÁDAJÍCÍ ROZHODOVACÍ PRÁVA V TĚCHTO PODNICÍCH, BEZ OHLEDU NA VÝŠI PODÍLU NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU U TĚCHTO PODNIKŮ): Ing. Ivo Poukar: jednatel společnosti jednatel společnosti TI Energo, s.r.o. Ing. Lumír Žák: jednatel společnosti jednatel společnosti TI Energo, s.r.o. Ing. Michal Rzyman: jednatel společnosti 2.3 PODNIKY VE SKUPINĚ Vlastní kapitál (v tis. Kč) Účetní hospodářský výsledek (v tis. Kč) Název TI Energo, s.r.o ÚČETNÍ JEDNOTKY, V NICHŽ JE ÚČETNÍ JEDNOTKA SPOLEČNÍKEM S NEOMEZENÝM RUČENÍM Obchodní firma, název Sídlo Právní forma 2.5 OVLÁDACÍ SMLOUVY, SMLOUVY O PŘEVODECH ZISKU A JAKÉ POVINNOSTI Z NICH VYPLÝVAJÍ Společnost nemá zmíněné smlouvy. 21

23 Příloha k účetní závěrce ZAMĚSTNANCI 3.1 OSOBNÍ NÁKLADY Zaměstnanci Z toho řídící Z toho řídící Zaměstnanci zaměstnanci zaměstnanci Průměrný přepočtený počet Osobní náklady mzdové náklady odměny členům orgánů společnosti náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění sociální náklady VÝŠE ODMĚN ČLENŮM STATUTÁRNÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ, JAKOŽ I VÝŠE VZNIKLÝCH NEBO SJEDNANÝCH PENZIJNÍCH ZÁVAZKŮ BÝVALÝCH ČLENŮ VYJMENOVANÝCH ORGÁNŮ - ÚHRNNÁ VÝŠE (V PENĚŽNÍ I NATURÁLNÍ FORMĚ): STATUTÁRNÍCH DOZORČÍCH tis. Kč 552 tis. Kč 4. VÝŠE (PENĚŽNÍ A NATURÁLNÍ PLNĚNÍ) PŮJČEK, ÚVĚRŮ, POSKYTNUTÝCH ZÁRUK, OSTATNÍCH PLNĚNÍ OSOBÁM, KTERÉ JSOU STATUTÁRNÍM ORGÁNEM, ČLENŮM STATUTÁRNÍCH NEBO JINÝCH ŘÍDÍCÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ VČETNĚ BÝVALÝM OSOBÁM A ČLENŮM TĚCHTO ORGÁNŮ V ÚHRNNÉ VÝŠI ODDĚLENĚ ZA JEDNOTLIVÉ KATEGORIE OSOB 4.1 AKCIONÁŘŮM SPOLEČNÍKŮM 4.2 ČLENŮM ORGÁNŮ STATUTÁRNÍCH DOZORČÍCH ŘÍDÍCÍCH 22

24 Příloha k účetní závěrce 2013 III. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ INFORMACE 1.1 ZPŮSOB OCENĚNÍ A) ZÁSOB NAKUPOVANÝCH A VYTVOŘENÝCH VE VLASTNÍ REŽII Materiál a zboží je účtováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě, dopravné za dodání do provozovny. Materiál a zboží je oceňováno metodou pevných cen. B) DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU VYTVOŘENÉHO VLASTNÍ ČINNOSTÍ Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je o něm účtováno jako o zásobách způsobem A. Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. C) CENNÝCH PAPÍRŮ A MAJETKOVÝCH ÚČASTÍ Dlouhodobý finanční majetek do podniků ve skupině je účtován v pořizovací ceně. Je-li tržní hodnota tohoto finančního majetku trvale nižší než jeho účetní hodnota, je tato účetní hodnota snížena na hodnotu tržní. V případě přechodného snížení hodnoty tohoto majetku se tvoří opravná položka. Společnost provádí přecenění vkladů do dceřiných společností ekvivalenční metodou. D) ZPŮSOB STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY PŘÍSLUŠNÉHO MAJETKU A ZÁVAZKŮ Společnost Podíl na ZK, resp. na obchodním podílu v % Vlastní kapitál 2013 (v tis. Kč) Podíl na VK 2013 (v tis. Kč) Podíl na VK 2012 / vklad (v tis. Kč) Rozdíl (v tis. Kč) Účtování TI Energo, s.r.o /414 Celkem Dne uzavřela společnost, Karolinská 661/4, Praha 8 Karlín, IČ: (dále jen ČEZ Energo), a Město Ivančice, Palackého náměstí 196/6, Ivančice, IČ: (dále jen Město Ivančice), Smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Na základě této smlouvy Město Ivančice převádí na ČEZ Energo svůj obchodní podíl ve společnosti TI Energo, s.r.o., Karolinská 661/4, Praha 8 Karlín, IČ: (dále jen TI Energo), ve výši 2% na společnost ČEZ Energo. Společnost ČEZ Energo se tedy stává 100% vlastníkem společnosti TI Energo. 23

25 Příloha k účetní závěrce 2013 E) ZMĚNY REÁLNÉ HODNOTY V ÚČTOVÉ SKUPINĚ 41 (během účetního období) Účet Počáteční stav Změna Konečný stav ZPŮSOB STANOVENÍ REPRODUKČNÍ POŘIZOVACÍ CENY (MAJETKU OCENĚNÉHO A V TÉTO CENĚ POŘÍZENÉHO V PRŮBĚHU BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ): A) DRUHY VEDLEJŠÍCH POŘIZOVACÍCH NÁKLADŮ 1.3 PODSTATNÉ ZMĚNY (vč. vyčíslení peněžních částek těchto změn ovlivňující výši majetku, závazků a hospodářského výsledku - lze-li je reálně stanovit) A) ZPŮSOB OCEŇOVÁNÍ (DŮVOD): nenastaly - ČÁSTKA: B) POSTUP ODPISOVÁNÍ (DŮVOD): S platností od došlo ke změně odepisování kogeneračních jednotek převzatých v rámci přechodu části obchodního jmění (odštěpný závod KVET II) společnosti TEDOM a.s. (rozdělení odštěpení sloučením obchodního jmění účinné od ). Nově jsou účetní odpisy počítány dle životnosti jednotlivých projektů. C) POSTUP ÚČTOVÁNÍ (DŮVOD): nenastaly - ČÁSTKA: D) USPOŘÁDÁNÍ POLOŽEK ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (DŮVOD): nenastaly - ČÁSTKA: E) OBSAH VYMEZENÍ POLOŽEK ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (DŮVOD): změny plynoucí z vyhlášky 500/2002 Sb. - ČÁSTKA: 1.4 ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU: Opravné položky společnost tvoří netto způsobem, tj. je zaúčtován pouze rozdíl mezi celkovou výší opravných položek v minulém účetním období a celkovou výší opravných položek v platném účetním období. 24

26 Příloha k účetní závěrce 2013 A) POHLEDÁVKY Společnost stanoví opravné položky pro pochybné pohledávky podle vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků. Daňové opravné položky jsou tvořeny dle platných právních norem. K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 180 dnů je tvořena účetní opravná položka nad rámec daňové opravné položky do výše 50 % rozvahové hodnoty pohledávky. K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 360 dnů je tvořena účetní opravná položka nad rámec daňové opravné položky do výše 100% rozvahové hodnoty pohledávky. Druh opravné položky Počáteční stav Změna Konečný stav B) ZÁSOBY Opravné položky jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je vyšší než současná tržní hodnota příslušných zásob. Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací C) MAJETEK Druh opravné položky Způsob stanovení Zdroj informací 1.5 ZPŮSOB ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní odpisy jsou uplatňovány v souladu s odpisovým plánem. Daňové odpisy se nerovnají účetním. Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek je pro účely odpisování zatříděn do tříd podle jednotlivých odpisových skupin dle zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění. Stanovení daňových odpisů se provádí podle 26 až 32a zákona č. 586/1992 Sb. v platném znění. Používá se zrychleného a rovnoměrného odpisování. 1.6 ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU (SMĚNNÝ KURZ ČNB BĚŽNÝ, STÁLÝ S UVEDENÍM TERMÍNU JEJICH ZMĚN, V PRŮBĚHU ROKU I NA KONCI ROKU) Společnost používá pro přepočet cizích měn kurz, který se stanovuje na základě kurzovního lístku ČNB ke dni uskutečnění účetního případu. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v hospodářském výsledku. Měna Způsob přepočtu 25

27 IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ INFORMACE 1.1 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK (KROMĚ POHLEDÁVEK): A) PŘIJATÉ LEASINGY Poskytovatel leasingu Cena pořízení (v tis. Kč) Součet leasingových splátek (v tis. Kč) Současná zůstatková hodnota splátek (v tis. Kč) Konečná splatnost ČSOB Leasing /2017 Celkem Celkové leasingové splátky v roce: Rozpis částky současná zůstatková hodnota splátek podle faktické doby splatnosti Splatné do jednoho roku Splatné po jednom roce 277 tis. Kč 737 tis. Kč B) POSKYTNUTÉ LEASINGY Příjemce leasingu Cena pořízení Součet leasingových splátek Současná zůstatková hodnota splátek Konečná splatnost Předmět leasingu Celkové leasingové splátky v roce: Rozpis částky současná zůstatková hodnota splátek podle faktické doby splatnosti Splatné do jednoho roku Splatné po jednom roce 0 Kč 0 Kč C) POHYB DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU (PŘÍRŮSTKY - ZEJMÉNA NÁKUPEM A VLAST. ČINNOSTÍ, ÚBYTKY - ZEJMÉNA ODPISY DLE ODPISOVÉHO PLÁNU, VYŘAZENÍ Z DŮVODU LIKVIDACE A PRODEJE DLE HLAVNÍCH SKUPIN K POČÁTKU A KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ): Skupina ZC k 1.1. Přírůstky Úbytky ZC k ZC k 1.1. Přírůstky Úbytky ZC k Pozemky Stavby Stroje a zařízení Nedokončený majetek Zálohy Oceňovací rozdíl Celkem

28 Příloha k účetní závěrce 2013 Zálohy na dlouhodobý majetek souvisí s pořizováním projektů, které jsou popsány níže v části Významné nedokončené investiční akce. Tyto zálohy budou zúčtovány v průběhu roku 2014, kdy je naplánováno dokončení investičních akcí. Významné dokončené investiční akce: Instalace KJ Vrchlabí LK Instalace KJ Brtnice Instalace KJ Havlíčkův Brod Na Výšině Instalace KJ Havlíčkův Brod Smetanovo nám. Instalace KJ Havlíčkův Brod Žižkovo nám. Instalace KJ Vysoké Mýto Družba Instalace KJ Vysoké Mýto Vanice Instalace KJ Nové Město kotelna Malecí Instalace KJ Nové Město kotelna Bořetín Instalace KJ Kroměříž Oskol Instalace KJ Postoloprty Draguš Instalace KJ Postoloprty Dvořákova Trať Instalace KJ Nýřany - Luční Instalace KJ Nýřany - Komenského Instalace KJ Vamberk Instalace KJ Humpolec Na Rybníčku Instalace KJ Zeveta Bojkovice Instalace KJ Polička Hegerova Instalace KJ Polička Svépomoc Instalace KJ Moravský Krumlov Instalace KJ Frýdlant Instalace KJ Rokycany Instalace KJ Kladruby Instalace KJ Svitavy - Větrná Významné nedokončené investiční akce: Investiční záměry malé kogenerace (přípravné práce činnosti projektových manažerů) Instalace KJ Duchcov Instalace KJ Osek u Duchcova Instalace KJ Lipník nad Bečvou Hranická Instalace KJ Lipník nad Bečvou - Zahradní Instalace KJ Hodkovice nad Mohelkou Instalace KJ Hořovice Višňová Instalace KJ Kaznějov Instalace KJ Luhačovice Instalace KJ Ústí nad Orlicí Mazánkova 27

29 Příloha k účetní závěrce 2013 Instalace KJ Nové Strašecí Instalace KJ Broumov Instalace KJ Hlučín Instalace KJ Teplárna Ostrava Instalace KJ Krupka Dukelských hrdinů Instalace KJ Šumperk Instalace KJ Nymburk Instalace KJ Humpolec Fűgnerova Instalace KJ BAEST Benešov Instalace KJ ÚJV Řež Instalace KJ Nové Hrady Oceňovací rozdíl je tvořen: tis. Kč zůstatková cena oceňovacího rozdílu souvisejícího s odštěpením odštěpného podniku KVET II společnosti TEDOM a.s tis. Kč zůstatková cena oceňovacího rozdílu souvisejícího se vkladem odštěpného podniku KVET I společnosti TEDOM a.s tis. Kč zůstatková cena oceňovacího rozdílu souvisejícího s odštěpením projektu Sušice II společnosti TEDOM a.s. oceňovací rozdíly jsou odepisovány účetně 15 let DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK (PŘÍRŮSTKY - NÁKUPEM, ÚBYTKY - ZEJMÉNA ODPISY DLE ODPISOVÉHO PLÁNU, VYŘAZENÍ Z DŮVODU LIKVIDACE A PRODEJE DLE HLAVNÍCH SKUPIN K POČÁTKU A KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ) (V TIS. KČ): Skupina ZC k 1.1. Přírůstky Úbytky ZC k ZC k 1.1. Přírůstky Úbytky ZC k Software Ocenitelná práva Nedokončený majetek Celkem D) SOUHRNNÁ VÝŠE MAJETKU NEUVEDENÁ V ROZVAZE V POŘIZOVACÍCH, RESP. ODHADNÍCH CENÁCH (DROBNÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK NEUVEDENÝ V ROZVAZE) DDHIM: DDNIM: tis. Kč 280 tis. Kč E) ROZPIS HMOTNÉHO MAJETKU ZATÍŽENÉHO ZÁSTAVNÍM PRÁVEM (VĚCNÝM BŘEMENEM U NEMOVITOSTÍ) A INFORMACE O PODMÍNĚNOSTI NABYTÍ PRÁVNÍCH ÚČINKŮ VKLADU DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ ( 56 ODST. 7 VYHLÁŠKY Č. 500/2002 SB.): 28

30 Příloha k účetní závěrce 2013 Zastavený majetek 30 kogeneračních jednotek Pozemek p. č. 5468/640, v k. ú. Jihlava, obec Jihlava, zapsaný na LV č Pozemek p. č. St. 894/1, v k. ú. Čtyřicet Lánů, obec Svitavy, zapsaný na LV č Pozemek p. č. St. 604/51, v k. ú. Čtyřicet Lánů, obec Svitavy, zapsaný na LV č Provoz Adamov, Brtnice, Bystřice n. P., Frýdlant, Havlíčkův Brod, Jihlava, Kroměříž, Moravský Krumlov, Nové Město nad Metují, Sušice, Velká Chuchle, Votice, Vrchlabí, Vysoké Mýto, Svitavy, Světlá n. S., Humpolec Jihlava Svitavy Svitavy Forma zajištění Smlouva o zřízení zástavního práva k movitým věcem dle 156 a násl. občanského zákoníku ze dne Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne Smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne F) MAJETEK S VÝRAZNĚ VYŠŠÍM TRŽNÍM OCENĚNÍM NEŽ OCENĚNÍM V ÚČETNICTVÍ: Společnost eviduje v účetnictví: Kogenerační jednotky v účetní hodnotě 0 tis. Kč, jejich tržní hodnota je tis. Kč. Dopravní prostředky v účetní hodnotě 0 tis. Kč, jejich tržní hodnota je 790 tis. Kč. G) OBCHODOVATELNÉ CENNÉ PAPÍRY (DLE POSLEDNÍHO KURZU CP OBCHODOVANÉHO NA BURZE, NEBO V RMS): H) DLOUHODOBÉ MAJETKOVÉ CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI: TUZEMSKO Emitent Druh CP Počet CP Nominální hodnota Finanční výnos Tržní ocenění ZAHRANIČÍ Emitent Druh CP Počet CP Nominální hodnota Finanční výnos Tržní ocenění I) VYSVĚTLENÍ ČÁSTKY POLOŽKY B. I. 1 ZŘIZOVACÍ VÝDAJE J) CIZÍ MAJETEK UVEDENÝ V ROZVAZE Společnost nemá cizí majetek uvedený v rozvaze. 29

31 Příloha k účetní závěrce 2013 K) OSTATNÍ AKTIVA V rámci vztahů vůči státu je evidovaná i daň z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, která bude nárokovaná v lednu 2014, a to z důvodu změny v uplatňování daně z přidané hodnoty, ke které došlo v průběhu roku POHLEDÁVKY A) SOUHRNNÁ VÝŠE POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI: Výše v tis. Kč Doba do 30 dnů do 60 dnů 1 6 do 180 dnů 0 0 do 360 dnů a více dnů 0 0 Celkem B) POHLEDÁVKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ (POHLEDÁVKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ A PŮJČKY): Podnik ve skupině Výše v tis. Kč ČEZ, a.s ČEZ Distribuce, a.s ČEZ Teplárenská, a.s TEDOM a.s TI Energo, s.r.o Celkem POSKYTNUTÉ PŮJČKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ: TEDOM a.s. (jedná se o půjčku z titulu cash poolingu) tis. Kč TEDOM a.s. splatnost tis. Kč TI Energo, s.r.o. splatnost tis. Kč C) POHLEDÁVKY KRYTÉ DLE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NEBO VĚCNÉHO BŘEMENE (JIŠTĚNÉ JINÝM ZPŮSOBEM): Pohledávka k Allianz pojišťovna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Komerční banka, a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 30 Forma zajištění Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z pojistných smluv ze dne Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů ze dne Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů ze dne Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení bankovních účtů ze dne

32 Příloha k účetní závěrce 2013 OTE, a.s. ( tis. Kč) Obchodní smlouvy ( tis. Kč) Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze dne Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám z obchodních smluv ze dne D) INFORMACE O POHLEDÁVKÁCH, KTERÉ MAJÍ K ROZVAHOVÉMU DNI DOBU SPLATNOSTI DELŠÍ NEŽ 5 LET Pohledávka k Hodnota Poznámka TI Energo, s.r.o tis. Kč Smlouva o úvěrovém rámci č. 1/2012 E) VÝŠE POHLEDÁVEK URČENÝCH K OBCHODOVÁNÍ OCENĚNÝCH REÁLNOU HODNOTOU F) OSTATNÍ AKTIVA V roce 2013 byly vytvořeny dohadné položky aktivní v celkové výši tis. Kč. Jedná se zejména o dohadné položky na zelený bonus ve výši tis. Kč. Dále jsou v účetnictví evidovány dlouhodobé poskytnuté zálohy ve výši tis. Kč (nájemné) a krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši tis. Kč (zejména tis. Kč nájem, tis. Kč elektrická energie a tis. Kč plyn). 1.3 ZÁVAZKY A) SOUHRNNÁ VÝŠE ZÁVAZKŮ PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Doba Výše v tis. Kč do 30 dnů do 60 dnů do 180 dnů 0 0 do 360 dnů a více dnů 0 0 Celkem B) ZÁVAZKY K PODNIKŮM VE SKUPINĚ Podnik ve skupině Výše v tis. Kč ČEZ, a.s ČEZ Distribuce, a.s ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 0 4 ČEZ Prodej, s.r.o ČEZ Teplárenská, a.s ČEZ Energetické služby, s.r.o TEDOM a.s TI Energo, s.r.o Celkem

33 Příloha k účetní závěrce 2013 C) ZÁVAZKY KRYTÉ DLE ZÁSTAVNÍHO PRÁVA Závazek k Forma zajištění D) ZÁVAZKY (nepeněžní, peněžní) NEÚČTOVANÉ V ÚČETNICTVÍ A NEUVEDENÉ V ROZVAZE E) INFORMACE O ZÁVAZCÍCH, KTERÉ MAJÍ K ROZVAHOVÉMU DNI DOBU SPLATNOSTI DELŠÍ NEŽ 5 LET Závazek k Hodnota v Kč Poznámka Česká spořitelna, a.s ,-- Dne uzavřely společnosti a Česká spořitelna, a.s. Smlouvu o úpisu a vydání dluhopisů (dále jen Smlouva o úpisu), jejíž přílohu tvoří Emisní podmínky dluhopisů dle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě Smlouvy o úpisu společnost ČEZ Energo, s.r.o. vydala zastupitelné dluhopisy do celkové jmenovité hodnoty 650 mil. Kč (650 ks dluhopisů ve jmenovité hodnotě 1 mil. Kč), s pevnou úrokovou sazbou 3,14 % p. a., splatné v roce 2020, v listinné podobě ve formě na jméno. Dluhopisy jsou zastoupeny sběrným dluhopisem v listinné podobě bez kupónů. Česká spořitelna, a.s. tyto dluhopisy upsala a koupila. k eviduje vlastní dluhopisy v hodnotě 450 mil. Kč a závazek vůči České spořitelně, a.s. ve výši 200 mil. Kč. K dalším odkupům dojde v letech 2014 (400 mil. Kč) a 2015 (50 mil. Kč). Prodej vlastních dluhopisů je zohledněn na řádcích č. 31 a 32 Výkazu zisku a ztráty. Závazky vyplývající z vydaných dluhopisů jsou v souladu s Emisními podmínkami zajištěny ve prospěch České spořitelny, a.s. těmito zástavními právy a zajištěními: zástava nemovitostí a movitých věcí (více informací v části IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty; 1. Významné účetní informace; 1.1 Hmotný a nehmotný majetek; E) Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem) zástava pohledávek (více informací v části IV. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty; 1. Významné účetní informace; 1.2 Pohledávky; C) Pohledávky kryté dle zástavního práva nebo věcného břemene) zástava podniku vlastní blankosměnka avalovaná společností TI Energo, s.r.o., IČ: , se sídlem Karolinská 661/5, Praha 8 Karlín). 32

34 Příloha k účetní závěrce 2013 F) ZÁVAZKY Z ÚVĚRŮ Výše splátek v jednotlivých letech G) VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI 582 tis. Kč (ve lhůtě splatnosti) H) VÝŠE SPLATNÝCH ZÁVAZKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 251 tis. Kč (ve lhůtě splatnosti) I) VÝŠE EVIDOVANÝCH DAŇOVÝCH NEDOPLATKŮ 429 tis. Kč (ve lhůtě splatnosti) J) PENZIJNÍ ZÁVAZKY 9 tis. Kč K) ZÁVAZKY VŮČI CELNÍM ORGÁNŮM 0 tis. Kč L) OSTATNÍ PASIVA V roce 2013 byly vytvořeny dohadné položky pasivní v celkové výši tis. Kč. Jedná se zejména o dohadné položky na plyn ( tis. Kč), elektrickou energii (7 622 tis. Kč), nájem (4 803 tis. Kč), investice (3 701 tis. Kč) teplo (1 544 tis. Kč) a vodu (575 tis. Kč). Dále společnost eviduje ke konci roku výdaje příštích období v celkové výši tis. Kč, které sestávají zejména z odměn zaměstnanců za rok 2013 ve výši tis. Kč a z úroků z titulu dluhopisů ve výši tis. Kč. 1.4 VLASTNÍ KAPITÁL A) ZMĚNA STAVU VLASTNÍHO KAPITÁLU (V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ, NAPŘ. UPSÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU DARY, EMISNÍ ÁŽIO DOTACE DO KAPITÁLU, VÝPLATA DIVIDEND, NEREALIZOVANÉ ZISKY A ZTRÁTY ÚČTOVANÉ NA ÚČTU 414, POHYBY MEZI FONDY, NEROZDĚLENÝM ZISKEM MIN. LET, RESP. NEUHRAZENOU ZTRÁTOU MIN. LET A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK MIN. ÚČETNÍHO OBDOBÍ) 33

35 Příloha k účetní závěrce 2013 U přeměn společností u zanikající společnosti ve výši účtu 418 a u nástupnické společnosti použití tohoto účtu v rámci vlastního kapitálu (v případě že není sestavován přehled o změnách vlastního kapitálu dle čl. IV.) Titul Vlastní kapitál (v tis. Kč) zvyšující snižující Základní kapitál 0 0 Zákonný rezervní fond 44 0 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek ve schvalovacím řízení Zisk běžného období Celkem B) VÝZNAMNÉ POLOŽKY ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK VK C) DRUHY ROZDĚLENÍ ZISKU, RESP. ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY PŘEDCHOZÍHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ (EVENTUELNÍ NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ): Dle zápisu z Valné hromady společnosti konané dne se společníci jednomyslně shodli na použití zůstatku hospodářského výsledku účetního období r ve výši ,41 Kč následovně: Zákonný rezervní fond Neuhrazená ztráta minulých let ,-- Kč ,41 Kč D) ZÁKLADNÍ KAPITÁL DA) AKCIE (u a.s.) Druh Počet Nominální hodnota Nesplacený vklad Lhůta splatnosti Dluhopisy s právem výměny za akcie Počet DB) PODÍLY (u s.r.o.) Hodnota Společník Výše podílu Vklad Nesplacená část Lhůta splatnosti ČEZ, a.s. 50,1% tis. Kč 0 Kč TEDOM a.s. 49,9% tis. Kč 0 Kč 34

36 Příloha k účetní závěrce 2013 E) VYDANÉ AKCIE, VYMĚNITELNÉ DLUHOPISY NEBO PODOBNÉ CENNÉ PAPÍRY A PRÁVA BĚHEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ, ZMĚNY PODÍLŮ Akcie Počet Jmenovitá hodnota Dluhopisy Počet Rozsah práv Podíl ve firmě Původní výše (%) Nová výše (%) ZÁKONNÉ A OSTATNÍ (ÚČETNÍ) REZERVY: Stav na začátku Stav na konci účetního Druh rezervy Tvorba rezervy Čerpání rezervy účetního období období Rezerva na daň z příjmů REZERVA NA DAŇ Z PŘIJMŮ Důvod jejího vytvoření: Rezerva na daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2013 ve výši tis. Kč ( tis. Kč). V souladu s interpretací Národní účetní rady I-3 Rezerva na splatnou daň je rezerva na daň z příjmů na rok 2013 ve výši tis. Kč, ponížená o zálohy na daň z příjmů zaplacené v průběhu roku 2013 ve výši tis. Kč, vykazována na řádku č. 54 rozvahy. 1.6 DOMĚRKY SPLATNÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ 1.7 ROZPIS ODLOŽENÉHO DAŇOVÉHO ZÁVAZKU NEBO POHLEDÁVKY Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. Vykázaný odložený daňový závazek Odložená daň Dlouhodobý majetek Oceňovací rozdíl Sociální a zdravotní pojištění z vytvořených dohadů na odměny Účetní rezervy Odložený daňový závazek

37 Příloha k účetní závěrce 2013 V souladu s účetními postupy byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba pro rok 2014 tj. 19 %. 1.8 VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI DLE HLAVNÍCH ČINNOSTÍ (v tis. Kč): Hlavní činnost Tuzemsko Zahraničí Celkem Tržby z prodeje zboží Tržby za teplo, elektrickou energii a plyn Ostatní výnosy Celkem PŘIJATÉ DOTACE NA INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ÚČELY Dne podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci programu Eko-energie, Výzva III na projekt Instalace kogenerační jednotky, Duchcov společností ČEZ a.s. Vzhledem ke vzniku dceřiné spol. požádala spol. ČEZ o převod projektu na ČEZ Energo v roce 2011, ještě před schválením projektu. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno , č.j /3.1EED03-533/12/ Probíhá realizace projektu. Projekt Využití odpadního tepla KJ, Rozhodnutí č.j /3.1EED /13/61200, Probíhá realizace CELKOVÉ VÝDAJE VYNALOŽENÉ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ NA VÝZKUM A VÝVOJ 1.11 ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH SPOLEČNOSTÍ: A) STRUKTURA VLASTNÍHO KAPITÁLU PO PŘEMĚNĚ SPOLEČNOSTÍ A JEJÍ VZNIK B) FONDY Z PŘECENĚNÍ (ÚČET 418), KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU PŘEMĚNY C) DALŠÍ VÝZNAMNÉ ÚDAJE VE VZTAHU K PŘEMĚNÁM SPOLEČNOSTÍ 1.12 CHARAKTER A OBCHODNÍ ÚČEL OPERACÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY, JSOU-LI RIZIKA NEBO UŽITKY Z TĚCHTO OPERACÍ VÝZNAMNÉ, A POKUD JE ZVEŘEJNĚNÍ TĚCHTO RIZIK NEBO UŽITKŮ NEZBYTNÉ K POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE ÚČETNÍ JEDNOTKY; INFORMACE O FINANČNÍM DOPADU TĚCHTO OPERACÍ NA ÚČETNÍ JEDNOTKU. 36

38 Příloha k účetní závěrce INFORMACE O TRANSAKCÍCH, KTERÉ ÚČETNÍ JEDNOTKA UZAVŘELA SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU, VČETNĚ OBJEMU TAKOVÝCH TRANSAKCÍ, POVAHY VZTAHU SE SPŘÍZNĚNOU STRANOU A OSTATNÍCH INFORMACÍ O TĚCHTO TRANSAKCÍCH, KTERÉ JSOU NEZBYTNÉ K POCHOPENÍ FINANČNÍ SITUACE ÚČETNÍ JEDNOTKY, POKUD JSOU TYTO TRANSAKCE VÝZNAMNÉ A NEBYLY UZAVŘENY ZA BĚŽNÝCH TRŽNÍCH PODMÍNEK NÁKLADY NA AUDIT Za účetní období společnost vynaložila na audit prostředky ve výši 150 tis. Kč DALŠÍ VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI Ve Výčapech dne podpis člena stat. orgánu 37

39 Struktura aktiv a pasiv 2013 AKTIVA (v tis. Kč) Období Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení Aktiva celkem Stav k Stav k Aktiva k Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Časové rozlišení PASIVA (v tis. Kč) Období Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení Pasiva celkem Stav k Stav k Pasiva k Vlastní kapitál Cizí zdroje Časové rozlišení 38

40 Struktura výnosů a nákladů 2013 VÝNOSY (v tis. Kč) Období Provozní Finanční výnosy Mimořádné Výnosy výnosy výnosy celkem Výnosy za rok Provozní výnosy Finanční výnosy NÁKLADY (v tis. Kč) Období Provozní náklady Finanční náklady Daň z příjmů Náklady celkem Náklady za rok Provozní náklady Finanční náklady Daň z příjmu 39

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008

UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 ~iidvel~, 'tl',, 'tl' UCETNI ZAVERKA ZA ROK 2008 Sestavená dle zákona Č. 563/199 J Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více