V ý r o č n í z p r á V a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 0 1 3 V ý r o č n í z p r á V a"

Transkript

1 Výroční zpráva

2

3 Obsah Slovo úvodem...2 Základní charakteristika v historickém přehledu...4 Vývoj vybraných ukazatelů...5 Organizační struktura ke dni Vedení společnosti ke dni Zpráva vedení společnosti za rok Postavení společnosti...10 Lidské zdroje a komunikace...12 Integrovaný systém řízení...14 Výzkum a vývoj...15 Ochrana životního prostředí a bezpečnost...16 Vlastnická struktura skupiny BorsodChem ZRt. ke dni Finanční část...19 Výrok auditora...25 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou...27 Čestné prohlášení...28 Přílohy Účetní závěrka společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., za rok 2013

4 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, v naší společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. máme za sebou náročný, ale zároveň úspěšný rok Náročný proto, že celé její osazenstvo muselo vynaložit mnoho úsilí, aby úspěšný byl. A úspěšný proto, že se nám to společnými silami podařilo. Na tomto místě textu obvykle následuje výčet opatření a manažerských kroků v té či oné oblasti, která k tomuto výsledku přispěla, ale osobně to teď nepokládám za bezpodmínečně nutné. A to zejména proto, že řada věcí a aktivit, které byly dříve považovány za mimořádné, nebo měly žádoucím způsobem korigující charakter, se v posledních několika letech stala samozřejmou součástí naší systematické práce a řízení, a to vždy s ohledem na budoucno a stabilitu celé firmy. Jsem tomu opravdu rád a nevidím lepší způsob jak přispět k celkovému úspěchu celé mezinárodní skupiny Wanhua Industrial Group, jejíž jsme součástí. V dosaženém hospodářském výsledku se tak výrazně odráží systematická práce vedení společnosti, pozitivní efekt optimálního nastavení všech podnikových procesů a činností tak, abychom byli schopni maximálně efektivně reagovat na všechny vnitřní i vnější změny nejen z hlediska obchodně-finačního a výrobně-technického, ale i z pohledu využití lidského potenciálu naší společnosti. Stav a profesionální úroveň zaměstnanců lze považovat za stabilní, počet pracovních míst pak odpovídá potřebě nezbytného pokrytí všech podnikových procesů a míře využití výrobních kapacit, které se stejně jako v předchozím roce pohybovalo těsně pod úrovní jejich maxima. Tomu také odpovídá výše prodejů hlavních výrobků společnosti anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a speciálních aminů, která v meziročním srovnání vzrostla nebo byla na velmi podobné úrovni jako v roce Výrazný meziroční nárůst prodejů se podařil u objemově 2

5 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. druhého nejvýznamnějšího výrobku cyklohexylaminu, a to o více než 20 %. Žádoucí nárůst rovněž zaznamenal segment speciálních aminů, a to takřka 7 %. Management firmy pokračoval v naplňování střednědobé strategie společnosti. Finanční objem realizovaných investic činil celkem 118,1 mil. Kč, přičemž většina těchto prostředků směřovala především do pokračování programu zvýšení spolehlivosti a efektivnosti výrobního a energetického zařízení a rovněž do projektů s příznivým dopadem do oblasti životního prostředí a bezpečnosti, což rovněž kopíruje dlouhodobý záměr společnosti. K tomuto trvalému zlepšování environmentálně bezpečnostního profilu společnosti přispěla nejen systematická práce v oblasti snižování emisí (proti roku 2012 došlo například ke snížení emisí skleníkových plynů o 30 %) a nakládání s chemickými látkami, ale také transparentní politika komunikace s nejširší veřejností. Nosným prvkem této komunikace v celém roce 2013 bylo připomenutí 85. výročí zahájení výroby v našem průmyslovém areálu. Vrcholem oslav tohoto významného jubilea se stal květnový koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, se kterou nás pojí uzavřené partnerství. Jsem spolu s ostatními zaměstnanci hrdý na to, že jsme mohli důstojně oslavit toto výročí, ale především na to, že jsme společnými silami v mnohém pozitivně poznamenali a ovlivnili bohatou historii firmy. Velmi dobrý hospodářský výsledek za rok 2013 potvrzuje kvalitu a profesionalitu všech pracovníků BorsodChem MCHZ s.r.o., kteří svým aktivním přístupem výrazně přispěli k jeho dosažení. Za to jim patří mé poděkování, stejně jako dodavatelským firmám a partnerům, kteří s námi dlouhodobě na bázi korektních vztahů, spolupracují. Ing. Přemysl Antecký, MBA jednatel 3

6 Základní charakteristika v historickém přehledu Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v dnešní podobě navazuje na tradiční chemické výroby, jejichž vznik se datuje již do r Záměrem bylo tehdy využít blízkého zdroje koksárenského plynu pro zabezpečení předválečného československého hospodářství čpavkem, kyselinou dusičnou a umělými hnojivy podobně jako v okolní Evropě zahájena výroba Výroba byla zahájena v r. 1928, kdy začala výroba čpavku a síranu amonného. Výrobní program původně orientovaný na výrobu hnojiv byl pak po druhé světové válce rozšiřován a modernizován. Byla zavedena výroba formaldehydu a močovinoformaldehydových pryskyřic a rozšířeno zpracování vodíku pro hydrogenace. Postupně pak byla rozvíjena výroba cyklohexanonu jako základní suroviny pro výrobu silonu. Na výrobu hnojiv navázala rovněž výroba kyseliny šťavelové. Dnešní nosné výrobky společnosti anilin a cyklohexylamin mají svůj počátek v roce 1962, kdy bylo na tyto výroby postaveno poloprovozní zařízení. V roce 1971 byl zahájen provoz v nové výrobně fenolformaldehydových lisovacích hmot a pryskyřic. Dosud nejvýznamnější investice společnosti anilinový blok byla uvedena do provozu v roce Na anilinový blok navázala nová výrobna cyklohexylaminu a v roce 1992 byla uvedena do provozu nová výrobna speciálních aminů. Zásadní změnou prošla výroba vodíku, kde místo nízkoteplotního dělení koksárenského plynu byla zahájena výroba technologií parního reformingu zemního plynu. Postupně byla zvyšována kapacita výroby anilinu až na 165 kt ročně, což bylo umožněno výstavbou další moderní jednotky parního reformingu, jednotky adiabatické výroby nitrobenzenu a výstavbou dvou modernizovaných hydrogenačních linek výroby anilinu. Souběžně byly v důsledku optimalizace výrobního portfolia postupně zastaveny výroby sorbitu, kyseliny sírové, izopropylaminu, dusíku, kyslíku, argonu, hnojiv, dusičnanu a dusitanu sodného, čpavkové vody a kyseliny šťavelové. Po roce 1990 prošla společnost mnohými organizačními změnami a změnami ve vlastnické struktuře. Ke vzniku akciové společnosti Moravské chemické závody v roce 1990 došlo transformací ze státního podniku. Od do byly Moravské chemické závody formou odštěpného závodu součástí společnosti Aliachem, a.s. Dnešní společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., vznikla vyčleněním převážné části odštěpného závodu Moravské chemické závody z akciové společnosti Aliachem. Majoritním vlastníkem se stala společnost BorsodChem Zrt., která v roce 2006 navýšila svůj obchodní podíl a stala se 100% vlastníkem. V únoru 2011 získala celá skupina BorsodChem nového strategického majitele - Wanhua Industrial Group. Dnes je BorsodChem MCHZ, s.r.o., plně integrována v nadnárodním uskupení. Firma vlastní technologie a know-how výroby klíčových produktů a je schopna je dále rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu byla prodána do Japonska, kde úspěšně provozují dvě velkokapacitní jednotky. Více než desetina světové produkce anilinu je dnes vyráběna podle licence BorsodChem MCHZ, s.r.o. Společnost se v současné době zaměřuje na posílení surovinových vazeb ve skupině BorsodChem v souladu se strategickým záměrem investiční skupiny posílit svou pozici na trhu polyuretanů. Současně udržuje a rozvíjí portfolio malotonážních produktů speciální aminové chemie. 4

7 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Vývoj vybraných ukazatelů Hospodářské výsledky jednotka Tržby za prodej výrobků a služeb mil. Kč Export v cenách EXW mil. Kč Provozní hospodářský výsledek (EBIT) mil. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním mil. Kč Celková aktiva mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v zůstatkové ceně mil. Kč Odepsanost dlouhodobého hmotného majetku % Finanční prostředky vynaložené na investice mil. Kč Objem přidané hodnoty na 1 zaměstnance tis. Kč Objem tržeb za prodej výrobků a služeb na 1 zaměstnance tis. Kč Finanční analýza jednotka EBIT/SALES % 2,53 3,76 2,29 2,77 3,39 EBITDA/SALES % 8,12 7,27 5,80 5,91 6,58 ROE % 2,84 3,74 3,19 7,28 8,01 ROCE % 3,12 7,49 4,54 6,56 7,85 DEBT/EQUITY 0,60 0,59 0,60 0,43 0,45 LIQUIDITY 2,04 2,26 2,43 1,90 2,34 5

8 Organizační struktura ke dni Generální ředitel Asistenční centrum Interní audit Lidské zdroje a komunikace Specialista Finance Výroba Business Unit Aminy Technika a procurement Plánování a controlling Dispečink Výroba Aminy Energetika Informační technologie a systémy Anorganika R&D Centrum Kvalita, ekologie a bezpečnost Účetnictví Organika Prodej komodit Investice Údržba Prodej specialit Nákup Back Office Logistika 6

9 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Vedení společnosti ke dni Ing. Přemysl Antecký, MBA jednatel Ing. Vladimír Karkoška, MBA jednatel Dozorčí rada Hongjie Lu předseda István Zoltán Hegedüs člen Márton Döbröczöni člen 7

10 celkové výkony za rok 2013 Zpráva vedení společnosti za rok 2013 Výsledek hospodaření společnosti, jako významně exportně orientované firmy, před zdaněním za rok 2013 činil 131,6 mil. Kč a byl realizován v období částečného oživení na mimoevropských trzích. Z počátku roku však ještě přetrvávaly problémy s nedobrou politickou a finanční situací některých států EU, jež se rovněž postupně přenáší i do podnikatelského prostředí. Hodnota provozního výsledku hospodaření dosáhla výše 186,6 mil. Kč při celkových výkonech 5 507,2 mil. Kč, což je o 220,5 mil. Kč více než v loňském roce. Provozní zisk byl oproti loňskému roku rovněž vyšší, a to o 40,0 mil. Kč, v procentuálním vyjádření vyšší o 27,3%. Tržby za vlastní výrobky, zboží a služby dosáhly částky mil. Kč, což je o 228,4 mil. Kč více než loni. Za hlavní faktory, které ovlivnily vysoký a meziročně rostoucí objem tržeb, můžeme považovat kromě zvýšeného objemu prodejů v hmotovém vyjádření rovněž i trvale vysokou úroveň cen vstupních surovin a od nich z valné části odvislý objem realizačních cen. Po celý rok 2013 se výše prodejů, nejen hlavních výrobků společnosti anilinu a cyklohexylaminu, pohybovala blízko úrovni maximálního možného využití výrobních kapacit. Prodej většiny výrobků, kromě anilinu a kyseliny dusičné mateřské společnosti, v meziročním srovnání vzrostl nebo byl na velmi podobné úrovni jako v loňském roce. U anilinu, objemově nejvýznamnějšího produktu, činil tento meziroční pokles 7,2 tis. tun, což představuje pokles o 5,6%. Oproti předchozím letům se změnil poměr dodávek anilinu do mateřské společnosti a externím odběratelům. Dodávky do mateřské společnosti se meziročně zvýšily o 2,0 tis. tun, činily tak 116,9 tis. tun, externím odběratelům tak z kapacitních důvodů bylo dodáno o 9,2 tis. tun méně. Výrazný meziroční nárůst prodejů byl realizován u objemově druhého nejvýznamnějšího výrobku cyklohexylaminu, a to 3,1 tis. tun tj. o 20,3%. Nárůst objemu prodejů zaznamenal rovněž segment speciálních aminů, a to meziročně o 6,9% na 4,7 tis. tun. Plánovaný meziroční pokles prodejů o 1,9 tis. tun byl zaznamenán u kyseliny dusičné, dodávané převážně do mateřské společnosti, a to z důvodu zprovoznění nových výrobních kapacit. Na pozitivních výsledcích hospodaření se rovněž projevil stálý tlak na snižování nákladů a snaha o hledání dalších úspor v oblasti výrobních i administrativních nákladů společnosti, rovněž i hledání nových, cenově výhodnějších dodavatelů surovin ,2 mil. Kč tj. o 220,5 mil. Kč více než v roce 2012 Kladný hospodářský výsledek za rok 2013 měl za následek zvýšení vlastního kapitálu proti loňskému roku o 82,2 mil. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku oproti loňskému roku poklesla o 38,0 mil. Kč., čímž byl potvrzen v loni přerušený trend zaznamenaný v minulých letech, a to postupné zvyšování odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku, a tím i snižování jeho hodnoty. Na snížení hodnoty majetku se však rovněž podílí i jednorázový odpis poškozeného trubkového svazku výrobny vodíku po jeho nahrazení novým. K tomuto majetku však byla již dříve vytvořena opravná položka, jež byla po úspěšném zprovoznění jednotky rozpuštěna. Společnost použila pro financování vyšší stav cizích zdrojů proti minulému roku o 38,0 mil. Kč, na nárůstu se hlavně podílelo korunové vyjádření v EUR poskytnuté půjčky mateřskou společností po ČNB vynuceném oslabení české měny. Nárůst dlouhodobých závazků o 75,4 mil. Kč je kromě vyššího odloženého daňového závazku způsoben již zmíněným přeceněním cizoměnové půjčky po intervenci ČNB na finančních trzích. Naopak nižší jsou krátkodobé závazky, především z obchodních vztahů. Stav rezerv zaznamenal nárůst o 10,3 mil. Kč proti stavu minulého roku. Úměrný nárůstu závazků byl i nárůst stavu zásob o 96,6 mil. Kč, hlavně v položce výrobků, kdy se převážně jedná o zboží na cestě vyexpedované ze skladů, ale ještě před koncem roku nedošlé k zákazníkům či uložené v konsignačním skladu u zákazníka mimo areál společnosti. Došlo rovněž k významnému poklesu stavu pohledávek z obchodních vztahů, a to meziročně o 131,8 mil. Kč, což se odrazilo v nárůstu hotovosti na bankovních účtech. V lednu 2011 v souvislosti se vstupem nového majitele BorsodChem group bylo provedeno přefinancování celé skupiny BorsodChem, úvěr byl poskytnut Bank of China. BorsodChem MCHZ, s.r.o., přijal půjčku od mateřské společnosti, a to za stejných podmínek, jaké byly nastaveny Bank of China pro BorsodChem Zrt. V červenci loňského roku došlo k částečnému splacení části této půjčky ve výši 6 mil. EUR, což se společně s nižší hladinou úrokových sazeb projevilo v poklesu úrokových nákladů, meziročně ve výši 7,3 mil. Kč. Celkově byla finanční situace v průběhu celého roku stabilizovaná, nedocházelo k žádným problémům s financováním provozních potřeb společnosti a s platbami dodavatelům. Finanční výsledek hospodaření byl výrazně horší ve srovnání s tím z roku 2012, a to o 22,1 mil. Kč. Negativně byl ovlivněn vývojem směnných kurzů české měny, která byla po celý rok na slabších úrov- 8

11 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. ních oproti předchozímu roku, tento trend se zvýšil v posledních dvou měsících v souvislosti s intervencí ČNB na měnovém trhu s makroekonomickým cílem oslabení měny a zabránění deflace. Vstupem nového strategického vlastníka, společnosti Wanhua Industrial Group, který vyvrcholil koncem ledna 2011 tím, že se Wanhua Industrial Group stal jediným 100% vlastníkem skupiny BorsodChem Zrt. Wanhua Industrial Group stabilizoval finanční situaci BorsodChem group v provozní oblasti a rovněž poskytl prostředky na dokončení všech mateřskou společností rozestavěných investičních akcí majících za cíl zvýšení výrobních kapacit a lepší ekonomické parametry výrobních jednotek. Výdaje za investice realizované v roce 2013 činily 118,1 mil. Kč. Do těchto investičních výdajů byly zahrnuty i ty, vynaložené v souvislosti s registrací REACH. Na celkovém objemu výdajů se nejvýznamněji podílely pokračující akce z předchozího roku Výměna trubkového svazku na jednotce výroby vodíku, snížení emisí N 2 O na jednotkách výroben kyseliny dusičné a optimalizace technologie pro zachycování emisí benzenu. Počínaje rokem 2013 byla naše společnost zařazena do třetí fáze obchodování s emisními povolenkami. Ministerstvem životního prostředí byl schválen monitorovací plán a následně na základě hodnot předchozích let i příděl bezplatných povolenek. Realizací investičních akcí zaměřených na redukce emisí N 2 O naše společnost disponuje dostatečným množstvím těchto povolenek bez nutnosti dodatečného dokupování před odevzdáním. Výhled na rok 2014 Plán pro rok 2014 vychází z obdobného prodejního portfolia společnosti jako v letech minulých, předpokládá se realizace prodejů koncentrované kyseliny dusičné v první polovině roku, většinu však plánujeme vyrábět pouze pro vlastní spotřebu. Očekáváme stejně jako v roce 2013 maximální využití výrobních kapacit anilinu, objemy výroby ostatních hlavních výrobků na podobných úrovních. Prodeje anilinu jsou naplánovány na maximální možné úrovni využití výrobních kapacit, prodeje ostatních výrobků očekáváme na podobné či mírně vyšší úrovni, než byly v roce Předpokládaný objem tržeb za vlastní výrobky a služby činí mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek před započtením odpisů plánujeme na úrovni 274 mil. Kč. V souladu s investiční koncepcí holdingu je plánovaný objem investic 77 mil. Kč. V této hodnotě jsou zahrnuty akce započaté v minulých obdobích, ale rovněž nové zaměřené na snížení spotřeby zemního plynu při výrobě vodíku a zvýšení kapacit ve výrobně speciálních aminů. Od roku 2013 je naše společnost zahrnuta do systému měření a vykazování emisí, realizací akcí na snížení emisí v loňském roce očekáváme, i přes postupně se snižující příděl, dostatek zdarma přidělených emisních povolenek i v roce

12 Postavení společnosti Společnost BorsodChem MCHZ, s.ro. vyrábí a prodává především chemické výrobky organického charakteru, ale v menším množství i anorganického charakteru. Řadí se mezi významné světové výrobce aminů, a to zejména anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a řady speciálních aminů. Portfolio anorganických výrobků, dodávaných na trh je tvořeno vodíkem a koncentrovanou kyselinou dusičnou. Doplňkovým produktem společnosti je dietyloxalát. Objem tržeb za prodané výrobky v roce 2013 dosáhl výše mil. Kč v kontraktačních cenách, přičemž hodnota dodávek pro export z tržeb za prodané výrobky a služby činila mil. Kč. Výrobní kapacity byly naplněny na maximum, vzhledem k roku 2012 byly tržby vyšší v roce 2013 o 2%. Na tržbách se významnou měrou podílí základní produkt společnosti - anilin, který představuje 3/4 tržeb. Podstatná část výrobní kapacity anilinu byla v roce 2013 určena k dodávkám pro navazující výrobu MDI v mateřské společnosti v Maďarsku. Portfolio zákazníků anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu i speciálních aminů je tvořeno převážně tradičními odběrateli s potenciálem dalšího růstu, ale i nově získanými zákazníky, převážně z evropského a severoamerického kontinentu. V případě speciálních aminů představuje více než polovinu tržeb prodej polyuretanových katalyzátorů, které jsou určeny pro zpracovatelský segment PU pěn, stejně jako metyl-difenyl-isokyanát (MDI) vyráběný mateřskou společností. Prodej pro zahraniční odběratele Téměř veškerá produkce BorsodChem MCHZ, s.r.o. je stabilně určena pro export. Podíl tržeb z exportu dosahuje 97 % z celkových tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Cílem exportu anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu a speciálních aminů jsou převážně evropské trhy, přičemž ale podíl exportu mimo Evropu trvale stoupá. Velmi významný tržní podíl společnost vybojovala na dvou zámořských trzích v USA a Asii a to zejména s produkty cyklohexylaminem a dicyklohexylaminem. Prodej pro tuzemské odběratele Celkově pouze 3 % z celkových tržeb z prodeje výrobků a služeb jsou realizována na tuzemském trhu. Spotřeba výrobků společnosti v ČR je v porovnání s exportními trhy velmi malá. Příčinou je lokalizace spotřebitelské základny tj. výroben polyuretanových hmot, gumárenských chemikálií, chemikálií na úpravu vody a cyklamátů mimo Českou republiku. Podíl výrobků na tržbách v roce 2013 Tržby za export podle zemí za rok ,4 % 6,5 % 4,4 % 2,2 % 2,1 % 1,9 % 6,3 % 3,4 % 1,4 % 0,6 % 0,5 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 0,7 % 0,6 % 2,4 % 73,4 % 74,1 % cyklohexylamin (14,4 %) speciální aminy (6,3 %) dicyklohexylamin (3,4 %) dietyloxalát (1,4 %) kyselina dusičná (0,6 %) ostatní (0,5 %) anilin (73,4 %) USA (6,5 %) Indonésie (4,4 %) Španělsko (2,2 %) Německo (2,1 %) Švýcarsko (1,9 %) Belgie (1,5 %) Itálie (1,4 %) Holandsko (1,1 %) Indie (1,1 %) Francie (0,7 %) Kanada (0,6 %) Ostatní (2,4 %) Maďarsko (74,1 %) 10

13 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Charakteristika základních výrobků Anilin je výrobek generující největší podíl na tržbách společnosti. Jeho použití je široké, slouží jako základ pro výrobu MDI, tj. výchozího polotovaru ve výrobě polyuretanových hmot, které mají převážné užití v automobilovém a stavebním průmyslu, v průmyslu textilním, obuvnickém, nábytkářském atd. Anilin je s úspěchem používán rovněž jako poloprodukt pro výrobu gumárenských chemikálií, konkrétně se jedná o urychlovače vulkanizace a antidegradanty. Okrajově je anilin aplikován při výrobě barviv, farmaceutických přípravků a dalších chemických výrobků. Cyklohexylamin, který je v BorsodChem MCHZ, s.r.o., vyráběn z anilinu, je v Evropě a v USA používán hlavně k výrobě gumárenských chemikálií jako urychlovač vulkanizace a dále je používán jako jedna z chemikálií pro úpravu napájecí vody parních kotlů. Převládající aplikací cyklohexylaminu v jihovýchodní Asii je výroba umělých sladidel (cyklamátů). Výroba různých druhů speciálních chemikálií (např. inhibitorů koroze), také gumárenského urychlovače a uplatnění v segmentu maziv a olejů jsou hlavními aplikacemi dicyklohexylaminu. Speciální aminy (dimetylcyklohexylamin, pentametyldietylentriamin, dimetylbenzylamin a metyldicyklohexylamin) jsou využívány jako součást katalytických systémů při výrobě tuhých a polotuhých polyuretanových hmot. Další vyráběné speciální aminy se používají např. pro výrobu jader (slévárenská metoda Cold Box), pro výrobu agrochemikálií, farmaceutických meziproduktů nebo při výrobě organických barviv. Kyselina dusičná koncentrovaná byla dodávána výhradně pro mateřskou společnost v Maďarsku a je používána jako výchozí surovina pro výrobu TDI. Dietyloxalát je téměř výhradně dodáván pro výrobu agrochemických produktů. 11

14 Lidské zdroje a komunikace Rok 2013 lze v oblasti lidských zdrojů z hlediska počtu zaměstnanců a udržení jejich profesionální úrovně považovat za stabilní. Počet pracovních pozic odpovídal potřebě nezbytného pokrytí všech podnikových procesů a míře využití výrobních kapacit. Pozornost byla zaměřena zejména na cílené zkvalitňování a optimalizaci struktury ve vybraných úsecích, personální zabezpečení aktuálních i budoucích potřeb firmy při zajišťování plynulého obsazování pracovních pozic. I v tomto roce byl realizován program Pool určený především pro mladé absolventy nebo uchazeče s krátkou praxí, kteří se na převzetí výkonných pozic připravují v delším časovém horizontu. Pracovní pozice v poolu byly obsazovány s ohledem na efektivnější řešení budoucích potřeb zejména v souvislosti s generačními obměnami a v návaznosti na konkrétní plánované personální obměny s ohledem na potřebnou délku a rozsah přípravy. Dlouhodobou prioritou stále zůstává vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Cílem je získat a především udržet dostatečný počet kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců, jinými slovy mít správné lidi na správných místech. Z tohoto důvodu nemůžeme pouze spoléhat na udržování kvalifikace, ale musíme nabídnout svým zaměstnancům i možnost odborného a osobnostního rozvoje. V tomto roce se nám podařilo vytvořit podmínky pro uplatnění nového nástroje řízení lidských zdrojů, který nám umožňuje efektivnější řešení budoucích potřeb, a to Program zvyšování flexibility zaměstnanců. Do tohoto programu jsou a budou zařazováni zaměstnanci, u nichž je možné předpokládat schopnost přesahu a budoucího postupu nebo minimálně schopnost širšího záběru v horizontální rovině. Program je koncipován jako otevřený systém, do kterého budou průběžně vstupovat i noví zaměstnanci a má dvě části. V první části je nastaven plán zaškolování pro vytipované zaměstnance, druhá část obsahuje plán zaškolení v oblasti podpory sdílení dat. Vybraní zaměstnanci mají stanovené individuální plány s cíli, které musí během zaškolování zvládnout. Vzdělávací aktivity v roce 2013 byly zaměřeny především na zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon povolání dle platných právních předpisů, prohlubování kvalifikace, jazykovou přípravu klíčových zaměstnanců a inovační vzdělávání prostřednictvím odborných kurzů, školení a seminářů. Vybraní zaměstnanci byli zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci projektu Svazu chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. K udržení požadované kvalifikační úrovně a odbornosti nám pomáhá také trvalá spolupráce se školami všech stupňů, především formou souvislých odborných praxí a exkurzí. Dalším přínosem této dlouhodobé spolupráce je výrazný podíl na vytvoření pozitivního vnímání chemie, která může být zároveň šetrná k životnímu prostředí. Celkovou vysokou úroveň společnosti odráží také její sociální politika ve vztahu k zaměstnancům. Péče o zaměstnance je vyjádřena nejen důsledným naplňováním obsahu kolektivní smlouvy, ale také motivačními akcemi vedení společnosti, které jdou dokonce nad její rámec. I nadále však charakter většiny poskytovaných benefitů spočíval a bude spočívat především v nadrámcovém plnění Zákoníku práce, směrujících do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o zdraví zaměstnanců. V průběhu roku byla společností organizována pravidelná setkání vedení společnosti s odbory, kde byli zástupci odborů informováni o dění ve společnosti. V posledním čtvrtletí roku probíhalo kolektivní vyjednávání, které bylo zakončeno dohodou obou stran a uzavřením Kolektivní smlouvy na rok Vzájemné korektní vztahy podporují udržení sociálního smíru ve společnosti. 12

15 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Mezi aktivity lidských zdrojů patří také pole interní a externí komunikace. Tento útvar plní roli garanta při přípravě materiálů podnikové identity a jednotného vizuálního stylu a zároveň má velmi důležitou úlohu při řešení krizových situací. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně informováni o připravovaných či právě probíhajících změnách, o hospodářských výsledcích a o budoucích záměrech a plánech společnosti. Jako každoročně, i v roce 2013 byly publikovány Zpráva o vlivu na životní prostředí a Výroční zpráva. Naší trvalou snahou je akcent na budování a udržování pozitivního image naší společnosti a také na naplňování konkrétních forem spolupráce s jednotlivými externími subjekty. Na základě dlouhodobě korektně budovaných vztahů spolupracujeme se sousedícími městskými obvody, a to zejména podporou jejich kulturní a sociální činnosti. Pravidelně proběhla setkání vedení společnosti se zástupci samosprávy nejbližších městských obvodů, na kterém byli účastníci informováni o vývoji ve společnosti a seznámeni s připravovanými záměry v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu našich zařízení. 31. května 2013 oslavila naše společnost 85. výročí zahájení výroby. Vrcholem oslav byl slavnostní koncert s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Významní hosté z řad našich zahraničních vlastníků, obchodních partnerů a reprezentantů institucí, spolu s našimi zaměstnanci si na úvod vyslechli gratulační zdravici a poděkování předsedy představenstva a generálního ředitele skupiny Wanhua BorsodChem Group Jasona Dinga v podobě osobního dopisu určenému generálnímu řediteli Ing. Přemyslu Anteckému. Důstojná oslava tak byla především výrazem poděkování všem, kteří se na úspěších naší firmy podíleli a podílejí. Jsme přesvědčeni, že tato akce nejen potěšila všechny zúčastněné, ale také významně přispěla k udržení dobrého jména naší společnosti a jeho pozitivnímu vnímání širší veřejností. I nadále naše společnost podporuje činnost Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě-Zábřehu. Dlouhodobě se rovněž finančně podílíme na sponzorování Slezských dnů preventivní medicíny pořádaných Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a krajského odborného soustředění mladých talentovaných zájemců o chemii. Svým dílem také sponzorujeme realizaci oblíbené akce Chemie na Hradě ve spolupráci s vysokými školami v regionu. I v roce 2013 jsme pokračovali ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava, jejímž hlavním partnerem jsme se stali v roce Všechny tyto aktivity, jež jsou součástí dlouhodobé komunikační politiky, dokládají fakt, že si plně uvědomujeme svou roli nejen jako výrobní chemické společnosti, ale také jako významné odpovědné firmy působící v moravskoslezském regionu. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osoby) Podíl přidané hodnoty na 1 zaměstnance (tis. Kč) ,5 Vývoj průměrného měsíčního výdělku (tis. Kč) 30,5 Struktura nákladů na vzdělávání v roce % 30,0 29,3 31 % 29,5 29,0 28,5 28,2 28,8 28,9 22 % 28,0 27,5 27,0 26,3 27,1 34 % 26,5 26,0 25,5 25, Jazyková příprava 31 % Odborné vzdělávací akce 34 % Školení vyplývající z legislativy 22 % Vzdělávání klíčových zaměstnanců 13 % 13

16 Integrovaný systém řízení Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v roce 2013 nadále udržovala a rozvíjela integrovaný systém řízení, který zahrnuje společně systém řízení kvality, environmentální systém a bezpečnostní systém. Systém řízení kvality a environmentální systém řízení jsou certifikovány společností Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA) podle systémových norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Bezpečnostní systém je prověřován Státním úřadem inspekce práce podle systémové normy ČSN OHSAS 18001:2008. V roce 2013 provedla certifikační organizace LRQA dva dozorové audity, při kterých byl certifikát integrovaného systému řízení úspěšně obhájen. Environmentální systém a bezpečnostní systém pokrývají celou společnost, systém řízení kvality pak v rámci integrovaného certifikátu pokrývá činnosti související s produkty anilin, cyklohexylamin, dicyklohexylamin, speciální aminy, nitrobenzen, koncentrovaná kyselina dusičná, dietyloxalát a činnosti související s řízením návrhu a vývoje chemických produktů. Současná certifikovaná oblast systému řízení kvality zahrnuje přibližně 99,5 % produkce firmy z hlediska tržeb. V laboratoři útvaru kvality, ekologie a bezpečnosti byl v roce 2013 udržován akreditovaný systém kvality podle systémové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. V minulém roce toto pracoviště absolvovalo pravidelnou dozorovou návštěvu Českého institutu pro akreditaci, při které bylo osvědčení o akreditaci úspěšně obhájeno. Akreditace se vztahuje na oblast analytických metod v oboru zkoušení vod, zemin, ovzduší a pracovního prostředí včetně samostatného odběru vzorků. Společnost je od roku 2011 držitelem prestižního osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt v jeho nejvyšší verzi Zjednodušené celní postupy/bezpečnost a zabezpečení. Osvědčení poskytuje řadu výhod plynoucích zejména ze zjednodušení a urychlení postupů celního řízení, méně fyzických kontrol zboží a přednostní celní odbavení. Toto osvědčení je udělováno spolehlivým, finančně stabilním společnostem, které dlouhodobě dodržují celní požadavky, prokazují platební schopnost, mají uspokojivý a transparentní účetní i logistický systém a dodržují bezpečnostní normy. Osvědčení o akreditaci Osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt Certifikát integrovaného systému řízení 14

17 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Výzkum a vývoj Výzkumné a vývojové práce jsou zaměřeny především na oblast speciální aminové chemie. RaD centrum se zabývá řešením technologických problémů ve výrobě simulací a analýzou technologických procesů v laboratoři, ale i podporou zavádění nových výrobků a vývojem nových technologických postupů. Laboratoře jsou vybaveny testovacími vsádkovými i kontinuálním reaktorem a destilačními kolonami, pro vývoj nových technologií jsou využívány i obdobné aparáty ve čtvrtprovozním měřítku. K dispozici je rovněž moderní analytická technika. speciální projekty, jako je vývoj nových katalytických systémů a složitějších technologií výroby speciálních aminů. A také v rámci kooperace s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava a firmou Chemoprojekt Praha je v areálu BC MCHZ provozován testovací reaktor pro vývoj katalyzátorů na zneškodnění oxidů dusíku vznikajících při výrobě kyseliny dusičné. BorsodChem MCHZ poskytuje pro provoz tohoto reaktoru potřebné energie a reakční média. RaD centrum využívá vědeckého potenciálu akademického sektoru. Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze řeší 15

18 Ochrana životního prostředí a bezpečnost Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., klade při všech provozovaných činnostech důraz na ochranu životního prostření, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za dosahované výsledky v uvedených oblastech je společnost již od roku 1998 držitelem osvědčení Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii. Jeho poslední obhajoba proběhla v září 2012, platnost osvědčení je do října Dlouhodobá snaha o zajištění rovnováhy v oblasti ekonomické, environmentální a sociální byla v roce 2006 vyhodnocena představenstvem Svazu chemického průmyslu ČR a BorsodChem MCHZ, s.r.o., získal jako první v České republice Cenu udržitelného rozvoje. Na základě splnění požadavků na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) včetně systémových prvků týkajících se ochrany životního prostředí, požární ochrany a prevence závažných havárií společnost opakovaně v roce 2011 získala osvědčení programu Bezpečný podnik, platnost osvědčení je do května Všechny výrobní technologie společnosti jsou srovnatelné s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a jsou pro ně vydána platná integrovaná povolení. Stanovené emisní limity pro vypouštěné znečištění do ovzduší a do povrchových vod jsou dodržovány. V souladu s evropskou legislativou v oblasti chemických látek - Nařízení REACH - bylo v letech zaregistrováno u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách šestnáct produktů společnosti. Nedílnou součástí registrace látek byly Zprávy o chemické bezpečnosti, které stanoví bezpečné podmínky při výrobě a následném použití produktů jako látek podle REACH. V oblasti implementace Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) splnila společnost všechny legislativní požadavky a vytvořila podmínky k úspěšnému obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů ve třetím obchodovacím období v letech Emise vybraných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší na jednotku relevantní výroby (kg/t výroby) kg/t 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,64 0,56 0,61 0,48 0,095 0,111 0,26 0,015 0,014 0,005 oxidy dusíku organické látky Znečištění odpadních vod vypouštěnýchdo řeky Odry na jednotku relevantní výroby (kg/t výroby) kg/t 1 0,82 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,502 0,373 0,365 0,269 0,219 0,173 0,147 0,1030,088 0,115 0,056 0,064 0,065 0, CHSK BSK NH4+ 16

19 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Osvědčení Cena udržitelného rozvoje Osvědčení Responsible Care Certifikát Bezpečný podnik Produkce odpadů na jednotku relevantní výroby (kg odpadu/t relevantní výroby) Odběry a vypouštění vod z/do řeky Odry na jednotku relevantní výroby (m 3 /t výroby) kg/t 16 14,58 m 3 /t 22,48 21, ,10 4,10 3,40 3, ,76 11,85 9,14 7,36 8,49 6,67 5,87 4, odběr vypouštění Ukazatele pracovní úrazovosti ,11 6,29 6 6, ,20 1,05 1,17 1,02 2 1,65 1 0,56 0, počet pracovních úrazů frekvence úrazů: počet nově vzniklých PÚ na 1 mil. odpracovaných hodin četnost pracovních úrazů: počet nově vzniklých PÚ na 100 zaměstnanců počet zameškaných dnů V souladu s požadavkem neustálého zlepšování systémů řízení bylo v roce 2013 na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti včetně požární ochrany a ochrany zdraví při práci, vynaloženo celkem cca 72,1 % z celkových investičních nákladů společnosti. Byla realizována preventivní opatření směřující ke snížení znečištění odpadních vod a emisí skleníkových plynů, snížení surovinové a energetické náročnosti a zvýšení procesní bezpečnosti provozovaných technologií. V průběhu roku byla do trvalého provozu uvedena modernizace biologické čistírny odpadních vod obsahující mimo biologického stupně čištění i nitrifikaci, denitrifikaci a ozonizaci, což se významně projevilo na snížení úrovně znečištění vypouštěných odpadních vod. Bylo dokončeno umístění sekundárního katalyzátoru ve výrobnách kyselin dusičných, které umožní snížení emisí skleníkového plynu oxidu dusného přibližně o 85 % 17

20 Vlastnická struktura skupiny BorsodChem ZRt. ke dni First Chemical Holding Vagyonkezelő Kft. BorsodChem ZRt Petrochemia Blachownia S.A. (Poland) 100 % BC-MCHZ s.r.o. (Czech Republic) 100 % BC-Ablakprofil Kft. under liquidation (Hungary) 100 % BC-KC Formalin Kft. (Hungary) 66,67 % BorsodChem Italia S.r.l (Italy) 100 % BorsodChem MDI Production Ltd. 100 % BC-Energiakereskedő Kft. (Hungary) 100 % BC Erőmű Kft (Hungary) 26 % BorsodChem (Yantai) Company Ltd. 100 % Polimer Szolgáltató Kft. (Hungary) 100 % 18

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s.

10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. 10/2010 09/2011 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...........................................

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. 1. SčV, a.s. 2 0 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1. SčV, a.s. OBSAH 3 Základní údaje 4 Statutární orgány společnosti 5 Klíčové údaje 6 Úvodní slovo generálního ředitele 7 Organizační struktura 8 NAŠE SLUŽBY Výroba a distribuce

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více