V ý r o č n í z p r á V a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2 0 1 3 V ý r o č n í z p r á V a"

Transkript

1 Výroční zpráva

2

3 Obsah Slovo úvodem...2 Základní charakteristika v historickém přehledu...4 Vývoj vybraných ukazatelů...5 Organizační struktura ke dni Vedení společnosti ke dni Zpráva vedení společnosti za rok Postavení společnosti...10 Lidské zdroje a komunikace...12 Integrovaný systém řízení...14 Výzkum a vývoj...15 Ochrana životního prostředí a bezpečnost...16 Vlastnická struktura skupiny BorsodChem ZRt. ke dni Finanční část...19 Výrok auditora...25 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou...27 Čestné prohlášení...28 Přílohy Účetní závěrka společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o., za rok 2013

4 Slovo úvodem Vážené dámy, vážení pánové, v naší společnosti BorsodChem MCHZ s.r.o. máme za sebou náročný, ale zároveň úspěšný rok Náročný proto, že celé její osazenstvo muselo vynaložit mnoho úsilí, aby úspěšný byl. A úspěšný proto, že se nám to společnými silami podařilo. Na tomto místě textu obvykle následuje výčet opatření a manažerských kroků v té či oné oblasti, která k tomuto výsledku přispěla, ale osobně to teď nepokládám za bezpodmínečně nutné. A to zejména proto, že řada věcí a aktivit, které byly dříve považovány za mimořádné, nebo měly žádoucím způsobem korigující charakter, se v posledních několika letech stala samozřejmou součástí naší systematické práce a řízení, a to vždy s ohledem na budoucno a stabilitu celé firmy. Jsem tomu opravdu rád a nevidím lepší způsob jak přispět k celkovému úspěchu celé mezinárodní skupiny Wanhua Industrial Group, jejíž jsme součástí. V dosaženém hospodářském výsledku se tak výrazně odráží systematická práce vedení společnosti, pozitivní efekt optimálního nastavení všech podnikových procesů a činností tak, abychom byli schopni maximálně efektivně reagovat na všechny vnitřní i vnější změny nejen z hlediska obchodně-finačního a výrobně-technického, ale i z pohledu využití lidského potenciálu naší společnosti. Stav a profesionální úroveň zaměstnanců lze považovat za stabilní, počet pracovních míst pak odpovídá potřebě nezbytného pokrytí všech podnikových procesů a míře využití výrobních kapacit, které se stejně jako v předchozím roce pohybovalo těsně pod úrovní jejich maxima. Tomu také odpovídá výše prodejů hlavních výrobků společnosti anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a speciálních aminů, která v meziročním srovnání vzrostla nebo byla na velmi podobné úrovni jako v roce Výrazný meziroční nárůst prodejů se podařil u objemově 2

5 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. druhého nejvýznamnějšího výrobku cyklohexylaminu, a to o více než 20 %. Žádoucí nárůst rovněž zaznamenal segment speciálních aminů, a to takřka 7 %. Management firmy pokračoval v naplňování střednědobé strategie společnosti. Finanční objem realizovaných investic činil celkem 118,1 mil. Kč, přičemž většina těchto prostředků směřovala především do pokračování programu zvýšení spolehlivosti a efektivnosti výrobního a energetického zařízení a rovněž do projektů s příznivým dopadem do oblasti životního prostředí a bezpečnosti, což rovněž kopíruje dlouhodobý záměr společnosti. K tomuto trvalému zlepšování environmentálně bezpečnostního profilu společnosti přispěla nejen systematická práce v oblasti snižování emisí (proti roku 2012 došlo například ke snížení emisí skleníkových plynů o 30 %) a nakládání s chemickými látkami, ale také transparentní politika komunikace s nejširší veřejností. Nosným prvkem této komunikace v celém roce 2013 bylo připomenutí 85. výročí zahájení výroby v našem průmyslovém areálu. Vrcholem oslav tohoto významného jubilea se stal květnový koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava, se kterou nás pojí uzavřené partnerství. Jsem spolu s ostatními zaměstnanci hrdý na to, že jsme mohli důstojně oslavit toto výročí, ale především na to, že jsme společnými silami v mnohém pozitivně poznamenali a ovlivnili bohatou historii firmy. Velmi dobrý hospodářský výsledek za rok 2013 potvrzuje kvalitu a profesionalitu všech pracovníků BorsodChem MCHZ s.r.o., kteří svým aktivním přístupem výrazně přispěli k jeho dosažení. Za to jim patří mé poděkování, stejně jako dodavatelským firmám a partnerům, kteří s námi dlouhodobě na bázi korektních vztahů, spolupracují. Ing. Přemysl Antecký, MBA jednatel 3

6 Základní charakteristika v historickém přehledu Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v dnešní podobě navazuje na tradiční chemické výroby, jejichž vznik se datuje již do r Záměrem bylo tehdy využít blízkého zdroje koksárenského plynu pro zabezpečení předválečného československého hospodářství čpavkem, kyselinou dusičnou a umělými hnojivy podobně jako v okolní Evropě zahájena výroba Výroba byla zahájena v r. 1928, kdy začala výroba čpavku a síranu amonného. Výrobní program původně orientovaný na výrobu hnojiv byl pak po druhé světové válce rozšiřován a modernizován. Byla zavedena výroba formaldehydu a močovinoformaldehydových pryskyřic a rozšířeno zpracování vodíku pro hydrogenace. Postupně pak byla rozvíjena výroba cyklohexanonu jako základní suroviny pro výrobu silonu. Na výrobu hnojiv navázala rovněž výroba kyseliny šťavelové. Dnešní nosné výrobky společnosti anilin a cyklohexylamin mají svůj počátek v roce 1962, kdy bylo na tyto výroby postaveno poloprovozní zařízení. V roce 1971 byl zahájen provoz v nové výrobně fenolformaldehydových lisovacích hmot a pryskyřic. Dosud nejvýznamnější investice společnosti anilinový blok byla uvedena do provozu v roce Na anilinový blok navázala nová výrobna cyklohexylaminu a v roce 1992 byla uvedena do provozu nová výrobna speciálních aminů. Zásadní změnou prošla výroba vodíku, kde místo nízkoteplotního dělení koksárenského plynu byla zahájena výroba technologií parního reformingu zemního plynu. Postupně byla zvyšována kapacita výroby anilinu až na 165 kt ročně, což bylo umožněno výstavbou další moderní jednotky parního reformingu, jednotky adiabatické výroby nitrobenzenu a výstavbou dvou modernizovaných hydrogenačních linek výroby anilinu. Souběžně byly v důsledku optimalizace výrobního portfolia postupně zastaveny výroby sorbitu, kyseliny sírové, izopropylaminu, dusíku, kyslíku, argonu, hnojiv, dusičnanu a dusitanu sodného, čpavkové vody a kyseliny šťavelové. Po roce 1990 prošla společnost mnohými organizačními změnami a změnami ve vlastnické struktuře. Ke vzniku akciové společnosti Moravské chemické závody v roce 1990 došlo transformací ze státního podniku. Od do byly Moravské chemické závody formou odštěpného závodu součástí společnosti Aliachem, a.s. Dnešní společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., vznikla vyčleněním převážné části odštěpného závodu Moravské chemické závody z akciové společnosti Aliachem. Majoritním vlastníkem se stala společnost BorsodChem Zrt., která v roce 2006 navýšila svůj obchodní podíl a stala se 100% vlastníkem. V únoru 2011 získala celá skupina BorsodChem nového strategického majitele - Wanhua Industrial Group. Dnes je BorsodChem MCHZ, s.r.o., plně integrována v nadnárodním uskupení. Firma vlastní technologie a know-how výroby klíčových produktů a je schopna je dále rozvíjet. Licence na technologii výroby anilinu byla prodána do Japonska, kde úspěšně provozují dvě velkokapacitní jednotky. Více než desetina světové produkce anilinu je dnes vyráběna podle licence BorsodChem MCHZ, s.r.o. Společnost se v současné době zaměřuje na posílení surovinových vazeb ve skupině BorsodChem v souladu se strategickým záměrem investiční skupiny posílit svou pozici na trhu polyuretanů. Současně udržuje a rozvíjí portfolio malotonážních produktů speciální aminové chemie. 4

7 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Vývoj vybraných ukazatelů Hospodářské výsledky jednotka Tržby za prodej výrobků a služeb mil. Kč Export v cenách EXW mil. Kč Provozní hospodářský výsledek (EBIT) mil. Kč Hospodářský výsledek před zdaněním mil. Kč Celková aktiva mil. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v zůstatkové ceně mil. Kč Odepsanost dlouhodobého hmotného majetku % Finanční prostředky vynaložené na investice mil. Kč Objem přidané hodnoty na 1 zaměstnance tis. Kč Objem tržeb za prodej výrobků a služeb na 1 zaměstnance tis. Kč Finanční analýza jednotka EBIT/SALES % 2,53 3,76 2,29 2,77 3,39 EBITDA/SALES % 8,12 7,27 5,80 5,91 6,58 ROE % 2,84 3,74 3,19 7,28 8,01 ROCE % 3,12 7,49 4,54 6,56 7,85 DEBT/EQUITY 0,60 0,59 0,60 0,43 0,45 LIQUIDITY 2,04 2,26 2,43 1,90 2,34 5

8 Organizační struktura ke dni Generální ředitel Asistenční centrum Interní audit Lidské zdroje a komunikace Specialista Finance Výroba Business Unit Aminy Technika a procurement Plánování a controlling Dispečink Výroba Aminy Energetika Informační technologie a systémy Anorganika R&D Centrum Kvalita, ekologie a bezpečnost Účetnictví Organika Prodej komodit Investice Údržba Prodej specialit Nákup Back Office Logistika 6

9 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Vedení společnosti ke dni Ing. Přemysl Antecký, MBA jednatel Ing. Vladimír Karkoška, MBA jednatel Dozorčí rada Hongjie Lu předseda István Zoltán Hegedüs člen Márton Döbröczöni člen 7

10 celkové výkony za rok 2013 Zpráva vedení společnosti za rok 2013 Výsledek hospodaření společnosti, jako významně exportně orientované firmy, před zdaněním za rok 2013 činil 131,6 mil. Kč a byl realizován v období částečného oživení na mimoevropských trzích. Z počátku roku však ještě přetrvávaly problémy s nedobrou politickou a finanční situací některých států EU, jež se rovněž postupně přenáší i do podnikatelského prostředí. Hodnota provozního výsledku hospodaření dosáhla výše 186,6 mil. Kč při celkových výkonech 5 507,2 mil. Kč, což je o 220,5 mil. Kč více než v loňském roce. Provozní zisk byl oproti loňskému roku rovněž vyšší, a to o 40,0 mil. Kč, v procentuálním vyjádření vyšší o 27,3%. Tržby za vlastní výrobky, zboží a služby dosáhly částky mil. Kč, což je o 228,4 mil. Kč více než loni. Za hlavní faktory, které ovlivnily vysoký a meziročně rostoucí objem tržeb, můžeme považovat kromě zvýšeného objemu prodejů v hmotovém vyjádření rovněž i trvale vysokou úroveň cen vstupních surovin a od nich z valné části odvislý objem realizačních cen. Po celý rok 2013 se výše prodejů, nejen hlavních výrobků společnosti anilinu a cyklohexylaminu, pohybovala blízko úrovni maximálního možného využití výrobních kapacit. Prodej většiny výrobků, kromě anilinu a kyseliny dusičné mateřské společnosti, v meziročním srovnání vzrostl nebo byl na velmi podobné úrovni jako v loňském roce. U anilinu, objemově nejvýznamnějšího produktu, činil tento meziroční pokles 7,2 tis. tun, což představuje pokles o 5,6%. Oproti předchozím letům se změnil poměr dodávek anilinu do mateřské společnosti a externím odběratelům. Dodávky do mateřské společnosti se meziročně zvýšily o 2,0 tis. tun, činily tak 116,9 tis. tun, externím odběratelům tak z kapacitních důvodů bylo dodáno o 9,2 tis. tun méně. Výrazný meziroční nárůst prodejů byl realizován u objemově druhého nejvýznamnějšího výrobku cyklohexylaminu, a to 3,1 tis. tun tj. o 20,3%. Nárůst objemu prodejů zaznamenal rovněž segment speciálních aminů, a to meziročně o 6,9% na 4,7 tis. tun. Plánovaný meziroční pokles prodejů o 1,9 tis. tun byl zaznamenán u kyseliny dusičné, dodávané převážně do mateřské společnosti, a to z důvodu zprovoznění nových výrobních kapacit. Na pozitivních výsledcích hospodaření se rovněž projevil stálý tlak na snižování nákladů a snaha o hledání dalších úspor v oblasti výrobních i administrativních nákladů společnosti, rovněž i hledání nových, cenově výhodnějších dodavatelů surovin ,2 mil. Kč tj. o 220,5 mil. Kč více než v roce 2012 Kladný hospodářský výsledek za rok 2013 měl za následek zvýšení vlastního kapitálu proti loňskému roku o 82,2 mil. Kč. Hodnota dlouhodobého majetku oproti loňskému roku poklesla o 38,0 mil. Kč., čímž byl potvrzen v loni přerušený trend zaznamenaný v minulých letech, a to postupné zvyšování odepsanosti dlouhodobého hmotného majetku, a tím i snižování jeho hodnoty. Na snížení hodnoty majetku se však rovněž podílí i jednorázový odpis poškozeného trubkového svazku výrobny vodíku po jeho nahrazení novým. K tomuto majetku však byla již dříve vytvořena opravná položka, jež byla po úspěšném zprovoznění jednotky rozpuštěna. Společnost použila pro financování vyšší stav cizích zdrojů proti minulému roku o 38,0 mil. Kč, na nárůstu se hlavně podílelo korunové vyjádření v EUR poskytnuté půjčky mateřskou společností po ČNB vynuceném oslabení české měny. Nárůst dlouhodobých závazků o 75,4 mil. Kč je kromě vyššího odloženého daňového závazku způsoben již zmíněným přeceněním cizoměnové půjčky po intervenci ČNB na finančních trzích. Naopak nižší jsou krátkodobé závazky, především z obchodních vztahů. Stav rezerv zaznamenal nárůst o 10,3 mil. Kč proti stavu minulého roku. Úměrný nárůstu závazků byl i nárůst stavu zásob o 96,6 mil. Kč, hlavně v položce výrobků, kdy se převážně jedná o zboží na cestě vyexpedované ze skladů, ale ještě před koncem roku nedošlé k zákazníkům či uložené v konsignačním skladu u zákazníka mimo areál společnosti. Došlo rovněž k významnému poklesu stavu pohledávek z obchodních vztahů, a to meziročně o 131,8 mil. Kč, což se odrazilo v nárůstu hotovosti na bankovních účtech. V lednu 2011 v souvislosti se vstupem nového majitele BorsodChem group bylo provedeno přefinancování celé skupiny BorsodChem, úvěr byl poskytnut Bank of China. BorsodChem MCHZ, s.r.o., přijal půjčku od mateřské společnosti, a to za stejných podmínek, jaké byly nastaveny Bank of China pro BorsodChem Zrt. V červenci loňského roku došlo k částečnému splacení části této půjčky ve výši 6 mil. EUR, což se společně s nižší hladinou úrokových sazeb projevilo v poklesu úrokových nákladů, meziročně ve výši 7,3 mil. Kč. Celkově byla finanční situace v průběhu celého roku stabilizovaná, nedocházelo k žádným problémům s financováním provozních potřeb společnosti a s platbami dodavatelům. Finanční výsledek hospodaření byl výrazně horší ve srovnání s tím z roku 2012, a to o 22,1 mil. Kč. Negativně byl ovlivněn vývojem směnných kurzů české měny, která byla po celý rok na slabších úrov- 8

11 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. ních oproti předchozímu roku, tento trend se zvýšil v posledních dvou měsících v souvislosti s intervencí ČNB na měnovém trhu s makroekonomickým cílem oslabení měny a zabránění deflace. Vstupem nového strategického vlastníka, společnosti Wanhua Industrial Group, který vyvrcholil koncem ledna 2011 tím, že se Wanhua Industrial Group stal jediným 100% vlastníkem skupiny BorsodChem Zrt. Wanhua Industrial Group stabilizoval finanční situaci BorsodChem group v provozní oblasti a rovněž poskytl prostředky na dokončení všech mateřskou společností rozestavěných investičních akcí majících za cíl zvýšení výrobních kapacit a lepší ekonomické parametry výrobních jednotek. Výdaje za investice realizované v roce 2013 činily 118,1 mil. Kč. Do těchto investičních výdajů byly zahrnuty i ty, vynaložené v souvislosti s registrací REACH. Na celkovém objemu výdajů se nejvýznamněji podílely pokračující akce z předchozího roku Výměna trubkového svazku na jednotce výroby vodíku, snížení emisí N 2 O na jednotkách výroben kyseliny dusičné a optimalizace technologie pro zachycování emisí benzenu. Počínaje rokem 2013 byla naše společnost zařazena do třetí fáze obchodování s emisními povolenkami. Ministerstvem životního prostředí byl schválen monitorovací plán a následně na základě hodnot předchozích let i příděl bezplatných povolenek. Realizací investičních akcí zaměřených na redukce emisí N 2 O naše společnost disponuje dostatečným množstvím těchto povolenek bez nutnosti dodatečného dokupování před odevzdáním. Výhled na rok 2014 Plán pro rok 2014 vychází z obdobného prodejního portfolia společnosti jako v letech minulých, předpokládá se realizace prodejů koncentrované kyseliny dusičné v první polovině roku, většinu však plánujeme vyrábět pouze pro vlastní spotřebu. Očekáváme stejně jako v roce 2013 maximální využití výrobních kapacit anilinu, objemy výroby ostatních hlavních výrobků na podobných úrovních. Prodeje anilinu jsou naplánovány na maximální možné úrovni využití výrobních kapacit, prodeje ostatních výrobků očekáváme na podobné či mírně vyšší úrovni, než byly v roce Předpokládaný objem tržeb za vlastní výrobky a služby činí mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek před započtením odpisů plánujeme na úrovni 274 mil. Kč. V souladu s investiční koncepcí holdingu je plánovaný objem investic 77 mil. Kč. V této hodnotě jsou zahrnuty akce započaté v minulých obdobích, ale rovněž nové zaměřené na snížení spotřeby zemního plynu při výrobě vodíku a zvýšení kapacit ve výrobně speciálních aminů. Od roku 2013 je naše společnost zahrnuta do systému měření a vykazování emisí, realizací akcí na snížení emisí v loňském roce očekáváme, i přes postupně se snižující příděl, dostatek zdarma přidělených emisních povolenek i v roce

12 Postavení společnosti Společnost BorsodChem MCHZ, s.ro. vyrábí a prodává především chemické výrobky organického charakteru, ale v menším množství i anorganického charakteru. Řadí se mezi významné světové výrobce aminů, a to zejména anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a řady speciálních aminů. Portfolio anorganických výrobků, dodávaných na trh je tvořeno vodíkem a koncentrovanou kyselinou dusičnou. Doplňkovým produktem společnosti je dietyloxalát. Objem tržeb za prodané výrobky v roce 2013 dosáhl výše mil. Kč v kontraktačních cenách, přičemž hodnota dodávek pro export z tržeb za prodané výrobky a služby činila mil. Kč. Výrobní kapacity byly naplněny na maximum, vzhledem k roku 2012 byly tržby vyšší v roce 2013 o 2%. Na tržbách se významnou měrou podílí základní produkt společnosti - anilin, který představuje 3/4 tržeb. Podstatná část výrobní kapacity anilinu byla v roce 2013 určena k dodávkám pro navazující výrobu MDI v mateřské společnosti v Maďarsku. Portfolio zákazníků anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu i speciálních aminů je tvořeno převážně tradičními odběrateli s potenciálem dalšího růstu, ale i nově získanými zákazníky, převážně z evropského a severoamerického kontinentu. V případě speciálních aminů představuje více než polovinu tržeb prodej polyuretanových katalyzátorů, které jsou určeny pro zpracovatelský segment PU pěn, stejně jako metyl-difenyl-isokyanát (MDI) vyráběný mateřskou společností. Prodej pro zahraniční odběratele Téměř veškerá produkce BorsodChem MCHZ, s.r.o. je stabilně určena pro export. Podíl tržeb z exportu dosahuje 97 % z celkových tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Cílem exportu anilinu, cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu, dietyloxalátu a speciálních aminů jsou převážně evropské trhy, přičemž ale podíl exportu mimo Evropu trvale stoupá. Velmi významný tržní podíl společnost vybojovala na dvou zámořských trzích v USA a Asii a to zejména s produkty cyklohexylaminem a dicyklohexylaminem. Prodej pro tuzemské odběratele Celkově pouze 3 % z celkových tržeb z prodeje výrobků a služeb jsou realizována na tuzemském trhu. Spotřeba výrobků společnosti v ČR je v porovnání s exportními trhy velmi malá. Příčinou je lokalizace spotřebitelské základny tj. výroben polyuretanových hmot, gumárenských chemikálií, chemikálií na úpravu vody a cyklamátů mimo Českou republiku. Podíl výrobků na tržbách v roce 2013 Tržby za export podle zemí za rok ,4 % 6,5 % 4,4 % 2,2 % 2,1 % 1,9 % 6,3 % 3,4 % 1,4 % 0,6 % 0,5 % 1,5 % 1,4 % 1,1 % 1,1 % 0,7 % 0,6 % 2,4 % 73,4 % 74,1 % cyklohexylamin (14,4 %) speciální aminy (6,3 %) dicyklohexylamin (3,4 %) dietyloxalát (1,4 %) kyselina dusičná (0,6 %) ostatní (0,5 %) anilin (73,4 %) USA (6,5 %) Indonésie (4,4 %) Španělsko (2,2 %) Německo (2,1 %) Švýcarsko (1,9 %) Belgie (1,5 %) Itálie (1,4 %) Holandsko (1,1 %) Indie (1,1 %) Francie (0,7 %) Kanada (0,6 %) Ostatní (2,4 %) Maďarsko (74,1 %) 10

13 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Charakteristika základních výrobků Anilin je výrobek generující největší podíl na tržbách společnosti. Jeho použití je široké, slouží jako základ pro výrobu MDI, tj. výchozího polotovaru ve výrobě polyuretanových hmot, které mají převážné užití v automobilovém a stavebním průmyslu, v průmyslu textilním, obuvnickém, nábytkářském atd. Anilin je s úspěchem používán rovněž jako poloprodukt pro výrobu gumárenských chemikálií, konkrétně se jedná o urychlovače vulkanizace a antidegradanty. Okrajově je anilin aplikován při výrobě barviv, farmaceutických přípravků a dalších chemických výrobků. Cyklohexylamin, který je v BorsodChem MCHZ, s.r.o., vyráběn z anilinu, je v Evropě a v USA používán hlavně k výrobě gumárenských chemikálií jako urychlovač vulkanizace a dále je používán jako jedna z chemikálií pro úpravu napájecí vody parních kotlů. Převládající aplikací cyklohexylaminu v jihovýchodní Asii je výroba umělých sladidel (cyklamátů). Výroba různých druhů speciálních chemikálií (např. inhibitorů koroze), také gumárenského urychlovače a uplatnění v segmentu maziv a olejů jsou hlavními aplikacemi dicyklohexylaminu. Speciální aminy (dimetylcyklohexylamin, pentametyldietylentriamin, dimetylbenzylamin a metyldicyklohexylamin) jsou využívány jako součást katalytických systémů při výrobě tuhých a polotuhých polyuretanových hmot. Další vyráběné speciální aminy se používají např. pro výrobu jader (slévárenská metoda Cold Box), pro výrobu agrochemikálií, farmaceutických meziproduktů nebo při výrobě organických barviv. Kyselina dusičná koncentrovaná byla dodávána výhradně pro mateřskou společnost v Maďarsku a je používána jako výchozí surovina pro výrobu TDI. Dietyloxalát je téměř výhradně dodáván pro výrobu agrochemických produktů. 11

14 Lidské zdroje a komunikace Rok 2013 lze v oblasti lidských zdrojů z hlediska počtu zaměstnanců a udržení jejich profesionální úrovně považovat za stabilní. Počet pracovních pozic odpovídal potřebě nezbytného pokrytí všech podnikových procesů a míře využití výrobních kapacit. Pozornost byla zaměřena zejména na cílené zkvalitňování a optimalizaci struktury ve vybraných úsecích, personální zabezpečení aktuálních i budoucích potřeb firmy při zajišťování plynulého obsazování pracovních pozic. I v tomto roce byl realizován program Pool určený především pro mladé absolventy nebo uchazeče s krátkou praxí, kteří se na převzetí výkonných pozic připravují v delším časovém horizontu. Pracovní pozice v poolu byly obsazovány s ohledem na efektivnější řešení budoucích potřeb zejména v souvislosti s generačními obměnami a v návaznosti na konkrétní plánované personální obměny s ohledem na potřebnou délku a rozsah přípravy. Dlouhodobou prioritou stále zůstává vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Cílem je získat a především udržet dostatečný počet kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců, jinými slovy mít správné lidi na správných místech. Z tohoto důvodu nemůžeme pouze spoléhat na udržování kvalifikace, ale musíme nabídnout svým zaměstnancům i možnost odborného a osobnostního rozvoje. V tomto roce se nám podařilo vytvořit podmínky pro uplatnění nového nástroje řízení lidských zdrojů, který nám umožňuje efektivnější řešení budoucích potřeb, a to Program zvyšování flexibility zaměstnanců. Do tohoto programu jsou a budou zařazováni zaměstnanci, u nichž je možné předpokládat schopnost přesahu a budoucího postupu nebo minimálně schopnost širšího záběru v horizontální rovině. Program je koncipován jako otevřený systém, do kterého budou průběžně vstupovat i noví zaměstnanci a má dvě části. V první části je nastaven plán zaškolování pro vytipované zaměstnance, druhá část obsahuje plán zaškolení v oblasti podpory sdílení dat. Vybraní zaměstnanci mají stanovené individuální plány s cíli, které musí během zaškolování zvládnout. Vzdělávací aktivity v roce 2013 byly zaměřeny především na zajištění odborné způsobilosti zaměstnanců pro výkon povolání dle platných právních předpisů, prohlubování kvalifikace, jazykovou přípravu klíčových zaměstnanců a inovační vzdělávání prostřednictvím odborných kurzů, školení a seminářů. Vybraní zaměstnanci byli zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci projektu Svazu chemického průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR, který je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. K udržení požadované kvalifikační úrovně a odbornosti nám pomáhá také trvalá spolupráce se školami všech stupňů, především formou souvislých odborných praxí a exkurzí. Dalším přínosem této dlouhodobé spolupráce je výrazný podíl na vytvoření pozitivního vnímání chemie, která může být zároveň šetrná k životnímu prostředí. Celkovou vysokou úroveň společnosti odráží také její sociální politika ve vztahu k zaměstnancům. Péče o zaměstnance je vyjádřena nejen důsledným naplňováním obsahu kolektivní smlouvy, ale také motivačními akcemi vedení společnosti, které jdou dokonce nad její rámec. I nadále však charakter většiny poskytovaných benefitů spočíval a bude spočívat především v nadrámcovém plnění Zákoníku práce, směrujících do oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o zdraví zaměstnanců. V průběhu roku byla společností organizována pravidelná setkání vedení společnosti s odbory, kde byli zástupci odborů informováni o dění ve společnosti. V posledním čtvrtletí roku probíhalo kolektivní vyjednávání, které bylo zakončeno dohodou obou stran a uzavřením Kolektivní smlouvy na rok Vzájemné korektní vztahy podporují udržení sociálního smíru ve společnosti. 12

15 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Mezi aktivity lidských zdrojů patří také pole interní a externí komunikace. Tento útvar plní roli garanta při přípravě materiálů podnikové identity a jednotného vizuálního stylu a zároveň má velmi důležitou úlohu při řešení krizových situací. Všichni zaměstnanci jsou pravidelně informováni o připravovaných či právě probíhajících změnách, o hospodářských výsledcích a o budoucích záměrech a plánech společnosti. Jako každoročně, i v roce 2013 byly publikovány Zpráva o vlivu na životní prostředí a Výroční zpráva. Naší trvalou snahou je akcent na budování a udržování pozitivního image naší společnosti a také na naplňování konkrétních forem spolupráce s jednotlivými externími subjekty. Na základě dlouhodobě korektně budovaných vztahů spolupracujeme se sousedícími městskými obvody, a to zejména podporou jejich kulturní a sociální činnosti. Pravidelně proběhla setkání vedení společnosti se zástupci samosprávy nejbližších městských obvodů, na kterém byli účastníci informováni o vývoji ve společnosti a seznámeni s připravovanými záměry v oblastech ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu našich zařízení. 31. května 2013 oslavila naše společnost 85. výročí zahájení výroby. Vrcholem oslav byl slavnostní koncert s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Významní hosté z řad našich zahraničních vlastníků, obchodních partnerů a reprezentantů institucí, spolu s našimi zaměstnanci si na úvod vyslechli gratulační zdravici a poděkování předsedy představenstva a generálního ředitele skupiny Wanhua BorsodChem Group Jasona Dinga v podobě osobního dopisu určenému generálnímu řediteli Ing. Přemyslu Anteckému. Důstojná oslava tak byla především výrazem poděkování všem, kteří se na úspěších naší firmy podíleli a podílejí. Jsme přesvědčeni, že tato akce nejen potěšila všechny zúčastněné, ale také významně přispěla k udržení dobrého jména naší společnosti a jeho pozitivnímu vnímání širší veřejností. I nadále naše společnost podporuje činnost Střední průmyslové školy chemické akademika Heyrovského a Gymnázia v Ostravě-Zábřehu. Dlouhodobě se rovněž finančně podílíme na sponzorování Slezských dnů preventivní medicíny pořádaných Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje a krajského odborného soustředění mladých talentovaných zájemců o chemii. Svým dílem také sponzorujeme realizaci oblíbené akce Chemie na Hradě ve spolupráci s vysokými školami v regionu. I v roce 2013 jsme pokračovali ve spolupráci s Janáčkovou filharmonií Ostrava, jejímž hlavním partnerem jsme se stali v roce Všechny tyto aktivity, jež jsou součástí dlouhodobé komunikační politiky, dokládají fakt, že si plně uvědomujeme svou roli nejen jako výrobní chemické společnosti, ale také jako významné odpovědné firmy působící v moravskoslezském regionu. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců (osoby) Podíl přidané hodnoty na 1 zaměstnance (tis. Kč) ,5 Vývoj průměrného měsíčního výdělku (tis. Kč) 30,5 Struktura nákladů na vzdělávání v roce % 30,0 29,3 31 % 29,5 29,0 28,5 28,2 28,8 28,9 22 % 28,0 27,5 27,0 26,3 27,1 34 % 26,5 26,0 25,5 25, Jazyková příprava 31 % Odborné vzdělávací akce 34 % Školení vyplývající z legislativy 22 % Vzdělávání klíčových zaměstnanců 13 % 13

16 Integrovaný systém řízení Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., v roce 2013 nadále udržovala a rozvíjela integrovaný systém řízení, který zahrnuje společně systém řízení kvality, environmentální systém a bezpečnostní systém. Systém řízení kvality a environmentální systém řízení jsou certifikovány společností Lloyd s Register Quality Assurance (LRQA) podle systémových norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Bezpečnostní systém je prověřován Státním úřadem inspekce práce podle systémové normy ČSN OHSAS 18001:2008. V roce 2013 provedla certifikační organizace LRQA dva dozorové audity, při kterých byl certifikát integrovaného systému řízení úspěšně obhájen. Environmentální systém a bezpečnostní systém pokrývají celou společnost, systém řízení kvality pak v rámci integrovaného certifikátu pokrývá činnosti související s produkty anilin, cyklohexylamin, dicyklohexylamin, speciální aminy, nitrobenzen, koncentrovaná kyselina dusičná, dietyloxalát a činnosti související s řízením návrhu a vývoje chemických produktů. Současná certifikovaná oblast systému řízení kvality zahrnuje přibližně 99,5 % produkce firmy z hlediska tržeb. V laboratoři útvaru kvality, ekologie a bezpečnosti byl v roce 2013 udržován akreditovaný systém kvality podle systémové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. V minulém roce toto pracoviště absolvovalo pravidelnou dozorovou návštěvu Českého institutu pro akreditaci, při které bylo osvědčení o akreditaci úspěšně obhájeno. Akreditace se vztahuje na oblast analytických metod v oboru zkoušení vod, zemin, ovzduší a pracovního prostředí včetně samostatného odběru vzorků. Společnost je od roku 2011 držitelem prestižního osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt v jeho nejvyšší verzi Zjednodušené celní postupy/bezpečnost a zabezpečení. Osvědčení poskytuje řadu výhod plynoucích zejména ze zjednodušení a urychlení postupů celního řízení, méně fyzických kontrol zboží a přednostní celní odbavení. Toto osvědčení je udělováno spolehlivým, finančně stabilním společnostem, které dlouhodobě dodržují celní požadavky, prokazují platební schopnost, mají uspokojivý a transparentní účetní i logistický systém a dodržují bezpečnostní normy. Osvědčení o akreditaci Osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt Certifikát integrovaného systému řízení 14

17 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Výzkum a vývoj Výzkumné a vývojové práce jsou zaměřeny především na oblast speciální aminové chemie. RaD centrum se zabývá řešením technologických problémů ve výrobě simulací a analýzou technologických procesů v laboratoři, ale i podporou zavádění nových výrobků a vývojem nových technologických postupů. Laboratoře jsou vybaveny testovacími vsádkovými i kontinuálním reaktorem a destilačními kolonami, pro vývoj nových technologií jsou využívány i obdobné aparáty ve čtvrtprovozním měřítku. K dispozici je rovněž moderní analytická technika. speciální projekty, jako je vývoj nových katalytických systémů a složitějších technologií výroby speciálních aminů. A také v rámci kooperace s Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava a firmou Chemoprojekt Praha je v areálu BC MCHZ provozován testovací reaktor pro vývoj katalyzátorů na zneškodnění oxidů dusíku vznikajících při výrobě kyseliny dusičné. BorsodChem MCHZ poskytuje pro provoz tohoto reaktoru potřebné energie a reakční média. RaD centrum využívá vědeckého potenciálu akademického sektoru. Ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze řeší 15

18 Ochrana životního prostředí a bezpečnost Společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o., klade při všech provozovaných činnostech důraz na ochranu životního prostření, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Za dosahované výsledky v uvedených oblastech je společnost již od roku 1998 držitelem osvědčení Responsible Care Odpovědné podnikání v chemii. Jeho poslední obhajoba proběhla v září 2012, platnost osvědčení je do října Dlouhodobá snaha o zajištění rovnováhy v oblasti ekonomické, environmentální a sociální byla v roce 2006 vyhodnocena představenstvem Svazu chemického průmyslu ČR a BorsodChem MCHZ, s.r.o., získal jako první v České republice Cenu udržitelného rozvoje. Na základě splnění požadavků na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) včetně systémových prvků týkajících se ochrany životního prostředí, požární ochrany a prevence závažných havárií společnost opakovaně v roce 2011 získala osvědčení programu Bezpečný podnik, platnost osvědčení je do května Všechny výrobní technologie společnosti jsou srovnatelné s nejlepšími dostupnými technikami (BAT) a jsou pro ně vydána platná integrovaná povolení. Stanovené emisní limity pro vypouštěné znečištění do ovzduší a do povrchových vod jsou dodržovány. V souladu s evropskou legislativou v oblasti chemických látek - Nařízení REACH - bylo v letech zaregistrováno u Evropské agentury pro chemické látky v Helsinkách šestnáct produktů společnosti. Nedílnou součástí registrace látek byly Zprávy o chemické bezpečnosti, které stanoví bezpečné podmínky při výrobě a následném použití produktů jako látek podle REACH. V oblasti implementace Evropského systému pro obchodování s emisemi (EU ETS) splnila společnost všechny legislativní požadavky a vytvořila podmínky k úspěšnému obchodování s emisními povolenkami skleníkových plynů ve třetím obchodovacím období v letech Emise vybraných znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší na jednotku relevantní výroby (kg/t výroby) kg/t 2,0 1,5 1,0 0,5 0 1,64 0,56 0,61 0,48 0,095 0,111 0,26 0,015 0,014 0,005 oxidy dusíku organické látky Znečištění odpadních vod vypouštěnýchdo řeky Odry na jednotku relevantní výroby (kg/t výroby) kg/t 1 0,82 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0,502 0,373 0,365 0,269 0,219 0,173 0,147 0,1030,088 0,115 0,056 0,064 0,065 0, CHSK BSK NH4+ 16

19 Výroční zpráva 2013 BorsodChem MCHZ, s.r.o. Osvědčení Cena udržitelného rozvoje Osvědčení Responsible Care Certifikát Bezpečný podnik Produkce odpadů na jednotku relevantní výroby (kg odpadu/t relevantní výroby) Odběry a vypouštění vod z/do řeky Odry na jednotku relevantní výroby (m 3 /t výroby) kg/t 16 14,58 m 3 /t 22,48 21, ,10 4,10 3,40 3, ,76 11,85 9,14 7,36 8,49 6,67 5,87 4, odběr vypouštění Ukazatele pracovní úrazovosti ,11 6,29 6 6, ,20 1,05 1,17 1,02 2 1,65 1 0,56 0, počet pracovních úrazů frekvence úrazů: počet nově vzniklých PÚ na 1 mil. odpracovaných hodin četnost pracovních úrazů: počet nově vzniklých PÚ na 100 zaměstnanců počet zameškaných dnů V souladu s požadavkem neustálého zlepšování systémů řízení bylo v roce 2013 na ochranu životního prostředí, zvýšení bezpečnosti včetně požární ochrany a ochrany zdraví při práci, vynaloženo celkem cca 72,1 % z celkových investičních nákladů společnosti. Byla realizována preventivní opatření směřující ke snížení znečištění odpadních vod a emisí skleníkových plynů, snížení surovinové a energetické náročnosti a zvýšení procesní bezpečnosti provozovaných technologií. V průběhu roku byla do trvalého provozu uvedena modernizace biologické čistírny odpadních vod obsahující mimo biologického stupně čištění i nitrifikaci, denitrifikaci a ozonizaci, což se významně projevilo na snížení úrovně znečištění vypouštěných odpadních vod. Bylo dokončeno umístění sekundárního katalyzátoru ve výrobnách kyselin dusičných, které umožní snížení emisí skleníkového plynu oxidu dusného přibližně o 85 % 17

20 Vlastnická struktura skupiny BorsodChem ZRt. ke dni First Chemical Holding Vagyonkezelő Kft. BorsodChem ZRt Petrochemia Blachownia S.A. (Poland) 100 % BC-MCHZ s.r.o. (Czech Republic) 100 % BC-Ablakprofil Kft. under liquidation (Hungary) 100 % BC-KC Formalin Kft. (Hungary) 66,67 % BorsodChem Italia S.r.l (Italy) 100 % BorsodChem MDI Production Ltd. 100 % BC-Energiakereskedő Kft. (Hungary) 100 % BC Erőmű Kft (Hungary) 26 % BorsodChem (Yantai) Company Ltd. 100 % Polimer Szolgáltató Kft. (Hungary) 100 % 18

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Zpráva o hospodářském výsledku

Zpráva o hospodářském výsledku Zpráva o hospodářském výsledku OBSAH 1. Slovo úvodem /4/ 2. Základní charakteristika v historickém přehledu /6/ 3. Vývoj vybraných ukazatelů /8/ 4. Organizační struktura /9/ 5. Vedení společnosti /10/

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více