Hrou za poznáním. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hrou za poznáním. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín"

Transkript

1 Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni Miletín Školní vzdělávací program pro školní družinu Hrou za poznáním S platností od Vypracovaly: Ilona Nápravníková Marie Dufková Mgr. Jana Velichová ředitelka školy

2 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni 107, Miletín Ředitelka školy: Mgr. Jana Velichová telefon: web: Zřizovatel: Město Miletín Charakteristika školní družiny Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Školní družina je místem pro zájmové vyžití dětí, regeneraci sil po vyučování, rozvíjí jejich tvořivost, posiluje sebevědomí a umožňuje komunikaci vychovatelek a rodičů. Hygiena a bezpečnost ŠD Školní družina naplňuje dvě oddělení do počtu 50 dětí celkem. První oddělení využívá samostatnou místnost v přízemí školy. Má vlastní moderní stolky a židličky, skříně k uložení společenských a konstruktivních her, materiálu na výtvarnou a pracovní činnost. Družina je též vybavena televizorem, videem a několika počítači. Podlahovou krytinu tvoří parkety a koberec v oddychové části místnosti. Prostor ŠD je vybaven umyvadlem, odpovídajícím zářivkovým osvětlením, koberec pravidelně vysáván a parkety ošetřovány, místnost je pravidelně větrána okny. Druhé oddělení je umístěno v kmenové učebně v přízemí školy a pro svoji činnost využívá její vybavení. Společenské hry, stavebnice a materiál na výtvarnou a pracovní činnost je uložen ve skříních. Podlahovou krytinu tvoří parkety a koberec v oddychové části třídy. Třída je vybavena odpovídajícím zářivkovým osvětlením, koberec pravidelně vysáván a parkety ošetřovány, místnost je pravidelně větrána okny.

3 Skladba zaměstnání je každoročně upravována s ohledem na rozvrh jednotlivých ročníků a přizpůsobena dalším zájmovým kroužkům a mimoškolním aktivitám dojíždějících žáků. Při ranní docházce ve větší míře využívají zvláště mladší žáci odpočinku na koberci, volí klidové aktivity společenské hry, vyprávění, malování. Starší žáci se mohou samostatně připravovat na výuku, opakovat učivo, číst si, případně krátkodobě využívat počítačovou techniku. Do klidového režimu po obědě je denně zahrnut odpočinek s četbou nebo poslechem. Zájmová činnost je specifická pro děti z více ročníků v jednom oddělení. ŠD využívá školní zahradu a hřiště k vydatnému pobytu na čerstvém vzduchu, pohybovým aktivitám dle fyzických zdatností dětí. Pro sportovní zájmovou činnost slouží tělocvična školy. Bezpečnost Lékárna pro první pomoc je umístěna ve sborovně v prvním poschodí a je přístupna k ošetření v dopoledních i odpoledních hodinách, telefonní čísla pro okamžité informování rodičů v případě úrazu jsou na přihláškách a v třídních knihách ŠD. Žáky 1. třídy vyzvedávají vychovatelky po skončení 4. vyučovací hodiny a odchází společně do ŠD. Žáky vyšších ročníků předává do ŠD po výuce učitel. Na počátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, školní jídelně, školní kuchyňce, školní tělocvičně, na zahradě, při společných vycházkách a akcích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci a bezpečnosti. ŠD má zpracován a dle potřeb doplňován řád ŠD, používá roční plán ŠD, měsíční plány, vychovatelky spolupracují na školních akcích. K bezproblémovému chodu ŠD je třeba vést žáky jednotlivých ročníků k příznivému sociálnímu klimatu, vzájemnému respektu, přátelskému vztahu ke spolužákům a pracovníkům školy, naučit je asertivně řešit konflikty bránit se šikaně a patologickým jevům, vychovatelky jsou nápomocny při řešení problémů žáků. Vychovatelky spolupracují s rodiči při vzájemných konzultacích, účastní se třídních schůzek.

4 Podmínky přijímání uchazečů, docházky a ukončení docházky do ŠD (podrobně viz Řád ŠD) ŠD navštěvují žáci 1. a 3. tříd, dle kapacity se zařazují i žáci 4. tříd (50 žáků celkem). O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Povinností zák. zástupce je pravidelné hrazení úplaty za provoz ŠD může být snížena nebo prominuta (viz. Směrnice o poplatcích ve školní družině). Podmínky docházky do ŠD stanoví Řád ŠD. Ukončit docházku do ŠD ze strany zák. zástupce lze po dohodě s vychovatelkou a řádným vyplněním žádosti. Při nedodržování Řádu ŠD lze žáka ze ŠD vyloučit, o vyloučení rozhoduje ředitelka školy. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žákům se SVP je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost snažíme se o zvýšenou motivaci, individuální pomoc, výrazně chválíme i malé úspěchy a pokroky v práci. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

5 Ekonomické a personální podmínky Ekonomické Spotřeba tepla a elektrické energie je hrazena zřizovatelem v rámci rozpočtu obce pro ZŠ, spotřební materiál na výrobky používají žáci vlastní /nůžky, tužky, lepidla, pastelky,atd./, pro prezentaci školy a družiny je potřebný materiál hrazen z neinvestičních nákladů. Prostředky na mzdy vychovatelek sleduje a každoročně přehodnocuje dle stavu žáků v ŠD ředitelka školy, finanční prostředky jsou poskytovány Krajským úřadem KHK. Úhrada neinvestičních nákladů za žáka ve ŠD je ošetřena Směrnicí ZŠ, výše platby je 70,- Kč pro celodenní docházku do 15,30 hod ( 55,- Kč na pomůcky, 15,- Kč na režijní náklady), 50,- Kč měsíčně za žáka při docházce do 13 hodin (40,-Kč na pomůcky, 10,-Kč na režijní náklady). Platba je vybírána hotovostně vychovatelkou 2 ročně - vždy do a do v kalendářním roce. Personální Vychovatelka prvního oddělení ŠD: splňuje úplné střední všeobecné vzdělání+ ÚSO vzdělání pedagogického směru obor učitelství mateřské školy, dokončuje studium na PdF UHK podle 25 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb., vychovatel a pedagog volného času. Je zařazena dle kategorizace. Vychovatelka druhého oddělení ŠD: splňuje úplné střední všeobecné vzdělání, studuje na PdF UHK Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Obě vychovatelky se každoročně zúčastňují akreditovaných kurzů a programů dalšího vzdělávání pedagogů, využívají samostudium dle zákona č. 563/2004 Sb. k vlastnímu rozvoji v oboru a tvorbě ŠVP pro ŠD. Dle možností vedou zájmové kroužky žáků v rámci školní družiny /Šikovné ruce, Informatika, Cvičení a hry v tělocvičně, Přírodovědná činnost/. Vychovatelky podporují všeobecný rozvoj žáků ve všech složkách vývoje, úzce spolupracují s učiteli a vedou žáky ke vztahu ke své obci.

6 Cíle ŠD a kompetence vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené školním ŠVP vlastní ZŠ. Cíle vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené ŠVP vlastní ZŠ 1. Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole a ke vzdělávání, naučit jej rozlišovat čas práce, čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled, umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi. 2. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či naučené písni, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své postoje /psychohygiena/. 3. Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům. oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu při různých činnostech samostatné řešení problému, vytvoření postoje k problému rozvíjet kamarádství, rozpoznání lidí ve třídě, skupině, družině vést ke komunikaci rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a majetku 4. Naučit žáka správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým. oslovování a zdravení a poznat rozdíl od zdravení známých a dětí, žádost o pomoc ve škole při doučování, nezvládání učiva po nemoci, zdravení a pomoc starším občanům v obci setkávání se při obědech, výstavách, vystoupení, vítání občánků apod. oslovování a etika při jednání s příchozími do školy zajištění formou besed

7 rozpoznání špatného člověka, předcházení a prevence před vlastním ohrožením, využití preventivního protidrogového programu a šikany formou socializačních her a Kruhu pravdy a pohody vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem 5. Aktivně vést žáka ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě. učit žáky aktivně chránit své zdraví a být za ně zodpovědný vysvětlovat neznalé či nepochopené pojmy /ekologie apod./ využívat akcí preventivního programu proti šikaně a protidrogového programu využívat vycházek a výletu do okolí k monitoringu skládek, hledání zdravého prostředí pro živočichy a rostliny poskytnout možnost účastnit se školy v přírodě, kterou pořádá ZŠ ve spolupráci se ŠD k učení žák pochopí nutnost přípravy na vyučování, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy /Den Země, třídění druhotných surovin, společný sběr starého papíru, Zdravé zuby, Besedy o hadech, ještěrech a dravcích/ pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, pracuje kvalitně s výhledem nejen na funkčnost, ale i na celkový výsledek výrobku, využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na povolání /pracovně-technická činnost a kroužek Šikovné ruce /, v oblasti využití počítačové techniky se zapojuje do přípravy na vyučování formou opakování nabytých vědomostí využitím školních výukových programů, umí zadat jednoduché vyhledávání na internetu Kompetence 1. kompetence k učení Žák se učí nejen spontánně, ale také vědomě, všímá si souvislostí mezi jevy, umí získávat vědomosti z různých pramenů, získané poznatky dává do souvislostí, umí kriticky zhodnotit své výkony, využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, započatou práci dokončí, umí uplatňovat zkušenosti v praktických situacích a v dalším učení.

8 2. kompetence k řešení problémů Žák hledá různé způsoby řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, problém se učí pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlí a plánuje řešení problému, hledá různá řešení problému, rozlišuje správná a chybná řešení, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, je iniciativní a podnikavý. 3. komunikativní kompetence Žák ovládá řeč a mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, účinně se zapojuje do diskuse, umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat své kladné pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým. Komunikuje kultivovaně. 4. sociální a interpersonální kompetence Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit, respektuje dohodnutá pravidla, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 5. občanské kompetence Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, chová se zodpovědně. Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. 6. kompetence k trávení volného času Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací, umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

9 Tematické okruhy Tematický Činnost a její stručný popis Číslo rozv. okruh kompetence 1. Místo, kde žijeme Náš domov U nás doma Vyprávíme si o životě naší rodiny. 3, 4, 5 Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný 4, 6 čas. Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách - malba, koláž. 3, 6 Náš dům Popisujeme domy (byty), v nichž bydlíme, a jejich zařízení. 2, 3, 4 Stavíme náš dům ze stavebnice. 2, 3, 5 Zařizujeme si náš pokoj - nábytek a další vybavení vystřihujeme 2, 3, 4, 6 z barevných papírů, sestavujeme různé varianty a celek dokreslujeme. Škola Naše škola Procházíme školou a představujeme si, že je bludištěm, v němž 1, 2, 6 se orientujeme. Zjišťujeme, kdo v naší škole pracuje (setkáváme se 1, 3 s nepedagogickými zaměstnanci naší školy). Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, a co bychom rádi 1, 6 změnili (kresba). Zdobíme školní družinu. 1, 6 Cesta do školy Povídáme si o cestě do školy a domů. Ptáme se každého z nás bezpečnost cesty do školy. 1, 2, 4 Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí. 1, 2, 6 Vyrábíme dopravní značky. 2, 5 Čím jezdíme Výtvarně znázorňujeme různé hromadné dopravní prostředky. 1, 3 a čím může- Hrajeme si na přepravu vlakem, autobusem, metrem, tramvají, 1, 2, 5 me jezdit jsme v roli cestujícího dítěte, dospělého, revizora atd. Chodec, Povídáme si o významu chodníku, podchodu, nadchodu, stezce 3, 4, 5 cyklista pro cyklisty apod. Zjišťujeme, co nesmí chybět na našem kole. 1, 6

10 Soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy. 1, 2, 6 Naše obec, naše město Obec, v níž Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce. 1, 2, 5, 6 žijeme Kreslíme místa, kde je nám dobře, kam rádi chodíme. 1, 3, 4 Společně výtvarně zobrazujeme naše město. 1, 2, 5 Putujeme na určené místo podle vlastnoručně vyrobené mapky. 2 Stavíme naše město z kostek. 2, 4, 5 Jak žijeme Na vycházkách si povídáme o tom, kde v našem městě pracují a co 1, 2, 6 dělají policisté, hasiči, knihovnice, zemědělci, prodavači, lékaři, řidiči, truhláři, zedníci, popeláři atd. Kreslíme, čím bychom chtěli být, hledáme zdůvodnění, proč jsme 1, 3, 4, 5 si vybrali nakreslené povolání, zjišťujeme, co musíme umět pro výkon vybrané profese. Naši Besedujeme na téma Ten dělá to a ten zas tohle, zajímáme se 2, 4 pomocníci o služby v místě bydliště (opravna obuvi, kadeřnictví apod.). Nakupujeme a prodáváme - hra na prodavače a kupující. 2, 3, 4 Ztráty a Představujeme si, jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili. 1, 2, 3 nálezy Hrajeme si na Ztráty a nálezy (našli/ztratili jsme peněženku, klíče). 1, 3, 5 Naše Besedujeme o naší nejoblíbenější knize, povídáme si o ilustracích, 3, 5 knihovna které ji doplňují. Diskutujeme o hrdinech, o nichž rádi čteme, seznamujeme ostatní 1, 3, 6 s naší nejoblíbenější knihou. Z různých materiálů tvoříme postavičky z pohádek. 1, 2, 6 Tvoříme záložku do knihy. 1, 6 Za humny Výlety do Kreslíme plánek nejbližšího okolí. 2, 3, 5 okolí Vybíráme si blízké místo, na které dojdeme podle našeho plánku, 1, 2, 3 hledáme nejkratší cestu. Stavíme krajinu z písku, kamínků, větviček apod. 2, 3, 5 Učíme se určovat světové strany. 2, 6 Jsem Čech, Cestujeme prstem po mapě, "navštěvujeme" známá místa, kde 1, 3, 6 vím, kde žiji někteří z nás již byli, a vyprávíme o jejich zvláštnostech. Cestovní Soutěžíme, kdo zná více slov od určitých písmen (jméno města, 1, 2

11 abeceda hradu, rostliny, zvířete..). Tradice našeho města, obce Jak bylo Čteme si, posloucháme pověsti našeho regionu, besedujeme o 1, 3 dříve - naše historii našeho města. historie Ilustrujeme přečtené pověsti. 1, 6 Vítáme jaro Besedujeme o lidových tradicích a zvycích týkajících se jara, 1, 3, 6 čteme úryvky z knížek, v nichž se o nich vypráví. Vyrábíme tradiční předměty z proutí, z papíru, z odstřižků látek. 1, 2, 6, 2. Lidé kolem nás Rodina Naše rodina Představujeme povolání našich rodičů (pantomima, kresba). 3, 4 Povídáme si o našich prarodičích, představujeme povolání našich 3, 4 prarodičů, hrajeme si na zaměstnání (řemesla). Povídáme si o naší širší rodině. 3, 4 Den matek Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, kreslíme, 1, 3, 4 čím se doma zabývají, co pro nás dělají atd. Vyrábíme dárky pro radost maminkám. 3, 4, 6 Co vyprávě- Vyrábíme si své peníze (s motivy zvířat, květin). 2, 6 ly peníze Hrajeme si na prodávající a kupující (využíváme kouzelná slovíčka 1, 3, 6 "prosím", "děkuji", zkoušíme reklamovat výrobek). Kamarádi Moji Besedujeme o našem teritoriu: místo po mé pravici je volné, byl 2, 3, 4 kamarádi bych rád, aby tam seděl(a).., protože.. Kreslíme portréty našich vrstevníků a vysvětlujeme, proč jsou 3, 4 našimi kamarády. Při hře zjišťujeme, jak se známe (po hlase, po hmatu). 1, 3, 5 Tichá pošta Vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi a o dobrých 2, 4 vlastnostech, kterých si vážíme na lidech. Každý z nás napíše, co se mu na kamarádech líbí (papír přehneme 3, 4 formou harmoniky a podáme dál), nakonec vše přečteme. Učíme se Kriticky hodnotíme naši třídu a společně se domluvíme, čím 2, 6 toleranci a můžeme vylepšit její vzhled. pořádku Přemýšlíme o vandalismu, opravujeme poškozené hry. 2, 5, 6

12 Nejsme Představujeme si pocity nevidomého člověka (máme zavázané oči 3, 4, 5 všichni a ostatní nás navigují, kudy máme jít apod.). stejní Cvičíme hmat (se zavázanýma očima určujeme předměty, které 2, 3, 4 jsme předtím vložili do krabice). Všude žijí Čteme si pohádky z různých světadílů, ilustrujeme pohádkové 3, 6 lidé příběhy z dalekých krajů. Svátky a oslavy Náš Vyrábíme masky a doplňky k nim. 2, 4 karneval Kreslíme, co se nám na karnevalu líbilo. 3, 4 Čas Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, čteme si v knížkách 2, 3 adventní o Vánocích. Vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly. 3, 4 Kouzelný Vyprávíme si o vánočních zvycích, které se dodnes zachovaly, 1, 3 čas Vánoc zvláště o těch, které dodržujeme v naší rodině. Zpíváme koledy. 1, 6 Vyrábíme vánoční ozdoby z papíru, šišek, ořechových skořápek 1, 2, 6 a jiných přírodnin. Naši třídu si zdobíme vánočními motivy. 6 Vyrábíme přáníčka k Vánocům a jmenovky k dárkům. 4, 6 Uspořádáme vánoční besídku a rozdáme si na ní dárky. 1,2, 3,4, 5,6 Velikonoce Malujeme a zdobíme kraslice. 1, 6 Zdobíme třídu a okna symboly Velikonoc (kreslíme, vystřihujeme). 5, 6 Učíme se velikonoční koledy. 3, 6 Náš den D Soutěžíme, hrajeme hry, tančíme při diskotéce. 3, 4, 5, 6 Jak se správně chovat Známe Besedujeme o slovech "děkuji", "prosím", "omlouvám se", o jejich 1, 2, 3 kouzelná významu, vymýšlíme si drobné příběhy, v nichž tato slova hrají slovíčka významnou roli. Člověk mezi lidmi Povídáme si, čím můžeme druhého potěšit - dárkem, pochvalou, 1,2, 3,4, chováním, úsměvem. Denně si uvědomujeme, že se máme chovat 5,6 slušně a laskavě. Besedujeme o tom, jaké chování očekávají dívky od kluků a kluci 1, 3

13 Cestou necestou od dívek, jaké děti od dospělých a dospělí od dětí. Na vycházkách zdokonalujeme a procvičujeme chování na chodníku, na silnici, na přechodech. 1,2, 3,4, 5,6 Mluvíme Cvičíme si jazyk (jazykolamy, dechová cvičení). 1, 3, 5 správně? Dramatizujeme jednoduché pohádky a příběhy a pak je 1, 2, 6 předvádíme spolužákům. Čteme s porozuměním a správnou artikulací z knih a časopisů pro 1, 3, 6 poslech ostatním. Řekni to Pantomimicky předvádíme povolání, sporty, pocity. 2, 3, 5, 6 i beze slov Pantomimicky vyjadřujeme děje či situace ze známých pohádek. 2, 3, 5, 6 V naší Při stolování dodržujeme základní hygienické návyky a hodnotíme 2, 5 jídelně vzájemně naše chování u stolu. Sdělovací Povídáme si o pořadech v televizi, v rozhlase, doporučujeme si 3, 6 prostředky vhodné pořady, argumentujeme, proč se nám líbí. Porovnáváme realitu s některými filmovými příběhy. 2, 3, 5 3. Lidé a čas Náš denní režim Co vše Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu, učíme se 1, 2, 3, 6 stihneme rozlišovat povinnosti a zábavu. během dne Kreslíme, co nás nejvíce baví, co nás baví méně, čemu věnujeme 1, 5, 6 nejvíce času, co musíme dělat každodenně. Nad kresbami besedujeme. Víkend Besedujeme na téma Jak jsem trávil(a) víkend, malujeme, co jsme zažili, a navrhujeme jiný program pro další víkendy. 2, 3, 4, 5, 6 Příprava do Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, 1, 3 školy soustředěnost a tvořivé myšlení. Využíváme počítač pro získávání mnoha informací. 1, 5 Měření Kreslíme, malujeme různá měřidla času. 1, 5 času Představujeme si, co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas. 1, 2, 3, 5 Co jsme Ohlížíme se za prázdninami, shromáždíme pohlednice a obrázky 1, 2, 6 dělali v na- z míst, která jsme navštívili, a povídáme si o nich. šem volném Před prázdninami si připravujeme plán všech aktivit, kterým se 1, 2, 6

14 čase chceme věnovat v létě, popisujeme je a malujeme. Malý Povídáme si o tom, jak pomáháme doma, vyprávíme drobné 3, 4, 6 pomocník humorné příběhy nebo hrajeme scénky s touto tematikou. Besedujeme o domácnosti dříve a dnes (nábytek, spotřebiče apod.). 1, 3 Lidé a minulost Čteme české pohádky, říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy. Vyprávíme si, odpovídáme na otázky týkající se života v minulosti. Vypravujeme, co jsme se dozvěděli od prarodičů - s čím si hráli, jak trávili volný čas, když byli malí. 4. Rozmanitost přírody 1, 2, 3, 4, 6 Příroda okolo nás - rostliny, živočichové Jak se mění Kreslíme určitý strom (květiny, krajinu) v jednotlivých ročních 2, 6 náš strom obdobích. Pomocí obrázků porovnáváme, jak se v jednotlivých ročních 1, 6 obdobích příroda mění. Stavíme z Při vycházkách do okolí upevňujeme pravidla chování v přírodě 3, 5, 6 přírodnin sbíráme plody a zhotovujeme z nich obrázky apod. Obtiskujeme listy-využíváme různé techniky pro výtvarné činnosti. 1, 2, 6 Ptačí Sledujeme, kdy k nám přilétají různé druhy tažných ptáků, 1, 2, 3 tajemství zjišťujeme, kdy a kam odlétají. Naše Pečujeme o květiny- pěstujeme, přesazujeme, zaléváme. 1, 2, 6 květiny Už víme, že každá rostlina chce jiné prostředí, jinou péči. Záhady Malujeme na oblázky, které jsme donesli z vycházek. 2, 6 pod kameny Hrajeme pexesa a kvarteta s náměty živočichů a rostlin. 1, 2, 4 Za dobro- Napodobujeme hlasy zvířat (některé hlasy žáci předvádějí, jiné 2, 3, 4 družstvím hádají, pak si role vymění). přírody Určujeme rostliny podle výrazné vůně a hmatu (česnek, křen, 1, 3 mateřídouška apod.). Práva zvířat Besedujeme o právech každého živočicha na život. Vyprávíme si o 2, 3, 5 útulcích pro zvířata. Při vycházce do okolí nasloucháme zvukům přírody, určujeme 1, 6 původce zvuků, tříbíme své smysly. Naši Vyprávíme si o domácích zvířatech a na základě vlastních 1, 6 kamarádi zkušeností si vysvětlujeme, jakou péči vyžadují.

15 zvířata Kreslíme domácí mazlíčky a práce vystavíme 2, 4, 6 Roční období Příroda Besedujeme o ročních obdobích- sledujeme změny v přírodě, život 1, 2 a my zvířat, vztahy mezi zvířaty. Čteme si o přírodě a jejich proměnách. 1, 3 Učíme se básničky a písničky s přírodní tematikou. 1, 3, 5 Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je. 1, 3 Podzim Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně. 1, 3 Vyrábíme draky. 2 Besedujeme, jak a kdy sklízet a uchovávat ovoce a zeleninu. 1, 6 Zima Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu - připravujeme 1, 3, 6 dárečky na vánoční strom pro zvířátka. Pozorujeme stopy zvířat ve sněhu. 1, 2 Jaro Kreslíme a malujeme první jarní květiny. 1, 6 Kreslíme mláďata domácích zvířat. 1, 6 Léto Prázdniny - letní hrátky. 1, 6 Kreslíme letní sporty, barvy léta (květiny, plody léta). 1, 3 Týden, Vyrábíme koláže charakterizující jednotlivé měsíce (roč. období). 1, 2, 3 měsíc, rok Počasí Pranostika V literatuře vyhledáváme pranostiky, čteme je a uvažujeme 1, 2, 3 na každý o jejich smyslu. den Hra na Každodenně sledujeme předpověď počasí v TV a pak porovnáváme 1, 3, 5 rosničky jak u nás bylo. Chráníme si své životní prostředí Den Země Třídíme odpad. 1, 5, 6 Při vycházkách do okolí školy pozorujeme čistotu a úpravu okolí. 1, 3, 5 Co do přírody Besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá lesu. 1, 4, 5 nepatří Odpovídáme v kvízu na téma Co do lesa nepatří. 1, 2, 5 Hrnečku vař! Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě. 1, 6

16 Chraňme Kreslíme květiny, živočichy a v atlasech zvířat a rostlin vyhledá- 2, 5 naše životní váme nejdůležitější údaje o nich. prostředí 5. Člověk a jeho zdraví Poznáváme své tělo Já - my Prohlížíme a čteme encyklopedie o lidském těle 1, 2, 3 Na arch balicího papíru obkreslujeme postavu jednoho z nás a do 3, 4, 5 obrysu dokreslujeme nejdůležitější tělesné orgány. Hrajeme hru Hlava, ramena, kolena, palce. 1,6 Pečujme o své zdraví Čistota Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu rukou, kapesníky ), 3, 5, 6 půl zdraví čistotu oděvu a jeho vhodnost. Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu. 1, 4, 5 Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC apod. 1, 2, 3 Náš zdravý Vystřihujeme obrázky různých jídel (z časopisů a letáků) a třídíme 1, 2, 3, 6 jídelníček je na zdravá a méně zdravá, tvoříme koláže. Kreslíme ovoce a zeleninu. 1, 3, 6 Soutěžíme ve smyslovém poznávání (čich, chuť, hmat) zeleniny 1, 3 ovoce, koření a dalších potravin. Chci být Povídáme si o dětských nemocech a jejich léčení, o tom, jak 1, 6 zdravý pečovat o své zdraví. Učíme se ošetřovat drobná zranění. 1, 2 Vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, co se nám 1, 3 může stát při koupání, při jízdě na kole atd. Relaxujeme a odpočíváme. 5, 6 Co nás může Učíme se přivolat pomoc dospělého nebo policie. 1, 3 ohrozit Besedujeme s příslušníkem policie o trestných činech vůči dětem. 3, 4 Au! To bolí! Učíme se zásadám první pomoci. 1, 2, 3, 5 Zachránci Přenášíme zraněného, poskytujeme první pomoc při zlomenině. 1, 2 Chci být fit Besedujeme o nebezpečí návykových látek, odhalujeme další nebezpečí, která nás mohou ohrozit (injekční jehly, neznámé 1, 2, 3, 4, 6

17 nápoje, bonbony apod.). Chodíme ven Pobyt venku Chodíme na školní hřiště, zahradu. 5, 6 Hrajeme pohybové hry. 6 Pořádáme jednoduché soutěže s míčem či se švihadlem. 6 Překonáváme přírodní překážky. 5, 6 Zimní Při vycházkách do zimní přírody sledujeme stopy zvířat na sněhu. 3, 5, 6 radovánky Soutěžíme, kdo nejrychleji ( nejdokonaleji ) postaví sněhuláka. 6 Závodíme v hodu sněhovou koulí na cíl, do dálky. 6 Kreslíme do sněhu, do sněhové plochy vyšlapáváme jednoduché obrázky. 6 Chodíme bruslit. 6 Míčové Seznamujeme se s pravidly míčových her a cvičíme se v jejich 6 hry dodržování. Nacvičujeme vybíjenou i kopanou na hřišti a v tělocvičně. 6 Sportovní Připravujeme hry pro naše sportovní odpoledne. 3, 4, 5 odpoledne Hrajeme si na rozhodčí - víme co je fair play (jsme objektivní). 1, 2, 5 Výsledky soutěží společně vyhodnotíme. 3, 5, 6

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje

ŠVP ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní vzdělávací program pro školní družinu. ZŠ praktická Bochov. 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU při ZŠ praktické Bochov ŠVP ŠD 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Předkladatel ŠVP: Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ praktická Bochov Okružní

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Nelahozeves, okres Mělník 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola Nelahozeves; okres Mělník Adresa školy: Základní škola Školní 55 Nelahozeves

Více

Školní vzdělávací program pro školní druţinu

Školní vzdělávací program pro školní druţinu Školní vzdělávací program pro školní druţinu Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2007 RNDr. Věra Havelková, ředitelka školy Simona Havrlantová, vychovatelka ŠD Tady všechno začíná! Už se, děti, těšíme!

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje o školní družině a charakteristika školní družiny Předkladatel: Základní škola Moravské Bránice Moravské Bránice 74 664 64 Dolní Kounice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Rámcový vzdělávací program ŠD Identifikační údaje: Základní škola a mateřská škola Bečov nad Teplou, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Úvod 3. Charakteristika zařízení 4. Personální podmínky 5. Materiální podmínky 6. Ekonomické podmínky 7. Podmínky pro přijímání

Více

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Č.j.48/2010. Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Č.j.48/2010 Základní škola a Mateřská škola při Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé Luže, Košumberk 37 ŠVP - ŠKOLNÍ DRUŽINA Přijď si s námi hrát, buď náš kamarád 1 Obsah 1. Identifikační údaje ŠD

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488. ŠVP školní družiny

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488. ŠVP školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, V DOMCÍCH 488 ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Ředitelka školy: Ing. Zuzana Horáková Radová Zástupce pro I. stupeň: Mgr. Eva Junová Vedoucí vychovatelka:

Více

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin.

Režim ŠD Provozní doba školní družiny je od 6,30 do 8,45 hodin a po skončení vyučování od 11,40 do 17,00 hodin. Pro školní rok 2012 / 2013 1 Naši ŠD navštěvují žáci 1. 4. ročníku ZŠ. Tvoří jí 11 oddělení, přičemž průměrná naplněnost je 30 žáků. Činnost vychází z pedagogicky. Cílem naší práce je snaha o vytvoření

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632

Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75. Tel. číslo: 515 337 632 Identifikační údaje: Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Loděnice Adresa školy: Loděnice 134, 671 75 Ředitel: Vychovatelka: Mgr. Petr Machálek Anna Kremláčková Tel. číslo: 515 337 632 Webové

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ Bečov Platný od 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zájmově vzdělávací zařízení školní druţiny Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 2.1 Materiální

Více

ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu

ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠVP školní družiny Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 Ředitelka školy: Mgr. Stanislava Tejchmanová Vedoucí vychovatelka:

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINA 1. Identifikační údaje Název: Školní druţina při Základní škole a Mateřské škole Kardašova Řečice Adresa: Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ČLOVĚK A JEHO SVĚT MÍSTO, KDE ŢIJEME LIDÉ KOLEM NÁS LIDÉ A ČAS ROZMANITOST PŘÍRODY ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. M. 58 UNHOŠŤ Motto: KDO POHRDNEŠ KRÁČET NAŠÍ CESTOU S POCITY MARNOSTI DĚTSKÉ HRY, ODSTUP, VZDAL SE A TŘEBA JEN POZORUJ, NÁS VŠAK NEZDRŽUJ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Nerudova ul. České Budějovice 1. 9. 2014 Romana Průchová vedoucí vychovatelka ŠD Mgr. Zbyněk Trmal ředitel školy Obsah školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SAZOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace PŘEDKLADATEL č.j. 47/2012 Adresa školy: Sazovice č. 78 763

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

ŠVP ZV plán výchovně vzdělávací práce ŠD DRUŽINA PLNÁ POHODY. Identifikační údaje školy ZŠ VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

ŠVP ZV plán výchovně vzdělávací práce ŠD DRUŽINA PLNÁ POHODY. Identifikační údaje školy ZŠ VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 ŠVP ZV plán výchovně vzdělávací práce ŠD ZŠ VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 DRUŽINA PLNÁ POHODY Identifikační údaje školy Předkladatel: název školy Základní škola název Družina plná pohody vypracovala

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 0 Identifikační údaje: Název a adresa školy: Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně Kynžvart Kontakty: telefon: 354 691

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Školní družina při ZŠ Dolní Lhota,příspěvková organizace,čs.tankistů 76, Dolní Lhota Úvodní část Idetinfikační údaje Název školy: ZŠ Dolní Lhota,příspěvková organizace, Čs. tankistů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA (se změnami provedenými k 1. 9. 2013) Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové Malšova Lhota, Lhotecká 39, 500 09 Hradec Králové Obsah 1 Základní údaje o

Více