Hrou za poznáním. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hrou za poznáním. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín"

Transkript

1 Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni Miletín Školní vzdělávací program pro školní družinu Hrou za poznáním S platností od Vypracovaly: Ilona Nápravníková Marie Dufková Mgr. Jana Velichová ředitelka školy

2 Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Na Parkáni 107, Miletín Ředitelka školy: Mgr. Jana Velichová telefon: web: Zřizovatel: Město Miletín Charakteristika školní družiny Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Školní družina je místem pro zájmové vyžití dětí, regeneraci sil po vyučování, rozvíjí jejich tvořivost, posiluje sebevědomí a umožňuje komunikaci vychovatelek a rodičů. Hygiena a bezpečnost ŠD Školní družina naplňuje dvě oddělení do počtu 50 dětí celkem. První oddělení využívá samostatnou místnost v přízemí školy. Má vlastní moderní stolky a židličky, skříně k uložení společenských a konstruktivních her, materiálu na výtvarnou a pracovní činnost. Družina je též vybavena televizorem, videem a několika počítači. Podlahovou krytinu tvoří parkety a koberec v oddychové části místnosti. Prostor ŠD je vybaven umyvadlem, odpovídajícím zářivkovým osvětlením, koberec pravidelně vysáván a parkety ošetřovány, místnost je pravidelně větrána okny. Druhé oddělení je umístěno v kmenové učebně v přízemí školy a pro svoji činnost využívá její vybavení. Společenské hry, stavebnice a materiál na výtvarnou a pracovní činnost je uložen ve skříních. Podlahovou krytinu tvoří parkety a koberec v oddychové části třídy. Třída je vybavena odpovídajícím zářivkovým osvětlením, koberec pravidelně vysáván a parkety ošetřovány, místnost je pravidelně větrána okny.

3 Skladba zaměstnání je každoročně upravována s ohledem na rozvrh jednotlivých ročníků a přizpůsobena dalším zájmovým kroužkům a mimoškolním aktivitám dojíždějících žáků. Při ranní docházce ve větší míře využívají zvláště mladší žáci odpočinku na koberci, volí klidové aktivity společenské hry, vyprávění, malování. Starší žáci se mohou samostatně připravovat na výuku, opakovat učivo, číst si, případně krátkodobě využívat počítačovou techniku. Do klidového režimu po obědě je denně zahrnut odpočinek s četbou nebo poslechem. Zájmová činnost je specifická pro děti z více ročníků v jednom oddělení. ŠD využívá školní zahradu a hřiště k vydatnému pobytu na čerstvém vzduchu, pohybovým aktivitám dle fyzických zdatností dětí. Pro sportovní zájmovou činnost slouží tělocvična školy. Bezpečnost Lékárna pro první pomoc je umístěna ve sborovně v prvním poschodí a je přístupna k ošetření v dopoledních i odpoledních hodinách, telefonní čísla pro okamžité informování rodičů v případě úrazu jsou na přihláškách a v třídních knihách ŠD. Žáky 1. třídy vyzvedávají vychovatelky po skončení 4. vyučovací hodiny a odchází společně do ŠD. Žáky vyšších ročníků předává do ŠD po výuce učitel. Na počátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, školní jídelně, školní kuchyňce, školní tělocvičně, na zahradě, při společných vycházkách a akcích. O poučení je veden záznam v přehledu VVP. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci a bezpečnosti. ŠD má zpracován a dle potřeb doplňován řád ŠD, používá roční plán ŠD, měsíční plány, vychovatelky spolupracují na školních akcích. K bezproblémovému chodu ŠD je třeba vést žáky jednotlivých ročníků k příznivému sociálnímu klimatu, vzájemnému respektu, přátelskému vztahu ke spolužákům a pracovníkům školy, naučit je asertivně řešit konflikty bránit se šikaně a patologickým jevům, vychovatelky jsou nápomocny při řešení problémů žáků. Vychovatelky spolupracují s rodiči při vzájemných konzultacích, účastní se třídních schůzek.

4 Podmínky přijímání uchazečů, docházky a ukončení docházky do ŠD (podrobně viz Řád ŠD) ŠD navštěvují žáci 1. a 3. tříd, dle kapacity se zařazují i žáci 4. tříd (50 žáků celkem). O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Uchazeči jsou přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Povinností zák. zástupce je pravidelné hrazení úplaty za provoz ŠD může být snížena nebo prominuta (viz. Směrnice o poplatcích ve školní družině). Podmínky docházky do ŠD stanoví Řád ŠD. Ukončit docházku do ŠD ze strany zák. zástupce lze po dohodě s vychovatelkou a řádným vyplněním žádosti. Při nedodržování Řádu ŠD lze žáka ze ŠD vyloučit, o vyloučení rozhoduje ředitelka školy. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žákům se SVP je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost snažíme se o zvýšenou motivaci, individuální pomoc, výrazně chválíme i malé úspěchy a pokroky v práci. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

5 Ekonomické a personální podmínky Ekonomické Spotřeba tepla a elektrické energie je hrazena zřizovatelem v rámci rozpočtu obce pro ZŠ, spotřební materiál na výrobky používají žáci vlastní /nůžky, tužky, lepidla, pastelky,atd./, pro prezentaci školy a družiny je potřebný materiál hrazen z neinvestičních nákladů. Prostředky na mzdy vychovatelek sleduje a každoročně přehodnocuje dle stavu žáků v ŠD ředitelka školy, finanční prostředky jsou poskytovány Krajským úřadem KHK. Úhrada neinvestičních nákladů za žáka ve ŠD je ošetřena Směrnicí ZŠ, výše platby je 70,- Kč pro celodenní docházku do 15,30 hod ( 55,- Kč na pomůcky, 15,- Kč na režijní náklady), 50,- Kč měsíčně za žáka při docházce do 13 hodin (40,-Kč na pomůcky, 10,-Kč na režijní náklady). Platba je vybírána hotovostně vychovatelkou 2 ročně - vždy do a do v kalendářním roce. Personální Vychovatelka prvního oddělení ŠD: splňuje úplné střední všeobecné vzdělání+ ÚSO vzdělání pedagogického směru obor učitelství mateřské školy, dokončuje studium na PdF UHK podle 25 odst. 1 a 2 zákona č. 563/2004 Sb., vychovatel a pedagog volného času. Je zařazena dle kategorizace. Vychovatelka druhého oddělení ŠD: splňuje úplné střední všeobecné vzdělání, studuje na PdF UHK Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Obě vychovatelky se každoročně zúčastňují akreditovaných kurzů a programů dalšího vzdělávání pedagogů, využívají samostudium dle zákona č. 563/2004 Sb. k vlastnímu rozvoji v oboru a tvorbě ŠVP pro ŠD. Dle možností vedou zájmové kroužky žáků v rámci školní družiny /Šikovné ruce, Informatika, Cvičení a hry v tělocvičně, Přírodovědná činnost/. Vychovatelky podporují všeobecný rozvoj žáků ve všech složkách vývoje, úzce spolupracují s učiteli a vedou žáky ke vztahu ke své obci.

6 Cíle ŠD a kompetence vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené školním ŠVP vlastní ZŠ. Cíle vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy 2, odst.2 Školského zákona, navazují na cíle, stanovené ŠVP vlastní ZŠ 1. Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole a ke vzdělávání, naučit jej rozlišovat čas práce, čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled, umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi. 2. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či naučené písni, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své postoje /psychohygiena/. 3. Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům. oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní situace, pomoc staršího mladšímu při různých činnostech samostatné řešení problému, vytvoření postoje k problému rozvíjet kamarádství, rozpoznání lidí ve třídě, skupině, družině vést ke komunikaci rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a majetku 4. Naučit žáka správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým. oslovování a zdravení a poznat rozdíl od zdravení známých a dětí, žádost o pomoc ve škole při doučování, nezvládání učiva po nemoci, zdravení a pomoc starším občanům v obci setkávání se při obědech, výstavách, vystoupení, vítání občánků apod. oslovování a etika při jednání s příchozími do školy zajištění formou besed

7 rozpoznání špatného člověka, předcházení a prevence před vlastním ohrožením, využití preventivního protidrogového programu a šikany formou socializačních her a Kruhu pravdy a pohody vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem 5. Aktivně vést žáka ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě. učit žáky aktivně chránit své zdraví a být za ně zodpovědný vysvětlovat neznalé či nepochopené pojmy /ekologie apod./ využívat akcí preventivního programu proti šikaně a protidrogového programu využívat vycházek a výletu do okolí k monitoringu skládek, hledání zdravého prostředí pro živočichy a rostliny poskytnout možnost účastnit se školy v přírodě, kterou pořádá ZŠ ve spolupráci se ŠD k učení žák pochopí nutnost přípravy na vyučování, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy /Den Země, třídění druhotných surovin, společný sběr starého papíru, Zdravé zuby, Besedy o hadech, ještěrech a dravcích/ pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, pracuje kvalitně s výhledem nejen na funkčnost, ale i na celkový výsledek výrobku, využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na povolání /pracovně-technická činnost a kroužek Šikovné ruce /, v oblasti využití počítačové techniky se zapojuje do přípravy na vyučování formou opakování nabytých vědomostí využitím školních výukových programů, umí zadat jednoduché vyhledávání na internetu Kompetence 1. kompetence k učení Žák se učí nejen spontánně, ale také vědomě, všímá si souvislostí mezi jevy, umí získávat vědomosti z různých pramenů, získané poznatky dává do souvislostí, umí kriticky zhodnotit své výkony, využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, započatou práci dokončí, umí uplatňovat zkušenosti v praktických situacích a v dalším učení.

8 2. kompetence k řešení problémů Žák hledá různé způsoby řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, problém se učí pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlí a plánuje řešení problému, hledá různá řešení problému, rozlišuje správná a chybná řešení, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí, je iniciativní a podnikavý. 3. komunikativní kompetence Žák ovládá řeč a mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, účinně se zapojuje do diskuse, umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat své kladné pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým. Komunikuje kultivovaně. 4. sociální a interpersonální kompetence Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit, respektuje dohodnutá pravidla, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 5. občanské kompetence Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, chová se zodpovědně. Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formováno tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. 6. kompetence k trávení volného času Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací, umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

9 Tematické okruhy Tematický Činnost a její stručný popis Číslo rozv. okruh kompetence 1. Místo, kde žijeme Náš domov U nás doma Vyprávíme si o životě naší rodiny. 3, 4, 5 Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný volný 4, 6 čas. Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách - malba, koláž. 3, 6 Náš dům Popisujeme domy (byty), v nichž bydlíme, a jejich zařízení. 2, 3, 4 Stavíme náš dům ze stavebnice. 2, 3, 5 Zařizujeme si náš pokoj - nábytek a další vybavení vystřihujeme 2, 3, 4, 6 z barevných papírů, sestavujeme různé varianty a celek dokreslujeme. Škola Naše škola Procházíme školou a představujeme si, že je bludištěm, v němž 1, 2, 6 se orientujeme. Zjišťujeme, kdo v naší škole pracuje (setkáváme se 1, 3 s nepedagogickými zaměstnanci naší školy). Zamýšlíme se nad tím, co je v naší škole hezké, a co bychom rádi 1, 6 změnili (kresba). Zdobíme školní družinu. 1, 6 Cesta do školy Povídáme si o cestě do školy a domů. Ptáme se každého z nás bezpečnost cesty do školy. 1, 2, 4 Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí. 1, 2, 6 Vyrábíme dopravní značky. 2, 5 Čím jezdíme Výtvarně znázorňujeme různé hromadné dopravní prostředky. 1, 3 a čím může- Hrajeme si na přepravu vlakem, autobusem, metrem, tramvají, 1, 2, 5 me jezdit jsme v roli cestujícího dítěte, dospělého, revizora atd. Chodec, Povídáme si o významu chodníku, podchodu, nadchodu, stezce 3, 4, 5 cyklista pro cyklisty apod. Zjišťujeme, co nesmí chybět na našem kole. 1, 6

10 Soutěžíme ve znalostech z dopravní výchovy. 1, 2, 6 Naše obec, naše město Obec, v níž Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce. 1, 2, 5, 6 žijeme Kreslíme místa, kde je nám dobře, kam rádi chodíme. 1, 3, 4 Společně výtvarně zobrazujeme naše město. 1, 2, 5 Putujeme na určené místo podle vlastnoručně vyrobené mapky. 2 Stavíme naše město z kostek. 2, 4, 5 Jak žijeme Na vycházkách si povídáme o tom, kde v našem městě pracují a co 1, 2, 6 dělají policisté, hasiči, knihovnice, zemědělci, prodavači, lékaři, řidiči, truhláři, zedníci, popeláři atd. Kreslíme, čím bychom chtěli být, hledáme zdůvodnění, proč jsme 1, 3, 4, 5 si vybrali nakreslené povolání, zjišťujeme, co musíme umět pro výkon vybrané profese. Naši Besedujeme na téma Ten dělá to a ten zas tohle, zajímáme se 2, 4 pomocníci o služby v místě bydliště (opravna obuvi, kadeřnictví apod.). Nakupujeme a prodáváme - hra na prodavače a kupující. 2, 3, 4 Ztráty a Představujeme si, jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili. 1, 2, 3 nálezy Hrajeme si na Ztráty a nálezy (našli/ztratili jsme peněženku, klíče). 1, 3, 5 Naše Besedujeme o naší nejoblíbenější knize, povídáme si o ilustracích, 3, 5 knihovna které ji doplňují. Diskutujeme o hrdinech, o nichž rádi čteme, seznamujeme ostatní 1, 3, 6 s naší nejoblíbenější knihou. Z různých materiálů tvoříme postavičky z pohádek. 1, 2, 6 Tvoříme záložku do knihy. 1, 6 Za humny Výlety do Kreslíme plánek nejbližšího okolí. 2, 3, 5 okolí Vybíráme si blízké místo, na které dojdeme podle našeho plánku, 1, 2, 3 hledáme nejkratší cestu. Stavíme krajinu z písku, kamínků, větviček apod. 2, 3, 5 Učíme se určovat světové strany. 2, 6 Jsem Čech, Cestujeme prstem po mapě, "navštěvujeme" známá místa, kde 1, 3, 6 vím, kde žiji někteří z nás již byli, a vyprávíme o jejich zvláštnostech. Cestovní Soutěžíme, kdo zná více slov od určitých písmen (jméno města, 1, 2

11 abeceda hradu, rostliny, zvířete..). Tradice našeho města, obce Jak bylo Čteme si, posloucháme pověsti našeho regionu, besedujeme o 1, 3 dříve - naše historii našeho města. historie Ilustrujeme přečtené pověsti. 1, 6 Vítáme jaro Besedujeme o lidových tradicích a zvycích týkajících se jara, 1, 3, 6 čteme úryvky z knížek, v nichž se o nich vypráví. Vyrábíme tradiční předměty z proutí, z papíru, z odstřižků látek. 1, 2, 6, 2. Lidé kolem nás Rodina Naše rodina Představujeme povolání našich rodičů (pantomima, kresba). 3, 4 Povídáme si o našich prarodičích, představujeme povolání našich 3, 4 prarodičů, hrajeme si na zaměstnání (řemesla). Povídáme si o naší širší rodině. 3, 4 Den matek Besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, kreslíme, 1, 3, 4 čím se doma zabývají, co pro nás dělají atd. Vyrábíme dárky pro radost maminkám. 3, 4, 6 Co vyprávě- Vyrábíme si své peníze (s motivy zvířat, květin). 2, 6 ly peníze Hrajeme si na prodávající a kupující (využíváme kouzelná slovíčka 1, 3, 6 "prosím", "děkuji", zkoušíme reklamovat výrobek). Kamarádi Moji Besedujeme o našem teritoriu: místo po mé pravici je volné, byl 2, 3, 4 kamarádi bych rád, aby tam seděl(a).., protože.. Kreslíme portréty našich vrstevníků a vysvětlujeme, proč jsou 3, 4 našimi kamarády. Při hře zjišťujeme, jak se známe (po hlase, po hmatu). 1, 3, 5 Tichá pošta Vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi a o dobrých 2, 4 vlastnostech, kterých si vážíme na lidech. Každý z nás napíše, co se mu na kamarádech líbí (papír přehneme 3, 4 formou harmoniky a podáme dál), nakonec vše přečteme. Učíme se Kriticky hodnotíme naši třídu a společně se domluvíme, čím 2, 6 toleranci a můžeme vylepšit její vzhled. pořádku Přemýšlíme o vandalismu, opravujeme poškozené hry. 2, 5, 6

12 Nejsme Představujeme si pocity nevidomého člověka (máme zavázané oči 3, 4, 5 všichni a ostatní nás navigují, kudy máme jít apod.). stejní Cvičíme hmat (se zavázanýma očima určujeme předměty, které 2, 3, 4 jsme předtím vložili do krabice). Všude žijí Čteme si pohádky z různých světadílů, ilustrujeme pohádkové 3, 6 lidé příběhy z dalekých krajů. Svátky a oslavy Náš Vyrábíme masky a doplňky k nim. 2, 4 karneval Kreslíme, co se nám na karnevalu líbilo. 3, 4 Čas Vnímáme začínající atmosféru Vánoc, čteme si v knížkách 2, 3 adventní o Vánocích. Vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly. 3, 4 Kouzelný Vyprávíme si o vánočních zvycích, které se dodnes zachovaly, 1, 3 čas Vánoc zvláště o těch, které dodržujeme v naší rodině. Zpíváme koledy. 1, 6 Vyrábíme vánoční ozdoby z papíru, šišek, ořechových skořápek 1, 2, 6 a jiných přírodnin. Naši třídu si zdobíme vánočními motivy. 6 Vyrábíme přáníčka k Vánocům a jmenovky k dárkům. 4, 6 Uspořádáme vánoční besídku a rozdáme si na ní dárky. 1,2, 3,4, 5,6 Velikonoce Malujeme a zdobíme kraslice. 1, 6 Zdobíme třídu a okna symboly Velikonoc (kreslíme, vystřihujeme). 5, 6 Učíme se velikonoční koledy. 3, 6 Náš den D Soutěžíme, hrajeme hry, tančíme při diskotéce. 3, 4, 5, 6 Jak se správně chovat Známe Besedujeme o slovech "děkuji", "prosím", "omlouvám se", o jejich 1, 2, 3 kouzelná významu, vymýšlíme si drobné příběhy, v nichž tato slova hrají slovíčka významnou roli. Člověk mezi lidmi Povídáme si, čím můžeme druhého potěšit - dárkem, pochvalou, 1,2, 3,4, chováním, úsměvem. Denně si uvědomujeme, že se máme chovat 5,6 slušně a laskavě. Besedujeme o tom, jaké chování očekávají dívky od kluků a kluci 1, 3

13 Cestou necestou od dívek, jaké děti od dospělých a dospělí od dětí. Na vycházkách zdokonalujeme a procvičujeme chování na chodníku, na silnici, na přechodech. 1,2, 3,4, 5,6 Mluvíme Cvičíme si jazyk (jazykolamy, dechová cvičení). 1, 3, 5 správně? Dramatizujeme jednoduché pohádky a příběhy a pak je 1, 2, 6 předvádíme spolužákům. Čteme s porozuměním a správnou artikulací z knih a časopisů pro 1, 3, 6 poslech ostatním. Řekni to Pantomimicky předvádíme povolání, sporty, pocity. 2, 3, 5, 6 i beze slov Pantomimicky vyjadřujeme děje či situace ze známých pohádek. 2, 3, 5, 6 V naší Při stolování dodržujeme základní hygienické návyky a hodnotíme 2, 5 jídelně vzájemně naše chování u stolu. Sdělovací Povídáme si o pořadech v televizi, v rozhlase, doporučujeme si 3, 6 prostředky vhodné pořady, argumentujeme, proč se nám líbí. Porovnáváme realitu s některými filmovými příběhy. 2, 3, 5 3. Lidé a čas Náš denní režim Co vše Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu, učíme se 1, 2, 3, 6 stihneme rozlišovat povinnosti a zábavu. během dne Kreslíme, co nás nejvíce baví, co nás baví méně, čemu věnujeme 1, 5, 6 nejvíce času, co musíme dělat každodenně. Nad kresbami besedujeme. Víkend Besedujeme na téma Jak jsem trávil(a) víkend, malujeme, co jsme zažili, a navrhujeme jiný program pro další víkendy. 2, 3, 4, 5, 6 Příprava do Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, 1, 3 školy soustředěnost a tvořivé myšlení. Využíváme počítač pro získávání mnoha informací. 1, 5 Měření Kreslíme, malujeme různá měřidla času. 1, 5 času Představujeme si, co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas. 1, 2, 3, 5 Co jsme Ohlížíme se za prázdninami, shromáždíme pohlednice a obrázky 1, 2, 6 dělali v na- z míst, která jsme navštívili, a povídáme si o nich. šem volném Před prázdninami si připravujeme plán všech aktivit, kterým se 1, 2, 6

14 čase chceme věnovat v létě, popisujeme je a malujeme. Malý Povídáme si o tom, jak pomáháme doma, vyprávíme drobné 3, 4, 6 pomocník humorné příběhy nebo hrajeme scénky s touto tematikou. Besedujeme o domácnosti dříve a dnes (nábytek, spotřebiče apod.). 1, 3 Lidé a minulost Čteme české pohádky, říkadla, básničky, hádanky, jazykolamy. Vyprávíme si, odpovídáme na otázky týkající se života v minulosti. Vypravujeme, co jsme se dozvěděli od prarodičů - s čím si hráli, jak trávili volný čas, když byli malí. 4. Rozmanitost přírody 1, 2, 3, 4, 6 Příroda okolo nás - rostliny, živočichové Jak se mění Kreslíme určitý strom (květiny, krajinu) v jednotlivých ročních 2, 6 náš strom obdobích. Pomocí obrázků porovnáváme, jak se v jednotlivých ročních 1, 6 obdobích příroda mění. Stavíme z Při vycházkách do okolí upevňujeme pravidla chování v přírodě 3, 5, 6 přírodnin sbíráme plody a zhotovujeme z nich obrázky apod. Obtiskujeme listy-využíváme různé techniky pro výtvarné činnosti. 1, 2, 6 Ptačí Sledujeme, kdy k nám přilétají různé druhy tažných ptáků, 1, 2, 3 tajemství zjišťujeme, kdy a kam odlétají. Naše Pečujeme o květiny- pěstujeme, přesazujeme, zaléváme. 1, 2, 6 květiny Už víme, že každá rostlina chce jiné prostředí, jinou péči. Záhady Malujeme na oblázky, které jsme donesli z vycházek. 2, 6 pod kameny Hrajeme pexesa a kvarteta s náměty živočichů a rostlin. 1, 2, 4 Za dobro- Napodobujeme hlasy zvířat (některé hlasy žáci předvádějí, jiné 2, 3, 4 družstvím hádají, pak si role vymění). přírody Určujeme rostliny podle výrazné vůně a hmatu (česnek, křen, 1, 3 mateřídouška apod.). Práva zvířat Besedujeme o právech každého živočicha na život. Vyprávíme si o 2, 3, 5 útulcích pro zvířata. Při vycházce do okolí nasloucháme zvukům přírody, určujeme 1, 6 původce zvuků, tříbíme své smysly. Naši Vyprávíme si o domácích zvířatech a na základě vlastních 1, 6 kamarádi zkušeností si vysvětlujeme, jakou péči vyžadují.

15 zvířata Kreslíme domácí mazlíčky a práce vystavíme 2, 4, 6 Roční období Příroda Besedujeme o ročních obdobích- sledujeme změny v přírodě, život 1, 2 a my zvířat, vztahy mezi zvířaty. Čteme si o přírodě a jejich proměnách. 1, 3 Učíme se básničky a písničky s přírodní tematikou. 1, 3, 5 Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je. 1, 3 Podzim Soutěžíme v poznávání ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti, vůně. 1, 3 Vyrábíme draky. 2 Besedujeme, jak a kdy sklízet a uchovávat ovoce a zeleninu. 1, 6 Zima Pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu - připravujeme 1, 3, 6 dárečky na vánoční strom pro zvířátka. Pozorujeme stopy zvířat ve sněhu. 1, 2 Jaro Kreslíme a malujeme první jarní květiny. 1, 6 Kreslíme mláďata domácích zvířat. 1, 6 Léto Prázdniny - letní hrátky. 1, 6 Kreslíme letní sporty, barvy léta (květiny, plody léta). 1, 3 Týden, Vyrábíme koláže charakterizující jednotlivé měsíce (roč. období). 1, 2, 3 měsíc, rok Počasí Pranostika V literatuře vyhledáváme pranostiky, čteme je a uvažujeme 1, 2, 3 na každý o jejich smyslu. den Hra na Každodenně sledujeme předpověď počasí v TV a pak porovnáváme 1, 3, 5 rosničky jak u nás bylo. Chráníme si své životní prostředí Den Země Třídíme odpad. 1, 5, 6 Při vycházkách do okolí školy pozorujeme čistotu a úpravu okolí. 1, 3, 5 Co do přírody Besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá lesu. 1, 4, 5 nepatří Odpovídáme v kvízu na téma Co do lesa nepatří. 1, 2, 5 Hrnečku vař! Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě. 1, 6

16 Chraňme Kreslíme květiny, živočichy a v atlasech zvířat a rostlin vyhledá- 2, 5 naše životní váme nejdůležitější údaje o nich. prostředí 5. Člověk a jeho zdraví Poznáváme své tělo Já - my Prohlížíme a čteme encyklopedie o lidském těle 1, 2, 3 Na arch balicího papíru obkreslujeme postavu jednoho z nás a do 3, 4, 5 obrysu dokreslujeme nejdůležitější tělesné orgány. Hrajeme hru Hlava, ramena, kolena, palce. 1,6 Pečujme o své zdraví Čistota Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistotu rukou, kapesníky ), 3, 5, 6 půl zdraví čistotu oděvu a jeho vhodnost. Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu. 1, 4, 5 Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC apod. 1, 2, 3 Náš zdravý Vystřihujeme obrázky různých jídel (z časopisů a letáků) a třídíme 1, 2, 3, 6 jídelníček je na zdravá a méně zdravá, tvoříme koláže. Kreslíme ovoce a zeleninu. 1, 3, 6 Soutěžíme ve smyslovém poznávání (čich, chuť, hmat) zeleniny 1, 3 ovoce, koření a dalších potravin. Chci být Povídáme si o dětských nemocech a jejich léčení, o tom, jak 1, 6 zdravý pečovat o své zdraví. Učíme se ošetřovat drobná zranění. 1, 2 Vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, co se nám 1, 3 může stát při koupání, při jízdě na kole atd. Relaxujeme a odpočíváme. 5, 6 Co nás může Učíme se přivolat pomoc dospělého nebo policie. 1, 3 ohrozit Besedujeme s příslušníkem policie o trestných činech vůči dětem. 3, 4 Au! To bolí! Učíme se zásadám první pomoci. 1, 2, 3, 5 Zachránci Přenášíme zraněného, poskytujeme první pomoc při zlomenině. 1, 2 Chci být fit Besedujeme o nebezpečí návykových látek, odhalujeme další nebezpečí, která nás mohou ohrozit (injekční jehly, neznámé 1, 2, 3, 4, 6

17 nápoje, bonbony apod.). Chodíme ven Pobyt venku Chodíme na školní hřiště, zahradu. 5, 6 Hrajeme pohybové hry. 6 Pořádáme jednoduché soutěže s míčem či se švihadlem. 6 Překonáváme přírodní překážky. 5, 6 Zimní Při vycházkách do zimní přírody sledujeme stopy zvířat na sněhu. 3, 5, 6 radovánky Soutěžíme, kdo nejrychleji ( nejdokonaleji ) postaví sněhuláka. 6 Závodíme v hodu sněhovou koulí na cíl, do dálky. 6 Kreslíme do sněhu, do sněhové plochy vyšlapáváme jednoduché obrázky. 6 Chodíme bruslit. 6 Míčové Seznamujeme se s pravidly míčových her a cvičíme se v jejich 6 hry dodržování. Nacvičujeme vybíjenou i kopanou na hřišti a v tělocvičně. 6 Sportovní Připravujeme hry pro naše sportovní odpoledne. 3, 4, 5 odpoledne Hrajeme si na rozhodčí - víme co je fair play (jsme objektivní). 1, 2, 5 Výsledky soutěží společně vyhodnotíme. 3, 5, 6

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro zájmové vzdělávání - školní družina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání - školní družina 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost dokumentu... 3 2 Charakteristika

Více

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace

Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Předkladatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVÉBOHOV, okres Šumperk, příspěvková organizace Č. j. 53/2008 Obsah 1) Identifikační údaje školy... 3 2) Charakteristika zařízení... 3 3) Materiální podmínky...

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Barevná škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Barevná škola ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠD PŘI ZŠ POLEŠOVICE Školní vzdělávací program 1. Identifikační údaje školy Školní vzdělávací program ŠD pro 1. - 5. ročník

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny

Školní vzdělávací program. školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Zpracovala: Lenka Stonawská Projednán a schválen pedagogickou radou dne 26.8.2013 Školní družina je zřízena dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY

OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁM. 1 TELEFON: 491 474 082 OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. ÚVOD 2. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 3. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 4.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Strž E. Krásnohorské 2919 Dvůr Králové nad Labem 544 01 Údaje o škole Název školy: Základní škola Strž Ulice, číslo: E. Krásnohorské 2919 Město: Dvůr

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Školní družina při ZŠ Dolní Lhota,příspěvková organizace,čs.tankistů 76, Dolní Lhota Úvodní část Idetinfikační údaje Název školy: ZŠ Dolní Lhota,příspěvková organizace, Čs. tankistů

Více

"V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi"

V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a mateřské škole v Ivani "V družině jsme spolu rádi, protože jsme kamarádi" Platnost ŠVP ŠD: od 1. 9. 2015 1.

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Školní vzdělávací program ŠD

Školní vzdělávací program ŠD Školní vzdělávací program ŠD I. Školní vzdělávací program pro ŠKOLNÍ DRUŽINU Název družiny: Školní družina plná pohody Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima. Po škole sem zajdem rádi, máme tady

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Škola hrou Základní škola Nová Včelnice Školní 414, 378 42 Nová Včelnice Identifikační údaje Název výchovného programu: Škola hrou školní vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV

Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV Příloha ŠVP ZV č. 1 Základní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu č.j. 0109/2013-3 DUHOVÝ ÚSMĚV SMĚJEME SE KAŽDÝ DEN 1 2 I. Identifikační

Více

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr.

Dělám a rozumím. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Š k o l n í v z d ě l á v a c í p r o g r a m školní družina Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okr. Chomutov Škola pochopení Motto: Slyším a zapomínám Vidím a pamatuji si Dělám a rozumím Název a

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE

ŠKOLNÍ DRUŽINY ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vypracovaly: Marcela Novotná Mgr. Iva Vassová Mgr. Hana Hedbávná 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení

Více

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T. G. Masaryka Borohrádek Školní vzdělávací program pro školní družinu 1. Identifikační údaje Název školy: Základní škola T. G. Masaryka Adresa: T. G. Masaryka 396, 517 24 Borohrádek Ředitelka:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu

Školní vzdělávací program. pro Školní družinu ŠVP Základní škola a Mateřská škola Rudná 1 pod Pradědem, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína V HRADCI KRÁLOVÉ 16. 4. 2014. podpis ředitele školy. Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V HRADCI KRÁLOVÉ

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní škola a Mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny

Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Č í ž o v á, okres Písek Výchovně vzdělávací program školní družiny Základní údaje o škole škola Název školy: Základní škola a Mateřská škola Čížová, okres Písek Adresa

Více

Člověk a jeho zdraví

Člověk a jeho zdraví Člověk a jeho zdraví Vzdělávací oblast ve ŠD: Poznáváme své tělo Věková hranice: 6 10 let OČ, Při vycházce hovoříme o různých 1,5 odděleních, která můžeme najít ve středisku, v nemocnici, Čteme a vyprávíme

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny

Základní škola Valtice. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Základní škola Valtice Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto: Škola pro každého, škola pro všechny Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Cíle zájmového vzdělávání

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Cestou hry a zábavy jdeme spolu za dalším poznáním ŠKOLNÍ DRUŽINA 1 O B S A H Školní vzdělávací

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického

Školní vzdělávací program. školní družiny. při. Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Vysoké Mýto, Javornického Platnost dokumentu: od 01.09. 2015 Obsah ŠVP OBSAH ŠVP 1 ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY 3 1. PREZENTAČNÍ ČÁST 3 1.1 DOKUMENTY 3

Více

Školní vzdělávací program školní družiny (2)

Školní vzdělávací program školní družiny (2) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz ŠD - pracoviště Jubilejní 3 (4 odd.), ŠD pracoviště Dlouhá 56 (3 odd.) Školní vzdělávací

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Č. j.: Spisový a skartační znak: Základní škola ZaHRAda, Hornická 900, 666 03 Tišnov, místo vzdělávání Riegrova 312, 666 01 Tišnov Školní vzdělávací program školní družiny Datum Podpis Vydává Schválil

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠD Navazuje na ŠVP 1. stupně Rozpracovaní oblast : Člověk a jeho svět 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Rozmanitost přírody 5. Člověk a jeho zdraví Tématické

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Mikulůvka, okres Vsetín Mikulůvka 42, 756 24 Bystřička Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Motto: DRUŢINKA PLNÁ POHODY 1. Struktura vzdělávacího programu školní

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí

Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu Téma: Letíme za pohádkou aneb Kdo si hraje nezlobí 2010/2011 Letíme do Země Fantazie 2011/2012 Letíme pro Pohádkové klíče 2012/2013 Letíme za Ročním obdobím

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov

Školní vzdělávací program pro školní družinu. při Základní škole Lukov Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole Lukov 1.Charakteristika školní družiny Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Školní družina. Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Školní družina při Základní škole Praha 10 Švehlova 12/2900 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Konkrétní cíle vzdělávání 4. Formy a obsah

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi.

ZÁŘÍ. Cílem tohoto měsíce je komunikativnost mezi dětmi. ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu (ŠD) a Školní jídelnu (ŠJ). Dohlédneme na správné stolování. 3.) Poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách ŠD a ŠJ. Dále

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Vzdělávací program školní družiny

Vzdělávací program školní družiny Vzdělávací program školní družiny Obsah 1. Školní vzdělávací program ŠD str. 3 2. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání str. 3 3. Kompetence str. 3 4. Formy a metody práce ŠD str. 4 5. Materiální vybavení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM

RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KRČÍN NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU RUKU V RUCE ZA ZÁBAVOU A POZNÁNÍM OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina

ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina ŠVP pro zájmové vzdělávání ZŠ Chotěšov Školní družina Základní škola Chotěšov, okres Plzeň jih příspěvková organizace Plzeňská 388, 332 14 Chotěšov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole a mateřské škole, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25. 1 Obsah 1) Identifikační údaje školní družiny 2) Konkrétní cíle vzdělávání

Více

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Masarykova základní a mateřská škola ve Velké Bystřici Školní vzdělávací program pro školní družinu Motto programu: Barevný svět poznání Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti a připravení jedince

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE KŘENOVICE OKRES PŘEROV Hurá do přírody Vypracovala: Jana Baselová Schválila: Mgr. Veronika Gambová, ředitelka školy Školní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY

ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA. Základní škola a mateřská škola TĚŠANY ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠVP PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ MOZAIKA Základní škola a mateřská škola TĚŠANY Základní škola a mateřská škola Těšany, Těšany 305, 664 54 Str. 1 1. Identifikační údaje

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Školní družina DRÁČCI

Školní družina DRÁČCI Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice, příspěvková organizace, okres Litoměřice Školní družina DRÁČCI 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školní družiny 4 2.1.Charakteristika

Více