Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od ) Projednáno na pedagogické radě dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školy. Školní rok 2014/2015 (platnost od 1. 9. 2014) Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2014"

Transkript

1 Plán práce školy Školní rok 2014/2015 (platnost od ) Projednáno na pedagogické radě dne Mgr. Roman Rozkošný ředitel školy

2 Obsah PŘÍLOHY VÝCHOZÍ PODMÍNKY HLAVNÍ ÚKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/ VÝUKA PERSONÁLNÍ PODMÍNKY PRO VÝUKU A PROVOZ Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zaměstnanci školy Specializované komise a funkce Přidělené funkce Přidělení kabinetů MATERIÁLNÍ PODMÍNKY PRO VÝUKU Vybavení školy Učební pomůcky ICT technologie školy Finanční zajištění provozu ORGANIZACE VÝUKY ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU SPOLUPRÁCE S RODIČI A DALŠÍMI PARTNERY SPOLUPRÁCE S RODIČI ŠKOLSKÁ RADA DALŠÍ PARTNEŘI RŮZNÉ (státní svátky, svátky, významné dny) Celoroční plán práce školy vychází z těchto dokumentů: Vyhláška 16/2005 o organizaci školního roku Vyhláška 48/2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška 64/2005 o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Zákon 561/2004 Sb. Školský zákon Zákon 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících Školní vzdělávací program C/001 Základní škola (ŠVP ZŠ a MŠ Kamenný Újezd ze dne )

3 Přílohy č. 1: Organizační schéma školy č. 2: Plán hospitační a kontrolní činnosti č. 3: Přehled rozvrhů č. 4: Přehled dozorů č. 5: Přehled přidělení úklidových ploch 3

4 1. Stav v r. 2013/2014 Ve školním roce 2013/2014 pokračovala výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu C/001 Základní škola (ŠVP ZŠ a MŠ Kamenný Újezd ze dne ) v ročníku. Ve výuce na obou stupních se podařilo zvládnout učební osnovy včetně priorit školy ověřování vlastního vzdělávacího programu, práce s přicházejícími a vycházejícími žáky, výuky cizích jazyků, práce s integrovanými žáky a žáky s vývojovými poruchami učení a chování, nabídky volitelných předmětů. Všichni absolventi byli do konce školního roku přijati na střední školy a odborná učiliště dle výběru přihlášek. Dobrou odezvu mají výsledky práce na 1. stupni, svědčí o tom zájem rodičů o první třídy a průběžné přestupy žáků na naši školu (letos otevíráme opět dvě třídy = 34 žáků). Problémy řešíme a realizujeme postupně ve spolupráci se zřizovatelem (vznik nových učeben, výmalba, nábytek a zařízení, ). Školní družina využívá k činnosti prostory školy obě učebny 1. ročníku a 2. B. Vyučující mají zázemí v kabinetech, sborovna zařízena jako učitelský koutek, možnost využívat i kuchyňku v NP. Hospodaření školy v kalendářním roce 2013 skončilo s vyrovnaným rozpočtem. Pro kalendářní r rozpočet odpovídá základním požadavkům na zajištění provozu školy; v rozpočtu jsou uvolněny i prostředky pro plánované investiční akce výtvarný ateliér, atletický ovál, rekonstrukce vytápění školy, (s realizací v létě 2014) Počet žáků naší školy je stabilizovaný, v tomto školním roce bylo na škole 268 žáků. Stav finančních prostředků na platy a odměňování umožňoval vedení vytvářet podmínky pro zaměstnance v rámci možností Hlavní úkoly na školní rok 2014/2015 Doplnit (upravit) ŠVP dle potřeby na školní rok 2014/15 do Ověřování vlastního školního vzdělávacího programu, další činnosti a proškolení pedagogů v souvislosti s tímto dokumentem orientace na výstupy jednotlivých období. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Doprovodné akce (koncerty, divadlo, film, exkurze, projektové dny, ) maximální podpora výuky. Zaměřit se na propagaci práce školy v tisku, v místním zpravodaji popř. v dalších médiích a mezi rodičovskou veřejností. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. Vytvořit pestrou nabídku kroužků pro případnou mimoškolní aktivitu žáků. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním; účinná poradenská činnost ve škole (včetně pedagogické diagnostiky, pedagogicko-psychologické pomoci dětem a žákům, výchovného, kariérového poradenství apod.). Účinnou prevencí, důsledným dodržováním školních systémů prevence rizikových jevů a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence a vzniku dalších sociálně patologických jevů. 3. Výuka Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných

5 žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce. Modernizace metod výuky v jednotlivých předmětech na obou stupních školy. Prioritní zajištění podmínek v ročnících ověřujících školní vzdělávací program. Účelné využití časové dotace jednotlivých předmětů (přednostní využití doprovodných akcí souvisejících s výukou a vzdělávacím programem školy). Prezentace výsledků žáků na všech typech soutěží pro základní školy. 3.1 Personální podmínky pro výuku a provoz Pedagogický sbor splňuje odbornou kvalifikaci a neustále si ji doplňuje podle nabídek vzdělávacích institucí a potřeb školy. Kolektiv pedagogů je výhledově stabilizovaný; 1 pedagogický pracovník jako zástup za MD Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a prohlubování pedagogických znalostí Vedení školy pravidelně informuje pedagogické pracovníky o jednotlivých akcích nabídky mailem popř. projednává osobně jejich účast na vybrané akci. Preferovány budou nabídky spolufinancováné Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, které budou vyhovovat požadavkům naší školy. Plán DVPP je pochopitelně vázán na dostatek finančních prostředků a prioritně na aktuální potřebu školy. Pedagogičtí pracovníci se po projednání a souhlasu vedení školy na akci přihlásí samostatně. Všechny akce, kterých se pedagogičtí pracovníci zúčastní, eviduje hospodářka školy v jejich osobní složce. Pedagogický pracovník stručně informuje vedení školy o průběhu akce, popř. zpětně předává poznatky interním školením zaměstnanců. DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů v této oblasti. (semináře, školení) Postupně přecházet od individuálního vzdělávání pedagogů k pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy, proto např. budou průběhu roku 2014/15 pedagogičtí pracovníci dále pokračovat v osvojování systému Bakaláři (především modul třídní kniha ). DVPP a prohlubování pedagogických znalostí školy je organizován na základě následujících zásad: - Rovnost příležitosti a zákaz diskriminace. Každý pedagogický pracovník má stejnou možnost účasti na dále uvedených formách a druzích DVPP, za podmínek a možností uvedených v tomto plánu. - Vzdělávání celého pedagogického týmu bude mít přednost před individuálním studiem k prohloubení kvalifikace. - Základním parametrem pro výběr konkrétního vzdělávání jsou potřeby školy a rozpočet školy. Konkrétní formy a druhy DVPP Průběžné vzdělávání bude zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví, jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků, práce s ŠVP, BOZP. Formy průběžného vzdělávání - škola bude preferovat a zaměří se na systematické a dlouhodobé na vzdělávání celého pedagogického týmu, kdy lektoři budou docházet přímo na školu a zpracují vzdělávací téma s ohledem na potřeby školy jako celku i s ohledem na odbornost jednotlivých vyučujících a potřeby jednotlivých vyučovacích předmětů, - dále je možná individuální účast pedagogů na kurzech a seminářích. Délka trvání vzdělávacího programu průběžného vzdělávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny.

6 3.1.2 Zaměstnanci školy Vedení školy: Ředitel školy: Mgr. Rozkošný Roman Zástupce ředitele školy: Mgr. Novotný Bohumil Třídní učitelé: I. A Mgr. Lipertová Pavlína I. B Mgr. Reitingerová Kateřina II. A Mgr. Benešová Jaroslava II. B Mgr. Hasmanová Olivie III. A Mgr. Prachařová Jitka III. B Mgr. Ryjáčková Zuzana IV. Mgr. Fuka Martin V. Mgr. Dušková Jana VI. Mgr. Prokýšková Iva VII. Mgr. Čunátová Martina VIII. Mgr. Jandová Marcela IX. Mgr. Žlábková Květa Učitelé: Mgr. Brodcová Marie Mgr. Štrejnová Barbara Mgr. Kamišová Zuzana Mgr. Steinová Vanda Mgr. Sedláčková Renata Pracovníci MŠ pedag. pracovníci: Klivandová Ivana Janouchová Kateřina Kadlečková Anna Pořádková Ilona Skabalíková Věra Bc. Vítů Lucie Moučková Petra Pracovníci MŠ nepedag. pracovníci: Marešová Dagmar Schmiedová Marta Fialová Zdeňka Stoličková Petra Asistent pedagoga: Nejedlá Hana Školní družina: Haymannová Hana Nejedlá Hana Vyžrálková Jana Hospodářka školy, vedoucí školní jídelny a provozní zaměstnanci: Hospodářka školy: Mgr. Brodcová Marie Vedoucí školní jídelny: Pokorná Renata Školník: Mgr. Hanzalík Josef Topič: Mikesch Ludvík Kuchařky + pom.kuchařky: Koudelková Daniela Fousková Marie Bártová Lada, Hlásková Jana 6

7 Uklízečky: Hlásková Jana Martinů Vendula Haymannová Hana Zemanová Marcela Titlová Hana Specializované komise a funkce Hlavní úkoly Kontrola účelnosti školního vzdělávacího programu. Aktualizace školního vzdělávacího programu. Analýza výsledků výchovně vzdělávacího procesu v jednotlivých oblastech. Koordinace výuky mezi ročníky. Výběr a kompletace učebních pomůcek pro jednotlivé ročníky a předměty. 7 Další úkoly jsou uvedeny v pracovních náplních zaměstnanců. SPECIALIZOVANÉ FUNKCE A KOMISE Výchovný poradce Metodik ŠVP Lektor ICT Lektor EVVO Metodik prevence Výchovná komise vedoucí zástupce členové vedoucí zástupce 1. st. zástupce 2. st. členové vedoucí členové vedoucí členové vedoucí členové vedoucí zástupce členové Novotný Sedláčková učitelé ZŠ Novotný Benešová Žlábková učitelé ZŠ Čunátová (ve spolupráci s externí firmou) učitelé ZŠ Rozkošný učitelé ZŠ Sedláčková, Prokýšková učitelé ZŠ Rozkošný Novotný Sedláčková, Ryjáčková

8 Inventarizační komise předseda: členové: Mgr. Brodcová Mgr. Prachařová, Mgr. Štrejnová, p. Haymanová, p. Pokorná Požární hlídka předseda: členové: p. Hanzalík Mgr. Prachařová, Mgr. Jandová, Mgr. Sedláčková 8 Metodická komise (1. st.) a předmětové komise (2. st.): Metodická komise a předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. 1) 1. stupeň: Benešová, Prachařová, Hasmanová 2) Český jazyk + Dějepis + Občanská výchova: Žlábková, Prokýšková, Štrejnová, Novotný, Ryjáčková 3) Cizí jazyky: Steinová, Kamišová, Ryjáčková 4) Matematika + Fyzika + Informatika: Čunátová, Brodcová, Sedláčková 5) Zeměpis + Přírodopis + Chemie: Jandová, Fuka, Rozkošný, Sedláčková 6) Tělesná výchova: Rozkošný, Steinová, Fuka, Reitingerová úkoly metodické a předmětové komise: (svolává předseda komise dle potřeby) zajistit seznámení všech pedagogů s materiály ČŠI a projednat jejich aplikaci na práci školy projednávat či navrhovat změny v ŠVP (rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků) koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování metodicky zajišťují péči o žáky se speciálními potřebami vzdělávání a žáky talentované výpomoc při uvádění začínajících učitelů ( adaptační program ) příprava projektových dnů příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím sestavení plánu exkurzí, odborných programů, kurzů, soutěží, besed na celý rok dopředu, aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy sledovat vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi a navrhují opatření požadavkem na jejich nákup či vyřazení aktualizace řádů učeben (zodp. správce učebny) vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy

9 3.1.4 Přidělené funkce FUNKCE ODPOVĚDNOST Školní úrazy (evidence, zápis, ) Nejedlá, Novotný Kultura 1. st. Benešová, Lipertová 2. st. Štrejnová, Žlábková Sport 1. st. Reitingerová, Steinová 2. st. Rozkošný Sběr starého papíru Nejedlá, Klivandová + evidence TU Projekt Sběr oleje Nejedlá, Pokorná, Klivandová + evidence TU Sběr drobného elektrozařízení a baterií Rozkošný Sběr kaštanů a žaludů Nejedlá + evidence TU Přidělení učeben a kabinetů (správcovství) UČEBNA, KABINET ZODPOVĚDNOST (SPRÁVCE) + obsazení I. A Lipertová I. B Reitingerová II. A Benešová II. B Hasmanová III. A Prachařová III. B Ryjáčková IV. třída Fuka V. třída Dušková VI. třída Prokýšková VII. třída Čunátová VIII. třída Jandová IX. třída Žlábková kabinet I. Štrejnová, Hasmanová, Benešová kabinet II. Prachařová, Jandová, Haymannová kabinet III. Ryjáčková, Reitingerová, Lipertová kabinet IV. (F) Sedláčková, Čunátová kabinet V. (Ch) Sedláčková kabinet VI. Steinová, Kamišová kabinet VII. Žlábková, Prokýšková, Dušková kabinet VIII. Fuka kabinet IX. (Vv) Žlábková kabinet X. (Tv) Rozkošný sklad F/M Sedláčková sklad učebnic Nejedlá učebna jazyků I. Steinová učebna jazyků II. Kamišová učebna NP Jandová, Kamišová učebna F/Ch Čunátová učebna PC Čunátová školní dílna Sedláčková ateliér Vv + sklad Žlábková cvičná kuchyňka Štrejnová kancelář hospodářky školy a vedoucí ŠJ Brodcová, Pokorná kancelář zástupce ředitele školy Novotný ředitelna Rozkošný

10 3.2 Materiální podmínky pro výuku Vybavení školy Postupovat podle aktualizované dlouhodobé koncepce rozšiřování možností školy. Zajistit podle ekonomických možností vybavení učeben a kabinetů doplňky. Dohodnout se zřizovatelem reálné možnosti doplnění vybavení školy Učební pomůcky Dovybavit 1. a 2. stupeň nezbytnými pomůckami dle finanční možnosti. Doplnit nabídku výukových programů podle možností školy. V rámci předmětu Vv, Pč se pokusit zabezpečit pomůcky popř. výzdobu školy samovýrobou ICT technologie školy Snaha o postupné zavedení dalších modulů administrativního systému školy - Bakaláři (Rozvrh hodin, Třídní kniha). Pravidelná aktualizace školních webových stránek. Využit ICT zázemí pro výuku na I. a II. stupni Finanční zajištění provozu Snaha zefektivnit provozní náklady. Projednat se zřizovatelem výhled možností financování dalšího rozvoje školy. (rekonstrukce půdního prostoru staré části budovy, rekonstrukce šaten, rekonstrukce odborných učeben školní dílna a učebna F/Ch, ) Finanční zajištění vzdělávacího procesu zabezpečit účelně. Přípravu rozpočtu zaměřit na kvalitní zajištění všech podmínek pro provoz školy, prioritně zohlednit podporu výuky.

11 3.3 Organizace výuky V tomto školním roce nastoupí do školy 271 žáků, z toho na 1. st. 163 žáků a na 2. st. 108 žáků. Výuka bude probíhat v 12 kmenových třídách, na 1. st. 8 tříd a na 2. st. 4 třídy. Kromě těchto tříd jsou ve škole ještě tyto učebny: učebna fyziky/chemie, informatiky, 2x cizích jazyků, učebna v NP, učebny pro výuku pracovních činností (dílna, cvičná kuchyňka) a výtvarný ateliér. Sportovní aktivity budou probíhat v tělocvičně ZŠ a na atletickém oválu a asfaltovém hřišti. Vyučovací hodiny a přestávky probíhají dle časového rozvrhu. Školní budova je otevřena pro žáky v 7,25h, vyučování začíná v 7,45h. Školní družina pracuje denně od 6,15 do 16,15h.(žáci ráno přicházejí do družiny do 7,00h) Ke školnímu stravování e využívána školní jídelna. V 8. a 9. ročníku se budou vyučovat jako povinně volitelné předměty praktika z biologie, etika, tvorba školního časopisu, seminář z matematiky a logiky (pouze pro 9. roč.), konverzace z angličtiny, sportovní hry, cvičení z českého jazyka a literárně dramatická výchova. Práce zájmový kroužků bude řešena na základě požadavků dětí a jejich rodičů, zahájení činnosti od a ukončení k OBLAST ODPOVÍDÁ Škola vyučuje podle vzdělávacího programu školy ROZ Třídnické hodiny, třídní schůzky, konzultační odpoledne Ve všech třídách budou probíhat TH minimálně jedenkrát za měsíc. TU Konzultační odpoledne s rodiči budou dle plánu organizace školního roku Nepovinný předmět - náboženství NOV Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Věnovat zvýšenou pozornost těmto žákům dle školní dokumentace. NOV, SED, NEJ Prevence rizikového chování Úzká spolupráce všech vyučujících mezi sebou, se školním preventistou rizikového vyučující + ROZ, NOV, chování a výchovnou komisí při řešení sebemenších náznaků rizikového chování SED, RYJ, PRO mezi žáky. Minimální preventivní program Sportovně-cykloturistický kurz Pro žáky 7. ročníku Třeboňsko. (kemp Kostky) STE(ved.), HAN, ROZ Plavání - září listopad 2014 ( ) Výuka bude probíhat v rámci Tv ve roč. ve stanoveném rozsahu. STE, ROZ Bruslařský kurz Proběhne pro žáky 2. ročníku. (Český Krumlov) BEN, PRA Lyžařský kurz Proběhne pro žáky 5. popř. 6. ročníků v Černé v Pošumaví. (Kramolín) STE(ved.), ROZ, REI Lyžařský kurz únor 2015 Proběhne pro žáky 8. ročníku. (místo: Jablonec n. Jizerou?) FUK(ved.), JAN (ROZ) Biologická exkurze EVVO Pro žáky 6. ročníku na základně Stožec, Kašperské Hory nebo Kvilda. FUK, PRO Zájezd do Anglie květen 2015 Pro žáky ročníku. (v případě zájmu) STE(ved.), KAM Školní výlety květen červen 2015 Upřednostňovat nabídky, kde je pedagogický doprovod zdarma ročník TU jeden den v pracovní dny, 6. až 9. ročník i vícedenní (možné dva dny v pracovní dny). Akce musí být nahlášena písemně nejpozději týden předem Exkurze - průběžně Se souhlasem vedení školy pořádají vyučující celodenní exkurze ve svých vyučující předmětech. Pokud možno organizovat pro celé třídy nebo třídy vhodně spojit. Upřednostňovat nabídky, kde je pedagogický doprovod zdarma. Akce musí být nahlášena písemně nejpozději týden předem Projektové dny (po dohodě) vyučující

12 4. Organizace školního roku Nástup pedagogických pracovníků do školy. Pracovní porada Opravné a rozdílové zkoušky 27. a Pedagogická rada Zahájení školního roku Výuka dle rozvrhu od Sportovně-cykloturistický kurz 7. ročník Plavecký výcvik 4. a 5. roč Bruslařský kurz pro 1. st. (2. roč.) Třídní schůzky 1. roč Podzimní prázdniny Pedagogická rada za I. čtvrtletí Konzultační odpoledne Vánoční prázdniny Konzultační odpoledne Zápis dětí do 1. ročníku Pedagogická rada za II. čtvrtletí Lyžařský kurz ročník Konec 1. pololetí Pololetní prázdniny Jarní prázdniny Lyžařský kurz ročník únor 2015 Velikonoční prázdniny Pedagogická rada za III. čtvrtletí Konzultační odpoledne Biologická exkurze EVVO 6. ročník Zájezd do Anglie květen 2015 Pedagogická rada za IV. čtvrtletí Konec školního roku 2014/ Státní svátky ve školním roce 2013/14: , , 1. 5., Plánovaná ředitelská volna ve školním roce 2014/15: , a

13 5. Spolupráce s rodiči a dalšími partnery 5.1 Spolupráce s rodiči Schůzky s rodiči v rámci konzultačního dne a dále dle potřeby. V případě potřeby postupovat individuálně po dohodě s vedením školy. Zajistit podmínky pro rozvoj moderních forem informací pro rodiče (webové stránky školy, elektronická žákovská knížka). Snaha rozvinout užší spolupráci s rodiči při zajištění provozu i výuky ve škole (exkurze, besedy apod.). Pokračovat ve spolupráci se sponzory školy se snahou rozšiřovat jejich počet Školská rada Vytvořit optimální podmínky pro práci školské rady. Využít možností školské rady pro jednání se zřizovatelem (komplexní informace o potřebách školy) při vytváření dlouhodobých záměrů obce v rozvoji školství. 5.3 Další partneři Se zřizovatelem pravidelně konzultovat provozní problematiku školy (přehled o záměrech školy a jejich realizaci). Zabezpečit účelnou spolupráci s partnery školy v mimoškolních aktivitách školy. Snaha o rozšíření spolupráce se sponzory. Snaha vyhledat vhodné partnery pro spolupráci na školních projektech. Zajistit účinnou propagaci školy dostupnými prostředky (tisk, internet). 6. Různé (státní svátky, svátky, významné dny) Státní svátky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 6. duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční

14 Významné dny 16. leden Den památky Jana Palacha 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 28. březen Den narození Jana Ámose Komenského. 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 STŘEDNÍ ŠKOLA, BOHUMÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Sídlo školy: Husova 283, 735 81 Bohumín IČO: 66 93 25 81 IZO: 110 036 611 Telefon: 596 097 911 E-mail: sekretariat@sosboh.cz

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy

Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24. Plán práce školy Základní škola Prostějov, ulice Dr.Horáka 24 Plán práce školy Školní rok 2013/2014 1 Obsah: - Úvod analýza výchovně vzdělávací práce - Hlavní úkoly školního roku 2013/2014 - Hlavní úkoly školního roku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 30. 8. 201 Obsah I.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více