U¾ivatelská pøíruèka vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání"

Transkript

1 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM- 8NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese Copyright Nokia Corporation V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je ochranná známka spoleènosti Nokia Corporation. Dance2Music, Bumper a Link5 jsou ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem.

3 Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia / 2. vydání

4 Snadno a rychle Tato struèná pøíruèka vysvìtluje základní funkce mobilního telefonu Nokia Podrobnìj¹í informace o tìchto funkcích naleznete v kapitolách 3 a¾ 6. Volání Pøed prvním voláním si pøeètìte kapitolu Instalace SIM karty a baterie, kde najdete informace o vlo¾ení SIM karty, instalování a nabíjení baterie a o zapnutí telefonu. 1. Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a poté stisknìte. 2. Stisknutím ukonèíte hovor. Funkce volání Pøijmutí hovoru: Stisknìte. Ukonèení / odmítnutí hovoru: Stisknìte. Mù¾ete rovnì¾ zti¹it vyzvánìní stisknutím Ticho a poté buï pøijmout nebo odmítnout hovor. Nastavení hlasitosti sluchátka: V prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítka pro procházení. Volání Va¹í hlasové schránky: Podr¾te stisknuté tlaèítko. Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte OK. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 4

5 Zrychlená volba: Nejdøíve pøiøaïte tel. èíslo tlaèítku zrychlené volby (viz stranu 56). Poté stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a. Pøijmutí hovoru na lince: Nejprve aktivujte funkci Slu¾ba hovorù na lince (viz stranu 36). Poté mù¾ete hovor na lince pøijmout stisknutím. První hovor je dr¾en. Stisknutím ukonèíte aktivní hovor. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Telefonní seznam na stranì 50. Poslání textové zprávy 1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Psát zprávu. 2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na stranì 37. Viz rovnì¾ ablony textových a obrázkových zpráv na stranì Pro odeslání zprávy stisknìte Volby a zvolte Poslat. 4. Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo vyhledejte tel. èíslo v seznamu a stisknìte OK pro odeslání zprávy. Stisknutím OK zprávu ode¹lete. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Zprávy (Menu 2) na stranì 59. Zamknutí a uvolnìní klávesnice Zamknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte pro zamknutí klávesnice Menu a poté do 1,5 sekundy. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 5

6 Odemknutí klávesnice: V pohotovostním re¾imu stisknìte pro odemknutí klávesnice Uvolnit a poté do 1,5 sekundy. Nastavení automatického zámku klávesnice: Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Nastavení telefonu a Automatický zámek kláves. Pro aktivaci zámku kláves zvolte Zapnuto a poté zvolte prodlevu, po které se klávesnice automaticky zamkne. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 6

7 Obsah Snadno a rychle... 4 Obsah... 7 PRO VA I BEZPEÈNOST Obecné informace títky v prodejním balení Pøístupové kódy Pøehled funkcí telefonu Slu¾ba multimediálních zpráv Polyfonické zvuky (MIDI) GPRS (General Packet Radio Service) WAP (Wireless Application Protocol) Vá¹ telefon Klávesy a konektory Pohotovostní re¾im Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie Vyjmutí SIM karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Zámek klávesnice (Keyguard) Výmìna krytù Upevnìní poutka Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 7

8 3. Funkce volání Volání Opakované vytáèení posledního èísla Volání Va¹í hlasové schránky Zrychlená volba telefonního èísla Konferenèní hovor Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Hovor na lince Volby v prùbìhu hovoru Psaní textu Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pou¾ití prediktivního vkládání textu Psaní slo¾ených slov Pou¾ití tradièního zadávání textu Tipy pro psaní textu Pou¾ívání menu Otevøení funkcí menu Seznam funkcí menu Funkce menu Telefonní seznam Volba nastavení telefonního seznamu Ulo¾ení jmen a tel. èísel (Pøidat jméno) Ukládání více tel. èísel a textových polo¾ek se jménem Hledání jmen v telefonním seznamu Upravení jména, tel. èísla nebo textové polo¾ky Vymazání jmen a tel. èísel Kopírování telefonních seznamù Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 8

9 Odeslání a pøijmutí vizitky Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby Volání pomocí hlasového záznamu - hlasová volba Pøidání hlasového záznamu Vytoèení èísla pomocí hlasového záznamu Pøehrání, zmìna nebo vymazání hlasového záznamu Èísla slu¾eb Vyzvánìcí tón ke jménu Zprávy (Menu 2) Psaní a odesílání textových zpráv Volby pro odesílání zprávy ablony textových a obrázkových zpráv Vlo¾ení textové ¹ablony do zprávy Vlo¾ení obrázkové ¹ablony do zprávy Ètení zprávy a odpovìï na textovou zprávu Slo¾ky Pøijaté a Odesílané Vymazání textových zpráv Chat Slo¾ka Archív a Mé slo¾ky Hlasové zprávy Informativní zprávy Editor pøíkazù slu¾by Nastavení textových zpráv Pøíjem multimediálních zpráv Nastavení multimediálních zpráv Zobrazení multimediálních zpráv Zobrazení pøijaté zprávy Zobrazení ulo¾ené zprávy Výpis volání (Menu 3) Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 9

10 Nepøijaté a pøijaté hovory Volaná èísla Vymazání seznamù posledních hovorù Èítaèe a mìøièe volání Tóny (Menu 4) Profily (Menu 5) Nastavení (Menu 6) Nastavení èasu a data Nastavení hodin Nastavení data Automatická úprava data a èasu Nastavení volání Pøesmìrování hovorù Pøíjem v¹emi klávesami Automatická volba Nastavení zrychlené volby Slu¾ba pro hovory na lince Informace o volání Poslat mé èíslo Linka pro odchozí hovory Nastavení telefonu Jazyk Nastavení zámku kláves Informace o buòce Pozdrav Volba sítì Potvrdit funkce slu¾eb SIM Aktivace nápovìdy Tón pøi aktivaci Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 10

11 Nastavení pøíslu¹enství Nastavení zabezpeèení Obnovení nastavení z výroby Hry (Menu 7) Zahájení hry Slu¾by her a nastavení her Organizér (Menu 8) Budík Kalendáø Vytvoøení poznámky v kalendáøi Upozoròuje-li telefon na poznámku Nástroje (Menu 9) Spoøiè displeje Prodleva aktivace spoøièe displeje Pøijmutí spoøièe displeje pøes MMS nebo jako obrázkovou zprávu Kalkulaèka Pøevod mìn Mìøiè pro odpoèítávání Stopky Sledování èasu a mìøení mezièasù Mìøení èasu kola Zobrazení nebo vymazání èasù Mobilní Internetové slu¾by, WAP (Menu 10) Základní kroky pro otevøení a pou¾ívání slu¾eb WAP Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP Ulo¾ení nastavení slu¾by pøijatého v podobì textové zprávy Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by Nastavení, je-li jako nosiè zvoleno Data GSM Nastavení, je-li jako nosiè zvoleno GPRS Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 11

12 Pøipojení ke slu¾bì WAP Procházení stránkami slu¾by WAP Obecná vodítka pro pou¾ití kláves telefonu Pøímé volání z WAP Ukonèení spojení WAP Nastavení vzhledu WAP prohlí¾eèe Nastavení naèítání Zálo¾ky Pøijmutí zálo¾ky Pøijaté slu¾by Nastavení telefonu pro pøíjem zpráv slu¾by Vyrovnávací pamì» Indikátor zabezpeèení Autorizaèní certifikáty Slu¾by SIM (Menu 11) Pokyny k pou¾ívání baterií Nabíjení a vybíjení PÉÈE A ÚDR BA DÙLE ITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 12

13 PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Za jízdy nedr¾te telefon v ruce. INTERFERENCE Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci. BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. V LETADLE TELEFON V DY VYPNÌTE Bezdrátové telefony mohou v letadle zpùsobit interference. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 13

14 TELEFON POU ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný servis. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí. PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte. Pro ukonèení hovoru stisknìte. Pro pøijmutí hovoru stisknìte. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 14

15 Sí»ové slu¾by Bezdrátový telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Provoz ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o pou¾itelnosti a o pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì. Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, které si uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb a získat od nìj informace o jejich pou¾ívání. Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù nebo slu¾by. Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8 a LCH-9. Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené výrobcem telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 15

16 Obecné informace títky v prodejním balení títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podporou zákazníka. títek nalepte do karty Club Nokia Invitation Card dodané v prodejním balení. títek nalepte na záruèní list. Pøístupové kódy Bezpeènostní kód (5 èíslic): Bezpeènostní kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Pøednastavený kód je Zmìòte kód v menu Nastavení, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu. Informace o nastavení telefonu tak, aby vy¾adoval tento kód, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. PIN kód (4 a¾ 8 èíslic): PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. PIN kód je obyèejnì dodáván se SIM kartou. Informace o nastavení telefonu tak, aby pøi ka¾dém zapnutí vy¾adoval PIN kód, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 16

17 PIN2 kód (4 a¾ 8 èíslic): PIN2 kód mù¾e být dodaný s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí, jako napøíklad poèítadla cen hovorù. Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic): PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, po¾ádejte o nì Va¹eho operátora sítì. Heslo pro blokování: Toto heslo je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. Heslo získáte u Va¹eho operátora sítì. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 17

18 Pøehled funkcí telefonu Telefon Nokia 3510 poskytuje mnoho funkcí, které jsou velmi u¾iteèné pøi denním pou¾ívání, jako napøíklad Kalendáø, Hodiny, Budík, Mìøiè pro odpoèítávání, Kalkulaèka, Hry a mnoho dal¹ích. Pro telefon je dostupná øada vymìnitelných krytù. Informace o výmìnì krytù, viz Výmìna krytù na stranì 30. Slu¾ba multimediálních zpráv Slu¾ba multimediálních zpráv umo¾òuje pøijímání multimediálních zpráv do telefonu. Tyto zprávy mohou být tvoøeny textem, grafikami a zvuky. Grafickou èást je mo¾né ulo¾it jako spoøiè displeje a zvukovou èást je mo¾né pou¾ít jako vyzvánìcí tón. Poznámka: Výchozí nastavení slu¾by multimediálních zpráv je aktivní (Povolit pøíjem multimédií je nastaveno na Ano) a Vá¹ operátor nebo provozovatel slu¾by Vám mù¾e úètovat ka¾dou pøijatou zprávu. Polyfonické zvuky (MIDI) Polyfonický zvuk se skládá z nìkolika zvukových komponentù zahraných z reproduktoru ve stejnou dobu. Polyfonické zvuky vytváøejí v porovnání s tradièními vyzvánìcími tóny mnohem realistiètìj¹í melodie. Je mo¾né je pou¾ít pro vyzvánìcí tóny, tóny upozornìní na zprávy a pøi hrách jako doprovodné zvuky nebo zvukové efekty. Vá¹ telefon Nokia xxxx nabízí zvukové komponenty více ne¾ 40 nástrojù, Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 18

19 které je mo¾né pou¾ít v polyfonických zvucích. Najednou je mo¾né zahrát a¾ ètyøi nástroje. Podporovaný formát je Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI). Polyfonické vyzvánìcí tóny mù¾ete pøijmout v multimediální zprávì, viz Pøíjem multimediálních zpráv na stranì 68 a Tóny (Menu 4). Mù¾ete je rovnì¾ naèíst pøes WAP z menu Slu¾by tónù. Viz Tóny (Menu 4) na stranì 73. GPRS (General Packet Radio Service) Technologie GPRS umo¾òuje pou¾ití mobilních telefonù pro odesílání a pøijímání dat v mobilní síti. GPRS je datový nosiè, který umo¾òuje bezdrátový pøístup k datovým sítím, jako napøíklad k Internetu. Aplikace, které pou¾ívají GPRS, jsou WAP, MMS a SMS. Pøed pou¾itím GPRS technologie Musíte objednat slu¾bu GPRS. Informace o dostupnosti a objednání slu¾by GPRS získáte u operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Musíte ulo¾it nastavení GPRS pro aplikace pou¾ívající GPRS. Viz Nastavení telefonu pro pou¾ívání slu¾eb WAP na stranì 94. Viz Nastavení textových zpráv na stranì 67. Poplatky za aplikace a GPRS Aktivní pøipojení GPRS a aplikace pou¾ité pro GPRS, napøíklad pøi pou¾ití slu¾eb WAP, odesílání a pøijímání dat a zpráv SMS, jsou zpoplatnìné slu¾by. Podrobnìj¹í informace o poplatcích získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 19

20 WAP (Wireless Application Protocol) Máte pøístup k rùzným slu¾bám WAP, jako jsou napøíklad novinky, informace o poèasí nebo o odletech letadel, programy kin nebo online hry. Tyto slu¾by jsou speciálnì uzpùsobené pro mobilní telefony a jsou zaji¹»ovány provozovateli slu¾eb WAP. Informace o dostupných slu¾bách WAP, jejich cenách a tarifech, získáte u operátora sítì nebo poskytovatele slu¾by, jeho¾ slu¾by chcete pou¾ít. U poskytovatele slu¾by získáte rovnì¾ pokyny pro pou¾ívání jejich slu¾eb. Viz Mobilní Internetové slu¾by, WAP (Menu 10) na stranì 93. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 20

21 1. Vá¹ telefon Klávesy a konektory 1. Vypínaè telefonu, Zapíná a vypíná telefon. Krátké stisknutí vypínacího tlaèítka v telefonním seznamu, ve funkcích menu nebo pøi zamknuté klávesnici rozsvítí osvìtlení displeje telefonu na pøibli¾nì 15 sekund. 2. Výbìrové klávesy, a Funkce tìchto kláves odpovídá doprovodnému textu na displeji, napøíklad v pohotovostním re¾imu Menu a Jména. 3. Klávesy pro procházení, a Umo¾òují procházení jmény, tel. èísly, polo¾kami menu nebo nastavení. V prùbìhu hovoru jimi Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 21

22 mù¾ete rovnì¾ nastavit hlasitost sluchátka ukonèí aktivní hovor. Ukonèí libovolnou funkci vytáèí èíslo a pøijímá hovor. V pohotovostním re¾imu zobrazí poslední volané èíslo pro zadávání èísel a znakù. Podr¾ení stisknutého tlaèítka volá Va¹i hlasovou schránku. a jsou pou¾ita pro rùzné úèely v rùzných funkcích, napøíklad pro zamknutí klávesnice. Pohotovostní re¾im Je-li telefon pøipraven pro pou¾ití a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. V pohotovostním re¾imu jsou k dispozici výbìrové klávesy Menu a Jména. xxxxxx Indikuje celulární sí», ve které se telefon v souèasné chvíli pou¾ívá. Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte. Èím je signál silnìj¹í, tím je sloupec vy¹¹í. Indikuje úroveò nabití baterie. Èím je baterie více nabitá, tím je sloupec vy¹¹í. Dal¹í základní indikátory v pohotovostním re¾imu: Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 22

23 Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika textových èi obrazových zpráv. Viz Ètení zprávy a odpovìï na textovou zprávu na stranì 62. Oznamuje pøijetí jedné nebo nìkolika hlasových zpráv. Viz Hlasové zprávy na stranì 66. Indikuje zamknutí klávesnice telefonu. Viz Zámek klávesnice (Keyguard) na stranì 29. Je-li Ohlá¹ení pøíchozího hovoru nastaveno na Vypnuto a Tón ohlá¹ení zprávy je nastaven na ádný tón, telefon nebude pøi pøíchozím hovoru nebo textové zprávì vyzvánìt. Viz Tóny (Menu 4) na stranì 73. Budík je nastaven na Zapnuto. Viz Budík na stranì 85. Mìøiè pro odpoèítávání je spu¹tìn. Viz Mìøiè pro odpoèítávání na stranì 91. Na pozadí jsou spu¹tìny stopky. Viz Stopky na stranì 91. V¹echny Va¹e hovory jsou pøesmìrovány na jiné èíslo, Pøesmìrovat v¹echny hovory. Pou¾íváte-li dvì telefonní linky, je indikátor pro pøesmìrování na první lince a na druhé lince. Viz Pøesmìrování hovorù na stranì 76. Indikuje, ¾e jsou v¹echny hovory omezeny do uzavøené skupiny (sí»ová slu¾ba). Viz Nastavení zabezpeèení na stranì 82. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 23

24 2. Zaèínáme Instalace SIM karty a baterie Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí. SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Pøed instalací SIM karty se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý. Teprve poté mù¾ete vyjmout baterii. 1. Umístìte telefon zadní stranou smìrem k sobì a stisknìte pojistku. Odsuòte a zdvihnìte kryt z telefon ve smìru ¹ipky. 2. Zdvihnìte baterii od telefonu, zaènìte zadním koncem. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 24

25 3. Vlo¾te SIM kartu do telefonu. Ujistìte se, ¾e je SIM karta správnì umístìná, a ¾e pozlacené kontakty smìøují dolù. 4. Vlo¾te baterii. 5. Nasuòte zadní kryt. Ujistìte se, ¾e pojistky na stranách krytu dosedly do drá¾ek v telefonu. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 25

26 Vyjmutí SIM karty Musíte-li vyjmout SIM kartu z telefonu, vyjmìte zadní kryt a baterii, stisknìte pojistku dr¾áku SIM karty a opatrnì vysuòte SIM kartu smìrem k horní èásti telefonu. Nabíjení baterie 1. Konektor nabíjeèky pøipojte do otvoru ve spodní èásti telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text Nabíjení baterie. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo ne¾ bude mo¾né provádìt volání. Telefon je mo¾né pou¾ívat i s pøipojenou nabíjeèkou. Doba nabíjení závisí na typu pou¾ívané nabíjeèky a na pou¾ívané baterii. Napøíklad nabíjení baterie BLC-2 nabíjeèkou ACP-7 trvá pøibli¾nì 3 hodiny a 45 minut. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 26

27 Zapnutí a vypnutí telefonu Podr¾te stisknuté vypínací tlaèítko. Pokud je na displeji telefonu zobrazeno Vlo¾it SIM, pøesto¾e je SIM karta správnì nainstalována, kontaktujte operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napìtí 5 Voltù, mù¾e být tedy nutné kartu vymìnit. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stisknìte OK. Viz dále Po¾adavek na PIN kód v Nastavení zabezpeèení na stranì 82 a Pøístupové kódy na stranì 16. Vyzve-li telefon k zadání bezpeènostního kódu, zadejte bezpeènostní kód (zobrazí se jako *****) a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Pøístupové kódy na stranì 16. Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 27

28 TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavìnou anténu. Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se antén, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Va¹eho telefonu. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 28

29 Zámek klávesnice (Keyguard) Klávesnici telefonu mù¾ete zamknout, aby se pøede¹lo následkùm nechtìného stisknutí tlaèítek, napøíklad pøi pøená¹ení telefonu ta¹ce. Zamknutí klávesnice V pohotovostním re¾imu stisknìte pro zamknutí klávesnice Menu a poté do 1,5 sekundy. Je-li klávesnice zamknuta, je v horní èásti displeje zobrazen symbol. Uvolnìní klávesnice Pro odemknutí klávesnice stisknìte Uvolnit a poté do 1,5 sekundy. Je-li klávesnice zamknuta Pro pøíjem hovoru stisknìte. V prùbìhu hovoru je mo¾né telefon pou¾ívat normálním zpùsobem. Pokud ukonèíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opìt automaticky zamkne. Automatický zámek klávesnice Zámek klávesnice je mo¾né nastavit tak, aby se automaticky zamknul po uplynutí urèité prodlevy. Viz Nastavení zámku kláves na stranì 79. Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte. Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech èíslic. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 29

30 Výmìna krytù Ne¾ zaènete vymìòovat nìkterý z krytù, v¾dy vypnìte telefon a odpojte telefon od nabíjeèky nebo jiného zaøízení. Telefon ukládejte a pou¾ívejte pouze s obìma kryty nainstalovanými. 1. Pøi výmìnì zadního krytu telefonu obra»te telefon zadní stranou k sobì, stisknìte pojistku zadního krytu a odsuòte kryt ztelefonu. Viz Instalace SIM karty a baterie na stranì Poèínaje spodní èástí opatrnì odtáhnìte pøední kryt od telefonu. 3. V pøípadì potøeby vlo¾te do nového pøedního krytu desku s tlaèítky. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 30

31 4. Pøi nasazování pøedního krytu vyrovnejte spodní èást telefonu se spodní èástí pøedního krytu a opatrnì zatlaète telefon na kryt. Zkontrolujte, zda pojistky na boku krytu jsou srovnány s otvory v telefonu, a zda správnì dosedly na místo. 5. Pøi nasazování zadního krytu telefonu nastavte zadní kryt tak, aby otvory odpovídaly pojistkám pøedního krytu a zasunujte zadní kryt, dokud nedosedne na místo. Viz Instalace SIM karty a baterie na stranì 24. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 31

32 Upevnìní poutka 1. Vyjmìte zadní a pøední kryt, viz Výmìna krytù na stranì Zdvihnìte roh vypínacího tlaèítka, viz obrázek. Vypínací tlaèítko mù¾ete vyjmou i celé, ale dejte pozor, abyste jej neztratili. Prostrète poutko otvorem (viz obrázek) a dotáhnìte. 3. Vra»te vypínací tlaèítko na své místo. Zkontrolujte správnost polohy. 4. Nasaïte zadní a pøední kryt, viz Výmìna krytù na stranì 30. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 32

33 3. Funkce volání Volání 1. Zadejte telefonní èíslo, vèetnì pøedèíslí. Pøi úpravì èísla na displeji stisknìte nebo pro pohyb kurzorem a Smazat pro vymazání znaku nalevo od kurzoru. Pro mezinárodní hovory zadejte dvojím stisknutím mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní pøístupový kód) a poté zadejte kód zemì, pøedèíslí a tel. èíslo. 2. Stisknutím telefonní èíslo vytoèíte. 3. Stisknutím nebo Konec ukonèíte hovor nebo zru¹íte pokus o navázání hovoru. Volání s pomocí telefonního seznamu 1. Viz Hledání jmen v telefonním seznamu na stranì Stisknutím vytoèíte telefonní èíslo zobrazené na displeji. Opakované vytáèení posledního èísla V pohotovostním re¾imu stisknìte jednou pro otevøení seznamu posledních 20-i tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli volat. Vyhledejte po¾adované jméno nebo èíslo a stisknutím vytoète tel. èíslo. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 33

34 Volání Va¹í hlasové schránky V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko nebo stisknìte a. Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Hlasové zprávy na stranì 66. Zrychlená volba telefonního èísla Jestli¾e pøiøadíte telefonní èíslo nìkterému tlaèítku zrychlené volby ( a¾ ), mù¾ete toto èíslo vytoèit nìkterým z následujících zpùsobù: Stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a poté stisknìte. Je-li aktivní funkce Zrychlená volba, podr¾te stisknuté tlaèítko zrychlené volby, dokud se nezaène vytáèet pøiøazené tel. èíslo. Viz Nastavení zrychlené volby na stranì 77. Viz rovnì¾ Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby na stranì 56. Konferenèní hovor Konferenèní hovor je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje pøipojení a¾ ¹esti osob do spoleèného konferenèního hovoru. 1. Zavolejte prvnímu úèastníkovi. 2. Pro zavolání novému úèastníkovi stisknìte Volby a zvolte Nový hovor. 3. Zadejte nebo vyhledejte v tel. seznamu tel. èíslo nového úèastníka konferenèního hovoru a stisknìte Volat. První hovor je dr¾en. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 34

35 4. Po pøijmutí nového hovoru pøipojte prvního úèastníka do konferenèního hovoru. Stisknìte Volby a zvolte Konference. 5. Pro pøidání dal¹ího úèastníka opakujte kroky 2 a¾ Chcete-li s jedním z úèastníkù hovoøit samostatnì: Stisknìte Volby a zvolte Soukromì. Vyhledejte po¾adovaného úèastníka a stisknìte OK. Po ukonèení soukromého rozhovoru se vrátíte do konferenèního hovoru podle postupu uvedeného v kroku 4 (viz vý¹e). 7. Pro ukonèení konferenèního hovoru stisknìte. Pøijmutí nebo odmítnutí pøíchozího hovoru Pro pøijmutí pøíchozího hovoru stisknìte a pro ukonèení hovoru stisknìte. Pro odmítnutí pøíchozího hovoru stisknìte. Pokud stisknìte Ticho, bude zti¹en pouze vyzvánìcí tón. Poté buï pøijmìte nebo odmítnìte hovor. Tip: Je-li pro pøesmìrování hovorù aktivována funkce Pøesmìrovat, je-li obsazeno, napøíklad do Va¹í hlasové schránky, bude odmítnutý hovor rovnì¾ pøesmìrován. Viz Pøesmìrování hovorù na stranì 76. Hovor na lince Pokud máte aktivovánu funkci Slu¾ba hovorù na lince, mù¾ete pøijmout pøíchozí hovor i v pøípadì, ¾e ji¾ máte aktivní jiný hovor; viz Slu¾ba pro hovory na lince na stranì 78. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 35

36 Pro pøijmutí hovoru na lince stisknìte. První hovor je dr¾en. Stisknutím ukonèíte aktivní hovor. Volby v prùbìhu hovoru Stisknete-li v prùbìhu hovoru Volby, zobrazí se seznam následujících voleb sí»ových slu¾eb (jsou-li pro aktuální hovoru dostupné u provozovatele slu¾by a operátora): Ticho nebo Nahlas, Konec hovoru, Ukonèit v¹e, Tel. seznam, Menu a Pøidr¾et nebo Pøijmout, Nový hovor, Konference, Soukromì, Pøijmout a Odmítnout. Poslat DTMF - pro odeslání øetìzcù kmitoètových tónù, napøíklad hesel nebo èísel bankovních úètù. Zadejte øetìzec kmitoètových tónù nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stisknìte OK. Opakovaným tisknutím tlaèítka mù¾ete zadat znaky pro èekání "w" a pauzu "p". Vymìnit - pou¾ito pro pøepnutí mezi aktivním a dr¾eným hovorem. Pøepojit - slou¾í pro pøipojení aktivního a dr¾eného hovoru a odpojení se od obou hovorù. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 36

37 4. Psaní textu Text mù¾ete zadávat, napøíklad pøi psaní zpráv, dvìma zpùsoby - tradièním zpùsobem nebo metodou nazvanou prediktivní vkládání textu. Pøi psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou a tradièní zpùsob ikonou v levém horním rohu displeje. Psaní velkých nebo malých znakù je indikováno ikonou Abc, abc nebo ABC vedle indikátoru re¾imu psaní. Zmìnu psaní malých nebo velkých písmen mù¾ete provést stisknutím. Èíselný re¾im je indikován ikonou 123. Mezi re¾imem psaní èísel a písmen mù¾ete pøepínat podr¾ením stisknutého tlaèítka. Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pøi psaní textu stisknìte Volby a zvolte Slovník. Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníkù po¾adovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu. Pro pøepnutí zpìt na re¾im tradièního zadávání textu zvolte Slovník vyp.. Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stisknìte pøi psaní textu dvakrát tlaèítko nebo podr¾te stisknuté tlaèítko Volby. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 37

38 Pou¾ití prediktivního vkládání textu Znaky A a¾ Z zadáváte v¾dy pouze jedním stisknutím tlaèítka. Tato metoda je zalo¾ena na spolupráci s vestavìným slovníkem, do kterého rovnì¾ mù¾ete pøidávat nová slova. 1. Psaní slova zaènìte tlaèítky a¾. Pro ka¾dé písmeno stisknìte odpovídající tlaèítko pouze jednou. Zobrazené slovo se zmìní po ka¾dém stisknutí tlaèítka. Napøíklad pro napsání slova Nokia (pøi zvoleném anglickém slovníku) stisknìte jednou pro N, jednou pro o, jednou pro k, jednou pro i a jednou pro a: Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu na stranì Po dokonèení psaní slova potvrïte správnì zobrazené slovo stisknutím tlaèítka nebo vlo¾ením mezery tlaèítkem. Není-li slovo zobrazeno správnì, máte následující mo¾nosti: Opakovanì tisknìte, dokud se nezobrazí po¾adované slovo. Toto slovo potvrïte. Stisknìte Volby a zvolte Shodné. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 38

39 Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro pøidání slova do slovníku stisknìte Psaní, tradièním zpùsobem zadejte slovo a stisknìte Ulo¾it. Je-li slovník naplnìn, nahradí se novým slovem nejstar¹í pøidané slovo. 3. Zaènìte psát nové slovo. Psaní slo¾ených slov Zadejte první èást slova a potvrïte slovo stisknutím. Napi¹te druhou èást slo¾eného slova a poté potvrïte slovo stisknutím nebo. Pou¾ití tradièního zadávání textu Opakovanì tisknìte tlaèítko èíslice ( a¾ ), dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Na tlaèítku nejsou vyznaèeny v¹echny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk, viz Jazyk na stranì 79. Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Je-li následující po¾adovaný znak dostupný na stejném tlaèítku jako znak pøedchozí, vyèkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stisknìte èi a zadejte dal¹í znak. Nejbì¾nìj¹í interpunkèní znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlaèítka. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu ní¾e. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 39

40 Tipy pro psaní textu Pro psaní textu mù¾ete pou¾ít rovnì¾ následující tlaèítka: Pro vlo¾ení mezery stisknìte. Pro pohyb kurzorem doleva nebo doprava stisknìte nebo. Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stisknìte Smazat. Pro rychlej¹í vymazání znakù podr¾te tlaèítko Smazat stisknuté. Pro vlo¾ení speciálního znaku stisknìte pøi tradièním zadávání textu nebo pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu podr¾te stisknuté. Pøípadnì stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it symbol. Procházejte seznamem znakù a poté zvolte po¾adovaný znak stisknutím Vlo¾it. Pro rychlej¹í procházení seznamem stisknìte,, nebo a poté zvolte znak stisknutím. Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it èíslo. Zadejte po¾adované èíslo a stisknìte OK. Pro vlo¾ení jména nebo tel. èísla z telefonního seznamu stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it jméno nebo Vlo¾it èíslo. Pro vlo¾ení slova pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it slovo. Metodou tradièního zadávání textu napi¹te slovo a stisknìte Ulo¾it. Slovo je pøidáno do slovníku. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 40

41 5. Pou¾ívání menu Telefon nabízí znaèné mno¾ství funkcí, které jsou seskupeny do menu. Vìt¹ina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovìdou. Informace o aktivaci nápovìdy, viz Aktivace nápovìdy na stranì 80. Pro zobrazení této nápovìdy vyhledejte po¾adovanou funkci menu a vyèkejte 15 vteøin. Pro ukonèení zobrazování nápovìdy stisknìte Zpìt. Otevøení funkcí menu Procházením 1. Pro otevøení menu stisknìte Menu. 2. Procházejte jednotlivými menu a poté po¾adované zvolte, napøíklad Nastavení, stisknutím Zvolit. 3. Obsahuje-li menu dílèí menu, zvolte po¾adované, napøíklad Nastavení volání. 4. Jestli¾e dílèí menu obsahuje dal¹í menu, opakujte krok 3. Zvolte dal¹í dílèí menu, napøíklad Pøíjem v¹emi klávesami. 5. Zvolte po¾adované nastavení. 6. Pro návrat na pøedchozí úroveò stisknìte Zpìt a pro ukonèení menu stisknìte Odejít. Pomocí èísla menu Menu, dílèí menu a volby nastavení jsou èíslovány a pomocí tohoto èísla je mù¾ete otevøít. Èíslo je zobrazeno v pravém horním rohu displeje. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 41

42 Pro otevøení menu stisknìte Menu a poté do dvou sekund zadejte èíslo funkce menu, kterou chcete otevøít. Napøíklad pro nastavení menu Pøíjem v¹emi klávesami na Zapnuto, stisknìte Menu,,, a. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 42

43 Seznam funkcí menu 1. Tel. seznam 1. Hledat 2. Pøidat jméno 3. Upravit jméno 4. Vymazat 5. Kopírovat 6. Pøidat èíslo 7. Nastavení 1. Volba pamìti 2. Ukázat tel seznam 3. Stav pamìti 8. Zrychl. volby 9. Hlas. záznamy 10. Èísla informací Èísla slu¾eb Má èísla 2 2. Zprávy 1. Psát zprávu 2. Chat 3. Pøijaté 1. Je zobrazeno, pouze pokud jej podporuje sí». 2. Je zobrazeno, pouze pokud jej podporuje Vá¹ operátor nebo provozovatel slu¾eb sítì. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 43

44 4. Pøijaté multimediální 5. Odesílané 6. Archív 7. ablony 8. Obrázky 9. Mé slo¾ky 10. Smazat zprávy 1. V¹e pøeètené 2. Pøijaté 3. Odesílané 11. Hlasové zprávy 1. Poslech hlasových zpráv 2. Èíslo hlasové schránky 12. Informativní zprávy 13. Editor pøíkazù slu¾by 14. Nastavení zpráv 1. Text. zprávy 2. Multim. zpráva 3. Výpis volání 1. Nepøijaté hovory 2. Pøijaté hovory 3. Volaná èísla 4. Délka hovorù 1. Délka posledního hovoru 2. Délka v¹ech hovorù Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 44

45 3. Délka pøíchoz. hovorù 4. Délka odchozích hovorù 5. Vynulovat mìøièe 5. Ceny hovoru 1. Jednotky posled. hovoru 2. Jednotky v¹ech hovorù 3. Nastavení ceny hovoru 6. Èítaè dat GPRS 1. Data odeslaná pøi posl. relaci 2. Data pøijatá pøi poslední relaci 3. V¹echna odeslaná data 4. V¹echna pøijatá data 5. Vynulovat èítaèe 7. Mìøiè GPRS spojení 1. Trvání poslední relace 2. Trvání v¹ech relací 3. Vynulovat mìøièe 8. Smazat seznamy posled. hovorù 1. V¹echno 2. Nepøijaté 3. Volaná 4. Pøijaté 4. Tóny 1. Nastavení tónù 1. Ohlá¹ení pøíchozího hovoru 2. Vyzvánìcí tón 3. Hlasitost vyzvánìní Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 45

46 4. Vibrace 5. Tón ohlá¹ení zprávy 6. Tóny kláves 7. Tóny výstrahy 2. Slu¾by tónù 5. Profily 1. Normální 1. Aktivovat 2. Pøizpùsobit 3. Doèasný 2. Potichu 3. Diskrétnì 4. Hlasitì 5. Mùj styl 1 6. Mùj styl 2 6. Nastavení 1. Nastavení èasu a data 1. Hodiny 2. Datum 3. Autom. aktual. data a èasu 2. Nastavení hovoru 1. Pøesmìrování 2. Pøíjem v¹emi klávesami 3. Automatická volba 4. Zrychlená volba Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 46

47 5. Slu¾ba hovorù na lince 6. Informace o volání 7. Poslat mé èíslo 8. Linka pro odchozí hovory 3. Nastavení telefonu 1. Jazyk 2. Automatický zámek kláves 3. Informace o buòce 4. Pozdrav 5. Volba sítì 6. Potvrdit funkce SIM 7. Aktivace nápovìdy 8. Tón pøi aktivaci 4. Nastavení pøíslu¹enství 1 1. Headset 2. Handsfree 3. Smyèka 5. Nastavení bezpeènosti 1. Po¾adavek na PIN kód 2. Slu¾ba blokování hovorù 3. Povolená èísla 4. Uzavøená skupina 5. Úroveò zabezpeèení 6. Zmìna pøístupových kódù 6. Obnovit standardní nastavení 1. Je zobrazeno, pokud je pou¾íváno pøíslu¹enství telefonu. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 47

48 7. Hry 1. Zvolit hru 1. Kart Racing 2. Space Impact II 3. Dance2Music 4. Link5 5. Bumper 2. Slu¾by her 3. Nastavení 1. Zvuky 2. Osvìtlení 3. Chvìní 4. ID Club Nokia 5. Ovládání hry 8. Organizér 1. Budík 2. Kalendáø 9. Nástroje 1. Spoøiè displeje 2. Kalkulaèka 3. Mìøiè pro odpoèítávání 4. Stopky 10. Slu¾by 1. Domù Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 48

49 2. Zálo¾ky Poslat 3. Pøijaté slu¾by 4. Nastavení 1. Nastavení aktivní slu¾by 2. Upravit nastavení aktivní slu¾by 3. Nastavení vzhledu 4. Nastavení cookie 5. Potvrzení autorizace 6. Nastavení pro pøijaté slu¾by 5. Jdi na adresu 6. Smazat pamì» 11. Slu¾by SIM 1 1. Tato funkce je zobrazena pouze v pøípadì, ¾e ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se mù¾e li¹it v závislosti na SIM kartì. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 49

50 6. Funkce menu Telefonní seznam Jména nebo tel. èísla mù¾ete ulo¾it buï do pamìti telefonu (interní telefonní seznam) nebo do pamìti SIM karty (telefonní seznam SIM). Do interního telefonního seznamu mù¾ete ulo¾it max. 500 jmen s nìkolika tel. èísly a textovými poznámkami. Celkový poèet jmen, která je mo¾né ulo¾it, závisí na poètu tel. èísel a textových polo¾ek pøipojených ke jménùm. Telefon podporuje SIM karty, do kterých je mo¾né ulo¾it max. 250 jmen a tel. èísel. Jména a tel. èísla ulo¾ená v pamìti SIM karty jsou indikována ikonou. Volba nastavení telefonního seznamu 1. Stisknìte Jména nebo Menu a Tel. seznam a poté zvolte Nastavení. 2. Zvolte Volba pamìti a zvolte jednu z následujících voleb: Telefon a SIM - pro vyvolání jmen a tel. èísel z obou telefonních seznamù. Jména a èísla budou ukládána do pamìti telefonu. Telefon - pro pou¾ití interního telefonního seznamu telefonu. SIM karta - pro pou¾ití telefonního seznamu SIM karty. 3. Zvolte Ukázat tel seznam a zvolte jednu z následujících voleb: Seznam jmen - pro zobrazení tøí jmen najednou. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 50

51 Jméno a èíslo - zobrazí jedno jméno a tel. èíslo najednou. 4. Zvolte Stav pamìti. Zvolte Telefon nebo SIM karta - pro zobrazení poètu jmen a tel. èísel ji¾ ulo¾ených a poètu jmen a èísel, která je je¹tì mo¾né do zvoleného telefonního seznamu ulo¾it. Ulo¾ení jmen a tel. èísel (Pøidat jméno) Jména a èísla budou ulo¾ena do aktuálnì pou¾ívané pamìti, viz Volba nastavení telefonního seznamu vý¹e. 1. Stisknìte Jména nebo Menu a Tel. seznam a zvolte Pøidat jméno. 2. Zadejte po¾adované jméno a stisknìte OK. Viz Psaní textu na stranì Zadejte telefonní èíslo a stisknìte OK. Informace o zadávání èísel, viz Volání na stranì Po ulo¾ení jména a èísla stisknìte Hotovo. Tip: Rychlé ulo¾ení V pohotovostním re¾imu zadejte tel. èíslo. Stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it. Zadejte po¾adované jméno a stisknìte OK. Ukládání více tel. èísel a textových polo¾ek se jménem Do interního telefonního seznamu mù¾ete ke ka¾dému jménu ulo¾it max. pìt tel. èísel a ètyøi krátké textové poznámky. Textovými poznámkami mohou být napøíklad adresy, adresy el. po¹ty, www adresy atd. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 51

52 První tel. èíslo ulo¾ené se jménem je automaticky nastaveno jako standardní èíslo a je indikováno ikonou. Po zvolení jména v telefonním seznamu, napøíklad pøi volání, je pou¾ito standardní èíslo (pokud nezvolíte jiné tel. èíslo). 1. Zajistìte, aby pou¾ívaná pamì» byla buï Telefon nebo Telefon a SIM, proto¾e více tel. èísel a textové poznámky je mo¾né ulo¾it pouze do pamìti telefonu. Viz Volba nastavení telefonního seznamu na stranì Pro otevøení seznamu jmen a tel. èísel stisknìte v pohotovostním re¾imu nebo. 3. Vyhledejte jméno ulo¾ené v interním telefonním seznamu telefonu, ke kterému chcete pøidat nové tel. èíslo nebo textovou poznámku, a stisknìte Detaily. (Není-li jméno ulo¾eno v telefonu, telefon se Vás zeptá, zda je tam chcete ulo¾it.) 4. Stisknìte Volby a zvolte Pøidat èíslo nebo Pøidat detail. 5. Zvolte jeden z následujících typù èísel nebo textu: Normální je výchozí typ pou¾itý, jestli¾e není ¾ádné dal¹í èíslo nastaveno jako standardní èíslo. Dal¹í typy èísel jsou Mobilní, Domù, Kanceláø a Fax. Typy textu jsou , Po¹t. adresa, Poznámka a Web. adresa:. Pro zmìnu typu èísla nebo textu zvolte v seznamu voleb Zmìnit typ. 6. Zadejte tel. èíslo nebo text a stisknutím OK je ulo¾te. 7. Pro návrat do pohotovostního re¾imu stisknìte Zpìt a poté Odejít. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 52

53 Zmìna výchozího èísla kontaktu V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Detaily. Vyhledejte èíslo, které chcete pou¾ít jako výchozí. Stisknìte Volby a zvolte Jako standard. Hledání jmen v telefonním seznamu 1. Stisknìte Jména nebo Menu a Tel. seznam a poté zvolte Hledat. 2. Stisknìte buï Seznam pro otevøení tel. seznamu, nebo zadejte první znak(y) hledaného jména a stisknìte Hledat. Zobrazí se pøekryvné okno s odpovídajícími jmény. 3. Vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Detaily. Procházejte zobrazením detailù zvoleného jména. Tip: Pro rychlé vyhledání jména a tel. èísla stisknìte v pohotovostním re¾imu nebo. Zadejte první písmeno(a) jména nebo procházejte k po¾adovanému jménu. Upravení jména, tel. èísla nebo textové polo¾ky Vyhledejte jméno (a tel. èíslo), které chcete upravit, a stisknìte Detaily. Vyberte jméno, tel. èíslo nebo textovou polo¾ku, kterou chcete upravit, a stisknìte Volby. Zvolte Upravit jméno, Upravit èíslo nebo Upravit detail, upravte jméno, tel. èíslo nebo textovou poznámku a stisknìte OK. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 53

54 Vymazání jmen a tel. èísel Stisknìte Jména nebo Menu a Tel. seznam a poté zvolte Vymazat. Pro postupné vymazání jmen a tel. èísel zvolte Postupnì a vyhledejte jméno (a tel. èíslo), které chcete vymazat. Stisknìte Smazat a poté potvrïte vymazání stisknutím OK. Pro vymazání v¹ech jmen a tel èísel v telefonním seznamu najednou zvolte Vymazat v¹e, vyhledejte po¾adovaný telefonní seznam Telefon nebo SIM karta a stisknìte Smazat. Stisknìte OK a potvrïte operaci zadáním bezpeènostního kódu. Kopírování telefonních seznamù Jména a tel. èísla je mo¾né kopírovat z pamìti telefonu do pamìti SIM karty a obrácenì. 1. Stisknìte Jména nebo Menu a Tel. seznam a poté zvolte Kopírovat. 2. Zvolte smìr kopírování Z telefonu na SIM kartu nebo Ze SIM karty na telefon. 3. Vyberte polo¾ku Postupnì, Kopírovat v¹e nebo Standard. èísla. Zvolíte-li Postupnì, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stisknìte Kopie. Standard. èísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze výchozí èísla, proto¾e SIM karta nepodporuje ukládání více tel. èísel s jedním jménem. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 54

55 4. Volbou Ulo¾it pùvodní nebo Pøesunout pùv. mù¾ete urèit, zda chcete zachovat nebo vymazat pùvodní jména a tel. èísla. Zvolíte-li Kopírovat v¹e nebo Standard. èísla, stisknìte po zobrazení textu Zahájit kopírování? nebo Mohu zaèít s pøemístìním? tlaèítko OK. Odeslání a pøijmutí vizitky Je-li tato slu¾ba podporována sítí, mù¾ete prostøednictvím zprávy OTA (Over The Air) odesílat a pøijímat kontaktní informace o osobách - vizitku. Pøijmutí vizitky Po obdr¾ení vizitky zprávou OTA stisknìte Ukázat. Pro ulo¾ení vizitky do pamìti telefonu stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it nebo pro odmítnutí vizitky stisknìte Vyøadit. Odeslání vizitky Kontaktní informace mù¾ete v podobì vizitky poslat do kompatibilního telefonu nebo jiného kompatibilního pøístroje, který podporuje standard vcard. 1. Vyhledejte v telefonním seznamu jméno a tel. èíslo, které chcete odeslat, stisknìte Volby a zvolte Odeslat vizitku. 2. Pro odeslání vizitky v podobì zprávy OTA zvolte Pøes SMS. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 55

56 Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby Stisknìte Jména nebo Menu a Tel. seznam a zvolte Zrychl. volby. Vyhledejte po¾adované tlaèítko zrychlené volby. Stisknìte Pøiøadit a poté Hledat. Zvolte nejprve jméno a poté tel. èíslo, které chcete ke tlaèítku pøiøadit. Je-li tel. èíslo ji¾ pøiøazeno k tlaèítku, stisknìte Volby a nyní mù¾ete zobrazit, zmìnit nebo vymazat pøiøazené èíslo. Informace o vytoèení èísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba telefonního èísla na stranì 34. Volání pomocí hlasového záznamu - hlasová volba Tel. èíslo mù¾ete vytoèit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl pøiøazen k tel. èíslu. V telefonu mù¾e být nastaveno max. 14 hlasových záznamù. Hlasovým záznamem mù¾e být kterékoli vyslovené slovo(a), jako napøíklad jméno osoby. Pøed pou¾íváním této funkce si pøeètìte následující upozornìní: Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny. Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostøedí. Pøi nahrávání hlasového záznamu nebo pøi volání pomocí hlasového záznamu dr¾te telefon v normální poloze u ucha. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 56

57 Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Pou¾ijte del¹í záznamy a vyhnìte se pou¾ití podobných jmen pro rùzná èísla. Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi jeho nahrávání. To mù¾e být obtí¾né napøíklad v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. Pøidání hlasového záznamu Telefonní èísla, ke kterým chcete pøidat hlasový záznam, ulo¾te nebo pøekopírujte do interní pamìti telefonu. Hlasové záznamy mù¾ete pøiøadit i k tel. èíslùm v SIM kartì, ale pøi výmìnì SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, ne¾ budete mít mo¾nost pøidat nové. 1. V pohotovostním re¾imu telefonu stisknìte nebo. 2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete pøidat hlasový záznam, a stisknìte Detaily. Vyhledejte po¾adované tel. èíslo a stisknìte Volby. 3. Zvolte Pøidat záznam. 4. Stisknìte Start a zøetelnì vyslovte slovo(a), které(á) chcete ulo¾it jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam pøehraje. 5. Po úspì¹ném ulo¾ení hlasového záznamu se zobrazí text Hlasový záznam ulo¾en, zazní pípnutí a za tel. èíslem s hlasovým záznamem se zobrazí ikona. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 57

58 Vytoèení èísla pomocí hlasového záznamu Pokud aplikace pou¾ívající GPRS odesílá nebo pøijímá data, nemù¾ete hlasovou volbu pou¾ít. Pro volání pomocí hlasového záznamu ukonèete aplikaci pou¾ívající GPRS spojení. 1. V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko Jména. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text Prosím, teï mluvte. 2. Zøetelnì vyslovte hlasový záznam. 3. Telefon pøehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteøinì vytoèí tel. èíslo odpovídající hlasovému záznamu. Pou¾íváte-li headset, podr¾te pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlaèítko na headsetu. Pøehrání, zmìna nebo vymazání hlasového záznamu Stisknìte Jména a zvolte Hlas. záznamy. Vyhledejte jméno s po¾adovaným hlasovým záznamem a stisknìte Volby. Pro pøehrání hlasového záznamu zvolte Pøehrát. Pro vymazání hlasového záznamu zvolte Vymazat a stisknìte OK. Pro zmìnu hlasového záznamu zvolte Zmìnit. Pro pøidání nového hlasového záznamu stisknìte Start. Èísla slu¾eb Mù¾ete volat èísla slu¾eb Va¹eho provozovatele slu¾eb, pokud jsou ulo¾eny na SIM kartì. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 58

59 Stisknìte Jména a zvolte Èísla slu¾eb. Vyhledejte èíslo slu¾by a stisknutím jej vytoète. Vyzvánìcí tón ke jménu Ke ka¾dému záznamu telefonního seznamu mù¾ete pøiøadit vyzvánìcí tón. Mù¾ete, napøíklad, pøiøadit stejný vyzvánìcí tón v¹em svým pøátelùm nebo kolegùm. 1. Stisknìte Jména nebo Menu a Tel. seznam a vyhledejte záznam (jméno), ke kterému chcete pøiøadit vyzvánìcí tón. 2. Stisknìte Detaily a poté Volby. Zvolte Pøiøadit tón a poté zvolte vyzvánìcí tón, který chcete k záznamu pøiøadit. Upozoròujeme, ¾e Standardní znamená, ¾e pou¾ijete stejný vyzvánìcí tón, jaký je pou¾it v aktivním profilu. Zprávy (Menu 2) Mù¾ete zde èíst, psát a odesílat textové nebo obrázkové zprávy nebo ulo¾it Va¹e zprávy. V¹echny zprávy v pamìti telefonu jsou uspoøádány ve slo¾kách. Ne¾ budete mít mo¾nost odesílat textové nebo obrázkové zprávy, musíte ulo¾it èíslo støediska slu¾eb, viz Nastavení textových zpráv na stranì 67. Mù¾ete rovnì¾ pøijmout multimediální zprávy, které obsahují text, vyzvánìcí tóny a grafiky. Multimediální zprávy budou popsány v kapitole Pøíjem multimediálních zpráv, která zaèíná na stránce 68. Copyright 2002 Nokia. All rights reserved. 59

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820 9310962 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-9 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260 9231832 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-25 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Copyright 2003 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism 9203846 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-264 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka 9203868 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-34W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351444 Issue

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka 9203354 2. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-258 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10 9233639 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HF-7 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic 9207802 4. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobky RM-364, RM- 365 a RM-366 shodují se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N71-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-67 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka 9238694 1. vydání Copyright 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA TME-3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/828562

Vaše uživatelský manuál NOKIA TME-3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/828562 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Share online 2.0 Nokia N76-1

Share online 2.0 Nokia N76-1 Share online 2.0 Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-43 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RM-43 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2. 9232494 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2. 9232494 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2 9232494 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PD-2 shoduje s

Více

Nokia E50 - Uživatelská příručka

Nokia E50 - Uživatelská příručka Nokia E50 - Uživatelská příručka 9248798 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-170 / RM-171 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA STRUČNÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Date: 28.11.03, ver. 1.0 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE SOFTWARU...1 3.

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Nokia 6300 - Uživatelská příručka

Nokia 6300 - Uživatelská příručka Nokia 6300 - Uživatelská příručka 9253362 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-217 je ve shodě se základními 0434 požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka

Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka 9203510 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-303 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0 vydání 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

GPRS TELEFON SGH-D500

GPRS TELEFON SGH-D500 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. SAMSUNG ELECTRONICS Printed in Korea World Wide Web

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Nokia 5140 - Uživatelská příručka. 9230313 1. vydání

Nokia 5140 - Uživatelská příručka. 9230313 1. vydání Nokia 5140 - Uživatelská příručka 9230313 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NPL-5 shoduje s ustanoveními následující

Více

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Vlastníte digitální telefon Alcatel First Reflexes. Tento telefon s velmi jednoduchou

Více

Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610)

Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610) Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610) 1.0. vydání 2 Úvod Informace o headsetu Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth BH-610 slouží k vyřizování hovorů bez pomoci rukou a poslechu hudby na cestách.

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Vlastníte digitální telefon Alcatel Easy Reflexes. U½ivatelský konfort spojený

Více

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka

Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka Nokia 2220 slide - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Nabíjení baterie 5 Anténa 6 Headset 6 Magnety a magnetická pole 7 Tlačítka

Více

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Provozní podmínky howtoc Tento schválený telefon typu DECT je urèen k pou½ití spolu se soukromým automatickým pøepojovaèem

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Nokia E65 - Uživatelská příručka

Nokia E65 - Uživatelská příručka Nokia E65 - Uživatelská příručka 9255241 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-208 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka 9214175 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-512 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

CZ 118 1 0 18 tutti t

CZ 118 1 0 18 tutti t CZ 1180 tutti Návod k telefonu myphone 1180 CZ Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon

Více

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka

Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka Nokia E90 Communicator - Uživatelská příručka 9251244 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RA-6 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nokia 2690 - Uživatelská příručka

Nokia 2690 - Uživatelská příručka Nokia 2690 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vyjmutí karty SIM 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6

Více

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Párování a pøipojení adaptéru

Párování a pøipojení adaptéru Bezdrátový zvukový adaptér Nokia AD-47W Adaptér AD-47W vám umo¾òuje pøipojit kompatibilní headset podporující bezdrátovou technologii Bluetooth k poèítaèi (nebo jinému kompatibilnímu pøístroji). Takto

Více

harvia griffin Øídicí jednotka

harvia griffin Øídicí jednotka harvia griffin Øídicí jednotka 08072009 Tyto pokyny k montá¾i a pou¾ití jsou urèeny jak pro majitele nebo osobu zodpovìdnou za provoz sauny, topných tìles a øídicích jednotek, tak pro elektrotechnika zodpovìdného

Více

Nastavení telefonu CAT B100

Nastavení telefonu CAT B100 Nastavení telefonu CAT B100 Telefon CAT B100, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95 8GB EXTENDED http://cs.yourpdfguides.com/dref/5224794

Vaše uživatelský manuál NOKIA N95 8GB EXTENDED http://cs.yourpdfguides.com/dref/5224794 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA N95 8GB EXTENDED. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NOKIA N95 8GB EXTENDED

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DECT5111S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1017563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Nokia 100 - Uživatelská příručka

Nokia 100 - Uživatelská příručka Nokia 00 - Uživatelská příručka.0. vydánícs Tlačítka a části telefonu 8 3 7 4 6 5 Sluchátko Displej 3 Tlačítko Konec/vypínač 4 Klávesnice 5 Mikrofon 6 Navigační tlačítko 7 Tlačítko Volat 8 Výběrová tlačítka

Více

Nastavení telefonu HTC Desire 200

Nastavení telefonu HTC Desire 200 Nastavení telefonu HTC Desire 200 Telefon HTC Desire 200, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Nokia 701 - Uživatelská příručka

Nokia 701 - Uživatelská příručka Nokia 701 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502

Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Nastavení telefonu Sony Ericsson G502 Telefon Sony Ericsson G502, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN TAK JAK JE. KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-320 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete

Více

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia 6710 Navigator - Uživatelská příručka 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-491 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Nokia E66 - Uživatelská příručka. 9207013 3. vydání

Nokia E66 - Uživatelská příručka. 9207013 3. vydání Nokia E66 - Uživatelská příručka 9207013 3. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-343 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Podrobný návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Telefon Samsung i9000 Galaxy S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

SGH-F250 Uživatelská příručka

SGH-F250 Uživatelská příručka SGH-F250 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Uƒivatelská pâíruçka

Uƒivatelská pâíruçka PQQX54ZA-BM0-CZ-CZ 0..7 :0 PM y[w Integrovanÿ telefonní systém Typové çíslo KX-TS08CXW Moƒnost pulzní nebo tónové volby Uƒivatelská pâíruçka PÂED UVEDENÍM PÂÍSTROJE DO PROVOZU SI PÂEÇTÊTE UßIVATELSKOU

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

User Uživatelská manual příručka Smart speed

User Uživatelská manual příručka Smart speed User Uživatelská manual příručka Smart speed Vodafone Group 2015. Vodafone a loga Vodafone jsou ochranné známky skupiny Vodafone Group. Uvedené názvy všech produktů a společností jsou ochrannými známkami

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

Stručný přehled Gigaset DA510

Stručný přehled Gigaset DA510 Stručný přehled Gigaset DA50 3 4 5 6 7 8 Tlačítka Tlačítka přímé volby Vkládací štítek pro popis obsazení tlačítek přímé volby 3 Tlačítko přepnutí 4 Tlačítko uložení 5 Tlačítko opakované volby / pauzy

Více

Uživatelská příručka Nokia 108

Uživatelská příručka Nokia 108 Uživatelská příručka Nokia 108 1.3. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 108 Obsah Pro vaši bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Instalace karty SIM a baterie 4 Vložení paměťové karty 6 Nabíjení

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 11 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Digitální telefon Alcatel Advanced Reflexes. Velký displej, navigátor a znaková

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

GT-E2121B. Uživatelská příručka

GT-E2121B. Uživatelská příručka GT-E2121B Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

SGH-U800 Uživatelská příručka

SGH-U800 Uživatelská příručka SGH-U800 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Informace o autorských právech Bluetooth je registrovaná ochranná

Více

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Telefon ZTE KIS PLUS, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE

Stručný průvodce. Ovládací prvky. Mikrotelefon. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem. Model č. KX-TCD340CE TCD340CE_QG(cz-cz).fm Page 1 Tuesday, June 28, 2005 5:10 PM Více informací najdete v provozních pokynech. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD340CE Stručný průvodce Ovládací prvky

Více