ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2014/2015"

Transkript

1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17

2 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/ Porady, schůze, prázdniny, zvonění 6 Organizace školního roku 7 Organizační schéma řízení školy, kompetence 8 Funkce, dlouhodobé úkoly 9 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 Propagace práce školy 10 Výuka cizích jazyků 11 Předmětové komise, metodická sdružení 12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - učební plán (ŠVP pro zákl. vzdělávání) 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - učební plán (ŠVP vzdělávání žáků s LMP) 16 Volitelné předměty, nepovinné předměty, kroužky 17 Školní družina 18 Státní svátky 18 Počty žáků 2014/ Spolupráce se SRPLŠ kroužky, akce 20 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 2 z 17

3 Plán práce na rok 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu. Zaměřit se na oblasti: 1.Zdraví Dbát o jeho rozvoj, zajištění optimálních podmínek pro všechny zdravotní typy dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Evidovat žáky zdravotně postižené, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Problematiku zdravotních problémů žáků a specifických vývojových poruch zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Uspořádat lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. až 9. ročníku. Pozornost věnovat hlavně estetičnosti pracovního prostředí žáků a vyučujících., při objednávkách nábytku a při plánování rozpočtu přidělovat prostředky na vybavení tříd. 2. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Pracovat podle školního řádu školy, ověřit jeho účinnost a dodržování, reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při klasifikaci žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. 3. Oblast sociální, životních hodnot Výrazně diferencovat hodnocení a klasifikaci chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a klasifikace chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociálních věcí a zdravotnictví. Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 3 z 17

4 Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, hledat nové formy a metody práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nově zkoušené formy práce, pro jejich mimovyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování. II. Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že "činnost školy je služba veřejnosti, žák je náš zákazník". Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. Vést žáky k vlastnímu hodnocení v rámci jednotlivých hodin, hledat s nimi možnosti jejich rozvoje. III. Oblast řízení Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na uplatňování zásad osobnostně sociální výchovy ve výuce, partnerského přístupu k žákům, zaměření na základní učivo a respektování individuálních zvláštností žáků. Cílem hospitací bude také zavádění a uplatňování nových forem a metod práce. Dále budou sledovány třídní projekty a skupinová práce žáků. Součástí kontrolního systému bude i kontrola způsobu klasifikace ověřováním názorů žáků a rodičů. IV. Nejdůležitější úkoly ve školním roce vycházejí především z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/ Úspěšně zavádět změny ve školním vzdělávacím programu školy, na konci roku provést kontrolu plnění a rekapitulaci ŠVP, popřípadě upravit ŠVP. 2. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 3. Pořádat akce, při kterých se rodiče mohou být přímo účastni na práci školy a školních akcích. Takováto propagace se velmi osvědčila a přivedla další žáky. 4. DVPP zaměřit na oblast zavádění nových metod při uskutečňování ŠVP ve škole, efektivních postupů a námětů do výuky, dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky dle finančních možností školy. Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dětmi se speciálními vývojovými poruchami učení. Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 4 z 17

5 5. Propagovat práci školy v tisku, v místních novinách a dalších médiích, mezi rodičovskou veřejností, zaměřit se na skupinu rodičů dětí předškolního věku. 6. Nabídnout dětem možnosti práce v kroužcích, zejména osvědčených - keramiky, florbalu, flétny, 7. Usilovat o zlepšení spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou v Jičíně, SPC Hradec Králové, SPC Trutnov, aby bylo možno využít vysoké odbornosti vyučujících pro práci s dětmi se zdravotním postižením. 8. V kritériích pro udělování nadtarifních složek platu zohlednit především podíl zaměstnanců na plnění výše uvedených bodů plánu práce školy. 9. Zaměřit se na výchovu k volbě povolání a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu. 10. Zařadit do odpovídajících předmětů prvky etické výchovy. 11. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci. 12. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - vyhledávat talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování, o žáky se zdravotním postižením či znevýhodněním, věnovat se i žákům se sociálním znevýhodněním. 13. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence (viz změny v klasifikačním řádu). 14. Zaměřit se na prevenci úrazovosti žáků. 15. Zavést do výuky etickou výchovu, zejména v předmětech Výchova ke zdraví a Výchova k občanství, též prostřednictvím třídních učitelů v třídnických hodinách. 16. Uplatňování klíčových kompetencí v tematických plánech. V. Materiálně technické zajištění Z rozpočtu přednostně uvolňovat prostředky pro modernizaci vybavení těch tříd, kde na vybavování mají vysoký podíl třídní učitelé a kde bude mít nadstandartní vybavení smysl. Do rozpočtu školy primárně zařadit nutné opravy vycházející z prověrky BOZP (přednostně střecha na nové budově, tělocvičně a mateřské škole). Kritéria pro udělování osobních příplatků a mimořádných odměn jsou rozpracovány v příloze vnitřního platového předpisu a obsahují mimo jiné: - plnění uvedených úkolů plánu práce školy - propagace práce školy na veřejnosti - zapojení žáků do soutěží, články v místních novinách a tisku, propagační materiály o práci školy, akce pro rodiče, webové stránky školy - zlepšení estetické úrovně tříd, chodeb a ostatních prostor školy - mimoškolní činnost s žáky - získání příspěvků od rodičů, sponzorů, podnikatelů apod. do fondu nadace, občanského sdružení - schopnost zaměstnanců ztotožnit se s úsilím školy a svých kolegů - aktivní zapojení v přípravách na akcích školy (zahradní slavnost, vánoční trhy, den otevřených dveří ) - tvorba projektů, grantů - zavádění nových učebních metod v souladu s ŠVP Udělení odměn a osobních příplatků je podmíněno plněním základních povinností stanovených v pracovním řádu a vnitřním řádu školy. Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 5 z 17

6 Plán schůzí Metodická sdružení, předmětové komise: dle vlastních plánů 4x ročně Mimořádné porady k řešení organizačních záležitostí a provozu školy: Schůzovní den je středa (nepravidelně dle potřeby školy jiný den) od 13:15. Provozní doba školy pro žáky je denně od 7:25 do 15:35 hodin. Pracovníci školy si neplánují žádné soukromé akce (dovolená, neplacené a náhradní volno) na přípravný týden, závěr školního roku, rovněž na dobu schůzí a porad. Pedagogické rady 1. ped. rada pondělí ped. rada středa ped. rada středa ped. rada středa ped. rada středa ped. rada pátek Třídní schůzky Schůzka pro rodiče prvňáčků v 1. týdnu v září (dle dohody). úterý úterý (plenární zasedání) čtvrtek Při neúčasti rodičů zpracují třídní učitelé hodnocení za klasifikační období do žákovských knížek a deníčků. Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 6 z 17

7 Organizace školního roku Zahájení: pondělí Podzimní prázdniny pondělí 27. října a středa 29. října 2014 Vánoční prázdniny: Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna Vyučování začne v pondělí 5. ledna Ukončení vyučování v prvním čtvrtek 29. ledna 2015 pololetí Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015 Jarní prázdniny: pondělí 9. února - neděle 15. února 2015 Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2014 (pondělí Velikonoční 6. dubna) Ukončení vyučování v druhém pátek 30. června 2015 pololetí Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015 Období školního vyučování začne v úterý 1. září /2016 Zápis do první třídy pátek 16. ledna 2015 Den otevřených dveří: po individuální domluvě kdykoli ( v den konání velikonoční výstavy) Časový plán vyučovacích hodin: hodina čas poznámky 1. 7:45 8: :40 9: :40 10: :35 11: :30 12: :25 13:10 Polední přestávka 7. 13:15 14: :05 14: :55 15:40 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 7 z 17

8 Organizační schéma řízení školy, kompetence Funkce, dlouhodobé úkoly Jméno, příjmení Úkol Mgr. Ladislava Hazdrová Mgr. Mirek Košťák Mgr. Lenka Mlýnková Mgr. Lucie Borecká Mgr. Helena Průšková Alena Kocourková Mgr. Dana Svatoňová Mgr. Kateřina Janoušková Mgr. Jana Valnohová Mgr. Ivana Nechánská Mgr. Dana Fialová Mgr. Milan Valnoha Mgr. Vladimír Lejsek Mgr. Vratislav Lazák Ing. Iva Matasová Výchovný poradce Přijímací řízení na střední školy Koordinátor ŠVP Internetové stránky školy Společenský večer Zahradní slavnost Vánoční trhy Dětský karneval Zeměpisná olympiáda Sportovní soutěže a turnaje Metodik sociálně patologických jevů Zdravotník školy Metodické sdružení 1. stupeň Libáňský slavíček Veselá básnička 1. stupeň Mimoškolní aktivity Výzdoba školy Malování na asfalt Výtvarné soutěže Nabídky vydavatelství dětských knih Školní knihovna Vítání občánků Olympiáda v Čj Lyžařský výcvik Veselá básnička 2. stupeň Pythagoriáda Matematický klokan, olympiáda Přírodovědný klokan (8. a 9. ročník) Předmětová komise přírodovědné předměty Kulturní představení na 1. stupni Metodik ICT Předmětová komise humanitní předměty Kulturní představení na 2. stupni Zápisy z pedag. a provozních porad Časopis Aj Sportovní soutěže Sběr starého papíru Metodické sdružení praktické školy Propagace školy v tisku Libáňské noviny Veselá básnička (LMP) Sportovní soutěže a turnaje Olympiáda dějepis Správce sborovny Recyklohraní Ekoabeceda Hudební zkušebna Sklad č. 22 Kabinet 1. stupně Učebnice pro 1. stupeň Kabinet TV, Ze Správce tělocvičny a posilovny Učebna č. 43 Ročenka Zápisy z pedag. rad Správce keramické dílny Správce školní družiny Kabinet Čj Správce kuchyňky Kabinet M Spolupráce se SRPLŠ Učebna HV na 1. stupni Správce PC učebny Kabinet VV, CJ Učebnice cizích jazyků Správce školní dílny Učebnice pro 2. stupeň Kabinet Dě, Př Kabinet Fy, Ch Učebna Fy, Ch Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 8 z 17

9 Velikonoční výstava Mgr. Iva Jungová Výzdoba školy 2. stupeň Ročenka Libášký slavíček 2. stupeň a žáci s LMP Mgr. Jindřiška Průšová Koordinátor ŠVP Učebnice PŠ Bc. Veronika Karešová Dětský karneval Spolupráce se SRPLŠ Mimoškolní aktivity Výzdoba přízemí ve staré budově Vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP zaměřit na oblast zavádění nových metod při uskutečňování ŠVP ve škole, efektivních postupů a námětů do výuky, dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní docházky dle finančních možností školy. Podporovat vzdělávání pedagogů v oblasti práce s dětmi se speciálními vývojovými poruchami učení. Propagace práce školy Jméno termín L. Hazdrová propagace ve škole a na veřejnosti články do Libáňských novin průběžně I.Jungová průběh školního roku ve fotografiích ročenka školní časopis články Libáňské noviny, okresní noviny průběžně průběžně Patroni akcí napíšou o svých akcích Libáňské noviny, okresní noviny průběžně M. Košťák www. stránky školy průběžně Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 9 z 17

10 Výuka cizích jazyků Anglický jazyk Třída - skupina Počet žáků vyučující 3.A 20 Mgr. I. Jungová 4.A 22 Mgr. D. Fialová 5.A 13 Mgr. D. Fialová 6.A 15 Mgr. D. Fialová 7.A 27 Mgr. D. Fialová 8.A 23 Mgr. L. Hazdrová 9.A 17 Mgr. D.Fialová Celkem 137 Německý jazyk Třída - skupina Počet žáků vyučující 3. P 6 Mgr. J. Průšová 4. P 13 Mgr. J. Průšová Celkem 19 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 10 z 17

11 Předmětové komise, metodická sdružení PK, MS vedoucí ročník Mgr. Helena Průšková přírodní vědy + Tv, Pv český jazyk, cizí jazyky, společenské vědy + Ov, Rv, Vv, Hv MS PŠ Mgr. Jana Valnohová Mgr. Dana Fialová Mgr. Milan Valnoha Hlavní úkoly pro rok 2014/ Příprava žáků na soutěže - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 3. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic, ŠVP. 4. Vypracování plánu exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 5. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, s prioritou vzdělávání v počítačových znalostech a dovednostech pracovat s žáky na interaktivní tabuli. 6. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP úpravy, změny Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly předmětových komisí: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tematické a časové plány učiva jednotlivých předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na úpravách školního vzdělávacího programu Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 11 z 17

12 - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Úkoly předsedů předmětových komisí: - Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytváří plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocuje, zajišťuje zpracování podkladů pro výroční zprávy a sebehodnocení školy. - Podle časových možností organizuje vzorové hodiny, vzájemné hospitace. - Kontroluje časové a obsahové plnění tematických plánů. Učební plány ve školním roce stupeň ročník Základní škola Celkem povinně hodin oblasti předměty 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. součet Jazyk a jazyková 44 Český jazyk a lit komunikace +8 Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její 20 Matematika aplikace Informační a komunikační technologie a jeho svět Umění a kultura a zdraví a svět práce +4 1 Informační a komunikační technologie Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova stupeň ročník Celkem povinně hodin Oblasti předměty 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Součet Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Další cizí jazyk Matematika Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 12 z 17

13 Informační a komunikační technologie a společnost Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika a příroda 21 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění Hudební výchova a kultura Výtvarná výchova Tělesná výchova a zdraví +2 Výchova ke zdraví a svět práce 3+1 Pracovní výchova Volitelný př. 4 1 VP 1 VP 2 VP 4 VP VP +1VP +1VP +2VP +4VP Celkem Poznámky k učebnímu plánu Vyučovací předmět informatika v 5., 6. a 7. roč. zahrnuje základy práce s počítačem povinně pro všechny žáky. Volná disponibilní časová dotace je na 1. stupni plně využita pro povinné vyučovací předměty. [1] Na 2. stupni z 24 disponibilních hodin je 18 hodin použito na navýšení časové dotace v povinné části (4 hod. v předmětu český jazyk a literatura, 3 hod. v předmětu matematika, 1 hodina v oblasti Informační a komunikační technologie, 2 hod v oblasti a příroda a 2 hod v oblasti a zdraví, 1 hodina v oblasti a společnost, 1 hodina v oblasti a svět práce, 6 hodin Další cizí jazyk), zbylé 4 hodiny jsou využity na volitelné vyučovací předměty. Volitelné předměty 2. stupeň ročník Volitelné předměty Třída název předmětu vyučující 7.A Volitelné pracovní vyučování - 1 hodina Mgr. K. Janoušková Mgr. Jana Valnohová 8.A Volitelná matematika 1 hodina Mgr. J. Valnohová 9.A Volitelná matematika 1 hodina Volitelný český jazyk 1 hodina Mgr. J. Valnohová Mgr. K. Janoušková Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 13 z 17

14 1. stupeň ročník Základní škola pro žáky s LMP Celkem povinně hodin oblasti předměty 1.roč. 2. roč. 3. roč. 4.roč. 5.roč. Jazyk a jazyková 33 Český jazyk a lit komunikace +2 Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika a její 22 Matematika aplikace Informační a komunikační technologie a jeho svět +1 2 Informační a komunikační technologie Umění a kultura a zdraví a svět práce Celkem Prvouka Vlastivěda Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova stupeň ročník Celkem povinně hodin Oblasti předměty 6.roč 7. roč. 8. roč. 9. roč. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie a společnost a příroda Umění a kultura Český jazyk a lit Cizí jazyk (Aj/Nj) Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Výchova k občanství Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 14 z 17

15 a zdraví Tělesná výchova Výchova ke zdraví Pracovní výchova a svět práce Celkem Školní družina Provoz ŠD pondělí - pátek 6: 30 7: 25 Obsazení oddělení 11: 30 15:30 Oddělení vychovatelka umístění třída žáků 1. oddělení Alena Kocourková Učebna č oddělení Veronika Šámalová Učebna č Státní svátky 1. leden Den obnovy samostatného českého státu 8. květen Den vítězství 5. červenec Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje 6. červenec Den upálení Mistra Jana Husa 28. září Den české státnosti 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu 17. listopad Den boje za svobodu a demokracii Ostatní svátky 1. leden Nový rok 5.duben Velikonoční pondělí 1. květen Svátek práce 24. prosinec Štědrý den 25. prosinec 1. svátek vánoční 26. prosinec 2. svátek vánoční Významné dny 27. leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 8. březen Mezinárodní den žen 12. březen Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO) 7. duben Den vzdělanosti 5. květen Květnové povstání českého lidu 15. květen Den rodin 10. červen Vyhlazení obce Lidice 27. červen Den památky obětí komunistického režimu 11. listopad Den válečných veteránů Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 15 z 17

16 Počty žáků - ŠKOLNÍ ROK Vedení školy: Mgr. Ladislava Hazdrová, ředitelka školy (tel. : ; mail: Mgr. Miroslav Košťák, zástupce ředitelky školy (mail: Základní škola Třídní učitel(ka) Počet ž.celkem Chlapci Dívky 1.A Mgr. Ivana Nechánská A Mgr. Dana Svatoňová A Mgr. Helena Průšková A Mgr. Lenka Mlýnková A Ing. Ivana Matasová I.-V. roč A Mgr. Kateřina Janoušková A Mgr. Dana Fialová A Mgr. Lucie Borecká A Mgr. Jana Valnohová VI.-IX.roč Celkem Ostatní vyučující: Mgr. Iva Jungová Mgr. Vratislav Lazák Základní škola pro žáky s LMP Třídní učitel(ka) Počet ž. celkem Hoši Dívky 1.P (2. a 4.r) Bc. Veronika Karešová P (3. a 5.r) Mgr. Lenka Borovičková P (6. a 8.r.) Mgr. Vladimír Lejsek P (7. a 9.r) Mgr. Milan Valnoha Celkem Ostatní vyučující: Mgr. Jindřiška Průšová Celkem škola Výchovný poradce: Mgr. Ladislava Hazdrová Metodik sociálně patologických jevů: Mgr. Lucie Borecká Školní družina: Alena Kocourková, Veronika Šámalová Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 16 z 17

17 Školská rada při ZŠ a MŠ Libáň Zástupci zřizovatele: Petr Soukup Jindřich Řezníček Bc. Jan Ježek Zástupci ped.sboru: Ing. Ivana Matasová Mgr. Jindra Průšová Mgr. Miroslav Košťák Zákonní zástupci žáků: Vladimíra Klárová Ing. Zdeněk Švorc (předseda ŠR) Richard Havelka Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 17 z 17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Plán práce na školní rok 2010/2011 strana 1 z 12 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2009/2010 4 Porady, schůze, prázdniny,

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 Obsah: 1. Organizační část 2. Úkoly a zaměření školy v oblasti výchovně - vzdělávací 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Plán práce. školní rok 2014-2015. Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Plán práce školní rok 2014-2015 Dne: 1. 9. 2014 Vypracovala: PaedDr. I. Jinková Rada školy schválila

Více

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola HUMPOLEC,Hradská 894,okres Pelhřimov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 a)část organizační b)část vzdělávací a výchovná Motto: Škola nemusí být za každou cenu zábavná,ale měla by žáky bavit.

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2014 / 2015 příloha č.1 k organizačnímu

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle

Koncepce rozvoje školy. Cíl koncepce. Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Koncepce rozvoje školy Dlouhodobý záměr na období 2010 2015 - strategické cíle Cíl koncepce Cílem naší dlouhodobé koncepce je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15 Plán práce na školní rok 2013/2014 Mgr. Ludmila Falcová Organizační struktura školy Ve školním roce 2013/2014 působí organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Školní rok 2014/2015. Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší Základní škola a Mateřská škola Tábor-Čekanice, Průběžná 116 Školní rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Hana Dolejší ZŠ TÁBOR-ČEKANICE, PRŮBĚŽNÁ 116 Učební plán-šk.rok 2014/15 1.-5. ročník Předmět Ročník 1.

Více

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí

Mgr. Marie Petelíková zástupkyně ředitele, pracoviště Komenského. Mgr. Martina Kalousková zástupkyně ředitele, pracoviště Palackého náměstí Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Č.J. : ZS-GJ-KNO 451/2014 Plán pedagogické činnosti pro školní rok 2014-2015 Zpracovali: Mgr. Jiří Němec ředitel školy Mgr. Marie Petelíková zástupkyně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Dle zákona zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s novelou vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více