Výroční zpráva. za rok Služby města Oseka, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. za rok 2012. Služby města Oseka, s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2012 Služby města Oseka, s.r.o

2 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO FIRMA V ROCE PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI HLAVNÍ UKAZATELE ORGÁNY SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA JEDNATEL SPOLEČNOSTI STRUKTURA SPOLEČNOSTI VLASTNÍK SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ROZVAHA VÝSLEDOVKA (zkráceně, analyticky, v druhovém členění nákladů) FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI K vybrané údaje DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PŘÍLOHY: Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 2

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám výroční zprávu společnosti Služby města Oseka, s.r.o. za rok Společnost v roce 2012 pokračovala v plnění krátkodobých i dlouhodobých interních i externích záměrů. Své plány pro rok 2012 splnila. Děkuji všem zaměstnancům společnosti za odvedenou práci, která se vyznačovala neustále se zvyšující profesionalitou a odpovědným přístupem ke svěřeným úkolům. Děkuji i městu Osek, který svým vstřícným postojem vytvářelo podmínky pro činnost společnosti a tím se neodmyslitelně podílelo na naplnění všech cílů, které byly pro rok 2012 stanoveny. Věřím, že i rok 2013 bude pro společnost obdobím rozvoje a prosperity, že všechny cíle a plány se podaří naplnit stejně jako v roce předchozím a i v dalším období bude společnost Služby města Oseka, s.r.o. spolehlivým a důvěryhodným obchodním partnerem. Vojtěch Mašek jednatel Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 3

4 1.1. FIRMA V ROCE 2012 Společnost dosáhla v roce 2012 hospodářského výsledku ve výši 149 tis. Kč. Vzhledem k neustálým růstům cen a investicím, které firma v roce 2012 realizovala, podkládáme zisk v této výši za uspokojivý. Náklady, výnosy a některé další ekonomické údaje jsou dále uvedeny v kapitole 5. V roce 2012 zaměstnávala firma přepočteně 33,2 zaměstnanců. Zvýšení počtu zaměstnanců oproti roku 2011 je způsobeno zaměstnáním 2 osob jako dohledu nad pracovníky veřejné služby (osobní náklady financovány prostřednictvím úřadu práce), 1 zaměstnance jako správce sportovního areálu a brigádníky (5 měsíců), kteří nahradili v sekací sezóně nedostupné zaměstnance na VPP. Prostřednictvím Města Oseka pracovalo při čištění veřejných prostranství průměrně 10 pracovníků na veřejně prospěšné práce s dotací 1,4 mil. Kč. Společnost umožnila dvěma studentům výkon odborné praxe v oblasti odpadového hospodářství na sběrném dvoře. Firma uzavřela počátkem roku smlouvu s Úřadem práce Ústí nad Labem na výkon veřejné služby v rozsahu až 70 osob měsíčně a 2 koordinátory jejich činnosti. Přestože jsme regionem s jednou z největší úrovní nezaměstnanosti, nepodařilo se úřadu práce ani v jednom měsíci zajistit dostatečný počet osob. Maximálního počtu bylo dosaženo v červnu (24), průměrně se stav osob na veřejnou službu pohyboval okolo 10 osob měsíčně s úvazkem 20 hodin týdně. Na konci roku ústavní soud institut veřejné služby zrušil. V průběhu roku proběhla řada kontrol ze stran státních orgánů. Celní úřad kontroloval nelegální zaměstnávání cizinců (bez závad), Úřad práce v Teplicích správnost odvodů pojistného z mezd (zjištěno pochybení ze strany zaměstnavatele, předepsaná výše vratky uhrazena subdodavatelem mzdovou účetní), Finanční úřad v Teplicích kontroloval správnost účtování přenesené daňové povinnosti (bez závad). Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 4

5 Certifikační orgán provedl dozorový audit ISO ČSN 9001: 2009, při němž nebyly zjištěny závady ani neshody. V souladu s novelou zákoníku práce provedla společnost řadu opatření k zamezení tzv. švarcsystému a změnila řadu subdodavatelských smluv zejm. v oblasti účetnictví, bezpečnosti práce, personalistiky atp. V oblasti třídění odpadů firma rozšířila své služby o sběr použitého textilu a zakoupila velkoobjemový speciální kontejner na textil. Současně jsme uzavřeli smlouvu o bezplatném odběru použitého textilu s Diakonií Broumov. Poté, co město převzalo do majetku areál Tělovýchovné jednoty Baník Osek, jsme uzavřeli s vlastníkem smlouvu o správě a údržbě sportovního areálu. V roce 2012 jsme se zaměřili zejména na odstranění podstatných závad na objektu šaten (elektro, plyn), zkvalitnění povrchu herní plochy hřiště a zkulturnění a regeneraci ostatních ploch. Na náklady společnosti jsme byli nuceni zakoupit novou sekací techniku (traktůrek s vlekem, křovinořez, blower, vertikutátor a řadu dalších zařízení) a přijmout 1 zaměstnance. Největší událostí loňského roku bylo pravděpodobně získání dotace od Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.1. Zkvalitnění nakládání s odpady. Dotace v celkové výši 4,8 mil. Kč byla poskytnuta na nákup 1 ks nákladního vozidla (hákového nakladače kontejnerů), 12 ks kontejnerů na separovaný (bio) odpad, 1 ks malého komunálního vozidla s 5 ks kontejnerů a mobilní profesionální štěpkovač pro větší průměry větví. Cílem celého projektu je zvýšení objemu separovaného bioodpadu na úkor odpadu komunálního. Spoluúčast společnosti činila 611 tis.kč a financovali jsme ji z úvěru, poskytnutého městem Osek. Krátkodobý úvěr byl poskytnut rovněž na vypořádání související daně z přidané hodnoty tento úvěr byl uhrazen obratem do konce roku Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady

6 Dle metodického pokynu zajistila firma zpracování Hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona. Dle provozních činností se jedná zejména o provozování sběrného dvora v oblasti nebezpečných odpadů a provozování čerpací stanice pohonných hmot pro vlastní potřebu. Podle dosažené úrovně rizik bylo zjištěno, že žádná technická opatření není nutno provést. Společnost vstoupila v roce 2012 do místní akční skupiny Naděje pro Mostecko, občanské sdružení (v současné době MAS Naděje o.p.s.). Cílem je lepší přístup k dotacím z programu rozvoje venkova. V oblasti správy bytového fondu jsme rozšířili okruh zákazníků o Bytové družstvo Horník a Bytové družstvo Progres, obě se sídlem v Oseku. Na základě mandátní smlouvy jsme pro Město Osek vykonávali organizační zajištění investičních akcí 2.etapa rekonstrukce cest na hřbitově, 2. etapa opravy obvodové zdi na hřbitově, rekonstrukce části objektu městské knihovny (sklady), dokončení zateplení panelového domu čp. 651 v Hrdlovské ulici, osvětlení přechodu pro chodce v ulici Rooseveltova, výstavba nového kolumbária na hřbitově, dokončení instalací rozvaděčů pro úspory elektrické energie na veřejném osvětlení, výměna oken a Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 6

7 dveří a vybudování nové kanalizační přípojky v objektu stavebnin, výměna oken v azylovém domě a zdravotním středisku, výměna vjezdových vrat do budovy hasičské zbrojnice a dalších drobnějších akcí. Spolupracovali jsme s městem Osek při údržbě a provozu oseckého koupaliště. Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 7

8 2. PROFIL SPOLEČNOSTI 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: Služby města Oseka, s.r.o. Identifikační čísla: IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0800 Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem Sídlo: Osek, Zahradní 246, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným Základní kapitál: ,--Kč Zápis: obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo web: Společnost Služby města Oseka, s.r.o. byla založena Městem Osek jako jediným zakladatelem a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI Společnost má vydány živnostenské listy a koncese na následující činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Správa a údržba nemovitostí Poskytování technických služeb Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Silniční motorová doprava nákladní Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 8

9 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Technické činnosti v dopravě Zprostředkování služeb Montáž suchých staveb Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Realitní činnost 2.3. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním společnosti je zajišťování kvalitní, rychlé a komplexní údržby města ve všech oblastech, které byly společnosti svěřeny, s hlavním důrazem na udržení stability firmy v tržním prostředí HLAVNÍ UKAZATELE Obrat tis. Kč Hospodářský výsledek tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Produktivita práce tis. Kč/zam Osobní náklady tis. Kč Průměrný přepočt.počet zaměstnanců (bez VPP) zam. 33,2 27,5 Pozn: všechny údaje ve zprávě jsou uváděny bez DPH, údaje o mzdách jsou uváděny v hrubých mzdách. Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 9

10 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 3.1. VALNÁ HROMADA Funkci valné hromady společnosti plní podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Rada města Oseka k Ing. Lenka Říhová, starostka města Ing. Jiří Hlinka, místostarosta města Mgr. Jan Sklepník Josef Müller Mgr. Luboš Čapek Taťána Dondová Lenka Říhová 3.2. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada pracovala po celý rok 2011 ve složení: Ing. Růžena Kittlová předseda dozorčí rady Ing. Jan Civín člen dozorčí rady JUDr. Jiří Rousek člen dozorčí rady 3.3. JEDNATEL SPOLEČNOSTI Vojtěch Mašek Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 10

11 4. STRUKTURA SPOLEČNOSTI 4.1. VLASTNÍK Jediným vlastníkem je Město Osek, IČO , se sídlem v Oseku, Zahradní 246, PSČ SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Město Osek Rada města Oseka Dozorčí rada Jednatel Administrativní a technické středisko Personální středisko Středisko údržby, dopravy a hřbitova Středisko odpadového hospodářství Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 11

12 5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 5.1. ROZVAHA AKTIVA CELKEM Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné věci movité a soubor movitých věcí Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní fond Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Zajímavou informací v oblasti aktiv je i přes vysokou investici do nové techniky (viz. kap. 1.1.) snížení hodnoty dlouhodobého hmotného majetku o 355 tis. Kč. Je to způsobeno způsobem účtování, kdy do netto hodnoty majetku vstupuje pouze hodnota vlastní spoluúčasti na investici fakticky stoupla hodnota majetku o více než 5 mil. Kč. Stav finančního majetku byl i přes spoluúčast na dotaci ve výši 611 tis. Kč stále více než dobrý. Hospodářský výsledek má v čase stabilní hodnotu. Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 12

13 5.2. VÝSLEDOVKA (zkráceně, analyticky, v druhovém členění nákladů) Číslo účtu Název účtu Náklady 50x Spotřebované nákupy x Služby x Osobní náklady x Daně a poplatky x Jiné provozní náklady x Odpisy, rezervy, komplex.náklady x Finanční náklady Výnosy Náklady celkem x Tržby za vlastní výkony a zboží x Jiné provozní výnosy x Finanční výnosy 5 6 Výnosy celkem Hospodářský výsledek NÁKLADY: Spotřebované nákupy Hodnota je v podstatě totožná, jako v předchozím roce, v této oblasti nenastaly žádné významnější události nebo změny. 2. Služby Meziroční rozdíl je způsoben vysokými náklady na opravy provozní budovy a opravy motorových vozidel v roce 2011, ostatní náklady vykazují stabilní hodnoty. 3. Osobní náklady Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 13

14 Zvýšení osobních nákladů je způsobeno zvýšeným počtem zaměstnanců (viz.kap.1.1.) a je kompenzováno jednak dotací úřadu práce (jiné provozní výnosy), jednak tržbami za správu sportovního areálu. K významnějším změnám ve výši mezd u jednotlivých zaměstnanců nedošlo. Daně a poplatky, Jiné provozní náklady bez významných změn 6. Odpisy, rezervy, komplexní náklady Rozdíl oproti roku 2011 je pak způsoben nejvíce zúčtováním rezervy, vytvořené na opravy provozní budovy (viz. Služby), mírné zvýšení odpisů pak pořízením nového dlouhodobého majetku (viz. Rozvaha) Finanční náklady bez významnějších změn VÝNOSY 1. Tržby za vlastní výkony a zboží Zvýšení výnosů o 1,1 mil. Kč oproti roku 2011 je způsobeno zejména vyšší fakturací vlastních běžných výkonů firmy, uzavřením nové smlouvy na údržbu sportovního areálu. Jiné provozní výnosy a Finanční výnosy bez významnějších změn s výjimkou dotace úřadu práce Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 14

15 5.3. FINANČNÍ ANALÝZA SPOLEČNOSTI K vybrané údaje Rok/ ukazatel Rentabilita vlastního kapitálu 2,35 4,42 1,47 3,81 2,86 0,39 2,98 2,67 (%) Rentabilita tržeb (%) 0,95 1,66 0,85 1,51 1,06 0,17 1,21 1,04 Ziskovost vlastního kapitálu a tržeb má s výjimkou roku 2010 stejný vývoj, který je způsoben cenotvorbou firmy. Byť je ziskovost velmi nízká, je velmi stabilní a z dlouhodobého pozorování firmu neohrožuje. Likvidita 1.stupně (okamžitá) 1,49 1,77 0,99 0,82 1,04 1,28 0,70 0,83 Likvidita 2.stupně (pohotová) 2,44 2,24 1,53 1,32 1,39 1,66 0,99 1,20 Likvidita 3.stupně (běžná) 2,56 2,75 1,58 1,33 1,43 1,73 1,06 1,25 Všechny stupně likvidity jsou stále nad středem pásma doporučovaných hodnot, firma je finančně velmi stabilní a bez problémů plní své závazky vůči obchodním partnerům. Doba obratu pohledávek (ve dnech) Ukazatel věřitelského rizika 17,38 15,73 17,07 18,70 17,26 15,29 14,31 19,07 48,6 43,2 35,2 27,8 37,0 36,9 49,5 34,2 (%) Krytí stálých aktiv vlastním 60,86 71,42 86,8 96,1 89,2 99,5 89,9 96,8 kapitálem (%) Žádný z výše uvedených ukazatelů nenaznačuje v jakémkoli směru zvýšená rizika nebo ohrožení, a to jak pro dodavatele a odběratele společnosti., tak pro firmu samotnou. Jak již bylo uvedeno, firma nebyla založena za účelem dosahování zisku, takže nízká ziskovost a nižší marže pro ni nejsou zásadní. Z hlediska zakladatele a vlastníka společnosti je tak nejpodstatnější informací získanou z analýzy fakt, že Služby města Oseka, s.r.o. jsou vysoce stabilní a likvidní firmou s mimořádně nízkou úrovní rizika. 15 Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady

16 6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále uvádíme, že: 1) nenastaly žádné skutečnosti po rozvahovém dni, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy 2) v roce 2013 nepředpokládáme žádné významnější změny ve vývoji činnosti účetní jednotky 3) společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 4) účetní jednotka nemá žádnou organizační složku v zahraničí 7. PŘÍLOHY: 1) Výrok auditora k ověření účetní závěrky 2) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 3) Zpráva o prověrce zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 4) Zpráva dozorčí rady společnosti určená valné hromadě Společnost Služby města Oseka, s.r.o. je držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9001:2001 pro technické služby a nakládání s odpady 16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Služby města Oseka, s.r.o.

Služby města Oseka, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Služby města Oseka, s.r.o. 30.3.2012 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 1.1. FIRMA V ROCE 2011... 4 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 6 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 6 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

obsah výroční zprávy Finanční část

obsah výroční zprávy Finanční část obsah výroční zprávy Profil společnosti 5 Přehled vybraných technických a ekonomických ukazatelů 9 Významné události roku 2013 11 Úvodní slovo předsedy představenstva 13 Statutární orgány a management

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

BYTservis-služby, spol. s r.o., Karviná Výroční zpráva 2007. Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3

BYTservis-služby, spol. s r.o., Karviná Výroční zpráva 2007. Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 O B S A H Úvodní slovo jednatele společnosti str. 2-3 Základní identifikační údaje, statutární orgány 4 Statutární orgány společnosti 5 Management společnosti 6 Předmět činnosti 7 Nabídka služeb 8 Rozvaha

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 1 Výroční zpráva 2011 Obsah 1. Úvodní slovo a obecné údaje společnosti Úvodní slovo předsedy dozorčí rady společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti 4 Organizační struktura

Více

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 212 - 2 - Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Výroční zpráva 212 Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování

Více

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s.

10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. 10/2011 09/2012 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 638 00 Brno mail@teplarny.cz www.teplarny.cz 1. Obsah 2. PROFIL SPOLEČNOSTI................................................................

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti

Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti. Ukázka naší práce realizované v roce 2011. Základní identifikační údaje. Složení orgánů společnosti Obsah: Úvodní slovo představenstva společnosti Ukázka naší práce realizované v roce 2011 Základní identifikační údaje Složení orgánů společnosti Ostatní všeobecné a zákonné informace Hlavní údaje roční

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší

Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší Titulní strana: Vodní blahobyt - část obrázku, který namaloval Tomáš Štěrba ze Základní školy Vyškov, Morávkova 40, v soutěži pořádané naší společností k Světovému dni vody s názvem Voda v mém životě aneb

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31

Bytes Tábor s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009. Stránka 1 z 31 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti BYTES Tábor s.r.o. za rok 2009 Stránka 1 z 31 Obsah 1. Úvod... 3 2. Organizační schéma společnosti s platností od 1.2.2010... 4 3. Orgány společnosti... 5 4. Z historie firmy...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více