Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2009."

Transkript

1 Výroní zpráva spolenosti VHS plus, s.r.o. za rok 2009 ( )

2 Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce Obsah: 1. Úvodní slovo editele spolenosti... Chyba! Záložka není definována. 2. Významné události Ekonomické údaje Výkaz zisk a ztrát a rozvaha za období Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky Obrat spolenosti a subdodávky Mzdy a produktivita práce Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky - Odbratelé Krátkodobé závazky - Dodavatelé Struktura aktiv a pasiv Vybraná aktiva Obrat spolenosti Výnosy z nájemného Výsledky stedisek Dokonené stavby v r Dokonené stavby 2009 nad 1 milion K Bankovní záruky k realizovaným nebo ukoneným stavbám Obchodní politika Vyhodnocení úasti spolenosti ve výbrových ízeních v roce Získané zakázky v roce Obchodní podmínky na trhu Personální vývoj Stav a struktura zamstnanc Fluktuace zamstnanc ve spolenosti Hmotný a finanní majetek Významné pírstky a úbytky hmotného investiního majetku Stav Leasingových smluv Dceinné spolenosti Zpráva auditora o úetní závrce za rok

3 1. Úvodní slovo editele spolenosti Vážení spoleníci, Rok 2009 pro naši spolenost patil mezi jeden z nejúspšnjších v její, dnes již šestnáctileté historii a potvrdil pokraování jejího rstového trendu a stabilizace pozice firmy na trhu stavebních prací. To ostatn dokládají hospodáské výsledky. Za tyto vynikající výsledky bych chtl podkovat Vám i Vašim spolupracovníkm, Tchto výsledk bychom nedosáhli bez nezmrné energie a vle a také bez podpory Vašich rodin, takže velké podkování patí i jim. Zárove je ale poteba zdraznit, že mezi odvtví, která jsou nejvíce postižená hospodáskou krizí, patí i stavebnictví. Dramatický pokles investic, jak v soukromém, tak i v komunálním a státním sektoru, zvyšuje konkurenní boj o každou zakázku a znamená obrovský tlak na ceny zakázek. Když k tomu pipoítáme i postupný pokles dotaních financí z Evropských fond, znamená to, že nejbližší roky pežijí svou silou jen nadnárodní stavební firmy a ze sektoru stedních soukromých firem pak ty,které budou zameny na urité speciální stavební práce (nap.monolity, fasády, montáže vodovod a kanalizací apod). Pokud naše firma chce v tomto konkurenním boji uspt, nezbývá nám, než zaít radikálním zpsobem snižovat náklady, nejen materiálové, ale zejména mzdové, snížením potu pracovník a zamením na specializace zvýšením produktivity. Jestliže tyto kroky neudláme a ve firm budou pežívat pracovníci, pro které jediným cílem je, mít podepsanou pracovní smlouvu a každý msíc oekávat co nejvtší výplatu, bez jakéhokoliv pocitu zodpovdnosti za práci, kterou odvádjí a nebo s pístupem co bych se opotebovával,však on to nkdo udlá nebo vyeší, pak naše firma nemá na trhu šanci na pežití. A pokud si to neuvdomíme my spoleníci, tžko o tom mžeme pesvdovat naše zamstnance.. Ing. Stanislav Hahn 2. Významné události Duben 2009 Kvten Zahájení stavby Rekonstrukce MŠ Únanov - Dokonení stavby Kanalizace Hájek u Uhinvsi erven 2009 ervenec Dokonení stavby Pitná vody I. - Tebísko Srpen Dokonení rekonstrukce Horního námstí Zahájení výstavby Bazénu v Pímticích Záí Valná hromada íjen 2009 Listopad Finanní vyrovnání Hotel Savannah Zahájení výstavby Zkapacitnní vodovodu Suchohrdly - Pímtice Prosinec Zahájení stavby Komenského námstí Ukonení bytového domu Damboice Leden Odklízení snhu z dvodu snhové kalamity ve Znojm Únor 2010 Bezen Zahájení stavby Práe vodovod 2

4 3. Ekonomické údaje 3.1. Výkaz zisk a ztrát a rozvaha za období Výkaz zisk a ztrát I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zmna stavu zásob vlastní innosti Aktivace B. Výkonová spoteba B. 1. Spoteba materiálu a energie Služby Pidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odmny lenm orgán spolenosti a družstva Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a G. komplexních náklad píštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pevod provozních výnos I. Pevod provozních náklad * Provozní výsledek hospodaení VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku VII. 1. Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finanního majetku K. Náklady z finanního majetku IX. Výnosy z pecenní cenných papír a derivát L. Náklady z pecenní cenných papír a derivát M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanní výnosy O. Ostatní finanní náklady XII. Pevod finanních výnos P. Pevod finanních náklad * Finanní výsledek hospodaení Q. Da z píjm za bžnou innost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaení za bžnou innost XIII. Mimoádné výnosy R. Mimoádné náklady S. Da z píjm z mimoádné innosti S splatná odložená * Mimoádný výsledek hospodaení T. Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm (+/-) *** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-) **** Výsledek hospodaení ped zdanním

5 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Pstitelské celky trvalých porost 5. Základní stádo a tažná zvíata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 9. Oceovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanní majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pjky a úvry-ovládající a ídící osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanní majetek 6. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek C. Obžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonená výroba a polotovary Výrobky 4. Zvíata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv 4. Pohledávky za spoleníky,leny družstva a za úastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné úty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. Odložená daová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleníky,leny družstva a za úastníky sdružení Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Stát - daové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanní majetek C. IV.1. Peníze Úty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poizovaný krátkodobý finanní majetek D. I. asové rozlišení D. I. 1. Náklady píštích období Komplexní náklady píštích období Píjmy píštích období

6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 3. Zmny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ažio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách A. III. Rezervní fondy,nedlit. fond a ost. fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedlitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaení minulých let A. IV.1. Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaení bžného úetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních pedpis Rezerva na dchody a podobné závazky 3. Rezerva na da z píjm Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a dící osoba 3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm 4. sdružení 5. Dlouhodobé pijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé smnky k úhrad 8. Dohadné úty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a dící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Závazky k zamstnancm 6. Závazky ze sociálního zabezpeení a zdrav. pojištní Stát - daové závazky a dotace Krátkodobé pijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné úty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvry a výpomoci B. IV.1. Bankovní úvry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvry Krátkodobé finanní výpomoci C. I. asové rozlišení C. I. 1. Výdaje píštích období Výnosy píštích období

7 3.2. Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky Všechny údaje uvedené v této výroní zpráv týkající se roku 2004 mají asovou hodnotu od do Následující roky zaínají vždy od 1.4. a koní následujícího kalendáního roku. Firma pokrauje dle úetních a daových pedpis kalendáním zútovacím obdobím Obrat spolenosti a subdodávky Vývoj nkolika dležitých ukazatel jako jsou istý obrat spolenosti, subdodávky, mzdy, krátkodobé pohledávky, krátkodobé závazky a bankovní úvry ukazují následující grafy: Pro reálné posouzení celkového obratu spolenosti za rok 2006 bylo nutno snížit obrat o aktivaci dlouhodobého majetku, nebo z hlediska výnos je ástka tis. K dvakrát. Tržby z prodeje tohoto dlouhodobého majetku jsou zaútovány v letech 2006 a Celkový obrat v roce 2009 oproti roku 2008 klesl o tis. K. Pokles je zpsoben hlavn díky subdodávkám, které se meziron snížily o tis. K. Dvody jsou pedevším dva. Je jím ukonení staveb Pitná voda I. Tebísko a tím postavení leadera spolenosti VHS plus,s.r.o. a generální dodávky hotelu Savannah pro Transworld hotels, s.r.o. Tím se obrat spolenosti výrazn snížil. Dalším dvodem je nižší objem stavebních prací provádných vlastními pracovníky ZSV a to o tis. K. Na snížení obratu se dále podílel pokles kurzových zisk o tis. K a nižší prodej cenných papír o tis. K. Graf. 1 istý obrat spolenosti a subdodávky v tis. K Rok istý obrat spolenostii Subdodávky 6

8 Graf. 2 Obrat bez subdodávek tis.k rok istý obrat bez subdodávek Mzdy a produktivita práce Produktivita práce je poítána z provozních výnos spolenosti oištných o subdodávky a aktivaci byt (2006) k prmrnému evidennímu potu pracovník. Rok 2004 je pepoten na 12 msíc a zahrnuje dv zimní období. Trend produktivity práce z dlouhodobého asového rostl do roku 2008, avšak v roce 2009 došlo k výraznému snížení produktivity práce. Náklady na vyprodukování provozních výnos bez subdodávek jsou výrazn vyšší a dostaly se na úrove roku Graf. 3 Produktivita práce Tržby bez sudod./poet prac Rok Produktivita práce Výkonnost mezd udává pomr mezi provozními výnosy oištnými o subdodávky a aktivaci byt (r. 2006) a vyplacenými mzdami. V roce 2008 byl ukazatel výrazn ovlivnn tím, že vtší ást THP 7

9 pracovník pípravy výroby se zabývala obchodováním se subdodávkami a jejich mzda by se z tohoto dvodu mla odeíst ze jmenovatele, nebo souvisí s provozními výnosy navazující na subdodávky a ty zapoítané nejsou. V roce 2009 se situace vrátila k normálu. Z grafu je tedy patrné, že produktivita práce klesla. Graf. 4 Výkonnost mezd tržby bez sub./mzdy rok Výkonnost mezd Vývoj mezd za posledních pt úetních období ukazuje tabulka. Tabulka. 1 Prmrná mzda dle kategorií pracovník Vyplacené mzdy celkem (tis. K) Prmrný evidenní poet pracovník Prmrná mzda celkem (K) Vyplacené mzdy THP Prmrný evidenní poet THP Prmrná mzda THP (K) Vyplacené mzdy dlník (tis. K) Prmrný evidenní poet dlník Prmrná mzda dlník (K) Vyplacené mzdy POP (tis. K) Prmrný evidenní poet POP Prmrná mzda POP (K) Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky - Odbratelé Pehled o struktue pohledávek od roku 2002 ukazuje následující tabulka s grafem 8

10 Tabulka. 2 Struktura krátkodobých a dlouhodobých pohledávek Pohledávky z obchodního styku z toho: pohledávky do lhty splatnosti pohledávky po lht splatnosti do 30 dní po LS do 60 dní po LS do 90 dní po LS do 180 dní po LS do 270 dní po LS do 360 dní po LS nad 360 dní po LS Graf. 5 Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky tis. K Rok Pohledávky do splatnosti Pohledávky po splatnosti Z tabulky je patrné, že inkaso pohledávek oproti tyem pedcházejícím období vzrostlo (snížily se pohledávky). Píinou je však ásten zima 2010, kdy nebylo možno z technologických dvod provádt stavební práce a tudíž se nemohlo fakturovat (nevznikly pohledávky) Krátkodobé závazky - Dodavatelé Pehled o struktue krátkodobých závazk od roku 2002 ukazuje následující tabulka s grafem 9

11 Tabulka. 3 Struktura krátkodobých závazk ( Dodavatel) Závazky z obchodního styku z toho: závazky do lhty splatnosti závazky po lht splatnosti do 30 dní po LS do 60 dní po LS do 90 dní po LS do 180 dní po LS do 270 dní po LS do 360 dní po LS nad 360 dní po LS Graf. 6 Závazky tis. K rok Závazky do splatnosti Závazky po splatnosti Snížení závazk úzce souvisí s inkasem pohledávek Struktura aktiv a pasiv Strukturu firemních aktiv ukazuje graf. 7 a 8 10

12 Graf. 7 Struktura aktiv 61,53% 6,00% 4,97% 0,00% 9,38% 0,01% 1,36% 16,76% Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanní majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobý finanní majetek asové rozlišení Graf. 8 Struktura pasiv 1,79% 35,49% 9,00% 4,19% 0,00% 49,53% Vlastní kapitál Rezervy Konený stav úvru Krátkodobé finanní výpomoci asové rozlišení Závazky celkem 11

13 Vybraná aktiva Zmny za posledních 7 úetních období ve vybraných aktivech dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanní majetek a zásoby ukazuje graf.9 Graf. 9 Vybraná aktiva tis. K Rok Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanní majetek Zásoby Dlouhodobý hmotný majetek vykazuje vysoký nárst v roce Je to zpsobeno zaútováním ástky tis. K z dvodu pecenní majetku z dvodu odštpení spoleností Abiding, s.r.o. a Gherkin, s.r.o. Spolenost již nemá dlouhodobé finanní investice Obrat spolenosti Snížení obratu ve stavební výrob je ovlivnno množstvím práce na trhu stavebních prací. Tabulka.4 Struktura obratu spolenosti 1 2 Ukazatel základní stavební výroba v. NV a subdodávek základní stavební výroba v. NV bez subdodávek mechanizace doprava betony pronájmy opravy prodej materiálu prodej hmotného majetku ostatní výkony aktivace vnitropodnikových služeb aktivace dlouhodobého majetku prodej cenných papír Jiné finanní výnosy dividendy Kurzové zisky celkem vetn subdod. pol. 1, 3 až

14 Výnosy z nájemného Tabulka.5 Výnosy z nájemného Nájemník tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K ing. Machýek ing. Kotek TECO ARA Schoe Švéda Josef Sprinzel Michael Roubal Kovovýroba s.r.o Celkem Výsledky stedisek Tabulka.6 Náklady a výnosy dle stedisek za rok 2009 HS/ NS Materiál Mzdy Mechanizace OPN Výrobní režie Správní režie Subdodávky nekalkulované náklady Náklady celkem ZSV bez SUB ZSV vetn SUB Výnosy externí Výnosy interní Výnosy celkem HV HS 01 Stedisko - Ing. Emanuel Vlek celkem HS 02 - Stedisko - Ing. Jan Nerad celkem HS 03 - Stedisko dopravy a mechanizace - Stanislav ehák celkem HS 04 - Stedisko MTZ - Jií Gruna celkem HS 05 - Stedisko správy - Ing. Král celkem HS 06 - Stedisko - Daniel Dvoák celkem HS 07 - Stedisko - David Balada celkem Firma CELKEM Poznámka: Výsledky stediska HS 05 jsou po zaútování zálohových náklad na da z píjmu ve výši tis. K 13

15 4. Dokonené stavby v r Dokonené stavby 2009 nad 1 milion K Tabulka. 7 Dokonené stavby nad 1. milion K Stavba tis. K Odkanalizování obcí Krhovice a spol.ov Zajištní kvality pitné vody ve vodárenské soustav jihozápadní Moravy Hájek u Uhinvsi (u Prahy) Nátr stávající ocelové konstrukce Haly a a B ÚV Štítary RD Oliva Prosimice Hat Excalibur-dtský park Damboice Hodonice - prodloužení spl. Kanalizace nad nádražím ÈD HALA TJ Regenerace historického jádra msta Znojma Rekonstrukce kanalizace Brnnská, Za Školkou v Dobšicích RD Spáil - Jarošova RD Kvaová - Jarošova Rekonstrukce areálu tenisových kurtù Metropolitní sí Znojmo, Horní, Václavské nám Rekonstrukce MŠ Únanov Demolice bytového domu Znojmo Slup - lokalita pod farskými sklepy - IS pro RD Technická infrastruktura MPR Znojmo Rekonstrukce sport.haly - Manhatan-II.etapa Rekonstrukce vodovodu Damnice VaS Znojmo oprava stechy ul. Suchohrdelská oprava vodovodu pro VaS Bankovní záruky k realizovaným nebo ukoneným stavbám Pehled bankovních záruk ukazuje tabulka: Tabulka. 8. Bankovní záruky Název stavby Píjemce záruka íslo 0-2 roky 2 - více BZ v EUR Datum ukonení Kaufland Znojmo InterCora HTFZ Hodonice OÚ Hodonice HTFZ Baumax IMOS Brno, a.s. HTFZ Tebísko - istá Dyje Vak Tebí HTFZ Holzova VHS Beclav HTFZ Interspar - Tebí 1.Betonstav HTFZ Lidl - Tebí 1.Betonstav HTFZ Mramotice IS Znojmo,s.r.o. HTFZ Lidl - Znojmo PS Brno, s.r.o. HTFZ Lidl - Nová Paka 1. Betonstav HTFZ Horní námstí Msto Znojmo HTFZ Hájek S-Development HTFZ Hevlín PS Brno, s.r.o. HTFZ Tebísko Pitná voda I. Vak Tebí HTFZ Hotel Savannah Transworldhotels HTFZ Slavonice Obec Slavonice HTFZ Damboice Obec Damboice HTFZ Celkem Celkem

16 5. Obchodní politika 5.1. Vyhodnocení úasti spolenosti ve výbrových ízeních v roce 2009 Tabulka. 9 Výbrová ízení % % % % % % Poet úastí na výbrových ízeních Poet získaných zakázek 19 29,2 5 13, , , , ,9 Celková hodnota nabídek v tis. K Hodnota získaných nabídek v tis. K , , , , , , Získané zakázky v roce 2009 Tabulka. 10 Nejvtší získané zakázky v roce 2009 nad 10 milión K KJ název stavby Cena bez DPH 6094 Pímtice bazén Onšov splašková kanalizace a OV Zkapacitnní vodovodu Pímtice-Suchohrdly Rekonstrukce nám. Komenského Znojmo Autobusový terminál Obchodní podmínky na trhu Záruní podmínky jsou objednateli požadovány dle druhu zakázky, lhta záruk na stavební ást dodávek se pohybuje od 24 do 72 msíc. Technologické dodávky jsou dlouhodob ustáleny ve lhtách záruk na 36 msíc, v pípad komunálních zakázek delší než 60 msíc Finanní pozastávky, bankovní garance finanní pozastávky dlouhodob zstávají ve výši 10 % z ceny. K uvolnní pozastávek dochází po odstranní nedodlk z pedávacího ízení a to do výše 5 % z ceny díla, Zbývající ást pozastávky se uvoluje po pedložení bankovní záruky na dobu záruky na zbývajících 5 % ceny díla Oblast sankcí za neplnní smluvních podmínek je individuální u komunálních investor s pimenými požadavky, u privátních investor nkolikanásobn vyšší než u komunálních, oblast sankcí je pi pedkládání nabídek je formulována individuáln dle druhu zakázky a požadavk odbratele Platební podmínky splatnost faktur - lhty splatnosti jsou v rozmezí dn Úrove podklad pro výbrová ízení stav odpovídá pedchozím rokm. Ve vtší míe se objevuje požadavek na elektronické zpracování, napíklad projekty jsou pedávány novjšími verzemi AUTOCADu, zaíná se používat datová schránka 15

17 Platnost ceny a cenové nabídky vzhledem ke krizové situaci ve stavebnictví, tj. menší nabídce stavebních prací je výrazný tlak na snižování cen. Z hlediska naplnnosti stavebních kapacit naší firmy byl rok 2009 prmrný. 6. Personální vývoj 6.1. Stav a struktura zamstnanc Tabulka. 11 Stav a struktura zamstnanc podle vku k do 30 let let let let dchodci celkem Profese autolakyrník autoelektriká automechanik skladník údržbá vrátný elektriká vod. montér zedník tesa idi.strojník zámeník staveb. dlník THP výrobní ostat. THP pomocný prac., uklízeka Celkem Fluktuace zamstnanc ve spolenosti Stále platí, že je vysoká obmna pracovník dlnických profesí Tabulka. 12 Fluktuace zamstnanc THP stav.dlník pomocný pracovník píchody odchody píchody odchody píhody odchody píhody odchody

18 7. Hmotný a finanní majetek 7.1. Významné pírstky a úbytky hmotného investiního majetku Pírstek a úbytek významného hmotného majetku v roce 2009 ukazuje tabulka: Tabulka. 13 Pírstek a úbytek hmotného majetku poznámka Pírstky Popis významných položek aktiv (PC v K) Úbytky (PC v K) Úbytky (ZC v K) HAKI bednní nákup Š Octavia 6B Nákup Š Octavia 6B Nákup Š Octavia 6B Nákup Š Octavia 6B Nákup Peugeot Boxer 6B Nákup JCB 3CX Nákup Ostatní Nákup Garáž 1344/3 Prodej Dacia ZNA Vyazení Octavia 3B Vyazení Autopívs 10 t ZN Vyazení Favorit 135 L ZNE Vyazení Kopírka Lexmark Prodej Míchaka SMA 250 Vyazení Vibraní pch WACKER Vyazení Kompresor PKD 6 Vyazení Ostatní Vyazení Stav Leasingových smluv Úetní jednotka má v podrozvahové evidenci tento najatý majetek: Tabulka. 14 Leasing vozidlo celková hodnota ms. splátky uhrazené splátky k zbývá doplatit do 1 roku T 815 4B zbývá doplatit nad 1 rok T 815 4B Š Octavia 5B VW 4B Fiat Ducato 5B JCB 3 CX JCB 2 CX Fiat Ducato 5B Celkem Dceinné spolenosti Spolenost je bez dceiných spoleností. Znojmo dne Zpracoval Ing. Stanislav Hahn Ing. Jaroslav Král 17

19 9. Zpráva auditora o úetní závrce za rok

20 19

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2010.

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2010. Výroní zpráva spolenosti VHS plus, s.r.o. za rok 2010 (1.4.2010 31.3.2011) Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2010. Obsah: 1. Úvodní slovo editele spolenosti...

Více

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2008.

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2008. Výrroníí zprráva spollenosttii VHS pllus,, s..rr..o.. za obdobíí 1..4..2008 31..3..2009 ((rrok 2008)) Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2008. Obsah:

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014

Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.2014 Odhad ceny předmětu dražby akcií společnosti VEPASPOL Olomouc, a.s. ke dni 31.12.214 Ve Zlíně dne 5. března 215 1. Popis předmětu odhadu 1.1 ÚKOL ODHADU Úkolem odhadu je odhadnout cenu předmětu dražby

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní

Crefo číslo 9210195021 Registrace: Krajský soud Hradec Králové IČO 10482245 Spisová značka B/1011121 DIČ CZ10482245 Status aktivní Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246 810 246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369 113 691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

2. Mzdy a ostatní osobní náklady

2. Mzdy a ostatní osobní náklady . Mzdy a ostatní osobní náklady íslo Název dokladu. Základní mzdy vetn píplatk. Nemocenské dávky. Prémie. Odmny hrazené z OON 5. Odmny pi jubileu 6. Pekážky v práci náhrady 7. Dovolená 8. Výkon rozhodnutí,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více