Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2009.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2009."

Transkript

1 Výroní zpráva spolenosti VHS plus, s.r.o. za rok 2009 ( )

2 Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce Obsah: 1. Úvodní slovo editele spolenosti... Chyba! Záložka není definována. 2. Významné události Ekonomické údaje Výkaz zisk a ztrát a rozvaha za období Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky Obrat spolenosti a subdodávky Mzdy a produktivita práce Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky - Odbratelé Krátkodobé závazky - Dodavatelé Struktura aktiv a pasiv Vybraná aktiva Obrat spolenosti Výnosy z nájemného Výsledky stedisek Dokonené stavby v r Dokonené stavby 2009 nad 1 milion K Bankovní záruky k realizovaným nebo ukoneným stavbám Obchodní politika Vyhodnocení úasti spolenosti ve výbrových ízeních v roce Získané zakázky v roce Obchodní podmínky na trhu Personální vývoj Stav a struktura zamstnanc Fluktuace zamstnanc ve spolenosti Hmotný a finanní majetek Významné pírstky a úbytky hmotného investiního majetku Stav Leasingových smluv Dceinné spolenosti Zpráva auditora o úetní závrce za rok

3 1. Úvodní slovo editele spolenosti Vážení spoleníci, Rok 2009 pro naši spolenost patil mezi jeden z nejúspšnjších v její, dnes již šestnáctileté historii a potvrdil pokraování jejího rstového trendu a stabilizace pozice firmy na trhu stavebních prací. To ostatn dokládají hospodáské výsledky. Za tyto vynikající výsledky bych chtl podkovat Vám i Vašim spolupracovníkm, Tchto výsledk bychom nedosáhli bez nezmrné energie a vle a také bez podpory Vašich rodin, takže velké podkování patí i jim. Zárove je ale poteba zdraznit, že mezi odvtví, která jsou nejvíce postižená hospodáskou krizí, patí i stavebnictví. Dramatický pokles investic, jak v soukromém, tak i v komunálním a státním sektoru, zvyšuje konkurenní boj o každou zakázku a znamená obrovský tlak na ceny zakázek. Když k tomu pipoítáme i postupný pokles dotaních financí z Evropských fond, znamená to, že nejbližší roky pežijí svou silou jen nadnárodní stavební firmy a ze sektoru stedních soukromých firem pak ty,které budou zameny na urité speciální stavební práce (nap.monolity, fasády, montáže vodovod a kanalizací apod). Pokud naše firma chce v tomto konkurenním boji uspt, nezbývá nám, než zaít radikálním zpsobem snižovat náklady, nejen materiálové, ale zejména mzdové, snížením potu pracovník a zamením na specializace zvýšením produktivity. Jestliže tyto kroky neudláme a ve firm budou pežívat pracovníci, pro které jediným cílem je, mít podepsanou pracovní smlouvu a každý msíc oekávat co nejvtší výplatu, bez jakéhokoliv pocitu zodpovdnosti za práci, kterou odvádjí a nebo s pístupem co bych se opotebovával,však on to nkdo udlá nebo vyeší, pak naše firma nemá na trhu šanci na pežití. A pokud si to neuvdomíme my spoleníci, tžko o tom mžeme pesvdovat naše zamstnance.. Ing. Stanislav Hahn 2. Významné události Duben 2009 Kvten Zahájení stavby Rekonstrukce MŠ Únanov - Dokonení stavby Kanalizace Hájek u Uhinvsi erven 2009 ervenec Dokonení stavby Pitná vody I. - Tebísko Srpen Dokonení rekonstrukce Horního námstí Zahájení výstavby Bazénu v Pímticích Záí Valná hromada íjen 2009 Listopad Finanní vyrovnání Hotel Savannah Zahájení výstavby Zkapacitnní vodovodu Suchohrdly - Pímtice Prosinec Zahájení stavby Komenského námstí Ukonení bytového domu Damboice Leden Odklízení snhu z dvodu snhové kalamity ve Znojm Únor 2010 Bezen Zahájení stavby Práe vodovod 2

4 3. Ekonomické údaje 3.1. Výkaz zisk a ztrát a rozvaha za období Výkaz zisk a ztrát I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zmna stavu zásob vlastní innosti Aktivace B. Výkonová spoteba B. 1. Spoteba materiálu a energie Služby Pidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odmny lenm orgán spolenosti a družstva Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a G. komplexních náklad píštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pevod provozních výnos I. Pevod provozních náklad * Provozní výsledek hospodaení VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku VII. 1. Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finanního majetku K. Náklady z finanního majetku IX. Výnosy z pecenní cenných papír a derivát L. Náklady z pecenní cenných papír a derivát M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanní výnosy O. Ostatní finanní náklady XII. Pevod finanních výnos P. Pevod finanních náklad * Finanní výsledek hospodaení Q. Da z píjm za bžnou innost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaení za bžnou innost XIII. Mimoádné výnosy R. Mimoádné náklady S. Da z píjm z mimoádné innosti S splatná odložená * Mimoádný výsledek hospodaení T. Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm (+/-) *** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-) **** Výsledek hospodaení ped zdanním

5 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Pstitelské celky trvalých porost 5. Základní stádo a tažná zvíata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 9. Oceovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanní majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pjky a úvry-ovládající a ídící osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanní majetek 6. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek C. Obžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonená výroba a polotovary Výrobky 4. Zvíata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv 4. Pohledávky za spoleníky,leny družstva a za úastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné úty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. Odložená daová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleníky,leny družstva a za úastníky sdružení Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Stát - daové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanní majetek C. IV.1. Peníze Úty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poizovaný krátkodobý finanní majetek D. I. asové rozlišení D. I. 1. Náklady píštích období Komplexní náklady píštích období Píjmy píštích období

6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 3. Zmny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ažio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách A. III. Rezervní fondy,nedlit. fond a ost. fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedlitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaení minulých let A. IV.1. Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaení bžného úetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních pedpis Rezerva na dchody a podobné závazky 3. Rezerva na da z píjm Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a dící osoba 3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm 4. sdružení 5. Dlouhodobé pijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé smnky k úhrad 8. Dohadné úty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a dící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Závazky k zamstnancm 6. Závazky ze sociálního zabezpeení a zdrav. pojištní Stát - daové závazky a dotace Krátkodobé pijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné úty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvry a výpomoci B. IV.1. Bankovní úvry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvry Krátkodobé finanní výpomoci C. I. asové rozlišení C. I. 1. Výdaje píštích období Výnosy píštích období

7 3.2. Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky Všechny údaje uvedené v této výroní zpráv týkající se roku 2004 mají asovou hodnotu od do Následující roky zaínají vždy od 1.4. a koní následujícího kalendáního roku. Firma pokrauje dle úetních a daových pedpis kalendáním zútovacím obdobím Obrat spolenosti a subdodávky Vývoj nkolika dležitých ukazatel jako jsou istý obrat spolenosti, subdodávky, mzdy, krátkodobé pohledávky, krátkodobé závazky a bankovní úvry ukazují následující grafy: Pro reálné posouzení celkového obratu spolenosti za rok 2006 bylo nutno snížit obrat o aktivaci dlouhodobého majetku, nebo z hlediska výnos je ástka tis. K dvakrát. Tržby z prodeje tohoto dlouhodobého majetku jsou zaútovány v letech 2006 a Celkový obrat v roce 2009 oproti roku 2008 klesl o tis. K. Pokles je zpsoben hlavn díky subdodávkám, které se meziron snížily o tis. K. Dvody jsou pedevším dva. Je jím ukonení staveb Pitná voda I. Tebísko a tím postavení leadera spolenosti VHS plus,s.r.o. a generální dodávky hotelu Savannah pro Transworld hotels, s.r.o. Tím se obrat spolenosti výrazn snížil. Dalším dvodem je nižší objem stavebních prací provádných vlastními pracovníky ZSV a to o tis. K. Na snížení obratu se dále podílel pokles kurzových zisk o tis. K a nižší prodej cenných papír o tis. K. Graf. 1 istý obrat spolenosti a subdodávky v tis. K Rok istý obrat spolenostii Subdodávky 6

8 Graf. 2 Obrat bez subdodávek tis.k rok istý obrat bez subdodávek Mzdy a produktivita práce Produktivita práce je poítána z provozních výnos spolenosti oištných o subdodávky a aktivaci byt (2006) k prmrnému evidennímu potu pracovník. Rok 2004 je pepoten na 12 msíc a zahrnuje dv zimní období. Trend produktivity práce z dlouhodobého asového rostl do roku 2008, avšak v roce 2009 došlo k výraznému snížení produktivity práce. Náklady na vyprodukování provozních výnos bez subdodávek jsou výrazn vyšší a dostaly se na úrove roku Graf. 3 Produktivita práce Tržby bez sudod./poet prac Rok Produktivita práce Výkonnost mezd udává pomr mezi provozními výnosy oištnými o subdodávky a aktivaci byt (r. 2006) a vyplacenými mzdami. V roce 2008 byl ukazatel výrazn ovlivnn tím, že vtší ást THP 7

9 pracovník pípravy výroby se zabývala obchodováním se subdodávkami a jejich mzda by se z tohoto dvodu mla odeíst ze jmenovatele, nebo souvisí s provozními výnosy navazující na subdodávky a ty zapoítané nejsou. V roce 2009 se situace vrátila k normálu. Z grafu je tedy patrné, že produktivita práce klesla. Graf. 4 Výkonnost mezd tržby bez sub./mzdy rok Výkonnost mezd Vývoj mezd za posledních pt úetních období ukazuje tabulka. Tabulka. 1 Prmrná mzda dle kategorií pracovník Vyplacené mzdy celkem (tis. K) Prmrný evidenní poet pracovník Prmrná mzda celkem (K) Vyplacené mzdy THP Prmrný evidenní poet THP Prmrná mzda THP (K) Vyplacené mzdy dlník (tis. K) Prmrný evidenní poet dlník Prmrná mzda dlník (K) Vyplacené mzdy POP (tis. K) Prmrný evidenní poet POP Prmrná mzda POP (K) Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky - Odbratelé Pehled o struktue pohledávek od roku 2002 ukazuje následující tabulka s grafem 8

10 Tabulka. 2 Struktura krátkodobých a dlouhodobých pohledávek Pohledávky z obchodního styku z toho: pohledávky do lhty splatnosti pohledávky po lht splatnosti do 30 dní po LS do 60 dní po LS do 90 dní po LS do 180 dní po LS do 270 dní po LS do 360 dní po LS nad 360 dní po LS Graf. 5 Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky tis. K Rok Pohledávky do splatnosti Pohledávky po splatnosti Z tabulky je patrné, že inkaso pohledávek oproti tyem pedcházejícím období vzrostlo (snížily se pohledávky). Píinou je však ásten zima 2010, kdy nebylo možno z technologických dvod provádt stavební práce a tudíž se nemohlo fakturovat (nevznikly pohledávky) Krátkodobé závazky - Dodavatelé Pehled o struktue krátkodobých závazk od roku 2002 ukazuje následující tabulka s grafem 9

11 Tabulka. 3 Struktura krátkodobých závazk ( Dodavatel) Závazky z obchodního styku z toho: závazky do lhty splatnosti závazky po lht splatnosti do 30 dní po LS do 60 dní po LS do 90 dní po LS do 180 dní po LS do 270 dní po LS do 360 dní po LS nad 360 dní po LS Graf. 6 Závazky tis. K rok Závazky do splatnosti Závazky po splatnosti Snížení závazk úzce souvisí s inkasem pohledávek Struktura aktiv a pasiv Strukturu firemních aktiv ukazuje graf. 7 a 8 10

12 Graf. 7 Struktura aktiv 61,53% 6,00% 4,97% 0,00% 9,38% 0,01% 1,36% 16,76% Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanní majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobý finanní majetek asové rozlišení Graf. 8 Struktura pasiv 1,79% 35,49% 9,00% 4,19% 0,00% 49,53% Vlastní kapitál Rezervy Konený stav úvru Krátkodobé finanní výpomoci asové rozlišení Závazky celkem 11

13 Vybraná aktiva Zmny za posledních 7 úetních období ve vybraných aktivech dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanní majetek a zásoby ukazuje graf.9 Graf. 9 Vybraná aktiva tis. K Rok Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanní majetek Zásoby Dlouhodobý hmotný majetek vykazuje vysoký nárst v roce Je to zpsobeno zaútováním ástky tis. K z dvodu pecenní majetku z dvodu odštpení spoleností Abiding, s.r.o. a Gherkin, s.r.o. Spolenost již nemá dlouhodobé finanní investice Obrat spolenosti Snížení obratu ve stavební výrob je ovlivnno množstvím práce na trhu stavebních prací. Tabulka.4 Struktura obratu spolenosti 1 2 Ukazatel základní stavební výroba v. NV a subdodávek základní stavební výroba v. NV bez subdodávek mechanizace doprava betony pronájmy opravy prodej materiálu prodej hmotného majetku ostatní výkony aktivace vnitropodnikových služeb aktivace dlouhodobého majetku prodej cenných papír Jiné finanní výnosy dividendy Kurzové zisky celkem vetn subdod. pol. 1, 3 až

14 Výnosy z nájemného Tabulka.5 Výnosy z nájemného Nájemník tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K ing. Machýek ing. Kotek TECO ARA Schoe Švéda Josef Sprinzel Michael Roubal Kovovýroba s.r.o Celkem Výsledky stedisek Tabulka.6 Náklady a výnosy dle stedisek za rok 2009 HS/ NS Materiál Mzdy Mechanizace OPN Výrobní režie Správní režie Subdodávky nekalkulované náklady Náklady celkem ZSV bez SUB ZSV vetn SUB Výnosy externí Výnosy interní Výnosy celkem HV HS 01 Stedisko - Ing. Emanuel Vlek celkem HS 02 - Stedisko - Ing. Jan Nerad celkem HS 03 - Stedisko dopravy a mechanizace - Stanislav ehák celkem HS 04 - Stedisko MTZ - Jií Gruna celkem HS 05 - Stedisko správy - Ing. Král celkem HS 06 - Stedisko - Daniel Dvoák celkem HS 07 - Stedisko - David Balada celkem Firma CELKEM Poznámka: Výsledky stediska HS 05 jsou po zaútování zálohových náklad na da z píjmu ve výši tis. K 13

15 4. Dokonené stavby v r Dokonené stavby 2009 nad 1 milion K Tabulka. 7 Dokonené stavby nad 1. milion K Stavba tis. K Odkanalizování obcí Krhovice a spol.ov Zajištní kvality pitné vody ve vodárenské soustav jihozápadní Moravy Hájek u Uhinvsi (u Prahy) Nátr stávající ocelové konstrukce Haly a a B ÚV Štítary RD Oliva Prosimice Hat Excalibur-dtský park Damboice Hodonice - prodloužení spl. Kanalizace nad nádražím ÈD HALA TJ Regenerace historického jádra msta Znojma Rekonstrukce kanalizace Brnnská, Za Školkou v Dobšicích RD Spáil - Jarošova RD Kvaová - Jarošova Rekonstrukce areálu tenisových kurtù Metropolitní sí Znojmo, Horní, Václavské nám Rekonstrukce MŠ Únanov Demolice bytového domu Znojmo Slup - lokalita pod farskými sklepy - IS pro RD Technická infrastruktura MPR Znojmo Rekonstrukce sport.haly - Manhatan-II.etapa Rekonstrukce vodovodu Damnice VaS Znojmo oprava stechy ul. Suchohrdelská oprava vodovodu pro VaS Bankovní záruky k realizovaným nebo ukoneným stavbám Pehled bankovních záruk ukazuje tabulka: Tabulka. 8. Bankovní záruky Název stavby Píjemce záruka íslo 0-2 roky 2 - více BZ v EUR Datum ukonení Kaufland Znojmo InterCora HTFZ Hodonice OÚ Hodonice HTFZ Baumax IMOS Brno, a.s. HTFZ Tebísko - istá Dyje Vak Tebí HTFZ Holzova VHS Beclav HTFZ Interspar - Tebí 1.Betonstav HTFZ Lidl - Tebí 1.Betonstav HTFZ Mramotice IS Znojmo,s.r.o. HTFZ Lidl - Znojmo PS Brno, s.r.o. HTFZ Lidl - Nová Paka 1. Betonstav HTFZ Horní námstí Msto Znojmo HTFZ Hájek S-Development HTFZ Hevlín PS Brno, s.r.o. HTFZ Tebísko Pitná voda I. Vak Tebí HTFZ Hotel Savannah Transworldhotels HTFZ Slavonice Obec Slavonice HTFZ Damboice Obec Damboice HTFZ Celkem Celkem

16 5. Obchodní politika 5.1. Vyhodnocení úasti spolenosti ve výbrových ízeních v roce 2009 Tabulka. 9 Výbrová ízení % % % % % % Poet úastí na výbrových ízeních Poet získaných zakázek 19 29,2 5 13, , , , ,9 Celková hodnota nabídek v tis. K Hodnota získaných nabídek v tis. K , , , , , , Získané zakázky v roce 2009 Tabulka. 10 Nejvtší získané zakázky v roce 2009 nad 10 milión K KJ název stavby Cena bez DPH 6094 Pímtice bazén Onšov splašková kanalizace a OV Zkapacitnní vodovodu Pímtice-Suchohrdly Rekonstrukce nám. Komenského Znojmo Autobusový terminál Obchodní podmínky na trhu Záruní podmínky jsou objednateli požadovány dle druhu zakázky, lhta záruk na stavební ást dodávek se pohybuje od 24 do 72 msíc. Technologické dodávky jsou dlouhodob ustáleny ve lhtách záruk na 36 msíc, v pípad komunálních zakázek delší než 60 msíc Finanní pozastávky, bankovní garance finanní pozastávky dlouhodob zstávají ve výši 10 % z ceny. K uvolnní pozastávek dochází po odstranní nedodlk z pedávacího ízení a to do výše 5 % z ceny díla, Zbývající ást pozastávky se uvoluje po pedložení bankovní záruky na dobu záruky na zbývajících 5 % ceny díla Oblast sankcí za neplnní smluvních podmínek je individuální u komunálních investor s pimenými požadavky, u privátních investor nkolikanásobn vyšší než u komunálních, oblast sankcí je pi pedkládání nabídek je formulována individuáln dle druhu zakázky a požadavk odbratele Platební podmínky splatnost faktur - lhty splatnosti jsou v rozmezí dn Úrove podklad pro výbrová ízení stav odpovídá pedchozím rokm. Ve vtší míe se objevuje požadavek na elektronické zpracování, napíklad projekty jsou pedávány novjšími verzemi AUTOCADu, zaíná se používat datová schránka 15

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014

Závěrečný účet. Města Kutná Hora. za rok 2014 Závěrečný účet Města Kutná Hora za rok 214 Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/ (odkaz Hospodaření města / Závěrečný účet 214) Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU

POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU POSTUP EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTU 1) EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PLÁNU PODNIKU - vyplní se tabulky (Rozvaha, Výkaz zisk a ztrát a CF str. 2,3,4,5) na pt let do budoucna dle piložených vysvtlivek (str. 6,7).

Více

2010 Výroční zpráva 1

2010 Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2010 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva 3 Ekonomické ukazatele 4 Organizační struktura společnosti 5 Vrcholové orgány společnosti v roce 2010 6 Přehled stavebních zakázek 7 Dokončené

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více