Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2009.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2009."

Transkript

1 Výroní zpráva spolenosti VHS plus, s.r.o. za rok 2009 ( )

2 Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce Obsah: 1. Úvodní slovo editele spolenosti... Chyba! Záložka není definována. 2. Významné události Ekonomické údaje Výkaz zisk a ztrát a rozvaha za období Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky Obrat spolenosti a subdodávky Mzdy a produktivita práce Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky - Odbratelé Krátkodobé závazky - Dodavatelé Struktura aktiv a pasiv Vybraná aktiva Obrat spolenosti Výnosy z nájemného Výsledky stedisek Dokonené stavby v r Dokonené stavby 2009 nad 1 milion K Bankovní záruky k realizovaným nebo ukoneným stavbám Obchodní politika Vyhodnocení úasti spolenosti ve výbrových ízeních v roce Získané zakázky v roce Obchodní podmínky na trhu Personální vývoj Stav a struktura zamstnanc Fluktuace zamstnanc ve spolenosti Hmotný a finanní majetek Významné pírstky a úbytky hmotného investiního majetku Stav Leasingových smluv Dceinné spolenosti Zpráva auditora o úetní závrce za rok

3 1. Úvodní slovo editele spolenosti Vážení spoleníci, Rok 2009 pro naši spolenost patil mezi jeden z nejúspšnjších v její, dnes již šestnáctileté historii a potvrdil pokraování jejího rstového trendu a stabilizace pozice firmy na trhu stavebních prací. To ostatn dokládají hospodáské výsledky. Za tyto vynikající výsledky bych chtl podkovat Vám i Vašim spolupracovníkm, Tchto výsledk bychom nedosáhli bez nezmrné energie a vle a také bez podpory Vašich rodin, takže velké podkování patí i jim. Zárove je ale poteba zdraznit, že mezi odvtví, která jsou nejvíce postižená hospodáskou krizí, patí i stavebnictví. Dramatický pokles investic, jak v soukromém, tak i v komunálním a státním sektoru, zvyšuje konkurenní boj o každou zakázku a znamená obrovský tlak na ceny zakázek. Když k tomu pipoítáme i postupný pokles dotaních financí z Evropských fond, znamená to, že nejbližší roky pežijí svou silou jen nadnárodní stavební firmy a ze sektoru stedních soukromých firem pak ty,které budou zameny na urité speciální stavební práce (nap.monolity, fasády, montáže vodovod a kanalizací apod). Pokud naše firma chce v tomto konkurenním boji uspt, nezbývá nám, než zaít radikálním zpsobem snižovat náklady, nejen materiálové, ale zejména mzdové, snížením potu pracovník a zamením na specializace zvýšením produktivity. Jestliže tyto kroky neudláme a ve firm budou pežívat pracovníci, pro které jediným cílem je, mít podepsanou pracovní smlouvu a každý msíc oekávat co nejvtší výplatu, bez jakéhokoliv pocitu zodpovdnosti za práci, kterou odvádjí a nebo s pístupem co bych se opotebovával,však on to nkdo udlá nebo vyeší, pak naše firma nemá na trhu šanci na pežití. A pokud si to neuvdomíme my spoleníci, tžko o tom mžeme pesvdovat naše zamstnance.. Ing. Stanislav Hahn 2. Významné události Duben 2009 Kvten Zahájení stavby Rekonstrukce MŠ Únanov - Dokonení stavby Kanalizace Hájek u Uhinvsi erven 2009 ervenec Dokonení stavby Pitná vody I. - Tebísko Srpen Dokonení rekonstrukce Horního námstí Zahájení výstavby Bazénu v Pímticích Záí Valná hromada íjen 2009 Listopad Finanní vyrovnání Hotel Savannah Zahájení výstavby Zkapacitnní vodovodu Suchohrdly - Pímtice Prosinec Zahájení stavby Komenského námstí Ukonení bytového domu Damboice Leden Odklízení snhu z dvodu snhové kalamity ve Znojm Únor 2010 Bezen Zahájení stavby Práe vodovod 2

4 3. Ekonomické údaje 3.1. Výkaz zisk a ztrát a rozvaha za období Výkaz zisk a ztrát I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Zmna stavu zásob vlastní innosti Aktivace B. Výkonová spoteba B. 1. Spoteba materiálu a energie Služby Pidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odmny lenm orgán spolenosti a družstva Náklady na sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Sociální náklady D. Dan a poplatky E. Odpisy dlouhodob. nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zmna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a G. komplexních náklad píštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Pevod provozních výnos I. Pevod provozních náklad * Provozní výsledek hospodaení VI. Tržby z prodeje cenných papír a podíl J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finanního majetku VII. 1. Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v úetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl Výnosy z ostatního dlouhodobého finanního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finanního majetku K. Náklady z finanního majetku IX. Výnosy z pecenní cenných papír a derivát L. Náklady z pecenní cenných papír a derivát M. Zmna stavu rezerv a opravných položek ve finanní oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanní výnosy O. Ostatní finanní náklady XII. Pevod finanních výnos P. Pevod finanních náklad * Finanní výsledek hospodaení Q. Da z píjm za bžnou innost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaení za bžnou innost XIII. Mimoádné výnosy R. Mimoádné náklady S. Da z píjm z mimoádné innosti S splatná odložená * Mimoádný výsledek hospodaení T. Pevod podílu na výsledku hospodaení spoleníkm (+/-) *** Výsledek hospodaení za úetní období (+/-) **** Výsledek hospodaení ped zdanním

5 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 3. Software Ocenitelná práva 5. Goodwill 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité vci a soubory movitých vcí Pstitelské celky trvalých porost 5. Základní stádo a tažná zvíata 6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hm. majetek 9. Oceovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanní majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a ízených osobách Podíly v úetních jednotkách pod podstatným vlivem 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pjky a úvry-ovládající a ídící osoba, podstatný vliv 5. Jiný dlouhodobý finanní majetek 6. Poizovaný dlouhodobý finanní majetek 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanní majetek C. Obžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokonená výroba a polotovary Výrobky 4. Zvíata 5. Zboží 6. Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba 3. Pohledávky - podstatný vliv 4. Pohledávky za spoleníky,leny družstva a za úastníky sdružení 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6. Dohadné úty aktivní 7. Jiné pohledávky 8. Odložená daová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za spoleníky,leny družstva a za úastníky sdružení Sociální zabezpeení a zdravotní pojištní Stát - daové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné úty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanní majetek C. IV.1. Peníze Úty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Poizovaný krátkodobý finanní majetek D. I. asové rozlišení D. I. 1. Náklady píštích období Komplexní náklady píštích období Píjmy píštích období

6 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 3. Zmny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ažio 2. Ostatní kapitálové fondy 3. Oceovací rozdíly z pecenní majetku a závazk Oceovací rozdíly z pecenní pi pemnách A. III. Rezervní fondy,nedlit. fond a ost. fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedlitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Výsledek hospodaení minulých let A. IV.1. Nerozdlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A. V. Výsledek hospodaení bžného úetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních pedpis Rezerva na dchody a podobné závazky 3. Rezerva na da z píjm Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a dící osoba 3. Závazky - podstatný vliv Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm 4. sdružení 5. Dlouhodobé pijaté zálohy 6. Vydané dluhopisy 7. Dlouhodobé smnky k úhrad 8. Dohadné úty pasivní 9. Jiné závazky 10. Odložený daový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztah Závazky - ovládající a dící osoba 3. Závazky - podstatný vliv 4. Závazky ke spoleníkm, lenm družstva a k úastníkm sdružení Závazky k zamstnancm 6. Závazky ze sociálního zabezpeení a zdrav. pojištní Stát - daové závazky a dotace Krátkodobé pijaté zálohy Vydané dluhopisy 10. Dohadné úty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvry a výpomoci B. IV.1. Bankovní úvry dlouhodobé 2. Krátkodobé bankovní úvry Krátkodobé finanní výpomoci C. I. asové rozlišení C. I. 1. Výdaje píštích období Výnosy píštích období

7 3.2. Vývoj vybraných ukazatel rozvahy a výsledovky Všechny údaje uvedené v této výroní zpráv týkající se roku 2004 mají asovou hodnotu od do Následující roky zaínají vždy od 1.4. a koní následujícího kalendáního roku. Firma pokrauje dle úetních a daových pedpis kalendáním zútovacím obdobím Obrat spolenosti a subdodávky Vývoj nkolika dležitých ukazatel jako jsou istý obrat spolenosti, subdodávky, mzdy, krátkodobé pohledávky, krátkodobé závazky a bankovní úvry ukazují následující grafy: Pro reálné posouzení celkového obratu spolenosti za rok 2006 bylo nutno snížit obrat o aktivaci dlouhodobého majetku, nebo z hlediska výnos je ástka tis. K dvakrát. Tržby z prodeje tohoto dlouhodobého majetku jsou zaútovány v letech 2006 a Celkový obrat v roce 2009 oproti roku 2008 klesl o tis. K. Pokles je zpsoben hlavn díky subdodávkám, které se meziron snížily o tis. K. Dvody jsou pedevším dva. Je jím ukonení staveb Pitná voda I. Tebísko a tím postavení leadera spolenosti VHS plus,s.r.o. a generální dodávky hotelu Savannah pro Transworld hotels, s.r.o. Tím se obrat spolenosti výrazn snížil. Dalším dvodem je nižší objem stavebních prací provádných vlastními pracovníky ZSV a to o tis. K. Na snížení obratu se dále podílel pokles kurzových zisk o tis. K a nižší prodej cenných papír o tis. K. Graf. 1 istý obrat spolenosti a subdodávky v tis. K Rok istý obrat spolenostii Subdodávky 6

8 Graf. 2 Obrat bez subdodávek tis.k rok istý obrat bez subdodávek Mzdy a produktivita práce Produktivita práce je poítána z provozních výnos spolenosti oištných o subdodávky a aktivaci byt (2006) k prmrnému evidennímu potu pracovník. Rok 2004 je pepoten na 12 msíc a zahrnuje dv zimní období. Trend produktivity práce z dlouhodobého asového rostl do roku 2008, avšak v roce 2009 došlo k výraznému snížení produktivity práce. Náklady na vyprodukování provozních výnos bez subdodávek jsou výrazn vyšší a dostaly se na úrove roku Graf. 3 Produktivita práce Tržby bez sudod./poet prac Rok Produktivita práce Výkonnost mezd udává pomr mezi provozními výnosy oištnými o subdodávky a aktivaci byt (r. 2006) a vyplacenými mzdami. V roce 2008 byl ukazatel výrazn ovlivnn tím, že vtší ást THP 7

9 pracovník pípravy výroby se zabývala obchodováním se subdodávkami a jejich mzda by se z tohoto dvodu mla odeíst ze jmenovatele, nebo souvisí s provozními výnosy navazující na subdodávky a ty zapoítané nejsou. V roce 2009 se situace vrátila k normálu. Z grafu je tedy patrné, že produktivita práce klesla. Graf. 4 Výkonnost mezd tržby bez sub./mzdy rok Výkonnost mezd Vývoj mezd za posledních pt úetních období ukazuje tabulka. Tabulka. 1 Prmrná mzda dle kategorií pracovník Vyplacené mzdy celkem (tis. K) Prmrný evidenní poet pracovník Prmrná mzda celkem (K) Vyplacené mzdy THP Prmrný evidenní poet THP Prmrná mzda THP (K) Vyplacené mzdy dlník (tis. K) Prmrný evidenní poet dlník Prmrná mzda dlník (K) Vyplacené mzdy POP (tis. K) Prmrný evidenní poet POP Prmrná mzda POP (K) Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky - Odbratelé Pehled o struktue pohledávek od roku 2002 ukazuje následující tabulka s grafem 8

10 Tabulka. 2 Struktura krátkodobých a dlouhodobých pohledávek Pohledávky z obchodního styku z toho: pohledávky do lhty splatnosti pohledávky po lht splatnosti do 30 dní po LS do 60 dní po LS do 90 dní po LS do 180 dní po LS do 270 dní po LS do 360 dní po LS nad 360 dní po LS Graf. 5 Dlouhodobé a krátkodobé pohledávky tis. K Rok Pohledávky do splatnosti Pohledávky po splatnosti Z tabulky je patrné, že inkaso pohledávek oproti tyem pedcházejícím období vzrostlo (snížily se pohledávky). Píinou je však ásten zima 2010, kdy nebylo možno z technologických dvod provádt stavební práce a tudíž se nemohlo fakturovat (nevznikly pohledávky) Krátkodobé závazky - Dodavatelé Pehled o struktue krátkodobých závazk od roku 2002 ukazuje následující tabulka s grafem 9

11 Tabulka. 3 Struktura krátkodobých závazk ( Dodavatel) Závazky z obchodního styku z toho: závazky do lhty splatnosti závazky po lht splatnosti do 30 dní po LS do 60 dní po LS do 90 dní po LS do 180 dní po LS do 270 dní po LS do 360 dní po LS nad 360 dní po LS Graf. 6 Závazky tis. K rok Závazky do splatnosti Závazky po splatnosti Snížení závazk úzce souvisí s inkasem pohledávek Struktura aktiv a pasiv Strukturu firemních aktiv ukazuje graf. 7 a 8 10

12 Graf. 7 Struktura aktiv 61,53% 6,00% 4,97% 0,00% 9,38% 0,01% 1,36% 16,76% Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanní majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky Krátkodobý finanní majetek asové rozlišení Graf. 8 Struktura pasiv 1,79% 35,49% 9,00% 4,19% 0,00% 49,53% Vlastní kapitál Rezervy Konený stav úvru Krátkodobé finanní výpomoci asové rozlišení Závazky celkem 11

13 Vybraná aktiva Zmny za posledních 7 úetních období ve vybraných aktivech dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý finanní majetek a zásoby ukazuje graf.9 Graf. 9 Vybraná aktiva tis. K Rok Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanní majetek Zásoby Dlouhodobý hmotný majetek vykazuje vysoký nárst v roce Je to zpsobeno zaútováním ástky tis. K z dvodu pecenní majetku z dvodu odštpení spoleností Abiding, s.r.o. a Gherkin, s.r.o. Spolenost již nemá dlouhodobé finanní investice Obrat spolenosti Snížení obratu ve stavební výrob je ovlivnno množstvím práce na trhu stavebních prací. Tabulka.4 Struktura obratu spolenosti 1 2 Ukazatel základní stavební výroba v. NV a subdodávek základní stavební výroba v. NV bez subdodávek mechanizace doprava betony pronájmy opravy prodej materiálu prodej hmotného majetku ostatní výkony aktivace vnitropodnikových služeb aktivace dlouhodobého majetku prodej cenných papír Jiné finanní výnosy dividendy Kurzové zisky celkem vetn subdod. pol. 1, 3 až

14 Výnosy z nájemného Tabulka.5 Výnosy z nájemného Nájemník tis. K tis. K tis. K tis. K tis. K ing. Machýek ing. Kotek TECO ARA Schoe Švéda Josef Sprinzel Michael Roubal Kovovýroba s.r.o Celkem Výsledky stedisek Tabulka.6 Náklady a výnosy dle stedisek za rok 2009 HS/ NS Materiál Mzdy Mechanizace OPN Výrobní režie Správní režie Subdodávky nekalkulované náklady Náklady celkem ZSV bez SUB ZSV vetn SUB Výnosy externí Výnosy interní Výnosy celkem HV HS 01 Stedisko - Ing. Emanuel Vlek celkem HS 02 - Stedisko - Ing. Jan Nerad celkem HS 03 - Stedisko dopravy a mechanizace - Stanislav ehák celkem HS 04 - Stedisko MTZ - Jií Gruna celkem HS 05 - Stedisko správy - Ing. Král celkem HS 06 - Stedisko - Daniel Dvoák celkem HS 07 - Stedisko - David Balada celkem Firma CELKEM Poznámka: Výsledky stediska HS 05 jsou po zaútování zálohových náklad na da z píjmu ve výši tis. K 13

15 4. Dokonené stavby v r Dokonené stavby 2009 nad 1 milion K Tabulka. 7 Dokonené stavby nad 1. milion K Stavba tis. K Odkanalizování obcí Krhovice a spol.ov Zajištní kvality pitné vody ve vodárenské soustav jihozápadní Moravy Hájek u Uhinvsi (u Prahy) Nátr stávající ocelové konstrukce Haly a a B ÚV Štítary RD Oliva Prosimice Hat Excalibur-dtský park Damboice Hodonice - prodloužení spl. Kanalizace nad nádražím ÈD HALA TJ Regenerace historického jádra msta Znojma Rekonstrukce kanalizace Brnnská, Za Školkou v Dobšicích RD Spáil - Jarošova RD Kvaová - Jarošova Rekonstrukce areálu tenisových kurtù Metropolitní sí Znojmo, Horní, Václavské nám Rekonstrukce MŠ Únanov Demolice bytového domu Znojmo Slup - lokalita pod farskými sklepy - IS pro RD Technická infrastruktura MPR Znojmo Rekonstrukce sport.haly - Manhatan-II.etapa Rekonstrukce vodovodu Damnice VaS Znojmo oprava stechy ul. Suchohrdelská oprava vodovodu pro VaS Bankovní záruky k realizovaným nebo ukoneným stavbám Pehled bankovních záruk ukazuje tabulka: Tabulka. 8. Bankovní záruky Název stavby Píjemce záruka íslo 0-2 roky 2 - více BZ v EUR Datum ukonení Kaufland Znojmo InterCora HTFZ Hodonice OÚ Hodonice HTFZ Baumax IMOS Brno, a.s. HTFZ Tebísko - istá Dyje Vak Tebí HTFZ Holzova VHS Beclav HTFZ Interspar - Tebí 1.Betonstav HTFZ Lidl - Tebí 1.Betonstav HTFZ Mramotice IS Znojmo,s.r.o. HTFZ Lidl - Znojmo PS Brno, s.r.o. HTFZ Lidl - Nová Paka 1. Betonstav HTFZ Horní námstí Msto Znojmo HTFZ Hájek S-Development HTFZ Hevlín PS Brno, s.r.o. HTFZ Tebísko Pitná voda I. Vak Tebí HTFZ Hotel Savannah Transworldhotels HTFZ Slavonice Obec Slavonice HTFZ Damboice Obec Damboice HTFZ Celkem Celkem

16 5. Obchodní politika 5.1. Vyhodnocení úasti spolenosti ve výbrových ízeních v roce 2009 Tabulka. 9 Výbrová ízení % % % % % % Poet úastí na výbrových ízeních Poet získaných zakázek 19 29,2 5 13, , , , ,9 Celková hodnota nabídek v tis. K Hodnota získaných nabídek v tis. K , , , , , , Získané zakázky v roce 2009 Tabulka. 10 Nejvtší získané zakázky v roce 2009 nad 10 milión K KJ název stavby Cena bez DPH 6094 Pímtice bazén Onšov splašková kanalizace a OV Zkapacitnní vodovodu Pímtice-Suchohrdly Rekonstrukce nám. Komenského Znojmo Autobusový terminál Obchodní podmínky na trhu Záruní podmínky jsou objednateli požadovány dle druhu zakázky, lhta záruk na stavební ást dodávek se pohybuje od 24 do 72 msíc. Technologické dodávky jsou dlouhodob ustáleny ve lhtách záruk na 36 msíc, v pípad komunálních zakázek delší než 60 msíc Finanní pozastávky, bankovní garance finanní pozastávky dlouhodob zstávají ve výši 10 % z ceny. K uvolnní pozastávek dochází po odstranní nedodlk z pedávacího ízení a to do výše 5 % z ceny díla, Zbývající ást pozastávky se uvoluje po pedložení bankovní záruky na dobu záruky na zbývajících 5 % ceny díla Oblast sankcí za neplnní smluvních podmínek je individuální u komunálních investor s pimenými požadavky, u privátních investor nkolikanásobn vyšší než u komunálních, oblast sankcí je pi pedkládání nabídek je formulována individuáln dle druhu zakázky a požadavk odbratele Platební podmínky splatnost faktur - lhty splatnosti jsou v rozmezí dn Úrove podklad pro výbrová ízení stav odpovídá pedchozím rokm. Ve vtší míe se objevuje požadavek na elektronické zpracování, napíklad projekty jsou pedávány novjšími verzemi AUTOCADu, zaíná se používat datová schránka 15

17 Platnost ceny a cenové nabídky vzhledem ke krizové situaci ve stavebnictví, tj. menší nabídce stavebních prací je výrazný tlak na snižování cen. Z hlediska naplnnosti stavebních kapacit naší firmy byl rok 2009 prmrný. 6. Personální vývoj 6.1. Stav a struktura zamstnanc Tabulka. 11 Stav a struktura zamstnanc podle vku k do 30 let let let let dchodci celkem Profese autolakyrník autoelektriká automechanik skladník údržbá vrátný elektriká vod. montér zedník tesa idi.strojník zámeník staveb. dlník THP výrobní ostat. THP pomocný prac., uklízeka Celkem Fluktuace zamstnanc ve spolenosti Stále platí, že je vysoká obmna pracovník dlnických profesí Tabulka. 12 Fluktuace zamstnanc THP stav.dlník pomocný pracovník píchody odchody píchody odchody píhody odchody píhody odchody

18 7. Hmotný a finanní majetek 7.1. Významné pírstky a úbytky hmotného investiního majetku Pírstek a úbytek významného hmotného majetku v roce 2009 ukazuje tabulka: Tabulka. 13 Pírstek a úbytek hmotného majetku poznámka Pírstky Popis významných položek aktiv (PC v K) Úbytky (PC v K) Úbytky (ZC v K) HAKI bednní nákup Š Octavia 6B Nákup Š Octavia 6B Nákup Š Octavia 6B Nákup Š Octavia 6B Nákup Peugeot Boxer 6B Nákup JCB 3CX Nákup Ostatní Nákup Garáž 1344/3 Prodej Dacia ZNA Vyazení Octavia 3B Vyazení Autopívs 10 t ZN Vyazení Favorit 135 L ZNE Vyazení Kopírka Lexmark Prodej Míchaka SMA 250 Vyazení Vibraní pch WACKER Vyazení Kompresor PKD 6 Vyazení Ostatní Vyazení Stav Leasingových smluv Úetní jednotka má v podrozvahové evidenci tento najatý majetek: Tabulka. 14 Leasing vozidlo celková hodnota ms. splátky uhrazené splátky k zbývá doplatit do 1 roku T 815 4B zbývá doplatit nad 1 rok T 815 4B Š Octavia 5B VW 4B Fiat Ducato 5B JCB 3 CX JCB 2 CX Fiat Ducato 5B Celkem Dceinné spolenosti Spolenost je bez dceiných spoleností. Znojmo dne Zpracoval Ing. Stanislav Hahn Ing. Jaroslav Král 17

19 9. Zpráva auditora o úetní závrce za rok

20 19

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2010.

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2010. Výroní zpráva spolenosti VHS plus, s.r.o. za rok 2010 (1.4.2010 31.3.2011) Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2010. Obsah: 1. Úvodní slovo editele spolenosti...

Více

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2008.

Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2008. Výrroníí zprráva spollenosttii VHS pllus,, s..rr..o.. za obdobíí 1..4..2008 31..3..2009 ((rrok 2008)) Vážení spoleníci, pedkládám Vám k vyhodnocení výsledky innosti naší spolenosti v roce 2008. Obsah:

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Vážení společníci, předkládám Vám k vyhodnocení výsledky činnosti naší společnosti v roce 2006. Obsah:

Vážení společníci, předkládám Vám k vyhodnocení výsledky činnosti naší společnosti v roce 2006. Obsah: Výroční zpráva společnosti VHS plus, s.r.o. za rok 2006 (1.4.2006 31.3.2007) Vážení společníci, předkládám Vám k vyhodnocení výsledky činnosti naší společnosti v roce 2006. Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Výroční zpráva společnosti VHS plus, s.r.o. za rok 2005 (1.4.2005 31.3.2006)

Výroční zpráva společnosti VHS plus, s.r.o. za rok 2005 (1.4.2005 31.3.2006) Výroční zpráva společnosti VHS plus, s.r.o. za rok 2005 (1.4.2005 31.3.2006) Vážení společníci, předkládám Vám k vyhodnocení výsledky činnosti naší společnosti v roce 2005. Obsah: 1. Úvodní slovo ředitele

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek ROZVAHA Rozvaha Úč POD 1-01 účetní jednotka doručí v plném rozsahu účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k 31.12. 2008 Název a sídlo účetní jednotky za daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více