VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb., 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., 7

2 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 byla schválena Školskou radou dne Ing. Václav Benda Mgr. Ivo Řezáč Mgr. Karel Pospíšil Mgr. Klára Gruntová Mgr. Irena Heroschová Marcela Macháčková Mgr. Dana Kořenková Mgr. Hana Pokorová Mgr. Daniela Součková

3 Název školy Část I. Základní charakteristika školy Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola ELPIS, Brno, Koperníkova 2/4 Sídlo školy Koperníkova 2/4, Brno, tel Pobočka Fr. Skaunicové 17, Brno, tel IČ Forma Zřizovatel právní subjekt příspěvková organizace Jihomoravský kraj Ředitelka školy PaedDr.Věra Havlíčková, Preslova 20, Brno, tel Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Jedná se o právní subjekt, který zřídilo MŠMT Škola je vřazena do rejstříku škol rozhodnutím MŠMT ze dne 30. března 2001, č.j / Posláním Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy ELPIS je poskytovat výchovu a vzdělávání žákům s mentálním postižením v rozsahu středního až těžkého stupně mentální retardace, dětem s kombinovanými vadami a dětem s poruchami autistického spektra ve věku od 3 let do ukončení povinné školní docházky a žákům Praktické školy jednoleté. Vzdělávání probíhá v rámci pobytu v mateřské škole, povinné školní docházky, která je rozložena na 10 let a studiu v Praktické škole jednoleté. Škola poskytuje základy vzdělání a po absolvování Praktické školy jednoleté střední vzdělání. Cílem výchovně vzdělávacího procesu je připravit co nejlépe žáky školy na život v dospělosti. Ve výchovně vzdělávacím procesu je žákům poskytována soustavná podpora rozvoje jejich schopností a dovedností. Základním principem vzdělávání je individuální přístup k žákům, snaha maximálně využít a rozvinout schopnosti a dovednosti každého žáka a respekt k jejich osobnosti i k jejich specifickým problémům. Vzdělávání ve školním roce bylo zajišťováno: ŠVP - Naše školička v průběhu ročních období, č. j. 256/2010 ŠVP Elpis č.j. 178/2010 určený pro základní školy speciální Vzdělávací program pro pomocné školy a přípravné stupně pomocných škol, schváleným MŠMT ČR č.j /97-22 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy, schváleným MŠMT ČR č.j /2003. Vzdělávací program Praktické školy jednoleté Škola pro život, č.j. 150/2012, obor vzdělávání C/01. Současně škola poskytovala poradenskou činnost rodičům žáků logopedickou (z vlastních zdrojů), psychologickou (Projekt EU VIP Kariéra) a rehabilitační (fyzioterapeutka ÚSP Otnice).

4 Působiště školy - Koperníkova 2/4 pro žáky umístěné na internátu, ředitelství školy, třídy ZŠS, třída Praktické školy jednoleté, výchovné skupiny internátu, školní družina - Fr. Skaunicové 17 pro žáky s denní docházkou odloučené pracoviště třídy mateřské školy, třídy ZŠS, školní družin Struktura školy: - mateřská škola speciální - základní škola speciální - praktická škola jednoletá - školní družina - internát - školní kuchyně a výdejna stravy Školská rada pracovala ve složení : Školská rada Ing. Václav Benda předseda zástupce zřizovatele Mgr. Ivo Řezáč člen zástupce zřizovatele Mgr. Karel Pospíšil zástupce zřizovatele Mgr. Klára Gruntová zástupce rodičů Mgr. Irena Heroschová zástupce rodičů Marcela Macháčková zástupce rodičů Mgr. Dana Kořenková zástupce pedagogů Mgr Hana Pokorová zástupce pedagogů Mgr. Daniela Součková zástupce pedagogů Během školního roku proběhly dvě zasedání školské rady Schválení Výroční zprávy Akce školy Připravované akce školy Projekty EU Hodnocení činnosti školy Připravované akce školy Členové školské rady se také zúčastnili akcí pořádaných školou Výstava výtvarných prací, Děti dětem

5 Provoz zařízení zajišťovalo 55 pracovníků z toho : pedagogických 40 pomocných 3 bezpečnostní pracovník 3 provozních 7 administrativních 2 Odborná kvalifikace (kvalifikovaní/nekvalifikovaní) Část II. Údaje o pracovnících Kvalifikovaný/ nekvalifikovaný MŠ ZŠS PrŠ ŠD Internát učitelé vychovatelé asistenti pedagoga 5/0 2/0 11/0 14/0 1/0 1/0 pomocní vychovatelé 3/0 3/0 3/0 3/0 V letošním školním roce jsme měli 100% kvalifikovanost. 2 pracovnice si zvyšovaly svou kvalifikaci nad rámec povinností, 3 asistentky pedagoga absolvovaly Kurz asistenta pedagoga (ukončení v říjnu 2013). Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání Ve škole se vzdělávali žáci se souběžným postižením více vadami, žáci s poruchami autistického spektra, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, s těžkým tělesným nebo těžkým či hlubokým mentálním postižením. Ve školním roce 2012/2013 se v deseti třídách vzdělávalo 67 žáků. Výuka probíhala ve dvou třídách pro žáky s autismem a 8 třídách, kde žáci plnili různé vzdělávací programy ŠVP Elpis I. a II.díl, Pomocná škola a Rehabilitační vzdělávací program. Do vzdělávacích programů jsou žáci zařazeni dle doporučení SPC. ŠVP Elpis I. a II. díl plnili žáci 1.,2.,3. a 7.,8.,9. tříd, další vzdělávací programy postupně dobíhají dle nařízení MŠMT. V mateřské škole speciální jsou dvě třídy pro děti předškolního věku, kam docházelo12 dětí. V obou třídách byly zařazeny převážně děti s poruchami autistického spektra. V praktické škole jednoleté studovalo 6 žáků.

6 Mateřská škola speciální V loňském roce bylo zapsáno v mateřské škole 12 dětí. Obě třídy mateřské školy speciální byly zaměřeny na poruchy autistického spektra. Třídy jsou bezbariérové a jsou umístěny na odloučeném pracovišti Fr. Skaunicové 17. Ke škole patří prostorná zahrada, která slouží ke hrám i odpočinku dětí. Personální zabezpečení v každé třídě pracovaly dvě plně kvalifikované učitelky, v rámci mateřské školy logopedka, v průběhu podzimu se nám podařilo zajistit do obou tříd asistentky pedagoga na zkrácený úvazek. Ve školním roce 2012/2013 jsme čtvrtým rokem pracovali dle školního vzdělávacího programu Naše školička. Každé dítě mělo zpracován individuální Edukační plán, který byl pravidelně hodnocen a upravován dle potřeb. Většina z dětí splnila třídní vzdělávací program a dosáhla i očekávaných kompetencí. Z důvodů malých pokroků u postižených dětí, se učitelky v mateřské škole shodly na tom, že děti budou hodnotit pouze na konci školního roku po ukončení Edukačního plánu. Vzdělávání probíhalo v integrovaných blocích. Po ukončení každého bloku byla zhodnocena jeho vhodnost a průběh vzhledem k naplňování očekávaných kompetencí. Úplata za předškolní vzdělávání byla stanovena na 500,- Kč/měsíc proběhl zápis do mateřské školy speciální k zápisu přišly 4 děti, ale jen informativně. Vzhledem k tomu, že SPC doporučilo všem našim 4 předškolákům odklad školní docházky a rodiče této možnosti využili, neměli jsme ani jedno volné místo. Na konci školního roku jedno dítě přestoupilo do jiné mateřské školy a k bylo přijato nové dítě. Základní škola speciální Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu celkem 67 žáků, jejichž třídy byly umístěny na dvou pracovištích Koperníkova a Fr. Skaunicové. Ročník Celkem Chlapci Dívky 1. ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník Výchova a vzdělávání probíhala ve školním roce 2012/2013 dle ŠVP Elpis, Vzdělávacího programu pro pomocné školy a přípravného stupně pomocných škola a Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy. Žáci 1.,2.,3. a 7.,8.,9. ročníku byli poprvé vzděláváni podle vlastního školního vzdělávacího programu Elpis určeného pro základní školu speciální I. a II. díl. Vycházeli jsme také z nejnovějších odborných poznatků z oblasti psychologie a speciální pedagogiky a v neposlední řadě z potřeb rodin postižených žáků. Základním cílem bylo rozvíjet u žáků za pomoci speciálně pedagogické péče schopnost osvojit si základy vědomostí, dovedností a návyků, které jim umožní orientaci v okolním světě a zapojení do společenského života. U těžce postižených žáků jsme usilovali o

7 zvyšování kvality jejich života a o co nejvyšší míru jejich samostatnosti. Snažili jsme se, abychom umožnili žákům žít a pracovat s ostatními, navazovat vztahy, přizpůsobovat se změnám, chápat souvislosti a uplatnit své schopnosti. Při výchovně vzdělávacím procesu jsme využívali emocionalitu a velkou citovou vnímavost žáků, které jsou oporou při vzdělávání postižených dětí. Ve výuce jsme využívali takové metody a formy práce, které v co největší míře respektují individuální specifické vzdělávací potřeby žáků, úroveň mentálních a fyzických schopností žáků a vedou k maximálnímu rozvoji všech složek jejich intelektu, volních vlastností, fyzického a psychického zdraví proběhl zápis do základní školy speciální byli přijati 3 žáci, 1 žákyně přestoupila z jiné školy během školního roku a dva žáci přestoupili z jiné školy od září Pracoviště Koperníkova Vzdělávání probíhalo v 5 třídách. V každé třídě pracoval speciální pedagog a asistent pedagoga. Třídy jsou vybaveny vhodným zařízením, polohovacími židlemi a lavicemi potřebnými k rozvíjení hybnosti žáků. Specificky výchovně vzdělávacím potřebám odpovídají i speciální kompenzační pomůcky. K standardnímu vybavení tříd patří PC s dotykovým monitorem a vhodným softwarem pro postižené děti, CD přehrávače. Prostory pro výuku jsou dostatečné, žáci mohou využívat haly, klubovnu, relaxační místnost snozelen, zahradu. V průběhu roku s finanční pomocí Úřadu městské části Brno - Židenice jsme vybudovali pracoviště Bazální stimulace. Disponujeme také cvičebnou tato nevyhovuje rozměry a bylo by vhodné dostavět v areálu odpovídající cvičebnu. V dubnu 2013 byl podán návrh investičního záměru zřizovateli. Výuka probíhá v blocích. Součástí výuky je i logopedická péče, kterou zajišťuje školní logopedka. Dle předchozí domluvy probíhá logopedická a chirofonetická poradna pro rodiče. Celkem ji pravidelně využívali během celého školního roku tři rodiče. Pracoviště Fr. Skaunicové Vzdělávání probíhalo ve 2 specializovaných třídách pro žáky s poruchami autistického spektra a ve 3 třídách pro ostatní žáky. V každé třídě pracoval speciální pedagog a asistent pedagoga, v autistických třídách pracoval pedagog, asistenti pedagoga a třetí pedagog ve třídě asistent pedagoga. Ve dvou třídách pro těžce postižené žáky pracoval také třetí pedagog - asistent pedagoga. Toho jsme mohli zřídit díky projektu EU - peníze školám. Bohužel jen na dva školní roky. Budova je dvoupodlažní, ale je vybavena plošinou, takže je bezbariérová. Třídy jsou vybaveny vhodným zařízením. Specificky výchovně vzdělávacím potřebám odpovídají i speciální kompenzační pomůcky. K standardnímu vybavení tříd patří PC s dotykovým monitorem a vhodným softwarem pro postižené děti, CD přehrávače. Prostory pro výuku jsou dostatečné, žáci mohou využívat cvičebnu, relaxační místnost snoezelen, zahradu. Byl vybudován bezbariérový přístup na zahradu. Výuka probíhá v blocích. Na pracoviště Fr. Skaunicové 17 dojížděli pravidelně zaměstnanci ZOO Brno s různými zvířaty v rámci svého projektu zooterapie. Výuková koncepce využívá alternativní komunikaci VOKS, bazální stimulaci (21 pracovníků absolvovalo v červnu kurz Bazální stimulace I., certifikát s mezinárodní platností), strukturované učení, logopedickou péči, metody snozelenu, muzikoterapie, individuální i skupinové léčebné tělesné výchovy, canisterapie, individuálních masáží a polohování -

8 kombinují a přizpůsobují se další vzdělávací programy a metody užívané pro žáky s různými handicapy a jsou vždy přizpůsobeny schopnostem jednotlivých žáků. Pro žáky se připravují metodické materiály (vlastní výroby), kde se kombinují vzdělávací programy podle schopnosti jednotlivých žáků. Povinnou školní docházku ukončilo v 10. ročníku 6 žáků, z toho 3 žáci byli přijati do praktické školy jednoleté. Ve školním roce 2012/2013 probíhala odpolední výuka v těchto oblastech: řečová výchova dramatická výchova individuální ergoterapie v keramické dílně individuální ergoterapie výtvarná výchova informatika hudebně pohybová výchova tančení canisterapie muzikoterapie léčebný tělocvik enviromentální výchova Praktická škola jednoletá V praktické škole jednoleté studovalo 6 žáků. Personální zabezpečení třídní učitelka, asistentka pedagoga a dva další pedagogové. Vzdělávacím cílem bylo jednak doplnění teoretického a praktického vzdělání, kterého žáci dosáhli během povinné školní docházky, a jednak poskytnutí základů manuálních dovedností v jednoduchých činnostech. Získané vědomosti, dovednosti a návyky pomohou žákům při integraci do společnosti. V praktické škole jednoleté jsme začali pracovat dle vlastních metodik Jak využívat informační a komunikační technologie u žáků s kombinovaným postižením a PAS a Jak pracovat s autistickými žáky v praktické škole jednoleté, vypracované v rámci již skončeného projektu EU Autisté nikoli v autu. Během celého školního roku byl ověřován nový ŠVP Škola pro život. Dle autoevaluace je ŠVP "Škola pro život" dobře připraven, jen počet vyučovacích hodin - 30 hod týdně - je pro žáky velká zátěž. Žáci praktické školy mohou využívat všechny prostory školy a školní zahradu, pravidelně pracují ve cvičné kuchyni a podílejí se na úpravě a úklidu přilehlých místností a internátu.. Přijímací řízení pro 2013/2014 přihlášeni přijati ze ZŠ Elpis z jiných spec.škol Přijímací řízení se konalo na základě Vyhlášky č. 46/2008 Sb., kterou se mění Vyhláška č.671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb. Závěrečné zkoušky 2012/2013 Závěrečné zkoušky se konaly - praktická část dne 11.června2013 a teoretická část dne 18.června Ke zkouškám se dostavili 4 žáci, 2 žákyně neprospěly a budou opakovat ročník.

9 Žáci vykonali teoretickou a praktickou zkoušku z předmětů - práce v domácnosti - příprava pokrmů a stolování - rodinná výchova - základy práce s PC Žáci prospěli s vyznamenáním a získali střední vzdělání. Školní družina Hlavní náplní byly odpočinkové i zájmové aktivity. Školní družinu navštěvovalo 26 žáků. Výchovná činnost školní družiny vhodně doplňovala a rozvíjela návyky a dovednosti žáků, získané během roku ve vyučování. Při činnostech bylo dbáno na rozvoj pracovních návyků, na rozvíjení vědomostí, dovedností, zručnosti i samostatnosti. Na pracovišti Koperníkova bylo jedno oddělení školní družiny - 6 žáků na pracovišti Fr. Skaunicové dvě oddělení : 10 žáků v oddělení pro žáky s poruchou autistického spektra a 10 žáků ve druhém oddělení. V rámci školní družiny pracoval keramický kroužek, který navštěvovali žáci se svými rodiči. Příležitostně také probíhaly kurzy různých výtvarných technik, které si zajistili sami rodiče a tím si předávali své zkušenosti. Provoz zajišťovali 3 kvalifikovaní vychovatelé a 3 pomocní vychovatelé. Žáci navštěvující školní družinu měli k dispozici všechny prostory obou budov a školní zahrady. Úplatu za školní družinu byla stanovena na 250 Kč/měsíc. Internát Ve školním roce 2012/2013 bylo na internátu ubytováno 18 žáků ve 3 výchovných skupinách. V každé odpolední výchovné skupině internátu pracovala kvalifikovaná vychovatelka a pomocný vychovatel. Rozdělení žáků do výchovných skupin internátu nebylo shodné s kolektivy tříd, ale bylo přizpůsobeno osobním vlastnostem žáků s přihlédnutím k jejich kamarádským vztahům. Noční služby zajišťovali tři bezpečnostní pracovníci. Rehabilitační canisterapie v odpoledních skupinách internátu probíhala se šesti psy ze Sdružení Tlapka. Děti byly rozděleny do dvou skupin podle svých pohybových možností. Imobilní žáci polohovali s pejsky v relaxační místnosti, skupina pohyblivých dětí cvičila ve cvičebně. Žáci měli k dispozici všechny prostory školy. Pravidelně, za finanční podpory rodičů, probíhaly Hry ve vodě v pronajatém bazénu na Kraví hoře. Prevence sociálně patologických jevů S touto problematikou se pedagogové zabývají v rámci všech činností, sledují ji. Škola neřešila žádný případ patologického chování žáků. Ve škole vytváříme optimální podmínky pro fyzický, psychický a sociální vývoj jedince. V prevenci negativních jevů hraje důležitou roli i nabídka aktivit. Snažíme se zapojovat do akcí školy i rodiče a sourozence našich žáků. Během školního roku byla řešena jedna závažná událost - matka jedné žákyně nerespektovala povinnost školního vzdělávání a ani jednou nepřivedla dceru do školy. Situace byla nejdříve řešena s odborem sociálně právní ochrany dětí, poté zasedala výchovná komise a zápis byl předán přestupkové komisi MMB. Nyní neomluvenou nepřítomnost žákyně řeší Policie ČR

10 Spolupráce školy s dalšími subjekty Škola aktivně rozvíjí spolupráci s různými partnery, což je přínosné pro zajištění její činnosti. Ředitelka školy pravidelně kontaktuje školskou radu, která projednává a schvaluje předložené dokumenty a vyjadřuje se k práci školy. Velký přínos pro naši práci je zapojení do projektu EU VIP Kariéra II. Díky projektu je 3 dny v týdnu pro žáky, rodiče i zaměstnance k dispozici psycholožka, která pomáhá ve všech oblastech. Snažíme se zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání i komplexní péči o děti a žáky. Ve vztahu k zákonným zástupcům dětí se škola snaží zkvalitňovat zejména oblast vzájemné komunikace. Velmi dobrá je s rodiči dětí umístěných na internátě. Navázali jsme nové spolupráce dle možností k nám přicházejí Zdravotní klauni se svým terapeutickým programem a Dr. Stěničková Felinoterapie. Pro žáky na odloučeném pracovišti Fr. Skaunicové si občanské sdružení Zbýšovský domeček připravuje a realizuje tématicky zaměřené Dílničky. Spolupráce: APLA-JM o.s. - Asociace pomáhající lidem s autismem Základní škola Gajdošova v Brně Základní škola El. Přemyslovny v Brně SPC Sekaninova SPC Štolcova Speciální školy Znojmo, Ibsenova, Štolcova, Vídeňská, Barvičova GE Money Bank ZOO Brno Canisterapeutické sdružení TLAPKA Mahenova knihovna pobočka Židenice Evangelická akademie Brno, vedení praxe studentů, pomoc studentů při organizaci výstavy Pedagogická fakulta MU vedení praxe studentů Úřad městské části Brno - Židenice Občanské sdružení Ruka pro život Praha Občanské sdružení Zbýšovský Domeček Zdravotní klauni Mezinárodní spolupráce: spolupráce s Helene-Schoettle Schule ve Stuttgartu speciální škola Utrecht holandské zařízení stejného zaměření Calimero Sdružení pro podporu partnerství Brno Stuttgart Zapojení do programů Projekt ESF VIP Kariéra Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Zooterapie - program ZOO Brno Prevence sociálně patologických jevů, program Policie ČR- besedy

11 Vlastní projekty Škola v loňském roce začala realizovat dva projekty: 1. "EU - peníze školám" - díky zapojení do tohoto projektu jsme získali dvě asistentky pedagoga do tříd pro těžce postižené děti. Asistentky pedagoga jsou financovány z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR. 2. "Stále se učíme" - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci toho projektu probíhá další vzdělávání pracovníků školy (viz tabulka) Vzdělávání pracovníků Akce - DVPP Počet pracovníků Tvorba vzdělávacích plánů pro žáky s PAS 3 ped. pracovníci Komplexní péče o dítě s DMO 17 ped. pracovníků Nácviky funkční komunikace a strukturovaný přístup 2 ped. pracovníci Vzdělávání a podpora žáků s PAS a MR 6 ped. pracovníků Spec. ped. péče o děti se zdravotním postižením 10 ped. pracovníků Studium pro ředitele škol 1 ped. pracovník ESF Sfumato (splývavé čtení) 1 ped. pracovník Elementy v Bobath konceptu u dětí s kombin. vadami 7 ped. pracovníků Výtvarná dílna 17 ped. pracovníků ESF Bazální stimulace I. 21 ped. pracovníků ESF Spisová a archivní služba 1 pracovník ESF Peněžní fondy v PO 1 pracovník ESF Vnitřní kontrolní systém 1 pracovník ESF Chirofonetika 1 pracovník Waldorfská pedagogika 1 pracovník DMO 48 pracovníků Spolupráce s rodiči 48 pracovníků Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a 20 ped. pracovníků ESF vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovanými vadami Celkem 206 pracovníků Další pracovníci si zvyšovali kvalifikaci individuálním studiem : 1 ped. pracovnice studuje magisterské studium speciální pedagogiky logopedka školy absolvovala Specializované vzdělávání logopedů ve školství 3 pracovnice absolvují Kurz asistentů pedagoga (ukončení podzim 2013) Materiální vybavení Doplňovala se školní knihovna publikacemi. Na obou pracovištích proběhlo malování místností dle potřeby. Díky sponzorským darům byl instalován stropní zvedací systém pro přesun vozíčkářů na chlapeckém internátě. Z projektu, který financovala ÚMČ Brno Židenice, bylo zařízeno komplexní pracoviště pro využití Bazální stimulace. V dubnu 2013 byla ukončena investiční akce Rekonstrukce kanalizace v areálu školy a současně s tím bezbariérová úprava zahrady. Rekonstrukce měla pozitivní vliv na stav budov, i přes deštivé počasí a intenzivní bouřky, nebyly vytopeny sklepy (jako v minulých letech).

12 Požadovaná oprava chodníku a elektroinstalace na pracovišti Fr.Skaunicové stále nebyla realizována (vlastník - MMB). Opravy jsou průběžně majiteli objektu připomínány. Kontrolní systém Plán kontrolní činnosti byl splněn. Kontrolní činnost byla pravidelně vyhodnocována na pedagogických a provozních poradách a zjištěné nedostatky odstraňovány. Hospitační činnost byla plněna dle plánu. Zajišťovala ji ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí učitelka MŠ a vedoucí vychovatel. Nebyly shledány závažné nedostatky, ve všech třídách se projevovala snaha pedagogických pracovníků působit zcela individuálně na každého žáka, plnit všechny hlavní úkoly školy. Pokračovali jsme v hodnocení zaměstnanců systémem jednotlivých konzultací. Nový formulář pro hodnocení zaměstnanců byl vytvořen samotnými zaměstnanci z výsledků byl připraven Roční plán pro školní rok 2013/2014. Zmapovali jsme silné osobnostní i profesionální stránky každého pracovníka a potenciál jeho růstu. V lednu 2013 proběhlo dobrovolně dotazníkové šetření ( v rámci ČSN EN ISO 2001:2009 ) u pedagogických pracovníků - Dotazník stylu vedení. Další dotazníkové šetření, které provádíme je Dotazník spokojenosti rodičů. Vyhodnocení je k dispozici u managera jakosti Mgr. Jany Hrabcové. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI Ve školním roce 2012/2013 neproběhla žádná inspekční činnost. Údaje o kontrolách - září 2013 Kontrola krajské hygienické stanice bez závad - květen 2013 Kontrola a zhodnocení zdravotního stavu dřevin (na obou pracovištích). Po zjištění závad, byl proveden odborný zásah v obou zahradách. Část IV. Služby Při celotýdenním pobytu byly dětem poskytovány ubytovací služby a stravovací služby. Na internát bylo přihlášeno celkem 18 dětí. Noční provoz zajišťovali tři bezpečnostní pracovníci. Stravování na pracovišti Koperníkova zajišťovala školní kuchyně, na pracoviště Fr. Skaunicové 17 se strava dovážela ze ZŠ Masárova a je zde pouze výdejna stravy. K 31.lednu 2013 byla smlouva se ZŠ Masárova vypovězena a stravu začala zajišťovat naše školní kuchyně na pracoviště Fr. Skaunicové je strava dovážena z naší školní kuchyně. Škola se řídí systém řízení managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Postupně byly všechny dokumenty převedeny do formátu vyhovujícímu normě, změnil se systém řízení do formy plánuj dělej kontroluj jednej. Veškeré dokumenty byly převedeny do elektronické formy a jsou k dispozici všem zaměstnancům. V únoru 2013 proběhl dozorový audit certifikačním orgánem CQS, bez závad. V rámci projektu VIP Kariéra II. pokračovalo školní poradenské pracoviště a na zkrácený úvazek zde pracovala psycholožka PhDr. Michaela Pivcová.

13 Část V. Výkon státní správy V průběhu školního roku 2012/2013 vydala ředitelka školy 42 správních rozhodnutí. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nebylo žádné. Přijímací řízení do Praktické školy proběhlo v jednom kole. Nebyly podány žádné stížnosti. Rozhodnutí ředitele počet počet odvolání Přijetí k základnímu vzdělávání 3 0 Přijetí k předškolnímu vzdělávání 1 0 Přijetí do PrŠ 4 0 Ukončeno řízení přijetí k zákl. vzdělávání (odklad nebo jiná ZŠ) 7 0 O přestupu žáka ZŠ z jiné ZŠ 5 0 Prominutí úplaty MŠ 20 0 Prominutí úplaty ŠD 2 0 celkem 42 0 Byly povoleny 4 odklady povinné školní docházky. Zápis k povinné školní docházce proběhl K zápisu se dostavilo 10 žáků ( 3 přijati, 4 odklad, 3 si vybrali jinou školu). Poskytování informací Ve školním roce 2012/2013 nebyla poskytnuta žádná informace. Stížnosti Ve školním roce 2012/2013 nebyly řešeny žádné stížnosti. Část VI. Další údaje o škole V tomto školním roce jsme se zaměřili na ověřování Školního vzdělávacího programu Elpis. Koordinátorky ŠVP pravidelně dvakrát ročně provedly autoevaluaci ŠVP ve spolupráci se všemi pedagogy. Zatím nemáme žádný důvod měnit obsah ŠVP. I v tomto roce úspěšně pokračovala spolupráce se ZOO Brno a Canisterapeutickým sdružením TLAPKA. ZOO Brno zajišťovala pravidelné návštěvy zvířátek na pracovišti Fr. Skaunicové a návštěvy našich žáků při vzdělávacích akcích v zoologické zahradě. Psovodky ze sdružení TLAPKA docházely pravidelně do odpoledních hodin rehabilitační canisterapie a aktivně se se svými psy účastnily výuky i polohování imobilních žáků. Kalendář akcí : Září Říjen Taneční vystoupení při příležitosti otevření 1.etapy stacionáře na Božetěchově ulici Divadelní představení účast na přehlídce zájmové činnosti Zpívejte s námi v Rájci-Jestřebí Výukový program v Mahenově knihovně Zasedání školské rady

14 Listopad Divadelní představení Vydání Kalendáře s výtvarnou tématikou Výukový program v Mahenově knihovně Felinoterapie Prosinec Setkání sponzorů Výukový program v Mahenově knihovně Účast v soutěži Policie ČR Empík naděluje Mikulášská nadílka Vánoční besídky divadelní představení Výstava betlémů v benediktinském klášteře v Rajhradě vánoční setkání zaměstnanců Leden Divadelní představení Výukový program v Mahenově knihovně Výstava výtvarných prací žáků v Mahenově knihovně Únor Výukový program v Mahenově knihovně Divadelní představení Výstava výtvarných prací žáků v Mahenově knihovně Terapeutický program Zdravotních klaunů Karneval Březen Výukový program v Mahenově knihovně Divadelní představení Terapeutický program Zdravotních klaunů Velikonoce na ledě 1.ples Elpis Duben Divadelní představení Zasedání školské rady Výukový program v Mahenově knihovně Terapeutický program Zdravotních klaunů Beseda s městskou policií praktická škola Jarní dílničky program občanského sdružení Zbýšovský Domeček Květen Výstava výtvarných prací našich žáků Palace Hlinky Obrázky pro radost Výukový program v Mahenově knihovně Divadelní představení Vystoupení našich žáků v Dělnickém domě Děti dětem pro žáky židenických škol Účast na přehlídce divadelních souborů Sítko JAMU Brno Červen Divadelní představení Výukový program v Mahenově knihovně Den dětí Účast ve výtvarné soutěži Malujeme bez hranic Návštěva letiště Tuřany Program městské policie ukázka výcviku služebních psů Turnaj ve stol. fotbalu - Kociánka Terapeutický program Zdravotních klaunů Dílničky Připrav si svůj chlebíček

15 Část VII. Zhodnocení a závěr Školní vzdělávací program Elpis pro středně mentálně postižené, těžce mentálně postižené a souběžné postižení více vadami, pro školní družinu a internát byl celoročně ověřován a při autoevaluaci nebyly zjištěny zásadní problémy. Velmi dobrá byla spolupráce se Školskou radou, SPC Sekaninova, Štolcova, APLA. Rozšířila se spolupráce s dalšími subjekty, které nám pomáhají se zařazením našich dětí do společnosti (Zdravotní klauni, Zbýšovský Domeček, Felinoterapie Dr. Stěničková). Úkoly pro příští období, na které se chceme zaměřit: - pokračovat v trendu specializace výchovně vzdělávacího procesu a vytvářet specializované programy pro žáky dle potřeb společnosti - implementovat zkušenosti z DVPP do výchovně vzdělávacího procesu poznatky z projektu EU Stále se učíme, který stále probíhá - zajistit kvalitní prostory pro výuku aktivace hybnosti, tělesnou výchovu a léčebný tělocvik byla podána žádost o účelovou dotaci na přístavbu cvičebny - získávat nové sponzory, prostředky použít na rekonstrukci zahrady na odloučeném pracovišti Fr. Skaunicové - prezentovat naši práci veřejnosti Výstava výtvarných prací, Den otevřených dveří - pokračovat v budování materiálního zázemí tříd, především vybavení kompenzačními pomůckami a speciálním nábytkem -zajistit strukturovanou výuku a navazující strukturovaný program po celou dobu pobytu dítěte ve škole - šetření energií, spotřebního materiálu, chránit majetek školy Výroční zpráva schválena Školskou radou dne PaedDr. Věra Havlíčková ředitelka

16 Náš kalendář s výtvarnou tématikou

17 Setkání sponzorů

18 Výstava v Mahenově knihovně

19 Beseda s Městskou policií

20 Velikonoce na ledě škole byl předán sponzorský dar

21 Výstava "Obrázky pro radost" - Palace Hlinky

22 Výstava výtvarných prací žáků Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy Elpis Obrázky pro radost byla zahájena vernisáží v úterý, dne 14. května 2013 v prostoru kavárny PALACE HLINKY v Brně. Příjemné prostředí kavárny se stalo místem setkání žáků, rodičů, pracovníků školy a dalších milých hostů a příznivců školy Elpis díky podpoře ředitelky objektu Palace Hlinky, Mgr. Andree Černé a panu Stanislavu Šidovi, jednateli společnosti Moravská banka vín. Za jejich vydatné pomoci jsme mohli letos připravit v pořadí již 15. výstavu prací našich žáků. Záštitu nad celou akcí převzal akademický malíř pan Vladimír Svoboda, nositel Ceny města Brna. Po úvodním slovu pak oba naši hostitelé pozdravili všechny přítomné a krátce pohovořili o náplni činnosti společností, které zastupují. Program vernisáže zahájilo vystoupení tanečního kroužku školy Elpis pod vedením učitelek Mgr.Hany Pokorové a Soni Černé. Chlapci a děvčata ze základní školy předvedli s radostí jim vlastní velice pěkné taneční číslo, které všechny přítomné moc potěšilo a sklidilo tak zasloužený potlesk. V tanečním duchu pokračoval program i dále. Velice nadějná žákyně soukromé Taneční a stepové školy R+P Bartůňkových, slečna Andrea Alačková, přijela v doprovodu své maminky a učitele a majitele školy, pana Pavla Bartůňka. Dokonale zvládnutým stepovým číslem si získala od publika velké ovace a uznání. Závěr patřil naší kolegyni, Mgr. Kláře Macháčkové, učitelce mateřské školy speciální, která si připravila hudební kvíz v podobě písně zpívané v cizím jazyce za doprovodu kytary.

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Michaela Malá Vladimíra

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Zpracovali: Mgr. Fronika Burešová Mgr. Fronika Burešová Mgr. Petra Nosková Mgr. Michal Bursa Mgr. Radka Cinibulková Lenka Křížanová Michaela

Více

Výroční zpráva 2013 / 2014

Výroční zpráva 2013 / 2014 Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová Komenského 287, 571 01 Moravská Třebová reditelka@specmt.com, www.specmt.com, tel.: 461 316055 Výroční zpráva 2013 / 2014 Tato

Více

Strana 1 (celkem 62)

Strana 1 (celkem 62) Strana 1 (celkem 62) 1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole Základní údaje: Název školy: Střední škola,základní škola a Mateřská škola speciální, Rakovník, Františka Diepolta 1576 Františka

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 Srpen 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012

Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace. Školní rok 2011/2012 Speciální základní škola a Speciální mateřská škola, Teplice, Trnovanská 1331, příspěvková organizace Školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž. F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž. Výroční zpráva. o činnosti za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695, 767 01 Kroměříž Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 2 Obsah I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 II. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ,VZDĚLÁVACÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2010 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová říjen 2010 Vlastní

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka

Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28. pro školní rok 2013/2014. Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 VÝROČNÍ ZPRÁVA pro školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Anna Sedláčková, ředitelka Základní charakteristika školy Název: Právní forma:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1

Obsah: www.slunickoturnov.cz stránka 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Turnov Zpracovala a předkládá Dagmar Rakoušová ředitelka školy Obsah: 1. Úvodní slovo... 2 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008

Výroční zpráva. školní rok 2007/2008 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Okružní 643, 285 22 Zruč nad Sázavou Telefon/fax: 327531225 e-mail: zs-okruzni@zruc.info IČO: 70836213 IZO: 600021823 www stránky: http://zs-okruzni.zruc.info/

Více

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92

Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Speciální základní škola Bystré Speciální základní škola Bystré Zámecká 1, Bystré 569 92 IČ: 70838267 Ředitelka školy: Mgr. Dita Bomberová e-mail a

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2012/2013 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy

OBSAH: Základní údaje o škole II. Charakteristika školy, koncepční záměry a cíle organizace III. Prezentace a aktivity jednotlivých úseků školy OBSAH: strana I. Základní údaje o škole Název, sídlo, zřizovatel, statutární zástupce, školská rada, pracoviště školy 3 Přehled oborů vzdělání. Přehled o zaměstnancích školy. 4 Přehled učebních plánů.

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ivančice 30. září 2014 Ing. Marta Špalková ředitelka Výroční zpráva byla schválena na schůzi školské rady dne: 14. 10. 2014 1 2 1. Základní údaje

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012 / 2013

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo. Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012 / 2013 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, Znojmo Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala: Mgr. Ludmila Falcová Mateřská škola, Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007 /2008 Říjen 2008 Obsah

Více