Základní školy Hrochův Týnec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní školy Hrochův Týnec"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Hrochův Týnec Příloha 2 Školní družina

2 Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Hrochův Týnec IČO Sídlo Nádražní 253, Hrochův Týnec Charakteristika 1 oddělení, umístěno v přízemí budovy B Adresa pro dálkový přístup telefon: Vedení školy Zpracovatel ředitelka Mgr. Jiřina Macháčková zástupkyně Mgr. Jana Slavíková vychovatelka Dana Bakešová Charakteristika školní družiny Školní družina je umístěna v přízemí budovy B základní školy, která se nachází v ulici Nádražní č. p. 253 v Hrochově Týnci. Školní družina má jedno oddělení. Materiální podmínky - počítače - televizor - videorekordér - radiomagnetofon Školní družina je vybavena hrami a pomůckami. ŠD využívá při své činnosti tělocvičnu, počítačovou učebnu a školní zahradu u budovy B. Prostorové podmínky - herna - chodba a šatna - WC - chlapecké a dívčí - školní hřiště - tělocvična školy - školní zahrada Personální podmínky - kvalifikovanost vychovatele - další vzdělávání akreditované kurzy - počítačová gramotnost - dlouholetá pedagogická praxe 2

3 Cíle výchovy ve školní družině Školní družina - rozvíjí dítě v dovednostech a vědomostech potřebných k životu ve společnosti - umožňuje dítěti najít si své místo ve skupině - napomáhá formování životních postojů a posiluje osobnost dítěte k dosažení úspěchu - zabezpečuje odpočinek, relaxaci a aktivní využití volného času - má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů - spolupracuje s rodinou Cílem programu ve školní družině je připravit dítě pro život v současné společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ve školní družině ho vybavit potřebnými vědomostmi, dovednostmi a postoji. Školní družina je místo, kde děti mají možnost - regenerovat síly - zájmově se vyžít - zvolit si činnost - rozvíjet tvořivost - posilovat sebevědomí - prožít radost - být součástí kolektivu - projevit aktivitu 3

4 SWOT analýza školní družiny Silné stránky - Dostatečný prostor pro aktivity dětí třída - Možnost využití tělocvičny a školního hřiště - Přístupnost dětí do počítačové učebny - Spolupráce s rodiči - Zájem žáků a návštěvnost - Klidnější místo ve škole, možnost využití zahrady - Družinové akce - Spolupráce se ŠD Vejvanovice - Domluva s ostatními pedagogy - Aktivní zájem dětí o dění činnosti v ŠD - Dobré vztahy mezi dětmi - Dobrá znalost osobností žáků Slabé stránky - Malé prostory šaten a záchodů - Nedostatečná vybavenost školní zahrady - Narušení práce ŠD odchody dětí do kroužků - Přesuny na budovu A obědy, tělocvična Příležitosti - Prezentace na veřejnosti - internetové stránky, výzdoba výlohy, vývěska - Spolupráce s rodiči výlety, dílny - Další rozvíjení aktivit, zapojení starších dětí - Navázat spolupráci se ŠD Chroustovice - Skupinová práce s důrazem na prevenci patologických jevů - Vzájemná spolupráce všech součástí školy Hrozby - Chování žáků, vzájemné vztahy - Odchody žáků v průběhu činností - Velký počet žáků při pracovních a sportovních činnostech - Nezájem dětí o veřejné dění a své okolí - Nevhodná koordinace volnočasových aktivit 4

5 Metody a formy práce ŠD - týmová práce - výklad - pozorování - individuální přístup - dramatizace - vyprávění - praktické činnosti - rozhovory - besedy, diskuse - výlety - soutěže sportovní a přírodovědné - testy vědomostí - divadlo - výroba dárků - návštěva knihovny, výstavy - pohybové aktivity - hry konstruktivní, stolní, pohybové, tvořivé, námětové - poznávání rostlin a živočichů - křížovky - relaxace - dílny - přírodovědné a turistické vycházky - sportovní soutěže 5

6 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Roční plán Naše družina a naši kamarádi Naše obec a její okolí Podzimní hrátky Vánoce přicházejí Máme rádi pohádky Seznamovací hry, můj nejlepší kamarád kreslení, vyprávění, hádanky, společný výlet Moje cesta do školy, naše obec poznáváme všechny ulice hra Kam dnes dojdeme? Kreslení plánku obce, beseda o historii obce Soutěž o nejhezčího draka. Sbíráme a vyrábíme z přírodnin. Co sklízíme ze zahrádky ovoce, zelenina, ochutnávky, studená kuchyně. Malování jablko, hruška k nakousnutí Mikulášská besídka, výroba dárků, pečení cukroví. Vánoční zvyky a tradice zdobení třídy. Vánoční besídka rozdávání dárků. Pohádkový svět kreslení, malování pohádkových bytostí. Poslech, četba, vyprávění a dramatizace. Výroba maňáska. Divadelní představení. Pohádkové hádanky. 6

7 Únor Březen Duben Květen Červen Chceme žít zdravě Velikonoce Jaro ochrana přírody Sportem ku zdraví Jedeme na prázdniny, cestujeme Znám své tělo. Co jíme? Moje oblíbené jídlo. Připravujeme hostinu. Sportujeme míčové hry, bruslení, bobování. Sestavování jídelníčku. Nejhezčí velikonoční kraslice. Vyrábění z různých materiálů velikonoční tematika výzdoba třídy. Pečení velikonočních zajíců. Setí obilí. Vítáme jaro přírodovědné vycházky. Program Ekocentra. Den Země. Ohrožené druhy zvířat. Třídění odpadu. Kalendář přírody. Atletické závody. Turnaj ve vybíjené a fotbalu. Šipkovaná. Netradiční soutěže na školní zahradě, obratnost a rychlost Výlety v okolí obce, do Chrudimi. Školní výlet. Hra Znáš města? Dopravní test správný chodec a cyklista. Znáš dopravní značky? Jízda zručnosti. 7

8 Krátkodobé projekty ve školní družině Bystré hlavy Umím se chovat Vánoční dílna Jarní dílna Pomoc v tísní Cesta za pokladem Programy Ekocentra hlavolamy, křížovky, luštění slušné chování besedy, první pomoc, tísňové linky všeobecné dovednosti Tyto projekty budou zařazeny v průběhu celého školního roku Klíčové kompetence Školní družina Kompetence k učení vychovatel - předává nové informace - pomáhá využívat nových poznatků v praktických činnostech a v životě - vede žáka k dovednosti dávat si věci a poznatky do souvislostí Kompetence k řešení problémů vychovatel - dává žákům prostor k vyjádření svého názoru - pomáhá nalézat různé způsoby a varianty řešení - vede žáky k zodpovědnosti za svá rozhodnutí a také k objektivnímu hodnocení svých činů - vede žáky k přijímání neúspěchu a motivuje je k opětovnému řešení úkolu jinými způsoby Kompetence komunikativní vychovatel - dává prostor vyjadřovat své myšlenky a názory - vede žáky k práci v týmu - rozvíjí schopnost naslouchat druhým, porozumět a vhodně reagovat - umožňuje využívat komunikativních dovedností k vytváření sociálních vztahů Kompetence sociální a personální vychovatel - vede žáky k dodržování pravidel slušného chování - podílí se na upevňování dobrých vztahů v kolektivu - podněcuje žáky ke spolupráci ve skupině 8

9 - dbá na to, aby se žáci aktivně zapojili a pozitivně ovlivňovali kvalitu společné práce - snaží se o to, aby žáci dovedli ocenit své spolužáky ve skupině za dobrou práci Kompetence občanské vychovatel - vede k respektování názoru ostatních - rozvíjí schopnost empatie - seznamuje žáky s jejich právy a povinnostmi - připravuje žáky na to, aby se podle situace uměli zodpovědně rozhodnout - pomáhá žáky zapojit se do kulturního dění a sportovních aktivit - vytváří kladný vztah k ochraně zdraví a životního prostředí Kompetence pracovní vychovatel - vede žáky k dodržování bezpečnostních pravidel při zacházení s nástroji - umožňuje žákům vyhodnocovat výsledky své činnosti - podněcuje žáky využívat znalosti při konkrétních činnostech propojených s praktickým životem - dbá na to, aby žáci po dobu práce zcela přirozeně udržovali své pracovní místo v pořádku Průřezová témata Školní družina Rozvíjí se u žáků pomocí metod a forem práce v těchto tematických okruzích Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj 1. Rozvoj poznávání - vybírat si zájmové činnosti dle svých možností a rozvíjí své zájmy - rozvíjet svou citovou stránku osobnosti a citové vazby - zdokonalovat si postřeh pomocí her 2. Sebepoznání a sebepojetí - napomáhat zvládání vlastního chování - posilovat pozitivní myšlení - všímat si dění i problémů kolem sebe, nevyhýbá se řešení - rozlišovat správná a chybná řešení - dokončovat započatou práci 3. Seberegulace a sebeorganizace - dodržovat zásady bezpečného chování - neohrožovat své zdraví ani zdraví ostatních - projevovat citlivost a ohleduplnost - rozpoznávat vhodné a nevhodné chování - všímat si nespravedlnosti, agresivity a šikany - respektovat jiné, být tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 9

10 4. Psychohygiena - vychovávat k odpovědnosti za svou osobu, posilovat tělesnou zdatnost - nést odpovědnost za své zdraví, rozpoznat nebezpečí - vést ke správným stravovacím návykům - dodržovat osobní hygienu, základní hygienické návyky - odpovídat za úklid svých věcí v šatně a jejich uložení - vyrovnávat se s neúspěchy a nedostatky, hledat způsob nápravy - umět řešit různé životní situace a vypořádat se se stresem 5. Kreativita - vytváření podmínek a příležitostí pro tvořivost při hraní - podněcování zájmu a využívání tvořivosti dětí při výzdobě a činnosti ŠD - nechat děti organizovat různé činnosti, pomoc při sportovních akcích Sociální rozvoj 1. Poznávání lidí - vzájemné poznávání se ve třídě - prevence sociálně patologických jevů - podobnost a odlišnost lidí - naučit se zachovat klid a rozvahu 2. Mezilidské vztahy - vytváření společensky žádoucích hodnot - vytváření základu právního vědomí úcta, porozumění, tolerance - schopnost a ochota pomoci - posilování vlastního sebevědomí - prevence sociálně patologických jevů drogy, kouření, šikana 3. Komunikace - rozvíjení slovní zásoby - schopnost vyjádřit se, požádat o pomoc - komunikovat bez ostychu s vrstevníky a dospělými - schopnost naslouchat - schopnost vyjadřovat své pocity, kultivovaně komunikovat 4. Kooperace a kompetice akce školní družiny - soužití dětí různorodých kolektivů - hraní her ve skupinách a týmech - podřídit se i prosadit při skupinové činnost Morální rozvoj 1. Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - řešení různých situací - pěstování potřebných a žádoucích dovedností, vědomostí a postojů - pravdomluvnost a důvěryhodnost - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání - umět přijímat důsledky svého chování 10

11 2. Hodnoty, postoje, praktická etika - učit odpovědnosti a spolehlivosti - respektovat druhé - umět se rozhodovat - dokázat pomoci druhým Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Místo, kde žijeme vztah ke škole, městu, státu (vycházky, výlety) Lidé kolem nás - příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi dětmi, pravidla soužití - chování lidí pravidla slušného chování, zdravení - demokratické vztahy ve škole Občan, občanská společnost a stát - základní lidská práva a práva dítěte - aktivní obhajoba a dodržování lidských práv a svobod Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá - poznávání života dětí v jiných zemích časopisy, vyprávění, četba - tradice, zvyky, odlišnost způsobu života Objevujeme Evropu s svět - zážitky z dovolené, vyprávění - seznamovat se s životem v jiných zemích Multikulturní výchova Lidské vztahy - dodržování pravidel slušného chování - tolerance, spolupráce - pochopení vztahů mezi různými kulturami Environmentální výchova Ekosystémy - poznávání a ochrana přírody - vliv společnosti na životní prostředí - využívání prostření okolí školy k relaxaci a sportování Základní podmínky života - jak můžeme přispět k ochraně přírody voda, vzduch - ochrana přírodních zdrojů - úspora energie 11

12 Lidské aktivity a problémy životního prostředí - třídění odpadu likvidace - ochrana přírody, ohleduplné chování - Den Země úklid v okolí školy Vztah člověka k prostředí - živá a neživá příroda praktické poznávání - proměny přírody v různých ročních obdobích vycházky, výlety, pozorování - práce s různými přírodními materiály 12

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu DRUŽINA PLNÁ POHODY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN V., OVČÁRECKÁ 374 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP pro školní družinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLOVICE Družstevní 650, Blovice 336 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA MOTTO: Zdravá školní družina plná radosti Základní škola, Družstevní 650, Blovice 336 01

Více

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice

ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace ŠVP pro školní družinu, součást ŠVP Základní školy Brantice 2. verze Platnost dokumentu: od 1. 9. 2010 Zpracovali: Schválila:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZŠ NÍŽKOV NÁZEV PROGRAMU: BAREVNÝ SVĚT PŘÁTELSTVÍ Přátelství podporování pozitivních vztahů, poznávání se, uvědomování si svých práv

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Identifikační údaje údaje o škole název školy: Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace adresa školy: Masarykova 178, Vranovice 691 25

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 škola pro život se zaměřením na výuky jazyků a výpočetní techniky Základní škola a Mateřská škola Blažkova 9, Brno 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání. Školní družina Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okr.brno venkov, Bratčice 69,p.Syrovice, 66467 Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina Motto: V družině se dobře máme,celý svět tu poznáváme.

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro školní družinu Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro školní družinu Měcholupy 1. září 2011 Obsah 1. Identifikační údaje...1 1.1 Název vzdělávacího programu...1

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Platnost od 1.9. 2014 1 Obsah: 1. Charakteristika ŠD 2. Konkrétní cíle vzdělávání 3. Formy a obsah vzdělávání 4. Výchovné programy 5. Tematické okruhy a časový

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Nádražní 4, 693 01 Hustopeče IČ: 71009868 www.zs-nadrazni.cz Ředitelka školy: Mgr. Ivana Matějíčková

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka Eliška Kocveldová vychovatelka V Jindřichově

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Školní družina při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi!

Školní družina při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi! Školní družina při Základní škole Klimkovice S kamarády jsme tu rádi! 7. Školní vzdělávací program školní družiny vychází ze ŠVP Tvořivá škola Klimkovice, č. j. 351/2013 a Rámcově vzdělávacího programu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ostrovačice, okres Brno-venkov příspěvková organizace, Ríšova 43, 664 81 Ostrovačice IČ: 709 790 48 e-mail: infozsostrovacice.cz tel: 546 427 328 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Část II Školní vzdělávací program ŠD

Část II Školní vzdělávací program ŠD Část II Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Velké Opatovice, okres Blansko, platnost ŠVP od 1.9.2013 strana 1 Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA ŠVP... 3 1.1. Funkce a pojetí činností ve školní družině...

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DUKELSKÝCH BOJOVNÍKŮ A MATEŘSKÉ ŠKOLY, DUBENEC Čj.: ZSD/7/2008 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní družiny Základní školy Dukelských bojovníků a mateřské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. Nový svět

Školní vzdělávací program. Nový svět Školní vzdělávací program Pro zájmové vzdělávání Nový svět Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Nový svět, Opava, p. o. Komenského 13, 746 01 Náš společný cíl: Budeme si hrát, smát se a poznávat

Více