Základní škola Bučovice, Školní 710

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Bučovice, Školní 710"

Transkript

1 Základní škola Bučovice, Školní 710 N E C H Ý D N E O T V Ř DVEŘÍ E OD POHÁDKY K VĚDĚ nedělle října 2014 od

2 POZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

3 WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY K lepší informovanos rodičů a žáků jsou vytvořeny webové stránky školy Pravidelně jasou obsahově aktualizovány - pozvánky na akce, krátké momentky, fotogalerie a ohlasy z těchto akcí. K dispozici je i Knihy návštěv, do které mohou nejen žáci nebo rodiče, ale i ostatní návštěvníci stránek, psát svoje dotazy nebo připomínky. Součás stránek je i 3D virtuální návštěva naší školy z pohodlí vašeho domova. Současně obsahují velmi navštěvované odkazy na facebook a youtube naší školy. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O NAŠÍ ŠKOLE A ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU ( ŠVP). Co je to ŠVP? výchovně vzdělávací program, který vytvořil kolek v učitelů školy. Vznikem ŠVP se otevírá velká možnost mnohem lépe reagovat na zájmy a potřeby žáků a s ohledem na požadavky, připomínky a návrhy partnerů školy, zvláště pak vás rodičů Naše konkrétní společné cíle Po absolvování základní školy vstupují vaše dě do světa téměř dospělých. V tomto světě musí obstát, musí se uplatnit, a proto se pod odborným vedením pedagogů na naší škole učí: Učit se Účinně komunikovat Nestydět se Pracovat v týmu Žít ve skupině C t svoji roli ve skupině Řešit problémy Vnímat vlastní svobodu a svobodu druhých Umět se prosadit

4 V čem vidíme posun k lepšímu? ŠVP naší školy obsahuje nejen základní vědomos, ale i soubor univerzálně využitelných dovednos. Buduje schopnost dě orientovat se v problémech, rozhodovat se a řešit konkrétní situace. Jde nám tedy o formování lidských kvalit, které nejsou pro jedno použi. Změny, které přináší tento dlouhodobý proces u nás na škole Příprava dě na vstup do školy - Eduka vně s mulační skupiny Podpora projektové výuky Interak vita a moderní postupy ve výuce Hodnocení a sebehodnocení Zájem o spolupráci s rodiči Vnitřní i vnější vzhled školy Při tvorbě i realizaci vzdělávacího programu v praxi počítáme s výrazným posílením některých oblas výchovy a vzdělání, které se jeví, z hlediska odborníků i veřejnos, jako stěžejní. 1. Výuka cizího jazyka 2. Informa ka a její využi v praxi 3. Sport a zdravý životní styl 4. E cká výuka 5. Bezpečné prostředí Vážení rodiče, máme zájem vytvořit klidné a bezpečné prostředí pro vaše dě. Prostředí postavené na vzájemné důvěře mezi rodinou a školou. Jsme připraveni odpovídat na vaše dotazy, reagovat na připomínky či návrhy na zlepšení spolupráce. Jsme odhodláni vytvořit žákům v průběhu vzdělávání takové příležitos k jejich rozvoji, že vy jako rodiče nebudete mít potřebu vyhledávat kvalitnější školu. ŠKOLNÍ PORADENSTVÍ PRO RODIČE Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění, dát mu příležitost prokázat, že něco umí. Výchovný poradce je učitel, který se kromě výuky zabývá speciálními potřebami žáků školy. Nabízí pomoc při školní neúspěšnos, výchovných ob žích, prevenci a profesní orientaci. Školní výchovní poradci: 1. Profesní orientace (volba povolání) Mgr. A. Špičák 2. Metodik prevence (rizikové chování) Mgr. D. Plhalová 3. Řešení školní neúspěšnos (SVPU) Mgr. J. Janášová Na naší škole učíme žáky integrované (učí se podle individuálního vzdělávacího plánu), mentálně retardované (osobní plán rozvoje) a žáky se specifickými poruchami učení. Pomocnou ruku pro dě nabízí dyslek cký a logopedický kroužek. Dyslek cký kroužek slouží ke zmírnění výukových ob ží ve čtení a psaní Logopedický kroužek docvičení techniky a správná výslovnost hlásek Školní psycholog: PhDr. Tatjana Jopková Pedagogický sbor a ředitelství Základní školy 710 Bučovice

5 Učebna informa ky Ovládání a bezpečné používání počítače jako prostředku moderní komunikace. Nainstalované so wary jsou přístupné i pro výuku v ostatních předmětech. Interak vní tabule Moderní trend výuky přímo v kmenových třídách Učebna chemie Byla nově vybudována v roce 2008 pro výuku chemie v 8. a 9. třídách. V praxi se speciální učebna velmi osvědčuje. Učebna fyziky Letos nově zrekonstruována a vybavena speciálními pomůckami pro výuku fyziky Učebna výtvarné výchovy Potřeba velkého prostoru, speciálně upravených lavic, přímý vstup do kabinetu s výtvarnými pomůckami, vybavení moderní technikou to všechno jsou plus pro zvláštní učebnu na výtvarnou výchovu. Při prohlídce školy se s prácemi žáků setkáváte na každém kroku. ZÁJMOVÉ KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Název kroužku Vedoucí Den - čas Cílová skupina Drama cký Mgr. Janášová středa /nácvik na vystoupení/ ročník Pěvecký Mgr. Kalábová čtvrtek ročník Ruského jazyka Mgr. Rotreklová pondělí ročník Sportovní a vlas vědný Mgr. Dragan pátek ročník Sportovní (OVOV) Mgr. Hanáková pondělí ročník Zdravotní TV a sportovní hry PC (sociální sítě, hry a podpora výuky) Mgr. Janegová úterý ročník Mgr. Šimková Mgr. Břínek úterý čtvrtek ročník ročník Školní knihovna Mgr. Masařová úterý ročník Anglič na hravě Mgr. Konečná úterý A Anglič na hravě Mgr. Králíkková čtvrtek B KROUŽKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (SVP) VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Název kroužku Vedoucí Den - čas Cílová skupina Dyslek cký Mgr. Vykoukalová úterý ročník Dyslek cký Mgr. Kosová Domluva /rodič, učitel, žák/ 4. ročník Dyslek cký Mgr. Čulíková Domluva /rodič, učitel, žák/ 5. ročník Dyslek cký Mgr. Masařová úterý ročník Logopedický Mgr. Králíková Mgr. Valentová Domluva /rodič, učitel, žák/ ročník

6 Pěvecký kroužek zpívání pro radost lidové i umělé písně, každoročně vystupují na vánočních koncertech a jiných výročních akcích Kroužek ruského jazyka žáci se učí hrou základní konverzační rozhovory, slovíčka Kroužek anglického jazyka pro dě z 1.tříd Sportovní (OVOV) náplní jsou atle cké dovednos, Odznak všestrannos olympijských vítězů horká novinka, účast v celorepublikovém kole / 7. místo / Cyklo-turis cký kroužek žáci /vždy po 5 10 / výlety na kolech po okolí Bučovic, v zimě lyžařské zájezdy. Součás je vlas vědná a přírodovědná náplň, technika jízdy na kole, svépomocný servis kol Kroužek PC seznámení s prostředím sociálních sí, podpora výuky, zábavné ak vity Kroužek plavání v rámci školní družiny s DVD projekcí, radiomagnetofony, nástěnné tabule k výuce apod.) Výuka anglič ny probíhá na škole od 1. ročníku. V 1. ročníku se žáci seznámí s cizím jazykem se seznamují v kroužku anglického jazyka. Ve 2. ročníku pracují dě s anglič nou formou audio-vizuálního kurzu 1 hodinu týdně. Od 3. ročníku se setkávají s cizím jazykem v rámci povinných předmětů s dotací 3 až 4 hodiny týdně. Učebna zeměpisu a dějepisu O čem je zeměpis cestování, práce s mapou, poznávání vesmíru, globální problémy lidstva, ekologie. Možnos výuky na škole výuka v odborné učebně vybavené technikou, možnost práce na internetu, propojení teore- ckých znalos s praxí, možnost pracovat v zeměpisném semináři, každoročně v červnu organizace projektových dnů se zeměpisnou téma kou pro žáky 6. až 9. tříd. Dějepis Historia magistra vitae Při výuce dějepisu se naši vyučující snaží zprostředkovat dětem poznání minulos, tvořit si vlastní názor na historické událos, ponořit se do pocitů dávných národů, které vytvořily náš svět takový jaký je a dát nám touhu změnit ho. Co využíváme pro splnění tohoto vznešeného cíle? S poznáváním historie se žáci setkávají od 4. Do 9. ročníku. Při výuce využívají moderní audiovizuální projekce, počítačové učebny k vyhledávání informací, debaty s žijícími svědky historických událos. Moderní metody ve výuce - projektové vyučování (historie Bučovic), exkurze a dějepisné výlety, nejmodernější učebnice a atlasy s historickým obsahem. Učebna přírodopisu K výuce slouží pracovna vybavená potřebnými pomůckami a kvalitní technikou, žáci samotní mají možnost zapojit se do tvorby přírodovědné pracovny. Připravujeme pro žáky atrak vní laboratorní práce, zapůjčujeme žákům, kteří mají o biologii zvláště zájem zajímavou literaturu. Zakládáme si na individuálním přístupu k žákům. K nejoblíbenějším činnostem patří práce s mikroskopem, výroba potravních pyramid, modelů krystalů či orgánových soustav.

7 ODBORNÉ UČEBNY a pohled na výuku některých předmětů na ZŠ 710 Učebny na 1. stupni Díky profesionalitě vyučujících na 1. stupni je každá třída současně jejich odbornou pracovnou, kterou třídní učitelka ušije na míru potřebám svým i potřebám dě. Třídu účelně zařídí, rozdělí na část pracovní a odpočinkovou, vybaví pomůckami a vkusně vyzdobí. Za poznáním ze své učebny vyrážejí i malé dě do opravdu speciálních učeben a to do učebny informa ky, do učebny cizího jazyka, do hudebny. Za pohybem, pak na nově vybudované hřiště s umělým trávníkem, do tělocvičny, haly nebo do plaveckého bazénu. Ve výuce jsou uplatňovány moderní metody projektového vyučování, progresivní drama cké a e cké výchovy. Oddělení školní družiny Na škole fungují 4 oddělení školní družiny ve vlastních prostorách, které jsou uzpůsobeny činnos odpovídající hlavnímu zaměření ŠD a to je relaxace a odpočinek dě po dopolední výuce. Celoroční plán zahrnuje spoustu tema ckých činnos i větších akcí a je sestaven tak, aby podporoval e ckou výchovu dě, posiloval jejich volní vlastnos a tvořil hodnotový žebříček. Nezapomínáme však ani na pohybovou výchovu. V rámci ŠD dě hojně využívají pobytu na školním hřiš a v tělocvičně. Součás je také pravidelný kroužek plavání pro zájemce. Učebna hudební výchovy Pro zkvalitnění výuky hudební výchovy byla na naší škole vybudována speciální místnost- hudebna. Najdeme v ní vše, co je pro výuku potřebné klavír, doprovodné rytmické nástroje, různé zpěvníky, hudební přehrávač, různá CD a spoustu dalších pomůcek. Velkým přínosem pro lepší kontakt mezi vyučujícím a žákem je, že v této místnos nejsou žádné lavice, pouze po obvodu vybudované dvoupatrové sezení pro žáky a uprostřed spoustu využitelného místa na různé činnos. TRADIČNÍ AKCE ŠKOLY Od pohádky k vědě den otevřených dveří pro předškoláky a rodiče. Činnos pro dě, pohoda pro rodiče. Eduka vně s mulační skupiny - deset lekcí předškolní výchovy, určený dětem a jejich rodičům před nástupem do školy. Návod, jak snadněji a bez velkého stresu zvládnou nástup do školy. Sběrové akce - koná se dvakrát za školní rok sběr starého papíru. Nejlepší sběrači jsou pak odměněni věcnými cenami nebo společnými výlety. Ročně škola odevzdá kolem 14 tun starého papíru. Školní ples - pořádá škola v lednu, učitelé i žáci se podílí na tvorbě kulturního programu, nácviku polonézy, přípravě tomboly Divadla - oblíbené zájezdy do divadla pro dě mladší v dopoledních hodinách a pro žáky2.stupně ve večerních hodinách. Zájezdů se rádi účastní i rodiče Poznávací zájezdy do Anglie - pro žáky2.stupně. Užitečné seznámení s kulturou a životem země. Prak cké setkání s jazykem, který studují. Návštěvy sousedních zemí v rámci exkurzí a zájezdů (Polsko, Rakousko) Drakiáda - podzimní akce rodičů a dě z1. a 2. tříd Pexesiáda - souboj rodičů a dě, kdo má lepší paměť. Akce školní družiny. Školou chodí Mikuláš - nejen doma, ale i ve škole se každý rok objeví Mikuláš se svým doprovodem Vánoční jarmark krásné akce pro veřejnost, oživí a připomenou staré lidové tradice Plavání - plavecký dese hodinový kurz pro dě z1.tříd. Dě ve druhých a tře ch třídách plavou v rámci výuky TV Spolupráce s MŠ - společné akce a vzájemné návštěvy dě Učebna anglického jazyka Učebny slouží pro výuku anglič ny. Výhodou je, že stabilní umístění pomůcek a moderní technika v těchto místnostech (interak vní tabule, televize

8 AKCE ŠKOLY JAKO SOUČÁST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRA- MU, PODPORUJÍCÍ ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Pobyt v přírodě s výukou - Žáci 3. ročníků tradičně vyjíždí na týdenní pobyt v přírodě do oblíbených rekreačních lokalit (Beskydy, Hostýnské vrchy, Chřiby, Jeseníky, apod.) Lyžařský výcvikový kurz - Žáci7.ročníků absolvují metodický výcvikový kurz lyžování (všech úrovní) Výběrový lyžařský kurz Pro žáky tříd. Kurz je určen žákům se základy lyžování na další zdokonalování techniky. Letní sportovní kurz - Cyklis cká novinka, která zavede starší žáky do krásného prostředí Chřibů. Třídní exkurze, besedy a výlety PROJEKTOVÁ VÝUKA Velmi moderní záležitost - Výuka napříč předměty Preven vní program Hasík Projekty školy podporující zdraví dě Ovoce a zelenina do škol 2 krát za měsíc dostanou dě zdarma dávku čerstvého ovoce a zeleniny. ŠKOLNÍ ČASOPIS OČKO - časopis, který mapuje život školy, především školní akce, kterých se naši žáci účastní - během celého školního roku žáci píší své postřehy z událos, které se týkají jejich třídy, které posléze spolu s redaktory z řad učitelů upraví a doplní fotografiemi - vychází 1x ročně, vždy na konci školního roku - pro žáky školy zdarma Projektové dny - Staň se tygrem (prevence pro škodlivým látkám) - Ze života Policie ČR - Dopravní výchova (cesta do školy, dopravní hřiště, průkaz cyklisty) - Zvířata a lidé (asistence psů u pos žených lidí) - Den s handicapem (spolupráce organizací Podané ruce) - Péče o zdraví a první pomoc - Naše smysly - Ekologická výchova třídění odpadu, čistý vzduch a čistá voda Malí a velcí Celoroční projekt o spolupráci našich nejmenších a nejstarších žáků Tvořivé dílny pro dě a rodiče Oblíbená setkání s výsledkem společného výrobku Třídní exkurze, besedy a výlety

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Základní škola Javorník, okres Jeseník ŠKOLA NA KONCI SVĚTA, PŘESTO NA ZAČÁTKU OBSAH 1. Identifikační údaje... 1

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od 1.9.2014 (Jednotlivé části dokumentu jsou

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen-edu.cz 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola brána do života 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Základní informace... 4 2.2. Popis budovy... 4 2.3. Vybavení školy... 4 2.4. Možnosti školy... 5 2.5. Charakteristika pedagogického

Více

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost

1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost 1. Identifikační údaje... 1 2. Charakteristika školy a ŠVP... 2 2.1 Charakteristika školy... 2 2.1.1 Historie školy... 2 2.1.2 Úplnost a velikost školy... 2 2.1.3 Vybavení školy... 2 2.1.4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny

Koncepce školy. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Trhové Sviny MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY Nové Město 228, 374 01 Trhové Sviny, TEL/FAX: 386322726, I: 60076518, REDIZO: 600022226, www.zspssviny.cz, e-mail: skola@zspssviny.cz Koncepce

Více

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním.

Základní škola. genpor. Františka Peřiny DOMINO. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motto : Leťte s námi za vzděláním. Základní škola genpor. Františka Peřiny DOMINO Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto : Leťte s námi za vzděláním. Platnost od : 1. září 2010 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro základní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DAMNÍKOV, DAMNÍKOV čp. 25 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola a mateřská škola Damníkov

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA AKTIVNÍHO UČENÍ zpracovaný podle RVP ZV č.j. MSMT-2647/2013-210 platný od 1. 9. 2013 2. verze č.j. 510/2013 Základní škola a Mateřská škola Nymburk,

Více

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Karla staršího ze Žerotína Bludov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost od 3.9.2007 Mgr. Ilona Křivohlávková ředitelka školy 1 2 Obsah: 1. Identifikační údaje... 5 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motto: Je ti odpuštěno, když nemůžeš, ale ne, když nechceš. H. Ibsen Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Verze VIII Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1 OFICIÁLNÍ NÁZEV ŠVP... 5 1.2 ÚDAJE

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 Školní vzdělávací prgram Vzdělání pro budoucnost Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j.: 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST zpracovaný dle Rámcového

Více

CESTA KE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145

CESTA KE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ CESTA KE VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN II, KAMENICKÁ 1145 Platnost programu od: 01.09. 2013 Č.j.: 1/1/2013SVP ZPRACOVÁNO PODLE RVP ZV OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více