Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání, vize, mise 4 Profil společnosti 5 Údaje o základním kapitálu 9 Majetkové účasti 9 Bankovní úvěry a dluhopisy 10 Finanční ukazatele 11 Představenstvo 13 Dozorčí rada 14 Management MEGA a.s. 15 Vývoj počtu zaměstnanců firem skupiny MEGA 16 Organizační struktura firem skupiny MEGA 17 Hlavní obory činnosti 19 Divize membránových procesů 19 Divize povrchových úprav 24 Divize ekologie a sanací 28 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok Cíle a strategie společnosti 33 Zpráva z jednání dozorčí rady 34 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 35 Seznam uzavřených smluv mezi propojenými osobami 38 Rozhodnutí jediného akcionáře o schválení účetní závěrky za rok Kontaktní údaje 46 Přílohy Zpráva auditora 48 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 2

3 Úvodní slovo Vážení obchodní partneři, milí spolupracovníci, dosažené výsledky roku 2013 dokazují, že společnost MEGA a.s. má pozitivní trend vývoje. Těchto výsledků se podařilo dosáhnout zejména díky přispění všech členů vedení společnosti i všech jejích zaměstnanců. Velice důležitá je skutečnost, že se jedná nejen o rozvoj mateřské společnosti MEGA a.s., ale také o rozvoj dceřiných společností jako jsou: MEGA-TEC s.r.o., MemBrain s.r.o. a OOO MEGA ProfiLine. K zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti všech společností skupiny MEGA byla zpracována střednědobá strategie pro období Strategie jednoznačně definuje jednotlivé směry rozvoje všech společností, zodpovědnosti a základní ekonomické ukazatele, kterých musí být v jednotlivých letech dosaženo. V cílovém roce 2018 je předpokládán celkový obrat všech společností skupiny MEGA okolo 1,2 miliardy korun. Společnost MEGA a.s. dále rozvíjí tři své základní směry, kterými jsou Membránový program, Povrchové úpravy a Ekologické služby. V oblasti membránových procesů se chceme více zaměřit na speciální aplikace elektromembránových procesů a na takzvané integrované procesy, což je pro nás kombinace elektromembránových a jiných membránových či klasických procesů. V oblasti povrchových úprav rozšiřujeme portfolio výrobků a služeb, v oblasti ekologie a sanací je naším trendem rychlý převod výzkumných výsledků do komerčně úspěšné praxe. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, jehož požadavky jsme připraveni plnit v nejvyšší kvalitě a v požadovaném čase se zřetelem na ochranu životního prostředí jako jednu z hlavních priorit naší práce. Ing. Luboš Novák, CSc. majitel firmy Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 3

4 Poslání, vize, mise Vize pro Membránový program Vize pro Povrchové úpravy Vize pro Ekologické služby Stát se celosvětově působící a finančně stabilní společností, jež nabízí svým zákazníkům ta nejlepší technologická řešení na bázi elektromembránových a integrovaných membránových procesů s maximálním důrazem na zpětné využití surovin (realizace bezodpadových technologií) a ochranu životního prostředí. Stát se leadrem kataforetických a dalších moderních technologií povrchových úprav v České a Slovenské republice. Stát se uznávanou firmou propojující komerční a akademickou sféru v oblasti pokročilých sanačních technologií v České republice. Základní kameny k dosažení vize Cílený a rychlý výzkum a vývoj Silný inženýring a know-how Celosvětová působnost Vedoucí firma v inovacích v oblasti membránových procesů. Firma dodávající komplexní řešení, nejen pouze procesy. Firma se silnou distribuční sítí a podporou strategických partnerů. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

5 Profil společnosti Historie společnosti Historie akciové společnosti MEGA se píše od poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy byly v rámci tehdejšího Československého uranového průmyslu zřízeny Ústřední laboratoře ČSUP, jež řešily problematiku dopadu uranové těžby a jejího následného zpracování na životní prostředí. V rámci této jednotky vznikla skupina, která se pod vedením Ing. Luboše Nováka, CSc., současného generálního ředitele, jediného člena představenstva a zároveň majitele společnosti, začala věnovat problematice čištění vod a průmyslových roztoků s použitím membránových technologií. V roce 1985 byla vyrobena první heterogenní membrána jako základní komponenta vlastní technologie. Laboratoře prošly před procesem kupónové privatizace fází samostatného státního podniku. Od roku 1992 působí na trhu firma MEGA jako ryze česká, soukromá, akciová společnost. Přestože již od počátku byl jasný hlavní strategický směr rozvoje společnosti orientovaný na problematiku čištění a úpravy vod (speciálně membránovými procesy), hledala společnost další uplatnění i v jiných oblastech ochrany životního prostředí, čímž postupně rozšiřovala portfolio nabízených služeb. Předchozí zkušenosti byly využity pro vlastní produkci a dle potřeb a přání zákazníků se začaly vyrábět kompletní technologické celky. Dlouhodobě je firma aktivní ve třech oblastech, ve kterých poskytuje kompletní dodávky kvalitních technologií a komplexní služby. Jedná se obecně o: 1. Membránové procesy (separace kapalin, plynů) V rámci tzv. membránového programu se jedná o hlavní podnikatelskou aktivitu společnosti MEGA a.s., a to o dodávky vlastních výrobků (ionto-výměnných membrán, rozdělovačů, membránových zařízení vyrobených přímo ve výrobním zázemí firmy MEGA) a kompletních technologií separačních membránových procesů (elektromembránových či hybridních) na bázi vlastního know-how. V tomto oboru patří MEGA a.s. ke světovým lídrům. Veškeré výrobky a technologie dodávané firmou MEGA a.s. jsou výsledkem práce vlastní výzkumněvývojové základny a odpovídají nejmodernějším poznatkům a znalostem oboru. 2. Povrchové úpravy materiálů V oboru povrchových úprav se jedná o poskytování komplexního technicko-logistického servisu zákazníkům segmentu, na němž dlouhodobě zastupujeme světového výrobce barev, firmu PPG, jejíž produkty GI (General Industry) se používají v řadě lakoven v České a Slovenské republice. 3. Ekologické služby. MEGA a.s. je inovativní, flexibilní a neustále se rozvíjející, středně velká, privátní česká společnost s jasnou vlastnickou strukturou a s více než dvacetiletou tradicí. V oblasti takzvaných ekologických služeb se v poslední době orientujeme zejména na propojení komerční a akademické sféry v oblasti pokročilých sanačních technologií. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

6 Cílem společnosti je dále rozvíjet jednak vlastní aktivity, a jednak aktivity svých dceřiných společností (MEGA-TEC s.r.o., OOO MEGA-ProfiLine, MemBrain s.r.o., OOO MEGA Ukrajina) takovým způsobem, aby docházelo k maximálním vzájemným synergickým efektům a k posílení pozice celé skupiny na domácím i zahraničním trhu. Zvláštní důraz je v tomto směru kladen na inovační a technický pokrok, ke kterému by měl přispět zejména další rozvoj dceřiné společnosti MemBrain s.r.o. Tým vysoce kvalifikovaných odborníků společnosti MEGA a.s. je dlouhodobým leaderem v oblasti membránových procesů v České republice. MEGA a.s. je členem Evropské membránové společnosti (EMS) a Mezinárodní odsolovací asociace (IDA). V současné době se v oblasti membránových procesů stává i velmi respektovanou firmou na zahraničních trzích. Generální ředitel MEGA a.s. je jako zakladatel elektromembránových procesů v ČR zároveň i prezidentem České membránové platformy (CZEMP). V roce 2007 získal v projektu na podporu vědecké a technické inteligence ocenění Česká hlava v kategorii Invence za výzkum a vývoj ionexových membrán pro membránové procesy v ekologických i výrobních aplikacích. Dosud výkonně řídí chod společnosti a aktivně se věnuje popularizaci oboru membránových separací. MEGA a.s. spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť v oblasti membránových procesů, s nimiž se podílí na řešení projektů v rámci Evropské unie. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a odbornými pracovišti, konkrétně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Pardubice, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, Technickou univerzitou v Liberci, Vysokou školou báňskou v Ostravě, Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem výzkumu v Řeži, s nimiž řeší řadu projektů. V oblasti řešení a vedení projektů má bohaté zkušenosti. Spolupracuje rovněž s řadou významných zahraničních firem jako s preferovanými partnery (Veolia Water, GEA, Novasep, TetraPak, SPX a PPG). Nabídka řešení problémů jednotlivých klientů je komplexním souborem veškerých nutných kroků a opatření. Jedná se o monitoring stavu, nabídku optimálního řešení, dodání finální technologie, dozorování procesu, záruky a odpovědnost za navržené řešení. Zákazníky jsou velké průmyslové tuzemské i zahraniční společnosti, malí i střední podnikatelé, ale i města a obce. Je samozřejmé, že všem zákazníkům poskytujeme i potřebné legislativní poradenství. MEGA a.s. je ve všech směrech společností, která poskytuje komplexní servis s odpovědným přístupem k zákazníkovi. Za významný moment v rámci existence MEGA a.s. je považováno rozhodnutí o vlastním prověření přístupu k zákazníkům. Jedná se o náročné požadavky, po jejichž splnění byly společnosti uděleny certifikáty dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, což byly další kroky k postupnému budování pozice na trhu. Procesy i výrobky firmy MEGA a.s. byly úspěšně certifikovány nejen dle standardů ISO, ale i např. dle GOST-R pro Ruskou federaci. V roce 2013 byl firmě MEGA a.s. za intenzivní zvyšování kvality svých systémů a služeb propůjčen společností TÜV SÜD Czech s.r.o. Certifikát výjimečnosti. Certifikát výjimečnosti a certifiáty ISO 9001, ISO a OHSAS Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

7 Profil společnosti Sídlo, pracoviště a pobočky, dceřiné společnosti a obchodní zastoupení MEGA a.s. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

8 Profil společnosti Základní údaje Obchodní jméno MEGA a.s. Sídlo společnosti Drahobejlova 1452/54, Praha 9 Právní forma akciová společnost IČ Předmět podnikání: Kompletní přehled všech předmětů podnikání je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Níže uvedené předměty podnikání jsou pouze zkráceným výběrem hlavních činností společnosti. Vědecká a výzkumná činnost týkající se membránových procesů, životního prostředí, úpravnictví a hydrometalurgie, podzemního vyluhování, ložiskové geologie, čištění důlních a technologických vod a roztoků a speciálních technologií, vývoje a služeb v analytických metodách organické a anorganické chemie včetně zkoušení, výroba výrobků prostřednictvím ionexových a plastikářských technologií, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, zpracování gumárenských směsí, stavba strojů s mechanickým pohonem, projektování elektrických zařízení, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, podnikání v oblasti nakládání s odpady, geologické práce, posuzování vlivů na životní prostředí, projektová činnost ve výstavbě. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

9 Profil společnosti Údaje o základním kapitálu Základní kapitál činí Kč. Základní kapitál je tvořen akciemi o jmenovité hodnotě Kč na jméno. Akcie Dne 5. března 2013 bylo rozhodnuto o změně formy akcií společnosti na akcie na jméno. Bylo vydáno pět hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie takto: jedna hromadná listina nahrazující akcií, jedna hromadná listina nahrazující akcií, tři hromadné listiny nahrazující akcií. Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrované. Akcionáři Majoritní vlastník Ing. Luboš Novák, CSc. se 100% podílem na základním jmění vlastní akcií o jmenovité hodnotě Kč. Majetkové účasti společnost obor činnosti % základní kapitál MEGA-TEC s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem dodávky technologií v oblasti elektroforézy a úpravy vod CZK OOO MEGA ProfiLine Stavropol, Rusko MemBrain s.r.o. Stráž pod Ralskem dodávky technologických celků na bázi membránových procesů zejména pro potravinářství (mlékárenství) řešení výzkumných a vývojových projektů a efektivní transfer výsledků výzkumu do průmyslové praxe RUB CZK Katalis Group s.r.o. Praha zprostředkování obchodu a služeb CZK MEGA a.s. jako hlavní podílník ve všech společnostech je připravena podporovat podnikání ve všech uvedených dceřiných společnostech mimo společnost Katalis Group s.r.o. V loňském roce byl navázán kontakt s dalšími podílníky ve skupině Katalis Group s.r.o. ohledně narovnání závazků vůči společnosti MEGA a.s. Byla učiněna dohoda o narovnání s cílem získat významnou zakázku na trhu v Ruské federaci. Dále bylo dohodnuto o nepokračování další spolupráce a ukončení činnosti společnosti v roce Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

10 Ekonomika a finance Bankovní úvěry a dluhopisy MEGA a.s. neustále snižuje svoji závislost na bankovních ústavech v případě provozního financování. Čerpání cizích zdrojů však předpokládá v případě realizace budoucích investičních či jiných strategických záměrů. Hlavními bankami, se kterými společnost v roce 2013 spolupracovala, byly banky ČSOB a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro zajištění limitů na provozní financování a závazkových limitů, které bude společnost nadále držet pro případ výkyvu zakázkové činnosti jako případnou rezervu. Povinností všech společností v rámci skupiny MEGA je udržovat dobré vztahy s uvedenými bankovními ústavy, řádně a včas plnit podmínky vyplývající z úvěrových smluv a jiných dohod, aby do budoucna nebylo ohroženo financování v případě vzniklé potřeby. Snahou společnosti MEGA a.s. je hledat optimální strukturu financování, které neohrožuje stabilitu a zároveň zvyšuje výkonnost a efektivitu podnikání. Stávající vztahy v rámci bankovního sektoru vyhovují svými nastavenými podmínkami. Změna však není vyloučena v případě nutnosti optimalizace nákladů, jakými jsou např. bankovní poplatky, které nejsou svojí výší zanedbatelným typem nákladů. Další snahou je využívat profesionálních služeb v oblasti financování projektů pro zahraniční subjekty z oblastí jakou jsou Bělorusko, státy Ruské fedarace či SNS, kde případné financování zajišťuje konkurenční výhodu pro odběratele a podporuje export společností ve skupině MEGA a.s. Seznam úvěrů a) Víceúčelové úvěrové linky krátkodobého a střednědobého financování ve struktuře: Kontokorentní úvěr Limit pro treasury operace Závazkový limit b) Investiční úvěr Společnost využívá provozní financování jako případnou rezervu a pro krytí případných kurzových změn. V roce 2013 došlo k uzavření smlouvy o investičním úvěru, který byl použit na financování nákupu technologického zařízení na výrobu a montáž nově vyvinutých modulů, jejichž prodej bude zahájen v roce Závazkové limity jsou používány na vystavování záruk za zálohové platby a také jako performance bond. V rámci skupiny je jasně plněná úvěrová politika, jejíž dodržování je základem pro udržení finanční stability.v případě potřeby je povoleno financování dceřiných společností ze strany MEGA a.s. Takto jsou využívány levné zdroje vyplývající ze silného postavení MEGA a.s. u poskytovatelů zdrojů zejména bank. Případné navyšování zdrojů financování bude zvažováno pouze v souvislosti se schválenou strategií zejména na podporu inovačních aktivit nebo na možné zvýšení zakázkové zajištěnosti, které by firma nebyla schopna pokrýt z vlastních zdrojů nebo v případných změnách platebních podmínek dodavatelů či odběratelů. Nadále bude optimalizována finanční struktura pro podporu zvyšování výkonnosti společností v celé skupině MEGA a.s. se zaměřením na omezování případných kurzových nebo teritoriálních rizik. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 10

11 Ekonomika a finance Finanční ukazatele skupina/ukazatele ROA 2,31 % 7,53 % 7,22 % 10,47 % 17,22 % ROE 2,00 % 11,20 % 10,37 % 14,12 % 22,16 % ROS 0,72 % 4,96 % 4,16 % 6,42 % 11,34 % Tržby za prodej zboží [tisíce Kč] Tržby za služby a vlastní výrobky [tisíce Kč] EBIT Běžná likvidita 1,35 1,35 1,58 1,70 2,14 Stupeň zadluženosti 48,88 % 48,07 % 43,74 % 41,31 % 38,35 % Úrokové krytí 4,16 20,09 19,09 33,92 92,55 Průměrný roční počet zaměstnanců Tržby na zaměstnance [Kč] Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 11

12 Ekonomika a finance Ekonomické a finanční ukazatele potvrzují správně nastavený trend ve zlepšování výkonnosti firmy MEGA a.s. Vlastník společnosti se opět rozhodl reinvestovat celý vytvořený zisk do společnosti. Toto rozhodnutí částečně snižuje hodnoty ROE, ale přesto se růst zvýšil o téměř sedm procentních bodů, což dokazuje zvyšování efektivity podnikání celé společnosti. Hodnota ROA na úrovni % je minimální cílová hodnota společnosti, kterou bude nutné udržet i v následujícím období, a to i vzhledem ke zpětným reinvesticím zejména do oblasti výzkumu a vývoje, které je pro následující období určeno na úrovni deseti procent z provozního zisku společnosti. Celkové zvýšení efektivity podnikání bylo dosaženo v závislosti na dosažené tržby a efektivními interními změnami procesů v rámci celé společnosti. Do budoucna je nutností porovnávat dosažené hodnoty ukazatelů s nejlepšími podniky v daném nebo podobném oboru. Firma dokázala meziročně zvýšit tržby o více jak devatenáct procent. Tržby za zboží se meziročně zvýšily o více jak osm procent a tržby v oblasti prodeje služeb vlastních výrobků o více jak třicet procent. Pro společnost se jedná o pozitivní výsledek, a to zejména v oblasti tržeb za vlastní výrobky a služby, a rok 2013 se zařadil mezi nejlepší roky v historii společnosti ve všech oborech. Tržby v kategorii služeb a vlastních výrobků společnost podporuje investiční politikou zejména do výzkumně-vývojových aktivit a dále by měly růst vyšším tempem než tržby za zboží v závislosti na schválené střednědobé strategii společnosti. Finanční stabilita společnosti je prezentována ukazateli: běžná likvidita, stupeň zadluženosti a úrokovým krytím. V meziročním porovnání opět došlo ke kladné změně uvedených hodnot. Běžná likvidita je nad doporučenou hranicí 1,5 a celkově v rámci hodnocených období vykazuje meziroční růst až k současné hodnotě 2,14. I přes mírné snižování ekonomické efektivnosti bude zvyšován podíl v hotovosti z důvodů snižování rizik pro případ dalšího poklesu ekonomického cyklu. Dalším omezováním rizika bylo snižování stupně zadluženosti, meziročně o téměř tři procentní body a to i přes zvyšování tržeb, které s sebou nesou ve většině případů zvyšování závazků. Společnost prozatím nemá problém s vymáháním svých pohledávek a i toto se kladně projevuje v pozitivním cash flow společnosti. Firma plní včas všechny své závazky. Stupeň zadlužení se postupně snižuje a to i přes nízké náklady na cizí zdroje cílem je udržet finanční stabilitu společnosti a připravit se na další vyvolané investice. Jedním z důvodů pro využívání cizích úvěrových zdrojů (zejména provozního financování) je optimalizace kurzových změn vyvážená přirozeným hedgingem. Hodnota úrokového krytí opět potvrdila nízké náklady na financování podniku z cizích zdrojů v porovnání s vytvořeným ziskem. Uvedený trend svědčí také o nízkých úrokových sazbách poskytovaných společnosti MEGA a.s. úvěrovými bankami a nízké potřebě společnosti se zadlužovat. Zvyšující se meziroční nárůst zaměstnanců je v souladu s přijatou strategií v závislosti na efektivitě podnikání v celé společnosti. Společnost se zaměřuje u zaměstnanců na zvyšování intenzivního a nikoli extenzivního růstu. Do společnosti jsou přijímáni zaměstnanci s kvalifikací na membránové procesy. Najímaní kvalitní zaměstnanci by měli do budoucna zvýšit efektivitu nastavených procesů a zajistit pružné reagování na požadavky zákazníků. V roce 2013 MEGA a.s. obdržela TOP certifikát a patří mezi dvě procenta nejlepších českých a slovenských společností, které si udržely hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě MEGA a.s. Company ID: , D&B D-U-N-S Number /08/2014 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 12

13 Personalistika Představenstvo Ing. Luboš Novák, CSc. jediný člen představenstva, generální ředitel od června 2014 Statutární ředitel a předseda správní rady V roce 1971 ukončil studium na VŠCHT Praha se specializací fyzikální chemie, obor technická analytická a fyzikální chemie. V letech absolvoval řádnou vědeckou aspiranturu. V letech pracoval jako dělník v SCHZ Lovosice. Od roku 1972 do 1976 pracoval ve VÚAnCH Ústí nad Labem jako vědecký aspirant a poté samostatný výzkumný pracovník. Prvního června 1976 nastoupil do Výzkumného ústavu uranového průmyslu, kde absolvoval kurz Technologie zpracování uranových rud ( ) a následně postgraduální studium na VŠCHT Praha Technologie vody ( ). Ve VÚ ČSUP pracoval nejprve jako řadový výzkumný pracovník, později jako vedoucí výzkumný pracovník a vedoucí střediska ochrany životního prostředí, od roku 1981 jako vedoucí střediska membránových procesů. Postupně se vypracoval až na ředitele státního podniku (1990). Prvního února 1993 byl jmenován do funkce generálního ředitele MEGA a.s., kterou vykonává dodnes. Od dubna 1995 je také předsedou představenstva MEGA a.s. V této funkci rovněž působí dosud. Je autorem nebo spoluautorem více než dvaceti patentů, zejména v oboru membránových procesů, je autorem a spoluautorem více než 150 výzkumných zpráv. Ing. Luboš Novák, CSc. je zakladatelem elektromembránových procesů v České republice, prezidentem České membránové platformy a držitelem ocenění Česká hlava V roce 2007 byla udělena Ing. Luboši Novákovi, CSc., generálnímu řediteli MEGA a.s. cena Česká hlava za výzkum a vývoj ionexových membrán. Ocenění Česká hlava v kategorii Invence 2007 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 13

14 Dozorčí rada Ing. Jiří Truhlář předseda dozorčí rady V roce 1991 ukončil studium na SZeŠ Česká Lípa s vyznamenáním. V roce 1991 nastoupil do České spořitelny na obsluhu fyzických osob. V roce 1994 přešel do ČSOB a.s., kde se soustředil na specializaci Burzy cenných papírů a správu portfolia VIP klientů. V roce 2002 byl jmenován ředitelem pobočky ČSOB a.s. Česká Lípa. Následně byl jmenován náměstkem regionálního ředitele pro region Ústí nad Labem a zařadil se mezi TOP 300 manažerů ČSOB a.s. V červnu 2011 úspěšně ukončil studium na vysoké škole s titulem inženýr ekonomie. Dne 1. listopadu 2006 nastoupil na pozici ředitele pro ekonomiku a finance do MEGA a.s. Předsedou dozorčí rady byl jmenován dne 18. června Mgr. Michal Hejral místopředseda dozorčí rady V roce 2003 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V září 2003 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Šmídek a Ulmann v Liberci, po absolvování tříleté praxe složil advokátní zkoušku. V prosinci 2006 nastoupil do MEGA a.s. jako personální ředitel, podnikový právník. Dne byl jmenován členem dozorčí rady. V současné době zastává pozici podnikového právníka. Anna Jandošová vedoucí střediska, logistik Vystudovala SPŠO Prostějov. Od roku 1981 pracovala jako mistrová na OU Cvikov. V MEGA a.s. pracuje od roku 1994, nyní jako vedoucí střediska a logistik. Do dozorčí rady byla zvolena v roce Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 14

15 Management MEGA a.s. Ing. Luboš Novák, CSc. jediný člen představenstva, generální ředitel, ve firmě od roku 1975 RNDr. Jaroslav Hrabal ředitel Divize ekologie a sanací, ve firmě od roku 1984 Ing. Miroslav Matuška ředitel Divize povrchových úprav, ve firmě od roku 1992 Ing. Libor Nejedlý ředitel Divize membránových procesů, ve firmě od roku 1996 Mgr. Světlana Adamová ředitelka Odboru správních služeb, ve firmě od roku 2001 Ing. Jiří Truhlář ředitel Odboru ekonomiky a financí, předseda dozorčí rady, ve firmě od roku 2006 Erik Kovář představitel managementu pro Integrovaný systém řízení, ve firmě od roku 2012 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 15

16 Vývoj počtu zaměstnanců firem skupiny MEGA Společnosti ve skupině MEGA patří mezi významné zaměstnavatele, zejména v regionu Stráž pod Ralskem. Jejich cílem je stát se jedním z vyhledávaných zaměstnavatelů v regionu. Společnost nabízí stabilitu zaměstnání a jistotu budoucnosti. Podporuje zvyšování kvalifikace a kariérní růst klíčových zaměstnanců. Z celkového počtu 233 zaměstnanců skupiny MEGA jich pracovalo v roce 2013 v mateřské společnosti 140. Průměrný věk byl 41 let. Muži byli zastoupeni 64 %, ženy 36 %. Nejmenším členem skupiny z pohledu počtu zaměstnanců byl se svými patnácti zaměstnanci MEGA-TEC, nejnižší věkový průměr byl v ruské dceřiné společnosti MEGA ProfiLine třicet let, kde byl zároveň téměř vyrovnaný podíl mezi muži a ženami (55 % mužů a 45 % žen). V rámci zvyšování spokojenosti zaměstnanců bylo v roce 2013 rozhodnuto o implementaci takzvaného cafeteria systému jako nového prvku motivace a odměňování. Struktura zaměstnanců mateřské společnosti MEGA a.s. (140 zaměstnanců) 37 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Nábor vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v oboru membránových technologií probíhá ve skupině MEGA kontinuálně. 36 % žen 64 % mužů Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 16

17 Organizační struktura firem skupiny MEGA Dělení po firmách MEGA a.s. MEGA-TEC s.r.o. OOO MEGA ProfiLine OOO MEGA Ukraine MemBrain s.r.o. Dělení podle programů Membránový program Divize membránových procesů MEGA a.s. MemBrain s.r.o. OOO MEGA ProfiLine OOO MEGA Ukraine MEGA-TEC s.r.o. Povrchové úpravy Divize povrchových úprav MEGA a.s. MEGA-TEC s.r.o. Ekologické služby Divize ekologie a sanací MEGA a.s. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 17

18 Organizační struktura společnost MEGA a.s. MEGA a.s. Představenstvo Dozorčí rada Generální ředitel Správa společnosti Divize membránových procesů Divize povrchových úprav Divize ekologie a sanací Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 18

19 Hlavní obory činnosti Membránový program Divize membránových procesů (DMP) DMP řídí a vede od roku 2002 Ing. Libor Nejedlý. Ve firmě pracuje od 24. června Divize membránových procesů je exportně zaměřená, export tvoří cca 90% obratu divize, a působí na trhu pod vlastní obchodní značkou RALEX. Hlavním oborem podnikání jsou komplexní dodávky membránových technologií na bázi elektromembránových procesů od projektování technologického řešení přes vlastní výrobu iontovýměnných membrán a zařízení, instalaci, zprovoznění a následný záruční a pozáruční servis. Technologická řešení nachází uplatnění v různých odvětvích průmyslu jako je potravinářství, chemie, petrochemie, energetika a teplárenství, automobilový průmysl, atd. pro dětskou výživu tzv. produktu D90. Podařilo se samostatně proniknout např. na náročný trh Německa a zvítězit jako dodavatel elektrodialýzy pro světoznámou firmu Lactoprot Deutschland GmbH. Byly uzavřeny významné kontrakty s firmami z Lotyšska a Ukrajiny. Mezi další významné odběratele námi dodávané technologie demineralizace kyselé syrovátky patří i ruská největší mlékárenská skupina Wimm-Bill-Dann (součást PepsiCo), pro kterou jsme v roce 2013 dokončili montáž dvou zařízení EWDU v moskevském závodě Lianozovo. Získány byly rovněž četné projekty střední velikosti, ve kterých má MEGA největší konkurenční výhodu. Mlékárenství/DAIRY Rok 2013 byl pro segment DAIRY ve znamení vstupu na nové trhy a upevňování pozice spolehlivého dodavatele technologií na výrobu vysoce demineralizovaného syrovátkového prášku Instalace RALEX EWDU v A/S Preiļu siers, Lotyšsko Instalace RALEX EWDU v PepsiCo Wimm-Bill-Dann, Ruská federace Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 19

20 Trhem roku 2013 byla Ukrajina (prodej je realizován prostřednictvím pobočky MEGA Ukrajina). V průběhu roku byly instalovány celkem tři jednotky. Zákazníkem byl významný mlékárenský koncern Molochniy Alians. Nejdříve byla instalována menší jednotka RALEX EWDU P15 2 EDR-II/250 pro Jagotinskiy zavod a později dvě velké průmyslové jednotky RALEX EWDU 8 EDR-II/250 a RALEX EWDU 6 EDR-II/250 pro Zolotonoshskij zavod. Znalosti našich odborníků napříč všemi specializacemi (management, procesy, technologie, konstrukce, nákup, projektový management, obchod a marketing) se ještě více prohloubily. MEGA umí velmi dobře reagovat na náročné požadavky potravinářského průmyslu. Byly nastaveny podmínky pro urychlení rozvoje segmentu tzv. poprodejních služeb (After Sales), od kterého očekáváme do budoucna nárůst tržeb a zároveň šíření dobrého jména společnosti v oblasti uspokojení potřeb zákazníků. V roce 2013 byla na trh uvedena nová technologie RALEX EWDU 8 EDR-II/250, která umožnila navýšit kapacitu oproti dříve nejlépe prodávané jednotce RALEX EWDU 6 EDR-II/250 při zachování téměř stejných nákladů na provoz. Zároveň specialisté z oddělení konstrukce a technologie zapracovali na inovovaném hygienickém designu zařízení. Jednotka RALEX EWDU P15 2xEDR-II/250 pro Jagotinskiy zavod Jednotka RALEX EWDU 8 EDR-II/250 Všechny tyto novinky byly velmi pozitivně přijaty trhem a díky tomu se v roce 2014 očekává další významné navýšení obratu v segmentu DAIRY, který je v současné době klíčovým segmentem Divize membránových procesů jak z pohledu tržeb, tak i provozního zisku. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 20

21 Úprava vod/water V segmentu Úprava vod uzavřela firma MEGA a.s. kontrakt na dodávku stanice elektrodialýzy pro rafinérský závod Rosneft Achinskiy NPZ. Pomocí elektrodialýzy bude řešeno odsolení předčištěných procesních vod po membránovém bioreaktoru. Jedná se o první zakázku na jednoprůchodovou technologii RALEX EWTU TwinLine90 na ruském teritoriu. Stanice zahrnuje 24 elektrodialyzérů EDR-III/550 v uspořádání 12L/2S, které budou dohromady produkovat 500 m 3 /hod demineralizované vody. Vlastní montáž a zprovoznění proběhne v souladu s postupem prací na lokalitě v roce Mezi nové aplikace elektromembránových procesů, které jsou základem pro další rozvoj tržního segmentu Voda, patří bezesporu technologické řešení bezodpadového přepracování odpadního kondenzátu z výroby minerálních hnojiv, tzv. koncept AZOT. Toto unikátní technologické řešení přináší zákazníkovi kromě snížení objemů vypouštěných odpadních vod také snížení ztrát produktu (recyklace) a nový zdroj technologické vody (regenerace). Rosneft Achinskiy NPZ blokové schéma procesu s částí EDR dodávanou firmou MEGA a.s. Pohled na závod JSC Minudobreniya, Ruská federace Výrobní závod OJSC KuibyshevAtot, Ruská federace Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 21

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele podniku...5 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Historie LOM PRAHA s.p....10 Organizační struktura podniku...16 Ekonomický vývoj podniku...24 Obchodní činnost...27

Více

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006

ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 ŠkodaAuto SUSTAINABILITY REPORT 2005/2006 OBSAH Profil společnosti 5 Úvodní slovo předsedy představenstva Historie Strategie trvale udržitelného rozvoje Cíle společnosti Politika společnosti Škoda Auto

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 1999 Česká pojišťovna a.s. Centrála: Spálená 16 113 04 Praha 1 - Nové Město Česká republika Pracoviště centrály: Na Pankráci 121 140 00 Praha 4 Česká republika Telefon:

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012

PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. Výroční zpráva 2012 PPF banka a.s. (dále jen PPF banka nebo banka) je nedílnou součástí finanční skupiny PPF. Banka se zaměřuje zejména na poskytování

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s.

MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 1 2 MOTORPAL - ALL THE DIESEL NEEDS VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 MOTORPAL, a.s. 3 Základní informace o společnosti

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220

tel.: +420 315 701 111 tel.: +49 8457 926 234 fax: +420 315 720 110 fax: +49 8457 926 220 Výroční zpráva MERO ČR, a. s., Kralupy nad Vltavou za rok 2006 Kontakty: MERO ČR, a. s. MERO Pipeline GmbH Veltruská 748 dceřiná společnost 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg

Více

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Zpracovatel regionální přílohy Strategie inteligentní specializace České republiky pro území Libereckého kraje: Mgr. Jan Marek Poděkování Na přípravě a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko

VÝROČNÍ ZPRÁVA Norsko Česká republika Francie Indie Norsko Itálie CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208, 150 00 Praha 5, Tel.: +420 257 080 111, fax: +420 257 080 128 cetelem@cetelem.cz www.cetelem.cz Obsahová část: Public

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce...

Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Výroční zpráva 2011 Cokoliv Kamkoliv ČD Cargo, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce... Strategickým cílem akciové společnosti ČD Cargo je zachování vedoucí pozice na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce

Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce Výroční zpráva Rekordní rok Rok 2013 byl pro Hypoteční banku nejúspěšnějším rokem v celé její historii. Jsme si vědomi, že je to hlavně zásluhou kvalitní práce našich lidí. Poděkování patří také našim

Více

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE A.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÉ AEROLINIE JAKO VLAJKOVÝ LETECKÝ DOPRAVCE ČESKÉ REPUBLIKY ZAJIŠŤUJÍ SPOJENÍ Z HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY DO VĚTŠINY HLAVNÍCH MĚST V EVROPĚ A DO SEVERNÍ AMERIKY,

Více

Výroční zpráva 2014 Obsah

Výroční zpráva 2014 Obsah Výroční zpráva 2014 Obsah Základní údaje o společnosti Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2014 Předmět činnosti O společnosti

Více

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1

V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 0 VZ RSTS - 2010 1 Obsah Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Profil společnosti 8 Základní údaje 8 Historie a vývojové mezníky

Více

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu

KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu STRATEGIE HODNOTY LIDÉ VÝSLEDKY PERSPEKTIVY ČÍSLA A DATA Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2007 KB zajišťovala v roce 2007 služby pro 1,58 milionu klientů www.kb.cz Můj svět. Moje banka. Různí lidé,

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014. Datum publikování: 26. března 2015 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2014 Datum publikování: 26. března 2015 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 8 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více