Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo 3. Poslání, vize, mise 4. Profil společnosti 5. Údaje o základním kapitálu 9. Bankovní úvěry a dluhopisy 10. Finanční ukazatele 11"

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání, vize, mise 4 Profil společnosti 5 Údaje o základním kapitálu 9 Majetkové účasti 9 Bankovní úvěry a dluhopisy 10 Finanční ukazatele 11 Představenstvo 13 Dozorčí rada 14 Management MEGA a.s. 15 Vývoj počtu zaměstnanců firem skupiny MEGA 16 Organizační struktura firem skupiny MEGA 17 Hlavní obory činnosti 19 Divize membránových procesů 19 Divize povrchových úprav 24 Divize ekologie a sanací 28 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok Cíle a strategie společnosti 33 Zpráva z jednání dozorčí rady 34 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 35 Seznam uzavřených smluv mezi propojenými osobami 38 Rozhodnutí jediného akcionáře o schválení účetní závěrky za rok Kontaktní údaje 46 Přílohy Zpráva auditora 48 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 2

3 Úvodní slovo Vážení obchodní partneři, milí spolupracovníci, dosažené výsledky roku 2013 dokazují, že společnost MEGA a.s. má pozitivní trend vývoje. Těchto výsledků se podařilo dosáhnout zejména díky přispění všech členů vedení společnosti i všech jejích zaměstnanců. Velice důležitá je skutečnost, že se jedná nejen o rozvoj mateřské společnosti MEGA a.s., ale také o rozvoj dceřiných společností jako jsou: MEGA-TEC s.r.o., MemBrain s.r.o. a OOO MEGA ProfiLine. K zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti všech společností skupiny MEGA byla zpracována střednědobá strategie pro období Strategie jednoznačně definuje jednotlivé směry rozvoje všech společností, zodpovědnosti a základní ekonomické ukazatele, kterých musí být v jednotlivých letech dosaženo. V cílovém roce 2018 je předpokládán celkový obrat všech společností skupiny MEGA okolo 1,2 miliardy korun. Společnost MEGA a.s. dále rozvíjí tři své základní směry, kterými jsou Membránový program, Povrchové úpravy a Ekologické služby. V oblasti membránových procesů se chceme více zaměřit na speciální aplikace elektromembránových procesů a na takzvané integrované procesy, což je pro nás kombinace elektromembránových a jiných membránových či klasických procesů. V oblasti povrchových úprav rozšiřujeme portfolio výrobků a služeb, v oblasti ekologie a sanací je naším trendem rychlý převod výzkumných výsledků do komerčně úspěšné praxe. Naším hlavním cílem je spokojený zákazník, jehož požadavky jsme připraveni plnit v nejvyšší kvalitě a v požadovaném čase se zřetelem na ochranu životního prostředí jako jednu z hlavních priorit naší práce. Ing. Luboš Novák, CSc. majitel firmy Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 3

4 Poslání, vize, mise Vize pro Membránový program Vize pro Povrchové úpravy Vize pro Ekologické služby Stát se celosvětově působící a finančně stabilní společností, jež nabízí svým zákazníkům ta nejlepší technologická řešení na bázi elektromembránových a integrovaných membránových procesů s maximálním důrazem na zpětné využití surovin (realizace bezodpadových technologií) a ochranu životního prostředí. Stát se leadrem kataforetických a dalších moderních technologií povrchových úprav v České a Slovenské republice. Stát se uznávanou firmou propojující komerční a akademickou sféru v oblasti pokročilých sanačních technologií v České republice. Základní kameny k dosažení vize Cílený a rychlý výzkum a vývoj Silný inženýring a know-how Celosvětová působnost Vedoucí firma v inovacích v oblasti membránových procesů. Firma dodávající komplexní řešení, nejen pouze procesy. Firma se silnou distribuční sítí a podporou strategických partnerů. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

5 Profil společnosti Historie společnosti Historie akciové společnosti MEGA se píše od poloviny sedmdesátých let minulého století, kdy byly v rámci tehdejšího Československého uranového průmyslu zřízeny Ústřední laboratoře ČSUP, jež řešily problematiku dopadu uranové těžby a jejího následného zpracování na životní prostředí. V rámci této jednotky vznikla skupina, která se pod vedením Ing. Luboše Nováka, CSc., současného generálního ředitele, jediného člena představenstva a zároveň majitele společnosti, začala věnovat problematice čištění vod a průmyslových roztoků s použitím membránových technologií. V roce 1985 byla vyrobena první heterogenní membrána jako základní komponenta vlastní technologie. Laboratoře prošly před procesem kupónové privatizace fází samostatného státního podniku. Od roku 1992 působí na trhu firma MEGA jako ryze česká, soukromá, akciová společnost. Přestože již od počátku byl jasný hlavní strategický směr rozvoje společnosti orientovaný na problematiku čištění a úpravy vod (speciálně membránovými procesy), hledala společnost další uplatnění i v jiných oblastech ochrany životního prostředí, čímž postupně rozšiřovala portfolio nabízených služeb. Předchozí zkušenosti byly využity pro vlastní produkci a dle potřeb a přání zákazníků se začaly vyrábět kompletní technologické celky. Dlouhodobě je firma aktivní ve třech oblastech, ve kterých poskytuje kompletní dodávky kvalitních technologií a komplexní služby. Jedná se obecně o: 1. Membránové procesy (separace kapalin, plynů) V rámci tzv. membránového programu se jedná o hlavní podnikatelskou aktivitu společnosti MEGA a.s., a to o dodávky vlastních výrobků (ionto-výměnných membrán, rozdělovačů, membránových zařízení vyrobených přímo ve výrobním zázemí firmy MEGA) a kompletních technologií separačních membránových procesů (elektromembránových či hybridních) na bázi vlastního know-how. V tomto oboru patří MEGA a.s. ke světovým lídrům. Veškeré výrobky a technologie dodávané firmou MEGA a.s. jsou výsledkem práce vlastní výzkumněvývojové základny a odpovídají nejmodernějším poznatkům a znalostem oboru. 2. Povrchové úpravy materiálů V oboru povrchových úprav se jedná o poskytování komplexního technicko-logistického servisu zákazníkům segmentu, na němž dlouhodobě zastupujeme světového výrobce barev, firmu PPG, jejíž produkty GI (General Industry) se používají v řadě lakoven v České a Slovenské republice. 3. Ekologické služby. MEGA a.s. je inovativní, flexibilní a neustále se rozvíjející, středně velká, privátní česká společnost s jasnou vlastnickou strukturou a s více než dvacetiletou tradicí. V oblasti takzvaných ekologických služeb se v poslední době orientujeme zejména na propojení komerční a akademické sféry v oblasti pokročilých sanačních technologií. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

6 Cílem společnosti je dále rozvíjet jednak vlastní aktivity, a jednak aktivity svých dceřiných společností (MEGA-TEC s.r.o., OOO MEGA-ProfiLine, MemBrain s.r.o., OOO MEGA Ukrajina) takovým způsobem, aby docházelo k maximálním vzájemným synergickým efektům a k posílení pozice celé skupiny na domácím i zahraničním trhu. Zvláštní důraz je v tomto směru kladen na inovační a technický pokrok, ke kterému by měl přispět zejména další rozvoj dceřiné společnosti MemBrain s.r.o. Tým vysoce kvalifikovaných odborníků společnosti MEGA a.s. je dlouhodobým leaderem v oblasti membránových procesů v České republice. MEGA a.s. je členem Evropské membránové společnosti (EMS) a Mezinárodní odsolovací asociace (IDA). V současné době se v oblasti membránových procesů stává i velmi respektovanou firmou na zahraničních trzích. Generální ředitel MEGA a.s. je jako zakladatel elektromembránových procesů v ČR zároveň i prezidentem České membránové platformy (CZEMP). V roce 2007 získal v projektu na podporu vědecké a technické inteligence ocenění Česká hlava v kategorii Invence za výzkum a vývoj ionexových membrán pro membránové procesy v ekologických i výrobních aplikacích. Dosud výkonně řídí chod společnosti a aktivně se věnuje popularizaci oboru membránových separací. MEGA a.s. spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť v oblasti membránových procesů, s nimiž se podílí na řešení projektů v rámci Evropské unie. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a odbornými pracovišti, konkrétně s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Univerzitou Pardubice, Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, Technickou univerzitou v Liberci, Vysokou školou báňskou v Ostravě, Univerzitou Palackého v Olomouci, Centrem výzkumu v Řeži, s nimiž řeší řadu projektů. V oblasti řešení a vedení projektů má bohaté zkušenosti. Spolupracuje rovněž s řadou významných zahraničních firem jako s preferovanými partnery (Veolia Water, GEA, Novasep, TetraPak, SPX a PPG). Nabídka řešení problémů jednotlivých klientů je komplexním souborem veškerých nutných kroků a opatření. Jedná se o monitoring stavu, nabídku optimálního řešení, dodání finální technologie, dozorování procesu, záruky a odpovědnost za navržené řešení. Zákazníky jsou velké průmyslové tuzemské i zahraniční společnosti, malí i střední podnikatelé, ale i města a obce. Je samozřejmé, že všem zákazníkům poskytujeme i potřebné legislativní poradenství. MEGA a.s. je ve všech směrech společností, která poskytuje komplexní servis s odpovědným přístupem k zákazníkovi. Za významný moment v rámci existence MEGA a.s. je považováno rozhodnutí o vlastním prověření přístupu k zákazníkům. Jedná se o náročné požadavky, po jejichž splnění byly společnosti uděleny certifikáty dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, což byly další kroky k postupnému budování pozice na trhu. Procesy i výrobky firmy MEGA a.s. byly úspěšně certifikovány nejen dle standardů ISO, ale i např. dle GOST-R pro Ruskou federaci. V roce 2013 byl firmě MEGA a.s. za intenzivní zvyšování kvality svých systémů a služeb propůjčen společností TÜV SÜD Czech s.r.o. Certifikát výjimečnosti. Certifikát výjimečnosti a certifiáty ISO 9001, ISO a OHSAS Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

7 Profil společnosti Sídlo, pracoviště a pobočky, dceřiné společnosti a obchodní zastoupení MEGA a.s. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

8 Profil společnosti Základní údaje Obchodní jméno MEGA a.s. Sídlo společnosti Drahobejlova 1452/54, Praha 9 Právní forma akciová společnost IČ Předmět podnikání: Kompletní přehled všech předmětů podnikání je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Níže uvedené předměty podnikání jsou pouze zkráceným výběrem hlavních činností společnosti. Vědecká a výzkumná činnost týkající se membránových procesů, životního prostředí, úpravnictví a hydrometalurgie, podzemního vyluhování, ložiskové geologie, čištění důlních a technologických vod a roztoků a speciálních technologií, vývoje a služeb v analytických metodách organické a anorganické chemie včetně zkoušení, výroba výrobků prostřednictvím ionexových a plastikářských technologií, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující, zpracování gumárenských směsí, stavba strojů s mechanickým pohonem, projektování elektrických zařízení, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, podnikání v oblasti nakládání s odpady, geologické práce, posuzování vlivů na životní prostředí, projektová činnost ve výstavbě. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

9 Profil společnosti Údaje o základním kapitálu Základní kapitál činí Kč. Základní kapitál je tvořen akciemi o jmenovité hodnotě Kč na jméno. Akcie Dne 5. března 2013 bylo rozhodnuto o změně formy akcií společnosti na akcie na jméno. Bylo vydáno pět hromadných listin nahrazujících jednotlivé akcie takto: jedna hromadná listina nahrazující akcií, jedna hromadná listina nahrazující akcií, tři hromadné listiny nahrazující akcií. Akcie jsou v listinné podobě a nejsou registrované. Akcionáři Majoritní vlastník Ing. Luboš Novák, CSc. se 100% podílem na základním jmění vlastní akcií o jmenovité hodnotě Kč. Majetkové účasti společnost obor činnosti % základní kapitál MEGA-TEC s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem dodávky technologií v oblasti elektroforézy a úpravy vod CZK OOO MEGA ProfiLine Stavropol, Rusko MemBrain s.r.o. Stráž pod Ralskem dodávky technologických celků na bázi membránových procesů zejména pro potravinářství (mlékárenství) řešení výzkumných a vývojových projektů a efektivní transfer výsledků výzkumu do průmyslové praxe RUB CZK Katalis Group s.r.o. Praha zprostředkování obchodu a služeb CZK MEGA a.s. jako hlavní podílník ve všech společnostech je připravena podporovat podnikání ve všech uvedených dceřiných společnostech mimo společnost Katalis Group s.r.o. V loňském roce byl navázán kontakt s dalšími podílníky ve skupině Katalis Group s.r.o. ohledně narovnání závazků vůči společnosti MEGA a.s. Byla učiněna dohoda o narovnání s cílem získat významnou zakázku na trhu v Ruské federaci. Dále bylo dohodnuto o nepokračování další spolupráce a ukončení činnosti společnosti v roce Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana

10 Ekonomika a finance Bankovní úvěry a dluhopisy MEGA a.s. neustále snižuje svoji závislost na bankovních ústavech v případě provozního financování. Čerpání cizích zdrojů však předpokládá v případě realizace budoucích investičních či jiných strategických záměrů. Hlavními bankami, se kterými společnost v roce 2013 spolupracovala, byly banky ČSOB a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. pro zajištění limitů na provozní financování a závazkových limitů, které bude společnost nadále držet pro případ výkyvu zakázkové činnosti jako případnou rezervu. Povinností všech společností v rámci skupiny MEGA je udržovat dobré vztahy s uvedenými bankovními ústavy, řádně a včas plnit podmínky vyplývající z úvěrových smluv a jiných dohod, aby do budoucna nebylo ohroženo financování v případě vzniklé potřeby. Snahou společnosti MEGA a.s. je hledat optimální strukturu financování, které neohrožuje stabilitu a zároveň zvyšuje výkonnost a efektivitu podnikání. Stávající vztahy v rámci bankovního sektoru vyhovují svými nastavenými podmínkami. Změna však není vyloučena v případě nutnosti optimalizace nákladů, jakými jsou např. bankovní poplatky, které nejsou svojí výší zanedbatelným typem nákladů. Další snahou je využívat profesionálních služeb v oblasti financování projektů pro zahraniční subjekty z oblastí jakou jsou Bělorusko, státy Ruské fedarace či SNS, kde případné financování zajišťuje konkurenční výhodu pro odběratele a podporuje export společností ve skupině MEGA a.s. Seznam úvěrů a) Víceúčelové úvěrové linky krátkodobého a střednědobého financování ve struktuře: Kontokorentní úvěr Limit pro treasury operace Závazkový limit b) Investiční úvěr Společnost využívá provozní financování jako případnou rezervu a pro krytí případných kurzových změn. V roce 2013 došlo k uzavření smlouvy o investičním úvěru, který byl použit na financování nákupu technologického zařízení na výrobu a montáž nově vyvinutých modulů, jejichž prodej bude zahájen v roce Závazkové limity jsou používány na vystavování záruk za zálohové platby a také jako performance bond. V rámci skupiny je jasně plněná úvěrová politika, jejíž dodržování je základem pro udržení finanční stability.v případě potřeby je povoleno financování dceřiných společností ze strany MEGA a.s. Takto jsou využívány levné zdroje vyplývající ze silného postavení MEGA a.s. u poskytovatelů zdrojů zejména bank. Případné navyšování zdrojů financování bude zvažováno pouze v souvislosti se schválenou strategií zejména na podporu inovačních aktivit nebo na možné zvýšení zakázkové zajištěnosti, které by firma nebyla schopna pokrýt z vlastních zdrojů nebo v případných změnách platebních podmínek dodavatelů či odběratelů. Nadále bude optimalizována finanční struktura pro podporu zvyšování výkonnosti společností v celé skupině MEGA a.s. se zaměřením na omezování případných kurzových nebo teritoriálních rizik. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 10

11 Ekonomika a finance Finanční ukazatele skupina/ukazatele ROA 2,31 % 7,53 % 7,22 % 10,47 % 17,22 % ROE 2,00 % 11,20 % 10,37 % 14,12 % 22,16 % ROS 0,72 % 4,96 % 4,16 % 6,42 % 11,34 % Tržby za prodej zboží [tisíce Kč] Tržby za služby a vlastní výrobky [tisíce Kč] EBIT Běžná likvidita 1,35 1,35 1,58 1,70 2,14 Stupeň zadluženosti 48,88 % 48,07 % 43,74 % 41,31 % 38,35 % Úrokové krytí 4,16 20,09 19,09 33,92 92,55 Průměrný roční počet zaměstnanců Tržby na zaměstnance [Kč] Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 11

12 Ekonomika a finance Ekonomické a finanční ukazatele potvrzují správně nastavený trend ve zlepšování výkonnosti firmy MEGA a.s. Vlastník společnosti se opět rozhodl reinvestovat celý vytvořený zisk do společnosti. Toto rozhodnutí částečně snižuje hodnoty ROE, ale přesto se růst zvýšil o téměř sedm procentních bodů, což dokazuje zvyšování efektivity podnikání celé společnosti. Hodnota ROA na úrovni % je minimální cílová hodnota společnosti, kterou bude nutné udržet i v následujícím období, a to i vzhledem ke zpětným reinvesticím zejména do oblasti výzkumu a vývoje, které je pro následující období určeno na úrovni deseti procent z provozního zisku společnosti. Celkové zvýšení efektivity podnikání bylo dosaženo v závislosti na dosažené tržby a efektivními interními změnami procesů v rámci celé společnosti. Do budoucna je nutností porovnávat dosažené hodnoty ukazatelů s nejlepšími podniky v daném nebo podobném oboru. Firma dokázala meziročně zvýšit tržby o více jak devatenáct procent. Tržby za zboží se meziročně zvýšily o více jak osm procent a tržby v oblasti prodeje služeb vlastních výrobků o více jak třicet procent. Pro společnost se jedná o pozitivní výsledek, a to zejména v oblasti tržeb za vlastní výrobky a služby, a rok 2013 se zařadil mezi nejlepší roky v historii společnosti ve všech oborech. Tržby v kategorii služeb a vlastních výrobků společnost podporuje investiční politikou zejména do výzkumně-vývojových aktivit a dále by měly růst vyšším tempem než tržby za zboží v závislosti na schválené střednědobé strategii společnosti. Finanční stabilita společnosti je prezentována ukazateli: běžná likvidita, stupeň zadluženosti a úrokovým krytím. V meziročním porovnání opět došlo ke kladné změně uvedených hodnot. Běžná likvidita je nad doporučenou hranicí 1,5 a celkově v rámci hodnocených období vykazuje meziroční růst až k současné hodnotě 2,14. I přes mírné snižování ekonomické efektivnosti bude zvyšován podíl v hotovosti z důvodů snižování rizik pro případ dalšího poklesu ekonomického cyklu. Dalším omezováním rizika bylo snižování stupně zadluženosti, meziročně o téměř tři procentní body a to i přes zvyšování tržeb, které s sebou nesou ve většině případů zvyšování závazků. Společnost prozatím nemá problém s vymáháním svých pohledávek a i toto se kladně projevuje v pozitivním cash flow společnosti. Firma plní včas všechny své závazky. Stupeň zadlužení se postupně snižuje a to i přes nízké náklady na cizí zdroje cílem je udržet finanční stabilitu společnosti a připravit se na další vyvolané investice. Jedním z důvodů pro využívání cizích úvěrových zdrojů (zejména provozního financování) je optimalizace kurzových změn vyvážená přirozeným hedgingem. Hodnota úrokového krytí opět potvrdila nízké náklady na financování podniku z cizích zdrojů v porovnání s vytvořeným ziskem. Uvedený trend svědčí také o nízkých úrokových sazbách poskytovaných společnosti MEGA a.s. úvěrovými bankami a nízké potřebě společnosti se zadlužovat. Zvyšující se meziroční nárůst zaměstnanců je v souladu s přijatou strategií v závislosti na efektivitě podnikání v celé společnosti. Společnost se zaměřuje u zaměstnanců na zvyšování intenzivního a nikoli extenzivního růstu. Do společnosti jsou přijímáni zaměstnanci s kvalifikací na membránové procesy. Najímaní kvalitní zaměstnanci by měli do budoucna zvýšit efektivitu nastavených procesů a zajistit pružné reagování na požadavky zákazníků. V roce 2013 MEGA a.s. obdržela TOP certifikát a patří mezi dvě procenta nejlepších českých a slovenských společností, které si udržely hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě MEGA a.s. Company ID: , D&B D-U-N-S Number /08/2014 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 12

13 Personalistika Představenstvo Ing. Luboš Novák, CSc. jediný člen představenstva, generální ředitel od června 2014 Statutární ředitel a předseda správní rady V roce 1971 ukončil studium na VŠCHT Praha se specializací fyzikální chemie, obor technická analytická a fyzikální chemie. V letech absolvoval řádnou vědeckou aspiranturu. V letech pracoval jako dělník v SCHZ Lovosice. Od roku 1972 do 1976 pracoval ve VÚAnCH Ústí nad Labem jako vědecký aspirant a poté samostatný výzkumný pracovník. Prvního června 1976 nastoupil do Výzkumného ústavu uranového průmyslu, kde absolvoval kurz Technologie zpracování uranových rud ( ) a následně postgraduální studium na VŠCHT Praha Technologie vody ( ). Ve VÚ ČSUP pracoval nejprve jako řadový výzkumný pracovník, později jako vedoucí výzkumný pracovník a vedoucí střediska ochrany životního prostředí, od roku 1981 jako vedoucí střediska membránových procesů. Postupně se vypracoval až na ředitele státního podniku (1990). Prvního února 1993 byl jmenován do funkce generálního ředitele MEGA a.s., kterou vykonává dodnes. Od dubna 1995 je také předsedou představenstva MEGA a.s. V této funkci rovněž působí dosud. Je autorem nebo spoluautorem více než dvaceti patentů, zejména v oboru membránových procesů, je autorem a spoluautorem více než 150 výzkumných zpráv. Ing. Luboš Novák, CSc. je zakladatelem elektromembránových procesů v České republice, prezidentem České membránové platformy a držitelem ocenění Česká hlava V roce 2007 byla udělena Ing. Luboši Novákovi, CSc., generálnímu řediteli MEGA a.s. cena Česká hlava za výzkum a vývoj ionexových membrán. Ocenění Česká hlava v kategorii Invence 2007 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 13

14 Dozorčí rada Ing. Jiří Truhlář předseda dozorčí rady V roce 1991 ukončil studium na SZeŠ Česká Lípa s vyznamenáním. V roce 1991 nastoupil do České spořitelny na obsluhu fyzických osob. V roce 1994 přešel do ČSOB a.s., kde se soustředil na specializaci Burzy cenných papírů a správu portfolia VIP klientů. V roce 2002 byl jmenován ředitelem pobočky ČSOB a.s. Česká Lípa. Následně byl jmenován náměstkem regionálního ředitele pro region Ústí nad Labem a zařadil se mezi TOP 300 manažerů ČSOB a.s. V červnu 2011 úspěšně ukončil studium na vysoké škole s titulem inženýr ekonomie. Dne 1. listopadu 2006 nastoupil na pozici ředitele pro ekonomiku a finance do MEGA a.s. Předsedou dozorčí rady byl jmenován dne 18. června Mgr. Michal Hejral místopředseda dozorčí rady V roce 2003 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V září 2003 nastoupil jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Šmídek a Ulmann v Liberci, po absolvování tříleté praxe složil advokátní zkoušku. V prosinci 2006 nastoupil do MEGA a.s. jako personální ředitel, podnikový právník. Dne byl jmenován členem dozorčí rady. V současné době zastává pozici podnikového právníka. Anna Jandošová vedoucí střediska, logistik Vystudovala SPŠO Prostějov. Od roku 1981 pracovala jako mistrová na OU Cvikov. V MEGA a.s. pracuje od roku 1994, nyní jako vedoucí střediska a logistik. Do dozorčí rady byla zvolena v roce Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 14

15 Management MEGA a.s. Ing. Luboš Novák, CSc. jediný člen představenstva, generální ředitel, ve firmě od roku 1975 RNDr. Jaroslav Hrabal ředitel Divize ekologie a sanací, ve firmě od roku 1984 Ing. Miroslav Matuška ředitel Divize povrchových úprav, ve firmě od roku 1992 Ing. Libor Nejedlý ředitel Divize membránových procesů, ve firmě od roku 1996 Mgr. Světlana Adamová ředitelka Odboru správních služeb, ve firmě od roku 2001 Ing. Jiří Truhlář ředitel Odboru ekonomiky a financí, předseda dozorčí rady, ve firmě od roku 2006 Erik Kovář představitel managementu pro Integrovaný systém řízení, ve firmě od roku 2012 Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 15

16 Vývoj počtu zaměstnanců firem skupiny MEGA Společnosti ve skupině MEGA patří mezi významné zaměstnavatele, zejména v regionu Stráž pod Ralskem. Jejich cílem je stát se jedním z vyhledávaných zaměstnavatelů v regionu. Společnost nabízí stabilitu zaměstnání a jistotu budoucnosti. Podporuje zvyšování kvalifikace a kariérní růst klíčových zaměstnanců. Z celkového počtu 233 zaměstnanců skupiny MEGA jich pracovalo v roce 2013 v mateřské společnosti 140. Průměrný věk byl 41 let. Muži byli zastoupeni 64 %, ženy 36 %. Nejmenším členem skupiny z pohledu počtu zaměstnanců byl se svými patnácti zaměstnanci MEGA-TEC, nejnižší věkový průměr byl v ruské dceřiné společnosti MEGA ProfiLine třicet let, kde byl zároveň téměř vyrovnaný podíl mezi muži a ženami (55 % mužů a 45 % žen). V rámci zvyšování spokojenosti zaměstnanců bylo v roce 2013 rozhodnuto o implementaci takzvaného cafeteria systému jako nového prvku motivace a odměňování. Struktura zaměstnanců mateřské společnosti MEGA a.s. (140 zaměstnanců) 37 % vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců Nábor vysoce kvalifikovaných zaměstnanců v oboru membránových technologií probíhá ve skupině MEGA kontinuálně. 36 % žen 64 % mužů Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 16

17 Organizační struktura firem skupiny MEGA Dělení po firmách MEGA a.s. MEGA-TEC s.r.o. OOO MEGA ProfiLine OOO MEGA Ukraine MemBrain s.r.o. Dělení podle programů Membránový program Divize membránových procesů MEGA a.s. MemBrain s.r.o. OOO MEGA ProfiLine OOO MEGA Ukraine MEGA-TEC s.r.o. Povrchové úpravy Divize povrchových úprav MEGA a.s. MEGA-TEC s.r.o. Ekologické služby Divize ekologie a sanací MEGA a.s. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 17

18 Organizační struktura společnost MEGA a.s. MEGA a.s. Představenstvo Dozorčí rada Generální ředitel Správa společnosti Divize membránových procesů Divize povrchových úprav Divize ekologie a sanací Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 18

19 Hlavní obory činnosti Membránový program Divize membránových procesů (DMP) DMP řídí a vede od roku 2002 Ing. Libor Nejedlý. Ve firmě pracuje od 24. června Divize membránových procesů je exportně zaměřená, export tvoří cca 90% obratu divize, a působí na trhu pod vlastní obchodní značkou RALEX. Hlavním oborem podnikání jsou komplexní dodávky membránových technologií na bázi elektromembránových procesů od projektování technologického řešení přes vlastní výrobu iontovýměnných membrán a zařízení, instalaci, zprovoznění a následný záruční a pozáruční servis. Technologická řešení nachází uplatnění v různých odvětvích průmyslu jako je potravinářství, chemie, petrochemie, energetika a teplárenství, automobilový průmysl, atd. pro dětskou výživu tzv. produktu D90. Podařilo se samostatně proniknout např. na náročný trh Německa a zvítězit jako dodavatel elektrodialýzy pro světoznámou firmu Lactoprot Deutschland GmbH. Byly uzavřeny významné kontrakty s firmami z Lotyšska a Ukrajiny. Mezi další významné odběratele námi dodávané technologie demineralizace kyselé syrovátky patří i ruská největší mlékárenská skupina Wimm-Bill-Dann (součást PepsiCo), pro kterou jsme v roce 2013 dokončili montáž dvou zařízení EWDU v moskevském závodě Lianozovo. Získány byly rovněž četné projekty střední velikosti, ve kterých má MEGA největší konkurenční výhodu. Mlékárenství/DAIRY Rok 2013 byl pro segment DAIRY ve znamení vstupu na nové trhy a upevňování pozice spolehlivého dodavatele technologií na výrobu vysoce demineralizovaného syrovátkového prášku Instalace RALEX EWDU v A/S Preiļu siers, Lotyšsko Instalace RALEX EWDU v PepsiCo Wimm-Bill-Dann, Ruská federace Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 19

20 Trhem roku 2013 byla Ukrajina (prodej je realizován prostřednictvím pobočky MEGA Ukrajina). V průběhu roku byly instalovány celkem tři jednotky. Zákazníkem byl významný mlékárenský koncern Molochniy Alians. Nejdříve byla instalována menší jednotka RALEX EWDU P15 2 EDR-II/250 pro Jagotinskiy zavod a později dvě velké průmyslové jednotky RALEX EWDU 8 EDR-II/250 a RALEX EWDU 6 EDR-II/250 pro Zolotonoshskij zavod. Znalosti našich odborníků napříč všemi specializacemi (management, procesy, technologie, konstrukce, nákup, projektový management, obchod a marketing) se ještě více prohloubily. MEGA umí velmi dobře reagovat na náročné požadavky potravinářského průmyslu. Byly nastaveny podmínky pro urychlení rozvoje segmentu tzv. poprodejních služeb (After Sales), od kterého očekáváme do budoucna nárůst tržeb a zároveň šíření dobrého jména společnosti v oblasti uspokojení potřeb zákazníků. V roce 2013 byla na trh uvedena nová technologie RALEX EWDU 8 EDR-II/250, která umožnila navýšit kapacitu oproti dříve nejlépe prodávané jednotce RALEX EWDU 6 EDR-II/250 při zachování téměř stejných nákladů na provoz. Zároveň specialisté z oddělení konstrukce a technologie zapracovali na inovovaném hygienickém designu zařízení. Jednotka RALEX EWDU P15 2xEDR-II/250 pro Jagotinskiy zavod Jednotka RALEX EWDU 8 EDR-II/250 Všechny tyto novinky byly velmi pozitivně přijaty trhem a díky tomu se v roce 2014 očekává další významné navýšení obratu v segmentu DAIRY, který je v současné době klíčovým segmentem Divize membránových procesů jak z pohledu tržeb, tak i provozního zisku. Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 20

21 Úprava vod/water V segmentu Úprava vod uzavřela firma MEGA a.s. kontrakt na dodávku stanice elektrodialýzy pro rafinérský závod Rosneft Achinskiy NPZ. Pomocí elektrodialýzy bude řešeno odsolení předčištěných procesních vod po membránovém bioreaktoru. Jedná se o první zakázku na jednoprůchodovou technologii RALEX EWTU TwinLine90 na ruském teritoriu. Stanice zahrnuje 24 elektrodialyzérů EDR-III/550 v uspořádání 12L/2S, které budou dohromady produkovat 500 m 3 /hod demineralizované vody. Vlastní montáž a zprovoznění proběhne v souladu s postupem prací na lokalitě v roce Mezi nové aplikace elektromembránových procesů, které jsou základem pro další rozvoj tržního segmentu Voda, patří bezesporu technologické řešení bezodpadového přepracování odpadního kondenzátu z výroby minerálních hnojiv, tzv. koncept AZOT. Toto unikátní technologické řešení přináší zákazníkovi kromě snížení objemů vypouštěných odpadních vod také snížení ztrát produktu (recyklace) a nový zdroj technologické vody (regenerace). Rosneft Achinskiy NPZ blokové schéma procesu s částí EDR dodávanou firmou MEGA a.s. Pohled na závod JSC Minudobreniya, Ruská federace Výrobní závod OJSC KuibyshevAtot, Ruská federace Výroční zpráva 2013 MEGA a.s. strana 21

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Obsah. Přílohy Zpráva auditora 30. Výroční zpráva 2014 MEGA a.s. strana 2

Obsah. Přílohy Zpráva auditora 30. Výroční zpráva 2014 MEGA a.s. strana 2 Výroční zpráva 2014 Obsah Úvodní slovo 3 Poslání, vize, mise 4 Profil společnosti 5 Údaje o základním kapitálu 7 Majetkové účasti 7 Bankovní úvěry a dluhopisy 8 Finanční ukazatele 9 Představenstvo, management

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Výroční zpráva 2014H

Výroční zpráva 2014H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2014H (1.4.2014 31.3.2015) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. ukončila další z úspěšných hospodářských roků

Více

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o.

Mendelova univerzita v Brně. ASIO, spol. s r.o. ASIO, spol. s r.o. Mendelova univerzita v Brně Studie Podmínky nezbytné pro použití předčištěné odpadní vody na zavlažování zemědělské půdy při současném zamezení znečištění podzemních vod Firma příjemce

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2011 do 31. března 2011 19.5.2011 Zpráva statutárního

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. společnosti Metropolnet, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Metropolnet, a. s. za účetní období 2005 OBSAH ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 Základní údaje o společnosti 3 Statutární orgán: 3 Představenstvo: 3 Dozorčí rada: 3 Činnost společnosti

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 únor 2010 - leden 2012 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen na prohloubení

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.

PROFIL SPOLEČNOSTI. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. PROFIL SPOLEČNOSTI 2011 Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. společnost se zavedeným systémem jakosti dle: dle: ČSN ČSN EN EN ISO ISO 9001:2009, 9001:2001, ČSN CSN EN EN ISO ISO 14001:2005, OHSAS

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Výroční zpráva 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2011 Úvodní slovo generálního ředitele 2 1. Profil společnosti 3 2. Statutární orgány společnosti 3 3. Zpráva o činnosti a finanční situace 4 4. Pracovněprávní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. AUTA BOREK a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 AUTA BOREK a. s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2012 do 31. března 2012 21. 5. 2012 Zpráva statutárního

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová

Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová Úprava vody v elektrárnách a teplárnách Bezodpadové technologie Petra Křížová MemBrain s.r.o., Pod Vinicí 87, 471 27 Stráž pod Ralskem 1 Úprava vody v elektrárnách a teplárnách a bezodpadové technologie

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR

Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Úvod k EPC modely EPC a současný stav v podmínkách ČR Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha, 29. dubna 2013

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2008 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Revoluční 1930/86 400 32 Ústí nad Labem IČ: 00011789 kótovaného cenného papíru za období od 1. ledna 2010 do 31. října 2010 31.10.2010 Zpráva statutárního

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Olympik Holding, a. s.

Olympik Holding, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Holding, a. s. za rok 2007 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2007 Výkaz zisku

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY OBRANY NA OBDOBÍ 2006 2010 Aktualizace pro rok 2006 Brno, červen 2006 Aktualizace

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011

Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Financování zemědělských bioplynových stanic GE Money Bank 2011 Classification: GE Internal Distribution: Internal distribution only Access: GE partners OBSAH GE MONEY BANK ZEMĚDĚLSTVÍ & GE Money Bank

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

AUTOLINHART BOREK a.s.

AUTOLINHART BOREK a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 AUTOLINHART BOREK a.s. Obsah: a) Charakteristika společnosti b) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti c) Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými

Více

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Geewa a.s. Sokolovská 84 186 00 Praha 8 Česká republika corporate.geewa.com Obsah 1. Základní identifikační údaje společnosti 2. Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Více