VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2 ELEKTROWIN ELEKTROWIN umožňuje allows Czech obyvatelům ČR residents to hand odevzdávat vyřazené over their discarded spotřebiče na appliances místech at 11,320 zpětného take-back odběru. points.

3 Úvodní slovo 4 Introduction OBSAH I CONTENTS Projekty Kontejnery Recyklujte s hasiči Ukliďme si svět / Recyklohraní aneb Ukliďme si svět Motivační program 2012 Spolupráce s krajskými úřady Železný týden Ostatní projekty zaměřené na informovanost WEEE Fórum / Výrobci WEEE Fórum Výrobci Mapa sběrných míst Seznam smluvních obcí Výsledky 2012 Zpracování Kontrola kvality / Audity Kontroly Integrovaný systém řízení Hospodářské výsledky Zpráva auditora Seznam zapojených výrobců Projects Containers Recycle with Fire Fighters Let s Clear up the World / Recycling Games or Let s Clear up the World Motivation Programme 2012 Cooperation with Regions Iron Week Other Projects Focused on Awareness WEEE Forum / Producers WEEE Forum Producers Map of Collection Points List of Contracting Municipalities 2012 Results Treatment Quality Control / Audits Quality Control Integrated Management System Trading Income Auditor s Report List of Manufacturers Involved 3

4 Vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO I INTRODUCTION výroční zpráva, kterou vám předkládáme, je v pořadí už osmá od roku 2005, kdy byl kolektivní systém ELEKTROWIN založen. Za tu dobu se stal největší společností svého druhu v České republice, získal si mezinárodní uznání a každoročně v naší zemi zajišťuje nejméně polovinu zpětného odběru vysloužilých spotřebičů. Stejně jako v uplynulých letech se máme i za rok 2012 čím pochlubit. Nechci však předjímat hodnocení naší činnosti. Předestřu vám základní fakta a ponechám na vás, abyste hodnocení vyřkli sami. Věřím, že tak nejlépe posoudíte, co se nám povedlo a kde máme ještě rezervy. Ty se dají najít vždy, a bez jejich aktivního hledání a nacházení bychom si nemohli pro každý další rok Dear Friends, The annual report you have before you is the eighth we have published since 2005, when the ELEKTROWIN collective system was established. In that time it has become the largest company of its type in the Czech Republic and has won international renown. Each year it deals with at least half the take-back of used appliances in the Czech Republic. As in previous years, we have plenty to be proud of in However, I do not want to pre-empt and evaluation of our work. I will simply present you with the basic facts and leave it up to you to pass judgment. I believe this to be the best way for you to decide what we did right and where we could do better. There are always areas in which we could improve and without actively looking for them and finding them we would be stanovovat v oblasti zpětného odběru nové ambiciózní cíle. ELEKTROWINu se v roce 2012 podařilo díky sběrné síti, čítající ke konci roku už míst zpětného odběru, vysbírat tun starých spotřebičů. Jsme si vědomi toho, že oproti roku 2011 to znamená mírný pokles o 2,29 %. Zároveň ale víme, že dopad nepříznivého ekonomického vývoje mohl být ještě vyšší, a jsme plně odhodláni tento dílčí propad v budoucnu zvrátit. V těchto celkových číslech se zároveň skrývá nárůst sběru velkých spotřebičů o 10,09 % oproti roku 2011, ve skupině malých spotřebičů došlo k navýšení o 4,64 %. unable to set out ambitious targets in the sphere of take-back each subsequent year. ELEKTROWIN was able to collect some 25,000 tons of old appliances in 2012 through a collection network that numbered 11,320 take-back points at the end of the year. We are aware that this is a slight drop of 2.29 % on However, we are also aware that the impact of unfavourable economic development could have been worse and are absolutely intent on putting this slight drop back in order. These general overall numbers conceal an increase in the collection of large appliances of % on 2011 and an increase of 4.64 % for small appliances. Some 725 producers were registered in the List of Producers of Electrical and Do Seznamu výrobců elektrozařízení na MŽP se prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN zapsalo již 725 výrobců, 152 z nich se přihlásilo i k plnění povinností týkajících se baterií a akumulátorů. Novinkou ve spolupráci se zpracovateli byla jejich příprava na přijetí evropských standardů WEEELABEX/CENELEC pro zpracování, na kterých se ELEKTROWIN aktivně podílel v rámci činnosti WEEE Fóra a jejichž využívání zavádí i nová směrnice EU. Nespokojili jsme se ani s výsledky dosavadního fungování projektů na podporu zpětného odběru a zpracování vysloužilých elektrozařízení. Do konce roku 2012 například umístil ELEKTROWIN na sběrných Electronic Equipment at the Ministry of the Environment via the ELEKTROWIN collective system, 152 of which also signed up to comply with their obligations relating to batteries and accumulators. One innovation, in cooperation with processing companies, was the preparation of such companies for the adoption of WEEE- LABEX/CENELEC European standards for treatment, in which ELEKTROWIN took an active role as part of the activity of the WEEE Forum and whose use is also being introduced by a new EU directive. We also sought to improve on the results of existing projects in support of the take-back and processing of used electrical and electronic equipment. For example, ELEKTROW- místech 465 WINTEJNERů. To výrazně přispělo jak ke zvýšení zpětného odběru velkých spotřebičů, tak k dosažení rekordní, 78% kompletnosti chladniček. Došlo také k výraznému navýšení počtu stacionárních kontejnerů na malé spotřebiče, a to ze 150 v roce 2011 na 287 v roce Úspěšně jsme pokračovali v projektu Recyklujte s hasiči. Pro školní rok 2012/2013 došlo ke spojení projektu Ukliďme si svět! s recyklačním programem Recyklohraní. Na úspěšný projekt z roku 2011 s názvem Nenechme se zasypat navázala loni akce Železný týden. Mohl bych pokračovat dál poukazem na další dílčí projekty nebo na stále se prohlubující IN had placed 465 WINTAINERS at collection points by the end of These played a significant part in increasing the take-back of large appliances and to achieving a record 78 % completeness of refrigerators. There was also a considerable increase in the number of stationary containers for small appliances, from 150 in 2011 to 287 in 2012 We continued work on the successful Recycle with Fire Fighters project. We also joined the Let s Clean Up the World! project and the Recycle playing project for the 2012/2013 school year. Another campaign, Iron Week, followed on from the successful Let s not Get Filled up project of I could go on to mention other sub-projects or our ever-expanding cooperation with the 4

5 spolupráci s kraji, dostatek informací však najdete na jiných místech v této výroční zprávě. Organisation byla vybrána Praha, přičemž ELEKTROWIN se řadí mezi zakládající členy. ÚVODNÍ SLOVO I INTRODUCTION Od roku 2008, kdy společnost ELEK- TROWIN a.s. zavedla a certifikovala integrovaný systém řízení pro normy ISO 9001 systém managementu kvality, ISO systém environmentálního managementu a ISO systém řízení bezpečnosti informací, podstoupila již tři dohledové audity a jeden recertifikační. Všechny bez výjimky potvrdily, že společnost dlouhodobě splňuje požadavky na shodu se všemi ISO normami, pro které byla certifikována. Rok 2012 se stal rokem dokončení projektu WEEELABEX, jehož hlavním úkolem byla příprava standardů na zpracování, sběr a dopravu. Za sídlo asociace WEEELABEX regions, but there is plenty of information in other parts of this annual report. ELEKTROWIN a.s. has undergone three supervisory audits and one recertification audit since 2008, when it introduced and certifi ed an integrated management system for ISO 9001, quality management system, ISO 14001, environmental management system, and ISO 27001, information security system. All these audits confirmed without exception that the company has long met the requirements of all ISO standards for which it is certified. Závěrem mi dovolte poděkovat zejména výrobcům, obcím, prodejcům, zpracovatelským a logistickým společnostem a v neposlední řadě také zaměstnancům naší společnosti za spolupráci a za aktivní přístup k plnění stanovených úkolů. Věřím, že ve vzájemné spolupráci dosáhneme v příštích letech opět dobrých výsledků, které budeme moci směle prezentovat v dalších výročních zprávách. S úctou Ing. Jaroslav Holakovský předseda představenstva ELEKTROWIN a.s. The year 2012 was also the year in which the WEEELABEX project was completed, the main aim of the project being to prepare standards for treatment, collection and transport. Prague was chosen as the headquarters of the WEEELABEX Organisation, with ELEK- TROWIN one of the founding members. In conclusion, allow me to thank above all the producers, municipalities, retailers, processing and logistics companies and, last but not least, our company employees for their cooperation and active approach to achieving the tasks set. I believe that cooperation will allow us to again achieve positive results in forthcoming years, results that we can proudly present in future annual reports. Best regards Ing. Jaroslav Holakovský Chairman of the Board of Directors ELEKTROWIN a.s. 5

6 649 sborů 649 volunteer dobrovolných fire brigades hasičů dokázalo managed to deliver v roce 2012 odevzdat k ekologické recyklaci tun vysloužilých 1,182 tons of discarded appliances for elektrospotřebičů. environmentally friendly recycling in 2012.

7 Kontejnery Containers PROJEKTY I PROJECTS Pro zvyšování zpětného odběru a kompletnosti spotřebičů se již v minulých letech osvědčilo umisťování WINTEJNERů na sběrné dvory obcí. Především ve větších obcích došlo k výraznému navýšení sběru. Obecně je sběr prostřednictvím WINTEJNERů nadprůměrný a celkově se podíl spotřebičů sebraných prostřednictvím WINTEJNERů přiblížil 50 %. Do konce roku 2012 jich naše společnost umístila 465. To výrazně přispělo k dosažení rekordní, 78% kompletnosti chladniček. Došlo také k výraznému navýšení počtu stacionárních kontejnerů na malé spotřebiče, a to ze 150 v roce 2011 na 287 v roce Putující kontejner varianta mobilních svozů v loňském roce vyrazil celkem 33x do 27 svazků obcí, včetně dvou měsíčních akcí v městských částech hlavního města Prahy. Kontejner byl přistaven celkem v 483 obcích s potenciálem obyvatel a svezl 182 tun EEZ. Velkým pozitivem je vysoká kompletnost spotřebičů oproti sběru v rámci mobilních svozů. In increasing the take-back and completeness of appliances, placement of WINTAINERs to collection points of municipalities has already stood the test of time. Especially larger communities have experienced a significant increase in their collection. In general, the collection through WINTAINERs is above average and overall the proportion of appliances collected through WINTAINERs has approached 50 %. By the end of 2012, our company put in place 465 WINTAINERs. This significantly contributed to achieving a record 78% completeness of refrigerators. There was also a marked increase in the number of stationary containers for small appliances, from 150 in 2011 to 287 in The Wandering Container a version of mobile collection - set out a total of 33 times last year, visiting 27 associations of communities including two monthly events in city districts of the Capital of Prague. The container was parked in a total of 483 communities with the potential for 532,071 people, and collected a total of 182 t EEE. A big plus is high completeness of appliances compared to the collection in the mobile collections. 7

8 Recyklujte s hasiči Recycle with Fire Fighters PROJEKTY I PROJECTS Pomocí komunikační podpory a akvizice nových hasičských sborů jsme pokračovali v úspěšně nastaveném projektu Recyklujte s hasiči, nad nímž záštitu stále drží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 649 sborů dobrovolných hasičů dokázalo k recyklaci odevzdat tun vysloužilých elektrospotřebičů, tedy dvojnásobek množství sebraného v prvním ročníku. Registrace podle kraje (do prosince 2012) Registration per Region (by December 2012) 3 % Ústecký kraj (22 SDH) 6 % Zlínský kraj (40 SDH) 11 % Kraj Vysočina (72 SDH) With the communication support and acquisition of new fire departments, we continued the successfully set Recycle with Fire Fighters project, under continuing auspices of the Association of Fire Fighters of Bohemia, Moravia and Silesia. 649 volunteer fire-fighters managed to turn in for recycling 1,182 tons of discarded appliances, i.e. double the amount collected in the first year. 13 % Jihočeský kraj (81 SDH) 10 % Jihomoravský kraj (67 SDH) 17 % Středočeský kraj (109 SDH) 1 % Karlovarský kraj (8 SDH) 0 % Praha (1 SDH) 8 % Plzeňský kraj (50 SDH) 7 % Pardubický kraj (43 SDH) 8 % Královéhradecký kraj (52 SDH) 2 % Liberecký kraj (14 SDH) 8 % Moravskoslezský kraj (49 SDH) 6 % Olomoucký kraj (41 SDH) 8

9 Ukliďme si svět / Recyklohraní aneb Ukliďme si svět Let s Clear up the World / Recycling Games or Let s Clear up the World PROJEKTY I PROJECTS Největší změnou v roce 2012 prošel projekt Ukliďme si svět, kdy pro školní rok 2012/2013 došlo ke spojení se školním recyklačním programem Recyklohraní, realizovaným kolektivními systémy ASEKOL, EKO- LAMP a ECOBAT a autorizovanou obalovou společností EKOKOM. Po spojení vznikla základna více než zaregistrovaných škol. Rozhodnutí spojit oba dva projekty a uvést jej v novém školním roce pod společným názvem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět! vycházelo zejména z reakcí škol, protože oba projekty vycházejí z podobného principu a synergický efekt povede k větší efektivnosti vynaložených nákladů. V 5. ročníku projektu Ukliďme si svět odevzdalo 741 zaregistrovaných škol 327 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tým ELEKTROWIN navštívil se zábavně naučným programem s názvem Recyklační hlídka dalších 50 škol.celkem bezmála účastníků ze 100 škol přineslo v den konání akce na drobných spotřebičů. The Let s Clear up the World project underwent the biggest change in 2012, when it was connected for the school year 2012/2013 with the school Recycling Games program implemented by collective systems ASEKOL, EKOLAMP and ECOBAT, and authorized packaging company EKOKOM. After the connection, a base of more than registered 3,000 schools was established. The decision to combine the two projects and introduce it in the new school year under the title Recycling Games, or Let s Clear up the World, was based mainly on reactions of schools, because both projects are based on a similar principle and synergy will lead to greater cost-effectiveness. In the 5th year of the project Let s Clear up the World, 741 registered schools handed over 327 tons of old electrical appliances. The ELEKTROWIN team visited another 50 schools with an entertaining and instructional program called Recycle Guard. Nearly 8,000 participants from a total of 100 schools brought ca 3,000 small appliances on the day of the event. 9

10 Motivační program 2012 Spolupráce s krajskými úřady Cooperation with Regions PROJEKTY I PROJECTS Z motivačního programu pro podporu zabezpečení sběrných míst elektrospotřebičů nebo zkvalitnění nakládání s nimi na sběrném místě a přiblížení sběrných míst občanům čerpalo 161 obcí (200 žádostí) částku Kč. Mezi nejčastěji pořizované předměty patří elektronické a mechanické zabezpečení, shromažďovací prostředky, malý kontejner, manipulační technika, rozšíření a zpevnění plochy sběrného místa. Čerpání čtvrtletního motivačního programu má stoupající tendenci. Důsledkem je zvýšení množství předávaných velkých spotřebičů. Motivation Programme 2012 From the motivation programme to support the security of collection points, electrical appliances, or to improve handling thereof at the collection points and to bring collection points nearer to citizens, 161 communities (200 applications) withdrew the amount of 5,454,617 CZK. The most commonly acquired items include electronic and mechanical security, gathering resources, small container, handling equipment, extension and solidification of collection point ground. Spolupráce s krajskými úřady je postavena na čtyřech základních pilířích, a to zajištění informovanosti obyvatel, zajištění informovanosti obcí, materiální podpoře zpětného odběru a předávání výsledků zpětného odběru v daném kraji, které slouží převážně k návrhu aktivit na další období. Prostřednictvím spolupráce s devíti kraji došlo k prohloubení součinnosti s obcemi. Dále pak k realizaci zajímavých a úspěšných akcí připravených přímo na konkrétní podmínky a potřeby jednotlivých regionů např. Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu, Barevný den plný her nebo Odpadiáda. Spolupráce probíhala s následujícími kraji: Liberecký, Jihomoravský, Plzeňský, Vysočina, Zlínský, Pardubický, Karlovarský, Středočeský, Královéhradecký. Cooperation with regional self-government is built on four base pillars, namely providing public awareness, providing information to communities, material support to take-back, and transfer of take-back results in the given region, which is predominantly used for design activities for the next period. Through cooperation with nine regions, collaboration with municipalities has increased. Furthermore, interesting and successful events prepared directly on the specific conditions and needs of individual regions were implemented - for example Drop in for Advice on How to Get Rid of Waste, Colourful Day Full of Games or Olympics in Waste Collection. Cooperation took place with the following regions: Liberec, South Moravia, Pilsen, Vysočina, Zlín, Pardubice, Karlovy Vary; Central Bohemia, Hradec Králové. Drawing of the quarterly motivation programme is rising. The result is an increase in the amount of major appliances taken back. 10

11 PROJEKTY I PROJECTS Železný týden Akce Železný týden navázala ve dnech září 2012 na úspěšný projekt roku 2011 s názvem Nenechme se zasypat. V místech s vysokou koncentrací lidí (náměstí Míru v Praze a Horní náměstí v Olomouci) připomínal ELEKTROWIN zábavnou formou nutnost a výhody recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Na místě bylo možné odevzdat nepotřebná elektrozařízení, ve středu je navíc od návštěvníků převzaly finalistky soutěže Miss Hasička, které se tak staly propojením mezi Železným týdnem a projektem Recyklujte s hasiči. Iron Week On September 17 19th, 2012, the Iron Week event followed the successful 2011 project called Let s not get Filled up. In areas with high concentrations of people (Náměstí Míru in Prague and Horní náměstí in Olomouc), ELEKTROWIN reminded in a fun way of the necessity and benefits of old electrical appliances recycling. Unnecessary electrical equipment could have been handed over there, on Wednesday these were taken from the visitors by the finalists of Miss Fire-fighter, who thus became the link between the Iron Week and the Recycle with Fire Fighters project. Ostatní projekty zaměřené na informovanost ELEKTROWIN pokračoval v projektu Vstupenka za spotřebič. V roce 2012 byla spolupráce domluvena s 11 největšími zoo v republice, ve kterých se zpětně odebralo téměř ks spotřebičů. Nově ELEKTROWIN se svým stánkem participoval na Majálesu v Praze, Brně a Hradci Králové. Na místě byl k dispozici WINTEJNER, který sloužil nejen jako úložiště přinesených spotřebičů, ale i k prezentaci zpětného odběru. Other Projects Focused on Awareness ELEKTROWIN continued in the Tickets for Appliances project. In 2012, cooperation was arranged with the 11 largest zoos in the country in which the nearly 3,000 pieces of appliances were taken. ELEKTROWIN newly participated with its stand in Prague, Brno and Hradec Králové on Rag Days. A WINTAINER was available in the place, which served not only as a repository for the appliances brought in by consumers, but also for the presentation for take back. 11

12 V roce 2012 In 2012, byl úspěšně the WEEELABEX dokončen projekt project was completed WEEELABEX, successfully; within v jehož rámci vznikly this project standards standardy pro for treatment, collection zpracování, sběr and transport have a dopravu. been formed.

13 WEEE FÓRUM / VÝROBCI I WEEE FORUM / PRODUCERS WEEE Fórum V rámci aktivního zapojení do činnosti evropské asociace WEEE Fórum pokračoval generální ředitel společnosti ve své funkci člena představenstva, přičemž byl opětovně na zasedání valné hromady zvolen již pro třetí funkční období. Rok 2012 se stal především rokem dokončení projektu WEEELABEX, jehož hlavním úkolem byla příprava standardů na zpracování, sběr a dopravu. Nezpochybnitelným úspěchem, který ukazuje na výsledky a postavení kolektivních systémů ze zemí střední Evropy ve WEEE Fóru, je výběr Prahy jako sídla asociace WEEELABEX Organisation, která bude dohlížet na praktickou aplikaci standardů WEEELABEX. ELEKTROWIN je jedním z jejich zakládajících členů. Výrobci Do seznamu výrobců elektrozařízení na MŽP se prostřednictvím námi provozovaného kolektivního systému zapsalo již 725 výrobců a 152 z nich se přihlásilo i k plnění povinností týkajících se baterií a akumulátorů. ELEKTROWIN průběžně zajišťuje plnění informačních povinností výrobců ve spolupráci s posledními prodejci, a to prostřednictvím distribuce letáků, ceníků, samolepek a dalších informačních materiálů, určených pro konečné spotřebitele. Obchodním řetězcům, v souvislosti s přípravou na zajištění povinnosti sbírat drobné elektrospotřebiče na prodejnách s velikostí prodejní plochy elektrospotřebičů 400 m 2 a více vyplývající z novely evropské Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, byla nabídnuta spolupráce při vytváření multifunkčního sběrového prostředku k umístění přímo na prodejní plochu obchodu. WEEE Forum As a part of its active involvement in the activities of the European association, WEEE Forum, the company CEO continued in his capacity as a member of the Board of Directors, and was again elected at the general meeting for a third term. First and foremost, the year 2012 was the year of WEEELABEX project completion, the main task of which was to prepare standards for the treatment, collection, and transport. Unquestionable success showing the results and position of the collective systems in the Central Europe countries in the WEEE Forum is the selection of Prague as the WEEELABEX Organisation s headquarters, which will oversee the practical application of WEEELABEX standards. ELEKTROWIN is among its founding members. Producers Through our collective operating system, 725 manufacturers have already enrolled in the list of electrical equipment manufacturers at the MoE and 152 of them have signed up to the fulfilment of obligations concerning batteries and accumulators. ELEKTROWIN continuously ensures compliance with the disclosure obligations of the producers in collaboration with the end retailers through the distribution of leaflets, price lists, stickers, and other information materials intended for the final consumer. In connection with the preparation for the obligation to secure collection of small appliances at stores with appliance sales space 400m 2 and more resulting from the amendment to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, chain stores were offered cooperation in creating a multifunctional collection device for waste placement directly at the selling space. 13

14 MAPA SBĚRNÝCH MÍST I MAP OF COLLECTION POINTS Sběrná síť v roce 2012 Collection Network in 2012 Sběrné dvory Collection yards Poslední prodejci End retailers Poslední prodejci (5 10) End retailers (5 10) Poslední prodejci (11 20) End retailers (11 20) Poslední prodejci (21 50) End retailers (21 50) Poslední prodejci (51 a více) End retailers (51 and more) 14

15 SEZNAM SMLUVNÍCH OBCÍ I LIST OF CONTRACTING MUNICIPALITIES Hlavní město Praha: Magistrát hl. města Prahy, Městská část Praha 4. Jihočeský kraj: Albrechtice nad Vltavou, Bavorov, Bechyně, Bernartice, Borek, Borovany, Boršov nad Vltavou, Božetice, Bujanov, České Budějovice, Dačice, Deštná, Dírná, Dobev, Dolní Bukovsko, Dražice, Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Homole, Horní Planá, Hrdějovice, Chelčice, Chlum u Třeboně, Chotoviny, Chvalšiny, Chýnov, Jindřichův Hradec, Jistebnice, Kamenný Újezd, Kaplice, Kardašova Řečice, Klenovice, Krajníčko, Křemže, Kunžak, Ledenice, Lodhéřov, Lomnice nad Lužnicí, Loučovice, Malonty, Malšice, Mečichov, Milevsko, Mirotice, Mydlovary, Nová Bystřice, Nová Včelnice, Nové Hrady, Olešná, Olešník, Opařany, Písek, Planá nad Lužnicí, Pluhův Žďár, Protivín, Předotice, Přehořov, Přídolí, Radimovice u Želče, Rakovice, Roudná, Rudolfov, Sepekov, Sezimovo Ústí, Slabčice, Slavonice, Soběslav, Staré Hobzí, Strakonice, Strážný, Strmilov, Sudoměřice u Bechyně, Ševětín, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Tučapy, Týn nad Vltavou, Včelná, Velešín, Velký Ratmírov, Veselí nad Lužnicí, Větřní, Vidov, Vlkov, Vodňany, Volyně, Vrábče, Všemyslice, Záhoří, Zlatá Koruna, Zvěrotice. Jihomoravský kraj: Adamov, Benešov, Bílovice nad Svitavou, Blansko, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Boleradice, Borkovany, Bořetice, Boskovice, Bošovice, Brno, Brumovice, Břeclav, Březí, Bučovice, Bulhary, Bzenec, Cetkovice, Čebín, Čejkovice, Černá Hora, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Dolní Kounice, Dolní Loučky, Doubravice nad Svitavou, Doubravník, Drásov, Dubňany, Hlohovec, Hluboké Mašůvky, Hodějice, Hodonice, Hodonín, Horní Bojanovice, Hostěnice, Hovorany, Hroznová Lhota, Hrušky, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany u Brna, Hustopeče, Chvalovice, Ivančice, Ivanovice na Hané, Jevišovice, Jevišovka, Jiříkovice, Klentnice, Klobouky u Brna, Knínice u Boskovic, Kobylí, Kobylnice, Korolupy, Kozojídky, Křenovice, Křepice, Křtiny, Kunštát, Kuřim, Kyjov, Lanžhot, Lazinov, Lednice, Lelekovice, Letovice, Lhota Rapotina, Lipůvka, Lomnice, Lovčičky, Lubné, Lužice, Lysice, Malhostovice, Mikulčice, Mikulov, Mikulovice, Miroslav, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravská Nová Ves, Moravský Krumlov, Moravský Písek, Moravský Žižkov, Mutěnice, Němčičky, Nikolčice, Nová Lhota, Nový Přerov, Olešnice, Ořechov, Oslavany, Ostopovice, Ostrov u Macochy, Otnice, Pavlice, Podivín, Podolí, Pohořelice, Popice, Pouzdřany, Práce, Prušánky, Předklášteří, Přítluky, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rajhradice, Rakvice, Ratíškovice, Rohatec, Rosice, Rousínov, Rudice, Sedlec, Slavkov u Brna, Starovice, Starovičky, Strachotice, Strachotín, Strážnice, Studnice, Sudoměřice, Suchov, Suchý, Svatobořice-Mistřín, Svitávka, Syrovice, Šakvice, Šardice, Šebetov, Šitbořice, Šumná, Tasov, Telnice, Těmice, Terezín, Tetčice, Tišnov, Tvarožná, Tvarožná Lhota, Tvrdonice, Týnec, Uherčice, Uherčice, Újezd u Brna, Vacenovice, Valtice, Vavřinec, Velatice, Velešovice, Velká nad Veličkou, Velké Bílovice, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Veverská Bítýška, Višňové, Vnorovy, Vracov, Vranov, Vrbice, Vřesovice, Vyškov, Zaječí, Zastávka, Zbýšov, Znojmo, Ždánice, Žďárná, Žeraviny, Židlochovice. Karlovarský kraj: Aš, Bochov, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Slavkov, Hroznětín, Cheb, Chodov, Jáchymov, Jindřichovice, Karlovy Vary, Krajková, Kraslice, Krásné Údolí, Lázně Kynžvart, Lomnice, Luby, Mariánské Lázně, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Odrava, Ostrov, Plesná, Poustka, Rotava, Stráž nad Ohří, Tatrovice, Toužim, Valy, Velichov, Vintířov, Vojtanov. Královéhradecký kraj: Bezděkov nad Metují, Broumov, Březina, Černilov, Česká Skalice, Dobrá Voda u Hořic, Dobruška, Doudleby nad Orlicí, Dvůr Králové nad Labem, Horní Maršov, Horní Olešnice, Hořice, Hořiněves, Hostinné, Hradec Králové, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Jičín, Kocbeře, Konecchlumí, Kopidlno, Kostelec nad Orlicí, Králíky, Králova Lhota, Lázně Bělohrad, Libáň, Lovčice, Machov, Mlázovice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Olešnice, Ostroměř, Pecka, Pilníkov, Police nad Metují, Rokytnice v Orlických horách, Rtyně v Podkrkonoší, Rudník, Rychnov nad Kněžnou, Rychnovek, Sadová, Smiřice, Sobotka, Stěžery, Teplice nad Metují, Trutnov, Týniště nad Orlicí, Vamberk, Velké Poříčí, Vítězná, Vlčice, Vrchlabí, Vysoká nad Labem, Vysokov, Záměl, Žacléř. Liberecký kraj: Bílý Kostel nad Nisou, Brniště, Česká Lípa, Český Dub, Desná, Doksy, Dubá, Frýdlant, Harrachov, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Janův Důl, Jilemnice, Kamenický Šenov, Kravaře, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Lučany nad Nisou, Mimoň, Nový Bor, Radostná pod Kozákovem, Ralsko, Rokytnice nad Jizerou, Roprachtice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Semily, Smržovka, Stráž pod Ralskem, Stružinec, Šimonovice, Tanvald, Turnov, Velké Hamry, Záhoří, Zákupy, Zlatá Olešnice, Železný Brod. Moravskoslezský kraj: Albrechtice, Bartošovice, Baška, Bílovec, Bohumín, Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy, Bruntál, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Bystřice nad Olší, Český Těšín, Dobrá, Dolní Lutyně, Dvorce, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Háj ve Slezsku, Hať, Havířov, Hladké Životice, Hlučín, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Město, Horní Suchá, Hošťálkovy, Hradec nad Moravicí, Jablunkov, Jeseník nad Odrou, Karviná, Kateřinice, Kobeřice, Kopřivnice, Kozlovice, Kravaře, Krmelín, Krnov, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunín, Leskovec nad Moravicí, Lichnov, Lomnice, Ludgeřovice, Metylovice, Mokré Lazce, Moravice, Morávka, Mosty u Jablunkova, Nové Heřminovy, Nový Jičín, Oldřišov, Opava, Orlová, Ostrava, Ostrava-Hošťálkovice, Palkovice, Petřvald, Píšť, Příbor, Radkov, Raškovice, Rudná pod Pradědem, Rychvald, Rýmařov, Slavkov, Služovice, Staré Město, Staré Těchanovice, Studénka, Suchdol nad Odrou, Světlá Hora, Šenov, Šenov u Nového Jičína, Šilheřovice, Štěpánkovice, Těrlicko, Trojanovice, Třanovice, Třinec, Tvrdkov, Úvalno, Větřkovice, Vítkov, Vrbno pod Pradědem, Vysoká, Závišice. Olomoucký kraj: Bludov, Brodek u Přerova, Čehovice, Dubicko, Hanušovice, Horní Moštěnice, Hranice, Javorník, Jeseník, Jindřichov, Kojetín, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mikulovice, Mohelnice, Moravský Beroun, Mostkovice, Náměšť na Hané, Němčice nad Hanou, Norberčany, Nový Malín, Olomouc, Oskava, Postřelmov, Prostějov, Přáslavice, Přemyslovice, Přerov, Ruda nad Moravou, Sobotín, Šternberk, Šumperk, Šumvald, Tovačov, Troubky, Uničov, Vápenná, Velké Losiny, Vikýřovice, Zábřeh, Zlaté Hory. Pardubický kraj: Biskupice, Borek, Borová, Brandýs nad Orlicí, Březová nad Svitavou, Bučina, Bystré, Býšť, Časy, Čeperka, Česká Třebová, Damníkov, Dolany, Dolní Libchavy, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Dolní Újezd, Dříteč, Helvíkovice, Heřmanův Městec, Hlinsko, Holice, Horní Čermná, Horní Jelení, Horní Ředice, Hrochův Týnec, Choceň, Chornice, Chrudim, Chvojenec, Jablonné nad Orlicí, Janov, Jenišovice, Jevíčko, Karle, Králíky, Květná, Lanškroun, Lázně Bohdaneč, Leštinka, Letohrad, Litomyšl, Lubná, Luková, Luže, Městečko Trnávka, Morašice, Moravany, Moravská Třebová, Nasavrky, Nekoř, Neratov, Opatovice nad Labem, Osík, Ostrov, Ostřetín, Pardubice, Pastviny, Písečná, Polička, Proseč, Prosetín, Přelouč, Rohovládova Bělá, Rohozná, Rohoznice, Rokytno, Ronov nad Doubravou, Rudoltice, Rybitví, Rybník, Rychnov na Moravě, Řetová, Seč, Semanín, Sezemice, Skuteč, Slatiňany, Sloupnice, Staré Hradiště, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Starý Mateřov, Strakov, Svitavy, Trhová Kamenice, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, Vendolí, Vítějeves, Voleč, Vraclav, Vysoké Mýto, Zaječice, Žamberk, Živanice. Plzeňský kraj: Bělá nad Radbuzou, Bezdružice, Blovice, Bor, Břasy, Černošín, Dešenice, Dnešice, Dobřany, Domažlice, Dýšina, Halže, Holýšov, Horažďovice, Horní Bříza, Horšovský Týn, Hostouň, Hrádek, Hromnice, Chlumčany, Chocenice, Chodský Újezd, Chotěšov, Chrást, Janovice nad Úhlavou, Kašperské Hory, Kdyně, Kladruby, Klatovy, Klenčí pod Čerchovem, Kočov, Kolinec, Konstantinovy Lázně, Kralovice, Líně, Merklín, Mirošov, Nepomuk, Nýrsko, Nýřany, Olbramov, Planá, Plasy, Plzeň, Poběžovice, Přeštice, Rokycany, Rozvadov, Spálené Poříčí, Staňkov, Starý Plzenec, Stod, Strašice, Stříbro, Studánka, Sušice, Šťáhlavy, Štěnovice, Tachov, Tisová, Tlučná, Touškov, Třemošná, Vejprnice, Záchlumí, Zbiroh, Zbůch, Zruč-Senec, Železná Ruda, Žihobce. Středočeský kraj: Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Běleč, Benátky nad Jizerou, Benešov, Beroun, Bezno, Boseň, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Bratronice, Broumy, Bystřice, Čáslav, Čelákovice, Černošice, Český Brod, Činěves, Davle, Dobrovice, Dobřejovice, Dobříš, Dobšice, Dolany, Dolní Hbity, Dolní Chvatliny, Dolní Krupá, Dřínov, Dublovice, Horní Bukovina, Horní Počaply, Horoušany, Hořátev, Hořovice, Hostivice, Hradištko, Hudlice, Chrášťany, Jesenice, Jílové u Prahy, Jince, Kamenice, Kamenný Most, Kamýk nad Vltavou, Kladno, Klecany, Klučenice, Kněževes, Kněžmost, Kolešovice, Kolín, Kostelec nad Labem, Kostelní Lhota, Kostomlaty nad Labem, Kouřim, Kralupy nad Vltavou, Krchleby, Kutná Hora, Líbeznice, Libušín, Lipník, Louňovice, Lysá nad Labem, Malá Hraštice, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Mělník, Městec Králové, Milešov, Milovice, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mníšek pod Brdy, Mochov, Mšeno, Mukařov, Nehvizdy, Nenačovice, Neratovice, Nespeky, Nová Ves, Nové Strašecí, Nymburk, Oseček, Pečky, Petroupim, Petrovice, Plaňany, Poděbrady, Poříčany, Předměřice nad Jizerou, Příbram, Psáry, Radim, Radovesnice II, Rakovník, Roztoky, Rožmitál pod Třemšínem, Řevnice, Říčany, Řitka, Sadská, Sázava, Sedlčany, Slaný, Slapy, Stochov, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Tachlovice, Tatce, Tišice-Chrást, Trhový Štěpánov, Týnec nad Labem, Týnec nad Sázavou, Uhlířské Janovice, Úvaly, Úžice, Velký Osek, Vlašim, Votice, Vrané nad Vltavou, Všenory, Všetaty, Vysoká, Zalužany, Zásmuky, Zdiby, Zeleneč, Zruč nad Sázavou, Žehušice. Ústecký kraj: Benešov nad Ploučnicí, Bílence, Bílina, Braňany, Brozany nad Ohří, Bžany, Česká Kamenice, Děčín, Deštnice, Dolní Poustevna, Duchcov, Horní Beřkovice, Horní Jiřetín, Hoštka, Hrobčice, Chomutov, Chožov, Jílové, Jimlín, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Koštice, Krabčice, Krásná Lípa, Libědice, Lipová, Líšťany, Litoměřice, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Louny, Lovosice, Lubenec, Malá Veleň, Malé Žernoseky, Malšovice, Markvartice, Měrunice, Meziboří, Mikulášovice, Most, Mšené-lázně, Obrnice, Otvice, Perštejn, Podbořany, Postoloprty, Proboštov, Račice, Radonice, Rokle, Roudnice nad Labem, Rumburk, Růžová, Rybniště, Šluknov, Štětí, Telnice, Terezín, Třebenice, Ústí nad Labem, Úštěk, Varnsdorf, Vědomice, Vejprty, Velký Šenov, Vilémov, Vrutice, Výsluní, Žatec. Kraj Vysočina: Batelov, Bobrová, Božejov, Brtnice, Budišov, Bystřice nad Pernštejnem, Černovice, Česká Bělá, Dobronín, Dolní Rožínka, Habry, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní Cerekev, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Jiřice, Ledeč nad Sázavou, Libice nad Doubravou, Luka nad Jihlavou, Lukavec, Měřín, Mohelno, Moravské Budějovice, Mrákotín, Náměšť nad Oslavou, Nová Cerekev, Nové Město na Moravě, Obrataň, Okříšky, Pacov, Pelhřimov, Počátky, Polná, Přibyslav, Přibyslavice, Senožaty, Stránecká Zhoř, Studenec, Světlá nad Sázavou, Svratka, Štoky, Telč, Třebíč, Třešť, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Ždírec nad Doubravou, Želetava, Žirovnice. Zlínský kraj: Babice, Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice, Brumov-Bylnice, Březolupy, Březová, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Dolní Němčí, Drslavice, Francova Lhota, Fryšták, Hluk, Holešov, Horní Bečva, Hošťálková, Hovězí, Hulín, Huslenky, Chomýž, Chropyně, Chvalčov, Jablůnka, Jalubí, Jarcová, Karolinka, Kelč, Kladeruby, Koryčany, Kroměříž, Kunovice, Kyselovice, Lačnov, Lidečko, Luhačovice, Mistřice, Morkovice-Slížany, Napajedla, Nezdenice, Nivnice, Nová Dědina, Ostrožská Nová Ves, Otrokovice, Pozlovice, Prakšice, Rožnov pod Radhoštěm, Rudimov, Rusava, Slavičín, Slušovice, Spytihněv, Staré Město, Strání, Střílky, Sušice, Tlumačov, Topolná, Traplice, Troubky- -Zdislavice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Újezd, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčnov, Vsetín, Zašová, Zdounky, Zlín, Zubří. 15

16 Vývoj zpětného odběru (v tunách) Take-back Collection Development (in Tons) VÝSLEDKY 2012 I 2012 RESULTS Malé spotřebiče I Small appliances Velké spotřebiče I Large appliances Chlazení I Cooling V roce 2012 byl zaznamenán nárůst sběru velkých spotřebičů oproti roku 2011 o 10,09 %. V chlazení činí pokles 10,17 % a v malých spotřebičích došlo k navýšení o 4,64 %. Celkový pokles sběru činí 2,29 % In 2012, an increase in the collection of large appliances by % was recorded as compared with In cooling, there was a drop of %; and in small appliances a rise of 4.64 %. The total collection decline was 2.29 %. 16

17 Podíl na zpětném odběru podle místa sběru v roce 2012 Share in Take-back According to the Place of Collection in % 3% VÝSLEDKY 2012 I 2012 RESULTS % 23% 1% 5% 61% Sběrné dvory I Collection points Mobilní svozy I Mobile collection Prodejci I Retailers Servisy I Services Hasiči I Fire fighters Školy I Schools Firmy I Companies Výsledky zpětného odběru podle místa sběru v roce 2012 (v tunách) Achievements of Take-back in 2012 by Place of Collection (in Tons) Sběrná místa v obcích Collection points in communities Poslední prodejci End dealers Malé spotřebiče I Small appliances Velké spotřebiče I Large appliances Chlazení I Refrigeration Mobilní svozy Mobile collection Mimořádná místa Special places Na zpětném odběru se v roce 2012 opět nejvíce podílela místa zpětného odběru vytvořená v obcích, a to ve všech sběrných skupinách (chlazení, velké spotřebiče a malé spotřebiče). Podíl prodejců se meziročně zvýšil o 1,3 %. Poslední prodejci zaregistrovaní v ELEKTROWINu představují více než 80 % všech prodejců elektro v ČR. Take-back points set up in communities again accounted for most taking-back in 2012, in all collection groups (cooling, large appliances, small appliances). The share of end retailers increased YoY by 1.3 %. The end retailers registered through ELEKTROWIN represent more than 80 % of all electro-retaliers in the country. 17

18 VÝSLEDKY 2012 I 2012 RESULTS Zpětný odběr v krajích (v tunách) Take-back in Regions (in Tons) Zpětný odběr v krajích dle výtěžnosti na obyvatele (v kg) Take-back in Regions According to Recovery per Head (in Kgs) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 Hlavní město Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Hlavní město Praha Zlínský Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Vzhledem k různé velikosti a počtu obyvatel jednotlivých krajů zůstává hlavním ukazatelem úspěšnosti kraje výtěžnost na obyvatele. V hodnotách je uveden sběr bez ohledu na způsob sběru. Celkem míst zpětného odběru v obcích a u posledních prodejců zajišťuje pokrytí potřeb více než 92 % obyvatelstva ČR a tvoří stabilní základnu našeho kolektivního systému. Na tuto páteřní síť navazuje dalších sběrných míst vytvořených ve školách, sborech dobrovolných hasičů, ve firmách a v obcích obsluhovaných mobilními svozy. Celkem ELEKTROWIN umožňuje obyvatelům ČR odevzdávat vyřazené spotřebiče na místech tímto číslem se počet míst zvýšil celkově dokonce o 29 % a spádovost na jedno místo poklesla o 5 %. Given the varying size and population of each region, the main indicator of the success of the region remains the per capita recovery. The numbers show collection regardless of the method of collection. Total of 3,642 take-back points in municipalities and at end retailers offer coverage of needs for more than 92 % of the population and form a stable base of our collective system. This backbone is followed by another 7,588 collection points set up in schools, at volunteer fire-fighters, companies and communities served by the mobile cartage. In total, ELEKTROWIN allows Czech residents to hand over the discarded appliances at 11,320 points by this number, the number of points increased overall by as much as 29%, and the catchment area per one place decreased by 5%. 18

19 Zpracování ZPRACOVÁNÍ I TREATMENT Novinkou ve spolupráci se zpracovateli byla jejich příprava na přijetí evropských standardů WEEELA- BEX/CENELEC pro zpracování, které byly schváleny v rámci činnosti WEEE Fóra v roce 2011 a jejichž využívání zavádí i nová směrnice EU. Treatment News in cooperation with processors was their preparation for the adoption of European processing standards WEELABEX / CENELEC, which were approved in the work of WEEE Forum in 2011, and the use of which has been introduced by a new EU directive, too. Materiálové využití I Material Recycling Marketa Remone Fermet MHM Eko Pražské služby Kovohutě Příbram Rumpold Praktik System Rumpold-T Množství využitých elektroodpadů I Amount of Recycled Electrical Waste Skupina elektrozařízení Electrical Equipment Category Materiálové využití (v tunách) Material Recycling (in tons) dosažené Achieved Materiálové využití (v procentech) Material Recycling (%) stanovené 37m zákona o odpadech Stipulated by s. 37m of Waste Act ,0 86, ,0 92,3 50 S-Firma Řempo Odas Odpady Respono MHM Eko Zelená dílna Steelmet Charita Opava AGM recykling Rumpold Zpracovatel velkých a malých spotřebičů Processor of large and small appliances Zpracovatel VS + MS zaměstnávající osoby se ZPS Processor of large and small appliances employing persons with limited working ability Zpracovatel chlazení Coolant processors OZO Ostrava 6 207,4 91,

20 Společnost ELEKTROWIN a.s. ELEKTROWIN a.s. dlouhodobě splňuje has been meeting požadavky na the requirements for shodu s normami compliance with the ISO 9001, ISO ISO 9001, ISO 14001, and ISO a ISO standards in the long term.

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05

Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 Číslo vlaku Název vlaku Výchozí bod Odjezd Cílový bod Příjezd Poznámky KJŘ 54-172/2 Porta Bohemica Budapest-Keleti pu. 7:25 Hamburg-Langenfelde 22:05 a _ w K[ 54-173/3 Porta Bohemica Hamburg-Langenfelde

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014

Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Seznam smluvních partnerů na provádění lesnických činností a prodej dříví pro Lesy ČR, s.p. stav k 1.1.2014 Kód SÚJ název SÚJ název LS název firmy platnost smlouvy do 10106 MĚSTO ALBRECHTICE Město Albrechtice

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA

Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA Prostorová analýza konkurenceschopnosti železniční dopravy v České republice z hlediska časové efektivity Stanislav KRAFT Michal VANČURA URA Geografický Ústav PřF P F MU, Brno Katedra geografie, PF JU,

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel

VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje. Ing. Roman Tvrzník generální ředitel VII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Ing. Roman Tvrzník generální ředitel STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí

Více

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště

knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště knihovna (upozornění: ne všechny knihovny musí být veřejné ) Věznice Bělušice Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov Městská knihovna Benešov Krajská hygienická stanice

Více

VI. Setkání starostů a místostarostů v Olomouckém kraji. Tereza Ulverová provozní ředitelka

VI. Setkání starostů a místostarostů v Olomouckém kraji. Tereza Ulverová provozní ředitelka VI. Setkání starostů a místostarostů v Olomouckém kraji Tereza Ulverová provozní ředitelka STABILNÍ KOLEKTIVNÍ SYSTÉM pro zpětný odběr elektrozařízení založený, řízený a kontrolovaný výrobci ARDO ČR domácí

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 20.1.2009

Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení. IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Tereza Ulverová ředitelka provozního oddělení ELEKTROWIN a. s. IV. Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje 20.1.2009 Místo zpětného odběru nemusí být SBĚRNÝ DVŮR Smlouva na vytvoření místa zpětného

Více

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100

D.13 - Hloubky zaplavení Q 100 D.13 - Hloubky Q 100 ICOB 576077 Albrechtice nad Orlicí 535427 Bakov nad Jizerou 579041 Batňovice 535443 Bělá pod Bezdězem 535451 Benátky nad Jizerou 563919 Bílý Kostel nad Nisou nezaplaveno 312 0 1 289

Více

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2

OBSAH. Mapy geochemické reaktivity hornin 1 : 50 000 (63 Kč) 30. Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 OBSAH geologická služba Mapy geologické 1 : 25 000 (52 Kč) 2 Vysvětlivky ke geologickým mapám 1 : 25 000 (47 Kč) 4 Mapy inženýrskogeologické 1 : 25 000 (52 Kč) 6 Mapy ložisek a prognóz 1 : 25 000 (52 Kč)

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy

AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy AKCE 2015: 11.12. MOST, VŠ - Univerzita třetího věku, v 8-11:15 hodin; 10.12. PLZEŇ, L-klub, v 18 hodin; přednáška Havajské ostrovy 3.12. KDYNĚ, Kino, v 18 hodin; přednáška Jižní Afrika (Namibie, Lesotho,

Více

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I

INSTRUKCE. ČÁST PRVNÍ Změna vnitřního a kancelářského řádu pro okresní, krajské a vrchní soudy. Čl. I INSTRUKCE Ministerstva spravedlnosti ze dne 23. dubna 2010, č. j. 81/2010 OD ST, kterou se mění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. prosince 2001, č. j. 505/2001 Org, kterou se vydává vnitřní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR

ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR ODBORNOSTI V AVZO TSČ ČR STŘELECTVÍ 1. ZO.AVZO TSČ ČR-40025 Velká Hleďsebe 2. ZO.AVZO TSČ ČR-40027 AK Libavské Údolí 3. ZO.AVZO TSČ ČR-40031 Cheb Město 4. ZO.AVZO TSČ ČR-40178 SSK Jáchymov-Ostrov 5. ZO.AVZO

Více

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ

PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ PŘÍLOHA 2 - SEZNAM OSLOVENÝCH INSTITUCÍ 1. Centrum BAZALKA - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s., České Budějovice 2. Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Praha 4 3. Dětský domov a Mateřská

Více

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník

Pobřežní 194, 28401 Kutná Hora Klášterní 647, 27601 Mělník ZIMNÍ STADIONY S UMĚLOU LEDOVOU PLOCHOU Nejsou zde uvedeny tři zimní stadiony pro krasobruslení nebo bruslení (HASA a ZŠ Bronzová v Praze a TJ Stadion v Brně). (II) - počet ledových ploch; (A) - nezastřešená

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace

PROGRAM FINANČNÍ PODPORY OBCÍM POSTIŢENÝM POVODNĚMI V LETECH 2006 A 2009 PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ DOČASNÉHO NÁHRADNÍHO UBYTOVÁNÍ Skutečně čerpané dotace 217318 - Podpora obcím postiţených povodněmi 117517 - Podpora při zajišťování dočasného náhradního ubytování a dalších souvisejících potřeb v důsledku povodně či jiné ţivelní pohromy PROGRAM FINANČNÍ PODPORY

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území

D.11 - Cílová ochrana zastavěných území D.11 - Cílová ochrana zastavěných území Obec Kraj Vodní tok ID vodního útvaru Albrechtice nad Orlicí KH Orlice 10403000 30,3 32,0

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP)

Územní pracoviště (ÚP) Regional office (ÚP) Address of the regional office. Regionale Arbeitsstelle (ÚP) Übersicht der Finanzämter inkl. gültig ab dem 1. Jänner 2013 Původní do Nový until Arbeitsstelle pro Prahu 1 ÚP pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 11233 Praha 1 pro Prahu 2 ÚP pro Prahu 2 Vinohradská 49, 12000

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE: PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis 1. fáze projektu

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

50. výzva. 58. výzva

50. výzva. 58. výzva SEZNAM AKCEPTOVANÝCH ŽÁDOSTÍ O PODPORU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SCHVÁLENÝCH ŘÍDÍCÍM ORGÁNEM K POSKYTNUTÍ PODPORY 50. výzva PRIORITNÍ OSA 6 - ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY Oblast

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Martin Blatný Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (956) 730 124, +420 (724) 422 517, e-mail: MBlatny@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů:

Výhercům srdečně blahopřejeme a posíláme certifikát! Výherci školních výletů: Losování o školní výlety: V tabulce jsou třídy, které splnili podmínky (objednávka 10 publikací na třídu) (konečný stav) V případě, že škola splnila kvótu např. na 3 třídy (objednávka více než 30 publikací),

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ

2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ 2.2. DOPLATEK NA BYDLENÍ Doplatek na bydlení je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika

Adresář. Platné v roce 2015. BF7F5C02 Zuzana Kulaxidisová Lichkov 113 Lichkov 56168 Česká republika Platné v roce 2015 ABCFIRM1 hnbrno.cz 02770164 AT845121 Lochotínská 1108/18 Praha 1 11000 A2DD1C8D Veronika Houbová Wuchterlova 585/14 Praha 6 - Dejvice 16000 BENET Benet promotion s.r.o. 02804514 CZ02804514

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník

Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Festival muzejních nocí 2008 IV. ročník Zlínský kraj 16. kvě tna 14. č ervna 2008 Časový harmonogram Festivalu muzejních nocí 2008 98 měst, 139 institucí 15. května 2008 Luhačovice Muzeum jihovýchodní

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ. Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4 Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XLIII. V Praze dne 23. duben 2015 částka 4 Obsah 1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2015, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod.

Testovací místa na HIV bez poraden. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 12:00 hod. Testovací místa na HIV bez poraden Praha: Adresa: Mlynářská 4, Praha 1, Telefon: 277 779 812 Odběry: Pondělí - Pátek 7:00 8:00 hod. Adresa: Revoluční 19 Praha 1, 2.patro, Telefon: 221 715 212 Adresa: Karlovo

Více

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 2015-1-CZ01-KA219-013852 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 2015-1-CZ01-KA219-013860 Střední škola obchodu,

Více

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015

Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 Předběžné výsledky výběrového řízení Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 2 Výzva 2015 2015-1-CZ01-KA219-013852 Gymnázium, České Budějovice, Česká 64 2015-1-CZ01-KA219-013860 Střední škola obchodu,

Více