VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT"

Transkript

1 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

2 ELEKTROWIN ELEKTROWIN umožňuje allows Czech obyvatelům ČR residents to hand odevzdávat vyřazené over their discarded spotřebiče na appliances místech at 11,320 zpětného take-back odběru. points.

3 Úvodní slovo 4 Introduction OBSAH I CONTENTS Projekty Kontejnery Recyklujte s hasiči Ukliďme si svět / Recyklohraní aneb Ukliďme si svět Motivační program 2012 Spolupráce s krajskými úřady Železný týden Ostatní projekty zaměřené na informovanost WEEE Fórum / Výrobci WEEE Fórum Výrobci Mapa sběrných míst Seznam smluvních obcí Výsledky 2012 Zpracování Kontrola kvality / Audity Kontroly Integrovaný systém řízení Hospodářské výsledky Zpráva auditora Seznam zapojených výrobců Projects Containers Recycle with Fire Fighters Let s Clear up the World / Recycling Games or Let s Clear up the World Motivation Programme 2012 Cooperation with Regions Iron Week Other Projects Focused on Awareness WEEE Forum / Producers WEEE Forum Producers Map of Collection Points List of Contracting Municipalities 2012 Results Treatment Quality Control / Audits Quality Control Integrated Management System Trading Income Auditor s Report List of Manufacturers Involved 3

4 Vážení přátelé, ÚVODNÍ SLOVO I INTRODUCTION výroční zpráva, kterou vám předkládáme, je v pořadí už osmá od roku 2005, kdy byl kolektivní systém ELEKTROWIN založen. Za tu dobu se stal největší společností svého druhu v České republice, získal si mezinárodní uznání a každoročně v naší zemi zajišťuje nejméně polovinu zpětného odběru vysloužilých spotřebičů. Stejně jako v uplynulých letech se máme i za rok 2012 čím pochlubit. Nechci však předjímat hodnocení naší činnosti. Předestřu vám základní fakta a ponechám na vás, abyste hodnocení vyřkli sami. Věřím, že tak nejlépe posoudíte, co se nám povedlo a kde máme ještě rezervy. Ty se dají najít vždy, a bez jejich aktivního hledání a nacházení bychom si nemohli pro každý další rok Dear Friends, The annual report you have before you is the eighth we have published since 2005, when the ELEKTROWIN collective system was established. In that time it has become the largest company of its type in the Czech Republic and has won international renown. Each year it deals with at least half the take-back of used appliances in the Czech Republic. As in previous years, we have plenty to be proud of in However, I do not want to pre-empt and evaluation of our work. I will simply present you with the basic facts and leave it up to you to pass judgment. I believe this to be the best way for you to decide what we did right and where we could do better. There are always areas in which we could improve and without actively looking for them and finding them we would be stanovovat v oblasti zpětného odběru nové ambiciózní cíle. ELEKTROWINu se v roce 2012 podařilo díky sběrné síti, čítající ke konci roku už míst zpětného odběru, vysbírat tun starých spotřebičů. Jsme si vědomi toho, že oproti roku 2011 to znamená mírný pokles o 2,29 %. Zároveň ale víme, že dopad nepříznivého ekonomického vývoje mohl být ještě vyšší, a jsme plně odhodláni tento dílčí propad v budoucnu zvrátit. V těchto celkových číslech se zároveň skrývá nárůst sběru velkých spotřebičů o 10,09 % oproti roku 2011, ve skupině malých spotřebičů došlo k navýšení o 4,64 %. unable to set out ambitious targets in the sphere of take-back each subsequent year. ELEKTROWIN was able to collect some 25,000 tons of old appliances in 2012 through a collection network that numbered 11,320 take-back points at the end of the year. We are aware that this is a slight drop of 2.29 % on However, we are also aware that the impact of unfavourable economic development could have been worse and are absolutely intent on putting this slight drop back in order. These general overall numbers conceal an increase in the collection of large appliances of % on 2011 and an increase of 4.64 % for small appliances. Some 725 producers were registered in the List of Producers of Electrical and Do Seznamu výrobců elektrozařízení na MŽP se prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN zapsalo již 725 výrobců, 152 z nich se přihlásilo i k plnění povinností týkajících se baterií a akumulátorů. Novinkou ve spolupráci se zpracovateli byla jejich příprava na přijetí evropských standardů WEEELABEX/CENELEC pro zpracování, na kterých se ELEKTROWIN aktivně podílel v rámci činnosti WEEE Fóra a jejichž využívání zavádí i nová směrnice EU. Nespokojili jsme se ani s výsledky dosavadního fungování projektů na podporu zpětného odběru a zpracování vysloužilých elektrozařízení. Do konce roku 2012 například umístil ELEKTROWIN na sběrných Electronic Equipment at the Ministry of the Environment via the ELEKTROWIN collective system, 152 of which also signed up to comply with their obligations relating to batteries and accumulators. One innovation, in cooperation with processing companies, was the preparation of such companies for the adoption of WEEE- LABEX/CENELEC European standards for treatment, in which ELEKTROWIN took an active role as part of the activity of the WEEE Forum and whose use is also being introduced by a new EU directive. We also sought to improve on the results of existing projects in support of the take-back and processing of used electrical and electronic equipment. For example, ELEKTROW- místech 465 WINTEJNERů. To výrazně přispělo jak ke zvýšení zpětného odběru velkých spotřebičů, tak k dosažení rekordní, 78% kompletnosti chladniček. Došlo také k výraznému navýšení počtu stacionárních kontejnerů na malé spotřebiče, a to ze 150 v roce 2011 na 287 v roce Úspěšně jsme pokračovali v projektu Recyklujte s hasiči. Pro školní rok 2012/2013 došlo ke spojení projektu Ukliďme si svět! s recyklačním programem Recyklohraní. Na úspěšný projekt z roku 2011 s názvem Nenechme se zasypat navázala loni akce Železný týden. Mohl bych pokračovat dál poukazem na další dílčí projekty nebo na stále se prohlubující IN had placed 465 WINTAINERS at collection points by the end of These played a significant part in increasing the take-back of large appliances and to achieving a record 78 % completeness of refrigerators. There was also a considerable increase in the number of stationary containers for small appliances, from 150 in 2011 to 287 in 2012 We continued work on the successful Recycle with Fire Fighters project. We also joined the Let s Clean Up the World! project and the Recycle playing project for the 2012/2013 school year. Another campaign, Iron Week, followed on from the successful Let s not Get Filled up project of I could go on to mention other sub-projects or our ever-expanding cooperation with the 4

5 spolupráci s kraji, dostatek informací však najdete na jiných místech v této výroční zprávě. Organisation byla vybrána Praha, přičemž ELEKTROWIN se řadí mezi zakládající členy. ÚVODNÍ SLOVO I INTRODUCTION Od roku 2008, kdy společnost ELEK- TROWIN a.s. zavedla a certifikovala integrovaný systém řízení pro normy ISO 9001 systém managementu kvality, ISO systém environmentálního managementu a ISO systém řízení bezpečnosti informací, podstoupila již tři dohledové audity a jeden recertifikační. Všechny bez výjimky potvrdily, že společnost dlouhodobě splňuje požadavky na shodu se všemi ISO normami, pro které byla certifikována. Rok 2012 se stal rokem dokončení projektu WEEELABEX, jehož hlavním úkolem byla příprava standardů na zpracování, sběr a dopravu. Za sídlo asociace WEEELABEX regions, but there is plenty of information in other parts of this annual report. ELEKTROWIN a.s. has undergone three supervisory audits and one recertification audit since 2008, when it introduced and certifi ed an integrated management system for ISO 9001, quality management system, ISO 14001, environmental management system, and ISO 27001, information security system. All these audits confirmed without exception that the company has long met the requirements of all ISO standards for which it is certified. Závěrem mi dovolte poděkovat zejména výrobcům, obcím, prodejcům, zpracovatelským a logistickým společnostem a v neposlední řadě také zaměstnancům naší společnosti za spolupráci a za aktivní přístup k plnění stanovených úkolů. Věřím, že ve vzájemné spolupráci dosáhneme v příštích letech opět dobrých výsledků, které budeme moci směle prezentovat v dalších výročních zprávách. S úctou Ing. Jaroslav Holakovský předseda představenstva ELEKTROWIN a.s. The year 2012 was also the year in which the WEEELABEX project was completed, the main aim of the project being to prepare standards for treatment, collection and transport. Prague was chosen as the headquarters of the WEEELABEX Organisation, with ELEK- TROWIN one of the founding members. In conclusion, allow me to thank above all the producers, municipalities, retailers, processing and logistics companies and, last but not least, our company employees for their cooperation and active approach to achieving the tasks set. I believe that cooperation will allow us to again achieve positive results in forthcoming years, results that we can proudly present in future annual reports. Best regards Ing. Jaroslav Holakovský Chairman of the Board of Directors ELEKTROWIN a.s. 5

6 649 sborů 649 volunteer dobrovolných fire brigades hasičů dokázalo managed to deliver v roce 2012 odevzdat k ekologické recyklaci tun vysloužilých 1,182 tons of discarded appliances for elektrospotřebičů. environmentally friendly recycling in 2012.

7 Kontejnery Containers PROJEKTY I PROJECTS Pro zvyšování zpětného odběru a kompletnosti spotřebičů se již v minulých letech osvědčilo umisťování WINTEJNERů na sběrné dvory obcí. Především ve větších obcích došlo k výraznému navýšení sběru. Obecně je sběr prostřednictvím WINTEJNERů nadprůměrný a celkově se podíl spotřebičů sebraných prostřednictvím WINTEJNERů přiblížil 50 %. Do konce roku 2012 jich naše společnost umístila 465. To výrazně přispělo k dosažení rekordní, 78% kompletnosti chladniček. Došlo také k výraznému navýšení počtu stacionárních kontejnerů na malé spotřebiče, a to ze 150 v roce 2011 na 287 v roce Putující kontejner varianta mobilních svozů v loňském roce vyrazil celkem 33x do 27 svazků obcí, včetně dvou měsíčních akcí v městských částech hlavního města Prahy. Kontejner byl přistaven celkem v 483 obcích s potenciálem obyvatel a svezl 182 tun EEZ. Velkým pozitivem je vysoká kompletnost spotřebičů oproti sběru v rámci mobilních svozů. In increasing the take-back and completeness of appliances, placement of WINTAINERs to collection points of municipalities has already stood the test of time. Especially larger communities have experienced a significant increase in their collection. In general, the collection through WINTAINERs is above average and overall the proportion of appliances collected through WINTAINERs has approached 50 %. By the end of 2012, our company put in place 465 WINTAINERs. This significantly contributed to achieving a record 78% completeness of refrigerators. There was also a marked increase in the number of stationary containers for small appliances, from 150 in 2011 to 287 in The Wandering Container a version of mobile collection - set out a total of 33 times last year, visiting 27 associations of communities including two monthly events in city districts of the Capital of Prague. The container was parked in a total of 483 communities with the potential for 532,071 people, and collected a total of 182 t EEE. A big plus is high completeness of appliances compared to the collection in the mobile collections. 7

8 Recyklujte s hasiči Recycle with Fire Fighters PROJEKTY I PROJECTS Pomocí komunikační podpory a akvizice nových hasičských sborů jsme pokračovali v úspěšně nastaveném projektu Recyklujte s hasiči, nad nímž záštitu stále drží Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 649 sborů dobrovolných hasičů dokázalo k recyklaci odevzdat tun vysloužilých elektrospotřebičů, tedy dvojnásobek množství sebraného v prvním ročníku. Registrace podle kraje (do prosince 2012) Registration per Region (by December 2012) 3 % Ústecký kraj (22 SDH) 6 % Zlínský kraj (40 SDH) 11 % Kraj Vysočina (72 SDH) With the communication support and acquisition of new fire departments, we continued the successfully set Recycle with Fire Fighters project, under continuing auspices of the Association of Fire Fighters of Bohemia, Moravia and Silesia. 649 volunteer fire-fighters managed to turn in for recycling 1,182 tons of discarded appliances, i.e. double the amount collected in the first year. 13 % Jihočeský kraj (81 SDH) 10 % Jihomoravský kraj (67 SDH) 17 % Středočeský kraj (109 SDH) 1 % Karlovarský kraj (8 SDH) 0 % Praha (1 SDH) 8 % Plzeňský kraj (50 SDH) 7 % Pardubický kraj (43 SDH) 8 % Královéhradecký kraj (52 SDH) 2 % Liberecký kraj (14 SDH) 8 % Moravskoslezský kraj (49 SDH) 6 % Olomoucký kraj (41 SDH) 8

9 Ukliďme si svět / Recyklohraní aneb Ukliďme si svět Let s Clear up the World / Recycling Games or Let s Clear up the World PROJEKTY I PROJECTS Největší změnou v roce 2012 prošel projekt Ukliďme si svět, kdy pro školní rok 2012/2013 došlo ke spojení se školním recyklačním programem Recyklohraní, realizovaným kolektivními systémy ASEKOL, EKO- LAMP a ECOBAT a autorizovanou obalovou společností EKOKOM. Po spojení vznikla základna více než zaregistrovaných škol. Rozhodnutí spojit oba dva projekty a uvést jej v novém školním roce pod společným názvem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět! vycházelo zejména z reakcí škol, protože oba projekty vycházejí z podobného principu a synergický efekt povede k větší efektivnosti vynaložených nákladů. V 5. ročníku projektu Ukliďme si svět odevzdalo 741 zaregistrovaných škol 327 tun vysloužilých elektrospotřebičů. Tým ELEKTROWIN navštívil se zábavně naučným programem s názvem Recyklační hlídka dalších 50 škol.celkem bezmála účastníků ze 100 škol přineslo v den konání akce na drobných spotřebičů. The Let s Clear up the World project underwent the biggest change in 2012, when it was connected for the school year 2012/2013 with the school Recycling Games program implemented by collective systems ASEKOL, EKOLAMP and ECOBAT, and authorized packaging company EKOKOM. After the connection, a base of more than registered 3,000 schools was established. The decision to combine the two projects and introduce it in the new school year under the title Recycling Games, or Let s Clear up the World, was based mainly on reactions of schools, because both projects are based on a similar principle and synergy will lead to greater cost-effectiveness. In the 5th year of the project Let s Clear up the World, 741 registered schools handed over 327 tons of old electrical appliances. The ELEKTROWIN team visited another 50 schools with an entertaining and instructional program called Recycle Guard. Nearly 8,000 participants from a total of 100 schools brought ca 3,000 small appliances on the day of the event. 9

10 Motivační program 2012 Spolupráce s krajskými úřady Cooperation with Regions PROJEKTY I PROJECTS Z motivačního programu pro podporu zabezpečení sběrných míst elektrospotřebičů nebo zkvalitnění nakládání s nimi na sběrném místě a přiblížení sběrných míst občanům čerpalo 161 obcí (200 žádostí) částku Kč. Mezi nejčastěji pořizované předměty patří elektronické a mechanické zabezpečení, shromažďovací prostředky, malý kontejner, manipulační technika, rozšíření a zpevnění plochy sběrného místa. Čerpání čtvrtletního motivačního programu má stoupající tendenci. Důsledkem je zvýšení množství předávaných velkých spotřebičů. Motivation Programme 2012 From the motivation programme to support the security of collection points, electrical appliances, or to improve handling thereof at the collection points and to bring collection points nearer to citizens, 161 communities (200 applications) withdrew the amount of 5,454,617 CZK. The most commonly acquired items include electronic and mechanical security, gathering resources, small container, handling equipment, extension and solidification of collection point ground. Spolupráce s krajskými úřady je postavena na čtyřech základních pilířích, a to zajištění informovanosti obyvatel, zajištění informovanosti obcí, materiální podpoře zpětného odběru a předávání výsledků zpětného odběru v daném kraji, které slouží převážně k návrhu aktivit na další období. Prostřednictvím spolupráce s devíti kraji došlo k prohloubení součinnosti s obcemi. Dále pak k realizaci zajímavých a úspěšných akcí připravených přímo na konkrétní podmínky a potřeby jednotlivých regionů např. Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu, Barevný den plný her nebo Odpadiáda. Spolupráce probíhala s následujícími kraji: Liberecký, Jihomoravský, Plzeňský, Vysočina, Zlínský, Pardubický, Karlovarský, Středočeský, Královéhradecký. Cooperation with regional self-government is built on four base pillars, namely providing public awareness, providing information to communities, material support to take-back, and transfer of take-back results in the given region, which is predominantly used for design activities for the next period. Through cooperation with nine regions, collaboration with municipalities has increased. Furthermore, interesting and successful events prepared directly on the specific conditions and needs of individual regions were implemented - for example Drop in for Advice on How to Get Rid of Waste, Colourful Day Full of Games or Olympics in Waste Collection. Cooperation took place with the following regions: Liberec, South Moravia, Pilsen, Vysočina, Zlín, Pardubice, Karlovy Vary; Central Bohemia, Hradec Králové. Drawing of the quarterly motivation programme is rising. The result is an increase in the amount of major appliances taken back. 10

11 PROJEKTY I PROJECTS Železný týden Akce Železný týden navázala ve dnech září 2012 na úspěšný projekt roku 2011 s názvem Nenechme se zasypat. V místech s vysokou koncentrací lidí (náměstí Míru v Praze a Horní náměstí v Olomouci) připomínal ELEKTROWIN zábavnou formou nutnost a výhody recyklace vysloužilých elektrospotřebičů. Na místě bylo možné odevzdat nepotřebná elektrozařízení, ve středu je navíc od návštěvníků převzaly finalistky soutěže Miss Hasička, které se tak staly propojením mezi Železným týdnem a projektem Recyklujte s hasiči. Iron Week On September 17 19th, 2012, the Iron Week event followed the successful 2011 project called Let s not get Filled up. In areas with high concentrations of people (Náměstí Míru in Prague and Horní náměstí in Olomouc), ELEKTROWIN reminded in a fun way of the necessity and benefits of old electrical appliances recycling. Unnecessary electrical equipment could have been handed over there, on Wednesday these were taken from the visitors by the finalists of Miss Fire-fighter, who thus became the link between the Iron Week and the Recycle with Fire Fighters project. Ostatní projekty zaměřené na informovanost ELEKTROWIN pokračoval v projektu Vstupenka za spotřebič. V roce 2012 byla spolupráce domluvena s 11 největšími zoo v republice, ve kterých se zpětně odebralo téměř ks spotřebičů. Nově ELEKTROWIN se svým stánkem participoval na Majálesu v Praze, Brně a Hradci Králové. Na místě byl k dispozici WINTEJNER, který sloužil nejen jako úložiště přinesených spotřebičů, ale i k prezentaci zpětného odběru. Other Projects Focused on Awareness ELEKTROWIN continued in the Tickets for Appliances project. In 2012, cooperation was arranged with the 11 largest zoos in the country in which the nearly 3,000 pieces of appliances were taken. ELEKTROWIN newly participated with its stand in Prague, Brno and Hradec Králové on Rag Days. A WINTAINER was available in the place, which served not only as a repository for the appliances brought in by consumers, but also for the presentation for take back. 11

12 V roce 2012 In 2012, byl úspěšně the WEEELABEX dokončen projekt project was completed WEEELABEX, successfully; within v jehož rámci vznikly this project standards standardy pro for treatment, collection zpracování, sběr and transport have a dopravu. been formed.

13 WEEE FÓRUM / VÝROBCI I WEEE FORUM / PRODUCERS WEEE Fórum V rámci aktivního zapojení do činnosti evropské asociace WEEE Fórum pokračoval generální ředitel společnosti ve své funkci člena představenstva, přičemž byl opětovně na zasedání valné hromady zvolen již pro třetí funkční období. Rok 2012 se stal především rokem dokončení projektu WEEELABEX, jehož hlavním úkolem byla příprava standardů na zpracování, sběr a dopravu. Nezpochybnitelným úspěchem, který ukazuje na výsledky a postavení kolektivních systémů ze zemí střední Evropy ve WEEE Fóru, je výběr Prahy jako sídla asociace WEEELABEX Organisation, která bude dohlížet na praktickou aplikaci standardů WEEELABEX. ELEKTROWIN je jedním z jejich zakládajících členů. Výrobci Do seznamu výrobců elektrozařízení na MŽP se prostřednictvím námi provozovaného kolektivního systému zapsalo již 725 výrobců a 152 z nich se přihlásilo i k plnění povinností týkajících se baterií a akumulátorů. ELEKTROWIN průběžně zajišťuje plnění informačních povinností výrobců ve spolupráci s posledními prodejci, a to prostřednictvím distribuce letáků, ceníků, samolepek a dalších informačních materiálů, určených pro konečné spotřebitele. Obchodním řetězcům, v souvislosti s přípravou na zajištění povinnosti sbírat drobné elektrospotřebiče na prodejnách s velikostí prodejní plochy elektrospotřebičů 400 m 2 a více vyplývající z novely evropské Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, byla nabídnuta spolupráce při vytváření multifunkčního sběrového prostředku k umístění přímo na prodejní plochu obchodu. WEEE Forum As a part of its active involvement in the activities of the European association, WEEE Forum, the company CEO continued in his capacity as a member of the Board of Directors, and was again elected at the general meeting for a third term. First and foremost, the year 2012 was the year of WEEELABEX project completion, the main task of which was to prepare standards for the treatment, collection, and transport. Unquestionable success showing the results and position of the collective systems in the Central Europe countries in the WEEE Forum is the selection of Prague as the WEEELABEX Organisation s headquarters, which will oversee the practical application of WEEELABEX standards. ELEKTROWIN is among its founding members. Producers Through our collective operating system, 725 manufacturers have already enrolled in the list of electrical equipment manufacturers at the MoE and 152 of them have signed up to the fulfilment of obligations concerning batteries and accumulators. ELEKTROWIN continuously ensures compliance with the disclosure obligations of the producers in collaboration with the end retailers through the distribution of leaflets, price lists, stickers, and other information materials intended for the final consumer. In connection with the preparation for the obligation to secure collection of small appliances at stores with appliance sales space 400m 2 and more resulting from the amendment to the European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment, chain stores were offered cooperation in creating a multifunctional collection device for waste placement directly at the selling space. 13

14 MAPA SBĚRNÝCH MÍST I MAP OF COLLECTION POINTS Sběrná síť v roce 2012 Collection Network in 2012 Sběrné dvory Collection yards Poslední prodejci End retailers Poslední prodejci (5 10) End retailers (5 10) Poslední prodejci (11 20) End retailers (11 20) Poslední prodejci (21 50) End retailers (21 50) Poslední prodejci (51 a více) End retailers (51 and more) 14

15 SEZNAM SMLUVNÍCH OBCÍ I LIST OF CONTRACTING MUNICIPALITIES Hlavní město Praha: Magistrát hl. města Prahy, Městská část Praha 4. Jihočeský kraj: Albrechtice nad Vltavou, Bavorov, Bechyně, Bernartice, Borek, Borovany, Boršov nad Vltavou, Božetice, Bujanov, České Budějovice, Dačice, Deštná, Dírná, Dobev, Dolní Bukovsko, Dražice, Dříteň, Hluboká nad Vltavou, Homole, Horní Planá, Hrdějovice, Chelčice, Chlum u Třeboně, Chotoviny, Chvalšiny, Chýnov, Jindřichův Hradec, Jistebnice, Kamenný Újezd, Kaplice, Kardašova Řečice, Klenovice, Krajníčko, Křemže, Kunžak, Ledenice, Lodhéřov, Lomnice nad Lužnicí, Loučovice, Malonty, Malšice, Mečichov, Milevsko, Mirotice, Mydlovary, Nová Bystřice, Nová Včelnice, Nové Hrady, Olešná, Olešník, Opařany, Písek, Planá nad Lužnicí, Pluhův Žďár, Protivín, Předotice, Přehořov, Přídolí, Radimovice u Želče, Rakovice, Roudná, Rudolfov, Sepekov, Sezimovo Ústí, Slabčice, Slavonice, Soběslav, Staré Hobzí, Strakonice, Strážný, Strmilov, Sudoměřice u Bechyně, Ševětín, Tábor, Trhové Sviny, Třeboň, Tučapy, Týn nad Vltavou, Včelná, Velešín, Velký Ratmírov, Veselí nad Lužnicí, Větřní, Vidov, Vlkov, Vodňany, Volyně, Vrábče, Všemyslice, Záhoří, Zlatá Koruna, Zvěrotice. Jihomoravský kraj: Adamov, Benešov, Bílovice nad Svitavou, Blansko, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Boleradice, Borkovany, Bořetice, Boskovice, Bošovice, Brno, Brumovice, Břeclav, Březí, Bučovice, Bulhary, Bzenec, Cetkovice, Čebín, Čejkovice, Černá Hora, Dolní Bojanovice, Dolní Dunajovice, Dolní Kounice, Dolní Loučky, Doubravice nad Svitavou, Doubravník, Drásov, Dubňany, Hlohovec, Hluboké Mašůvky, Hodějice, Hodonice, Hodonín, Horní Bojanovice, Hostěnice, Hovorany, Hroznová Lhota, Hrušky, Hrušovany nad Jevišovkou, Hrušovany u Brna, Hustopeče, Chvalovice, Ivančice, Ivanovice na Hané, Jevišovice, Jevišovka, Jiříkovice, Klentnice, Klobouky u Brna, Knínice u Boskovic, Kobylí, Kobylnice, Korolupy, Kozojídky, Křenovice, Křepice, Křtiny, Kunštát, Kuřim, Kyjov, Lanžhot, Lazinov, Lednice, Lelekovice, Letovice, Lhota Rapotina, Lipůvka, Lomnice, Lovčičky, Lubné, Lužice, Lysice, Malhostovice, Mikulčice, Mikulov, Mikulovice, Miroslav, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravská Nová Ves, Moravský Krumlov, Moravský Písek, Moravský Žižkov, Mutěnice, Němčičky, Nikolčice, Nová Lhota, Nový Přerov, Olešnice, Ořechov, Oslavany, Ostopovice, Ostrov u Macochy, Otnice, Pavlice, Podivín, Podolí, Pohořelice, Popice, Pouzdřany, Práce, Prušánky, Předklášteří, Přítluky, Rájec-Jestřebí, Ráječko, Rajhradice, Rakvice, Ratíškovice, Rohatec, Rosice, Rousínov, Rudice, Sedlec, Slavkov u Brna, Starovice, Starovičky, Strachotice, Strachotín, Strážnice, Studnice, Sudoměřice, Suchov, Suchý, Svatobořice-Mistřín, Svitávka, Syrovice, Šakvice, Šardice, Šebetov, Šitbořice, Šumná, Tasov, Telnice, Těmice, Terezín, Tetčice, Tišnov, Tvarožná, Tvarožná Lhota, Tvrdonice, Týnec, Uherčice, Uherčice, Újezd u Brna, Vacenovice, Valtice, Vavřinec, Velatice, Velešovice, Velká nad Veličkou, Velké Bílovice, Velké Opatovice, Velké Pavlovice, Veselí nad Moravou, Veverská Bítýška, Višňové, Vnorovy, Vracov, Vranov, Vrbice, Vřesovice, Vyškov, Zaječí, Zastávka, Zbýšov, Znojmo, Ždánice, Žďárná, Žeraviny, Židlochovice. Karlovarský kraj: Aš, Bochov, Dolní Žandov, Drmoul, Horní Slavkov, Hroznětín, Cheb, Chodov, Jáchymov, Jindřichovice, Karlovy Vary, Krajková, Kraslice, Krásné Údolí, Lázně Kynžvart, Lomnice, Luby, Mariánské Lázně, Nejdek, Nová Role, Nové Sedlo, Odrava, Ostrov, Plesná, Poustka, Rotava, Stráž nad Ohří, Tatrovice, Toužim, Valy, Velichov, Vintířov, Vojtanov. Královéhradecký kraj: Bezděkov nad Metují, Broumov, Březina, Černilov, Česká Skalice, Dobrá Voda u Hořic, Dobruška, Doudleby nad Orlicí, Dvůr Králové nad Labem, Horní Maršov, Horní Olešnice, Hořice, Hořiněves, Hostinné, Hradec Králové, Hronov, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř, Jičín, Kocbeře, Konecchlumí, Kopidlno, Kostelec nad Orlicí, Králíky, Králova Lhota, Lázně Bělohrad, Libáň, Lovčice, Machov, Mlázovice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Olešnice, Ostroměř, Pecka, Pilníkov, Police nad Metují, Rokytnice v Orlických horách, Rtyně v Podkrkonoší, Rudník, Rychnov nad Kněžnou, Rychnovek, Sadová, Smiřice, Sobotka, Stěžery, Teplice nad Metují, Trutnov, Týniště nad Orlicí, Vamberk, Velké Poříčí, Vítězná, Vlčice, Vrchlabí, Vysoká nad Labem, Vysokov, Záměl, Žacléř. Liberecký kraj: Bílý Kostel nad Nisou, Brniště, Česká Lípa, Český Dub, Desná, Doksy, Dubá, Frýdlant, Harrachov, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Nisou, Jablonné v Podještědí, Janův Důl, Jilemnice, Kamenický Šenov, Kravaře, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Lučany nad Nisou, Mimoň, Nový Bor, Radostná pod Kozákovem, Ralsko, Rokytnice nad Jizerou, Roprachtice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Semily, Smržovka, Stráž pod Ralskem, Stružinec, Šimonovice, Tanvald, Turnov, Velké Hamry, Záhoří, Zákupy, Zlatá Olešnice, Železný Brod. Moravskoslezský kraj: Albrechtice, Bartošovice, Baška, Bílovec, Bohumín, Bohuslavice, Bolatice, Branka u Opavy, Bruntál, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Bystřice nad Olší, Český Těšín, Dobrá, Dolní Lutyně, Dvorce, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Fulnek, Háj ve Slezsku, Hať, Havířov, Hladké Životice, Hlučín, Hnojník, Horní Bludovice, Horní Město, Horní Suchá, Hošťálkovy, Hradec nad Moravicí, Jablunkov, Jeseník nad Odrou, Karviná, Kateřinice, Kobeřice, Kopřivnice, Kozlovice, Kravaře, Krmelín, Krnov, Kunčice pod Ondřejníkem, Kunín, Leskovec nad Moravicí, Lichnov, Lomnice, Ludgeřovice, Metylovice, Mokré Lazce, Moravice, Morávka, Mosty u Jablunkova, Nové Heřminovy, Nový Jičín, Oldřišov, Opava, Orlová, Ostrava, Ostrava-Hošťálkovice, Palkovice, Petřvald, Píšť, Příbor, Radkov, Raškovice, Rudná pod Pradědem, Rychvald, Rýmařov, Slavkov, Služovice, Staré Město, Staré Těchanovice, Studénka, Suchdol nad Odrou, Světlá Hora, Šenov, Šenov u Nového Jičína, Šilheřovice, Štěpánkovice, Těrlicko, Trojanovice, Třanovice, Třinec, Tvrdkov, Úvalno, Větřkovice, Vítkov, Vrbno pod Pradědem, Vysoká, Závišice. Olomoucký kraj: Bludov, Brodek u Přerova, Čehovice, Dubicko, Hanušovice, Horní Moštěnice, Hranice, Javorník, Jeseník, Jindřichov, Kojetín, Konice, Lipník nad Bečvou, Litovel, Mikulovice, Mohelnice, Moravský Beroun, Mostkovice, Náměšť na Hané, Němčice nad Hanou, Norberčany, Nový Malín, Olomouc, Oskava, Postřelmov, Prostějov, Přáslavice, Přemyslovice, Přerov, Ruda nad Moravou, Sobotín, Šternberk, Šumperk, Šumvald, Tovačov, Troubky, Uničov, Vápenná, Velké Losiny, Vikýřovice, Zábřeh, Zlaté Hory. Pardubický kraj: Biskupice, Borek, Borová, Brandýs nad Orlicí, Březová nad Svitavou, Bučina, Bystré, Býšť, Časy, Čeperka, Česká Třebová, Damníkov, Dolany, Dolní Libchavy, Dolní Roveň, Dolní Ředice, Dolní Újezd, Dříteč, Helvíkovice, Heřmanův Městec, Hlinsko, Holice, Horní Čermná, Horní Jelení, Horní Ředice, Hrochův Týnec, Choceň, Chornice, Chrudim, Chvojenec, Jablonné nad Orlicí, Janov, Jenišovice, Jevíčko, Karle, Králíky, Květná, Lanškroun, Lázně Bohdaneč, Leštinka, Letohrad, Litomyšl, Lubná, Luková, Luže, Městečko Trnávka, Morašice, Moravany, Moravská Třebová, Nasavrky, Nekoř, Neratov, Opatovice nad Labem, Osík, Ostrov, Ostřetín, Pardubice, Pastviny, Písečná, Polička, Proseč, Prosetín, Přelouč, Rohovládova Bělá, Rohozná, Rohoznice, Rokytno, Ronov nad Doubravou, Rudoltice, Rybitví, Rybník, Rychnov na Moravě, Řetová, Seč, Semanín, Sezemice, Skuteč, Slatiňany, Sloupnice, Staré Hradiště, Staré Hradiště, Staré Ždánice, Starý Mateřov, Strakov, Svitavy, Trhová Kamenice, Ústí nad Orlicí, Velká Skrovnice, Vendolí, Vítějeves, Voleč, Vraclav, Vysoké Mýto, Zaječice, Žamberk, Živanice. Plzeňský kraj: Bělá nad Radbuzou, Bezdružice, Blovice, Bor, Břasy, Černošín, Dešenice, Dnešice, Dobřany, Domažlice, Dýšina, Halže, Holýšov, Horažďovice, Horní Bříza, Horšovský Týn, Hostouň, Hrádek, Hromnice, Chlumčany, Chocenice, Chodský Újezd, Chotěšov, Chrást, Janovice nad Úhlavou, Kašperské Hory, Kdyně, Kladruby, Klatovy, Klenčí pod Čerchovem, Kočov, Kolinec, Konstantinovy Lázně, Kralovice, Líně, Merklín, Mirošov, Nepomuk, Nýrsko, Nýřany, Olbramov, Planá, Plasy, Plzeň, Poběžovice, Přeštice, Rokycany, Rozvadov, Spálené Poříčí, Staňkov, Starý Plzenec, Stod, Strašice, Stříbro, Studánka, Sušice, Šťáhlavy, Štěnovice, Tachov, Tisová, Tlučná, Touškov, Třemošná, Vejprnice, Záchlumí, Zbiroh, Zbůch, Zruč-Senec, Železná Ruda, Žihobce. Středočeský kraj: Bakov nad Jizerou, Bělá pod Bezdězem, Běleč, Benátky nad Jizerou, Benešov, Beroun, Bezno, Boseň, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Bratronice, Broumy, Bystřice, Čáslav, Čelákovice, Černošice, Český Brod, Činěves, Davle, Dobrovice, Dobřejovice, Dobříš, Dobšice, Dolany, Dolní Hbity, Dolní Chvatliny, Dolní Krupá, Dřínov, Dublovice, Horní Bukovina, Horní Počaply, Horoušany, Hořátev, Hořovice, Hostivice, Hradištko, Hudlice, Chrášťany, Jesenice, Jílové u Prahy, Jince, Kamenice, Kamenný Most, Kamýk nad Vltavou, Kladno, Klecany, Klučenice, Kněževes, Kněžmost, Kolešovice, Kolín, Kostelec nad Labem, Kostelní Lhota, Kostomlaty nad Labem, Kouřim, Kralupy nad Vltavou, Krchleby, Kutná Hora, Líbeznice, Libušín, Lipník, Louňovice, Lysá nad Labem, Malá Hraštice, Mečeříž, Mělnické Vtelno, Mělník, Městec Králové, Milešov, Milovice, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Mníšek pod Brdy, Mochov, Mšeno, Mukařov, Nehvizdy, Nenačovice, Neratovice, Nespeky, Nová Ves, Nové Strašecí, Nymburk, Oseček, Pečky, Petroupim, Petrovice, Plaňany, Poděbrady, Poříčany, Předměřice nad Jizerou, Příbram, Psáry, Radim, Radovesnice II, Rakovník, Roztoky, Rožmitál pod Třemšínem, Řevnice, Říčany, Řitka, Sadská, Sázava, Sedlčany, Slaný, Slapy, Stochov, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Tachlovice, Tatce, Tišice-Chrást, Trhový Štěpánov, Týnec nad Labem, Týnec nad Sázavou, Uhlířské Janovice, Úvaly, Úžice, Velký Osek, Vlašim, Votice, Vrané nad Vltavou, Všenory, Všetaty, Vysoká, Zalužany, Zásmuky, Zdiby, Zeleneč, Zruč nad Sázavou, Žehušice. Ústecký kraj: Benešov nad Ploučnicí, Bílence, Bílina, Braňany, Brozany nad Ohří, Bžany, Česká Kamenice, Děčín, Deštnice, Dolní Poustevna, Duchcov, Horní Beřkovice, Horní Jiřetín, Hoštka, Hrobčice, Chomutov, Chožov, Jílové, Jimlín, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Koštice, Krabčice, Krásná Lípa, Libědice, Lipová, Líšťany, Litoměřice, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Louny, Lovosice, Lubenec, Malá Veleň, Malé Žernoseky, Malšovice, Markvartice, Měrunice, Meziboří, Mikulášovice, Most, Mšené-lázně, Obrnice, Otvice, Perštejn, Podbořany, Postoloprty, Proboštov, Račice, Radonice, Rokle, Roudnice nad Labem, Rumburk, Růžová, Rybniště, Šluknov, Štětí, Telnice, Terezín, Třebenice, Ústí nad Labem, Úštěk, Varnsdorf, Vědomice, Vejprty, Velký Šenov, Vilémov, Vrutice, Výsluní, Žatec. Kraj Vysočina: Batelov, Bobrová, Božejov, Brtnice, Budišov, Bystřice nad Pernštejnem, Černovice, Česká Bělá, Dobronín, Dolní Rožínka, Habry, Havlíčkova Borová, Havlíčkův Brod, Herálec, Horní Cerekev, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Jiřice, Ledeč nad Sázavou, Libice nad Doubravou, Luka nad Jihlavou, Lukavec, Měřín, Mohelno, Moravské Budějovice, Mrákotín, Náměšť nad Oslavou, Nová Cerekev, Nové Město na Moravě, Obrataň, Okříšky, Pacov, Pelhřimov, Počátky, Polná, Přibyslav, Přibyslavice, Senožaty, Stránecká Zhoř, Studenec, Světlá nad Sázavou, Svratka, Štoky, Telč, Třebíč, Třešť, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou, Ždírec nad Doubravou, Želetava, Žirovnice. Zlínský kraj: Babice, Bánov, Bílovice, Bojkovice, Boršice, Brumov-Bylnice, Březolupy, Březová, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Dolní Němčí, Drslavice, Francova Lhota, Fryšták, Hluk, Holešov, Horní Bečva, Hošťálková, Hovězí, Hulín, Huslenky, Chomýž, Chropyně, Chvalčov, Jablůnka, Jalubí, Jarcová, Karolinka, Kelč, Kladeruby, Koryčany, Kroměříž, Kunovice, Kyselovice, Lačnov, Lidečko, Luhačovice, Mistřice, Morkovice-Slížany, Napajedla, Nezdenice, Nivnice, Nová Dědina, Ostrožská Nová Ves, Otrokovice, Pozlovice, Prakšice, Rožnov pod Radhoštěm, Rudimov, Rusava, Slavičín, Slušovice, Spytihněv, Staré Město, Strání, Střílky, Sušice, Tlumačov, Topolná, Traplice, Troubky- -Zdislavice, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh, Újezd, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčnov, Vsetín, Zašová, Zdounky, Zlín, Zubří. 15

16 Vývoj zpětného odběru (v tunách) Take-back Collection Development (in Tons) VÝSLEDKY 2012 I 2012 RESULTS Malé spotřebiče I Small appliances Velké spotřebiče I Large appliances Chlazení I Cooling V roce 2012 byl zaznamenán nárůst sběru velkých spotřebičů oproti roku 2011 o 10,09 %. V chlazení činí pokles 10,17 % a v malých spotřebičích došlo k navýšení o 4,64 %. Celkový pokles sběru činí 2,29 % In 2012, an increase in the collection of large appliances by % was recorded as compared with In cooling, there was a drop of %; and in small appliances a rise of 4.64 %. The total collection decline was 2.29 %. 16

17 Podíl na zpětném odběru podle místa sběru v roce 2012 Share in Take-back According to the Place of Collection in % 3% VÝSLEDKY 2012 I 2012 RESULTS % 23% 1% 5% 61% Sběrné dvory I Collection points Mobilní svozy I Mobile collection Prodejci I Retailers Servisy I Services Hasiči I Fire fighters Školy I Schools Firmy I Companies Výsledky zpětného odběru podle místa sběru v roce 2012 (v tunách) Achievements of Take-back in 2012 by Place of Collection (in Tons) Sběrná místa v obcích Collection points in communities Poslední prodejci End dealers Malé spotřebiče I Small appliances Velké spotřebiče I Large appliances Chlazení I Refrigeration Mobilní svozy Mobile collection Mimořádná místa Special places Na zpětném odběru se v roce 2012 opět nejvíce podílela místa zpětného odběru vytvořená v obcích, a to ve všech sběrných skupinách (chlazení, velké spotřebiče a malé spotřebiče). Podíl prodejců se meziročně zvýšil o 1,3 %. Poslední prodejci zaregistrovaní v ELEKTROWINu představují více než 80 % všech prodejců elektro v ČR. Take-back points set up in communities again accounted for most taking-back in 2012, in all collection groups (cooling, large appliances, small appliances). The share of end retailers increased YoY by 1.3 %. The end retailers registered through ELEKTROWIN represent more than 80 % of all electro-retaliers in the country. 17

18 VÝSLEDKY 2012 I 2012 RESULTS Zpětný odběr v krajích (v tunách) Take-back in Regions (in Tons) Zpětný odběr v krajích dle výtěžnosti na obyvatele (v kg) Take-back in Regions According to Recovery per Head (in Kgs) 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0 Hlavní město Praha Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Hlavní město Praha Zlínský Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Vysočina Zlínský Vzhledem k různé velikosti a počtu obyvatel jednotlivých krajů zůstává hlavním ukazatelem úspěšnosti kraje výtěžnost na obyvatele. V hodnotách je uveden sběr bez ohledu na způsob sběru. Celkem míst zpětného odběru v obcích a u posledních prodejců zajišťuje pokrytí potřeb více než 92 % obyvatelstva ČR a tvoří stabilní základnu našeho kolektivního systému. Na tuto páteřní síť navazuje dalších sběrných míst vytvořených ve školách, sborech dobrovolných hasičů, ve firmách a v obcích obsluhovaných mobilními svozy. Celkem ELEKTROWIN umožňuje obyvatelům ČR odevzdávat vyřazené spotřebiče na místech tímto číslem se počet míst zvýšil celkově dokonce o 29 % a spádovost na jedno místo poklesla o 5 %. Given the varying size and population of each region, the main indicator of the success of the region remains the per capita recovery. The numbers show collection regardless of the method of collection. Total of 3,642 take-back points in municipalities and at end retailers offer coverage of needs for more than 92 % of the population and form a stable base of our collective system. This backbone is followed by another 7,588 collection points set up in schools, at volunteer fire-fighters, companies and communities served by the mobile cartage. In total, ELEKTROWIN allows Czech residents to hand over the discarded appliances at 11,320 points by this number, the number of points increased overall by as much as 29%, and the catchment area per one place decreased by 5%. 18

19 Zpracování ZPRACOVÁNÍ I TREATMENT Novinkou ve spolupráci se zpracovateli byla jejich příprava na přijetí evropských standardů WEEELA- BEX/CENELEC pro zpracování, které byly schváleny v rámci činnosti WEEE Fóra v roce 2011 a jejichž využívání zavádí i nová směrnice EU. Treatment News in cooperation with processors was their preparation for the adoption of European processing standards WEELABEX / CENELEC, which were approved in the work of WEEE Forum in 2011, and the use of which has been introduced by a new EU directive, too. Materiálové využití I Material Recycling Marketa Remone Fermet MHM Eko Pražské služby Kovohutě Příbram Rumpold Praktik System Rumpold-T Množství využitých elektroodpadů I Amount of Recycled Electrical Waste Skupina elektrozařízení Electrical Equipment Category Materiálové využití (v tunách) Material Recycling (in tons) dosažené Achieved Materiálové využití (v procentech) Material Recycling (%) stanovené 37m zákona o odpadech Stipulated by s. 37m of Waste Act ,0 86, ,0 92,3 50 S-Firma Řempo Odas Odpady Respono MHM Eko Zelená dílna Steelmet Charita Opava AGM recykling Rumpold Zpracovatel velkých a malých spotřebičů Processor of large and small appliances Zpracovatel VS + MS zaměstnávající osoby se ZPS Processor of large and small appliances employing persons with limited working ability Zpracovatel chlazení Coolant processors OZO Ostrava 6 207,4 91,

20 Společnost ELEKTROWIN a.s. ELEKTROWIN a.s. dlouhodobě splňuje has been meeting požadavky na the requirements for shodu s normami compliance with the ISO 9001, ISO ISO 9001, ISO 14001, and ISO a ISO standards in the long term.

Č N Í Z P R Á 2 011 U A L R E

Č N Í Z P R Á 2 011 U A L R E Ý R O Č N Í Z P R Á R V A V 2 011 T A N N U A L R E P O Obsah 3 Úvodní slovo 4 Nové projekty roku 2011 6 Úspěšné projekty 8 Výrobci / WEEE Fórum 12 Mapa sběrných míst 14 Seznam smluvních obcí 15 Výsledky

Více

Český telekomunikační. 22 Lt.24:)" 16 \\ \-

Český telekomunikační. 22 Lt.24:) 16 \\ \- Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 p o š t o v ni přihrádka 02, 22502 Praha 025 '{'.?,~~JTOTO ROZHODNUTI NABYLO PRAvNI i".)'~("i: 22 Lt.24:)" ij;';'~ MOCI dne -. ~::~~.~.~~:~.~~;.~I:~~

Více

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad POŠTOVNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 8 Roèník 2015 Praha 24. èervna 2015 OBSAH: Sdìlení Èeského telekomunikaèního úøadu 23. Rozhodnutí o smlouvì o pøístupu ke zvláštním službám a prvkùm poštovní

Více

Pravomoci státních institucí a úřadů

Pravomoci státních institucí a úřadů Pravomoci státních institucí a úřadů Obec v samostatné působnosti V samostatné působnosti obec rozhoduje mimo jiné o těchto záležitostech: a) rozhoduje o přijetí do ústavů sociální péče, které spravuje,

Více

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa

oblast podpory ID název žadatele prioritni osa prioritni osa oblast podpory ID název žadatele 1 1.1 1612488 Kanalizace a voda Křivoklátsko, dobrovolný svazek obcí 1 1.1 1288601 TEPVOS, spol. s r.o. 4 4.2 40304 DIAMO, státní podnik 1 1.1 541408 Svazek

Více

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz?

Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Jak postupovat při výměně řidičského průkazu? Odpověď naleznete v detailních údajích životní situace výměna řidičských průkazů zde. Jak zjistím kde mi vydají (vymění) řidičský průkaz? Na příslušném pracovišti

Více

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28

Ekolamp_09e.indd 1 Ekolamp_09e.indd 1 2.6.2009 9:23:28 2.6.2009 9:23:28 2 executive officer's introduction osvěta a propagace system participants education and promotion 5 / 7 8 / 9 11 / 11 13 / 13 14 / 14 17 / 19 21 / 23 24 / 24 26 / 27 česky / english 3 Loňský rok byl pro

Více

Abecední seznam železničních stanic

Abecední seznam železničních stanic Abecední seznam železničních stanic A Beroun-Závodí Bohuslavice nad Metují zastávka Adamov Běrunice Bohuslavice nad Úpou Adamov zastávka Běšiny Bohuslavice nad Vláří Adršpach Bezdědovice Bohuslavice u

Více

Praha Město Společnost Adresa místa zpětného odběru Provozní doba Kontakt

Praha Město Společnost Adresa místa zpětného odběru Provozní doba Kontakt Veřejná místa zpětného odběru elektrozařízení v České republice Praha Město Společnost Adresa místa zpětného odběru Provozní doba Kontakt Jesenice - Vestec SAFINA, a.s. Vídeňská 104, 252 42 Jesenice, Vestec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MW t. Dodávky z výroby při výkonu do 10 MW t Cena [Kč/GJ] Dodávky z primárního rozvodu. Cena [Kč/GJ] Množství [GJ]

Dodávky z výroby při výkonu nad 10 MW t. Dodávky z výroby při výkonu do 10 MW t Cena [Kč/GJ] Dodávky z primárního rozvodu. Cena [Kč/GJ] Množství [GJ] primárního Abertamy 100 horká voda 385,68 5 304 Abertamy 100 horká voda 0,81 385,68 5 304 Adamov 100 9 420,05 9 100 458,57 57 462 Adamov - areál ADAST 100 pára 19,7 442,02 67 999 Albrechtice - Školní (ZŠ

Více

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report Výroční zpráva za rok 2006 2006 Annual Report OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady.......................................................................... STRANA 2 Základní údaje o Nadačním fondu

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) 2005 2004 2003 2002 Aktiva celkem

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz

Vybrané údaje o bydlení 2014. Rozvoj ve všech oblastech. www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Rozvoj ve všech oblastech www.mmr.cz Vybrané údaje o bydlení 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Odbor politiky bydlení Ústav územního rozvoje Praha, květen

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012

DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 DEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 NA TRHU OD ROKU 1993 IN THE MARKET SINCE 1993 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007

Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Contents of the Annual Report of ZAPA beton a.s. 2007 Obsah Výroční zprávy ZAPA beton a.s. 2007 Presentation Section 4 Company Profile 6 The Past and the Present 6 Fundamental Company Data 8 Company Owner

Více

1. Úvodní část 1. Introduction

1. Úvodní část 1. Introduction Výroční zpráva / Annual Report 2008 1. Úvodní část 1. Introduction 1.1. Motto společnosti Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více