č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 č l e n s k u p i n y D O R A

2 OBSAH Profil společnosti Organizační struktura společnosti Zpráva jednatele Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Údaje o hospodářských výsledcích Příloha účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

3 skupina DORA DORA Gastro a.s. DORA Services s.r.o. DORA Security a.s. 3

4 PROFIL SPOLEČNOSTI Název: DORA Services s.r.o. Sídlo: areál Chemopetrol a.s., DS 18, Litvínov Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Spisová značka: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka Rozhodující předmět činnosti: správa a údržba nemovitostí poskytování technických služeb provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zahájení činnosti: 14. února 2003 Základní kapitál: Akcionáři: 200 tis. Kč DORA Security a.s. Jednatel: Josef Pražák, Peruc, Radonice nad Ohří 30, Složení dozorčí rady: Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Petr Žižka Ing. Tomáš Kras 4

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA skupiny DORA DORA Group a.s. facility management sdílené služby pro skupinu DORA Security a.s. DORA Gastro a.s. DORA Services s.r.o. fyzická ostraha elektronická ostraha speciální služby společné stravování catering dodávka technologií úklidové služby komunální služby technická správa budov ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DORA Services s.r.o. Sdílené služby DORA Services Ředitel společnosti Josef Pražák Asistentka Referent personálního zabezpečení Obchodní útvar Manažer obchodu Vedoucí provozní oblasti úklid Vedoucí provozní oblasti KS Referent obchodní podpory - údržba komunikací - údržba zeleně - čištění technologií Severní Čechy Střední Čechy 5

6 skupina DORA DORA Gastro a.s. DORA Services s.r.o. DORA Security a.s. 6

7 Zpráva jednatele DORA Services s.r.o., o podnikatelské činnosti společnosti v roce a o stavu jejího majetku k Zpráva jednatele DORA Services s.r.o. o podnikatelské činnosti společnosti v roce a o stavu jejího majetku k V roce byla ukončena restrukturalizace společnosti, čímž došlo ke sjednoceni a provázání podmínek jejího fungováni v rámci celé skupiny DORA. Konečnou podobu organizační struktury společnosti ovlivnilo rozhodnutí poloviny roku - ukončit činnost střediska Technická správa budov. Potřebné činnosti budeme dále čerpat z externího trhu. Naopak společnost byla posílena o pozici obchodního manažera, který vedle obchodní činnosti pomáhá s rozvojem a provozem HelpDesku a řízením komplexních FM zakázek (např. Toyoda Gosey Czech). V oblasti úklidu byl závěr roku z důvodu prohlubující se celosvětové krize ovlivněn masivnějším omezováním rozsahu poptávaných služeb a následným snížením rozsahu úklidových prací u mnoha našich klientů. Přesto se podařilo nahradit výpadky stávajících klientů novými kontrakty a zvýšit objem tržeb za úklid o 1,1 mil. Kč. Komunální služby i přes nepříznivé ekonomické podmínky v závěru roku a ponižování rozsahu služeb dosahovaly vcelku dobré celkové výsledky v růstu tržeb, a to ve výši 12,45%, (3,9 mil. Kč). K dobrým výsledkům přispělo i to, že ve společnosti Unipetrol RPA probíhal zarážkový rok, který přinesl nové zakázky. Dobré jméno si společnost vytvořila také při údržbě skladovacích ploch pro Čepro, kde jsme mimo údržby zeleně prováděli i opravy oplocení a přístupových komunikací. Zeleň jsme mimo jiné udržovali i pro Město Most a Litvínov. I přes ekonomickou krizi, která se naplno projevila v závěru roku, se podařilo udržet meziroční růst ve všech zásadních ukazatelích. Tržby byly meziročně překročeny sice jen o 2,0 mil. Kč (1,8%), zato hospodářský výsledek vzrostl o 50,6% na tis. Kč. Věříme, že v nastávajícím roce se nám bude dařit zejména zvyšovat tržby a rozvinout více naše aktivity v regionech sousedících s naším krajem. Struktura majetku společnosti nevykazuje žádné negativní signály, které by do budoucna naznačovaly nějaké významné ekonomické ohrožení. Bilanční suma se meziročně zvýšila o 13,42 % na 30,1 mil. Kč. Podíl vlastního kapitálu na bilanční sumě se zvýšil, dosáhl úrovně 50,55 %, což je poměrně vzdáleno od požadovaného intervalu %. Je tím vytvořen potenciál pro růst cizích zdrojů, což přinese zvýšení finančních nákladů. V současné době je tato situace považována za zdroj financování budoucího rozvoje. V roce bylo průměrné měsíční procento fluktuace 5,89 %. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období byl 405, avšak aktuální skutečný stav ke konci roku je 430 zaměstnanců. Průměrný výdělek ve sledovaném období činil za společnost celkem Kč. Závěrem lze konstatovat, že rok byl úspěšný a splnil očekávání všech zainteresovaných akcionářů, managementu i našich klientů. V Mostě dne Josef Pražák jednatel DORA Services s.r.o. 7

8 Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 8

9 skupina DORA DORA Gastro a.s. DORA Services s.r.o. DORA Security a.s. 9

10 ZPRÁVA AUDITORA 10

11 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označ. a AKTIVA b Číslo řádku Běžné účetní období Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Minulé období Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) = ř A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012) B.I.1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot. majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022) B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030) B.III.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstat. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

12 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označ. AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé období Netto 4 a b Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 C. Oběžná aktiva (ř ) C.I Zásoby (ř. 033 až 038) C.I.1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047) C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, čl. družstva, účast. sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057) C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, čl. družstva, účast. sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062) C.IV.1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I Časové rozlišení (ř. 064 až 066) D.I.1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

13 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém období 6 a b c PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A.I Základní kapitál (ř. 070 až 072) A.I.1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A.II Kapitálové fondy (ř. 074 až 077) A.II.1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku (ř ) A.III.1 Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř. 60 Výkazu zisku a ztráty B. Cizí zdroje (ř ) B.I Rezervy (ř. 087 až 090) B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B.II.1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, člen. družstva a účast. sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

14 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém období 6 a b c B.III Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B.III.1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, člen. družstva a účast. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C.I Časové rozlišení (ř ) C.I.1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období

15 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označ. TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období a b c sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činností Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1 Spotřeba materiálu a energie B.2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C.1 Mzdové náklady C.2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a kompl. nákladů IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření (ř )

16 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označ. TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období a b c sledovaném 1 minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) VII.1 Výnosy z podílů v ovlád. a říz. osobách a v ú. j. pod podst. vlivem VII.2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII.3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření (ř ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1 splatná Q.2 odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S.1 splatná S.2 odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř )

17 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH CASH FLOW k (v celých tisících Kč) Položka Ukazatel P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace 704 A.1.1 Odpisy stálých aktiv 843 A.1.2 Změna stavu rezerv a opravných položek -135 A Změna stavu opravné položky k nabytému majetku a qoodwillu 0 A Změna stavu rezerv a ostatních opravných položek -135 A.1.3 Zisk (-) ztráta (+) z prodeje -36 A Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -36 A Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenných papírů 0 A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 27 A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 4 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna krátkodobých závazků z provozní činnosti a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob 441 A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami -933 A.3 Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -47 A.4 Přijaté úroky 20 A.5 Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0 A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investičních činností B.1 Nabytí stálých aktiv -757 B.1.1 Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -757 B.1.2 Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku 0 B.1.3 Nabytí dlouhodobého finančního majeku 0 B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 96 B.2.1 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 96 B.2.2 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

18 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH CASH FLOW (v celých tisících Kč) Položka Ukazatel Peněžní toky z finančních činností - C.1 Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -50 C.2.1 Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 C.2.3 Peněžní dary, další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 C.2.5 Platby z fondů tvořených ze zisku 0 C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně -50 C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 60 Rozdíl 0 18

19 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1. Obecné údaje 1.1 Popis společnosti Společnost byla založena 14. února Rozhodující činností společnosti je poskytování úklidových a komunálních služeb. 27. listopadu 2007 došlo ke změně názvu společnosti: z MOP Litvínov, s.r.o. na DORA Services s.r.o. 1.2 Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti (v tis. Kč) Běžné období Minulé období Jméno Sídlo/bydliště Vklad % Vklad % DORA Security a.s. Most, J. Seiferta Podniky ve skupině DORA Group a.s. (IČ: ) 90% účast v DORA Security a.s. 100% účast v DORA Gastro a.s. DORA Security a.s. (IČ: ) 100% účast v DORA Services s.r.o. DORA Gastro a.s. (IČ: ) DORA Services s.r.o. (IČ: ) V roce 2007 došlo ke změně názvů společností, které patří do skupiny DORA Group z důvodu budování skupinové identity vnímání skupiny jako poskytovatele komplexních služeb, tj. jako poskytovatele facility managementu. MOVELLON MANAGERS a.s. B.A. DORA a.s. Uniservis Gastro a.s. DORA Group a.s. DORA Security a.s. DORA Gastro a.s. 1.4 Orgány společnosti Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k datu účetní závěrky: Jednatel: Josef Pražák Dozorčí rada: Petr Žižka Ing. Tomáš Kras předseda dozorčí rady člen dozorčí rady Všechny uvedené skutečnosti jsou k dnešnímu datu zapsány v obchodním rejstříku. 19

20 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1.5 Organizační struktura společnosti Společnost je organizačně členěna s následující hierarchií: režijní středisko core businessu výkonová střediska core businessu V průběhu účetního období bylo vytvořeno nové výkonové středisko a došlo k přerozdělení činností ve stávajících střediscích. K datu účetní závěrky existovala následující střediska: Správa společnosti Provozní oblast Most Provozní oblast Střední Čechy Technická správa budov Komunální služby režijní středisko výkonové středisko výkonové středisko výkonové středisko výkonové středisko V průběhu účetního období byla pozastavena činnost výkonového střediska Komunální služby a došlo k přerozdělení činností ve stávajících střediscích. 2. Zásadní účetní metody používané společností Při určování konkrétních účetních postupů a metod se vycházelo zásadně ze zákona o účetnictví, vyhlášky 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. 2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek nakupovaný se oceňuje pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou je majetek skutečně pořízen, to znamená včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě). Společnost ve sledovaném období nevytvářela žádný dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností. Odpisový plán se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ČÚS pro podnikatele a zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu jsou určeny postupy odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny s dobou odpisování dle zákona o daních z příjmů. Odpisový plán se v průběhu roku upravuje pouze za předpokladu, že bylo proúčtováno zvýšení ceny dlouhodobého majetku z důvodu technického zhodnocení. 2.2 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nakupovaný se oceňuje pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou je majetek skutečně pořízen, to znamená včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě). Společnost ve sledovaném období nevytvářela žádný dlouhodobý hmotný majetek vlastní činností. 20

21 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Odpisový plán se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ČÚS pro podnikatele a zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu jsou určeny postupy odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny s dobou odpisování dle zákona o daních z příjmů. Odpisový plán se v průběhu roku upravuje pouze za předpokladu, že bylo proúčtováno zvýšení ceny dlouhodobého majetku z důvodu technického zhodnocení. 2.3 Dlouhodobý finanční majetek Společnost nemá žádný dlouhodobý finanční majetek, a nevytváří tedy ani žádné opravné položky k tomuto majetku. 2.4 Krátkodobý finanční majetek Společnost eviduje jako krátkodobý finanční majetek pouze peníze a účty v bankách. Společnost vzhledem k charakteru svého krátkodobého finančního majetku opravné položky nevytváří. 2.5 Zásoby Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami metodou průměrování. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, to znamená včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě). Společnost ve sledovaném období nevytvářela žádné zásoby vlastní činností. Opravné položky k zásobám společnost k rozvahovému dni nevytváří. 2.6 Stanovení opravných položek a rezerv Opravné položky k dlouhodobému a krátkodobému finančnímu majetku budou tvořeny ve výši rozdílu mezi jejich tržní cenou a účetní hodnotou, pokud bude účetní hodnota významně vyšší než tržní ocenění. Tržní cenou se rozumí cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená odborným znalcem. Opravné položky k zásobám budou tvořeny v případech, kdy ocenění v účetnictví významně překročí tržní hodnotu příslušných zásob. Opravné položky k pohledávkám budou tvořeny k pohledávkám po splatnosti, a to ve výši, ve které lze dle analýzy platební schopnosti zákazníků předpokládat, že nebudou uhrazeny. Rezervy budou tvořeny na podstatné opravy dlouhodobého hmotného majetku. Rezervy budou tvořeny rovněž na splatnou daň z příjmů z běžné činnosti a na sociální a zdravotní pojištění k odměnám. 2.7 Přepočty cizích měn Společnost užívá pro přepočet cizích měn denní kurzy podle oficiálního kurzu uveřejněného Českou národní bankou. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva jsou k rozvahovému dni přepočítána podle oficiálního kurzu České národní banky. 21

22 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2.8 Výzkum a vývoj Společnost samostatnou výzkumnou a vývojovou základnu nemá. 2.9 Najatý majetek Společnost účtuje o majetku pořizovaném formou finančního leasingu. Celková hodnota dosud nesplacených splátek nájemného je účtována na podrozvahových účtech společnosti. Předem zaplacené zálohy na majetek pořizovaný formou finančního leasingu jsou účtovány na účtech časového rozlišení Daň z příjmu Společnost svou daňovou povinnost za běžný rok zachycuje pomocí vytvořené rezervy na daň z příjmů Náklady a výnosy Náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Opravy nákladů a výnosů nebo výnosů minulých období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají. Pouze v případě významných chyb a oprav z minulých období se účtují tyto částky v běžném období do mimořádných nákladů nebo výnosů Změny účetních metod a postupů Během účetního období nedošlo k zásadním změnám účetních metod a postupů Informace o odchylkách od obecných účetních metod ( 7 odst. 5 zákona o účetnictví) s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření K žádným odchylkám od obecných účetních metod během hodnoceného účetního období nedošlo. 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 3.1 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Společnost neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Skupina Doba Běžné období Minulé období (třída) odepisování Pořizovací cena Oprávky Pořizovací cena Oprávky 1 3 roky a 4 roky let Celkem Během sledovaného účetního období došlo v souvislosti s útlumem činnosti střediska Komunální služby k odprodeji dlouhodobého hmotného majetku využitelného pouze pro druhy činností vykonávané tímto střediskem. 22

23 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K rozvahovému dni účetní jednotka eviduje na účtech nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku položky technického zhodnocení a poplatků k najatému majetku pořizovanému formou finančního pronájmu. K rozvahovému dni účetní jednotka neeviduje zaplacenou zálohu na pořízení dlouhodobého majetku Najatý majetek Formou finančního pronájmu bylo v tomto účetním období pořízeno: 4 nákladní automobily 2 užitkové automobily 1 osobní automobil technika pro údržbu zeleně a komunikací Součet splátek majetku pořizovaného formou finančního pronájmu činil k datu tis. Kč. Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k činí tis. Kč. Budoucí platby z titulu finančního pronájmu splatné do jednoho roku činí tis. Kč. Budoucí platby z titulu finančního pronájmu splatné nad jeden rok činí tis. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze Hodnota drobného nehmotného a hmotného majetku společnosti účtovaného na podrozvahových účtech činí k datu účetní závěrky tis. Kč v pořizovacích cenách. 3.2 Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Nejsou Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Nejsou Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Nejsou Přehled opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku Není Dlouhodobé půjčky a úvěry poskytnuté ovládaným a řízeným jednotkám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem Nejsou Jiný dlouhodobý finanční majetek včetně případných poskytnutých záloh na dlouhodobý finanční majetek Společnost nemá. 23

24 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 3.3 Pohledávky Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky společnost eviduje ve výši 44 tis. Kč, vzniklé z titulu zaplacené kauce na propůjčené vstupní karty, nájemné a energie Věková struktura krátkodobých pohledávek z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku Běžné období Minulé období Celkem do lhůty splatnosti do 90 dní po splatnosti Z toho dní po splatnosti dní po splatnosti rok a více po splatnosti 11 0 Všechny uvedené pohledávky jsou tuzemské. Ve sledovaném účetním období nebyly tvořeny opravné položky k pohledávkám Pohledávky k podnikům ve skupině Pohledávky k podnikům ve skupině k činí 367 tis. Kč, a jsou tvořeny pohledávkami z obchodního styku Krátkodobé půjčky poskytnuté společnostem ve skupině Společnost žádné půjčky podnikům ve skupině neposkytla Pohledávky kryté zástavním právem Nejsou Ostatní krátkodobé pohledávky a dohadné účty aktivní Běžné období Minulé období Krátkodobé poskyt. zálohy Stát daňové pohledávky Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Jiné pohledávky jsou tvořeny pohledávkami za zaměstnanci z titulu soukromých telefonních hovorů, provozních záloh, neuhrazených škod a zaplacené daně z příjmu. 24

25 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 3.4 Zásoby K datu účetní závěrky spo l ečnost eviduje zásoby materiálu v celkové hodnotě 88 tis. Kč. Opravná položka k zásobám není tvořena. 3.5 Ostatní aktiva časové rozlišení Náklady příštích období K datu účetní závěrky čini náklady přištich období 492 tis. Kč. Z největší části se jedná o časové rozlišení uzavřených leasingových smluv (275 tis. Kč). Ostatní náklady příštích období jsou tvořeny časovým rozlišením auditu ISO a pojištění Příjmy příštích období K datu účetní závěrky společnost neeviduje příjmy příštích období. 3.6 Vlastní kapitál Struktura vlastního kapitálu Běžné období Minulé období Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy 0 0 Rezervní fond Sociální fond Nerozdělený zisk min. let Zisk běžného období Základní kapitál je zapsán v obchodním rejstříku a je plně splacen Pohyby vlastního kapitálu V běžném účetním období došlo k níže uvedeným změnám stavu účtů tvořících základní kapitál: Rezervní fond Sociální fond Nerozdělený zisk/ztráta Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav Zisk z minulého období byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. O rozdělení zisku běžného roku dosud nebylo rozhodnuto. 25

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

člen skupiny DORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

člen skupiny DORA VÝROČNÍ ZPRÁVA člen skupiny DORA DORA Group a.s. DORA Gastro a.s. DORA Services s.r.o. DORA Security a.s. 2 OBSAH Úvodní slovo..................................................... 5 Profil společnosti... 7 Organizační

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více