č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 č l e n s k u p i n y D O R A

2 OBSAH Profil společnosti Organizační struktura společnosti Zpráva jednatele Zpráva dozorčí rady Zpráva auditora Údaje o hospodářských výsledcích Příloha účetní závěrky Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

3 skupina DORA DORA Gastro a.s. DORA Services s.r.o. DORA Security a.s. 3

4 PROFIL SPOLEČNOSTI Název: DORA Services s.r.o. Sídlo: areál Chemopetrol a.s., DS 18, Litvínov Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: Spisová značka: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka Rozhodující předmět činnosti: správa a údržba nemovitostí poskytování technických služeb provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zahájení činnosti: 14. února 2003 Základní kapitál: Akcionáři: 200 tis. Kč DORA Security a.s. Jednatel: Josef Pražák, Peruc, Radonice nad Ohří 30, Složení dozorčí rady: Předseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Petr Žižka Ing. Tomáš Kras 4

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA skupiny DORA DORA Group a.s. facility management sdílené služby pro skupinu DORA Security a.s. DORA Gastro a.s. DORA Services s.r.o. fyzická ostraha elektronická ostraha speciální služby společné stravování catering dodávka technologií úklidové služby komunální služby technická správa budov ORGANIZAČNÍ STRUKTURA DORA Services s.r.o. Sdílené služby DORA Services Ředitel společnosti Josef Pražák Asistentka Referent personálního zabezpečení Obchodní útvar Manažer obchodu Vedoucí provozní oblasti úklid Vedoucí provozní oblasti KS Referent obchodní podpory - údržba komunikací - údržba zeleně - čištění technologií Severní Čechy Střední Čechy 5

6 skupina DORA DORA Gastro a.s. DORA Services s.r.o. DORA Security a.s. 6

7 Zpráva jednatele DORA Services s.r.o., o podnikatelské činnosti společnosti v roce a o stavu jejího majetku k Zpráva jednatele DORA Services s.r.o. o podnikatelské činnosti společnosti v roce a o stavu jejího majetku k V roce byla ukončena restrukturalizace společnosti, čímž došlo ke sjednoceni a provázání podmínek jejího fungováni v rámci celé skupiny DORA. Konečnou podobu organizační struktury společnosti ovlivnilo rozhodnutí poloviny roku - ukončit činnost střediska Technická správa budov. Potřebné činnosti budeme dále čerpat z externího trhu. Naopak společnost byla posílena o pozici obchodního manažera, který vedle obchodní činnosti pomáhá s rozvojem a provozem HelpDesku a řízením komplexních FM zakázek (např. Toyoda Gosey Czech). V oblasti úklidu byl závěr roku z důvodu prohlubující se celosvětové krize ovlivněn masivnějším omezováním rozsahu poptávaných služeb a následným snížením rozsahu úklidových prací u mnoha našich klientů. Přesto se podařilo nahradit výpadky stávajících klientů novými kontrakty a zvýšit objem tržeb za úklid o 1,1 mil. Kč. Komunální služby i přes nepříznivé ekonomické podmínky v závěru roku a ponižování rozsahu služeb dosahovaly vcelku dobré celkové výsledky v růstu tržeb, a to ve výši 12,45%, (3,9 mil. Kč). K dobrým výsledkům přispělo i to, že ve společnosti Unipetrol RPA probíhal zarážkový rok, který přinesl nové zakázky. Dobré jméno si společnost vytvořila také při údržbě skladovacích ploch pro Čepro, kde jsme mimo údržby zeleně prováděli i opravy oplocení a přístupových komunikací. Zeleň jsme mimo jiné udržovali i pro Město Most a Litvínov. I přes ekonomickou krizi, která se naplno projevila v závěru roku, se podařilo udržet meziroční růst ve všech zásadních ukazatelích. Tržby byly meziročně překročeny sice jen o 2,0 mil. Kč (1,8%), zato hospodářský výsledek vzrostl o 50,6% na tis. Kč. Věříme, že v nastávajícím roce se nám bude dařit zejména zvyšovat tržby a rozvinout více naše aktivity v regionech sousedících s naším krajem. Struktura majetku společnosti nevykazuje žádné negativní signály, které by do budoucna naznačovaly nějaké významné ekonomické ohrožení. Bilanční suma se meziročně zvýšila o 13,42 % na 30,1 mil. Kč. Podíl vlastního kapitálu na bilanční sumě se zvýšil, dosáhl úrovně 50,55 %, což je poměrně vzdáleno od požadovaného intervalu %. Je tím vytvořen potenciál pro růst cizích zdrojů, což přinese zvýšení finančních nákladů. V současné době je tato situace považována za zdroj financování budoucího rozvoje. V roce bylo průměrné měsíční procento fluktuace 5,89 %. Průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve sledovaném období byl 405, avšak aktuální skutečný stav ke konci roku je 430 zaměstnanců. Průměrný výdělek ve sledovaném období činil za společnost celkem Kč. Závěrem lze konstatovat, že rok byl úspěšný a splnil očekávání všech zainteresovaných akcionářů, managementu i našich klientů. V Mostě dne Josef Pražák jednatel DORA Services s.r.o. 7

8 Zpráva o činnosti dozorčí rady za rok 8

9 skupina DORA DORA Gastro a.s. DORA Services s.r.o. DORA Security a.s. 9

10 ZPRÁVA AUDITORA 10

11 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označ. a AKTIVA b Číslo řádku Běžné účetní období Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Minulé období Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) = ř A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B.I Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 005 až 012) B.I.1 Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmot. majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 014 až 022) B.II.1 Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B.III Dlouhodobý finanční majetek (ř. 024 až 030) B.III.1 Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstat. vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

12 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označ. AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období Minulé období Netto 4 a b Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 C. Oběžná aktiva (ř ) C.I Zásoby (ř. 033 až 038) C.I.1 Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C.II Dlouhodobé pohledávky (ř. 040 až 047) C.II.1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, čl. družstva, účast. sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C.III Krátkodobé pohledávky (ř. 049 až 057) C.III.1 Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, čl. družstva, účast. sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Ostatní poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C.IV Krátkodobý finanční majetek (ř. 059 až 062) C.IV.1 Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.I Časové rozlišení (ř. 064 až 066) D.I.1 Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

13 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém období 6 a b c PASIVA CELKEM (ř ) = ř A. Vlastní kapitál (ř ) A.I Základní kapitál (ř. 070 až 072) A.I.1 Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu A.II Kapitálové fondy (ř. 074 až 077) A.II.1 Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A.III Rezervní fondy, nedělit. fond a ost. fondy ze zisku (ř ) A.III.1 Zákonný rezervní fond / nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV Výsledek hospodaření minulých let (ř ) A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let A.V Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) ř. 60 Výkazu zisku a ztráty B. Cizí zdroje (ř ) B.I Rezervy (ř. 087 až 090) B.I.1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B.II Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B.II.1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, člen. družstva a účast. sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

14 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení PASIVA Číslo řádku Stav v běžném účetním období 5 Stav v minulém období 6 a b c B.III Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B.III.1 Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, člen. družstva a účast. sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B.IV.1 Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C.I Časové rozlišení (ř ) C.I.1 Výdaje příštích období Výnosy příštích období

15 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označ. TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období a b c sledovaném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) II.1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činností Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B.1 Spotřeba materiálu a energie B.2 Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C.1 Mzdové náklady C.2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva C.3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C.4 Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř ) III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2 Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F.1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2 Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v provozní oblasti a kompl. nákladů IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření (ř )

16 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v celých tisících Kč) Označ. TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období a b c sledovaném 1 minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) VII.1 Výnosy z podílů v ovlád. a říz. osobách a v ú. j. pod podst. vlivem VII.2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII.3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů * Finanční výsledek hospodaření (ř ) Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q.1 splatná Q.2 odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř ) S.1 splatná S.2 odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř )

17 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH CASH FLOW k (v celých tisících Kč) Položka Ukazatel P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace 704 A.1.1 Odpisy stálých aktiv 843 A.1.2 Změna stavu rezerv a opravných položek -135 A Změna stavu opravné položky k nabytému majetku a qoodwillu 0 A Změna stavu rezerv a ostatních opravných položek -135 A.1.3 Zisk (-) ztráta (+) z prodeje -36 A Zisk (-) ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -36 A Zisk (-) ztráta (+) z prodeje cenných papírů 0 A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0 A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky 27 A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace 4 A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami A.2 Změna potřeby pracovního kapitálu A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna krátkodobých závazků z provozní činnosti a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob 441 A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před finančními položkami, zdaněním a mimořádnými položkami -933 A.3 Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -47 A.4 Přijaté úroky 20 A.5 Zaplacená daň z příjmů a doměrky daně za minulá období A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy 0 A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investičních činností B.1 Nabytí stálých aktiv -757 B.1.1 Nabytí dlouhodobého hmotného majetku -757 B.1.2 Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku 0 B.1.3 Nabytí dlouhodobého finančního majeku 0 B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 96 B.2.1 Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 96 B.2.2 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0 B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

18 ÚDAJE O HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDCÍCH CASH FLOW (v celých tisících Kč) Položka Ukazatel Peněžní toky z finančních činností - C.1 Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky -50 C.2.1 Zvýšení základního kapitálu, emisního ážia event. rezervního fondu 0 C.2.2 Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 C.2.3 Peněžní dary, další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0 C.2.5 Platby z fondů tvořených ze zisku 0 C.2.6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně -50 C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 60 Rozdíl 0 18

19 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1. Obecné údaje 1.1 Popis společnosti Společnost byla založena 14. února Rozhodující činností společnosti je poskytování úklidových a komunálních služeb. 27. listopadu 2007 došlo ke změně názvu společnosti: z MOP Litvínov, s.r.o. na DORA Services s.r.o. 1.2 Osoby podílející se na základním kapitálu společnosti (v tis. Kč) Běžné období Minulé období Jméno Sídlo/bydliště Vklad % Vklad % DORA Security a.s. Most, J. Seiferta Podniky ve skupině DORA Group a.s. (IČ: ) 90% účast v DORA Security a.s. 100% účast v DORA Gastro a.s. DORA Security a.s. (IČ: ) 100% účast v DORA Services s.r.o. DORA Gastro a.s. (IČ: ) DORA Services s.r.o. (IČ: ) V roce 2007 došlo ke změně názvů společností, které patří do skupiny DORA Group z důvodu budování skupinové identity vnímání skupiny jako poskytovatele komplexních služeb, tj. jako poskytovatele facility managementu. MOVELLON MANAGERS a.s. B.A. DORA a.s. Uniservis Gastro a.s. DORA Group a.s. DORA Security a.s. DORA Gastro a.s. 1.4 Orgány společnosti Jména a příjmení členů statutárních a dozorčích orgánů k datu účetní závěrky: Jednatel: Josef Pražák Dozorčí rada: Petr Žižka Ing. Tomáš Kras předseda dozorčí rady člen dozorčí rady Všechny uvedené skutečnosti jsou k dnešnímu datu zapsány v obchodním rejstříku. 19

20 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 1.5 Organizační struktura společnosti Společnost je organizačně členěna s následující hierarchií: režijní středisko core businessu výkonová střediska core businessu V průběhu účetního období bylo vytvořeno nové výkonové středisko a došlo k přerozdělení činností ve stávajících střediscích. K datu účetní závěrky existovala následující střediska: Správa společnosti Provozní oblast Most Provozní oblast Střední Čechy Technická správa budov Komunální služby režijní středisko výkonové středisko výkonové středisko výkonové středisko výkonové středisko V průběhu účetního období byla pozastavena činnost výkonového střediska Komunální služby a došlo k přerozdělení činností ve stávajících střediscích. 2. Zásadní účetní metody používané společností Při určování konkrétních účetních postupů a metod se vycházelo zásadně ze zákona o účetnictví, vyhlášky 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. 2.1 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek nakupovaný se oceňuje pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou je majetek skutečně pořízen, to znamená včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě). Společnost ve sledovaném období nevytvářela žádný dlouhodobý nehmotný majetek vlastní činností. Odpisový plán se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ČÚS pro podnikatele a zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu jsou určeny postupy odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny s dobou odpisování dle zákona o daních z příjmů. Odpisový plán se v průběhu roku upravuje pouze za předpokladu, že bylo proúčtováno zvýšení ceny dlouhodobého majetku z důvodu technického zhodnocení. 2.2 Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek nakupovaný se oceňuje pořizovacími cenami. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou je majetek skutečně pořízen, to znamená včetně nákladů s jeho pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě). Společnost ve sledovaném období nevytvářela žádný dlouhodobý hmotný majetek vlastní činností. 20

21 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Odpisový plán se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ČÚS pro podnikatele a zákona č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost sestavuje odpisový plán jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu jsou určeny postupy odpisování pro jednotlivé odpisové skupiny s dobou odpisování dle zákona o daních z příjmů. Odpisový plán se v průběhu roku upravuje pouze za předpokladu, že bylo proúčtováno zvýšení ceny dlouhodobého majetku z důvodu technického zhodnocení. 2.3 Dlouhodobý finanční majetek Společnost nemá žádný dlouhodobý finanční majetek, a nevytváří tedy ani žádné opravné položky k tomuto majetku. 2.4 Krátkodobý finanční majetek Společnost eviduje jako krátkodobý finanční majetek pouze peníze a účty v bankách. Společnost vzhledem k charakteru svého krátkodobého finančního majetku opravné položky nevytváří. 2.5 Zásoby Zásoby nakupované se oceňují pořizovacími cenami metodou průměrování. Pořizovací cenou se v tomto případě rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny, to znamená včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. doprava, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě). Společnost ve sledovaném období nevytvářela žádné zásoby vlastní činností. Opravné položky k zásobám společnost k rozvahovému dni nevytváří. 2.6 Stanovení opravných položek a rezerv Opravné položky k dlouhodobému a krátkodobému finančnímu majetku budou tvořeny ve výši rozdílu mezi jejich tržní cenou a účetní hodnotou, pokud bude účetní hodnota významně vyšší než tržní ocenění. Tržní cenou se rozumí cena dosažená na veřejném kapitálovém trhu k poslednímu pracovnímu dni účetního období, případně cena stanovená odborným znalcem. Opravné položky k zásobám budou tvořeny v případech, kdy ocenění v účetnictví významně překročí tržní hodnotu příslušných zásob. Opravné položky k pohledávkám budou tvořeny k pohledávkám po splatnosti, a to ve výši, ve které lze dle analýzy platební schopnosti zákazníků předpokládat, že nebudou uhrazeny. Rezervy budou tvořeny na podstatné opravy dlouhodobého hmotného majetku. Rezervy budou tvořeny rovněž na splatnou daň z příjmů z běžné činnosti a na sociální a zdravotní pojištění k odměnám. 2.7 Přepočty cizích měn Společnost užívá pro přepočet cizích měn denní kurzy podle oficiálního kurzu uveřejněného Českou národní bankou. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva jsou k rozvahovému dni přepočítána podle oficiálního kurzu České národní banky. 21

22 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2.8 Výzkum a vývoj Společnost samostatnou výzkumnou a vývojovou základnu nemá. 2.9 Najatý majetek Společnost účtuje o majetku pořizovaném formou finančního leasingu. Celková hodnota dosud nesplacených splátek nájemného je účtována na podrozvahových účtech společnosti. Předem zaplacené zálohy na majetek pořizovaný formou finančního leasingu jsou účtovány na účtech časového rozlišení Daň z příjmu Společnost svou daňovou povinnost za běžný rok zachycuje pomocí vytvořené rezervy na daň z příjmů Náklady a výnosy Náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Opravy nákladů a výnosů nebo výnosů minulých období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají. Pouze v případě významných chyb a oprav z minulých období se účtují tyto částky v běžném období do mimořádných nákladů nebo výnosů Změny účetních metod a postupů Během účetního období nedošlo k zásadním změnám účetních metod a postupů Informace o odchylkách od obecných účetních metod ( 7 odst. 5 zákona o účetnictví) s uvedením jejich vlivu na majetek a závazky, na finanční situaci a výsledek hospodaření K žádným odchylkám od obecných účetních metod během hodnoceného účetního období nedošlo. 3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 3.1 Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Společnost neeviduje dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Skupina Doba Běžné období Minulé období (třída) odepisování Pořizovací cena Oprávky Pořizovací cena Oprávky 1 3 roky a 4 roky let Celkem Během sledovaného účetního období došlo v souvislosti s útlumem činnosti střediska Komunální služby k odprodeji dlouhodobého hmotného majetku využitelného pouze pro druhy činností vykonávané tímto střediskem. 22

23 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K rozvahovému dni účetní jednotka eviduje na účtech nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku položky technického zhodnocení a poplatků k najatému majetku pořizovanému formou finančního pronájmu. K rozvahovému dni účetní jednotka neeviduje zaplacenou zálohu na pořízení dlouhodobého majetku Najatý majetek Formou finančního pronájmu bylo v tomto účetním období pořízeno: 4 nákladní automobily 2 užitkové automobily 1 osobní automobil technika pro údržbu zeleně a komunikací Součet splátek majetku pořizovaného formou finančního pronájmu činil k datu tis. Kč. Skutečně uhrazené splátky nájemného z finančního pronájmu k činí tis. Kč. Budoucí platby z titulu finančního pronájmu splatné do jednoho roku činí tis. Kč. Budoucí platby z titulu finančního pronájmu splatné nad jeden rok činí tis. Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze Hodnota drobného nehmotného a hmotného majetku společnosti účtovaného na podrozvahových účtech činí k datu účetní závěrky tis. Kč v pořizovacích cenách. 3.2 Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Nejsou Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Nejsou Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Nejsou Přehled opravných položek k dlouhodobému finančnímu majetku Není Dlouhodobé půjčky a úvěry poskytnuté ovládaným a řízeným jednotkám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem Nejsou Jiný dlouhodobý finanční majetek včetně případných poskytnutých záloh na dlouhodobý finanční majetek Společnost nemá. 23

24 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 3.3 Pohledávky Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé pohledávky společnost eviduje ve výši 44 tis. Kč, vzniklé z titulu zaplacené kauce na propůjčené vstupní karty, nájemné a energie Věková struktura krátkodobých pohledávek z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku Běžné období Minulé období Celkem do lhůty splatnosti do 90 dní po splatnosti Z toho dní po splatnosti dní po splatnosti rok a více po splatnosti 11 0 Všechny uvedené pohledávky jsou tuzemské. Ve sledovaném účetním období nebyly tvořeny opravné položky k pohledávkám Pohledávky k podnikům ve skupině Pohledávky k podnikům ve skupině k činí 367 tis. Kč, a jsou tvořeny pohledávkami z obchodního styku Krátkodobé půjčky poskytnuté společnostem ve skupině Společnost žádné půjčky podnikům ve skupině neposkytla Pohledávky kryté zástavním právem Nejsou Ostatní krátkodobé pohledávky a dohadné účty aktivní Běžné období Minulé období Krátkodobé poskyt. zálohy Stát daňové pohledávky Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Jiné pohledávky jsou tvořeny pohledávkami za zaměstnanci z titulu soukromých telefonních hovorů, provozních záloh, neuhrazených škod a zaplacené daně z příjmu. 24

25 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 3.4 Zásoby K datu účetní závěrky spo l ečnost eviduje zásoby materiálu v celkové hodnotě 88 tis. Kč. Opravná položka k zásobám není tvořena. 3.5 Ostatní aktiva časové rozlišení Náklady příštích období K datu účetní závěrky čini náklady přištich období 492 tis. Kč. Z největší části se jedná o časové rozlišení uzavřených leasingových smluv (275 tis. Kč). Ostatní náklady příštích období jsou tvořeny časovým rozlišením auditu ISO a pojištění Příjmy příštích období K datu účetní závěrky společnost neeviduje příjmy příštích období. 3.6 Vlastní kapitál Struktura vlastního kapitálu Běžné období Minulé období Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy 0 0 Rezervní fond Sociální fond Nerozdělený zisk min. let Zisk běžného období Základní kapitál je zapsán v obchodním rejstříku a je plně splacen Pohyby vlastního kapitálu V běžném účetním období došlo k níže uvedeným změnám stavu účtů tvořících základní kapitál: Rezervní fond Sociální fond Nerozdělený zisk/ztráta Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Počáteční stav Přírůstek Úbytek Konečný stav Zisk z minulého období byl převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. O rozdělení zisku běžného roku dosud nebylo rozhodnuto. 25

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01

společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 společnosti ENERGOFOREST s.r.o. se sídlem Český Krumlov - Plešivec, Linecká 59, PSČ 381 01 1 2 OBSAH strana ÚVOD 4 A/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 B/ ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 211 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ]

Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Výroční zpráva 2001 [ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. ] Obsah Profil společnosti 2 Základní ekonomické ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Orgány společnosti a organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více