Pojďte, budeme si hrát, malovat, vyrábět a taky se smát.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojďte, budeme si hrát, malovat, vyrábět a taky se smát."

Transkript

1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace Motto Pojďte, budeme si hrát, malovat, vyrábět a taky se smát.

2 Školní družina Kvítkov Do družiny spěchám rád, se všemi jsem kamarád. Jsme tu velká společnost, vítán je k nám každý host. Když skončí čtvrtá hodina, otvírá dveře družina. Skvěle se tam bavívám, proto tam rád pobývám. Spočineme, kutíme, stříhat, lepit umíme. Když začne půl pátá bít, nechce se nám domů jít. Těch her, co tady pro nás mám, by vybavilo celý krám. Sportujem uvnitř, na vzduchu, nelze být zdravý jen na duchu! V družině je prima být, přijďte se k nám pobavit. Není dobré býti sám, věřte mi, co říkám vám. 2

3 Obsah 1 - titulní strana 2 - informace a charakteristika školní družiny 2.1 informace o školní družině 2.2 prezentace práce ve školní družině 2.3 charakteristika školní družiny 2.4 dokumentace školní družiny 2.5 přílohy: přihláška do ŠD 3 - cíl zájmového vzdělávání ve školní družině 4 - formy vzdělávání ve školní družině formy využívané při zájmové i ve školní družině 4.1 dramatický kroužek 4.2 výtvarný kroužek 4.3 kroužek dovedných rukou 4.4 cestovatelský kroužek 5 - obsah a časový plán zájmového vzdělávání ve školní družině 5.1 obsah zájmového vzdělávání 5.2 klíčové kompetence 5.3 tematický plán školní družiny 5.4 časový plán zájmového vzdělávání 5.5 týdenní skladba zaměstnání 6 evaluační plán ve školní družině 6.1 hodnocení dětí ve školní družině 6.2 hodnocení práce vychovatelek a prostor školní družiny 7 - materiální, personální a ekonomické podmínky ve školní družině 7.1 materiální a ekonomické podmínky ve školní družině 7.2 personální podmínky ve školní družině 8 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 8.1 povinnosti účastníků zájmového vzdělávání (příloha řádu školní družiny) 8.2 traumatologický plán první pomoci 9 - přílohy : naše vlastní omalovánky pro mladší spolužáky 3

4 2. Informace a charakteristika školní družiny 2.1. informace o provozu školní družiny Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny - jako účastníci zájmových kroužků, na které přispívají podle pravidel platných pro daný školní rok. Školní družina je v provozu od 6.30 hodin do 16.30hodin. Dítě navštěvuje školní družinu dle písemné domluvy zákonných zástupců dítěte nebo telefonickém hovoru s vychovatelkou. Oddělení školních družin je rozdělena podle tříd. Po skončení vyučování si vychovatelky vyzvednou děti a přejdou do určených učeben č. 105, 106, 107, 108, 109, které jsou vybaveny pro zájmového vzdělávání. Společně s vychovatelkou odcházejí na oběd. Poté probíhá zájmové vzdělávání. V odpoledních hodinách (podle rozvrhu) družina využívá školní tělocvičnu. Pro pobyt venku má k dispozici tělovýchovný areál školy, na vycházky chodí žáci do přilehlého parku. Rodiče si děti vyzvedávají ze školní družiny domácím telefonem, který je umístěn u vchodu do hlavní budovy školy. Stanovení výše úplaty za školské služby (školní družina) Ve smyslu 123 odst. 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb. je stanovena výše úplaty za využití školských služeb poskytovaných v rámci školní družiny naší školy ve výši 120,-Kč měsíčně. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo z jiných zvláště závažných důvodů. (Členství ve školní družině není nárokové.) prezentace práce ve školní družině Fotodokumentace z různých akcí a projektů si můžete prohlédnout na internetu na webové stránce na stránkách školní družiny nebo tříd (www.zskvitkova.cz). 4

5 Další a velmi důležitou prezentací práce ve školní družině jsou spokojené děti a jejich radost z hotových výrobků pro sebe a své rodiče či prarodiče a z dárečků pro budoucí prvňáky. Nedílnou součástí práce ve školní družině je i spolupráce s třídními učitelkami na školních besídkách charakteristika školní družiny Základním prostředkem i školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Školní družina organizuje pravidelnou oddělení, případně zájmových útvarů, pořádá (nebo spolupořádá) příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům rovněž odpočinek a přípravu na vyučování. Práce ve školní družině se skládá: - pravidelná - je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru - příležitostné akce přesahující zpravidla rámec jednoho oddělení (nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby í) - spontánní aktivity zahrnující každodenní individuální klidové i po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo koncové družině, kdy jsou slučována oddělení - odpočinkové i bychom měli chápat nejen ve smyslu klidových í (poslechové i, individuální hry, klid po obědě, vyprávění pohádky), ale i jako aktivní odpočinek (závodivé hry při pobytu venku nebo v tělocvičně) - příprava na vyučování nespočívá jen ve vypracovávání domácích úkolů, ale zahrnujeme do ni i didaktické hry, tematické vycházky Mění se koncepce i samo výchovně-vzdělávací působení škol i školských zařízení. Školní družiny zůstaly na pokraji zájmu, byť základnímu působení v družinách rodiče přikládají stále větší význam i v souvislosti s otázkami prevence sociálně patologických jevů. Školní družiny jsou zařízením, které má v naší republice dlouholetou tradici a plní významnou úlohu na prvním stupni základních škol. Jsou součástí školského systému a zabezpečují žákům náplň volného času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne před odchodem domů či do jiných zájmových aktivit. Školní družiny jsou zařízením, kde se děti mladšího školního věku seznamují s možnou škálou zájmových aktivit, s jejich obsahem 5

6 a formami. Nabídkou různých í aktivizují děti, prohlubují jejich školní znalosti, zájmovými i rozvíjejí jejich osobnost a zdokonalují jejich sociální kompetence. Školní družiny mají své poslání také v rovině sociální. Specifičnost práce ve školní družině umožňuje vychovatelkám citlivě a aktuálně reagovat na stavy, nálady i sociální potřeby dětí ve svém oddělení. Program školní družiny koncipovaný bez závazných témat a programů umožňuje, aby vychovatelka s dětmi plánovala a realizovala takové i, jaké děti nejen zaujmou, ale mohou jim i pomoci naplňovat jejich potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy, poznání atd. Významným znakem moderní školní družiny je možnost, aby se děti podílely na tvorbě programu svého oddělení. Školní družina není pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má svá specifika je výražně odlišná od běžné vzdělávací praxe. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí zájmové výchovně - vzdělávací i a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času dokumentace školní družiny Ve školní družině se vede tato dokumentace přihláška do školní družiny, kde jsou žáci přihlášeni k pravidelné docházce přehled zájmového vzdělávání ve školní družině docházkový sešit docházkový sešit pro nepravidelnou docházku docházkový sešit pro zájmové kroužky webové stránky školní družiny 2.5. přílohy žádost o zařazení dítěte do školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace je platný od

7 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, Zlín, Czech Republic ŽÁDOST o zařazení dítěte do školní družiny ve školním roce.. Jméno a příjmení dítěte : Místo trvalého pobytu : Jméno a příjmení matky: Mobilní tel.: V domácnosti : ANO NE Mateřská dovolená : ANO NE Jméno a příjmení otce: Mobilní tel.: Počet dětí v rodině : z toho v MŠ : starší v ZŠ : starší 15 let : Zdůvodnění žádosti : Pokud bude moje dítě zařazeno do školní družiny, potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže uvedenými podmínkami: 1. Včasné placení poplatku za školní družinu (120,- Kč/měsíc). 2. Ranní provoz školní družiny: Po Pá od 6:30 hod. do začátku vyučování dítěte. 3. Provoz školní družiny: Po Čt od konce vyučování do 16:30 hod, Pá do hod. 4. Pobyt dítěte ve školní družině bude nejméně do 14:30 hod., nejdéle však do 16:30 hod. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude možné jen v těchto hodinách: 11:40, 14:00, 15:00, 16:00-16:30. Konkrétní časy odchodů budou nahlášeny příslušné vychovatelce na začátku šk. roku (viz tabulka). Telefon do školní družiny je /kl.33, 42, 44, 45, Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu rodičem určenou, musí mít písemné vyzvání rodičů. Opakované pozdní odchody po skončení provozu školní družiny /po 16:30 hod./ mohou být důvodem k vyřazení dítěte ze školní družiny. 6. Pokud dítě není nemocné, oznámí rodič jeho absenci ve ŠD předem vychovatelce. Záznamy o příchodech a odchodech dítěte ze školní družiny Ráno od: Stravování ve školní jídelně ano - ne Odpoledne do: Napište, zda bude dítě odcházet samo, v doprovodu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Na žádosti odevzdané po termínu nebudeme reflektovat. Ve Zlíně dne : Podpis zákonného zástupce dítěte : Odevzdat do 10. června

8 3. Cíl zájmového vzdělávání ve školní družině Při stanovování obecných cílů vycházíme z cílů vzdělávací soustavy, jak je formuluje školský zákon v 2, odst. 2. Tyto záměry není nutné, ale dokonce ani vhodné zcela přebírat, protože zájmové vzdělávání není totožné se základním. - rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní i, získávání informací a učení se v průběhu celého života - získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání: - pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti - utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého - poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku - získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkové i (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování. 4. Formy vzdělávání ve školní družině Pravidelná je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby i. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové i po obědě, při pobytu venku,spontánní hry v rámci ranného pobytu žáků nebo koncové družině. Odpočinkové i jsou klidové i (poslechové i, individuální hry, klid po obědě, rozhovor s dětmi, tanec při hudbě). 8

9 Příprava na vyučování nespočívá jen ve vypracovávání domácích úkolů, ale zahrnujeme do ní i didaktické hry, tématické vycházky a další i, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Žáci prvních tříd ve školní družině po dohodě s třídními učitelkami nepíší domácí úkoly. Formy využívané při zájmové i ve školní družině Estetický kroužek Výtvarný kroužek Kroužek dovedných rukou Pohybový kroužek Estetický kroužek Úkol: prosazovat rozvoj osobnosti, především schopností, jako je tvořivost, představivost, fantazie, vytvářet žádoucí vztah s technickou výchovou, objevovat výtvarně-estetické hodnoty materiálu, poznávat vztah mezi materiálem, funkcí a tvarem předmětu, osvojit si principy dekorativně užitkové tvorby, seznámit se s péčí o životní prostředí. Obsah: různé výtvarné techniky výtvarné zobrazení zážitků ze života dětí i dospělých vyjadřování děje v čase a prostoru utváření svého estetického vztahu ke skutečnosti formování estetického vztahu k životnímu prostředí využití tradiční lidové techniky jako figurky ze slámy, navlékání korálků, kraslice pečení vizovického pečiva vyšívání Výtvarný kroužek Úkol: objevovat výrazové prostředky, výtvarné postupy a formy, skryté tvořivé schopnosti směřující k osobitému sebevyjádření, vést děti k pořádku a čistotě pracovního prostředí, formování estetického vztahu k životnímu prostředí, individuálním působením vést děti k pečlivosti a vytrvalosti při práci, výtvarná díla použít k výzdobě školní družiny, nástěnek, výstav a soutěží. Obsah: volné kresby práce s dětskými časopisy jednoduché ilustrace 9

10 zobrazování přírody, věcí a tematické kreslení osobité výtvarné řešení jiné techniky výtvarné i Kroužek dovedných rukou Úkol: podílet se na rozvoji tvořivosti dítěte a jeho charakterových vlastností, jako je trpělivost, pečlivost, přesnost, cit pro materiál, estetické a prostorové cítění. Seznámení se s novými pracovními postupy, získání pracovních návyků (správné držení nástroje, šetření materiálu, úklid po ukončení práce). Obsah: práce s papírem (stříhání, slepování, výroba koláží, ozdob, záložek apod.) práce s textilem (vyšívání, háčkování, uzlování, šití) práce s modelovací hmotou (modurit, plastelína, vizovické pečivo, slané těsto) práce s přírodními materiály (navlékání, lisování, výroba figurek, náhrdelníků a závěsných dekorací) Pohybový kroužek Úkol: pohybové a tělovýchovné aktivity mají preventivní a motivační charakter. Hra je chápána jako mechanismus patřící k lidskému chování, dovoluje každému člověku redukovat neřešitelná napětí v normální zkušenosti a přenášet je do rovin, na nichž jsou řešitelná. Cíleně, vhodně a nenásilně lze bez problémů do pohybových aktivit zabudovat multikulturní výchovu. Obsah: pohybové dovednosti: běh, cvičení na nářadí, správná chůze a držení těla, cvičení na nářadí ovládání míče jako je koulení, kopání i házení, míčové hry spousta her sportovní soutěže radost z pohybu pravidla sportovních her 10

11 5. Obsah a časový plán zájmového vzdělávání ve školní družině Obsah: Tematický plán školní družiny je v souladu s výchovně vzdělávacím programem školy a vychází ze čtyř základních pilířů, které formulovala organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu UNESCO: - učit se znát: získávat vědomosti, učit se objevovat nové věci, získávat poznatky, analyzovat je, dávat je do souvislostí, řešit problémy - učit se jak na to : získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat - učit se žít společně: rozvíjet porozumění s jinými lidmi, poznání, že všichni máme práva, ale i povinnosti, osvojit si pravidla společenského chování, rozvíjet empatii, společně řešit problémy, pracovat jako člen týmu. - učit se být: rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní styl Doplňující vzdělávací obor Etická výchova vede k osvojení a upevnění základních postojů formou prožitků žáků, k rozlišení dobra a zla a k jasným mravním normám a zásadám. Forma prožitku je zaměřena na osvojení žádoucích postojů a dovedností. Cílem etické výchovy je prosociální, pozitivně sociální chování vedoucí ke spolupráci, kladnému přístupu k životu a úcta k starým lidem. Etická výchova zkvalitňuje osobní předpoklady pro úspěšnou spolupráci a pomoci druhým. Pracujeme s žáky prvních, druhých a třetích tříd. Jednotlivé oddělení školní družiny ve spolupráci s třídními učitelkami navštěvují domovy důchodců, kde jsme zavedli tvůrčí dílny zaměřené na dané téma. Protože v domovech jsou staří lidé, musíme výrobky, které vytváří děti spolu s babičkami a dědečky předpřipravit. Cílem těchto dílniček je, aby si děti již v první třídě uvědomily, že jsou mezi námi lidé, kteří potřebují naši pomoc, vlídné slovo i zájem o jejich osobu. V komunitním kruhu si sdělují pocity a zážitky z návštěvy. Dále jim předvádíme kulturní vystoupení a děti jim vyrábí malé dárečky pro potěšení. S takovou zkušeností mohou pokračovat dál i ve vyšších třídách Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení: Žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, umí kriticky zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně 11

12 odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, umí získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů, získané poznatky dává do souvislostí, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. 2. Kompetence k řešení problémů: Žák si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situací, problém se učí pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlí a plánuje řešení problému, při řešení situací nachází shodné, podobné a odlišné znaky, hledá různé způsoby řešení problémů, ověřuje prakticky správné řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná chybná řešení, spontánně přichází s novým řešením, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám je flexibilní, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, je iniciativní a podnikavý. Započaté i dokončuje, v případě obtíží je při jejich překonávání houževnatý. 3. Komunikativní kompetence: Žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělní, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, účinně seč zapojuje do diskuse, umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat své kladní pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. Umí se v něm vyjádřit i písemně. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým. Využívá informační a komunikační prostředky, z předkládaných informací si vybírá. Komunikuje kultivovaně. 4. Sociální a personální komunikace: Žák se učí plánovat, organizovat, řídí a hodnotí, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, samostatně rozhoduje o svých ech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je solidární. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 5. Občanské kompetence: Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví své i druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí. Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formované tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny. Chápe, že 12

13 rozvoj a udržení těchto hodnot, jejichž význam se z pohledu jedince i generací může měnit, je podmíněn také ekonomickou situací a posilován či oslabován jedinci, kteří tyto hodnoty zpětně ovlivňují. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. 6. Kompetence k trávení volného času: Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové i podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních ech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací (či jednostranné zátěže ze školního vyučování), umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času Tematický plán školní družiny Září 1., 2. ročník prvouka, výtvarná a tělesná výchova vycházka do okolí, seznámení s podzimní přírodou sběr a malování podzimních plodů výroba obrázků z přírodnin pobyt venku, tělocvičně 3. ročník prvouka, sloh vědomostní hra - Expedice seznámení s novým prostředím školní družiny řád ŠD, chování, bezpečnost seznámení s vybavením družinky- hry, knihy povídání si o prázdninách, rodině kresba-můj domov, nástěnka Říjen 1., 2. ročník prvouka, výtvarná a tělesná výchova vycházka do okolí, seznámení s podzimní přírodou sběr a malování podzimních plodů výroba obrázků z přírodnin pobyt venku, tělocvičně 3. ročník prvouka, sloh vycházka do přírody poznáváme stromy, rostliny 13

14 projekt - Jablíčkový den sběr přírodnin, výrobky z kaštanů, listů a jiných výstavka prohlídka knih z družinové knihovničky můj vesmír, planety kresba kosmu výstava a nejlepších prací Listopad 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova sběr a lisování podzimních listů malování jehličnanů výstava obrázků soutěž o nejlepší výkres výroba drobných dárečků pro rodiče na Vánoce, vánoční zvyky 3. ročník sloh, prvouka výroba dýní a oslavy Halloweenu, dušičková výzdoba, povídání si o daném tématu soutěž o nejkrásnější čarodějnici anketa Třídíme správně odpad? ekologie, ochrana přírody nástěnka Prosinec 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova pomoc při vánoční besídce zdobení stromečku, výroba vánočních ozdob povídání o své rodině malování: Domeček štěstí vycházka, péče o zvířátka, povídání, soutěže 3. ročník sloh, prvouka, pracovní a výtvarná těšíme se Vánoce výzdoba ŠD, výroba dárků pro rodiče, přání a ozdoby přáníčka pro Ježíška lidové zvyky, zpíváme koledy soutěž o nejpovedenější sluníčko pobyt venku, vánoční Barborky šipkový vánoční turnaj Leden Celá školní družina se zapojuje do týdenního projektu: LEDOVÝ TÝDEN výtvarná soutěž na téma: Ledové okno uspořádání výstavy výroba papírového výrobku na zimní téma povídání o zimě v jednotlivých odděleních školní družiny 14

15 stavění ze sněhu dle vlastního výběru Družina baví družinu je setkání všech dětí ze školní družiny, kde si navzájem různá vystoupení:( básničky, tanečky, písničky, hry na hudební nástroje, scénky atd.) vyhodnocení, diskotéka 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova, jazyk český, pracovní hra na poštu soutěž o nejlepší květinu v papírovém květinářství výroba plyšového zvířátka 3. ročník prvouka, sloh, výtvarná povídání si o dárcích nejmilejší dárek, kresba Dávat je víc, než dostávat, jak jsme prožili vánoční svátky a prázdniny povídání si o léčivosti kamenů- přiřazení ke znamení, jak působí a vyzařují energii výstavka výkresů Slet Sněhuláků Únor Celá školní družina se zapojuje do týdenního projektu: Šikovný stavitel hradů, tvrzí, zámků do této soutěže se přihlašují jednotlivci nebo dvojice. Jejich díla se vyfotografují a vystaví na webových stránkách školní družiny.porota vyhodnotí tři nejlepší stavby. 1., 2. ročník prvouka, pracovní a výtvarná výchova soutěž - Slušňák družinky slušné chování k sobě i ostatním povídání o různých povoláních, hry a soutěže, pantomima 3. ročník tělesná výchova, prvouka pobyt venku, stavění sněhuláků, kresba do sněhu, klouzání a koulování pozorování zimní přírody povídání si o domácích mazlíčcích, péče o ně poznáváme naše houby společenská hra Hra na houby namaluj pohádkovou bytost co je Fašank masopustní masky výroba Březen 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova, pracovní bezpečnost při pobytu venku a v místnosti výroba papírového jídla a ukázky 15

16 sestavení jídelníčku, hra na kuchaře příroda na jaře společenské hry malování jarních květin Velikonoce papírové kraslice, zajíčci, kuřátka, slepičky povídání o starých zvycích 3. ročník prvouka, sloh, výstavka knih z naší knihovničky probouzení přírody, první jarní květiny, živá příroda - encyklopedie nástěnka Vítáme jaro příprava na Velikonoce, malování na sklo, výroba kraslic velikonoční zvyky a obyčeje, výzdoba ŠD jarní květiny, omalovánky návštěva ZOO Duben 1., 2. ročník- prvouka, jazyk český, výtvarná a pracovní výchova jaká zvířátka žijí na dvoře u babičky soutěže (zvuky zvířat) soutěž o nejhezčí dvoreček malování domácích zvířátek pozorování vývoje rostliny 3. ročník prvouka, sloh, tělovýchovná aprílová škola- vymýšlení vtipných příběhů, jak jsme prožili Velikonoce jarní procházka do lesa jarní únava, jak na ni vitamíny, cvičení, ukázky v tělocvičně energie ze stromů každý strom má svou specifickou energii seznámení Květen 1., 2. ročník prvouka, pobyt venku, hry s míčem další pozorování vývoje rostlin společenské hry dle vlastního výběru dětí louka na jaře malování plakátu jak se chovám v lese - vycházka do lesa 3. ročník prvouka, pracovní, sloh, přáníčka pro maminky ke dni matek 16

17 nácvik besídky pro maminky a babičky Máj lásky čas, ohlížejme se více kolem sebe, anketa Co je na světě nejdůležitější vyhodnocení ukázková hodina pro všechny zdravotnický kroužek Červen 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova, sloh pobyt venku, orientace pomocí buzoly v přírodě návštěva muzea povídání o výstavě, malování na dané téma péče o květiny a úklid školní družiny a kontrola her jak se chovám v létě u vody, na kole, v cizím prostředí 3. ročník - prvouka, výtvarná kreslení zážitky ze školního výletu, nástěnka pobyt venku, dětský den ve školní družině soutěže a ceny chystáme se na prázdniny: nástrahy léta, jak se jim vyvarovat, jak pomoci v nouzi časový plán zájmového vzdělávání Časový plán zájmového vzdělávání ve školní družině je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu,který je mimo jiné zaměřen na čtvero roční období a projekty, které vyplynou z příležitostných akcí ve školní družině a po domluvě s třídní učitelkou dané třídy. Obsahuje výběr možných í, ze kterých mohou vychovatelky volit podle aktuálního složení žáků, s kterými pracují. 17

18 5. 5. příloha - týdenní skladba zaměstnání - týdenní skladba zaměstnání I. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. pondělí rekreační příprava, oběd pobyt venku pobyt venku rekreační zájmová příprava na vyučování psaní domácích úkolů malý cestovatel úterý rekreační příprava, oběd cvičení a hry v tělocvičně rekreační pobyt venku rekreační zájmová příprava na vyučování psaní domácích úkolů dovedné ruce středa rekreační příprava, oběd rekreační pobyt venku rekreační zájmová příprava na vyučování psaní domácích úkolů dramatický kroužek čtvrtek rekreační příprava, oběd rekreační pobyt venku rekreační zájmová příprava na vyučování psaní domácích úkolů výtvarný kroužek pátek rekreační příprava, oběd pobyt venku pobyt venku rekreační rekreační rekreační 18

19 - týdenní skladba zaměstnání II. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. pondělí rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační příprava na vyučování zájmová malý cestovatel úterý rekreační oběd oběd pobyt venku rekreační rekreační příprava na vyučování zájmová dovedné ruce středa rekreační rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační příprava na vyučování zájmová dramatický kroužek čtvrtek rekreační oběd oběd pobyt venku rekreační rekreační rekreační příprava na vyučování zájmová výtvarný kroužek pátek rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační cvičení a hry v tělocvičně pobyt venku zájmová 19

20 - týdenní skladba zaměstnání III. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. oběd pobyt venku zájmová pondělí rekreační rekreační rekreační úterý rekreační oběd pobyt venku zájmová rekreační rekreační dovedné ruce pobyt venku pobyt venku zájmová středa rekreační rekreační rekreační čtvrtek rekreační oběd pobyt venku zájmová rekreační rekreační výtvarný kroužek oběd pobyt venku pobyt venku zájmová pátek rekreační cvičení a hry v tělocvičně rekreační rekreační 20

21 - týdenní skladba zaměstnání IV. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. oběd pobyt venku zájmová pondělí rekreační rekreační rekreační úterý rekreační oběd pobyt venku zájmová rekreační rekreační Dovedné ruce oběd pobyt venku pobyt venku zájmová středa rekreační rekreační rekreační oběd cvičení a hry v tělocvičně pobyt venku zájmová Výtvarný kroužek čtvrtek rekreační rekreační rekreační pátek rekreační oběd pobyt venku pobyt venku rekreační rekreační rekreační 21

22 - týdenní skladba zaměstnání V. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. pondělí oběd pobyt venku pobyt venku příprava na vyučování psaní domácích úkolů malý cestovatel rekreační rekreační úterý rekreační Oběd rekreační cvičení a hry v tělocvičně rekreační příprava na vyučování psaní domácích úkolů dovedné ruce středa rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační rekreační příprava na vyučování psaní domácích úkolů dramatický kroužek čtvrtek rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační rekreační příprava na vyučování psaní domácích úkolů výtvarný kroužek pátek rekreační oběd pobyt venku pobyt venku rekreační rekreační rekreační 22

23 6. Evaluační hodnocení školní družiny 6.1. hodnocení dětí ve školní družině Děti přicházející do družiny mají různou míru sociálních zkušeností, různé poznatky i dovednosti. Očekávají, že budou mít možnost seberealizovat se ve spolupráci s ostatními. Vychovatelka vytváří podmínky pro skupinovou spolupráci a umožňuje i využití a rozvinutí individuálních schopností každého dítěte. Pro tento úkol používá podněcující metody, a to jak při vstupní motivaci, tak v průběžném i závěrečném hodnocení. Hodnocení vychovatelky je taktní, nesrážející sebevědomí dítěte. Neznamená to, že chválí paušálně každý výkon, ale v průběhu každé i i v jejím výsledku najde prvky hodné ocenění. Neopomene vyhodnotit spolu s dětmi špatné prvky i chování, jednání a společně najdou správné řešení. Hodnocení výkonů je základem jejich zkvalitňování, v každém výkonu však lze nalézt dílčí zdařilou část nebo postup. Formy spolupráce mezi vychovatelkou a rodiči jsou: individuální rozhovory telefonické rozhovory písemné kontakty třídní schůzky 6.2. hodnocení práce vychovatelek v ŠD a prostor školní družiny Ve škole je pět oddělení družiny. První třídy jako ucelený kolektiv tvoří i oddělení školní družiny. Vzhledem k tomu, že oddělení školní družiny je ve třídách prvního stupně, jsou vychovatelky bezprostředně v kontaktu s třídními učitelkami. Celý kolektiv pokračuje i v odpoledních hodinách v zájmovém vzdělávání, a tudíž se dobře a kvalitně utváří dětský kolektiv a vychovatelky mohou pokračovat v celoročních projektech, soutěžích a dalších plánovaných ech a aktivitách. Jak třída, tak družina mohou využívat jedno převlečení na pobyt venku nebo hodinu tělocviku. Děti se mohou pochlubit svými výsledky, kterých dosáhly během dne, ale i s problémy, které např. vzešly z prohraného zápasu ve vybíjené. Druhá třída má obdobné podmínky. Děti ze třetích stejně jako čtvrtých tříd jsou spojeny do jednoho oddělení. Všech pět vychovatelek splňuje kvalifikační odbornost. Vychovatelka při výchově mimo vyučování denně vychází z momentálního stavu dětí 23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost dokumentu: od 1. září 2008 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny součásti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. KONKRÉTNÍ CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ. 3 4. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN 4 5. FORMY VZDĚLÁVÁNÍ. 4 6. PODMÍNKY

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina

Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky. Školní družina Základní škola Otokara Březiny Počátky, okres Pelhřimov Komenského sady 387, 394 64 Počátky Školní družina Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola základ pro život Obsah 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÁM. T. G. M. 58 UNHOŠŤ Motto: KDO POHRDNEŠ KRÁČET NAŠÍ CESTOU S POCITY MARNOSTI DĚTSKÉ HRY, ODSTUP, VZDAL SE A TŘEBA JEN POZORUJ, NÁS VŠAK NEZDRŽUJ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace,

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace, Školní 488, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program-školní družina Platnost

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání.

7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina. Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. Formy vzdělávání. 7.1 ŠVP pro zájmové vzdělávání - školní družina Obsah: I. Cíle výchovně vzdělávací práce ve školní družině. II. III. IV. Formy vzdělávání. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání. Časový

Více

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě.

Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY V UHERSKÉM BRODĚ HAVŘICÍCH MOTTO: HROU ZA POZNÁNÍM Pod duhou je prima klima, to ví každé dítě, družina je bezva místo, nikdy nenudí tě. - 1 - 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní družinu ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Tyršova základní škola, Brno, Kuldova 38 platný od 1. 9. 2012 č. j. : TZŠ 426/2012 Mgr. Michaela Jedličková (ředitelka školy) Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ... 4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ... ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 687 42 Osvětimany 282 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ...4 3 CÍLE A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ...4 CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...4

Více

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky

Školní vzdělávací program. Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Školní vzdělávací program Školní družina ZŠ a MŠ Červené Pečky Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika ŠD... 4 3. Charakteristika ŠVP školní družiny... 4 4. Předpokládané výstupy konkrétních

Více

Základní škola a mateřská škola Chraštice

Základní škola a mateřská škola Chraštice Základní škola a mateřská škola Chraštice VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Chraštice 44, 262 72, okres Příbram Tel: 318 695 382, 731 411 928, Email: skola@zschrastice.cz www.zschrastice.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOMENSKÉHO 414, ČELÁKOVICE Pro školní rok 2014 /2015 KDO SI HRAJE NEZLOBÍ, ALE HLAVNĚ SE NENUDÍ ----------------------------------

Více

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun

Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun MOTTO : 1 1.Identifikační údaje Zařízení: Zřizovatel : Školní družina při ZŠ a MŠ Vysoký Újezd, okres Beroun OÚ Vysoký Újezd Ředitelka školy : Mgr. Olga Reiterová Vychovatelka ŠD : Libuše Schindlerová

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ NAŠE DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV Název

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka Eliška Kocveldová vychovatelka V Jindřichově

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Masarykova základní a mateřská škola v Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ředitelka školy: vychovatelka ŠD: Mgr. Jarmila Nováková

Více

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Milady Petřkové Velký Týnec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole Milady Petřkové Velký Týnec Předkladatel:

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Bavíme se a poznáváme

Bavíme se a poznáváme ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bavíme se a poznáváme Název školy: Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Sídlo školy: Komenského 4, 679 04 Adamov IČ: 657 659 07

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE NOVÁ VES, OKRES BRNO VENKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Platnost dokumentu: od 1. 9. 2014 Ředitelka školy: Mgr. Hana Opálková Zřizovatel:

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více