Pojďte, budeme si hrát, malovat, vyrábět a taky se smát.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojďte, budeme si hrát, malovat, vyrábět a taky se smát."

Transkript

1 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace Motto Pojďte, budeme si hrát, malovat, vyrábět a taky se smát.

2 Školní družina Kvítkov Do družiny spěchám rád, se všemi jsem kamarád. Jsme tu velká společnost, vítán je k nám každý host. Když skončí čtvrtá hodina, otvírá dveře družina. Skvěle se tam bavívám, proto tam rád pobývám. Spočineme, kutíme, stříhat, lepit umíme. Když začne půl pátá bít, nechce se nám domů jít. Těch her, co tady pro nás mám, by vybavilo celý krám. Sportujem uvnitř, na vzduchu, nelze být zdravý jen na duchu! V družině je prima být, přijďte se k nám pobavit. Není dobré býti sám, věřte mi, co říkám vám. 2

3 Obsah 1 - titulní strana 2 - informace a charakteristika školní družiny 2.1 informace o školní družině 2.2 prezentace práce ve školní družině 2.3 charakteristika školní družiny 2.4 dokumentace školní družiny 2.5 přílohy: přihláška do ŠD 3 - cíl zájmového vzdělávání ve školní družině 4 - formy vzdělávání ve školní družině formy využívané při zájmové i ve školní družině 4.1 dramatický kroužek 4.2 výtvarný kroužek 4.3 kroužek dovedných rukou 4.4 cestovatelský kroužek 5 - obsah a časový plán zájmového vzdělávání ve školní družině 5.1 obsah zájmového vzdělávání 5.2 klíčové kompetence 5.3 tematický plán školní družiny 5.4 časový plán zájmového vzdělávání 5.5 týdenní skladba zaměstnání 6 evaluační plán ve školní družině 6.1 hodnocení dětí ve školní družině 6.2 hodnocení práce vychovatelek a prostor školní družiny 7 - materiální, personální a ekonomické podmínky ve školní družině 7.1 materiální a ekonomické podmínky ve školní družině 7.2 personální podmínky ve školní družině 8 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 8.1 povinnosti účastníků zájmového vzdělávání (příloha řádu školní družiny) 8.2 traumatologický plán první pomoci 9 - přílohy : naše vlastní omalovánky pro mladší spolužáky 3

4 2. Informace a charakteristika školní družiny 2.1. informace o provozu školní družiny Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny - jako účastníci zájmových kroužků, na které přispívají podle pravidel platných pro daný školní rok. Školní družina je v provozu od 6.30 hodin do 16.30hodin. Dítě navštěvuje školní družinu dle písemné domluvy zákonných zástupců dítěte nebo telefonickém hovoru s vychovatelkou. Oddělení školních družin je rozdělena podle tříd. Po skončení vyučování si vychovatelky vyzvednou děti a přejdou do určených učeben č. 105, 106, 107, 108, 109, které jsou vybaveny pro zájmového vzdělávání. Společně s vychovatelkou odcházejí na oběd. Poté probíhá zájmové vzdělávání. V odpoledních hodinách (podle rozvrhu) družina využívá školní tělocvičnu. Pro pobyt venku má k dispozici tělovýchovný areál školy, na vycházky chodí žáci do přilehlého parku. Rodiče si děti vyzvedávají ze školní družiny domácím telefonem, který je umístěn u vchodu do hlavní budovy školy. Stanovení výše úplaty za školské služby (školní družina) Ve smyslu 123 odst. 3, 4 zákona č. 561/2004 Sb. je stanovena výše úplaty za využití školských služeb poskytovaných v rámci školní družiny naší školy ve výši 120,-Kč měsíčně. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo z jiných zvláště závažných důvodů. (Členství ve školní družině není nárokové.) prezentace práce ve školní družině Fotodokumentace z různých akcí a projektů si můžete prohlédnout na internetu na webové stránce na stránkách školní družiny nebo tříd (www.zskvitkova.cz). 4

5 Další a velmi důležitou prezentací práce ve školní družině jsou spokojené děti a jejich radost z hotových výrobků pro sebe a své rodiče či prarodiče a z dárečků pro budoucí prvňáky. Nedílnou součástí práce ve školní družině je i spolupráce s třídními učitelkami na školních besídkách charakteristika školní družiny Základním prostředkem i školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Školní družina organizuje pravidelnou oddělení, případně zájmových útvarů, pořádá (nebo spolupořádá) příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům rovněž odpočinek a přípravu na vyučování. Práce ve školní družině se skládá: - pravidelná - je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru - příležitostné akce přesahující zpravidla rámec jednoho oddělení (nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby í) - spontánní aktivity zahrnující každodenní individuální klidové i po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo koncové družině, kdy jsou slučována oddělení - odpočinkové i bychom měli chápat nejen ve smyslu klidových í (poslechové i, individuální hry, klid po obědě, vyprávění pohádky), ale i jako aktivní odpočinek (závodivé hry při pobytu venku nebo v tělocvičně) - příprava na vyučování nespočívá jen ve vypracovávání domácích úkolů, ale zahrnujeme do ni i didaktické hry, tematické vycházky Mění se koncepce i samo výchovně-vzdělávací působení škol i školských zařízení. Školní družiny zůstaly na pokraji zájmu, byť základnímu působení v družinách rodiče přikládají stále větší význam i v souvislosti s otázkami prevence sociálně patologických jevů. Školní družiny jsou zařízením, které má v naší republice dlouholetou tradici a plní významnou úlohu na prvním stupni základních škol. Jsou součástí školského systému a zabezpečují žákům náplň volného času v době před a mezi školním vyučováním, odpoledne před odchodem domů či do jiných zájmových aktivit. Školní družiny jsou zařízením, kde se děti mladšího školního věku seznamují s možnou škálou zájmových aktivit, s jejich obsahem 5

6 a formami. Nabídkou různých í aktivizují děti, prohlubují jejich školní znalosti, zájmovými i rozvíjejí jejich osobnost a zdokonalují jejich sociální kompetence. Školní družiny mají své poslání také v rovině sociální. Specifičnost práce ve školní družině umožňuje vychovatelkám citlivě a aktuálně reagovat na stavy, nálady i sociální potřeby dětí ve svém oddělení. Program školní družiny koncipovaný bez závazných témat a programů umožňuje, aby vychovatelka s dětmi plánovala a realizovala takové i, jaké děti nejen zaujmou, ale mohou jim i pomoci naplňovat jejich potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy, poznání atd. Významným znakem moderní školní družiny je možnost, aby se děti podílely na tvorbě programu svého oddělení. Školní družina není pokračováním školního vyučování, pedagogická práce v ní má svá specifika je výražně odlišná od běžné vzdělávací praxe. Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí zájmové výchovně - vzdělávací i a řídí se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času dokumentace školní družiny Ve školní družině se vede tato dokumentace přihláška do školní družiny, kde jsou žáci přihlášeni k pravidelné docházce přehled zájmového vzdělávání ve školní družině docházkový sešit docházkový sešit pro nepravidelnou docházku docházkový sešit pro zájmové kroužky webové stránky školní družiny 2.5. přílohy žádost o zařazení dítěte do školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace je platný od

7 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, Zlín, Czech Republic ŽÁDOST o zařazení dítěte do školní družiny ve školním roce.. Jméno a příjmení dítěte : Místo trvalého pobytu : Jméno a příjmení matky: Mobilní tel.: V domácnosti : ANO NE Mateřská dovolená : ANO NE Jméno a příjmení otce: Mobilní tel.: Počet dětí v rodině : z toho v MŠ : starší v ZŠ : starší 15 let : Zdůvodnění žádosti : Pokud bude moje dítě zařazeno do školní družiny, potvrzuji svým podpisem, že souhlasím s níže uvedenými podmínkami: 1. Včasné placení poplatku za školní družinu (120,- Kč/měsíc). 2. Ranní provoz školní družiny: Po Pá od 6:30 hod. do začátku vyučování dítěte. 3. Provoz školní družiny: Po Čt od konce vyučování do 16:30 hod, Pá do hod. 4. Pobyt dítěte ve školní družině bude nejméně do 14:30 hod., nejdéle však do 16:30 hod. Vyzvedávání dětí ze školní družiny bude možné jen v těchto hodinách: 11:40, 14:00, 15:00, 16:00-16:30. Konkrétní časy odchodů budou nahlášeny příslušné vychovatelce na začátku šk. roku (viz tabulka). Telefon do školní družiny je /kl.33, 42, 44, 45, Má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu rodičem určenou, musí mít písemné vyzvání rodičů. Opakované pozdní odchody po skončení provozu školní družiny /po 16:30 hod./ mohou být důvodem k vyřazení dítěte ze školní družiny. 6. Pokud dítě není nemocné, oznámí rodič jeho absenci ve ŠD předem vychovatelce. Záznamy o příchodech a odchodech dítěte ze školní družiny Ráno od: Stravování ve školní jídelně ano - ne Odpoledne do: Napište, zda bude dítě odcházet samo, v doprovodu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Na žádosti odevzdané po termínu nebudeme reflektovat. Ve Zlíně dne : Podpis zákonného zástupce dítěte : Odevzdat do 10. června

8 3. Cíl zájmového vzdělávání ve školní družině Při stanovování obecných cílů vycházíme z cílů vzdělávací soustavy, jak je formuluje školský zákon v 2, odst. 2. Tyto záměry není nutné, ale dokonce ani vhodné zcela přebírat, protože zájmové vzdělávání není totožné se základním. - rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo pracovní i, získávání informací a učení se v průběhu celého života - získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání: - pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti - utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého - poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku - získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina umožňuje odpočinkové i (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování. 4. Formy vzdělávání ve školní družině Pravidelná je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby i. Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové i po obědě, při pobytu venku,spontánní hry v rámci ranného pobytu žáků nebo koncové družině. Odpočinkové i jsou klidové i (poslechové i, individuální hry, klid po obědě, rozhovor s dětmi, tanec při hudbě). 8

9 Příprava na vyučování nespočívá jen ve vypracovávání domácích úkolů, ale zahrnujeme do ní i didaktické hry, tématické vycházky a další i, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, které žáci získali ve školním vyučování. Žáci prvních tříd ve školní družině po dohodě s třídními učitelkami nepíší domácí úkoly. Formy využívané při zájmové i ve školní družině Estetický kroužek Výtvarný kroužek Kroužek dovedných rukou Pohybový kroužek Estetický kroužek Úkol: prosazovat rozvoj osobnosti, především schopností, jako je tvořivost, představivost, fantazie, vytvářet žádoucí vztah s technickou výchovou, objevovat výtvarně-estetické hodnoty materiálu, poznávat vztah mezi materiálem, funkcí a tvarem předmětu, osvojit si principy dekorativně užitkové tvorby, seznámit se s péčí o životní prostředí. Obsah: různé výtvarné techniky výtvarné zobrazení zážitků ze života dětí i dospělých vyjadřování děje v čase a prostoru utváření svého estetického vztahu ke skutečnosti formování estetického vztahu k životnímu prostředí využití tradiční lidové techniky jako figurky ze slámy, navlékání korálků, kraslice pečení vizovického pečiva vyšívání Výtvarný kroužek Úkol: objevovat výrazové prostředky, výtvarné postupy a formy, skryté tvořivé schopnosti směřující k osobitému sebevyjádření, vést děti k pořádku a čistotě pracovního prostředí, formování estetického vztahu k životnímu prostředí, individuálním působením vést děti k pečlivosti a vytrvalosti při práci, výtvarná díla použít k výzdobě školní družiny, nástěnek, výstav a soutěží. Obsah: volné kresby práce s dětskými časopisy jednoduché ilustrace 9

10 zobrazování přírody, věcí a tematické kreslení osobité výtvarné řešení jiné techniky výtvarné i Kroužek dovedných rukou Úkol: podílet se na rozvoji tvořivosti dítěte a jeho charakterových vlastností, jako je trpělivost, pečlivost, přesnost, cit pro materiál, estetické a prostorové cítění. Seznámení se s novými pracovními postupy, získání pracovních návyků (správné držení nástroje, šetření materiálu, úklid po ukončení práce). Obsah: práce s papírem (stříhání, slepování, výroba koláží, ozdob, záložek apod.) práce s textilem (vyšívání, háčkování, uzlování, šití) práce s modelovací hmotou (modurit, plastelína, vizovické pečivo, slané těsto) práce s přírodními materiály (navlékání, lisování, výroba figurek, náhrdelníků a závěsných dekorací) Pohybový kroužek Úkol: pohybové a tělovýchovné aktivity mají preventivní a motivační charakter. Hra je chápána jako mechanismus patřící k lidskému chování, dovoluje každému člověku redukovat neřešitelná napětí v normální zkušenosti a přenášet je do rovin, na nichž jsou řešitelná. Cíleně, vhodně a nenásilně lze bez problémů do pohybových aktivit zabudovat multikulturní výchovu. Obsah: pohybové dovednosti: běh, cvičení na nářadí, správná chůze a držení těla, cvičení na nářadí ovládání míče jako je koulení, kopání i házení, míčové hry spousta her sportovní soutěže radost z pohybu pravidla sportovních her 10

11 5. Obsah a časový plán zájmového vzdělávání ve školní družině Obsah: Tematický plán školní družiny je v souladu s výchovně vzdělávacím programem školy a vychází ze čtyř základních pilířů, které formulovala organizace OSN pro vědu, výchovu a kulturu UNESCO: - učit se znát: získávat vědomosti, učit se objevovat nové věci, získávat poznatky, analyzovat je, dávat je do souvislostí, řešit problémy - učit se jak na to : získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat - učit se žít společně: rozvíjet porozumění s jinými lidmi, poznání, že všichni máme práva, ale i povinnosti, osvojit si pravidla společenského chování, rozvíjet empatii, společně řešit problémy, pracovat jako člen týmu. - učit se být: rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní styl Doplňující vzdělávací obor Etická výchova vede k osvojení a upevnění základních postojů formou prožitků žáků, k rozlišení dobra a zla a k jasným mravním normám a zásadám. Forma prožitku je zaměřena na osvojení žádoucích postojů a dovedností. Cílem etické výchovy je prosociální, pozitivně sociální chování vedoucí ke spolupráci, kladnému přístupu k životu a úcta k starým lidem. Etická výchova zkvalitňuje osobní předpoklady pro úspěšnou spolupráci a pomoci druhým. Pracujeme s žáky prvních, druhých a třetích tříd. Jednotlivé oddělení školní družiny ve spolupráci s třídními učitelkami navštěvují domovy důchodců, kde jsme zavedli tvůrčí dílny zaměřené na dané téma. Protože v domovech jsou staří lidé, musíme výrobky, které vytváří děti spolu s babičkami a dědečky předpřipravit. Cílem těchto dílniček je, aby si děti již v první třídě uvědomily, že jsou mezi námi lidé, kteří potřebují naši pomoc, vlídné slovo i zájem o jejich osobu. V komunitním kruhu si sdělují pocity a zážitky z návštěvy. Dále jim předvádíme kulturní vystoupení a děti jim vyrábí malé dárečky pro potěšení. S takovou zkušeností mohou pokračovat dál i ve vyšších třídách Klíčové kompetence 1. Kompetence k učení: Žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, umí kriticky zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně 11

12 odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, umí získávat vědomosti z různých pramenů a zdrojů, získané poznatky dává do souvislostí, zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. 2. Kompetence k řešení problémů: Žák si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situací, problém se učí pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlí a plánuje řešení problému, při řešení situací nachází shodné, podobné a odlišné znaky, hledá různé způsoby řešení problémů, ověřuje prakticky správné řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná chybná řešení, spontánně přichází s novým řešením, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám je flexibilní, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, je iniciativní a podnikavý. Započaté i dokončuje, v případě obtíží je při jejich překonávání houževnatý. 3. Komunikativní kompetence: Žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělní, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže promluvit na veřejnosti, účinně seč zapojuje do diskuse, umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat své kladní pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. Umí se v něm vyjádřit i písemně. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým. Využívá informační a komunikační prostředky, z předkládaných informací si vybírá. Komunikuje kultivovaně. 4. Sociální a personální komunikace: Žák se učí plánovat, organizovat, řídí a hodnotí, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, samostatně rozhoduje o svých ech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je solidární. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 5. Občanské kompetence: Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví své i druhých, chová se odpovědně i s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí. Respektuje a posiluje sociální a kulturní prostředí, které je formované tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika a sociální či profesní skupiny. Chápe, že 12

13 rozvoj a udržení těchto hodnot, jejichž význam se z pohledu jedince i generací může měnit, je podmíněn také ekonomickou situací a posilován či oslabován jedinci, kteří tyto hodnoty zpětně ovlivňují. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. 6. Kompetence k trávení volného času: Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové i podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních ech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací (či jednostranné zátěže ze školního vyučování), umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času Tematický plán školní družiny Září 1., 2. ročník prvouka, výtvarná a tělesná výchova vycházka do okolí, seznámení s podzimní přírodou sběr a malování podzimních plodů výroba obrázků z přírodnin pobyt venku, tělocvičně 3. ročník prvouka, sloh vědomostní hra - Expedice seznámení s novým prostředím školní družiny řád ŠD, chování, bezpečnost seznámení s vybavením družinky- hry, knihy povídání si o prázdninách, rodině kresba-můj domov, nástěnka Říjen 1., 2. ročník prvouka, výtvarná a tělesná výchova vycházka do okolí, seznámení s podzimní přírodou sběr a malování podzimních plodů výroba obrázků z přírodnin pobyt venku, tělocvičně 3. ročník prvouka, sloh vycházka do přírody poznáváme stromy, rostliny 13

14 projekt - Jablíčkový den sběr přírodnin, výrobky z kaštanů, listů a jiných výstavka prohlídka knih z družinové knihovničky můj vesmír, planety kresba kosmu výstava a nejlepších prací Listopad 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova sběr a lisování podzimních listů malování jehličnanů výstava obrázků soutěž o nejlepší výkres výroba drobných dárečků pro rodiče na Vánoce, vánoční zvyky 3. ročník sloh, prvouka výroba dýní a oslavy Halloweenu, dušičková výzdoba, povídání si o daném tématu soutěž o nejkrásnější čarodějnici anketa Třídíme správně odpad? ekologie, ochrana přírody nástěnka Prosinec 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova pomoc při vánoční besídce zdobení stromečku, výroba vánočních ozdob povídání o své rodině malování: Domeček štěstí vycházka, péče o zvířátka, povídání, soutěže 3. ročník sloh, prvouka, pracovní a výtvarná těšíme se Vánoce výzdoba ŠD, výroba dárků pro rodiče, přání a ozdoby přáníčka pro Ježíška lidové zvyky, zpíváme koledy soutěž o nejpovedenější sluníčko pobyt venku, vánoční Barborky šipkový vánoční turnaj Leden Celá školní družina se zapojuje do týdenního projektu: LEDOVÝ TÝDEN výtvarná soutěž na téma: Ledové okno uspořádání výstavy výroba papírového výrobku na zimní téma povídání o zimě v jednotlivých odděleních školní družiny 14

15 stavění ze sněhu dle vlastního výběru Družina baví družinu je setkání všech dětí ze školní družiny, kde si navzájem různá vystoupení:( básničky, tanečky, písničky, hry na hudební nástroje, scénky atd.) vyhodnocení, diskotéka 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova, jazyk český, pracovní hra na poštu soutěž o nejlepší květinu v papírovém květinářství výroba plyšového zvířátka 3. ročník prvouka, sloh, výtvarná povídání si o dárcích nejmilejší dárek, kresba Dávat je víc, než dostávat, jak jsme prožili vánoční svátky a prázdniny povídání si o léčivosti kamenů- přiřazení ke znamení, jak působí a vyzařují energii výstavka výkresů Slet Sněhuláků Únor Celá školní družina se zapojuje do týdenního projektu: Šikovný stavitel hradů, tvrzí, zámků do této soutěže se přihlašují jednotlivci nebo dvojice. Jejich díla se vyfotografují a vystaví na webových stránkách školní družiny.porota vyhodnotí tři nejlepší stavby. 1., 2. ročník prvouka, pracovní a výtvarná výchova soutěž - Slušňák družinky slušné chování k sobě i ostatním povídání o různých povoláních, hry a soutěže, pantomima 3. ročník tělesná výchova, prvouka pobyt venku, stavění sněhuláků, kresba do sněhu, klouzání a koulování pozorování zimní přírody povídání si o domácích mazlíčcích, péče o ně poznáváme naše houby společenská hra Hra na houby namaluj pohádkovou bytost co je Fašank masopustní masky výroba Březen 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova, pracovní bezpečnost při pobytu venku a v místnosti výroba papírového jídla a ukázky 15

16 sestavení jídelníčku, hra na kuchaře příroda na jaře společenské hry malování jarních květin Velikonoce papírové kraslice, zajíčci, kuřátka, slepičky povídání o starých zvycích 3. ročník prvouka, sloh, výstavka knih z naší knihovničky probouzení přírody, první jarní květiny, živá příroda - encyklopedie nástěnka Vítáme jaro příprava na Velikonoce, malování na sklo, výroba kraslic velikonoční zvyky a obyčeje, výzdoba ŠD jarní květiny, omalovánky návštěva ZOO Duben 1., 2. ročník- prvouka, jazyk český, výtvarná a pracovní výchova jaká zvířátka žijí na dvoře u babičky soutěže (zvuky zvířat) soutěž o nejhezčí dvoreček malování domácích zvířátek pozorování vývoje rostliny 3. ročník prvouka, sloh, tělovýchovná aprílová škola- vymýšlení vtipných příběhů, jak jsme prožili Velikonoce jarní procházka do lesa jarní únava, jak na ni vitamíny, cvičení, ukázky v tělocvičně energie ze stromů každý strom má svou specifickou energii seznámení Květen 1., 2. ročník prvouka, pobyt venku, hry s míčem další pozorování vývoje rostlin společenské hry dle vlastního výběru dětí louka na jaře malování plakátu jak se chovám v lese - vycházka do lesa 3. ročník prvouka, pracovní, sloh, přáníčka pro maminky ke dni matek 16

17 nácvik besídky pro maminky a babičky Máj lásky čas, ohlížejme se více kolem sebe, anketa Co je na světě nejdůležitější vyhodnocení ukázková hodina pro všechny zdravotnický kroužek Červen 1., 2. ročník prvouka, výtvarná výchova, sloh pobyt venku, orientace pomocí buzoly v přírodě návštěva muzea povídání o výstavě, malování na dané téma péče o květiny a úklid školní družiny a kontrola her jak se chovám v létě u vody, na kole, v cizím prostředí 3. ročník - prvouka, výtvarná kreslení zážitky ze školního výletu, nástěnka pobyt venku, dětský den ve školní družině soutěže a ceny chystáme se na prázdniny: nástrahy léta, jak se jim vyvarovat, jak pomoci v nouzi časový plán zájmového vzdělávání Časový plán zájmového vzdělávání ve školní družině je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu,který je mimo jiné zaměřen na čtvero roční období a projekty, které vyplynou z příležitostných akcí ve školní družině a po domluvě s třídní učitelkou dané třídy. Obsahuje výběr možných í, ze kterých mohou vychovatelky volit podle aktuálního složení žáků, s kterými pracují. 17

18 5. 5. příloha - týdenní skladba zaměstnání - týdenní skladba zaměstnání I. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. pondělí rekreační příprava, oběd pobyt venku pobyt venku rekreační zájmová příprava na vyučování psaní domácích úkolů malý cestovatel úterý rekreační příprava, oběd cvičení a hry v tělocvičně rekreační pobyt venku rekreační zájmová příprava na vyučování psaní domácích úkolů dovedné ruce středa rekreační příprava, oběd rekreační pobyt venku rekreační zájmová příprava na vyučování psaní domácích úkolů dramatický kroužek čtvrtek rekreační příprava, oběd rekreační pobyt venku rekreační zájmová příprava na vyučování psaní domácích úkolů výtvarný kroužek pátek rekreační příprava, oběd pobyt venku pobyt venku rekreační rekreační rekreační 18

19 - týdenní skladba zaměstnání II. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. pondělí rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační příprava na vyučování zájmová malý cestovatel úterý rekreační oběd oběd pobyt venku rekreační rekreační příprava na vyučování zájmová dovedné ruce středa rekreační rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační příprava na vyučování zájmová dramatický kroužek čtvrtek rekreační oběd oběd pobyt venku rekreační rekreační rekreační příprava na vyučování zájmová výtvarný kroužek pátek rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační cvičení a hry v tělocvičně pobyt venku zájmová 19

20 - týdenní skladba zaměstnání III. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. oběd pobyt venku zájmová pondělí rekreační rekreační rekreační úterý rekreační oběd pobyt venku zájmová rekreační rekreační dovedné ruce pobyt venku pobyt venku zájmová středa rekreační rekreační rekreační čtvrtek rekreační oběd pobyt venku zájmová rekreační rekreační výtvarný kroužek oběd pobyt venku pobyt venku zájmová pátek rekreační cvičení a hry v tělocvičně rekreační rekreační 20

21 - týdenní skladba zaměstnání IV. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. oběd pobyt venku zájmová pondělí rekreační rekreační rekreační úterý rekreační oběd pobyt venku zájmová rekreační rekreační Dovedné ruce oběd pobyt venku pobyt venku zájmová středa rekreační rekreační rekreační oběd cvičení a hry v tělocvičně pobyt venku zájmová Výtvarný kroužek čtvrtek rekreační rekreační rekreační pátek rekreační oběd pobyt venku pobyt venku rekreační rekreační rekreační 21

22 - týdenní skladba zaměstnání V. oddělení ŠD Den 6:30-7:45 11:45-12:35 12:35-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 Pozn. pondělí oběd pobyt venku pobyt venku příprava na vyučování psaní domácích úkolů malý cestovatel rekreační rekreační úterý rekreační Oběd rekreační cvičení a hry v tělocvičně rekreační příprava na vyučování psaní domácích úkolů dovedné ruce středa rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační rekreační příprava na vyučování psaní domácích úkolů dramatický kroužek čtvrtek rekreační oběd rekreační pobyt venku rekreační rekreační příprava na vyučování psaní domácích úkolů výtvarný kroužek pátek rekreační oběd pobyt venku pobyt venku rekreační rekreační rekreační 22

23 6. Evaluační hodnocení školní družiny 6.1. hodnocení dětí ve školní družině Děti přicházející do družiny mají různou míru sociálních zkušeností, různé poznatky i dovednosti. Očekávají, že budou mít možnost seberealizovat se ve spolupráci s ostatními. Vychovatelka vytváří podmínky pro skupinovou spolupráci a umožňuje i využití a rozvinutí individuálních schopností každého dítěte. Pro tento úkol používá podněcující metody, a to jak při vstupní motivaci, tak v průběžném i závěrečném hodnocení. Hodnocení vychovatelky je taktní, nesrážející sebevědomí dítěte. Neznamená to, že chválí paušálně každý výkon, ale v průběhu každé i i v jejím výsledku najde prvky hodné ocenění. Neopomene vyhodnotit spolu s dětmi špatné prvky i chování, jednání a společně najdou správné řešení. Hodnocení výkonů je základem jejich zkvalitňování, v každém výkonu však lze nalézt dílčí zdařilou část nebo postup. Formy spolupráce mezi vychovatelkou a rodiči jsou: individuální rozhovory telefonické rozhovory písemné kontakty třídní schůzky 6.2. hodnocení práce vychovatelek v ŠD a prostor školní družiny Ve škole je pět oddělení družiny. První třídy jako ucelený kolektiv tvoří i oddělení školní družiny. Vzhledem k tomu, že oddělení školní družiny je ve třídách prvního stupně, jsou vychovatelky bezprostředně v kontaktu s třídními učitelkami. Celý kolektiv pokračuje i v odpoledních hodinách v zájmovém vzdělávání, a tudíž se dobře a kvalitně utváří dětský kolektiv a vychovatelky mohou pokračovat v celoročních projektech, soutěžích a dalších plánovaných ech a aktivitách. Jak třída, tak družina mohou využívat jedno převlečení na pobyt venku nebo hodinu tělocviku. Děti se mohou pochlubit svými výsledky, kterých dosáhly během dne, ale i s problémy, které např. vzešly z prohraného zápasu ve vybíjené. Druhá třída má obdobné podmínky. Děti ze třetích stejně jako čtvrtých tříd jsou spojeny do jednoho oddělení. Všech pět vychovatelek splňuje kvalifikační odbornost. Vychovatelka při výchově mimo vyučování denně vychází z momentálního stavu dětí 23

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky:

1. Identifikační údaje: 2. Charakteristika školní družiny: 3. Cíle výchovně vzdělávací práce: 4. Formy vzdělávání: 5. Materiální podmínky: 1. Identifikační údaje: Školní družina je součástí Mateřské a Základní školy, Brno, Lidická 6a Ředitel školy: Mgr. Gordon Brei Vychovatelka: Bc Simona Tomanová, počet oddělení: 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

školní družiny ZŠ Jana Wericha

školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ Jana Wericha Školní vzdělávací program školní družiny je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ KLUB VE VRANÉM NAD VLTAVOU Předkladatel: Základní škola Vrané nad Vltavou U Školy 208 252 46 Vrané nad Vltavou Jméno ředitele: Mgr. Dana Ullwerová Kontakty: reditelstvi@zsvrane.cz,

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST. ŠKOLA PRO RADOSTč ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU č.j. 10/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLY HÝSKOV ŠKOLNÍ 112, HÝSKOV 267 06 TELEFON: 604 942 818 604 549 780 zshyskov@seznam.cz www.zshyskov.cz ŠKOLA PRO DĚTI, ŠKOLA PRO RADOST

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu ŠD 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro zájmové vzdělávání Platný od 1. 9. 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOVOSICE SADY PIONÝRŮ 355/2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dokument vstupuje v platnost k 1. 9. 2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika zařízení...4 3. Popis materiálních podmínek...4 4. Popis

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí:

CELOROČNĚ. - Rozvíjení dovednosti v ICT v počítačové učebně - Tvořivá dílna - Akce společné pro všechna oddělení ŠD. Řízené činnosti rozvíjejí: CELOROČNĚ - Tématické vycházky do přírody - Rozvíjení kamarádských a mezilidských vztahů, pomoc při práci - Seznamování se základy 1.pomoci - Sebeobslužná činnost oblékání, stolování, hygiena, - Ochrana

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně

Školní vzdělávací program školní družiny. Poznáváme společně Školní vzdělávací program školní družiny Poznáváme společně Obsah 1 Identifikační údaje školy... 3 1.1 Název ŠVP... 3 1.2 Údaje o škole... 3 1.3 Zřizovatel... 3 1.4 Platnost... 3 2 Podmínky ke vzdělávání...

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima.

Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Motto: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je tady prima. Platnost od 1. 9. 2007 2. verze, platnost od 1. 9. 2009 Ředitelka ZŠ a MŠ Plesná Mgr. Alena Brabcová : Vychovatelka ŠD Jiřina Lorenzová : Obsah:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66. 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ Moskevská 29 Praha 10 Školní vzdělávací program školní družiny zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání Identifikační údaje Adresa školy: Moskevská

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Organizace provozu 3. Charakteristika ŠD 4. Personální podmínky 5. Podmínky vzdělávání ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro školní klub ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY NAD LABEM okres Nymburk OBSAH 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Popis materiálních podmínek... 4 4. Popis

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny

Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod. Řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola, Chvalkovice, okres Náchod Řád školní družiny Chvalkovice březen 2010 Všeobecná ustanovení Řád školní družiny V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín Identifikační údaje: ZŠ a MŠ Provodov, okres Zlín Provodov 90 763 45 Březůvky Zřizovatel: Obec Provodov Provodov

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín

Školní vzdělávací program. školní druţiny při ZŠ Velešín Školní vzdělávací program školní druţiny při ZŠ Velešín 1 KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ Identifikační údaje Název ŠD Školní družina při ZŠ Velešín IČO 00583723 Sídlo Družstevní 340, Velešín 382 32 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací práce Školní rok 2016 / 2017 4. oddělení Téma: 10 schodů k zábavě Vychovatelé: Mgr. Janka Pelánová, Mgr. Zuzana Fiedlerová ZÁŘÍ Vzájemná komunikace Seznámení s ročním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Spektrum, s.r.o. Kytlická 757, 190 00 Praha 9- Prosek Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Obsah: Identifikační údaje Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování

Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování Školní vzdělávací program výchovy mimo vyučování Program: Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. 28 odst.1. Formuluje

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU. při. Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU při Základní škole, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace 2. verze Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika 3. Podmínky přijímání

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZS-KT-CAP-311/2015

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK

ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY DRÁČEK MASARYKOVY JUBILEJNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY, ČERNILOV, ŠKOLSKÁ 380 V Černilově 1. 9. 2013 razítko školy: Mgr. David Kubíček, ředitel Obsah ŠVP:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání ve školním klubu Č.j. 17/8-2014 Identifikační údaje Základní škola Blatenská 540, Horažďovice Název právnické osoby: Základní škola Horažďovice, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016

PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 PLÁN VÝCHOVNÉ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015 / 2016 V letošním školním roce jsou děti ve školní družině rozděleny do čtyř oddělení. Do 1. oddělení s vychovatelkou Mgr. Štěpánkovou Romanou dochází X žáků. Celá

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.

Celoroční plán školní družiny 2016/2017. Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Celoroční plán školní družiny 2016/2017 Celoroční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat. Tento dokument obsahuje aktivity pro všechny oddělení školní družiny, oddělení spolu

Více