Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

2 Obsah 1. Základní charakteristika školy Vzdělávací program školy Vzdělávací programy školy Nabídka volitelných předmětů Údaje o pracovnících školy Interní pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ Externí pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o přijímacím řízení Výsledky výchovy a vzdělávání včetně výsledků maturitních zkoušek Celkový prospěch žáků za školní rok 2013/ pololetí Celkový prospěch žáků za školní rok 2013/ pololetí Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/ Výchovná opatření ve školním roce 2013/ Výsledky výchovného poradenství Hodnocení práce metodika prevence sociálně patologických jevů Akce uskutečněné během školního roku 2013/ Soutěže a olympiády... Chyba! Záložka není definována Vybrané akce uskutečněné ve školním roce 2013/ Chyba! Záložka není definována. 9. Úrazovost ve školním roce 2013/ Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči a sociálními partnery Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Údaje o hospodaření školy Další údaje o činnosti školy

3 1. Základní charakteristika školy a) název: Soukromá střední odborná škola živnostenská Brno, s. r. o. sídlo: Cejl 60/61, Brno IČ: Resortní identifikátor: web: telefon: b) zřizovatel: Delta Morava, s. r. o., Palackého 19, Přerov, IČ: c) právní forma školy: společnost s ručením omezeným d) ředitelka školy: Ing. Lenka Hrdinová (od ) e) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje, a jsou zařazeny ve školském rejstříku kód název oboru forma studia délka studia M/01 Ekonomika a podnikání denní 4 roky L/ L/51 Podnikání Podnikání denní nástavbové dálkové nástavbové 2 roky 3 roky f) Základní údaje o škole k počet žáků/ počet tříd počet ped. pracovníků počet neped. pracovníků denní čtyřleté studium 21/ 3 denní nástavbové 5/ 1 studium 10 1 dálkové nástavbové 74/ 3 studium CELKEM 100/ g) Školská rada pracuje od roku 2007, má 6 členů, jejím předsedou je pan Miloš Hudec. 2

4 2. Vzdělávací program školy 2. 1 Vzdělávací programy školy Vzdělávací program čj. MŠMT v ročnících počet žáků ŠVP - Ekonomika a podnikání dle RVP Ekonomika 1., 3., a podnikání ŠVP Podnikání malých a středních firem dle RVP Podnikání 1. denní forma, 1., 2., 3. dálková forma Nabídka volitelných předmětů Volitelné předměty ročník název předmětu počet žáků 4. A Informatika 7 3. DNA OSZ Údaje o pracovnících školy 3. 1 Interní pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob přepočtený počet Interní učitelé celkem 6 6 z toho ředitelka školy 1 1 zástupkyně ředitele 0 0 výchovný poradce 1 1 šk. metodik prevence 1 1 poř. č. pracovní zařazení, funkce, jméno úvazek vzdělání, kvalifikace, aprobace 1. ředitelka (Ing. Lenka Hrdinová) 1 VŠ, odborné předměty 2. učitelka (Mgr. Darina Boukalová) 1 VŠ, AJ 3. učitel (Miloš Hudec) 1 VŠ, INF 4. učitelka (Mgr. Ing. Ivona Kahleová) 1 VŠ, AJ, odborné předměty 5. učitelka (Mgr. Martina Havlíčková) 1 VŠ, ČJL - OSZ 6. učitelka (Ing. Jitka Maňáková) 1 VŠ, odborné předměty Všichni vyučující mají vzdělání odpovídající výkonu této práce. Všichni vyučující mají požadovanou kvalifikaci. Škola sleduje personální rizika, provádí jejich analýzu a postupuje tak, aby došlo k jejich odstranění. Škola poskytuje podporu začínajícím učitelům, jsou určeni učitelé, na které se tito vyučující mohou obracet. Mimo to poradenství poskytuje výchovná poradkyně a ředitelka školy. 3

5 3. 2 Externí pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob Externí učitelé celkem 4 z toho všeobecně vzdělávací předměty 4 odborné předměty 0 Ve školním roce 2013/2014 byli ve škole zaměstnáni 4 externí vyučující, kteří se podíleli na výuce denního i dálkového nástavbového studia. Všichni externí vyučující mají požadované vzdělání a kvalifikaci na výkon této práce Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 počet fyzických osob Interní pracovníci 1 Celkem nepedagogičtí prac. 1 přepočtený počet 3. 4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků počet účastníků název akce místo konání, pořadatel 1 Hravé recepty do výuky NJ NIDV Brno 2 Efektivní vytváření cizojazyčných lekcí, SSŠ Brno Cvičení a testů na PC 2 Školení SAS Brno 1 Finanční gramotnost NIDV Brno 2 Studium sociální pedagogika, učitelství ZSV pro SŠ MU Brno 5. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení a následné kroky vedoucí k přijetí uchazečů o studium byly vedeny v souladu s ustanovením 60 zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. obor 1. kolo počet kód název přihlášených přijatých M/01 Ekonomika a podnikání L/51 Podnikání - denní forma dálková forma Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnilo jedno kolo přijímacího řízení ke studiu na čtyřleté denní studium a dvouleté denní nástavbové studium ve školním roce 2014/2015. Všichni uchazeči 4

6 o studium byli přijati bez přijímacích zkoušek na základě přijímacího pohovoru a doložení ukončení předchozího stupně vzdělání. Uskutečnilo se také jedno kolo přijímacího řízení na tříleté dálkové studium, které probíhalo bez přijímacích zkoušek. Všichni uchazeči o dálkové studium ve školním roce 2014/2015 byli přijati. 6. Výsledky výchovy a vzdělávání včetně výsledků maturitních zkoušek 5. 1 Celkový prospěch žáků za školní rok 2013/ pololetí třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováni / ukončili studium čtyřleté denní studium 1. A A A denní nástavbové studium 1. AN dálkové nástavbové studium 1. DNA DNA DNA CELKEM Celkový prospěch žáků za školní rok 2013/ pololetí třída počet žáků prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováni / ukončili studium čtyřleté denní studium 2. A A A denní nástavbové studium 1. AN dálkové nástavbové studium 1. DNA DNA DNA CELKEM

7 5. 3 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2013/2014 Maturitní zkouška se skládala z profilové části (teoretická zkouška z odborných předmětů, praktická zkouška z odborných předmětů, u žáků denního studia maturitní práce) a společné části. V rámci společné části byla povinná zkouška z českého jazyka a dále si žáci volili jeden z předmětu cizí jazyk (v našem případě anglický nebo německý) a matematika. Výsledky jarního zkušebního termínu jsou uvedeny v následující tabulce: třída žáků celkem prospělo s vyznamenáním prospělo 4. A DNA CELKEM Výchovná opatření ve školním roce 2013/2014 výchovná opatření školní rok 2013/2014 pochvala TU pochvala ŘŠ napomenutí TU důtka TU důtka ŘŠ 1. pololetí 2. pololetí CELKEM 3 3 podmíněné vyloučení ze studia vyloučení ze studia snížený stupeň z chování ve školním roce 2013/ uspokojivé 3 - neuspokojivé 1. pololetí pololetí 3 7 CELKEM Výsledky výchovného poradenství Výchovné poradenství se ve školním roce 2013/2014 řídilo plánem práce výchovné poradkyně, kterou je Mgr. Martina Havlíčková. Práce výchovné poradkyně se zaměřuje především na tyto oblasti: - individuální poradenství pro žáky, učitele a rodiče - kontakt s rodiči problémových žáků a sledování chování těchto žáků - sledování studijních výsledků žáků s SPU - pohovory s neprospívajícími žáky 6

8 - spolupráce s třídními učiteli - spolupráce se žáky a učiteli při maturitních zkouškách - profesní poradenství volba VŠ, povolání Škola prostřednictvím třídních učitelů vede evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - především se jedná o specifické poruchy učení a zajišťuje jim co nejlepší podmínky ke studiu. Škola zohledňuje individuální potřeby a možnosti žáků, umožňuje odlišnosti ve výuce a napomáhá vytvářet tvůrčí prostředí a příznivé sociální, emocionální a pracovní klima. Škola identifikuje žáky s riziky neprospěchu a snaží se přijmout taková opatření, která jim pomohou a podpoří je ve vzdělávání. Škola také sleduje žáky s problémovými projevy chování a snaží se na ně působit tak, aby došlo k nápravě. Škola zajišťuje poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání, ale i v záležitostech osobního charakteru. 8. Hodnocení práce metodika prevence sociálně patologických jevů Práce metodika prevence sociálně patologických jevů, kterým byla Mgr. Martina Havlíčková, se ve školním roce 2013/2014 řídila minimálním preventivním programem. I v tomto roce byl principem preventivní strategie na škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence, rovnováhu tělesných a duševních funkcí, rozvoj dovedností, které vedou k formování odmítavých postojů k drogám, všech druhů sebedestruktivního chování, agresivity, xenofobie, intolerance, antisemitismu a porušování zákona. Je kladen důraz na proměnu školy, komunikaci a kooperaci. Cílem programu: - oddálit a snížit výskyt sociálně patologických jevů a kázeňských problémů - vést k formování a rozvíjení osobnosti a sociálního chování mladistvých, k sebepoznání, sebeúctě - zvyšování schopnosti pro komunikaci, kvalitní hodnotovou orientaci a ke zvyšování odolnosti proti stresu - poradenství a podpora pro učitele záškoláctví, šikana včasná diagnostika a náprava - spolupráce s odborníky - aktivní spolupráce s rodiči V rámci minimálního preventivního programu se žáci účastní různých besed, setkání a diskusí s odborníky na různá témata. Metodik prevence je nedílnou součástí výchovné komise. Jako takový se tedy aktivně účastnil a zapojoval do řešení prospěchových i kázeňských přestupků. Ve školním roce 2013/2014 výchovná 7

9 komise řešila problémy s nedostatečnou docházkou, nedostatečným prospěchem a nevhodným chováním. Metodik prevence je nápomocen třídním učitelům při řešení výše uvedených problémů. 9. Akce uskutečněné během školního roku 2013/2014 Jsme velmi rádi, že se naši žáci účastní akcí v různých oblastech. Také jsme velmi rádi za aktivitu vyučujících při jejích přípravě a organizování. Škola by v této činnosti ráda pokračovala, resp. ji rozšířila. Během školního roku byly v rámci jednotlivých předmětových komisí uskutečněny různé akce typu besedy, exkurze, přednášky, výlety a soutěže typ akce název akce účastníci Český jazyk a literatura pravidelná divadelní představení ND Brno všichni žáci Soutěž vydavat. CEED Jak si plánuji svou budoucnost - práce našich žáků Balcárka a Kováře byly vyhodnoceny mezi 15 nejlepšími Kulturní a sportovní Adaptační turistický výlet žáků do Ochoze 1. A + AN akce Lyžařský zájezd žáků na Dolní Moravu všichni žáci Školní turnaj ve stolním tenise Bio trhy v rámci výchovy ke zdraví Zelný trh Turistický výšlap na hrad Veveří Odborné předměty Prezentace v PWP- Založení fiktivní živnosti 3. A, 4. A Prezentace v PWP- Žádost o místo u vybrané firmy 3. DNA, 4. A Soutěž v PEKu 2. AN, 4. A Komerční banka - exkurze 2. AN, 4. A Úřad práce - exkurze 4. A Ekonomie dobra a zla pořad Listování s Lukášem Hejlíkem všichni žáci Základy přírodních věd exkurze Anthropos 1. A + 1. AN Exkurze Technické muzeum 1. A + 1. AN 10. Úrazovost ve školním roce 2013/2014 Za školní rok 2013/2014 nebyl evidován žádný školní úraz. Vyučující byli jako každý rok na začátku školního roku proškoleni o bezpečnosti práce a požární ochrany. Všichni žáci byli na začátku školního roku informování třídními učiteli o bezpečnosti a chování o přestávkách, ve výuce i mimoškolních akcích a byli seznámení s povinností každý úraz nahlásit. Také byli žáci seznámeni s řádem provozu odborných učeben počítačové učebny, tělocvična. 8

10 Průběžně byli žáci poučování o pravidlech chování a zásadách bezpečnosti před každou mimoškolní akcí výlet, exkurze apod. 11. Prezentace školy na veřejnosti, spolupráce s rodiči a sociálními partnery V rámci náboru žáků do 1. ročníků se škola účastní burz středních škol, navštěvuje základní školy a pořádá Informační dny pro zájemce o studium. Škola také pravidelně poskytuje svoji vzdělávací nabídku na úřady práce v celém jihomoravském kraji. Škola úzce spolupracuje s rodiči žáků. Pořádá pravidelné třídní schůzky a především mají rodiče možnost získávat informace o studiu svých dětí prostřednictvím dálkového přístupu přes systém SAS, ve kterém jsou evidovány studijní výsledky, docházka do školy, výchovná opatření apod. Prostřednictvím tohoto systému jsou také informováni o pořádání různých školních akcí. Při zajišťování odborné praxe žáků, která je povinnou součástí učebního plánu denního studia všech oborů, škola spolupracuje s různými obchodními společnostmi i orgány státní správy. Žáci u těchto organizací vykonávají praxi, na které se mohou seznámit s praktickými postupy při zajišťování chodu organizace. Výstupem z praxe je hodnocení žáka na praxi a písemná zpráva z praxe. 12. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 na škole neproběhla žádná inspekce vedená Českou školní inspekcí ani jiným dozorovým a kontrolním orgánem. 13. Údaje o hospodaření školy Údaje o hospodaření školy jsou uvedeny v samostatných výkazech a dokumentech. 14. Další údaje o činnosti školy V červnu roku 2012 byl zahájen projekt EU peníze středním školám, který trval až do května roku V rámci tohoto projektu byly vytvořeny vzdělávací materiály, které budou sloužit k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, k rozvoji studia cizích jazyků a k rozvoji odborných kompetencí žáků školy. Projekt také podporuje vzdělávání učitelů v oblasti metodiky výuky cizích jazyků a finanční gramotnosti. Díky projektu je také podpořena individualizace výuky anglického jazyka u 1. a 2. ročníku dálkového studia. 9

11 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2013/2014 byla projednána a schválena Školskou radou v souladu s ustanovením 168 odst. 1 písm. b) Zák. 561/2004 Sb. dne 6. října V Brně Ing. Lenka Hrdinová ředitelka školy 10

12 PŘÍLOHOVÁ, TABULKOVÁ ČÁST FOTODOKUMENTACE 11

13 Anthropos 1. A 12

14 Lyžařský výcvikový kurz 13

15 Jarní úklid Ústní maturitní zkoušky 14

16 Obhajoba maturitních prací 15

17 Školní výlet hrad Veveří 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/14 Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště IČO: 64326454 web: www.ssbrno.cz e-mail: skola@ssbrno.cz STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-299/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-299/09-14 Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Adresa: Macharova 1376, 280 02 Kolín Identifikátor: 610

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o. Polská 357, 541 01 Trutnov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ (63-41-M/01) Zaměření: Účetnictví a daně Obsah 1 Úvodní identifikační údaje...

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o.

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: JUDr. Radomíra Veselá, PhD. ředitelka školy Na tvorbě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIJ-452/11-J. tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava. příspěvková organizace Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIJ-452/11-J Název právnické osoby: Sídlo: Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava IČ: 60 545 992 Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr. Miloš Pártl 1. 10. 2012 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014

Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156. Školní rok 2013/ 2014 Střední škola služeb s.r.o., Uherské Hradiště, Štěpnická 1156 Školní rok 2013/ 2014 Obsah Obsah...2 Charakteristika školy...3 A/ Vzdělávací program školy...6 B/ Způsob zabezpečení odborného výcviku...

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-948/08-01. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-948/08-01. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-948/08-01 Název školy: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 Adresa: Pernerova 25, 186 00 Praha 8 Identifikátor: 600005968 IČ: 61389064

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-241/15-B. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o.

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-241/15-B. Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-241/15-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, 628 00 Brno E-mail právnické osoby integra@integra.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2124/10-T. příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2124/10-T Název kontrolované osoby: Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Sídlo: 460 05 Liberec V, Dvorská 447/29 Telefon: 482 424 350 E-mail: sosgs@sos-gs.cz Webové stránky: www.sos-gs.cz Datová

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více