AKU- vrtačka-šroubovák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKU- vrtačka-šroubovák"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE AKU- vrtačka-šroubovák Obj.č.: BEZPEČNOSTTNÍ UPOZORNĚNÍ Pozor! Při používání elektrického nářadí je nutno dbát ochrany před úrazem elektrickým proudem, dbát bezpečnosti při práci s elektrickým nářadím, chránit se před zraněním, zabránit vzniku požáru dodržováním bezpečnostních opatření při práci. Tato bezpečnostní upozornění si dobře uschovejte! Upozornění pro bezpečnou práci: Udržujte své pracovní prostředí v pořádku. Nepořádek v pracovním prostředí zvyšuje nebezpečí úrazu. Mějte stále na zřeteli vlivy okolního prostředí. Nevystavujte elektrické nářadí dešti.nepoužívejte elektrické nářadí nikdy ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Dbejte na dobré osvětlení pracoviště.. Nepoužívejte elektrické nářadí v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými díly, na příklad trubek, topných těles, elektrických sporáků, chladniček. Při používání za extrémních podmínek ( na příklad při vysoké vlhkosti okolního pracovního prostředí, v prašném prostředí s kovovým jemným prachem a pod.) lze zvýšit elektrickou bezpečnost elektrického nářadí jeho zapojením do oddělovacího transformátoru, nebo zapojením na ochranným vodič.

2 Děti vzdalte od pracovního prostředí. Nedopusťte, aby se další osoba dotýkala pracovního nářadí nebo kabelu, vzdalte ji do bezpečné vzdálenosti od Vašeho pracovního prostředí. Uložte bezpečně Vaše pracovní nářadí. Nepotřebné nářadí má být uloženo v suchém a uzavřeném prostoru, nedosažitelném pro děti. Nepřetěžujte Vaše pracovní nářadí. S nářadím se pracuje lépe a bezpečněji v udaném rozsahu pracovního výkonu. Používejte jen správné a vhodné pracovní nástroje. Nepoužívejte pro těžkou práci žádné slabé pracovní nástroje nebo slabé pracovní přípravky. Nevyužívejte nástroje pro účely a práce, pro které tyto nástroje nejsou určeny. Příklad: Ruční kruhová pila nesmí být používána ke kácení kmenů stromů nebo ku přeřezávání větví. Při práce buďte oblečeni do vhodného pracovního oděvu. Nenoste široký oděv a nemějte na sobě žádné šperky. Mohli by jste být zachyceni pohyblivými díly. Při práci ve volném terénu se doporučuje nosit pracovní rukavice a hladkou a pevnou protiskluzovou pracovní obuv. Máte-li dlouhé vlasy, noste při práci siťku na vlasy. Používejte ochranné brýle. Využívejte dýchací masky při práci v prostředí, kde vzniká prach. a náležitou ochranu. Nepropíchněte kabel cizími předměty. Nepokládejte na kabel žádný pracovní nástroj, a netahejte za kabel při vysunování zásuvky kabelu ze zástrčky.. Ochraňte kabel před olejem, příliš velkým teplem a před ostrými hranami. Upevněte pracovní nářadí. Užívejte pružné přípravky nebo šroubovací svorky pro zajištění a upevnění pracovního nářadí. Tím je nářadí jistěji upevněno než při přidržování Vaší rukou a dále je umožněna obsluha stroje oběma rukama. Dbejte o pevný postoj při práci. Vylučte nenormální držení těla pří práci. Dbejte o pevný a bezpečný postoj při práci a dodržujte při práci stále rovnováhu. Pečlivě udržujte své pracovní nástroje. Udržujte vaše pracovní nástroje ostré a čisté, aby se dobře s nimi pracovalo. Dbejte pokynů v udržovacích předpisech a upozornění při výměně nástroje. Pravidelně kontrolujte zásuvky a kabel a v případě poškození je nechte vyměnit odborníkem. Kontrolujte také pravidelně prodlužovací kabely a poškozené kabely nahraďte novými. Udržujte držadlo v čistém stavu bez oleje a bez tuku. Vytáhněte zásuvku přístroje ze zástrčky po ukončení používání, před údržbou a před výměnou příslušenství přístroje na příklad před výměnou řezného listu pily, vrtáku, nože a podobně. Nikdy nenechávejte v přístroji zastrčeny nástrčkové či jiné klíče. Přesvědčte se před uvedením přístroje do chodu, zda jsou odstraněny z přístroje všechny klíče a nastavovací nářadí.

3 Zabraňte rozbíhání přístroje bez dozoru. Nezapojujte do sítě zapnuté přístroje s prstem na vypínači. Přesvědčte se, zda je vypínač přístroje vypnut při připojování přístroje do elektrické sítě. Prodlužovací kabel ve volném terénu. Ve volném terénu používejte jen takový prodlužovací kabel, který je dovolený a přípustný a specielně označený pro toto prostředí. Při práci buďte vždy pozorný. Pozorně sledujte svou práci. Přistupujte k práci rozumně. Nepoužívejte přístroj, jestliže nejste soustředěný. Kontrolujte Váš přístroj,zde není poškozen. Před dalším používáním přístroje pečlivě zkontrolujte zdali pracuje bezvadně, zda je jeho chod normální, zda není poškozeno ochranné zařízení přístroje, nebo zda nejsou lehce poškozeny jednotlivé díly přístroje. Přezkoušejte, zda jsou v pořádku pohyblivé díly přístroje, zda nejsou poškozeny svorky přístroje nebo ostatní díly přístroje. Vlastní díly přístroje musí být pečlivě a správně namontovány a musí být splněny všechny podmínky, umožňující bezvadný provoz přístroje. Poškozené ochranné přípravky a díly musí být věcně správně opraveny v odborném zákaznickém servisu nebo vyměněny, rovněž však v souladu s údaji, uvedenými v Návodu pro provoz přístroje. Poškozený vypínač musí být vyměněn v autorizované opravně, Nepoužívejte žádné přístroje, u nichž nejde vypínač zapínat a vypínat. Pozor! Pro vaši bezpečnost používejte jen takové příslušenství a takové přídavné díly, které jsou uvedeny v Návodu k obsluze nebo jsou doporučeny nebo udány výrobcem tohoto přístroje. Použití jiných dílů a přípravků než je udáno v Návodu k obsluze přístroje nebo než je doporučeno výrobcem v katalogu náhradních dílů nebo příslušenství, může znamenat pro Vás nebezpečí zranění. Nechte si opravit Váš přístroj uznaným odborníkem. Elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním podmínkám. Opravy může provádět jen kvalifikovaný personál, neboť neodborné opravy přístroje a elektrického nářadí mohou mít za následek zranění uživatele. POZOR! Síťové napětí musí souhlasit s údaji na štítku přístroje. Dobře uložte tato bezpečností upozornění! Nasaďte si ochranné brýle a protiprachovou masku! 2. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNÍ PRO AKU-ŠROUBOVÁK Akumulátorový šroubovák lez používat ku: zašroubování a vyšroubování šroubů, vrtání do dřeva, kovu, umělých hmot a kamene. Před zpracováním dílenských předmětů prosím použijte šroubovací nástavec nebo mezinástavec pro upevnění zpracovávaného předmětu

4 Nepracujte s příliš velkým tlakem, nýbrž volte přiměřenou rychlost šroubování. Při větším tlaku se nezvyšuje výkon šroubováku, nýbrž se poškozuje vlastní přístroj. V přestávce používání přístroje nastavte přepínač do středí polohy, a tím vyloučíte náhodné spouštění přístroje. Nabíjecí přístroj používejte jen v uzavřených prostorách a nevystavujte jej dešti nebo vlhkosti. Při zasunování baterie do nabíjecího zařízení dbejte na její správnou polaritu.. Nepoužívejte nikdy nabíjecí zařízení, u něhož je poškozen přívodní kabel, nýbrž jej nechte opravit případně vyměnit. Jestliže pouzdro přístroje je viditelně poškozeno, nechte nabíjecí zařízení přezkoušet v odborné dílně a případně je nechat opravit. 1- Vypínač přístroje 2- Přepínač směru točení vlevo /vpravo 3- Rychloupínací pouzdro 4- Bateriové upevňovací kryty 5- Bateriová sada 6- Nastavení točícího momentu 7- Nabíjecí místo 8- Síťový adaptér 3. NABÍJECÍ POSTUP Před prvním použitím musí být bateriová sada nabita. Bateriovou sadu nabíjejte jen při teplotě okolního prostředí v rozmezí teploty + 10 C - až + 40 C. Zapojte nabíjecí přístroj výhradně na 230 V ~. Nestrkejte od otvorů nabíjecího přístroje žádná cizí tělesa. Bateriová sada nesmí být za žádných okolností rozebírána. Pro nabíjení aku-baterií používejte jen dodaný síťový adaptér. Při vyjímání bateriové sady přidržte oba bateriové kryty a bateriovou sadu vytáhněte z pouzdra přístroje.

5 Bateriovou sadu zastrčte do nabíjecího přístroje. Dbejte při tom na správné pólování "+" a "-" baterie. Aku-baterie smí být nabíjena 4 hodiny, maximálně - 5 hodin. Bude-li bateriová sada přebita ( byla-li nabíjena více než 8 hodin), může to vést k poškození bateriových článků a nabíjecího přístroje. POZOR! LED dioda neukazuje stav nabití AKU-baterie, nabíjecí přístroje se sám nevypíná. Poškozené nebo použité AKU-baterie musí být zlikvidovány jako zvláštní odpad a nepatří do normálního domovního odpadu! Rychloupínací hlava: Rychloupínací hlava umožňuje upínání šroubováků do hlavy,aniž by se musel použít nějaký upínací klíč. Při nasazování vrtáků nebo jiného nářadí je přepínač smyslu otáček ve střední poloze. Posuňte přední část otočné hlavy (A) doprava tak, aby se současně rozevřely vnitřní čelisti v hlavě a mohlo se dovnitř zasunou pracovní nástroj (šroubovák a pod.). Zastrčte vrták nebo jiný pracovní nástroj dovnitř hlavy a na doraz. Přední část upevňovací hlavy otočte vpravo se sevřou vnitřní čelisti a upevní vložený šroubovák či jiné vložené nářadí. Při upevňování vloženého nástroje dbejte na správnou polohu tohoto vloženého nástroje v upevňovací hlavě. 4. PŘEPÍNÁČ SMYSLU OTÁČEK Tímto přepínačem lze měnit smysl otáček upínací hlavy. Pro nastavení směru otáček přístroje posuňte přepínač směru otáček do zvolené polohy.

6 Přepínaní směru otáček neprovádějte za chodu přístroje Před zahájením práce přezkoušejte, zda je přepínač směru otáček ve zvolené poloze, jinak může dojít k poškození nástroje nebo AKUšroubováku. RECHTS - vpravo LINKS - vlevo 5. NASTAVENÍ KROUTÍCÍHO MOMENTU AKU-šroubovák má možnost nastaven kroutícího momentu. Tím lze pro každé použití nastavit optimální kroutící moment. Posunutím kroužku C (Viz obrázek č.4) lze nastavit vhodný kroutící moment podle hloubky otvoru pro šroub. Kroutící moment jetím větší, čím je větší nastavený počet otáček.pro vrtání nastavte kroužek na symbol vrtání, čímž je dosaženo nevýše možného kroutícího momentu. 6. PŘÍKLEPOVÉ VRTÁNÍ Pro vrtání do kovu, kamene nebo zdiva posuňte kroužek C (Viz obrázek č.4) až bude symbol vrtáku naproti značky na pouzdru přístroje. Tím bude nastaven nejvyšší kroutící moment. Navíc lze pomocí posunu kroužku B směrem k symbolu kladiva zapojit příklepovou funkci přístroje Pozor! Příklepové zařízení se smí zapojit je pro vrtací práce do kamene s odpovídajícím druhem vrtáku!!! Ke šroubování a vrtání do kovu je nutno posunout kroužek B ve směru k symbolu vrtáku a tím je vypnuto příklepové zařízení.

7 3 7. OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBA AKU-šroubovák-vrtačka je bezúdržbová. Čistěte jen povrch pouzdra přístroje jen suchou útěrkou. Nepoužívejte žádné čistící prostředky,které by mohly narušit pouzdro přístroje. 8. TECHNICKÁ DATA Model AKU - vrtačka-šroubovák: Napětí V Počet otáček ot /min Velikost vrtáku mm Max. kroutící moment... 11,0 Nm Příklepové zařízení ot/min VA Akumulátorová baterie: Napětí V Baterie x 1,2 V Typ baterie... NiCd Síťový adaptér: Primární vinutí: V~ - 50 Hz, 14, 5 VA Sekundární vinutí V ~ ma 9 VA Úroveň hluku LPA - 70 db - měřeno podle norem EN DOSLOUŽILÉ ELEKTRICKÉ PŘÍSTROJE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jestliže jste používali Vaše elektrické přístroje denně tak intenzivně, že musí být nahrazeny, nebo již nemohou být již déle používány, myslete prosím na ochranu životního prostředí. Elektrické přístroje nepatří do normálního domovního odpadu, nýbrž musí být vhodným způsobem využity. O tom se informujte u obchodníka Brueder- Mannesmanna. 10. DVOUROČNÍ ZÁRUKA Záruční doba pro tento přístroj začíná běžet dnem prodeje. Datum prodeje prokažte prosím zasláním originálního kupního paragonu.

8 Během záruční doby : Odstraníme bezplatně případné poruchy Bezplatně vyměníme všechny vadné díly Včetně bezplatné montáže našimi odbornými pracovníky Za předpokladu, že chyba nevznikla na základě nepřiměřeného zacházení. Při případných zpětných dotazech nebo při případném problému kvality obra tte se prosím přímo na: BRUEDER MANNESMAN WERKZEUGE GmbH & Co Abt. Reparatur - Service Lempstrasse Remschied Tel.: / Fax: ú ; 11. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ POZOR! Při používání elektrických přístrojů dbejte všech následujících základních bezpečnostních opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, před možným zraněním, před možným vznikem požáru. Dříve než začnete elektrické přístroje používat přečtete si a dbejte těchto bezpečnostních upozornění. Udržujte Vaše pracovní prostředí v pořádku. Nepořádek na pracovišti zvyšuje nebezpečí úrazu a nehody. Vezměte v úvahu vlivy okolního prostředí. Nevystavuje elektrické přístroje a nástroje dešti.nepoužívejte elektrické přístroje a nářadí ve vlhkém a mokrém prostředí. Postarejte se o dobré osvětlení pracoviště. Nepoužívejte elektrické přístroje a nástroje v blízkosti hořlavých kapalin a plynů. Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Zabraňte dotyku těla s uzemněnými díly na příklad trubkami, topnými tělesy sporáky, mrazícími skříněmi a podobně. Za extrémních podmínek ( na příklad vysoká vlhkosti,stálý vznik kovového prachu v pracovní prostředí a pod.) může být zvýšena elektrická bezpečnost nástroje zapojením oddělovacího transformátoru do obvodu napájení elektrického nástroje nebo vložením proudového chrániče do obvodu napájení nástroje. Vzdalte děti od pracoviště s elektrickými nástroji. Nedovolte aby se elektrického nástroje nebo kabelu dotýkaly jiné osoby, nýbrž je zadržte v bezpečné vzdálenosti od Vašeho pracoviště. Ukládejte Vaše pracovní nástroje na bezpečné místo. Nepoužívané nástroje mají být ukládány na suché a uzavřené místo aby nebylo snadno dosažitelné dětmi. Nikdy nepřetěžujte Vaše nástroje. Nástroje pracuji lépe a bezpečněji v udaném rozsahu výkonnosti.

9 Používejte vhodné nástroje. Nepoužívejte žádné slabé nástroje pro těžkou práci. Nepoužívejte nástroje pro práce, pro které nejsou určeny. Příklad: Ruční kotoučovou pilu nepoužívejte pro kácení kmenů stromu nebo pro přeřezávání větví. Noste vhodný pracovní oděv. Nenoste žádný široký plandavý oděv nebo šperky. Můžete být zachyceni pohyblivými díly přístroje. Pro práce ve volném prostoru doporučuje se nosit pracovní rukavice a pevnou a hladkou obuv. Máte-li dlouhé vlas, pak noste síťku na vlasy. Používejte ochranné brýle. Při pracích, u který vzniká prach používejte ochrannou protiprachovou masku a další vhodné příslušenství. Nepropíchněte kabel cizími předměty. Nepokládejte na kabel žádný pracovní nástroj, a netahejte za kabel při vysunování zásuvky kabelu ze zástrčky.. Ochraňte kabel před olejem, příliš velkým teplem a před ostrými hranami. Upevněte pracovní nářadí. Užívejte pružné přípravky nebo šroubovací svorky pro zajištění a upevnění pracovního nářadí. Tím je nářadí jistěji upevněno než při přidržování Vaší rukou a dále je umožněna obsluha stroje oběma rukama. Dbejte o pevný postoj při práci. Vylučte nenormální držení těla pří práci. Dbejte o pevný a bezpečný postoj při práci a udržujte si při práci stále rovnováhu. Pečlivě udržujte své pracovní nástroje. Udržujte vaše pracovní nástroje ostré a čisté, aby se dobře s nimi pracovalo. Dbejte pokynů v udržovacích předpisech a upozornění při výměně nástroje. Pravidelně kontrolujte zásuvky a kabel a v případě poškození je nechte vyměnit odborníkem. Kontrolujte také pravidelně prodlužovací kabely a poškozené kabely nahraďte novými. Udržujte držadlo v čistém stavu bez oleje a bez tuku. Vytáhněte zásuvku přístroje ze zástrčky po ukončení používání, před údržbou a před výměnou příslušenství přístroje na příklad před výměnou řezného listu pily, vrtáku, nože a podobně. Nikdy nenechávejte v přístroji zastrčeny nástrčkové či jiné klíče. Přesvědčte se před uvedením přístroje do chodu, zda jsou odstraněny z přístroje všechny klíče a nastavovací nářadí. Zabraňte rozbíhání přístroje bez dozoru. Nezapojujte do sítě zapnuté přístroje s prstem na vypínači. Přesvědčte se, zda je vypínač přístroje vypnut při připojování přístroje do elektrické sítě. Prodlužovací kabel ve volném terénu. Ve volném terénu používejte jen takový prodlužovací kabel, který je dovolený a přípustný a specielně označený pro toto prostředí. Při práci buďte vždy pozorný. Pozorně sledujte svou práci. Přistupujte k práci rozumně. Nepoužívejte přístroj, jestliže nejste soustředěný. Kontrolujte Váš přístroj,zde není poškozen. Před dalším používáním přístroje pečlivě zkontrolujte zdali pracuje bezvadně, zda je jeho chod

10 normální, zda není poškozeno ochranné zařízení přístroje, nebo zda nejsou lehce poškozeny jednotlivé díly přístroje. Přezkoušejte, zda jsou v pořádku pohyblivé díly přístroje, zda nejsou poškozeny svorky přístroje nebo ostatní díly přístroje. Vlastní díly přístroje musí být pečlivě a správně namontovány a musí být splněny všechny podmínky, umožňující bezvadný provoz přístroje. Poškozené ochranné přípravky a díly musí být věcně správně opraveny v odborném zákaznickém servisu nebo vyměněny, rovněž však v souladu s údaji, uvedenými v Návodu pro provoz přístroje. Poškozený vypínač musí být vyměněn v autorizované opravně, Nepoužívejte žádné přístroje, u nichž nejde vypínač zapínat a vypínat. Pozor! Pro vaši bezpečnost používejte jen takové příslušenství a takové přídavné díly, které jsou uvedeny v Návodu k obsluze nebo jsou doporučeny nebo udány výrobcem tohoto přístroje. Použití jiných dílů a přípravků než je udáno v Návodu k obsluze přístroje nebo než je doporučeno výrobcem v katalogu náhradních dílů nebo příslušenství, může znamenat pro Vás nebezpečí zranění. Nechte si opravit Váš přístroj uznaným odborníkem. Elektrické nářadí odpovídá platným bezpečnostním podmínkám. Opravy může provádět jen kvalifikovaný personál, neboť neodborné opravy přístroje a elektrického nářadí mohou mít za následek zranění uživatele. Dobře uložte tato bezpečností upozornění!

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV

MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV povinnost MINIELETTROMONTOLIT typ 905EV varování zákaz, nebezpečí operační návody 1. Návod k použití Pře použitím stroje si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny. Každý stroj je před expedicí z výroby podroben

Více

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití.

Nahřívací bunda. Návod na použití. Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod na použití. Nahřívací bunda Návod na použití OBSAH BALENÍ Část Popis Počet A Bunda 1 B Baterie 1 C Nabíječka 1 Bezpečnostní informace Před použitím či sestavováním přístroje si prosím přečtěte celý přiložený návod

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Bezpečnostní pokyny pro tepovač

Bezpečnostní pokyny pro tepovač Deutsch 3 English 8 Français 12 Italiano 17 Nederlands 22 Español 27 Português 32 Dansk 37 Norsk 41 Svenska 45 Suomi 49 Ελληνικά 53 Türkçe 58 Русский 62 Magyar 68 Čeština 73 Slovenščina 77 Polski 81 Româneşte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 85 49 90

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 85 49 90 NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 85 49 90 Tato vrtačka-šroubovák typ AST-310 je určena pouze pro krátkodobé používání pro práce na zašroubování a rozebírání šroubových spojů. Po vložení nástavců do otočného dílu

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3

Návod k použití Z 01379+02549_CZ_V3 Návod k použití CZ Z 01379+02549_CZ_V3 01379+02549_CZ.indd 1 15.10.2013 15:24:44 01379+02549_CZ.indd 2 15.10.2013 15:26:16 Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Používání v souladu s určením 4 Nebezpečí zranění

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER

POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER POSILOVAČ BŘICHA AB ROLLER Seznam součástek Díl Popis Počet 1 Držadlo 1 2 Tylní opěrka 1 3 Opěrka paží 2 4 Polstrování pod týl 1 5 Zajišťovací pevnostní šroub 4 6 Zajišťovací objímka 4 7 šroub 2 8 Počítač

Více

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54

Kapesní akumulátorová svítilna. Obj.č.: 84 00 54 Kapesní akumulátorová svítilna Obj.č.: 84 00 54 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a údržbě. Budete jej také potřebovat, budete-li tento výrobek

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._07 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35

Kombinovaná souprava stahováku TMMK 10-35 Použití Kombinovaná souprava stahováku SKF TMMK 10 35 je určena k rychlé, přesné a bezpečné montáži ložiska s dírou o průměru od 10 do 35 mm. Souprava je vhodná rovněž k montáži pouzder, těsnění, řemenic

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68

Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům. Obj. č.: 61 03 68 Digitální barevná kamera odolná proti povětrnostním vlivům Obj. č.: 61 03 68 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: Úvod:... 2 Správné použití... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Uvedení do provozu... 3 Montáž... 3 Připojení...

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Geometricks 10 in 1 HP4698

Geometricks 10 in 1 HP4698 Geometricks 10 in 1 HP4698 3 ENGLISH 6 POLSKI 14 ROMÂNĂ 22 РУССКИЙ 30 ČESKY 40 MAGYAR 48 SLOVENSKY 56 УКРАЇНСЬКІЙ 64 HRVATSKI 72 EESTI 79 LATVISKI 87 LIETUVIŠKAI 95 SLOVENŠČINA 103 БЪЛГАРСКИ 111 SRPSKI

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série):

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMOBILOVÝ MULTIMETR EM128 EM128 ZÁRUČNÍ LIST. Výrobek: Automobilový multimetr EM128 Typ: EM128 Výrobní číslo (série): ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky prodávané společností KH Trading je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 6 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na

Více

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013)

www.mrakyhracek.cz Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelská příručka Uživatelská příručka Sportrex (Model Q2010-2013) Uživatelskou příručku uschovejte! Tato uživatelská příručka byla zpracována pro Blahopřejeme Vám k zakoupení vozíku Qeridoo Sportrex!

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod!

Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! PetPorte Smart Flap: návod na instalaci Prosíme, před začátkem instalace dvířek do zdi či dveří si pečlivě přečtěte návod! Doporučujeme Vám před zabudováním dvířek je nejprve sestavit, zapojit do zásuvky,

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Návod k obsluze nabíječky baterií

Návod k obsluze nabíječky baterií Návod k obsluze nabíječky baterií Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k použití. Pozor! Zabraňte plamenům a jiskrám. Při nabíjení se uvolňuje výbušný třaskavý plyn. Pozor! Akumulátorová

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Návod na použití MCP 30.. MCP 35..

Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. Návod na použití MCP 30.. MCP 35.. 1 3 1 e 1b d c f b 1a MCP 30.. MCP 35.. a 2 Tento spotřebič je určen jen pro použití v domácnosti. Návod k použití si pečlivě přečtěte a postupujte podle něj. Návod k

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100

Zvukový procesor IMPRINT PXA-H100 JEN PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILU Zvukový procesor IMPRINT NÁVOD K OBSLUZE Prosím, přečtěte pečlivě tento návod než začnete přístroj používat, abyste maximalizovali svůj zážitek z mimořádné výkonnosti a rozsáhlých

Více

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB

OPATŘENÍ PRO OMEZENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ OSOB Návod k použití Holicí strojek pro muže REMINGTON MS2561 Důleţité bezpečnostní instrukce Během používání strojku musí být splněna základní opatření, včetně následujících. Dříve než začněte strojek používat,

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více

ProSharp SkatePal-Pro² ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ

ProSharp SkatePal-Pro² ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ ProSharp SkatePal-Pro² ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ Před používáním stroje si pečlivě pročtěte montážní a provozní pokyny. Používání, které není v souladu s tímto návodem k použití a/nebo které nedbá na

Více

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním

Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Uživatelská příručka APEX 6x3 Nejedná se o kůlnu, nýbrž o komplexní řešení vašich problémů se skladováním Před zahájením montáže si pečlivě prostudujte tuto uživatelskou příručku - česky A-1070-2 519115

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod

Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B návod Radiový odpalovač dálkový spouštěč blesku AC-04A/B 1. Testovací tlačítko 2. Indikace vysílání 3. Nastavení kanálu vysílače 4. Synchronizační konektor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES

TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES Návod k obsluze TART IN THT-8866 (TR2) TOPINKOVAČ PYLONES design předmětů v Paříži Design: CREA CREA 1 Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH

SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH kapitola M elektrické nářadí SPARKY dvoukotoučové pily STARTWIN elektrické nářadí SKIL MASTERS a příslušenství katalog elektrické nářadí SKIL a příslušenství katalog SÍLA VE VAŠICH RUKÁCH Náš cíl výkon

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ: Tento cvičební stroj je zkonstruován pro maximální zatížení uživatelem o hmotnosti maximálně 125kg.

NÁVOD K POUŽITÍ. UPOZORNĚNÍ: Tento cvičební stroj je zkonstruován pro maximální zatížení uživatelem o hmotnosti maximálně 125kg. NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za projevenou důvěru a zakoupení tohoto produktu. Věříme, že budete s použitím CIRCLE KING velmi spokojeni! Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro

Více

Návod na použití montážního přípravku VZR 6

Návod na použití montážního přípravku VZR 6 Návod na použití montážního přípravku VZR 6 ČZ Řetězy, s.r.o. tel: + 420 383 342 355 Tovární 202 + 420 383 342 060 386 01 Strakonice fax: + 420 383 322 172 Česká republika www.czchains.com Vážený zákazníku,

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

FVC 2001-EK FVC 2003-EK

FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK FVC 2001-EK FVC 2003-EK 1 English... 1 9 Čeština... 10 17 Slovenčina... 18 25 Magyarul... 26 33 Polski... 34 41 Русский... 42 49 Lietuvių... 50 57 1 2 7 3 4 1 3 6 5 FVC 2001-EC

Více

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu.

Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON. Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. Experiment P-10 OHMŮV ZÁKON CÍL EXPERIMENTU Sledování vztahu mezi napětím a proudem procházejícím obvodem s rezistorem známého odporu. MODULY A SENZORY PC + program NeuLog TM USB modul USB 200 senzor napětí

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie

HLE 30. z Dámský holicí strojek. Návod na používanie HLE 30 CZ z Dámský holicí strojek Návod na používanie Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Česky

Více

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO

6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM VLASTNOSTI CHLADNIČKY SERVISNÍ STŘEDISKO 6cz33014.fm Page 9 Wednesday, October 9, 2002 12:04 PM NÁVOD K POUŽITÍ VLASTNOSTI CHLADNIČKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE POUŽITÍ SPOTŘEBIČE ÚDRŽBA SERVISNÍ

Více

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5"

Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5 Návod na použití kamerového kompletu pro autopřívěsy s přenosným monitorem 2,5" obj. č: 3273 Úvod: Tento produkt pracuje v pásmu o rozsahu ISM-2,4GHz a proto může být legálně používán po celém světě bez

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

WS 380, 600 autozesilovače

WS 380, 600 autozesilovače WS 380, 600 autozesilovače Stránka č. 1 Úvodem: Vážený zákazníku, dostává se Vám do rukou autozesilovač TONSIL WS 380, který je prostředním modelem z řady WS. Model WS 600 je nejvyšším čtyřkanálovým modelem.

Více

Návod k obsluze nabíječky baterií

Návod k obsluze nabíječky baterií Návod k obsluze nabíječky baterií Doba výpočtu doby nabíjení (vzorec viz originál) Arithm. = aritm. Automatisch = automaticky Normal = normálně Stellung = pozice A = automatika N = normálně Baterie Plná

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Štípačka palivového dřeva HOS 5

Štípačka palivového dřeva HOS 5 Štípačka palivového dřeva HOS 5 L.V.G. Hartham GmbH Robert-Bosch-Ring 3 D-84375 Kirchdorf am Inn Telefon: +49 (0)85 71 / 92 556-0 Fax: +49 (0)85 71 / 92 556-19 CZ Návod k obsluze Štípačka palivového dřeva,

Více

Nabíječka baterií WLGN 15

Nabíječka baterií WLGN 15 Vážený zákazníku, Návod k použití Nabíječka baterií WLGN 15 blahopřejeme Vám k nákupu produktu Einhell. Stejně jako všechny ostatní výrobky byl i tento vyvinut na základě nejnovějších technických poznatků

Více

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4811127 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4811127 Děkujeme, že jste si vybrali HQPOWER, 7-mi kanálový světelný efekt s otočnou hlavou a jog kolečkem pro snadné ovládání menu. Prosím přečtěte si návod před uvedení zařízení

Více