Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012"

Transkript

1 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013

2

3 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok Úvod Vývoj počtu zaměstnanců a studentů Vývoj hospodaření Příspěvek a dotace poskytnuté z kapitoly MŠMT na vzdělávací činnost a výzkum a vývoj Běžné výdaje (neinvestice) Kapitálové výdaje (investice) 8 2. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Výrok auditora Jiné údaje o hospodaření Analýza výnosů a nákladů Vysoká škola Vzdělávací a vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká a další tvůrčí činnost Výzkum a vývoj Programové financování Strukturální fondy Výnosy Náklady Koleje a menzy Stravování Ubytování Vývoj a konečný stav fondů Fondy Rezervní fond Fond reprodukce investičního majetku Stipendijní fond Fond odměn Fond účelově určených prostředků Fond sociální Fond provozních prostředků Stav a pohyb majetku a závazků Dlouhodobý majetek Finanční majetek Zásoby Pohledávky a závazky Výsledky inventarizace majetku Závěr Finanční politika Vlastní a vnější kontrolní činnosti v oblasti hospodaření Vlastní kontrolní činnosti Vnější kontrolní činnosti Vyhodnocení plnění opatření roku 2012 a návrh opatření pro rok Seznam zkratek 62 )3(

4 Slezská univerzita v Opavě Seznam tabulek: Tabulka č. 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců a studentů SU v letech 2005 až Tabulka č. 1.2 Vývoj hospodaření SU v letech 2005 až Tabulka č Finanční prostředky na běžné výdaje (neinvestiční) 7 Tabulka č Finanční prostředky na kapitálové výdaje (investiční) 8 Tabulka č. 2.1 Rozvaha (bilance) v provedení Sumář VŠ 9 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Sumář VŠ 13 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Škola 15 Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Koleje a menzy 18 Tabulka č Hospodářský výsledek za rok Tabulka č. 2.3 Přehled o peněžních tocích (výkaz Cash flow) 21 Tabulka č. 2.4 Příloha k účetní závěrce dle 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 26 Tabulka č. 3.1 Veřejné zdroje financování VŠ v roce 2012: prostředky poskytnuté a prostředky použité 31 Tabulka č Financování vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti v roce Tabulka č Financování výzkumu a vývoje v roce Tabulka č Financování programů reprodukce majetku v roce Tabulka č Financování programů strukturálních fondů v roce Tabulka č Financování programů strukturálních fondů v roce 2012 (skutečně přijaté finanční prostředky na bankovní účty) 37 Tabulka č Výnosy 38 Tabulka č Přehled vybraných výnosů za rok Tabulka č Příjmy z poplatků a úhrad za další činnosti poskytované veřejnou vysokou školou 40 Tabulka č Náklady 41 Tabulka č Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012 (dle zdroje financování mzdy a OON) 42 Tabulka č Pracovníci a mzdové prostředky za rok 2012 (bez OON) 43 Tabulka č Stipendia za rok Tabulka č Neinvestiční náklady a výnosy - oblast stravování 46 Tabulka č Neinvestiční náklady a výnosy - oblast ubytování 47 Tabulka č. 4.1 Fondy za rok Tabulka č. 4.2 Rezervní fond za rok Tabulka č. 4.3 Fond reprodukce investičního majetku za rok Tabulka č. 4.4 Stipendijní fond za rok Tabulka č. 4.5 Fond odměn za rok Tabulka č. 4.6 Fond účelově určených prostředků za rok Tabulka č. 4.7 Fond sociální za rok Tabulka č. 4.8 Fond provozních prostředků za rok Tabulka č. 5.1 Přehled dlouhodobého majetku 54 Tabulka č. 5.2 Finanční majetek 55 Tabulka č. 5.3 Zásoby 56 Tabulka č. 5.4 Pohledávky a závazky 56 Seznam grafů: Graf č. 1 Vývoj počtu zaměstnanců a studentů SU v letech 2005 až Graf č. 2 Vývoj hospodaření SU v letech 2005 až Graf č. 3 Podíly fondů SU k )4(

5 1. Úvod Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě (SU) předkládá v souladu s 21 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle pokynu pro zpracování výroční zprávy veřejných vysokých škol o hospodaření za rok 2012 stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) výroční zprávu o hospodaření za rok SU je veřejnou vysokou školou, zřízenou zákonem č. 314/1991 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 28. září SU používá účetní metody dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u nichž není podnikání hlavním předmětem činnosti a účtují v soustavě podvojného účetnictví. 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců a studentů Tabulka č. 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců a studentů SU v letech 2005 až 2012 Položka Zaměstnanci - fyzické osoby * Zaměstnanci - přepočet ** Studenti *** Graf č. 1 Vývoj počtu zaměstnanců a studentů SU v letech 2005 až 2012 * Evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k ** Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený celkem k *** Přepočtený počet studentů, kteří aktivně studují a jsou financováni z rozpočtu MŠMT, k S účinností od došlo k legislativní změně zákona o vysokých školách, ve které byla nově upravena problematika pracovních poměrů akademických pracovníků. S akademickými pracovníky lze sjednávat pracovní poměry na dobu určitou v délce od 2 do 5 let (dříve bylo možné sjednávat pracovní poměry na dobu určitou bez uvedené spodní hranice 2 let). Tato skutečnost se projevila v roce 2010 v počtu zaměstnanců tak, že došlo k poklesu fyzického počtu zaměstnanců a současně došlo k nárůstu přepočteného počtu zaměstnanců. Od roku 2011 se tato legislativní změna projevuje v počtu zaměstnanců jen nepatrně. )5(

6 Slezská univerzita v Opavě 1.2 Vývoj hospodaření Hospodaření SU za rok 2012 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč, z toho v hlavní činnosti bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč a v doplňkové činnosti bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč. Celkové výnosy SU za rok 2012 činily tis. Kč, z toho v hlavní činnosti tis. Kč a v doplňkové činnosti tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v oblasti výnosů je provozní dotace. V roce 2012 byly SU poskytnuty finanční prostředky z kapitoly MŠMT na vzdělávací činnost a VaV na běžné výdaje (neinvestice) ve výši tis. Kč bez časového rozlišení výnosů a převodů do fondů, na kapitálové výdaje (investice) bylo poskytnuto tis. Kč bez časového rozlišení výnosů a převodů do fondů. Celkové náklady SU za rok 2012 činily tis. Kč, z toho v hlavní činnosti tis. Kč a v doplňkové činnosti tis. Kč. Nejvýznamnější položkou v oblasti nákladů jsou osobní náklady, které dosáhly v hlavní a doplňkové činnosti celkem výše tis. Kč. Tabulka č. 1.2 Vývoj hospodaření SU v letech 2005 až 2012 Položka Náklady celkem Výnosy celkem Hospodářský výsledek Graf č. 2 Vývoj hospodaření SU v letech 2005 až 2012 )6(

7 1.3 Příspěvek a dotace poskytnuté z kapitoly MŠMT na vzdělávací činnost a výzkum a vývoj Běžné výdaje (neinvestice) Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 V roce 2012 byly SU poskytnuty finanční prostředky z kapitoly MŠMT na běžné výdaje (neinvestice) v celkové výši tis. Kč bez časového rozlišení výnosů a převodů do fondů, což je o 6% méně než v roce 2011 (v roce 2011 bylo SU poskytnuto tis. Kč). Pro rok 2012 byla SU poskytnuta neinvestiční dotace na projekty Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ) ve výši 451 tis. Kč, což oproti roku 2011 znamená pokles o 51% (v roce 2011 bylo SU poskytnuto 927 tis. Kč). Na rozvojové programy (RP) byla SU v roce 2012 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši tis. Kč, což oproti roku 2011 znamená nárůst o 16% (v roce 2011 bylo SU poskytnuto tis. Kč). V oblasti výzkumu a vývoje (VaV) byla SU v roce 2012 poskytnuta neinvestiční dotace ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč představovala účelová podpora na vysokoškolský specifický výzkum (Studentská grantová soutěž SU) a tis. Kč institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Celková dotace na výzkum a vývoj oproti roku 2011 vzrostla o 7% (v roce 2011 bylo SU poskytnuto tis. Kč). Tabulka č Finanční prostředky na běžné výdaje (neinvestiční) Příspěvek a dotace na běžné výdaje ve vzdělávací činnosti a VaV - MŠMT (v tis. Kč) Č. ř. Položka Ukazatel Popis Rok 2011 Rok 2012 nárůst/ pokles v % 1 Vzdělávací činnost a odpisy - příspěvek A Vzdělávací činnost Stipendia - příspěvek C Prostředky na stipendia doktorandů Ubytovací stipendium - příspěvek U Ubytovací stipendium Sociální stipendium - příspěvek S Sociální stipendium Fond vzdělávací politiky - příspěvek F Fond vzdělávací politiky Základní příspěvek celkem Základní příspěvek celkem (ř. 1 až 5) Studenti, kteří nejsou státními občany ČR (rozvojová pomoc) Studenti, kteří nejsou státními občany ČR (krátkodobé pobyty) Studující cizinci ERASMUS a mezinárodní spolupráce D Mobilita pedagogických pracovníků - dotace (cestovní náhrady) Program Aktion Program Ceepus Ukazatel D celkem (ř. 7 až 12) FRVŠ - dotace G Projekty FRVŠ Rozvojové programy decentralizované Rozvojové programy - dotace I Rozvojové programy centralizované Ukazatel I celkem (ř ) )7(

8 Slezská univerzita v Opavě 18 Dotace na ubytování a stravování Dotace na ubytování a stravování Ubytování a stravování - dotace J zahraničních studentů - rozvojová pomoc, krátkodobé pobyty Dotace na ubytování a stravování celkem (ř ) Základní dotace celkem Základní dotace celkem (ř ) Základní dotace a příspěvek celkem Základní dotace a příspěvek celkem (ř. 6+21) Výzkumné záměry Vysokoškolský specifický výzkum (SGS) Dotace na výzkum a vývoj Centra základního výzkum (program LC) Podpora na rozvoj výzkumné organizace Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř. 23 až 26) Mimořádné aktivity M Mimořádné aktivity Dotace a příspěvek na běžné výdaje 29 MŠMT celkem z kapitoly MŠMT celkem (ř ) Poznámka: V tabulce jsou uvedeny finanční prostředky poskytnuté SU v roce 2011 a 2012 bez časového rozlišení výnosů a převodů do fondů Kapitálové výdaje (investice) V roce 2012 byly SU poskytnuty finanční prostředky z kapitoly MŠMT na kapitálové výdaje (investice) ve výši tis. Kč bez časového rozlišení výnosů a převodů do fondů. Z této investiční dotace bylo tis. Kč poskytnuto na projekt ISPROFIN (stavby a rekonstrukce), tis. Kč na projekty FRVŠ a tis. Kč na projekty rozvojových programů. Tabulka č Finanční prostředky na kapitálové výdaje (investiční) Příspěvek a dotace na kapitálové výdaje ve vzdělávací činnosti a VaV - MŠMT (v tis. Kč) Č. ř. Položka Popis Rok 2011 Rok SU - Rekonstrukce a přístavba objektu BN 14, Opava SU - Rekonstrukce obj. A, B, C v areálu Hradecká 17, Opava SU - Dispečink regulace otopných soustav objektů opavské lokality Stavby SU - Stavební úpravy objektu Komárovská 25, Opava a rekonstrukce SU - Rekonstrukce a zateplení keramické fasády a střešního pláště OPF, Univerzitní nám. 3, Karviná SU - Dispečink regulace otopných soustav - 2. etapa Dotace na stavby a rekonstrukce celkem (ř. 1 až 6) FRVŠ Stroje a zařízení Rozvojové programy Dotace na stroje a zařízení celkem (ř. 8 až 9) MŠMT celkem Dotace na kapitálové výdaje z kapitoly MŠMT celkem (ř. 7+10) Poznámka: V tabulce jsou uvedeny finanční prostředky poskytnuté SU v roce 2011 a 2012 bez časového rozlišení výnosů a převodů do fondů. )8(

9 2. Roční účetní závěrka a výrok auditora k roční účetní závěrce Výroční zpráva o hospodaření za rok Rozvaha Rozvaha je účetním výkazem, který vyjadřuje stav majetku (aktiva) a zdrojů jeho krytí (pasiva) před rozdělením výsledku hospodaření za účetní období. Zobrazuje stav k prvnímu a poslednímu dni účetního období, tj. roku Tabulka č. 2.1 Rozvaha (bilance) v provedení Sumář VŠ Příloha č. 1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v tis. Kč) Název položky Účet/součet Řádek Stav k Stav k AKTIVA sl. 1 sl. 2 A.Dlouhodobý majetek celkem ř I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem ř. 3 až Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 11 až Pozemky Umělecká díla, předměty a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 22 až Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v osobách pod podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Půjčky organizačním složkám Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ř. 30 až Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje )9(

10 Slezská univerzita v Opavě 2. Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost. movitým věcem a soub. movit. věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř. 43 až Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a v prodejnách Zboží na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby z II. Pohledávky celkem ř. 53 až Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy z Ostatní pohledávky Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samospr. celků Pohledávky za účastníky sdružení Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Dohadné účty aktivní )10(

11 19. Opravná položka k pohledávkám III. Krátkodobý finanční majetek celkem ř. 73 až Pokladna Ceniny Účty v bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Peníze na cestě IV. Jiná aktiva celkem ř. 82 až Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem ř PASIVA sl. 3 sl. 4 A. Vlastní zdroje celkem ř I. Jmění celkem ř. 88 až Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků II. Výsledek hospodaření celkem ř. 92 až Účet výsledku hospodaření x Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení x 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let B. Cizí zdroje celkem ř Výroční zpráva o hospodaření za rok I. Rezervy celkem ř Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem ř. 99 až Dlouhodobé bankovní úvěry Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Přijaté dlouhodobé zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní z Ostatní dlouhodobé závazky III. Krátkodobé závazky celkem ř. 107 až Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům )11(

12 Slezská univerzita v Opavě 7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků 14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení Závazky z pevných termínovaných operací a opcí Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Eskontní úvěry Vydané krátkodobé dluhopisy Vlastní dluhopisy Dohadné účty pasivní z Ostatní krátkodobé finanční výpomoci IV. Jiná pasiva celkem ř. 131 až Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem ř Poznámka: Zpracování Rozvahy se řídí 5 a 7 až 25 vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o. )12(

13 2.2 Výkaz zisku a ztráty Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výkaz zisku a ztráty podává informace o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření za účetní období, tj. rok 2012, v hlavní a doplňkové (hospodářské) činnosti. V tabulkách č , a je vyhotoven výkaz zisku a ztráty v provedení Sumář VŠ, Škola, Koleje a menzy. SU nevlastní vysokoškolské zemědělské a lesnické statky, proto nebyl výkaz zisku a ztráty v tomto provedení sestaven. Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Sumář VŠ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v tis. Kč) Název položky Účet/součet Řádek Hlavní Doplňková činnost (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem ř. 7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem ř. 12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku )13(

14 Slezská univerzita v Opavě 26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř B. Výnosy sl. 1 sl. 2 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem ř. 53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku ř. 66 až Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv )14(

15 24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř Výroční zpráva o hospodaření za rok C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1+80/ Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1+82/ Poznámka: Zpracování Výkazu zisku a ztráty se řídí 6 a 26 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o. Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Škola Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v tis. Kč) Název položky Účet/součet Řádek Hlavní Doplňková činnost (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem ř. 7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem ř. 12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až )15(

16 Slezská univerzita v Opavě 14. Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26. Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku ř. 31 až Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř B. Výnosy sl. 1 sl. 2 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem ř. 53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku )16(

17 IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 19. Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku ř. 66 až Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky VII. Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř Výroční zpráva o hospodaření za rok C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1+80/ Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1+82/ Poznámka: Zpracování Výkazu zisku a ztráty se řídí 6 a 26 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o. )17(

18 Slezská univerzita v Opavě Tabulka č Výkaz zisku a ztráty v provedení Koleje a menzy Příloha č. 2 k vyhlášce č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v tis. Kč) Název položky Účet/součet Řádek Hlavní Doplňková činnost (hospodářská) činnost A. Náklady sl. 1 sl. 2 I. Spotřebované nákupy celkem ř. 2 až Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží II. Služby celkem ř. 7 až Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby III. Osobní náklady celkem ř. 12 až Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady IV. Daně a poplatky celkem ř. 18 až Daň silniční Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky V. Ostatní náklady celkem ř. 22 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Odpis nedobytné pohledávky Úroky Kursové ztráty Dary Manka a škody Jiné ostatní náklady VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem ř. 31 až Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstat. cena prodaného dlouh. nehmotného a hmotného majetku Prodané cenné papíry a podíly Prodaný materiál Tvorba rezerv Tvorba opravných položek VII. Poskytnuté příspěvky celkem ř. 38 a )18(

19 31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Výroční zpráva o hospodaření za rok Poskytnuté členské příspěvky VIII. Daň z příjmů celkem ř Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem ř B. Výnosy sl. 1 sl. 2 I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ř. 44 až Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem ř. 48 až Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat III. Aktivace celkem ř. 53 až Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV. Ostatní výnosy celkem ř. 58 až Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem ř. 66 až Tržby z prodeje dlouh. nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování rezerv Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Zúčtování opravných položek VI. Přijaté příspěvky celkem ř. 74 až Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky )19(

20 Slezská univerzita v Opavě VII. Provozní dotace celkem ř Provozní dotace Výnosy celkem ř C. Výsledek hospodaření před zdaněním ř Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění ř hlavní + doplňková (hospodářská) činnost Výsledek hospodaření před zdaněním ř. 80/1+80/ Výsledek hospodaření po zdanění ř. 82/1+82/ Poznámka: Zpracování Výkazu zisku a ztráty se řídí 6 a 26 až 28 vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláškou je dáno pouze označení a členění textů; čísla příslušných účtů jsou doplněna pro lepší orientaci ve výkazu. Číslování řádků a sloupců je závazné pro datové vstupní věty formátu F-JASU pro zpracování výkazů v MÚZO Praha s. r. o. Hospodaření kolejí a menz v roce 2012 skončilo ziskem ve výši 102 tis. Kč, přičemž zisk doplňkové činnosti kompenzuje ztrátu vzniklou v hlavní činnnosti. V kapitole 3.4 Koleje a menzy je zvlášť popsána oblast stravování a oblast ubytování studentů SU. SU dosáhla v roce 2012 kladného hospodářského výsledku v hlavní i doplňkové činnosti. Hospodářský výsledek SU za rok 2012 činí tis. Kč. Kladný hospodářský výsledek SU za rok 2012 bude rozdělen ve výši tis. Kč do Fondu provozních prostředků, ve výši 500 tis. Kč do Fondu odměn, ve výši 778 tis. Kč do Fondu reprodukce investičního majetku a ve výši tis. Kč do Rezervního fondu. V tabulce č jsou uvedeny hospodářské výsledky v členění požadovaném MŠMT (fakulty, KaM a ostatní součásti VŠ). Tabulka č Hospodářský výsledek za rok 2012 (v tis. Kč) Součásti VŠ HV z hlavní činnosti HV z doplňkové činnosti HV celkem Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Fakulta veřejných politik v Opavě Koleje a menzy Ostatní součásti VŠ výše neuvedené celkem Matematický ústav v Opavě Vzdělávací centrum v tom: Univerzitní knihovna Slezské univerzity Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě Rektorát Celkem )20(

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 DUBEN 2004 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2003,

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002 KVĚTEN 2003 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava předkládá výroční zprávu o hospodaření za rok 2002,

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

Výroční zpráva Kompas Social o.s.

Výroční zpráva Kompas Social o.s. Výroční zpráva Kompas Social o.s. 2012 Slovo paní ředitelky úvodem Rok 2012 znamenal zahájení nové epochy občanského sdružení Kompas Social o.s. 9. července byl zahájen provoz domova pro seniory SENIOR

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2010

Nadace Educa Výroční zpráva 2010 Nadace Educa Výroční zpráva 2010 2 název oddílu Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2010 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa a předpokládaný vývoj činnosti 6 Projekty Nadace Educa

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více