Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc - Svatý Kopeček IČ školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc - Svatý Kopeček IČ V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2013

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace adresa školy Olomouc - Svatý Kopeček právní forma příspěvková organizace od IČ IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Lumír Hamal zástupce ředitele: Mgr. Jan Kolisko kontakt tel.: fax: web: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Olomouc adresa zřizovatele Horní náměstí kontakt tel.: fax: součásti školy Kapacita Mateřské školy / 3 / 100 Základní škola 300 Školní družina 56 Školní jídelna MŠ 100 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/žáků Počet žáků na Počet dětí/ žáků oddělení na třídu pedagoga Mateřská škola , 5 1. stupeň ZŠ ,4 19,4 2. stupeň ZŠ ,75 x Školní družina Školní jídelna - 3 výdejny MŠ x 100 x x Školní jídelna - výdejna ZŠ x 129 x x Komentář: Mateřská škola Kovařovicova 11, Olomouc - Svatý Kopeček Mateřská škola Gagarinova 17, Olomouc - Droždín Mateřská škola Dvorského 33, Olomouc - Svatý Kopeček 2

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 21 Odborné pracovny, knihovna, multimediální 11 učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 2 Dílny a pozemky 1 Žákovský nábytek Průběžně doplňován dle Vyhl. MZ Novými žákovskými komplety jsou vybaveny všechny třídy ZŠ včetně dvou odborných učeben. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Dobrá úroveň sportovním nářadím apod. (průběžně se dovybavuje) Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 100% Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Vybavení podle potřeby a nutnosti (úroveň pomůckami mírně nadprůměrná) Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Výborná úroveň technikou (2 počítačové učebny, 1 video učebna, 4 dataprojektory, 2 multimediální učebny) Investiční rozvoj (v závislosti na výši přidělených dotací) pro rok 2014 Přenosný audiosystém Viz. Komentář Komentář: Investiční rozvoj pro rok etapa výměny oken pavilonu ZŠ Dvorského etapa malování po výměně oken ve výše uvedených budovách Sanace zdiva šaten v MŠ Gagarinova Údaje o školské radě Datum zřízení na dobu 3 let Počet členů školské rady 6 Složení ŠR předsedkyně školské rady Jana Rybaříková členové: Bc. Jana Navrátilová Milada Svetková Bc. Alena Dudešková Mgr. Ilona Andrýsková Mgr. Radmila Zatloukalová 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Kontakt Doposavad nebylo zřízeno v přípravné fázi 3

4 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ZŠDv/ 88/ , Škola - základ života platnost do Zařazené třídy 1. 9.tř. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32 Počet učitelů ZŠ 13 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ (součást ZŠ) Údaje o pedagogických pracovnících Organizace výchovně vzdělávacího: Celkový počet odučených hodin Úvazek 1,0 Úvazek 0,85 Úvazek 0,72 ZŠ MŠ Věková struktura zaměstnanců dle dosaženého věku v daném školním roce: Počet zaměstnanců ZŠ Počet zaměstnanců MŠ důchodový věk 2 důchodový věk Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně Učitelé 1. stupně 100% aprob. Učitelé 2. stupně Učitelé 2. stupně 84 % aprob., 4

5 neaprob. 87,5 % Učitelky MŠ Učitelky MŠ Všechny studují Vychovatelé ŠD Vychovatelé ŠD 100% 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 2 výdej stravy 1,17 SOU 3 uklizečka ZŠ 3,0 SOU 1 školník 1,0 SOU 3 uklizečka MŠ 2,3 SOU Ukončení/přijetí/ přerušení do prac. poměru 5

6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) (ZŠ Dvorského + 1 (Voršilky) počet odkladů pro školní rok 13/14 počet odkladů pro školní rok 12/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 5 1 konzervatoře 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. VI VII VIII IX Celkem Celkem Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. l. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtka ŘŠ I II III IV V Celkem Snížený stupeň 7

8 2. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtka ŘŠ VI VII VIII IX Celkem Snížený stupeň Celkem Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtka Snížený žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň l. stupeň stupeň Celkem Přehled o zameškaných hodinách Počet oml. hodin Počet oml. hodin na žáka Počet neoml. hodin Počet neomluv. hodin na žáka 1. stupeň = , stupeň = , Celkem , Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně - vzdělávacího procesu dodržena Ano + zohledňování žáků neintegrovaných, doporučených pro zohlednění PPP ne ano velmi dobrý Ne Ne Ano Ano Ano (dle plánu Prevence) na dobré úrovni Trvalý (pravidelný) kontakt se žáky i se zákonnými zástupci 8

9 Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Ano Ano Ano Ano Ano Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům Nadprůměrná úroveň výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 90% identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky 90 % Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků forma kladení otázek Ano Ano Ano různá u jednotlivých učitelů / nutná pro ŠVP / Ano používání všech metod u některých žáků zatím převažuje učitel jako zdroj různá u jednotlivých učitelů ano přiměřená Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga dle motivace pedagoga, dle probíraného tématu a hlavně dle konkrétního předmětu ano Malé, postupně se zvyšuje zkvalitňováno nutné zkvalitnění nadprůměrný 9

10 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků Novely zákonů 3x 1 Porada ředitelů škol 3x 1 Konzultace na ČŠI 2 Seminář k OP VK 1 Aplikace účetních směrnic 1 Program vzdělávání v oblasti výpočetní techniky Počet pracovníků Kurz InterAktivní ŠVP 12 Datakabinet 13 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků programy (podle předmětů) Školení BOZP 23 Nakládání s chemickými látkami 1 Prac. setkání VP 2x 1 Odznak všestrannosti Olympijských vítězů 1 Jak na mediální výchovu 1 Beseda konzultační centrum EDU 1 Učím se rád 2 Šikana v ZŠ 1 Prima němčina jako 2. cizí jazyk 1 Rámcový vzdělávací program Počet pracovníků Kraj. konference EVVO 1 Studium koord. EVVO 1 Studium pro VP 1 Kompetentní TU 3 Setkání metodiků prevence 1 ŠVP- změny a realizace ve výuce 1 Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků Školení hygienického minima 8 Školení BOZP 7 Nakládání s chemickými prostředky 8 Organizovali jsme Seminář pro učitele Hv okresu Olomouc. 10

11 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách pro žáky / besedy, semináře, zájezdy/ Lanové centrum v Olomouci tř. Nácvik evakuace 2x tř. Den pro děti a rodiče Beseda na IPS ÚpP v Olomouci 9. tř. Týden s armádou tř. Drakiáda ŠD Halloweenský lampiónový průvod zájemci Halloween ŠD Vých. koncert Abraka Muzika tř. Beseda Právní vědomí u dospívajících 9. tř. Sběr papíru Scholaris 9. tř. Beseda Kdo je a co dělá kurátor pro mládež 6. tř. Vánoční jarmark Beseda Závislosti právní vědomí 8. tř. Výstava betlémů tř. Méďové prevence nežádoucího chování 2. tř. Máme rádi zvířata environmentální výchova 3. tř. So-n outsider prevence šikany tř. Petřin příběh drogová prevence 8. tř. Kelly a Anna rasismus 9. tř. Nicholas Winton Síla lidskosti tř. Kurz 1. pomoci zájemci Maškarní karneval v ŠD ŠD LVZ 29 žáků Noc s Andersenem přespání ve škole ŠD Divadelní představení v MDO zájemci Pálení čarodějnic 1. st. Turnaj v člověče, nezlob se ŠD Výstava fotografií Odboj na Sv. Kopečku 8. a 9. tř. Velikonoční jarmark Pobyt v přírodě tř. Den dětí v ZŠ tř. Pobyt v přírodě tř. Bezpečnost + doprava preventivní program tř. Městské policie Absolventské práce 9. tř. Sportovní den školy tř. 7.2 Účast žáků školy ve školních soutěžích a testech Název soutěže 1. kolo 2. kolo SCIO všeob, M, ČJ 6. tř. 14 Přírodovědný Klokan tř. 39 O nejkrásnější dýni tř. 16 Recitační soutěž na 1. st

12 SCIO všeob, M, ČJ, AJ 9. tř. 20 Konverzační soutěž v AJ 1okresní Školní kolo v basketbalu Pythagoriáda tř. 90 Pěvecká soutěž žáků 1. st tř. Olympiáda ČJ tř. vybraní žáci 1 okresní Matematická olympiáda 4 Zdobení ván. stromečku 17 Matematický Klokan tř. 145 Soutěž v piškvorkách tř. Národní srovnávací zkoušky Účast žáků v okresních a krajských soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění O pohár primátora města Olomouce 5 Malá kopaná okresní soutěž 9 Účast v lize v miniházené Pohár SPOZ přehlídka kulturních programů Dram. kroužek Olympiáda ČJ 1 6. okresní kolo Matematická olympiáda 2 Expedice Karákoram 7 Preventan Cup 12 Účast žáků na ostatních akcích : Mikulášská besídka,vánoční besídky, divadelní předst., koncerty, Drakiáda ŠD, DH, Masopustní karneval, diskotéky, Den Země, výchovné koncerty, dopravní soutěže ZŠ a ŠD, Karneval ŠD, Sluňákov, Vánoční strom v ZOO Spolupráce s magistrátem města Olomouce: dárky pro SPOZ, Vánoční stromek, výtvarné práce (více oblastí) Netradiční rozloučení se žáky 9. tříd obhajoba absolventských prací (prezentace vybraných témat) Volný čas žáků zájmové kroužky: 5 pro třídu 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost proběhla naposledy v září Inspekční zpráva je uložena v ředitelně školy. 9. Údaje o výsledcích veřejnosprávní kontroly SmO V roce 2012 veřejnosprávní kontrola SmO nebyla. 12

13 10. Rozvojové a mezinárodní programy a projekty OPVK EU Peníze školám probíhající OPVK 1.1 ZŠ Kopeček online neschváleno OPVK 3.2 Olomoucká Cloud Akademie neschváleno 11. Projekty financované z jiných zdrojů OPVK EU Peníze školám 12. Odborovou organizaci škola nemá. 13. Přílohy: 1. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2. Zpráva školního metodika prevence za školní rok 12/13 3. Zpráva výchovného poradce za školní rok 12/13 4. Zpráva koordinátora ŠVP za školní rok 12/13 5. Zpráva koordinátora ICT za školní rok 12/13 6. Zpráva koordinátora EVVO za školní rok 12/13 7. Zpráva o činnosti mateřských škol školní rok 12/13 8. Zpráva o činnosti školské rady za školní rok 12/13 Součástí výroční zprávy o činnosti školy je výroční zpráva o hospodaření za rok Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Mgr. Lumír Hamal, ředitel ZŠ a MŠ. Výroční zprávu o hospodaření za rok 2012 zpracovala Eva Navrátilová, mzdová účetní. Závěr : S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2012/2013 a s výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 byla seznámena školská rada dne 14. října V Olomouci Mgr. Lumír Hamal ředitel ZŠ a MŠ 13

14 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc-Svatý Kopeček Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Mgr. Lumír Hamal ředitel ZŠ a MŠ V Olomouci dne

15 Příloha č. 1 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok a) počet podaných žádostí o informace 18 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 4 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Olomouc Mgr. Lumír Hamal ředitel školy 15

16 Příloha č. 2 ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVU školní rok 2012/2013 Prevence sociálně patologických jevů je na naší škole jako každoročně realizována pomocí aktivit obsažených v minimálně preventivním programu (dále jen MPP). Naším cílem je zvýšení odolnosti dětí vůči negativním jevům v naší společnosti, čehož se snažíme dosáhnout nejen poskytováním co největšího množství informací o jednotlivých soc.pat. jevech, ale zároveň i nasloucháním dětem a možností otevřeně o problémech a rizicích spojených se soc.pat. jevy mluvit. Důraz klademe rovněž i na to, abychom v dětech vzbudili důvěru a nabídli jim pomocnou ruku při řešení případných problémů. REALIZACE (akce pro žáky ve školním roce 2012/2013) V průběhu celého školního roku je v rámci MPP problematika soc.pat. jevů mezipředmětově začleňována do výchovné i naukové složky většiny vyučovacích předmětů na 1. i 2. stupni naší školy (především prvouka, člověk a jeho svět, občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, český jazyk aj.). V hodinách jsou využívány materiály přímo určené k těmto účelům (např. dokumentární filmy o drogách Jeden svět na školách, sociometrické dotazníky aj.). Stěžejní část programu je věnována zcela konkrétním aktivitám zaměřeným na problematiku soc.pat. jevů. V oblasti specifické prevence naše škola každoročně využívá pomoci mnohých organizací (Magistrát města Olomouce odbor sociálně právní ochrany mládeže, Městská policie Olomouc, P- centrum, Sdružení D, Pedagogicko-psychologická poradna v Olomouci aj.) Pod vedením odborných lektorů, kurátorů pro mládež a strážníků proběhly např. tyto besedy (detailní soupis je součástí MPP): Kdo to je a co dělá kurátor pro mládež pro 6. ročník Závislosti pro 8. ročník Právní vědomí pro dospívající pro 9. ročník program Méďové pro 2. ročník program Máme rádi zvířata pro 3. ročník program Outsider aneb Jak z toho ven pro 6. a 7. ročník program Petřin příběh pro 8. ročník program Kelly a Anna pro 9. ročník Při besedách a prožitkových lekcích byly použity netradiční formy a metody práce s důrazem na prožitek, možnost diskuze a vytvoření prostoru pro rozvíjení vlastních postojů a názorů. Žáci naší školy se zúčastnili i programů pořádaných mimo budovu školy, z nichž připomenu především komponovaný program Nicolas Winton Síla lidskosti, během kterého měli žáci vyšších ročníků 2. stupně možnost se seznámit s hrdinskými činy sira Nicolase Wintona, který za 2. světové války zachránil život mnohým židovským dětem. 16

17 Žákům 2. stupně byla rovněž nabídnuta možnost zúčastnit se exkurze do koncentračních táborů Osvětim a Březinka v Polsku. O tuto akci, jejímiž cíli byly především uvědomění si hrůz nacismu, rasismu a holocaustu za 2. světové války a výchova k toleranci a rasovým odlišnostem, bohužel nebyl projeven větší zájem ze strany žáků a jejich rodičů. V oblasti nespecifické prevence měli žáci možnost účastnit se programů pořádaných v budovách školy i mimo ni. Řadíme sem akce kulturního charakteru, týdenní mimoškolní pobyt pro žáky 2. a 3. třídy, týdenní lyžařský kurz pro žáky vyšších ročníků 2. stupně, celodenní výlety a exkurze, dny pro rodiče a děti, sportovní dny, oblíbené odpolední akce školní družiny (např. Halloween, Noc s Andersenem) aj. Cíli těchto akcí jsou rozvíjení týmové spolupráce, akceptace odlišných názorů, celkové formování osobnosti žáků. Žákům byla na začátku školního roku jako každý rok předložena nabídka volnočasových aktivit organizovaných pedagogickými pracovníky naší školy (seznam součástí MPP), které mnozí žáci školy využili. Výuka byla žákům 1. stupně zpestřena projektovým dnem na téma Čarodějnice, žáci nejvyššího ročníku se celý rok prostřednictvím hlášení ve školním rozhlase starali o rozšíření obzorů svých spolužáků v oblasti významných a mezinárodních dnů, státních svátků aj. PROBLÉMY ŘEŠENÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 nebyl zaznamenán vážnější projev sociálně patologických jevů. Projevy negativních jevů méně závažného charakteru (vzájemné vztahy mezi žáky v rámci třídního kolektivu, problematika včlenění nového žáka do kolektivu, pozdní příchody) byly řešeny v kompetenci třídních učitelů v rámci třídnických hodin i mimo ně, případně ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence. Na začátek příštího školního roku jsou metodikem prevence plánována jednoduchá sociometrická šetření zaměřena na kvalitu vztahů mezi žáky v rámci hodin občanské výchovy a výchovy ke zdraví aj. Upřesnění až po dohodě s ředitelem školy. SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem, ředitelem školy a ostatními pedagogickými pracovníky. Pro zvýšení informovanosti a zlepšení spolupráce je v obou sborovnách umístěn Krizový plán školy, který je volně k nahlédnutí pro všechny pracovníky školy. Metodik prevence se pravidelně účastní setkání školních metodiků prevence, kde pod vedením Mgr. Kateřiny Motlové dochází k výměně zkušeností a seznámení s novinkami v oblasti prevence. Metodik se v prosinci roku 2012 rovněž zúčastnil konference Fórum prevence se zaměřením na školní nekázeň, šikanu a sebepoškozování organizovanou společností Prevalis. Mgr. Šárka Menšíková školní metodik prevence 17

18 Příloha č. 3 Zpráva výchovného poradce hodnocení školního roku 2012/ Péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy - ve školním roce 2012/13 byli integrování dva žáci; Václav Burget (5. třída) a Filip Dokoupil (9. třída), u obou má integrace platnost do při tvorbě IVP pro Filipa Dokoupila jsme úzce spolupracovali s Mgr. Páťalovou ze SPC (při tvorbě, jeho hodnocení i při výběru vhodné střední školy pro Filipa) - IVP pro Václava Burgeta byl konzultován a spoluvytvářen s Mgr. Štefkem a Mgr. Dobešem z PPP Olomouc - se zohledněnými žáky bylo pracováno podle doporučení - na konci školního roku nebyl žádný žák hodnocen stupněm nedostatečným (nebude třeba vykonávat komisionální opravné zkoušky) 2. Volba povolání - účast na besedě IPS ÚP pro žáky 9. třídy (žáci měli možnost dalších konzultací na ÚP) - účast na burze škol Scholaris žáci 9. třídy - nástěnka k volbě povolání (termíny dnů otevřených dveří, nabídka propagačních materiálů) - besedy se zástupci SŠ (nábory) - návštěva SŠ zemědělské žáci 9. roč. - rodiče žáků 9. třídy a rodiče žáků, kteří podali přihlášku na víceletá gymnázia, byli na třídních schůzkách a konzultacích seznámeni s průběhem přijímacího řízení - v hodinách Inf a PČ žáci pracovali s programy profesní orientace (www.infoabsolvent.cz, - celkem 8 žáků využilo možnosti vyšetření profesní orientace v PPP (Mgr. Štefek) Karel Muška, Erik Němec, Lenka Šimková, Martin Dosoudil, Radek Výkrutík, Jan Formánek, Adéla Zedková a Tereza Jarošová; tuto spolupráci s PPP hodnotím kladně, žákům a jejich rodičům vyšetření pomohlo s volbou střední školy - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Rozmístění žáků 9. roč.:(21 žáků, 10 chlapců a 11 dívek) gymnázia 1 ch, 5 d celkem 6 ž, tj. 28,6 % obory ukončené maturitní zkouškou 6 ch, 4 d celkem 10 ž, tj. 47,6 % obory ukončené výučním listem 3 ch, 2 d celkem 5 ž, tj. 23,8 %, z toho jeden žák (Filip Dokoupil) byl přijat na obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami V prvním kole bylo přijato 20 žáků, jedna žákyně byla přijata v kole druhém. Rozmístění žáků 7. roč. Ze 7. ročníku odchází 1 žákyně na SGO, byla přijata ve druhém kole. 18

19 Rozmístění žáků 5. roč Z 5. ročníku odcházejí celkem 6 žáků (2 ch a 4 d): 1 d na Církevní gymnázium Německého řádu 1 d na Gymnázium Hejčín 1 ch a 1 d na SGO 1 ch na Gymnázium Čajkovského 1 d na Taneční konzervatoř Brno Všichni přijati v prvním kole přijímacího řízení. 3. Prevence sociálně patologických jevů - spolupráce s metodikem prevence (výběr vhodných besed, postupy při kázeňských potížích) a třídními učiteli - žáci měli možnost využívat o velkých přestávkách školní dvůr (míčové hry) - besedy zajišťovala p. uč. Menšíková (metodik prevence) 4. Individuální poradenská činnost - pro žáky každé úterý o velké přestávce nebo individuálně po domluvě - pro rodiče každý čtvrtek až hod. 5. Další vzdělávání i. od akademického roku 2012/13 jsem byla přijata ke studiu v programu celoživotního vzdělávání s názvem Studium pro výchovné poradce ii. dvouleté studium realizuje Pedagogická fakulta UP v Olomouci a je spolufinancováno Evopským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky iii. studium bude realizováno v průběhu školního roku celkem v devíti termínech; vždy v pátek: 5. října, 19. října, 26. října, 30. listopadu, 14. prosince, 11. ledna, 25. ledna, 22. února a 1. března - splnila jsem všechna kritéria pro postup do druhého ročníku V Olomouci dne Kateřina Dvořáková výchovná poradkyně 19

20 Příloha č. 4 Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu za školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka podle našeho školního vzdělávacího programu Škola základ života ve všech třídách na obou stupních školy. Prioritou bylo ověřit zejména správné nasmartování osnov jednotlivých předmětů v těchto ročnících, provázanost učiva, začlenění průřezových témat, používané metody, využití výpočetní techniky a rozvíjení klíčových kompetencí. Na začátku školního roku se nově nastoupivší učitelky seznámily s naším ŠVP ZV a zpracovanými metodami Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Většina práce týkající se výuky probíhala během roku v předmětových komisích (viz. zprávy předsedů PK) a metodickém sdružení. Pro nadcházející školní rok 2013/2014 dochází v důsledku úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), resp. vydání nové verze RVP ZV, ke změnám v učebním plánu a úpravám osnov některých vzdělávacích předmětů. Na základě změn v RVP ZV bude probíhat výuka Dalšího cizího jazyka (Německého jazyka) od 7. ročníku povinně v dvouhodinové časové dotaci a rovněž povinně od 7. ročníku Konverzace v anglickém jazyce v jednohodinové časové dotaci. Touto úpravou se ruší nabídka volitelných předmětů. Na základě přechodného ustanovení, které zajišťuje celkovou hodinovou dotaci pro Další cizí jazyk 6 hodin během docházky na 2. stupni, bude pro žáky 8. ročníku ve školním roce 2013/2014 a 9. ročníku ve školním roce 2014/2015 probíhat výuka Dalšího cizího jazyka (Německého jazyka) s časovou dotací 3 hodiny/týden bez výuky Konverzace v anglickém jazyce. Úpravy osnov proběhly ve všech předmětech, ve kterých došlo ke změnám očekáváných výstupů v RVP ZV. K rozsáhlejším úpravám osnov došlo v předmětech Matematika, Anglický jazyk, Německý jazyk, Člověk a jeho svět, Občanský výchova a Výchova ke zdraví. Úpravy spočívaly zejména v reorganizaci učiva (AJ, NJ) a doplnění učiva o předepsané úpravy provedené na základě mezirezortních jednání - Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Finanční gramotnost, Sexuální a rodinná výchova (ČaJS, Ov, VkZ) a doplnění učiva Matematiky o celá čísla v 5. ročníku Mgr. Jan Kolisko koordinátor tvorby ŠVP 20

21 Příloha č. 5 Zpráva koordinátora ICT za školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 proběhl nákup a instalace: 1) Software a video: CD Matematické pohádky a příběhy CD Matematické hry CD Hravá geometrie CD Chemické pohádky a příběhy CD Hravá geometrie Interakt.CD do anorganické chemie CD Chemické procvičování CD Matematické pohádky a příběhy CD Didaktické hry do prvouky CD Chemické hry - 2. díl CD Matematické hry CD Řešené chemické výpočty DVD Německo 2) HP 650 Laptop ŘŠ 3) PC BARBONE W FENIX Gold Inf1 4) HP Microserver + licence Windows 2011 Server 5) APC Smart UPS 1000XL záložní zdroj 6) TP-Link TL-SF 1016 Switch 7) D-Link Wireless (rozbočovač) 8) TP LINK Switch rozbočovač 9) Stropní teleskop. držák CONNECT 10) 2x Rozbočovač TP-LINK TL-R600VPN 11) TP-LINK TL-SL2428WEB Z dotace projektu EU Peníze školám: 1) Office licencí 2) 21x PC FUJITSU Inf2 3) 22x MONITOR FUJITSU Inf2+ZŘŠ 4) Mobilní audio DAP 5) Kamera Panasonic HDC HS80EP-K 6) Projektor Dell S500 Inf1 7) Ozvučení Genius Inf1 Průběžně byly aktualizovány webové stránky školy. Poskytováno poradenství pedagogickým pracovníkům. V prvním pololetí školního roku 2012/2013 byla z dotace programu EU Peníze školám vybavena počítačová učebna na 2. stupni 21 ks nových PC s operačním systém Windows 7 a balíkem Office 2010, doplněné plochými monitory. V počítačové učebně 1. stupně byla 21

22 nainstalována interaktivní tabule ActivBoard s 5.1 ozvučením a dataprojektorem DELL S500. Z dotace byly dále zakoupeny HDD kamera Panasonic a mobilní audio DAP zařízení. Počítačová učebna 1. stupně byla dále vybavena novým učitelským PC Barbone Fenix s Windows 7 a síť doplněna o nový switch. V učebně 2. stupně byla rozšířena počítačová síť na 21 stanic a doplněna novým routerem a switchem. Nový switch byl rovněž instalován ve sborovně 1. stupně. V rámci projektu EU Peníze školám absolvovalo 12 pedagogických pracovníků kurz InterAktivní ŠVP zaměřený na využívání interaktivní tabule ActivBoard a programu ActivStudio. Během školního roku pedagogové vytvořili a ve výuce ověřili 10 sad DUM. V rámci dalšího DVPP se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili proškolení o používání předplacené internetové databáze Datakabinetu. V průběhu školního roku se žáci a pedagogové účastnili on-line šetření a testů SCIO a národních srovnávacích zkoušek NIQES. Na závěr školního roku byl v kanceláři ZŘŠ instalován nový server (Windows 2010 server) s vlastní IP adresou a záložním zdrojem. Na tento server jsou ukládány DUMy a je na něm uložen systém pro administrativu škol Bakaláři. Od počátku nového roku budeme systém využívat pro komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a jako elektronickou žákovskou knížku Mgr. Jan Kolisko koordinátor ICT 22

23 Příloha č. 6 Hodnocení EVVO - školní rok 2012/2013 Školní program EVVO pro školní rok 2012/2013 byl vypracován v souladu s METODICKÝM POKYNEM MŠMT ČR. Koordinátorem EVVO na ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, byla ustanovena Mgr. Pavlína Šťastná. Roční plán je připravován ve spolupráci s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru. Principy náplně EVVO byly zařazovány a nadále zařazovány jsou do ostatních předmětů přijatelnou a nenásilnou formou, zejména jsou pak vyzdvihovány v předmětech člověk a jeho svět (1. stupeň) a přírodopis, zeměpis (2. stupeň). Hodnocení ročního programu: Ekologizace školy: 1. Šetření energií: v oknech tříd jsou umístěny žaluzie a jsou nastavitelné pro intenzitu slunečního svitu na chodbách školy se svítí pouze v době přestávek krátkodobé intenzivní větrání ústřední topení s funkčními nastavitelnými ventily pro regulaci dochází ke snížení teploty v místnostech v nočních hodinách, o víkendu i během prázdnin žákům se zaměstnanci školy snaží vštěpovat návyk na šetření energiemi a materiály zapůjčené školou, osvětlení v prostorách školy 2. Šetření vodou: používání pákových baterií při mytí rukou, pracovního náčiní a ploch po hodinách Vv a Pč i při očistě vlastní 3. Odpad: ve třídách jsou umístěny oddělené odpadkové koše na směsný odpad, papír a plasty vedeme žáky k omezení množství odpadu kopírujeme na obě strany papíru a papírem šetříme 23

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Základní školy Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav k 30. červnu 2009 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Mnichovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420. VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2012 2013 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více