Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc - Svatý Kopeček IČ školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc - Svatý Kopeček IČ V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2013

2 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33, příspěvková organizace adresa školy Olomouc - Svatý Kopeček právní forma příspěvková organizace od IČ IZO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Lumír Hamal zástupce ředitele: Mgr. Jan Kolisko kontakt tel.: fax: web: 1.2 zřizovatel název zřizovatele Statutární město Olomouc adresa zřizovatele Horní náměstí kontakt tel.: fax: součásti školy Kapacita Mateřské školy / 3 / 100 Základní škola 300 Školní družina 56 Školní jídelna MŠ 100 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/žáků Počet žáků na Počet dětí/ žáků oddělení na třídu pedagoga Mateřská škola , 5 1. stupeň ZŠ ,4 19,4 2. stupeň ZŠ ,75 x Školní družina Školní jídelna - 3 výdejny MŠ x 100 x x Školní jídelna - výdejna ZŠ x 129 x x Komentář: Mateřská škola Kovařovicova 11, Olomouc - Svatý Kopeček Mateřská škola Gagarinova 17, Olomouc - Droždín Mateřská škola Dvorského 33, Olomouc - Svatý Kopeček 2

3 1.5 materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 21 Odborné pracovny, knihovna, multimediální 11 učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení 2 Dílny a pozemky 1 Žákovský nábytek Průběžně doplňován dle Vyhl. MZ Novými žákovskými komplety jsou vybaveny všechny třídy ZŠ včetně dvou odborných učeben. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, Dobrá úroveň sportovním nářadím apod. (průběžně se dovybavuje) Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 100% Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Vybavení podle potřeby a nutnosti (úroveň pomůckami mírně nadprůměrná) Vybavení školy audiovizuální a výpočetní Výborná úroveň technikou (2 počítačové učebny, 1 video učebna, 4 dataprojektory, 2 multimediální učebny) Investiční rozvoj (v závislosti na výši přidělených dotací) pro rok 2014 Přenosný audiosystém Viz. Komentář Komentář: Investiční rozvoj pro rok etapa výměny oken pavilonu ZŠ Dvorského etapa malování po výměně oken ve výše uvedených budovách Sanace zdiva šaten v MŠ Gagarinova Údaje o školské radě Datum zřízení na dobu 3 let Počet členů školské rady 6 Složení ŠR předsedkyně školské rady Jana Rybaříková členové: Bc. Jana Navrátilová Milada Svetková Bc. Alena Dudešková Mgr. Ilona Andrýsková Mgr. Radmila Zatloukalová 1.7 Údaje o občanském sdružení při škole Registrace Zaměření Kontakt Doposavad nebylo zřízeno v přípravné fázi 3

4 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ŠVP ZV ZŠDv/ 88/ , Škola - základ života platnost do Zařazené třídy 1. 9.tř. 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 32 Počet učitelů ZŠ 13 Počet vychovatelů ŠD 2 Počet učitelek MŠ 8 Počet správních zaměstnanců ZŠ 4 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 Počet správních zaměstnanců ŠJ (součást ZŠ) Údaje o pedagogických pracovnících Organizace výchovně vzdělávacího: Celkový počet odučených hodin Úvazek 1,0 Úvazek 0,85 Úvazek 0,72 ZŠ MŠ Věková struktura zaměstnanců dle dosaženého věku v daném školním roce: Počet zaměstnanců ZŠ Počet zaměstnanců MŠ důchodový věk 2 důchodový věk Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně Učitelé 1. stupně 100% aprob. Učitelé 2. stupně Učitelé 2. stupně 84 % aprob., 4

5 neaprob. 87,5 % Učitelky MŠ Učitelky MŠ Všechny studují Vychovatelé ŠD Vychovatelé ŠD 100% 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 2 výdej stravy 1,17 SOU 3 uklizečka ZŠ 3,0 SOU 1 školník 1,0 SOU 3 uklizečka MŠ 2,3 SOU Ukončení/přijetí/ přerušení do prac. poměru 5

6 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) (ZŠ Dvorského + 1 (Voršilky) počet odkladů pro školní rok 13/14 počet odkladů pro školní rok 12/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 5 1 konzervatoře 1 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku

7 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu 1. stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. I II III IV V Celkem stupeň Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. VI VII VIII IX Celkem Celkem Počet Prospělo Prospělo Neprospělo žáků s vyznam. l. stupeň stupeň Celkem Přehled o chování 1. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtka ŘŠ I II III IV V Celkem Snížený stupeň 7

8 2. stupeň Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí TU Důtky TU Důtka ŘŠ VI VII VIII IX Celkem Snížený stupeň Celkem Počet Pochvaly Pochvaly Napomenutí Důtky TU Důtka Snížený žáků TU ŘŠ TU ŘŠ stupeň l. stupeň stupeň Celkem Přehled o zameškaných hodinách Počet oml. hodin Počet oml. hodin na žáka Počet neoml. hodin Počet neomluv. hodin na žáka 1. stupeň = , stupeň = , Celkem , Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu Organizace výchovně-vzdělávacího procesu školy rozvrh hodin (psychohygiena) vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání mimořádně nadaných žáků školní řád, klasifikační řád informační systém vůči žákům a rodičům činnost školního psychologa, speciálního pedagoga, spolupráce s PPP a SPC prevence sociálně-patologických jevů klima školy přijímaná opatření a jejich vliv na zlepšení výchovně - vzdělávacího procesu dodržena Ano + zohledňování žáků neintegrovaných, doporučených pro zohlednění PPP ne ano velmi dobrý Ne Ne Ano Ano Ano (dle plánu Prevence) na dobré úrovni Trvalý (pravidelný) kontakt se žáky i se zákonnými zástupci 8

9 Průběh a výsledky vzdělávání soulad výuky s obecnými cíli a zásadami vzdělávání soulad výuky s cíli předškolního nebo základního vzdělávání vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k aktuálnímu stavu třídy, respektování individuálních vzdělávacích potřeb žáků konkretizace cílů ve sledované výuce návaznost probíraného učiva na předcházející témata Ano Ano Ano Ano Ano Materiální podpora výuky vhodnost vybavení a uspořádání učeben vzhledem k cílům Nadprůměrná úroveň výuky a k činnostem podnětnost učeben vzhledem k podpoře seberealizace a 90% identity žáků účelnost využití pomůcek, učebnic, didaktické techniky 90 % Vyučovací formy a metody řízení výuky, vnitřní členění hodin sledování a plnění stanovených cílů podpora osobnostního a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance možnost seberealizace dětí, jejich aktivního a emočního zapojení do činností, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností využívání metod aktivního, prožitkového učení, experimentování, manipulování, objevování, práce s chybou účelnost výuky frontální, skupinové a individuální vyváženost rolí učitele jako organizátora výuky a jako zdroje informací účelnost aplikovaných metod respektování individuálního tempa, možnost relaxace žáků forma kladení otázek Ano Ano Ano různá u jednotlivých učitelů / nutná pro ŠVP / Ano používání všech metod u některých žáků zatím převažuje učitel jako zdroj různá u jednotlivých učitelů ano přiměřená Motivace žáků aktivita a zájem žáků o výuku propojení teorie s praxí (v činnostech žáků) využívání zkušeností žáků vliv hodnocení na motivaci žáků využívání analýzy chyb ke zvýšení motivace osobní příklad pedagoga dle motivace pedagoga, dle probíraného tématu a hlavně dle konkrétního předmětu ano Malé, postupně se zvyšuje zkvalitňováno nutné zkvalitnění nadprůměrný 9

10 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků Novely zákonů 3x 1 Porada ředitelů škol 3x 1 Konzultace na ČŠI 2 Seminář k OP VK 1 Aplikace účetních směrnic 1 Program vzdělávání v oblasti výpočetní techniky Počet pracovníků Kurz InterAktivní ŠVP 12 Datakabinet 13 Program vzdělávání specializované Počet pracovníků programy (podle předmětů) Školení BOZP 23 Nakládání s chemickými látkami 1 Prac. setkání VP 2x 1 Odznak všestrannosti Olympijských vítězů 1 Jak na mediální výchovu 1 Beseda konzultační centrum EDU 1 Učím se rád 2 Šikana v ZŠ 1 Prima němčina jako 2. cizí jazyk 1 Rámcový vzdělávací program Počet pracovníků Kraj. konference EVVO 1 Studium koord. EVVO 1 Studium pro VP 1 Kompetentní TU 3 Setkání metodiků prevence 1 ŠVP- změny a realizace ve výuce 1 Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků Školení hygienického minima 8 Školení BOZP 7 Nakládání s chemickými prostředky 8 Organizovali jsme Seminář pro učitele Hv okresu Olomouc. 10

11 7. Údaje o aktivitách školy 7.1 Údaje o školních a mimoškolních aktivitách pro žáky / besedy, semináře, zájezdy/ Lanové centrum v Olomouci tř. Nácvik evakuace 2x tř. Den pro děti a rodiče Beseda na IPS ÚpP v Olomouci 9. tř. Týden s armádou tř. Drakiáda ŠD Halloweenský lampiónový průvod zájemci Halloween ŠD Vých. koncert Abraka Muzika tř. Beseda Právní vědomí u dospívajících 9. tř. Sběr papíru Scholaris 9. tř. Beseda Kdo je a co dělá kurátor pro mládež 6. tř. Vánoční jarmark Beseda Závislosti právní vědomí 8. tř. Výstava betlémů tř. Méďové prevence nežádoucího chování 2. tř. Máme rádi zvířata environmentální výchova 3. tř. So-n outsider prevence šikany tř. Petřin příběh drogová prevence 8. tř. Kelly a Anna rasismus 9. tř. Nicholas Winton Síla lidskosti tř. Kurz 1. pomoci zájemci Maškarní karneval v ŠD ŠD LVZ 29 žáků Noc s Andersenem přespání ve škole ŠD Divadelní představení v MDO zájemci Pálení čarodějnic 1. st. Turnaj v člověče, nezlob se ŠD Výstava fotografií Odboj na Sv. Kopečku 8. a 9. tř. Velikonoční jarmark Pobyt v přírodě tř. Den dětí v ZŠ tř. Pobyt v přírodě tř. Bezpečnost + doprava preventivní program tř. Městské policie Absolventské práce 9. tř. Sportovní den školy tř. 7.2 Účast žáků školy ve školních soutěžích a testech Název soutěže 1. kolo 2. kolo SCIO všeob, M, ČJ 6. tř. 14 Přírodovědný Klokan tř. 39 O nejkrásnější dýni tř. 16 Recitační soutěž na 1. st

12 SCIO všeob, M, ČJ, AJ 9. tř. 20 Konverzační soutěž v AJ 1okresní Školní kolo v basketbalu Pythagoriáda tř. 90 Pěvecká soutěž žáků 1. st tř. Olympiáda ČJ tř. vybraní žáci 1 okresní Matematická olympiáda 4 Zdobení ván. stromečku 17 Matematický Klokan tř. 145 Soutěž v piškvorkách tř. Národní srovnávací zkoušky Účast žáků v okresních a krajských soutěžích Název soutěže Počet žáků Umístění O pohár primátora města Olomouce 5 Malá kopaná okresní soutěž 9 Účast v lize v miniházené Pohár SPOZ přehlídka kulturních programů Dram. kroužek Olympiáda ČJ 1 6. okresní kolo Matematická olympiáda 2 Expedice Karákoram 7 Preventan Cup 12 Účast žáků na ostatních akcích : Mikulášská besídka,vánoční besídky, divadelní předst., koncerty, Drakiáda ŠD, DH, Masopustní karneval, diskotéky, Den Země, výchovné koncerty, dopravní soutěže ZŠ a ŠD, Karneval ŠD, Sluňákov, Vánoční strom v ZOO Spolupráce s magistrátem města Olomouce: dárky pro SPOZ, Vánoční stromek, výtvarné práce (více oblastí) Netradiční rozloučení se žáky 9. tříd obhajoba absolventských prací (prezentace vybraných témat) Volný čas žáků zájmové kroužky: 5 pro třídu 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Inspekční činnost proběhla naposledy v září Inspekční zpráva je uložena v ředitelně školy. 9. Údaje o výsledcích veřejnosprávní kontroly SmO V roce 2012 veřejnosprávní kontrola SmO nebyla. 12

13 10. Rozvojové a mezinárodní programy a projekty OPVK EU Peníze školám probíhající OPVK 1.1 ZŠ Kopeček online neschváleno OPVK 3.2 Olomoucká Cloud Akademie neschváleno 11. Projekty financované z jiných zdrojů OPVK EU Peníze školám 12. Odborovou organizaci škola nemá. 13. Přílohy: 1. Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2. Zpráva školního metodika prevence za školní rok 12/13 3. Zpráva výchovného poradce za školní rok 12/13 4. Zpráva koordinátora ŠVP za školní rok 12/13 5. Zpráva koordinátora ICT za školní rok 12/13 6. Zpráva koordinátora EVVO za školní rok 12/13 7. Zpráva o činnosti mateřských škol školní rok 12/13 8. Zpráva o činnosti školské rady za školní rok 12/13 Součástí výroční zprávy o činnosti školy je výroční zpráva o hospodaření za rok Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Mgr. Lumír Hamal, ředitel ZŠ a MŠ. Výroční zprávu o hospodaření za rok 2012 zpracovala Eva Navrátilová, mzdová účetní. Závěr : S výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2012/2013 a s výroční zprávou o hospodaření za rok 2012 byla seznámena školská rada dne 14. října V Olomouci Mgr. Lumír Hamal ředitel ZŠ a MŠ 13

14 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace Olomouc-Svatý Kopeček Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Mgr. Lumír Hamal ředitel ZŠ a MŠ V Olomouci dne

15 Příloha č. 1 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 dle z. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok a) počet podaných žádostí o informace 18 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 4 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů 0 e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 Olomouc Mgr. Lumír Hamal ředitel školy 15

16 Příloha č. 2 ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVU školní rok 2012/2013 Prevence sociálně patologických jevů je na naší škole jako každoročně realizována pomocí aktivit obsažených v minimálně preventivním programu (dále jen MPP). Naším cílem je zvýšení odolnosti dětí vůči negativním jevům v naší společnosti, čehož se snažíme dosáhnout nejen poskytováním co největšího množství informací o jednotlivých soc.pat. jevech, ale zároveň i nasloucháním dětem a možností otevřeně o problémech a rizicích spojených se soc.pat. jevy mluvit. Důraz klademe rovněž i na to, abychom v dětech vzbudili důvěru a nabídli jim pomocnou ruku při řešení případných problémů. REALIZACE (akce pro žáky ve školním roce 2012/2013) V průběhu celého školního roku je v rámci MPP problematika soc.pat. jevů mezipředmětově začleňována do výchovné i naukové složky většiny vyučovacích předmětů na 1. i 2. stupni naší školy (především prvouka, člověk a jeho svět, občanská výchova, výchova ke zdraví, přírodopis, chemie, český jazyk aj.). V hodinách jsou využívány materiály přímo určené k těmto účelům (např. dokumentární filmy o drogách Jeden svět na školách, sociometrické dotazníky aj.). Stěžejní část programu je věnována zcela konkrétním aktivitám zaměřeným na problematiku soc.pat. jevů. V oblasti specifické prevence naše škola každoročně využívá pomoci mnohých organizací (Magistrát města Olomouce odbor sociálně právní ochrany mládeže, Městská policie Olomouc, P- centrum, Sdružení D, Pedagogicko-psychologická poradna v Olomouci aj.) Pod vedením odborných lektorů, kurátorů pro mládež a strážníků proběhly např. tyto besedy (detailní soupis je součástí MPP): Kdo to je a co dělá kurátor pro mládež pro 6. ročník Závislosti pro 8. ročník Právní vědomí pro dospívající pro 9. ročník program Méďové pro 2. ročník program Máme rádi zvířata pro 3. ročník program Outsider aneb Jak z toho ven pro 6. a 7. ročník program Petřin příběh pro 8. ročník program Kelly a Anna pro 9. ročník Při besedách a prožitkových lekcích byly použity netradiční formy a metody práce s důrazem na prožitek, možnost diskuze a vytvoření prostoru pro rozvíjení vlastních postojů a názorů. Žáci naší školy se zúčastnili i programů pořádaných mimo budovu školy, z nichž připomenu především komponovaný program Nicolas Winton Síla lidskosti, během kterého měli žáci vyšších ročníků 2. stupně možnost se seznámit s hrdinskými činy sira Nicolase Wintona, který za 2. světové války zachránil život mnohým židovským dětem. 16

17 Žákům 2. stupně byla rovněž nabídnuta možnost zúčastnit se exkurze do koncentračních táborů Osvětim a Březinka v Polsku. O tuto akci, jejímiž cíli byly především uvědomění si hrůz nacismu, rasismu a holocaustu za 2. světové války a výchova k toleranci a rasovým odlišnostem, bohužel nebyl projeven větší zájem ze strany žáků a jejich rodičů. V oblasti nespecifické prevence měli žáci možnost účastnit se programů pořádaných v budovách školy i mimo ni. Řadíme sem akce kulturního charakteru, týdenní mimoškolní pobyt pro žáky 2. a 3. třídy, týdenní lyžařský kurz pro žáky vyšších ročníků 2. stupně, celodenní výlety a exkurze, dny pro rodiče a děti, sportovní dny, oblíbené odpolední akce školní družiny (např. Halloween, Noc s Andersenem) aj. Cíli těchto akcí jsou rozvíjení týmové spolupráce, akceptace odlišných názorů, celkové formování osobnosti žáků. Žákům byla na začátku školního roku jako každý rok předložena nabídka volnočasových aktivit organizovaných pedagogickými pracovníky naší školy (seznam součástí MPP), které mnozí žáci školy využili. Výuka byla žákům 1. stupně zpestřena projektovým dnem na téma Čarodějnice, žáci nejvyššího ročníku se celý rok prostřednictvím hlášení ve školním rozhlase starali o rozšíření obzorů svých spolužáků v oblasti významných a mezinárodních dnů, státních svátků aj. PROBLÉMY ŘEŠENÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 nebyl zaznamenán vážnější projev sociálně patologických jevů. Projevy negativních jevů méně závažného charakteru (vzájemné vztahy mezi žáky v rámci třídního kolektivu, problematika včlenění nového žáka do kolektivu, pozdní příchody) byly řešeny v kompetenci třídních učitelů v rámci třídnických hodin i mimo ně, případně ve spolupráci s výchovným poradcem a metodikem prevence. Na začátek příštího školního roku jsou metodikem prevence plánována jednoduchá sociometrická šetření zaměřena na kvalitu vztahů mezi žáky v rámci hodin občanské výchovy a výchovy ke zdraví aj. Upřesnění až po dohodě s ředitelem školy. SPOLUPRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovným poradcem, ředitelem školy a ostatními pedagogickými pracovníky. Pro zvýšení informovanosti a zlepšení spolupráce je v obou sborovnách umístěn Krizový plán školy, který je volně k nahlédnutí pro všechny pracovníky školy. Metodik prevence se pravidelně účastní setkání školních metodiků prevence, kde pod vedením Mgr. Kateřiny Motlové dochází k výměně zkušeností a seznámení s novinkami v oblasti prevence. Metodik se v prosinci roku 2012 rovněž zúčastnil konference Fórum prevence se zaměřením na školní nekázeň, šikanu a sebepoškozování organizovanou společností Prevalis. Mgr. Šárka Menšíková školní metodik prevence 17

18 Příloha č. 3 Zpráva výchovného poradce hodnocení školního roku 2012/ Péče o žáky s výchovnými a výukovými problémy - ve školním roce 2012/13 byli integrování dva žáci; Václav Burget (5. třída) a Filip Dokoupil (9. třída), u obou má integrace platnost do při tvorbě IVP pro Filipa Dokoupila jsme úzce spolupracovali s Mgr. Páťalovou ze SPC (při tvorbě, jeho hodnocení i při výběru vhodné střední školy pro Filipa) - IVP pro Václava Burgeta byl konzultován a spoluvytvářen s Mgr. Štefkem a Mgr. Dobešem z PPP Olomouc - se zohledněnými žáky bylo pracováno podle doporučení - na konci školního roku nebyl žádný žák hodnocen stupněm nedostatečným (nebude třeba vykonávat komisionální opravné zkoušky) 2. Volba povolání - účast na besedě IPS ÚP pro žáky 9. třídy (žáci měli možnost dalších konzultací na ÚP) - účast na burze škol Scholaris žáci 9. třídy - nástěnka k volbě povolání (termíny dnů otevřených dveří, nabídka propagačních materiálů) - besedy se zástupci SŠ (nábory) - návštěva SŠ zemědělské žáci 9. roč. - rodiče žáků 9. třídy a rodiče žáků, kteří podali přihlášku na víceletá gymnázia, byli na třídních schůzkách a konzultacích seznámeni s průběhem přijímacího řízení - v hodinách Inf a PČ žáci pracovali s programy profesní orientace (www.infoabsolvent.cz, - celkem 8 žáků využilo možnosti vyšetření profesní orientace v PPP (Mgr. Štefek) Karel Muška, Erik Němec, Lenka Šimková, Martin Dosoudil, Radek Výkrutík, Jan Formánek, Adéla Zedková a Tereza Jarošová; tuto spolupráci s PPP hodnotím kladně, žákům a jejich rodičům vyšetření pomohlo s volbou střední školy - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Rozmístění žáků 9. roč.:(21 žáků, 10 chlapců a 11 dívek) gymnázia 1 ch, 5 d celkem 6 ž, tj. 28,6 % obory ukončené maturitní zkouškou 6 ch, 4 d celkem 10 ž, tj. 47,6 % obory ukončené výučním listem 3 ch, 2 d celkem 5 ž, tj. 23,8 %, z toho jeden žák (Filip Dokoupil) byl přijat na obor pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami V prvním kole bylo přijato 20 žáků, jedna žákyně byla přijata v kole druhém. Rozmístění žáků 7. roč. Ze 7. ročníku odchází 1 žákyně na SGO, byla přijata ve druhém kole. 18

19 Rozmístění žáků 5. roč Z 5. ročníku odcházejí celkem 6 žáků (2 ch a 4 d): 1 d na Církevní gymnázium Německého řádu 1 d na Gymnázium Hejčín 1 ch a 1 d na SGO 1 ch na Gymnázium Čajkovského 1 d na Taneční konzervatoř Brno Všichni přijati v prvním kole přijímacího řízení. 3. Prevence sociálně patologických jevů - spolupráce s metodikem prevence (výběr vhodných besed, postupy při kázeňských potížích) a třídními učiteli - žáci měli možnost využívat o velkých přestávkách školní dvůr (míčové hry) - besedy zajišťovala p. uč. Menšíková (metodik prevence) 4. Individuální poradenská činnost - pro žáky každé úterý o velké přestávce nebo individuálně po domluvě - pro rodiče každý čtvrtek až hod. 5. Další vzdělávání i. od akademického roku 2012/13 jsem byla přijata ke studiu v programu celoživotního vzdělávání s názvem Studium pro výchovné poradce ii. dvouleté studium realizuje Pedagogická fakulta UP v Olomouci a je spolufinancováno Evopským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky iii. studium bude realizováno v průběhu školního roku celkem v devíti termínech; vždy v pátek: 5. října, 19. října, 26. října, 30. listopadu, 14. prosince, 11. ledna, 25. ledna, 22. února a 1. března - splnila jsem všechna kritéria pro postup do druhého ročníku V Olomouci dne Kateřina Dvořáková výchovná poradkyně 19

20 Příloha č. 4 Zpráva koordinátora školního vzdělávacího programu za školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 probíhala výuka podle našeho školního vzdělávacího programu Škola základ života ve všech třídách na obou stupních školy. Prioritou bylo ověřit zejména správné nasmartování osnov jednotlivých předmětů v těchto ročnících, provázanost učiva, začlenění průřezových témat, používané metody, využití výpočetní techniky a rozvíjení klíčových kompetencí. Na začátku školního roku se nově nastoupivší učitelky seznámily s naším ŠVP ZV a zpracovanými metodami Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Většina práce týkající se výuky probíhala během roku v předmětových komisích (viz. zprávy předsedů PK) a metodickém sdružení. Pro nadcházející školní rok 2013/2014 dochází v důsledku úpravy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), resp. vydání nové verze RVP ZV, ke změnám v učebním plánu a úpravám osnov některých vzdělávacích předmětů. Na základě změn v RVP ZV bude probíhat výuka Dalšího cizího jazyka (Německého jazyka) od 7. ročníku povinně v dvouhodinové časové dotaci a rovněž povinně od 7. ročníku Konverzace v anglickém jazyce v jednohodinové časové dotaci. Touto úpravou se ruší nabídka volitelných předmětů. Na základě přechodného ustanovení, které zajišťuje celkovou hodinovou dotaci pro Další cizí jazyk 6 hodin během docházky na 2. stupni, bude pro žáky 8. ročníku ve školním roce 2013/2014 a 9. ročníku ve školním roce 2014/2015 probíhat výuka Dalšího cizího jazyka (Německého jazyka) s časovou dotací 3 hodiny/týden bez výuky Konverzace v anglickém jazyce. Úpravy osnov proběhly ve všech předmětech, ve kterých došlo ke změnám očekáváných výstupů v RVP ZV. K rozsáhlejším úpravám osnov došlo v předmětech Matematika, Anglický jazyk, Německý jazyk, Člověk a jeho svět, Občanský výchova a Výchova ke zdraví. Úpravy spočívaly zejména v reorganizaci učiva (AJ, NJ) a doplnění učiva o předepsané úpravy provedené na základě mezirezortních jednání - Dopravní výchova, Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Obrana vlasti, Korupce, Finanční gramotnost, Sexuální a rodinná výchova (ČaJS, Ov, VkZ) a doplnění učiva Matematiky o celá čísla v 5. ročníku Mgr. Jan Kolisko koordinátor tvorby ŠVP 20

21 Příloha č. 5 Zpráva koordinátora ICT za školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 proběhl nákup a instalace: 1) Software a video: CD Matematické pohádky a příběhy CD Matematické hry CD Hravá geometrie CD Chemické pohádky a příběhy CD Hravá geometrie Interakt.CD do anorganické chemie CD Chemické procvičování CD Matematické pohádky a příběhy CD Didaktické hry do prvouky CD Chemické hry - 2. díl CD Matematické hry CD Řešené chemické výpočty DVD Německo 2) HP 650 Laptop ŘŠ 3) PC BARBONE W FENIX Gold Inf1 4) HP Microserver + licence Windows 2011 Server 5) APC Smart UPS 1000XL záložní zdroj 6) TP-Link TL-SF 1016 Switch 7) D-Link Wireless (rozbočovač) 8) TP LINK Switch rozbočovač 9) Stropní teleskop. držák CONNECT 10) 2x Rozbočovač TP-LINK TL-R600VPN 11) TP-LINK TL-SL2428WEB Z dotace projektu EU Peníze školám: 1) Office licencí 2) 21x PC FUJITSU Inf2 3) 22x MONITOR FUJITSU Inf2+ZŘŠ 4) Mobilní audio DAP 5) Kamera Panasonic HDC HS80EP-K 6) Projektor Dell S500 Inf1 7) Ozvučení Genius Inf1 Průběžně byly aktualizovány webové stránky školy. Poskytováno poradenství pedagogickým pracovníkům. V prvním pololetí školního roku 2012/2013 byla z dotace programu EU Peníze školám vybavena počítačová učebna na 2. stupni 21 ks nových PC s operačním systém Windows 7 a balíkem Office 2010, doplněné plochými monitory. V počítačové učebně 1. stupně byla 21

22 nainstalována interaktivní tabule ActivBoard s 5.1 ozvučením a dataprojektorem DELL S500. Z dotace byly dále zakoupeny HDD kamera Panasonic a mobilní audio DAP zařízení. Počítačová učebna 1. stupně byla dále vybavena novým učitelským PC Barbone Fenix s Windows 7 a síť doplněna o nový switch. V učebně 2. stupně byla rozšířena počítačová síť na 21 stanic a doplněna novým routerem a switchem. Nový switch byl rovněž instalován ve sborovně 1. stupně. V rámci projektu EU Peníze školám absolvovalo 12 pedagogických pracovníků kurz InterAktivní ŠVP zaměřený na využívání interaktivní tabule ActivBoard a programu ActivStudio. Během školního roku pedagogové vytvořili a ve výuce ověřili 10 sad DUM. V rámci dalšího DVPP se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili proškolení o používání předplacené internetové databáze Datakabinetu. V průběhu školního roku se žáci a pedagogové účastnili on-line šetření a testů SCIO a národních srovnávacích zkoušek NIQES. Na závěr školního roku byl v kanceláři ZŘŠ instalován nový server (Windows 2010 server) s vlastní IP adresou a záložním zdrojem. Na tento server jsou ukládány DUMy a je na něm uložen systém pro administrativu škol Bakaláři. Od počátku nového roku budeme systém využívat pro komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a jako elektronickou žákovskou knížku Mgr. Jan Kolisko koordinátor ICT 22

23 Příloha č. 6 Hodnocení EVVO - školní rok 2012/2013 Školní program EVVO pro školní rok 2012/2013 byl vypracován v souladu s METODICKÝM POKYNEM MŠMT ČR. Koordinátorem EVVO na ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, byla ustanovena Mgr. Pavlína Šťastná. Roční plán je připravován ve spolupráci s vedením školy a ostatními členy pedagogického sboru. Principy náplně EVVO byly zařazovány a nadále zařazovány jsou do ostatních předmětů přijatelnou a nenásilnou formou, zejména jsou pak vyzdvihovány v předmětech člověk a jeho svět (1. stupeň) a přírodopis, zeměpis (2. stupeň). Hodnocení ročního programu: Ekologizace školy: 1. Šetření energií: v oknech tříd jsou umístěny žaluzie a jsou nastavitelné pro intenzitu slunečního svitu na chodbách školy se svítí pouze v době přestávek krátkodobé intenzivní větrání ústřední topení s funkčními nastavitelnými ventily pro regulaci dochází ke snížení teploty v místnostech v nočních hodinách, o víkendu i během prázdnin žákům se zaměstnanci školy snaží vštěpovat návyk na šetření energiemi a materiály zapůjčené školou, osvětlení v prostorách školy 2. Šetření vodou: používání pákových baterií při mytí rukou, pracovního náčiní a ploch po hodinách Vv a Pč i při očistě vlastní 3. Odpad: ve třídách jsou umístěny oddělené odpadkové koše na směsný odpad, papír a plasty vedeme žáky k omezení množství odpadu kopírujeme na obě strany papíru a papírem šetříme 23

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2011/2012 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2012 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno. Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Koleč, okres Kladno č. j.: 446/12 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 V Kolči, dne 29. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Michaela Kalkušová Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výroční zpráva 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín

Hájkovo náměstí 1, 257 86 Miličín Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Miličín okres Benešov za školní rok 2010/2011 Č.j.: S24/11 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov adresa

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín

Základní škola Jablůnka, okres Vsetín Základní škola Jablůnka, okres setín ýroční zpráva o činnosti školy za šk.rok /8 ýroční zpráva o činnosti Základní školy Jablůnka, okres setín za školní rok /8. Základní údaje o škole. škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Hodnotící pedagogická rada ze dne 9. 4. 2014

Hodnotící pedagogická rada ze dne 9. 4. 2014 Hodnotící pedagogická rada ze dne 9. 4. 2014 I. HODNOTÍCÍ PEDAGOGICKÁ RADA ZA 3. ČTVRTLETÍ ŠK. ROKU 2013/14 viz přílohy Dodatky k jednotlivým třídám: 1. třída - vytírání podlah, kde se pohybují žáci a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Radostice, okres Brno - venkov V Radosticích dne 1. srpna 2014 Předkládá: Mgr. Drahoslava Drábková, ředitelka školy Schváleno na

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2010/2011 Základní škola Zeleneč Školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 Základní škola Zeleneč, okr. Praha - východ Kasalova 454,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více