VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Gas Storage, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o.

2 VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) 874 Investice (mil. Kč) 312 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 214 Termínem Společnost nebo RWE Gas Storage se v textu zkracuje název RWE Gas Storage, s.r.o POUŽITÉ ZKRATKY 2 a.s. AG BCM BOZP EU GGPSSO HAZOP HR PO PZP SPD akciová společnost Aktiengesellschaft (akciová společnost) Business Continuity Management (Řízení kontinuity podnikání) bezpečnost a ochrana zdraví při práci Evropská unie Guidelines for Good Third Party Access Practice for Storage System Operators (Pokyny provozovatelům skladovacích zařízení týkající se osvědčených postupů při zajištění přístupu třetích stran) Hazard and Operability Study (bezpečnostní studie) Human Resources (lidské zdroje) požární ochrana podzemní zásobník plynu státní požární dozor

3 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI 4 2 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje Údaje o statutárních orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 7 3 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Prodej kapacity Podzemní zásobníky Společenská odpovědnost Lidské zdroje Ochrana zdraví při práci, požární ochrana, bezpečnost a ochrana životního prostředí Následné události Výhled 14 4 FINANČNÍ ČÁST Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce 20 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Společnosti 35 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU

4 1 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, rok 2014 byl pro RWE Gas Storage velkou výzvou kvůli pokračující nepříznivé situaci na trhu s flexibilitou dodávek plynu i energiemi obecně v Evropě a ve světě. Navzdory této obtížné situaci na trhu a v silné konkurenci ze strany ostatních provozovatelů zásobníků plynu v regionu jsme zaznamenali řadu úspěchů. V loňském roce jsme prodali veškerou skladovací kapacitu a z velké části jsme již dokázali prodat kapacitu i na nadcházející skladovací rok. V roce 2014 jsme poskytovali služby celkem 30 zákazníkům, uskutečnili 15 aukcí skladovací kapacity a rozšířili nabídku krátkodobých produktů. Nadále se usilovně snažíme o snižování provozních nákladů, abychom byli ještě konkurenceschopnějšími a dali tak naší firmě větší jistotu do budoucnosti. Pokračovali jsme i v investicích do obnovy a rozvoje nadzemní i podzemní technologie našich zásobníků. Na PZP Lobodice byla dokončena instalace nového kompresoru, který zlepší vtláčecí výkon. Na PZP Dolní Dunajovice byly rozšířeny haly měření na sběrných střediscích. Jako součást strategie zvyšování bezpečnosti provozu byly instalovány hraniční armatury na PZP Štramberk. Na PZP Tvrdonice byly nově napojeny těžebně-vtláčecí sondy. Na PZP Háje byla úspěšně dokončena modernizace kompresorů. Celkem bylo opraveno 27 sond napříč všemi lokalitami Na PZP Tvrdonice jsme zahájili provoz zbrusu nové akreditované laboratoře, která provádí komplexní analýzu zemního plynu pro interní i externí zákazníky. 4 RWE Gas Storage byla i v roce 2014 aktivním členem sdružení evropských provozovatelů podzemních zásobníků plynu Gas Storage Europe a přispěla svým dílem k evropské debatě. Děkujeme našim zákazníkům za důvěru, kterou nám v roce 2014 věnovali. Poděkovat chceme i všem zaměstnancům RWE Gas Storage a obchodním partnerům za každodenního pracovního nasazení a zodpovědný přístup k našim podnikatelským činnostem. Andreas Frohwein předseda jednatelů, CEO Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO

5 2 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Gas Storage, s.r.o. Sídlo: Prosecká 855/68, Praha, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Založení a vznik Společnosti Společnost RWE Gas Storage, s.r.o., vznikla vyčleněním ze společnosti RWE Transgas, a.s., a byla zapsána do obchodního rejstříku 1. května Profil Společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v České republice se současným provozním objemem téměř 2,7 mld. m 3. Společnost svým zákazníkům poskytuje služby spojené s uskladněním plynu v podzemních zásobnících. Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 5

6 2.2 Údaje o statutárních orgánech Jednatelé Společnosti k 31. prosinci 2014 Andreas Frohwein předseda jednatelů, CEO Datum narození: 12. prosince 1966 Vzdělání: Universität Gesamthochschule Essen, Technische Hochschule Aachen Členství v orgánech jiných společností: jednatel RWE Gasspeicher GmbH Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO Datum narození: 7. května 1969 Vzdělání: Vysoké učení technické, Brno; Cass Business School, Londýn Členství v orgánech jiných společností: není členem Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává 6

7 2.3 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Gas Storage, s.r.o. za rok 2014 Auditorská firma: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Hvězdova 1734/2c Praha 4 - Nusle zapsaná v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod osvědčením č Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bašta oprávnění č V Brně dne 10. března 2015 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Ivana Goldová Manažerka pro reporting a metodiku, RWE Group Business Services CZ, s.r.o. 7 Osoby odpovědné za výroční zprávu společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., za rok 2014 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Andreas Frohwein předseda jednatelů, CEO Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO

8 3 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Společnost zaznamenala v kalendářním roce 2014 celkové provozní výnosy včetně tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a ostatních provozních výnosů ve výši mil. Kč a celkové provozní náklady včetně daní a poplatků a ostatních provozních nákladů ve výši mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek Společnosti za rok 2014 tak činil mil. Kč. Oproti roku 2013 se provozní hospodářský výsledek snížil o 62 %. Finanční výsledek hospodaření skončil ziskem 5 mil. Kč a výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl výše mil. Kč. Po odečtení daně tak výsledek hospodaření za účetní období činil 874 mil. Kč. Struktura aktiv Ke dni 31. prosince 2014 činila celková aktiva Společnosti mil. Kč. Dlouhodobý majetek v hodnotě mil. Kč (z toho mil. Kč dlouhodobý hmotný majetek, 138 mil. Kč dlouhodobý nehmotný majetek a 3 mil. Kč dlouhodobý finanční majetek) představoval podíl na celkových aktivech přibližně 85 %. 8 Oběžná aktiva ve výši mil. Kč dosáhla podílu přibližně 15 % celkových aktiv a z 94 % je tvořily pohledávky. Struktura pasiv Vlastní kapitál Společnosti činil mil. Kč a tvořil přibližně 83 % celkových pasiv. Dlouhodobé závazky (odložený daňový závazek) a krátkodobé závazky se na cizích zdrojích podílely 57 %, respektive 14 %. Řízení rizik Řízení rizik ve Společnosti zastřešuje Výbor pro řízení rizik, jehož členy jsou zástupci managementu skupiny RWE v České republice. Společnost eviduje veškerá identifikovaná rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a rozsahu možné škody. Nejvýznamnější rizika pokrývá Společnost v závislosti na charakteru daného rizika prostřednictvím pojištění, zajišťovacích transakcí, stanovení limitů na rizikové pozice, tvorbou rezerv nebo prováděním nejrůznějších preventivních opatření. Společnost je vystavena především kreditnímu riziku a tržním rizikům, jež souvisí s prodejem skladovací kapacity. Aktivně jsou řízena také měnová, technická a provozní rizika. Veškeré deriváty přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Společnost neuplatňuje zajišťovací účetnictví. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových produktů.

9 Investice V průběhu roku 2014 realizovala Společnost investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě 312 mil. Kč. Těžištěm investiční činnosti byla v roce 2014 rekonstrukce hal měřicích tratí dvou sběrných středisek na PZP Dolní Dunajovice. Na rekonstruovaných střediscích byly dále instalovány nové vstupní armatury, které v případě nutnosti bezpečně uzavřou středisko od přípojek sond. Společnost provedla zapojení nových sond na PZP Tvrdonice, což přispěje výkonovým parametrům tohoto zásobníku. Na PZP Štramberk v rámci strategie zvyšování bezpečnosti provozu byly instalovány hraniční armatury zajišťující bezpečné oddělení provozu PZP od přepravní soustavy. Na tomto zásobníku byla rovněž dokončena rekonstrukce technologických domků provozních sond zahájená v roce Na PZP Háje byla úspěšně ukončena modernizace kompresorů a vybudování nadzemní technologie bezpečnostního systému sond V1-5. Napříč provozy se připravily a realizovaly projekty v souvislosti s obnovou technologické IT infrastruktury. V roce 2014 pokračovalo v souladu s plánem oprav průběžné vystrojování všech provozních sond podpovrchovými bezpečnostními ventily. Společnost instalovala do sond celkem 26 podpovrchových bezpečnostních ventilů. Financování investičních projektů 9 Všechny investice realizovala Společnost v tuzemsku a financovala je z vlastních zdrojů. Realizované investice byly v souladu s plánovaným provozem našeho virtuálního zásobníku a žádným způsobem neovlivnily poskytování služeb zákazníkům. 3.2 Prodej kapacity Poskytované služby, skladovací kapacita, ukladatelé RWE Gas Storage nabízela po celý rok 2014 své služby transparentním a nediskriminačním způsobem všem zájemcům o skladování z řad českých i zahraničních společností. Celkový počet zákazníků využívajících služby RWE Gas Storage vzrostl v průběhu roku na 30. V roce 2014 uskutečnila Společnost celkem 15 aukcí skladovací kapacity, ve kterých nabídla jak různé kombinace provozního objemu a těžební a vtláčecí kapacity, tak i samostatnou skladovací kapacitu a výkony, a to jak na pevné, tak i přerušitelné bázi. Již v průběhu letních měsíců nabídla skladovací kapacitu převyšující 250 mil. m 3 provozního objemu pro skladovací období 2015/16. V reakci na požadavky zákazníků rozšířila Společnost nabídku svých krátkodobých produktů, např. o možnost objednávání přerušitelné kapacity i v průběhu plynárenského dne. Zároveň RWE Gas Storage připravila novou verzi aukčního systému, která zákazníkům poskytne větší flexibilitu při nákupu skladovací kapacity a zjednodušila objednávání denních pevných výkonů. Z dalších služeb projevili ukladatelé zájem zejména o převod a přenos skladovací kapacity, dočasný provozní objem a možnost flexibilně měnit směr vtláčení a těžby. V rozšiřování nabídky svých služeb bude Společnost pokračovat i v roce 2015.

10 RWE Gas Storage transparentně publikovala na svých internetových stránkách celou řadu obchodních provozních údajů o jejích podzemních zásobnících a nabízela své služby plně v souladu s aktualizovanými pokyny GGPSSO (Pokyny provozovatelům skladovacích zařízení týkající se osvědčených postupů při zajištění přístupu třetích stran). Na rozdíl od většiny ostatních provozovatelů zásobníků plynu v Evropě zveřejňovala i veškeré skutečné aktuální i historické ceny svých produktů. Společnost se i nadále aktivně podílela na činnosti organizace Gas Storage Europe, která sdružuje provozovatele zásobníků plynu z celé Evropy. RWE Gas Storage v roce 2015 na svých stránkách zveřejnila tzv. GSE Transparency Template, který nabízí všechny důležité informace o poskytovaných službách potenciálním ukladatelům v jednoduchém standardním formátu, jež je výsledkem dohody mezi Gas Storage Europe a Rady evropských regulátorů v energetice (CEER). K 31. prosinci 2014 činila skladovací kapacita virtuálního zásobníku plynu Společnosti: Provozní objem (mil. m 3 ) Max. vtláčecí výkon (GWh/den) 314 Max. těžební výkon (GWh/den) 428 Výhled Dne 1. ledna 2015 vstoupí v platnost novelizovaná vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, která významným způsobem zjednodušuje pravidla aukcí a alokace skladovací kapacity. 10 V prvním čtvrtletí roku 2015 uspořádá Společnost další aukce skladovací kapacity pro nadcházející skladovací rok a představí první verzi své nové Zákaznické zóny. 3.3 Podzemní zásobníky Společnost RWE Gas Storage provozuje 6 podzemních zásobníků plynu: Dolní Dunajovice, Lobodice, Štramberk, Třanovice, Tvrdonice a Háje. Prvních pět z uvedených zásobníků se nachází v oblasti severní a jižní Moravy, kde se pro uskladnění plynu využívají přírodní geologické struktury, původně obsahující přirozené akumulace zemního plynu a ropy. Výjimku tvoří pouze podzemní zásobník plynu Lobodice, který je aquiferového typu. Pro vykrytí špiček ve spotřebě zemního plynu v průmyslových centrech Středočeského kraje a hlavního města Prahy je využíván zásobník plynu Háje, kde je pro uskladnění plynu již více než 16 let vyžívána uměle vytvořená podzemní kaverna. RWE Gas Storage se při provozování podzemních zásobníků plynu zaměřuje v rozsahu poskytovaných služeb na efektivitu, spolehlivost, dostupnost a flexibilitu při zajištění vysoké úrovně bezpečnosti práce a provozu. Za tímto účelem pokračovala Společnost také v roce 2014 v podzemních opravách sond a instalaci podpovrchových bezpečnostních ventilů. Na provozech v Dolních Dunajovicích, Lobodicích, Štramberku, Třanovicích a Tvrdonicích bylo provedeno celkem 27 podzemních oprav sond prostřednictvím klasických vrtných souprav. Sondy, na kterých byla provedena podzemní oprava, splňují legislativní požadavky, které vycházejí z evropských norem EN 1918 stanovujících pravidla pro zajištění bezpečnosti sond na podzemních zásobnících plynu. Na všech provozech probíhá zvyšování efektivity provozu podzemních zásobníků plynu a optimalizace provozních nákladů.

11 3.4 Společenská odpovědnost Grantový program Společnost přispívá v rámci Grantového programu již sedmým rokem k rozvoji obcí a občanské společnosti v regionech, kde působí. Společnost se tak aktivně hlásí k myšlence společenské odpovědnosti firem. V roce 2014 přijala společnost celkem 54 žádostí o finanční příspěvek, z nichž bylo ve dvou kolech vybráno 20 projektů, jimž byla přidělena finanční podpora v celkové výši téměř 3 milionů Kč. Mezi vybranými projekty byly: výstavba a rekonstrukce dětských, školních a sportovních hřišť v obcích Dolní Dunajovice, Tovačov, Rybí, Horní Věstonice, Kopřivnice, Štramberk, Konětopy a Háje, rekonstrukce a modernizace základních a mateřských škol v obcích Mikulov, Hrušky a Dolní Věstonice, centrum pro seniory v Třanovicích, stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Vsetíně, naučné stezky v Závišicích, kulturní akce. V roce 2015 bude Společnost v Grantovém programu pokračovat. 3.5 Lidské zdroje Počet zaměstnanců 11 V roce 2014 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 214. rok počet zaměstnanců

12 Kvalifikační struktura zaměstnanců Stabilní kvalifikační struktura zaměstnanců přispívá k naplňování strategie Společnosti. 12 Mzdy Vývoj mezd v roce 2014 byl v souladu se záměry vedení v oblasti řízení lidských zdrojů. Byly dodrženy všechny zásady odměňování a růstu mezd dle Kolektivní smlouvy skupiny RWE. Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců V roce 2014 vynaložila Společnost 1,26 % mzdových nákladů na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Průměrné roční výdaje na jednoho zaměstnance činily Kč a celkem bylo realizováno 798 vzdělávacích akcí. V propracovaném systému vzdělávání je velká pozornost věnována prohlubování odborné kvalifikace, osobnostnímu růstu zaměstnanců i rozvoji manažerských kompetencí. Všestranný rozvoj je zajišťován nejen odbornými semináři a kurzy šitými na míru, ale také předáváním zkušeností mezi zaměstnanci formou mentoringu či koučinku a účastí na lokálních i mezinárodních projektech. Sociální politika Pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody pro zaměstnance garantuje Kolektivní smlouva sjednaná v rámci celé skupiny RWE v ČR na roky 2014 a Společnost v rámci zaměstnaneckého benefitního programu poskytuje všem zaměstnancům roční příspěvek výši Kč za rok. Každoročně také Společnost podporuje sportovní, kulturní a další společné aktivity zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

13 3.6 Ochrana zdraví při práci, požární ochrana, bezpečnost a ochrana životního prostředí Problematika ochrany zdraví, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany životního prostředí (HSSE) je jednou z nejvyšších priorit a ve Společnosti jí byla v roce 2014 věnována vysoká pozornost. Hlavním cílem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a dodavatelů, životního prostředí a chránit majetek a dobré jméno Společnosti. Systém řízení v oblasti HSSE zajišťuje soulad s legislativními požadavky, koncernovou politikou a uznávanými mezinárodními standardy. Na poli HSSE Společnost aktivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, odbornými institucemi a podílí se na sdílení nejlepší praxe s dalšími plynárenskými a hornickými společnostmi a organizacemi. Společnost se aktivně zapojila do procesu připomínkování připravovaných legislativních změn v této oblasti. V rámci tohoto procesu Společnost například uspořádala společně s dalšími provozovateli podzemních zásobníků plynu a pod hlavičkou Českého plynárenského svazu pracovní workshop pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí ČR, Českého báňského úřadu a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí RWE Gas Storage, s.r.o. jako provozovatel podzemních zásobníků plynu si je vědoma negativních dopadů své činnosti na životní prostředí a svých závazků ke zlepšování životního prostředí plynoucích z Politiky ochrany životního prostředí RWE ČR. K jejich zmírnění realizovala v roce 2014 pilotní fázi projektu Živé ostrovy v RWE Gas Storage na podzemních zásobnících ve Tvrdonicích a Dolních Dunajovicích a to ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Informace o projektu Živé ostrovy v RWE Gas Storage lze nalézt na internetových stránkách Společnosti. Všechny stanovené cíle a zákonné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, které vyplývají z platné legislativy, byly naplněny díky zavedení systému environmentálního managementu ISO a díky odpovědnému přístupu zaměstnanců, kteří odpovídají za oblast ochrany životního prostředí, ale i všech ostatních zaměstnanců Společnosti. Díky tomu nedošlo v průběhu loňského roku na provozech Společnosti k žádné ekologické havárii. 13 Využívání softwarové aplikace EkoNess umožňuje Společnosti zaručit plnění zákonných povinností v ochraně životního prostředí včetně legislativních výstupů a hlášení. Společnost provozuje dva podzemní zásobníky s povolením vypouštět CO 2. Objem vypuštěného CO 2 je pravidelně ověřován nezávislou akreditovanou organizací. V běžném provozu podzemních zásobníků plynu Společnost snižovala produkci ostatních odpadů a zvyšovala podíl recyklace. Společnost neeviduje žádnou starou ekologickou zátěž. Ve spolupráci s Českým svazem včelařů byl opět realizován projekt na zvýšení biodiverzity v zemědělské krajině jižní Moravy výsadbou původních druhů ovocných stromů. Projekt byl financován z programu RWE Companius. Všechna důležitá data z oblasti ochrany životního prostředí společnosti jsou veřejnosti dostupná prostřednictvím internetových stránek Společnosti a také v rámci Integrovaného registru znečišťování. Ochrana zdraví při práci, požární ochrana, bezpečnost a zajištění kontinuity podnikání Společnost se při zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví snaží v maximální míře aktivně zapojovat všechny své dodavatele. Lze konstatovat, že vynaložené úsilí se pozitivně promítá do úrovně bezpečnosti při prováděných činnostech. Za rok 2014 byl na pracovištích Společnosti zaznamenán jeden případ pracovního úrazu, který měl za následek pracovní neschopnost. Od vzniku Společnosti nebyl indikován žádný případ nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.

14 V oblasti požární ochrany nebyla zaznamenána žádná situace, která by vedla k ohrožení osob a majetku požárem. Společnost i nadále prohlubovala vzájemnou spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky na základně Smlouvy o vzájemné technické pomoci. Velkou pozornost věnovala Společnost i oblasti přípravy na likvidaci mimořádných a havarijních situací. Na základě spolupráce se zahraničními partnery došlo k doplnění havarijní dokumentace a postupů při likvidacích havárií. Společnost prostřednictvím simulovaných krizových a havarijních stavů ověřovala stávající plány a postupy zaměstnanců Společnosti, báňských záchranářů a jednotek integrovaného záchranného systému při řešení těchto stavů. Pozornost byla rovněž věnována i teoretické a praktické přípravě a vzájemné spolupráci mezi báňskými záchranáři a jednotkami integrovaného záchranného systému, která vyvrcholila společným cvičením báňských záchranářů na cvičném polygonu v Lozornu, ve Slovenské republice. 3.7 Následné události Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na informace uvedené v této výroční zprávě. 3.8 Výhled Úsporná opatření 14 Střednědobý výhled v oblasti výnosů zůstává spíše negativní, když ceny za uskladnění se již od roku 2013 drží na velmi nízké úrovni v celé Evropě a celková situace na trhu s energiemi je i nadále nepříznivá. V průběhu roku 2015 bude Společnost nadále pokračovat v hledání úspor a zvyšování efektivity.

15 4 FINANČNÍ ČÁST 4.1 Účetní závěrka ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a B AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Poskytnuté zálohy na zásoby C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

16 ROZVAHA - pokračování (v celých tisících Kč) Označení PASIVA a B PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Rezervní fond A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRATY (v celých tisících Kč) Označení TEXT Skutečnost v účetním období a B 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 35 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 35 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v jednotkách pod podstatným vlivem IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 8 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 10 0 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 2 0 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním

18 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za rok končící 31. prosince 2014 (tis. Kč) Základní Rezervní fond Nerozdělený zisk Celkem Kapitál Zůstatek k 1. lednu Příděl do rezervního fondu Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Příděl do rezervního fondu Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci

19 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za rok končící 31. prosince 2014 (tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv 0-20 A.1.4 Vyúčtované výnosové úroky A.1.5 Úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 55 B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu vlastního kapitálu: C.1.1 Vyplacené podíly na zisku C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku Položka ostatní nepeněžní operace obsahuje spotřebu plynové podušky popsanou v Poznámce 4. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv byly sníženy o přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku, viz Poznámka 8.

20 4.2 Příloha k účetní závěrce Rok končící 31. prosince Všeobecné informace 1.1. Základní informace o Společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. května 2007 a její sídlo je v Praze 9, Prosecká 855/68, Česká republika. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je uskladňování plynu. Identifikační číslo Společnosti je Jednatelé k 31. prosinci 2014: Jméno Funkce Den vzniku funkce Andreas Frohwein Předseda jednatelů 24. července 2014 (jednatelem od 19. května 2007) Ing. Lubor Veleba Jednatel 1. května 2007 Jednatelé k 31. prosinci 2013: 20 Jméno Funkce Den vden vzniku funkce Andreas Frohwein Jednatel 19. května 2007 Ing. Lubor Veleba Jednatel 1. května 2007 Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti změnil s účinností od 1. února 2014 zakladatelskou listinu Společnosti tak, že zrušil ustanovení o dozorčí radě. Tím zanikly i funkce všech členů dozorčí rady. Dne 24. července 2014 byl pan Andreas Frohwein zvolen jednateli předsedou jednatelů s účinností od téhož dne. Společnost je členěna následujícím způsobem: Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti je členěna do dvou divizí s následujícími názvy: Strategic Asset Management a Sales, Finance / Services. Tyto divize jsou řízeny příslušnými jednateli. Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 8. července Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách, kromě případů uvedených v poznámkách níže.

21 2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku přesahující 40 tis. Kč je aktivováno. Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů. Výdaje na vývoj, jehož výsledky jsou určeny k obchodování, jsou aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických užitků, je-li nižší. Výdaje na vývoj jsou aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických užitků, je-li nižší. Všechny ostatní výdaje na vývoj jsou účtovány do nákladů průběžně při jejich vzniku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem (pokud není ve smlouvě nebo licenčním ujednáním uvedeno kratší, resp. delší období): Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Předpokládaná doba životnosti 3-5 let 1-6 let 5-6 let Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. 21 Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Společnost eviduje emisní povolenky v rámci ostatního dlouhodobého nehmotného majetku. Emisní povolenky přidělené Národním alokačním plánem jsou zaúčtovány na účet ostatního dlouhodobého nehmotného majetku proti účtové skupině zúčtování daní a dotací, k datu jejich připsání na účet v registru emisních povolenek v České republice. Přidělené emisní povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou. Závazek z emisních povolenek je rozpouštěn do Ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady. Účtování spotřeby emisních povolenek k rozvahovému dni je prováděno na základě odborného odhadu skutečných emisí CO 2 za dané období proti účtům ostatních provozních nákladů. Pro účtování úbytků emisních povolenek používá Společnost metodu FIFO. O prodeji emisních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů ve výši prodejní ceny. V případě nedostatku emisních povolenek ke konci období je tvořena rezerva na očekávanou spotřebu v následujícím roce. Pokud zůstatková hodnota emisních povolenek k rozvahovému dni přesahuje jejich odhadovanou zpětně získatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena opravná položka Dlouhodobý hmotný majetek Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Majetek získaný formou daru je vykázán v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku.

22 Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý hmotný majetek Budovy a stavby Stroje a zařízení, inventář Motorová vozidla Předpokládaná doba životnosti let 3 15 let 3 8 let Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je vyšší než 10 tis. Kč a nižší než 40 tis. Kč za položku, je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 tis. Kč za rok je aktivováno Dotace 22 Společnost účtuje o dotacích jako o ostatních závazcích v okamžiku jejich přijetí, popř. v okamžiku, kdy je naprosto nezpochybnitelné, že dotace bude přijata, např. při přijetí dokumentu o schválení platby dotace. Přijaté dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku jsou v přehledu o peněžních tocích vykázány jako snížení výdajů spojených s nabytím stálých aktiv Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami Peníze a peněžní ekvivalenty Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. V rámci skupiny Společnost využívá tzv. Cash-pooling. Pohledávka resp. závazek, vzniklá (ý) z titulu Cash-poolingu, který má charakter peněz a peněžních ekvivalentů, je vykazován (a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty, pokud je splatná (ý) do tří měsíců po skončení účetního období.

23 2.7. Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány fixním kursem určeným Společností vždy k 1. dni měsíce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně, a tudíž tyto položky majetku přepočítává devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni Finanční deriváty Finanční deriváty zahrnující měnové obchody jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná. Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou vykázány jako výnosy či náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Účtování nákladů a výnosů Společnost vykazuje jako vlastní výkony tržby za pronájem uskladňovací kapacity. Ve výkonové spotřebě vykazuje především náklady na zajištění provozu a údržby uskladňovací kapacity. Tržby jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty Rezervy Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Společnost dále vytváří rezervu na sanace půdy, která je tvořena za účelem pokrytí budoucích výdajů souvisejících se zahlazením následků provozní činnosti v souladu s horním zákonem. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka Zaměstnanecké požitky K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů a příspěvek na kapitálové životní pojištění. Příspěvek na penzijní a životní pojištění je účtován do nákladů. Na odměny a bonusy zaměstnancům a na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

24 2.13. Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou, dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtují na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let, pokud jsou významné Následné události 24 Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech Srovnatelné údaje V rozvaze k 31. prosinci 2014 jsou eliminovány neuhrazené faktury vystavené za služby s plněním v následujícím finančním roce. Z důvodu srovnatelnosti údajů byly v rozvaze k 31. prosinci 2013 také eliminovány faktury stejného charakteru. Dopadem této úpravy je vyloučení faktur ve výši tis. Kč z řádků Pohledávky z obchodních vztahů a Výnosy příštích období k 31. prosinci 2013.

25 3. Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč) 1. ledna 2014 Přírůstky Přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2014 Pořizovací cena Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený majetek Emisní povolenky Celkem Oprávky Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Celkem Zůstatková hodnota (tis. Kč) 1. ledna 2013 Přírůstky Přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2013 Pořizovací cena Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Nedokončený majetek Emisní povolenky Celkem Oprávky Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Celkem Zůstatková hodnota Společnost nakoupila v roce ks emisních povolenek v celkové výši 308 tis. CZK (v roce 2013 nenakupovala žádné emisní povolenky).

26 4. Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč) 1. ledna 2014 Přírůstky Přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2014 Pořizovací cena Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený majetek Poskytnuté zálohy Celkem Oprávky Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Celkem Zůstatková hodnota (tis. Kč) 1. ledna 2013 Přírůstky Přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2013 Pořizovací cena Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený majetek Poskytnuté zálohy Celkem Oprávky Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Celkem Zůstatková hodnota Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku tvoří zejména investice do zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu podzemních zásobníků plynu, především pokračující instalace bezpečnostních systémů sond na všech lokalitách. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku zahrnuje ponížení pořizovací ceny majetku o dotaci v rámci Evropského energetického programu pro hospodářské oživení ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč) a dále spotřebu plynové podušky na pokrytí technických ztrát v zůstatkové hodnotě tis. Kč (2013: tis. Kč).

27 5. Pohledávky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti po splatnosti Pohledávky z obchodních vztahů celkem Ostatní pohledávky - do splatnosti Ostatní pohledávky celkem Krátkodobé poskytnuté zálohy Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek Dlouhodobé pohledávky celkem 0 0 Zůstatková hodnota pohledávek celkem Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Ostatní pohledávky k 31. prosinci 2014 zahrnují především pohledávky z Cash-poolingu vůči společnosti RWE Česká republika a.s. (viz poznámka 13 Transakce se spřízněnými stranami) ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč). Opravná položka k pohledávkám byla k 31. prosinci 2014 a k 31. prosinci 2013 nulová. 6. Vlastní kapitál Společnost je plně vlastněna společností RWE Česká republika a.s., zapsanou v České republice, a mateřská společnost celé skupiny je společnost RWE Aktiengesellschaft, zapsaná ve Spolkové republice Německo. 27 Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámka 1). Zakladatelská listina Společnosti umožňuje nevytvářet povinně rezervní fond. Dne 24. března 2014 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a rozhodl o rozdělení zisku za rok 2013 ve výši tis. Kč. 7. Rezervy (tis. Kč) Zákonné Daň z příjmů snížená o zálohy Ostatní Celkem Počáteční zůstatek k 1. lednu Tvorba rezerv Zrušení rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci Tvorba rezerv Zrušení rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 10 Daň z příjmů. Společnost vytvořila k 31. prosinci 2014 zákonnou rezervu na sanace a rekultivace ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč) za účelem pokrytí budoucích výdajů souvisejících s likvidací následků provozní činnosti v souladu s důlním zákonem.

28 Dále pak Společnost tvořila rezervy na zaměstnanecké požitky ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč), a rezervu na výměnu bezpečnostních ventilů ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč). Zálohy na daň z příjmu ve výši tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2014 (k 31. prosinci 2013: tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši tis. Kč vytvořené k 31. prosinci 2014 (k 31. prosinci 2013: tis. Kč). 8. Závazky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Závazky z obchodních vztahů: - do splatnosti Závazky z obchodních vztahů celkem Ostatní závazky: - do splatnosti Ostatní závazky celkem Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem Závazky z obchodních vztahů Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem. Společnost nevykazuje závazky se splatností delší než 5 let. 28 Krátkodobé a dlouhodobé závazky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2014 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč) představují především závazky z pořízení dlouhodobého hmotného majetku a služeb související s investicemi do zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu podzemních zásobníků plynu. Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2014 a k 31. prosinci 2013 představují nevyfakturované provozní náklady. Ostatní závazky obsahují zejména závazek z titulu přijaté platby dotace v rámci Evropského energetického programu pro hospodářské oživení ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč) na rozšíření skladovací kapacity zásobníků plynu Tvrdonice a Třanovice. Společnost nemá k 31. prosinci 2014 a 2013 žádné závazky po splatnosti. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné ostatní závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. K datu sestavení účetní závěrky Společnost evidovala na účtu zúčtování daní a dotací zůstatek ve výši Kč, který představuje emisní povolenky nespotřebované k tomuto datu (k 31. prosinci 2013: 0 Kč).

29 9. Finanční deriváty Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik Společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. K 31. prosinci 2014 a k 31. prosinci 2013 společnost neměla deriváty určené k obchodování. Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Zisky z forwardových nástrojů Ztráty z forwardových nástrojů Celkem Daň z příjmů Daňový náklad zahrnuje: (tis. Kč) Splatnou daň (19 %) Odloženou daň Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání Celkem daňový náklad Splatná daň byla vypočítána následovně: 29 (tis. Kč) Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodčitatelné náklady Dary Daňový základ Slevy na dani Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 % Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2014 a následující). Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Odložený daňový závazek z titulu: Rozdíl účetní a daňové zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku Odložený daňový závazek celkem Odložená daňová pohledávka z titulu: Ostatních rezerv Opravných položek Odložená daňová pohledávka celkem Čistý odložený daňový závazek

30 11. Tržby Tržby a výnosy z provozní činnosti: (tis. Kč) Prodej uskladňovací kapacity - tuzemsko Jiné Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 55 Ostatní Výnosy z provozní činnosti celkem Zaměstnanci Počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci 0 1 Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení 6 6 Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců Počet zaměstnanců celkem V letech 2014 a 2013 nebyl žádný zaměstnanec Společnosti členem dozorčí rady. Ve vedení Společnosti jsou 2 jednatelé, kteří nejsou zaměstnanci Společnosti. 30 Vedení Společnosti zahrnuje jednatele, ostatní ředitele a vedoucí zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni. (tis. Kč) Vedení Ostatní Celkem 2014 Mzdové náklady a odměny Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Odměny členům orgánů Společnosti Osobní náklady celkem Mzdové náklady a odměny Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Odměny členům orgánů Společnosti Osobní náklady celkem Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 13 Transakce se spřízněnými stranami.

31 13. Transakce se spřízněnými stranami Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami: (tis. Kč) Náklady/Nákup: NET4GAS, s.r.o. (služby, plyn, majetek) RWE IT Czech s.r.o. (služby, majetek) RWE Energo, s.r.o. (služby, majetek) RWE Aktiengesellschaft (finanční majetek) RWE Energie, s.r.o. (elektřina) RWE Česká republika a.s. (služby) Ostatní společnosti skupiny RWE Nákup celkem Prodej společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s.: Uskladňovací kapacita Ostatní prodej (majetek, úroky) Prodej celkem Výnosy/Ostatní prodeje: NET4GAS, s.r.o. (služby, majetek) RWE Aktiengesellschaft (finanční majetek) RWE Gasspeicher GmbH (služby) Regionální distribuční společnosti RWE Česká republika a.s Ostatní prodeje celkem Společnost NET4GAS, s.r.o. byla k 31. červenci 2013 odprodána ze skupiny RWE a přestala tak být spřízněnou stranou Společnosti. Všechny transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Pohledávky z obchodního styku: RWE Supply & Trading CZ, a.s Ostatní společnosti skupiny RWE Pohledávky z obchodního styku celkem Poskytnuté zálohy: RWE Energie, s.r.o RWE Česká republika a.s Poskytnuté zálohy celkem Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení: RWE Supply & Trading CZ, a.s store-x storage capacity exchange GmbH RWE Česká republika a.s Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení celkem:

32 Pohledávky z Cash-poolingu: RWE Česká republika a.s Pohledávky celkem Závazky z obchodních vztahů: RWE Energo, s.r.o RWE Česká republika a.s Ostatní společnosti skupiny RWE Závazky z obchodního styku celkem Nevyfakturované dodávky pasivní / časové rozlišení: RWE Supply & Trading CZ, a.s Ostatní společnosti skupiny RWE Nevyfakturované dodávky pasivní / časové rozlišení celkem Závazky a časové rozlišení celkem Pohledávky a závazky z Cash-poolingu jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Členům vedení Společnosti jsou k dispozici služební vozidla s pořizovací hodnotou v celkové výši tis. Kč (2013: tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti v roce 2014 činila celkem 15 tis. Kč (2013: 180 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů. 32 Zahraničním členům statutárních orgánů bylo hrazeno nájemné služebních bytů, které v roce 2014 činilo 290 tis. Kč (2013: 436 tis. Kč). Vedoucím zaměstnancům byl vytvořen podílový opční program, na který byla k 31. prosinci 2014 vytvořena rezerva ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 793 tis. Kč). Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu let 2014 a 2013 společníkovi, členům statutárních a dozorčích orgánů a vedoucím zaměstnancům poskytnuto žádné další plnění v peněžní nebo v naturální formě. 14. Odměna auditorské společnosti Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti. 15. Smluvní závazky Smluvní investiční závazky Společnosti činily k 31. prosinci tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč). 16. Potenciální závazky Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2014 a 2013.

33 17. Přehled o peněžních tocích Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Pokladní hotovost a peníze na cestě 8 0 Účty v bankách Vázané prostředky na bankovním účtu Pohledávka z Cash-poolingu Peníze a peněžní ekvivalenty celkem Následné události Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci února 2015 Andreas Frohwein předseda jednatelů, CEO Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO 33

34 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 5.1 Zpráva auditora k účetní závěrce 34

35 5.2 Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Společnosti 35

36 36 Výroční zpráva 2014

37 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2014 Jednatelé společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. vypracovali v souladu s 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami za účetní období roku 2014, pokud jsou tyto osoby Společnosti známy. Zpráva je přílohou výroční zprávy Společnosti za rok Akcionáři Společnosti mají právo se seznámit se zprávou o vztazích ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou. 1. Struktura vztahů Společnost je součástí koncernu RWE. Ve smyslu ustanovení 79 zákona o obchodních korporacích je Společnost podrobena jednotnému řízení spočívajícím v koordinaci a koncepčním řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu, přičemž tímto je sledován účel dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu. Příslušnost Společnosti ke koncernu RWE je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. a) Ovládající osoby v koncernu RWE V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: a) přímo - RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10 - Strašnice, PSČ , IČ , která byla jediným společníkem Společnosti b) nepřímo - RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK 's-hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Česká Republika a.s. a - RWE Aktiengesellschaft (dále jen RWE AG ), se sídlem Opernplatz 1, Essen, Spolková republika Německo, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International N.V. 37 Jednatelům není známo, že by Společnost měla další ovládající osoby. b) Další ovládané osoby v koncernu RWE Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení těchto osob a ostatních informací jednatelům dostupných vyhotovili jednatelé Společnosti tuto zprávu. Schéma vztahů mezi ovládajícími a ovládanými osobami k 31. prosinci 2014, tj. k poslednímu dni účetního období, je uvedeno v příloze č. 1 této zprávy. c) Úloha ovládané osoby Společnost se v rámci koncernu RWE zabývá provozem šesti podzemních zásobníků plynu v České republice. Hlavním předmětem činnosti Společnosti je uskladňování plynu. d) Způsob a prostředky ovládání Ovládaná osoba byla ovládající osobou řízena prostřednictvím valné hromady, jejíž pravomoci vykonávala řídící osoba jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ovládané osoby.

38 2. Přehled jednání V posledním účetním období učinila Společnost na popud nebo v zájmu propojených osob ve smyslu odst. 1. této zprávy následující právní jednání, jež se týkalo majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu Společnosti k zjištěného podle poslední účetní závěrky: výplata podílu na zisku. 3. Přehled vzájemných smluv V posledním účetním období, nebo alespoň v jeho části, existovaly mezi Společností a propojenými osobami ve smyslu odst. 1. této zprávy smluvní vztahy vzniklé na základě smluv uvedených v příloze č Posouzení újmy a jejího vyrovnání Společnosti v předmětném účetním období nevznikla žádná újma z jednání popsaných v této zprávě. 5. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi koncernovými osobami Společnost i v posledním účetním období těžila z výhod pramenících z její účasti v koncernu RWE. V prvé řadě je na místě zmínit to, že Společnost má přístup, vzhledem k zaměření jiných společností v koncernu, k rozličným know-how takřka ve všech oblastech její činnosti, kdy tato know-how jsou obstarávána pro celý koncern a tudíž náklady Společnosti spojené s přístupem k takovým know-how jsou výrazně nižší oproti těm, které by Společnost musela vynaložit, pokud by si přístup k takovým know-how obstarávala samostatně. Mezi takové oblasti patří například lidské zdroje, PR, controlling, facility management a projektové řízení. 38 Dále, Společnost využívá výhod při centrálním koncernovém nákupu IT technologií, jak hardware, tak i software, jakož i přístupu ke koncernovým řešením v této oblasti vyvíjeným na míru pro koncern, která ve svém důsledku přináší společnosti významné úspory nákladů. V neposlední řadě pak Společnost využívá výhod centralizace obslužných činností jako nákupu, služeb call centra, správy majetku a vozového parku apod. Takovéto koncernové obstarávání přináší významné úspory nákladu, ale též i lepší příležitosti na trhu. Významnou oblastí, kde Společnost využívá výhod plynoucích z jejího členství v koncernu je oblast financování, kde koncernové financování zajišťuje nesrovnatelně lepší stabilitu poskytování finančních prostředků. Společnosti nejsou známy žádné nevýhody plynoucí z účasti v koncernu. Společnost neidentifikovala žádná rizika plynoucí ze vztahů mezi osobami v rámci koncernu. 6. Důvěrnost informací V této zprávě nejsou uváděny údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti.

39 7. Závěr Tato zpráva byla jednateli Společnosti schválena dne 10. března 2015 V Praze dne 10. března 2015 Andreas Frohwein Předseda jednatelů, CEO Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO Příloha č. 1: Schéma vztahů mezi propojenými osobami k Příloha č. 2: Přehled vzájemných smluv mezi Společností a propojenými osobami platných v posledním účetním období 39

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

RWE Česká republika. Obsah

RWE Česká republika. Obsah RWE Česká republika Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 1 2 3 4 Úvodní slovo předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti Údaje o Společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti

Více

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA FAIR CREDIT INTERNATIONAL, SE VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva 4 Profil společnosti 5 Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É,

IDENTIFIKAČNÍ A KO N TA K T N Í Ú DA J E PROFIL SPOLEČNOSTI DÁ M Y A PÁ N OV É, F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 4 F A I R C R E D I T I N T E R N A T I O N A L, S E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O B S A H 3 OBSAH Úvodní slovo generálního

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2013: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 2 Profil společnosti 3 Významné události v roce 2013 4 Klíčové údaje 6 Obchodování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů

Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA. O společnosti. Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva. Přehled hlavních ekonomických ukazatelů výroční zpráva 2013 Obsah O společnosti 4 Zpráva generálního ředitele a předsedy představenstva 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 6 Zpráva managementu Obchod Nákup Výroba Investice Výzkum a vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. OBSAH I. VYBRANÉ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...4 2. PŘEDSTAVENSTVO a DOZORČÍ

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS)

Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) Výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele konsolidovaného celku (dle IFRS) 2007 Tržby () 6 789 EBITDA () 611 Provozní zisk () 441 Zisk před zdaněním () 402 Zisk po zdanění () 389 Investice () 595 Počet zaměstnanců

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

2011: Výroční zpráva

2011: Výroční zpráva 2011: Výroční zpráva Obsah Profil společnosti 2 Organizační struktura společnosti 2 Významné události v roce 2011 3 Klíčové údaje 4 Úvodní slovo generálního sekretáře 5 Obchodování 6 Informační a obchodní

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více