VÝROČNÍ ZPRÁVA RWE Gas Storage, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. RWE Gas Storage, s.r.o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 RWE Gas Storage, s.r.o.

2 VYBRANÉ UKAZATELE Tržby celkem (mil. Kč) EBITDA (mil. Kč) Provozní zisk (mil. Kč) Zisk před zdaněním (mil. Kč) Zisk po zdanění (mil. Kč) 874 Investice (mil. Kč) 312 Zaměstnanci (průměrný přepočtený stav) 214 Termínem Společnost nebo RWE Gas Storage se v textu zkracuje název RWE Gas Storage, s.r.o POUŽITÉ ZKRATKY 2 a.s. AG BCM BOZP EU GGPSSO HAZOP HR PO PZP SPD akciová společnost Aktiengesellschaft (akciová společnost) Business Continuity Management (Řízení kontinuity podnikání) bezpečnost a ochrana zdraví při práci Evropská unie Guidelines for Good Third Party Access Practice for Storage System Operators (Pokyny provozovatelům skladovacích zařízení týkající se osvědčených postupů při zajištění přístupu třetích stran) Hazard and Operability Study (bezpečnostní studie) Human Resources (lidské zdroje) požární ochrana podzemní zásobník plynu státní požární dozor

3 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI 4 2 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje Údaje o statutárních orgánech Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 7 3 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Prodej kapacity Podzemní zásobníky Společenská odpovědnost Lidské zdroje Ochrana zdraví při práci, požární ochrana, bezpečnost a ochrana životního prostředí Následné události Výhled 14 4 FINANČNÍ ČÁST Účetní závěrka Příloha k účetní závěrce 20 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Zpráva auditora k účetní závěrce Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Společnosti 35 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU

4 1 ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELŮ SPOLEČNOSTI Vážené dámy, vážení pánové, rok 2014 byl pro RWE Gas Storage velkou výzvou kvůli pokračující nepříznivé situaci na trhu s flexibilitou dodávek plynu i energiemi obecně v Evropě a ve světě. Navzdory této obtížné situaci na trhu a v silné konkurenci ze strany ostatních provozovatelů zásobníků plynu v regionu jsme zaznamenali řadu úspěchů. V loňském roce jsme prodali veškerou skladovací kapacitu a z velké části jsme již dokázali prodat kapacitu i na nadcházející skladovací rok. V roce 2014 jsme poskytovali služby celkem 30 zákazníkům, uskutečnili 15 aukcí skladovací kapacity a rozšířili nabídku krátkodobých produktů. Nadále se usilovně snažíme o snižování provozních nákladů, abychom byli ještě konkurenceschopnějšími a dali tak naší firmě větší jistotu do budoucnosti. Pokračovali jsme i v investicích do obnovy a rozvoje nadzemní i podzemní technologie našich zásobníků. Na PZP Lobodice byla dokončena instalace nového kompresoru, který zlepší vtláčecí výkon. Na PZP Dolní Dunajovice byly rozšířeny haly měření na sběrných střediscích. Jako součást strategie zvyšování bezpečnosti provozu byly instalovány hraniční armatury na PZP Štramberk. Na PZP Tvrdonice byly nově napojeny těžebně-vtláčecí sondy. Na PZP Háje byla úspěšně dokončena modernizace kompresorů. Celkem bylo opraveno 27 sond napříč všemi lokalitami Na PZP Tvrdonice jsme zahájili provoz zbrusu nové akreditované laboratoře, která provádí komplexní analýzu zemního plynu pro interní i externí zákazníky. 4 RWE Gas Storage byla i v roce 2014 aktivním členem sdružení evropských provozovatelů podzemních zásobníků plynu Gas Storage Europe a přispěla svým dílem k evropské debatě. Děkujeme našim zákazníkům za důvěru, kterou nám v roce 2014 věnovali. Poděkovat chceme i všem zaměstnancům RWE Gas Storage a obchodním partnerům za každodenního pracovního nasazení a zodpovědný přístup k našim podnikatelským činnostem. Andreas Frohwein předseda jednatelů, CEO Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO

5 2 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 2.1 Základní údaje Obchodní firma: RWE Gas Storage, s.r.o. Sídlo: Prosecká 855/68, Praha, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: společnost s ručením omezeným Založení a vznik Společnosti Společnost RWE Gas Storage, s.r.o., vznikla vyčleněním ze společnosti RWE Transgas, a.s., a byla zapsána do obchodního rejstříku 1. května Profil Společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. je největším provozovatelem podzemních zásobníků plynu v České republice se současným provozním objemem téměř 2,7 mld. m 3. Společnost svým zákazníkům poskytuje služby spojené s uskladněním plynu v podzemních zásobnících. Organizační složky Společnosti v zahraničí Společnost nemá žádné organizační složky v tuzemsku ani v zahraničí. 5

6 2.2 Údaje o statutárních orgánech Jednatelé Společnosti k 31. prosinci 2014 Andreas Frohwein předseda jednatelů, CEO Datum narození: 12. prosince 1966 Vzdělání: Universität Gesamthochschule Essen, Technische Hochschule Aachen Členství v orgánech jiných společností: jednatel RWE Gasspeicher GmbH Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO Datum narození: 7. května 1969 Vzdělání: Vysoké učení technické, Brno; Cass Business School, Londýn Členství v orgánech jiných společností: není členem Jiné podnikatelské činnosti: nevykonává 6

7 2.3 Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky Auditor a auditorská společnost odpovědná za ověření účetní závěrky RWE Gas Storage, s.r.o. za rok 2014 Auditorská firma: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Hvězdova 1734/2c Praha 4 - Nusle zapsaná v seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR pod osvědčením č Odpovědný auditor: Ing. Tomáš Bašta oprávnění č V Brně dne 10. března 2015 Osoba odpovědná za účetnictví Ing. Ivana Goldová Manažerka pro reporting a metodiku, RWE Group Business Services CZ, s.r.o. 7 Osoby odpovědné za výroční zprávu společnosti RWE Gas Storage, s.r.o., za rok 2014 Čestně prohlašujeme, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti nebyly opomenuty či zkresleny. Andreas Frohwein předseda jednatelů, CEO Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO

8 3 ZPRÁVA JEDNATELŮ O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU V ROCE Ekonomické výsledky Výnosy, náklady, zisk Společnost zaznamenala v kalendářním roce 2014 celkové provozní výnosy včetně tržeb z prodeje dlouhodobého majetku a ostatních provozních výnosů ve výši mil. Kč a celkové provozní náklady včetně daní a poplatků a ostatních provozních nákladů ve výši mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek Společnosti za rok 2014 tak činil mil. Kč. Oproti roku 2013 se provozní hospodářský výsledek snížil o 62 %. Finanční výsledek hospodaření skončil ziskem 5 mil. Kč a výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl výše mil. Kč. Po odečtení daně tak výsledek hospodaření za účetní období činil 874 mil. Kč. Struktura aktiv Ke dni 31. prosince 2014 činila celková aktiva Společnosti mil. Kč. Dlouhodobý majetek v hodnotě mil. Kč (z toho mil. Kč dlouhodobý hmotný majetek, 138 mil. Kč dlouhodobý nehmotný majetek a 3 mil. Kč dlouhodobý finanční majetek) představoval podíl na celkových aktivech přibližně 85 %. 8 Oběžná aktiva ve výši mil. Kč dosáhla podílu přibližně 15 % celkových aktiv a z 94 % je tvořily pohledávky. Struktura pasiv Vlastní kapitál Společnosti činil mil. Kč a tvořil přibližně 83 % celkových pasiv. Dlouhodobé závazky (odložený daňový závazek) a krátkodobé závazky se na cizích zdrojích podílely 57 %, respektive 14 %. Řízení rizik Řízení rizik ve Společnosti zastřešuje Výbor pro řízení rizik, jehož členy jsou zástupci managementu skupiny RWE v České republice. Společnost eviduje veškerá identifikovaná rizika v Katalogu rizik. Všechna rizika jsou dále zanesena do matice rizik, která umožňuje identifikovat nejzávažnější rizika z pohledu pravděpodobnosti jejich výskytu a rozsahu možné škody. Nejvýznamnější rizika pokrývá Společnost v závislosti na charakteru daného rizika prostřednictvím pojištění, zajišťovacích transakcí, stanovení limitů na rizikové pozice, tvorbou rezerv nebo prováděním nejrůznějších preventivních opatření. Společnost je vystavena především kreditnímu riziku a tržním rizikům, jež souvisí s prodejem skladovací kapacity. Aktivně jsou řízena také měnová, technická a provozní rizika. Veškeré deriváty přeceňuje Společnost k rozvahovému dni na reálnou hodnotu. Společnost neuplatňuje zajišťovací účetnictví. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost neprovádí výzkum a vývoj nových produktů.

9 Investice V průběhu roku 2014 realizovala Společnost investiční akce v rámci schváleného investičního plánu. Byl pořízen majetek v celkové hodnotě 312 mil. Kč. Těžištěm investiční činnosti byla v roce 2014 rekonstrukce hal měřicích tratí dvou sběrných středisek na PZP Dolní Dunajovice. Na rekonstruovaných střediscích byly dále instalovány nové vstupní armatury, které v případě nutnosti bezpečně uzavřou středisko od přípojek sond. Společnost provedla zapojení nových sond na PZP Tvrdonice, což přispěje výkonovým parametrům tohoto zásobníku. Na PZP Štramberk v rámci strategie zvyšování bezpečnosti provozu byly instalovány hraniční armatury zajišťující bezpečné oddělení provozu PZP od přepravní soustavy. Na tomto zásobníku byla rovněž dokončena rekonstrukce technologických domků provozních sond zahájená v roce Na PZP Háje byla úspěšně ukončena modernizace kompresorů a vybudování nadzemní technologie bezpečnostního systému sond V1-5. Napříč provozy se připravily a realizovaly projekty v souvislosti s obnovou technologické IT infrastruktury. V roce 2014 pokračovalo v souladu s plánem oprav průběžné vystrojování všech provozních sond podpovrchovými bezpečnostními ventily. Společnost instalovala do sond celkem 26 podpovrchových bezpečnostních ventilů. Financování investičních projektů 9 Všechny investice realizovala Společnost v tuzemsku a financovala je z vlastních zdrojů. Realizované investice byly v souladu s plánovaným provozem našeho virtuálního zásobníku a žádným způsobem neovlivnily poskytování služeb zákazníkům. 3.2 Prodej kapacity Poskytované služby, skladovací kapacita, ukladatelé RWE Gas Storage nabízela po celý rok 2014 své služby transparentním a nediskriminačním způsobem všem zájemcům o skladování z řad českých i zahraničních společností. Celkový počet zákazníků využívajících služby RWE Gas Storage vzrostl v průběhu roku na 30. V roce 2014 uskutečnila Společnost celkem 15 aukcí skladovací kapacity, ve kterých nabídla jak různé kombinace provozního objemu a těžební a vtláčecí kapacity, tak i samostatnou skladovací kapacitu a výkony, a to jak na pevné, tak i přerušitelné bázi. Již v průběhu letních měsíců nabídla skladovací kapacitu převyšující 250 mil. m 3 provozního objemu pro skladovací období 2015/16. V reakci na požadavky zákazníků rozšířila Společnost nabídku svých krátkodobých produktů, např. o možnost objednávání přerušitelné kapacity i v průběhu plynárenského dne. Zároveň RWE Gas Storage připravila novou verzi aukčního systému, která zákazníkům poskytne větší flexibilitu při nákupu skladovací kapacity a zjednodušila objednávání denních pevných výkonů. Z dalších služeb projevili ukladatelé zájem zejména o převod a přenos skladovací kapacity, dočasný provozní objem a možnost flexibilně měnit směr vtláčení a těžby. V rozšiřování nabídky svých služeb bude Společnost pokračovat i v roce 2015.

10 RWE Gas Storage transparentně publikovala na svých internetových stránkách celou řadu obchodních provozních údajů o jejích podzemních zásobnících a nabízela své služby plně v souladu s aktualizovanými pokyny GGPSSO (Pokyny provozovatelům skladovacích zařízení týkající se osvědčených postupů při zajištění přístupu třetích stran). Na rozdíl od většiny ostatních provozovatelů zásobníků plynu v Evropě zveřejňovala i veškeré skutečné aktuální i historické ceny svých produktů. Společnost se i nadále aktivně podílela na činnosti organizace Gas Storage Europe, která sdružuje provozovatele zásobníků plynu z celé Evropy. RWE Gas Storage v roce 2015 na svých stránkách zveřejnila tzv. GSE Transparency Template, který nabízí všechny důležité informace o poskytovaných službách potenciálním ukladatelům v jednoduchém standardním formátu, jež je výsledkem dohody mezi Gas Storage Europe a Rady evropských regulátorů v energetice (CEER). K 31. prosinci 2014 činila skladovací kapacita virtuálního zásobníku plynu Společnosti: Provozní objem (mil. m 3 ) Max. vtláčecí výkon (GWh/den) 314 Max. těžební výkon (GWh/den) 428 Výhled Dne 1. ledna 2015 vstoupí v platnost novelizovaná vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, která významným způsobem zjednodušuje pravidla aukcí a alokace skladovací kapacity. 10 V prvním čtvrtletí roku 2015 uspořádá Společnost další aukce skladovací kapacity pro nadcházející skladovací rok a představí první verzi své nové Zákaznické zóny. 3.3 Podzemní zásobníky Společnost RWE Gas Storage provozuje 6 podzemních zásobníků plynu: Dolní Dunajovice, Lobodice, Štramberk, Třanovice, Tvrdonice a Háje. Prvních pět z uvedených zásobníků se nachází v oblasti severní a jižní Moravy, kde se pro uskladnění plynu využívají přírodní geologické struktury, původně obsahující přirozené akumulace zemního plynu a ropy. Výjimku tvoří pouze podzemní zásobník plynu Lobodice, který je aquiferového typu. Pro vykrytí špiček ve spotřebě zemního plynu v průmyslových centrech Středočeského kraje a hlavního města Prahy je využíván zásobník plynu Háje, kde je pro uskladnění plynu již více než 16 let vyžívána uměle vytvořená podzemní kaverna. RWE Gas Storage se při provozování podzemních zásobníků plynu zaměřuje v rozsahu poskytovaných služeb na efektivitu, spolehlivost, dostupnost a flexibilitu při zajištění vysoké úrovně bezpečnosti práce a provozu. Za tímto účelem pokračovala Společnost také v roce 2014 v podzemních opravách sond a instalaci podpovrchových bezpečnostních ventilů. Na provozech v Dolních Dunajovicích, Lobodicích, Štramberku, Třanovicích a Tvrdonicích bylo provedeno celkem 27 podzemních oprav sond prostřednictvím klasických vrtných souprav. Sondy, na kterých byla provedena podzemní oprava, splňují legislativní požadavky, které vycházejí z evropských norem EN 1918 stanovujících pravidla pro zajištění bezpečnosti sond na podzemních zásobnících plynu. Na všech provozech probíhá zvyšování efektivity provozu podzemních zásobníků plynu a optimalizace provozních nákladů.

11 3.4 Společenská odpovědnost Grantový program Společnost přispívá v rámci Grantového programu již sedmým rokem k rozvoji obcí a občanské společnosti v regionech, kde působí. Společnost se tak aktivně hlásí k myšlence společenské odpovědnosti firem. V roce 2014 přijala společnost celkem 54 žádostí o finanční příspěvek, z nichž bylo ve dvou kolech vybráno 20 projektů, jimž byla přidělena finanční podpora v celkové výši téměř 3 milionů Kč. Mezi vybranými projekty byly: výstavba a rekonstrukce dětských, školních a sportovních hřišť v obcích Dolní Dunajovice, Tovačov, Rybí, Horní Věstonice, Kopřivnice, Štramberk, Konětopy a Háje, rekonstrukce a modernizace základních a mateřských škol v obcích Mikulov, Hrušky a Dolní Věstonice, centrum pro seniory v Třanovicích, stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve Vsetíně, naučné stezky v Závišicích, kulturní akce. V roce 2015 bude Společnost v Grantovém programu pokračovat. 3.5 Lidské zdroje Počet zaměstnanců 11 V roce 2014 byl ve Společnosti průměrný přepočtený stav zaměstnanců 214. rok počet zaměstnanců

12 Kvalifikační struktura zaměstnanců Stabilní kvalifikační struktura zaměstnanců přispívá k naplňování strategie Společnosti. 12 Mzdy Vývoj mezd v roce 2014 byl v souladu se záměry vedení v oblasti řízení lidských zdrojů. Byly dodrženy všechny zásady odměňování a růstu mezd dle Kolektivní smlouvy skupiny RWE. Odborná příprava a rozvoj zaměstnanců V roce 2014 vynaložila Společnost 1,26 % mzdových nákladů na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Průměrné roční výdaje na jednoho zaměstnance činily Kč a celkem bylo realizováno 798 vzdělávacích akcí. V propracovaném systému vzdělávání je velká pozornost věnována prohlubování odborné kvalifikace, osobnostnímu růstu zaměstnanců i rozvoji manažerských kompetencí. Všestranný rozvoj je zajišťován nejen odbornými semináři a kurzy šitými na míru, ale také předáváním zkušeností mezi zaměstnanci formou mentoringu či koučinku a účastí na lokálních i mezinárodních projektech. Sociální politika Pracovní podmínky a zaměstnanecké výhody pro zaměstnance garantuje Kolektivní smlouva sjednaná v rámci celé skupiny RWE v ČR na roky 2014 a Společnost v rámci zaměstnaneckého benefitního programu poskytuje všem zaměstnancům roční příspěvek výši Kč za rok. Každoročně také Společnost podporuje sportovní, kulturní a další společné aktivity zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

13 3.6 Ochrana zdraví při práci, požární ochrana, bezpečnost a ochrana životního prostředí Problematika ochrany zdraví, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany životního prostředí (HSSE) je jednou z nejvyšších priorit a ve Společnosti jí byla v roce 2014 věnována vysoká pozornost. Hlavním cílem je zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a dodavatelů, životního prostředí a chránit majetek a dobré jméno Společnosti. Systém řízení v oblasti HSSE zajišťuje soulad s legislativními požadavky, koncernovou politikou a uznávanými mezinárodními standardy. Na poli HSSE Společnost aktivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, odbornými institucemi a podílí se na sdílení nejlepší praxe s dalšími plynárenskými a hornickými společnostmi a organizacemi. Společnost se aktivně zapojila do procesu připomínkování připravovaných legislativních změn v této oblasti. V rámci tohoto procesu Společnost například uspořádala společně s dalšími provozovateli podzemních zásobníků plynu a pod hlavičkou Českého plynárenského svazu pracovní workshop pro zaměstnance Ministerstva životního prostředí ČR, Českého báňského úřadu a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Ochrana životního prostředí RWE Gas Storage, s.r.o. jako provozovatel podzemních zásobníků plynu si je vědoma negativních dopadů své činnosti na životní prostředí a svých závazků ke zlepšování životního prostředí plynoucích z Politiky ochrany životního prostředí RWE ČR. K jejich zmírnění realizovala v roce 2014 pilotní fázi projektu Živé ostrovy v RWE Gas Storage na podzemních zásobnících ve Tvrdonicích a Dolních Dunajovicích a to ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky. Informace o projektu Živé ostrovy v RWE Gas Storage lze nalézt na internetových stránkách Společnosti. Všechny stanovené cíle a zákonné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí, které vyplývají z platné legislativy, byly naplněny díky zavedení systému environmentálního managementu ISO a díky odpovědnému přístupu zaměstnanců, kteří odpovídají za oblast ochrany životního prostředí, ale i všech ostatních zaměstnanců Společnosti. Díky tomu nedošlo v průběhu loňského roku na provozech Společnosti k žádné ekologické havárii. 13 Využívání softwarové aplikace EkoNess umožňuje Společnosti zaručit plnění zákonných povinností v ochraně životního prostředí včetně legislativních výstupů a hlášení. Společnost provozuje dva podzemní zásobníky s povolením vypouštět CO 2. Objem vypuštěného CO 2 je pravidelně ověřován nezávislou akreditovanou organizací. V běžném provozu podzemních zásobníků plynu Společnost snižovala produkci ostatních odpadů a zvyšovala podíl recyklace. Společnost neeviduje žádnou starou ekologickou zátěž. Ve spolupráci s Českým svazem včelařů byl opět realizován projekt na zvýšení biodiverzity v zemědělské krajině jižní Moravy výsadbou původních druhů ovocných stromů. Projekt byl financován z programu RWE Companius. Všechna důležitá data z oblasti ochrany životního prostředí společnosti jsou veřejnosti dostupná prostřednictvím internetových stránek Společnosti a také v rámci Integrovaného registru znečišťování. Ochrana zdraví při práci, požární ochrana, bezpečnost a zajištění kontinuity podnikání Společnost se při zajišťování bezpečnosti práce a ochrany zdraví snaží v maximální míře aktivně zapojovat všechny své dodavatele. Lze konstatovat, že vynaložené úsilí se pozitivně promítá do úrovně bezpečnosti při prováděných činnostech. Za rok 2014 byl na pracovištích Společnosti zaznamenán jeden případ pracovního úrazu, který měl za následek pracovní neschopnost. Od vzniku Společnosti nebyl indikován žádný případ nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání.

14 V oblasti požární ochrany nebyla zaznamenána žádná situace, která by vedla k ohrožení osob a majetku požárem. Společnost i nadále prohlubovala vzájemnou spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky na základně Smlouvy o vzájemné technické pomoci. Velkou pozornost věnovala Společnost i oblasti přípravy na likvidaci mimořádných a havarijních situací. Na základě spolupráce se zahraničními partnery došlo k doplnění havarijní dokumentace a postupů při likvidacích havárií. Společnost prostřednictvím simulovaných krizových a havarijních stavů ověřovala stávající plány a postupy zaměstnanců Společnosti, báňských záchranářů a jednotek integrovaného záchranného systému při řešení těchto stavů. Pozornost byla rovněž věnována i teoretické a praktické přípravě a vzájemné spolupráci mezi báňskými záchranáři a jednotkami integrovaného záchranného systému, která vyvrcholila společným cvičením báňských záchranářů na cvičném polygonu v Lozornu, ve Slovenské republice. 3.7 Následné události Po rozvahovém dni nedošlo k žádným významným událostem, které by měly dopad na informace uvedené v této výroční zprávě. 3.8 Výhled Úsporná opatření 14 Střednědobý výhled v oblasti výnosů zůstává spíše negativní, když ceny za uskladnění se již od roku 2013 drží na velmi nízké úrovni v celé Evropě a celková situace na trhu s energiemi je i nadále nepříznivá. V průběhu roku 2015 bude Společnost nadále pokračovat v hledání úspor a zvyšování efektivity.

15 4 FINANČNÍ ČÁST 4.1 Účetní závěrka ROZVAHA (v celých tisících Kč) Označení AKTIVA Brutto Korekce Netto Netto a B AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Poskytnuté zálohy na zásoby C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Příjmy příštích období

16 ROZVAHA - pokračování (v celých tisících Kč) Označení PASIVA a B PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál A. III. Fondy ze zisku A. III. 1. Rezervní fond A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Odložený daňový závazek B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Dohadné účty pasivní Jiné závazky

17 VÝKAZ ZISKU A ZTRATY (v celých tisících Kč) Označení TEXT Skutečnost v účetním období a B 1 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů obchodní korporace Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 0 35 F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 0 35 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v jednotkách pod podstatným vlivem IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 8 0 L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 10 0 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky 2 0 XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období **** Výsledek hospodaření před zdaněním

18 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU za rok končící 31. prosince 2014 (tis. Kč) Základní Rezervní fond Nerozdělený zisk Celkem Kapitál Zůstatek k 1. lednu Příděl do rezervního fondu Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci Příděl do rezervního fondu Vyplacené podíly na zisku Výsledek hospodaření za účetní období Zůstatek k 31. prosinci

19 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH za rok končící 31. prosince 2014 (tis. Kč) Peněžní toky z provozní činnosti Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace: A.1.1 Odpisy stálých aktiv A.1.2 Změna stavu opravných položek a rezerv A.1.3 Zisk z prodeje stálých aktiv 0-20 A.1.4 Vyúčtované výnosové úroky A.1.5 Úpravy o ostatní nepeněžní operace A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního kapitálu A.2 Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu: A.2.1 Změna stavu pohledávek a přechodných účtů aktiv A.2.2 Změna stavu krátkodobých závazků a přechodných účtů pasiv A.2.3 Změna stavu zásob A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním A.3 Úroky vyplacené A.4 Úroky přijaté A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti B.1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 55 B*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti C.1 Změna stavu vlastního kapitálu: C.1.1 Vyplacené podíly na zisku C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na počátku roku Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci roku Položka ostatní nepeněžní operace obsahuje spotřebu plynové podušky popsanou v Poznámce 4. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv byly sníženy o přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku, viz Poznámka 8.

20 4.2 Příloha k účetní závěrce Rok končící 31. prosince Všeobecné informace 1.1. Základní informace o Společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1. května 2007 a její sídlo je v Praze 9, Prosecká 855/68, Česká republika. Hlavním předmětem podnikání Společnosti je uskladňování plynu. Identifikační číslo Společnosti je Jednatelé k 31. prosinci 2014: Jméno Funkce Den vzniku funkce Andreas Frohwein Předseda jednatelů 24. července 2014 (jednatelem od 19. května 2007) Ing. Lubor Veleba Jednatel 1. května 2007 Jednatelé k 31. prosinci 2013: 20 Jméno Funkce Den vden vzniku funkce Andreas Frohwein Jednatel 19. května 2007 Ing. Lubor Veleba Jednatel 1. května 2007 Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti změnil s účinností od 1. února 2014 zakladatelskou listinu Společnosti tak, že zrušil ustanovení o dozorčí radě. Tím zanikly i funkce všech členů dozorčí rady. Dne 24. července 2014 byl pan Andreas Frohwein zvolen jednateli předsedou jednatelů s účinností od téhož dne. Společnost je členěna následujícím způsobem: Nejvyšším orgánem Společnosti je valná hromada. Statutárním orgánem, který řídí činnost Společnosti a jedná jejím jménem, jsou jednatelé. Správa Společnosti je členěna do dvou divizí s následujícími názvy: Strategic Asset Management a Sales, Finance / Services. Tyto divize jsou řízeny příslušnými jednateli. Společnost se změnou své společenské smlouvy podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku. Tato skutečnost nabyla účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, tj. dne 8. července Účetní postupy 2.1. Základní zásady zpracování účetní závěrky Účetní závěrka je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a je sestavena v historických cenách, kromě případů uvedených v poznámkách níže.

21 2.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 60 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý nehmotný majetek. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku přesahující 40 tis. Kč je aktivováno. Nakoupený nehmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Veškeré výdaje na výzkum jsou účtovány do nákladů. Výdaje na vývoj, jehož výsledky jsou určeny k obchodování, jsou aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických užitků, je-li nižší. Výdaje na vývoj jsou aktivovány jako nehmotný majetek a vykázány v pořizovací ceně či v hodnotě budoucích ekonomických užitků, je-li nižší. Všechny ostatní výdaje na vývoj jsou účtovány do nákladů průběžně při jejich vzniku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem (pokud není ve smlouvě nebo licenčním ujednáním uvedeno kratší, resp. delší období): Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Předpokládaná doba životnosti 3-5 let 1-6 let 5-6 let Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého nehmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. 21 Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Společnost eviduje emisní povolenky v rámci ostatního dlouhodobého nehmotného majetku. Emisní povolenky přidělené Národním alokačním plánem jsou zaúčtovány na účet ostatního dlouhodobého nehmotného majetku proti účtové skupině zúčtování daní a dotací, k datu jejich připsání na účet v registru emisních povolenek v České republice. Přidělené emisní povolenky jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou. Závazek z emisních povolenek je rozpouštěn do Ostatních provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s náklady. Účtování spotřeby emisních povolenek k rozvahovému dni je prováděno na základě odborného odhadu skutečných emisí CO 2 za dané období proti účtům ostatních provozních nákladů. Pro účtování úbytků emisních povolenek používá Společnost metodu FIFO. O prodeji emisních povolenek je účtováno v rámci provozních výnosů ve výši prodejní ceny. V případě nedostatku emisních povolenek ke konci období je tvořena rezerva na očekávanou spotřebu v následujícím roce. Pokud zůstatková hodnota emisních povolenek k rozvahovému dni přesahuje jejich odhadovanou zpětně získatelnou částku, pak je k těmto emisním povolenkám tvořena opravná položka Dlouhodobý hmotný majetek Hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena převyšuje 10 tis. Kč za položku, je považován za dlouhodobý hmotný majetek. Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je prvotně vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení a náklady s jeho pořízením související. Majetek získaný formou daru je vykázán v reprodukční pořizovací ceně k datu převzetí příslušného majetku.

22 Dlouhodobý hmotný majetek s výjimkou pozemků, které se neodepisují, je odpisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Dlouhodobý hmotný majetek Budovy a stavby Stroje a zařízení, inventář Motorová vozidla Předpokládaná doba životnosti let 3 15 let 3 8 let Odpisový plán je v průběhu používání dlouhodobého hmotného majetku aktualizován na základě očekávané doby životnosti. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a pořizovací cena je vyšší než 10 tis. Kč a nižší než 40 tis. Kč za položku, je odepisován metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti. Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou částku, je jeho zůstatková hodnota snížena na tuto částku prostřednictvím opravné položky. Zpětně získatelná částka je stanovena na základě očekávaných budoucích peněžních toků generovaných daným aktivem. Náklady na opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku přesahující 40 tis. Kč za rok je aktivováno Dotace 22 Společnost účtuje o dotacích jako o ostatních závazcích v okamžiku jejich přijetí, popř. v okamžiku, kdy je naprosto nezpochybnitelné, že dotace bude přijata, např. při přijetí dokumentu o schválení platby dotace. Přijaté dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku jsou v přehledu o peněžních tocích vykázány jako snížení výdajů spojených s nabytím stálých aktiv Pohledávky Pohledávky jsou vykázány v nominální hodnotě snížené o opravnou položku k pochybným pohledávkám. Opravná položka k pochybným pohledávkám je vytvořena na základě věkové struktury pohledávek a individuálního posouzení bonity dlužníků. Společnost nevytváří opravné položky k pohledávkám za spřízněnými stranami Peníze a peněžní ekvivalenty Společnost sestavila přehled o peněžních tocích s využitím nepřímé metody. Peněžní prostředky jsou peníze v hotovosti včetně cenin a peněžních prostředků na účtu včetně přečerpání běžného nebo kontokorentního účtu. Peněžními ekvivalenty se rozumí krátkodobý likvidní finanční majetek, který je snadno a pohotově směnitelný za předem známou částku peněžních prostředků a u tohoto majetku se nepředpokládají významné změny hodnoty v čase. Za peněžní ekvivalenty jsou považovány peněžní úložky s nejvýše tříměsíční výpovědní lhůtou a likvidní dluhové cenné papíry k obchodování na veřejném trhu. V rámci skupiny Společnost využívá tzv. Cash-pooling. Pohledávka resp. závazek, vzniklá (ý) z titulu Cash-poolingu, který má charakter peněz a peněžních ekvivalentů, je vykazován (a) v rámci přehledu o peněžních tocích jako součást položky Peníze a peněžní ekvivalenty, pokud je splatná (ý) do tří měsíců po skončení účetního období.

23 2.7. Přepočet cizích měn Transakce prováděné v cizích měnách jsou přepočteny a zaúčtovány fixním kursem určeným Společností vždy k 1. dni měsíce. Zůstatky peněžních aktiv, pohledávek a závazků vedených v cizích měnách byly přepočteny devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni. Všechny kurzové zisky a ztráty z přepočtu peněžních aktiv, pohledávek a závazků jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. Společnost považuje zálohy zaplacené za účelem nákupu dlouhodobých aktiv nebo zásob za pohledávky vyjádřené v cizí měně, a tudíž tyto položky majetku přepočítává devizovým kursem zveřejněným Českou národní bankou k rozvahovému dni Finanční deriváty Finanční deriváty zahrnující měnové obchody jsou nejprve zachyceny v rozvaze v pořizovací ceně a následně přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálné hodnoty jsou odvozeny z tržních cen, z modelů diskontovaných peněžních toků nebo modelů pro oceňování opcí. Všechny deriváty jsou vykazovány v položce jiné pohledávky, mají-li pozitivní reálnou hodnotu, nebo v položce jiné závazky, je-li jejich reálná hodnota pro Společnost záporná. Změny reálné hodnoty finančních derivátů k obchodování jsou vykázány jako výnosy či náklady z přecenění cenných papírů a derivátů Účtování nákladů a výnosů Společnost vykazuje jako vlastní výkony tržby za pronájem uskladňovací kapacity. Ve výkonové spotřebě vykazuje především náklady na zajištění provozu a údržby uskladňovací kapacity. Tržby jsou vykázány po odečtení slev a daně z přidané hodnoty Rezervy Společnost tvoří rezervy na krytí svých závazků nebo výdajů, u nichž je pravděpodobné, že nastanou, je znám jejich účel, avšak není přesně známa jejich výše, nebo časový rozvrh úhrady. Společnost dále vytváří rezervu na sanace půdy, která je tvořena za účelem pokrytí budoucích výdajů souvisejících se zahlazením následků provozní činnosti v souladu s horním zákonem. Rezervy však nejsou tvořeny na běžné provozní výdaje nebo na výdaje přímo související s budoucími příjmy. Společnost vytváří rezervu na budoucí závazek z daně z příjmů snížený o uhrazené zálohy na daň z příjmů. Pokud zálohy na daň z příjmů převyšují předpokládanou daň, je příslušný rozdíl vykázán jako krátkodobá pohledávka Zaměstnanecké požitky K financování státního důchodového pojištění hradí Společnost pravidelné odvody do státního rozpočtu. Společnost také poskytuje svým zaměstnancům penzijní připojištění prostřednictvím příspěvků do nezávislých penzijních fondů a příspěvek na kapitálové životní pojištění. Příspěvek na penzijní a životní pojištění je účtován do nákladů. Na odměny a bonusy zaměstnancům a na nevybranou dovolenou Společnost vytváří rezervu Odložená daň Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou. Odložená daňová pohledávka je zaúčtována, pokud je pravděpodobné, že ji bude možné daňově uplatnit v budoucnosti.

24 2.13. Spřízněné strany Spřízněnými stranami Společnosti se rozumí: strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat rozhodující vliv u Společnosti, a společnosti, kde tyto strany mají rozhodující nebo podstatný vliv, strany, které přímo nebo nepřímo mohou uplatňovat podstatný vliv u Společnosti, členové statutárních, dozorčích a řídících orgánů Společnosti, nebo její mateřské společnosti a osoby blízké těmto osobám, včetně podniků, kde tito členové a osoby mají podstatný nebo rozhodující vliv, ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou, dceřiné a přidružené společnosti a společné podniky. Významné transakce a zůstatky se spřízněnými stranami, jsou uvedeny v poznámce Rozdíly ze změn účetních metod a opravy chyb let minulých Rozdíly ze změn účetních metod (včetně dopadu odložené daně) a opravy v důsledku nesprávného účtování nebo neúčtování o nákladech a výnosech v minulých účetních obdobích se účtují na účet Jiný výsledek hospodaření minulých let, pokud jsou významné Následné události 24 Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem představujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech Srovnatelné údaje V rozvaze k 31. prosinci 2014 jsou eliminovány neuhrazené faktury vystavené za služby s plněním v následujícím finančním roce. Z důvodu srovnatelnosti údajů byly v rozvaze k 31. prosinci 2013 také eliminovány faktury stejného charakteru. Dopadem této úpravy je vyloučení faktur ve výši tis. Kč z řádků Pohledávky z obchodních vztahů a Výnosy příštích období k 31. prosinci 2013.

25 3. Dlouhodobý nehmotný majetek (tis. Kč) 1. ledna 2014 Přírůstky Přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2014 Pořizovací cena Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený majetek Emisní povolenky Celkem Oprávky Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Celkem Zůstatková hodnota (tis. Kč) 1. ledna 2013 Přírůstky Přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2013 Pořizovací cena Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Nedokončený majetek Emisní povolenky Celkem Oprávky Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Celkem Zůstatková hodnota Společnost nakoupila v roce ks emisních povolenek v celkové výši 308 tis. CZK (v roce 2013 nenakupovala žádné emisní povolenky).

26 4. Dlouhodobý hmotný majetek (tis. Kč) 1. ledna 2014 Přírůstky Přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2014 Pořizovací cena Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený majetek Poskytnuté zálohy Celkem Oprávky Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Celkem Zůstatková hodnota (tis. Kč) 1. ledna 2013 Přírůstky Přeúčtování Vyřazení 31. prosince 2013 Pořizovací cena Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený majetek Poskytnuté zálohy Celkem Oprávky Budovy a stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Celkem Zůstatková hodnota Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku tvoří zejména investice do zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu podzemních zásobníků plynu, především pokračující instalace bezpečnostních systémů sond na všech lokalitách. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku zahrnuje ponížení pořizovací ceny majetku o dotaci v rámci Evropského energetického programu pro hospodářské oživení ve výši tis. Kč (2013: tis. Kč) a dále spotřebu plynové podušky na pokrytí technických ztrát v zůstatkové hodnotě tis. Kč (2013: tis. Kč).

27 5. Pohledávky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Pohledávky z obchodních vztahů - do splatnosti po splatnosti Pohledávky z obchodních vztahů celkem Ostatní pohledávky - do splatnosti Ostatní pohledávky celkem Krátkodobé poskytnuté zálohy Zůstatková hodnota krátkodobých pohledávek Dlouhodobé pohledávky celkem 0 0 Zůstatková hodnota pohledávek celkem Nezaplacené pohledávky z obchodních vztahů nejsou zajištěny a žádná z nich nemá splatnost delší než 5 let. Ostatní pohledávky k 31. prosinci 2014 zahrnují především pohledávky z Cash-poolingu vůči společnosti RWE Česká republika a.s. (viz poznámka 13 Transakce se spřízněnými stranami) ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč). Opravná položka k pohledávkám byla k 31. prosinci 2014 a k 31. prosinci 2013 nulová. 6. Vlastní kapitál Společnost je plně vlastněna společností RWE Česká republika a.s., zapsanou v České republice, a mateřská společnost celé skupiny je společnost RWE Aktiengesellschaft, zapsaná ve Spolkové republice Německo. 27 Společnost se přihlásila k zákonu o obchodních korporacích jako celku (viz poznámka 1). Zakladatelská listina Společnosti umožňuje nevytvářet povinně rezervní fond. Dne 24. března 2014 jediný společník schválil účetní závěrku Společnosti za rok 2013 a rozhodl o rozdělení zisku za rok 2013 ve výši tis. Kč. 7. Rezervy (tis. Kč) Zákonné Daň z příjmů snížená o zálohy Ostatní Celkem Počáteční zůstatek k 1. lednu Tvorba rezerv Zrušení rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci Tvorba rezerv Zrušení rezerv Použití rezerv Konečný zůstatek k 31. prosinci Výpočet daně z příjmů a odložené daně je uveden v poznámce 10 Daň z příjmů. Společnost vytvořila k 31. prosinci 2014 zákonnou rezervu na sanace a rekultivace ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč) za účelem pokrytí budoucích výdajů souvisejících s likvidací následků provozní činnosti v souladu s důlním zákonem.

28 Dále pak Společnost tvořila rezervy na zaměstnanecké požitky ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč), a rezervu na výměnu bezpečnostních ventilů ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč). Zálohy na daň z příjmu ve výši tis. Kč zaplacené Společností k 31. prosinci 2014 (k 31. prosinci 2013: tis. Kč) byly započteny s rezervou na daň z příjmu ve výši tis. Kč vytvořené k 31. prosinci 2014 (k 31. prosinci 2013: tis. Kč). 8. Závazky (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Závazky z obchodních vztahů: - do splatnosti Závazky z obchodních vztahů celkem Ostatní závazky: - do splatnosti Ostatní závazky celkem Dohadné účty pasivní Krátkodobé závazky celkem Závazky z obchodních vztahů Odložený daňový závazek Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé a dlouhodobé závazky celkem Výše uvedené závazky nebyly zajištěny žádným majetkem. Společnost nevykazuje závazky se splatností delší než 5 let. 28 Krátkodobé a dlouhodobé závazky z obchodních vztahů k 31. prosinci 2014 ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč) představují především závazky z pořízení dlouhodobého hmotného majetku a služeb související s investicemi do zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu podzemních zásobníků plynu. Dohadné účty pasivní k 31. prosinci 2014 a k 31. prosinci 2013 představují nevyfakturované provozní náklady. Ostatní závazky obsahují zejména závazek z titulu přijaté platby dotace v rámci Evropského energetického programu pro hospodářské oživení ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč) na rozšíření skladovací kapacity zásobníků plynu Tvrdonice a Třanovice. Společnost nemá k 31. prosinci 2014 a 2013 žádné závazky po splatnosti. Společnost nemá žádné závazky po splatnosti ze sociálního nebo zdravotního pojištění ani žádné ostatní závazky po splatnosti k finančním úřadům či jiným státním institucím. K datu sestavení účetní závěrky Společnost evidovala na účtu zúčtování daní a dotací zůstatek ve výši Kč, který představuje emisní povolenky nespotřebované k tomuto datu (k 31. prosinci 2013: 0 Kč).

29 9. Finanční deriváty Společnost má finanční deriváty, které slouží v souladu se strategií řízení rizik Společnosti jako efektivní zajišťovací nástroj, ale nelze pro ně podle českých účetních předpisů použít zajišťovací účetnictví, protože nesplňují kritéria pro zajišťovací účetnictví. K 31. prosinci 2014 a k 31. prosinci 2013 společnost neměla deriváty určené k obchodování. Změna reálné hodnoty derivátů k obchodování je vykázána ve výkazu zisku a ztráty: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Zisky z forwardových nástrojů Ztráty z forwardových nástrojů Celkem Daň z příjmů Daňový náklad zahrnuje: (tis. Kč) Splatnou daň (19 %) Odloženou daň Úpravu daňového nákladu předchozího období podle podaného daňového přiznání Celkem daňový náklad Splatná daň byla vypočítána následovně: 29 (tis. Kč) Zisk před zdaněním Nezdanitelné výnosy Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy Neodčitatelné náklady Dary Daňový základ Slevy na dani Daň z příjmů právnických osob ve výši 19 % Odložená daň byla vypočtena s použitím sazby daně 19 % (daňová sazba pro roky 2014 a následující). Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Odložený daňový závazek z titulu: Rozdíl účetní a daňové zůstatkové hodnoty dlouhodobého majetku Odložený daňový závazek celkem Odložená daňová pohledávka z titulu: Ostatních rezerv Opravných položek Odložená daňová pohledávka celkem Čistý odložený daňový závazek

30 11. Tržby Tržby a výnosy z provozní činnosti: (tis. Kč) Prodej uskladňovací kapacity - tuzemsko Jiné Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb celkem Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0 55 Ostatní Výnosy z provozní činnosti celkem Zaměstnanci Počet členů statutárních orgánů, kteří jsou zaměstnanci 0 1 Průměrný přepočtený počet ostatních členů vedení 6 6 Průměrný přepočtený počet ostatních zaměstnanců Počet zaměstnanců celkem V letech 2014 a 2013 nebyl žádný zaměstnanec Společnosti členem dozorčí rady. Ve vedení Společnosti jsou 2 jednatelé, kteří nejsou zaměstnanci Společnosti. 30 Vedení Společnosti zahrnuje jednatele, ostatní ředitele a vedoucí zaměstnance, kteří jsou jim přímo podřízeni. (tis. Kč) Vedení Ostatní Celkem 2014 Mzdové náklady a odměny Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Odměny členům orgánů Společnosti Osobní náklady celkem Mzdové náklady a odměny Náklady na sociální zabezpečení Ostatní sociální náklady Odměny členům orgánů Společnosti Osobní náklady celkem Ostatní transakce s vedením Společnosti jsou popsány v poznámce 13 Transakce se spřízněnými stranami.

31 13. Transakce se spřízněnými stranami Společnost se podílela na těchto transakcích se spřízněnými stranami: (tis. Kč) Náklady/Nákup: NET4GAS, s.r.o. (služby, plyn, majetek) RWE IT Czech s.r.o. (služby, majetek) RWE Energo, s.r.o. (služby, majetek) RWE Aktiengesellschaft (finanční majetek) RWE Energie, s.r.o. (elektřina) RWE Česká republika a.s. (služby) Ostatní společnosti skupiny RWE Nákup celkem Prodej společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s.: Uskladňovací kapacita Ostatní prodej (majetek, úroky) Prodej celkem Výnosy/Ostatní prodeje: NET4GAS, s.r.o. (služby, majetek) RWE Aktiengesellschaft (finanční majetek) RWE Gasspeicher GmbH (služby) Regionální distribuční společnosti RWE Česká republika a.s Ostatní prodeje celkem Společnost NET4GAS, s.r.o. byla k 31. červenci 2013 odprodána ze skupiny RWE a přestala tak být spřízněnou stranou Společnosti. Všechny transakce byly uzavřeny za běžných tržních podmínek. Společnost vykazovala tyto zůstatky se spřízněnými stranami: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Pohledávky z obchodního styku: RWE Supply & Trading CZ, a.s Ostatní společnosti skupiny RWE Pohledávky z obchodního styku celkem Poskytnuté zálohy: RWE Energie, s.r.o RWE Česká republika a.s Poskytnuté zálohy celkem Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení: RWE Supply & Trading CZ, a.s store-x storage capacity exchange GmbH RWE Česká republika a.s Nevyfakturované dodávky aktivní / časové rozlišení celkem:

32 Pohledávky z Cash-poolingu: RWE Česká republika a.s Pohledávky celkem Závazky z obchodních vztahů: RWE Energo, s.r.o RWE Česká republika a.s Ostatní společnosti skupiny RWE Závazky z obchodního styku celkem Nevyfakturované dodávky pasivní / časové rozlišení: RWE Supply & Trading CZ, a.s Ostatní společnosti skupiny RWE Nevyfakturované dodávky pasivní / časové rozlišení celkem Závazky a časové rozlišení celkem Pohledávky a závazky z Cash-poolingu jsou úročeny tržními úrokovými sazbami. Pohledávky a závazky z obchodního styku vznikly za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. Členům vedení Společnosti jsou k dispozici služební vozidla s pořizovací hodnotou v celkové výši tis. Kč (2013: tis. Kč). Odměna členům dozorčí rady Společnosti v roce 2014 činila celkem 15 tis. Kč (2013: 180 tis. Kč). Tyto odměny jsou součástí osobních nákladů. 32 Zahraničním členům statutárních orgánů bylo hrazeno nájemné služebních bytů, které v roce 2014 činilo 290 tis. Kč (2013: 436 tis. Kč). Vedoucím zaměstnancům byl vytvořen podílový opční program, na který byla k 31. prosinci 2014 vytvořena rezerva ve výši tis. Kč (k 31. prosinci 2013: 793 tis. Kč). Kromě výše uvedeného nebylo v průběhu let 2014 a 2013 společníkovi, členům statutárních a dozorčích orgánů a vedoucím zaměstnancům poskytnuto žádné další plnění v peněžní nebo v naturální formě. 14. Odměna auditorské společnosti Informace o odměně auditorské společnosti jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky mateřské společnosti. 15. Smluvní závazky Smluvní investiční závazky Společnosti činily k 31. prosinci tis. Kč (k 31. prosinci 2013: tis. Kč). 16. Potenciální závazky Vedení Společnosti si není vědomo žádných potenciálních závazků Společnosti k 31. prosinci 2014 a 2013.

33 17. Přehled o peněžních tocích Peníze a peněžní ekvivalenty uvedené v přehledu o peněžních tocích zahrnují: (tis. Kč) 31. prosince prosince 2013 Pokladní hotovost a peníze na cestě 8 0 Účty v bankách Vázané prostředky na bankovním účtu Pohledávka z Cash-poolingu Peníze a peněžní ekvivalenty celkem Následné události Po rozvahovém dni nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku k 31. prosinci února 2015 Andreas Frohwein předseda jednatelů, CEO Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO 33

34 5 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 5.1 Zpráva auditora k účetní závěrce 34

35 5.2 Zpráva auditora k výroční zprávě a zprávě o vztazích mezi propojenými osobami Společnosti 35

36 36 Výroční zpráva 2014

37 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ROKU 2014 Jednatelé společnosti RWE Gas Storage, s.r.o. vypracovali v souladu s 82 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, tuto zprávu o vztazích mezi Společností a ovládajícími osobami a mezi Společností a ostatními osobami ovládanými stejnými ovládajícími osobami za účetní období roku 2014, pokud jsou tyto osoby Společnosti známy. Zpráva je přílohou výroční zprávy Společnosti za rok Akcionáři Společnosti mají právo se seznámit se zprávou o vztazích ve stejné lhůtě a za stejných podmínek jako s účetní závěrkou. 1. Struktura vztahů Společnost je součástí koncernu RWE. Ve smyslu ustanovení 79 zákona o obchodních korporacích je Společnost podrobena jednotnému řízení spočívajícím v koordinaci a koncepčním řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu, přičemž tímto je sledován účel dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu. Příslušnost Společnosti ke koncernu RWE je uveřejněna na internetových stránkách Společnosti. a) Ovládající osoby v koncernu RWE V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: a) přímo - RWE Česká republika a.s., se sídlem Limuzská 3135/12, Praha 10 - Strašnice, PSČ , IČ , která byla jediným společníkem Společnosti b) nepřímo - RWE Gas International N.V., se sídlem 5211AK 's-hertogenbosch, Willemsplein 4, Nizozemské království, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Česká Republika a.s. a - RWE Aktiengesellschaft (dále jen RWE AG ), se sídlem Opernplatz 1, Essen, Spolková republika Německo, která byla jediným akcionářem společnosti RWE Gas International N.V. 37 Jednatelům není známo, že by Společnost měla další ovládající osoby. b) Další ovládané osoby v koncernu RWE Společnost požádala výše uvedené ovládající osoby o zaslání seznamu ostatních osob, které byly v posledním účetním období ovládány stejnými ovládajícími osobami. Na základě sdělení těchto osob a ostatních informací jednatelům dostupných vyhotovili jednatelé Společnosti tuto zprávu. Schéma vztahů mezi ovládajícími a ovládanými osobami k 31. prosinci 2014, tj. k poslednímu dni účetního období, je uvedeno v příloze č. 1 této zprávy. c) Úloha ovládané osoby Společnost se v rámci koncernu RWE zabývá provozem šesti podzemních zásobníků plynu v České republice. Hlavním předmětem činnosti Společnosti je uskladňování plynu. d) Způsob a prostředky ovládání Ovládaná osoba byla ovládající osobou řízena prostřednictvím valné hromady, jejíž pravomoci vykonávala řídící osoba jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady ovládané osoby.

38 2. Přehled jednání V posledním účetním období učinila Společnost na popud nebo v zájmu propojených osob ve smyslu odst. 1. této zprávy následující právní jednání, jež se týkalo majetku přesahujícího 10% vlastního kapitálu Společnosti k zjištěného podle poslední účetní závěrky: výplata podílu na zisku. 3. Přehled vzájemných smluv V posledním účetním období, nebo alespoň v jeho části, existovaly mezi Společností a propojenými osobami ve smyslu odst. 1. této zprávy smluvní vztahy vzniklé na základě smluv uvedených v příloze č Posouzení újmy a jejího vyrovnání Společnosti v předmětném účetním období nevznikla žádná újma z jednání popsaných v této zprávě. 5. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi koncernovými osobami Společnost i v posledním účetním období těžila z výhod pramenících z její účasti v koncernu RWE. V prvé řadě je na místě zmínit to, že Společnost má přístup, vzhledem k zaměření jiných společností v koncernu, k rozličným know-how takřka ve všech oblastech její činnosti, kdy tato know-how jsou obstarávána pro celý koncern a tudíž náklady Společnosti spojené s přístupem k takovým know-how jsou výrazně nižší oproti těm, které by Společnost musela vynaložit, pokud by si přístup k takovým know-how obstarávala samostatně. Mezi takové oblasti patří například lidské zdroje, PR, controlling, facility management a projektové řízení. 38 Dále, Společnost využívá výhod při centrálním koncernovém nákupu IT technologií, jak hardware, tak i software, jakož i přístupu ke koncernovým řešením v této oblasti vyvíjeným na míru pro koncern, která ve svém důsledku přináší společnosti významné úspory nákladů. V neposlední řadě pak Společnost využívá výhod centralizace obslužných činností jako nákupu, služeb call centra, správy majetku a vozového parku apod. Takovéto koncernové obstarávání přináší významné úspory nákladu, ale též i lepší příležitosti na trhu. Významnou oblastí, kde Společnost využívá výhod plynoucích z jejího členství v koncernu je oblast financování, kde koncernové financování zajišťuje nesrovnatelně lepší stabilitu poskytování finančních prostředků. Společnosti nejsou známy žádné nevýhody plynoucí z účasti v koncernu. Společnost neidentifikovala žádná rizika plynoucí ze vztahů mezi osobami v rámci koncernu. 6. Důvěrnost informací V této zprávě nejsou uváděny údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství Společnosti.

39 7. Závěr Tato zpráva byla jednateli Společnosti schválena dne 10. března 2015 V Praze dne 10. března 2015 Andreas Frohwein Předseda jednatelů, CEO Ing. Lubor Veleba jednatel, CCO Příloha č. 1: Schéma vztahů mezi propojenými osobami k Příloha č. 2: Přehled vzájemných smluv mezi Společností a propojenými osobami platných v posledním účetním období 39

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Obsah. RWE Gas Storage

Obsah. RWE Gas Storage RWE Gas Storage VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 3 651 EBITDA (mil. Kč) 2 913 Provozní zisk (mil. Kč) 2 289 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 264 Zisk po zdanění (mil.

Více

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha

AKTIVA. V souladu s IAS / IFRS Název a sídlo účetní jednotky : Pražská energetika, a.s. Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha Konsolidovaná Na Hroudě 1492/4 ROZVAHA Praha 10 100 05 k 31.03.2009 AKTIVA Skutečnost Pozemky, budovy a zařízení 14 023 503 Nehmotná aktiva 189 707 Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky 47

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více